:

Steuch nr 1582

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1719-05-23, introd. s. å.

I äldre arbeten uppgives, att kaniken i Linköping, sedermera (1530) kyrkoherden i Björkviks socken Södermanlands län Petrus Steuchius – av en gammal släkt, som fordom varit »av vapn» och omnämnd redan i konung Eriks av Pommern tid – varit fader till ättens med visshet äldste kände stamfader Erik Pedersson Stök. Ehuru på grund av namn och boningsort sannolikheten av en släktskap mellan dessa båda är stor, torde dock något bevis för det uppgivna släktförhållandet av fader till son icke finnas, oavsett att tidsskillnaden synes omöjliggöra ett sådant antagande.

TAB 1

Erik Pedersson Stök. Hövidsman för en fänika knektar under hertig Carl vid Stångebro och i Livland, där han blev sårad i högra armen1. Fogde i Oppunda härad Södermanlands län dels 1608–1610, dels 1612–16252. Var ladugårdsfogde vid Gripsholm 1627-12-05, då han konfirmerades vid rätten till spannmålsanslag2. Fick genom k. brev 1629-01-24 livstidsfrihet på ett skattehemman Speteby i Lerbo socken2 Södermanlands län, å vilket han bekom konfirmation 1645-12-05 och som 1651-11-02 gavs åt hans son, provinsialskrivaren i Finland Christian Stök under Norrköpings besluts villkor. Gift med Maria Nilsdotter, en borgardotter från Nyköping.1

Barn:

 • Petrus Steuchius född 1605-05-08 på Speteby, död 1683-12-16 och begravd 1684-02-10 i Säbrå kyrka (Västernorrland). [1]. . I Nyköpings skola 1615 och i Strängnäs katedralskola 1620. Student i Uppsala 1624-08-18. Prästvigd i Strängnäs 1629-10-14. Promoverande filosofie magister i Uppsala 1632. Lektor i fysik vid Strängnäs gymnasium 1632. Utrikes resor 1632–1635 och därunder student i Rostock och Wittenberg. Tillträdde lektoratet 1635-09-03. Teol. lektor och prebendepastor i Fogdö och Helgarö församlingar 1638. Kontraktsprost 1639. Hovpredikant 1644. Superintendent i det nyinrättade Härnösands stift 1647-06-03. Gift 1:o 1635-09-21 med Brita Ilsbodina född 1618-09-07 i Överselö prästgård. Dotter till domprosten i Strängnäs stift samt kyrkoherden i Jäders pastorat Mattias Ilsbodinus och Birgitta N. N. Gift 2:o 1655 med Elisabet Johansdotter Bruggman änka efter guldsmeden Sven Trast. [1]

Barn:

 • 1. Mattias Steuchius, född 1644-10-26 i Fogdö prästgård Södermanlands län eller, enl. andra uppgifter, i Stockholm. Inskriven i Härnösands skola 1654. Student i Uppsala 1658-10-20. Promov. filosofie magister därst. 1668-12-10. Utrikes resor till Tyskland, Holland och England 1666–1672. Därunder utnämnd till logices lektor vid Härnösands gymnasium 1671. Tillträdde nämnda befattning efter hemkomsten 1672-03-00. Riksdagsman s. å. Andre teol. lektor 1673. Logices professor i Uppsala, installerad i ämbetet 1676-09-19. Superintendent i Härnösand 1682-04-08, under faderns livstid, tilltr. i början av år 1683. Teol. doktor 1693-02-00 vid Uppsala mötes 100-årsfest. Utn. primarie teol. professor och domprost i Uppsala s. å. 19/12 men kom icke att tillträda detta ämbete. Biskop i Lunds stift 1694-06-14, invigd 1695-06-12 i Uppsala domkyrka. Ärkebiskop och Uppsala universitets prokansler 1714-12-04. Promotor vid teol. doktorspromotionen i Uppsala 1719-03-20. Talman för prästeståndet vid 1719 och 1720 års riksdagar. Död 1730-08-02 och begraven i Uppsala domkyrka. [1] 5Var en lärd man, nitisk lärare och utmärkt stiftstyresman. Hans första ärkebiskopliga förrättning var att sammanviga sedermera drottning Ulrika Eleonora och konung Fredrik I, vilka han även krönte. Jordfäste änkedrottning Hedvig Eleonora och konung Carl XII. Hade vid teol. doktorspromotionen efter drottning Ulrika Eleonoras kröning 1719 den tillfredsställelsen att därvid få promovera sin son Jöns, då professor i Uppsala, och två sina mågar'. Hans barn blevo 1719-05-23 adlade med namnet Steuch (sönerna introd. s. å. under nr 1582). Gift 1673-06-29 i Linköping med Anna Tersera, född 1653 17/ eller 20/7 i Vaksala sn/C, död 1723-04-24 i Uppsala och begravd s. å. 9/6 i Uppsala domkyrka. Dotter till biskopen i Linköpings stift Johannes Elai Terserus och hans 1:a hustru Elisabet Troilia samt syster och halvsyster till Elof och Peter Tersér.

Barn:

 • Jöns Steuchius, adlad Steuch, född 1676. Ärkebiskop. Död 1742. Se Tab. 2.
 • Elisabet Steuchia, adlad Steuch, född 1677-12-09, död 1758-05-03 och begraven i faderns grav i Uppsala domkyrka. Gift 1693-01-29 med superintendenten i Härnösand Petrus Jonas Asp, född 1667, död 1726, fader till hovkvartermästaren Johan Asp, adlad von Asp, B.
 • Brita Steuchia född 1679-07-19, † 1710-04-21 i Lund. Gift 1696-07-29 i Lund/M med teolgie professor där, senare domprost i Lindköping Thomas Ihre född 1659, † 1720 i hans 1:a gifte.
 • Mattias Steuchius (adlad Steuch), född 1681. Protokollssekreterare. Död 1714. Se Tab. 10.
 • Anna Steuchia, adlad Steuch, född 1684-07-18 i Uppsala, död 1737-10-04 i Stockholm. Gift 1:o 1699-08-29 med professorn, sedermera biskopen i Lund Bonde Humerus, född 1659-02-25 i Lekaryds prästgård Kronobergs län, död 1727-08-07 i Lund. Gift 2:o 1728-08-29 med kammarrådet Jonas Wulfvenstierna (friherre Wulfvenstierna), nr 1007, i hans 2:a gifte, född 1681, död 1762.
 • Elof Steuchius, adlad Steuch, född 1687. Kommerseråd. Död 1772. Se Tab. 11.
 • Maria Steuchia adlad Steuch född 1689-06-14 i Härnösand, död 1719-06-02 eller 11/6 i Västerås och begravd där s.å. 24/6 . Gift 1:o 1707-08-01 i Lund med biskopen i Västerås Nils Barchaeus född 1676-11-25 i Västerås, död där 1733-02-16, brorson till riksrådet Samuel Larsson Barck, adlad, friherre och greve Barck, i hans 1:a gifte. Hans 2:a gifte 1720-04-26 med Maria Eufrosyne Franc född 1682, död 1751-03-14 i Stockholm, dotter av landshövdingen Peder Franc och Catharina Johansdotter, adlad Oljeqvist
 • Margareta Steuchia, adlad Steuch, född 1696-09-29 i Lund, död 1770-12-07 på Lisjö bruk i Sura socken Västmanlands län och begraven i Uppsala domkyrka. Gift 1715-06-28 med professorn Johan Hermansson, född 1679, död 1737, vars barn blevo adlade von Hermansson.

TAB 2

Jöns Steuchius, adlad Steuch (son av Mattias Steuchius, Tab. 1), född 1676-01-03 i Härnösand. Student i Uppsala 1690-07-21, i Lund 1695 och åter i Uppsala 1696. Filosofie magister därst. 1700-12-10. Utrikes resor 1698–1701. Docent i filosofiska fakulteten i Uppsala 1701. Extra ordinarie professor och bibliotekarie i Lund 1702-11-06. Tillika prsepositus communitatis därst. 1703-04-23. Ord. professor i logik och metafysik samt extra ordinarie teol. professor därst. 1707-06-24. Prästvigd 1709. Professor i moralen vid Uppsala universitet 1710-02-23 och i filosofien s. å. 19/4. Teol. doktor 1719-03-20. Tillika kyrkoherde i Näs3 prebendepastorat s. å. 19/4. Adlad s. å. 23/5 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introd. under nr 1582). Superintendent i Karlstads stift 1723-03-19. Biskop i Linköpings stift 1730-01-21, vilket ämbete han dock ej kom att tillträda. Ärkebiskop och Uppsala universitets prokansler s.å. 20/11 efter sin fader. Död 1742-06-21 i Uppsala och jordfäst s. å. 21/9 i Uppsala domkyrka3 Han bibehöll efter adlandet sitt namn oförändrat eller Steuchius. Under hans tid blev ärkebiskopshuset från grunden ombyggt och ansenligare gjort.' Gift 1:o 1705-08-24 i Linköping med Elisabet Spegel, född 1688-01-24, död 1720-07-18, dotter av ärkebiskopen Hakvin Spegel och Anna Schultin. Gift 2:o 1724-06-08 med sin halvkusin Ulrika Eleonora Franc, född 1687-03-07 i Stockholm, död efter barnsäng 1725-07-05 i Karlstad och begraven s. å. 1/8 i Kils kyrka i Värmland, dotter av landshövdingen Peder Franc, adlad Franc, och Catharina Oljeqvist.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, född 1706-05-24, död 1723-08-17.
 • 1. Christina Maria, född 1708-08-01, död 1739-03-23. G. Gift 1:o 1727-11-02 med kammarherren Reinhold Tersmeden, adlad och friherre Cedercreutz, född 1691, död 1729. Gift 2:o 1730-01-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med lagmannen Carl Johan Wattrang, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1749.
 • 1. Mattias, född 1709-07-28 i Lund, död 1722-01-11 i Uppsala.
 • 1. Ulrika, född 1712-01-17, död s. å. 19/4.
 • 1. Jakob, född 1713-10-20, död 1714-10-01.
 • 1. Eva Elisabet, född 1715-01-09, död s. å. 16/6.
 • 1. Elisabet, född 1717-06-27, död 1724-02-03.
 • 1. Ulrika, född 1719-08-31, död s. å. 1/12.
 • 2. Jöns, född 1725. Kammarherre. Död 1769. Se Tab. 3

TAB 3

Jöns (son av Jöns Steuchius, adlad Steuch, Tab. 2), till Grävsten i Svinstads socken Östergötlands län. Född 1725-06-22 i Karlstad. Student i Uppsala8 1728-08-24. Hovjunkare4 1744-03-27. Kammarherre4 1750-04-10. Kammarråds titel. Död 1769-11-07 på Grävsten. Gift 1:o 1750-06-24 Strömsta med friherrinnan Ingrid Sofia Sture, född 1722-07-09, död 1751 efter barnsäng, dotter av generalmajoren Sten Arvidsson (Natt och Dag), friherre Sture, och grevinnan Hedvig Maria Piper. Gift 2:o 1752-05-05 med grevinnan Sofia Elisabet Taube, född 1726-02-19, död 1802-01-18 på Sparreholm i Hyltinge socken Södermanlands län, dotter av hovmarskalken greve Hans Henrik Taube, och friherrinnan Barbro Fredrika von Albedyl.

Barn:

 • 1. Hedvig Sofia, född 1751-05-00, död s. å. tre månader gammal.
 • 2. Fredrik Ulrik, född 1755-01-06, död s. å. några veckor gammal.
 • 2. Charlotta Sofia, född 1757-06-28 på Grävsten, död 1791-06-15 Måryd. Gift 1772-07-07 på Grävsten med sin svägerskas syssling, ryttmästaren Göran Måns Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1826.

TAB 4

Jean Henrik (son av Jöns, Tab. 3), född 1753-02-06 Vårdsätra. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1764-08-06. Livdrabant 1767-05-13. Kornett vid nämnda kavalleriregemente s. å. 19/12. Kornett vid lätta dragonregementet 1772-11-04. Löjtnant därst. 1776-03-12. Ryttmästare vid adelsfaneregementet s. å. 13/3. Transp. till Bohusläns dragonregemente 1789-04-21. RSO 1790-02-05. Major i armén s. å. 2/5. Död 181(3). Gift 1:o 1771-12-03 Kummelnäs med stiftsjungfrun Maria Helena Johanna Ulfsparre af Broxvik, från vilken han 1776 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1777-02-20 Grävsten s socken, Ög., med kaptenen Gustaf Johan Jägerhorn af Spurila, född 1751, död 1831), död 1815-09-06 i Raumo i Finland, dotter av löjtnanten Erik Ulfsparre af Broxvik, och Magdalena Lilliebielke, nr 273. Gift 2:o 1781-08-02 i Drothems kyrka Östergötlands län med Charlotta Rutensköld, född 1756-08-07 Stensnäs, död 1782-10-04 dotter av majoren Carl Axel Rutensköld, och Brita Maria Boije af Gennäs. Gift 3:o 1785-02-13 i Bällefors kyrka Skaraborgs län med Carolina Johanna Geete, född 1765-07-31 i Bällefors socken, död 1800-08-24 Måryd, dotter av kaptenlöjtnanten Carl Johan Geete, och Barbro Christina Gyllengrip.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1776-11-05 i Norrköping, död 1777-02-24 på Grävsten.
 • 3. Sofia Christina, född 1786-08-02 på Måryd, död 1833-09-15 Gälsebo och begraven på Mölltorps kyrkogård. Gift 1805-06-24 med löjtnanten Sebastian Tham, född 1777, död 1843.
 • 3. Charlotta Fredrika, född 1787-07-16 på Måryd död 1835-01-22. Gift 1811-09-29 med majoren Christoffer Natt och Dag, nr 13, född 1786.
 • 3. Johan Vilhelm, född 1788-10-23 på Måryd, död där 1789-04-23.
 • 3. Johan Henrik, född 1790. Kammarherre. Död 1821. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Henrik (son av Jean Henrik, Tab. 4), född 1790-08-31 Måryd. Extra ordinarie kanslist i inrikesexpeditionen av k. m:ts kansli. Född född sekreterare vid överhovjägmästarämbetet 1810–18125. Kopist vid inrikesexpeditionen 1810-11-21. Kanslist därst. 1811-10-24. Protokollssekreterare 1812-12-17. Kammarherre. Avsked från protokollssekreterartjänsten 1815-09-05[6]. Död 1821-01-21 på Stora Lassåna bruk i Bodarne socken Örebro län och begraven på Bodarne kyrkogård. Gift 1814-07-16 i Stockholm med Maria Lovisa Pauli, född där 1793-02-21, död 1879-10-09 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren och brukspatronen Johan Christoffer Pauli och Maria Rosina Eckerman. Änkefru Steuch, född Pauli, ägde del i Olofsfors bruk i Nordmalings socken Västerbottens län, huset nr 26 vid Drottninggatan samt hälften i husen nr 26 vid Skeppsbron och nr 3 Drakensgränd i Stockholm.

Barn:

 • Sofia Lovisa Charlotta, född 1815-05-30 på Aspa bruk i Hammars socken Örebro län, död där 1816-04-22 och begraven på Bodarne kyrkogård.
 • Mattias, född 1816. Född d. bruksägare. Död 1901. Se Tab. 6.
 • Johan Elof Vilhelm, född 1818. Underlöjtnant. Död 1885. Se Tab. 8.
 • Georg Fredrik August, född 1820 på Stora Lassåna. Sinnessjuk från barndomen. Död 1852 i Stockholm och begraven i Pauliska graven i Katarina kyrka i nämnda stad.

TAB 6

Mattias (son av Johan Henrik, Tab. 5), född 1816-09-24 på Aspa bruk i Hammars socken Örebro län. Student i Uppsala 1835. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1837–1838. Disponent för Olofsfors bruk. Bruksägare. Död 1901-01-02 i Stockholm. Ägde del i Lassåna bruk i Bodarne socken Örebro län och Kårbergs bruk i Snavlunda socken Örebro län samt husen nr 10 Sturegatan, nr 22 Humlegårdsgatan och nr 26 Drottninggatan i Stockholm. Gift 1876-06-18 i Stockholm med Brita Lovisa Ödmark, född 1840-05-13, död 1920-02-07 i Stockholm. Engelbrekts förs..

Barn:

 • Axel Hjalmar, född 1866. Före detta överste. Se Tab. 7.
 • Siri Matilda Lovisa, född 1877-10-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1915-03-09 i Enköping, (Skövde förs db). Gift 1896-03-24 i Östermalms kyrka i Stockholm med majoren greve Gustaf Ludvig Hamilton, född 1866.

TAB 7

Axel Hjalmar (son av Mattias, Tab. 6), född 1866-08-15 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, Biogr i Väd?, död 1941-02-08 I Stockholm, Engelbrekts förs., Mogenhetsexamen 1885-05-18. Volontär vid Svea livgarde s. å. 26/5. Sergeant 1886-05-26. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-03. Underlöjtnant vid nämnda garde 1888-06-14. Löjtnant därst. 1893-06-09. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1897-04-24. SiamVEO5kl s. å. 13/7. Ordonnansofficer vid 4. arméfördelningens stab 1899-11-01. Adjutant därst. 1901-07-03 och 1. adjutant 1902-01-01–1903-09-14. Tjänstg. vid generalstaben 1901-10-01–1902-09-30. Kapten 1903-03-13. OffNONO 1905-03-22. Militärattaché vid beskickningen i Berlin 1906-10-05 och i S:t Petersburg 1907-08-07–1910-11-14. RPrKrO3kl 1907-10-10. RSO s. å. 7/8. RRS:tStO2kl 1908-07-12. Major i armén 1911-11-03. Överadjutant och major vid generalstaben 1912-01-26. RDDO 1912-12-02. RNS:tOO s. å. ChilAM s. å. 12/3. OffBKrO s. å. 3/5. RFrHL s. å. 18/6. LKrVA 1914-04-21. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 30/10. Överste för nämnda regemente 1917-03-09. KSO2kl 1920-06-06. KSO1kl 1923-06-06. Ordf. i styrelsen för svenska handelsbankens avdelningskontor i Jönköping 1923–1926. Chef för fjärde infanteribrigaden 1926-02-05. Avsked från beställningen som chef för regementet s. å. 13/8. Gift 1894-05-31 i Klara kyrka i Stockholm med grevinnan Catharina Ebba Charlotta Horn af Åminne, född 1874-07-25 på Hallunda i Botkyrka socken Stockholms län, dotter av ceremonimästaren greve Arvid Gustaf Sigismund Horn af Åminne, och Augusta Charlotta Lovisa Blomstedt.

Barn:

 • Bengt Axel Arvid Mattias, född 1895-10-07 4 Stockholm, <moderndatadöd>död 1973-09-11</moderndatadöd> I Sthlm Johannes förs. Liksom syskonen. Student vid Norra Latin I Sthlm., egen advokatverksamhet I Sthlm 1927–1949. Studentexamen 1913. Fänrik vid Svea livgarde 1915-12-31. Entl. därifrån 1916-10-25. Underlöjtnant i nämnda reg:s reserv 1918-01-18. Avsked 1922-09-08: Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1923-05-29. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt. Notarius publicus I Stockholm, ÖRKHt 2kl RVO 1969-06-06; kontrollant för AB Tipstjänst 1969-07-01–1970-07-01. Gift 1958-10-07 I Sthlm (Engelbrekts förs., Sth vb) med Annabrita Lindroth I hennes 2:a gofte (gift 1:o Lindström) från vilken han blev skild gm Sthlms rr:s 20.avd. 1963 (10/1) 1kd 17/1; född 1920-02-18 (Överjärna förs., Sth l) fb, dotter av lägenhetsäg. Johan Gottfrid Lindroth o h h Gerda Linnea, född Larsson.
 • Nils Henrik Elof Mattias, född 1896-12-08. Studentexamen vid norra latinläroverket i Stockholm 1915-05-12. Elev vid krigsskolan 1917. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik i Svea artillerireg:s reserv s. å. 31/12. Avsked 1920-11-05. Affärsman i New York. Fänrik I luftvärnsartilleriets reserv 1940-02-23. Död 1940-06-27 I Stockholm (Engelbrekts förs., Sth. db nr. 171). Gift 1928-10-18 i New York med Harriet Henry, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätt utslag 1937-08-10, född där 1897-06-28, dotter av Charles I. Henry och Lavinia Florence Minis.
 • Brita Charlotte Louise Vilhelmina, född 1898-05-04. Hovfröken hos prinsessan Ingrid 1928-01-01. GVJmt s. å. 16/6. Förordnad tills vidare tjänstgöra som hovfröken hos H K H Kronprinsessan 1935-06-17, hovfröken hos H K H Kronprinsessan 1936-06-16 NyaSvM, hovfröken hos H.M. Drottning Louise 1950-12-30. KNO1kl 1952-11-11. KFinlVRO1kl 1956-10-02. KNedOHO1kl 1957-05-00 KSiamVEO1kl 1960-09-00. StkLiberAfrBO 1962. StkTyskRFO2kl 1970-06-23. Biogr. i Väd., <moderndatadöd>död 1972-02-19</moderndatadöd> i Stockholm.
 • Hans Gustaf Hjalmar Mattias, född 1899-12-26. Studentexamen i Jönköping 1918-05-22. Anställd hos aktiebolag Förenade speditions och rederiagenturen, Stockholm, hos Carlbom, Peterson & C:o, skeppsmäklare, London, och hos Jules Roys, skeppsmäklare, Rouen, 1920–22, hos Inter-Continental See-Transport Ges., skeppsmäklare, Hamburg 1922–1924. Avdelningschef i rederifirman Rob. M. Sloman Jr, Hamburg, 1924-03-01–1932-06-30. »Continental freight agent » i rederifirman Canada Steamship Lines (Overseas) Ltd, London, 1932-07-01. Gift 1931-04-28 i Hamburg med Elsa Anna Carla Behrens, född 1906-08-18 i sistnämnda stad, dotter av Carl Behrens och Anna Wilhelmine Christine Vogler.
 • Elsa Anna Agnes Elisabet, född 1903-07-14, Kanslist i hovmarskalksämbetet 1951-01-01, GV:sMt 1951-05-24. GV:sJmtII, Kon:sGM8, FVRO: aMiklmgk. Gift 1958-01-15 i Beverly Hills, Calif., USA, m. d:r med. Maurits Ignatius Boas, <moderndata>född 1995-03-27</moderndata>, <moderndatadöd>död 1986-01-10</moderndatadöd> Beverly Hills CA USA.

TAB 7A

Hans Gustaf Hjalmar Mathias, (son av Axel Hjalmar tab 7), född 1899-12-26 I Stockholm, Svea livgardets förs. Verkst. direktör för The Baltic and International Maritime Conference RDDO 1949. RV01kl 1949 nov. 15. RNS:t001kl 1953-11-00. KVO 1960-06-04; RDDO 1 gr 1960; avg. s.verkst. dir f. The Baltic and International Martime Conference I Köpenhamn 1969-12-31; KFVRO OffFrMérMar; KTyskRFO, död 1972 juli 25 I Charlottenlund Danmark; Gift 1931-04-28 I Hamburg med Elsa Anna Carla Behrens från Tyskland, född 1906-08-18 I Hamburg, död 1981 febr 25 I Charlottenlund? Dotter av Carl Behrens och Anna Wilhelmine Christine Vogler.

Barn:

 • Mathias Hans Carl Axel, född 1935-02-24 i Stockholm, Engelbrekts förs., (fb nr 52). Se Tab. 7 A:I.

Barn:

 • Peter Johan Henric Axel. född 1939-01-06 i Maglegaards förs., Köpenhamns amt och döpt s.å. 3/9. (Engelbrekts förs., Sth. fb nr 322). Se Tab. 7 A:II.
 • Axel Hjalmar Bengt Nils, född 1940-08-12 i Maglegaards förs., Köpenhamns amt (Engelbrekts förs., Sth fb nr. 466). Se Tab 7 A:III.
 • Hans Erik Arvid Axel, <moderndata>född 1946-05-18</moderndata> i Köpenhamn (Engelbrekts förs., Stockh. fb nr 518). Se Tab. 7 A:IV.

TAB 7 A:I

Mathias Hans Carl Axel,, (son av Hans Gustaf Hjalmar Mathias tab 7A), född 1935-02-24 i Stockholm, Engelbrekts förs.. Fänrik i flottans reserv. styrmansex. vid Sjöbefälsskolan i Stockholm 1957 juni. Löjtnant i flottans reserv 1963. From 720701 utn Kn Fl res. sjökapten, befälhavare i Nordia Shipping ab, Stockholm. Gift 1960-10-22 i Köpenhamn, Svenska Gustafskyrkan (Engelbrekts förs., Stockholm vb) med radiotelegrafisten Pia Christina Törnqvist, från vilken han blev skild 1986. Assistent vid Danmarks tekn högskola, född 1939-09-09 i Stockholm Matteus förs.. Dotter av sjökaptenen Bengt Vilhelm Törnqvist o. Vega Birgit Margareta Pålsson.

Barn:

 • Charlotta Ebba Anna Louise, <moderndata>född 1964-03-12</moderndata> i Charlottenlund, Danmark.
 • Nils Arvid Bengt Hans, <moderndata>född 1965-07-04</moderndata> i Ljungby, Danmark (Svenska förs., Köpenhamn, Danmark)
 • Johan Emil Mathias Hans, <moderndata>född 1978-03-03</moderndata>.

TAB 7 A:II

Peter Johan Henric Axel, (son av Hans Gustaf Hjalmar Mathias tab. 7A), född 1939-01-06 i Maglegaards förs., Köpenhamns amt, Danmark (Engelbrekts förs., Köpenhamns amt, Danmark (Engelbrekts förs., Stockholm, fb). Rederitjänsteman, i Armada Shipping Aps, Köpenhamn. Gift 1962-10-20 i Hellerups kyrka, Köpenhamn, Danmark med Jytte Kolvig-Raun läkarsekreterare vid Rikshospitalet, Köpenhamn, född 1940-09-17. Dotter av grosshandlaren Paul Kolvig-Raun o.h.h., född Berntsen.

Barn:

 • Henric Niels Erik Hans, <moderndata>född 1964-03-17</moderndata> i Charlottenlund, Danmark. Se Tab. 7 A:II:A.
 • Peter Christian Poul Hans, <moderndata>född 1966-05-03</moderndata> i Gentofte, Danmark (Messaiskviken, Maglegaards Sogn, Sokkelund Herred, Danmark). Se Tab. 7 A:II:B
 • Frederik Bengt Nikolas Hans, <moderndata>född 1970-26-08</moderndata> i Charlottenlund, Danmark. Se Tab. 7 A:II:C.
 • Christina Elisabeth Julie Elsa, <moderndata>född 1973-12-25</moderndata>.

TAB 7 A:II:A

Henric Niels Erik Hans, (son av Peter Johan Henric Axel tab 7A:II), <moderndata>född 1966-03-17</moderndata> i Charlottenlund, Danmark. Cand polit. Fuldmägtig systemkonsult vid Uni Cash managment. Kapitalmarkedsrådgiver, Unibank A/S i Köpenhamn. Gift 1991-06-08 med Marie Louise Olrik, <moderndata>född 1964-02-22</moderndata>. Bankassistent vid den Danske Bank.

Barn:

 • Johan Fredrik, <moderndata>född 1992-09-17</moderndata>.
 • Mathias Emil, <moderndata>född 1995-02-10</moderndata>.

TAB 7 A:II:B

Peter Christian Poul Hans, (son av Peter Johan Henric Axel tab 7A:II), <moderndata>född 1966-05-03</moderndata> i Gentofte, Danmark (Messaiskviken, Maglegaards Sogn, Sokkelund Herred, Danmark). Deler, arbitrage AFD, Den Danske Bank. Valutahandlare. Senior valutahandlare. Gift 1994-08-06 med Birgitte Schou-Larsen, <moderndata>född 1968-04-04</moderndata>. Bankassistent vid Den Danske Bank.

Barn:

 • Maria Elisabeth, <moderndata>född 1995-12-31</moderndata>.

TAB 7 A:II:C

Frederik Bengt Nikolas Hans, (son av Peter Johan Henric Axel tab 7A:II), <moderndata>född 1970-26-08</moderndata> i Charlottenlund, Danmark. Gift 1995-08-05 med Josefine Ferraro, <moderndata>född 1970-03-06</moderndata>.

Barn:

 • Emelie Victoria Ferraro, <moderndata>född 1995-02-02</moderndata>.

TAB 7 A:III

Axel Hjalmar Bengt Nils, (son av Hans Gustaf Hjalmar Mathias tab 7A), född 1940-08-12 i Maglegaards förs., Köpenhamns amt (Stockholm, Engelbrekts förs. fb), studentex. vid Gammel Hellerups Gymnasium, Danmark, 1958-06-20. Reserv off vid flottan. Civilekonomex o pol. mag. ex. vid univ. i Lund 1969 april. Löjtnant i flottans reserv, from 720701 utn Kn Fl res. Direktör i Privatinvest investeringsförening, Köpenhamn. Gift 1969-08-15 i Langesø slotsrike med inredningsarkitekten Britt Rønhave Nielsen, <moderndata>född 1947-03-24</moderndata>.

Barn:

 • Nicolas Mathias Carl Hans, <moderndata>född 1971-01-16</moderndata> i Charlottenlund, Danmark.
 • Gustav Johan Henric Hans, <moderndata>född 1972-12-31</moderndata> i Rungsted Kyst, Danmark.
 • Sophia Anna Maria Louise, <moderndata>född 1977-06-21</moderndata>.

TAB 7 A:IV

Hans Erik Arvid Axel, (son av Hans Gustaf Hjalmar Mathias tab 7A), <moderndata>född 1946-05-18</moderndata> i Köpenhamn (Stockholm, Engelbrekts förs., fb). Civilingenjör, anställd vid Davenport Cement. Gift 1973-01-20 med korrespondenten Jette Wendela Martha Nielsen, <moderndata>född 1947-04-30</moderndata> i Danmark.

Barn:

 • Mikael Niels Bengt Hans, <moderndata>född 1973-08-09</moderndata> i Charlottenlund, Danmark.
 • Nicole Christina, <moderndata>född 1977-06-08</moderndata>.

TAB 8

Johan Elof Vilhelm, (son av Johan Henrik, Tab. 5), född 1818-01-31 på Aspa bruk i Hammars socken Örebro län. Fanjunkare först vid Svea livgarde, sedan vid Jämtlands regemente. Avsked ur krigstjänsten med underlöjtnants n. h. o. v. 1841-11-09. Död 1885-08-11 Hästhagen. Ägde del i Lassåna och Kårbergs bruk samt huset nr 29 Humlegårdsgatan i Stockholm. Gift 1853-06-15 Sollentunaholm med Hedvig Lovisa Julia Sofia Rudbeck, född 1833-06-19 på sistnämnda egendom, död 1888-04-17 på Hemmet vid Lönnarp i Böne socken Älvsborgs län, dotter av generalmajoren Charles Emil Rudbeck, och friherrinnan Anna Sofia Rudbeck.

Barn:

 • Carl Henrik Elof Mattias, född 1855. Godsägare. Död 1895. Se Tab. 9.
 • Hedvig Anna Maria Sofia, född 1857-07-27. Stiftsjungfru. Död 1885-05-01 Kölingsholm. Gift 1880-11-30 i Stockholm med kammarherren Carl Rikard Wästfelt, i hans 1:a gifte, född 1844, död 1929.

TAB 9

Carl Henrik Elof Mattias, (son av Johan Elof Vilhelm, Tab. 8), född 1855-09-16 Sollentunaholm. Godsägare. Död 1895-08-05 i Lund. Ägde Lönnarp i Böne socken Älvsborgs län 1879–1894. Gift 1879-11-12 på Hjälmfors bruk i Dalstorps socken Älvsborgs län med Laura Ebba Aurora Eklundh, född 1861-03-05 på Österhammar i Fellingsbro socken Örebro län, död 1926-06-07 i Ulricehamn, dotter av bruksägaren Lars Petter Eklundh och Catharina Sofia Aurora Didon.

Barn:

 • Hedvig Anna Ebba Aurora, född 1891-07-05 på Lönnarp. Gift 1912-08-04 i Ulricehamn med häradshövdingen i Västra Hälsinglands domsaga, jur. kandidat Lars Anders Olof de Verdier, född 1883-04-10 i Ulricehamn.

TAB 10

Mattias Steuchius, adlad Steuch, men ej introd., (son av Mattias Steuchius, Tab. 1), född 1681-11-17 i Uppsala. Student därst3 1693-03-07. Utrikes resor. Efter hemkomsten aktuarie i k. m:ts kansli 1712. Protokollssekreterare i senaten 1714. Särskilt adlad s. å. 19/8 med ett vapen, helt olika det, som sedan blev det Steuchiska, men hann ej taga introduktion. Död 1714-10-06 i Lund under besök hos sin fader och utan söner. Han var en lärd och snillrik man.'. Gift 1714-01-17 med Sofia Nordlind i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1717-02-00 med statskommissarien Christoffer Christoffersson, född 1682, död 1743, stamfader för adliga, friherrliga och grevliga ätterna Adlersparre, 337 och 130), född 1698-12-01 död 1754-03-16, dotter av biskopen i Strängnäs stift Daniel Nordlind och Anna Brunner.

Barn:

 • Anna Sofia, född posthuma 1715-03-06, död 1740-03-09. Gift 1735-07-13 med k. sekreteraren Abraham Brun, adlad Bruncrona, född 1693, död 1739.

TAB 11

Elof Steuchius, adlad Steuch, (son av Mattias Steuchius, Tab. 1), till Duveke Halmstads socken Malmöhus län samt Oby i Blädinge socken, Gåvetorp i Lekaryds socken och Tagel i Mistelås' socken (alla i Kron.). Född 1687-09-11 i Härnösand. Student i Lund 1695-07-29. Filosofie magister därst. 1706-01-26. Extra ordinarie professor därst. 1710-05-24. Prepositus communitatis s. å. Ord. professor 1713-05-05. Adlad 1719-05-23 jämte sina syskon och för sin faders förtjänster (introd. s. å. under nr 1582). Professor i matematik i Uppsala 1719-07-22. Kommerseråds titel 1728-04-01. Död 1772-06-01 på Oby och slöt själv på svärdssidan sin adliga ättegren. Gift 1:o 1715-07-27 på Esperöd i Tranås' socken Kristianstads län med Elisabet Hedvig Rosenkrantz, född 1699-10-30 Örup s socken Kristianstads län, död 1720-03-29, dotter av överstelöjtnanten Axel Rosenkrantz och hans 2:a fru Else Birgitte Mormand, samt halvsyster till majoren Holger Rosenkrantz, natural. Rosencrantz. Gift 2:o 1731-10-29 Karsholm s län med Anna Christina Juul, döpt 1711-03-11 i Astrup i Danmark, död 1791-12-17 på Duveke, dotter av danska statsrådet Fredrik Juul och Elisabet Sehested.

Barn:

 • 1. Mattias, född 1716-07-20 på Esperöd, död där 1717-12-28
 • 2. Anna Hedvig, född 1733-04-20 på Gåvetorp, död åtta dagar gammal och begraven s. å. 29/4 i Lekaryds kyrka.
 • 2. Sofia Elisabet, född 1738-05-15 på Gåvetorp, död 1818-04-30. Gift 1756-09-07 med överstelöjtnanten greve Carl Gustaf Mörner af Morlanda, född 1729, död 1784.

Källor

1Hm. 2Al. 3Um. 4SAB. 5Sj. 6Skp.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: