Stråle af Ekna nr 87

Från Adelsvapen-Wiki

0087.jpg

Adliga ätten Stråle af Ekna nr 87 †

Adlad 1574-11-26, introd. 1625. Utslocknad på svärdssidan 1944.

De båda ätter med namnet Stråle, vilka under ständiga tvister om namn och säte på riddarhuset innehade samma nummer, nr 55, ända till 1649, då det resolverades, att de till en åtskillnad skulle »nämpna sig aff sine gårdar», hava i själva verket intet med varandra att göra. Härpå tyder framför allt deras vapen, vilka voro helt olika, men även det förhållandet att de tvistande ätternas representanter vid riksdagarna på 1630-och 40-talen icke vidkändes någon släktskap sinsemellan. Medan ätten Stråle af Sjöared med all sannolikhet kan anses hava erhållit frälsebrev redan av konung Karl Knutsson (1467), framgår det tydligt av sköldebrevet 1574 för ståthållaren Anders Svensson (Stråle af Ekna), att denne icke kunde åberopa något äldre frälse. På en under nämnda tvister inlämnad stamtavla (bland allegaterna till 1650 års riksdagsprotokoll) upptages intet om hans föräldrar och härstamning, medan en visserligen oriktig härledning upp till slutet av 1300-talet anföres för hans hustru, och i domboken 16581 för Östra härad i Småland uppgives också, att Olof Stråles fader, nämnda Anders Svensson »var en slät bondeson». Detta styrkes även därav, att Anders Svenssons brorson Anders Bengtsson (Anrep, tab 9), var en ofrälse man, men förvärvade »för sin gjorde tjänst» frälse på sin hustrus gods. Björnskog (i Hultsjö socken, Jönk.) m. m., vilka han inlöste 15991 (Anders Svensson Stråle beseglade köpebrevet).1 Anders Bengtsson var då gift med Elin Jonsdotter, dotter av Jon Svensson (halvhjort) till Björnskog och Cecilia Persdotter (Duse). Han fick 1619-07-28 k. brev på att i sin livstid få njuta sin hustrus frälsegods och efter hennes död konfirmation 1635 på att få behålla dessa gods under adlig frälsefrihet i sin livstid.1 Han kallas också välbördig (1640), levde ännu 1643 och skrev sig till Brunseryd (i Hjärtlanda socken, Jönk.) samt förde en sköld med ett hjärta, genomborrat av en pil, snett ställd över skölden med spetsen uppåt. Hans dotter Anna, gift med löjtnanten Anders Hansson (Ramsvärd), kallas ofta Hjort.1 Med visshet kan ätten Stråle af Ekna därför icke härledas längre tillbaka än till den med sköldebrev förlänade Anders Svensson. Se vidare ätten Stråle af Sjöared.

I vapnets hjälmtäcke skall även blått ingå.

Stråle af Ekna A8700.png

TAB A

Sven Larsson, länsman och skattebonde i Bröttjestad i Bredaryds sn (Jönk.), belagd 1538—1569, möj­ligen gift med en dotter eller syster till skattebonden Anders N.N. i Lunden i Bredaryds kyrkby.

Barn:

 • Anders Svensson, adlad Stråle Se Tab 1
 • Bengt Svensson, var fogdetjänare i Västbo hd 1572. (Anders Svenssons bror Bengt Svensson vars son Anders Bengtsson kallade sig Dusaeus och var gift med Elin Jonsdotter (halvhjort))

PhT:1968-69 sl98

TAB 1

Anders Svensson, adlad Stråle, till Kråkenäs i Gårdsby socken och Ubbemåla i Algutsboda socken, vilka han erhöll genom sitt gifte2, Ekna i Tjureda socken, som han 1584-05-16 tillbytte sig av konung Johan3, Mösjöås i Asa socken, Grövik i Allmundsryds socken m. m.2 alla i Kron. Fogde i Möre härad 1565–1571, på Kalmar slott 1572 och ånyo i Möre härad 1573–1575. Erhöll 1574-11-26 i Stockholm av konung Johan III adelsbrev jämte sköldemärke. Fick s. å. 30/11 livstidsfrihet på två skattehemman i Breareds socken, Jönköpings län. Fogde i Kalmar län 1576–1577 och därjämte i Ölands södra mot 1576. Fogde på Kronoberg 1578–1584 och ånyo på Kalmar jämte Ölands södra mot 1585–1586 [3]. Upptages i registret över Sveriges adel 15864. Tillhörde krigsbefälet och underskrev dess samt rådets och adelns skrivelse till konung Sigismund4 1589-09-05. Bevistade riksdagen i Stockholm 1590 och underskrev dess beslut samt förklaringen om arvsföreningen4. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Fogde på Kronoberg dels 1595–1596, dels 1602–16043. Fördes 1598-08 av konung Sigismund fången från Kalmar till Polen. Underskrev dödsdomen över riksråden i Linköping 1600. Död 1604-08-29 (onsdagen efter Bartholomei) och begraven i Växjö domkyrka12 arvskifte efter honom ägde rum 1607.2. Gift före 1575-07-24 med Anna Olofsdotter, som levde ännu 1618, dotter av Olof Hvit och Illiana (Elin) Håkansdotter (Båt av Billa).

Barn:

 • Catharina, död 1635 omkr. 1/7. Gift 1:o med Per Jönsson (Gyllensparre). Gift 2:o redan 1611 med Lindorm Persson Ulfsax, död 1638.
 • Ingrid, död före 1606-10-08. Gift med häradshövdingen Joen Nilsson (Rosenquist af Åkershult), i hans 2:a gifte, död 1600.
 • Marit, till Kråkenäs2. Levde 1642.5. Gift 162(2?) 14/6 på Ekna8 (säkert före 1623-01-04)12 med kornetten Nils Ulfsax, död 1648.
 • Elin, fick vid arvskiftet efter fadern Fagerås' gård i Bergs socken, Kronobergs län.[12]

EÄ­ rätt; EÄKrA; SoH:1953 sl97

TAB 2

Olof (son av Anders Svensson, adlad Stråle, tab 1), till Ekna m. m. Befallningsman på Kalmar slott 1594-07-13. Häradshövding i Uppvidinge härad i Småland 1598. Befallningsman på Kronobergs slott och över dess län 1599-02-07–1601. Sänd av hertig Carl som legat till romerska kejsaren 1600. Ståthållare på Dorpat 1601-10-26. Hovjunkare hos hertig Carl 1603. Fick s. å. 26/10 Nydala socken, Jönköpings län i förläning, med konfirm. 1613-09-26, som han innehade ännu 1616. Härold vid hertig Carls kröning 1607. Sändebud till Livland vid utväxling av fångar 1609-06-02. Legat till Holland 1610 och till Frankrike s. å. 19/3. Ståthållare på Älvsborgs slott och över dess län 1611-10-06. Uppgav fästningen till danskarna 1612-05-24, sedan han utstått en häftig nitton dagars belägring, varunder han själv blev träffad av en kanonkula. Den första vice president i Svea hovrätt 1614-02-16. Stämd till rätta 1619-05-04 inför k. m:ts riks- och krigsråd i anledning av Älvsborgs uppgivande och dömd till döden s. å. 21/6, men benådad mot erläggande av 4,000 riksdaler till Västerås och Uppsala domkyrkor. Nämnes vid 1642 och 1643 års riksdagar bland hemmablivna av adeln i Kronobergs län såsom gammal och mycket sjuklig. Död 1648. Gift med Märta Stolpe, levde änka 1671, men arvskifte hölls efter henne12 1674-02-12, dotter av häradshövdingen Magnus Clemetsson Stolpe, och Estrid Jönsdotter (Rosenbielke).

Barn:

 • Magnus, född 1617. Löjtnant. Död 1674. Se Tab. 3
 • Anders, till Tjureda i likan, socken, Kronobergs län. Kornett vid Smålands ryttare 1656. Död 1659-05-00. Gift.
 • Carin, död 1699. Hon ärvde Illareboda i Älmeboda socken, Mundekulla norregård i Långasjö socken, Sandsjöryd i Åseda socken och Örsholm i Örs socken, alla i Kronobergs län. Gift med överstelöjtnanten Zakarias Nilsson Sabel, adlad Sabelfelt, död 1664.
 • Maria, född 1625-08-04 på Ekna, död 1660-07-23 på Svanås och begraven i Ormesberga kyrka Kronobergs län. Där ett epitafium över henne finnes. Gift 1659-07-11 med häradshövdingen Johan Michelsson i hans 2:a gifte, fader till häradshövdingen Johan Svan, adlad Svanehielm.
 • Christina5. Var gift vid arvskiftet efter modern 1674.12
 • Anna, levde 1695-07-06, då hon gjorde sitt testamente, men var död 1696-03-03. Gift 1:o 1644-12-01 (morgongåvobrev s. å. 2/12) på Marsholm i Agunnaryds socken, Kronobergs län med majoren Nils Siöblad, död 1651. Gift 2:o 1654-09-00 på Marsholm med kammarherren Carl Netherwood, natural. Netherwood, född 1621, död 1672.
 • Margareta, till Kråkenäs i Gårdsby socken och Skognäs i Linneryds socken båda i Kronobergs län, död ogift 1706.[12].
 • Marta Stråle af Ekna, född omkr 1640, död omrking 1678 på Bråhult i Kristdala sn. Gift 1662 med ryttmästaren Jöns Sabelsköld, i hans 1:a gifte (omgift med hennes kusins barnbarn Anna Catharina Stråle se Tab 26), † 1696.

TAB 3

Magnus (son av Olof, tab 2), till Elovshult il Väckelsångs socken, Loftsryd i Asa socken och Sporsås i Örs socken alla i Kronobergs län2 samt Åseboholm i Fliseryds socken och Bo i Mönsterås' socken båda i Kalmar län. Född 1617-11-06 i Hults socken, Jönköpings län. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 16386. Löjtnant därst. 16446. Död 1674 natten till den 26 april på Åseboholm och begraven i Högsby kyrka, där hans vapen och grav finnes. 'Han tvistade vid flera riksdagar med Strålarne af Sjöared om namnet och sätet å riddarhuset och fick 1649 sig äntligen tilldömt numret 55 (nu 87) i svenneklassen framför Stråle af Sjöared. Gjorde jämte sin fru betydliga föräringar till flera kyrkor, särdeles Fliseryds. Besatt betydlig fast egendom, som gav anledning till ständiga rättegångar.'. Gift 1:o 1642 med Elisabet Sabelsköld, död 1659-12-00, dotter av majoren Carl Jönsson, adlad Sabelsköld, och hans 1:a fru Magdalena Sträng. Gift 2:o 1664-05-15 med Catharina von Scheiding, som vid arvskiftet efter mannen fick, förutom andra gods, även Billa i Hemmesjö socken, Kronobergs län, vilket tillhört hans farfars svärmor, begraven 1699-09-21 i Normlösa socken, Östergötlands län, dotter av ståthållaren Otto von Scheiding, och Margareta von Masenbach.

Barn:

 • 1. Olof, född 1643. Löjtnant. Död 1722. Se Tab. 4
 • 1. Johan, till Åseboholm och Bo. Född 1646-12-02, död ogift och utan tjänst 1667-06-15 och begraven i Klara kyrka i Stockholm, där hans vapen före branden fanns.
 • 1. Marta, född 1650 på Åseboholm. Hon fick i arv efter fadern Loftsryd, Eke, Pedersgärde och en del i Kvarntorp. Levde ännu 1708. Gift med häradshövdingen Erik Nentzel, adlad Ehrenklo, i hans 2:a gifte, född 1629, död 1687.
 • 1. Magdalena, född 1651 på Åseboholm, död 1711, pingsttiden, på Kyrkoby. Hon fick vid arvskiftet efter fadern hälften i Kyrkoby, Långemåla och Skallebo samt en del i Kvarntorp. Gift 1677 efter 16/2 med kaptenen Lorentz de la Grange, adlad de la Grange, född 1635, död 1708.
 • 1. Anders, till Åseboholm. Född där 1652-08-13. Student i Lund 1670. Sergeant vid Kalmar regemente. Fänrik därst. 1679. Reducerad, åter fänrik 1681-07-26. Död ogift 1684-06-10 på Åseboholm och begraven i familjegraven i Högsby kyrka, där hans vapen uppsattes. Han fick på sin lott Åseboholms säteri samt Huseby, Rinkeby och Norr-Hagby m. m.
 • 1. Catharina, född 1653 på Åseboholm, död 1692, då testamente efter henne gavs till Fliseryds kyrka. Hon fick efter fadern Möcklehult, Gelnebo, Nytorp, Ingelstorp och andel i Kvarntorp. Gift med löjtnanten Nils Johan Crail, i hans 1:a gifte, död 1719.
 • 1. Magnus, född 1656. Korpral. Död 1732. Se Tab. 8
 • 1. Estrid, född 1658 på Åseboholm. Hon fick vid arvskiftet Borlanda, Tolg och Föreby samt Hubbete ålfiske och del i Kvarntorp. Gift med kaptenen Gustaf Silfverlåås, i hans 2:a gifte, död 1704.

TAB 4

Olof (son av Magnus, tab 3), till Ekna samt Farstorp12 i Nye socken, Jönköpings län och Torsjö12 i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Född 1643-12 på Åseboholm. Löjtnant. Kallas kapten 1720. Död 1723 på Ekna (gjorde jämte hustrun sitt testamente s. å. 22/2)12 och begraven i Tjureda12 kyrka i Småland, där hans vapen uppsattes. Han fick vid arvskiftet efter fadern Ekna sätesgård samt Stojby, Borlanda och Sjöaryd ävensom Gruda i Västergötland. Gift 1674 med Christina Magdalena Hård af Torestorp, till Farstorp, född 1653, död 1725, dotter av Gustaf Claesson Hård af Torestorp.

Barn:

 • Catharina. Maria, född 1676, död genast.
 • Elisabet, född 1677-12-23, död 1709-01-30 och begraven på Tjureda kyrkogård (på det ställe, där gamla kyrkan stod). Gift 1693-10-08 med överinspektören Arvid Gallander, adlad Strålenhielm, i hans 1:a gifte, född 1665, död 1732.
 • Dorotea Christina, född 168(0), död 1768-01-16 på Törsjö i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Gift 1700-10-06 med kaptenen Per Rosenbielke, i hans 2:a gifte, född 1661, död 1738.
 • Magnus, född 1681. Inskriven i Växjö skola12 1693-05-09.
 • Gustaf, född 1683. Löjtnant. Död 1721. Se Tab. 5
 • Carl, död som barn.
 • Claes, född 1685. Inskriven i Växjö skola12 1693-05-09. Fänrik vid Kronobergs regemente 1704-12-29. Stupade ogift 1706-02-03 vid Fraustadt.
 • Märta, född 1687, död s. å.
 • Maria, född 168(9), död 1766-05-23 på Ekna, vilket hon sist ärvde och efter vars död denna gamla familjeegendom, av vilken ätten har sitt namn, gick ur släkten. Gift 1:o 1712 med ryttmästaren vid södra skånska kavalleriregementet Anders Otto Renner, död 1714-07-16 efter ett slagsmål med löjtnanten Justus Weier nära Glimåkra by i Skåne. Gift 2:o med överstelöjtnanten Magnus Ulfsax, född 1668, död 1741.
 • Johan, död ung.
 • Catharina Elisabet, född 1692-09-25, död 1767-06-17 på sin egendom Billa Södragård i Hemmesjö socken, Kronobergs län och begraven i egen murad grav i Hemmesjö kyrka. Gift 1712 med kommendörkaptenen vid amiralitetet Henrik Vilhelm Pley, född 1688, död 1749-01-17 på Billa och begraven s. å. 7/11.

TAB 5

Gustaf, (son av Olof, tab 4), till Farstorp i Nye socken, Jönköpings län. Född 1683. Inskriven i Växjö skola12 1693-05-09. Korpral vid Kronobergs regemente. Förare därst. 1700-04-30. Sergeant. Fältväbel 1704-03-10. Fänrik s. å. 29/12. Löjtnant 1708-05-15. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död 1721-05-08 under fångenskapen i Solvytjegodsk. Gift i Riga under fångenskapen med Marta Stamm, född 1690 i Livland, död 1759-01-16 på Farstorp. Hon hade följt sina föräldrar i ryska fångenskapen.

Barn:

 • Gustaf, född 1714 i Tobolsk. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1736. Död ogift 1743 i februari under kriget i Finland. Han hemkom 1722 jämte modern och systern från Sibirien och tog, liksom systern, arv efter farfadern.
 • Johanna, till Farstorp. Född 1715 i Tobolsk, död 1807-05-10. Gift 1740-04-07 på Farstorp med kaptenen Fredrik Vilhelm Baggensköld (Bogg), död 1761, som 1756 övergav henne.

TAB 6

Lennart, (son av Magnus, tab 3), till Bo i Mönsterås' socken och Virum i Misterhults socken båda i Kalmar län. Pikenerare vid Livgardet 1664 5/1-Fänrik vid Kalmar regemente. Konfirm.fullm. 1672-04-17. Kaptenlöjtnant 1676. Kapten 1679. Begraven i Mönsterås' kyrka. Han fick vid arvsfördelningen efter fadern Bo sätesgård samt Älgarum och andelar i Forssa, Boetorp och Sibbehult. Gift med sin broders svägerska Elisabet Zelow, döpt 1657-08-15 i Misterhults socken, död 1737-03-18 på Virum, dotter av amiralitetskaptenen Olof Zelow och Ingrid Hammarskjöld, samt brorsdotter till överstelöjtnanten Christer Zelow, natural. Zelow.

Barn:

 • Magnus, född 1685. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1703-08-31g. Löjtnant därst. 1705-10-09. Kaptenlöjtnant 1707-06-08. Död ogift 1710-03-10 i Kristianstad.
 • Vendla Märta, d. 1689-01-11 på Virum, död ogift före 1743.
 • Magdalena Catharina, begraven 1691-01-04 i Misterhults socken.
 • Helena Christina, född 1691, död 1718-07-02 på Virum. Gift 1718-03-30 i Misterhults socken med löjtnanten Daniel Bongenhjelm, nr 1352, i hans 1:a gifte, död 1721.
 • Olof Lennart, född 1693. Kapten. Död 1757. Se Tab. 7
 • Inga Elisabet, född 1694, död 1702-07-13.

TAB 7

Olof Lennart, (son av Lennart, tab 6), till Bo och Virum. Född 1693. Volontär vid bergsregementet 1709. Förare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1710. Sergeant därst. s. å. i maj. Fänrik s. å. 30/8. Sekundlöjtnant vid Kalmar regemente 1711-04-05. Avsked 1719-09-30. Död 1757-07-05 och begraven s. å. 17/7 i Misterhults socken. Gift 1714 med Hedvig Sofia Björnberg, född 1698-07-01. Död 1757 Skyttorpet å. 11/12, dotter av översten Carl Björnberg, och Catharina Elisabet Piper, C.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1719-11-06, död 1773-04-28 Åsta. Gift 1:o 1749-09-05 på Virum med gästgivaren och handlanden Jakob Hollsten, död 1760-02-06 i Misterhults socken. Gift 2:o 1766-09-26 på Åsta med N. N. Salomonsson.
 • Carl Leonard, född 1727-12-05 på Virum. Rustmästare vid livgardet. Död 1744-09-14 i Stockholm.
 • Eleonora Charlotta, född 1729-03-04 på Virum, död 1798-05-04 i Misterhults socken. Gift 1748-10-20 på Virum med kornetten Ernst Cratz, född 1721, död 1789-12-09 på Stora Basthult i Misterhults socken.
 • Gustaf Fredrik, född 1730-04-28 på Virum, död där 1731-04-13.
 • Johan Fredrik, född 1733-08-16. Fänrik vid Hessensteinska regementet. Död 1753-02-14 på Virum.
 • Hedvig Christina, född 1737-02-04, begraven s. å. 18/3 i Misterhults socken.
 • Christina Sofia, född 1739-06-06 i Misterhults socken, död s. å.

TAB 8

Magnus, (son av Magnus, tab 3), till Flädingstorp i Vissefjärda socken, Kalmar län. Född 1656-03-17 Åseboholm. Student i Lund 1670. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1674. Korpral därst. 1676-11-00. Avsked s. å. Död 1732-06-14 på Väderum i Tuna socken, Kalmar län och begraven s. å. 7/7 i familjegraven i Högsby kyrka Kalmar län. Han fick vid arvskiftet efter fadern Flädingstorps säteri m. fl. gårdar. Gift 1678 med Catharina Zelow, död 1720 på Gårdveda i likanämnd socken, Kalmar län och begraven s. å. 4/5, dotter av amiralitetskaptenen Olof Zelow och Ingrid Hammarskjöld, samt brorsdotter till överstelöjtnanten Christer Zelow, natural. Zelow.

Barn:

 • Vendla, född 1681, död 1705-11-30 på Gårdveda. Gift 1:o 1697 med kaptenen Peter von Hagendorn, född 1666, död 1698. Gift 2:o 1701-02-26 med sekundkaptenen vid Kalmar regemente Patrik Trail, död 1705.
 • Elisabet, född 1686, död 1761-10-06 på Gårdveda. Gift 1:o 1704 med överstelöjtnanten Christoffer Falkengréen, i hans 3:e gifte, född 1647, död 1708. Gift 2:o med kaptenen Hans Mörner, i hans 2:a gifte, född 1670, död 1728. Gift 3:o 1733-05-28 i Gårdveda socken med kaptenen Georg von Soltner, född 1683, död 1755-09-28 på Gårdveda.
 • Magnus G Johan, född 1688. Fänrik. Död 1736. Se Tab. 9
 • Brita Christina, född 1690, död 1772-04-22 på Ekhult i Fliseryds socken, Kalmar län. Gift 1711-03-14 med kaptenen Ragvald Billingberg, född 1689, död 1734.
 • Ingrid Margareta, född 1692, död 1759-02-25 Berg och ligger jämte sin man begraven i Mönsterås' kyrka. Gift 1722 med kornetten Sven Gabriel Hellenstierna, född 1697, död 1767.

TAB 9

Magnus G Johan, (son av Magnus, tab 8), till Åsebo i Fliseryds socken, Kalmar län. Född 1688. Furir vid garnisonsregementet i Stade. Avsked 1709 och fick s. å. 16/7 pass att resa till Sverige. Fänrik vid Kalmar regemente 1710-01-26. Död 1736-12-15 på Åsebo, 'sedan han blivit stucken genom ryggen av en major Lilja'. Gift 1:o 1710 med Magdalena Leijonfelt, död 1723, dotter av tygmästaren Johan Vilhelm Leijonfelt, och Catharina Palmgren. Gift 2:o 1726 med Christina Maria Scarin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Daniel Bergenström), död 1747-05-00 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Magnus Vilhelm, född 1713. Underofficer vid amiralitetet. Reste 1730 utrikes till sjöss och lär hava dött utomlands.
 • 1. Christina Catharina, född 1714, död ogift 1792-12-28 Mjöshult
 • 1. Johan Magnus, född 1718. Häradsskrivare. Död 1791. Se Tab. 10.
 • 1. Daniel, född 1720. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 11
 • 1. Emerentia Catharina, född 1721, död ogift 1782-05-28 på Gårdveda.
 • 2. Carl Axel, född 1728-04-04 på Åsebo. Underofficer vid sjöstaten. Reste flera år utrikes till sjöss och blev därunder borgare i Tranquebar på Koromandelkusten. Återkom på 1760-talet till Sverige och nedsatte sig på sin egendom Andersbo i Hjorteds socken. Död där barnlös 1812-05-18. Gift 1770-01-12 med Christina Margareta Sandberg, född 1733-01-13 i Hjorteds socken, död 1820-04-26 på Andersbo, dotter av kaptenen i holsteinsk tjänst Anders Johan Sandberg och Elisabet Adamsdotter Schildt, som var holsteinska generalen Axel Christoffer Schildts syster.
 • 2. Adam Fredrik, född 1730 på Åsebo. Volontär vid livgardet 1747-09-16. Kadett vid kadettkåren 1748-10-15. Furir därst. 1750. Tillika ämnessven vid vetenskapsakademien 1751-06-20. Sergeant 1753-06-12. Fänrik i armén 1756-12-01. Fänrik vid greve Posses regemente. Löjtnant vid nyssn. regemente 1760-01-31. Kapten i armén s. å. 26/3. RSO s. å. 28/4. Stabskapten vid drottningens livregemente s. å. 14/10. Kompanichef därst. 1762-09-13. Död ogift 1768-11-08 i Stralsund. 'Han uppfostrades efter faderns död i Stockholm, dit modern, bliven änka, flyttade. Utmärkte sig vid kadettkåren så, att han sattes till lärare för sina kamrater i vissa stycken. Försvarade sig den 20 jan. 1760 vid Stolpe-Fehr i Pommern med 25 man mot 500 preussiska husarer, varvid han blev skjuten genom ena armen och fick flera hugg i huvudet, sammanräknat fjorton blessyrer, samt fördes såsom död, själv tredje från valplatsen i preussisk fångenskap, varunder han blev väl skött, i synnerhet genom änkefältmarskalkinnan Schwerins försorg. Fick 100 rdr till äreskänk av Stockholms stad av de där gjorda sammanskott.'

TAB 10

Johan Magnus, (son av Magnus Johan, tab 9), född 1718-02-20 på Åsebo. Kom på ett häradsskrivarkontor 1738 och på landskontoret i Kalmar 1741. Stadskassör i nämnda stad 1745-03-00. Häradsskrivare i Tjust 1754-12-00. Avstod tjänsten med bibehållandet av bostället Aleglo i Loftahammars socken, Kalmar län. Död där 1791-01-24 och begraven i Loftahammar. 'Han nödgades jämte yngre brodern Daniel år 1727 vintertiden, barfotad och illa klädd, rymma ur faderns hus för dennes hårdhets skull och kom till Karlskrona, där han i några år var tjänstgosse hos superintendenten doktor Nils Wallerius, vilken han 1734 medföljde till Stockholm. Kom därifrån mot slutet av året hem till fadern på Åsebo, men måste åter i febr. 1735 rymma därifrån för hans omänskliga behandling och kom åter till Karlskrona, varifrån han med ett kronofartyg for till Riga, där han sattes i repslagarlära och utstod mycket svår medfart. Återkom därifrån 1737 till Karlskrona, där han fick underrättelse om faderns död. Skötte sin häradsskrivarsyssla med skicklighet och nit samt var en redlig och i orten mycket aktad och anlitad man.' Gift 1:o 1749-11-01 med Christina Margareta Brauner, död 1756-11-27 i barnsäng, dotter av prosten och kyrkoherden i Ålems pastorat av Kalmar stift Daniel Brauner och hans 2:a hustru Charlotta Beata Folcker samt brorsdotter till arkiatern doktor Lars Braun, adlad Braunersköld, och landshövdingen Johan Brauner, adlad och friherre Brauner. Gift 2:o 1758-02-09 Nora med Hedvig Christina Tranéa, 'som aldrig gick i säng med honom utan blev 1764-03-07 från honom skild', i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-12-26 med Anders Strömdal), född 1738, död 1813-01-15 på Nora. Gift 3:o 1766-11-04 på Högs- rum i Fliseryds socken, Kalmar län med sin broders svägerska Anna Elisabet Marcks von Würtemberg, född 1729-02-16 Rostorp, död 1802-02-03 på Högsrum, sedan hon gjort testamente till sin styvdotter Magdalena Charlotta, samt begraven i Fliseryds kyrka, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg, och hans 1:a fru Märta Nyman.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1750-09-27 i Kalmar. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1771-07-23. Kammarskrivare därst. 1773-05-13. Mönsterskrivare vid livgardet s. å. 13/6. Fältkassör vid skånska kampementet 1774-08-04. Regementskommissarie vid änkedrottningens livregementes bataljon i Stockholm 1776. Bokhållare i förutn. kollegium 1780-12-00. Kammarförvant därst. 1781-05-17. Avsked som mönsterskrivare vid livgardet 1783-12-07. Kamrerare 1784-01-02. Avsked från kamrerarbeställningen 1805-05-07. Död barnlös 1819-10-28 i Stockholm och begraven i Kungsholms kyrka. Han gjorde testamente av en summa penningar till pensioner och stipendier, ställd under riddarhusdirektionens vård och förvaltning. Gift 1794-10-18 i Stockholm med Helena Margareta Schmidt i hennes 3:a gifte (gift 1:o 1776 före 1/8 i Stockholm med hattstofteraren och handlaren Jakob Fischer, född 1746, död 1779-11-01 i Stockholm. Gift 2:o 1780-06-20 nämnda stad med gulddragaren Petter Widman i hans 2:a gifte, född 1734, död 1790-01-15 i Stockholm), född 1751-06-03, död 1829-04-04 i Stockholm, dotter av bergsfogden vid Nya Kopparberg Johan Schmidt och Gustaviana Fellenia.
 • 1. Magdalena Charlotta, född 1752-02-14 i Kalmar, död ogift 1803-07-07 Nytorp. Hon fick testamente av sin styvmoder Anna Elisabet Marcks von Würtemberg.
 • 1. Catharina Margareta, född 1753-05-20 i Kalmar, död 1764-12-25.
 • 1. Anders Peter, född 1756-11-27 på Aleglo. Inskriven på landskontoret i Kalmar 1779-03-00. Länsbokhållare därst. s. å. 16/6. Landskamrerare i Kalmar län 1795-06-03. Kammarrättsråds titel 1812-01-16. Avsked 1824-09-28. Död barnlös 1825-03-15 i Kalmar. Gift där 1802-09-07 med Maria Margareta Klint, född 1766-01-11, död 1836-06-09, dotter av politieborgmästaren i nämnda stad Gabriel Klint och Hedvig Christina Swebilia.
 • 3. Erik Vilhelm, född 1768-07-12 på Aleglo, död där 1771-05-31.
 • 3. Marta Catharina, född 1769-12-04 på Aleglo, död där s. å. 28/12.
 • 3. Hedvig Eleonora, född 1770-11-18 på Aleglo, död där 1772-07-07 och begraven s. å. 12/7 i Loftahammars kyrka.

TAB 11

Daniel, (son av Magnus Johan, tab 9), född 1720 på Åsebo. Lärstyrman vid amiralitetet 1737-12-24. Arklimästare därst. 1743-12-21. Löjtnant vid Jaktvarvet 1747-10-01. Löjtnant vid amiralitetet 1755-08-09. Drunknade 1760-06-05 vid Perth i Pommern på återresan från Greifswald, där han varit för att hämta order, samt begraven i sistnämnda stad. 'Han nödsakades år 1727 jämte äldre brodern Johan Magnus rymma från fadern för dennes hårdhets skull och kom till Karlskrona, där han en tid såsom tjänstgosse förtjänade sig födan. Kom 1732 i presidenten Taubes tjänst, vilken om hans undervisning drog försorg samt hjälpte honom till befordran. Ärvde efter fadern hälften i Åsebo, vilken familjeegendom han 1759 försålde.' Gift 1748-04-05 Högsrum med Catharina Elisabet Marcks von Würtemberg, född 1726-01-10 Rostorp, död 1791-04-13 på Stora Finsjö i Fliseryds socken och begraven i Fliseryds kyrka, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg, och hans 1:a fru Märta Nyman.

Barn:

 • Märta Magdalena, född 1750-03-17 på Åsebo, död 1819-01-18 Nytorp. Gift där 1783-09-25 med kommissionslantmätaren i Kalmar län Fredrik Georg Müller, född 1750 i Kalmar, död 1826 Hinshult
 • Gustaf Adolf, född 1752-10-09 på Åsebo. Volontär vid Södermanlands regemente. Reste 1769 till Holland, där han for till sjöss för holländska ostindiska kompaniets räkning. Skall hava dött ogift.
 • Carl Vilhelm, född 1754. Kommerseråd. Död 1815. Se Tab. 12.
 • Daniel, född 1757-03-08 på Åsebo. Reste 1774 till Holland. Kofferdikapten därst. 1782-01-00. Kaptenlöjtnant i holländska ostindiska kompaniets tjänst 1784. Död ogift 1788-06-23 på hospitalet i Batavia. Han blev en gång fången på Sumatra.

TAB 12

Carl Vilhelm, (son av Daniel, tab 11), född 1754-09-06 på Åsebo. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1777-07-21. Mönsterskrivare vid livgardet s. å. 9/9. Kammarskrivare i pommerska licentkontoret 1779-09-22. Extra ordinarie kammarskrivare i kommerskollegium 1781-08-28. Avsked från mönsterskrivarsysslan 1783-02-17. Revisor i sistnämnda kollegium s. å. 19/5. Andre kanslist i riddarhuset s. å. 20/6. Tillika kamrerare i kollegii manufakturfondskontor 1787-05-30 samt riddarhuskamrerare 1788-01-26. Kamrerare vid Vadstena adliga jungfrustift s. å. 9/7. Assessor i sistnämnda kollegium 1794-04-17. Kommerseråd 1808-02-12. RNO 1815-01-28. Död s. å. 10/11 i Stockholm och begraven på Ladugårdslands kyrkogård. Han bevistade riksdagarna 1786, 1789, 1792 och 1800 samt var flera gånger fullmäktig i riksgäldskontoret och revisor i bankoverket. Gift 1785-10-13 i nyssn. stad med Hedvig Ulrika Lundberg, född 1765-12-26, död 1807-06-05 Brygga, dotter av rustmästaren vid Stockholms arsenal Nils Peter Lundberg och Hedvig Lindbom.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1785. Kammarförvant. Död 1818. Se Tab. 13.
 • Nils Vilhelm, född 1787. Justitieråd. Död 1853. Se Tab. 14.
 • Gustaf Ulrik, född 1789-04-21 i Stockholm. Student i Uppsala. Extra kontorsskrivare i riksens ständers bank 1804-11-08. Död ogift 1809-05-28 i Halmstad.
 • Hedvig Elisabet, född 1791-08-11. Stiftsjungfru. Död 1851-02-27 Uddboö. Gift 1:o 1811-06-24 i Stockholm (på Brygga?) med kammarrådet, ledamoten i rikets allmänna ärenders beredning, RNO, Johan Erik Edman i hans 2:a gifte, född 1765-06-10, död 1814-04-30 i Göteborg. Gift 2:o 1824-06-07 Broby med överjägmästaren Vilhelm Westbaum, född 1783-07-09 i Söderby-Karls socken, Stockholms län, död 1831-09-09 i Estuna socken, Stockholms län.
 • Fredrik Adolf, född 1794-02-03 i Stockholm. Furir vid Svea artilleriregemente 1811-03-08. Underlöjtnant därst. s. å. 11/3. Löjtnant i armén 1816-03-19. Avsked 1817-07-29. Reste utrikes. Han bevistade fälttågen i Tyskland 1813 och 1814.
 • Carolina Ulrika, född 1796-12-28 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1798-11-29 i nämnda stad.

TAB 13

Carl Magnus, (son av Carl Vilhelm, tab 12), född 1785-12-16 i Stockholm. Student i Uppsala. Kom 1802 på ett häradsskrivarkontor i Kalmar län och 1804 på landskontoret i Kalmar. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegii finska kontor 1805-01-22. Amanuens vid riddarhuskontoret s. å. 30/4. Kammarskrivare i förutn. kollegium, även s. å. 14/6. Kammarförvant därst. 1810-10-26. Vice riddarhuskamrerare. Död 1818-10-24 i Stockholm. Gift 1817-07-06 med Anna Elisabet Fröling, död 1822-11-24 i Stockholm.

Barn:

 • Viktor Magnus, född 1818-11-24. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1839-09-14. Premiäriöjtnant därst. 1846-11-03. Död ogift 1848-03-15 i Stockholm.

TAB 14

Nils Vilhelm, (son av Carl Vilhelm, tab 12), född 1787-04-16 i Stockholm. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1803-06-22. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet därst. s. å. 15/11. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1804-02-09. Vice notarie i förutn. hovrätt s. å. 26/9. Kanslist i riksgäldskontoret 1806-09-29. Kopist i förutn. expedition 1807-07-19. Kanslist därst. 1809-06-29. Protokollssekreterare 1810-09-26. Vice riddarhuskamrerare 1813-11-00. T. f. revisionssekreterare 1814-05-01. Riddarhuskamrerare 1815 efter sin fader. Expeditionssekreterare 1817-01-03. Revisionssekreterare 1820-01-11. Kamrerare vid KMO och RNO 1825-07-04. Justitieråd 1826-05-02. Avsked från ordenskamrerarebefattningen s. å. 27/11. Avsked från riddarhuskamrerartjänsten. KNO 1836-07-04. Avsked från justitierådsämbetet 1851-08-26. Död 1853-01-06 på sin egendom Rörstrand vid Stockholm och begraven på Nya kyrkogården. Gift 1814-10-10 Malmsjö med stiftsjungfrun Lovisa Regina Lagerhjelm, född 1790-02-04 på Falkenå i Kräklinge socken, Örebro län, död 1869-03-28 på Rörstrand, dotter av majoren Gustaf Lagerhielm, nr 792, och hans fru och syssling Ulrika Charlotta Lagerhjelm.

Barn:

 • Vilhelm, född 1816. Landshövding. Död 1902. Se Tab. 15
 • Lovisa Vilhelmina, född 1817-11-26 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1885-03-12 i nämnda stad.
 • Charlotta Elisabet, född 1819-11-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1899-09-25 i nämnda stad. Gift 1847-08-27 på Rörstrand med häradshövdingen i Södertörns domsaga, RNO, Nils Christian Claesson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1830-10-26 på Arendal med Anna Cronsioe, född 1802-02-16 i Lund, död 1845-05-13 på Lindhof, dotter av räntmästaren Svante Torbjörn Cronsioe och Kajsa Juliana Jacobsson), född 1800-11-27 i Billinge socken, Malmöhus län, död 1881-01-20 i Stockholm. Änkefru Claeson, född Stråle af Ekna, ägde del i huset nr 25 vid Jakobsbergsgatan i sistnämnda stad.
 • Nils Gustaf, född 1821. Major. Död 1904. Se Tab. 17
 • Hildegard Sofia Augusta, född 1824-02-09 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1910-10-28 i nämnda stad Adolf Fredriks förs. Gift 1847-10-12 på Rörstrand med kammarherren August Alfred von Francken, född 1822, död 1866.
 • Gustaf Holdo, född 1826. Disponent. Död 1896. Se Tab. 20.
 • Hedvig Ulrika Augusta, född 1828-10-21 i Stockholm, död 1903-07-11 på Åby. Gift 1854-06-12 på Rörstrand med översten greve Sven Robert Löwen, född 1808, död 1868.

TAB 15

Vilhelm, (son av Nils Vilhelm, tab 14), född 1816-02-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1832-06-12. Kansliexamen 1835-06-11. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen s. å. 29/7. Examen till rättegångsverken 1836-05-30. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 23/6. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 2/12. Vice notarie därst. 1838-05-02. T. f. kopist i justitiekanslersexpeditionen 1840-12-24. Vice häradshövding 1845-04-17. Kanslist i nyssn. expedition 1846-01-30. Assessor i Svea hovrätt 1848-12-22. T. f. polismästare i Stockholm 1851-02-04. RNO 1852-04-28. T. f. underståthållare s. å. 15/5. Underståthållare s. å. 29/5. Generaldirektör och ordförande i styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar 1855-10-03. Ordförande hos fullmäktige för civilstatens pensionsinrättning 1857. KNO 1860-05-05. KNS:tOO 1862-08-15. Ordförande i direktionen över Södertälje kanal och slussverksbyggnad 1864–1898. Landshövding i Stockholms län 1867-07-05. Ordförande i nämnda läns landsting 1867–1887. Ledamot av riksdagens första kammare 1869–1896. KmstkNO 1870-06-11. LLA 1871-11-20. Avsked från landshövdingämbetet 1888-02-06. Erhöll Stockholms läns hushållningssällskaps GM 1889-01-00. Död 1902-03-23 i Stockholm. Gift 1:o 1850-11-11 i Stockholm med Dorotea Adelaide (Adèle) Wester, född 1826-11-25 i Stockholm, död där 1869-12-25, dotter av överstelöjtnanten Lars Magnus Wester och Carolina Mandorff. Gift 2:o 1871-11-02 i Skövde med Ida Josefina Ulrika Eugenia Henriette Lindencrona nr 1579, född 1844-03-04 Åkedal, död 1907-07-16 i Frankfurt am Main, dotter av kaptenen Evald August Lindencrona, och Josefina Beatrix Sabina Maria Montgomery, A.

Barn:

 • 1. Anna Lovisa Carolina, född 1851-09-30 i Stockholm, död där, Oscars förs ]] 1922-05-23. Gift 1874-05-19 i nämnda stad med vice auditören vid Svea livgarde, praktiserande advokaten i Stockholm, OffTMO, RPrKrO4kl, Carl Viktor Emanuel Hellberg, född 1844-11-01 i nämnda stad, död där 1896-08-05.
 • 1. Nils Vilhelm Magnus, född 1856. Godsägare. Död 1919. Se Tab. 16.
 • 1. Gustaf Viktor Teodor, född 1864-08-31 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1882-05-17. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1883-04-11 och examen till rättegångsverken 1887-09-13. Attaché s. å. 18/11. Attaché i Paris s. å. 29/12. Attaché vid beskickningen i Madrid 1888-12-31. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1890-04-18. RSpCIII:sO s. å. 23/7. T. f. legationssekreterare i S:t Petersburg 1892-11-05–1893-02-05, i Paris 1893-12-04–1894-02-09, i Köpenhamn 1895-06-20–7/8, i Paris s. å. 6/10–2/12 och i S:t Petersburg 1896-03-11–7/5. RDDO 1894-07-00. RFrHL 1896. Kammarherre 1897-09-18. SiamKrO3kl s. å. T. f. legationssekreterare i S:t Petersburg s. å. 12/11. T. f. legationssekreterare i Washington 1898-11-25. RRS:tStO2kl 1899-03-00. RNS:tOO1kl 1901-01-21. Förste sekreterare i utrikesdepartementet s. å. 5/12. T. f. legationssekreterare i Washington 1905-09-00. RNO s. å. 1/12. Avsked från förste sekreterarbefattningen och förordnad till legationsråd över stat 1907-01-18. Förordnad att tjänstgöra vid beskickningen i Rom s. d. Ånyo legationsråd över stat s. å. 5/6. KDDO2kl s. å. 20/8. KVO2kl 1911-04-26. Avsked från legationsrådsbefattningen 1913-07-04. Ministre plénipotentiaires n. h. o. v. s. d. KItS:tMLO. Död 1935-06-05 i Monte Carlo. Gift 1902-07-10 i S:t Heliers church i Jersey med Mary Virginia Ramsay Harding i hennes 2:a gifte, född 1871-07-01.

TAB 16

Nils Vilhelm Magnus, (son av Vilhelm, tab 15), född 1856-08-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1875-05-13. Student i Uppsala s. å. Genomgick Johannisbergs lantbruksskola 1876–1877. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1879. Avgången s. å. Ledamot av Södertälje lasarettsdirektion 1885–1901. Brännerikontrollör 1901–1910. Statens tillsyningsman vid allmänna brännvinsnederlaget i Reymersholm 1911. Död 1919-06-23 i Stockholm, Gustaf Vasa förs. Ägde Malmsjö och Lövstalund i Grödinge socken, Stockholms län 1883–1901. Gift 1881-06-14, på Sjöberg i nämnda socken med Anna Hildur Margareta Cawallin, född 1858-07-05 i Sundsvall. Död 1935-06-02 i Stockholm, Oscars förs (db 143), dotter av grosshandlaren Gustaf Fritiof Cawallin och Anna Hilda Elisabet Hammarström.

Barn:

 • Carin Hilda Adéle, född 1882-06-01 i Stockholm. Gift 1901-09-10 med landssekreteraren i Skaraborgs län, KNO2kl, RVO m. m., Carl Fröberg, född 1866-06-05 i Härnösand.

TAB 17

Nils Gustaf, (son av Nils Vilhelm, tab 14), född 1821-10-25 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1835-10-08. Avgick från krigsakademien 1839-12-05. Sergeant vid Närkes regemente 1840-02-08. Officersexamen s. å. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1841-07-27. Transp. som underlöjtnant till livbeväringsregementet 1849-03-27 löjtnant s. å. 4/12. Kapten 1859-08-02. RSO 1865-05-03. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1867. Stationsinspektor vid Vårgårda station s. å. och vid Gnesta station 1871. Kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens biljett- och formulärförråd 1882. Major i armén 1887-01-14. Avsked från regementet s. d. Avsked ur armén 1891-12-11. Död 1904-10-10 i Södertälje. Ägde Fågelsta i Salems socken, Stockholms län och husen nr 2 A och B, Norra tullportsgatan i Stockholm. Gift 1851-11-27 med Ingeborg Johanna Vilhelmina (Mina) Liljeström, född 1831-03-05, död 1905-06-18 i Södertälje.

Barn:

 • Claes Vilhelm, född 1855-10-12 i Stockholm. Tjänsteman i Stockholms handelsbank. Död 1882-03-29 i Milano. Gift där 1880-12-18 med Maria Innocenti Camilla Isabella de Rosnati i hennes 1:a gifte (gift 2:o med markis Georges Raimondé), dotter av Guiseppe de Rosnati och grevinnan Chiara Parravicini.
 • Allan Nikolaus Holdo, född 1861. Maskiningenjör. Död 1915. Se Tab. 18.
 • Ellen Ingeborg Maria Lovisa Charlotta, född 1865-03-04. Stiftsjungfru.
 • Catharina Elisabet Augusta Vilhelmina, född 1867-08-20 i Mo socken, Skaraborgs län, död 1877-02-13 i Gnesta.
 • Sofie-Louise Hildegard Johanna Regina, född 1871-04-03 i Frustuna socken, Södermanlands län. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1893. Bokhållare vid statens Järnvägar 1917-12-19. Död ogift 1924-10-30 i Stocksund, Danderyds förs, Sthlm l. ]] och jordfäst i Danderyds kyrka Stockholms län.

TAB 18

Allan Nikolaus Holdo, (son av Nils Gustaf, tab 17), född 1861-04-26 Fågelsta. Överflyttade till Chicago, där han var maskiningenjör. Död där 1915-08-06. Gift 1887-07-12 i Köpenhamn med Anna Helena Schmidt, från Danmark, född 1862-12-11 i Köpenhamn.

Barn:

 • Nils Vilhelm Valdemar, född 1890. Ingenjör. Se Tab. 19

TAB 19

Nils Vilhelm Valdemar, (son av Allan Nikolaus Holdo, tab 18), född 1890-04-30 i Chicago, IL, USA. Ingenjörsexamen. Anställd vid gas-och oljeindustrier i Chicago. Chafsingenjör hos White Star Refining i Detroit, Mich. Gift 1:o 1916-06-24 i Chicago, IL, USA med Harriet Helen De Loss, född där 1892-03-26, från vilken han blev skild i Detroit, Mich., USA 1935-05-24 (sb). (Omgift 1935 i New York, USA med Charles Stoddard Williston). Dotter av Frederick Mears De Loss o. Emily Jane Bastable. Gift 2:o 1939-09-02 i Toledo, Ohio, USA ]] Ewa (Eve) Ursula Charland, från Muskegon, Mich, USA, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Harry Primeau, från vilken hon blev skild), född 1900-09-18 i Michigan, USA. Dotter av Jeffery Charland och Evelyn Chandonett.

Barn:

 • 1. Margaret, född 1919-08-18 i Chicago. Med henne utslocknade adliga ätten Stråle af Ekna. Gift med advokaten Edwin Robert Eckersall, född 1908-08-29 i Chicago. Son av advokaten och järnvägschefen Alfonzo Eckersall och Katherine Frawley.

TAB 20

Gustaf Holdo, (son av Nils Vilhelm, tab 14), född 1826-06-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1844. Examen till rättegångsverken 1847-11-30. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Extra ordinarie kanslist i justitiekanslersexpeditionen s. å. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1848-01-10. Vice notarie 1849-09-28. Disponent för Rörstrands porslinsfabrik vid Stockholm 1853–1896. Statsrevisor 1860–1863 och 1867. Deltog som medlem av borgarståndet i riksdagarna 1862–1863 och 1865–1866. Stadsfullmäktig 1863–1868 och 1876–1891. RNS:tOO 1864-11-05. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1869 och 1876–1877. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag angående inrättandet och underhållandet i huvudstaden av ett museum för konstindustri och slöjd 1877-03-09. RNO 1878-11-30. Ledamot av riksdagens första kammare 1878–1886. Ledamot av skatteregleringskommittén 1881. Ledamot av kommittén för avgivande av betänkande angående plats för livrustkammarens samlingar s. å. 30/5. Ledamot av kommittén angående åstadkommande av en konst- och industriutställning i Stockholm s. å. 30/12. KVO1kl 1885-12-01. OffBLeopO 1886. LSkS 1889. Ledamot av styrelsen för tekniska skolan i Stockholm 1892. Ordförande i fabriksföreningen i Stockholm. Död 1896-03-11 i Stockholm. Han har från trycket utgivit: Rörstrand och Marieberg (1870), Gravkärl funna i svensk jord (1873), Rörstrands historia och tillverkningar 1726–1850 (1879), Mariebergs historia och tillverkningar 1758–1788 (1880) och Alingsås' manufakturverk (1884). Gift 1:o 1853-11-11 i Stockholm med Anna Charlotta Broling, född 1836-05-12, död 1854-09-29 på Rörstrand i barnsäng, dotter av myntproberaren Carl Abraham Broling och Sofia Maria Willberg. Gift 2:o 1856-10-22 i sistnämnda stad med sin broders svägerska Carolina Maria Teresia Wester, född 1836-08-23 Djurström ]], död 1897-04-13 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Lars Magnus Wester och Carolina Mandorff.

Barn:

 • 1. En son, född tvilling 1854-09-29, död s. d.
 • 1. En dotter, född tvilling 1854-09-29, död s. d.
 • 2. Carolina Lovisa Hildegard Sofia, född 1859-05-01 på Rörstrand. Död 1939-01-30 i Stockholm. Gift på Rörstrand 1882-02-07 med presidenten i Svea hovrätt, RoKavKMO, m. m., Johan Erik Elliot, född 1844-08-09 Karlberg, död 1927-04-14 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • 2. Charlotta Ulrika Ingeborg Maria, född 1862-11-26 på Rörstrand, död där 1875-04-24.
 • 2. Thérèse Elisabet Gustava, född 1866-09-01 på Rörstrand. Gift där 1891-10-22 med landshövdingen i Gotlands län, KNO1kl, juris doktorn Karl Rudolf Rydin, född 1854-11-21 i Borås, död 1912-09-09 i Gränna stadsförs ]] .

TAB 21

Gustaf, (son av Olof, tab 2), till Västansjöholm i Nässjö socken och Bodanäs i Sandsjö socken, vilka han erhöll genom sitt gifte, samt Trishult i Lannaskede socken, vilket han ärvde efter fadern, men sålde 16596 alla i Jönköpings län. Ryttare vid Smålands kav-reg. 1655, ”bli­ven fänrik under fotfolket” före 1656 13/9, fänrik vid Kronobergs reg. 1641, avsked 1647, fänrik vid Österbottens reg. 1650, löjtnant 1656. Död 1657-02-02 i Riga och begraven i Sandsjö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Brita Hierta, som levde ännu 1687 och då skrev sig till Bodanäs5, dotter av majoren Erik Hierta, och Elsa Lilliesparre af Fylleskog.

Barn:

 • Elisabet, levde ännu 1725. Gift med majoren Anders Rosenstråle, i hans 2:a gifte.
 • Anna, född 1651, död 1724-06-28 Böksholm och begraven i Sjösås' kyrka Kronobergs län. Gift efter 1679-01-29 (då tillstånd till äktenska­ pet beviljades av Växjö domkapitel) med sin syssling, kaptenen Joen Enhörning, född 1652, död 1707.
 • Margareta . Gift 1679-10-29 på Bodanäs med Per Rosenstråle, till Skattne och Stafvehult, död 1707.

EÄrätt; EÄKrA; RKrA; RhCD

TAB 22

Lindorm (son av Anders Svensson, adlad Stråle, tab 1), till Skällsnäs och Österby, båda i Hults socken, Jönköpings län. Student i Rostock 1598-09-00 och i Wittenberg9 1600-05-31. Var domhavande i Småland 1610 och i Östra härad 1615. Assessor i Åbo hovrätt 1623-06-15. Introd. 1625 på ättens vägnar under nr 55, vilket sedan ändrats till nr 87. Avsked 1628. Död 1633-05-20 och begraven i Hults kyrka, där hans gravsten finnes. 'Han fick den 1 dec. 1611 befallning att icke befatta sig med Aspelands häradsrätt, utan återställa till Ivar Christiersson (Ulfsparre), vad han därifrån uppburit. Förordnades den 23 aug. 1627 av Åbo hovrätt till fullmäktig hos k. m:t emot Bartholdus Stephani, som hårdeligen anklagat hovrätten. Han och hans fru gjorde 1617 och 1624 föräringar till Fliseryds kyrka.' Gift före 1611 med Carin Strang, död 1642, men arvskifte hölls12 efter henne och hennes man 1645-07-01, dotter av ryttmästaren Hans Strang och Carin Bagge.

Barn:

 • Ingegerd. Gift 1:o före 1628-05-28 med majoren vid Östgöta regemente till fot Tomas Banck, död 1636-08-00 i Werben. Gift 2:o före 1645-05-09 med stadsmajoren Göran Nilsson Falk, adlad Gyllenfalk. I hans 1:a gifte, född 1600, död 1675.
 • Margareta, levde13 1692-05-24. Gift 1639-05-24 (morgongåvobrev)10 med löjtnanten Lars Joensson, adlad Enhörning, född 1611, död 1687.
 • Lars, död ung.
 • Anna, levde 1671. Gift med majoren Jöns Rosenbielke, i hans 2:a gifte, född 1600, död 1671.
 • Johan. Fänrik vid Bengt Bagges regemente. Död ogift i Preussen.
 • Catharina, levde 1683. Gift med majoren Gustaf Lood i Småland, död 1656.
 • Malin (Magdalena), född 1618, levde ännu 1690. Gift efter 1659 (då hon för sista gången omtalas som jungfru) med sin systers svåger, kaptenen Sven Joensson, adlad Enhörning, född 1619, död 1687.
 • Elin, död 1695-03-06 på Bo i Näsby socken, Jönköpings län och begraven s. å. 30/6. Gift tidigast 1658 med kaptenlöjtnanten Johan Silfversparre, född 1620, död 1667.
 • ?Olof. Ägde 1667 Bröttjestad i Bredaryds socken och Lilla Hov i Bolmsö socken båda i Jönköpings län.
 • ?Lindorm, levde 1654.
 • Karin, jungfru, skänkte 1/2 dr 1643 till kyrkan, när hon ryckte från Skälsnäs om hösten, efter sin moders död. Hon omtalas även på Skälsnäs 1645 och 1647 till­ sammans med sin syster Malin (Magdalena).
 • ?Bertil Stråle till Skälsnäs, omtalas 1646 i Hult kb B 1:1.

TAB 23

Anders, (son av Lindorm, tab 22), till Skällsnäs och Målen, båda i Hults socken, Jönköpings län. Född 1620. Student i Uppsala11 1637-09-17. Fänrik vid Kronobergs regemente 1643. Löjtnant därst. 1645. Kapten 1651. Major 1657-05-00. Överstelöjtnant 1658. Avgången från regementet 1659. Död 1671-07-30 på Skällsnäs och begraven 1672-09-08 i Hults kyrka mitt för altaret. 'Han och Olof Andersson Stråles son tvistade vid 1643 års riksdag med Peder Börjesson Stråles af Sjöared söner om namnet och sätet på riddarhuset. Blev i sista stormningen av Prag 1648 svårt sårad. Skänkte till Hults kyrka en förgylld silveroblatask märkt med Stråle- och Lillievapnen samt bokstäverna A. Södra C. L., samt gav åren 1664 och 1666 till samma kyrka en silverkanna samt en svart mässhake.' Gift med Catharina Lillie af Greger Mattssons ätt, dotter av kaptenen Knut Lillie af Greger Mattssons ätt, och Elisabet von Masenbach.

Barn:

 • Elisabet, död före 1727 i okt. Gift 1681-10-16 i Hults socken med ryttmästaren Carl Stålhammar, född 1655, död 1702.
 • Catharina, död 1730 Sjögle och begraven s. å. 11/6. Gift 1686-12-12 i Hults socken med kaptenen Johan Leijonhielm, född 1660, död 1700.
 • Lindorm på Målen.
 • En dotter.

TAB 24

Johan Gustaf, (son av Anders, tab 23), till Skällsnäs och Målen. Volontär vid livgardet 1676. Förare därst. 1677. Löjtnant vid Kalmar regemente 1679-04-03. Kaptenlöjtnant därst. 1700-09-10. Kapten 1701-04-16. Död 1702-03-23 i Kalmar. Gift med Elisabet Bordon, döpt 1652-05-16 i Stockholm, dotter av översten Johan Bordon, natural. Bordon, och Regina Sinclair.

Barn:

 • Anders, döpt 1679-08-26 på Skällsnäs, liksom syskonen, död där 1682 och begraven s. å. 17/3.
 • Regina, född 1680-10-18, död 1682 på Skällsnäs och begraven s. å. 17/3.
 • Catharina, döpt 1682-08-12, död ung.
 • Johan, född 1683-12-29, död s. å. på Skällsnäs och begraven 1684-01-09.
 • Anna Catharina, död ung.
 • Johan Lennart, född 1690. Kornett. Död 1739. Se Tab. 25

TAB 25

Johan Lennart, (son av Johan Gustaf, tab 24), till Skällsnäs. Född där 1690-09-12. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1712-03-26. Avsked 1715-11-01. Död 1739. 'Han kallades »den stammande». Han och hans fru hushållade så illa, att fädernegodset Skällsnäs för gjord skuld gick ifrån dem till hans kusin överstelöjtnanten Per Stålhammar.' Gift 1724-05-31 Fagerhult med Maria Elisabet Kafle, född 1697-11-12 Råsa, död 1775-02-20 Sandlid, dotter av fänriken Knut Kafle, och Maria Eufrosyne von Hagendorn.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1725-05-01 på Skällsnäs. Gift med en bonde.
 • Gustaf Magnus, född 1726-12-25 på Skällsnäs. Volontär vid Kalmar regemente. Avsked 1770-09-10. Stadsvakt i Stockholm. Död ogift 1779 i nämnda stad. Han bevistade hela pommerska kriget och var en tid fången hos preussarna.
 • Eva Elisabet, född 1729-03-22 på Skällsnäs.
 • Knut, född 1732, död 1733-02-02 Tuveryd och begraven s. å. 6/2.
 • Elisabet Maria, född 1734-01-14 på Tuveryd. Gift med soldaten, sedan handlanden Anders Ekedal i Skede socken. 'Deras barn kallade sig Ulfsax, men måste efter en tid avstå därifrån.'

TAB 26

Gustaf Stråle (son till Anders Svensson, adlad Stråle, tab 1). Död före 1607. Löjtnant. Gift med Anna Jönsdotter (Gyllensparre), dotter av befallningsmannen på Kronobergs slott Jöns Jönsson (Gyllensparre) och Carin Jönsdotter (Lillie av Greger Mattssons ätt).

Barn:

 • Per Stråle. Korpral. Död 1669. Se tab 27.
 • Sven Stråle. Kapten. Se tab 30.
 • Anna Catharina Stråle, † 1709 och begr s å 23/6 på Kristdala kyrkogård. Gift tidigast 1681 med ryttmästaren Jöns Sabelsköld, i hans 2:a gifte, död 1696.

TAB 27

Per, (son av Gustaf, tab 26), till Kråkesjö och Ilareboda samt Gåsamåla i Algutsboda socken och Mundekulla norregård2 i Långasjö socken alla i Kronobergs län. Korpral. Fick 1650-10-29 av drottning Christina frälsefrihet i sin och sin hustrus livstid på tre hemman i Vissefjärda socken, Kronobergs län. Död12 1669-05-02 efter en strid med sin granne Johan de Laval på Grimsgöl s. å. 24/4, varvid Stråle blev illa huggen i huvudet." Han dräpte den 6 januari 1646 »på resan till riksdagen i Stockholm» bonden Olof i Ryckelsby i Ekeby socken, Östergötlands län, men benådades till livet mot 100 dlr smts böter och att förlika målsäganden.12 Gift före12 1635-05-12 med Beata Årrhane, som levde 1642, dotter av kronofogden Guldbrand Olofsson, adlad Årrhane, och Carin Pedersdotter Kåse.

Barn:

EÄrätt

TAB 28

Gustaf, (son av Per, tab 27), till Kråkesjö, Ilareboda och Gåsamåla, vilka alla han dock mistade genom reduktionen, varigenom han blev utfattig2. Fänrik vid Kronobergs regemente 1656. Löjtnant därst. 1657. Kapten 1660. Måste lämna regementet med anledning av en duell mellan löjtnanterna Sabelsköld och Böök 1669. Major. Död 1693. Gift med sin syssling Catharina Gyllensparre, död 1704-03-01, dotter av majoren Jöns Persson Gyllensparre, och Helena Siöblad.

Barn:

 • ?Johan. Inskriven i Växjö skola 1664-08-02. [12]
 • Magdalena, död 1758-06-04 Skruv. Gift 1:o 1675-08-01 i nämnda socken med fänriken Lennart Ulfsax, död 1677. Gift 2:o 1681 med kaptenen Anders Billing, adlad Billingberg, född 1649, död 1709.
 • Anna Catharina, död troligen efter 1713-04-07 på Kristdala kyrkogård Kalmar län. Gift 1:o med ryttmästaren Jöns Sabelsköld, i hans 2:a gifte, död 1696. Gift 2:o 1701 med löjtnanten Magnus Mollerus i hans 2:a gifte.12 som levde 1715-09-25.
 • Beata, död 1715-04-02. Hennes man, fänri­ken Jonas Schening begärde 1701-03-10 skillnad från sin hustru Beata Stråle, gift i 14 år. Hennes mor, Bern­hardina Gyllensparre attesterar 1701-02-27, att dottern varken kan eller förstår vara sin man eller sina barn till någon uppbyggelse i deras äktenskap. Har ock sin särdeles passion vid särdeles tider om året, som ofta infalla, då hon sig icke själv hjälpa kan. Gift med kaptenen Jonas Schening, adlad Schenfelt, i hans 1:a gifte, död 1721.
 • Carl Gustaf, född 1662. Fältväbel. Död 1730. Se Tab. 29.
 • Lennart, född 1664. Inskriven i Växjö skola 1672-05-11. Dragon vid C. G. Skyttes dragonregemente 1679. Korpral därst. 1680. Underofficer 1681. Underofficer vid livgardet 1682 och vid drabanterna 1684. Sergeant vid den av Nieroth upprättade bataljonen i Bremen 1689. Bevistade med Nieroths regemente fälttåget i Holland 1691, därefter vid Tiesenhausens och sedan vid Surbecks regemente. Följde friherre Creutz till Paris 1694 och vistades där över vintern samt gjorde därefter ett fälttåg med överste Appelgren »på holländska sidan». Ämnade sedan resa hem till Sverige men anhölls tre mil nära Wismar av lüneburgska värvare och fördes till fästningen Harburg, där han måste taga tjänst och stannade i ett och ett halvt år. Marscherade därefter med till Brabant, varest han 1697-08-15 blev fången vid Brüssel samt fördes först till Charleroi och sedan till Arras. Vistades 1698-10-14 och ännu 1700-01-12 i Amiens. Död ogift i Zweibrücken.

[EÄrätt; RKrA; CSab sl7; VäxjöDk A 1701:96-98]

TAB 29

Carl Gustaf, (son av Gustaf, tab 28), född 1662. Inskriven i Växjö skola 1672-05-11. Fältväbel vid Kalmar regemente10. Fick pension 170810. Död 1730-02-24 Ekhult och begraven på Fliseryds kyrkogård. Gift 1687-10-16 i Ljuders socken, Kronobergs län med sin systers svägerska Märta Ulfsax, dotter av löjtnanten Per Ulfsax, och hans 1:a fru Brita Sabelsköld.

Barn:

 • Magdalena, död 1710. Gift med en soldat.
 • Anna Brita, död 1710. Gift med en soldat.
 • Brita Christina, död ogift.

TAB 30

Sven (son av Gustaf, tab 26), till Vitteryd södregård i Moheda socken, som han innehade redan2 1624 genom arv, och Mösjöås i Asa socken, som han köpte2 1642-03-10 båda i Kronobergs län. Fänrik vid Kronobergs regemente 1625. Avsked 1628. Åter fänrik vid nämnda regemente 1638. Kapten därst. 1641. Avsked från regementet omkr. 1646. Levde ännu 1674.1 'Han förordnades vid 1633 års riksdag jämte Anders Stråle af Sjöared att vara bland dem, vilka skulle ledsaga konung Gustaf II Adolfs lik, men de funnos ej tillstädes.' Gift 1:o före 1634 med Estrid Rosenbielke, född 1602-09-01 på sin mödernegård Ulvsnäs i Öggestorps socken, Jönköpings län, dotter av fogden Bengt Jönsson Rosenbielke, och Carin Ribbing. Gift 2:o före12 1642-03-10 med Ingrid Rosenquist af Åkershult, dotter av fogden Nils Joensson Rosenquist af Åkershult, och Bengta Bengtsdotter (Duse).

Barn:

 • 1. Gustaf. Kapten vid marinregementet 1676-02-20. Död ogift.
 • 1. Brita. Gift 1:o med12 löjtnanten vid Kronobergs regemente David Monipenny, levde 1677 men var död 1680.12. gift 2:o med majoren vid Kronobergs reg. Joachim Friedrich Rode, född 1698/99 i Asa sn, i hans 2:a gifte (gift 1:o med N.N. Håkansdotter, dotter till kronofogden Håkan Joensson och Cecilia Weinheim, vars son Hans var ad­lad Berghman)
 • 1. Son eller dotter, död 1636.

[EÄrätt; SoH:1992 slOO]

TAB 31

Lennart (översiktstab 14, son av Sven, tab 30), till Vitteryd södregård och Rösjöhorva, båda i Asa socken, vilka han ärvde efter fadern samt Tofta (Toftaholm) i Drevs socken, som han erhöll genom sitt gifte, och Skälletorp i sistnämnda socken alla i Kronobergs län. Fänrik vid livregementet till fot. Kapten vid Kalmar regemente 1675-11-27. Avsked och levde ännu 1701-04-13, då han fördelade sina egendomar mellan sina fyra söner. Gift med Anna Eketrä, (som levde levde 1698-02-26) dotter av kaptenen Johan Eketrä, och Carin Bröms.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1663. Död omkr. 1706. Se Tab. 32
 • Johan, född 1664. Löjtnant. Död 1749. Se Tab. 35
 • Margareta, död ogift.

TAB 32

Carl Gustaf, (son av Lennart, tab 31), till Skälletorp, som han ägde2 1698-11-26 och hälften i Rösjöhorva. Född 1663. Inskrevs i Växjö skola 1673-01-29. Sergeant vid Kronobergs regemente. Levde 1706-10-24 men var död kort därefter.2 Gift 1:o efter 1693 med Elisabet Örnecrantz, dotter av generalguvernementssekreteraren Johan Forssman, adlad Örnecrantz, och Elisabet Nilsdotter. Gift 2:o 1699-10-29 i Norra Solberga socken med Regina Lood i Småland, död 1744, dotter av ryttmästaren Christer Lood i Småland, och Christina Dachsberg.

Barn:

 • 1. Johan Lennart, född 1696. Fältväbel. Död 1784. Se Tab. 33.
 • 2. Catharina Regina, död 1773-09-09 på Rösjöhorva och begraven s. å. 12/9. Gift före 172812 med korpralen vid Smålands kavalleriregemente Johan Ekman, död före 1743.12

TAB 33

Johan Lennart, (son av Carl Gustaf, tab 32), född 1696. Korpral vid dragonregementet. Fältväbel. Död 1784-06-17. Han bevistade fälttåget i Norge 1718. Ingick 1722-08-13 förlikning med sin styvmoder om sitt fäderne- och mödernearv. Gift 1:o 1717-11-17 i Öggestorps socken, Jönköpings län med Ulrika Schmiedeberg, född 1690-07-10 Sundranäs s socken, Kronobergs län, död 1763-04-30 i Mulseryds socken, Jönköpings län, dotter av översten Johan Petersson Schmidt, adlad Schmiedeberg, och Catharina Haijock. Gift 2:o 1774-10-18 med Märta Stina Ljungberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rustmästaren, sedan tullbetjänten i Landskrona Abraham Lindahl, född 1692, död 1772-06-08), född 1717, levde änka 1787.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet, född 1718-01-11 på Kåveryds rusthåll i Öggestorps socken, död där s. å. 26/1.
 • 1. Johan, född 1719. For till Holland och blev där matros. Död ogift.
 • 1. Alexander, född 1720-08-16 i Sjösås' socken, Kronobergs län. Volontär vid Willebrandska regementet 1742-04-06. Lärfyrverkare vid artilleriet i Finland 1750-06-16. Underfyrverkare därst. 1751-08-16. Sergeant 1762-02-16. Avsked 1774-05-04. Levde ännu 1789 i Sibbo socken i Finland. Död barnlös. Begärde 1757 10/2 att få slippa fullborda äktenskapet m. Maria Olofsdotter i Kalmar, som kyrktagits som hans hustru (enl. beslut av Kalmar domka­ pitel 1748 9/1) och som han inför Krigshovrätten i Hel­singfors 1747 18/7 sagt sig vilja äkta när han kommit till bättre villkor. Orsaken till att han nu ändrat sig var Marias lyten och att han lurats in i förhållandet. K. Maj:t ansåg att skälen mot giftermålet ej var till­ räckliga och det är troligt att de vigdes en tid därefter (ej i Kalmar, trol. i Finland). Av de inneliggande hand­lingarna framgår att Maria bott kvar i Kalmar 1747— 57 när Alexander varit kommenderad till Finland, samt själv försörjt sig.
 • 1. Gustaf, född 1724-04-12 på Kåveryd, död där 1725-10-10.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1726-07-14 på Kåveryd, levde ännu 1788. Gift 1752-10-16 med gästgivaren Bengt Andersson Kjelldahl i Jära i Mulseryds socken.
 • 1. Ett barn, död 1730-02-22 på Kåveryd.
 • 1. Elisabet Maria, född 1731-04-02 på Kåveryd, död 1748-06-01.

TAB 34

Per Gabriel, (son av Carl Gustaf, tab 32), född 1700. Löjtnant. 'Reste omkr. 1740 utrikes och spordes icke mera, varför systern redan 1744 ansåg honom vara död.' Gift 1738-10-22 i Stockholm med Catharina Johanna Werdenhoff, dotter av kaptenen Claes Werdenhoff, och Catharina Helena von Bandemier.

Barn:

 • Carl Gabriel, döpt 1739-08-29 i Stockholm.

TAB 35

Johan (översiktstab 14, son av Lennart, tab 31), till Kråkenäs i Gårdsby socken, Tofta (Toftaholm) i Drevs socken och hälften i Rösjöhorva i Asa socken alla i Kronobergs län. Född 1664. Förare vid Kronobergs regemente före 1692. Löjtnant därst. 1709-10-16. Avsked 1714-11-13. Erhöll pension s. å. 11/6. Död 1749-09-09 på Rösjöhorva. Gift med Ingeborg Sabelsköld, död 1741, dotter av ryttmästaren Jöns Sabelsköld, och hans 1:a fru N. N.

Barn:

 • Gustaf, född 170(0). Kvartermästare. Död 1754. Se Tab. 36
 • Lennart, död 1707-06-22 på Kråkenäs i Gårdsby socken, Kronobergs län.
 • Elisabet, levde ogift 1724. [Måhända den dotter, som 1728 var gift med borgaren i Karlshamn Peter Norström.]12
 • Carl, född tvilling 1707-03-18 på Kråkenäs, död s. å.
 • Margareta, född tvilling 1707-03-18 på Kråkenäs, död 1766-05-03 på Tofta. Gift 1:o före 1728 med föraren Jonas Moberg. Gift 2:o före 1739 med trädgårdsmästaren Jonas Hallin. [12]
 • Anna Catharina, levde 1739. [12]

TAB 36

Gustaf, (son av Johan, tab 35), född 170(0). Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Död 1754-04-27 Rösjöhorva. Gift 1:o 1721-09-21 med Hedvig Eleonora Bråkenhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med föraren Vilhelm Sandström), född 1698-08-00, död 1740-03-18 Angseboda, dotter av ryttmästaren Peder Svensson Bråk, adlad Bråkenhielm, och Beata Catharina Lood i Småland. Gift 2:o 1748-12-28 Hulebo N. Carlström), född 1707, död 1773-09-03 på Rösjöhorva.

Barn:

 • 1. Beata Catharina, född 1725 på Angseboda (döpt 12/5 eller 4. dag pingst), var död 1740.
 • 1. Johan, född 1727. Underofficer. Död 1784. Se Tab. 37
 • 1. Maria Elisabet, född 1730-04-25 på Angseboda. Gift 1:o 1749-10-22 med Per Johansson, född 1725, död 1751-12-23 i Fröderyds socken. Gift 2:o 1753-02-23 med drängen Per Johansson i Angseboda.
 • 1. Christina Regina, född 1734-04-25 på Angseboda, död där 1735-01-06.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1751-02-11 på Rösjöhorva. Gift där 1:o 1773-12-26 med betjänten Sven Persson Möller. Gift 2:o 1788-11-09 på Lunden i Bergs socken, Kronobergs län med drängen Sven Gunnarsson.

TAB 37

Johan, (son av Gustaf, tab 38), döpt 1727-07-26 Angseboda. Konstapel vid artilleriet på Vaxholms fästning. Underofficer vid artilleriet. Död 1784-02-17. Gift 1:o 1754-02-10 på Strömmen i Fröderyds socken med Hedvig Waldman. Gift 2:o 1770-11-25 på Vaxholms fästning10 med Christina Hellerstedt. Gift 3:o 1774-10-18 med Märta Christina Lindal.

Barn:

 • 1. Christina Regina, född 1754-11-08 på Angseboda, död där s. å. 1/12.
 • 1. Jean Gustaf, född 1756-01-03 på Angseboda.

TAB 38

Magnus, (son av Johan, tab 35), född 1701. Inskriven i Växjö skola 1714-03-06 (12 och ett kvarts år gammal). Levde utan tjänst. Död 1765-07-22 i Gränna. Gift 1741 med Brita Elisabet Ekstedt, född 1711-04-26 i Eksjö, död 1786-01-12 på Nykulla Backagård i Tjureda socken, Kronobergs län, dotter av postmästaren och rådmannen i Eksjö Jakob Svensson Ekstedt och Brita Lundia.

Barn:

 • Johan Magnus, född 1742-07-15 på Rösjöhurva i Asa socken, Kronobergs län. Inskriven i Växjö skola 1757-10-12. Underkonduktör vid fortifikationen. Död ogift.
 • Brita Margareta, född 1746-08-14, på Rösjöhorva, död där 1759-02-04.

TAB 39

Sven, (son av Lennart, tab 31), till Mösjöås i Asa socken, Kronobergs län. Förare vid Kronobergs regemente 1692. Sergeant därst. 1695-08-20. Fänrik 1709-12-21. Avsked 1710-11-10. Död 1745-01-03 på Mösjöås. Han fick genom faderns överlåtelsebrev 1701 den 13 april Vitteryd södregård i Moheda socken, Kronobergs län, vilket han dock sålde redan s. å. den 4 nov.2. Gift 1:o 1697 med Regina Margareta12 Lood i Småland, dotter av12 översten Erik Lood i Småland, och Anna Dorotea Dachsberg. Gift 2:o 1719-12-11 Överum med Maria de Try, som levde 1733.12

Barn:

 • 1. Anna Catharina, död omkr. 1749.12. Gift med fältväbeln Christian Lindebom, död omkr. 1750.12

TAB 40

Per, (son av Lennart, tab 31), till Kyrktorp i Solberga socken, Jönköpings län, vilken gård han köpte av sin svärmoder, och hälften i Rösjöhorva i Asa socken, Kronobergs län, vilket han ärvde efter fadern, men snart försålde. Född 1675. Sergeant. Död 1747-02-04 på Kyrketorp och begraven s. å. 11/2. Gift med Beata Gyllentorner, född 1682, död 1766-01-24 på Kyrketorp och begraven s. å. 11/2, dotter av regementskvartermästaren Magnus Spak, adlad Gyllentorner, och Brita Stålhammar.

Barn:

 • Anna Christina, född 1703, död 1784-02-22 på Stocksbro i Södra Solberga socken. Gift 1727-12-28 på Kyrketorp med korpralen och borgaren i Växjö Carl Gustaf Elfman, död före 1748.
 • Per Magnus, född 1706. Levde utan tjänst. Död barnlös 1787-01-24 på Ingeruda under Kyrketorp. Han sålde till brodern Leonard 1756-07-11 sitt tillkommande mödernearv och 1766-03-14 sin sjättedel i Kyrketorp. Gift 1:o 1728-08-04 Slakemöre med Christina Gelsenia, född 1693, död 1733-02-04 på Slakemöre, (ej dotter till kyrkoherden Natanael Gelse- nius och Christina Glatte. [MGF:45 1948 sll]) Gift 2:o med Magdalena Krok, född 1698, död 1774-01-20 på Ingeruda, dotter av en kyrkoherde.
 • Adam Jon, född 1709. Korpral. Död 1743. Se Tab. 41
 • Carl Gustaf, född 1713. Konstapel. Död 1770. Se Tab. 42
 • Leonard, född 1715. Fältväbel. Död 1780. Se Tab. 43

TAB 41

Adam Jon, (son av Per, tab 40), född 1709. Korpral. Bodde på Mysinge soldattorp i Nottebäcks socken, Kronobergs län. Död 1743. Gift med Margareta N. N., död 1775-05-06 Stocksbro

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1737-07-21, död 1739-11-21.
 • Carl Fredrik, född 1740-06-20 på Mysinge. Inskriven i Växjö skola 1753-03-19. Först bokbindarlärling, sedan soldat i Göteborg. Död ogift 1795-12-27 som fattighushjon på bondhemmanet Harshult i Sjösås' socken, Kronobergs län. Han försålde 1772-08-21 sin ärvda andel i Kyrketorp till farbrodern Leonard.
 • Adam, född 1743-10-03, död ung.
 • ?Hedvig Charlotta, född 1744-03-05 Libbhult

TAB 42

Carl Gustaf, (son av Per, tab 40), född 1713-05-15 Kyrketorp. Konstapel. Död 1776-05-07 på nämnda egendom. Han försålde till brodern Leonard 1768-06-21 torpet Magnusdal under Kyrketorp och 1772-04-10 sin ärvda andel i nämnda egendom. Gift 1:o 1733-08-05 i Bäckaby socken, Jönköpings län med Rebecka Torpelia, dotter av komministern i Bäckaby församl. Petrus Torpelius och Maria Elisedotter Schmieden. Gift 2:o 1743-01-07 i Karlskrona med Maria Roth i hennes 2:a gifte. Gift 3:o 1758-10-08 Källeryd

Barn:

 • 1. Ulrika, född 1735-03-19 på Kyrketorp, död där 1747-11-29.
 • 1. Beata, död sexton år gammal.
 • 3. Rebecka, född 1759-10-13 på Kyrketorp. Gift 1829-01-25 med krukmakargesällen i Eksjö Gustaf Petersson.
 • 3. Ulrika, född 1762-02-20 Erikstorp
 • 3. Margareta, född 1765-09-22 på Erikstorp.
 • 3. Per, född 1768-06-15 på Kyrketorp, död där s. å. 18/11.
 • 3. Beata, född 1771-03-20 på Kyrketorp.

TAB 43

Leonard, (son av Per, tab 40), till Kyrketorp, som han dels ärvt, dels tillöst sig av sina syskon. 1715-02-05 På nämnda egendom. Fältväbel. Död 1780-03-17 på Kyrketorp. Gift där 1737-06-24 med Brita Catharina Gunnér, född 1710, död 1790-08-01 på Kyrketorp och begraven s. å. 10/8.

Barn:

 • Henrik, född 1738-07-12 på Kyrketorp, död där 1740-09-06.
 • Carl Henrik, född 1741-10-17 på Kyrketorp.
 • Peter Magnus, född 1746. Korpral. Död 1779. Se Tab. 44
 • Beata Christina, född 1750-06-01 på Kyrketorp, död där 1800-03-12. Gift 1777-08-20 på nämnda egendom med löjtnanten Alexander Ulfsax, född 1739, död 1813.

TAB 44

Peter Magnus, (son av Leonard, tab 43), född 1746-11-13 Karryd. Inskriven i Växjö skola 1759-04-16. Rymde från skolan och blev först konstapel vid artilleriet, sedan dragon vid lätta dragonkåren i Stockholm 1773. Korpral därst. 1775. Död 1779-06-29 i Stockholm. Gift 1773-12-27 i Stockholm10 (Livg.) med Christina Lind, vilken han redan 1768 hade trolovat.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1768-12-31 i Stockholm. Genom Göta hovrätts dom 1783-06-20 förklarad för äkta barn och arvsberättigad efter farfadern. Reste till sjöss. Dömdes 1788-06-13 av Svea hovrätt att vara förlustig adelskapet och att kalla sig Carl Gustaf Persson. Död ogift.

TAB 45

Casper, (son av Per, tab 40), född 1718. Volontär12. Försålde 1747-07-08 till brodern Leonard sin arvslott i Kyrketorp. Död där s. å. 12/10 och begraven s. å. 19/10. Gift 1741-01-18 i Åseda med Eva Vendla Moberg, i hennes l:a gifte (gift 2:o 1762-10-31i Åseda med Petrus Nordberg, född 1703, död 1774, gift 3:o 1777-12-14 i Åseda med Sven Törnblom, född 1720, död 1791), född 1716-01-13 Göljhult, död 1792-04-28 i Åseda, dotter av kaptenlöjtnanten Abraham Moberg och Anna Maria Ulfsax.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1741-02-04 på Rävagård i Åseda sn.
 • Alexander Magnus, född 1746. Konstapel12. Död 1766.

Utan känt samband

 • 1) Märta Stråle (?dotter till Gustaf, tab 21), till Ramnåsa i Dädesjö socken, Kronobergs län, död 1690. Gift 1689 efter 25/7 med drängen Per Månsson i Björnemo i Gårdsby socken, Kronobergs län. ”hon vill äkta Per Månsson, släkten gav tillåtelse 1689 25/7”.
 • 2) Agneta Catharina Stråle, född 17(10), död 1778-05-30 i Alsheda prästgård Jönköpings län. Gift med fänriken Fredrik Gustaf Sundberg, född 170(2), död 1776-01-10 i Alsheda socken.
 • 3) Löjtnant Johan Stråle. Arvskifte hölls efter hans fru 1734-10-04. [12]
 • 4) Korpralen Magnus Stråle och hans hustru Elin Karlsdotter, barnlösa, gjorde inbördes testamente 1758-05-09. [12]
 • 5) Erik Stråle, kvartermästare vid Upplands ryttare1591
 • 6) Nils, minörmästare vid artilleriet 1635, minörlöjtnant 1649
 • 7) Johann ”Till m:r Måns Pontinum, att sal. Johan Strå­les lik må varda bisatt i S. Jacobs kyrka, velandes col­legium var god för betalningen.
 • 8) Elisabet Stråle, jungfru, skänkte 1671 9/4 en tenn­ljusstake till Hults kyrka
 • 9) Hans Stråle, bruksinspektör på Mattsbo och Anna Schultze.

Barn:

 • Susanna Elisabet, f. 1717 24/n i Norrbäcke, död där 1760 30/1, gift 1745 27/6 på Mattsbo m. bruksinspektorn på Mattsbo Lars Todenius, f. 1714 i Vika, död 1782 2/11 på Mattsbo. [WS:II spalt 617]
 • 10) Erik Theodor, född 1798-08-15, var vid Värml. fältjäg. reg.
 • 11) Erik Johan, född 1850-04-02, possessionat, död 1900-05-08, gift 1878-08-15 i Borgå med Hilma Johanna Wallgren, född 1857

Barn:

 • Signe Johanna, född 1879-05-10 på Massi i Iittis, gift 1899-07-19 med Jakob Waldemar Åkerman, godsägare, f. 1874 21/8 i Borgå. [WS:II spalt 860]
 • 12) Rabbe Konstantin Stråle, borgmästare och Mary Bade.

Barn:

 • Rea Constance, född 1895-11-30 i Borgå, gift 1918-08-10 i Reval med Georg Wilhelm Wallgren, f. 1890 14/10 i Vi­borg. [WS:II]
 • 13) Bengt Stråhle, löjtnant vid Östgöta kavreg.

Söner:

 • Sven, fältväbel vid guvernörsregementet i Riga.
 • Bengt, född i december 1682 i Norrköping, kapten vid Österbottens regemente och förde ätten Stråles af Sjöa­red vapen, död 1735, hans änka Anna Bjugg bodde i gam­la Karleby 1750.
 • Måns, död 1704, förare vid Hastfers regemente. [SoH: 1990 sl37]
 • 14) Anna Elisabet Stråhle, gift med underlöjtnanten vid amiralitetet, Christoffer Stolterfoot, sedan lotskapten i Pommern, död 1750, möjligen dotter till Christoffer Stråle (Tab. 15) eller Anders Stråle (Tab. 5). [SoH:1990 sl37]
 • 15) Anna Sofia Stråhle, gift omkr. 1690 m. löjtnanten vid K. L. Muller von der Lühnens reg., Hans Jörgen Schneidern, som 1696 avancerade till kaptenlöjtnant vid Nils Bielkes värvade inf-reg. och stupade 1702 5/10, möjligen dotter till Christoffer Stråle (Tab. 15) eller Anders Stråle (Tab. 5). [SoH:1990 sl37]

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. Hans Gillingstam: Studier rörande Vasatidens lågfrälse.
 • Paul Wilstadius: Fogden Anders Bengtsson på Brunseryd, Hjärtlanda socken, Jönköpings län.

1Db (HF). 2Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). 3Al. 4Hra. 5Db för Östra härad (HF). 6Hk. 7El. 8KA köpegodsakt 83 III (OA). 9At (P), 10At (Sch). 11Um. 12Medd. av P. Gift Vejde. 13KA, Claes Slattes förbrutnagodsakt (OA)