:

Von Krusenstierna nr 460

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Krusenstjerna nr 460

Adlad 1649-03-09, introducerad 1650. Grenar adopterade 1801 och 1805.

Ätten adlades med namnet von Kruus, vilket dock vid introduktionen, då översten Lars Jespersson Cruus (sedermera friherre Cruus af Gudhem) protesterade häremot, ändrades till Krusenstiern. Den adlade Philip Crusius skrev sig senare von Krusenstiern, hans barn och barnbarn dels von Kruusenstiern och von Krusenstiern, dels Krusenstierna. Av de nuvarande formerna av ättens namn i Sverige, von Krusenstierna och von Krusenstjerna, antogs von Krusenstierna av den adlades sonsons son Mauritz Adolf (tab 45), och von Krusenstjerna av dennes trenne sonsöner Carl Mauritz (tab 47), Gustaf Philip (tab 56) och Edvard Vilhelm (tab 59), medan de grenar, som bosatte sig i Estland (på vars riddarhus ätten inskrevs 1746 under nr 97) och Ryssland skriva namnet von Krusenstjern, von Krusenstiern och von Krusenstern. På den svenska grenen adopterades 1801 och 1805 två dottersöner till den ovan nämnda Mauritz Adolf von Krusenstierna, Mauritz Peter och Fredrik Vilhelm Grameen. – Ätten har bearbetats av majoren Philip von Krusenstierna, som härför anlitat sitt eget stora familjearkiv.

Krusenstierna A46000.png

Krusenstierna A46001.jpg

Krusenstierna A46002.png

TAB 1

Johannes Krause eller Crusius. Pastor först i Gross-Örner i grevskapet Mansfeld, sedan i Rothenburg a. d. Saale. Död 1558-02-22 i Rothenburg. Gift med Anna von Reifferstein.

Barn:

 • Johannes Crusius. Fil. mag. Pastor i Oberrissdorf 1575-12-22. Diakonus vid S:t Nikolaikyrkan i Eisleben och pastor vid Katharinenstiftet i Eisleben 1587. Död 1616-03-23 och begraven 1616-03-29 i Eisleben. Gift med Barbara Kreijer.

Barn:

 • Philip Crusius, adlad von Kruus, sedan von Krusenstiern, till Haggud i Rappels socken och Ahagfer i Jewe socken, båda i Estland. Skrev sig 1654–1659 till Wiems i Jeglecht socken i Estland. Född 1597-05-01 i Eisleben. Studerade i Leipzig. Jur. utr. lic. Hovråd hos greven av Mansfeld. Legat till Wallenstein i Prag 1621. Gick i hertig Fredriks av Holstein-Gottorp tjänst 1622 och blev hertigligt råd »von Haus aus». Hertiglig kommissarie i Nord-Dithmarschen och såsom sådan flera gånger 1627 legat till de kejserliga generalerna, som då stodo i Holstein. Gick i kejsar Ferdinand II:s tjänst och blev 1628-05-00 kejserlig krigskommissarie i Wilster, Krempe och angränsande marskländer intill freden i Lübeck 1629. Deltog på kejserlig sida i fredsslutet i Lübeck 1629. Kejsar Ferdinand II:s legat till Italien 1630. Wallensteins legat till hertig Fredrik av Holstein-Gottorp 1632-10-00. Gick i hertigens av Holstein-Gottorp tjänst och blev 1633-01-00. dennes legat till Axel Oxenstierna i Halle. Hertigens av Holstein-Gottorp legat till drottning Christina i Sverige 1633-05-00. Samma hertigs legat till Ryssland 1633-11-00–1635-04-00 och till Ryssland och Persien 1635-10-00–1639-08-00. Holsteinsk resident i Reval 1640-06-04. Lämnade hertigens av Holstein-Gottorp tjänst 1644 vid svensk-danska krigets utbrott. Gick i svensk tjänst och tjänstgjorde utan lön vid estniska guvernementet och borgrätten i Reval. Ingick i Schwarzenhäuptergillet i Reval 1644-11-01. Assessor vid borgrätten i Reval 1648-12-18. Adlad 1649-03-09 (introducerad 1650-02-11 under nr 440, som sedermera ändrades till nr 460). Stats- och assistensråd vid estniska guvernementet och förste assessor vid borgrätten i Reval 1651-02-05. Erhöll 1651-05-31 och 1652-11-20 donation å tillsammans 25 hemman i Jääskis härad i Viborgs län i Finland. Svensk kommissarie vid gränsregleringen mellan Ingermanland.och Ryssland 1652–1653. Kommerciedirektör i Estland och Ingermanland från 1653-01-01. Tillika borggreve i Narva 1653-03-20. Erhöll 1653-08-23 såsom, allodial egendom godset Wiems i Jeglecht socken i Estland, men fick aldrig godset i besittning, utan återtogs det genom kunglig br. 1659-12-21. Svenskt hovråd 1655-06-00. Legationsråd vid Carl X Gustafs beskickning till Moskva 1655 och blev jämte beskickningens övriga medlemmar fängslad av tsaren men frigiven 1658. Deltog i stilleståndsförhandlingarna mellan Sverige och Ryssland i Vallisaari 1658 och förde stilleståndsfördraget till Carl X Gustaf i Danmark. Ståthållare i Reval 1659-12-19. Erhöll donation å godsen Haggud och Piddis (numera Payel) i Rappels socken 1659-12-21. Erhöll till ersättning för Piddis, som återtogs, donation å godset Ahagfer i Jewe socken 1660-07-22, vilket han 1673 förpantade till lantrådet Johan Hastfer. Avsked 1670-05-05. Död 1676-04-10 i Reval och begraven i domkyrkan i Reval 1677-02-09. Innan han trädde i svensk tjänst var han mycket använd som legat och enligt egen utsago skall han 20 gånger varit sänd till furstar och andra förnäma personer. Efter inträdet i svensk tjänst användes han mycket inom den estniska förvaltningen och inlade stora förtjänster om landets utveckling, särskilt vad handeln angick, och biträdde härvid verksamt den utmärkte generalguvernören Erik Oxenstierna. Sammanfattade 1648–1650 i ett verk de i Estland gällande rättsstadgandena under titeln »Des Fürstenthumbs Ehsten Ritter- und Land-Rechte», vilket 1651 av en deputation från estniska ridderskapet förelades drottning Christina till konfirmation, konfirmationen uppsköts dock, och arbetet förblev otryckt ända till 1821, men följdes vid alla estländska domstolar. Översatte 1648 till tyska språket svenska stads- och landslagen. Har även skrivit flera betänkanden och avhandlingar rörande handelns utveckling, särskilt med Ryssland. Han var även poet och hans vidlyftigaste verk är »Suspiria captivitatis Moscoviticæ», en samling religiösa dikter, delvis även med noter, vilken skrevs under fångenskapen i Moskva 1656–1658. En enda av hans skrifter är tryckt, nämligen en 1642 utgiven försvarsskrift mot en mot honom av översten Christian Hubner riktad smädeskrift. Skalden Paul Fleming har tillägnat honom flera dikter. Hans resa till Persien är beskriven av Adam Olearius, i vilket arbete även hans porträtt finnes. Ägde hus Domberget Gift 1:o 1623 med Barbara Voigt (Voigten), död 1634. Gift 2:o 1639-05-00 i Reval med Maria Müller, som 1656-09-25, skänkte ett altarkläde till Nikolaikyrkan i Reval. Levde ännu 1687 men lam och blind, dotter av rådsförvanten i Reval Johan Müller till Kunda och Margareta Probsting, samt syster till majoren Johan Müller, adlad Müller, sedan (Müller) von Fahrensbach, ej introducerad, samt till majoren Didrik och assessorn Henrik Müller, adlad Müller, men ej heller introducerad (SK)

Barn:

 • Hade 7 söner och 4 döttrar av vilka nedanstående äro kända. 1668-05-00 levde endast 2 söner och 2 döttrar.
 • 1. Johan Philip (von Kruusenstiern), född 1626. Guvernör på Cabo Corso. Död 1659. Se Tab. 2.
 • 1. Maria Magdalena, död före 1682-08-00. Gift 1:o 1653-11-08 i Reval med lant- och krigskommissarien i Estland David Reimers von Rosenfelt, nr 909, i hans 2:a gifte, född 1603-05-04, död 1664-12-22, Gift 2:o före 1668-05-00 med Moritz Breitholtz, troligen kapten M. Breitholtz av ointroducerade ätten B. i dennes 1:a gifte. (SK)
 • 2. Ett barn, begravet 1644-03-15 i S:t Nikolai kyrka i Reval.
 • 2. Ett barn, begravet 1645-02-02 i S:t Nikolai kyrka i Reval.
 • 2. Ett barn, begravet 1647-03-01 i S:t Nicolai kyrka i Reval.
 • 2. Maria Elisabet, död 1671-01-00, och begraven 1671-02-27 i domkyrkan i Reval. Gift 1664 med överstelöjtnanten Evert Volmar von Wrangel, till Pedua, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elsa Vellingk), född 1634-07-22, död 1695-06-29.
 • 2. Axel Erik, född omkring 1648. Kommunicerad 1:a gång 1664-02-21 av superintendenten Justus Henr. Oldekop i Reval. Gick i holländsk krigstjänst omkring 1668 och var 1669 anställd under fältmarskalken Paul Würtz på kapten Georg von Habichts kompani samt förlagd i Schwoll. Död före fadern.
 • 2. Adolf Fredrik (von Krusenstiern), född 1652. Kapten. Död 1687. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Philip von Kruusenstiern, (son av Philip Crusius, adlad von Kruus, sedan von Krusenstiern, tab 1), född 1626. Åtföljde sin fader på resan till Persien 1635–1639. Ingick 1649 i Schwarzenhäuptergillet i Reval. Guvernör över svenska kolonien Cabo Corso på Guineakusten och kommendant på fästet Carlsborg i Cabo Corso på Guineakusten 1656 (V. Granlund, Svenska afrikanska kompaniets historia (1879)). Blev vid dess intagande av danskarna 1658-01-23 tillfångatagen och förd till Danmark, men frigiven 1658-06-18. Deltog 1658 i belägringen av Köpenhamn och bevistade 1658-10-29, ombord å svenska flottan sjöslaget i Öresund mot holländarna. Död 1659 på Kronobergs slott och begraven i S:t Mariekyrkan i Helsingör, varest hans gravsten fanns före kyrkans restaurering 1744. (Pt XII s. 63) Han besörjde 1650 om ättens introduktion, varvid, i anseende till tvist om namnet von Kruus, han medgav att kalla sig »anten Krusenstiern eller något annat opræjudicerligit», blott han fick behålla adelsbrevets dato, detta bifölls om han i kansliet lät ändra namnet i adelsbrevet, varpå han avgav skriftlig förbindelse att ändra namnet till Kruusstern. Gift med Maria Usselinck från Holland, som levde ännu 1688 i Holland.

Barn:

 • Philip Johan, levde 1689-12-10 i Holland.

TAB 3

Adolf Fredrik von Krusenstiern, (son av Philip Crusius, adlad von Kruus, sedan von Krusenstiern, tab 1), till Haggud och Ahagfer. Döpt 1652-04-07 i Reval. Bisittare hos hakenrichtern i distriktet Harrien 1676-08-08. Löjtnant vid svärfaderns överste Evert Taubes värvade estländska dragonregemente 1676 på hösten. Regementskvartermästare 1677. Kapten 1678-03-00 och chef för 8. kompaniet. Död 1687. Han arrenderade Ahagfer 1675–1682 av pantinnehavaren stallmästaren Johan Hastfer. Ärvde vid faderns död samtliga hans gods, vilka sedermera genom Carl XI:s reduktion indrogos till kronan 1685. Haggud och Ahagfer överläts dock till honom såsom donationsinnehavare på perpetuellt arrende 1686. Sitt hus Domberget Gift 1675 med Johanna Catharina Taube, som levde ännu 1738, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med en löjtnant von Stauden från Livland, död före 1709-03-10), dotter till överste Evert (II) Taube, till Machters och Odenkat och Elisabet Catharina von Wrangel av huset Sausis. Med hennes medgivande bortarrenderades Haggud 1709, då av hennes båda levande söner den ene var fången och den andre i fält och ingen sålunda kunde sköta egendomen. Ahagfer togs i besittning av pantinnehavarna Hastfer efter hennes flykt ur landet. Sedan hennes son Adolf Fredrik (tab 44) och dennes hustru dött flydde hon med deras barn över till Sverige och stannade där till efter fredsslutet 1721.

Barn:

 • Evert Philip (von Krusenstiern), född 1676. Överstelöjtnant. Stamfader för estländska ättegrenen. Död 1746. Se Tab. 4.
 • Margareta Maria. Gift 1695-03-13 i Reval med kaptenen (sedermera översten vid von der Pahlens regemente) Carl Gustaf von Wrangel till Fall, död efter 1703-03-10 men före 1720, fader till majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, naturaliserad Wrangel av Fall, nr 1859.
 • Adolf Fredrik (Krusenstierna), född 1679. Överste. Stamfader för svenska ättegrenen. Död 1713. Se Tab. 44.
 • Gustaf Adolf, levde 1696. Troligen identisk med den löjtnant Krusenstiern, som 1700 var löjtnant vid Adam J. Schlippenbachs dragonregemente
 • Helena, döpt 1686-03-17 i Reval, död före fadern.

Estländska ättegrenen.


TAB 4

Evert Philip von Krusenstiern, (son av Adolf Fredrik von Krusenstiern, tab 3), till Haggud och Ahagfer, vilka han återlöste. Född 1676. Löjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente 1700. Fången 1701-12-30 vid Erastfer och satt under fångenskapen först i Moskva och sedan i Klinov (nuvarande Vjatka). Lösgiven 1702-03-00 på hedersord för att till Carl XII överbringa tsar Peters förslag till utväxling av fångna officerare. Kapten vid Liewens livländska infanteriregemente 1703-04-05. Konfirmationsfullmakt 1705-06-23. Inställde sig åter i fångenskapen 1704-11-00. Hemkom 1722-03-00. Överstelöjtnants avsked 1722-11-05. Mannrichter i Estland. Död 1746-09-25 på Haggud. Gift 1723-08-12 i Reval med Eva Christina Paykull, begraven 1771-07-20, i Jeve socken, dotter av kaptenen Otto Johan Paykull till Patz och Eva Christina von Wrangell.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1724. Hakenrichter. Död 1791. Se Tab. 5.
 • Carl Adolf, född 1727. Kapten. Död 1792. Se Tab. 38
 • Anna Margareta, född 1732-02-10, Död 1796-09-19 Erras ), Estland. Gift 1:o 1754-02-18 på Ahagfer (Ha.) med löjtnanten Herman Reinhold von Essen. Död 1761-02-14. Gift 2:o 1772-07-15 med majoren, friherre Georg Gustaf Wrangel af Ludenhof, född 1718, död 1795-04-22.
 • Hedvig Elisabet, döpt 1735-11-03 på Ahagfer (Ha.). Död före den 1770-11-08.
 • Otto Vilhelm, född 1740. Brigadier. Död 1820. Se Tab. 39

TAB 5

Johan Fredrik, (son av Evert Philip von Krusenstiern, tab 4), till Haggud, vilket genom kejserligt dekret 1783-05-03 blev släktens allodiala egendom. Född 1724-02-14. Rysk gardeskapten. Hakenrichter i Estland. Död 1791-08-30 i Rappels socken. Han förvärvade Wahhast med Perisaar och Alikerb i Turgels socken, Estland, vilka han 1790-03-14 förpantade till baron Ludvig von Gumprecht på 90 år. Ägde även Kappel i Rappels socken, vilket han förpantade 1788-01-19 på 90 år till mågen Otto von Bistram. Gift 1749-12-15 med Christina Fredrika von Toll, född 1730, död 1804-03-19 på Haggud, dotter av Johan Henrik von Toll, av huset Meiris, och Dorotea Elisabet von Bagghufvud.

Barn:

 • Eva Dorotea, död 1811-04-01.
 • Johanna Henriette, född 1752-03-07 på Ahagfer. Död före 1770-11-08.
 • Helena Fredrika, född 1758. Gift 1786-07-17 på Haggud med kollegiiassessorn Georg Henrik Kalm.
 • Johanna Augusta, född 1765, död 1835-03-02 i Narva. Gift 1782-10-27 på Haggud med Otto Gotthard von Bistram till Kappel och Nömküll, född 1762, död 1836-11-08.
 • Carolina Ottilia, död 1835-10-24, i Hapsals socken, Estland. Gift 1780-09-24 på Haggud med majoren Johan Fredrik von Ruckteschell, till Keskfer och Strandhof, född 1750, död 1799-01-20.
 • Carl Fredrik, född 1769. Major. Död 1847. Se Tab. 6
 • Adam Johan, född 1770. Amiral. Död 1846. Se Tab. 27

TAB 6

Carl Fredrik (son av Johan Fredrik, tab 5), till Haggud som han tillöste sig 1801. Född 1769-10-04. Major i rysk tjänst. Kretsdomare. Förvaltade en tid godset Koil i Haggers förs och arrenderade ridderskapsgodset Kai i Jördens förs 1818–1844. Död 1847-01-01 på Haggud och begraven på Rappels kyrkogård. Ägde hus Domberget Gift 1:o 1796-07-09 på Koil med Catharina Magdalena von Brevern, född 1777-11-13 på Koil, död 1806-07-16 i Reval och begraven 1806-07-19, dotter av löjtnanten Peter von Brevern, till Koil, och Helena Gertruda von Kursel. Gift 2:o 1808-01-31 på Wayküll i S:t Jakobi socken, Estland med Anna Sofia von Berg, född 1788-03-18 i Reval, död 1878-10-10 på Haggud och begraven på Rappels kyrkogård, dotter av lantrådet Jakob Georg von Berg och Ulrika Charlotta von Ramm.

Barn:

 • 1. Magdalena Fredrika, född 1797-08-23 på Koil, död 1855-11-24 i Reval och begraven på Rappels kyrkogård. Gift 1829-05-09 på Haggud med sin kusin generalmajoren Friedrich Georg von Kalm i hans 2:a gifte (gift 1:o med grevinnan Rosalie Podosski), född 1788 Tisjagosta
 • 1. Peter Fredrik, född 1799-03-04 på Koil, död 1799-03-25 på Haggud, begraven på Rappels kyrkogård.
 • 1. Alexander, född 1801. Generallöjtnant. Död 1874. Se Tab. 7.
 • 1. Sofia Catharina Helena, född 1802-07-19 på Koil, död 1876-06-23 i Riga och begraven på S:t Jakobi kyrkogård i Riga. Gift 1:o 1825-12-25 på Haggud med kaptenen Adam Otto von Ruckteschell, till Keskfer, född 1795-12-25, död 1827-11-08. Gift 2:o 1834-02-06 med gardesryttmästaren och ordnungsrichter Conrad von Berg, född 1798-07-25, död 1876-07-10.
 • 1. Philip Adam, född 1805-05-02 på Haggud. Var först officer vid kejsarinnans livgardeskyrassiärregemente och slutligen ryttmästare. Deltog i rysk-polska kriget 1830–31. Kollegiiråd. Död 1859-11-29 i S:t Petersburg och begraven å Smolensky-kyrkogården i S:t Petersburg Gift 1833 med Augusta Anna Paulina Schwalbe, född 1812-03-30, död 1884-02-19 i S:t Petersburg och begraven å Smolensky-kyrkogården i S:t Petersburg, dotter av godsarrendatorn Adrian Gustaf Schwalbe och Charlotta Julia Agnes Wach.
 • 1. Juliana Amalia, född 1806-05-08 på Haggud, och begraven 1806-07-05, på Rappels kyrkogård.
 • 1. Ett barn, död före modern.
 • 2. Georg, född 1809-01-18 på Wayküll. Junker vid livgardes-jägarregemente 1825. Deltog i rysk-turkiska kriget 1828 och stupade 1828-09-10 vid Varna i Bulgarien.
 • 2. Ulrika Carolina, född 1811-08-08 i Reval, död ogift 1892-10-20 i Reval och där begraven
 • 2. Fredrik Adolf Otto, född 1812-07-04 på Haggud, död på Haggud 1813-01-21 o. begraven på Rappels kyrkogård.
 • 2. Evert Carl Julius, född 1813. Generalmajor. Död 1882. Se Tab. 10.
 • 2. Jakob Fredrik Edvard, född 1814. Kapten. Död 1858. Se Tab. 12.
 • 2. Anna Henriette Philipine, född 1816-06-05 på Haggud, död 1906-02-16 i Reval begraven på Rappels kyrkogård. Gift 1839-01-04 i Reval med artillerikaptenen Johan Fredrik Reinhold Ferdinand von Klugen, född 1799-06-22, död 1856-01-18.
 • 2. Philipine Jakobine, född 1817-10-08 i Reval, död 1820-07-16 på Haggud, begraven å Rappels kyrkogård.
 • 2. Johan Christoffer Constantin, född 1818-12-20 i Reval, död som barn.
 • 2. Benjamine Marie Louise, född 1821-01-17 på Haggud, död ogift 1893-04-03 på Haggud och begraven på Rappels kyrkogård.
 • 2. Julie Carolina Sofie, född 1822-01-24 på Haggud, död ogift 1847-01-01 på Haggud, samma dag som fadern, och begraven på Rappels kyrkogård.
 • 2. Johan Fredrik Magnus, född 1823. Vice amiral. Död 1898. Se Tab. 15.
 • 2. Georg Teodor, född 1829. Godsägare. Död 1898. Se Tab. 20.
 • 2. Paul Otto Nikolai, född 1830-06-19 på Haggud. Underofficer vid volhynska ulanregegementet 1847-11-23. Junker 1848-05-06. Deltog i ungerska fälttåget 1849 och bevistade alla striderna under ungerska fälttåget. RRS:tGO4kl 1849-07-18 för utmärkelse i slaget vid Waizen. Kornett 1849-08-03. Löjtnant 1853-05-18. Deltog i rysk-turkiska kriget 1853–54 i Donaufurstendömena och bevistade alla striderna samt belägringen av Silistria. RRS:tAO3kl m sv 1854-05-23. Stabsryttmästare 1854-06-20. Adjutant hos sydarméns generalstabschef, generallöjtnant von Kotzebue 1855-02-13. Deltog i Krimkriget 1855 och bevistade slaget vid Tjernaja-Retjka 1855-08-04 samt försvaret av Sevastopol. RRS:tVlO4kl m band o. sv 1855-04-20. Ryttmästare 1855-11-20. RRS:tStO2kl 1858-01-01. Transporterad till Perejaslavska dragonregementet 1858-08-27. Deltog i underkuvandet av de upproriska kaukasiska bergfolken 1858–1866. Transporterad till gabardinska infanteriregementet 1859-03-17. Major 1860-02-01. RRS:tStO2kl m sv o kr 1860-11-24. Kommendör för 20. skyttebataljonen 1861-04-30. Överstelöjtnant 1861-10-30. RRS:tAO2kl m sv 1862-10-13. Kommendör för kutaiska irreguliära kavalleriregementet 1863-05-06. Överste 1867-01-20. RRS:tAO2kl m sv o kr 1868-04-13. RRS:tVlO3kl m sv 1870-03-30. Kommendör för 1. kombinerade regementet i Terek-kosackhären 1870-04-07. RPersLSO2kl m stj 1874-04-30. Kommendör för 2. brigaden av 2. kaukasiska kavalleridivisionen 1877-07-03, deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878 i Mindre Asien. Dödligt sårad i slaget vid Avliar 1877-10-03 och död 1877-10-12 i Karajal samt begraven i Alexandropol i ryska Armenien. Innehade bronsmedalj för ungerska fälttåget 1849, silvermedalj för Sevastopols försvar 1854–1855, silvermedalj för underkuvandet av områdena Tjetjna och Dagestan i östra Kaukasus 1857–1859, silvermedalj för underkuvandet av västliga Kaukasus 1859–1864, silverminnesmedalj över S:tGO:s 100-årsjubileum 1869 samt förtjänstkorset för tjänstgöring i Kaukasus. Ogift.
 • 2. Paul Alexander Conrad, född 1834. Överste. Död 1892. Se Tab. 25.

TAB 7

Alexander (son av Carl Fredrik, tab 6), född 1801-03-19 i Reval. Junker vid livgardets kyrassiärregemente 1817-10-10. Kornett vid livgardets kyrassiärregemente 1818-12-31. Löjtnant 1822-06-07. Adjutant hos generalen greve v. d. Osten Sacken 1826-06-27. Stabsryttmästare 1827-04-03. Adjutant hos generalen, greve Toll 1829-02-09. Deltog i kriget mot Turkiet 1829 och bevistade därunder drabbningen vid Silistria och dess belägring, striden vid Bulanik, slaget vid Kulevtj, belägringen av Schumla samt slaget vid Slivna. RRS:tV1O4kl m band 1829. Ryttmästare 1829-07-19. Deltog i undertryckandet av polska upproret 1831 och bevistade därunder drabbningarna vid Kaluszyn, Minsk, Wawer, Grochow, Kuflew, Minsk, Jendrzejow, Nur, Pyski, Zamosc, Ostrolenka, Nieborow och Szymanow samt stormningen av Warschau. RRS:tAO2kl 1831. RRS:tAO2kl m kr 1831 för utmärkelse vid stormningen av Warschau. S:t Georgs-sabeln med påskrift »för tapperhet» 1831 för utmärkelse i slaget vid Ostrolenka. Överste 1833-01-28 med transporterad till S:t Petersburgska ulanregementet. Deltog i tåget mot furstendömena Moldau och Valakiet till sultanens bistånd 1833. Kommendör för Olviopolska ulanregementet 1833-12-06. RRS:tVlO3kl 1835-11-09. RRS:tStO2kl m stj 1837-11-30. Hederstecken för oförvitlig 15-årig tjänst 1839-08-22. RRS:tGO4kl 1841-12-23. Generalmajor 1843-09-08. Kommendör för 2. dragondivisionens 2. brigad 1843-11-10. RRS:tStO1kl 1845-12-25. Generallöjtnant 1855-08-30. Överförd till reserven 1856-06-12. Hederstecken för oförvitlig 30-årig tjänst 1857-08-22. Silvermedalj för turkiska kriget 1828–1829. Silvermedalj för Warschaus stormning 1831. Polska förtjänstkorset »Virtuti militare» 4kl. Guldmedalj för Krimkriget 1853–1856. Avsked 1861-04-18. Död 1874-12-27, på Konjuchy. Begraven på kyrkogården i Dub i Polen. Innehade majoratet Unin i Polen, som han erhöll av kejsar Nikolai 1842-11-14, samt ägde godsen Konjuchy, Horyszow och Frankamionka i Polen. Gift 1837-04-20 i Winnitza i Polen med Julie von Russanovska, född 1810. Död 1875-10-08 på Szczerzec i distriktet Rava Ruska i Galizien och begraven på kyrkogården i Dub i Polen, dotter av Cajetan Russanovskij och Fransiska Pelagia Kamienska.

Barn:

 • Carl Adam Cajetan, född 1838-02-02. Uppfostrad vid jesuiterskolan S:t Clement i Metz. Besökte franska och belgiska universitet. Tjänade en kort tid som officer i ryska armén. Förvaltade under faderns livstid Unin. Godsägare. Död 1892-05-20 Horyszow Innehade majoratet Unin, som efter faderns död övergick till honom, varjämte han ärvde Horyszow och Frankamionka. Efter hans död tillföll Unin hans kusin Valerian, enär brodern Alexander såsom romersk katolik ej fick och kusinerna Alexis och Constantin ej ville tillträda Unin.
 • Alexander, född 1841. Godsägare. Död 1895. Se Tab. 8
 • Johan Stefan Adam, född 1843 i Uman i guvernementet Kiev, död 1867 i Kreutznach och begraven på Kreutznach.

TAB 8

Alexander (son av Alexander, tab 7), född 1841-09-09 i Linz i guvernementet Kiev. Studerade vid universiteten i Paris och Grenoble 1860–1867. Förvaltade Frankamionka åt fadern 1867–1870. Köpte 1870 godset Niemirow i distr. Rawa Ruska i Galizien och bosatte sig på detsamma lydande gården Szczerzec. Blev österrikisk undersåte 1875. Ärvde efter fadern godset Konjuchy i Polen. Död 1895-12-01 på Szczerzec, begraven på kyrkogården i Niemirow. Gift 1870-06-22 Chelkowo Död omkring1912 och begraven å kyrkogården i Niemirow. Dotter av godsägaren Michael Skarzynski och Deltine Lubowiecka.

Barn:

 • Carl Stefan, född 1871. Godsägare. Se Tab. 9

TAB 9

Carl Stefan (son av Alexander, tab 8), född 1871-12-10 Chelkowo Mogenhetsexamen vid gymnasiet i Przemysl i Galizien 1889-06-18. Studerade vid universitetet i Lemberg 1891–1895. Ärvde Szczerzec och Konjuchy, vilket senare han sålde 1902. Gift 1903-02-17 i Lemberg med grevinnan Alexandra Orsetti, född 1881-10-23 på godset Swierze i Polen, död, 1968-12-31 i Warsawa, dotter av godsägaren greve Teodor Orsetti och Marie Jetowiecka.

Barn:

 • Alexander, född 1904-04-06 på Szczerzec, död 1904-10-31 på Szczerzec och begraven på kyrkogården i Niemirow.
 • Adam, född 1905-12-09 på Szczerzec.
 • Georg, född 1907-12-05 på Szczerzec.
 • Marie, född 1909-11-29 på Szczerzec.

TAB 10

Evert Carl Julius (son av Carl Fredrik, tab 6), född 1813-07-11 i Reval. Kadett i sjökadettkåren 1827-03-18. Gardemarin 1829-09-18. Midshipman 1831-12-31. Adjutant vid 3. flottdivisionen 1834-09-12. Löjtnant 1837-03-10. Adjutant hos kommendanten i Revals hamn 1838-11-02. RRS:tAO3kl 1846-12-06. Kaptenlöjtnant 1848-04-11. Assessor vid marinkrigsrätten i Reval 1850-10-11. Deltog i 1853–1856 års krig och försvaret av Reval under detsamma. RRS:tStO2kl 1856-08-26. Ordförande i marinkrigsrätten i Reval 1856-09-11–1857-02-01. RRS:tVlO4kl m band 1857-09-22. Kapten av 2. klassen 1858-09-26. Överförd till flottans reserv 1859-12-28. Kapten av 1. klassen med omföring till kollegieråd 1861-05-15. Anställd i tullverket 1861-04-05 med placering i S:t Petersburg. Kommendör för estländska gränsbevakningsbrigaden 1862-12-01 med omföring till överste. Avsked 1865-02-26. Återinträdde i tjänst såsom överste vid armékavalleriets reserv 1874-09-14. Generalmajor i armékavalleriets reserv 1877-03-16. Avsked 1878-01-30. Död 1882-05-02 i Reval, begraven på Rappels kyrkogård. Ägde Kelp i Haggers socken och arrenderade Mexhof i Weissensteins socken i Estland. Gift 1839-10-26 i Reval med friherrinnan Juliana Augusta Elisabet Stackelberg, född 1813-12-27 å Mexhof, död i Mexhof 1901-02-29, begraven på Rappels kyrkogård, dotter av godsägaren, friherre Gustaf Reinhold Stackelberg till Mexhof och Juliana Dorotea von Berg.

Barn:

 • Adolf Ludvig Carl, född 1840-10-25 i Reval. Sjökadett. Död 1856-03-29 på Mexhof, begraven å Weissensteins kyrkogård.
 • Anna Juliana Louise, född 1842-05-08 i Reval, avgångsexamen från gymnasiet i Reval. Lärarinna. Död ogift 1880-10-26 i Dorpat, begraven å tyska kyrkogården i Dorpat.
 • Jakob Anton Philip, född 1843-06-19. på Mexhof, död 1853-06-19 i Reval och begraven i Reval.
 • Voldemar Carl Ernst Alexander, född 1844-06-13 i Reval. Var under flera år anställd i amerikansk kofferditjänst och förde därefter eget handelsfartyg å Kaspiska havet mellan Astrakan och Baku. Död 1884-04-24 ombord på sitt fartyg och begraven i Astrakan. Gift 1880-01-20 i S:t Petersburg med sin kusin Elisabet Helena Ingeborg Edle von Rennenkampf, född 1844-07-09 Konnofer
 • Johan Edvard Valter Reinhold, född 1848-06-24 i Reval, död 1849-07-13 på Mexhof, begraven på Weissensteins kyrkogård.
 • Alexis Alexander, född 1850-01-07 i Reval. Junker vid gluchovska dragonregementet 1867-02-21. Genomgick kavalleriskolan i Tver 1867–1869. Fänrik 1869-07-15. Löjtnant 1870-02-09. Transporterad till tverska dragonregementet 1870-06-25. Stabskapten 1874-04-02. Kapten 1874-08-19. Deltog i 1877–1878 års rysk-turkiska krig å krigsskådeplatsen i Mindre Asien och blev sårad vid Kars. RRS:tAO3kl m sv o band 1877. RRS:tVlO4kl m sv o band 1877. Major 1879-03-01. RPersSLO3kl 1879. Överstelöjtnant 1884-05-06. RRS:tStO2kl 1887. Kommendör för ossetinska kavalleriavdelningen 1891-01-16. Överste 1893-03-25. Buch Stj O2kl 1895. Kommendör för 5. fältgendarmeriskvadronen 1897-03-12. RRS:tAO2kl 1900. Kommendör för lillryska dragonregementet 1901-03-23 RPersSLO2kl m stj 1902. Generalmajor och kommendör för 1. brigaden av 13. kavalleridivisionen 1905-01-15. Död 1908-06-01 i Warschau och begraven på lutherska kyrkogården i Warschau. Gift 1879-11-22 i Reval med Marie Agalarov i hennes 2:a gifte, från vilken han 1897 blev skild (gift 1:o med en fransman Villiers de Lisle-Adam, från vilken hon blev skild), född i Tiflis, dotter till generalmajoren Alexander Hassan Bek Agalarov, furst Djevantjir.
 • Anna Pauline, född 1851-12-12 Kelp
 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1853-03-27 i Reval, död 1854-04-11 på Mexhof. Begraven på Weissensteins kyrkogård.
 • Constantin Nikolai, född 1856. Posttjänsteman. Se Tab. 11

TAB 11

Constantin Nikolai (son av Evert Carl Julius, tab 10), född 1856-07-05 i Reval. Posttjänsteman. Gift 1:o 1881-06-21 i Dünaburg med Sofie Beljavski, född 1863-07-05, död 1901-11-24 i Smolensk och begraven i Smolensk. Gift 2:o 1903-04-27 i Smolensk med Anna Kasatkin, född 1874-11-03

Barn:

 • 1. Alexis, född 1888, död 1890.

TAB 12

Jakob Fredrik Edvard (son av Carl Fredrik, tab 6), född 1814-10-16 i Reval. Sjökadett. Midshipman 1832. Löjtnant och överförd till vattenkommunikationskåren 1834. Stabskapten 1835. Kapten 1840. Chef för 3. distansen av 2. avdelningen inom 3. arrondissemanget av vattenkommunikationskåren. Död 1858-10-21 i Vysjnij-Volotjek och begraven i Vysjnij-Volotjek. Gift med Maria d'Ansjo, född 1822-02-12, död 1898-02-28, Moskva, dotter av generalmajoren Alexander d'Ansjo.

Barn:

 • Alexander, född 1846-12-10 i Schlüsselburg. Sjökadett. Genomgick en ingenjörsskola i S:t Petersburg. Tulltjänsteman i Novgorod. Slutligen anställd vid rikskontrollförvaltningen i S:t Petersburg. Död ogift 1884-09-06 i S:t Petersburg.
 • Valerian, född 1851. Läkare. Död 1898. Se Tab. 13
 • Anna, född 1856-03-12. Gift 1878-09-06 med Basil Chrzanovsky, från vilken hon blev skild.
 • Elisabet, född 1859-04-03 i Vysjnij-Volotjek. Anställd vid telegrafen i S:t Petersburg intill sitt giftermål. Gift 1883-02-06 i S:t Petersburg med skatteuppbördstjänstemannen Valerian Delaune, född 1851-06-06 död 1897-04-19.

TAB 13

Valerian (son av Jakob Fredrik Edvard, tab 12), född 1851-01-18 i Schlüsselburg. Med. doktor. Praktiserande läkare i Tiflis. Död i Schlüsselburg 1898-01-25. Innehade majoratet Unin i Polen. Gift 1880-07-20 med Alexandra Klaus, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med en furst Dolgorukov) född 1861-03-31 på Olenino i guvern. Saratov, dotter av statsrådet Alexander Klaus och Capitoline Danilov.

Barn:

 • Marie, född 1881-05-20 i Tiflis, liksom syskonen. Gift 1902 med godsägaren Okromsjedelov.
 • Nikolai, född 1884-10-25. Löjtnant vid ryska flottan (1910). Majoratsherre till Unin. Gift 1908-09-03 i Warschau med baronessan Olga Clodt von Jiirgensburg, född 1885-10-06 i Vladivostok, dotter av baron Leonid Clodt von Jürgensburg och Anna Budrov.
 • Lydia, född 1886-09-28.
 • Vladimir, född 1889-03-05. Gardemarin vid ryska flottan 1910, löjtnant (1914).

TAB 14

Nikolai (son av Jakob Fredrik Edvard, tab 12), född 1853-07-22 i Schlüsselburg. Studerade medicin vid universitetet i S:t Petersburg. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878 såsom läkare vid 4. sappörbatal jonen. RRS:tAO3kl m sv 1878. RRS:tStO3kl m sv 1878. Kollegiiassessor 1880-06-00. Med. doktor 1883-11-00. Först anställd som läkare i Sibirien, därefter guvernementsmedicininspektor i Reval. Transporterad till Kursk 1896. Slutligen guvernementsmedicinalinspektor i Sjitomir 1904. Avsked 1908. Statsråd. Gift 1881-04-20 i S:t Petersburg med ögonläkaren Raissa Simonsdotter Lapina, född 1854-12-10, från vilken han blev skild.

Barn:

 • Nikolai, född 1883-02-25 i S:t Petersburg, död 1894-12-29 i Tiflis.
 • Vera, född 1884-07-09 i S:t Petersburg, Död 1925. Gift 1:o 1905-09-02 med Georg Brzesicki, från Podolien, från vilken hon blev skild. Gift 2:o omkring 1920.

TAB 15

Johan Fredrik Magnus (son av Carl Fredrik, tab 6), född 1823-06-24 Haggud Sjökadett i S:t Petersburg 1833–1841. Midshipman 1841-12-23. Löjtnant 1848-04-11. Adjutant hos chefen för Revals station, amiralen, greve von Heyden, 1849-05-01. Ordonnansofficer hos befälhavande generalen över trupperna i Estland under kriget 1853–1856. RRS:tAO3kl 1854-12-20. Inneh. bronskrigsmedalj för deltagande under kriget 1853–1856 i Estland. Förflyttad till Kronstadt 1857. Kaptenlöjtnant 1858-09-26. Hederstecken för 15-årig oförvitlig tjänst 1859-08-26. RRS:tStO2kl 1860-10-17. Inneh. bronsminnesmedalj för kuvandet av det polska upproret 1863. RRS:tStO2kl m kr 1864-11-09. Kapten av 2. klassen 1865-01-01. RRS:tVlO4kl m band 1868-09-22. Kapten av 1. klassen 1869-01-01. RRS:tAO2kl 1870-01-01. Chef för 1. matrosekipaget 1874-01-21. RRS:tV1O3kl 1875-04-13. Briljantring med kejsarens namnschiffer 1878-04-16. Konteramiral 1879-04-01. RRS:tStO1kl 1883-01-01. Förtjänsttecken för 40 års tjänst 1883-08-22. Chef för en minbåtseskader i finska skärgården 1883. Vice amiral 1885-08-05. Avsked 1885-08-05. Död 1898-03-14 i S:t Petersburg, begraven å Kegels kyrkogård i Estland. Gift 1850-10-04 på godset Lodensee i Kegels socken i Estland med Anna Charlotta Elisabet von Klugen, född 1825-03-19, på Lodensee, död 1891-05-01 i S:t Petersburg och begraven å Kegels kyrkogård i Estland, dotter av kaptenen Johan Magnus Pancratius von Klugen till Lodensee och friherrinnan Anna Emilie Charlotta Stackelberg.

Barn:

 • Axel Fredrik Carl Pancratius, född 1851. Generallöjtnant. Död 1913. Se Tab. 16.
 • Nikolai Fredrik Ludvig, född 1854-02-07 i Reval. Kadett vid 2. kadettkåren i S:t Petersburg 1868-1870. Junker i 1. paulovska militärskolan 1870-1872. Underlöjtnant i infanteriet 1872-07-17 med kommendering till ismailovska livgardesregementet. Transporterad till nämnda regemente såsom fänrik 1873-08-11. Underlöjtnant 1875-04-13. Förordnad såsom befälhavare för 3. kompaniet 1877-07-26 och deltog såsom sådan i rysk-turkiska kriget 1877. Befordrades till löjtnant 1877-08-30. Förordnades till ordonnansofficer hos chefen för cerneringstrupperna framför Plevna, generalen, greve Todleben, 1877-10-06. Deltog i åtskilliga strider utanför Plevna under general Skobelev, men insjuknade i tyfus och hemsändes 1877-12-00. Erhöll för 1877–1878 års krig RS:tStO3kl m sv 1877-11-28. RumJK 1878-04-13 och bronsminnesmedalj 1878-04-13. Genomgick generalstabsakademien 1878–1881. Minnestecken för ismailovska livgardesregementets 150-årsjubileum 1880-09-22. Stabskapten 1881-04-22. Kapten 1881-09-15 med transporterad till generalstaben och utnämnd till adjutant vid 1. armékårens stab Adjutant vid 1. gardeskavalleridivisionens stab 1882-02-27. Kommenderad till Österrike och Tyskland i och för militära studier 1882. RRS:tAO3kl 1883-08-30. RRS:tStO2kl 1886-08-30. Överstelöjtnant 1888-09-24 stabsofficer vid gardets och S:t Petersburgs militärområdes stab 1888-09-24. RRS:tAO2kl 1889-08-30. Kommenderad som generalstabsofficer i kejsar Vilhelm II:s svit under manövrerna kring Narva 1890-08-00. RPrKrO2kl 1890-08-15. Överste 1892-08-05. RRS:tV1O4kl 1894-08-30. Silverminnesmedalj av kejsar Alexander III:s regering 1894-12-01. Stabschef vid 1. gardeskavalleridivisionen 1895-06-08. RFrHL3kl 1896-07-16. RRS:tV1O3kl 1896-08-30. RÖJKrO2kl 1897-04-17. RPrRÖO2kl 1898-07-15. RumSO2kl 1898-10-13. Minnestecken av paulovska militärskolans 100-årsjubileum 1899-12-03, kommendör för 4. charkovska ulanregementet 1900-10-24. Minnestecken av charkovska ulanregementets 250-årsjubileum 1901-11-10. RRS:tVlO4kl m band 1901-09-22. Generalmajor och kommendör för 1. brigaden av 4. kavalleridivisionen 1902-03-10. Kommendör för kejsarens livgardesulanregemente 1904-02-03. Minnestecken av kejsarens livgardesulanregementes 300-årsjubileum 1904-02-20. RRS:tStO1kl 1905-08-30. Kommendör för 2. brigaden av 2. gardeskavalleridivisionen 1906-02-16. Generallöjtnant och kommendör för 1. gardeskavalleridivisionen 1907-05-31. KinDO2kl 1910-05-05. RRS:tAO1kl 1910-08-30. Kommendör för 1. armékåren 1910-12-23. Minnestecken för 2. kadettkårens 200-årsjubileum 1910-12-24. RFrHL2kl 1911-09-01. General av kavalleriet 1911-12-06. RRS:tV1O2kl 1913-08-30. Deltog i världskriget såsom chef för 18. armékåren intill 1916-10-04 då han skadades vid en bilkollision under en nattlig inspektionsfärd och därefter hemsändes. RRVÖO m sv 1914-09-24. RRS:tAlexNewO m sv 1914-09-24. RRS:tVlO2kl m sv 1915-05-30. Medlem av militärkonseljen 1916-10-04. Avsked 1918-02-15 på grund av militärkonseljens upplösning. Innehar minnesmedalj av huset Romanovs 300-åriga regeringsjubileum. Har i tryck utgivit »Organisationen av kavalleriets kunskapartjänst», S:t Petersburg 1887, på ryska och tyska samt »Staden Narva», S:t Petersburg 1890, på ryska och tyska, med anledning av kejsarmanövern 1890 (Rosatt i Reval 1928.)
 • Anna Charlotta Vilhelmina, född 1858-03-22 i Kronstadt, död 1858-09-03 i Reval och begraven på Kegels kyrkogård.
 • Constantin Erik Moritz, född 1859-06-20 på Lodensee. Kadett vid 2. kadettkåren 1873–877. Junker vid paulovska militärskolan 1877–1879. Underlöjtnant vid 148. kaspiska infanteriregementet 1879-08-08. Adjutant hos chefen för 1. armékåren furst Barclay de Tolly 1882-11-08. Löjtnant 1883-03-01. Transporterad till ismailovska livgardesregementet 1885-10-10 såsom underlöjtnant. Löjtnant 1886-04-13. MontDO4kl 1886-06-03. Stabskapten 1891-04-21. Kompanichef 1892-01-28. RRS:tStO3kl 1894-12-06. Silverminnesmedalj av Alexander III:s regering 1896-04-15. Kapten 1896-12-06. Silverminnesmedalj av Nikolai II:s kröning 1897-05-18. Överste 1901-12-06. RRS:tAO3kl 1902-12-06. RRS:tStO2kl 1906-01-01. Minnestecken av paulovska militärskolans 100-årsjubileum 1906-03-03. Avsked 1908-04-09. Anställd vid estländska adliga kreditkassan 1908-09-00. (Bosatt i Reval 1928).
 • Elisabet Vilhelmina, född 1861-07-06, på Lodensee. (Bosatt i Reval 1928).
 • Alfred Otto, född 1864. Överste. Död 1920. Se Tab. 19
 • Charlotta Anna, född 1867-06-12 på Lodensee, död 1875-09-02 i Interlaken i Schweiz och begraven å Kegels kyrkogård.

TAB 16

Axel Fredrik Carl Pancratius (son av Johan Fredrik Magnus, tab 15), född 1851-12-27 Lodensee Kadett vid 2. kadettkåren 1867–1869. Junker vid 1. paulovska militärskolan 1869–1871. Underlöjtnant vid infanteriet med kommendering till ismailovska livgardesregementet 1871-08-11. Fänrik vid ismailovska livgardesregementet 1872-08-17. Underlöjtnant 1874-08-30. Löjtnant 1877-03-27. Befälhavare för 2. kompaniet 1877-06-15. Förde kompaniet i turkiska kriget 1877–1878 och deltog i turkiska kriget i slaget vid Gornji-Dubniak 1877-10-12, belägringen av Plevna 1877-10-12–1877-11-03, övergången av Balkan under general Gurko 1877-12-13–1877-12-19, fäktningarna vid Taschkissen 1877-12-19 och Vraschdebna 1877-12-21, intagandet av Sofia 1877-12-24 och marschen till Konstantinopel. RRS:tA04kl med påskrift »för tapperhet» 1878-05-02, Förslaget vid Gornji-Dubniak. RRS:tStO3kl m sv 1878-07-28, för övergången över Balkan. Brigadadjutant vid 2. brigaden av 1. gardesinfanteridivisionen 1878-07-28. Återvände med regementet till S:t Petersburg 1878-09-04. Inneh. krigsmedalj för deltagande i nämnda fälttåg, RumJK för samma fältåg. Regementsadjutant 1879-08-08. Stabskapten 1881-04-12. Kejsar Alexander II:s namnschiffer på epåletter och axelklaffar 1881-06-30. RRS:tAO3kl 1881-08-30. Bevistade som adjutant vid 3. kombinerade gardesinfanteriregementet kejsar Alexander III:s kröning i Moskva 1883. RRS:tStO2kl 1883-08-15. Kompanichef 1886-01-04. Kapten 1886-04-13. RRS:tAO2kl 1887-08-30. Överste 1891-04-31. Bataljonschef 1894-07-19. Bronsminnesmedalj av Alexander III:s kröning. Silverminnesmedalj av Alexander III:s regering 1896-04-15. Silverminnesmedalj av Nikolai II:s kröning 1897-05-18. Kommendör för tauriska grenadjärregementet 1897-07-02. RRS:tVlO4kl m band 1898-09-22. KDDO 1899-09-01. RRS:tVlO3kl 1900-07-01. Generalmajor och kommendör för 2. brigaden av 3. grenadjärdivisionen 1901-06-02. RRS:tStO 1kl 1905-04-17. minnestecken av paulovska militärskolans 100-års jubileum 1907-05-25. Kommendör för 2. brigaden av 23. infanteridivisionen 1907-03-01. Generallöjtnant och kommendör för 18. infanteridivisionen 1908-03-01. Avsked 1908-06-17. Död 1913-05-10 på Lodensee, vilken egendom han ägde sedan 1909, och begraven på Kegels kyrkogård. Gift 1880-01-30 i S:t Petersburg med friherrinnan Marie Taube af Karlö, född 1857-12-05 i Kronstadt, dotter av generaladjutanten och viceamiralen, friherre Otto Vilhelm Taube af Karlö, och Natalia von Assing.

Barn:

 • Fredrik Otto Axel, född 1880. Generalmajor. Se Tab. 17
 • Constantin Nikolai, född 1883. Överste. Se Tab. 18
 • Marie Anna Charlotte, född 1891-11-28 i S:t Petersburg. Lärarinna i trädgårdsskötsel vid adliga jungfrustiftet i Finn i Estland.
 • Elisabet Olga Natalia, född 1894-07-14 i S:t Petersburg. Gift 1925-05-21 i Reval med Bruno Ferdinand Constantin von Weymarn, född 1899-05-26 på Morras i Kegels socken.

TAB 17

Fredrik Otto Axel (son av Axel Fredrik Carl Pancratius, tab 16), född 1880-11-21 i Katarina förs, S:t Petersburg (Estl R H stamtavla: Lilliengelt). Page-kandidat 1889-04-12. Elev vid kejserliga pagekåren 1890-10-30. Kammarpage 1898-07-22. Fältväbel i pagekåren och livpage hos kejsaren 1898-10-16). Kornett vid livgardesgrenadjärregementet till häst 1899-08-09. Minnestecken för livgardesgrenadjärregementets 250-årsjubileum 1903-06-01. Löjtnant 1903-08-09. Genomgick generalstabsakademien 1902–1905. Stabsryttmästare 1905-05-28. Kommenderad till generalstaben 1905-05-25 deltog i rysk-japanska kriget 1905 såsom generalstabsofficer dels vid XVI. armékårens stab och dels vid 2. mandschuriska arméns stab Krigsbronsmedalj för rysk-japanska kriget 1905. Kapten vid generalstaben och adjutant vid 1. gardeskavalleridivisionens stab 1908-11-26. Minnesbronsmedalj för 200-årsjubileet av slaget vid Poltava 1909-06-17. RRS:tStO3kl 1909-06-17. RRS:tAO3kl 1912-12-06. Minnesbronsmedalj för 100-års jubileet av 1812 års rysk-franska krig 1812-12-20. Minnesbronsmedalj för huset Romanovs 300-åriga regeringsjubileum 1913-02-21. Attacherad vid ryska legationen i Bern 1913-03-19–1914-06-05. Adjutant vid 50. infanteridivisionens stab 1913-08-14. Överstelöjtnant 1914-04-06 och generalstabsOfficer vid gardets och S:t Petersburgs militärområdes stab Deltog i världskriget såsom generalstabsofficer vid 6. arméns stab 1914-07-18–1915-04-21. Stabschef vid 2. gardeskavalleridivisionens stab i Polen 1915-04-21–1915-08-29. Insjuknade i tyfus och återsändes till S:t Petersburg. Efter tillfrisknandet kommenderad till gardestruppernas stab i Galizien 1916-02-16. Stabschef vid 10. kavalleridivisionens stab i Galizien 1916-04-05, stabschef vid 10. ka valleridi visionens stab i Bukovina och Rumänien 1916-08-27. Stabschef vid Sveaborgs fästning 1917-01-22. Stabschef för lanttrupperna hos kommenderande amiralen för östersjöflottan 1917-04-21. Bevistade under kriget striderna vid Kovno och Mariampol 1915-05-06–1915-06-21, striderna vid Vladimir Volhynsk i Volhynien 1915-07-081915-07-27. Återtågsstriderna vid Brest-Litovski 1915-07-301915-08-14. Striderna vid floden Styr 1916-04-20–1916-05-28. Frammarschen mot Lodz och Kovel 1916-08-281916-07-01. Operationerna i Bukovina omkring Kimpolung 1916-09-22–1916-11-04. Marschen genom Rumänien och slaget inom området Buzco–Focsany 1916-11-15–1917-01-09. Försvaret av estniska kusten 1917-09-29–1917-10-22. Krigsbronsmedalj för mobiliseringsarbetet 1914. RRS:tStO2kl 1914-11-16. Överste 1914-12-06. RRS:tVlO m sv o band 1916-05-07. RRS:tAO2kl m sv 1917-04-29. Avsked 1918-05-04. Inträdde i nordvästarmén (Judenitj) 1919-04-18 såsom stabschef vid nordkåren. Medhjälpare hos chefen för nordvästarmén och tillika etappchef 1919-06-01. Generalmajor s. d.: RRS:tStO1kl 1920-01-22. Avsked 1920-01-22 på grund av nordvästarméns upplösning. Inträdde i estniska arméns reserv såsom generalmajor 1920-12-17. Ärvde efter faderns död godset Lodensee, vilket genom agrarlagen 1919-10-10, indrogs till estniska staten och uppdelades i smålotter, av vilka han arrenderar corps de logiet med tillhörande lott. Död 1935-10-09 i Sao Paulo, Brasilien. Gift 1918-07-29, i Helsingfors med Anna Pauline Alexandra (Nina) von Grünewald i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1905 med godsägaren Charles Vilhelm Edvard von Lilienfeld (Lilliefelt) i hans 1:a gifte, från vilken hon 1916 blev skild, född 1880), född 1880-09-27 på godset Beresovka i guvernementet Tambov Rjäsans förs (Estland RH stamtavla: Lilliefelt), dotter av Teodor Otto Moritz von Grunewald och baronessan Maria von Stackelberg.

Barn:

 • Otto Axel Teodor Pancratius, född 1923-08-23 i Reval. Se Tab. 17A.

TAB 18

Constantin Nikolai (son av Axel Fredrik Carl Pancratius, tab 16), född 1883-07-15 i Bad Sillamäggi i Vaivara socken, Estland. Page vid kejserliga hovet 1889-04-12. Elev vid Nikolai-kadettåren 1893-08-29. Elev i kejserliga ryska pagekåren 1895-09-01. Kammarpage 1902-02-13. Underlöjtnant vid Semenovska livgardesregementet 1902-08-11. Avsked såsom stabskapten. Kollegiiassessor. Tjänsteman i riksduman. Inträdde i tjänst vid nordvästarmén (Judenitj). Överstelöjtnant i dess generalstab Slutligen överste. Innehar minnessilvermedalj för Nikolai II:s kröning. Gift 1:o 1907-08-26 på godset Jemenetz i guvernementet Vitebsk med Helena Ievreinov, född 1884-04-27 i S:t Petersburg, död 1914-11-23 på Jemenetz, dotter av verkl. statsrådet, kammarherren Nikolai Ievreinov och Natalia Andrijanov. Gift 2:o 1920-01-13 i Reval med baronessan Marie Louise von Grothuss, född 1890-11-21, dotter av baron Henrik von Grothuss.

Barn:

 • 1. Olga, född 1908-04-13 i S:t Petersburg, död i S:t Petersburg 1909-04-15.
 • 2. Marie Marta, född 1921-01-28 i Berlin.
 • 2. Axel Constantin Nikolai, född 1922-08-20 i bad Schmiedeberg i Tyskland.
 • 2. Marie Louise, född 1924-09-02 i Paris.

TAB 19

Alfred Otto (son av Johan Fredrik Magnus, tab 15), född 1864-12-18 i Kronstadt. Genomgick Kronstadts realskola 1875–1884. Junker vid Nikolaiska kavalleriskolan 1884–1886. Kornett vid 10. jekaterinoslavska dragonregementet 1886-08-11. Transporterad till livgardesgrenadjärregementet till häst 1889-08-20. Löjtnant 1890-08-30. Regementsadjutant 1893-08-26. Stabsryttmästare 1895-12-06. Minnessilvermedalj över Alexander III:s regering 1896-02-27. RRS:tStO3kl 1896-05-14. Silverminnesmedalj över Alexander III:s kröning 1896. RRumSO 1897. Ryttmästare 1899-04-18. Skvadronschef 1899-05-10. RRS:tAO3kl 1899-12-06. RRS:tStO 2kl. 1902-12-06. Minnestecken för livgardesgrenadjärregementets 250-års jubileum 1903-06-01. Överste 1905-04-17. RRS:tAO2kl 1906-01-01. Minnestecken för Nikolai-kavalleriskolans 50-årsjubileum. RRS:tVlO4kl 1909-12-06. Kommendör för 3. smolenska ulanregementet 1910-11-24. RPrRÖO2kl 1912-01-15. Minnesmedalj för 100-årsjubileet av 1812 års rysk-franska krig 1812-08-26. RMontDO2kl 1812-12-14. Minnesmedalj för huset Romanovs 300-års regeringsjubileum 1913-02-21. RRS:tVlO3kl 1914-06-06. RRS:tVlO3kl m sv 1914-09-24. Deltog i världskriget, erhöll en kontusion i fäktningen vid Waideln 1914-09-24 och hemsändes. Återvände till fronten 1914-11-00 men omplacerades 1915-05-18 till disposition inom Dunaburgs militärdistrikt. Kommendör för 3. reservkavalleriregementet 1916-04-16 Kommendör för 4. reservkavalleribrigaden 1917-01-17. Officer i reserv på S:t Petersburgs militärdistrikt 1917-04-22. Medhjälpare till chefen för nordvästfrontens evakueringsavdelning i Estland 1919-07-01, död 1920-02-23 i Reval, begraven på Kegels kyrkogård. Gift 1893-02-07 i S:t Petersburg, med Charlotte Louise Johanna von. Transehe-Roseneck, född 1858-12-01 på Annenhof i Nitau socken i Livland, död 1938-04-08 i Berlin, dotter av godsägaren Alexander Carl Erik von Transehe-Roseneck och Liberta Henriette von Vegesack.

Barn:

 • 1. Charlotte Liberta Elisabet, född 1894-02-25 i Peterhof. Gift 1920-03-25 i Reval med godsägaren, baron Erik Conrad Alexander von Schilling, av huset Seinigall, född 1885-10-12 i Reval.
 • 1. Fredrik Alfred Alexander Erik Evert Philip, född 1895-05-08 i Peterhof. Pagekandidat vid hovet 1899-06-07. Elev i pagekåren 1907-08-16. Kammarpage 1913-09-27. Äldste kammarpage hos kejsarinnan 1913-10-02. kornett vid livgardesgrenadjärregementet till häst 1914-07-12. Deltog i världskriget och erhöll en kontusion i striden vid Tapiau 1914-08-13. RRS:tStO3kl m sv o band 1914-11-10. RRS:tAO4kl med påskrift »för tapperhet» 1915-04-18. RRS:tAO3kl m sv o band 1915-11-26. RRS:tStO2kl m sv 1916-03-03. Löjtnant 1916-05-07. Stabsryttmästare 1917-01-26. RRS:tAO2kl m sv 1917-08-12. Kommenderad till generalstabens huvudförvaltning såsom fransk tolk 1917-10-22. Inträdde i nordvästarmén (Judenitj) 1919-05-08 och tilldelades 2. reservregementet i nordarméns detacherade kår. Adjutant i 1. skyttedivisionens stab 1919-06-25. RRS:tVlO4kl med sv o band 1920-01-22. Förste officer vid förvaltningen hos nordvästarméns ställföreträdare i Estland 1920-02-01. Avsked 1920-11-23 genom nordvästarméns upplösning. Föreståndare för en engelsk automobilfirmas filial i Prag 1928-02-00. Gift 1924-04-24 på Löwenwolde i Maria-Magdalena socken i Estland med baronessan Dorotea Anna Margareta von Schilling, född 1899-09-15 i S:t Petersburg, dotter av baron Nikolai Erik von Schilling, till Löwenwolde, och Amata Anna Maria von Benckendorff.
 • 1. Dmitri Alfred Magnus Erik Carl Adolf Joakim, född 1901-08-13 (g.st) 1901-08-26 (m.st) (Bez. des St. Petersburg Evang-Luth Consistoriums) i Strelna. Elev i pagekåren i S:t Petersburg 1914-08-16–1918-05-00. Inträdde 1919-05-00 i nordvästarmén (Judenitj) såsom fältjägare i staben till 1920-04-00. Anställd å kontor i Köln sedan hösten 1925.
 • 2. Johan Friedrich

TAB 20

Georg Teodor (son av Carl Fredrik, tab 6), född 1829-03-13 på Haggud. Ägde det gamla stamgodset Haggud i Rappels förs i Estland, vilket han tillöste sig efter faderns död. Var omkring 10 år anställd vid ränteriet i estniska guvernementsförvaltningen. Erhöll omkring 1860 anställning vid estländska adliga kreditkassan och tjänstgjorde där såsom taxator och revisor till 1896. Hade flera kommunala uppdrag i Rappels socken. Död 1898-01-20 på Haggud och begraven på Rappels kyrkogård. Gift 1861-06-27 Pennijöggi Tyska boken.

Barn:

 • Anna Christina Maria, född 1862-04-28 på Haggud, död på Haggud 1880-05-03, och begraven på Rappels kyrkogård.
 • Catharina Anna, född 1863-05-10 och död 1863-05-02, på Haggud och begraven på Rappels kyrkogård.
 • Georg Carl Herman, född 1864-06-02 och död 1869-03-26 på Haggud och begraven på Rappels kyrkogård.
 • Lucie Helena Maria, född 1866-10-06 på Haggud. Gift där 1891-08-13 med lantrådet i Estland Claes Reinhold Gustaf von Ramm, till Padis Kloster, född 1864-10-22 Haakhof
 • Gottfrid Nikolai, född 1868. Borgmästare. Död 1917. Se Tab. 21.
 • Otto Fredrik Benedikt, född 1870. Ingenjör. Död 1923. Se Tab. 22.
 • Edvard Georg Rudolf, född 1875. Före detta banktjänsteman. Se Tab. 24.

TAB 21

Gottfrid Nikolai (son av Georg Teodor, tab 20), född 1868-08-22 på Haggud. Avlade avgångsexamen från guvernementsgymnasiet i Reval 1889 med. studerande vid universitetet i Dorpat 1890–1897. Med. doktor 1897. Praktiserande läkare i Hapsal 1898. Inköpte 1907 tillsammans med doktor Henrik Arronet en gyttjebadanstalt i Hapsal, vilken sedermera utvidgades så att den blev ortens förnämsta. Borgmästare i Hapsal 1902-02-08. Mördad i Hapsal 1917-03-04, begraven på Hapsals kyrkogård. Ägde hus i Hapsal. Gift. 1:o 1898-04-19 i Reval med sin systers svägerska Julie Ulrika Sofia von Ramm, född 1867-01-23 på Hohenheim i Poenals socken, Estland, död 1906-10-23, i Hapsal, begraven på Hapsals kyrkogård, dotter av godsägaren Ernst Berend Teodor von Ramm, till Walküll, och Maria Sofia Anna von Nasackin (Nassokin). Gift 2:o 1909-09-15 i Reval med Catharina Annie Sarah Pim, född 1874-01-29 i Putney vid London i England, dotter av Edvard William Pim och Annie Sarah Geen.

Barn:

 • 1. Maria Stella Elisabet, född 1899-03-12 i Hapsal, liksom systrarna. Gift 1922-08-22 i Reval med pastor Valdemar Carl Thomson, född 1897-09-09.
 • 1. Astrid, född 1901-03-07.
 • 1. Ester, född 1906-02-14, död 1906-02-16 och begraven på Hapsals kyrkogård.

TAB 22

Otto Fredrik Benedikt (son av Georg Teodor, tab 20), född 1870-06-13 på Haggud. Mogenhetsexamen vid Petri realskola i Reval 1890. Studerade kemi vid polyteknikum i Riga 1890–1896. Ingenjör 1896. Anställd vid fransk-belgiska elektrolytiska kopparverket i S:t Petersburg 1896-09-04. Chef för rörverket 1899-04-01. Slutl. omkring 1915 generaldirektör och chef för hela kopparverket. Gick i estnisk tjänst och blev 1919 sekreterare hos handels- och industriministern. Ministerkonsulent rörande industriärenden i handels- och industriministeriet 1920. Chef för industridepartementet inom handels- och industriministeriet 1921. Tillika chef för rysk-baltiska varvet å Ziegelskoppel invid Reval 1922-12-00. Död i Reval 1923-07-23 och begraven å Nikolaikyrkogården vid Ziegelskoppel. Han inköpte 1912 Järlep i Jördens socken i Estland som han ägde till 1919, då godset exproprierades. Sedermera har det uppdelats i smålotter och sonen har erhållit huvudgården med angränsande område. Gift 1898-05-23 på Walküll i Kusals socken i Estland med sina syskons svägerska Maria Amalia von Ramm, född 1873-04-26 Hohenheim

Barn:

 • Georg Fredrik Benedikt, född 1899-06-24 i S:t Petersburg. Inträdde 1918-11-23 i baltiska bataljonen och deltog med denna i estniska frihetskriget 1918–1920. Underofficer 1920-03-06. Överfördes till följd av baltiska bataljonens upplösning till estniska kavalleriunderOfficersskolan 1920-09-10. Avsked 1920-12-20. Anställd vid pappersbruk i Ligate i Lettland 1923–1924 och därefter i Reval. Pappersmästare 1925-04-05. Studerade papperstillverkning i Tyskland 1926–1927. Ägare till Järlep. Gift 1927-09-03 i Reval med Gertrud Minding, född 1908-06-09, dotter av ingenjören Ernst Minding och Margareta Reimer.
 • Gabriella Elisabet, född tvilling 1900-06-05 och död 1900-06-10 i S:t Petersburg, begravd. å Smolenskikyrkogården i S:t Petersburg
 • Mary'' Margareta, född tvilling 1900-06-05 och död 1900-06-10 i S:t Petersburg, begravd. å Smolenskikyrkogården i S:t Petersburg
 • Johan Magnus, född 1901-10-14, och död 1901-10-18 i S:t Petersburg, begraven å Smolenskykyrkogården i S:t Petersburg.
 • Gabriella Maria Elisabet, född 1903-07-01 i S:t Petersburg. Gift 1922-12-08 i Reval med majoratsherren Paul Hans Alexander von Lilienfeld-Toal (Lilliefelt), från vilken hon 1928 blev skild, född 1897-05-21.
 • Amata Benita, född 1906-06-18 i Terijoki i Finland.
 • Evert Johan Adam, född 1911-03-30 i S:t Petersburg.

TAB 23

Leonard Gustaf, (son av Georg Teodor, tab 20), född 1873-01-09 på Haggud. Ägnade sig åt lantbruk, som han praktiskt studerade 1893–1897. Förvaltare å baron Volter Stackelbergs gods Hördel och Payel i Jördens socken i Estland 1897–1899. Anställd vid 1. estniska lantbrukssällskapet 1899-04-20. Medlem i förvaltningsrådet och vice direktör 1901-12-17. Fänrik i arméinfanteriets reserv 1901-11-17. Var under rysk-japanska kriget 1904–05 inkallad till tjänstgöring vid 148. reservbataljonen, men blev ej avsänd till krigsskådeplatsen. Inkallad i tjänst under världskriget och förlagd i Finland såsom kompanichef. RRS:tStO3kl 1915. RRS:tStO3kl m sv 1916. RRS:tAO3kl 1917. Fänrik vid estländskalantvärnet 1914. Underlöjtnant estländskalantvärnet 1917. Direktör i estniska lantbrukssällskapet 1918-10-10. Vid sällskapets ombildning till Estländska aktiebolag för lantbruk och industri valdes han till ledamot i förvaltningsrådet och verkställande direktör 1923-12-19. Ägde från 1904 familjeegendomen Haggud tills den allmänna egendomsexpropriationen 1919 samt ägde hus i Hapsal. Gift 1902-04-20 på godset Jörden i Jördens socken med baronessan Elisabet Leontine Ma.(, dalena von Maydell, född 1872-10-19 Maidel

Barn:

 • Berend Georg Fredrik, född 1903-05-30 i Reval, liksom syskonen, död i Reval 1904-12-01 och begraven på Jördens kyrkogård.
 • Birgitta Anna Elisabet, född 1905-11-30 i Reval, Död 1910-06-25 i Reval och begraven på Rappels kyrkogård.
 • Anita Mary Helena, född 1908-10-10 i Reval.
 • Elisabet Catharina, född 1913-01-15 i Reval
 • Arvid Nikolai, född 1914-03-02 i Reval.

TAB 24

Eduard Georg Rudolf (översiktstab 1son av Georg Teodor, Tab 20), född 1875-04-11 på Haggud. Ägnade sig åt lantbruk som han praktiskt studerade 1893–1894. Förvaltare å Borkholm i Klein Marien socken 1894–1897. Förvaltade stamgodset Haggud 1897–1904. Anställd i estländska adliga kreditkassan huvudsakligen såsom taxator 1905–1917. Arrenderade landstället Uemois i Kegels socken 1916–1919. Förvaltade godset Mehntak i Jewe socken 1919–1921. Anställd i bankirfirman Scheel & C:o i Reval 1923-05-23–hösten 1927. Död 1934-05-09 i Reval. Gift 1913-10-26 i Reval med Mary Maud Henriette von Mickwitz, född 1891-10-26 i Reval, död 1933-02-28 i Riga, dotter av redaktören Christoffer Fredrik Carl von Mickwitz och Maria Carolina Emelie Helmling.

Barn:

 • Karen Maria Helene, född 1914-10-24 i Reval. Gift 1:o 1934-01-04 i Riga med Benno Gustav Ottomar von Schlippe, född 1909-01-07 i Florenz. Lärare. Död 1935-07-14 i Riga. Gift 2:o 1937-03-29 i Riga med lantbrukaren Georg Grünehwald, född 1908-03-05 i S:t Petersburg
 • Ulrika Anna Maria, född 1916-07-29 Lodensec Gift 1940-10-29 i Berlin med läkaren Erich Hussmann, från vilken hon blev skild.
 • Mary Margareta Johanna, född 1917-09-29
 • Hedda Jenny Elisabet, född tvilling 1921-03-14 Illuck. Gift 1944-05-20 i Linz med Valjako Bakic
 • Heinz Georg Christoffer, född tvilling 1921-03-14. Illuck Död 1933 i Usmaiten, Kurld.

TAB 25

Paul Alexander Conrad (son av Carl Fredrik, tab 6), född 1834-04-19 i Reval. Underofficeier vid Petersburgska grenadjärregementet 1851-11-01. Porteépéefänrik 1853-01-07. Fänrik med transportera till nesvisjska grenadjärregementet 1853-12-13. Underlöjtnant 1855-03-25. Deltog i Krimkriget 1853–1856 och bevistade affären vid ön Sandhamn samt beskjutningen av Sveaborg. Bronskrigsmedalj för nämnda krig 1856-08-26. Löjtnant 1856-03-20: stabskapten 1861-04-14. Transportera till 20. skyttebataljonen 1861-11-02. Kompanichef 1862-10-25. RRS:tStO3kl 1864-09-03. Kapten 1865-06-01. Major 1868-03-25. Transportera till navaginska infanteriregementet 1868-08-16. Överstelöjtnant 1871-09-08. Kommendör för 4. bataljonen 1874-10-27). Kommendör för 3. kaukasiska skyttebataljonen 1877-08-25. Deltog i expeditionen mot de upproriska bergfolken i Terekområdet 1877. RRS:tStO2kl m sv 1877-09-29 för utmärkelse under denna expedition. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878 på krigsskådeplatsen i Mindre Asien och bevistade slaget vid Dewi Boina och marschen mot Erzerum. RRS:tGO4kl 1878-12-18, för utmärkelse i slaget vid Dewi Boina. Bronskrigsmedalj för rysk-turkiska kriget. PersLSO3kl. RRS:tVlO4kl m band 1881-09-22. Överste 1881-12-16. Kommendör för tjernomorska infanteriregementet 1883-04-18. RRS:tAO2kl 1883-05-15. RRS:tVlO3kl 1888-10-06. Kommendör för tenginska infanteriregementet 1890-07-19. Död 1892-05-20 i Vladikavkas och begraven i Vladikavkas. Gift 1864 med Nadine Sobolev, född 1842, död 1884, dotter av överläkaren Constantin Sobolev.

Barn:

 • Anna, född 1866-01-31, död ogift 1905-10-31 i Derbent och begraven i Vladikavkas.
 • Nina, född 1868-11-26, föreståndarinna för en skola i Vladikavkas.
 • Helena, född 1870-01-18, föreståndarinna för en skola i Kutais.
 • Alexandra, född 1873-01-10, genomgick medicinska institutet för kvinnor i S:t Petersburg. Praktiserande läkare i Derbent.
 • Nikolai, född 1875, död 1877.
 • Vladimir, född 1879. Ryttmästare. Död 1916. Se Tab. 26
 • Georg, född 1884-06-05. Kadett vid kadettkåren i Simbirsk. Död 1896,

TAB 26

Vladimir (son av Paul Alexander Conrad, tab 25), född 1879-07-10 i Essentuki i Kaukasus. Genomgick kadettskolan i Titlis. Började såsom infanteriofficer vid 13. erivanska grenadjärregementet i Kaukasus. Deltog i rysk-japanska kriget 1904–1905 såsom löjtnant och stationerad vid gränsvakten i Mandschuriet. RRS:tStO4kl m sv o band (en sällsynt belöning för så ung officer) för utmärkelse i rysk-japanska kriget. Stabsryttmästare vid 1. transamurska rytteriregementet (Sibirien) 1910. RRS:tAO2kl 1915. Deltog i världskriget och stupade 1916 vid en kavalleriattack i Ostgalizien. Gift 1:o med Maria von Gernet, från vilken han 1909 blev skild, dotter av Viktor von Gernet och Lucie de Lafontaine. Gift 2:o 1909-11-11 i Charbin med Helena Maximov, född 1883-11-08 i Kielzy i Polen, dotter av Vasili Maximov.

Barn:

 • Justinia.

TAB 27

Adam Johan, i Ryssland Ivan Feodorovitj (son av Johan Fredrik, tab 5), född 1770-11-08 Haggud Sjökadett vid sjökadettkåren 1785. Gardemarin 1787-05-00. Midshipman 1788. Officer 1789-01-21. deltog i kriget mot Sverige och bevistade slagen vid Hogland 1788, Landskrona och Öland 1789 samt svenska flottans attack på Reval, slaget vid Kronstadt och svenska flottans utbrytning från Viborg 1790. Blev för utmärkelse i svenska flottans utbrytning från Viborg befordrad till löjtnant 1790. Anställd i engelska krigsflottan 1793–1799. Kaptenlöjtnant 1798-03-27 med konfirmationsfullmakt 1803-05-20. Chef för en rysk vetenskaplig sjöexpedition 1802 med vilken han företog den första ryska världsomseglingen 1803-07-271806-08-08. Korresponderande ledamot av kejserliga vetenskapsakademien i S:t Petersburg 1803-04-13, av vilken han sedermera även blev hedersledamot. RRS:tGO4kl 1803-11-26. RRS:tAO2kl 1805-04-29. RRS:tVlO3kl 1806-08-10. Bronsmedalj för världsomseglingen. Kapten av 2. klassen 1806. Hedersledamot av marinkollegiets vetenskapliga avdelning 1808-12-11 StkPrRÖO 1810. Korresponderande ledamot av franska institutet 1810-11-12. Hedersledamot av kunglig geografiska sällskapet i London. Klassinspektör vid sjökadettkåren 1811. Korresponderande ledamot av universitetet i Dorpat samt fil. hedersdoktor vid universitetet i Dorpat 1814-05-25. Bronsminnesmedalj för 1812 års rysk-franska krig 1814-04-25. Ledamot av vetenskapliga sällskapet i Göttingen 1815-11-18. Ledamot av kurländska sällskapet för litteratur och konst 1817-04-07. Korresponderande ledamot av kejserliga välgörenhetssällskapets litterära kommitté i S:t Petersburg 1817-07-05. Ledamot av svenska vetenskapsakademien 1817-06-19. Kommendörkapten 1819. Ledamot av marinministeriets högskoleförvaltning 1822. Ledamot av fysikaliska sällskapet i Filadelfia 1824-04-16. Konteramiral 1826. Ledamot av vetenskapsakademien i Berlin 1827-12-00. Hedersledamot av universitetet i Moskva 1828-07-00. RRS:tAO1kl 1829-04-13. Viceamiral 1829. Direktor för sjökadettkåren i S:t Petersburg 1826–1842. RRS:tAO m kr 1832-12-19. RRVÖO 1834-08-30. RRAlexNewO 1838-04-02 och med briljanter 1839-01-21 vid hans 50-årsjubileum. Amiral 1841. Ledamot av amiralitetsrådet. RPrOPlemér 1842-06-16. Hedersledamot av brasilianska historisk-geografiska institutet 1842-07-07. Avsked 1842 då han attacherades hos kejsaren personligen. Hederstecken för 25-årig tjänst 1845-08-22. Död 1846-08-12 på Ass och begraven i domkyrkan i Reval. Framstående rysk sjömilitär och geograf. Bland hans arbeten märkas Reise um die Welt in den jahren 1803–1806 och Atlas de l'Ocean pacifique (1824–1827). Hans bronsstaty restes 1876 framför sjökadettkårens hus i Petersburg. Då han firade sitt 50-årsjubileum lär kejsar Nikolai velat upphöja honom i grevligt stånd, men då han avböjde detta, förbättrades i stället vapnet, så att hans och hans ättlingar erhöllo rätt att föra tvä sköldhållare, som i yttre handen bära den kejs. ryska örlogsflaggan. Vid samma tillfälle lät ryska flottan slå en minnesmedalj över honom av vilken han erhöll ett exemplar i guld. Ägde 1807–1812 godset Koddil i Rappels socken och köpte 1816-03-07 Ass och Sternhof i Kl. Marien socken i Estland. Han och hans ättlingar skriva sig von Krusenstern. Gift 1801-09-14 På Jerwakant i Rappels socken i Estland med Juliana Christina Charlotte von Taube, född 1780-07-22. Död 1849-02-18 i Reval och begraven i domkyrkan i Reval, dotter av Otto Reinhold von Taube, till Jerwakant, och Juliana Christina von Strandmann.

Barn:

 • Nikolai Otto Leonard, född 1802-08-16 i Reval. Elev vid vägbyggnadsingenjörinstitutet 1818-09-15. Fänrik vid vägbyggnadsingenjörkåren 1820-05-28. Transporterad som Junker till livgardesulanregementet 1821-06-30. Kornett 1822-02-20. Adjutant hos generaladjutanten. greve Toll 1823-12-29–1826-03-26. Löjtnant 1826-03-19. Adjutant hos fältmarskalken, greve Diebitsch-Zabalkanskij och deltog såsom sådan i rysk-turkiska kriget 1828–1829 samt bevistade därunder belägringen av Silistria, slaget vid Kulewtscha, belägringen av Schumla, övergången över Balkan, slaget vid Sliwna och intagandet av Adrianopel. Stabsryttmästare 1828-11-08. RRS:tVlO4kl m band 1829. S:t Georgssabeln med påskrift »för tapperhet» 1829. Ryttmästare 1829-10-16. Deltog såsom adjutant hos fältmarskalken Diebitsch-Zabalkanskij i undertryckandet av polska upproret 1831 och bevistade därunder slagen vid Grochow och Ostrolenka. Flygeladjutant hos kejsaren 1831-07-07. RRS:tStO3kl 1833-08-12. RRS:tAO2kl m kr 1833-12-06. Transportera till livgardet till häst 1834-03-01. Överste 1834-04-22. RPrJO 1835-08-22. RRS:tVlO3kl 1837-10-08. Sänd till Berlin med en kejserlig handskrivelse till konung Fredrik Wilhelm III 1839-07-00. RPrRÖO3kl 1839. Mottog i Warschau prins Albert av Preussen 1839-08-06 och åtföljde honom till Borodino, då minnesmärket avtäcktes över slaget 1812 i Borino. Mottog vid preussiska gränsen hertig Emil av Hessen och ledsagade honom under hans resa i Ryssland 1841. RHessLO2kl m stj 1841-07-31. Hederstecken lör 20-årig tjänst 1841-08-22. Generalmajor i kejserliga sviten 1843-09-08. Sänd till Köpenhamn 1844 i särskilt uppdrag till konung Christian VIII. KDDO 1844-03-04. RRS:tGO4kl 1845-12-17. Militärguvernör i Tula och civilguvernör i Tulaska guvernementet 1847-11-03-1850-02-27. RRS:tStO1kl 1849-08-18. Militärguvernör i Orel och civilguvernör i Orelska guvernementet 1852-02-26. generallöjtnant 1853-04-19. Militärguvernör i Odessa 1854-02-02. RRS:tAO1kl 1855-03-27. Senator 1856-08-26. Presiderade i 2. avdelningen av styrande senatens 3. departement 1856-09-02. Avsked 1866-10-09. Död 1881-12-02 på godset Savalino. Han ägde Murras i Kegels socken i Estland 1848-03-01–1856-04-01 samt godset Savalino i Vladimirska guvernementet. Gift med Elisabet Akinfiev, född 1821-08-05. Hovfröken. Död 1892-08-17 På Savalino, dotter av senatorn, geheimerådet Teodor Akinfiev och Natalia Rimskij-Korsakov.
 • Alexander Gotthard Julius, född 1807. Senator. Död 1888. Se Tab. 28.
 • Paul Teodor, född 1809. Vice amiral. Död 1881. Se Tab. 30
 • Ferdinand Platon Emil, född 1811. Kollegiiråd. Död 1867. Se Tab. 35.
 • Charlotte Fredrika Julie, född 1816-03-15, Loal Gift 1846-08-12 på Ass med legationsrådet i preussisk tjänst, skriftställaren Felix Teodor von Bernhardi, född 1803-02-06. I Berlin, död 1887-02-12 i Kunersdorf.
 • Julie Vilhelmine Louise, född 1819-09-19 på Ass, död ogift 1876 i Kunersdorf.

TAB 28

Alexander Gotthard Julius (son av Adam Johan, tab 27), född 1807-08-10 Koddil Kammarherre 1846. Statsråd 1847. Chef för ståthållarens i Warschau furst Paskievltj-Erivanskis diplomatiska kansli och åtföljde honom till Ungern 1849 för kuvande av ungerska upproret samt förhandlade sedermera med Österrikes ombud, greve Zichy angående krigsomkostnaderna. Var 1851 verkl. statsråd. Åtföljde Paskievitj till Donaufurstendömena 1854 under rysk-turkiska kriget. Geheimeråd. Verkl. geheimeråd. Senator 1856 och en tid presiderande i en av styrande senatens avdelningar. RRS:tStO1kl. RRS:tVlO3kl. RRS:tAO2kl m kr. RPrJohO. RRS:tAlexNewO i brilj. RRS:tVlO1kl. RÖJKr02kl 1850. Död 1888-06-09 på Dojlidy vid Bialystok, begraven å Dojlidy. Han tillöste sig Efter faderns död Ass och Sternhof 1851. Inköpte av ryska staten ett stort efter 1863 års polska uppror sekvesterat jordområde utanför Bialystok, av vilket han bildade de tre godsen Dojlidy, Zabludow och Rataluwka. Har utgivit i tryck: »Precis des Système des progrès et de l'état de l'instruction publique en Russie», Warschau 1837. Gift med Elise von Fuhrmann, född 1821-05-18. Hovfröken. Död 1878 i Milano och begraven i Milano, dotter av Roman von Fuhrmann.

Barn:

 • Sofie, född 1842-02-25 i Warschau, död 1926-09-22 i Bad Liebenstein i Thüringen och begraven i Pappenheim i Bayern. Hon ärvde Efter fadern godsen Ass och Sternhof, vilka hon sålde 1911. Erhöll under faderns livstid av honom godset Dojlidy, som hon sålde 1921. Ägde även badorten Liebenstein i Thüringen 1913–1921. Gift 1860-11-08 i Warschau med gardesryttmästaren, greve Fredrik Rudiger, döpt 1823-04-13 i Mitau, död 1904-09-17, å Dojlidy.
 • Hortense, död. Hon erhöll av fadern under dennes livstid godset Rafaluwka. Gift med översten Ivan Kavelin, död 1893 i S:t Petersburg.
 • Julie, född 1844-01-18, död 1868-04-24 i Meran och begraven i Meran. Gift 1865-06-00 i S:t Petersburg med godsägaren i Livland Fredrik Henrik Fromhold von Knorring i hans 1:a gifte (gift 2:o med Alvine Metzger), född 1838-05-30, i S:t Petersburg, död.
 • Alexander, född 1846. Kammarjunkare. Död 1887. Se Tab. 29

TAB 29

Alexander (son av Alexander Gotthard Julius, tab 28), född 1846-01-13 i Warschau. Var först sjöofficer men övergick snart i handelsmannen med anställning hos »ryska sällskapet för sjöfart- och handel» i Odessa. Gick i civiltjänst och blev kretschef i Polen samt kammarjunkare. Erhöll av fadern under dennes livstid godset Zabludow. Död 1887 i Nizza och begraven å Dojlidy. Gift med Antonina Jukovska. Ägde villa i närheten av Viborg i Finland, där hon dog 1917.

Barn:

 • Maria, död vid 3 års ålder.

TAB 30

Paul Teodor (son av Adam Johan, tab 27), född 1809-01-24 i Reval. Midshipman. Deltog i en rysk världsomsegling under Lütke 1826–1828. Marinlöjtnant 1834. Kapten 1847. Slutligen vice amiral. Död 1881-12-20 på Ass, begraven på Klein Marien kyrkogård. Förvaltade nämnda gods åt sin broder. Han företog på 1840, 1850 och 1870-talen upptäcktsfärder inom Petjoraområdet och å Kariska havet samt utgav över dessa färder »Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer Reise in der Petschora-Land», S:t Petersburg 1846, tillsammans med greve Keyserling, »Resa till nordliga Ural 1874–1876», på ryska S:t Petersburg 1879, samt en karta över floden Petjoras vattenbassäng 1853. Utgav även en biografi över äldste sonen, som var en framstående polarforskare, under titel »Paul von Krusenstern, Skizzen aus seinem Seemannsleben». Gift 1:o 1832-02-21, i Reval m sin syssling Vilhelmina Fredrika von Kotzebue, född 1812-11-30, död 1851-03-19 i Badenweiler och begraven i Heidelberg, dotter av kollegierådet August von Kotzebue och hans 3:e fru Vilhelmina Fredrika von Krusenstiern. Gift 2:o 1853-05-24 I Stuttgart med riksgrevinnan Pauline Louise Camilla von Zeppelin, född 1828-09-28 i Stuttgart, död 1887-04-01 på Ass, begraven å Klein Marien kyrkogård, dotter av württembergske kammarherren, riksgreven Johan Fredrik Carl von Zeppelin och friherrinnan Hippolyte Justine Dorotea Amalia Juliana du Plat.

Barn:

 • 1. Adam August Otto Paul, född 1834. Kaptenlöjtnant. Död 1871. Se Tab. 31.
 • 1. Vilhelmine Julie, född 1838-01-22 i Reval, död i Reval 1917-05-15, begraven på Nikolaikyrkogården vid Ziegelskoppel utanför Reval. Gift 1862-01-07 på Ass med guvernementsingenjören och stadsarkitekten i Reval, verkl. statsrådet Otto Rudolf Knüpffer, född 1831-02-20, Död 1900-07-10.
 • 1. Adam Johan, född 1841. Kaptenlöjtnant. Död 1884. Se Tab. 32.
 • 1. Marie Aspasia, född 1844 i Heidelberg, död i Heidelberg 1846-03-10 och begraven i Heidelberg.
 • 1. Axel Alexander Maria, född 1846. Banktjänsteman. Död 1914. Se Tab. 33.

TAB 31

Adam August Otto Paul (son av Paul Teodor, tab 30), född 1834-08-07 i Reval. Guldmedalj för räddande av människoliv 1851. Junker vid flottan 1853. Midshipman 1853. Marinlöjtnant. Kaptenlöjtnant och chef för flottiljen på Aralsjön 1868. Död 1871-07-12 I Dorpat och begraven å Klein Marien kyrkogård. Han verkställde 1860 och 1862 med skonaren Jermak två upptäcktsresor i Kariska havet. Gift i S:t Petersburg med Natalie Meijer, vars ryska medborgarskap blev upphävt 1878. Skådespelerska.

Barn:

 • Paul Otto Rudolf, född 1871-04-16 på Ass, död 1873 i Heidelberg.

TAB 32

Adam Johan (son av Paul Teodor, tab 30), född 1841-06-12 i Reval. Kaptenlöjtnant vid flottan och sjökapten. Död 1884-07-02 å Svarta havet ombord å sitt fartyg »Asov», begraven i Odessa. Gift 1882-02-03 i Hapsal med Lucie Anna Helena Susanna von Hunnius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1887-02-15 i Hapsal med baron Voldemar Gustaf Adolf von Rosen, till Lückholm på Nuckö, född 1859-10-16 på Nuckö), född 1860-10-23 i Hapsal, dotter av stadsläkaren i Hapsal Carl von Hunnius och Johanna Fredrika von Landesen.

Barn:

 • Ada Johanna Pauline Elisabet, född 1884-10-16, i Hapsal. Gift 1924-04-25 på Lückholm med baron Georg Wolter Stackelberg, född 1887-02-24.

TAB 33

Axel Alexander Maria (son av Paul Teodor, tab 30), född 1846-07-01 i Heidelberg. Studerade i Dorpat 1866. Var därefter anställd hos sin morbroder generalguvernören i Warschau, greve Paul Kotzebue. Sedermera tulltjänsteman i Warschau och andra polska städer och slutligen banktjänsteman i Grodno. Död 1914-03-10 i Grodno. Gift 1882 i Warschau med Sofie Rosmarinovski.

Barn:

 • En son, död som barn.
 • Sofie, född 1890, död 1803 i Warschau.
 • Adam, född omkring 1897, död omkring 1899.

TAB 34

Paul (son av Axel Alexander Maria, tab 33), född 1885. Ägnade sig först åt lantbruk, som han studerade å greve v. Pappenheims gods i Bayern. Elev vid lantbruksskolan i Freising i Bayern. Direktör för badorten Druskieniki i närheten av Grodno i Polen. Gift med Catharina O'Brien de Lacy.

Barn:

 • Julia, född omkring 1919.
 • Georg, född omkring 1925.

TAB 35

Ferdinand Platon Emil (son av Adam Johan, tab 27), född 1811-06-28 i S:t Petersburg. Gardesöverste. Avsked före 1852. Hovråd 1859. Anställd vid tullkammaren i S:t Petersburg. Kollegiiråd 1861 och äldste ledamot av tullförvaltningen i Riga. Död i Riga 1867-12-12, begraven å ryska kyrkogården i Riga. Han ägde 1848–1850 godset Piera i Wesenbergs socken i Estland. Gift 1852 i Novgorod med Sofie Bulzkovsky, född 1835-05-06 i Smolensk, död 1903-10-06 på godset Klinzy i guvernementet Kaluga, dotter av Alexander Butzkovsky och Vera Buldakov.

Barn:

 • Julie, född 1852 1852 i S:t Petersburg, Död 1882 i S:t Petersburg Gift 1869-10-26 med godsägaren Vladimir Kuruta, från vilken hon blev skild.
 • Alexander, född 1855-01-01 S:t Petersburg, död 1862-12-08, i Riga.
 • Nikolai, född 1856. Skatteuppbördsman. Död 1900. Se Tab. 36
 • Paul, född 1858-02-06 i S:t Petersburg, död 1862-12-08 i Riga.
 • Vera, född 1859-07-04 i S:t Petersburg, död 1904-03-10 på godset Klinzy i guvernementet Kaluga. Gift 1888 med godsägaren Constantin Nikitin.
 • Platon, född 1860-08-18, i S:t Petersburg, död 1861-10-12 i Riga.

TAB 36

Nikolai (son av Ferdinand Platon Emil, tab 35) född 1856-10-05 i S:t Petersburg. Först anställd i ryska järnvägstörvaltningen, sedan tjänsteman vid ryska skatteuppbörden. Slutligen skatteinspektor i Taganrog. Död 1900-07-29 i Taganrog. Gift med sin kusin Olga von Aderkas, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Peters), född 1867-01-10, död 1906-09-03, i Taganrog, dotter av Constantin von Aderkas och Varvara Butzkovska.

Barn:

 • Nina, född 1887-01-12 i S:t Petersburg. Gift 1911-01-16 med Ilja Ossipov, född 1887-07-19.
 • Valentine, född 1889-10-07 i Taganrog liksom samtliga yngre syskon.
 • Ivan, född 1890 i Taganrog, död 1892.
 • Helena, född 1892 i Taganrog.
 • Sofia, född 1895-09-14 i Taganrog.
 • Barbara, född 1897-11-28 i Taganrog.
 • Alexander, född 1899-09-17 i Taganrog.

TAB 37

Platon (son av Ferdinand Platon Emil, tab 35) född 1861-10-29 i Riga. Pagekandidat 1863-02-09. Marinjunker 1878. Kaptenlöjtnant vid ryska flottan. Avsked såsom kapten av 2. rangen. Landhauptmann i guvernementet Kaluga, först i 2. distriktet av kretsen Zjisdra och från 1910 i 2. distriktet av kretsen Kozelsk. Gift 1894-10-05, i Tjernysja i guvernementet Kaluga med Praskovja Sapolska, född 1868-07-20, i Radojdevo i guvernementet Kaluga, dotter av Alexander Sapolski och Praskovja Bibikov.

Barn:

 • Natalie, född 1895-07-28 i Radojdevo.
 • Vladimir, född 1896-08-28 i Moskva.
 • Tatjana, född 1897-12-25 i Maklaki i guvernementet Kaluga.
 • Helena, född 1899-04-01 i Maklaki.
 • Xenia, född 1900-10-12 i Maklaki.
 • Platon, född 1902-11-18 i Jivadovka i guvernementet Kaluga.

TAB 38

Carl Adolf, (son av Evert Philip von Krusenstiern, tab 4), till Ahagfer, som han ärvde efter sin fader men 1766-09-15 förpantade till statsrådet Carl Fr. von Schwebs på 50 år samt Jess i Halljals socken. Döpt 1727-02-13 i Reval. Kapten i rysk tjänst. Erhöll 1782-08-13 av ridderskapet i uppdrag att reglera gränsen mellan Wierland och Narva. Död 1792-10-20, i Reval. Han förvärvade efter svärfadern godset Warrang i Maria Magdalena socken, vilket han sedan förpantade till sin svärson major Carl Filip von Essen, samt godset Wannamois i Kegels socken. Var pantinnehavare av godset Kallina och arrenderade av ministern, greve Otto Magnus von Stackelberg godset Paggar båda i Jewe socken. Ägde hus i Reval. Gift 1768-06-15 med Anna Magdalena von Brümmer, född 1745-11-11 på Warrang, död 1781-01-07 på Pühs i Luggenhusens socken, Estland, begraven på Luggenhusens kyrkogård, dotter av Berend Johan von Brümmer, till Warrang mm, och Anna Helena von Derfelden.

Barn:

 • Christina Gertruda, född 1769-04-25 i Reval, död 1803-08-08. Gift 1:o 1785-05-27 Paggar Gift 2:o 1794-07-16 i Reval med den bekante dramatikern och skriftställaren, ryska kollegierådet mm August von Kotzebue i hans 2:a gifte (gift 1:o 1785-02-21 Kauks, översten Reinhold Vilhelm von Essen och Anna Eleonora von Sass. Gift 3:o 1804-08-07 i Jördens socken, Estland, med 2:a fruns kusin Vilhelmina Fredrika von Krusenstiern i hennes 2:a gifte, född 1778, död 1852), född 1761-05-03 i Weimar, död 1819-03-23 (mördad) i Mannheim.
 • Carolina Elisabet, född 1771-02-20 Paggar Gift 1790-02-01 i nämnda stad med baron Fredrik Adolf von Dellingshausen, till Tois och Kattentack, född 1769-07-12 i Arensburg, död 1839-03-26 i Reval.

TAB 39

Otto Vilhelm, (son av Evert Philip von Krusenstiern, tab 4), till Loal i Haggers socken i Estland. Född 1740-01-14 Ahagfer Kapten vid ryska gardet, sist brigadier (1777) i Novgorod. Död 1820-12-12 på Loal. Arrenderade 1784–1802 av ministern, greve Otto Magnus v. Stackelberg godsen Kochtel och Errides i Jewe socken. Ägde Loal i Haggers socken från 1788 samt hus i Revals Dorpatska förstad. Gift 1774-07-03 i Maholms socken, Estland, med Fredrika Maria von Ulrich, född 1754-09-10 på Pühs i Luggenhusens socken, död 1841-12-09 i Reval, dotter av estländska ridderskapshauptmannen Fredrik Johan von Ulrich, och Johanna Margareta von Stackelberg.

Barn:

 • Eva Johanna, född 1775-04-09 på Loal, död 1830-05-11 Wahhast Gift 1791-10-10 på Loal med Ludvig Johan von Knorring, till Pajak, född 1769, död 1837-04-02 på Wahhast.
 • Magdalena Christina, född 1776 på Loal, död 1842-10-22 i Haggers prästgård. Gift 1793-06-12 på Loal med pastorn i Haggers David Friedrich Ignatius, född 1765-04-05, död 1834-12-30.
 • Anna Helena, född 1777-05-21 på Loal, död 1861-06-15 i Reval. Gift 1796-12-25 på Loal med tribunalrådet Henrik Christoffer von Reimers, till Jerlep, född 1768-02-13 död 1812-04-01.
 • Vilhelmina Fredrika, född 1778-07-30 på Loal, död 1852-01-22. Gift 1:o 1799-07-03 på Loal med majoren Moritz Gustaf von Kursell, till Hahnhof, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1821-07-22 Koddasem dotter av Carl Vilhelm Reinhold von Engelhardt och Catharina Louise von Grünewaldt), född 1776-10-25 Ochte Gift 2:o 1804-08-17 i Jördens socken med kollegiirådet August von Kotzebue i hans 3:e gifte, född 1761-05-03 i Weimar, död 1819-03-23 i Mannheim.
 • Gustava Carolina, döpt 1780-04-25 på Loal, död 1800-09-24 Gift 1799-07-03 på Loal med friherre Reinhold Vilhelm von Budberg, till Rosenhof, döpt 1773-12-20.
 • Fredrik Filip, född 1782. Lantråd. Död 1857. Se Tab. 40.
 • Otto Gustaf Magnus, född 1787-04-03 på Kochtel, död på Kochtel 1788-11-09, begraven på Jewe kyrkogård.

TAB 40

Fredrik Philip (son av Otto Vilhelm, tab 39), född 1782-07-05 Loal Inträdde 1805-10-05 i estländska ridderskapets tjänst. Andre ridderskapssekreterare 1806-02-10. förste ridderskapssekreterare 1809-02-12. RRS:tAO3kl 1816-06-14. RRS:tVlO4kl 1821-07-30. Lantråd 1822-06-23. RRS:tAO2kl 1827-11-08. Hederstecken för 20-årig tjänst 1830-08-22. Hederstecken för 25-årig tjänst 1832-08-22. RRS:tAO2kl m kr 1834-11-25. Presiderande lantråd 1844-06-19. Hederstecken för 40-årig tjänst 1847-08-22. RRS:tV103kl 1850-11-10. Hederstecken för 45årig tjänst 1853-08-22. RRS:tStO1kl 1855. Firade 1855-10-05 sitt 50-åriga tjänstejubileum, varvid dokför J. Paucker i estländska litteratursällskapets namn tillägnade honom festskriften: Das estländische Landraths-Collegium und Oberlandgericht. Död 1857-12-29 i Reval, i vars domkyrka hans huvudbaner uppsattes, begraven å Jördens kyrkogård. Ägde Jerlep och Ummern, båda i Jördens socken, Estland och hus i Reval. Gift 1807-03-14 i Reval med friherrinnan Aurora Sofia von der Pahlen, född 1785-04-12 i Reval, död 1879-09-07 i Reval, begraven på Jördens kyrkogård, dotter av geheimerådet, friherre Hans von der Pahlen, och grevinnan Beata Ulrika Sofia Stenbock.

Barn:

 • Fredrika Sofia, född 1807-12-21 Palms
 • Hans Otto Teodor, född 1809-07-07 på Jerlep. Studerade i Kasan. Tjänsteman vid guvernementskansliet i Riga. Var 1837-12-23 kollegieråd. Statsråd. Hederstecken för 15-årig tjänst 1846-08-22. RRS:tAO3kl 1850-04-21. Hederstecken för 20-årig tjänst 1852-08-22. RRS:tA02kl 1855-06-24. RRS:tAO2kl m kr 1857-04-06. Minnesmedalj för 1853–1856 års krig 1856-10-31. Död Ogift 1876-01-04 i Reval och begraven på Jördens kyrkogård. Ägde Jerlep och Ummern.
 • Philip Gustaf, född 1811. Generalmajor. Död 1864. Se Tab. 41.
 • Peter Magnus Alexis, född 1813-02-15 i Reval. Elev i gardesjunkerskolan i S:t Petersburg. Underofficer vid semenovska livgardesregementet 1828-04-06. Fänrik 1831-04-19. Underlöjtnant 1834-06-25. Löjtnant 1837-01-28. Avsked 1837-03-26. Inträdde i civiltjänst vid departementet för statsdomänerna 1837-11-30. Titulärråd 1838-01-01. Medlem i en kommission för organisering av de transkaukasiska riksdomänerna 1839-07-22. Transporterad till Grusinska-Emeretiska domänförvaltningen 1841-03-13. Kollegiiassessor 1841-11-30. Transportera till domänministeriet 1842-07-17. Ämbetsman för särskilt uppdrag hos ståthållaren över Kaukasus 1843-01-20. Hovråd 1844-11-30. Kollegiiråd 1846-11-30. RRS:tAO3kl 1847-04-06. RRS:tAO2kl 1849-11-30. Statsråd 1849-11-30. Souschef för ståthållarens i Kaukasus kansli 1850-09-24. Hederstecken för 15-årig tjänst 1851-08-22. RRS:tAO2kl m kr 1852-10-13. Verkligt statsråd 1854-12-13. RRStVlO3kl 1856-01-29. PersLSO1kl 1856-08-26. Chef för ståthållarens i Kaukasus kansli 1856-08-26. Hederstecken för 20-årig tjänst 1856-08-26. RRS:tStO1kl 1857-08-30. Bronsminnesmedalj över 1853–1856 års krig 1857-09-19. Statssekreterare och chef för civilförvaltningen i Kaukasus 1858-07-11. RRS:tAO1kl 1859-09-08. Geheimeråd 1861-04-23. RRS:tVlO2kl 1861-09-25. Avsked från sin befattning i Kaukasus med bibehållande av befattningen såsom statssekreterare med permission tills vidare 1863-01-29, i. RRVÖO 1863-08-30. Förtjänstkorset för tjänst i Kaukasus 1864-02-23. Hedersborgare i Tiflis 1864-04-13. Död Ogift 1887-04-26 i München och begraven i München. Var av kejsar Alexander II flera gånger erbjuden att bliva riksdomänminister men undanbad sig. Erhöll av kejsar Alexander II 1864-02-23 ett stort jordområde i Stavropolska guvernementet i Kaukasus för sina förtjänster, men sålde detta snart. Innehade efter broderns död Jerlep och Ummern, vilka han sålde 1880. Ärvde faderns hus Domberget Efter honom är en gata uppkallad i Tiflis.
 • August, född 1814-12-01 i Reval, död i Reval 1819-02-04, begraven å Jördens kyrkogård.
 • Vilhelmina Eva, född 1816-05-24 i Reval, död ogift 1912-09-30 i Reval, begraven å Jördens kyrkogård.
 • Alexander Fromhold Fredrik, född 1817-10-04 på Jerlep. Död 1820-03-27 i Reval och begraven på Jördens kyrkogård.
 • Charlotta Emilia Johanna, född 1824-05-07 i Reval, död 1903-02-02 i Traunstein och begraven i München. Gift 1845-08-12 i Reval med sin kusin, historiemålaren, gardesryttmästaren Alexander von Kotzebue, född 1815-06-09 i Königsberg, död 1889-02-23 i München.

TAB 41

Philip Gustaf (son av Fredrik Philip, tab 40), född 1811-12-08 i Reval. Elev i gardesjunkerskolan. Underofficer vid semenovska livgardesregementet 1828-10-26. Underfänrik 1828-10-26). Deltog i undertryckandet av polska upproret 1830–1831 och bevistade därunder bland annat fäktningen vid Scholtki och stormningen av Warschau. Fänrik 1831-06-25. Underlöjtnant 1832-12-06. Löjtnant 1835-12-06. Stabskapten 1840-12-06. Kapten 1842-12-06. Överstelöjtnant 1843-12-21 med transport till odessaska jägarregementet. Kommendör för 4. skyttebataljonen 1844-02-19. Deltog i ungerska fälttåget 1849 och bevistade därunder fäktningen vid Tesnisj, intagandet av Kronstadt samt slaget vid Rothenthurm. Överste 1849-06-18. RRS:tVlO4kl m band 1849-07-08 RRS:tAO2kl m kr 1850-06-13. RÖJKrO2kl 1850. Kommendör för pragaska infanteriregementet 1852-12-16. RRS:tVlO3kl 1852-12-16. Deltog i fälttåget i Moldau mot turkarna 1853–1855 och bevistade därunder Silistrias belägring, varvid han sårades i ena skuldran. S:t Georgssabeln med påskrift: för tapperhet 1854-06-05. Hederstecken för 20-årig tjänst 1857-07-19. RRS:tGO4kl 1857-11-26. Entledigad såsom regementskommendör och överförd till arméinfanteriet 1858-12-14. Generalmajor 1859-12-08 och avsked 1859-12-08. Död 1864-03-15 i Odessa och begraven i Odessa. Inköpte omkring 1860 godset Raranova i närheten av Odessa, vilket försåldes av hans änka. Gift 1849-10-02 i Bukarest med Zoe Floresco, född 1830 i Bukarest, död 1894-02-01 i Kisjinev och begraven i Odessa, dotter av rumänska kultusministern Emanuel Floresco och Zoe Faka.

Barn:

 • Maria, född 1850-09-08 i Odessa. Hovdam hos prinsessan Maria av Württemberg 1881-04-00–1887-01-00. Hovdam hos drottning Olga av Württemberg 1888-02-00–1890-07-00. Gift 1890-07-17 i Stuttgart med geheimerådet Eugen von Kübel, född 1855-11-26.
 • Fritz, född 1851-09-06 i Odessa. Studerade juridik i Dorpat 1871–1872. Blev artilleriofficer 1874. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878. RRS:tStO3kl m sv o band 1878. Kapten 1891. Batterichef i Askabad i Transcaspien. Överstelöjtnant 1895-04-02. Kommendör för fästningsartillerikompanieti Kuschk i Afganistan. RBuchStjO 1896. Kommendör för Kuschka fästningsartilleriregemente 1902-03-00. Överste 1904. Deltog i rysk-japanska kriget 1904–1905 såsom stabsofficer hos chefen för mandschuriska arméns belägringsartilleri, varunder han en tid var chef för en artilleripark i Charbin. Kommendör för 2. ostsibiriska belägringsartilleriregementet. RRS:tVlO3kl 1906-12-00. Kommendör för 1. vladivostokska fästningsartilleribrigaden 1907-04-05. Död ogift 1907-04-15 i Chabarovsk i Amurlandet, Sibirien.
 • Philip, född 1858-02-19 i Beltzy i Bessarabien. Studerade i Tyskland. Anställd vid ryska tullförvaltningen, först i Batum, sedan i Kisjinev, i Riga 1915–1916, därefter i Odessa.
 • Alexis, född 1859. Överstelöjtnant. Död 1909. Se Tab. 42
 • Jean, född 1861. Kammarherre. Död 1911. Se Tab. 43
 • Alexander, född 1863-08-15 på Baranova. Död 1864-08-22 i Odessa och begraven i Odessa.

TAB 42

Alexis (son av Philip Gustaf, tab 41), född 1859-08-06 i Odessa. Studerade i Stuttgart. anställd i kejserliga ryska pagekåren. Kammarpage hos storfurstinnan Maria Feodorovna. Sekundlöjtnant vid 1. gardesartmeriregementet 1878. Löjtnant 1885. Generalstabsofficer vid stora generalstaben och kapten 1885. Överstelöjtnant 1888. Avsked 1888. RRS:tStO3kl. Lämnade tjänst och Ryssland i följd av religiösa förföljelser och bosatte sig i Leipzig. Överflyttade till Sverige 1890. Död 1909 i Dresden. Ägde Stävlö i Åby socken, Kalmar län 1890–1895 och ägde en tid från 1894 huset nr 19 vid Trädgårdsgatan i Stockholm. Gift 1883-09-20 i Nizza med hovfröken, prinsessan Ada Olga Augusta Barclay de Tolly-Weijmann, född 1858-07-17, i S:t Petersburg, dotter av generaladjutanten, generalen, furst Alexander Barclay de ToIly-Weijmarn och.Marie von Seddeler.

Barn:

 • Margareta, född och död 1886 i S:t Petersburg.
 • Ada Ingrid, född 1890-03-13 i Leipzig. Gift 1917-11-10 i Dresden med löjtnanten Carl von Prosch.
 • Maria Felicitas Alexandra, född 1892-03-03 i Leipzig.

TAB 43

Jean (son av Philip Gustaf, tab 41), född 1861-10-23 på Baranova. Elev i pagekåren. Kammarpage 1882. Officer vid semenovska livgardesregementet 1883. Stabskapten. Adjutant hos generalguvernören i Kaukasus, först hos furst Dondukov-Korsakov 1889–1890 och därefter hos Sjeremetiev 1890-1896. Attacherades för särskilt uppdrag hos generalguvernören i Kaukasus, furst Galitzin 1896–1898.

 • Kammarjunkare 1896-05-00. Övergick till utrikesministeriet och tjänstg i S:t Petersburg 1898–1901. Kollegieråd. Vice konsul i Hamburg 1901. Andre sekreterare vid ryska legationen i Haag 1902-09-00. RRS:tAO 1903-04-00. Konsul i Le Havre och Rouen 1904-06-00. Andre sekreterare vid ryska legationen i Kristiania 1906. Kammarherre 1907-11-00. Sekreterare vid ryska legationen i Abessinien 1908-10-00, vilken plats han dock ej tillträdde. Sekreterare vid ryska legationen i Bern 1910. RRS:tStO2kl. RFrHL. RNS:tOO2kl. Alexander III:s och Nikolai II:s kröningsmedaljer. Död 1911-01-26 i Bern och begraven å S:t Georgs kyrkogård i Geneve. Gift 1892-05-31 i Tiflis med hovfröken, furstinnan Majka Melikov, född 1869-08-22 i Temir-Chan-Sjura i Kaukasus, dotter av generaladjutanten, furst Levan Melikov och furstinnan Alexandra Orbeliani Hon ägde naftakällor i Baku och ett jordområde i guvernementet Kuban i norra Kaukasus samt villa i Terijoki i Finland.

Barn:

 • Nina, född 1893-11-23 född Tiflis. Hovfröken 1912. Gift 1916 med greve Keller.
 • Catharina, född 1907 i Kristiania.

Svenska ättegrenen.


TAB 44

Adolf Fredrik Krusenstierna, (son av Adolf Fredrik von Krusenstiern, tab 3), född 1679. Volontär vid 3. amiralitetsregementet och greve Claes Sparres kompani 1699. Arklimästare 1700-04-18. Konstapel vid amiralitetet 1700-06-01. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1700-06-27. Avsked 1701-05-25. Kapten vid Åbo läns fördubblingsinfanteribataljon. 1701-04-02. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Major vid Åbo läns fördubblingsinfanteribataljon. 1703-07-04. Konfirmationsfullmakt 1706-03-30. Överstelöjtnant 1706-12-29. Konfirmationsfullmakt 1707-07-13. Överstelöjtnant vid Åbo läns ordinarie infanteriregemente 1710-02-10 och förde den delen av regementet som ej låg i garnison i Riga. Överste och chef för Åbo läns ordinarie infanteriregemente 1710-11-07. Chef för Viborgs läns infanteriregemente 1711-10-10. Konfirmationsfullmakt 1712-03-19. Stupade 1713-10-06 i slaget vid Pälkäne. Han deltog såsom överstelöjtnant 1708 i Lybeckers anfall mot S:t Petersburg. Hans bataljon var den första som övergick Neva och angrep fienderna 1708-08-30, varvid han blev sårad. Gift 1706-05-10 i Reval med Johanna Sidoina Wrangel, döpt 1683-06-08, död 1714-01-12, dotter av Mauritz Wrangel, till Sag, och Christina Vellingk.

Barn:

 • Mauritz Adolf, född 1707. Amiral och amiralitetsråd. Död 1794. Se Tab. 45.
 • Christina Johanna, döpt 1709-02-06 i Reval, död 1780-06-18 Koist
 • Fredrika Sidonia, döpt 1710-05-24 i Reval, död i Reval 1777-02-18, begraven på Moickska kyrkogården i Reval. Gift före 1730 med kaptenen löjtnanten vid Hälsinge regemente Jürgen Johan von Knorring, född 1687 i Reval, död i Reval 1752-09-27 och begraven i domkyrkan.
 • Philip Otto, född 1711, död 1716.
 • Anna Elisabet, född 1713, död 1781-12-26 på Pühs i Luggenhusens socken i Estland.

TAB 45

Mauritz Adolf von Krusenstierna, (son av Adolf Fredrik Krusenstierna, tab 44), född 1707-06-06 i Viborg arklimästare vid amiralitetet i Stockholm 1720-12-02 konstapel i Stockholm 1722-12-05. Löjtnant 1729-01-14 kaptenlöjtnant 1733-11-27. Skeppskapten 1736-12-23. Chef för ett amiralitetsvolontärkompani 1738-05-12. Amiralitetskapten 1742-01-13. RSO 1748-11-07. Kommendör 1755-06-12. Schoutbynacht 1760-03-11. Ledamot av amiralitetskollegium 1762. Chef för 2. marinierfördelningen 1763-12-08. Vice amiral 1763-04-27. Chef för indelningsfördelningen 1770-01-26 amiral och amiralitetsråd 1771-06-04, chef för 1. amiralitetsvolontärregementet 1771-06-05. Tillika kommendant i Karlskrona 1771-06-19. Avsked 1776-11-13. Död 1794-10-26 i Karlskrona och begraven jämte sina båda hustrur i Kristianopels kyrka. Han var uppsatt på riksrådsförslag 1765 och 1769. Skänkte till Kristianopels kyrka en silverkanna till sin första hustrus minne. Ägde Stora och Lilla Olsäng (6 hemman) Kristianopels socken samt hus i Karlskrona. Gift 1:o 1737-12-16 i Karlskrona med Anna Maria von Gertten, född 1715-11-03 i Karlskrona, död i Karlskrona 1747-09-25, dotter av amiralen Gustaf Vilhelm von Gertten, och friherrinnan Anna Maria von Otter. Gift 2:o 1751-05-16 på Bergkvara i Bergunda socken, Kronobergs län med den förras kusin, friherrinnan Barbara Elisabet von Otter, född 1730-05-01 på Dala herrgård i Dala socken, Skaraborgs län, död 1795-04-18 i Karlskrona, dotter av generalmajoren, friherre Carl von Otter, och hans 2:a fru Catharina Tham.

Barn:

 • 1. Johanna Maria, född 1738-11-18 i Karlskrona, liksom syskonen, död 1802-04-24 i Stockholm, begraven i bisättningsgraven invid Jakobs kyrka. Gift 1763-11-18 med översten vid amiralitetet Nils Grameen, döpt 1720-06-21, död 1785-05-27. Deras söner blevo 1801 och 1805 adlade och adopterad von Krusenstjerna. Se Tab. 69 och 77
 • 1. Christina Beata, född 1739-10-21 i Karlskrona, död 1740-06-04, i Karlskrona och begraven 1740 i Kristianopels kyrka och von Gerttenska graven.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1741-04-21 i Karlskrona. Yngling vid faderns amiralitetsvolontärkompani 1744. Avsked 1749. Student i Lund 1757-08-13. Jur. examen 1758-06-10. Extra ordianrie tjänsteman i amiralitetskollegium 1758-07-08. Auskultant i amiralitetsöverrätten 1759-10-18. Konstituerad kopist vid amiralitetskollegium 1760-06-18. Kopist vid amiralitetskollegium 1762-01-05. Auskultant vid Göta hovrätt 1763-10-17. Vice notarie 1763-12-15. Extra ordinarie notarie vid amiralitetskollegium 1764-07-11. Död ogift 1767-04-29 i Karlskrona, begraven i Karlskrona i Rosenströmska graven i amiralitetskyrkan.
 • 1. Edvard Vilhelm, född 1744-07-12 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetskadettkåren 1757-01-20. Underofficer amiralitetskadettkåren 1762. Officersexamen 1762-07-19. Konstituerad extra löjtnant 1762-07-20. Löjtnant 1763-03-19. Död ogift 1772-04-15 i Stockholm, begraven i bisättningsgraven invid Jakobs kyrka. Han deltog i pommerska kriget 1757–1762 och bevistade därunder blockaden av Kolberg 1761.
 • 1. Mauritz Salomon, född 1746 i Karlskrona. Överste. Död 1810. Se Tab. 46.
 • 1. Anna Barbara, född 1747-09-15 i Karlskrona, död 1808-03-28 i Stockholm och begraven på Sala kyrkogård. Gift 1773 i Karlskrona med sin frände, Överhovpredikanten, doktor Carl Magnus Wrangel af Sage och Waschel, född 1727-08-23, död 1786-06-12.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1753-04-30 i Karlskrona, död ogift 1847-11-06 Svanås, begraven på Växjö kyrkogård. Hon ägde tillsammans med sina båda ogifta systrar hus i Växjö.
 • 2. Carolina Sidonia, född 1756-03-21 i Karlskrona, död ogift 1840-02-25 Växjö, begraven på Växjö kyrkogård.
 • 2. Carl Philip, född 1757-09-24 i Karlskrona, yngling vid faderns amiralitetsvolontärkompani 1760-04-23, död 1762-06-12 i Karlskrona, begraven i Karlskrona i Rosenströmska graven i amiralitetskyrkan.
 • 2. Charlotta Magdalena, född 1758-10-22 i Karlskrona, död ogift 1840-08-26 i Växjö, begraven på Växjö kyrkogård.
 • 2. Sebastian, född 1760-04-15. Yngling vid faderns amiralitetsvolontärkompani 1762. Kadett vid amiralitetetskadettkåren 1773. Löjtnant vid amiralitetet 1776-10-17. Kapten 1788-07-21 för utmärkelse i sjöslaget vid Hogland. Major 1790-07-17. Överstelöjtnant 1795-02-08. RSO 1795-04-28 chef för 1. båtsmanskompaniet i Södermöre 1796. Ledamot i direktionen för amiralitetskrigsmanskassan 1797. Ledamot av förvaltningen av sjöärendena 1803-11-25–1815-05-09. Chef för ett amiralitetsvolontärkompani 1809-02-09. Överste vid örlogsflottan 1809-06-29. Permission tills vidare från 1816. Överflyttad på extra stat 1824. Död ogift 1836-08-15 i Växjö, begraven på Växjö kyrkogård. Han deltog i ryska kriget 1788–1790 och bevistade därunder slagen vid Hogland, Öland och Kronstadt, attacken på Reval och genombrytningen vid Viborg.
 • 2. Fredrik, född 1763-08-27. Student i Uppsala 1778-04-28. Jur. examen. 1782-09-20. Auskultant i amiralitetsöverrätten 1782-09-20, och i Göta hovrätt 1783-01-21. Vice häradshövding 1787-01-25. Auditör vid Västgöta kavalleriregemente 1787-01-25. Häradshövding i Skånings, Kinnefjärdings och Kinne härader i Västergötland 1796-08-20. Lagmans karaktär 1800-06-09. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1800-07-01. Död ogift 1804-05-09 i Skara. Deltog i fälttåget till Göteborg mot danskarna 1788. Ägde hus i Skara.
 • 2. Eva Ulrika, född 1765-02-02, död 1835-05-17 på Svanås, begraven i familjegravkoret å Ormesberga kyrkogård. Gift 1790-12-26 Stjärnvik med majoren Johan Rudebeck, född 1749, död 1839.

TAB 46

Mauritz Salomon (son av Mauritz Adolf von Krusenstierna, tab 45), född 1746-01-15 i Karlskrona. Yngling vid faderns amiralitetsvolontärkompani 1758-04-03. Extra kadett vid kadettkåren 1758-09-00. Officersexamen. 1763-11-04. Kadett 1764-03-08. Löjtnant vid amiralitetet 1764-12-07. Kapten vid amiralitetet 1774-06-06. Major 1776-10-17. Överstelöjtnant 1784-04-29. Premiärmajor vid 1. amiralitetsvolontärregementet samt platsmajor i Karlskrona 1782-04-29. RSO 1788-07-21, och överste 1788-07-21 för utmärkelse i slaget vid Hogland. Avsked 1789-02-26. Död 1810-02-28 På Tunarp i Västra Ryds socken, Östergötlands län, begraven å Askeryds kyrkogård Jönköpings län. Han bevistade såsom chef på örlogsskeppet Ömheten sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788, och var då av hertig Carl föreslagen bliva RmstkSO för utmärkelse däruti. Gjorde i ostindiska kompaniets tjänst 8 resor till Ostindien, därav 3 såsom skeppschef å skeppen Finland 1778–1779, Adolf Fredrik 1780–1781 och Gustaf III 1783–1784. Inköpte 1786 Tunarp i Västra Ryds socken, Östergötlands län med underlydande gårdar, tillsammans 13 och en fjärdedels mantal. Ägde även sedan 1795 Edhult i Askeryds socken, Jönköpings län och Västra Kulla i Asby socken, Östergötlands län. Gift 1789-06-21 Attorp med Anna Magdalena Grubbe, född 1765-06-20 Limmared, död 1835-02-19 på Tunarp, begraven på Askeryds kyrkogård, dotter av konteramiralen Carl Gustaf Grubbe, och Anna Magdalena Rutensparre.

Barn:

 • Anna Magdalena (Anna-Malene), född 1790-09-21, på Tunarp, död ogift 1863-09-21 Svanås, begraven på Hässelby kyrkogård, Jönköpings län
 • Carl Mauritz, född 1791. Major. Död 1862. Se Tab. 47
 • Maria Charlotta, född 1793-04-23 på Tunarp, död 1875-07-02 Mariannelund, begraven på Hässelby kyrkogård. Gift 1823-02-22 på Tunarp med kammarjunkaren Carl Åke Hammarskjöld, i hans 2:a gifte, född 1768, död 1848.
 • Barbara Sofia, född 1794-10-21 på Tunarp, död 1870-02-28 på Svanås och begraven på Ormesberga kyrkogård. Gift 1830-08-27 på Tunarp med sin kusin, överstelöjtnanten Johan Mauritz Rudebeck, född 1792, död 1881.
 • Ulrika Johanna, född 1796-02-01 på Tunarp, död ogift 1850-11-13 Flohult, begraven på Askeryds kyrkogård.
 • Gustaf Philip, född 1797. Kapten. Död 1849. Se Tab. 56
 • Gustava Vilhelmina (Mimmi), född 1799-07-22 på Tunarp, död på Tunarp 1879-01-31 och begraven på Askeryds kyrkogård. Gift 1823-11-04 på Tunarp med översten 1788 Carl Fredrik Printzensköld, född 1795, död 1865.
 • Edvard Vilhelm, född 1800. Major. Död 1868. Se Tab. 59
 • Ebba Lovisa, född 1802-01-22 på Tunarp, död på Tunarp 1805-07-29, Begraven på Askeryds kyrkogård.

TAB 47

Carl Mauritz (son av Mauritz Salomon, tab 46), född 1791-11-03 på Tunarp. Kadett vid Karlberg 1805-09-30. Officers examen 1808-04-11. Kornett vid Smålands dragonregemente 1808-04-21. Löjtnant vid Smålands dragonregemente 1814-09-05. Ryttmästare vid Smålands husarregemente 1823-04-22. RSO 1829-08-31. Major i regementet 1831-02-19. Avsked 1850-05-21. Carl XIV Johans medalj 1854. Död 1862-10-30 i Kalmar och begraven på Kalmar kyrkogård. Han deltog i kriget i Tyskland 1813–1814 och bevistade slagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig samt blockaden av Maastricht. Ägde Sundtorp i Ljungby socken, Kalmar län 1837–1856 samt hus i Kalmar. Gift 1818-09-02 på Rustov i Pommern med Louise Amalia Charlotta von Bäerenfels-Warnow, född 1792-02-23 i Loitz i Pommern, död 1870-10-14 i Kalmar och begraven på Kalmar kyrkogård, dotter av kaptenen vid Engelbrechtenska regementet Samuel Adolf von Bäerenfels-Warnow, till Rustov, och Louise Sofie Regine von Engelbrechten A.

Barn:

 • Mauritz Adolf, född 1819-06-02 på Tunarp. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1835-09-26. Elev i Weidenhielms linjeOfficersskola i Jönköping. Avlade officersexamen 1837-04-28 i Weidenhielms linjeOfficersskola i Jönköping inför 2. militärdistriktets examenskommission. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1837-11-17. Genomgick högre artilleriläroverket å Marieberg 1841 1710–1846-03-31). Löjtnant 1846-03-19 adjutant vid 5. militärdistriktets stab 1847-07-29. Generalstabsofficer 1848-01-14. Kapten i armén och vid generalstaben 1854-06-30. Kapten vid regementet 1856-11-07. Tillförordnad stabschef i 5. militärdistriktet 1857-04-14. Major i armén och vid generalstaben 1858-12-22. Stabschef i 5. militärdistriktet 1858-12-28. 3. major vid regementet 1861-04-09. Stabschef i 2. militärdistriktet 1861-05-02. RSO 1862-01-28. 2. Major 1864-05-06. Avsked från stabschefsbefattningen 1866-03-12. Överstelöjtnant i armén 1873-05-12. Avsked från regementet 1878-04-29. Död ogift 1878-11-19 i Växjö och begraven å Växjö kyrkogård.
 • Carl Sebastian, född 1820. Kaptenlöjtnant. Död 1883. Se Tab. 48.
 • Louise Charlotta, född 1823-01-28 på Kloster i Vena socken, Kalmar län, död ogift 1875-05-18 i Kalmar och begraven på Kalmar kyrkogård.
 • Herman Viktor, född 1824. Major. Död 1892. Se Tab. 49.
 • Anna Hermina, född 1827-05-31 på Kloster, död 1915-12-12, i Kalmar, begraven på Kalmar kyrkogård. Gift 1877-12-07 Visslö med sin kusin, löjtnanten Philip von Krusenstierna, född 1836, död 1908.
 • Ebba Carolina Cecilia, född 1830-07-30 på Kloster, död ogift 1917-03-31 i Kalmar och begraven på Kalmar kyrkogård.
 • Vilhelm Otto, född 1831-10-26 på Kloster, död på Kloster 1832-01-24 och begraven på Vena kyrkogård.

TAB 48

Carl Sebastian (son av Carl Mauritz, tab 47), född 1820-12-11 Edhult. Extra kadett vid flottan 1834. Sjöofficersexamen vid läroanstalten för officerare vid flottan 1838-05-05 Sekundlöjtnant vid kunglig Maj:ts flotta 1841-03-30. Premiärlöjtnant 1848-02-04. Tillförordnad chef för Södra Möre 2. båtsmanskompani 1848. Kaptenlöjtnant 1856-08-26. Chef för Bohus 1. båtsmanskompani 1858-11-02. RSO 1863-01-28. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-00. Död 1883-09-24 på Nedre Bräcke i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län, och begraven på Uddevalla kyrkogård. Ägde landeriet Nedre Bräcke. Gift 1859-10-14 Saxån med Selma Amanda Margareta Berggren, född 1840-03-29 på Kristinefors bruk i Vitsands socken ]], Värmlands län, död 1926-12-20 Stensbo och begraven på Uddevalla kyrkogård ]], dotter av bruksägaren Daniel Berggren och Brita Ulrika Brogren.

Barn:

 • Hedvig Louise Gabriella, född 1860-07-20 i Uddevalla. Död 1943-09-23 i Uddevalla. Gift 1886-10-19 i Uddevalla med kyrkoherden i Morlanda pastorat av Göteborgs stift, LVO, Carl Teodor Ljunggren, född 1852-12-21 i Göteborg, död i Göteborg 1921-06-19.
 • Henning Vilhelm Mauritz, född 1862-02-19 på Nedre Bräcke. Elev vid sjökrigsskolan 1876-09-30. Kadettkorpral 1881-10-03. SjöOfficersexamen. 1882-10-01. Underlöjtnant vid flottan 1882-10-18. Deltog i fregatten Vanadis' jordomsegling 1883–1885. RSiamKrOSkl 1884-11-18. Genomgick minskolans lägre kurs 1885. Utexaminerad. från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1887-04-15. Löjtnant 1887-04-30. Anställd i italienska örlogsflottan 1890–1891. Kapten 1892-08-10. RItKrO 1893-02-16. LÖS 1897. Lärare vid sjökrigshögskolan 1898–1906. RSO 1902-12-01. Kommendörkapten av 2. graden 1903-10-31. RVO 1904-01-21. LKrVA 1905-01-17. RNO 1905-11-06. Avdelningschef vid flottans stab 1905-10-01. Chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1906–1909. RPrRÖO3kl 1908-08-00. RRS:tAO2kl 1908. OffFrHL 1908. Kommendörkapten av 1. graden 1909-01-22. Stabschef hos inspektören för flottans övningar till sjöss 1909. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1910-06-10. KSO1kl 1911-06-06. Avsked från statsrådsämbetet 1911-10-07. Kommendör vid flottan 1912-04-01. StOffJtKrO 1913-07-07. KDDO1gr 1913-07-21. RPrKrO2kl m kr 1913-09-02. Sakkunnig angående sjöförsvarets ordnande 1914. Konteramiral i flottan samt chef för marinstaben 1916-06-27. Ledamot i kommissionen för Flygväsendets organisation 1917. Konteramiral vid flottan 1918-12-06. KFrHL 1922-08-29. KmstkSO 1923-06-06. Vice amiral 1923-06-22. StkSpMerNavO 1924-01-22. Sakkunnig angående flottans ersättningsbyggnad 1925-06-25. Ledare av kustflottans stora manöver i Östersjön 1925-08-10–1925-08-17. Avsked med utnämning till amiral i flottans reserv 1927-02-11. Styresman i KrVA 1927-10-18. Äger villa i Äppelvikens villastad. Död 1933-10-30 i Stockholm, Skeppsholms förs (db 32). Biografi i Väd?

TAB 49

Herman Viktor, (son av Carl Mauritz, tab 47), född 1824-03-02 Kloster. Kadett vid Karlberg 1838-01-18. Officersexamen 1842-03-31. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1842-04-28. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1848-05-23. Kapten 1862-05-06. Chef för Wilske kompani 1864-05-06. RSO 1867-06-04. Major i regementet 1873-10-17. Avsked 1878-05-18. Kamrer vid Smålands enskilda banks avdelningskontor i Gränna 1882. Ordförande i stadsfullmäktige och drätselkammaren i Gränna. Död 1892-12-18, i Gränna och begraven å Gränna kyrkogård. Ägde Kyrkslätt i Äsaka socken, Skaraborgs län 1856–1878. Gift 1:o 1853-04-22 i Hjo med Syster Johanna Carolina Linroth, född 1831-06-30 i Hjo, född 1859-05-17 på Kyrkslätt och begraven på Åsaka kyrkogård, dotter av löjtnanten Carl Åke Linroth, och Carolina Charlotta Tengbom. Gift 2:o 1874-09-23 i Jönköping med Carolina Elisabeth Wibeck, född 1838-10-22, på Stens bruk i Kvillinge socken, Östergötlands län, död 1922-01-01, i Jönköping och begraven på Gränna kyrkogård, Sofia förs, dotter av inspektören Johan Peter Wibeck och Carolina Köhler.

Barn:

 • 1. Carl Herman, född 1854-12-11 på Fårdala i Åsleds socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1873-10-16–1876-12-19. Mogenhetsexamen i Uppsala 1876-12-07. Extra ordinarie kontorsskrivare vid postverket 1878-12-16. Extra biträde i norra distriktet 1881-09-16. Extra. biträde i centraldistriktet 1891-05-19. Postexpeditör 1891-05-19. Stiftare av och ordförande i Ånge m fl skyttegillen 1891–1896. Tillförordnad postmästare i Säter 1894-03-00–1894-09-00. Tillförordnad postmästare i Bollnäs 1894-10-01. Postmästare i Åsele 1896-03-11. Kamrerare och kassör vid bankaktiebolag Stockholm–Övre Norrlands avdelningskontor i Åsele 1900–1903. Postmästare i Gamleby 1903-09-15, befälhavare för Gamleby landstormsområde 1910-05-01. GMn och r 1919-06-06. Avsked från postmästartjänsten 1921-11-18. RVO 1923-06-06. Har inlagt stora förtjänster om skytte- och landstormsväsendet. Innehar Västerbottens och Kalmar läns skytteförbunds samt Åsele och Gamleby skyttegilles förtjänstmedaljer i guld. Kalmar läns skytteförbunds jubileumsmedalj i guld samt Sveriges landstormsföreningars centralförbunds förtjänstmedalj i silver. Död 1932-10-26 i Gamleby förs, Kalmar. Gift 1884-08-01 på Vävarelyckan vid Lidköping med Ida Hilda Josefina Hartmann, född 1857-01-12 på Stora Hov i Edsvära socken, Skaraborgs län, död 1931-12-13 i Västervik, begraven i Gamleby,dotter av possessionaten Christian Christiansson Hartmann och Hilda Sara Elisabeth Reichenberg.
 • 1. Herman Mauritz, född 1856. Före detta maskinist. Död 1938-11-25 i Minneapolis. Se Tab. 50.
 • 1. Lovisa Carolina Hermina (Ina), född 1859-04-29 på Kyrkslätt. Stiftsjungfru. Äger hus i Motala. död 1941-04-25 i Motala (db nr 61). Gift 1884-04-30 i Gränna med stadsläkaren i Motala, med. lic. John Edvard Malm, född 1853-03-24 i Jönköping, Död 1912-05-27 i Motala.
 • 2. Philip Herman, född 1875. Major. Död 1938. Se Tab. 53.
 • 2. Adolf Herman, född 1876-06-04 på Kyrkslätt, död 1896-11-19 i Jönköping, begraven å Jönköpings kyrkogård.
 • 2. Edvard Herman, född 1879-06-28 i Gränna, död i Gränna 1880-08-05, begraven å Gränna kyrkogård.
 • 2. Elsa Carolina, född 1881-07-28 i Gränna. Stiftsjungfru. Död 1884-04-15 i Gränna, begraven på Gränna kyrkogård.

TAB 50

Herman Mauritz (son av Herman Viktor, tab 49), född 1856-12-03 på Kyrkslätt. Lantbrukselev vid Alnarps lantbruksinstitut 1876–1877. Lantbruksbokhållare å Munkatågarp i Tosterups socken, Malmöhus län 1877–1878. Inspektor Svanås 1878–1881 och förvaltare på samma egendom 1881–1883. Arrenderade Geboda i Bergs socken, Kronobergs län 1883–1887. Överflyttade till Minneapolis i Nordamerika 1887. Anställd vid Minneapolis & S:t Louis railway C:o i Minneapolis 1888-10-01 och slutligen maskinist vid Minneapolis & S:t Louis railway C:o. Avsked 1912-10-01. Äger hus i Minneapolis. Död 1938-11-00 i Minneapolis USA Gift 1882-12-16 på Svanås med Christina Catharina (Kjerstin) Jonsson, född 1858-02-06 i Brana i Tolgs socken, Kronobergs län ]], död 1944-09-26 i Minneapolis, dotter av hemmansbrukaren Jonas Persson och Elin Persdotter .

Barn:

 • Ernst Mauritz, född 1883. Tjänsteman. Se Tab. 51
 • Elin Christina, född 1885-04-17 på Geboda, död 1887-06-08, i Minneapolis och begraven i Mineapolis
 • Folke Georg Oskar, född 1887-08-26 i Minneapolis. Anställd i affärsfirman Dayton i Minneapolis sedan 1923. Gift 1:o 1909-09-25 i Minneapolis med Helen O'Dell, från vilken han blev skild, född 1887-09-21 i Minneapolis. Gift 2:o 1914-07-29 i Minneapolis med Byckbannia Eichen, född 1890-05-03 i Ashland i Wisconsin, Nordamerika, dotter av August Eichen. Se Tab. 51 1/2.
 • Syster Ebba Christina, född 1892-10-24 i Minneapolis. i Minneapolis 1896-10-15 och begraven på Minneapolis kyrkogård.

TAB 51

Ernst Mauritz (son av Herman Mauritz, tab 50), född 1883-10-09 Geboda. Anställd vid S:t Paul Electric & Gas Co. i S:t Paul, Nordamerika, sedan 1898. Gift 1904-02-10 i Minneapolis med Violet Sofia Rathman född 1881-10-01 i Green Bay i Wisconsin, dotter av musikern Ernst Fredrik Rathman och Julia Mary La Ferro.

Barn:

 • En dotter, född och död 1905-06-29 i S:t Paul.
 • Madelaine Lora, född 1907-01-06 i S:t Paul. Gift 1930-11-22 med Brag Vang.
 • Bernice Lily, född 1908-09-06 i S:t Paul. Gift 1930-04-30 med Bertram Lake, född 1910, metallarbetare.

TAB 51 1/2

Folke Georg Oskar, född 1887-08-26 i Minneapolis. Anställd i affärsfirman Dayton i Minneapolis sedan 1923. Gift 1:o 1909-09-25 i Minneapolis med Helen O'Dell, från vilken han blev skild, född 1887-09-21 i Minneapolis. Gift 2:o 1914-07-29 i Minneapolis med Byckbannia Eichen, född 1890-05-03 i Ashland i Wisconsin, Nordamerika, dotter av August Eichen. Gift 3:0 med ? Amundson.

Barn:

 • Marshall

TAB 52

Gustaf Edvard (Eddie) (son av Herman Mauritz, tab 50), född 1890-04-13 i Minneapolis. Anställd i affärsfirman Dayton i Minneapolis sedan 1921. Gift 1913-09-05. i Minneapolis med Alma Josefina Isaksson, född 1893-01-10 i Borås, dotter av maskinisten August Isaksson och Augusta Andersson.

Barn:

 • Edvard Mauritz Clifford, född 1914-07-17, i Minneapolis, liksom, syskonen.
 • Ernst Gustaf Mauritz, född 1915-12-03 i Minneapolis. Se Tab. 52A.
 • Everett Lorentz, född 1918-01-07 i Minneapolis. Gift med Marie Brown från vilken han blev skild.
 • Lorraine Christine, född 1921-03-18 i Minneapolis.

TAB 52A

Ernst (Ernie) Gustaf Mauritz, född 1915-12-03 i Minneapolis. Gift med Betty N. N., från vilken han blev skild

Barn:

 • Janet, född. Gift med Shore.

TAB 53

Philip Herman, (son av Herman Viktor, tab 49), född 1875-05-11 Kyrkslätt. Mogenhetsexamen. i Jönköping 1895-06-01. Volontär vid Jönköpings regemente 1895-06-17. Korpral vid Jönköpings regemente 1896-08-03. Sergeant 1896-08-20. Elev vid krigsskolan 1896-09-24. Utexaminerad 1896-08-20. Fanjunkare 1897-08-12. Officersexamen 1897-08-12. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1897-12-10. Löjtnant i regementet 1902-07-10 och vid regementet 1902-08-12. Elev vid lantmäterikåren 1903-04-01. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1903. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904-04-30. Gymnastiklärarexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1905-06-08. Elev vid krigshögskolan 1908-10-14. Avgick därifrån på grund av sjukdom 1908-12-16. Ånyo elev vid krigshögskolan 1909-10-14–1911-07-15. Andre lärare i topografi vid Karlberg 1911-10-15–1914-10-16 Kapten vid Södermanlands regemente 1913-02-25. Kompanichef 1913-09-27–1914-03-05 och 1917-05-07–1923-11-07. Förste lärare i topografi vid Karlberg 1914–1917. RSO 1918-06-06. Avsked från beställning på stat samt major i armén 1925-06-17. Befälhavare för Nyköpings rullföringsområde 1925-06-17. Kapten i Södermanlands regementes reser. Död 1938-04-19 i Stockholm ( Nyköpings Västra förs, Södermanland, db nr 30). Gift 1909-05-11 i Stockholm (Kristianstads förs, vb) med stiftsjungfrun Eva Julia Cecilia Stael'' von Holstein, född 1881-09-05 i Kristianstad, lärarinna, dotter av översten och chefen för andra Göta artilleriregemente Axel Olof Staël von Holstein, och Cecilia Nordenfelt.

Barn:

 • Philip Mauritz Philipsson, född 1910-06-30, i Stockholm.
 • Carl-Axel Herman Philip, född 1912-11-25 i Stockholm.
 • Bogislaus Axel Herman Philip (Bo), född 1914-02-11 i Stockholm.
 • Eva Ulrika Caroline Cecilia (Ulla), född 1916-01-28 Karlberg Stiftsjungfru. Folkskollärarinna. Gift 1943-08-05 i Gustaf Vasakyrkan i Stockholm (S:t Matteus förs, Stockholm, vb nr 450) med folkskolläraren Hans Åke Fredrik Pehrsson, född 1914-02-20 i Landskrona förs
 • Georg Axel Herman Philip, född 1917-11-13 i Strängnäs. Se Tab. 53D.
 • Eva Louise Caroline Cecilia, född 1919-11-13 i Strängnäs stadförs, Södermanland. Assistent vid universitetet i Stockholm nationalekon inst. Byråsekr.
 • Cecilia (Eva Hermine Caroline, namnändring 1989), född 1921-10-14

TAB 54

John Herman, (son av Herman Viktor, tab 49), född 1877-10-31 Kyrkslätt Mogenhetsexamen i Jönköping 1897-06-09. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1897-06-12. Sergeant vid Smålands grenadjärkår 1898-08-03. Elev vid krigsskolan 1898-09-26. Fanjunkare 1899-08-15. Officersexamen 1899-11-25. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärkår 1899-12-08. Underlöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1903-08-12. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904-04-30, gymnastiklärarexamen. vid gymnastiska centralinstitutet 1905-06-08. Kompanichef 1914. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1915-12-30. Elev vid krigshögskolan 1915–1917. Andre Lärare i topografi vid Karlberg 1917–1920. RSO 1920-06-06. Förste Lärare i topografi vid Karlberg 1920–1923. Sveriges landstormsföreningars centralförbunds och Stockholms landstormsförbunds förtjänstmedaljer i silver 1925. Avsked från stat 1927-10-31. RVO 1931-06-06 Kapten i f. v. Karlskrona grenadjärregementes reserv. RNS:tOO1kl. Gift 1:o 1908-10-31 i Linköpings domkyrko förs med Dagmar Maria Wentzéll (EÄ Wentzell), från vilken han genom Högsta domstolens utslag 1927-10-31 blev skild, född 1884-05-07 i Linköpings domkyrkoförs, dotter av handlanden Axel Georg Wentzell och Maria Josefina Palmkvist. Gift 2:o 1932-12-03 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]] med Jenny Augusta (Jen) Johansson, född 1885-07-30, död 1934-04-23 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (db nr 37).

Barn:

 • Sten Herman Philip, född 1909-09-09 i Göteborg, Örgryte förs Se Tab. 54A.
 • Ebba Dagmar Elisabet, född 1916-01-10 i Oscars förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1935-05-27. Överpostexpeditör. GMnor6. Titeln överpostexpeditör ändrad till stationsmästare 1975.

TAB 55

Fritz Herman (son av Herman Viktor, tab 49), född 1883-07-30 i Gränna. Studentexamen. 1903-12-14. Volontär vid Jönköpings regemente 1904-03-23. Västra korpral 1905-07-15. Korpral 1905-08-29. Sergeant 1905-10-02. Elev vid krigsskolan 1905-10-02. Fanjunkare 1906-08-27. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid Jönköpingsregemente 1906-12-14. Löjtnant vid Jönköpingsregemente 1908-12-18. Kapten 1921-08-13. På övergångsstat 1926-09-04. RSO 1928-06-16. 1934-02-03 beviljad afsked från och med 1934-02-03. Död 1935-10-05 i Furusjö i Habo socken, Skaraborg (db 34) och begraven i Kristine förs, Jönköping. Gift 1926-07-08 i Sofia förs, Jönköping ]] med Sara Berta Emilia Friberg, född 1888-09-30 i Västra försen, Jönköping, dotter av ölutköraren Per Johan Gustafsson och Johanna Christina Fagerberg.

Barn:

 • Ingrid Margareta, född 1923-07-06 i Härlunda förs, Skaraborg.
 • Ulla Carolina, född 1926-09-28 i Jönköping, Ljungarums förs.
 • Kerstin Elisabeth, född 1929-07-02 i Habo förs, Skaraborgs län (fb32).

TAB 56

Gustaf Philip (son av Mauritz Salomon, tab 46), född 1797-08-15 Tunarp. Kadett vid Karlberg 1811-10-01. Konstituerad underlöjtnant vid örlogsflottan 1813-11-01. Konfirmationsfullmakt 1814-01-11. Löjtnant vid örlogsflottan 1820. Premiärlöjtnant 1824-12-01. Kompaniofficer vid Karlberg 1825–1829. Kapten 1834-05-30. RSO 1837-09-20. Tygmästare i Karlskrona 1837-05-16–1838. Död 1849-01-25 i Karlskrona genom olyckshändelse och begraven på Augerums kyrkogård, Blekinge län Han inköpte efter moderns död tillsammans med svågern överste Printzensköld av stärbhusdelägarna Tunarp med underlydande gårdar 1836, men sålde sin hälft till svågern 1840. Ägde Vedeby nr 52, 53 och 54 i Augerums socken, Gungärde (numera Sofiedal) i Rödeby socken och Öljersjö nr 19 i Lösens socken (allt i Blekinge) samt hus i Karlskrona. Gift 1835-11-27 i Karlskrona med Fredrika Vilhelmina Danielsson, född 1813-11-27 i Karlskrona, död 1847-09-17, på Vedeby och begraven på Augerums kyrkogård, dotter av handelsmannen och kommerserådet Zakarias Danielsson och Petronella Dorothea Lind.

Barn:

 • Philip, född 1836-09-16, i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1850-11-15. Officersexamen 1855-09-29. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1855-10-11. Löjtnant 1862-06-03, avsked 1871-09-23. Anställd såsom biträde å Kalmar läns södra hushållningssällskaps expedition 1879–1905. Död 1908-07-15 i Kalmar ]] och begraven på Kalmar kyrkogård. Ägde genom sitt giftermål fastigheterna nr 64, 93, 94, 95 och 126 i Kalmar, »Gamla staden». Gift 1877-12-07 Visslö med sin kusin Anna Hermina von Krusenstierna, född 1827-05-31 Kloster, död 1915-12-12 i Kalmar ]] och begraven på Kalmar kyrkogård, dotter av majoren Carl Mauritz von Krusenstjerna och Louise Amalia Charlotta von Bäerenfels-Warnow.
 • Nina Magdalena Dorotea, född 1838-03-31 i Karlskrona, död i Karlskrona 1889-03-09 och begraven på Karlskrona kyrkogård. Gift 1864-09-07 Strömsborg med kaptenen John Gustaf Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte, född 1835, död 1900.
 • Adéle, född 1839-11-29 i Karlskrona, död 1909-08-09 Virstad och begraven på Högsby kyrkogård. Gift 1862-12-30 Tuna med provinsialläkaren i Högsby distrikt i Kalmar län, RVO, med. lic. Arvid Fredrik Teodor Moberger i hans 1:a gifte (gift 2:o 1910-03-23, med Elin Charlotta Fransson, född 1869-02-01), född 1835-07-18 på Södra Vi pastorsboställe Kalmar län, död 1924-01-31.
 • Oskar Mauritz Zakarias, född 1841. Major. Död 1924. Se Tab. 57.
 • Emilia Maria Charlotta, född 1843-03-24 i Karlskrona, ägnade sig åt lärarinneverksamheten och var bland annat en tid lärarinna i Cecilia Fryxells skola å Rostad invid Kalmar, död 1906-07-06 i Linköping och begraven på kyrkogård. Gift 1872-06-26 i Karlskrona (Nättreby förs, Blekinge) med adjunkten vid folkskollärarseminariet i Linköping, fil. doktorn Axel Julius Alexander Cronvall, född 1839-08-15 i S:t Petersburg, död 1926-11-24.
 • Lucie, född 1844-12-24 i Karlskrona. Död 1933-02-15 i Göteborg och begraven i Tuna socken (Kalmar). Gift 1870-01-12 på Tuna med statsrådet Åke Hugo Hammarskjöld, från vilken hon 1914 blev skild, född 1845, död 1937.

TAB 57

Oskar Mauritz Zakarias, (son av Gustaf Philip, tab 56), född 1841-08-25 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1855-10-01, officersexamen 1860-02-13. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1860-02-21. Löjtnant 1874-08-14. Ledamot av hästpremieringsnämnden i första distriktet 1876–1896. Vice ordförande i Södra Kalmar läns hushållningssällskap 1883–1884. Ryttmästare 1884-10-03. RSO 1884-12-01. Medlem av styrelsen över Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1887–1904. Ledamot av styrelsen för Karlskrona–Växjö järnväg 1888–1904. Major 1889-03-08. Avsked 1897-10-29. Död 1924-08-29 i Stockholm och begraven på norra kyrkogården i Stockholm. Ägde Visslö i Kläckeberga socken, Kalmar län 1877–1897. Gift 1871-09-19 i Växjö med Emilie Fredrika Sofia Aschan, född 1846-10-14 på Klavreströms bruk i Nottebäcks socken, Kronobergs län, dotter av ryttmästaren Johan Lorentz Aschan och Ebba Elisabet Fredrika Rosenblad B.

Barn:

 • Johan Gustaf Folke, född 1872. Bankinspektör. Se Tab. 58.
 • Ebba Märta Fredrika, född 1876-06-04 på Visslö. Gift 1923-12-04 i Stockholm med föreståndaren för Hammarsebo skogsskola, jägmästaren Birger Johan Nilsson Aschan, född 1877-08-29 på Gransholms bruk i Öja socken, Kronobergs län.
 • Oskar Samuel, född 1879-04-24 på Visslö. Mogenhetsexamen. 1900-06-02. Volontär vid skånska dragonregementet 1900-06-26. Sergeant vid skånska dragonregementet 1901-08-27. Elev vid krigsskolan 1901-09-20 Fanjunkare 1902-09-02. Officersexamen 1902-11-23. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1902-12-12. Löjtnant skånska dragonregementet 1905-07-07. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1916-11-24. Skvadronschef 1917. RSO 1923-06-06. Död 1923-07-13 i Ystad, begraven i Stockholm å norra kyrkogården. Gift 1910-05-12 i Kristiania i Norge med Louise Ihlen, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1903-04-09 med Jean Hippolite Houche, från vilken hon blev skild), född 1883-03-29, dotter av höjesteretsadvokaten Jakob Thurmann Ihlen och Ambrosine Pauline Rouquet.
 • Anna Louisa, född 1881-12-21 i Växjö. Anställd i allmänna pensionsförsäkringsbolaget i Stockholm sedan 1905.

TAB 58

Johan Gustaf Folke, (son av Oskar Mauritz Zakarias, tab 57), född 1872-08-11 Vartorp. Mogenhetsexamen i Växjö 1891-05-21. Student i Lund 1891-09-18. Jur. fil. examen 1892-11-12. Jur. utr. kand. 1898-09-29. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten 1899-09-29. Amanuens i civildepartementet 1901-01-21. Tillförordnad notarie i riksförsäkringsanstalten 1902-11-23. Sekreterare hos Stockholms handels- och sjöfartsnämnd och ledare av fondbörsen 1905-12-00. Entledigad från förordnandet såsom notarie hos riksförsäkringsanstalten 1911. Kassadirektör i Stockholms enskilda bank 1911-08-25. Bankinspektör och chef för bank- och fondinspektionen 1913-12-12. RNO 1914-09-30. Ordförande i börslagstiftningskommittén 1916. Suppleant å fullmäktige för pensionsförsäkringsfonden 1916-06-30. Vice ordförande i 1917 års bankokommitté. KVO2kl 1917-06-06. Ledamot av finansrådet 1917. Ordförande i sparbankskommittén 1920. Ledamot av försäkringsinspektionen 1921-12-31. KDDO2gr 1921-01-28. KVO1kl 1922-06-06. Ledamot i Operans styrelse till 1923-12-00. Ledamot av 1924 års bankokommitté. Särskild ledamot i riksförsäkringsanstalten 1925-07-00. KNS:tOO1kl 1925. 1931 fullm för pensions försäkrings fonden. Ledamot av 1932 års bkkmm. Ledamot av 1933 års hyp. sakk. Ledamot av Riddarhusdir. 1935–1941. Ordförande i sällskapet Pro Patria 1935. Jourhavande direktör i förs:ab Skandia sedan 1937. Chef för H. M. Kon:s hovförv. från 1941. Ordförande i styrelsen för Inteckningsbn. från 1941. Gift 1912-03-16 i Jakobs kyrka i Stockholm (Tyska S:t Gertruds förs, vb) med Elsa Benckert, född 1878-02-09 i Stockholm, dotter av rådmannen i Stockholm Herman Teodor Benckert och Hedvig Carolina Matilda Wikblad.

Barn:

 • Göran Herman Mauritz, född 1917-11-03 i Stockholm, död i Hedvig Eleonora förs, Stockholm 1922-07-25 och begraven på norra kyrkogården i Stockholm.
 • Allan Folke Herman Mauritz, född 1920-10-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, död i Stockholm 1928-02-23 och begraven på norra kyrkogården i Stockholm.

TAB 59

Edvard Vilhelm (son av Mauritz Salomon, tab 46), född 1800-09-27, Tunarp. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Officersexamen 1816-09-21. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1816-10-01. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1827-07-11. Kapten 1841-10-18. Kompanichef 1850-07-09. RSO 1851-11-10. Major i armén 1855-01-17 Avsked från regementet 1855-01-17. Avsked ur krigstjänsten 1861-01-21. Död 1868-07-30, Edhult och begraven på Askeryds kyrkogård. Vid arvskiftet efter modern 1836 tillöste han sig Edhult samt Kulla i Asby socken, Östergötlands län samt inköpte 1841 Ödarp i Askeryds socken, Jönköpings län. Gift 1840-08-06 i Vadstena med Julie Vilhelmina Lovisa Lagerheim, född 1816-08-16 Eklund, död 1899-02-14 i Uppsala och begraven på Uppsala kyrkogård. Dotter av hovmarskalken Erik Julius Lagerheim A, och Beata Charlotta af Segerström.

Barn:

 • Julius Edvard, född 1841. Generalpostdirektör. Död 1907. Se Tab. 60.
 • Mauritz Adolf Vilhelm, född 1843-02-04, på Edhult, död på Edhult 1850-06-07 och begraven på Askeryds kyrkogård.
 • Carl Philip Antonio, född 1844-05-17 på Edhult. Mogenhetsexamen i Uppsala 1863-12-09. Kadett vid Karlberg 1864-09-01. Officersexamen 1870-03-16. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1870-03-22. Löjtnant 1878-01-04. Kapten 1889-03-08. Död ogift 1891-08-12 i Karlshamn och begraven på Askeryds kyrkogård.
 • Vilhelm Ernst, född 1846. Överste. Död 1931. Se Tab. 63.
 • Baltzar, född 1847-11-02 på Edhult, död på Edhult 1858-05-29 och begraven på Askeryds kyrkogård.
 • Anna'' Julia Charlotta Gunilla Lovisa, född 1848-12-02 på Edhult. Död 1931-11-12 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 257). Gift 1878-03-21 i Uppsala med majoren vid Kalmar regemente, trafikchefen vid östra centralbanan, RSO, RVO, Alfred Teodor Rudelius, född 1844-02-21 i Skenninge, död 1913-09-19.
 • Otto Hjalmar, född 1850. Skogsförvaltare. Död 1905. Se Tab. 67.
 • Märta Augusta Elisabet, född 1854-07-24 Edhult Död 1936-01-14 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 13), begraven i Uppsala domkyrkoförs

TAB 60

Julius Edvard, (son av Edvard Vilhelm, tab 59), född 1841-09-26 på Edhult. Student i Uppsala 1858-03-17. Jur. fil. examen 1860-01-30. Jur. utr. kand. 1864-12-10. Auskultant i Svea hovrätt 1865-01-13. Extra ordinarie notarie 1865-01-16. Notarie hos ridderskapet och adeln vid riksdagen 1865–1866. Notarie i första kammarens kansli riksdagarna 1867, 1869–1870. Vice häradshövding 1869-01-27. Biträde i Svea hovrätts fiskalexpedition 1870-12-20. Extra fiskal 1871-12-20. Förste notarie i första kammarens kansli riksdagarna 1872–1873. Adjungerad i hovrätten vid olika tillfällen under 1873–1874, första gången 1873-02-24. Tillförordnad kanslidepartementschef i fångvårdsstyrelsen 1874-03-01–1874-10-01. RRS:tAO3kl 1874-12-23. Sekreterare i nya lagberedningen 1875-02-05–1877-04-12. Utgivare av svensk författningssamling 1876-10-23–1879-12-31. Tillförordnad byråchef för lagärenden i justitiedepartementets expedition 1876-11-17–1877-04-13 och 1878-03-11–1878-12-10. Sekreterare i särskilda utskottet för behandling av förslaget till utsökningslag vid riksdagen 1877. Fiskal i Svea hovrätt 1877-03-27. Ledamot av nya lagberedningen 1877-04-13–1878-12-31. Sekreterare i Nya Trollhätte kanalbolag 1877-12-29–1883-11-13. Ledamot av riddarhusdirektionen 1878-03-261883-11-13. Tillförordnad Revisionssekreterare 1879-01-01–1879-06-13 Konstituerad revisionssekreterare 1879-06-13. Expeditionschef i civildepartementet 1879-12-31–1883-10-05. RNO 1880-05-15. Ordinarie revisionssekreterare 1881-05-27. RNSrtOO 1882-07-22. KSpCIII:sO1kl 1883-07-30. Statsråd 1883-10-05. Chef för civildepartementet 1883-11-30. LLA 1884-04-21. KNO1kl 1884-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1884–1893. StOffBLeopO 1886-02-16. StkPdaCO 1886-05-26. RRS:tAO1kl 1886-09-20. KNS:tOOlkl 1887-07-07. StkDDO 1888-07-25, KmstkNO 1889-01-21. Avsked från statsrådsämbetet 1889-10-12. Generalpostdirektör och ordförande i styrelsen för postsparbanken 1889-10-12. Ordförande i kommittén för utredning av frågan om post- och telegrafverkens förening 1889-12-13. Ånyo ledamot av riddarhusdirektionen 1890-03-31. Stadsfullmäktig i Stockholm 1890. Sveriges ombud vid världspostkongressen i Wien 1891. Sveriges ombud vid skandinaviska postkonferensen i Stockholm 1891. StkÖFrJO 1892-02-09. Av kunglig Maj:t förordnad till ledamot av Köping–Hults järnvägs styrelse 1893-10-06. Ordförande i kommittén för revision av statsbanornas förvaltning 1893-06-02. Ledamot av riksdagens andra kammare från 1894–1907. Underhandlade i S:t Petersburg med ryska poststyrelsen för uppgörande av ny postkonvention mellan Sverige och Ryssland 1907. Avslöt såsom Sveriges ombud överenskommelse med tyska poststyrelsen om sjöpostförbindelse Trälleborg–Sassnitz 1896. Ånyo statsråd och chef för civildepartementet 1896-10-06. RPrRÖO1kl 1897-04-29. StkNS:tOO 1897-09-18. RRVÖO 1897-12-08. HLLA 1898-01-28. RoKavKMO 1898-12-01. Sveriges ombud vid världspostföreningens 25-årsjubileum i Bern 1900-07-02–1900-07-05. Avsked från statsrådsämbetet 1902-07-05. Av kunglig Maj:t förordnad ledamot i styrelsen för Luossavaara-Kirunavaara 1902-07-10 och av nämnda styrelse vald till ordförande. Ledamot i styrelsen för Stockholms högskola 1902-11-06. Ledamot i styrelsen för tekniska högskolan 1902-11-07. Av kunglig Maj:t förordnad ledamot i styrelsen för trafikaktiebolag Grängesberg–Oxelösund 1903-10-08. Ordförande i styrelsen för Stockholms högskola 1903-12-11. Ordförande i trafiksäkerhetskommittén 1904-12-31. Vice ordförande i direktionen för Serafimerlasarettet 1905-07-07. Ledamot i styrelsen för Gällivare malmfält 1905-07-21. Sveriges ombud vid världspostkongressen i Rom 1906. Ånyo ordförande i styrelsen för Stockholms högskola 1906-10-12. Död 1807-09-01 i Narvik, Norge, under tjänsteresa, begraven på Solna kyrkogård. Han var 1905-04-09 erbjuden bliva statsminister men avböjde. Då han 1906 vid 65 års ålder skulle avgå från sin befattning såsom generalpostdirektör, förklarade kunglig Maj:t den 1906-09-28, att som hans kvarstannande tillsvidare i ämbetet vore till gagn för det allmänna, skulle med avskedet tillsvidare anstå. Han har från trycket utgivit »Släkten von Krusenstjerna» (1893). Gift 1879-01-28 i Stockholm med Rosa Fredrika Vult von Steyern, född 1851-11-30 i Stockholm, död i Stockholm 1922-12-09, Och begraven på Solna kyrkogård, dotter av premiärlöjtnanten Henrik Vilhelm Vult von Steyern, nr 1889 A, och Emma Charlotta Tisell.

Barn:

 • Henrik Edvard Filip, född 1880. Överstelöjtnant. Död 1924. Se Tab. 61.
 • Lennart Ernst Filip, född 1881. Major. Se Tab. 62
 • Eva Elisabet Charlotta, född 1884-02-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1937-11-26 i Växjö (Notebäcks socken, Kronobergs län db 24). Gift 1906-05-23 i Oskarskyrkan i Stockholm med bruksägaren, jur. utr. kand. Carl Ivar Ekströmer, född 1880
 • Mauritz Robert Filip, född 1890-06-10 i Stockholm. Realskolexamen i Stockholm 1908-12-18. Utbildade sig till skogsförvaltare. Skogsinspektor vid Kramfors aktiebolag 1916–1920. Anställd vid Wayagamack Pulp & Paper C:o i Quebec 1920–1922. Tjänsteman vid. W. Julany Trust, Chicago, 1922–1925. Affärsman i Chicago sedan 1925. död 1940-08-22 i Winnetka, USA (Björkviks förs, Södermanland (db nr 32). Gift 1920-10-25 i Montreal med Anna Maria Kling, född 1891-02-02 i Norrköping, dotter av lantbrukaren Gustaf Adolf Kling och Augusta Carolina N. N.

TAB 61

Henrik Edvard Filip, (son av Julius Edvard, tab 60), född 1880-01-08 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1897-05-18. Volontär vid Smålands husarregemente 1897-06-21. Korpral vid Smålands husarregemente 1898-08-06. Sergeant 1898-08-20. Elev vid krigsskolan 1898-09-16. Fanjunkare 1899-08-21. Officersexamen 1899-11-25. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1899-12-08. Löjtnant vid Smålands husarregemente 1905-09-06. Elev vid krigshögskolan 1907–1909. Aspirant vid generalstaben 1910–1912. Ryttmästare 1913-02-07. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1916-10-13. Stabschef vid kavalleriinspektionen 1917-11-02. Överadjutant och major i generalstaben 1920-01-16 och vid generalstaben 1920-09-25. RSO 1920-06-06. Överstelöjtnant i armén 1922-04-28. Överstelöjtnant vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid livregementets dragoner 1922-05-13 vid Smålands husarregemente 1922-08-28. Död 1924-10-03 i Eksjö ]], begraven på Askeryds kyrkogård, Jönköpings län. Gift 1905-10-07 i S:t Petri kyrka i Malmö med Stina'' Berg von Linde, född 1883-12-17 i Malmö, dotter av överstelöjtnanten vid Kronprinsens husarregemente Axel Adrian Berg von Linde, och Valborg Lindström.

Barn:

 • Nils Henrik Edvard Filip, född 1906-10-30 i Stockholm. Studentexamen i Eksjö 1925-05-25. Officersaspirant vid Smålands husarregemente 1925-10-10. Korpral 1926-05-29. Transportera till Norrlands dragonregemente 1926-10-07. Furir 1926-09-08. Officersaspirant vid Norrlands dragonregemente 1926-08-21. Elev vid krigsskolan 1926-10-07. Fanjunkare 1927-09-07. Officersexamen 1927-12-17. Fänrik vid Norrlands dragonregemente 1927-12-30. Underlöjtnant 1929-12-31. Löjtnant 1931-11-27. Löjtnant vid Intendenturkåren. 1934-09-28. Kapten vid Intendenturkåren 1937-04-02. Adjutant hos generalintendenten 1940-10-01. Lärare vid Krigsskolan 1940-10-01. FFrK4kl msv. Gift 1939-10-09 i Seglora kyrka, Stockholm med Signe Milden. F., dotter av direktören Otto Milden. Se Tab. 61A.
 • Axel Henrik Edvard Filip, född 1908-04-08 i Stockholm. Studentexamen. 1926-06-09. Officersaspirant vid Smålands husarregemente 1926-06-15. Reservofficersaspirant 1927-03-00. Korpral 1927-06-26. Furir 1927-09-06. Avsked 1927-10-06. Student i Uppsala 1928. Se Tab. 61B.
 • Carl'' Filip, född 1911-10-10 i Stockholm (Eksjö stadsförs, fb). Död 1920-12-17 genom drunkning vid Klavreström, i Nottebäcks förs, Kronobergs län, begraven på Nottebäcks kyrkogård, Kronobergs län
 • Anna Magdalena, född 1913-08-16 i Eksjö stadsförs. Gift 1941-11-11 i Gustaf Adolfkyrkan i Stockholm (Oscars förs Stockholm, vb 579) med direktören, jur. kand. Carl Axel William Bendz, född 1905-11-11 i Malmö. Jur. kand. examen i Lund 1936. Tjänstgjorde vid Stockholms rådhusrätt. Verksam i filmbranschen, bland annat ordförande i Filmägarnas kontrollförening och Filmägarnas kontroll AB.

TAB 61A

Nils Henrik Edvard Filip, (son av Henrik Edvard Filip tab 61), född 1906-10-30 i Eksjö . Studentexamen i Eksjö 1925-05-28 . Officersaspirant vid Smålands husarregemente 1925-10-10. Korpral 1926-05-29. Transportera till Norrlands dragonregemente 1926-10-07. Furir 1926-09-08. Officersaspirant vid Norrlands dragonregemente 1926-08-21. Elev vid krigsskolan 1926-10-14 . Fanjunkare 1927-09-07. Officersexamen 1927-12-17. Fänrik vid Norrlands dragonregemente 1927-12-30. Underlöjtnant 1929-12-31. Löjtnant 1931-11-27. Löjtnant vid Intendenturkåren. 1934-09-28. Gift 1939-10-09 i Seglora kyrka Stockholm (Oscars förs, Stockholm, db nr 405) med Signe Eva Maria Milden i hennes 2:a gifte (gift 1:o med revisorn Lars Lindblad), född 1902-02-02. Dotter av direktören Otto Milden.

Barn:

 • Eva Maria Christina, född 1944-06-06 (Akademiska sjukhuset) i Uppsala, Oscars förs, Stockholm (fb nr 540).

TAB 62

Lennart Ernst Filip, (son av Julius Edvard, tab 60), född 1881-05-10 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-17. Artillerist vid Andra Svea artilleriregemente 1899-10-28. Kompletteringsexamen 1899-12-08. Officersvolontär vid Svea artilleriregemente 1900-05-18. Sergeant 1901-04-30. Elev vid krigsskolan 1901-09-28. Styckjunkare 1902-08-19. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid Första Svea artilleriregemente 1902-12-05. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1906-08-15. OffFrSvSO 1908-08-08. Regementsadjutant 1908-10-13. RRS:tStO3kl 1913. Kapten 1914-12-31. Batterichef 1915-01-00. RSO 1923-06-06. RVO 1925-06-06. Major vid Bodens artilleriregemente 1926-10-26. Major vid Svea artilleriregemente 1929-12-20. Avsked 1936-03-13 från och med 1936-10-01. Överste löjtnant i armén 1936-07-23. Major i Svea artilleriregementes reserv. Tjänstg. vid Arméförvaltningens tygdep. 1937-07-01. Sekreterare i Svenska adelsförbundet 1948-04-19–1955. Kassaförvaltare i Föreningen pensionerade officerare 1947–1967. Död 1937-06-01 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1923-03-10 Kolberga med Brita Isabella'' Evers, född 1899-08-29 Sund, dotter av löjtnanten och godsägaren Carl Vilhelm Henrik Evers och Kathinka Carolina Lieberath.

Barn:

 • Eva Kathinka Isabella, född 1923-12-23 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Karl Henrik Filip, född 1927-08-08 i Oskarshamn

TAB 63

Vilhelm Ernst (son av Edvard Vilhelm, tab 59), född 1846-06-04, på Edhult. Kadett vid Karlberg 1861-11-04 Kammarpage hos konungen 1864. Officersexamen 1866-01-30. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1866-02-06. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1871–1873. Löjtnant 1874-01-30. Adjutant vid skjutskolan 1876 och 1877. Tjänstgjöring vid generalstaben 1876–1880 och 1882–1883. Regementskvartermästare 1879-06-06. Tjänstgjöring hos arvfurstarna 1879-08-01, RWaldFO3kl 1881-05-07. RDDO 1881-07-03 RBadZLOlkl 1881-09-20. Kapten i armén 1883-04-27. Åtföljde hertigen av Västergötland till Moskva för bevistande av kejsar Alexander III:s kröning 1883-06-00. RRS:tVlO4kl 1883-06-08. Kapten i regementet 1884-11-07. Kapten vid regementet 1886-08-18. Kompanichef och lärare i krigslagar, i exercis- och tjänstgöringsreglementen vid krigsskolan å Karlberg 1886-02-13–1891-12-31. Ordonnansofficer hos hertigen av Västergötland 1889-12-01. RSO 1890-05-16. Statens ombud för granskning av Växjö–Alvesta järnvägs förvaltning 1894–1895. Adjutant hos konungen 1895-07-01. Major i armén 1895-08-19. Åtföljde konung Oskar II till Norge i egenskap av föredragande för svenska armén 1895-10-00 och 1898-02-00. Major vid ovann. Kalmar regemente 1896-08-07. Överstelöjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1898-11-15. OII:sJmt 1897-09-18. Statens ombud för granskningen av Gotlands järnvägsabolags förvaltning 1899–1900 och för granskningen av Klintehamn–Roma järnvägsabolags förvaltning 1900. KItKrO 1900-12-11. Överste och chef för Hälsinge regemente 1902-01-04. Överadjutant hos konungen 1902-01-04. KSO2kl 1904-12-01. OIISGbmt 1907-06-06. KSO1kl 1907-12-01. Ledamot av stadsfullmäktige och kyrkorådet i Gävle 1904–1909. Avsked 1909-06-13 med kvarstående såsom överste i VI. arméfördelningens reserv till 1916. Har jämte generalen K. O. Nordensvan utgivit »Handbok för svenska arméns befäl» (1880, 3:e uppl. 1892). Död 1931-10-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 220) och begraven i Uppsala domkyrka. Gift 1884-01-15 på Uppsala slott med grevinnan Eva Sofia Hamilton, född 1859-08-30 Blomberg, död 1945-04-17 på Lilla Viby, Sollentuna förs (db nr 40), dotter av landshövdingen, greve Adolf Ludvig Hamilton, och Johanna Ulrika Agnes Geijer.

Barn:

 • Edvard Adolf Filip, född 1885. Kapten. Se Tab. 64
 • Erik Gustaf Filip, född 1887. Forstmästare. Död 1927. Se Tab. 65.
 • Adolf Carl Filip, född 1891. Andre kanslisekreterare Se Tab. 66.
 • Agnes Julie Fredrika, född 1894-10-09, i Växjö. Stiftsjungfru. Författarinna. Biografi i Väd? död 1940-03-10 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 65). Gift 1921-09-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med författaren Bror David Martin Sprengel, född 1880-06-25 i Stockholm, död 1941-02-21 i Stockholm.

TAB 64

Edvard Adolf Filip, (son av Vilhelm Ernst, tab 63), född 1885-04-15 på Rössberg i Skirö socken, Jönköpings län. Sjökadett 1900-10-01. Sjöofficersexamen 1906-10-29 Underlöjtnant vid flottan 1906-11-30. Löjtnant vid flottan 1908-10-30. Kapten 1917-09-23. Avsked från beställning på stat 1919-02-25. Kapten på reservstat vid marinen 1921-01-28. Direktörsassistent i Stockholms dagblad. RFrSvSO. OffttKrO 1928. RSO 1931-06-06. OffFrdel'Ip. Kapten i flottans reserv. Avsked såsom kapten från flottans reservstat 1940-10-01. Gift 1:o 1909-01-07 i Karlskrona stadsförs med Ruth Ingegerd Schollin, född 1889-05-25, död 1909-08-29 i Amiralitetsförsen, Karlskrona, begraven å Karlskrona kyrkogård, dotter av fabrikören Ernst Henrik Schollin och Cecilia Lovisa Liljedahl. Gift 2:o 1911-09-09 i Stadsförs, Karlskrona med Ruth Elisabet Zachrisson, född 1888-03-01 i Karlskrona. Dotter av byggmästaren Andreas Zachrisson och Maria Christina Carlsson.

Barn:

 • 1. Ruth Eva Louise, född 1909-08-28 i Amiralitetsförsen, Karlskrona, död i Karlskrona 1909-12-31 och begraven på Karlskrona kyrkogård.
 • 2. Rolf Filip Edvard, född 1912-09-14 i Stockholm.
 • 2. Stig Filip Edvard, född 1916-08-15 i Göteborg.
 • 2. Eva Anne-Marie Elisabet, född 1919-10-09 i Stockholm.

TAB 65

Erik Gustaf Filip, (son av Vilhelm Ernst, tab 63), född 1887-03-18 på Karlberg. Studentexamen 1906. Officersvolontär vid Hälsinge regemente 1906. Distinktionskorpral 1907. Kammarpage hos konungen 1907. Elev vid krigsskolan 1907-10-04. Avgick därifrån 1908-05-19. Avsked. Avgångsexamen från skogsinstitutets lägre kurs 1914-12-00. Forstmästare vid Skönviks trävarubolag omkring 1919. Död 1927-04-02 i Sundsvall, begraven på Hällesjö kyrkogård, Jämtlands län (Holms förs, Jämtland, db). Gift 1921-01-04 i Hällesjö kyrka ]] med Helfrid Olson, född 1896-04-06 i Sörbygden i Hällesjö socken, Jämtlands län, dotter av hemmansägaren Teodor Olsson och Hilda Sjöberg.

Barn:

 • Eva Gunnel, född 1922-08-21 på Österström i Holms socken, Västra Norrlands län.

TAB 66

Adolf Carl Filip, (son av Vilhelm Ernst, Tab, 63), född 1891-11-08 på Karlberg. Studentexamen i Gävle 1910-03-30. Jur kand vid Stockholms högskola 1916-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1916-02-11. Biträde i Väster Närkes domsaga 1916-02-15–1918-09-11. Amanuens i civildepartementet 1918-09-28. Amanuens i försäkringsinspektionen 1918-12-31. Notarie och registrator hos 1920 års riksdagsbevillningsutskott. Tillförordnad andre kanslisekreterare i kommunikationsdepartementet 1920-06-30. Andre kanslisekreterare i kunglig Maj:ts kansli 1926-06-29. Förste kanslisekreterare i Kungl. Maj:ts kanski 1947-06-30. Samma i kommunikationsdep 1947-11-07. Gift 1917-02-12 i Oscars förs, Stockholm, med stiftsjungfrun Louise Matilda Charlotta Lagerbring, född 1895-06-04 i Svea Art regementes förs, Stockholm. Studentex 1913-05-19. Dotter av kammarrättsrådet Edvard Valdemar Lagerbring B, och Gustava Matilda Charlotta Hammarsten.

Barn:

 • Birgitta Eva Jeanna Matilda, född 1918-01-14 i Södra förs, Örebro.
 • Agneta Jeanna Ebba Louise, född 1921-01-18 i Engelbrekts förs, Stockholm.

TAB 67

Otto Hjalmar, (son av Edvard Vilhelm, tab 59), född 1850-09-30 Edhult. Lantbruksbokhållare vid Flisby i Näsby socken, Jönköpings län 1870–1872. Lantbruksinspektor vid Drakulla i Bexheda socken, Jönköpings län 1873. Inspektor vid Edhult 1874–1877. Flottningschef vid Ydre allmänna flottled 1882–1885 omkring. Sedan trävaruhandlare först i Tranås, sedan i Sollefteå. Skogsförvaltare vid Kramfors aktiebolag 1896. Död 1905-01-08 i Sollefteå, begraven å Uppsala kyrkogård. Arrenderade Ledamålen i Torpa socken, Östergötlands län i vilket han ägde en tredjedel 1877–1880 och ägde Tranberga i Torpa socken 1880–1888. Gift 1880-01-28, Tranås med Vendela Christina Viktoria Åberg, född 1858-03-15 Tranberga

Barn:

 • Filip Bertil Hjalmarsson, född 1882. Jägmästare. Se Tab. 68.
 • Märta Amanda, född 1883-05-12 på Tranberga, liksom syskonen, stiftsjungfru. SLK. KunglGM. HvGM. Gift 1909-08-19 i Ununge kyrka Stockholms län (Sollefteå förs, vb), med kaptenen vid trängen Sigge Johan Jancke Thordeman, född 1882-05-24 i Enåkers socken, Västmanlands län, off fullmmakt 1905 m placering v Norrlands trängkår, Sollefteå, där han kvarstod he-sin aktiva officerstid. Genomgick vapen off kurs 1907, skjutskolan vid Rosersborg 1912, ridskolan i Strömsholm 1916–1917. tävlingsryttare. Tjg som landstormsområdes befälhavare i Härnösand 1935–1939. Rullföring områdesbefälhavare i Bollnäs och samtidigt major 1939. mobiliseringsoff vid Norrlands trängkår 1942. Avked från militärtjänsten 1947.
 • Gerda Julia, född 1885-01-09 på Tranberga. Stiftsjungfru. Extra ordinarie postexpeditör 1904-05-02. Extra biträde 1905-06-03. Postexpeditör 1910-03-30. Extra postexpeditör 1912-11-22. Postexpeditör 1918-03-19. 1938-05-27 tilldelad medaljen i guld av femte storleken "För nit och redlighet i rikets tjänst". Gift 1912-11-23 i Adolf Fredriks förs,Stockholm med förste postassistenten i generalpoststyrelsen Axel Birger Birgén, född 1883-08-22 i Stockholm.
 • Anna Rosa Viktoria, född 1887-12-13 på Tranberga. Stiftsjungfru. Husmoder vid Blekinge läns lasarett 1924. PrRKM 3kl. ÖRKM2kl. G M nor 6 Stockholm 1948-04-02.

TAB 68

Filip Bertil Hjalmarsson, (son av Otto Hjalmar, tab 67), född 1882-03-09 Tranberga. Mogenhetsexamen i Uppsala 1901-03-30. Student vid Uppsala universitet 1902-03-03. Elev vid Klotens skogsskola 1902-07-01. Utexaminerad 1903-06-15. Elev vid skogsinstitutet 1903-07-01. Utexaminerad. 1905-06-15. Extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1906-07-03. Assistent i Härnösands revir 1906-07-24. Lärare vid Hola lantmannaskola 1906-1907. Assistent i västra Jämtlands revir 1907-06-01, i Burträsks revir 1908-02-25. Statens skogsingenjör i Nysätra skogsvårdsområde 1915-02-31. Jägmästare i Degerfors revir 1922-03-31. RVO 1932-06-06. Jägmästare i Uppsala revir. Avsked 1945-01-12 från och med utgången av 1945-03. Gift 1909-12-28 i Vallby prästgård Vallby förs, Kristianstads län, med Marie Louise Liljenroth, född 1884-10-14, i Övraby socken, Övraby, förs, Kristianstads län, dotter av kyrkoherden i Vallby och Bolshögs försars pastorat av Lunds stift Vilhelm Liljenroth och Anna Sofia Åkerman.

Barn:

 • Gunvor Marie Louise, född 1911-01-20 i Burträsks socken, Västerbottens län, liksom syskonen, död i Burträsks socken 1912-03-31.
 • Bo Bertil Filip, född 1912-12-31 i Burträsks socken, Västerbottens län. Se Tab. 68A.
 • Ulla Marie Louise, född 1914-09-15 i Burträsks socken, Västerbottens län. död 1940-08-08> i Lungby, Kronobergs län (Oscars förs, Stockholm, db nr 265). Gift 1939-10-29 i Uppsala med löjtnanten vid Livgardesregementet Göran Fredrik Louis Wilhelmsson De Geer, född 1906-09-12 i Norrköping.

TAB 69

Nils Grameen (översiktstab 7, son till arkliskrivaren Petter Grameen och Ingrid Bokelund). Antagen i krigstjänst vid amiralitetet 1735-12-29. Konstapel 1742-04-02. Löjtnant vid amiralitetet 1745-04-13. Kaptenlöjtnant 1752-03-05. Kapten 1760-10-14. RSO 1761-11-23. Kommendörkapten 1770-05-22. Överste 1773-09-22. Död 1785-05-27 i Karlskrona och begraven på Nättraby kyrkogård Blekinge län. Gift 1763-11-18 med Johanna Maria von Krusenstjerna, född 1738-11-18 i Karlskrona, död 1802-04-24 i Stockholm, dotter av Mauritz Adolf von Krusenstierna. Se vidare tab 45. Deras söner blevo 1801 och 1805 adlade och adopterade på adlade ätten von Krusenstjerna.

Barn:

 • Maurits Peter Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, född 1766, död 1813. Se Tab. 70.
 • Fredrik Vilhelm Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, född 1768, död 1822. Se Tab. 77.

TAB 70

Mauritz Peter Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, (son av Nils Grameen, tab 69), född 1766-01-18 i Karlskrona. Yngling vid amiral Anton Joh. Wrangels amiralitetsvolontärkompani 1775-01-24. Kadett vid amiralitetskadettkåren 1777-09-25. Fänrik vid amiralitetet 1779-04-23. Lärstyrman i Ostindiska kompaniets tjänst 1784. Löjtnant vid amiralitetet 1786-12-14. Tredje styrman i ostindiska kompaniets tjänst 1788. Kapten vid amiralitetet 1790-07-17. Adjutant vid storamiralsämbetet 1794-10-25–1795-05-00. Major 1795-02-08. 1. major vid 1. amiralitetsvolontärregementet och placemajor i Karlskrona 1795-04-07. Chef för ett amiralitets volontärkompani 1796-04-20. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant 1800-11-03. Adlad och adopterad von Krusenstjerna 1801-05-28 (introducerad 1803). Flaggkapten under 1801 års expedition. Fregattchet i den expedition, som blockerade Tunis 1801–1803. Avsked från regements- och placemajorsbefattningen 1805-02-09. LKrVA 1795-05-02. Kommendant i Karlskrona 1795-05-04. Flaggkapten på flottan under 1808 års krig. RmstkSO 1808-08-30. Överste och överadjutant hos konungen 1808-11-09. Konteramiral 1809-06-29. Tillförordnad landshövding på Gotland 1810-06-25–1810-08-13. KSO 1811-01-28. På egen begäran entledigad från kommendantsbefattningen 1812-08-04. Död 1813-08-18. På Anneberg. Han deltog i 1790 års sjökrig mot Ryssland och bevistade attacken på Reval, sjöslaget vid Kronstadt och genombrytningen vid Viborg. Uppgjorde planen för och ledde överfallet på ryska skärgårdsflottan i Jungfrusund 1808-08-17. Var 1810–1811 chef för den eskader, som skulle föra det låtsade kriget mot England och förde därunder med stor skicklighet de diplomatiska underhandlingarna med engelska amiralen, sir John Saumarez. Ägde Anneberg i Botilsäters socken, Värmlands län och hus i Karlskrona. Gift 1792-12-03 Havgården, med grevinnan Beata Charlotta Horn af Rantzien, döpt 1774-12-04 i Karlskrona, död i Karlskrona 1823-08-20, dotter av överstelöjtnanten, greve Baltzar Filip Horn af Rantzien, och Gustava Regina Gersdorff.

Barn:

 • Baltzar Nils Adolf, född 1793. Kapten. Död 1825. Se Tab. 71.
 • Salomon Mauritz, född 1794. Viceamiral. Död 1876. Se Tab. 72.
 • Johanna Gustava, född 1795-12-01 i Karlskrona, död i Karlskrona 1829-07-31 begraven på Nättraby kyrkogård, Blekinge län. Ägde Kärrtorp i Nättraby socken, Blekinge län Gift 1:o 1818-02-27 med premiärlöjtnanten Emanuel Lagerberg, från vilken hon 1820-09-16 blev skild, i hans 1:a gifte född 1784-03-11, död 1829-01-17. Gift 2:o 1827-06-07 i Karlskrona med advokatfiskalen Carl Ulrik Nauckhoff B, född 1788, död 1832.
 • Edvard Vilhelm, född 1796-12-28 i Karlskrona, död i Karlskrona 1797-02-21.

TAB 71

Baltzar Nils Adolf, (son av Mauritz Peter Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, tab 70), född 1793-04-04 i Karlskrona. Lärstyrmans examen vid örlogsflottan 1806-02-03. Kadett vid örlogsflottan 1806-02-03. Kadett vid Karlberg 1807-09-11. Utexaminerad 1811-03-20. Fänrik vid Värmlands regemente 1811-04-10. Löjtnant vid Värmlands regemente 1812-07-14. Avsked såsom löjtnant i armén 1824-06-08. Avsked ur armen med kaptens grad 1825-02-22. Död 1825-04-24 Säffle. Bevistade kriget mot Norge 1813 och 1814 och därunder belägringen av Fredrikshald. Gift 1824-10-30 på Säffle med sin kusin Johanna Maria von Krusenstjerna, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1828-03-26 på Säffle, med löjtnanten Carl Gustaf Freidenfelt, från vilken hon blev skild, född 1800, död 1846), född 1806-02-28 på Norra Skane, i By socken, Värmlands län, död 1884-08-01 i Strömstad, begraven å Strömstad kyrkogård, dotter av majoren Fredrik Vilhelm Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna och friherrinnan Eleonora Christina von Rajalin.

Barn:

 • Charlotta Christina, född 1824-11-19 på Skällnora i Fresta socken, Stockholms län, död 1843-05-20 Stockholm, begraven på norra kyrkogården i Stockholm.

TAB 72

Salomon Mauritz, (son av Mauritz Peter Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, tab 70), född 1794-11-27 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1807-09-30. Avgången från krigsakademien 1810-10-03). Underlöjtnant vid örlogsflottan 1811-06-25. Deltog såsom adjutant hos befälhavaren för flottans landstigningstrupper vid landstigningen på Kragerö 1814 och bevistade erövringen av Fredrikstad 1814. Löjtnant 1818-05-11 premiärlöjtnant vid kunglig Maj:ts flotta 1824-12-01, åtföljde i egenskap av styrman det till Columbia försålda linjeskeppet Tapperheten 1825. Kapten 1832-03-12. Underekipagemästare i Karlskrona 1833. RSO 1835-12-01. Tillförordnad ekipagemästare 1837-04-29–1838-06-17. Kommendörkapten 1841-03-30. Tillförordnad kommendant vid flottans station i Karlskrona 1843-05-16. RRS:tAO2kl 1846. Kommendör 1847-06-29. Eskaderchef för en svensk-norsk eskader i danska farvattnen 1849. Konteramiral 1850-03-02. HLÖS 1851. KSO 1853-04-28. Eskaderchef för en svensk-norsk-dansk eskader 1853. KDDO1gr 1853-09-19. RCXIII:sO 1854-01-28». Erhöll CX IV Johans medalj 1854. Deltog i 1855 års statsrevision. KmstkSO 1857-12-01. Befälhavande amiral i Karlskrona 1858-09-28. Vice amiral 1861-09-17. Avsked 1861-09-17. Död 1876-02-02 i Karlskrona och begraven å nya kyrkogården i Karlskrona. Gift 1829-11-27 i Karlskrona med Hedvig Margareta Lagerstråle, född i Karlskrona 1796-02-15, död 1853-08-23 i Karlskrona och begraven å kolerakyrkogården på Saltö invid Karlskrona, dotter av vice amiralen, friherre Per Gustaf Lagerstråle, och friherrinnan Beata Catharina Lovisa Cederström.

Barn:

 • Mauritz Per, född 1830-09-10 i Karlskrona. Extra kadett å fregatten Eugenia till Medelhavet 1846–1847. Kadett vid Karlberg 1847-09-01. Officersexamen 1851-09-27. Sekundlöjtnant vid kunglig Maj:ts flotta 1851-10-08. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1856–1857. Premiärlöjtnant 1858-09-19. LÖS 1865-10-25. Tillförordnad inspektör för räddningsväsendet å rikets kuster 1866-06-06. Kapten 1866-10-01. RDDO 1871-10-06. RNS:tOO 1872-09-11. Kommendörkapten av 2. graden 1875-06-25. RRS:tA02kl 1875-07-19. Ledamot av svensk-norska signalkommittén 1875–1876.RSO 1876-05-15. Tillförordnad chef för sjökrigsskolan 1877. KPdaCO 1878-09-30. Chef för sjökrigsskolan 1878-05-31–1884. Ledamot av kommittén för sjöförsvarets ordnande 1880–1882. Kommendörkapten av 1. graden 1881-09-26. Suppleant i krigshovrätten 1884-09-26. Chef för marinförvaltningens intendentsavdelning 1884-09-12. Ledamot av kommissionen för granskning av flottans reglemente 1884-10-29. Kommendör 1886-04-21. Död 1886-10-07 i Amiralitets försen, Karlskrona och begraven å nya kyrkogården i Karlskrona. Gift 1881-10-08 i Stockholm med grevinnan Anna Posse född 1847-06-05 i Kristianstad. Statsfru hos drottningen 1890. OII:sJmt 1897-09-18. OIISGbmt 1907-08-06. Död 1915-11-05 i K. Hovförsen, Stockholm, dotter av förutvarande statsministern, greve Arvid Rutger Posse, och hans 1:a fru, grevinnan Amalia Carolina De la Gardie.
 • Carl Rudolf Henrik Sebastian, född 1833-12-06 i Karlskrona. Extra kadett å fregatten Eugenia till Medelhavet 1846–1847. Kadett vid Karlberg 1851-03-12. Officersexamen 1855-12-17. Sekundlöjtnant vid kunglig Maj:ts flotta 1856-01-07. Avsked 1860-12-31. Överflyttade till Brittiska Birma och var där ångbåtsbefälhavare 1864–1894. Hamnkapten i Oxelösund 1896-02-00. Död ogift 1898-01-16 i Nyköping och begraven på östra kyrkogården i Nyköping.
 • Claes Gerhard, född 1835-08-20 i Karlskrona, död i Karlskrona 1836-11-15 och begraven i Lagérstréleska familjegraven på Nättraby kyrkogård, Blekinge län.
 • Beate Henriette, född 1837-05-22 i Karlskrona, död 1857-12-03 i Kristiania, begraven på Karlskrona nya kyrkogård. Gift 1856-01-22 i Karlskrona med vice amiralen Edvard Svante Knut Peyron, [se friherrliga ätten Peyron, nr 292), i hans 1:a gifte (gift 2:o 1860-06-02 med hovfröken hos hertiginnan av Östergötland Catinka Karen Alethe Due, född 1839-02-19 i Kristiania, död 1892-03-17 i Stockholm, dotter av norske statsministern Fredrik Due och Methe Georgine Vilhelmine Sibbern), född 1831, död 1914.
 • Folke Salomon, född 1838. Trafikchef. Död 1913. Se Tab. 73.
 • Gerhard Philip, född 1840. Kommendörkapten. Död 1907. Se Tab. 75.

TAB 73

Folke Salomon, (son av Salomon Mauritz, tab 72), född 1838-12-04 i Karlskrona. Extra kadett å briggen Nordenskjöld 1853. Kadett vid Karlberg 1854-10-02. Officersexamen 1860-04-30. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1860-05-09. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1864-02-01. Stationsinspektör vid Lamhults station 1864-06-01. Förflyttad i enahanda egenskap till Sandsjö station 1864 och till Eslövs station 1864. Trafikdirektörsassistent i tredje trafikdistriktet 1865-08-08. Förflyttad i enahanda egenskap till andra distriktet 1867 Vs! löjtnant vid ovann. bataljon 1870-08-01. Avsked 1872-04-05. Tillförordnad trafikchef vid Köping–Hults järnväg 1872-04-05. Avsked från trafikdirektörsassistentbefattningen 1873-12-01. Trafikchef vid Köping–Hults järnväg 1873-12-01. Jämväl trafikchef vid Stockholm–Västerås–Bergslagens järnväg 1876-12-01–1877-12-01. RVO 1876-12-14. Vice ordförande i styrelsen för svenska järnvägsföreningen 1881-06-301892-11-25 och 1896-11-23–1905-02-16 samt ordförande 1892-01-25–1893-11-27. Ledamot av kommittén för avgivande av yttrande i fråga om byggnadssätt mm för stambanan genom övre Norrland 1885. Trafikchef vid Oxelösund–Flen–Västmanlands järnväg 1892-04-01. RNO 1895-11-30. Jämväl trafikchef vid Örebro–Köpings och Frövi–Ludvika järnvägar 1901-01-01. KVO2kl 1901-12-01. Ledamot i järnvägsrådet 1907-11-01–1908-05-15 ordförande i styrelserna för de enskilda järnvägarnas assuransförening och för de enskilda järnvägarnas olyckstallstörsäkringsanstalt 1908-03-18–1909-03-31. Avsked från trafikchefsbefattningen 1908-07-31. Död 1913-05-08 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]] och begraven på Eskilstuna nya kyrkogård. Ägde hus i Örebro. Gift 1868-09-17 på Örsholm i Örs socken, Kronobergs län med Fredrika Adelaide af Klinteberg, född 1838-10-06 på Örsholm, död 1924-04-06 i Oscars förs, Stockholm ]] och begraven på Eskilstuna nya kyrkogård, dotter av lagmannen, friherre Anders Magnus af Klinteberg, och Carolina Charlotta Humble.

Barn:

 • Folke Mauritz (Moje), född 1869 (Örebro förss bok). Tulltjänsteman. Se Tab. 74.
 • Elin Hedda Carolina, född 1872-01-23 i Örebro, liksom syskonen, död ogift 1921-12-30 i Oscars förs, Stockholm ]], begraven på Eskilstuna nya kyrkogård.
 • Signe, född 1874-01-30 i Örebro.
 • Carl Knut Gerhard, född 1877-12-31 i Örebro, död 1896-02-23 i Eskilstuna och begraven på Eskilstuna nya kyrkogård.

TAB 74

Folke Mauritz (Moje), (son av Folke Salomon, tab 73), född 1869-10-01 i Örebro (Örebro förss bok 1866–1870). Elev vid sjökrigsskolan 1884-10-01. Avgången 1888-04-01. Anställd till sjöss 1888-1890. Anställd i Förenta staternas armé 1893–1896. Sergeant vid Mashonalands ridande poliskår i Sydafrika 1896. Deltog i Matabele- och Mashonalandsfälttågen 1896–1897 och erhöll engelska fälttågsmedaljer för Matabele- och Mashonalandsfälttågen. Fanjunkare 1897-05-00. Avsked 1897. Anställd i Förenta staternas armé 1898. Fanjunkare 1903. Stabsunderofficersexamen 1905. Avsked 1906. Tjänsteman vid trafikaktiebolag Grängesberg–Oxelösund 1907–1909. Anställd vid amerikanska detektiva polisen i Panamazonen 1910–1915. Övertullinspektor vid Panamakanalens västra hälft 1915–1917-05-03. Tjänsteman vid »American Sugar Retining Company» i New York 1917. Tjänsteman vid »British Molasses Company» 1922-10-30 och dess ombud på Kuba. Övergick till »Old time Molasses Company of Habana» 1923-03-03. Ånyo anställd vid tullen i Panamazonen 1928-01-00. Innehade Panama Canalmedaljen. Gift 1915-06-07 i Evanston, Illinois, USA med Lilian Beatrice Drew, född 1888-06-17 i De Kalb, Illinois USA Fil. kand. vid universitetet i Joliet, Illinois, USA Död 1926-08-27 i Habana, Kuba och begraven på kyrkogården i Habana, dotter av pastorn EduardWilliam Drew och Elisabet Jane Treseder.

Barn:

 • Fredrique Ann (Dika-Ann), född 1917-05-30 i New York, liksom systern.
 • Signe Elisabet, född 1919-08-01 i New York. Gift 1944-04-15 med Peter Bentley, född 1915-09-01, advokat, USA

TAB 75

Gerhard Philip (son av Salomon Mauritz, Tab 72), född 1840-03-08 i Karlskrona. Anställd å handelsfartyg 1854–1857. Sjöofficersexamen i 1859-04-20. Sekundlöjtnant vid kunglig Maj:ts flotta 1859-09-16. Löjtnant 1866-10-01. TMO5kl 1871. Chef å briggen Gladan på dess expedition till Spetsbergen och Norra Ishavet, varunder han jämte friherre N. A. E. Nordenskiölds expedition övervintrade 1872–1873. RVO 1874-02-23. Hamnkapten i Göteborg 1874-12-18. Avsked från flottan med tur och befordringsrätt 1874-12-11. Kapten 1875-10-01. Överflyttad till flottans reserv 1880-09-09. Kommendörkapten av 2. graden i flottans reserv 1889-10-05. Avsked ur reserven 1895. Avsked från hamnkaptensbefattningen 1902. Död 1907-10-13 i Stockholm, begraven på flottans kyrkogård i Stockholm. Gift 1884-03-18 i Sundsvall med Julia Sofia Tengvall, född 1864-02-09 i Sundsvall, dotter av rådmannen och vice häradshövdingen Tor Emil Tengvall och Elida Charlotta Fernström.

Barn:

 • Folke Rudolf Gerhard Axel, född 1885-05-08 i Göteborg. Sjökadett 1900-10-01–1902-10-01. Anställd i engelsk kofferditjänst 1903–1904. Styrmansexamen vid Stockholms navigationsskola 1905-05-15. Farmare i Rhodesia, Sydafrika. Död (dödsförklarad) 1921-09-30.
 • Baltzar Mauritz, född 1888. Tjänsteman. Se Tab. 76

TAB 76

Baltzar Mauritz, (son av Gerhard Philip, tab 75), född 1888-06-18 i Göteborg. Studentexamen 1910-05-25. Officersvolontär vid Vendes artilleriregemente 1910 och vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1911. Reservofficersvolontär först vid Vendes och därefter vid Svea artilleriregemente. Elev vid krigsskolan 1914. Avgången därifrån 1914. Anställd vid aktiebolag Göteborgs bank 1912–1918 och i aktiebolag Svenska kullagerfabriken sedan 1918. Ingenjör. Gift 1920-06-11 med Irma Alexandra Constance Sigurdsen från Norge, född 1899-06-11 i Stockholm.

Barn:

 • Kate (Kitty) Renée, född 1921-03-06 i Hartford, USA Kurator vid nykterhetsvårdens läkarmottagning i Halmstad.
 • Lilian Fredrique, född 1924-09-14.
 • Christian Mauritz Gerard, född 1930-10-19 i Gamlestadens förs, Göteborg]]. Död 1931-06-12 i Gamlestadens förs, Göteborg.

TAB 77

Fredrik Vilhelm Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, (son av Nils Grameen, tab 69), född 1768-01-03 i Karlskrona. Yngling vid överste Carl Gustaf Grubbes amiralitetsvolontärkompani 1774-12-16. Kadett vid amiralitetskadettkåren 1779-11-03 fänrik vid amiralitetet 1781-06-05. Löjtnant vid amiralitetet 1788-07-21. RSO 1788-07-21 för utmärkelse i slaget vid Hogland. Kapten vid örlogsflottan 1793-02-26 major i armén 1796-04-17. Major i flottorna omkring. 1803. Adlad och adopterad von Krusenstjerna 1805-05-17 (introducerad 1806). Major vid örlogsflottan 1808-11-09. Avsked 1812-06-30. Död 1822-06-23 i Åmål. Han var med vid Hogland, där han blev sårad. Ägde Säffle, Norra Skane, Norra och Södra Sunsa, Norra Borgen, Kråkerud, Billerud och Smärsbol, tillsammans 6 och 5/12 mtl, i By socken, Värmlands län samt Stora och Lilla Herrestad i Botilsäters socken, Värmlands län. Gift 1805-05-06 på Säffle i By socken, Värmlands län med friherrinnan Eleonora. Christina von Rajalin, född 1784-03-30 i Kristinehamn, död 1862-01-02 Häljebodators, begraven på Eda kyrkogård, dotter av majoren, friherre Johan Vilhelm von Rajalin, och friherrinnan Maria Beata Uggla.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1806-02-28. På Norra Skane, död 1884-08-01 i Strömstad och begraven på Strömstads kyrkogård. Gift 1:o 1824-10-30 på Säffle med sin kusin, löjtnanten Baltzar Nils Adolf von Krusenstjerna, född 1793, död 1835. Gift 2:o 1828-03-26 på Säffle med löjtnanten Carl Gustaf Freidenfelt, från vilken hon blev skild, född 1800, död 1846.
 • Johan Vilhelm, född 1808-08-20 På Norra Skane, död på Norra Skane 1808-12-07.
 • Eleonora Vilhelmina, född 1809-10-17 på Norra Skane, död 1849-03-02 i Smärsbol i By socken, Värmlands län. Gift 1:o 1828-05-02 på Säffle med lantbrukaren Emanuel Christian Kock, född 1795-04-05, död 1831-04-05. Gift 2:o 1835-03-08 i Smärsbol med lantbrukaren Sven Svensson i Gunnarsbol, född 1798-01-14, död 1849-03-25.
 • Mauritz, född 1812. Bruksägare. Död 1887. Se Tab. 78
 • Adolf Sebastian, född 1817. Kaptenlöjtnant. Död 1870. Se Tab. 79.
 • Nils Vilhelm Alexander, född 1821. Bruksförvaltare. Död 1885. Se Tab. 84.
 • Beata Fredrika, född posthuma 1823-02-12 på Säffle, död ogift 1848-04-06 i Stockholm och begraven på norra kyrkogården i Stockholm.

TAB 78

Mauritz, (son av Fredrik Vilhelm Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, tab 77), född 1812-02-10 på Norra Skane i By socken, Värmlands län. Bruksbokhållare på Karlsfors bruk i Silleruds socken, Värmlands län 1829–1831 och på Snarkils bruk i samma socken 1831–1833. Förvaltare på Loviseholms bruk i Töftedals socken, Älvsborgs län 1833–1845 och på Häljebodafors bruk i Eda socken, Värmlands län 1846–1857, vilket senare han inköpte 1857 tillika med Brydebolsfors bruk i Vingars socken i Norge. Ägde även Smedberg i Naverstads socken, Göteborgs och Bohuslän, samt en sjättedel mtl Smärsbol i By socken, Värmlands län. Död 1887-09-04 på Häljebodafors och begraven å Eda kyrkogård. Gift 1:o 1839-12-30 Kolslätt, med Emerentia Gustava Liljegren, född 1818-11-04 å Ekarps kronogård i Börstigs socken, Skaraborgs län, död 1847-05-28 på Häljebodafors och begraven på Eda kyrkogård, dotter av kyrkoherden Magnus Liljegren och Maria Luttrop. Gift 2:o 1887-08-23 på Häljebodafors med Maria Olsson Biller, född 1832-01-03 på Häljebodafors, död 1917-05-19 i Hovilsrud i Eda socken, Värmlands län och begraven på Eda kyrkogård, dotter av byggmästaren Olof Biller och Anna Maria Jonsson.

Barn:

 • 1. Adolf Vilhelm Mauritz, född 1840-10-22 på Loviseholm, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg 1856-04-14. Officersexamen 1859-11-21. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1859-11-21. Löjtnant 1864-05-06. Premiärlöjtnant vid 16. danska infanteriregementet under dansk-tyska kriget 1864-05-02 till krigets slut. RDDO 1864-10-06. Avsked från Skaraborgs regemente 1866-05-29. Död ogift 1869-10-18 på Häljebodafors och begraven på Eda kyrkogård.
 • 1. Axel Teodor, född 1842-06-13 på Loviseholm, död 1842 3178 på Loviseholm och begraven å Töftedals kyrkogård.
 • 1. Lydia Charlotta, född 1843-08-13 på Loviseholm, död 1845-02-06 på Loviseholm och begraven å Töftedals kyrkogård.
 • 1. Lydia Fredrika, född 1815-09-12 på Loviseholm, död 1856-12-27 på Häljebodafors och begraven å Eda kyrkogård.

TAB 79

Adolf Sebastian, (son av Fredrik Vilhelm Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, tab 77), född 1817-04-28 Säffle. Extra skeppsgosse vid flottan 1831-07-14. Skeppsgosse 1833. Jungman 1834-04-28. Matros 1836-04-21. Understyrman 1836-04-28. Sjöofficersexamen 1837-03-16. Sekundlöjtnant vid kunglig Maj:ts flotta 1840-03-10. Premiärlöjtnant 1847-05-18. Kaptenlöjtnant 1855-11-02. Chef för Ölands 1. och 2. båtsmanskompani 1857. RSO 1861-05-08. Chef för Blekinge 3. båtsmanskompani 1862. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Död 1870-12-12 i Amiralitets försen, Karlskrona och begraven å nya kyrkogården i Karlskrona. Ägde hus i Karlskrona samt 2/7 av 1/6 mtl Smärsbol i By socken, Värmlands län. Gift 1845-11-12 i Karlskrona med Fredrika Charlotta Vougt, född 1816-08-07 i Karlskrona, död i Karlskrona 1901-12-09, och begraven på nya kyrkogården i Karlskrona, dotter av sjökaptenen Fredrik Adolf Vougt och Hedvig Sofia Wahlsten.

Barn:

 • Fredrik Mauritz, född 1847. Före detta navigationsskoleföreståndare. Död 1929. Se Tab. 80.
 • Adolf Vilhelm, född 1851. Kansliråd. Död 1926. Se Tab. 82.
 • Emil Sebastian, född 1853. Överste. död 1941. Se Tab. 83.

TAB 80

Fredrik Mauritz (son av Adolf Sebastian, tab 79), född 1847-01-17 i Karlskrona. Extra kadett 1861-06-03. Student i Lund 1863-12-19. Kadett vid Karlberg 1864-04-25. Officersexamen 1867-02-28. Underlöjtnant vid flottan 1867-03-08. Genomgick krigshögskolan å Marieberg 1869–1872. Lärare i engelska hos kronprinsen 1874-09-15–1876. Lärare i engelska med flera ämnen hos hertigen av Gotland 1874-09-15–1877. Löjtnant 1875-01-15. RRS:tStO3kl 1879-10-07. Föreståndare för navigationsskolan i Strömstad 1881-10-25. Lärare i ångmaskinlära vid nämnda skola 1881-07-01. Avsked från flottan 1882-03-24. Stadsfullmäktig i Strömstad 1884-12-29–1888. Suppleant i styrelsen för Göteborgs och Bohusläns folkhögskola 1884-07-19–1886-07-31. Revisor av Strömstads stadskassas räkenskaper 1884. RVO 1887-12-01. Föreståndare för navigationsskolan i Stockholm 1889-08-19. Extra lärare i ångmaskinlära i Stockholm 1900-08-28. Avsked från navigationsskolan 1912-07-31. Han har från trycket utgivit »Minnen från land och sjö» (1870). Död 1929-07-31 i Skeppsholms förs. Gift 1876-04-15 i Torsås prästgård, Kalmar län, med Ester Erika Sabelström, född 1857-03-31 i Karlskrona, dotter av kyrkoherden Johan Israel Sabelström och Sofie Julie Ljungstedt.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Sebastian, född 1877-01-15 i Stockholm, död 1884-02-14 i Strömstad, begraven å Strömstads kyrkogård.
 • Johan Mauritz Oskar, född 1878-07-15 i Torsås prästgård. Mogenhetsexamen i Stockholm 1896-05-16. Volontär vid fortifikationen 1896-06-22. Avsked 1896-09-03. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1897-04-15. Kontorsskrivare vid riksbankens huvudkontor 1905-03-16. Bokhållare riksbankens huvudkontor 1921-12-01. Riksbanksrevisor.
 • Anna Charlotta Sofia, född 1880-04-20, i Stockholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Extra ordinarie biträde i postsparbanken 1899–1905.
 • Gertrud Fredrika Emilia, född 1885-02-24, i Strömstad. Stiftsjungfru. Extra ordinarie biträde i postsparbanken 1906-06-01–1906-07-10. Extra ordinarie kontorsskrivare vid statens järnvägar 1906-07-11. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens milkontor 1909-12. Gift 1912-09-18 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med före detta kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren, reservkaptenen i fortifikationens reserv, GV:sOlM mm, civilingenjören Carl Ernst Lennart Hellstedt, född 1885-02-07.
 • Carl Gustaf Adolf, född 1888. Revisor. död 1941-05-22. Se Tab. 81.

TAB 81

Carl Gustaf Adolf, (son av Fredrik Mauritz, tab 80), född 1888-09-08, i Strömstad. Studentexamen 1908-05-20. Mogenhetsexamen 1908-05-20. Kontorsbiträde vid Stockholms stads revisionskontor 1909-01-09. Extra ordinarie amanuens 1909-10-09 och kontorsbiträde (amanuens) hos Drätselnämnden vid Stockholms stads revisionskontor 1911-09-26. Kontorsskrivare 1918-01-01, bokhållare 1921-04-01, revisor vid Stockholms stads revisionskontor 1927-01-01. Äger villa i Äppelvikens villastad. Gift 1917-10-06 i Stockholm med Gurli Dagmar Elisabet Wennerholm född 1892-03-10 i Stockholm, död 1944-08-08 i Bromma kdfb, Stockholm (db nr 272), dotter av byggmästaren Sven Fritiof Wennerholm och Clara Nilsson.

Barn:

 • Marianne Elisabet, född 1919-02-21 i Kungsholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1941-09-30 i Storkyrkan, Stockholm med löjtnanten vid Livregementet till häst Gustaf Adolf Nils-Fredrik Rudebeck, född 1916-09-25 i Stockholm.

TAB 82

Adolf Vilhelm, (son av Adolf Sebastian, tab 79), född 1851-06-17 i Karlskrona. Mogenhetsexamen 1869-05-28. Student vid Uppsala universitet 1869-09-23. Jur. filosofie examen 1870-05-30. Jur. filosofie kandidat 1875-01-29. Auskultant i Svea hovrätt 1875-02-05. Extra ordinarie notarie 1875-02-19, Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1875-03-03. Vice häradshövding 1876-12-19. Extra ordinarie kanslist i Ecklesiastikdepartementet 1877-02-17. Sekreterare i patentlagkommittén 1877–1878. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1878-01-02. Sekreterare hos riksdagens första kammare riksdagarna 1881–1923. Kanslisekreterare i ecklesiastikdepartementet 1882-07-17. RNO 1886-05-18. RDDO 1888-12-10. Tillförordnad kansliråd och byråchef 1890-09-19–1891-01-31. Sekreterare hos kyrkomötet 1893–1926. Kansliråd och byråchef i ecklesiastikdepartementet 1893-10-06. KVO2kl 1897-09-18. KNO2kl 1907-11-30. RRS:tStO2kl m kr 1910-05-01. KVO1kl 1914-09-30. Avsked från kanslirådsämbetet 1918-06-20. KNO1kl 1920-12-18. Biograf i: "Vem är det?" Död 1926-06-18 i Engelbrekts förs, Stockholm. Ägde 2/7 av en 1/6 mtl Smärsbol i By socken, Värmlands län och lägenheten Lyckan i Östra Fösked i Brunskogs socken, Värmlands län. Gift 1899-05-31 i Stockholm med Eva Emilia Claréus, född 1876-09-30 i Västerås, död, 1954-04-14 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av lasarettsläkaren Johan Fredrik Claréus och Hilda Elisabet Ekeroth.

Barn:

 • Gunnar Adolf, född 1900-04-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1918-06-04. Student vid Stockholms högskola. Kanslist hos riksdagens första kammare sedan 1919. Jur. kandidat 1924-04-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1924. Förste notarie i Stockholms läns västra domsaga 1926-08-11–1927-05-31. Extra amanuens i ecklesiastikdepartementet 1927-06-15. Extra befattningshavare hos universitetskanslern 1927-05-23 och hos kammarkollegium 1927-11-19. Ammanuens i Ecklesiastidepartementet 1930. Förordnad att från och med den 1944-04-01 t. v. uppehålla en 2:dre kanskisekreterarebefattning 1944-03-03. E. o. andre kanslisekreterare i ecklesiastikdep. 1947-07-26. Andre kanslisekr. i Eckesiastikdep. 1948-04-01. Förste kansli sekr. i samma dep. 1959-09-25. E o förste kanslisekreterare i eckl:dep 1962-04-01 (1962-03-30). Pens. 1965-04-30. RNO 1965-06-06. Gift 1942-09-13 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 457) med Gulli Linnéa Charlotta Björklund i hennes andra gifte (gift 1:o med Hansson), född 1904-06-26 i Katarina förs
 • Maj Hilda Fredrika, född 1903-01-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Kanslibiträde hos Statens pensionatanstalt.

TAB 83

Emil Sebastian (son av Adolf Sebastian, tab 79), född 1853-09-30 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1871-04-03. Officersexamen 1873-04-16. Underlöjtnant vid fortifikationen 1873-04-25. Genomgick krigshögskolan å Marieberg 1876–1879. Löjtnant 1879-04-25. Anställd i Kongostatens tjänst i Afrika 1883-03-001886-03-00. Arbetsbefälhavare vid Karlsborgs fästningsbyggnad 1886-11-01. Innehar Kongostatens tjänstetecken 1889-01-30. Kapten 1890-07-01. Chef för 1. sappörkompani 1890-07-07. Tygofficer vid Göta ingenjörbataljon 1894-10-01. RSO 1894-12-01. GMfbg 1896-01-24. Fortifikationsbefälhavare i Karlskrona 1897-10-01. Major i armén 1901-04-26. Fortifikationsbefälhavare i Bodens fästning 1901-05-01. Major vid fortifikationen 1903-07-03. RNS:tOO 1904-12-01. Ledamot i kommittén för ordnande av Bodens försvar 1904–1905. Överstelöjtnant i armén 1905-03-10. Chef för Bodens ingenjörkår 1905-04-01–1907-08-31. Överstelöjtnant vid fortifikationen 1905-12-22. Fortifikationsbefälhavare vid kommendantskapet i Boden 1907-02-01–1908-09-30. LKrVA 1908-01-21. KVO2kl 1909-01-19. Chef för fästningsbyggnadsavdelningen inom arméförvaltningens fortifikationsdepartement 1909-04-26. Ledamot av marinförvaltningen och chef för dess fortifikationsavdelning 1910-01-21–1913-12-31. Överste i fortifikationen 1910-06-18. Avsked från beställning på stat och överste i fortifikationens reserv 1911-10-19. Ledamot av arméns kasernbyggnadsnämnd 1814-01-011923-12-31. Avsked ur reserven 1923-09-30. KNO2kl 1924-06-06. död 1941-12-08 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 295). Gift 1886-11-24 i Amiralitetsförsen, Karlsborg med Agnes Sofia Vilhelmina Kleman, född 1857-03-06 i Karlskrona, dotter av kommendörkaptenen Johan Bernt Kleman och Henriette Catharina Sheldon född Grahm.

Barn:

 • Rupert Sebastian, född 1889-01-14 på Karlsborg, död på Karlsborg 1894-07-08 och begraven på Karlsborgs kyrkogård.
 • Vivi, född 1895-06-08 i Malmö. Stiftsjungfru. Lärarinna vid Åhlinska skolan i Stockholm sedan 1917.
 • Sigurd Vilhelm, född 1896-08-13 i Malmö, Död 1898-06-05 på Kungsholms fort och begraven å Karlskrona nya kyrkogård.
 • Maud, född 1898-05-08 på Kungsholms fort. Stiftsjungfru. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1918–1920. Gymnastikdirektör 1920-03-22. Verksam som gymnastikdirektör en kort tid. Sekreterare hos föreningen GCI under många år. Gift 1921-06-19 i Hedvig Eleonora kyrka Hedvig Eleonora förs, Stockholm med civilingenjören Carl Vilhelm Robert Mossberg, från vilken hon blev skild 1932-09-28 genom Stockholms rådhusrättsutslag, född 1894-10-12.

TAB 84

Nils Vilhelm Alexander (son av Fredrik Vilhelm Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna, tab 77), född 1821-05-12 Säffle. Brukselev å Loviseholms bruk i Töftedals socken, Älvsborgs län 1836–1841. Bruksbokhållare å Bäckefors bruk i Bäcke socken, Älvsborgs län 1841–1844 och å Billingsfors bruk i Steneby socken, Älvsborgs län 1844–46. Bruksförvaltare Brydebolsfors Död 1885-08-26 på Lyckan i Brunskogs socken, Värmlands län, begraven på Brunskogs kyrkogård. Gift 1857-02-22 Martinsberg, med Ulrika Charlotta Nauclér, född 1834-04-29 på Brunsbergs bruk i Brunskogs socken, död 1914-06-28 på Lyckan och begraven på Brunskogs kyrkogård, dotter av krigskommissarien Martin Nauclér och Margareta Lovisa Unger.

Barn:

 • Ebba Eleonora Margareta, född 1858-02-08 på Martinsberg, död 1913-12-27 i Klara förs, Stockholm och begraven å norra kyrkogården i Stockholm. Gift 1878-10-20 i Bollnäs med civilingenjören Otto Hjalmar Leonard Liltke, född 1846-01-03 i Stockholm, död i Kungsholms förs, Stockholm 1902-10-02.
 • Vilhelm Martin Mauritz, född 1859. Modellsnickare. Död Se Tab. 85.
 • Jeanna Augusta Charlotta, född 1860-09-15, på Brydebolsfors, död 1904-01-07, drunknade i Vänern mellan Karlstad och Skattkärr. Gift 1897-05-12 med styrmannen Gustaf Georg Nordenstam, död 1897.
 • Carl Adolf Fredrik, född 1862. före detta stationsinspektör. Se Tab. 86.
 • Hilma Maria Vilhelmina, född tvilling 1862-10-07 på Brydebolsfors. Död 1911-04-11 i Chicago, Amerika. Gift 1885 med snickaren Axel Jonsson, född 1860.
 • Herman Olof Alexander, född 1865. Mekaniker. Död 1927. Se tab 87
 • Emilia Fredrika Ottilia, född 1868-03-05 Kyrkebol. Överflyttade till Nordamerika 1889. Gift i Southbend 1897-04-17 med ingenjören Gustaf Nyberg, född 1867-04-30 i Kalmar.
 • Fridolf Filip, född 1870-05-15 på Rämmene i Bro socken, Värmlands län. Anställd vid Eskilstuna gevärsfaktori sedan 1886. Ritare vid Stockholm–Västerås–Bergslagens järnväg 1895. Död ogift 1898-05-02 i Stockholm och begraven på norra kyrkogården i Stockholm.
 • Signe Lovisa, född 1872-04-28 på Bräcka i Långserud socken, död ogift 1904-08-05 Lyckan

TAB 85

Vilhelm Martin Mauritz, (son av Nils Vilhelm Alexander, tab 84), född 1859-03-13 på Brydebolsfors bruk i Norge. Volontär vid Värmlands regemente 1877-04-17. Avsked 1879-09-16 och överflyttade till Nordamerika 1882. En tid anställd vid Singers symaskinsfabrik i New York, sedan modellsnickare i South Bend, III. Död i Amerika. Gift 1885 med Lizzy Embric, död 1904.

Barn:

 • Maria, född 1887.
 • Jenny, född 1889.
 • Anna, född 1890.
 • Herman Alexander, född 1895.

TAB 86

Carl Adolf Fredrik (son av Nils Vilhelm Alexander, tab 84), född tvilling 1862-10-07 på Brydebolsfors bruk i Norge. Volontär vid Svea artilleriregemente 1880-04-19. 2. Konstapel 1881-12-23. Underofficersexamen 1882-04-29. Avsked 1882-11-20. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1882-11-20–1883-04-25. Anställd till sjöss 1883–1890. Kontorsbiträde vid Gävle–Dala järnväg 1891. Stationsskrivare vid Sandvikens station Gävle–Dala järnväg 1893. Stationsinspektor vid Forsbacka station 1910. Avsked 1925. Gift 1896-09-30 i Östersund med Agnes Leonida Persson, född 1875-06-10 i Skönsmon i Sköns socken, Västra Norrlands län, dotter av Daniel Persson och Maria Olsson.

Barn:

 • Karin Charlotta Maria, född 1898-03-10 i Sandviken i Ovansjö socken, Gävleborgs län utexamen från Gävle handelsinstitut 1916. Kvinnligt biträde vid postdirektionen i mellersta distriktet 1919-09-26. Kanslibiträde vid postdirektionen i mellersta distriktet 1920-06-20.
 • Ragnhild Margareta Leonida, född 1901-12-25. I Orsa, Kopparbergs län, realskoleexamen 1918. Död ogift 1925-04-20 i Gävle, begraven å Tveta kyrkogård, Värmlands län
 • Carl-Gösta, född 1904-11-10 Orsa. Anställd till sjöss 1920. Elektrisk montör i New York. Se Tab. 86A
 • Liss-Folke, född 1907-04-25 i Orsa. Realskoleexamen 1924-05-26. Anställd vid Gävle–Dala järnvägsilgodsexpedition i Gävle 1925. Se Tab. 86B
 • Agnes Marianne, född 1914-01-28 vid Forsbacka i Valbo socken, Gävleborgs län. Död 1927-05-12 och begraven å Tveta kyrkogård, Värmlands län.

TAB 86B

Liss-Folke (son av Carl Adolf Fredrik tab 86), född 1907-04-25 i Orsa förs, Kopparbergs län. Realskoleexamen 1924-05-26. Anställd vid Gävle–Dala järnvägsilgodsexpedition i Gävle 1925. Förste kontorist vid Gävle–Dala järnvägar. Gift 1931-10-10 i Heliga Trefaldighets förs, Gävle ]] med Elsa Maria Pettersson, född 1909-04-11 i Hille förs, Gävleborgs län.

Barn:

 • Elsa Marianne, född 1932-01-09 i Staffans förs, Gävle.
 • Laila Ulla Majt, född 1941-01-08 i Heliga Trefaldighets förs, Gävle (fb nr 3).
 • Ulf Folke

TAB 87

Herman Olof Alexander, (son av Nils Vilhelm Alexander, tab 84), född 1865-12-20 i Eda socken, Värmlands län. Konstapelkadett vid Göta artilleriregemente 1883-03-22. 2:e Konstapel 1884-11-25. Avsked 1887-05-29. Överflyttade till Nordamerika 1888. Mekaniker i Chicago. Död i Chicago 1927-04-13. Gift 1899 med Maria Ols(s)on, född 1897-01-09 i Gillberga socken, Värmlands län, dotter av Johannes Olsson och Maja Kajsa N. N.

Barn:

 • Edvard William (Vilhelm), född 1900-06-08. Apotekare. Gift 1925-02-25 i Chigago med Myra Shipherd, född 1905-08-16 i Cleveland, OH, USA. bibliotikarie. Dotter av Tilden G Shipherd och Emma Agnes Dugan.
 • Vernon (Verner) Herman, född 1904-06-04. Järnvägsdetektiv. Gift med Faye Jones, född 1904-09-08 i Calettsburg, Kentucky, kontorist, dotter av Samuel Jones och Emma May.
 • Signe Maria (Bess), född 1906-09-27 i Chicago. Gift 1935-03-16 i Chicago med John James Johnsson, född 1905-01-10 i Council Bluffs, Iowa, Kamrer, son av John Emanual Johnsson, farmare och Eliza Fannie Overton.
 • Frank Unger, född 1909-07-29 i Chicago. Källarmästare, värdshusägare, affärsman. Gift 1935-10-05 i Chicago med Helen Reynolds född 1911-04-19 i Chicago. Anställd i Chicago Police Dept. och Elizabeth Gaffney. Dotter av Michael Reynolds.
 • Greta Marianna, född 1913-04-30 i Chicago. Gift 1930-10-06 i Chicago med William Adams, född 1911-02-12 i Chicago. Chefsmekaniker.
 • Irene Charlotte, född 1915-04-02 i Chicago. Frimärkshandlare. Gift 1:o 1943-07-31 i Yuma, Arizona med Albert Wilfrid Thomas, född 1906-04-29 i San Fransisco, CA, USA. Mekaniker.
 • Ruth Mabel, född 1917-02-16 i Chicago. Gift 1939-10-21 i Raton, New Mexico med Wilmar Keith Strepper, född 1919-01-13 i Onslow, Iowa. Tryckeriförman. Son av kvarnbyggaren (millwright) Wilfred Ira Strepper och Maymie Lage.

TAB 88

Anders Gustaf (son av Nils Vilhelm Alexander, tab 84), född 1874-12-04 på Gullsby bruk i Brunskogs socken. Anställd vid Rottneros mekaniska verkstad i Sunne socken, Värmlands län 1892-04-01. Har sedan varit anställd såsom verkstadsarbetare vid ett flertal mekaniska verkstäder och dylikt. Filare vid C. E. Johanssons måttfabrik i Eskilstuna 1915-06-15. Gift 1903-01-24 på Ängen under Hillringsberg i Glava socken, Värmlands län med Christina Nilsson, född 1882-01-30 på Smedserud under Hillringsberg, dotter till Nils Magnusson och Anna-Lisa Nilsdotter.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1903-05-03 Smedserud och begraven på Karlstad kyrkogård.
 • Berta Linnea, född 1909-02-08 i Karlstad.
 • Anna'' Lisa Linnea, född 1914-03-29 i Söderhamn (Eskilstuna förs, fb). Gift 1:o 1935-06-22 i Fors förs, Eskilstuna (vb 73) med verkstadsarbetaren Olof Andersson (Törn) född 1915-02-01, skilda genom Stockholms RR:s utslag 1943-06-02.
 • Carin Linnea, född 1917-05-07 i Nyfors i Fors socken, Södermanlands län. Kartongarbetare. Gift 1:o 1940-07-27 i Eskilstuna (vb 102) med svetsaren Gustaf Sigfrid Jansson från vilken hon blen skild, född 1913-08-19 i Klosters förs, Södermanland, son av brödutk. Gustaf Edvard Jansson och Karolina Konstantia Bergström.

Källor

J. E. von Krusenstjerna Slägten von Krusenstjerna (1893). Baron Georges Wrangell: Genealogie der zur Estländischen Adelsmatrikel gehörenden Linien der Familie von Krusenstiern (1911).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: