Palmstruch nr 657

Från Adelsvapen-Wiki

0657.jpg


Adliga ätten Palmstruch nr 657 †

Adlad 1651-06-18, introd. 1660. Utdöd i Sverige 1872-04-01.

Ätten skall härstamma från Holland och under hertigens av Alba religionsförföljelser hava flytt till Polen och därifrån till Livland, på vars riddarhus den immatrikulerades under nr 80, men varest den numera sannolikt är utdöd på svärdssidan.


1Ak. 2Norra F. 3Lk. 4von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (1885). 5RHKl. 6vonHagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1830). 7SK. 8Riga. 9At (So). 10Torneå, stads kyrkoarkiv.

Palmstruch%20A65700.jpg TAB. 1.


 • Reinhold Wittmacher von Ermond. Nedsatte sig i Riga, där han blev borgare samt en rik handelsman. Fick 1635 godset Klein Jungfernhof vid Riga och levde ännu 1646. Död i nämnda stad. 'Han gjorde betydliga försträckningar av penningar m. m. till garnisonernas och statens underhåll i Livland i konung Gustaf II Adolfs tid, varigenom krigsfolkets myteri förekoms och skall därför fått löfte om adelskap, som dock i anseende till hans tidiga död ej kom till verkställighet, vadan ock sedermera hans trenne söner blevo 1651 av drottning Christina adlade.' Gift med Anna Bjelska.

Barn:

 • Johan Wittmacher, adlad Palmstruch, född 1611. Assessor. Död 1671. Se Tab. 2.
 • Reinhold Wittmacher, adlad Palmstruch, född 1612. Överdirektör. Död 1670. Se Tab. 4.
 • Gerhard Wittmacher, adlad Palmstruch, född 1620. Notarie. Död 1677. Se Tab. 18.

TAB 2

Johan Wittmacher, adlad Palmstruch (son av Reinhold Wittmacher von Ermond, Tab. 1), född 1611-06-13 i Riga. Borgare i Amsterdam 16351. Arresterad där 1639 och hölls flera år i fängsligt förvar, till dess han på grund av drottning Christinas promotorial för honom 1646-07-15 lösgavs 16471. Flyttade därefter till Sverige. Adlad jämte sina bröder för sin faders förtjänster 1651-06-18 (introd. 1660 under nr 657). Kommissarie i kommerskollegium 1654-03-01, men denna syssla uppfördes på kollegiets stat först 16571. Direktör vid den av honom inrättade växel- och lånebanken 16585 konfirm.fullm. på kommissariebefattningen 1661-05-27. Extra ordinarie assessor vid nämnda kollegium 1665-03-16. Ledamot av myntkommissionerna1 1663-11-02 och 1666-09-18. Död 1671-03-08 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Tåby kyrka Stockholms län, där han för sitt gravställe lät bygga en läktare och varest hans och hans frus gravsten, prydd med bägges uthuggna vapen ses. Han är det svenska bankväsendets grundläggare. Erhöll 1656-10-31 privilegium på trettio år att först i Stockholm och sedermera i rikets andra städer inrätta växel- och lånebanker samt öppnade i juli 1657 en bank i Stockholm, som stod under kronans uppsikt. Sedan banken, den s. k, Palmstruchska banken, i sept. 1668 måst inställa sina betalningar, dömdes han till landsflykt och förlust av adelskapet samt att ersätta bristen, eller, om han det ej kunde, att mista livet, men blev troligtvis benådad från betalningsskyldigheten.2 Gift med Margareta von der Busch, född 1617-12-30, död 1677-03-20.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1644-12-16 i Amsterdam, död 1721-03-19 Skällnora och bisatt s. å. 22/3 i Täby kyrka. Gift 1664-07-11 med Cornelius Bahn, född 1643, död 1684.
 • Reinhold Tobias, född 1646. Levde utan tjänst. Död 1700. Se Tab. 3.
 • Catharina Elisabet, född 1649-01-13, död 1696-06-20 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Maria kyrka. Gift 1678-11-12 i nämnda stad med vinhandlaren Here von Santen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1664-12-09 i Stockholm med Maria Fagot, död 1667, dotter av kryddkrämaren Isak Fagot), död 1695-10-05.
 • Gustaf Johan. född 1650-11-24, död 1652-12-19.
 • Christina Maria, född 1653-09-09, död 1721. Gift 1677-10-18 med Johan Cornelius Sintler.

TAB 3

Reinhold Tobias (son av Johan eller Hans Wittmacher. adlad Palmstruch, Tab. 2), född 1646-08-11. Levde utan tjänst. Död av slag 1700-03-20 på Svarsta Håbo-Tibble socken Uppsala län och slöt på svärdssidan denna ättegren. Gift 1699-02-27, enl. k. tillstånd av s. å. 17/2, och för det han utfäst sig att vilja bygga ett hospital i Håbo-Tibble socken, med sin kusin Maria Palmstruch, född 1671-07-11, död 1709-09-20, dotter av notarien Gerhard Wittmacher, adlad Palmstruch, och Christina Engelbrecht.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1699-11-07, död 1710 i pesten.

TAB 4

Reinhold Wittmacher, adlad Palmstruch (son av Reinhold Wittmacher von Ermond, Tab. 1), född 1612-09-29 i Riga. Adlad 1651-06-18 jämte sina bröder och för sin faders förtjänster (introd. 1660 under nr 657). Inspektor över småtullarna i Riga 1654. Överdirektör vid licenten i Litauen samt nämnda småtullar 1662-12-19. Död 1670-12-09 i Stockholm och ligger begraven i Torshälla kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han flyttade genom sina anstalter de litauiska tullarna från Wilna till Riga, varigenom kronan tillskyndades en vinst av 600,000 rdr, men på en viss Matts Grellssons angivande, att han under en tid av 14 år skulle gjort sig av kronans medel en obehörig och egennyttig vinst av 32,000 rdr, blev han efter kammarkollegii utslag av den 19 nov. 1668 emot honom utföll, inmanad i häkte i Stockholm. Oaktat hans broder Hans med läkarbevis styrkte, att han i fängelset äventyrade sin hälsa, blev han där kvarhållen, till dess han av elände dog. På hans änkas och barns underdåniga ansökan blev han, som alltid gjort kronan goda och trogna tjänster, sedermera genom regeringens förklaring av den 15 maj 1672 förklarad alldeles oskyldig, varför hans änka och barn skulle vara från allt vidare åtal, räkning och process samt tadel och förevitelser befriade. Kammarkollegii utslag skulle av t. f. kommissarier överses, och vad han till kronan överbetalt skulle komma hans arvingar till godo samt dem tillåtas att med heder, som en ärlig man anstod, och med av kronan bestådd begravningshjälp, låta honom begrava, vilket skedde i Stockholm den 9 maj 1676.' Gift med Catharina von Strunch, av polsk härkomst, i hennes 2:a gifte, död 1691-08-11, änka efter en herr Engelbrecht.

Barn:

 • Georg Reinhold, född 1645. Generalkvartermästarelöjtnant. Död 1715. Se Tab. 5.
 • Johan, född 1647. Fortifikationskapten. Död 1707. Se Tab. 6
 • Reinhold, död ung.

TAB 5

Georg Reinhold (son av Reinhold Wittmacher, adlad Palmstruch, Tab. 4), till Kaltenbrunn i Lemburgs socken i Livland, som han köpte 16794. Född 1645 i Livland. Studerade fortifikation och matematik samt kunde även polska, ryska och latin. Antogs av greve Claes Tott till underkonduktör i Riga och Neumünde 1670. Fänrik vid nationalregementet i Riga 16735 löjtnant vid fortifikationen s. å. 26/6. Kapten därst. 1674-07-30. Generalkvartermästarelöjtnant (överstelöjtnant) vid livländska fortifikationsstaten 1678-05-18. Inspektor över fortifikationen och fästningsverken i Riga, Dünamünde, Kobron skans och Kokenhusen 1681-01-25. Generalkvartermästarelöjtnant i Livland, Estland och Ingermanland 16865 deltog med utmärkelse i försvaret av Riga. Fången vid fästningens övergång 1710-07-01 och fick på grund av ålder och sjuklighet kvarstanna där. Död där 1715-02-15. Gift med Ester Sofia von Glasenapp, dotter av översten och lantrådet Reinhold von Glasenapp och Elisabet Hedvig von Glasenapp.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1679, död 1699 i barnsäng efter tvillingar. Gift med ryttmästaren, friherre Henrik Johan Rehbinder, född 1670, död 1701.

TAB 6

Johan (son av Reinhold Wittmacher, adlad Palmstruch, Tab. 4), född 1647 i Livland. Konduktör vid fortifikationen i Riga 1677. Löjtnant vid fortifikationen i Kokenhusen. Fortifikationskapten 1680-07-23. Var ännu 1703 fortifikationskapten i Narva. Avsked före 1706. Död 1707-04-28. Han bevistade 1677 fälttåget i Skåne och var 1678 med på marschen inåt Preussen. Fick 1687-07-04 konungens tillstånd att gå i främmande krigstjänst, varefter han var med i fälttåget i Podolien, vid Kamenetz Podolski samt fälttåget i Flandern och Brabant ävensom vid belägringen och erövringen av Namur. Återkom 1697 till riket. Gift 1:o 1690 med Hedvig Margareta Priauda, död 1700-03-02, dotter av majoren Claude Priauda, som 1682-07-24 blev adlad men ej introd.7. Gift 2:o 1702-07-28 med sin kusins svägerska Anna Dorotea von Wentzlau, död 1710-08-02 i Riga av pesten, dotter av Filip von Wentzlau och6 Magdalena von Hoeweln.

Barn:

 • 1. Niklas Georg, född 1691-09-05, död 1702.
 • 1. Hedvig Elisabet, född 1693-08-10, död 1694-05-22.
 • 1. Carl Magnus, född 1699-12-22, död 1710 i Riga av pesten.
 • 2. Magdalena Eleonora, född 1704, död 1705.

TAB 7

Martin (son av Reinhold Wittmacher, adlad Palmstruch, Tab. 4), född 1648 i Livland. Kapten vid dalregementet 1678-01-009. Kaptenlöjtnant vid Kokenhusenska lantmilisbataljonen. Kapten därst. Fången 1702-08-26 vid Marienburg3. Död 1720-11-00 under fångenskapen i Wolodga.3 Gift 1678-07-17 i Göteborg med Anna Hedvig Elisabet Grothusen, död 1710 i pesten, dotter av majoren N. N. Grothusen.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1680. Gift med regementskvartermästaren i polsk tjänst Wolter Fredrik Lodinghausen, genannt Wolff, av kurländsk adel.
 • Georg Reinhold, född 1681, död 1684.
 • Johan, född 1683. Pikenerare vid livgardet 1702-12-01. Underofficer därst. s. å. Adjutant vid dalregementet 1708-12-02. Fänrik vid Västerbottens regemente. Löjtnants karaktär 1722-06-26. Död 1740-05-26. Han blev fången vid Poltava 1709-06-29 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722 efter fredsslutet. Gift med Anna Catharina Schmitt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med regementskvartermästaren vid Västerbottens regemente C. R. Moritz), född i Neu-Brandenburg, levde 1750.
 • Vilhelm Christoffer, född 1684. Major. Död 1762. Se Tab. 8
 • Georg Reinhold, född 1686. Generalmajor. Död 1757. Se Tab. 13.
 • Hedvig Elisabet, född 1688.
 • Sofia Dorotea, född 1689. Gift 1712 med ryttmästaren N. N. Turkinovitj, av turkisk härkomst.
 • Agneta, född 1690, död ogift 1710.

TAB 8

Vilhelm Christoffer (son av Martin, Tab. 7), till Nödingshof (Kaltenbrunn) i Lemburgs socken, Livland. Född 1684-06-24 i Livland. Sekundfänrik vid Skaraborgs regemente. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-06-00. Kaptens avsked s. å. 5/10. Kvarstannade i Livland. Immatrikulerades 1737 på riddarhuset i Riga under nr 80. Major i rysk tjänst. Död 1762-12-06 på Nödingshof. 5. Gift 1:o 1725 med Magdalena Christina von Fuhrman, död omkr. 1730. Gift 2:o med Catharina Margareta von Fuhrman.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1726.
 • 1. Martin Reinhold, född 1728. Major. Död 1798. Se Tab. 9
 • 1. Hedvig Elisabet, född 1729.
 • 2. Georg Christoffer, född 1734.
 • 2. Christiana Johanna, född 1735-06-01 på Turneshof i Ermes socken, Livland.
 • 2. Otto Vilhelm, född 1736-09-06 på Turneshot.
 • 2. Magdalena Eleonora, född 1740.
 • 2. Agneta Charlotta, född 1742.
 • 2. Sofia Elisabet, född 1743.
 • 2. Christina Regina, född 1744.

TAB 9

Martin Reinhold (son av Vilhelm Christoffer, Tab. 8), till Rutzky i Arrasch's socken, som han köpte 1768-04-02, och Kokenberg i Ermes socken, som han erhöll genom sitt gifte, båda i Livland. Döpt 1728-10-01. Major i rysk tjänst. Avsked 1769. Död 1798-07-25 på Kokenberg. Gift med Johanna Justina von Hinckeldey, född 1744, död 1808-11-24 på Kokenberg, dotter av6 N. N. von Hinckeldey och Hedvig Agneta von Ottonissen.

Barn:

 • Georg Reinhold Gustaf, född 1770-05-08, död ogift 1793-11-10 i S:t Petersburg.
 • Immanuel Gustaf Vilhelm, född 1773. Landrichter. Död 1849. Se Tab. 10.
 • Carl Gotthard, född 1777. Kirchspielsrichter. Död 1846. Se Tab. 12.
 • Martin, född 1783-09-06. Löjtnant i rysk tjänst. Stupade ogift 1807-06-02 i slaget vid Friedland.
 • Reinhold, arvherre till Kokenberg. Löjtnant. Död före 1809-06-26.

TAB 10

Immanuel Gustaf Vilhelm (son av Martin Reinhold, Tab. 9), arvherre till Rutzky. Född 1773-02-04. Först assessor, sedan landrichter i wendiska kretsen. Död 1849-02-03. Gift 1812-12-06 med friherrinnan Johanna Carolina von Ungern-Sternberg, född 1787-02-12, död 1844-01-05, dotter av kaptenen, friherre Hans Conrad Vilhelm von Ungern-Sternberg, och hans 1:a fru, friherrinnan Anna Charlotta Posse af Säby.

Barn:

 • Henriette Leontine, född 1816-04-02 på Rutzky, liksom syskonen, död 1891-08-10 på Grähnhof. Gift 1852-02-07 i Wenden med landgerichtsassessorn Anton Herman von Hirscheit, nr 680, född 1811, död 1874.
 • Augusta Anna Elisabet, född 1819-11-07. Gift 1839-08-27 på Rutzky med sin kusin, ryttmästaren, friherre Fredrik Adolf von Ungern-Sternberg, född 1800, död 1888.
 • Alexander, född 1821-01-20. Ryttmästare i rysk tjänst. Fredrik Emanuel, född 1822. Godsägare. Död 1870. Se Tab. 11.

TAB 11

Fredrik Emanuel (son av Immanuel Gustaf Vilhelm, Tab. 10), född 1822-06-04 Rutzky Ägde Tegasch i Ubbenorms socken, Livland, som han köpte4 1857-04-20 och vilket hans arvingar sålde4 till baron Henrik von Campenhausen 1873-10-30. Död där 1870-02-15. Gift 1857-07-05 med Johanna Eleonora Sofia Boltho von Hohenbach, född 1838-07-05, dotter av4 godsägaren Georg Julius Paul Hugo Boltho von Hohenbach och Henrietta von Wieken. Hon tillöste sig4 1871-11-25 av syskonen Laubern i Sissegals socken, Livland.

Barn:

 • Henriette Helena Carolina, född 1858-05-26 på Tegasch, liksom systrarna, död där 1858-08-31.
 • Leontine Sofie, född 1864-03-31. Gift 1894-06-08 m. m. doktor Eugen Bruno von Frey.
 • Pauline Anna Eleonora, född 1866-01-18.
 • Anna Alexandra, född 1868-12-29.

TAB 12

Carl Gotthard (son av Martin Reinhold, Tab. 9), arvherre till Kokenberg i Ermes socken, Livland, vilket han övertog 1809-06-20 efter moderns och brodern Reinholds död4. Född 1777-04-03. Assessor. Kirchspielsrichter 1821–1841-10-00. RRS:tVlO4kl. Död 1846-09-16. Han gjorde konkurs 1827 och förlorade då Kokenberg. Gift 1800-10-31 med Henriette Christina von Klot, född 1783-08-02, död 1845-07-16.

Barn:

 • Cornelia Agneta Jeannette, född 1801-06-14, död ogift 1870-02-14.
 • Babette Henriette Vilhelmina, född 1802-12-11. Gift med postmästaren i Arensburg N. N. Engel.

TAB 13

Georg Reinhold (son av Martin, Tab. 7), född 1686-08-13 i Riga. Volontär vid Österbottens regemente 17015 rustmästare därst. 1702. Avsked 1703-08-00. Förare vid Mengdens lettiska lantmilisregemente s. å. Avsked 1705-07-00. Fältväbel vid Hälsinge regemente s. å. i sept., fänrik därst. 1706-10-00. Löjtnant 1708-12-28. Regementskvartermästare 1789-11-06. Kapten s. å. 4/12. Major 1712-12-24. Generaladjutant vid jämtländska armén 1718-08-27. Avsked 1719-10-06. Generaladjutants avsked 1720-06-23. Överstes karaktär 1722-10-06. Överste för grands mousquetaires i konung Stanislai tjänst 1734. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns regemente 1736-04-12. Överste för Västerbottens regemente 1743-01-17. Generalmajor av infanteriet 1751-10-07. RSO s.å. 4/12. Avsked från överstebeställningen 1757. Död s. å. 13/8 i Stockholm och ligger jämte sin fru och hennes 1:a man begraven i Hjärneska graven i Bromma kyrka Stockholms län. 'Han bevistade 1701 blockaden av Riga samt övergången av Dünaströmmen och slaget därvid s. å. 9/6, ävenledes drabbningen vid Gemauerthof 1705-07-16 och slaget vid Liesna 1708-09-29, där han förde regementets fana, men fick strax i början av slaget en gevärskula genom bröstet, så att han måste lämna fanan att föras av en annan, fortsatte dock att deltaga i striden, men bekom mot aftonen ytterligare två blessyrer, en genom benet och en i ryggen, varav han nedsjönk på valplatsen bland de döda och blesserade, kom dock undan och sökte uppnå konungens armé, vilket ej lyckades, men anlände under fortsatta äventyr till Mitau, där han återställdes från blessyrerna. Var även med i slaget vid Gadebusch 1712-12-09 och vid Tönningen 1713-05-06, då han blev fången hos danskarna, men befriade sig själv och var återkommer därifrån 1714-12-20. Deltog likaledes 1718 i fälttåget mot Trondhjem och förordnades att försvara det intagna passet Långsten s. å. i sept. Förde 1734 konung Stanislai tjänst befälet i utanverken under belägringen av Danzig men blev s. å. fången hos ryssarna vid stadens övergång.' Gift 1715-12-27 med Johanna Christina Hjärne i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1709 med sin styvmoders broder, kaptenen Samuel Cederström, född 1685, död 1710), född 1692-11-13, död 1751-06-22, dotter av arkiatern och landshövdingen, doktor Urban Hiærne, adlad Hjärne, och hans 2:a fru, friherrinnan Catharina Elisabet Bergenhielm, nr 103.

Barn:

 • Urban Reinhold, född 1717-07-02, död 1725-01-18.
 • Martin Johan, född 1718-06-30 i Gävle. Kornett vid konung Stanislai av Polen livdragonregemente 1734-01-15. Löjtnant därst. s.å. 25/12 och vid Savolaks' regemente 1736-07-14. Regementskvartermästare därst. 1742-01-02. Kapten vid Fersens regemente i Frankrike. Död ogift 1749-08-16 i Lauterburg i Elsass och begraven i Langenkandel i Pfalz.
 • Gerhard Vilhelm, född 1720-09-04, död 1722-03-28.
 • Catharina Elisabet, född 1721-11-25, död ogift 1776-08-19 på Leckö och begraven s. å. 25/8.
 • Georg Vilhelm, född 1723-06-03. Fältväbel vid Tavastehus läns regemente 1737-12-30. Fänrik därst. 1742-01-02. Löjtnant s. å. 9/6. Däruti stadfästad s. å. 19/8. Interimslöjtnant vid Västerbottens regemente 1743-03-18. Fick 1745-10-08 fänriks lön vid Rutensparres regemente. Kapten vid nyss förutn. regemente 1747-11-10. Major därst. 1755-05-09. Avsked 1762-03-09. Död ogift 1782-09-04 i Köping. 'Han reste efter avskedstagandet utrikes, men återkom och anlade en degelverkstad i Stockholm.'
 • Carl Magnus, född 1724. Överstelöjtnant. Död 1772. Se Tab. 14.
 • Urban Reinhold, född 1726. Major. Död 1795. Se Tab. 15
 • Hedvig Charlotta, född 1729-05-05. Utflyttade 1767 i slutet av maj till Hernhutiska stiftelsen i Zeijst i Utrecht, varest hon levde ännu 17755 död ogift i nämnda stiftelse.
 • Gustaf, född 1731-05-12. Fänrik vid Västerbottens regemente. Löjtnant därst. 1749. Död ogift 1758-04-09 på Rügen under pommerska kriget.
 • Johan Adolf, född 1732-07-09, död 1737-02-12.

TAB 14

Carl Magnus (son av Georg Reinhold, Tab. 13), född 1724-09-24 i Stockholm. Korpral vid Tavastehus regemente 1739. Sergeant därst. 1741-08-28. Volontär vid livregementet till häst 1736. Fänrik vid Västerbottens regemente 1742-06-09. Löjtnant därst. 1743-05-18. Kapten 1748-02-17. Genom byte kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1752-05-28. Major därst. 1757-01-21. RSO 1759-01-21. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1770-01-31. Transp. till Nylands infanteriregemente 1771-07-10. Avsked 1772-07-08, men död s. å. 19/6 Gammelbacka Han bevistade kriget i Finland på 1740-talet. Gift 1754-10-03 på Drägsby i Borgå socken i Finland med Anna Helena Ehrenstolpe i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1774-02-24 på Gammelbacka med landshövdingen Gustaf Riddercreutz, född 1724, död 1783), född 1733, död 1797-11-14 på Drägsby, dotter av notarien Fredrik Ehrenstolpe, och Eva Elisabet Uggla.

Barn:

 • Conrad Reinhold, född 1757-11-19, död 1768-04-19 på Gammelbacka.

TAB 15

Urban Reinhold (son av Georg Reinhold, Tab. 13), född 1726-04-17 i Riga. Korpral vid Tavastehus läns regemente 1740-01-00. Förare därst. 1742-03-00. Fänrik vid Västerbottens regemente 1743-09-21. Löjtnant därst. 1748-05-27. Kaptenlöjtnant 1750-08-21. Kapten 1752-05-07. Konstit. major 1758-01-12. RSO 1759-04-28, major 1762-06-23. Avsked 1773-04-22. Död 1795-12-19 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Hjärneska graven i Bromma. 'Han bevistade kriget i Pommern på 1750- och 60-talen och därunder belägringen av Demmin, anfallen vid Fehrbellin, Uckermünde och Anklam m. m. Hade mycken smak för kemien och gjorde goda deglar och stenkärl.' Gift 1:o 1754-03-12 med sin halvmorbrors svägerska Ulrika Rudbeck, född 1733-02-18, död 1766-06-05 i Torneå, dotter av arkiatern, doktor Olof Rudbeck, den yngre, adlad Rudbeck, och hans 3:e fru Charlotta Rotenburg. Gift 2:o 1769-04-18 Kulla-Gunnarstorp med Ulrika Sparfvenfeldt, född 1733-11-05 i Stockholm, död där 1816-07-09, dotter av hovstallmästaren Johan Henrik Sparfvenfeldt, och grevinnan Christina Johanna Lillienstedt,

Barn:

 • 1. Georg Reinhold, född 1755-02-18 Bolstavik Förare vid Västerbottens regemente 1764-09-14. Sergeant vid arméns flotta 1770-08-30. Fänrik vid förstn. regemente 1773-08-23. Löjtnant därst. 1778-01-28. Kapten 1782-04-03. Avsked 1789-07-07. Död ogift 1810-04-26 Stockholm.
 • 1. Charlotta Ulrika, född 1756-09-27. Stiftsjungfru. Död 1785-08-15. Gift 1778-08-09 Kättsta med sin halvmorbrors svåger, assessorn Olof Ulrik von Numers, i hans 2:a gifte, född 1741, död 1802.
 • 1. Olof Urban, född 1761-09-16, död s. å. 22/9.
 • 1. Johanna Christina, född 1764-06-01, död ogift 1792-05-19 i Stockholm.
 • 2. Johan Vilhelm, född 1770. Ryttmästare. Död 1811. Se Tab. 16.
 • 2. Carl Urban, född 1771. Major. Död 1838. Se Tab. 17
 • 2. Gustaf Gerhard, född 1773-01-31 i Torneå10. Fänrik vid konungens regemente. Död 1786-09-22.
 • 2. Sofia Lovisa, född 1778-01-05, död s. å. 29/5 på Kättsta.

TAB 16

Johan Vilhelm (son av Urban Reinhold, Tab. 15), född 1770-03-03 i Stockholm. Sergeant vid Västmanlands regemente 1775-09-03. Fänrik därst. 1781-02-14 och vid arméns flotta 1786-01-19. Löjtnant därst. 1789-08-27. Erhöll Svensksundsmedaljen. RSO 1790-07-22. Kapten i armén 1793-12-22. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1796. Avsked 1802-05-06. Död 1811-08-30 i Vänersborg. under hemresa från Småland. 'Han utmärkte sig i båda Svensksundsslagen. Blev för det förstn. befordrad till löjtnant och för det senare medaljör och riddare. Följde 1791 överste Rosenstein på en ambassad till Marocko'. Framstående tecknare och gravör. Har i förening med professorerna Qvensel och Olof Swartz utgivit Svensk botanik, sex delar, samt Svensk zoologi, en del. Gift 1:o 1796-09-04 Ekensberg med Anna Eleonora Ascher, född 1769, död 1796-12-14 Remmenetorp, dotter av prosten och kyrkoherden i By pastorat av Karlstads stift Nicolaus Johannis Ascher och Catharina Wikberg. Gift 2:o 1801-11-16 i Stockholm med Margareta Catharina Sundberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med registratorn i konungens kansli, k. sekreteraren Jakob Ulrik Grave-Nymansson, född 1771-05-28 i Stockholm, död där 1800-10-12), född 1772-11-04, död 1840-12-02 Stockholm, dotter av kofferdikaptenen Sivert Sundberg och Helena Blom.

Barn:

 • 2. Reinhold Vilhelm, född 1802-09-20 i Stockholm. Medelstyrman vid arméns flottas Stockholmseskader 1820-02-02. Underlöjtnant därst. 1822-06-11. Död ogift 1826-03-01 i Stockholm.
 • 2. Ulrika Catharina, född 1804-07-19 i Stockholm, död där s. å. 4/8.
 • 2. Sivert Gustaf, född 1806-05-27 i Stockholm, död där 1808-02-07.
 • 2. Sofia, född 1807-08-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1865-03-12 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Gift 1825-11-04 i nämnda stad med sin moders svägerskas son, assessorn Magnus Jakob Crusenstolpe, född 1795, död 1865.
 • 2. Margareta Vilhelmina, född 1809-05-23 i Stockholm, död där 1810-03-31.

TAB 17

Carl Urban (son av Urban Reinhold, Tab. 15), född 1771-04-10 i Stockholm. Volontär vid artilleriet 1789. Styckjunkare därst. s. å. 10/6. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1790-03-07. Officersexamen 1793-08-24. Konfirm.fullm, s. å. 16/9. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1800-04-07. Stabskapten därst. 1805-03-28. Majors avsked s. å. 2/10. Död 1838-06-09 Ransta och ligger jämte sin fru och yngsta dotter begraven på Kumla kyrkogård. Han bevistade 1789 och 1790 fälttågen i Finland. Gift 1799-02-21 i Stockholm med Magdalena Fredrika Stiernefelt, född 1773-04-24 på Rindön nära Vaxholm, död 1850-05-25 på Ransta, dotter av kaptenen Claes Fredrik Stiernefelt, och Helena Emerentia Blix.

Barn:

 • Fredrika Charlotta, född 1800-03-26 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-03-11 i Västerås.
 • Carl Gerhard, född 1802-04-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1817. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1818-09-06. Fänrik därst. 1821-04-10. Löjtnant 1829-05-16. Generalstabsofficer 1837-11-17. Kapten i armén 1840-01-24 och vid nämnda regemente 1841-06-22. Avsked därifrån med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1850-06-01. Död 1872-04-01 i Eskilstuna och utgick med honom ätten på svärdssidan i Sverige. Han inrättade 1838 och förestod till 1844 en militärskola i Örebro. Gift 1866-09-23 i Eskilstuna med Anna Christina Jansson, född 1834-02-24, död 1900-08-24 i Karlstad, dotter av lantbrukaren Jan Peter Jansson och Stina Svensdotter.
 • Urban Vilhelm, född 1804-02-10 i Stockholm. Sergeant vid livregementetsbrigadens grenadjärkår 1819-11-11. Fänrik vid Hälsinge regemente 1822-04-30. Löjtnant därst. 1827-04-25. Avsked 1829-03-26 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Död ogift 1833-09-13 i Malmö.
 • Hedvig Lovisa Beata, född 1814-06-04 på Ransta, död ogift 1847-04-09 på nämnda egendom.

TAB 18

Gerhard Wittmacher, adlad Palmstruch (son av Reinhold Wittmacher von Ermond, Tab. 1), till Waimastfehr i Lais socken, Livland. Född 1620-07-24 i Riga. Handlande därst. Adlad 1651-06-18 jämte sina bröder och för sin faders förtjänster (introd. 1660 under nr 657). Notarie vid rigiska portorium 1673. Död 1677-03-02 i Riga. Han försträckte år 1656 konung Carl X Gustaf 37,000 rdr, som sedermera icke lära blivit betalda. Gift 1650 med Christina Engelbrecht, född 1637 i Wilna, död 1677-04-07.

Barn:

 • Reinhold Simon, född 1653. Löjtnant. Död 1710. Se Tab.19.
 • Gerhard, född 1656. Bankokommissarie. Död 1736. Se Tab. 21
 • Catharina, född 1660-07-27, död 1662-08-11.
 • Anna Christina, född 1662-04-04, död 1702-04-17. Gift med Helmig Dücker.
 • Catharina, född 1664-05-08, död ogift 1694-03-03.
 • Maria, född 1665-05-11, död 1669-06-22.
 • Maria, född 1671-07-11, död 1709-09-20. Gift 1699-02-27 med sin kusin Reinhold Tobias Palmstruch, född 1646, död 1700.

TAB 19

Reinhold Simon (son av Gerhard Wittmacher, adlad Palmstruch, Tab. 18), född 1653-05-04. Löjtnant. Död 1710-04-10 i Pernau. Gift 1680-09-16 med Juliana von Rosen, av huset Luber, född 1655, död 1703.

Barn:

 • Christer Johan, född 1681-07-04. Musketerare vid livgardet 1698-11-02. Fältväbel vid livdragonregementet 1700. Kornett därst. 1701-01-24. Död ogift 1702 under marschen i Litauen.
 • Christoffer Gerhard, född 1682. Kapten. Död 1723. Se Tab. 20.
 • Anna Elisabet, född 1683-07-16, död 1720 och begraven s. å. 22/6 i Västervik. Gift 1702 med löjtnanten Johan Vilhelm Max, född 1677.
 • Christina, född 1684-09-15. Gift med löjtnanten vid Beckerns livländska infanteriregemente3 Bernhard Martin Schlein.8
 • Magdalena Juliana, född 1686-09-04. Gift med ränt- och proviantmästaren Ringman.
 • Reinhold, född 1688-09-18. Kornett vid Dückers dragonregemente 1707-05-00. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift under fångenskapen i Galitj.
 • Fabian, född 1693-03-25, död 1702.

TAB 20

Christoffer Gerhard (son av Reinhold Simon, Tab. 19), född 1682-07-10. Förare vid livgardet 1700. Sergeant därst. 1701-04-07. Fänrik 1702-07-17. Kapten vid Dückers dragonregemente 1705-02-01. Fången vid Schof 1708-08-09. Död 1723 på Wohlfart i likanämnd socken i Livland efter hemkomsten ur fångenskapen i Tobolsk och Varchoturje. Gift med sin kusin Johanna Polyxena Palmstruch i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Carl Otto von Priauda, av en i Sverige 1682-07-24 adlad, men ej introd. ätt, född 1676), född 1701-07-31, dotter av bankokommissarien Gerhard Palmstruch och hans 2:a fru Maria Polyxena von Wentzlau.

Barn:

 • Bernt Gerhard, död ung.

TAB 21

Gerhard (son av Gerhard Wittmacher, adlad Palmstruch, Tab. 18), till Wohlfart i likanämnd socken. Livland, vilket han erhöll genom sitt andra gifte och Lubar med Gresten i Ronneburgs socken, Livland, vilket han ägde 1726–1735. Född 1656-04-26. Hovmästare hos k. rådet och överstemarskalken, greve Joh. Gabr. Stenbock. Bankokommissarie 1698-12-05. Kommissarie i bankokansliet 1712-12-05. Avsked 1726-10-26. Död 1736 i Livland och slöt denna ättegren på svärdssidan. 'Då pesten år 1710 dödat i det hus, där han bodde, åtta personer förutom hans systerdotter, övergav han i okt. månad Stockholm med tillkännagivande därom till banken genom brev av den 14 nov., och inställde sig ej, oaktat flera befallningar, förrän i slutet av jan. 1711, för vilket han av bankodeputationen fick en allvarsam föreställning. Han miste genom kriget med Ryssland sin egendom i Livland till ett värde av 250,000 daler silvermynt. Råkade därigenom i så betryckta omständigheter. att han åren 1714, 1718, 1719 och 1721 nödsakades emottaga flera större och mindre understödsgåvor av banken. Erhöll slutligen 1721-06-21 efter fredsslutet med Livland tre månaders permission för att överresa till Ryssland och söka återfå sina barns gods Wohlfart, vilket han fick tillbaka följande året.' Gift 1:o 1688-10-04 med sin broders svägerska Catharina Elisabet von Rosen, av huset Luber, född 1660-09-20, död 1690-10-27. Gift 2:o 1698-06-13 med Maria Polyxena von Wentzlau, född 1666, död 1709-05-21 i Stockholm, dotter av Filip von Wentzlau och Magdalena von Hoeweln.

Barn:

 • 1. Elisabet, född 1689-08-23.
 • 1. Christina, född 1690-10-27, levde änka 1739. Gift 1719-12-28 Landsjö s socken Östergötlands län med löjtnanten vid amiralitetet Gustaf Adolf Ulf, döpt 1694-11-05, död 1736-10-13.
 • 2. Johanna Polyxena, född 1701-07-31, levde 1727. Gift 1:o med sin kusin, kaptenen Christoffer Gerhard Palmstruch, född 1682, död 1723. Gift 2:o med överstelöjtnanten Carl Otto von Priauda, av en 1682-07-24 adlad, men ej introd. ätt, född 1676.
 • 2. Magdalena Eleonora, född 1703-11-11. Gift 1:o med assessorn i livländska lanträtten Carl Johan von Jarmerstedt, av en i Sverige 1687-02-16 adlad, men ej introd. ätt, född 1695, död 1734. Gift 2:o med kaptenen Gustaf Reinhold von Buddenbrock, född 1697.
 • 2. Maria Charlotta, född 1708-03-18. Gift 1:o med kaptenen Georg Fredrik von Freijman, av en 1666-08-20 adlad, men ej introd. ätt, född 1686, död 1730. Gift 2:o med kaptenen Otto Fredrik von Meck, född 1680-04-02, levde 1745.

TAB 22

Fabian (son av Gerhard Wittmacher, adlad Palmstruch, Tab. 18), född 1674-01-05 i Livland. Musketerare vid livgardet 1690. Pikenerare därst. 1691-09-20. Rustmästare 1692-05-31. Furir 1693. Sergeant 1694. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1695-10-08. Kaptenlöjtnant därst. 1700-30-04. Kapten s. å. 31/7. Död 1703-01-26 i Warschau. Gift 1697-06-23 med Catharina Cronmarck hennes 2:a gifte (gift 1:o 1693-12-28 med kamreraren Torbjörn Björkman, död 1695-11-00. Gift 3:o 1712-02-05 med översten Carl Johan Apiarius, adlad Palmhielm. nr 1552, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1752), född 1677-02-28 i Stockholm, död 1736-01-07, dotter av assessorn Daniel Faxell, adlad Cronmarck, och Catharina Bellander.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1698-12-23, död 1764-02-14.
 • Christina Catharina, född 1698-12-23, död 1764-02-14 Åsby. Gift 1717-04-04 med kaptenen Casper Fredrik von der Osten, genannt Sacken, född 1694, död 1774-03-12 i Eskilstuna.
 • Elisabet, född 1700-02-28, död 1765-05-26 på Sköldby i Fors socken. Gift 1725-05-20 med majoren vid Savolaks regemente Johan Henrik Starck, född 1684, död 1731.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.