:

Von Fersen nr 63

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Fersen nr 63 †

Friherrlig 1674-11-04, introducerad 1675. I friherrlig värdighet utgången 1804-03-11.

Ätten har utgrenat sig i grevliga ätten von Fersen.

Den gamla sägen, som vill leda denna släkts ursprung tillbaka till Skottland, Türingen och Hessen, förtjänar icke någon tilltro, och släktens samband med en i Hessen förekommande adelsätt von Fers har icke kunnat påvisas. Den förste urkundligt kände av släkten var Alexander von Versen, som levde 1180–1217, vilket sistnämnda år 10/7 han uppträder såsom, vittne vid en av grevarna Herman, Gunzelin och Henrik af Schwerin utfärdad handling. Hans och släktens stamgods torde hava varit Versen (numera Veersen) vid Nelzen i Lüneburg. Över Mecklenburg, där Otto von Versen namnes 1267, kom släkten till distriktet Belgrad i Hinterpommern, varest Conrad von Versen, hertig Bogislaus IV:s råd, 1304-07-15 förekommer såsom vittne. Omkring 1440 ägde en delning rum mellan bröderna Karsten och Simon von Versen. Den förres avkomlingar, linjen till Mandelatz och Gross-Tychow, leva ännu i Tyskland och skriva sig fortfarande von Versen. Simons linje, till Burtzlaff, Sietkow och Klein Crössin, kom däremot med dennes sonson Lorentz von Versen redan före 1535 till Estland. Lorentz' sonsöner, Hans och Fabian, grundade där ånyo tvenne linjer. Den förra – till Sipp Laupa, Klosterhof, Tammick mm – lever ännu i Östersjöprovinserna förande delvis friherrlig och delvis – sedan 1795-01-01– rysk grevlig titel. Fabians linje upphöjdes med fyra hans sonsöner till svensk friherrlig värdighet. En av dessa, Herman, blev stamfader för en först i Mecklenburg, sedan i Schleswig bosatt gren av den friherrliga ätten, vilken utslocknade 1804-03-11 med Hermans sonson Joakim Fredrik. I Sverige och Östersjöprovinserna hava ättemedlemmarna städse skrivit sig von Fersen. – Anmärkas må, att den person, som 1470–1472 var herrmästare för tyska riddarorden i Livland, hette Johan Wolthusen von Herse eller Heerse och således ej tillhörde ätten.


Fersen%20F6300.jpg

TAB 1

Simon von Fersen, av huset Burtzlaff vid Belgrad i Hinterpommern. Levde vid år 1450. Gift med fru Rolich, av huset Crolow.

son:

 • Henning, till Burtzlaff. Är släktens äldste bevislige stamfar, död omkr. 1513, förlänades 1490 med Burzlaff, hade totalt 6 söner. Gift med Margareta von Woppersnau.

son:

 • Lorentz, till Rayküll i Rappels socken, Harrien i Estland. Var 1540 manngerichtsassessor i Wierland (RHKI.). Lantråd i Estland (RHKI.). Undertecknade i Harrien de Wolmarska artiklarna 1545 (RHKI.). Död 1546. Gift med Anna von Fürstenberg, dotter av lantrådet Luloff von Fürstenberg, till Rayküll, och Margareta Wrangel.

son:

 • Herman, till Rayküll samt Sipp i Goldenbecks socken, Estland, och Abia i Hallist socken, Livland. Ryttmästare vid estniska adelsfanan och lantråd i Estland. Död 1575. Gift med Anna von Tiesenhausen, som levde änka 1584, dotter av lantrådet Fabian Fabiansson von Tiesenhausen, till Bersohn, och Gertruda Clausdotter Taube, av huset Mart.

Barn:

 • Lorenz, från honom härstamm ar en pommersk lin­je, utdöd 1741.
 • Hans, död efter 1641, vald till estländska ridderskapets hauptmann 1617, ståthållare på Hapsal 1622 18/8.
 • Fabian, till Rayküll, Sipp och Abia. Född 1568. Överste och kommendant i Pernau. Lantråd i Estland. Gift 1:o med Barbara von Yxkull, dotter av riddaren Vilhelm Johansson von Yxkull, till Kosch, och Gertruda Carstensdotter Titfer till Wenden. Gift 2:o med Elisabet von Yxkull, dotter av Reinhold Reinholdsson von Yxkull till Felks, och Dorotea Clausdotter Taube, av huset Mart.

Barn:

 • 2. Reinhold. Överstelöjtnant. Död 1649. Se Tab. 9.

TAB 2

Herman (son av Fabian, Tab. 1), till Rayküll samt Neuenhof i Roethels socken (Wiek). Löjtnant vid estländska adelsfanan 1630. Var lantråd i Estland 1648 . Levde ännu 1654-12-06. Gift med Margareta Anrep, av huset Heel, död änka och begraven 1665-01-12 i domkyrkan i Reval (RHH.), dotter av svenska fältmarskalken och lantrådet Reinhold Hermansson Anrep, till Heel och Waddemois, och Dorotea Hermansdotter Wrangel, av huset Ellistfer.

Barn:

 • Otto Vilhelm, friherre von Fersen. Se Tab. 8.
 • Herman, friherre von Fersen. Se Tab. 3.
 • Fabian, död 1648.
 • Barbara Dorotea, begravd 1698 9/2 i domkyrkan i Reval, gift med Georg Johan Löwe, född 1630, död 1681.
 • Anna, född 1630, död 1681 i maj, gift 1:o 1663 med Georg Alexandersson von Essen, adliga ätten von Essen, gift 2:o 1663 med Otto Stackelberg, nr 113, i hans 2:a gifte, död 1689.

Herman och Otto Vilhelm byter plats, eftersom Otto Vilhelm är äldre än Herman.

TAB 3

Herman, friherre von Fersen (son av Herman, Tab. 2), friherre till Cronendahl (Skabersjö), herre till Rayküll och Neuenhof. Född omkring 1630 (Lk.). Kapten vid Volckmars infanteriregemente 1649–51. Friherre 1674-11-04 jämte sin broder Otto Vilhelm och sina kusiner Hans och Fabian, dock sist bland dem (introducerad 1675 under nr 63). Överstelöjtnant vid Claes Johan Baranoffs kavalleriregemente 1675-08-11. Överste för Wiekska lantmilisen (Lk.) 1701-03-05. Fången vid Narva 1704-08-10. Död 1709-09-12 i Moskva (Lk.) (enligt andra källor (v. Baensch, Geschichte der Familie von Wrangel) (F. von Versen, Geschichte des Geschlechts von Verzen und von Fersen (1885). bodde han 1687 på Neuenhof, men var död 1690). Gift 1:o 1650 med Magdalena von Buchwald i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1642 med generalmajoren i svensk tjänst Helmuth Wrangel i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Sabina Trensch von Butlar, född 1611, död 1641-05-26, i Wismar, dotter av översten i svensk tjänst Jost Siegmund Trensch von Butlar och Anna Magdalena von Kreuzburg), född 1599, död 1647-08-14 och begr, 1647-12-15 i Wismar] , dotter av Mattias von Buchwald till Johannstorf i Mecklenburg och Dorotea Claesdotter von Thienen (Da.). Gift 2:o med Augusta Elisabet von Plessen, dotter av N. N. von Plessen till Barnkall, Tressau och Kockelsdorff.

Barn:

 • 1. Herman Otto. Var 1685 kapten i lüneburgisk tjänst vid regementet von Linetow. Deltog i slaget vid Fleurus 1690-07-01. Död 1690 .
 • 1. Hellmuth Reinhold. Löjtnant. Dödad i en stormning av Malmö 1677.
 • 1. Juliana. Gift omkring 1680 med mecklenburgska lantrådet Hans Albrecht von Plüskow, till Trechow och Belitz.
 • 2. Magdalena Dorotea. Gift 1682 med majoren i svensk tjänst Bernt Ludvig von Wangelin, född 1645.
 • 2. August Vilhelm. Löjtnant i lüneburgisk tjänst. Död sannolikt 1690. (Reval.)
 • 2. Joakim Fredrik. Generalmajor. Död 1738. Se Tab. 4.
 • 2. Anna Margareta. Gift med (Reval.) majoren Henrik von Paykull.

TAB 4

Joakim Fredrik (son av Herman, friherre von Fersen, Tab. 3), friherre till Cronendahl. Pikenerare vid Wangelins regemente 1685. Korpral vid Müller von der Lühnens regemente 1687. Sergeant 1687. Fänrik 1689. Kornett vid bremiska kavalleriregementet 1690. Löjtnant vid bremiska kavalleriregementet 1692-12-21. Ryttmästare 1699-04-19. Major 1704-12-24. Överstelöjtnant 1709-09-16. Konfirmationsfullmakt 1711-05-23. Överste för regementet 1711-01-16. Avsked 1724-05-09. Generalmajor . Död 1738. Han deltog med sitt regemente i slaget vid Gadebusch 1712 [Lk]. Han köpte 1727 godset Lütgen Horn i Leeks socken, kretsen Tondern i Schleswig för 90,000 taler. Gift 1699 med Meta von Lewetzow, dotter av holsteinska överstelöjtnanten och kommendanten på Helgoland Hartwig von Lewetzow till Markau, och Magdalena von der Wisch. (Lk.)

Barn:

 • Herman Otto. Kornett vid hannoverska kavalleriregementet. Var ryttmästare vid hannoverska kavalleriregementet 1744. Major 1747. Överste för livregementet 1752. Avsked. Död barnlös 1757 i Emmerich vid Rhen och där begraven 1757-02-08. Gift 1748-03-07 med friherrinnan Anna Dorotea Christiana Albertina von Heyden i hennes 2:a gifte (gift 1:o med friherre Henrik Jakob von Nagel. Gift 3:o 1762-02-10 i Emmerich med översten i biskoplig Münstersk tjänst Mattias Michael von Radzitski, död 1764), levde änka 1764, dotter av romersk kejserliga fältmarskalkslöjtnanten och preussiska generalen av kavalleriet, friherre Johan Sigismund von Heyden och friherrinnan Marie Luise von Diepenbrouck .
 • Carl, död barn.
 • Anna Meta, född 1707-01-19, död 1787-04-20. Gift 1727-01-29 med Detlev Christian von Rumohr, till Östergård, Segalendorf och Fahrenstedt, död 1765.
 • Augusta Helena, död ogift.
 • Charlotta Dorotea, död ogift 1758 i Plensburg .
 • Mauritia, död ogift.
 • Adelheid, död före 1763. Gift 1:o med ryttmästaren i dansk tjänst Johan Rudolf Krabbe, död 1735. Gift 2:o med överstelöjtnanten i dansk tjänst Christian Detlev von Holstein, född 1717, död 1763.

TAB 5

Fredrik (son av Joakim Fredrik, Tab. 4), född 1700. Kvartermästare i kurfurstlig-hannoversk tjänst vid Wendtska dragonregementet. Fänrik vid Wendtska dragonregementet 1719-08-27. Löjtnant 1727-11-28. Kaptenlöjtnant 1735-08-16. Kapten 1740-01-14. Transporterad till dragonregementet Bussche, senare 7. kavalleriregementet 1747. Major 7. kavalleriregementet 1748-03-22. Överstelöjtnant 1753-07-17. Överste 1757-07-31. Avsked. Levde därefter på Hütten i Schleswig, varest han ligger begraven. Gift med Fredrika von Oertzen, av huset Vogelsang.

Barn:

 • Anna Meta, död före 1766. Gift med riksfriherre Christian Albrecht von Lillencron, arvherre till Bülk och Wulfshagen, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1766 med hennes kusin Anna Augusta von Rumohr, dotter av Detlev Christian von Rumohr och Anna Meta von Fersen), död 1787.

TAB. 6

Carl (son av Joakim Fredrik, Tab. 4), till Lütgen-Horn, som han ärvde efter fadern, men sålde 1747. Kapten, sedan major i dansk tjänst. Levde 1759. Gift 1:o med Margarete von Buchwald. Gift 2:o med Augusta ron Rumohr i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1735 med Anton Christian von Rathlow, död 1749-03-24), död 1754-10-24 dotter av Hans von Rumohr och Johanna Benedikta von Ahlefeld.

Barn:

 • 1. Joakim Fredrik, född 1745-12-06, död ogift 1804-03-11 på Bünsdorf i hertigdömet Schleswig och slöt denna gren av ätten.
 • 2. Anna Meta. Gift 1:o med kaptenen i schleswigsk tjänst Hans von Steuersen. Gift 2:o omkring 1790 med danske kammarherren och översten Henning Christoffer von Holstein i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina von Ahrenfeldt).

TAB. 7

Johan (Joakim) Henrik (son av Joakim Fredrik, Tab. 4). Kapten i hannoveransk tjänst 1747. Sedermera överste. Gift omkring 1750 med Sofia Dorotea Eleonora von Münchhausen, född 1725-05-19, död 1787-06-03, dotter av hannoveranske statsministern Philip Adolf von Münchhausen och Charlotte Louise von Münchhausen.

Barn:

 • Vilhelmina Carolina Dorotea Johanna, född 1751-04-13, död 1807-03-10. Gift 1766 med Henning von Rumohr, till Trenthorst, död 1804. Hon var moder till den framstående konsthistorikern och skriftställaren Carl Ludvig Felix Fredrik von Rumohr, född 1785, död 1843.

TAB 8

Otto Vilhelm, friherre von Fersen (son av Herman, Tab. 2), friherre till Cronendahl, herre till Rayküll, Cournal i S:t Jürgens socken, Estland, Kymmenegård i Finland och Ioala vid Narva. Född 1623-07-25 i Reval. Hovjunkare hos drottning Christina 1642. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1643. Löjtnant vid fältmarskalken C. G. Wrangels livgarde till häst 1647. Ryttmästare C. G. Wrangels livgarde till häst. Major i fransk tjänst 1650. Avsked därifrån 1652. Kammarherre hos konung Carl X Gustaf 1654. Överstelöjtnant vid konungens livgarde 1655. Överste för prins Carls livregemente 1657. Lantråd i Estland 1660. Generalmajor vid finska kavalleriet 1672. Friherre 1674-11-04 jämte sin broder Herman och sina kusiner Hans och Fabian (introducerade 1675 under nr 63). Generallöjtnant 167421/11. General 1677-11-05. Generalguvernör över Ingermanland och Kexholms län 1691-10-19. Fältmarskalk 1693-09-12. Avsked 1698-06-11. Död 1703-04-23 på Cournal vid Reval utan söner och slöt således själv sin friherrlig ättegren samt begraven 1704-02-26 i Revals domkyrka. 'Han var en av de största hjältar på sin tid, blev ofta och illa blesserad, tillfångatogs av danskarna vid Lund och utstod en ytterst svår fångenskap'. Gift 1669-03-23 med Gertrud Yxkull i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1661-09-15 i Revals domkyrka med översten Hans Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, i hans 2:a gifte, född 1588, död 1667) (RHH.), född 1640, död 1688-10-25 och begraven 1689-03-12 i Revals domkyrka (RHH.), dotter av manrichtern Georg Yxkull, till Örten och Angern (se friherrliga ätten Meijendorff von Yxkull) och Elisabet Magdalena Wrangel.


 • Margareta Elisabet, till Allo. Döpt 1669-12-28 i Reval, liksom systrarna. Död 1710 Gift i Reval 1691-03-26 med lantrådet och översten Bengt Henrik von Bistram, till Riesenberg, Rum och Allo i hans l:a gifte (gift 2:o 1711 i Reval med Catharina von Derfelden i hennes 2:a gifte (g. 1:o 1692 i Reval med kaptenen Robert Vilhelm Hauenschildt (dotter till ryttmästaren Johan Henrik von Derfelden och Catharina Agneta von Yxkull)) född 1667 16/3 i Reval, död 1724 29/9.
 • Vilhelmina Gertruda, till Kymmenegård. Döpt (RHKI.) 1670-12-03, död 1727-12-25 i Reval (RHH.) och begraven i domkyrkan i Reval (RHH.) 1728-02-27. Gift med överstelöjtnanten Johan Gustaf von der Osten, genannt Säcken, nr 832, född 1667, död 1717.
 • Juliana Helena, till Rayküll. Döpt (RHKI.) 1673-01-07, död 1755-04-14 i Reval. (RHH.) Gift 1:o (RHKI.) 1691-08-19 med översten för Åbo, Björneborgs och Nylands läns tremänningsinfanteriregemente Jürgen Johan von Wrangell, från vilken hon blev skild, döpt 1657-04-04 i Reval, död 1709-06-28 i slaget vid Poltava (Lk.). Gift 2:o (RHKI.) 1719-02-24 med överstelöjtnanten Henrik Johan Schlippenbach.
 • Christina Eleonora, till Cournal. Född 1679-07-13 och döpt 1679-07-14, död 1704-01-27 och begraven i Olaikyrkan, Reval. Gift 1702-08-27 i Reval med lantrådet i Estland Otto Fabian von Wrangell, till Höbbet och Cournal, född 1655-02-08 i Reval, död 1726-12-08 [RHH].

TAB 9

Reinhold (son av Fabian, Tab. 1), till Sipp i Goldenbecks socken, Estland, och Abia i Hallist socken, Livland. Född 1594. Löjtnant vid ett kompani livländska ryttare 1630. Överstelöjtnant vid livländska kavalleriet. Död 1649 och begraven 1650-02-27 i domkyrkan i Reval. (RHH.) Han erhöll 1630-10-06 i Stralsund av konung Gustaf II Adolf godset Laupa i Turgels socken, Estland samt innehade på grund av kungliga brevet 1626-06-18 Palloper eller Dückershof i Kambi socken i Livland, samt fick ärftlig donation på Abiahof 1630-10-13 [Al]. (RHKI.) Gift med Dorotea Wrangel, född 1590, begraven 1657-01-08 i domkyrkan i Reval (RHH.), dotter av lantrådet och översten Hans Hermansson Wrangel, till Ellistfer, Allo och Ludenhof, mm (se friherrliga ätten Wrangel af Lindeberg), och Barbara Hermansdotter Anrep, av huset Heel.


 • Hans, friherre von Fersen, född 1625, död 1683. Se Tab. 10.
 • Fabian, friherre von Fersen, född 1626, död 1677. Se Tab. 11.

TAB 10

Hans, friherre von Fersen (son av Reinhold, Tab. 9), friherre till Cronendahl, herre till Sipp, Abia, Meckshof, Embeckshof, Palloper, Allofer, Laupa och Woddia. Född 1625. Kaptenlöjtnant vid översten Ant. Jurg. Renheüs' regemente 1643. Kapten vid livgardet 1646 (KrAB.). Överstelöjtnant vid Arv. Forbus' regemente 1646 och vid greve Gustaf Lewenhaupts regemente 1647. Överste för västra Nylands infanteriregemente 1655-06-21. Var kommendant i Reval och lantråd i Estland 1660. Generalmajor av infanteriet 1665-12-09. Friherre 1674-11-04 jämte sin bror Fabian och sina kusiner Otto Vilhelm och Herman och först bland dem (introducerad 1675 under nr 63). Generallöjtnant 1674-12-04. Guvernör i Riga 1675-04-21. Guvernör över Ingermanland, Nöteborgs och Kexholms län samt lagman i Ingermanland 1682-05-06. Död 1683 (ej 13/1 såsom å geneal. uppgives, ty han levde ännu 16/1) och begraven 1684-02-11 i Reval. (RHH.) 'Han fick 1676-12-25 till friherrskap Skabersjö gods i Skåne, som skulle kallas Cronendahl och vartill han och de övriga friherrarna Fersen sedermera skrevo sig.' Gift 1:o med Catharina Elisabet Burth, dotter av översten till häst och kommendanten i Stralsund Henrik Robert Burth, till Noistfer och Tois, och Magdalena von Vietinghoff. Gift 2:o 1688-06-16 med friherrinnan Anna Magdalena von Tiesenhausen, död 1706-11 och begraven 1707-03-01 i domkyrkan i Reval (RHH.), dotter av friherre Hans Henrik von Tiesenhausen och Anna von Uexküll.

Barn:

 • 1. En dotter, död späd.
 • 1. Anna Margareta. Gift 1:o med majoren Henrik von Paykull, av huset Engdes och Kersel. Gift 2:o 1688-07-04 med ryttmästaren Fabian von Yxkull [RHKI].
 • 1. En son, död späd.
 • 1. Reinhold Johan, greve von Fersen, född 1646, död 1716. Se grevliga ätten von Fersen nr 56, Tab. 1.
 • 1. Henrik Vilhelm. Dödsskjuten framför Naerden i Skottland.
 • 1. Magdalena, född 1660. Fick understöd av flyktingkommissio­nen 1716. Gift med överstelöjtnanten Filip Henrik von Pretlach, död innan 1714, generaladjutant.
 • 1. Hans. Fänrik vid livgardet 1675-09-10. Löjtnant vid livgardet 1675-10-08. Kapten 1677. Bevistade slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Dödsskjuten 1678 vid Beckholmen utanför Kristianstad.
 • 2. Magdalena Elisabet, döpt 1669-08-11 i Reval. (RHH.) Gift med lantrådet och kammarrådet Bengt Gustaf von Rosen, till Wiso, av en av konung Gustaf II Adolf adlad, men ej introducerad ätt.
 • 2. Anna Dorotea, döpt 1670-08-17 i Reval (RHH.), död 1752-10-08 Gräfsten s socken, Östergötlands län. Gift 1695-03-10 i Reval med riksrådet och fältmarskalken, friherre Gustaf Adam Taube af Kudding, greve Taube, född 1673, död 1732. Båda ligga begraven i Svinstads kyrka .
 • 2. Hedvig Catharina, döpt 1671-08-17 i Reval (RHH.), död ung.
 • 2. Fabian, död ung.
 • 2. Hans Henrik, till Meckshof, Laupa och Woddia. Född 1673-03-03 i Reval (RHH.). Fänrik vid Wangenheims svenska regemente i Holland. Kapten vid Hans Henrik von Liewcns infanteribataljon 1700-12-06. Avsked 1701-03-30. Död ogift 1703-07-09 på ett parti vid Systerbäck i Ingermanland.

TAB 11

Fabian, friherre von Fersen (son av Reinhold, Tab. 9), friherre till Cronendahl, herre till Abia, Laupa och Maart, det sistnämnda i Jegelechts socken. Född 1626-02-07 i Reval. Hovjunkare hos drottning Christina 1643. Volontär på svenska flottan 1644. Kapten vid fältmarskalken Torstenssons livregemente 1645. Major vid de Mortaignes regemente 1646. Överstelöjtnant vid de Mortaignes regemente 1647. Överste för vita regementet 1654. Kommendant i Krakau 1657. Generalmajor 1658-12-02. Överkommendant i Stralsund 1659-10-05. Entledigad från Stralsund 1662. Guvernör i Livland 1663-12-16. Tillika överste för Åbo läns infanteriregemente 1664-03-18. Generallöjtnant 1668-08-28. General 1674-11-04. Friherre 1674-11-04 jämte sin broder Hans och sina kusiner Otto Vilhelm och Herman (introducerade 1675 under nr 63). Krigsråd 1675-04-10. Generalguvernör i Skåne, Halland och Blekinge 1675-06-23. Generalfältmarskalk 1675-10-06. Död 1677-07-30 i Malmö och slöt själv sin friherrliga ättegren samt begraven 1678-07-26 i familjegraven i Revals domkyrka. 'Han var en tapper krigare och utmärkte sig särskilt då han 1677-06 avslog danskarnas stormning av Malmö, blev riksråd (At (RA).) 1678-03-03 »på hans döda mull»'. Gift 1657-05-13 i Krakau med Sabina Elisabet von Westernhagen, som levde ännu 1703, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Chris­tian von Breitlach. Gift 3:o 1680-09-19 med generalfältmarskalken och guvernören i Bryssel, greve Fabian von Wrangell, född 1651, död 1737-08-30) , dotter av Heinrich Arnold von Westernhagen, till Teistungen, och Helena Eleonora von Witzleben.

 • Barn (RHKI.):
 • Adam Johan, född 1666, död 1667.
 • Fabian, född 1675-12-28, död 1676-02-27 och begraven i Jakobskyrkan, Riga, där hans vapen fanns före 1780.
 • Dessutom en son och två döttrar, som dogo späda.

Utan känt samband:

Frih:a Odette von Fersen, f. frih:a Girard de Soucanton 1886 27/1 i Jewe.

Reinhold Johan von Fersen, levde 1771 i mars, gift 1740 9/1 med Juliana Helena Rehbinder, dp 1724 21/12, död 1800 14/12, dotter till Gustaf Magnus Rehbinder och Helena Juliana von Bistram.

Källor

F. von Versen, Geschichte des Geschlechts von Verzen und von Fersen (1885).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: