:

Horn af Kanckas nr 12

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Horn af Kanckas nr 12 †

Urgammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd 1728.

Som ättens stamfader uppgiva 1700-talets genealoger, vilkas framställning kommit till synes på riddarhusgenealogien över ätten, en Sigmund de Horne, som inkom till Sverige med konung Albrekts fader, bodde på Horn på Öland och begraven 1341 i Persnäs kyrka därst., varest hans gravsten med Hornvapnet och omskrift ännu finnes kvar. Härmed har man sökt göra troligt, att ätten härstammat från Brabant, på detta sätt förbindande den finsk-svenska släkten Horn med den brabantska ätten av samma namn. De förde dock helt olika vapen och namnet Horn upptogs av den finsk-svenska släkten först under 1500-talet. – Såväl K. H. Karlsson i Svenska Autografsällskapets tidskrift. Del 2, sid. 70, som fru J. Ramsay i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, vars framställning här nedan följts, hava dock visat, att ätten utan allt tvivel är en rent finsk urgammal frälsesläkt, säkert känd sedan slutet av 1300-talet. – Ätten har utgrenat sig i grevliga ätten Horn af Björneborg, friherrliga ätten Horn af Marienborg och grevliga ätten Horn af Ekebyholm.


1Rf. 2At (RA). 3Storkyrkans i Sth. arkiv. 4KBAB. 5Um. 6At (So). 7Lk. 8Pt 1918, s. 20. 9Kd. 10At (P). 11Medrt. Av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors. 12K. Blomstedt, Henrik Klanspuika Horn. I. 13Al. 14Margareta Finckes brev till Carl Oxenstierna (U. B.).

Horn%20af%20Kanckas%20A1200.jpg

TAB 1

Olof Mattsson i Åminne i Halikko socken i Finland. Förde horn vapnet i sigillet 1381-02-11. Förskälaman11 1404-03-14. Dömdes vid reduktionsräfsteting i Pemar 1405-03-18 att till kronan återlämna sitt i nämnda socken belägna gods, som kommit under frälse11. Syneman i Halikko 1410-06-23. Levde ännu 1415-06-26, då han var en av bisittarna i landsrätten i Åbo. Var död 1438. Gift (enl. J. Ramsay) med Katarina, som levde 1390, då Olof Mattsson utgav intyg, att han uppburit pengar för Kettarsund, som var hennes fäderne och av hennes moder, Katarina Gudmarsdotter, blivit försålt. Sannolikt gäller dock den urkund, där detta omtalas och vilken för övrigt torde härröra från år 1419, en annan person med samma namn (»Oloff Mattsson i Thöuesala sokn.byggiande i Ström »)[11]

Barn:

 • Matts Olofsson. Domprost i Uppsala. Sålde 1438 med sina bröders, Henrik och Jakob, samtycke Littois i S:t Karins socken till Åbo domkyrka. Levde 1448.
 • Per Olofsson. Kyrkoherde i Korpo och »publicus imperiali autoritate notarius» 143411. Deltog med ett 50-tal riksråd och frälsemän i ett möte i Åbo »för vårdande ärenders skull» 143911. Kyrkoherde i Nagu 1447. Gav 1448 till Helga lekamens altare i Åbo domkyrka allt sitt gods i Immala by i Masku socken.
 • Jösse Olofsson. Ihjälslagen av väpnaren Gödik Fincke, som 1447-10-03 till hans själagagn och för att försona hans bröder nödgades stifta två eviga mässor att varje vecka hällas i Åbo domkyrka. Hans i Halikko socken belägna gård brändes 1437 av en livländare Hannes Dalhusen, som råkat i tvist med honom beträffande några gods i södra Finland, och föranledde denna händelse en skarp skriftväxling mellan de högsta myndigheterna i Åbo och stadsstyrelsen i Reval, dit Dalhusen flytt.11

TAB 2

Jakob Olofsson (son av Olof Mattsson, Tab. 1), till Toijala i Halikko socken. Deltog i ovannämnda möte i Åbo 143911. Sigillvittne 1448. Gift med Kristina Ingesdotter, dotter av Inge på Gammelby vid Tjusterby i Pernå socken.

Barn:

 • Cecilia Jakobsdotter, levde änka 1510, då hon bodde i Toijala.11 Gift med den danskfödde fogden i Borgå Tuve Månsson, som förde samma vapen som ätten Natt och Dag, död 1480.
 • Birgitta Jakobsdotter, nunna i Nådendals kloster, åt vilket hon 1486 upplät en gård i Åbo och Valttila i Halikko socken [11].

TAB 3

Greger Jakobsson (son av Jakob Olofsson, Tab. 2), till Toijala i Halikko socken. Väpnare. Syneman i Bjernå 147711. Sålde 1487 sitt gods Kunois i Virmo socken till biskop Magnus. Ägde Helga i Bjernå socken, vilket hemman redan 1477 torde varit hans sätesgård.11

Barn:

 • Jakob Gregersson. Han sålde 1541 Valttila och Ylisaari holme i Halikko socken till sin frände Henrik Klassen Horn, som i sin tur utbytte dem 1546 mot ett stenhus i Åbo åt konung Gustaf11. Död före 1545-02-09.
 • Mätta Gregersdotter, till Kynämäki samt Helga i Bjernå socken, vilket hon jämte torpet Löfböle i samma socken 1559 efter sin mans död avstod till hertig Johan mot gods i Lemo by i Huhtis by, död omkr. 1590. Gift med Olof Jönsson till Helga, av adl. Lemosläkten, död före 1545-02-09.
 • Malin Gregersdotter, till Topjoki i Halikko socken, vilket ävensom Esselpää och Koivikkala hon jämte sin syster Mätta 1526 utbytt av Ingeborg Siggesdotter till Åminne – vars 1:a man varit Krister Klasson Horn – mot Toijala11. Överlät 1545 jämte sin syster Mätta bördsrätten till Valttila åt konung Gustaf. Gift med Olof Ingesson.

TAB 4

Henrik Olofsson (son av Olof Mattsson, Tab. 1), till Åminne i Halikko socken. Fick 1407-12-07 frälsebrev av konung Erik XIII för sig och sina efterkommande. Deltog i ovannämnda möte i Åbo 143911. Levde 1448. Gift före 1435-01-22 med Cecilia Klasdotter, dotter av fogden på Åbo Klas Lydiksson Djäkn (Djäkn, Lydekasönernas ätt), och Kristina Jönsdotter (Garp). Genom detta gifte kom Kanckas i Masku socken till ätten Horn.

Barn:

 • Klas Henriksson. Riksråd. Död omkr. 1520. Se Tab. 5
 • Alissa Henriksdotter i Kanckas. Hon sålde 1488-01-13 med sin senare mans och sin broders samtycke sitt gods i Anola i Ulvsby socken. Gift 1:o m, Olof N. N. Gift 2:o med Magnus Nilsson, som levde 1488.

TAB 5

Klas Henriksson (son av Henrik Olofsson, Tab. 4), till Åminne i Halikko socken, Kanckas i Masku socken och Haapaniemi i Kisko socken. Kallas väpnare 1470. Häradshövding i Halikko härad 147211 och ännu 1486. Nämndeman vid landsrätten i Åbo 1476 och vid lagmansting s. å. Lagman i södra Finland 1487–152011. Riksråd 1488–1520. Var en av de förnämsta ledarna av underhandlingarna med och försvaret mot ryssarna på 1490-talet ävensom mot danskarna 150711. Deltog i riksdagarna och herremötena i Stockholm 1499, 1505, 1509, 1511 och 1512. Beordrad 1511 att föra befäl på Viborgs slott. Av konung Christian II kallad att infinna sig i Stockholm jämte biskop Arvid Kurck och övriga högst uppsatta ämbetsmän i Finland 1520. Död kort därefter, före 1524. Gift 1:o före11 1472-08-01 med en till namnet okänd, före 1509 avliden dotter av lagmannen i södra Finland Krister Frille, av urgammal dansk-finsk frälsesläkt (och Elin Magnusdotter?). Gift 2:o med Kristina (Jakobsdotter?), som synes tidigare (eller senare) varit gift med en Wundranck, och som levde änka på Haapaniemi 1530.11

Barn:

 • 1. Krister Klasson. Slottsfogde. Död 1520. Se Tab. 6
 • 1. Margareta Klasdotter. Gift med häradshövdingen Jöns Andersson Garp, till Koskis i Vemo socken, av urgammal finsk frälsesläkt, levde 1510.
 • 2. Henrik Klassan Horn, född 1512. Riddare och riksråd. Död 1595. Se Tab. 7.

TAB 6

Krister Klasson (son av Klas Henriksson, Tab. 5), till Åminne. Väpnare. En av Sveriges representanter vid underhandlingarna om stillestånd med ryssarna 150411. Vistades 1508–1509 i Sverige i tjänst hos Åke Hansson Tott på Örebro11. Åter i Finland 151211. Fogde på Raseborg 1513-10-16–1515 och på Åbo slott 1515–152011. Tillika häradshövding i Piikkis härad till 151711. Gav till klostret i Nådendal Karinkorva hemman i Sagu socken för sin systerdotters underhåll. Död 1520. Han är stamfader för den s. k. Åminnegrenen, till vilken höra friherrar och grevar Horn af Åminne, och hans barn förde mynningen av hornet till vänster. Gift omkr. 151811 med Ingeborg Siggesdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o med Göran Hansson (Stiernsköld) i hans 2:a gifte, död 1517. Gift 3:o 1524-08-24 i Malmö med riksrådet Åke Klasson Tott, död 1531]. Efter henne förrättades bouppt. 1544, dotter av riddaren och riksrådet Sigge Larsson den yngre (Sparre af Rossvik) och Kerstin Månsdotter (Natt och Dag).

Barn:

 • Claes Kristersson, friherre Horn af Åminne, död 1566. Se friherrl. Ätten Horn af Åminne, Tab. 1.
 • Brita Kristersdotter, död omkr. 1580. Hon innehade säterierna Tyko i Bjärnå socken och Degergård i Tenala socken. Gift omkr. 1538 med riddaren och lagmannen Nils Andersson Boije, död 1568.

TAB 7

Henrik Klasson Horn (son av Klas Henriksson, Tab. 5), till Kanckas och Haapaniemi. Född 1512 (1513?). Fasteman 1531-06-04. Småsven vid Gustaf Vasas hov 1534. Fick i nov. 1535 (ny bekräftelse 1538-06-13) Ingeris i S:t Bertils socken och Salo bol i Uskela socken, samt 1540 hela Tenala socken med all kunglig ränta. Kammarråd 1539–1542. Ståthållare på Stockholms slott s. å. Erhöll uppdrag 1540 att hålla skattejämkning i Finland. Häradshövding i Masku härad 1539-05-19–1563-05-24 och ånyo 1573. På konungens uppdrag i Tyskland och Danmark 1542–1543. Förseglade arvsföreningen i Västerås 1544 och konung Gustaf I:s testamente 1560. Skeppshövidsman 1545. Hövidsman över knektarna och i allmänhet konungens förtroendeman i militära angelägenheter i Finland 1546–1554. Lagman i södra Finland 1549-03-22–1561-01-24. Befälhavare, jämte sin brorson Claes Kristersson Horn, över allt krigsfolk i Finland 1554-12-12. En av överstebefälhavarne i fälttåget mot Nöteborg 1555. I onåd s. å. Befalld att verkställa skatterefning i Finland 1556-04-29. Beordrad s. å. 13/6 att begiva sig till östgränsen för att bevaka rikets intressen och deltog i stilleståndsförhandlingarna i Alakylä. Begav sig s. å. i dec. till Åbo. Utsedd av konung Gustaf att jämte Herman Fleming bistå hertig Johan i styrelsen av Finland »såsom förnämliga trogna råd». Underhandlade 1558 med staden Revals myndigheter om stadens överlämnande i hertig Johans beskydd. Amiral för den finska flottan s. å. Medlem av gränsregleringskommissionen 1559. I hertigens svit på friarfärden till England 1559–1560. Fick 1560 i förläning av hertig Johan Virmo skogsbygds socken och Tuohittu bol i Muurla län13. Överstebefallningsman i norra Finland 1560-02-30 och, jämte Joakim Bulgrin, i hela furstendömet Finland 1561-06-09. Riddare s. å. 13/7, dagen efter konung Eriks intåg i Stockholm. Hovmästare hos hertig Johan 1562 och i hertigens svit på bröllopsresan till Polen. Lämnade hertigen i maj 1563 och var ett av huvudvittnena mot honom vid riksdagen i juni s. å. samt en av befälhavarna i den belägringshär som i aug. s. å. intog Åbo slott och tillfångatog hertigen. Ämnad till överstekammarråd, men utnämndes 1563-09-25 till krigsöverste i Livland. Av konung Erik stadfästad i sina besittningar s. å. 5/10. Fick s. d. i förläning hela Muurla län13. Erhöll 1564 i förläning dels domkyrkogodsen i Lode län, dels Tellista (nu Rosenthals) gods i Merjama socken, dels även Konoferhof i Fickels socken (allt i Wiek i Estland)13. Ståthållare på Revals slott och över Livland 1565-01-20. Fältherre i Livland s. å. 16/5. Erhöll Masku socken i förläning 1566-11-03. Överste för krigsfolket i Finland s. å. 9/9. Utnämnd av konung Erik till riksråd 1566(?): ånyo ståthållare på Reval och över Livland 1567. Avskedad av konung Johan 1568 och befalld att vistas på sina gods i Finland. Förordnad 1570-12-08, att leda Finlands försvar. Överstekrigsråd 1571-09-04. I slottsloven på Viborg 1572-08-06 med utvidgade fullmakter 1573-05-06. Fick 1573-05-02 (jfr 28/11) konfirmation på tidigare återkallade förläningar13 överstebefälhavare i Finland s. å. 6/12. Sändebud till fredsunderhandlingarna med Ryssland 1574-01-17. Ståthållare på Reval 1574-07-11, med förnyade fullmakter 1575-09-30 och 1576-04-09. Försvarade jämte sin son Carl med stor tapperhet Reval mot ryssarna under belägringen jan.–mars 1577. Avsked för ålderdom. Lagman i norra Finland 1577-07-17. Ståthållare där s. å. 13/6. Ånyo fältöverste i Finland s. å. 18/11. Ställd under åtal för det misslyckade tåget mot Narva hösten 1579, men frikänd av riksrådet 1581-06-14. Ståthållare på Kexholm 1582-04-05. Översteståthållare över Viborg, Nyslott och Kexholm 1583. Ståthållare över västra Finland i början av 1585. Avsked från alla sina ämbeten 1586-09-13. Död 1595-06-21.[12] Han är stamfader för den s. k. Kanckasgrenen (flyttade från Haapaniemi till Kanckas under 1540-talet), herrar Horn af Kanckas samt friherrar och grevar Horn af Marienborg, Björneborg och Ekebyholm. Hans barn förde i vapnet mynningen av hornet till höger. Gift 1:o med Elin Arvidsdotter, död 1577 på Kanckas, dotter av ståthållaren Arvid Eriksson (Stålarm) och Kristina Knutsdotter (Kurck, frih. ätten nr 16). Gift 2:o 1578 med Brita N. N.12

Barn:

 • Kerstin Henriksdotter, levde änka 1597 Sjundby Gift 1:o 1561-09-16 (morgongåva) med fältöversten Jakob Henriksson, till Sjundby, av en finsk frälsesläkt som förde en hästsko i vapnet, död 1567-06-00 i fångenskap på Älvsborgs slott. Gift 2:o 1570-01-08 på Kanckas med ståthållaren Claes Åkesson Tott i hans 2:a gifte, född omkr. 1525, död 1590.
 • Karin Henriksdotter, levde änka11 1594-07-12 på Lepas eller Stjärnsund i Tyrväntö kapell. Gift med ståthållaren på Reval, riddaren Hans Björnsson (Lepasätten), av den adliga s. k. Lepas-släkten, född omkr. 1530, död 1572.
 • Brita Henriksdotter, död före 1592-10-09. Gift 1578-09-07 på Kanckas med Tönnes Eriksson Tott (af Skedebo, nr 38), i hans 1:a gifte, död 1608.
 • Carl Henriksson, född omkr. 1550. Fältmarskalk. Död 1601. Se Tab. 8.
 • Elin Henriksdotter, död före 1609. Gift 1578-07-01 på Kanckas med ståthållaren Claes Hermansson Fleming , i hans 1:a gifte, död 1616.
 • Arvid Henriksson. Riksråd och ståthållare. Död 1606 ell. 1607. Se Tab. 11.
 • Göran Henriksson. Överste. Död 1602 ell. 1605. [[#TAB 13|Se Tab. 13]]
 • Elisabet Henriksdotter, död änka före 1614. Gift med ståthållaren på Kalmar Claes Jonsson, till Barkestorp, i hans 2:a gifte [gift 1:o med Margareta Some, dotter av lagmannen Måns Svensson Some och Anna Turesdotter (Bielke)], av en adlad men ointrod. ätt, som i vapnet förde en svan med en ring i näbbet, död i landsflykt i Polen, dit han följt konung Sigismund.
 • Anna Henriksdotter. Gift 1:o 1584-09-08 på Kanckas med sin systers svåger, ståthållaren Lars Hermansson Fleming (nr 4), död 1602. Gift 2:o 1606 med ståthållaren på Kexholm Tönne Göransson (Gyllenmåne), till Högsjögård, som blev adlad 1592-07-08, i hans 2:a gifte [gift 1:o med Beata Arvidsdotter, som levde ännu 1602-11-22 i, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Bengt Månsson (Somme), död 1571), dotter av riddaren och riksrådet Arvid Trolle och Hillevi Knutsdotter (Sparre, nr 7)], död 1613. Olof Henriksson, död ung.

TAB 8

Carl Henriksson Horn (son av Henrik Klasson Horn, Tab. 7), till Kanckas i Masku socken och Ingeris i S:t Bertils socken. Född. omkr. 1550. Avgav 1568 en förskrivning till konung Erik att hålla honom Nyköpings slott tillhanda. Utmärkte sig 1570–71 och 1577 vid Revals försvar. I slottsloven på Reval tillika med sin fader 1574-05-10, med förnyade fullmakter 1575-09-30 och 1576-09-09. Fick 1576-05-29 i förläning Tuohittu och Kaninkola bol i Muurla län (återkallade 1590-05-00) samt 1581-08-12 Kuusjoki bol i samma län (återkallat 1586)13. I konungens onåd jämte fadern och bröderna 157911. Krigsråd 1580. Fältmarskalk s. å. Deltog med utmärkelse i Pontus De la Gardies fälttåg i Kexholms län och Ingermanland 1580–158111. Ståthållare 1581 om hösten på Narva, som han kort förut med storm intagit. Ny fullmakt å denna beställning 1583-04-04. Fick13 (tillsammans med flera andra) godset Malla i Maholms socken i Estland 1581-06-01 och godset Wenden i samma land 1581-11-09, men miste båda gårdarna genom k. resolution 1590-08-12. Fältöverste i Finland 1584. Förordnad11 att bistå sin fader som ståthållare i Finland 1585-05-26. Sveriges sändebud vid fredsunderhandlingarna s. å. 11. Ledamot av revisionskommissionen i Estland 158613. Ståthållare på Narva och Ivangorod 1588-02-15, vilka fästningar han 1590 försvarade mot en överlägsen rysk här. Ingick vapenvila 1590-02-23 mot avstående av Jama, Koporie och Ivangorod, blev därför av konung Johan ställd under krigsrätt med sina bröder Arvid och Göran, som voro befälhavare på Ivangorod och Koporie. Dömd till döden under riksdagen i Stockholm s. å. och 1591-12-00 utförd till avrättsplatsen, men benådad och återinsatt i fängelse samt i mars 1592 förflyttad till Örbyhus. Frigiven s. å. 16/11. Deltog i Uppsala möte 1593 och i Söderköpings riksdag s. å. Återfick Wendenhof13 1593-03-09. Vistades sedermera på sina gods i Estland. Fick 1595-11-07 i förläning Loimijoki socken i Satakunda samt 1600-05-08 Paattis bol i Pöytis socken13. Lagman i norra Finland 1600-05-08. Ånyo fältöverste 1600 vid krigets utbrott i Livland. Död 1601-05-16 på slottet Burtnick därst. och begraven i Revals domkyrka under en gravsten, som visar hans och hans frus bilder samt deras åtta anvapen. Gift 1577-09-29 i Reval med Agneta von Dellwig, död 1611 om sommaren på Kanckas, dotter av lantrådet i Livland Evert von Dellwig och Helena von Farensbach.

Barn:

 • Henrik, född 1578. Riksråd. Död 1618. Se Tab. 9
 • Evert, född 1579-11-29, död s. å. 4/12.
 • Helena, född 1581-02-19. Död 1656-01-22 och begraven s. å. 11/3 i Revals domkyrka. Gift 1:o 1598-06-18 i Reval med ståthållaren Hans Maydell, som 1613-05-05 (jfr 1614-10-20 fick godset Massauhof i Hanehls socken i Estland i förläning, död före 1623. Gift 2:o 1624 med översten och lantrådet Otto Yxkull, friherre von Yxkull-Gyllenband, död 1655.
 • Magdalena, född 1582-02-13 i Narva, död ung.
 • Claes, till Kanckas och Ingeris, samt Käggleholm i Ödeby socken Örebro län och Eksjö hovgård i Vallsjö socken Jönköpings län. Född. 1583-09-15 i Narva. Under en resa kammarpage hos kurfursten Christian II av Sachsen 1600. Vice stallmästare hos densamme 1602. Stallmästare hos hertig Gustaf Adolf 1605. Bevistade konung Carl IX:s kröning 1607. Följde konungen på hans eriksgata 1609. Ryttmästare vid livkompaniet 1611. Riksstallmästare 1612-01-09. Bevistade kriget i Ryssland 1614–1615. Hovmarskalk 1616-09-10. Ståthållare på Stockholms slott s. å. Fick 1616-11-24 i förläning Kuusjoki bol i Muurla socken i Finland13. Riksråd 1617-11-27. Avsked Iran alla sina ämbeten 1620. Hovrättsråd i Svea hovrätt s. å. 23/8. Riksmarskalk s. å. Ståthållare över Ulvesunds, Eskilstuna, Västerås och Väsby län samt Skinnskatteberg och Västerdalarne 1622-01-06. Landshövding över Uppland samt ståthållare på Stockholms och Uppsala slott 1624-07-01. Lagman i Karelen och Ingermanland 1630. Följde drottning Maria Eleonora till Wolgast 1631. Legat i Stralsund och guvernör över Vorpommern s. å. 4/8. Död barnlös 1632-08-22 i Winsheim i Franken under en resa för att besöka konung Gustaf II Adolf. Begraven 1633-01-03 i Storkyrkan i Stockholm, varefter hans lik nedsattes i Sturegraven i Uppsala domkyrka s. å. 27/9. Gift 1618-07-30 på Käggleholm m grevinnan Ebba Lewenhaupt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1613-11-08 i Stockholm med hertig Johans av Östergötland råd och kansler Svante Mauritzson Sture, greve till Stegeholm och Västervik, friherre till Hörningsholm och Tullgarn, herre till Eksjö och Örboholm, född 1587-01-23, död sonlös 1616-04-03 på Stegeholm, och den siste av yngre ätten Sture), född 1595, död 1654-01-25 och begraven i Sturegraven i Uppsala domkyrka, dotter av riksdrotset, greve Mauritz Lewenhaupt, och Amalia Hatzfeld.
 • Evert, född 1585. Fältmarskalk. Död 1615. Se Tab. 10
 • Carl, född 1586-12-19 Wenden Fänrik vid Jesper Mattsson Cruus' fana 1608. Stupade ogift 1609 vid Pernau och begraven i faderns grav i Revals domkyrka8
 • Christina, född 1588 på Kanckas.
 • Elsa, född 1590-06-26 i Reval.
 • Gustaf, greve Horn af Björneborg, född 1592, död 1657. Se grevl. ätten Horn af Björneborg.
 • Anna

TAB 9

Henrik (son av Carl Henriksson Horn, Tab. 8), till Hässlö i Badelunda socken Västmanlands län. Född 1578-09-02. Hemkom 1602 från resor i utlandet: kammarjunkare hos hertig Carl s. å. Hovmästare hos hertigarna Gustaf Adolf och Carl Filip 1605. Sändebud till Nederländerna 1607 och till Danmark 1610. Fick13 1608-11-12 i förläning Stor- och Lill-Kyro socknar i Finland (konfirm. 1612-01-29). Riksråd 1611. Fick 1612-01-29 (konfirm. 1613-02-12) hela Saaris socken, med undantag av trålset, i förläning, samt 1614-04-28 Lappo socken13 och 1615 Järppilä i Töfsala socken. Riksmarskalk 1612. Kommissarie till fredsmötet i Ulvsbäck s. å. Kommissarie vid fredsunderhandlingarna i Novgorod 1613-06-08. Befullmäktigad 1616-05-11 att deltaga i fredsslutet i Stolbova. Fick s. å. 26/9 i förläning två tredjedelar av Vesilaks socken13. Riddare vid konung Gustaf II Adolfs kröning 1617. Lagman på Öland s. å. Lagman i Norrland 1618-02-19. Lagman i södra Finland s. å. Död s. å. 20/5 i Stockholm och begraven s. å. 21/6 i Jakobs kyrka därst. Gift 1602-01-28 på Nyköpings slott med hovjungfrun Anna Jönsdotter (Snakenborg), som levde ännu 16462, dotter av ståthållaren Jöns Ulfsson Snakenborg (Bååt) och Christina Joensdotter (Gyllenhorn).

Barn:

 • Helena, till Ekhult i Björsäters socken Östergötlands län. Gift 1:o med Joakim Fredrik von Zöge, död före 1649. Gift 2:o med Magnus Nieroth, till Weltz i Estland.
 • Agneta, Död ung och begraven under gemensam gravsten i Töfsala kyrka
 • Christina, Död ung och begraven under gemensam gravsten i Töfsala kyrka
 • Anna, Död ung och begraven under gemensam gravsten i Töfsala kyrka
 • Carl, levde 1620. Död ung.
 • En son, död späd.
 • Henrik, friherre Horn af Marienborg, född 1618, död 1693. Se friherrl. ätten Horn af Marienborg, Tab. 3.

TAB 10

Evert (son av Carl Henriksson Horn, Tab. 8), till Kanckas samt genom sitt gifte Autis i Lemo socken, Sonnäs i Ulvsby socken och Porkkala i Lampis socken. Född 1585-06-11 (11/1)8 På Hapsal. Deltog i kriget i Östersjöprovinserna 1605–1606. Fick 1606 i förläning Svensk- och Finsk-Vemo socknar13. Utnämnd 1608-12-28 att vara fältmarskalken Jakob De la Gardie till hjälp och bistånd. Kallas överstelöjtnant 1609 och överste 1612. Erövrade 1611 Novgorod samt 1612 fästningarna Koporie, Jama, Augdow och Ivangorod. Ståthållare på Narva och Ivangorod 1613-05-12. Kommissarie vid underhandlingarna med de ryska och Novgorodska ständerna s. å. 18/6. Fick 1613-07-28 i förläning Lochteå, Kalajoki och Pyhäjoki snr i Österbotten samt 1614-04-19 i pant för gjorda försträckningar till kronan Saaris gärd och Virmo socken (Eg. Finl.) och s. å. 26/4 Paattis bol i Pöytis socken samt Ylämä bol i Masku socken (Eg. Finl.)1. Fältmarskalk och överbefälhavare på den ryska krigsskådeplatsen 1614. Stupade 1615-07-24 vid belägringen av Pskov och begraven 1616-02-25 i Helgalekamens kor i Åbo domkyrka, där ett epitafium med hans och hans frus bilder uppsattes. 'Var en av hjältarna i konung Gustaf II Adolfs ryska krig samt sörjdes mycket av konungen, vilken också bevistade hans jordafärd på Kanckas'. Gift 1613 med sin sysslings dotter Margareta Fincke, död kort före 1647-05-18 på Kanckas och begraven s. å. 20/6 i Åbo domkyrka, dotter av riksrådet och ståthållaren Gödik Göstafsson Fincke, av urgammal finsk frälsesläkt, och Ingeborg Boije (af Gennäs).

Barn:

 • Gustaf, friherre Horn af Marienborg, född 1614, död 1666. Se friherrl. ätten Horn af Marienborg, Tab. 1.

TAB 11

Arvid Henriksson Horn (son av Henrik Klasson Horn, Tab. 7), till Haapaniemi i Kisko socken. Inskriven vid universitetet i Frankfurt 1574. Ryttare vid rännefanan 1579. Erhöll av konung Johan III hemman i Meisala by i Halikko socken 1582. Följde hertig Sigismund till Polen 1587. Befälhavare på Ivangorod. Fängslad 1590, då hans broder Carl uppgav Ivangorod, Jama och Koporie. Frigiven 1592. Fick13 1594-09-17 i förläning Kaninkola bol i Muurla lån, som efter kortvariga revokationer konfirmerades i hans besittning dels 1602-02-20, dels 1604-09-04. Bevistade adelsmötet i Åbo 1596. Riksråd 1602-05-27. Ståthållare i Österbotten 1605. Kommissarie till fredsunderhandlingarna med Ryssland s. å. 18/2. Död 1606 eller 1607. Gift med Ingeborg Ivarsdotter, som 1609 fick evärdligt frälse på Haapaniemi gård, dotter av fältöversten Ivar Månsson (Stiernkors), och Elin Jönsdotter (Kurck).

Barn:

 • Elin, levde 1678 men var död 1690 och ännu 1705 obegraven. Gift med majoren Johan Gyldenär, adlad Gyldenär.
 • Christina, född 1604, död 1673 och begraven 1681-06-26 i Åbo domkyrka i sin första mans grav. Gift 1:o 1643-04-09 i Stettin med generalen Torsten Stålhandske i Västergötland, (nr 66), född 1594, död 1644. Gift 2:o 1648-07-29 med sin moders kusin, riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck, friherre Kurck, i hans 3:e gifte, född 1590. Död 1652.
 • Ingeborg, begraven 1652 25 i Storkyrkan i Stockholm3. Gift med sin sysslings son, friherre Maurits Horn af Åminne , död 1671.

TAB 12

Erik (son av Arvid Henriksson Horn, Tab. 11), till Haapaniemi samt Årsta i Sköldinge socken Södermanlands län och Hagestad. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente. Död 1626 i kriget i Tyskland. Gift 1624-01-06 i Nyköping, då änkedrottning Christina höll bröllopet, med Christina Kursell i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Erik Axelsson Stålarm, död 1632), levde änka 1647, dotter av ståthållaren över Närke Jost Georgsson Kursell, till Sjösa och Riseberga, och Ebba Lilliehöök (af Fårdala, nr 1).

Barn:

 • Arvid, till Haapaniemi och Årsta. Född 162(4). Stupade 1645-06-06 vid stormningen av Brinck i Österrike, enligt hans sorgefana i Kisko kyrka
 • Erik. Ryttmästare. Död ogift.
 • Catharina, född 162(6), död 1664. Gift 1647-10-03 med generallöjtnanten Erik Sivardsson Kruse af Elghammar, friherre Kruse af Kajbala, född 1616, död 1665.

TAB 13

Göran Henriksson Horn (son av Henrik Klassen Horn, Tab. 7), till Vuorentaka i Halikko socken i Åbo län. Fänrik vid Hans Wachtmeisters fana 1578. Ryttmästare därst. 1583-05-23. Överste befallningsman över Koporie slott och län 1584-07-13. Avsked därifrån 1587-01-13. Ånyo ståthållare där s. å. 10/3. Kommissarie vid gränsläggningen emellan Sverige och Ryssland 1595 l6/6. Ståthållare på Åbo slott och över dess län 1597-10-14. Befälhavare för finska rytteriet 1600-06-24. Troligen död före 1602-02-20, då hans barn fingo försäkran å de gods han haft i underpant11 (? överste. Stupade 1605-09-17 i slaget vid Kirkholm i Livland). Han blev för Koporie fästnings uppgivande till ryssarna dömd till döden 1590, men fick nåd. Gift med Brita Hansdotter, död före mannen, dotter av ståthållaren och amiralen Hans Larsson (Björnram) till Isnäs, adlad 1561-07-20, och hans 2:a fru Ingeborg Boije (af Gennäs).

Barn:

 • Ingeborg, levde ännu 1661-12-18, död ogift. Arvid, till Vuorentaka. Student i Wittenberg 1609-10-05. Fänrik vid livkompaniet av Jakob De la Gardies hovregemente 1617. Kapten för ett kompani karelska knektar 1619. Blev 1625 å ättens vägnar introd. under nr 12. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1623. Ståthållare på Narva 1633-01-05. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1634-10-14. Avsked 1637-06-20. Vice president i Åbo hovrätt 1650-06-07 men avsade sig. Död barnlös 1653-02-26 på Vuorentaka. Efter honom och systern Elin hölls arvskifte10 1661-12-18. Gift 1:o 1620 med Ingeborg Kurck, död 1648, dotter av ryttmästaren Knut Jönsson Kurck och Brita Gylta. Gift 2:o 1650-07-28 i Stockholm med Elisabet Sparre, friherrinna Sparre, född 1614, död 1652-06-00 och begraven s. å. 15/8 i Halikko kyrka, dotter av riksrådet Johan Eriksson Sparre, och hans 1:a fru Anna Urne.
 • Carl, bevittnade 1625-05-29 brodern Henriks morgongåvobrev. Död ung.
 • Carin, död ogift och begraven 1672-03-24 i Åbo domkyrka. Ägde Halis i S:t Mariæ socken.
 • Hans. Kapten vid Nylands och Åbo läns båtmanskompanier 1623–1626. Kapten över manskapet på strussarna på Duna 1625-07-08. Kapten över manskapet på galejorna i Frisches Haff 1626 l8/7. Vice amiral 1629-05-25. Förde befälet över flottan vid Pillau och Danzig sommaren s. å. Död s. å. i aug. av pesten i Preussen. Ogift. Ägde Liesniemi i Sagu socken [Zf].
 • Anna, född 1594-02-13 på Kanckas. Gjorde sig skyldig till grova våldsdåd och blev sannolikt avrättad. Nämnes senast 1647 i jan,. Gift 1620-11-05 på Kanckas14, då hennes kusin Everts änka Margareta Fincke höll bröllopet, med Sten Ivarsson Tawast, död 1646.
 • Elin, död ogift 1654. Ägde Veitakkala i Halikko socken.
 • Claes, död ung.

TAB 14

Henrik (son av Göran Henriksson Horn, Tab. 13), till Haapaniemi samt Liesniemi i Sagu socken i Åbo län. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente, med vilket han 1626 drog till Livland. Låg i garnison i Riga. Stupade10 1629-08-06 i Preussen. Gift 1625-05-29 i Åbo med sin kusins dotter Margareta Boije af Gennäs i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1639-06-05 med generalen Arvid Forbes, natural. forbes och friherre Förhus, nr 35, född 1598, död 1665), född 1604-08-06 på Vääksy i Kangasala socken, död 1668-09-22 och begraven s. å. 15/12 i Riddarholmskyrkan i Stockholm, där hon tillika med sin 2:a man ligger i präktiga kopparkistor, prydda med deras vapen, dotter av översten Hans Boije af Gennäs, och Anna Hordéel, av en ointrod. adlig ätt.

Barn:

 • Göran, till Vuorentaka, född 1626-04-26 Gennarby Student i Åbo 1640 och i Uppsala5 1641-10-14. Begav sig 1650 för studier till Strassburg och därifrån till Holland. Hemkom 1652. Kapten vid amiralitetet 1653-10-01. Chef för Ålands kompani 1654-06-24. Drunknade 1656-02-09 i Ålands hav, då han reste för att uppfordra kompaniet (enligt annan uppgift vid en slädfärd över isen till Drottningholm i drottningens följe)6, och begraven s. å. 13/7 i föräldrarnas grav i Riddarholmskyrkan [Zf].
 • Gustaf, född 1627. Överste. Död 1673. Se Tab. 15
 • Svante, död späd.
 • Ebba, död ung. [10]

TAB 15

Gustaf (son av Henrik, Tab. 14), till Vuorentaka i Halikko socken och Liesniemi i Sagu socken, vilka han ärvde efter sina farbröder. Född omkr. 1627. Student i Åbo 1640, i Uppsala 1641-10-14, i Greifswald 1644-04-0010 och i Strassburg10 1650-06-17. Var ryttmästare 1650 och överstelöjtnant 1656. Deltog i ständermötet i Åbo 1657 och i riksdagen 1660. Överste för Österbottens regemente 1660-05-28. Fick hemman i Kangasala socken i förläning. Död 1673 och begraven 1674-09-22 i Åbo domkyrka. Gift 1662 med Anna Helena von Gertten, född 1640, död 1709 på Liesniemi och begraven s. å. 25/8 i Åbo domkyrka, dotter av generalmajoren och lantrådet Bernhard von Gertten, adlad von Gertten, och Elisabet Wachtmeister.

Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1663-02-26. Volontär vid rytteriet i Reval 1679-08-01. Gick 1683 i kejserlig tjänst. Överstelöjtnant. Stupade 1693-08-28 vid Belgrad. Gift före 1690 med en rik tysk dam, som efterlevde honom10.
 • Arvid Bernhard, friherre och greve Horn af Ekebyholm, född 1664, död 1742. Se grevl. ätten Horn af Ekebyholm, Tab. 1.
 • Carl Magnus, född 1665. Kapten vid, överste Müllers regemente i Wismarska garnisonen 1689-04-10. Död ogift 1693 i Paderborn i Westfalen.
 • Anna Juliana, född 1667-03-15 i Reval, död 1753-02-05, Friberg och ligger jämte sin man begraven i Forbusska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1702-07-22 på Revals slott med sin halvkusin, generallöjtnanten och landshövdingen, greve Adam Carl De la Gardie, född 1664, död 1721.
 • Bengt Johan, född 1668. Kapten. Död 1701. Se Tab. 16
 • Margareta Elisabet. Gift med vice presidenten och lantrådet Gerhard Lode från Liffland, i hans 2:a gifte, död 1711.
 • Christer. Fänrik i utländsk tjänst 1686. Överstelöjtnant vid guvernörsregementet i Riga 1701-08-07. Överste för Åbo läns infanteriregemente 1709-09-28. Konfirm.fullm. 1711-11-10. Fången 1710 vid Riga. Generalmajor 1721-11-10. Död barnlös 1722-05-00 på resa mellan Åbo och Stockholm. Gift med friherrinnan Hedvig Catharina von Mengden i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Gustaf Meck, till Sonsell, född 1649, död 1689, farbroder till herrarna Meck, natural. Meck), dotter av generalmajoren friherre Gustaf von Mengden och Barbara Finck von Finckenstein.

TAB 16

Bengt Johan (son av Gustaf, Tab. 15), till Liesniemi, Vuorentaka, Halis och Vestis. Född 1668-03-09 på Liesniemi. Korpral vid karelska kavalleriregementet 1683-09-12. Löjtnant vid Björneborgs infanteriregemente 1686-12-20. Kapten därst.7 1691-12-21. Överstelöjtnant9. Livdrabant7 1700-10-22. Fick s. å. 20/11 i slaget vid Narva sitt banesår, därav han dog 1701-03-13 samt ligger begraven i Sagu kyrka i Finland, varest hans vapen uppsattes. Bevistade kampanjen i Brabant 1690–1691. Gift omkr. 1695 med Christina Elisabet Galle i Finland, som levde ännu 1738-08-03 död i Halikko socken och begraven 1751-03-10 i Sagu kyrka, dotter av generallöjtnanten Johan Galle i Finland, och hans 2:a fru Margareta Munck af Fulkila.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1696 i Finland. Volontär vid Skaraborgs regemente 1713. Fänrik därst. s. å. 12/3. Tången 1716-04-08 vid Wismar. Hemkom s. å. Kornett vid livdragonreg:t s. å. 6/10. Löjtnant därst. 1719-05-26. Död barnlös 1728 och slöt på svärdssidan adl. ätten Horn af Kanckas. Gift med Sara Charlotta Teppati i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1732 med biskopen i Åbo Jonas Fahlenius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1729 med Agata Sjöberg, död 1730, dotter av k. munskänken Sven Sjöberg och Aimée Promeri), född 1674-10-30, i Falun, död 1747-10-11 o och begraven i Åbo domkyrka ]. Hon överlevde sin andre man. Dotter av assessorn i Åbo hovrätt Carl Teppati och friherrinnan Sidonia Stiernstedt.
 • Bengt. Arklimästare vid flottan i Göteborg 1712. Sekundfänrik vid livgardet 1713. Adjutant därst. 1717-07-22. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente s. å. 25/11. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1718-05-13. Död ogift 1719-01-00 under marschen från Norge.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: