:

Drake af Torp och Hamra nr 361

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Drake_af_Torp_och_Hamra nr 361
Vapensköld för adliga ätten Drake_af_Torp_och_Hamra nr 361

Adliga ätten Drake af Torp och Hamra nr 361 †

Adlad 1646-08-31, introducerad 1647. Sannolikt utdöd 1709-06-28.

Redan vid 1647 års riksdag ville Magnus Drake af Hagelsrum bestrida den året förut adlade Johan Christersson Drake rätten att bära detta släktnamn, men adeln beslöt att denne skulle behålla sitt namn enligt Kungl. Maj:ts brev, dock att ätterna skulle till åtskillnad skriva sig till sina egendomar, vilket lantmarskalken på Kungl. Maj:ts vägnar befallde »dem andre Drake af Hagelsrum att dhe skole regulera sigh her effter». Vid 1668 års riksdag togs namnfrågan åter upp av generalmajoren Erik Drake af Hagelsrum, som, stödd på föreskriften i riddarhusordningen att ingen fick upptaga en annans namn och »konfundera ätterna », ville frånkänna Johan Christersson Drakenamnet. Denne förmenade sig likväl af gamla brev och skrifter kunna bevisa att hans förfäder alltid ansetts för rätta adelsmän av »Drake-familia» och framvisade »Kong Carl Knutssons adels- och skiöldebref, gifvet Steen Jowansson, att få kalla sig Drake, jämbväll och förärat honom någre frelsegods med detsamma, som copian vijdare ytvijsar, hvilket bref Johan Drake från sine förfäder erfft och bekommit hade». Den bevarade kopian av brevet, bifogad adelns protokoll för år 1668, är ett frälsebrev, daterat Stockholms slott 1468-10-30, varigenom Karl Knutsson giver Sten Johansson frihet och frälse på gårdarna Drospalt och Lockebäck i Unnaryds socken i Jönköpings län samt förunnar honom sköld och hjälm och att till vapen bruka »en drake i brunt fält». Det av drottning Christina för Johan Christersson utfärdade adelsbrevet blev även uppläst, »deruti ingången icke annars är, än som stylus är brukelig för dem som nyss nobiliteras, men eftterst står lijkvisst dhe orden införde att han, Johan Drake, må bruka det nampnet Drake, som hans förfäder af ålder hafft hafva». Tillfrågad varför han låtit adla och icke naturalisera sig, svarade Johan Drake, att han icke förstått annat än att adelsbrevet vore en konfirmation på hans gamla adelskap och att sekreteraren vore vållande till »att bretvet annorledes är stält». Ett förhållande, som framkom vid båda riksdagarne var att Johan Christerssons farfader i förtid »försett sig » med sin hustru, som han sedan tagit till äkta. Möjligen har detta varit anledningen till att barnen icke ansetts tillhöra frälset. I riddarhusets biograficasamling förvaras en odaterad och icke underskriven, men tydligen av Johan Christersson egenhändigt skriven uppgift om hans fäderne och möderne, och angiver han där som sm farfader Jöns Drake till Torp och som sin farfaders fader Börje Drake. Namnet å dennes fader vet han icke säkert, men tror etter vad han låtit sig berättas, att han hetat Olof Drake. Endast uppgiften om farfadern har hittills kunnat verifieras. Då Christer Drakes köp av egendomen Torp lagfares vid Vadsbro häradsting 1625, namnes även hans föräldrar, men fadern, som då var död, kallas där Jöns Olsson.

TAB 1

Jöns Drake (son av Birger Drake till Ramnäs), död omkring 1610. Ryttare. Gift 1586 med Bengta Hemmingsdotter, dotter av dansken Hemming Andersson och Ragnhild Svensdotter (Sting, äldre ätten)

Barn:

  • Christer Drake till Torp och Hamra. Död 1619. Löjtnant. Se Tab. 2.

TAB 2

Christer Drake till Torp och Hamra (son av Jöns Drake, Tab. 1), till Torp samt Hamra i Vårdsnäs socken Östergötlands län, som han ägde 161. Var 1615 fänrik, antagligen vid hertig Johans av Östergötland livfana och fick i denna egenskap befallning av hertigen att antaga ryttare, som skulle avsändas till Ryssland (Medd. av hovrättsnotarien F. Drake.). Erhöll hertig Johans av Östergötland donationsbrev 1615-07-05 på några hemman under frälserätt. Löjtnant vid hertig Johans av Östergötland livfana. Död 1619 och begraven jämte sin fru i egen grav i Nykils kyrka, Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. I ett brev av 1618-07-17 intygade Axel Oxenstierna, att »Kungl. Maj:t lofvat ärlig och manhaftig Christer Drake att bekomma frihet och frälse på de gods han fått med sin hustru eller eljest i förläning för sin tjänst». Han inköpte av sin moder och sina halvsyskon Torp, vilket köp lagfors för änkan och barnen 1625. Gift med Brita Körning, död 1642, dotter av slottsloven på Stockholms slott Erik Mattsson Körning, och hans 1:a fru Kerstin Knutsdotter Hand.

Barn:

  • Johan Christersson Drake, adlad Drake. Överste. Död 1677. Se Tab. 3
  • Christina Drake, adlad Drake 1646-08-31 tillika med brodern. Död 1651 och begraven 1651-02-16 i Drakegraven i Nykils kyrka. Gift med Arent von Müllern, till Hamra och Libbhult.
  • ? Claes Christersson Drake. Löjtnant vid artilleriet i Kristianstad 1665. Kapten vid artilleriet i Stockholm 1667

TAB 3

Johan Christersson Drake, adlad Drake (son av Christer Drake, Tab. 2), till Torp och Hamra samt Libbhult i Nottebäcks socken, Kronobergs län och Bol i Sjösås socken, Kronobergs län. Gick i krigstjänst 1635. Kornett vid Smålands ryttare 1644 (KrAB.). Adlad jämte systern 1646-08-31, (introducerad 1647 under nr 361). Löjtnant 1652. Ryttmästare 1656. Major 1659. Överstelöjtnant 1663-05-30. Överste för regementet 1672-05-23. Avsked 1674-07-02. Överste för adelsfanan i Sverige och Finland 1674. Avsked 1676-03-10. Gick ånyo i tjänst under kriget mot Danmark och stupade 1677-07-14 i slaget vid Landskrona samt begraven 1680-03-05 i Klingsporska graven i Vallentuna kyrka, Stockholms län. 'På en klocka i Nykils kyrka stå hans och hans frus namn.' Gift 1658-10-27 (morgongåvobrev) med Margareta Klingspor, död 1718-02-06 på Libbhult och begraven 1718-03-24 i Nottebäcks kyrka, till vilken hon genom testamente skänkte den förnämsta ljuskronan därst, och ett rikt skulpterat altarverk, dotter av generalmajoren Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor, och Sofia Anna Chemnitia, adlad von Chemnitz.

Barn:

  • Fredrik, född 1660. Överstelöjtnant. Död 1709. Se Tab. 4.
  • Christina, till Hamra. Gift 1:o på Libbhult med överstelöjtnanten Johan von Müllern, av en adlad men ej introducerad ätt (SK), född omkring 1648. Död 1719-02-17 på Hamra och begraven i Drakegraven i Nykils kyrka. Gift 2:o före 1720-07-23 med översten Frans Evald Fock, i hans 3:e gifte, född 1657, död 1738.
  • Brita, död som barn 1669-07-25 hos sina morföräldrar på Bällsta i Vallentuna socken, Stockholms län.
  • Sofia, till Torp. Död 1741-09-16 på Salshult i Stenberga socken, Jönköpings län. Gift 1689-10-22 på Libbhult med överstelöjtnanten Jon Stålhammar, född 1659, död 1708. Hon är av Snoilsky besjungen i den bekanta dikten »Frun från Salshult».

TAB 4

Fredrik Drake (son av Johan Christersson Drake, adlad Drake, Tab. 2), född 1660. Pikenerare vid livgardet. Student i Uppsala (Um.) 1681-06-18. Fänrik vid Kronobergs regemente 1684-07-17. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1689-03-11. Kapten vid tyska livregementet till fot 1698-10-19. Kapten vid livgardet 1701-10-30. Överstelöjtnant vid Dalregementet 1709-01-00. Stupade 1709-06-28 vid Poltava och slöt sannolikt ätten på svärdssidan. Han bevistade belägringen av Thorn 1703 och slaget vid Holovzin 1708, där han blev sårad. Under slaget vid Poltava tillhörde han den under generalmajor Roos' befäl stående avdelning, som blev avskuren från den övriga hären, och stupade efter glänsande tapperhetsprov vid sidan av sin chef överste G. von Siegroth. Gift 1699-11-23 i Växjö med Hedvig Eleonora Wirænia, adlad Cederstierna, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-01-09 med kaptenen Claes Grönhagen, född 1691, död 1739) född 1686, död 1762-05-26 dotter av biskopen i Växjö stift Samuel Wirænius och Maria Elisabet Lagerstierna.

Barn:

  • Maria Elisabet, född 1700. Gift 1720 med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Fredrik Rikard Jonston von Krakeborn i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Tungelfelt, död 1715-05-06 i Eksjö, dotter av häradshövdingen Nils Markusson, adlad Tungelfelt, och Anna Maria Schreichel), död 1746 eller 1747.
  • Flera barn. (Medd. av hovrättsnotarien F. Drake.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. Jan Almquist SoH 1957: De introducerade ätterna Drakes gemensamma ursprung.

: