:

Von Ungern-Sternberg nr 54

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Ungern-Sternberg nr 54

Friherrlig 1653-10-27, introd. 1660.

Den gamla på namnlikheten vilande släkttraditionen om ätten von Ungerns härkomst från landet Ungern har sedan länge erkänts vara en myt, och även för en härstamning från Böhmen genom en Sdzislaw von Sternberg och hans maka Sidonia von Waldstein, såsom på riddarhusgenealogien uppgives, saknas varje bevis. Däremot kan det hittills dock likaledes blott på en tradition vilande antagandet, att ätten vore en gren av den westfaliska dynastsläkten Sternberg, icke helt avvisas. Det stödes av en sådan auktoritet som baron Paul von Ungern-Sternberg, och namnet Ungern har utan tvivel bildats först under det trettonde århundradet i Livland (namnet Ungern-Sternberg erhöll släkten först vid introduktionen på svenska riddarhuset). Enligt en av doktor Astof von Transehe uppställd hypotes, som har all sannolikhet för sig, skulle uppkomsten av namnet Ungern, på grund av ättens med ätten Lievens fullt identiska gamla stamvapen och det topografiska läget av dessa båda släkters gamla länsbesittningar till vänster (Ungern) och till höger (Lieven) om floden Oger (en biflod till Düna från höger), kunna föras tillbaka på en germanisering av de lettiska och litauiska orden för »Aal» (Engure resp. Ungerys), på vilket ord flodnamnet Oger återgår. Oger utgjorde dessutom i äldre tider språkgränsen mellan de båda folkstammarna letter (till vänster) och liver (till höger). Härav kommer nu von Transehe till slutsatsen om stamgemenskap mellan ätterna Ungern och Lieven, dock endast under den förutsättningen, att namnet Lieven härleder sig från den folkstam, på vars mark ättens äldsta länsbesittningar lågo, och icke därav att ätten vore av liviskt ursprung, såsom ännu i senaste årgångarna av Gothaisches Taschenbuch uppgives.

Ätten, som talrikt fortlever i de forna östersjöprovinserna och i rysk emigration, är inskriven på riddarhusen i Estland, Livland, Kurland och Ösel. En gren upphöjdes 1874-08-27 i ryskt grevligt stånd. Den genealogi över ätten, som här nedan återgives i enlighet med den i estländska ridderskapsarkivet förvarade, på nyare forskningar grundade stamtavlan, avviker i väsentliga delar från genealogien i svenska riddarhuset.

Ungern-Sternberg F5400.jpg

Ungern-Sternberg F5401.jpg

Ungern-Sternberg F5402.jpg

Ungern-Sternberg F5403.jpg

Ungern-Sternberg F5404.jpg

Ungern-Sternberg F5405.jpg

Ungern-Sternberg F5406.jpg

TAB 1

Johannes de Ungaria, till Sissegal i likanämnd socken (vid floden Oger) i Livland. Nämnes 1252 och 1269. Gift med Hedvig von Lieven.

Barn:

 • Rudolfus de Ungaria, till Sissegal 1277, död 1282. Gift med N. N. von Kuddelin.

Barn:

 • Rudolf, till Sissegal, 1306–1328. Gift med Walpol von Bassenheim.

Barn:

 • Gerhard, till Sissegal samt Pürkel i Allendorfs socken, Livland, sedan 1339. Gift med N. N. von Mengden, genannt Osthof.

Barn:

 • Henning, till Sissegal samt Fistehl i Sissegals socken. Gift med N. N. Flemming.

Barn:

 • Gerhard, till Pürkel och Fistehl. Död före 1449.

Barn:

TAB 2

Martin von Ungern (son av Gerhard, Tab. 1), till Pürkel i Allendorfs socken och Hohenheide i Sissegals socken, båda i Livland. Gift med Margareta Orges.

Barn:

 • Jürgen (George) von Ungern, till Pürkel och Hohenheide. Gift 1:o med Kunigunda von Erlichshausen. Gift 2:o med Katarina von Schwartzhoff.

Barn:

 • Otto von Ungern, till Pürkel och Tolben. Gift med Anna Fircks (Elisabet von Schwartzhoff).

Barn:

 • Jürgen (George) von Ungern, till Pürkel samt Lodensee i Kegels socken, Linden och Weissenfeld i Röthels socken, Estland, ävensom Neumünsterberg och Falkenberg i Preussen. Ärkebiskopens av Riga och biskopens av Ösel råd. Sändebud från stiftet Ösel och markgreven Wilhelm av Brandenburg till kejsar Carl V och påven Clemens VII 1530–1534. Tysk riksfriherre Ungern von Pürkel 1534-02-07. Död s. å. i sept. i Padua. Gift 1:o med N. N. Orges i hennes 2:a gifte (gift 1:o m Jürgen Taube). Gift 2:o med Godele von Hastfer, av huset Sommerhusen, levde änka 1563.

Barn:

 • Wolmar von Ungern. Domprost. Död före 1587. Se Tab. 3.
 • Otto von Ungern. Biskopligt råd. Död omkr. 1577. Se Tab. 109.

TAB 3

Wolmar von Ungern (son av Jürgen von Ungern, Tab. 2), till Orellen i Roops socken, Livland. Domprost i Hapsal 1530. Övergick till lutherska läran. Död före 1587. Gift med Magdalena Bartholdsdotter Rostiger, till Orellen, död omkr. 1593.

Barn:

 • Otto von Ungern, till Orellen, som han måste avstå 1601 men återbekom 1622 samt Linden i Röthels socken, Estland, som han fick genom sitt andra gifte, född 1570. Ryttmästare i svensk tjänst. Manngerichtsassessor. Deltog i Rigas erövring 1621 och i Wolmars 1622. Död 1646-07-15 på Linden. Gift 1:o 1614-03-14 med Anna Reinholdsdotter Herkel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Joakim von Fersen). Gift 2:o 1626-07-24 med Gertrud Elisabet Uexkull von Padenorm, som levde 1663, men död före 1666, dotter av Reinhold von Uexkull till Kosch och Sofia Uexkull till Padenorm.

Barn:

 • 2. Otto von Ungern, friherre von Ungern-Sternberg, riksfriherre till Pürkel, herre till Linden, Weissenfeld och Orellen samt Errestfer och Korast i Kannapäh socken, Livland. Född 1627-10-30 på Linden. Fänrik vid livgardet 1645. Löjtnant därst. 1648 och vid estländska adelsfanan 1655. Sist överstelöjtnant till häst. Natural, svensk friherre 1653-10-27 jämte sina fränder Wolmar (Tab. 108) och Reinhold (Tab. 134) von Ungern (introd. 1660 under nr 54). Död 1666-03-07 på Weissenfeld och begraven 1667-06-20 i Reval. Gift 1655-07-30 med Helena von Zöge, född 1640-09-14, död 1690-03-10 på Linden, dotter av majoren Joakim Fredrik von Zöge, till Weissenfeld och Errestfer, och Helena Horn af Kanckas.

Barn:

 • Reinhold (Renaud), född 1656. Överste. Död 1713. Se Tab. 4.

TAB 4

Reinhold (Renaud) (son av Otto von Ungern, friherre von Ungern-Sternberg, Tab. 3), till Linden, Errestfer och Korast. Född 1656. Kornett vid Cronstiernas kavalleriregemente 1675. Ryttmästare vid estländska adelsfaneregementet 1679. Kapten vid E. Didr. von Rosens regemente i kejserlig tjänst 1682. Major därst. 1683-12-15. Obristwachtmeister i kejserlig tjänst 1684-01-04. Avsked 1685. Mannrichter i Wiek 1693. Ritterschaftshauptmann 1696-01-27. Lantråd i Estland 1697-01-14. Överjägmästare i Estland, Livland och Kurland 1701-09-05. Överste av kavalleriet 1702-07-16. Utstod belägringen av Reval och avslöt jämte Fabian Ernst Staël von Holstein å ridderskapets vägnar i Hark med ryska kejsaren kapitulationen för Estland 1710-09-29. President för lantrådskollegiet i Reval. Deputerad för Estland vid förnyandet av estländska ridderskapets privilegier 1712-03-01. Död 1713-11-26 i Reval. Han deltog under fälttågen i kejserlig tjänst i undsättningen av Wien 1682 och slaget vid Gran s. å. samt i slaget vid Of en 1683, där han samlade rikt byte. Bevistade konung Carl XII:s björnjakter i Sverige i slutet av 1690-talet och deltog i övergången av Düna den 9 juli 1701, då han lämnade sin häst åt konungen för vidare förföljande av fienden. Gift 1:o med Gertrud Magdalena Nieroth, död 1710-09-00 i Reval i pesten, dotter av lantrådet Magnus Nieroth till Alp och hans 2:a fru friherrinnan Anna Elisabet Taube af Karlö, nr 3A, samt syster till vice presidenten Magnus Vilhelm Nieroth, friherre Nieroth. Gift 2:o 1711-09-16 i Reval med friherrinnan Augusta Sofia von der Pahlen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715-11-22 med lantrådet, baron Hans von Rosen, döpt 1685-03-03, död 1767), döpt 1689-09-09 i Reval, död 1747-07-21 Huljel

Barn:

 • 1. Elisabet Dorotea, döpt 1678-03-02.
 • 1. Magnus Reinhold, döpt 1681-05-05. Kapten vid Lievens livländska infanteriregemente 1700-12-06. Major därst. 1703-08-17. Överstelöjtnant 1710-06-13.
 • 1. Otto Vilhelm, begraven 1687-07-21 i Hapsal.
 • 1. Anna Helena, döpt 1686-02-25 i Hapsal, begraven där 1687-07-21.
 • 1. Anna Elisabet, döpt 1687-11-11 och begraven 1688-09-00 i Hapsal.
 • 1. Fabian Vilhelm, född 1690-09-16, död 1710-09-27 på Linden i pesten.
 • 2. Reinhold Gustaf, född 1714. Lantråd. Död 1787. Se Tab. 5.

TAB 5

Reinhold Gustaf (son av Reinhold, Tab. 4), till Linden, Errestfer och Korast samt Kusthof i Kambi socken, Livland, vilket sistnämnda gods han fick 1723. Född posthumus 1714-02-22. Student i Halle 1731 och sedan i Jena. Lantråd i Estland. Död 1787-05-30 på Errestfer. Gift 1736-01-24 Kaster

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1738. Ordnungsrichter. Död 1807. Se Tab. 6.
 • Augusta Christiane Isabella Elisa0bet, född 1739-06-04, död 1803-02-26 och begraven s. å. 14/3. Gift 1764-03-25 med kaptenen i holsteinsk tjänst Gustaf Carl von Vietinghoff, född 1738-07-17 i S:t Petersburg, död 1773-05-27 Immater
 • Charlotta Helena, född 1740-05-31, död 1811 och begraven 1812-03-22 i Wesenberg. Gift 1764 med Henrik Reinhold von Vietinghoff, död 1804-08-19.
 • Otto Reinhold Ludvig, född 1744. Kammarherre. Död 1811. Se Tab. 69.
 • Christian Renalus, född 1746. Godsägare. Död 1808. Se Tab. 75.
 • Jakob Gottlieb, född 1748-09-18. Löjtnant i holländsk tjänst. Död ogift 1770-07-14.
 • Anna Dorotea, född 1758-12-23, död ogift 1824 i Herrnhut, Schlesien.
 • Fredrik Christlieb. Född 1761, herre till Errestfer och Korast, vilka gods han erhöll 1791-12-31. Död barnlös 1796 i Schlesien. Gift med Charlotta von Gersdorf.

TAB 6

Gustaf Johan (son av Reinhold Gustaf, Tab. 5), till Kusthot, Errestfer och Korast, vilka båda sistnämnda egendomar han erhöll efter broderns död 1796. Född 1738-06-28 i Reval. Uppfostrad i Herrnhut. Ordnungsrichter. Död 1807-03-30 på Errestfer. Gift 1762-08-15 på Neuenhof vid Hapsal med Gertrud Christiana von Richter, född 1743-02-22 på Neuenhof, död 1807-03-29 på Errestfer, dotter av lantrådet Christoffer Adam von Richter och Barbara Hedvig von Oettingen.

Barn:

 • Johan Fredrik Emanuel, född 1763. Hovråd. Död 1825. Se Tab. 7.
 • Carl August Ferdinand, född 1764. Kapten. Död ogift 1787-12-08.
 • Anna Christina Elisabet, född 1765-07-23, död 1841-06-29. Gift 1797-08-00 i Herrnhut med kaptenen Carl Johan de Forestier, född 1752-06-02, död 1837-08-22.
 • Barbara Gertrud Dorotea, född 1768-01-02 i Hapsal, död 1795-12-29 på Stenhusen. Gift 1793-12-23 på Kusthof med lantrådet Reinhold Gottlieb von Maydell i hans 1:a gifte, född 1771-10-14, död 1846-08-29.
 • Reinhold Gustaf Vilhelm, född 1769. Landrichter. Död 1801. Se Tab. 10.
 • Charlotta Eleonora Louise, född 1770-12-20. Priorinna i adliga jungfrustiftet Finn vid Wesenberg 1818-05-01. Död där 1853-03-28. Gift 1793-12-23 på Kusthof med ryttmästaren Gustaf Reinhold von Aderkas, född 1764-10-31 på Tackfer. Död 1802-07-04 i Leipzig.
 • Christian Adam Ludvig, född 1772. Ryttmästare. Död 1845. Se Tab. 20.
 • Paul Adolf Gottlieb, född 1773. Direktör. Död 1830. Se Tab. 21.
 • Augusta Magdalena Christina, född 1775-12-26, död 1778-03-25.
 • Peter Georg Leonhard, född 1777-07-01. Död 1784-01-22.
 • Otto Christian Sigismund, född 1778. Statsråd. Död 1861. Se Tab. 55.
 • Margareta Augusta Juliana, född 1779-10-29 på Errestfer, död 1843-06-09. Gift 1800-07-20 på Errestfer med sin svåger, lantrådet Reinhold Gottlieb von Maydell i hans 2:a gifte, född 1771-10-14 på Stenhusen, död där 1846-08-29.
 • Moritz Julius Engelbrekt, född 1781-04-04, död 1786-09-08.
 • Edvard Gotthard Henrik, född 1783-02-10, död 1790.
 • Peter Georg Frans, född 1785. Ryttmästare. Död 1868. Se Tab. 68.

TAB 7

Johan Fredrik Emanuel (son av Gustaf Johan, Tab. 6), till Putkes på Dagö, Tilsit i Pölwe socken, Livland, samt Linden i Roethels socken och Noistfer i S:t Annen socken, båda i Estland. Född 1763-04-28. Elev i Karlsskolan i Stuttgart 1781. Student i Erlangen 1786. Estländska ridderskapets sekreterare. Lantråd i Estland. Hovråd. Död 1825-01-06. Gift 1792-06-11 med grevinnan Carolina Amalia von Manteuffel, född 1766-02-26, död 1835-11-07 i Fellin, dotter av greve Carl Reinhold von Manteuffel och baronessan Helena Uexkull.

Barn:

 • Sofia Gertrud Carolina, född 1793-04-17, död 1861-07-18. Gift 1809-06-11 med Henrik Bernhard von Rosen, till Kirrisar, född 1776-04-18, död 1833-09-30.
 • Henriette Carolina Louise, född 1794-07-04, död 1795-04-17.
 • Jakob Fredrik Carl, född 1795-08-15. Gardesryttmästare. RRS:tAO4kl och S:tVlO4kl. Död ogift 1829 i Polen.
 • Juliana Magdalena, född 1796-09-13, stiftsjungfru i Fellin.
 • Gustaf Georg, född 1798-01-20. Stabskapten vid gendarmeriet. Död 1848 i Polen.
 • Fredrik Adolf, född 1798. Regeringsråd. Död 1836. Se Tab. 8.
 • Rikard August, född 1800-01-11, död 1801-01-05.
 • Margareta Augusta, född 1801-05-01, död 1872-02-26. Gift 1824-08-24 med sekreteraren vid universitetets i Dorpat räntekammare Gustaf Alexander de Forestier, född 1799-01-24, död 1873-12-30.
 • Gustaf Edvard, född 1803-08-26, död 1814-08-05.
 • Alexander Peter, född 1806-04-10. Student i Dorpat. Kammarherre hos storhertiginnan Stephanie av Mecklenburg 1831. Död 1868-08-24 i Mecklenburg. Utgav noveller och romaner under namnet Alexander von Sternberg. Gift med Louise von Waldow, till Dannenwalde.
 • Carolina Juliana, född 1808-03-31. Stiftsjungfru i Fellin. Död ogift 1871-08-00.

TAB 8

Fredrik Adolf (son av Johan Fredrik Emanuel, Tab. 7). Född 1798-12-22. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Räntmästare i Hapsal. Regeringsråd i Reval. Död där 1836-09-01. Gift 1825-08-02 i nämnda stad med Natalie Vilhelmina von Lantingshausen, född 1799-02-03, död 1873-04-23, dotter av ordnungsrichtern och ryttmästaren Woldemar von Lantingshausen och Henriette Elisabet Staël von Holstein.

Barn:

 • Adolf Ludvig, född 1826. Löjtnant. Död 1905. Se Tab. 9.
 • Emelie Margareta, född 1829-10-25, död ogift före 1914 i Reval.
 • Carl Constantin, född 1830-10-25, död 1831-09-20 i Reval.
 • Teodor Alexander, född 1833-10-16, död 1849-08-02 genom drunkning vid Reval.

TAB 9

Adolf Ludvig (son av Fredrik Adolf, Tab. 8), född 1826-08-26 i Reval. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1905-07-00 i S:t Petersburg. Gift 1856-01-22 med Helena Vasiljevna (Nadina) Sedoreko från Poltava, död 1862-12-08, dotter av prästen vid Södra Georgekyrkan i Kobyljaki Vasili Sedoreko.

Barn:

 • Ludmila, född 1856-10-09, död ogift 1883-05-07 i Fellin.
 • Nadesjda (Nadine), född 1858-11-12, bor i Reval. Gift 1878-06-27 med överläraren August Christian Mickwitz.
 • Vladimir, född 1860-03-22, död 1861-04-21.
 • Alexander, född 1862-11-08, död s. å. 20/11.

TAB 10

Reinhold Gustaf Vilhelm (son av Gustaf Johan, Tab. 6), till Meselau i Loeserns socken, Livland, som han fick genom sitt gifte. Född 1769-06-06 på Neuenhof vid Hapsal. Landrichter i Wenden. Död 1801-02-08 i Reval. Gift 1792-04-22 på Meselau med Anna Dorotea von Jarmerstedt, född 1766-12-02 på sistnämnda egendom, död 1842-01-06 Noistfer ätt, och Johanna Ernestine von Krüdener. Söner. Gustaf Georg Leonhard, född 1793-06-10 på Meselau. Kapten vid ryska gardesartilleriet. Död ogift 1822-01-24 i Plock i Polen.

 • Ernst Vilhelm Rembert, född 1794. Geheimeråd. Död 1879. Se Tab. 11.
 • Georg Fredrik Carl, född 1795. Överstelöjtnant. Död 1830. Se Tab. 12.
 • Georg Vilhelm Teodor, född 1797. Lantråd. Död 1868. Se Tab. 13.
 • Albert Moritz Edvard, född 1798. Godsägare. Död 1841. Se Tab. 17.
 • Robert Otto Gottlieb, född 1799-10-27 på Meselau. Student i Dorpat 1817–1820. Sekreterare i livländska kreditbanken. Landrichter i Wolmar och sedan i Riga. Direktör för bondebanken 1850. President i livländska hovrätten 1854. Verkl. Ryskt statsråd. RRSt:StO1kl. Flyttade efter erhållet avsked 1873 till Dresden. Död ogift 1878-01-25 i nämnda stad. Han köpte 1841 Erras i Luggenhusens socken, Estland, men försålde egendomen redan 1844.
 • Otto Peter Ludvig, född 1800-12-30 på Meselau. Student i Dorpat 1818–1820. Kornett vid ryska livgardet i Warschau. Död ogift 1822-08-00.

TAB 11

Ernst Vilhelm Rembert (son av Reinhold Gustaf Vilhelm, Tab. 10), född 1794-11-05 Meselau Student i Dorpat 1811–1813. Deltog som artillerifänrik i kriget mot Napoleon 1812–1814. Löjtnants avsked 1817. Kammarherre och geheimeråd 1840. Sändebud till Danmark 1847 och till Nordtyska förbundet 1860–1866. Verkl. Geheimeråd. Avsked på egen begäran 1866. RRS:t AlexNewO. RRVÖO. RJohO. RPrRÖOlkl. RDDO 1gr i brilj. RSEO1kl. RFrHL m. m. Död 1879-06-05 i Dresden. Gift 1842-02-23 i S:t Petersburg med hovfröken grevinnan Elisabet von Toll, född 1821-09-23 i S:t Petersburg, hovdam hos kejsarinnan av Ryssland, S:t Kath.O. Död 1865-09-02 i Dürckheim i Pfalz, dotter av generaladjutanten greve Carl Wilhelm von Toll och Carolina Olga von Strandman.

Barn:

 • Adelheid Carolina Dorotea, född 1842-12-23 i Krakau, död 1877-07-15 Wesselsdorf Gift 1864-07-06 i Frankfurt a. M. med mecklenburg-schwerinska kammarherren och mecklenburg-strelitzska hovmarskalken, greve Henning Adolf Frans Fredrik Carl von Bassewitz i hans 1:a gifte (gift 2:o 1880-07-27 Ludwigsburg
 • Elisabet Ernestine Julie, född 1845-09-12 i Krakau, död ogift 1927-12-09 i Berlin-Schmargendorf.
 • Helena Leonie Ernestine, född 1856-01-01 i S:t Giles vid Bryssel. Gift 1892-11-14 i Radebeul, Sachsen, med Hugo von Dombrowski, född 1859-11-22 i Riga.

TAB 12

Georg Fredrik Carl (son av Reinhold Gustaf Vilhelm, Tab. 10), född 1795 på Meselau. Rysk överstelöjtnant vid ingenjörkåren. RRS:tAO2kl och S:t VIO4kl. Död 1830-08-09 i Tiflis. Gift 1827 med Maria Jussupov.

Barn:

 • Vladimir, född 1829 i Tiflis, död 1846 i S:t Petersburg.
 • Nina, född posthuma 1831-04-01 i Tiflis, död ogift 1887 i Reval.

TAB 13

Georg Vilhelm Teodor (son av Reinhold Gustaf Vilhelm, Tab. 10), till Noistfer i S:t Annons socken, Estland, som han köpte av sin farbroder Johan Fredrik Emanuels arvingar. Född 1797-05-31 på Meselau. Student i Dorpat 1813–1815. Deltog som löjtnant vid gardesartilleriet i kriget mot Napoleon 1814. Lantråd i Estland 1845-01-18. Preses i konsistoriet i Reval 1847. Död 1868-04-23 på Noistfer. Gift 1825-03-30 Wenden

Barn:

 • Constantin Rudolf Carl Otto, född 1827-06-06 på Noistfer, liksom syskonen, död där 1828-06-22.
 • Wilhelmina Charlotta Dorotea Constance, född 1829-07-08, död 1898-03-09 i Wiesbaden. Gift 1855-10-16 på Noistfer med ryske generalen Otto Rudolf Alexander von Minckwitz, död 1882-01-09 i S:t Petersburg.
 • Wilhelmina Carolina Anna Charlotta, född 1832-07-07, död 1833-04-25 på Noistter.
 • Alexandrine Wilhelmine Madeleine, född 1834-07-07, död 1906-02-06 i Reval. Gift 1856-10-16 på Noistfer med baron Magnus Adam Fredrik Vietinghof, till Seidell.
 • Johannes Ernst Constantin, född 1835. Godsägare. Död 1916. Se Tab. 14.
 • Otto Robert Teodor, född 1839, död 1849-02-19 på Noistfer.
 • Elisabet Beata Wilhelmina, född 1840-10-28, död 1924-10-24 i Dorpat. Gift 1862-10-02 på Noistfer med baron Nikolai Engelhardt till Kurrisal, född 1830-08-10, död 1878-11-20 i Dorpat.
 • Maria Pauline Julie, född 1844-11-12 och död ogift 1910-04-24 på Noistfer.
 • Dorotea Henriette Adelheid, född 1848-08-25. Död 1929-03-20 i Dramburg i Pommern. Gift 1868-05-31 på Noistter med ryske generalmajoren baron Henrik Georg Teodor Gustaf von Bach, död 1893-08-25 i Riga.

TAB 14

Johannes Ernst Constantin (son av Georg Vilhelm Teodor, Tab. 13), född 1835-10-02 på Noistfer. Ägde nämnda gods och Pitkeküll, båda i S:t Annen socken, Estland. Död 1916-04-03 på Noistfer. Gift 1:o 1860-09-09 i Reval med sin syssling friherrinnan Josefina Magdalena (Josy) von Ungern-Sternberg, från vilken han 1863 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1866-10-18 i Reval med godsägaren Valerian von Bagghufvud, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1843, död 1923), född 1839-08-20 i Reval, död 1917-02-18 Newe Gift 2:o 1875-10-02 i Hannover med Anna Maria Franziska Georgine Johanna Oldemeyer, född 1856-06-03 i Hannover, död 1897-08-31 på Noistfer, dotter av fabriksdirektören Henrik Fredrik Wilhelm Oldemeyer och Anna Fredrika Charlotta Ebhardt.

Barn:

 • 2. Wilhelm Rudolf Henrik Ernst, född 1876. Godsägare. Se Tab. 15.
 • 2. Johannes Ernst Constantin, född 1878-04-14 på Wilkowiszky, död där 1880-09-11.
 • 1. Magdalena Anna Constance, född 1880-03-11 på Wilkowiszky. Gift 1905-12-05 på Noistfer med ryske marinlöjtnanten baron Fabian Bodo von Schilling, född 1876-09-22 på Jürgensburg.
 • 2. Leonid Rolf Edvard, född 1881. Godsägare. Se Tab. 16.

TAB 15

Wilhelm Rudolf Henrik Ernst (son av Johannes Ernst Constantin, Tab. 14), född 1876-09-04 på Wilkowiszky. Inneh. fideikommissen Noistfer och Pitkaküll till expropriationen 1919. Bosatt i Misdroy i Pommern. Gift 1905-04-20 på Gross Gramsden i Kurland med baronessan Maria'' Verena von Heyking, född 1881-07-17 på Tedeiken, Kurland, dotter av baron Erwin von Heyking och baronessan Maria von Rahden.

Barn:

 • Jürgen Johan Erwin Rolf, född 1906-06-10 i Reval. Agronom.
 • Johan Reinhold (Hanno) Baltasar, född 1908-05-03 på Pitkaküll, död 1917-09-25.
 • Claes Erwin Bodo, född 1909-07-20 i Reval. Agronomie stud. i Kiel.
 • Maria Verena Anna Walpurga, född 1912-08-05 i Reval. Gymnastiklärarinna i Berlin.
 • Rembert Edgar Johannes, född 1915-06-14 i Reval.

TAB 16

Leonid Rolf Edvard (son av Johannes Ernst Constantin, Tab. 14), född 1881-09-08 på Wilkowiszky. Ägde Gross Gramsden i Kurland till revolutionen 1918, då han flyttade till Tyskland. Äg. Klein Wegenitz vid Seehausen i Altmark. Gift 1915-09-12 i Libau med Ellen Elisabet Melville, född där 1892-06-29.

Barn:

 • Johannes Ernst Constantin (Hans), född 1916-11-08 i Libau.
 • Madeleine Maria Anna Adéle, född 1918-02-02 på Gr.-Gramsden.
 • Gisela Emma Beate, född 1919-12-16 på Kl.-Wegenitz.
 • Fredrik Wilhelm Rolf, född 1921-05-06 i Seehausen.

TAB 17

Albert Moritz Edvard (son av Reinhold Gustaf Wilhelm, Tab. 10), född 1798-07-25 Meselau Student i Dorpat 1815–1816. Kapten vid väg- och vattenbyggnadskommunikationerna 1824. Köpte 1830 Lassila i Tristfers socken och Leetz i S:t Mathias' socken, Estland. Död 1841-02-15 på Lassila. Författare av matematiska arbeten. Gift 1835-08-23 på Leetz med Juliana Jakobina Catharina von Ramm, född 1809-03-27 på Leetz, död 1872-01-24 i Reval, dotter av majoren Christoffer von Ramm och hans 2:a fru Gertrud Margareta von Patkul.

Barn:

 • Otto Ernst Edvard Jakob, född 1836. Journalist. Död 1904. Se Tab. 18.
 • Rudolf Wilhelm Robert, född 1837. Godsägare. Död 1897. Se Tab. 19.
 • Dorotea Margareta Maria Johanna, född 1839-08-11 på Lassila, död 1918-05-06 i Reval. Gift 1865-09-17 i nämnda stad med lantrådet i Estland Traugott Ferdinand von Zur-Mühlen, född 1828-02-10 Piersal

TAB 18

Otto Ernst Edvard Jakob (son av Albert Moritz Edvard, Tab. 17), född 1836-11-10 på Lassila. Student i Dorpat 1855–1857 och i Berlin 1857–1860. Doktor phil. i Heidelberg. Dragoman på nordtyska beskickningen till Konstantinopel 1867. Journalist och skriftställare (under namn av Edvard von Sternberg). Död 1904-11-25 i Berlin. Gift 1871-01-01 Saarahof

Barn:

 • Juliana Amalia Sofia, född 1872-02-25 i Hamburg, död 1875.
 • Amalia Sofia Antonia (Amy), född 1878-11-30 i Dresden. Gift 1:o 1903-06-05 i Berlin med preussiska majoren friherre Gotthard Rudolf August Christian Martin von Gregory, från vilken hon 1910-04-14 blev skild, född 1871-10-28. Gift 2:o 1912-10-28 i Reval med estländska ridderskapets före detta sekreterare, kandidat jur. Valerio Gottfrid Olga von Gruenewaldt, född 1888-06-10 Ux-norm
 • Juliana Sofia Maria Leonie (Lilly), född 1881-02-24 i Dresden, död ogift 1928-09-09 i Lauenburg.

TAB 19

Rudolf Wilhelm Robert (son av Albert Moritz Edvard, Tab. 17), född 1837-12-16 på Lassila. Student i Dorpat 1855–1857 samt i Berlin och Heidelberg 1857–1859. Ägde Lassila, Pallas, Leetz, Addila, Sallentack, Wait, Laakt, Ilgas och Rohküll, alla i Estland. RJehO. Död 1897-09-21 i Reval. Gift där 1878-03-09 med friherrinnan Isabella Olga von der Pahlen, född 1846-09-22 i Reval, död där 1915-09-01, dotter av verkl. statsrådet friherre Alexander Ivan von der Pahlen, och Olga Fredrika Agnes Isabella von Grote.

Barn:

 • Baltasar Benedikt Alexander Wilhelm (Baldur), född 1879-01-04 på Leetz. Fänrik i rysk tjänst under världskriget. Lektor i främmande språk vid universitetet i Osaka, Japan. Ägde Laakt och Ilgas, vilka han försålde, samt Leetz och Pallas, vilka exproprierades 1919.
 • Rolf Edvard Clemens, född 1880-02-14 i Reval. Elev vid institutet för väg- och vattenkommunikationer i Ryssland. Rysk kammarjunkare. Sekreterare vid ryska legationen i Konstantinopel, Paris och Lissabon. Lektor i främmande språk vid College of Commerce i Nagasaki, Japan. Skriftställare. Ägde Lassila, som han sålde före 1914. Gift 1931-05-27 i Nagasaki med Helena Iswolsky, född 1905-07-24 i Tegernsee i Ober-Bayern.
 • Isolde Lucie Helena, född 1882-01-17 i Reval. Gift där 1903-05-10 med redaktören Walter Siegfried Nikolai von Wistinghausen, från vilken hon 1910-11-04 blev skild, född 1879-06-07 i Reval.
 • Carl'' Magnus Robert, född 1883-10-25 i Reval. Bosatt i Neapel (1933).

TAB 20

Christian Adam Ludvig (son av Gustaf Johan, Tab. 6), född 1772-09-09. Ryttmästare i rysk tjänst. Död 1845-09-25. Gift 1796 med Charlotta Wilhelmina von Reutz, född 1780-04-25, dotter av kaptenen Adam Ludvig von Reutz, till Hummelshof och Beata Helena von der Pahlen.

Barn:

 • Gertrud Helena Emilia, född 1797-03-28, död 1811.
 • Pauline Albertine, född 1798-11-15. Gift med ryske godsägaren N. N. Savitj.
 • Elise Charlotta, född 1800-01-15. Gift med översten i rysk tjänst N. N. Drachleviti.
 • Antonie Helena, född 1803-09-14. Gift med doktor N. N. Schäffer.
 • Gustaf, född 1804, död 1806.
 • Sofia, född 1806-02-12. Gift med H. von Matthei.

TAB 21

Paul Adolf Gottlieb (son av Gustaf Johan, tab. 6), till Errestfer, Korast, Alt Pigant och Kagrimois, alla i Kannapäh socken i Livland, samt Forel i Estland. Född 1773-11-18 på Neuenhof vid Hapsal. Rysk gardeskapten. Direktor för adliga kreditkassan i Livland. Kretsdeputerad. Lantråd. RRS:tAO2kl. Död 1830-10-23 på Errestfer. Gift 1804-01-11 Gertrud Elisabeth Charlotte von Samson-Himmelstierna dotter av lantmarskalken och lantrådet Carl Gustaf von Samson-Himmelstierna, av en 1640-09-19 adlad, men ej introd. ätt, och Anna Juliana Taube von der Issen.

Barn:

 • Carl Gustaf Johan, född 1806. Godsägare. Död 1874. Se Tab. 22.
 • Alexandra Juliana, född 1807-08-30, död 1810-04-22.
 • Helena Pauline, född 1809-04-13, död 1810-03-06.
 • Richard Fredrik, född 1810. Godsägare. Död 1891. Se Tab. 32.
 • Augusta Dorotea Filippine, född 1811-11-30 på Errestfer, död ogift 1876-11-14 i Wiesbaden.
 • Constantin August, född 1813. Godsägare. Död 1889. Se Tab. 33.
 • Gregor Ferdinand, född 1815. Landrichter. Död 1861. Se Tab. 44.
 • August Paul Adolf, född 1816. Lantråd. Död 1887. Se Tab. 48.
 • Anna Juliana Carolina, född 1818-03-06 på Korast, död 1900-09-28 Arnsdorf Gift 1843-05-02 med preussiske godsägaren Carl Fredrik Erdmann von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, född 1810-11-24 på Putschlau, död 1873-06-17 på Arnsdorf.
 • Louise Gertrud Eleonora, född 1821-09-14 på Errestfer, död 1893-07-27 i Potsdam. Gift 1841-05-07 på Errestfer med Wolf von Gersdorf till Kosel i Lausitz, död 1885-11-06 i Görlitz.

TAB 22

Carl Gustaf Johan (son av Paul Adolf Gottlieb, Tab. 21), född 1806-01-10 på Korast. Ägde (från 1838) Korast, Kagrimois, Karstemois och Jexi, alla i Kannapäh socken i Livland. Ordnungsrichter i Werro. Bisittare i livländska kreditkassan (avgick 1854). Död 1874-01-12 på Korast. Gift 1832-08-12 i Reval med sin kusin Helena Elisabet Eugenie von Samson-Himmelstierna, född 1810-03-10 Walling dska lantrådet Wilhelm Gustaf von Samson-Himmelstierna och baronessan Juliana Charlotta Helena von Rosen.

Barn:

 • Gertrud Anna Carolina, född 1833-09-20 på Korast, liksom syskonen, död ogift 1918-03-12 i Dorpat.
 • Maria Louise Matilda, född 1835-03-28, död ogift 1906-11-03 i Dorpat.
 • Wilhelm Reinhold Paul, född 1837-01-24, död 1839-01-00 på Korast.
 • Gustaf Paul Reinhold Gottlieb, född 1839. Godsägare. Död 1886. Se Tab. 23.
 • Artur Carl Ernst, född 1841-08-28, död 1843-09-04 på Korast.
 • Julie, född 1844-06-28 och död 1845-02-09 på Korast.
 • Rudolf, född 1846-04-11 och död s. å. 29/5 på Korast.
 • Alma, född 1852-03-04, död 1855-09-13 på Korast.

TAB 23

Gustaf Paul Reinhold Gottlieb (son av Carl Gustaf Johan, Tab. 22), född 1839-05-30 på Korast. Student i Dorpat 1860–1864. Ordnungsrichter i Werro. Ägde Korast, Karstemois, Kagrimois och Jexi, alla i Kannapäh socken, Livland. Död 1886-05-16 i Dorpat. Gift 1:o 1865-05-28 i Fellin med Constance Rosalie Carlblom, född 1841-01-19 i Fellin, död 1882-09-06 i Berlin, dotter av med. doktorn Ernst Carlblom och Rosalie Hofmann. Gift 2:o 1884-03-02 i Dorpat med Maria Carlblom, född 1857-03-19 i Riga, dotter av ryska hovrådet Robert Evald Carlblom och Carolina Beinarovitj.

Barn:

 • 1. Helena Julie Rosalie, född 1866-02-20, död s. å. 20/3.
 • 1. Ernst Carl Gustaf, född 1867. Redaktör. Se Tab. 24.
 • 1. Carl Reinhold Paul, född 1868. Kretsdeputerad. Död 1919. Se Tab. 26.
 • 1. Leo Eugen, född 1870. Accistjänsteman. Död 1912. Se Tab. 27.
 • 1. Paul Wilhelm, född 1872. Med. doktor. Död 1919. Se Tab. 28.
 • 1. Fredrik Wilhelm, född 1873-04-16 på Karstemois. Student i Dorpat. Med. doktor. Läkare först i S:t Petersburg, sedan i Reval och Hapsal. Gift 1:o 1901-07-11 på Merreküll i Estland med baronessan Maria Helena von Korff, från vilken han 1931 blev skild, född 1869-03-13 i S:t Petersburg, dotter av baron Paul Carl von Korff och grevinnan Helena von Lüttichau. Gift 2:o 1931-03-30 i Reval med Maria Kemmerling, född i S:t Petersburg.
 • 1. Elisabet, född 1875-03-11, död s. å. 8/7.
 • 1. Walter Fredrik Carl, född 1876. Före detta bankdirektör. Se Tab. 29.
 • 1. Erik Ottokar Ferdinand Alexander, född 1877. Doktor. Se Tab. 30.
 • 1. Kurt Adolf Benjamin, född 1878-07-20 på Karstemois. Forstmästare. Mördad ogift 1918-01-14 i Werro.
 • 1. Gertrud Anna Maria, född 1879-08-24 i Karstemois. Gift 1920-01-28 i Dorpat med teol. professorn Otto Seseman, född 1866-08-26.
 • 1. Hugo Fredrik, född 1880-10-13 på Karstemois. Student i Dorpat. Jur. kandidat. Järnvägstjänsteman i S:t Petersburg. Fänrik under världskriget. Stupade ogift 1914-08-15 vid Soldau.
 • 2. Artur Carl Constantin, född 1885. Pastor. Se Tab. 31

TAB 24

Ernst Carl Gustaf (son av Gustaf Paul Reinhold Gottlieb, Tab. 23), född 1867-01-20 Karstemois Journalist. Redaktör i Deutsche Allgem. Zeitung, Berlin. Gift 1895-05-27 i Linea de la Conception med Obdulia Prieto y Reyes, född 1873-02-01 i Jimenes de la Frontera, död 1929-02-00, dotter av professorn Alfred Prieto och Cataline Prieto y Santes Reyes.

Barn:

 • Pablo Jaimes Alfred, född 1896. Generalagent. Död 1930. Se Tab. 25.
 • Leo Carl, född 1900-02-01, död 1901-03-08 i Madrid.
 • Ersilia Constance Catalina, född 1902-05-14 i Lissabon (bodde 1925 i Malaga). Gift där 1927 med N. N. De Attolaguirre.

TAB 25

Pablo Jaimes Alfred (son av Ernst Carl Gustaf, Tab. 24), född 1896-07-22 i Algeciras. Generalagent för Rumänien för tyska Kraftptlug-Gesellschaft i Berlin och delägare i firman »Astre» i Temesvar, Ungern. Död 1930-01-07 i Berlin. Gift 1919-05-27 i Temesvar med Elsa Matilda Melanie von Moravek, född 1893-11-29 i nämnda stad.

Barn:

 • Vera Ilona Wilhelmina Margareta Marianne, född 1920-10-21 i Temesvar, liksom brodern.
 • Jules Robert, född 1922-06-07.

TAB 26

Carl Reinhold Paul (son av Gustaf Paul Reinhold Gottlieb, Tab. 23), född 1868-07-23 på Karstemois. Student i Dorpat. Kretsdeputerad. Ägde Korast och Kagrimois i Kannapäh socken, Livland, till expropriationen 1919. Död 1919-11-07 i Bad Altheide i Schlesien. Gift 1897-04-19 i Fellin med Marta von Rosenberger, född 1878-01-06 i Hasenpoth, Kurland, död 1915-04-12 på Korast, dotter av godsägaren Emil von Rosenberger och Hedvig Roszius.

Barn:

 • Rolf Paul Emil Oswald, född 1898-03-30 på Alt-Woidema. Anställd vid baltenregementet. Död 1919-03-02 på lasarettet i Malmtach, Estland.
 • Gisela Emelie Hedvig Constance, född 1900-05-10 på Alt-Woidema.
 • Carl Jürgen Artur, född 1902-05-03 på Alt-Woidema. Köpman i Berlin. Gift där 1925-08-29 med Elsa Margareta Charlotta Ewald i hennes 2:a gifte, född 1892-09-20 i Berlin.
 • Sigrid Eugenie Toni Marie, född 1904-12-17 på Korast. Privatsekreterare.
 • Helga Elsa, född 1908-03-20 på Korast. Sjuksköterska.

TAB 27

Leo Eugen (son av Gustaf Paul Reinhold Gottlieb, Tab. 23), född 1870-03-26 på Karstemois. Student i Dorpat. Tulltjänsteman i S:t Petersburg. Död 1912-11-11 i Narva. Gift 1897-07-03 i S:t Petersburg med friherrinnan Anna von Kaulbars, född 1866-04-01 i Vilna, dotter av löjtnanten friherre Reinhold Fredrik von Kaulbars, och hans 1:a fru Natalie Jusjkov.

Barn:

 • Roman, född 1899-01-22, död s. å. 6/6.
 • Boris, född 1902-06-09 i Simferopol, Ryssland, död.

TAB 28

Paul Wilhelm (son av Gustaf Paul Reinhold Gottlieb, Tab. 23), född 1872-01-17 på Karstemois. Student i Dorpat. Med. doktor. Praktiserande läkare i Moskva. Rysk stabsläkare i reserven. Efter revolutionen läkare i tysk tjänst. Död 1919-01-11 på lasarettet i Seyni i Litauen. Gift 1901-06-15 i Mitau med baronessan Olga Augusta Constance von Koskull, född 1876-03-02 i Hasenpoth i Kurland, bodde 1925 i Dresden, dotter av borgmästaren i nämnda stad baron Carl Otto Edvard von Koskull och baronessan Eleonore Teodora Ida von der Ropp.

Barn:

 • Renaud Felix, född 1902-03-15 och död s. å. 27/10 i Mitau.
 • Elka Leonie Constance, född 1903-04-24. Gift 1923-08-11 med baron Otto von Klopman från vilken hon 1926-07-03 blev skild.
 • Irene Gertrud, född 1905-09-23 i Königsberg, Preussen. Anställd i handel i Bremen.
 • Renata Josefine, född 1908-11-03 i Moskva. Gift 1932-09-15 i Pristram i Schlesien med Adolf von Richter. Wilhelmina Magda Anita, född 1912-01-02 i Moskva.

TAB 29

Walter Fredrik Carl (son av Gustaf Paul Reinhold Gottlieb, Tab. 23), född 1876-04-19 på Karstemois. Student i Dorpat. Chim. Cand. Överlärare i Lodz i Polen. Bankdirektör i Fellin, Livland. Överflyttade 1919 till Tyskland. Köpman i Danzig 1922, föreståndare för Margarethe-Cronau-Heimes i Schellerbau, Kipsdorf, Erzgebirge. Gift 1905-05-20 i Moskva med Alice Erdmann, född 1877-06-24 i Dorpat.

Barn:

 • Mary, född 1906-06-22 i Dorpat. Gift 1925-07-16 med praktiserande läkaren, med. doktorn Oskar Berg, från vilken hon 1931 blev skild.
 • Wolf Guido, född 1907-11-22 i Riga. Agron. Studerande i Würzburg.
 • Fredrik, född 1909-05-13 i Dorpat.
 • Amalia, född 1912-12-01 i Lodz.
 • Frits Eberhard, född 1916-09-28 i Fellin, död 1920-02-09 i Eisenach.

TAB 30

Erik Ottokar Ferdinand Alexander (son av Gustaf Paul Reinhold Gottlieb, Tab. 23), född 1877-06-07, på Karstemois. Phil. Doctor. Studieråd i Mühlhausen, Ostpreussen. Gift 1907-01-11 i Dresden med sin syssling friherrinnan Magda Maria Gabriella Ottilia Berta von Ungern-Sternberg, född 1887-05-23 på Liller mois i Estland, dotter av godsägaren friherre Artu-Carl Reinhold von Ungern-Sternberg och Alexandrine Amalia Berta von Ramm.

Barn:

 • Carin Berta Constance, född 1907-10-30 i Bielefeld. Privatsekreterare.

TAB 31

Artur Carl Constantin (son av Gustaf Paul Reinhold Gottlieb, Tab. 23), född 1885-03-19 Korast Student i Dorpat. Teol. magister Fången i Tyskland 1914. Hjälppredikant i Weimar. Pastor i Brüheim vid Gotha 1917. Gift 1917-05-12 i Kissingen med Malvine Angelina Leonie Jansson, född 1895-07-07 i Rom.

Barn:

 • Renata Martha Maria, född 1918-06-02 i Jena. Wolfgang Jürgen, född 1920-11-17 i Jena. Arvid Paul Vincent, född 1925-07-22 i Gotha.

TAB 32

Richard Fredrik (son av Paul Adolf Gottlieb. Tab. 21), född 1810-10-18 i Dorpat. Ägde Saarahof i Saara socken, Livland. Död där 1891-08-29. Gift 1838-07-09 på Würken i Rujens socken, Livland, med Amalia Charlotta Christina von Engelhardt, född 1816-11-16 på Würken, död 1892-01-31 på Saarahof, dotter av löjtnanten Anton Johan von Engelhardt och Sofia Helena von Numers.

Barn:

 • Louise Sofia Elisabet, född 1839-05-27 på Saarahof, liksom syskonen, död 1869-03-22 Karrishof Gift 1868-03-29 på Saarahof med Conrad von Sengbusch, till Karrishof, född 1831-04-04.
 • Sofia Johanna, född 1841-04-24, död ogift 1908-05-18 på Saarahof.
 • Johannes August, född 1843-09-13. Student i Dorpat. Ägde Saarahof. Död ogift 1919-10-07 på nämnda egendom.
 • Anna Helena, född 1845-12-06, död 1924-02-29 i München. Gift 1871-01-01 på Saarahof med sin syssling, skriftställaren, filosofie doktorn friherre Otto Ernst Edvard Jakob von Ungern-Sternberg, född 1836, död 1904.
 • Ernst Constantin, född 1848-09-31, död 1864-01-06 på Saarahof.
 • Antonie Maria, född 1850-07-21, död 1901-10-30 i Fellin. Gift 1872-10-18 på Saarahof med Erwin Leo Otto von Wahl, född 1842-12-24, död 1900-09-04 Heidelberg.

TAB 33

Constantin August (son av Paul Adolf Gottlieb, Tab. 21), född 1813-07-14 Errestfer Student i Dorpat 1831–1833. Manrichter och kretsdeputerad i Estland. Kurator för riddare-och domskolan i Reval. Ägde Allafer (sedan 1857), Annia (sedan 1840) och Pickfer eller Hannijoggi (sedan 1858) i Sayentackens socken, Estland. Död 1889-04-08 i Dorpat. Gift 1841-06-10 i Dorpat med sin kusin friherrinnan Julie Anna von Ungern-Sternberg, född 1817-12-21 i Dorpat, död 1900-03-27 på Lillemois vid Annia, dotter av lantrådet friherre Otto Christian Sigismund von Ungern-Sternberg och hans 1:a fru grevinnan Catharina Margareta Elisabet Stackelberg.

Barn:

 • Ida Sofie, född 1842-05-05 på Annia, död ung.
 • Matilda Elisabet Gertrud, född 1843-12-30 på Annia, död där 1851-12-28.
 • Otto Gottlieb, född 1845. Godsägare. Död 1928. Se Tab. 34.
 • Rudolf Wilhelm Jaroslav, född 1848. Godsadministrator. Död 1888. Se Tab. 38.
 • Anna Louise, född 1850-03-27, död s. å. 3/4.
 • Artur Carl Reinhold, född 1853. Godsägare. Död 1923. Se Tab. 39.
 • Fanny Gabriella Wilhelmina, född 1856-03-25 på Annia. Gift 1881-07-01 i Reval med storhertigliga badensiske geheimerådet, professor emeritus och hedersdoktorn vid universitetet i Freiburg, Baden, jur. doktorn Woldemar von Rohland.
 • Constantin Paul Alexander, född 1858. Assessor och stadsarkivarie. Död 1927. Se Tab. 41.

TAB 34

Otto Gottlieb (son av Constantin August, Tab. 33), född 1845-03-16 på Annia. Student i Dorpat 1866. Ägde Allafer, vilket han sålde, samt Pergel, Rettel och Koik, vilka exproprierades 1919, i Sayentackens och Ampels snr, Estland. Död 1928-07-13 i Wesenberg. Gift 1875-08-18 i Reval med Annette Emelie (von) Bagghufvud, född 1853-07-05 i Reval, död där 1918-01-04, dotter av hakenrichtern Carl Fredrik Teodor (von) Bagghufvud, och Catharina von Löwenstern.

Barn:

 • Teodor Constantin, född 1876. Godsarrendator. Död 1927. Se Tab. 35.
 • Herman Rudolf, född 1877. Godsarrendator. Se Tab. 36

TAB 35

Teodor Constantin (son av Otto Gottlieb, Tab. 34), född 1876-05-20 Allafer Arrenderade Pergel och Rettel i Ampels socken. Död 1927-06-18 i Reval. Gift 1904-12-02 Porm-saten

Barn:

 • Edit Margareta Annette, född 1905-10-17 på Pergel, liksom syskonen. Gift 1924-03-14 i Reval med riddargodsägaren Harry Burchard Max Turmann, från vilken hon 1932 blev skild, född 1894-06-21 Pickfer
 • Alf Leonhard Otto, född 1908-08-04. Lantbrukare. Gift 1932-01-01 i Fellin, Livland, med Marguerite Alice Emily (Rita) von Mensenkampff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1927-10-11 i Fellin med baron Carl Teodor Nikolaus Emil von Fircks av huset Samiten, från vilken hon 1930 blev skild, född 1902-04-06 Samiten
 • Astrid Irene, född 1910-11-18.

TAB 36

Herman Rudolf (son av Otto Gottlieb, Tab. 34), född 1877-10-22 på Allafer. Arrendator av Koik i Ampels socken, Estland. Gift 1:o 1908-11-08 på Gross Gramsden i Kurland med baronessan Eveline Marie von Heyking, född 1887-04-01 på Gross Gramsden, död 1914-05-23 i Reval, dotter av baron Erwin von Heyking och baronessan Maria von Rahden. Gift 2:o 1919-04-02 i Reval med Anna Christina von'' Bremen, född 1890-11-08 i Reval, dotter av Ulrik Johan Conrad von Bremen och Maria Natalie von Rennenkampff.

Barn:

 • 1. Nils Otto Erwin, född 1909-07-20 på Koik, liksom syskonen. Student i Dorpat. Gift med Vera Reimer.
 • 1. Fred Erwin, född 1911-04-21. Gift med Bertha Eriksson-Larsson.
 • 1. Constantin Bernt, född 1912-02-09.
 • 2. Ester, född 1920-01-23. Gift med Olaf von Brevern.
 • 2. Evert Ulrik, född 1922-03-08. Lever i Chile. Gift med Christine, född Baronesse Girard de Soucanton.

TAB 37

Otto Carl Artur (son av Otto Gottlieb, Tab. 34), född 1880-04-13 på Allafer. Reservfänrik i rysk tjänst 1914 och sedan vid baltenregementet. Ägde Gross- och Klein Congota i Kawelechts socken, Livland, tills de exproprierades 1919. Bosatt i München (1933). Gift 1904-07-29 Allatzkiwwi

Barn:

 • Arvid Otto, född 1905-05-08 Lassila Maskiningenjör hos Junkers i Dessau och Warnemünde. Död ogift 1930-09-11 genom flygolycka.
 • Reinhold Henrik, född 1908-01-27 i Dorpat. Doctor jur. Referendarie vid preussiska kammarrätten i Berlin.

TAB 38

Rudolf Wilhelm Jaroslaw (son av Constantin August, Tab. 33), född 1848-11-02 i Reval. Student i Dorpat. Jur. kandidat. Administratör av godset Keydany i Litauen. Död 1888-03-01 i S:t Petersburg. Gift 1879-11-16 i Odessa med grevinnan Maria Matilda Totleben, född 1857-01-08 i Vevey, dotter av ryske ingenjörgeneralen greve Frans Edvard Totleben och Elise Viktorine Hauff.

Barn:

 • Alice Viktorine Julia Matilda, född 1880-09-13 på slottet Keydany. Gift 1903-11-14 i S:t Petersburg med godsägaren Herbert Teodor von Helmersen, av en 1643-08-01 adlad, men ej introd. ätt, född 1877-12-15, död 1922-06-13 på sitt gods Neu-Woidoma i Livland.
 • Ida Augustine Anna Matilda, född 1882-02-23 i S:t Petersburg. Gift där 1906-03-26 med sin systers svåger Alexander von Helmersen, till Kleinhof vid Fellin, född 1881-01-21.
 • Edvard Rudolf Julius Constantin, född 1886-03-07 på slottet Keydany. Kapten vid semenovska gardesregementet. RRS:tAO3kl, S:tStO2 o. 3kl, S:tVlO4kl. Banktjänsteman. Död barnlös 1924-07-20 i Kreuth vid Tegernsee i Ober Bayern. Gift 1918-02-14 i S:t Petersburg med Maria Poleizev, född 1896-03-23 i Gatsjina.

TAB 39

Artur Carl Reinhold (son av Constantin August, Tab. 33), född 1853-06-13 i Dorpat. Ägde Annia i Sayentaekens socken, Estland (exproprierat 1919) och Neu-Mocken i Kurland. Död 1923-04-25 i stiftet Joachimstein i Sachsen. Gift 1880-03-28 i Reval med Alexandrine Amalia Berta von Ramm, född 1857-07-19 i Reval, död 1918-11-29 i Freiburg, dotter av ryske gardeskaptenen och tulltjänstemannen i Reval Ferdinand Gotthard von Ramm och Carolina Emelie von Plater.

Barn:

 • Walter Ferdinand Constantin, född 1881. Godsägare. Se Tab. 40.
 • Conrad Edvard Otto, född 1882-08-31 på Annia, död 1901-10-20 i Karlsruhe.
 • Benedikta Emilia Julie Fanny Louise (Benite), född 1884-09-12 på Lillemois vid Annia.
 • Magda Maria Gabriella Ottilia Berta, född 1887-05-23 på Lillemois. Gift 1907-01-11 i Dresden med sin syssling, studierådet, doctor phil. friherre Erik Ottokar Ferdinand Alexander von Ungern-Sternberg, född 1877.
 • Helena Nelly Elisabet Fanny Ulrika Berta, född 1888-11-12 på Lillemois. Konsthantverkare i Riga.
 • Nina Julie Emelie Paula-Ina Berta, född 1893-05-06 på Annia. Konsthantverkare i Riga.
 • Benjamin Bertram Artur (Benmo), född 1894-11-14 på Annia, död 1915-05-10 på Birkenruh vid Wenden.
 • Leonhard Claes Ernst, född 1904-09-29 på Annia. Bosatt i Echardsheim vid Bielefeld, Tyskland.

TAB 40

Walter Ferdinand Constantin (son av Artur Carl Reinhold, Tab. 39), född 1881-03-07 Russal. Gift 1:o 1907-08-27 i Riga med baronessan Dorotea Helena von Grotthuss (Grothusen), från vilken han 1922-09-22 blev skild, född 1883-09-28 Pussneeken Gift 2:o 1923-01-27 i Königsberg med Elsbeth Luise Charlotte Steffen, född 1888-11-14 i Heiligenbeil.

Barn:

 • 1. Beatrice Anna Christina Bertha Emelie, född 1908-05-21 i Moskva.
 • 1. Rolf Artur Walter, född 1911-07-08 (1911-07-21) på Sernaten.
 • 2. Ilse Benita Anna Bertha, född 1923-11-27 i Königsberg.
 • 2. Waldtraut Helena Bertha Anna, född 1928-01-30 i Königsberg.

TAB 41

Constantin Paul Alexander (son av Constantin August, Tab. 33), född 1858-03-23 Annia Student i Dorpat. Jur. kandidat. Förvaltare av det von Ungern-Sternbergska släkt-arkivet och estländska ridderskapets rättsarkiv i Reval. Assessor och stadsarkivarie därst. Överflyttade 1918 till Tyskland. Död 1927-09-27 i Heili-genstadt, Eichsfeld. Ägde en tid Wait och Arrowal i S:t Jürgens socken i Estland. Gift 1893-08-15 Wallkull

Barn:

 • Rut Juliana Maria, född 1895-04-09, död 1903-04-24 på Wait.
 • Constantin Jürgen Ernst, född 1896-02-19, död 1905-06-02, i Reval.
 • Hella Fanny Constance, född 1897-05-04 på Uxnorm i Kegels socken, Estland. Gift 1929-03-23 i Dresden med fabrikanten Karl Ebner.
 • Erwin Niklas Gottfried, född 1900-06-07 i Hapsal. Ombudsman i Wapperthal-Barmen.
 • Ernst Otto Gotthard, född 1905. Löjtnant. Se Tab. 43

TAB 42

Claes Wolmar Erwin (son av Constantin Paul Alexander, Tab. 41), född 1898-11-30 Uxnorm Bosatt i Batavia på Java (Nederl. Indien). Gift 1927-03-12 i Dresden med Edit Augusta Elisabet von Berkholtz, född 1900-08-28 i Riga.

Barn:

 • Fred Constantin Georg, född 1928-05-03 i Veltevreden, Java, liksom systern.
 • Sigrid, född 1930-09-24.

TAB 43

Ernst Otto Constantin (son av Constantin Paul Alexander, Tab. 41), född 1905-08-21 i Reval. Löjtnant i 6. (preussiska) kavalleriregementet i Demmin, Pommern. Gift 1931-12-07 i Allenstein med Rut Pfeiffer, född där 1913-01-24.

Barn:

 • Doris Ester, född 1933-02-27 i Demmin.

TAB 44

Gregor Ferdinand (son av Paul Adolf Gottlieb, Tab. 21), född 1815-02-24 Errestfer Student i Dorpat 1834. Landrichter i Dorpat. Död där 1861-08-15. Han köpte Allafer i Kosch's socken i Estland, vilken egendom han dock 1857 sålde till sin broder Constantin August. Gift 1851-06-03 på Adsel-Koiküll med Marie Antonie von Pereira, född 1823-07-16 Teckelfer N. von Pereira och Maria von Wulff.

Barn:

 • Georg Adolf Paul, född 1859. Godsägare. Död 1927. Se Tab. 45.
 • Paul Gregor Ferdinand, född 1861-08-15 i Dorpat. Rysk gardeslöjtnant 1883, sedan diplomat. Påvlig kammarherre. Död. Ägde slottet des Roches.

TAB 45

Georg Adolf Paul (son av Gregor Ferdinand, Tab. 44), född 1859-08-29 i Dorpat. Student därst. Köpte Alt-Anzen i Anzens socken, Livland 1884, vilken egendom exproprierades 1919, då han överflyttade till Tyskland. Död 1927-02-06 i Fürstenfeldbruch. Gift 1895-12-30 Neu-Woidoma ätt, och baronessan Maria Anna Margareta Staël von Holstein.

Barn:

 • Roland Viktor Gregor Ferdinand Maria, född 1897. Se Tab. 46.
 • Otto Gregor Herbert Alexander Maria, född 1898. Se Tab. 47.
 • Fredrik August Georg Alfons Maria, född 1900-07-28 på Alt-Anzen, död där 1915-08-02 genom olyckshändelse under en jakt.

TAB 46

Roland Viktor Gregor Ferdinand Maria (son av Georg Adolf Paul, Tab. 45), född 1897-01-10 på Alt-Anzen. Bosatt i Friedenau, Berlin. Gift 1922-12-22 i München med Edit Maria Jacoby, född 1898-10-06 i Pernau.

Barn:

 • Horst Eckart, född 1928-02-28 i Berlin.

TAB 47

Otto Gregor Herbert Alexander Maria (son av Georg Adolf Paul, Tab. 45), född 1898-11-08 på Alt-Anzen. Bosatt i Leipzig. Gift 1923-12-09 i Marburg a. L. med Olga Ida Paula Hedvig Thümmel i hennes 2:a gifte, född 1895-11-24 i Gr.-Lichterfelde, doktor med., praktiserande läkare i Leipzig.

Barn:

 • Manfred Georg Walter Maria, född 1930-11-01 i Leipzig.

TAB 48

August Paul Adolf (son av Paul Adolf Gottlieb, Tab. 21), född 1816-06-20 Errestfer Lantråd i Livland. Död 1887-11-16 på Errestfer. Ägde nämnda egendom jämte Alt-Pigant och Fellin med Tustenhof i Livland, som han köpte 1862, samt Pormsaten i Kurland. Gift 1844-05-11 Aya

Barn:

 • Alexandrine Gertrud, född 1845-05-06 på Errestfer, död 1905-06-12. Gift 1871-11-25 i Paris med uppbördskommissarien i Gironde Gustave Marqfoy, född 1831-04-25 i Bordeaux.
 • Oswald Paul Conrad Constantin, född 1847. Lantråd. Död 1907. Se Tab. 49.
 • Leonhard Paul Adolf, född 1849. Godsägare. Död 1902. Se Tab. 53.
 • Conrad Sigismund Carl, född 1851. Godsägare. Död 1903. Se Tab. 53.
 • Maria Anna Eugenie, född 1856-06-07 på Errestfer, död ogift 1909-04-24 i Fellin.
 • Lucie Dorotea Filippinie, född 1858-08-30 på Errestfer. Gift 1:o 1879-07-03 i Berlin med preussiska lantrådet och kammarherren, doktor jur. Kurt Friedrich Ernst Otto Damm von Seydewitz, född 1845-05-26 på Reichenbach, död 1899-01-18 i Bairuth. Gift 2:o 1909-10-07 i Osnabrück med preussiske generalmajoren Otto Uhden.

TAB 49

Oswald Paul Conrad Constantin (son av August Paul Adolf, Tab. 48), född 1847-08-30 på Errestfer. Cand. Jur. Livländska ridderskapets godsdirektor. Lantråd. Död 1907-02-24 på slottet Fellin. Ägde slottet Fellin med Tustenhof i Livland. Gift 1877-07-12 Lubahn dska lantrådet baron Richard Emil Leonhard von Wolff och friherrinnan Alexandra Elisabet Antonie Meijendorff von Yxkull.

Barn:

 • Alexandrine Emily, född 1878-04-17 på slottet Fellin. Gift där 1901-01-18 med godsägaren Carl August von Mensenkampff, till slottet Tarwast i Livland, från vilken hon 1924 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1924-11-00 med Anna Werpachowski i hennes 2:a gifte, född 1894-03-12), född 1870-05-28 på Tarwast.
 • Heinz Oswald Paul Richard, född 1900. Godsägare. Se Tab. 50.

TAB 50

Heinz Oswald Paul Richard (son av Oswald Paul Conrad Constantin, Tab. 49), född 1900-05-06 på slottet Fellin. Äg. nämnda slott med Tustenhof i Livland. Gift 1921-04-24 på Fellin med Helga Elisabet Gnadeberg, född 1895-10-14 i Port Kunda, Estland.

Barn:

 • Rut Elisabet, född 1922-03-14 på slottet Fellin, liksom brodern.
 • Wolff Otto Ernst, född 1923-09-12.

TAB 51

Leonhard Paul Adolf (son av August Paul Adolf, Tab. 48), född 1849-10-07 på Errestfer. Ägde Pormsaten i Kurland. RJohO. Död 1902-09-19 i Dresden. Gift 1880-10-08 Edwahlen

Barn:

 • Paul Adolf Leonhard, född 1882. Legationssekreterare. Se Tab. 52.
 • Eveline Alexandrine Louise Hedvig, född 1883-12-10 på Pormsaten. Gift där 1904-12-07 med sin syssling, godsägaren friherre Teodor Constantin von Ungern-Sternberg, född 1876. Död 1927.
 • Renaud Oswald, född 1887-05-11 på Pormsaten. Tjänsteman i utrikesministeriet i S:t Petersburg. Före detta legationssekreterare och löjtnant i rysk tjänst. Anställd vid messagerie maritimes i Shanghai. Journalist. Gift 1920-04-23 i Vladivostok med Vera Stjoukin i hennes 2:a gifte, född 1895-03-11 i sistnämnda stad.
 • Constantin Alexander Henrik, född 1893-01-12 på Pormsaten. Gardesryttmästare i rysk tjänst. Överste och kommendör för ett regemente under världskriget vid ryska västfronten. Köpman. Död ogift 1929-02-28 i Tunis.
 • Irene Mary Lucie, född 1893-11-24 på Pormsaten. Språklärarinna i Washington. Gift 1:o 1917-02-27 i Sheffield, England, med ingenjören Stanislaus Kucharzevski, från vilken hon blev skild 1922. Gift 2:o 1928-11-23 i Fort Myer i Virginia, U.S.A., med före detta majoren i amerikansk tjänst Albert James Myer.

TAB 52

Paul Adolf Leonhard (son av Leonhard Paul Adolf, Tab. 61), född 1882-07-23 på Pormsaten. Löjtnant vid ryska flottan, sedan legationssekreterare vid ryska beskickningen i Köpenhamn. Bosatt i Frankrike (1933). Gift 1:o 1909-11-11 i S:t Petersburg med Tatiana Tsjaikovski i hennes 2:a gifte, från vilken han 1928-05-00 blev skild, född där 1883-02-05, dotter av Anatol Iljetsj Tsjaikovski och Praskovja Vladimirovna Konsjin. Gift 2:o 1928-06-07 med Isabella Bauer, född 1890-12-04 i Moskva.

Barn:

 • Margareta, född 1910-11-29 i S:t Petersburg. Gift 1930-11-16 i Paris med Rollo Myers.
 • Maria, född 1912-09-27 på Pormsaten. Bosatt i Paris (1933).

TAB 53

Conrad Sigismund Carl (son av August Paul Adolf, Tab. 48), född 1851-09-24 Errestter Död 1903-06-14 i Wiesbaden. Gift 1880-01-09 i S:t Petersburg med Isabella Elise Alice von Aderkas, född 1858-02-08 Rosenhof

Barn:

 • Paul, född 1881-05-31, död 1887-06-27.
 • Gerhard, född 1882. Före detta godsägare. Se Tab. 54

TAB 54

Gerhard (son av Conrad Sigismund Carl, Tab. 53), född 1882-12-28. Ägde Errestfer samt Alt- och Neu-Pigant i Kannapäh socken, Livland, till expropriationen 1919, då han överflyttade till Tyskland. Bosatt i Schwarzbach (1933). Gift 1921-11-09 i Reichenhall med Elisabet Johanna Henrietta von Wiedau, född 1890-12-08 i Tjerikov i guvern. Mohilev i Ryssland.

Barn:

 • Gerd Sergius Conrad Wilhelm, född 1925-02-20 i München.

TAB 55

Otto Christian Sigismund (son av Gustaf Johan, Tab. 6), friherre till Pürkel samt herre till Alt- och Neu-Nüggen i Nüggens socken, Livland, vilken sistnämnda egendom han köpte 1811 men bortpantade 1831 och 1841. Född 1778-09-28 Linden Student i Göttingen 1796–1798. Ombudsman vid universitetet i Dorpat 1802-05-01–1812. Lantråd i Livland. Ryskt statsråd 1827. Död 1861-03-25 i Dorpat. Historisk och juridisk skriftställare. Gift 1:o 1805-09-01 Ellistfer Gift 2:o 1821-01-19 på Stenhusen med Dorotea von Schleyn, född där 1789-01-22, död 1829-04-10 på Neu-Nüggen. Gift 3:o 1834-12-16 i Reval med friherrinnan Antonie Maria Stackelberg, född 1799-09-20 Poll

Barn:

 • 1. Maria Eufrosyne, född 1807-04-26 död 1808-09-06.
 • 1. Reinhold Bernhard, född 1808. Hovrättsssekreterare. Död 1887. Se Tab. 56.
 • 1. Sofie Agnes, född 1809-10-28 i Dorpat, död 1897-02-12 i Reval. Gift 1832-06-17 med sin kusin, sekreteraren vid universitetet i Dorpat Carl de Forestier, född 1802-06-02 på Berthelsdorf, död 1873-05-09 i Dorpat.
 • 1. Eugen Gotthard, född 1811. Kretsdeputerad. Död 1902. Se Tab. 62.
 • 1. Natalie Louise, född 1814-09-09 i Dorpat, död 1904-05-08 i Reval. Gift 1844-12-29 i Dorpat med sin kusin Fredrik de Forestier, född 1804-02-10 i Herrnhut, Schlesien, död 1883-11-09 på Gross Sauss vid Reval.
 • 1. Julie Anna, född 1817-12-21 i Dorpat, död 1900-03-27 Lillemois Gift 1841-06-10, i Dorpat med sin kusin, godsägaren friherre Constantin August von Ungern-Sternberg, född 1813, död 1889.
 • 2. Moritz Rudolf, född 1822-06-29 i Dorpat. Delägare i guttaperkafabriken C. Schwanitz i Berlin. Död 1890-02-18 i Berlin. Gift 1857-05-12 i sistnämnda stad med Anna Schwanitz, född 1839-01-15, död 1887 i Berlin, dotter av Carl Schwanitz och Eva Laffke.
 • 2. Otto Wilhelm, född 1823. Kapten. Död 1867. Se Tab. 67
 • 2. Ariane Wilhelmina, född 1825-02-06 i Dorpat. Priorinna i adliga jungfrustiftet i Finn vid Wesenberg 1853–1862. Död 1909-09-17 i Riga. Gift där 1862-07-13 med kyrkoherden i Grenzhof i Kurland Henrik Sesemann, född 1838-04-24, död 1909-02-28 i Mitau.

TAB 56

Reinhold Bernhard (son av Otto Christian Sigismund, Tab. 55), född 1808-10-16 i Dorpat. Student därst. 1826–1829 och i Heidelberg 1829–1830. Jur. kandidat 1833. Jur. doktor 1835. Docent i Dorpat s. å. Sekreterare vid lanträtten i Fellin och Pernau 1839. Ridderskapssekreterare i Riga 1852. Sekreterare vid livländska hovrätten 1869. Död 1887-03-03 i Riga. Gift 1835-07-21 i Nieski i Lausitz, Tyskland, med sin kusin Louise Magdalena de Forestier, född 1810-02-20 i Nieski, död 1880-06-24 i Baldohn, Kurland, dotter av kaptenen Carl Johan de Forestier och friherrinnan Anna Christina Elisabet von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Henrik Otto Reinhold, född 1836. Hovråd. Död 1900. Se Tab. 57.
 • Edgar Herman Woldemar, född 1837. Löjtnant. Död 1883. Se Tab. 60.
 • Louise Sofia Clemence, född 1840-09-26 i Fellin, död 1904-06-09 i Wenden. Gift 1867-05-19 i Riga med Edvard von Bluhmen, född 1826-12-29, död 1887.
 • Sofia Eleonora, född 1841-12-01 i Fellin, död 1882-11-10 i Dorpat. Gift 1865-08-03 i Riga med löjtnanten Nikolai Gotthard (von) Stiernhielm, i hans 1:a gifte, född 1834, död 1914.
 • Olga Natalia, född 1843-09-23 i Fellin, död. Gift 1866-08-23 i Riga med översten vid ryska ingenjörkåren Woldemar von Oberg, född 1833-03-17.
 • Stefanie Sofia, född 1845-12-26 i Fellin, död ogift 1919-02-06 i Dorpat.
 • Antonie Margareta, född 1847-11-05 i Fellin, död 1928-06-29 i Dorpat. Gift 1886-05-25 i Riga med sin svåger, löjtnanten Nikolai Gotthard (von) Stiernhielm, i hans 2:a gifte, född 1834, död 1914.
 • Conrad Arvid Carl, född 1850-06-12 i Fellin. Löjtnant vid ryska flottan. Död ogift 1882-12-15 i Kronstadt.
 • Julie Matilda, född 1854-04-03 Riga, död 1928-12-14 i Reval. Gift 1906-06-05 i Rohda med pastor emer. Teodor Fliedner, från vilken hon 1918 blev skild.

TAB 57

Henrik Otto Reinhold (son av Reinhold Bernhard, Tab. 56), född 1836-08-16 i Fellin. Ryttmästare och ryskt hovråd. Död 1900-01-03 på Tabor vid Mitau. Gift 1872-06-13 Waimel

Barn:

 • Arvid Edgar Henrik, född 1873. Kemiker. Se Tab. 58
 • Erna Emmy Sofia, född 1874-12-26 i Riga. Gift där 1904-11-05 med Julius Burchardt.
 • Elisabet Olga Louise, född 1876-05-06 i Riga. Gift 1903-05-06 i Dorpat med pastorn i Nerst i Kurland Alfred Doellert, från vilken hon blev skild 1921-01-00.
 • Frida Anna Ida, född 1877-10-24 i Riga. Gift där 1909-10-01 med Edvard von Hertzberg.

TAB 58

Arvid Edgar Henrik (son av Henrik Otto Reinhold, Tab. 57), född 1873-10-12 i Riga. Kemiker vid fabriken Sawwa Morosow i Orechowo vid Moskva. Tjänsteman vid uppbördsverket i staden Barmen. Gift 1905-10-26 i Moskva med Nelly Wersilov, född 1880-12-09 i nämnda stad, språk- och sånglärarinna.

Barn:

 • Alexander Otto Henrik, född 1906-08-03 i Moskva. Lantbrukselev vid slottet Oppach i Ober Lausitz.
 • Valentin Erik, född 1913-07-08. Anställd vid bank i Barmen.

TAB 59

Otto Arvid Julius (son av Arvid Edgar Henrik, Tab. 58), född 1908-11-10 i Orechowo vid Moskva. Bosatt i Wuppertal-Elberfeld. Gift 1931-08-12 i Elberteld med Gisela Eleonore Hedvig Scheidt, född 1910-04-24 i Alt-Rabstädt vid Hamburg.

Barn:

 • Götz Guido, född 1932-06-21 i Wuppertal-Elberfeld.

TAB 60

Edgar Herman Woldemar (son av Reinhold Bernhard, Tab. 56), född 1837-07-08 i Fellin. Löjtnant vid ryska ingenjörkåren. Stabskapten vid ryska vattenkommunikationerna. Järnvägsingenjör i Odessa 1871. Byråchef vid baltiska järnvägen. Död 1883-12-10 i S:t Petersburg. Gift 1876 i Odessa med Maria Sorin i hennes 1:a gifte (gift 2:o med advokaten Paul Schostak, död 1903-01-05 i S:t Petersburg), född 1860, dotter av löjtnanten vid ryska flottan Feodor Sorin och N. N. Sadovski.

Barn:

 • Woldemar, född 1877. Midshipman vid ryska flottan (1902). Död före 1912.
 • Helena, född 1881-11-23 i S:t Petersburg. Gift 1915-08-15 i Helsingfors med ingenjören Nikolai von Minorski, från vilken hon blev skild.
 • Boris, född tvilling 1883-09-20 i S:t Petersburg. Elev vid kadettkåren därst. Död 1904 i S:t Petersburg.
 • Sergei, född tvilling 1883. Byråchef. Se Tab. 61

TAB 61

Sergei (son av Edgar Herman Woldemar, Tab. 60), född tvilling 1883-09-20 i S:t Petersburg. Student vid Alexanderuniversitetet därst. Tjänsteman vid ryska statsbanken. Kollegieassessor. Byråchef vid statskansliet i Finland. Före detta underlöjtnant i ryska flottan. Gift 1:o 1914-08-27 i Helsingfors med Katharina von Gleb-Kosjanki, från vilken han 1922-09-22 blev skild. Gift 2:o 1923-07-15 i nämnda stad med Anastasia Kasatzkin, född 1894-11-11 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Marianne, född 1915-09-01 i Helsingfors.

TAB 62

Eugen Gotthard (son av Otto Christian Sigismund, Tab. 55), född 1811-01-25 i Dorpat. Student därst. 1828–1831. Kretsdeputerad. Köpte 1853 Henrikshof i S:t Katharinen socken i Estland. Död där 1902-09-30. Gift 1850-05-25 i Dorpat med Sofia Juliana von Wahl, född 1824-11-14 Pajus

Barn:

 • Reinhold Ottokar, född 1851-03-14 i Dorpat. Löjtnant i ryska flottan. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878. Död ogift 1893-10-28 i Sevastopol.
 • Marta Gabriella, född 1852-06-02 Widdruk
 • Arvid Wilhelm Constantin, död 1855. Ingenjör. Se Tab. 63.
 • Berta Sofia, född 1857-02-02 på Henrikshof. Stiftsjungfru i Fellin. Död ogift 1932-05-07 i nämnda stad.
 • Harald Eugen, född 1858. Överste. Död 1922. Se Tab. 65.
 • Anna Elisabet, född 1866-02-14 på Henrikshof. Stiftsjungfru i Fellin.

TAB 63

Arvid Wilhelm Constantin (son av Gotthard Eugen, Tab. 62), född 1855-07-29 Henrikshof Student i Riga. Kemisk ingenjör. Verkst. direktör för cellulosa- och pappersfabriken i Schlock vid Riga. Gift 1:o 1884-12-20 i nämnda stad med Anna Elisabet Charlotta Kitta, gen. Kittel, född 1853-09-04 i Kreutzburg i Ryssland, död 1909-06-05 i Schlock, dotter av med. doktorn Georg Kitta, gen. Kittel och Johanna Bockhorn. Gift 2:o 1910-05-27 i Schlock med Emmy Dupré i hennes 2:a gifte (gift 1:o m. m. doktorn Georg Nikolaus Kitta, gen. Kittel. Död 1907), född 1863-04-18 i Soden.

Barn:

 • Roderich Eugen Georg, född 1885. Filosofie doktor. Se Tab. 63.

TAB 64

Roderich Eugen Georg (son av Arvid Wilhelm Constantin, Tab. 63), född 1885-10-31. Filosofie doktor. Före detta tjänsteman i finansministeriet i S:t Petersburg. Docent vid universitetet i Berlin. Skriftställare. Gift 1911-12-27 i Kirchgarten, Baden, med Emma Berta Zaiss, född 1886-07-02 i Lahr, Baden.

Barn:

 • Marianne Sofia, född 1913-01-17 i S:t Petersburg. Student vid tyska högskolan för kroppskultur i Berlin.

TAB 65

Harald Eugen (son av Eugen Gotthard, Tab. 62), född 1858-10-04 i Wesenberg. Överste i rysk tjänst. Etter världskriget språklärare i Berlin. Död där 1922-10-07. Gift 1898-04-26 i Tiflis med Maria Schah-Paroniantz, född 1864-11-04 i Moskva, dotter av med. doktorn Mikael Schah-Paroniantz från Persien och Natalia Ananow.

Barn:

 • Eugen Edvard Mikael, född 1899-07-23 i Borshom, Kaukasus.
 • Mikael Balthasar Adolf, född 1901-02-03 i Tiflis.
 • Edvard Leonhard Fredrik, född 1902-03-26 i Tiflis, död 1910-07-27 i Borshom.

TAB 66

Ernst Moritz (son av Eugen Gotthard, Tab. 62), född 1860-07-27 Henrikshof Student i Dorpat. Jur. kandidat. Ehrenfriedens-richter. Ryskt statsråd. Ägde Henrikshof samt Jess, Addinal och Tammirpäh i Haljalls socken, Estland, till expropriationen 1919. Gift 1895-04-08 i Reval med baronessan Julie Terese von Dellingshausen, född 1871-09-24 på Jess, dotter av godsägaren friherre Ivan von Dellingshausen, till Jess och Addinal, och Pauline Fredrika Emelie von Schubert.

Barn:

 • Roman Eugen Alexander, född 1896-02-15 på Jess, liksom syskonen. Fänrik vid 3. novgorodska dragonregementet 1916. RRS:tGK. Fänrik i baltenregementet mot bolsjevikerna. Löjtnants avsked. Lantbrukare. Gift 1927-05-24 i Riga med friherrinnan Hildegard Anette Marie Alexandrine von Koskull, född 1903-02-15.
 • Nora Pauline Juliana, född 1897-05-21. Gift 1921-09-16 på Jess med preussiske överstelöjtnanten, förvaltaren av riddargodset Stresow i kr. Lauenburg, Pommern, Carl Georg Fliessbach.
 • Nils Nikolai, född 1899-12-23. Student i Tübingen. Doctor phil. Skriftställare och journalist.

TAB 67

Otto Wilhelm (son av Otto Christian Sigismund, Tab. 55), född 1823-11-03 i Dorpat. Kapten av 2. rangen vid ryska flottan. Död 1867-04-22 i S:t Petersburg. Gift där 1850-08-06 med Louise Wilhelmina von Walter, född 1830-04-29 i S:t Petersburg, död där 1870-05-03 dotter av ryska verkl. statsrådet Adolf von Walter och Amalia von Hehn.

Barn:

 • Ida Wilhelmina, född 1851-05-07 i S:t Petersburg, liksom syskonen.
 • Fanny Dorotea Sofia, född 1852-10-17.
 • Paul Otto, född 1855-02-09. Kadett. Död 1876-01-01 i S:t Petersburg.
 • Marie Louise, född 1856-04-20 död ogift 1892-01-13 i S:t Petersburg.
 • Louise Amalia Charlotta, född 1859-01-05.

TAB 68

Peter Georg Frans (son av Gustaf Johan, Tab. 6), född 1785-07-15. Student i Dorpat 1802. Filosofie kandidat. Stabsryttmästare i rysk tjänst. Konstnär (målare). Död 1868-01-12. Gift med Henriette Richter, från vilken han blev skild.

Barn:

 • Paul Otto, född 1810-12-08. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död barnlös 1863-09-23 i Reval. Gift 1852-06-19 med Harriet Stern i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1866-12-02 med kaptenen friherre Carl Otto Constantin Stackelberg, i hans 2:a gifte, född 1826, död 1894), född 1825-07-23, död 1917-02-24 i Reval.

TAB 69

Otto Beinhold Ludvig (son av Reinhold Gustaf, Tab. 5), till Grossenhof, Hohenholm, Roiks, Kertell, Pardas och Putkas alla på Dagö. Född 1744-08-05 Kusthot Uppfostrad i Herrn-hut. Student i Leipzig. Polsk kammarherre. Kapten i holländsk tjänst. Anklagad för mord på en skeppare Malm. Frikänd av landsöverrätten, men 1804 ånyo fängslad och förvisad till Tobolsk. Död där 1811-08-03. Om rättegången mot honom se I. von Cseney, Friherre R. L. Ungern-Sternberg och historien om Dagötorn i Allsvensk samling 1928, nr 18. Gift 1772-01-12 Palms

Barn:

 • Gustaf Didrik Otto, född 1773-03-27. Kapten i rysk tjänst. Död ogift 1800 på Hohenholm.
 • Carl Fredrik August, född 1774-03-11, död 1781-09-28.
 • Magdalena Christina Augusta, född 1777-04-05, död 1840-03-29. Gift 1793-09-16 i Hapsals socken med majoren friherre Peter Gustaf Stackelberg, född 1762, död 1826.
 • Peter Ludvig Constantin, född 1779. Kapten. Död 1836. Se Tab. 70.
 • Henrik Georg Edvard, född 1782. Löjtnant. Död 1861. Se Tab. 73.

TAB 70

Peter Ludvig Constantin (son av Otto Reinhold Ludvig, Tab. 69), till Grossenhof, Kertell och Pardas på Dagö, Wenden, Jess och Keskfer i Poenahls socken, Linden i Roethels socken samt Hark och Hüer i Kegels socken, Estland. Född 1779-08-14 Kusthof Kaptenlöjtnant vid ryska flottan. Kretsdeputerad. Grundade 1829 jämte brodern en klädesfabrik på Kertell. Död 1836-09-23 på Hark. På sin tid Estlands sförste godsägare. Gift 1:o 1803-08-12 i S:t Petersburg med Wilhelmina'' Charlotta von Strandman, född 1785-11-29 på Leal, död 1813-06-02 på Grossenhof, dotter av generalen Gustaf Ernst von Strandman och friherrinnan Catharina Charlotta Stackelberg. Gift 2:o 1814-12-23 på Perst vid Fellin med Charlotta'' Helena Elisabet von Below, född 1796-06-30 på Perst, död 1850-02-09 på Audern vid Pernau, dotter av livländska lantmarskalken Andreas von Below och Anna von Helffreich.

Barn:

 • 1. Magdalena Charlotta Wilhelmina (Winette), född 1804-07-02 på Grossenhof, död 1881-05-24 i Reval. Gift 1823-09-16 på Wenden med lantrådet friherre Carl Otto Stackelberg, nr 127, född 1797, död 1865.
 • 1. Magdalena (Mollie) Lucie, född 1806-07-03 på Grossenhof, död 1893-12-28 i Reval. Gift 1825-03-30 på Wenden med sin syssling, lantrådet friherre Georg Wilhelm Teodor von Ungern-Sternberg, född 1797, död 1868.
 • 1. Charlotte, född tvilling 1808-05-28, död 1811-05-22.
 • 1. Constantin, född tvilling 1808-05-28, död 1809-04-14
 • 1. Pauline Adelheid, född 1809-05-16, död 1810-06-05.
 • 1. Gustaf Ludvig Constantin, född 1810-05-25, död 1811-04-23.
 • 2. Peter Andreas Constantin (Konstant), född 1815. Geheimeråd. Död 1872. Se Tab. 71.
 • 2. Pauline Charlotte, född 1817-03-08 på Wenden, död 1852-09-10 Orrisaar Gift 1835-12-17 på Wenden med lantrådet Alexander von Gruenewaldt, född 1805, död 1886-11-09.
 • 2. Adam Teodor Andreas, född 1819-08-24 på Wenden. Student i Dorpat 1838–1839 och i Berlin 1840. Förvaltare på Grossenhof. Död ogift 1847-09-08 (i duell) i Reval.
 • 2. Carl Gustaf Andreas, född 1821-12-13 på Wenden. Student i Bonn 1840. Kretsdeputerad 1855. Estländska ridderskapets hauptmann 1869. Rysk kammarherre. Lantråd 1860. RJohO 1871. Död barnlös 1876-01-12 i Rom. Ägde Wenden, Jess, Keskfer, Tackfer och Widdruk, alla i Estland. Gift 1848-08-26 på Heimar med Alexandra von Rosenbaum, född 1825-01-05 i Mohilev, död 1902-11-11 på Wenden, dotter av ryske generallöjtnanten Laurentius von Rosenbaum (holländska släkten van Rozenboom) och baronessan Julie von Yxkull.
 • 2. Evald Alexander Andreas, rysk greve von Ungern-Sternberg, född 1824. Kretsdomare. Död 1899. Se Tab. 72
 • 2. Berta Johanna Carolina, född 1826-02-11 på på Wenden, död 1903-06-03 på villa Doberan vid Pernau. Gift 1846-04-04 på Grossenhof med godsägaren baron Fredrik Adolf Woldemar Pilar von Pilchau, född 1814-04-25 på Audern i likanämnd socken, Livland, död där 1870-10-14.

TAB 71

Peter Andreas Constantin (Konstant) (son av Peter Ludvig Constantin, Tab. 70), född 1815-11-04 (20/10) på Wenden. Student i Berlin. Ridderskapshauptmann i Estland 1854–1857. Rysk kammarherre och geheimeråd. RJohO. Död 1872-07-20 i Vöslau vid Wien. Innehade fädernegodsen Hark, Hüer och Allafer i Estland samt köpte Parmel, Patz, Poll och Jegelecht, alla i Estland. Gift 1841-05-03 Karkus

Barn:

 • Magnus Edvard Constantin, född 1842-03-05 på Hark, död 1857-08-17 på Grossenhof.

TAB 72

Evald Alexander Andreas, rysk greve von Ungern-Sternberg (son av Peter Ludvig Constantin, Tab. 70), född 1824-01-27 på Wenden. Student i Berlin 1842. Kretsdomare. RRJohO. Rysk greve 1874-08-29. Död 1899-06-02 på Ellistfer. Han ägde fädernegodsen Linden, Wenden, Jess och Keskfer med Tackfer och Widdruk, Grossenhof, Kertell, Soonlep, Pardas och Williwalla, alla på Dagö, köpte Hohenholm, Lauck, Köppo och Roicks, ävenledes på Dagö, samt (1870) Ellistfer och Mäehof i Ecks socken, Livland. Gift 1853-05-10 på Ellistfer med grevinnan Adéle Juliana Eufrosyne Marie von Stackelberg, född 1833-10-21 på Ellistfer, död där 1915-01-20 dotter av greve Reinhold Andreas von Stackelberg, till Ellistfer, och grevinnan Adéle von Tiesenhausen.

Barn:

 • Helena Julie Sofie Charlotte, rysk grevinna, född 1854-04-05 på Hark.
 • Reinhold Ewald Paul Constantin Casper, född 1857-01-06 i Reval, död där 1859-03-02.
 • Berta Paulina Adéle, rysk grevinna, född 1860-03-23 i Reval, död 1907-10-20 i Lully sur Morges, Schweiz. Gift 1879-09-28 i Reval med estländska lantrådet och ridderskapshauptmannen greve Woldemar Paul von Tiesenhausen till Malla, född 1845-09-05, död 1915-01-30 i Freiburg.
 • Sofie Natalie Adéle, rysk grevinna, född 1861-04-07 på Grossenhof, död där 1877-07-10.
 • Evald Adam Gustaf Constantin, rysk greve, född 1863-11-26 i Reval. Student i Genève och Berlin. Borgmästare i Hapsal 1898–1902. Rysk kammarherre. Död ogift 1909-02-11 i S:t Petersburg. Innehade fideikommisset Wenden samt ägde Grossenhof, Hohenholm, Linden och Assoküll.
 • Andreas Claes Gustaf Constantin, rysk greve, född 1866-05-20 på Grossenhof, död där 1877-07-10.
 • Dorotea Julie Charlotte Adéle (Dolly), rysk grevinna, född 1870-10-07 i Reval. Inneh. efter broderns död Grossenhof till expropriationen 1919. Gift 1894-10-07 på nämnda egendom med friherre Otto Magnus Jakob Peter Carl Adam Stackelberg, född 1867.
 • Claes Casper Alexander, rysk greve, född 1877-05-15 i Reval. Innehade efter broderns död fideikommisset Wenden med Jess, Keskfer, Tackfer, Widdruk och Linden (exproprierade 1919) samt ägde Ellistfer och Mäehof. Död ogift 1934-06-06 i Reval.

TAB 73

Henrik Georg Edvard (son av Otto Reinhold Ludvig, Tab. 69), född 1782-10-09 Kusthof Löjtnant vid ryska gardet. Grundade jämte brodern Peter Ludvig Constantin 1829 klädesfabriken vid Kertell på Dagö. Död 1861-08-17 på Hohenholm på Dagö. Ägde sistnämnda egendom, men försålde densamma och köpte 1838 Newe i Kreutz' socken, Estland. Gift 1810-09-11 i Cheltenham i England med Maria Stella Petronella Chiappini i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten, baron Thomas, lord Newborough i hans 2:a gifte [gift 1:o 1766 med Catherine Egmont, död 1782], död 1807-10-12), född 1773-04-16 i Modryliana, Italien, död 1843-12-28 i Paris, dotter av Lorenzo Chiappini, från Toscana, och Vicenzia Vigilente. (Hennes verkliga fader uppgives varit hertig Philippe Egalité av Orléans, vilken enligt hennes påstående bortbytte henne mot Lorenzo Chiappini son, som sedermera blev konung Louis Philippe av Frankrike).

Barn:

 • Edvard Archibald Percival, född 1811. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 74.

TAB 74

Edvard Archibald Percival (Ned) (son av Henrik Georg Edvard, Tab. 73), född 1811-08-17 på Hohenholm. Var rysk gardeslöjtnant 1835,. Död 1842-01-06 i Reval. Ägde Newe, som han köpte 1838. Gift 1837-09-25 med Josefine Anna Helena von Helffreich, född 1816-07-06 Purgel

Barn:

 • Stella Charlotta, född 1838-07-30 i Reval, död 1903-06-03. i Florens. Gift 1858-11-14 i Reval med lantrådet friherre Reinhold Fabian Rehbinder, från vilken hon 1866 blev skild, född 1831, död 1905.
 • Josefina Magdalena (Joey), född 1839-08-20 i Reval, död 1917-02-18 på Newe. Gift 1:o 1860-09-09 i Reval med sin syssling, godsägaren friherre Johannes Ernst Constantin von Ungern-Sternberg, från vilken hon 1863 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1835, död 1916. Gift 2:o 1866-10-18 i Reval med godsägaren Valerian von Bagghufvud, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1843. Död 1923.

TAB 75

Christian Renatus (son av Reinhold Gustaf, Tab. 5), född 1746-09-07 Alt-Kusthof Student i Leipzig 1764–1767. Ägde Odenkat 1773–1791, Linden i Roethels socken 1787–1797 och Putkas på Dagö, som han 1799 sålde till sin broder Otto Reinhold Ludvig, alla i Estland. Död 1808-02-26 i S:t Petersburg. Gift 1770-07-27 på Paschlep vid Hapsal med Anna Margareta Drummond, född 1751-06-15 på Kuimetz, död 1803-04-12 på Linden, dotter av ryske brigadieren John Drummond från Perth i Skottland, och Hedvig Eleonora von Gersdorff.

Barn:

 • Gustaf Jakob Fredrik, född 1771. Assessor. Död 1845. Se Tab. 76.
 • Carl Johan Emanuel, född 1773. Sekreterare. Död 1830. Se Tab. 77.
 • Margarete Luise Christiane, född 1775-08-04 död 1852-02-15. Gift 1795-02-23 med Carl Fredrik von Vietinghoff.
 • Carolina Charlotta Johanna, född 1776, död 1783-05-26 i Hapsal.
 • Augusta Dorotea Charlotta, född 1777-07-01. Gift 1797-10-04 med ryske majoren och verkl. statsrådet Alexander Sergejev, död 1815.
 • Anna Maria Sofia, född 1779-03-11, död ogift 1852-03-23, i Hapsal.
 • Christian Otto Wilhelm, född 1781-11-14. Kapten i rysk tjänst. Död ogift 1805-03-17 i Hapsal.
 • Gottlieb Henrik Ernst, född 1783-05-25. Löjtnant. Stupade 1807-06-10 vid Heilsberg. Gift 1800-12-30 med Magdalena Augusta von Vietinghoff, dotter av Lorentz Gustaf von Vietinghoff, till Töllist, och Christina Elisabet von Derfelden.
 • August Georg Renatus, född 1785-02-11. Fänrik i rysk tjänst. Död 1805-12-06 av sina i slaget vid Austerlitz erhållna sår.
 • Josef Teodor Benjamin, född 1786-09-09, död 1808-01-31 i S:t Petersburg.
 • Christlieb Peter Gottfried, född 1788. Överstelöjtnant. Död 1838. Se Tab. 105.
 • Juliana Gertrud Eleonora, född 1790-09-10, levde änka 1872. Gift 1815 m. m. doktorn Andreas Dobrezov.
 • Paul Moritz Ferdinand, född 1792-07-12, död ung.

TAB 76

Gustaf Jakob Fredrik (son av Christian Renatus, Tab. 75), född 1771-04-26. Uppfostrad i Niesky i Schlesien. Skolinspektör 1806–1820. Assessor. Död 1845-04-09 i Hapsal. Gift 1795-03-02 med friherrinnan Juliana Catharina Elisabet von Yxkull-Gyllenband. Född 1779-12-27, död 1857-01-16 i Hapsal, dotter av friherre Otto Fabian von Yxkull-Gyllenband, och Catharina Elisabet Villebois.

Barn:

 • Teodor Alexis Leopold, född 1801-03-01. Löjtnant vid ryska artilleriet. Död 1821-05-25 i S:t Petersburg.
 • Casimir Rudolf Ferdinand, född 1803-03-31, död 1805-12-02.
 • Adelaide Renata Catharina, född 1805-02-05 på Sall, död 1833-08-04 i Hapsal. Gift 1826-12-31 med hovrådet Fredrik Müller von der Lühnen, född 1795, död 1836-07-10 i Hapsal.
 • Viktor Julius Fredrik, född 1806-06-02, död 1807-10-10.
 • Emil Wilhelm, född 1808-05-15. Kapten i rysk tjänst. Död 1847-11-10 i Sadonsk. Gift 1835-02-08 med Elisabet Tsjernov, född 1812-12-12, död 1865-04-06, dotter av dragonkaptenen Ivan Tsjernov och Henriette Luise Wiermann, genannt Tönniges.
 • Elmira Leopoldine, född 1809-08-20, död 1828-01-25 Linnamäggi
 • Nikolai Alexander, född 1811-03-30. Major i rysk tjänst 1849. Överstelöjtnants avsked 1857. Död 1883-05-07 i Hapsal. Han deltog i fälttåget i Ungern 1849 och i Krimkriget samt bevistade belägringen av Sevastopol, där han blev sårad. Gift 1858-03-30 med sin broders svägerska Julie Tsjernov, född 1816, död 1898-07-16 i Hapsal, dotter av Ivan Tsjernov och Henriette Luise Wiermann, genannt Tönniges.

TAB 77

Carl Johan Emanuel (son av Christian Renatus, Tab. 75), född 1773-01-23 på Paschlep vid Hapsal. Uppfostrad i Niesky. Ridderskapssekreterare 1803–1806. Sekreterare i estländska adliga kreditkassan 1812. Död 1830-03-30 på sin gård Birkas i Nuckö socken, Estland, som han köpte 1798. Han avtecknade med stor omsorg slott och minnesmärken i Estland och Livland. Gift 1797-06-12 Luckholm

Barn:

 • Agnes Magdalena, född 1798-03-18 Ahdma Gift 1819-08-29 på Birkas med pastorn i Nuckö, prosten Johannes Carlblom, född 1793-11-13, död 1861-07-08 på Nuckö.
 • Fredrik Adolf, född 1800. Ryttmästare. Död 1888. Se Tab. 78.
 • Augusta Sofia, född 1801-06-23 på Birkas, död 1883-09-18 i Arensburg. Gift 1824-06-11 med pastorn i Pernau Conrad Edvard Hesse, född 1796-11-04, död 1882-09-18.
 • Maximilian Woldemar, född 1802. Generalmajor. Död 1852. Se Tab. 83.
 • Carl Armin Leonard, född 1804. General. Död 1887. Se Tab. 87.
 • Alexandra Carolina, född 1805-10-11 på Birkas, död 1845-08-05 i Hapsal. Gift 1824-05-23 på Birkas med ryska statsrådet, med. doktorn Carl Abraham Hunnius, född 1797-07-23, död 1851-04-28.
 • Adelheid Elmira (Ida), född 1809-05-16 på Birkas, död 1894-11-02 i S:t Petersburg. Gift 1836-02-12 på Birkas med pastorn i S:t Mikaelskyrkan i S:t Petersburg Carl Johannes Masing, född 1811-10-09, död 1878-02-22.
 • Otto Rudolf Constantin, född 1812. Godsägare. Död 1870. Se Tab. 96.
 • Robert Eginhard, född 1813. Godsägare. Död 1898. Se Tab. 98.
 • Annette Pauline, född 1816-08-03 på Birkas, död där 1895-02-18. Gift 1844 på nämnda egendom med ryska hovrådet med. doktorn Gottfried Edvard von Normann, född 1808-04-19, död 1855-01-09 i Arensburg.

TAB 78

Fredrik Adolf (son av Carl Johan Emanuel, Tab. 77), född 1800-05-18 på Birkas. Löjtnant vid husarregementet Grodno. Stabsryttmästare därst. Ryttmästares av- sked 1824. Död 1888-03-24 i Hapsal. Ägde Mlinov vid Krementsjug i guvern. Jekaterinoslav och Echmes i S:t Martens socken i Estland 1844–1870. Gift 1:o 1823-10-23 på Mlinov med Jekaterina Pisjevitj, född 1804 på Mlinov, död 1830-11-06, dotter av Ivan Pisjevitj och friherrinnan Erika Johanna von Ungern-Sternberg. Gift 2:o 1839-08-27 Rutzky

Barn:

 • 1. Eugenie, född 1824-12-01 på Mlinov, död 1869-08-22 på Wolgund. Gift 1843 på Mlinov med baron Ottomar von Laudon, till Stolben och Wolgund i Kurland.
 • 1. Nikolai, född tvilling 1826, död s. å.
 • 1. Ivan, född tvilling 1826, död s. å.
 • 1. Vladimir, född 1827, död s. å. 30/12.
 • 1. Vladimir, född 1828, död 1829.
 • 1. Mikael, född 1830-11-06, död 1836 i Arensburg.
 • 2. Emanuel Constantin, född 1840. Major. Död 1892. Se Tab. 79.
 • 2. Theone Augusta Carolina, född 1842-01-29 på Mlinov, död 1843-02-09.
 • 2. Stella Anna Elisabet, född 1843-03-15, död 1845-08-26.
 • 2. Berta Leontina, född 1844-06-18 i Hapsal, död 1924-04-30. Gift 1867-11-05 i Reval med baron Nikolai Wilhelm Mikael von Hoyningen-Huene, till Matzal, född 1845-09-12, död 1914-05-13 i Reval.
 • 2. Chrysostomus Adolf Artur (Kosmus), född 1846-01-27 Echmes Estland, död ogift 1869-11-25 i Mjedorova i guvern. Cherson.
 • 2. Eleonora Constance Alexandra, född 1847-10-04, död 1855-08-00 i Wenden.
 • 2. James Robert Christian, född 1850. Ryttmästare. Död 1913. Se Tab. 80.
 • 2. Maria Pauline Renata, född 1852-08-13 på Echmes, död 1932-08-26 i Meissen. Gift 1870-09-20 i Potsdam med Alfred Wagner von Karlsburg, till slottet Karlsburg vid Nordhausen, född 1849-12-08, död 1911-11-24 i Halle a. S.
 • 2. Johannes Gustaf Carl Reinhold Wilhelm, född 1854-05-28 på Echmes. Tjänsteman i Irkutsk, Sibirien. Sannolikt död.
 • 2. Alice Gabriella, född 1856-01-16 på Echmes. Gift 1875-09-20 på Karlsburg med ryske ryttmästaren baron Artur von Stempel, död 1927-04-26 i Doberan i M.
 • 2. Alexandra Stella Arabella Augusta Adolfina, född 1857-04-06 på Echmes. Gift 1879-04-06 i Wenden med Ernst Fredrik von Hirschheydt, till Kayenhof, född där 1857-08-07, död 1932.
 • 2. Nikolai Constantin, född 1859, död 1902. Se Tab. 81.
 • 2. Constance Julia Adrienne, född 1861-07-01, död 1863-02-00.
 • 2. Renaud Ewald, född 1863-06-13 i Hapsal, död där 1882-08-16.

TAB 79

Emanuel Constantin (son av Fredrik Adolf, Tab. 78), född 1840-12-25 på Mlinov. Major i rysk tjänst. Död 1892-08-14 i Taganrog. Gift 1869-05-01 i Kutno med Anastasia Natalie Stanislava Swiecsimski, född 1850-12-01 i Kutno, död 1894-05-10 i Warschau, dotter av Josef Swiecsimski och Desideria Madalinska.

Barn:

 • Adolf Josef, född 1870-10-30, död 1871-04-24.
 • Jaroslav, född 1873-06-11. Död s. å. 17/10.
 • Maria, född 1874-08-03, död s. å. 17/8.

TAB 80

James Robert Christian (son av Fredrik Adolf, Tab. 78), född 1850-07-24 på Echmes. Löjtnant i rysk tjänst 1872. Ryttmästare. Järnvägstjänsteman. Död 1913-04-29 Waimel Gift 1881-08-18 i Hapsal med Marie Louise von Hunnius, född 1857-02-13 i Weissenfeld, dotter av hovmedicus, med. doktorn Carl Artur Woldemar von Hunnius och Johanna Fredrika Landesen.

Barn:

 • Ingeborg Augusta Johanna (Ingo), född 1882-08-10 i Weissenfeld. Gift där 1905-08-05 med rådmannen i Reval baron Richard Carl Hugo von Maydell, till Stenhusen, född 1873-02-17 i Reval.

TAB 81

Nikolai Constantin (son av Fredrik Adolf, Tab. 78), född 1859-07-31 i Hapsal, död 1902-07-15 Matzal Gift 1892-10-14 i Reval med Catharina (Catty) von Stahlberg, född 1872-09-17 i S:t Petersburg, död 1897-05-16 Lechts

Barn:

TAB 82

Viktor (son av Nikolai Constantin, Tab. 81), född 1896-01-09 på Charlottenhof vid Lechts. Gift 1:o 1915-05-00 i Reval med Tamara Schlelein, från vilken han blev skild, död 1930-08-04 i nämnda stad. Gift 2:o 1919-06-15, i Reval med Eugenie Rajevski, från vilken han 1922 blev skild, född 1891-12-13, dotter av generalmajoren Vasili Rajevski och Elisabet Feodorovna Makarov. Gift 3:o 1922-11-20 i Reval med Dagmar Madsen, född 1900-04-13 i Pöddes, Estland.

Barn:

 • 2. Wsewolod, född 1920-08-02.
 • 2. Kira'' Svetlana, född 1921-12-28.
 • 3. Carmen'' Sylva, född 1923-11-10.

TAB 83

Maximilian Woldemar (son av Carl Johan Emanuel, Tab. 77), född 1802-06-19 Birkas Rysk generalmajor. Död 1852-05-24 i Pavlovsk i guvern. Voronesj. Gift 1835-07-14 Newe

Barn:

 • Pauline Augusta Henrietta, född 1836-08-18 i Bjelgorod, död 1875-07-11 i Strelna. Gift 1860-09-20 Piersal
 • Alexander Rudolf, född 1839. Löjtnant. Död 1895. Se Tab. 84.
 • Robert Teodor, född 1841-12-04 och död 1842-08-12 på Nuckö.
 • Maximilian Adolf, född 1845-02-15 i Korotska. Rysk ryttmästare. Död ogift 1875-12-14 i Tasjkent.
 • Sofie Elise (Sonny), född 1847-05-17 i Korotska, död 1898-01-25 i Dorpat. Gift 1866-06-28 i Reval med August von Schulman, till Udenküll i Estland, född 1828-11-03, död 1885.
 • Natalie Alexandra (Alla), född 1848-12-03 i Hapsal, död 1927-07-28 i Pernau. Gift 1873-09-12 i Hapsal med godsägaren baron Fredrik Alexander Georg Hoyningen von Huene i hans 2:a gifte (gift 1:o 1868-05-21 i Reval med friherrinnan Agnes Charlotta von Ungern-Sternberg, född 1847-02-28 på Kertell på Dagö, död 1872-07-08 i Franzensbad, dotter av godsägaren friherre Robert Eginhard von Ungern-Sternberg och Natalia Wilhelmina Helena von Rennenkampff), född 1843-05-06 Lechts
 • Constantin, född 1850-12-04, död 1852 i Priluki.

TAB 84

Alexander Rudolf (son av Maximilian Woldemar, Tab. 83). Född 1839-02-15 i Kursk. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1895-10-26 på sin egendom Dubrovka i guvern. Kiev. Gift där 1861-11-12 med Elisabet Lukasjevitj, född 1840-10-25 på Dubrovka, död där 1905-03-27, dotter av översten Vladimir Akimovitj Lukasjevitj och Eudoxia Ivanovna Psiol.

Barn:

 • Natalie, född 1862-12-02 på Dubrovka, liksom syskonen. Gift där 1881-07-29 med godsägaren Woldemar Schramm.
 • Eudoxia, född 1868-07-26. Gift 1889-10-29 på Dubrovka med ryttmästaren Nikolai Psiol.
 • Constantin, född 1870-05-19, död ogift 1896-06-29 på Dubrovka genom olyckshändelse under en jakt.
 • Viktor, född 1872-03-14, död s. å.
 • Teodor, född 1873-03-24. Ägde Dubrovka till revolutionens utbrott.
 • Alexandra, född 1875-10-04. Gift 1897 på Dubrovka med Mikael Parenago till Alexandria i guvern. Cherson.
 • Eugenie, född tvilling 1879-04-08. Gift 1899-04-28 på Dubrovka med Eugen Gorbarev.
 • Maria, född tvilling 1879-04-03. Gift 1914 med N. N. Markusjevski.
 • Elisabet, född 1881-04-28. Gift 1910-04-26 på Dubrovka med fredsdomaren i Brassilow Sergei Trussov.
 • Alexander, född 1882, död s. å.

TAB 85

Woldemar (son av Alexander Rudolf, Tab. 84), född 1864-08-14 på Dubrovka. Gift med Maria Stepanovna.

Barn:

 • Alexandra.
 • Vassili.
 • Elisabet.

TAB 86

Mikael (son av Alexander Rudolf, Tab. 84), född 1865-11-27 på Dubrovka, död där 1908-06-25. Gift med Natalie Ljasjtjenko.

Barn:

 • Kiva.
 • Juri, död 1907-02-23.
 • Natalie, född 1907-04-00.

TAB 87

Carl Armin Leonhard (son av Carl Johan Emanuel, Tab. 77), född 1804-07-14 Birkas Estland. Rysk general av kavalleriet. RRS:tAO1kl m. m. Död 1887-04-22 i Charkov. Gift 1:o 1829-10-17 i nämnda stad med Marie Luise Josefine Haag, född 1814-05-01 i Montbéliard, död 1866-03-25 i Pjatigorsk i Kaukasus, dotter av artillerikaptenen Georg Haag och Elisabet de Surlot. Gift 2:o 1881 med Sofie Schröder.

Barn:

 • 1. Matilda Elisabet, född 1830-12-19, död 1834-10-20.
 • 1. Oskar Carl, född 1832-12-09, död 1834-10-20.
 • 1. Matilda Augusta, född 1834-09-30, död 1838-04-09.
 • 1. Leontine Alexandra, född 1836-08-12, död 1838-02-00.
 • 1. Adolf Carl Robert, född 1837. Ryttmästare. Död 1890. Se Tab. 88.
 • 1. Leonhard Georg Adam, född 1839. Överstelöjtnant. Död 1901. Se Tab. 93.
 • 1. Idalie Eva, född 1841-06-11 i Kursk, död 1865-04-27 genom olyckshändelse i Pjatigorsk. Gift där 1864-11-10 med ryske generallöjtnanten Paul von Kämpfert, född 1814-09-10.
 • 1. Alfred Alexander Adam, född 1842. Ryttmästare. Död 1886. Se Tab. 94.
 • 1. Josefina Catharina Eva, född 1844-02-29 på Mi-chailovka, död 1870-09-28 i Tiflis. Gift 1867-08-18 i Kislovodsk med ryske generalmajoren Alexander von Klugenau i hans 1:a gifte (se nedan), född 1842-07-04.
 • 1. Olga Eva, född 1845-04-09, död 1846-07-00.
 • 1. Berta Matilda Eva, född 1847-09-22 i Nikolajev, Kaukasus, död. Gift 1879-01-21 i S:t Petersburg med sin svåger, ryske generalmajoren Alexander von Klugenau i hans 2:a gifte.
 • 1. Woldemar Felix Jakob Adam, född 1849. Överstelöjtnant och guvernör. Död 1904. Se Tab. 95
 • 1. Alexander Adam, född tvilling 1850-12-25, död 1851.
 • 1. Mikael Adam, född tvilling 1850-12-25, död 1851-09-00.
 • 1. Sofia Agnes Eva, född 1852-09-28 på Essentuki, död 1884-04-15 i S:t Petersburg. Gift 1873 på Stavrokovo med ryske ryttmästaren furst Mikael Andronikov.
 • 1. Ottomar Adam, född 1853-01-05, död 1855-09-25.
 • 1. Nikolai Fredrik Adam, född 1855-01-09, död 1856-08-25.

TAB 88

Adolf Carl Robert (son av Carl Armin Leonhard, Tab. 87), född 1837-08-24 i Charkov. Ryttmästare 1868. Död 1890-03-24 i Charkov. Ägde Krasno-Kut i guvern. Jekaterinoslav. Gift där 1865-04-25 med baronessan Adéle von Vietinghoff, genannt Scheel, född 1846-06-14 i Jelisavetovka, död 1902-12-26 på Sophievka, dotter av baron Adam von Vietinghoff, genannt Scheel, till Krasno-Kut, och Elisabet Popkov.

Barn:

 • Alexander, född 1866. Godsägare. Död 1924. Se Tab. 89
 • Woldemar, född 1867-04-13 på Krasno-Kut. Löjtnant. Död ogift 1899 i Charkov.
 • Elisabet, född 1868-06-04 på Krasno-Kut, död 1883-05-06 i Charkov.
 • Mikael, född 1870. Godsägare. Död 1904. Se Tab. 91
 • Olga, född 1871-03-18, död s. å. 18/4.

TAB 89

Alexander (son av Adolf Carl Robert, Tab. 88), född 1866-02-26 på Krasno-Kut. Ägde Iwanovka i guvern. Jekaterinoslav. Död 1924. Gift 1892-06-05 med Sinaida Krajevski, död 1921.

Barn:

 • Maria, född 1896-10-17. Gift 1915-10-09 i Charkov med före detta ryske översten Dimitri Tarassevitj. Bosatt i Cannes, Frankrike (1933).
 • Alexander, född 1898-02-13. Bosatt i Cannes (1933).
 • Constantin, född 1900-09-10. Bosatt i Asuncion, Paraguay (1933). Gift 1928-10-14 med Nadesjda Kelepovsky.
 • Vladimir, född 1902-07-12. Bosatt i Paris (1933).

TAB 90

Adolf (son av Alexander, Tab. 89), född 1906-04-17. Gift 1928-02-15 i Subboti, Sydslav. med Ilona (Helene) Kovasjevski, född i Subboti.

Barn:

 • Marie, född 1929-04-07 i Subboti.

TAB 91

Mikael (son av Adolf Carl Robert, Tab. 88), född 1870-04-27 på Krasno-Kut. Ägde Sophievka i guvern. Jekaterinoslav. Död där 1904-11-10. Gift 1901-04-25 i Lugansk med Nina Rosalion-Sosjalski, född 1885-08-10 i Lugansk.

Barn:

 • Vladimir, född 1903-04-10 i Sophievka. Diplomingenjör. Kemist. Bosatt i Paris (1933).

TAB 92

Jarl Juri (George) (son av Mikael, Tab. 91), född 1902-01-27 på Sophievka. Diplomingenjör. Kemist. Bosatt i Clamant sur Seine, Frankrike. Gift 1931-08-10 i Cannes med Alexandra Douglas-Home, född 1907-06-10 i S:t Petersburg.

Barn:

 • George Jaroslav Archibald, född 1933-10-19 i Paris.

TAB 93

Leonhard Georg Adam (son av Carl Armin Leonhard, Tab. 87), född 1839-11-05 i Charkov. Rysk överstelöjtnant. Död 1901-01-28 i Orenburg. Gift 1868-04-06 i S:t Petersburg med Alice Luise Henrietta Schmidt von der Launitz, född 1848-05-18 i Karnejevka, död 1913-06-04 i S:t Petersburg, dotter av ryske generalen av kavalleriet William von der Launitz och friherrinnan Matilda von Budberg.

Barn:

 • Nina Matilda Alice, född 1869-05-01 i Beklemisjevka. Leonhard Robert Mikael William, född 1870-09-29 i Beklemisjevka. Ryttmästare vid kubanska kosackerna. Under världskriget överste för livkosackerna i kejserliga konvojen. Död ogift 1931-01-15 i Cannes, Frankrike.
 • Maria Matilda Alice, född 1873-03-09 i Beklemisjevka, död 1894-10-31 i Odessa. Gift 1893-10-15 i Charkov med löjtnanten vid ryska flottan Wladimir Bronikov.

TAB 94

Alfred Alexander Adam (son av Carl Armin Leonhard, Tab. 87), född 1842-07-11 i Konstantinovka vid Stavropol., Ryttmästare. Avsked 1872. Död 1886-04-27 på sin egendom Michailovka. Gift 1865-08-12 i Charkov med sin broders svägerska Berta Dorotea Henrietta Schmidt von der Launitz, född 1845-06-26 i Odessa, dotter av ryske generalen av kavalleriet William von der Launitz och friherrinnan Matilda von Budberg.

Barn:

 • Berta Matilda, född 1866-10-20 i Charkov. Gift 1:o 1888-01-02 i Libau med Carl von Billterlingk, från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1900-08-16 i Charkov med Nikolai Nikulin, död 1901-10-30 i Charkov.
 • Stella Maria, född 1868-08-06 på Michailovka, död 1923-10-18. Gift 1903-05-26 i Charkov med pastorn vid kolonien Josephsthal vid Jekaterinoslav Eugen Berg.
 • Woldemar Mikael William (Vladimir Alexandrovitj), född 1870-01-01 i Karnejevka. Rysk överstelöjtnant vid sappörerna. RRS:tStO3kl och S:tAO3kl. Deltog i kriget i Kina 1900–1901. Äg. Milovidnoje. Gift 1922 med Eudoxia Saveljevna, död 1932-09-09.
 • Ernst Georg Leonhard, född 1872-05-28, död 1884-07-15 i Charkov.
 • Rudolf Leonhard (Lew Alexandrovitj), född 1875-08-03 i Bjeljevka. Löjtnant vid gardesartilleriet. Avsked. Skådespelare. Under världskriget stabskapten vid 3. gardesartilleribrigaden 1915. Kapten därst. 1918. RRS:tAO3kl och S:tStO3kl. Regissör och dramatisk författare. Bosatt i Riga (1933). Gift 1918-03-13 med Elisabet Jegorjev, född 1878-10-16 i Perm.

TAB 95

Woldemar Felix Jakob Adam (son av Carl Armin Leonhard, Tab. 87), född 1849-04-18 i Essentuki. Överstelöjtnant i rysk tjänst 1900. Guvernör i Batum 1904. Död där s. å. 19/6. Gift 1:o med Maria Sergiewna Lazarev, från vilken han 1883 blev skild, dotter av översten vid ryska intendenturen Sergei Lazarev. Gift 2:o 1886-01-19 på Artwin med Julia Betanov, född 1856-08-02 i Achalzich, dotter av hovrådet Stefan Betanov och Magdalena Muranov.

Barn:

 • 1. Sergei, död barn.
 • 2. Alexander, född 1886-11-23 på Artwin. Före detta rysk löjtnant. Ingenjör.
 • 2. Mikael, född 1888-11-09 i Batum. Rysk fänrik, sedan kapten vid artilleriet. Död ogift 1922 i bolsjevikisk fångenskap i Moskva.
 • 2. Sofia, född 1891-09-16 i Vladikavkas.
 • 2. Adelaide, född 1894-08-05 i Vladikavkas.

TAB 96

Otto Rudolf Constantin (son av Carl Johan Emanuel, Tab. 77), född 1812-02-24 Birkas Student i Dorpat 1831–1832 och i Berlin 1833. Författare. Död 1870-09-17 på Birkas. Samlade materialet till arbetet Nachrichten über das Geschlecht Ungern-Sternberg, som började utgivas efter hans död. Ägde Birkas, Nyby och Bisholm i Nuckö socken. Gift 1:o 1834-08-07 i Hapsal med Theone Charlotte Louise von Drenteln, född 1811-11-09 i Kasan, död 1835-09-04 på Newe, dotter av överstelöjtnanten Magnus Johan von Drenteln, och Henrietta Dorotea Carolina von Buddenbrock. Gift 2:o 1836-05-07 i Nuckö med sin svägerska Eulalia Elisabet Augusta von Drenteln, född 1809-01-01 på Sarckfer i Emmerns socken, Estland, död 1885-11-09 på Birkas.

Barn:

 • 1. Theone Sofia, född 1835-09-01, död s. å. 2/9.
 • 2. Theone Charlotta Luise, född 1838-08-23 Newe Gift 1865-07-28 på Birkas med ryska statsrådet Car Johan Magnus von Mickwitz, född 1842-03-02, död 1912-10-07 i Riga.
 • 2. Agnes Augusta Henrietta, född 1839-09-18 på Tackfer, död 1925-02-07 i Clarens. Gift 1862-08-07 på Birkas med Nikolai von Schulman till Wiesenau, död 1887-09-07 i Görz.
 • 2. Amalia Wilhelmina Eulalia, född 1845-06-15 på Birkas, död ogift 1900-10-25 i Riga.
 • 2. Alvine Elisabet Aurelia, född 1847-10-16 på Birkas, död 1915-01-13 i Riga. Gift 1873-11-24 på Birkas med ryska statsrådet Christoffer Schiele, död.
 • 2. Carl Johannes Rudolf, född 1849. Ingenjör. Död 1911. Se Tab. 97.
 • 2. Hedvig Renata Josefine, född 1851-08-05, död s. å. 17/8.

TAB 97

Carl Johannes Rudolf (son av Otto Rudolf Constantin, Tab. 96), född 1849-08-02 på Birkas. Student i Karlsruhe 1870–1872. Ingenjör i Nikolajev 1873. Anställd vid järnvägen Charkov–Nikolajev. Död 1911-06-11 i Charkov. Ägde Birkas, Bisholm och Nyby, vilket sistnämnda han sålde och köpte Schottanes, vilket i likhet med ovann. egendomar ligger i Nuckö socken. Gift 1891-07-30 på Wassiljevka med Emma Veronika von Rheinbott, född 1867-02-25 i Petrojevka, dotter av ryska verkl. statsrådet Eugen von Rheinbott och grevinnan Nadine Lambsdorff.

Barn:

 • Eulalia, född 1892-04-22 i Charkov.
 • Rudolf Robert Eugen, född 1893-08-01 i Charkov, död där 1904-10-30.

TAB 98

Robert Eginhard (son av Carl Johan Emanuel, Tab. 77), född 1813-12-30 på Birkas. Student i Berlin 1834. Övertog 1835 ledningen av klädesfabriken vid Kertell på Dagö och köpte 1844 Erras i Luggen-husens socken, Estland, av sin frände friherre Robert Otto Gottlieb von Ungern-Sternberg. Död 1898-01-18 på Kertell. Gift 1844-07-26 Tuttomäggi

Barn:

 • Carl Gustaf Robert, född 1845-05-05 på Kertell, liksom syskonen. Student i Genève, Berlin och Odessa. Jur. kandidat. Officer vid ryska chevaliergardet 1873. Adjutant därst. 1874. Generalmajor 1884. Ehren-friedensrichter i Estland. Rysk konsul i Melbourne, Australien, 1895. Statsråd och generalkonsul i London 1898. Död där barnlös 1908-07-22. Ägde Hark, Hüer, Parmel och Erras, alla i Estland, vilken sistnämnda egendom han försålde 1892. Gift 1873-05-15 på Lazienki vid Warschau med ryska hovfröken Wilhelmina Charlotta von Berg, född 1852-03-15 på slottet Sagnitz, dotter av Gustaf von Berg till Sagnitz, och grevinnan Charlotta Siwers.
 • Agnes Charlotta, född 1847-02-28, död 1872-07-08 i Franzensbad. Gift 1868-05-21 i Reval med baron Fredrik Alexander Georg Hoyningen von Huene, till Lechts i hans 1:a gifte (g, 2:o 1873-09-12 i Hapsal med friherrinnan Natalie Alexandra von Ungern-Sternberg, född 1848-12-03 i Hapsal, död 1927-07-18 i Pernau, dotter av generalmajoren friherre Maximilian Woldemar von Ungern-Sternberg och Natalie Biondina von Drenteln), född 1843-05-06 Lechts
 • Carl Constantin Edvard, född 1848-03-29. Löjtnant vid ryska flottan. Död ogift 1880-02-10 i Baku.
 • Ernst Otto Adam, född 1850-07-22. Student i Riga. Karlsruhe och Aachen. Direktör för klädesfabriken i Kertell. Död ogift 1928-01-15 på Kertell.
 • Constantin Rudolf Gustaf, född 1853. Godsägare. Död 1932. Se Tab. 99.
 • Constance Alexandra Natalie, född tvilling 1853-03-30, död ogift 1872-07-16 i Franzensbad.
 • Teodor Leonhard Rudolf, född 1857. Filosofie doktor. Död omkr. 1920. Se Tab. 103.

TAB 99

Constantin Rudolf Gustaf (son av Robert Eginhard. Tab. 98), född tvilling 1853-03-30 på Kertell. Student i Dresden och Leipzig. Ehrenfriedensrichter. Köpte 1892 Parmel och Patz i S:t Martens socken i Estland (exproprierade 1919). Död 1932-03-29 på Parmel. Gift 1876-11-12 i Reval med sin kusin Maria Alexandra Agnes von Rennenkampff, född 1856-12-11 på Sastama, dotter av godsägaren Carl Otto von Rennenkampff och Sofia Elisabet von Middeldorff.

Barn:

 • Harriet, född 1881-10-14 på Parmel.
 • Anna'' Helena, född 1883-06-12 på Parmel. Gift där 1904-10-29 med godsägaren Alexander August Eugen von Harpe, född 1875-07-31 Pöddrang

TAB 100

Ernst (son av Constantin Rudolf Gustaf, Tab. 99), född 1877-11-28 på Parmel. Student i Dorpat. Jur. kandidat. Advokat i Reval. Överflyttade 1918 till Finland. Direktör för aktiebolag Fanér O. Y. i Lojo socken. Gift 1907-07-24 Eidaperre dska lantrådet baron Oskar Anselm Herman Hoyningen von Huene och hans 1:a fru Julie von Dreyling.

Barn:

 • Alice, född 1908-05-30 i Reval, liksom syskonen. Gift 1928-10-06 i Reval med arrendatorn av Karstemois John von Hueck, född 1899-05-10 i Munnelas i Nissi socken, Estland.
 • Erik, född 1910-02-04 i Reval. Student vid Tekniska högskolan i Helsingfors. Gift 1936-06-07 med Marry Daisy Jacobi, född 1903-12-25.
 • Dorotea, född 1911-04-11 i Reval.
 • Helena, född 1914-04-30 i Reval. Student i Helsingfors.

TAB 101

Georg (son av Constantin Rudolf Gustaf, Tab. 99), född 1880-06-30, på Parmel. Midshipman vid ryska flottan 1902. Deltog i rysk-japanska kriget 1904–1905. Kapten vid hydrografkåren. Överste i rysk tjänst. Tjänstgjorde under världskriget vid baltiska flottan. RRS:tVlO 4kl och S:tStO2kl. Död 1916-03-13 i Reval. Gift 1:o 1908-06-24 i Stretensk, Ost Sibirien, med Elisabet Schiffer, från vilken han 1912-10-01 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1913-11-08 med löjtnanten vid ryska flottan Alexander Nikolai Constantin von Berg, född 1883-07-28), född 1887-12-31 i Reval, dotter av Julius Woldemar Schiffer från Reval. Gift 2:o 1915-03-10 i Reval med friherrinnan Olga Augusta Elisabet von der Pahlen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1919-01-12 med Alf von Gruenewaldt till Orrisaar i hans 2:a gifte, född 1878-01-04, död [mördad] 1921-01-16), född 1881-12-08 Wait

Barn:

 • 1. Eugenie, född 1909-04-14 i Blagovestjenk, Trans-baikal.
 • 1. Nikolai, född 1910-08-13 i Reval.

TAB 102

Otto (son av Constantin Rudolf Gustaf, Tab. 99), född 1890-03-27. Fänrik vid ryska livgardet till häst 1914. Senare kornett. Avsked. Deltog såsom frivillig i Finlands frihetskrig 1918. Sergeant vid nyländska dragonregementet. Avsked 1918-07-00. Deltog i nordarméns i Estland strider mot bolsjevikerna 1918–1919. Fabrikstjänsteman. Död 1933-07-31 i Hapsal till följd av olyckshändelse. Gift 1927-04-08 i Reval med Elisabet Lucie von Brevern, född 1895-06-25 Neuenhof

Barn:

 • Margareta Annabella Elisabet, född 1928-06-28 i Reval, liksom brodern.
 • Hans'' Jörgen Reinhold, född 1933-03-12.

TAB 103

Teodor Leonhard Rudolf (son av Robert Eginhard. Tab. 98), född 1857-04-11 på Kertell på Dagö. Volontär vid ryska gardesulanregementet under rysk-turkiska kriget 1877–1878. Löjtnant därst. RRS:tStO3kl. Filosofie doktor. Död mellan 1918 och 1923 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1880-09-25 på slottet Wimpffen med friherrinnan Sofia Charlotta von Wimpffen, från vilken han 1891 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1894-04-30 med godsägaren baron Oskar Anselm Herman Hoyningen von Huene i hans 2:a gifte, född 1860-07-24 på Navast, död 1918-03-18 i Krasnojarsk), född 1861-07-13 i Stuttgart, död 1907-11-04 i Reval, dotter av württembergska kammarherren friherre Wilhelm Maria Paul Fredrik von Wimpffen och Amelie Augusta von Roux de Damiani. Gift 2:o 1896-01-18 i London med Maria Pearce, född 1872-08-07 i nämnda stad, dotter av Joseph Sargeant Pearce och Sarah Ann Elliott.

Barn:

 • 1. Florence Natalie, född 1881-08-07 i Wien, död 1883-05-06 på Waldau, Estland.
 • 1. Constance Sofie, född 1883-12-18 på Waldau, död 1889-10-20 i Tiflis.
 • 1. Nikolai Robert Max (Roman), född 1885-12-29 i Graz. Officer vid transbaikalska kosackerna. RRS:tGO4kl (1914) under världskriget essaul (ryttmästare) vid 34. donkosackregementet 1916. RRS:tVlO3kl och S:tStO 3kl. Efter revolutionen chef (generallöjtnant) för en kavalleridivision och kommendör för ett kosack-detachement av atamanen Semenovs armé i Mand-schuriet mot bolsjevikerna. Av dessa tillfångatagen och mördad 1921-09-17 i Sibirien. Gift 1919-07-30 i Charbin med Helena Pavlovna Zsi, född 1900 i Peking, före detta hovfröken hos kejsarinnan av Kina.
 • 1. Constantin Robert Eginhard Maximilian, född 1888. Stadskapten. Diplomingenjör. Se Tab. 104
 • 2. Renée Maria Teodora Elisabet, född 1897-02-17 i Montreux. Död. Gift 1928-01-30 med Alban Bakelok (London).

TAB 104

Constantin Robert Eginhard Maximilian (son av Teodor Leonhard Rudolf, Tab. 103), född 1888-09-30 i Graz. Under världskriget reservfänrik 1914. Underlöjtnant 1915. Löjtnant 1916. Senare stabskapten vid 3. artilleribrigaden (rigafronten). RRS:tStO3 o. 2kl, S:tVlO4kl, S:tAO3kl och S:t Georgs sabel. Överflyttade efter kriget till Tyskland. Diplomingenjör. Bosatt i Shanghai (1933). Gift 1917-02-12 i Riga med grevinnan Léonie Berta Jenny Zenaide Keyserlingk, född 1887-12-18 Könnö

Barn:

 • Sofia, född 1922-03-25 i Dortmund.
 • Stefan Leo Roman, född 1927-09-22 i Shanghai.

TAB 105

Christlieb Peter Gottfried (son av Christian Renatus, Tab. 75), född 1788-10-13 Linden Överstelöjtnant i rysk tjänst 1834. Död 1838-12-20 i Kronstadt. Gift 1821-04-22 i Hapsal med Charlotte Alexandrine von Rennenkampff, född 1799-10-17 Selgs

Barn:

 • Paul Otto Gustaf Carl, född 1823. Konteramiral. Död 1889. Se Tab. 106.
 • Moritz Alexander Carl, född 1824. Löjtnant. Död 1894. Se Tab. 107.
 • Henrik Woldemar Gustaf, född 1825-08-13 i Reval, död ogift 1871-07-21 i Saratov.
 • Gustaf Constantin Christian, född 1827. Överstelöjtnant. Död 1895. Se Tab. 108.
 • Nikolai, född tvilling 1829-05-30 i Reval. Rysk löjtnant. Död 1859-06-11 i Goldingen. Gift 1859-03-15 i Alt-Schwangau med Marie von Knaust i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1865-10-06 i Dubisjek i Litauen med sin svåger friherre Gustaf Constantin Christiern von Ungern-Sternberg, född 1827, död 1895), född 1839-11-28 i Zierau i Kurland, död 1894-09-25 i Libau, dotter av Evald von Knaust och Julie Koch.
 • Wilhelmina Natalie Anna Louise, född tvilling 1829-05-30 i Reval, född 1865-11-01 i Kasan. Gift 1848-10-05 i Kronstadt med ryske konteramiralen Gustaf Wilhelm von Erdmann, född 1818-12-29.
 • Roman, född 1831-12-01. Död 1838-12-27.
 • Edvard, född 1837-10-17, död 1838-11-17.

TAB 106

Paul Otto Gustaf Carl (son av Christlieb Peter Gottfried, Tab. 105), född 1823-03-30 i Reval. Löjtnant i ryska flottan. Kaptenlöjtnant 1858. Kapten av 2. rangen 1865 och av 1. rangen 1869. Kommendör 1872. Konteramirals avsked 1879. Död 1889-08-27 på Dubbeln vid Riga. Han deltog i försvaret av Sveaborg 1855. Gift 1:o 1862-10-12 i Viborg med Adéle Rosalie von Weimarn, född 1840-06-05 i Kronstadt, död där 1869-10-03, dotter av ryske konteramiralen Alexander von Weimarn och Wilhelmina Roos. Gift 2:o 1876-01-11 i Jakobstadt med baronessan Maria Elisabet Carolina von Mirbach, född 1841-04-12 i S:t Petersburg, död 1892-08-06 på Dubbeln, dotter av baron Henrik von Mirbach och Sofie von Liphardt.

Barn:

 • 1. Adelaide Charlotta, född 1863-10-12 i Kronstadt, död 1881-10-11 i Reval.
 • 1. Otto Paul Christlieb, född 1866-05-12 i Kronstadt, död där 1867-04-09.
 • 2. Maria Charlotta, född 1877-06-24 i Kronstadt.
 • 2. Sofia Anna Maria, född 1879-11-08 i Reval, död där 1883-03-19.

TAB 107

Moritz Alexander Carl (son av Christlieb Peter Gottfried, Tab. 105), född 1824-04-09 i Reval. Löjtnant vid ryska flottan 1855. Avsked 1857. RRS:tStO2kl. Direktör för ångfartygsbolaget Samolet på Volga. Köpte 1876 egendomen Romny i guvern. Vitebsk. Död där 1894. Gift 1860-11-27 på Stawitza i nämnda i guvernement med Valerie von Dannenstern, född 1828-04-09 på Stawitza, död 1903 på Romny, dotter av Otto Daniel von Dannenstern till Stawitza och baronessan Anna von Uexkull.

Barn:

 • Nikolai, född tvilling 1861-03-11 på Stawitza, död där s. å. 15/3.
 • Anna, född tvilling 1861-03-11 på Stawitza, död där s. å. 15/3.

TAB 108

Gustaf Constantin Christian (son av Christlieb Peter Gottfried, Tab. 105), född 1827-02-07 i Reval. Kornett 1847. Deltog i Krimkriget 1855 och i undertryckandet av polska upproret 1863. RRS:tStO3kl 1859 och S:tAO3kl 1863. Major vid gendarmeriet 1865. Överstelöjtnant. Polischef vid järnvägen mellan Dünaburg och Vitebsk. RRS:tStO2kl 1869. Död 1895-03-14 i Libau. Gift 1865-10-06 i Dubisjek i Litauen med sin svägerska Marie von Knaust i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1859-03-15 i Alt-Schwangau med löjtnanten friherre Nikolai von Ungern-Sternberg, född 1829, död 1859), född 1839-11-28 i Zierau i Kurland, död 1894-09-25 i Libau, dotter av Ewald von Knaust och Julie Koch.

Barn:

 • Helena, född 1866-10-19 i Bobruisk. Gift 1886-10-19 i S:t Petersburg med ryske generalen Mikael Sheltov.
 • Gabriella, född 1873-04-19 i Vitebsk.

TAB 109

Otto von Ungern (son av Jürgen von Ungern, Tab. 2), till Pürkel i Allendorfs socken, Livland, som han förlorade 1575. Biskopligt råd och kansler 1561. Kastellan på slottet Treiden 1569. Död omkr. 1577. Gift med Anna von Gutzlev, levde 1600, dotter av Georg Carstensson von Gutzlev.

Barn:

 • Wolmar von Ungern, till Pürkel samt Vogelsang och Ibden i Salis' socken och Allendorf i likanämnd socken, alla i Livland. Var först i polsk tjänst, men gick efter 1600 i svensk tjänst. Kommendant i Gdov 1611. I rysk fångenskap i Pleskau 1613–1615. Ståthållare på Pernau 1617. Överste 1619. Död 1645. Gift med Magdalena Liwe i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Tönnes Maydell), dotter av översten och lantrådet Reinhold Liwe och hans 1:a fru Margareta von Farensbach, samt faster till Jürgen Liwe, friherre Liwe (von Liewen), nr 45.

Barn:

 • Wolmar von Ungern, friherre von Ungern-Sternberg, friherre till Pürkel och herre till Ibden, född 1606-01-12. Deltog i 30-åriga kriget, men blev 1634 vid Nördlingen så svårt sårad, att han 1636 måste begära avsked som kaptenlöjtnant och återvände till Livland. Fick 1637-08-07 i förläning Idell och Orgishof, båda i Allendorfs socken. Natural7 svensk friherre jämte sina fränder Otto och Reinhold von Ungern 1653-10-27 (introd. 1660 under nr 54). Överstelöjtnant i svensk tjänst 1654. Ståthållare på Riga slott 1658-02-07. Död 1667-04-03 och begraven i S:t Jakobskyrkan i Riga. Gift 1638-08-05 med Sofia von Yxkull, död 1690, dotter av översten Johan Uexkull och Anna Maydell samt syster till Reinhold Johan och Conrad Uexkull, friherrar von Yxkull-Gyllenband.

Barn:

 • Otto Johan, till Allendorf och Vogelsang. Född omkr. 1640, död 1705 i Reval. Gift, men barnlös.
 • Anna Sofia. Gift 1:o 1664-01-00 med generalmajoren Jakob Staël von Holstein, natural. Staël (von Holstein), nr 834, född 1628, död 1679. Gift 2:o 1682 med k. rådet, generalfälttygmästaren och presidenten friherre Reinhold Johan von Fersen, greve von Fersen, född. 1646, död 1716.
 • Helena. Gift 1668-02-19 i Riga med översten och lantrådet Otto von Mengden, friherre von Mengden, i hans 3:e gifte, född 1600, död 1681.
 • Georg Conrad. Major och lantmarskalk. Död 1722. Se Tab. 110
 • Magnus Christer. Överstelöjtnant. Död 1710. Se Tab. 128
 • Nils Alexander, född 1654. Överste. Död 1721. Se Tab. 130.
 • Lovisa Ebba. Gift 1681 med översten och kommendanten i Riga Carl Gustaf Clodt von Jürgensburg, född 1654-04-02, död 1723-08-26, broder till generallöjtnanten Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt.
 • Hedvig Barbara, död ogift efter 1724.
 • Tre barn, döda före 1667.

TAB 110

Georg Conrad (son av Wolmar von Ungern, friherre von Ungern-Sternberg, Tab. 109), till Orgishof eller Idell, Kassinorm och Jensel i S:t Bartholomei socken, Livland. Major vid artilleriet i Riga. Livländsk lantmarskalk 1683–1690. Död 1722. Gift 1:o 1679-06-10 med friherrinnan Sofia Margareta von Yxkull-Gyllenband, död 1684, dotter av översten och lantrådet Reinhold Johan von Uexkull, friherre von Yxkull-Gyllenband, och Margareta von Nieroth. Gift 2:o 1685 med Dorotea Elisabet von Wrangell, död 1715, dotter av Gustaf Henrik von Wrangell, till Jensel, och Margareta von Wrangell, av huset Ellistfer.

Barn:

 • 1. Sofia Margareta, död före 1726. Gift 1:o 1702-04-23 med kaptenen Henrik Johan Freijtag von Loringhoven, död omkr. 1710. Gift 2:o med överstelöjtnanten Wolf Henrik von Anrep, till Korküll i hans 2:a gifte (gift 1:o med Magdalena Dorotea von Rosen, dotter av Axel von Rosen och Helena Dorotea von Wrangell), död 1742.
 • 1. Wolmar Johan, född 1684. Överstelöjtnant. Död 1748. Se Tab. 111.
 • 2. Conrad, född 1686. Lantråd. Död 1748. Se Tab. 119

TAB 111

Wolmar Johan (son av Georg Conrad, Tab. 110), till Orgishof och Kassinorm. Född 1684-01-07. Fänrik vid Liewens infanteriregemente 1700-12-06. Löjtnant därst. 1701. Kapten 1702-04-09. Konfirm.fullm. 1705-06-23. Fången vid Retusaari s. å. 14/7. Permitterad från fångenskapen 1716-11-23 och begav sig till Livland. Överstelöjtnants avsked 1722-10-30. Lantmarskalk i dorpatska kretsen 1720–1727. Lantråd 1730. Deputerad till kejsarinnan Annas kröning. Begraven 1748-01-08 i Pillistfer. Gift 1:o med friherrinnan Eva Margareta Mellin, född 1696, död omkr. 1726, dotter av översten Gustaf Adolf Mellin, friherre Mellin, och hans 2:a fru Sabina Sidonia von Paykull. Gift 2:o 1734-10-17 Kaltenbrunn Gift 3:o 1737-10-20 med Gertrud Elisabet von Wrangell, född 1700-03-17 i Reval, död 1764-02-02, dotter av lantrådet Fabian von Wrangell och friherrinnan Anna Helena von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1720, död ogift 1800-07-17 i Wesenberg.
 • 1. Woldemar Gustaf, född 1722. Major. Död 1794. Se Tab. 112.
 • 1. Dorotea Wilhelmina. Gift 1:o med översten Bernhard Gustaf von Buddenbrock, stupade under preussiska sjuårskriget. Gift 2:o 1774-03-23 med Gotthilf Natanael von der Burg, död 1804.
 • 1. Eva Margareta, begraven 1798-07-23 i Reval. Gift 1757-06-12 i Haljalls socken, Estland, med Mikael Henrik von Bielsky, född 1720-07-25 i Reval, död 1778-11-22 Itfer
 • 1. Johan Adolf, född 1726. Major och lantråd. Död 1793. Se Tab. 113.
 • 1. Fredrik Magnus, född 1728. Kapten. Död 1771. Se Tab. 116
 • 3. Fabian Reinhold, född 1738. Lantråd. Död 1795. Se Tab. 118.

TAB 112

Woldemar Gustaf (son av Wolmar Johan, Tab 111), född 1722-03-01. Rysk major. Avsked. Död 1794-11-30. Ägde Kassinorm i S:t Bartholomei socken i Livland, vilket han sålde 1791. Gift 1:o 1759-08-23 med Christina Sofia von Patkull, född 1727-07-24, död 1764-09-13, dotter av majoren och lantrådet i Livland Carl Gustaf Patkull och Johanna Charlotta von Drenteln. Gift 2:o 1767-12-30 med sin broders svägerska friherrinnan Renata Jakobina von Mengden, född 1737-05-02, död 1772-07-30 och begraven i Wesenberg, dotter av lantrådet friherre Gustaf Reinhold von Mengden, och Anna Helena von Vietinghoff.

Barn:

 • 1. Johanna Gertrud, född 1763-09-14, död 1766-02-14 på Kassinorm.
 • 1. Woldemar Johan, född 1764-08-30. Ryttmästare vid ett ryskt karabinjärregemente. Majors avsked. Död ogift 1820.
 • 2. Gertrud Helena, född 1769-04-17, död ogift 1838-10-29.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1771-07-30. Rysk kapten 1797. Död ogift 1815-08-23 Malla

TAB 113

Johan Adolf (son av Wolmar Johan, Tab. 111), född 1726-07-05. Rysk major. Lantråd i Livland 1759–1772. Hovrättspresident 1769. Preses i kriminalrätten 1788. StkRS:tVlO 1790. Död 1793-11-03. Gift 1749-11-11 med sin kusins svägerska Charlotta Margareta de la Barre, född 1733-05-06, död 1794 och begraven s. å. 16/5, dotter av översten och lantrådet Wilhelm Fredrik de la Barre och Gertrud von Knorring.

Barn:

 • Wilhelm Fredrik, född 1752. Lantråd. Död 1832. Se Tab. 114.
 • Woldemar Johan, född 1753-10-26. Överstelöjtnant. Död ogift 1794-01-02.
 • Gustaf Adolf, född 1760. Generalmajors avsked. Död 1827.
 • Adolfine Charlotta, född 1763, död 1799-08-17. Gift med preussiska generalmajoren baron Witzleben.
 • Dorotea Wilhelmina, född 1765, levde 1832 i Riga.
 • Catharina, född 1769, död 1831-06-00 Malla Gift 1:o med N. N. von Böhm. Gift 2:o med preussiska översten N. N. Murfeld.

TAB 114

Wilhelm Fredrik (son av Johan Adolf, Tab. 113), född 1752-06-13, rysk kapten 1773. Assessor 1780. Hovråd 1790. Lantråd 1797. Deputerad till kejsar Pauls kröning s. å. Död 1832-03-23. Ägde Lisden i Semgallen (Kurland). Gift 1777-12-07 med Catharina Johanna Wilhelmina von Wiedau, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Behmer), född 1756-10-02, död 1832-04-18, dotter av borgmästaren i Riga Melchior von Wiedau och Anna Helena Grote.

Barn:

 • Anna Charlotta Wilhelmina, född 1778-08-21, död 1861-07-03. Gift 1802-03-07 med ryska generalmajoren Leonhard Fredrik von Stryk, född 1763-03-23, död 1808-04-03.
 • Margareta Helena, född 1779-11-13. Gift med ryttmästaren friherre Georg Gotthard Wilhelm Wrangel af Ludenhof, född 1772, död 1850.
 • Catharina Fredrika, född 1781, död barn.

TAB 115

Carl Fabian (son av Johan Adolf, Tab. 113), född 1770-04-08. Rysk major. Mecklenburg-schwerinsk överste och kammarherre. Ryskt statsråd 1830. Död 1834-07-04 i S:t Petersburg. Gift 1:o med Sofia von Tritthof, född 1780, död 1807, dotter av hovrådet Gottfried Gustaf von Tritthof och N. N. Gresser. Gift 2:o med Aurora von Patkull i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten greve Golovkin, död 1805), född 1788-11-01, död 1839-03-19, dotter av Reinhold Ludvig von Patkull och Aurora von Lauw.

Barn:

 • 1. Alexandrine, född 1803-07-20. Död 1877-02-16. Gift 1838-03-03 med generalmajoren Herman von Brümmer, född 1803-12-29, död 1852-03-12.

TAB 116

Fredrik Magnus (son av Wolmar Johan, Tab. Ill), född 1728-11-14. Rysk kapten 1765. Död 1771-04-30. Köpte Kui i S:t Johannis socken i Jerwen, Estland. Gift 1753 med Hedvig Charlotta von Delwig, född 1730, död 1800-04-24, dotter av översten Otto Reinhold von Delwig och Margareta Elisabet von Rosenthal.

Barn:

 • Gertrud Elisabet, född 1754-07-12 död 1755-12-00 på Wrangelshof.
 • Woldemar Fredrik, född 1757. Löjtnant. Död 1813. Se Tab. 117.
 • Fredrika Charlotta, född 1758-11-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1840.
 • Otto Reinhold, född 1759-12-04. Rysk generalmajor. Ägde Kui. Död barnlös. Gift 1786-08-20 med sin syssling Anna Dorotea Pistolekors, född 1763-05-11 på Ruttigfer, död efter 1831, dotter av kaptenen Moritz Vilhelm Pistolekors, och friherrinnan Dorotea Elisabet von Ungern-Sternberg.
 • Magnus Johan, född 1761-10-20, begraven 1763-04-14.
 • Gustaf Adolf, född 1762-11-22, begraven 1763-04-14.
 • Jurgen Johan, född 1763-12-17. Underofficer vid ryska gardet 1786. Stadsfogde i Kovno. Gift med en polska och hade en dotter.
 • Eva Margareta, född 1765-07-09. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-10-07.
 • Alexander Magnus, född 1766-10-26. Korpral vid ryska gardet 1786. [?Kretskommissarie. Död 1835-06-22].
 • Reinhold Ludvig, född 1770-07-06. Löjtnant i rysk tjänst. Sekreterare i ryska skogsförvaltningen och sedan godsförvaltare. Död 1848-09-12.

TAB 117

Woldemar Fredrik (son av Fredrik Magnus, Tab. 116), född 1757-02-02. Rysk löjtnant. Död 1813-01-25. Ägde Arraska i Kl. Mariens socken, Estland. Gift 1779-02-24 i Keitings socken, Estland, med Catharina Elisabet Anna (von) Rotkirch, född 1754, död 1790 och begraven s. å. 12/3 i Keitings socken, dotter av kaptenen Carl Magnus (von) Rotkirch, och hans 2:a fru Hedvig Margareta von Haake.

Barn:

 • Hedvig Fredrika Carolina, född 1780-03-21 på Arraska.

TAB 118

Fabian Reinhold (son av Wolmar Johan, Tab. Ill), till Tolks, Addinal och Wrangelshof i Haljalls socken i Estland. Född 1738-09-29. Lantråd. Död 1795 och begraven s. å. 9/10 i Wesenberg. Gift 1759-05-29 med friherrinnan Helena Johanna von Mengden, född 1740-02-06. Död 1777-09-12 och begraven i Wesenberg, dotter av lantrådet friherre Gustaf Reinhold von Mengden, och Anna Helena von Vietinghoff.

Barn:

 • Gertrud Helena, född 1760-02-03, död 1836-06-21. Gift 1784-01-04 med Carl Gustaf von Straelborn i hans 2:a gifte, född 1745-04-02, död 1797-11-13.
 • Anna Luise, född 1761-01-18, död 1773-01-00.
 • Renata Augusta, född 1761-10-00, död 1776-06-20.
 • Fabian Reinhold, född 1763-12-27. Student i Strassburg 1785. Manngerichtsassessor i Reval. Död ogift 1821-01-03 på Uchten. Ägde Tolks, som han försålde.
 • Dorotea Elisabet, född 1764-12-24, död 1818-02-16 i Brest. Gift 1787-08-14 med majoren Georg Gustaf von Wrangell, född 1758-05-10 Maidel
 • Helena Johanna, född 1766-06-08, död 1767-11-04.
 • Catharina Helena, född 1768-01-07, död 1809-04-07. Gift 1785-09-12 med Georg Johan von Wrangell, till Karol och Uchten, född 1760-06-11. Död 1836.
 • Carl Gustaf, född 1769-08-31. Student i Strassburg 1785. Rysk major. Död ogift 1795 och begraven s. å. 9/10 i Wesenberg.
 • Ulrika Gustava Margareta, född 1772-04-09, död 1847-12-28. Gift 1789-12-07 i Reval med majoren Carl Gustaf Staël von Holstein. Född 1761, död 1816.
 • Wilhelmina Eva Elisabet, född 1774-09-19, död 1831-08-01 i Reval. Gift där 1790-06-16 med lantrådet Carl Christoffer von Essen, till Pöddes, Asserien och Kook i Maholms socken, Estland, född 1766-02-29 i Reval, död 1833-12-14.

TAB 119

Conrad (son av Georg Conrad, Tab. 110), till Jensel i S:t Bartholomei socken, Livland. Född 1686 löjtnant vid Mellins estländska infanteriregemente 1709 avsked 1710-08-01. Ordnungsrichter i Livland 1726 lantråd 1747. Död 1748-12-14. Gift 1:o med Anna Christina Louise von Bock, född 1696-03-03. Dotter av majoren och lantrådet Georg Johan von Rock till Saarahof, och Anna Margareta von Rigeman. Gift 2:o med Magdalena von Tiesenhausen, född 1702 på Kotz, död 1768-01-27, dotter av översten Hans Henrik von Tiesenhausen och Maria von Wolffeldt.

Barn:

 • 1. Georg Johan, född 1719. Major. Död 1783. Se Tab. 120
 • 1. Magdalena Gertrud, född 1720, död 1780-06-10 på Jensel. Gift där 1750-02-13 med majoren Berend Christoffer von Gersdorff, född 1719, död 1757.
 • 1. Dorotea Elisabet, född 1735, död 1792-07-04 på Jensel. Gift 1:o 1751-02-28 med godsägaren Otto Fredrik Pistolekors, född 1727, död 1755. Gift 2:o 1762-03-30 med sin svåger kaptenen Moritz Wilhelm Pistolekors, född 1730, död 1783.
 • 2. Woldemar Conrad, född 1739. Godsägare. Se Tab. 125

TAB 120

Georg Johan (son av Conrad, Tab. 119), till Ermes, Homeln, Neuhot och Peddeln i Ermes socken, Livland. Född 1719-12-31. Major i rysk tjänst. Död 1783. Gift 1744 med Wilhelmina Gertrud de la Barre, född 1729-04-18, död 1804, dotter av översten och lantrådet Wilhelm Fredrik de la Barre och Gertrud von Knorring.

Barn:

 • Wilhelmina, född 1747-03-11 på Ermes, död 1788-03-02. Gift 1770-01-06 med sin frände, överstelöjtnanten och lantrådet, friherre Reinhold Helmich von Ungern-Sternberg, född 1751, död 1810.
 • Hans Conrad Wilhelm, född 1748. Kapten. Död 1820. Se Tab. 121.
 • Anna, död ung.
 • Gustaf Georg Fredrik, död 1754.
 • Fredrika Elisabet Catharina, född 1751. Gift 1777 med majoren Johan Reinhold von Wachten, född 1748, död 1796.
 • Otto Georg Adolf, född 1752. Major. Död 1821. Se Tab. 123.
 • Adolfina Carolina, född 1765, död 1796. Gift 1786-08-02 med majoren Robert Fredrik von Patkul i hans 2:a gifte, född 1755-06-17, död 1796-09-25.
 • Johanna Margareta Magdalena, född 1769-01-00.
 • Adolf Fredrik, född 1771. Vaktmästare vid ryska gardet. Stupade 1790 under kriget mot Sverige. Ägde Homeln.

TAB 121

Hans Conrad Wilhelm (son av Georg Johan, Tab. 120), till Neuhot och Peddeln i Ermes' socken, som han bortförpantade, Homeln, likaledes i Ermes' socken, som han försålde 1808-07-30 samt Nawast i S:t Johannis socken, Livland, som han köpte 1783-11-26. Men pantsatte 1792 och sålde 1808-03-10. Född 1748-04-25. Rysk ingenjörkaptens avsked 1773. Död 1820. Gift 1:o med friherrinnan Anna Charlotta Posse af Säby, född 1754-04-28, död 1808-07-00 och begraven på Hallists kyrkogård, dotter av lantrådet friherre Carl Magnus Posse af Säby, och Erika Johanna von Smitten. Gift 2:o 1814 med Anna Lopowitski från Polen, död änka i Moskva.

Barn:

 • 1. Erika Johanna, född 1779, död 1825-05-00. Gift 1801 med överstelöjtnanten Ivan Pisjevitj, död 1808.
 • 1. Georg Gustaf, född 1780-08-27. I tjänst vid ett ryskt dragonregemente. Avsked 1804. Död 1823.
 • 1. Wilhelmina Dorotea, född 1781-09-26. Levde ogift 1872 i Wenden.
 • 1. Herman Gustaf Moritz, född 1782-11-27 på Peddeln. Kornett vid ett ryskt husarregemente och adjutant hos furst Wittgenstein. Död ogift 1805.
 • 1. Charlotta, född 1783, levde ogift 1872 i Wenden.
 • 1. Wilhelm Carl, född 1785-02-19 på Nawast, död där s. å. 6/3.
 • 1. Carolina Johanna, född 1787-02-12, död 1844-01-05. Gift 1812-12-06 med landrichtern Immanuel Gustaf Wilhelm (von) Palmstruch, född 1773. Död 1849.
 • 1. Augusta Wilhelmina, född 1788, död ogift 1865-11-09.
 • 1. Adolfina Johanna, född 1790, död ogift 1866.
 • 1. Carl Reinhold Georg Adolf, född 1792. Statsråd. Död 1856. Se Tab. 122.
 • 2. Nikolai, född 1816-04-10, död 1840 i Moskva. Gift 1840 med Catharina Meranville de S:t Clair, död 1895-01-25 i Windau, Kurland.
 • 2. Adolf Eugen, född 1818-09-14. Död omkr. 1840.

TAB 122

Carl Reinhold Georg Adolf (son av Hans Conrad Wilhelm, Tab. 121), född 1792-06-23. Major i rysk tjänst 1827. Statsråd. Död 1856. Gift med Alexandra Jermolajev.

Barn:

 • Alexander, född 1829-12-19. Ägde Kalimas i guvern. Pensa och Treskeno i guvern. Saratov. Fredsdomare. Levde ännu 1890 såsom den siste ättlingen av den Purkelska grenen av ätten.
 • Flera barn, död unga.

TAB 123

Otto Georg Adolf (son av Georg Johan, Tab. 120) till slottet Ermes med Cabarrenhof, som han ärvde efter fadern, men försålde 1795-03-16 och köpte Itowa i Ingermanland. Född 1752. Major i rysk tjänst 1785. Död 1821. Gift 1778-12-14 med Charlotta Catharina von Rosenkampff, född 1763-04-06, Korowina

Barn:

 • Juliana Wilhelmina, född 1779-10-07. Död 1836-11-22. Gift 1803-06-12 med majoren Abraham Edvard von Schulman, död 1830-11-22.
 • Johan Casper Henrik, född 1780-09-16. Ingick i militärtjänst, men blev degraderad för insubordinationsbrott. I Riga.
 • Carolina, född 1782, död 1864-09-30. Gift 1802 med översten baron Ludvig von Rosen, född 1772, död 1804.
 • Georg Johan, född 1786. Deltog i turkiska kriget 1829. Död 1831.
 • Otto Carl Johan, född 1788. Generalmajor. 1860. Se Tab. 124.
 • Adolfina, född 1796. Priorinna i ett jungfrustift i Charkov. Ogift 1876-08-23.

TAB 124

Otto Carl Johan (son av Otto Georg Adolf, Tab. 123), född 1788. Överste för ett ryskt husarregemente 1820. Generalmajor 1830. Död 1860-10-18. Gift med Marie Lopez, dotter av portugisiska sändebudet i S:t Petersburg Denis Lopez del Damago.

Barn:

 • Birgitta Charlotta, född 1819-09-17. Gift 1840-09-19 med Arcadi Borodajevski, död 1848-07-03.
 • Alexandrine Julie, född 1822, död 1903-04-18. Gift 1848-11-07 med ryske stabskaptenen Leopold von Lanqe, född 1807-09-16, död 1897-08-29.
 • Nikolai, född omkr. 1830, död 1847-02-03.

TAB 125

Woldemar Conrad (son av Conrad, Tab. 119), till Jensel i S:t Bartholomei socken, Livland, och Kerro i S:t Simonis socken, Estland, vilka han försålde 1766, samt Habbat i Kosch's socken och Kirna i Haggers' socken, båda i Estland. Född 1739-02-25. Död 1793-01-24. Gift 1768-04-04 med grevinnan Anna Dorotea von Tiesenhausen, död 1807-04-08, dotter av lantrådet greve Bernhard Henrik von Tiesenhausen och Johanna Elisabet von Baranoff.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1769-01-09, död 1846-03-28. Gift med ryske generallöjtnanten greve Alexei Bobrinski, till slottet Oberpahlen i Livland, född 1762, död 1813-06-20.
 • Bernhard Henrik Conrad, född 1777. Överste. 1820. Se Tab. 126.

TAB 126

Bernhard Henrik Conrad (son av Woldemar Conrad, Tab. 125), till Kirna och Kohhat, båda i Haggers socken i Estland. Född 1777-08-10. Överste för ryska hästgardet. 1820-09-23. Gift 1810 med grevinnan Natalie von Buxhöwden, född 1782-01-18, död 1857-12-20. Dotter av ryske generalen av infanteriet greve Fredrik Wilhelm von Buxhöwden och Natalie Alexejev.

Barn:

 • Teodor, född 1811-07-03. Förvaltare av greve Bobrinskis gods i Ryssland, innan han efter yngre broderns död ärvde Kirna. 1862-09-25.
 • Alexei, född 1813-11-29. Kornett vid ryska livgardet. Avsked. Ogift 1861-04-15 i Reval. Ägde Kirna.
 • Sofia, född 1820-02-25. Gift 1845-04-29 med löjtnanten vid flottans mekaniska kår Magnus Ullgren, född 1818-08-10, död 1863-05-20 i S:t Petersburg.

TAB 127

Alexander (son av Bernhard Henrik Conrad, Tab. 126), född 1818-05-14. Död 1869-02-15 i Rom. Gift 1860-06-29 med Sofia Leontjev, död 1868-10-10 i Catania, dotter av ryske generalen Alexander Leontjev och Catharina Poljanski.

Barn:

 • Sofia, född 1861-06-20:
 • Natalie, född 1865-02-18. Gift med advokaten N. N. Maximov.

TAB 128

Magnus Christer (son av Wolmar von Ungern, Tab. 109), till Pürkel och Allendorf, båda i Allendorfs socken, Livland. Pikenerare vid livgardet 1674. Fänrik vid Österbottens regemente 1675. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1677. Löjtnant vid O. Vellingks regemente. Ryttmästare därst. 1698. Livdrabant 1701-02-01. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Riga 1705-03-13. Avsked 1709-11-06. Död 1710 i pesten. Gift 1:o med N. N. von Buddenbrock. Gift 2:o 1693-07-11 i Revals domkyrka med Maria Anna von Lode, dotter av lantrådet Gerhard von Lode (Lode från Livland), nr 173, och Anna Margareta von Taube.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, ogift 1700.
 • 1. Gustaf. Löjtnant. Stupade ogift 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • 1. Carl Fredrik, till Allendorf och Vogelsang. Född omkr. 1687. Kom i tjänst 1702. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1704-03-09. Löjtnant därst. 1706-08-02 konfirm.fullm, s. å. 15/12. Regementskvartermästare vid Nils Gyllenstiernas dragonregemente 1708. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Återvände från fångenskapen 1722. Majors avsked s. å. 30/7. Omkr. 1728.
 • 2. Carl Ludvig, född 1706. Assessor. 1749. Se Tab. 129

TAB 129

Carl Ludvig (son av Magnus Christer, Tab. 128), till Pürkel och Allendorf, vilka han ärvde efter äldre brodern 1728, men pantsatte för skuld 1738. Född 1706-09-00. Student i Königsberg. Löjtnant i rysk tjänst. Assessor i justitiekollegium i S:t Petersburg 1742. Död 1749-05-25. Gift 1728-05-25 med Hedvig Eleonora von Strokirch, född 1710-02-02, död 1779-01-07. Dotter av ekonomiståthållaren Mikael Strokirch, adlad von Strokirch, och Anna Elisabet Thumb von Weingarten.

Barn:

 • Carl Christer, född 1730-05-10. Erhöll Kokenkau i Mikaelis socken, Livland, för livstiden 1760-05-24. Rysk generalmajor 1770. Utmärkte sig i krigen mot turkarna 1770 och 1773. Generalguvernör i S:t Petersburg 1774–1779. General av infanteriet 1790. RRS:tAndrO s. å. Ogift 1799-05-10 i S:t Petersburg.
 • Elisabet Marta Eleonora, född 1732-03-11, levde 1786. Gift 1768-05-17 med baron Johan von Johnstone, död 1776-09-07.
 • Magnus Mikael, född 1734-04-12, begraven 1735-03-10.
 • Marie Louise, född 1735-07-19, begraven 1752-05-08.
 • Herman Leonhard, född 1738-10-10, död 1742.
 • Wilhelm Ludvig, född 1740-10-15. Löjtnant. 1760.
 • Eva Margareta, född 1743-03-06 på Neu Kasseritz, 1807-10-28. Gift 1765-02-24 med majoren Gustaf Wilhelm von Baumgarten, till Soinitz, född 1730, död 1794-12-19 i Pernau.
 • Anna Catharina Christina, född 1744-05-17, död 1787-02-28. Gift 1771-06-24 med Claudius Herman Samson von Himmelstierna, till Wollust, född 1746-08-23, död 1823-03-20.
 • Hedvig Charlotta, född 1745-05-00, död 1805. Gift med sin frände överstelöjtnanten friherre Reinhold Helmich von Ungern-Sternberg i hans 2:a gifte, född 1751, död 1810.
 • Johan Michael, född 1747-06-05. Överste för ett sibiriskt regemente 1786-02-18. Generalmajors avsked. Ogift 1799 i S:t Petersburg och begraven s. å. 18/3.

TAB 130

Nils Alexander (son av Wolmar von Ungern, natural. friherre von Ungern-Sternberg, Tab. 109), född 1654. Pikenerare vid livgardet 1668-06-10. Avsked 1670-05-09. Anställd vid k. m:ts drabanter 1672. Fänrik vid Grubbenhielms skånska infanteriregemente s. å. 10/10. Hovjunkare s. å. 1/11. Löjtnant vid livgardet 1675-10-01. Kapten 1677-07-00. Kammarherre hos konungen 1686. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1691-12-05 och vid Östgöta infanteriregemente 1692-01-12. Överste för sistnämnda regemente 1702-10-14. Avsked från regementet 1706-06-10 med generalmajors karaktär. Generallöjtnant. 1721 Och begraven i Österåkers kyrka1 Södermanlands län. Han bevistade slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona på 1670-talet samt belägringen av Thorn 1703. Gift med friherrinnan Christina Beatrix Palbitzki, född 1661, död 1696-05-02 och begraven s. å. 19/7. Dotter av presidenten Mattias Palbitzki, friherre Palbitzki, och friherrinnan Anna Regina Khewenhüller.

Barn:

 • Eva, född 1686, död 1722 (ringa, s. å. 10/4 i Jakobs kyrka i Stockholm). Gift 1720-11-03 med majoren Carl Lagermarck, född 1694, död 1748.
 • Johan Adam, född 1687. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1704-07-00. Sergeant därst. 1705-01-02. Fänrik 1706-02-27. Löjtnant 1708-03-14. Kapten vid benderska dragonregementet 1714-09-08. Placerad på södra skånska kavalleriregementet 1718-04-18. Avsked 1719-03-30. Kapten vid garnisonsregementet i Stralsund med överstelöjtnants karaktär 1723-05-14. Major därst. 1740-11-22. Överstelöjtnant 1741-08-31. Ogift 1748 i Stralsund. Han var med vid Holovzin, Desna, Veprik och Poltava, kom med till Bender, fången i kalabaliken därst. 1713. Anlände 1715 med sviten till Stralsund, blev efter träffningen vid Stresov fången på Rügen s. å., återkom 1718 ur fångenskapen.
 • Mattias Alexander, född 1689. Fältmarskalk. 1763. Se Tab. 131.
 • Carl Erik, född 1692-12-28. Ung.

TAB 131

Mattias Alexander (son av Nils Alexander, Tab. 130), till Äs i Julita socken Södermanlands län. Född 1689-03-03, i Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1704. Arklimästare därst. 1705. Fänrik vid överste Lencks regemente i Frankrike 1706. Löjtnant därst. 1707. Gick sedan i holländsk tjänst. Återkom till Sverige 1709. Frivillig vid fältmarskalken Stenbocks armé i Skåne s. å. Kapten vid livdragonregementet 1712-02-09. Majors karaktär 1719-10-30. Placerad vid Västgöta kavalleriregemente 1721-12-12. Ryttmästares indelning vid livregementet till häst 1728-03-30. Överstelöjtnant därst. 1731-07-05. Lantmarskalk vid urtima riksdagen i Stockholm 1742. Överste i regementet 1743-10-04. Överste för detsamma 1745-08-28. Åter lantmarskalk vid riksdagen 1746. Generallöjtnant av kavalleriet 1747-08-06. KSO 1748-04-16. RoKavKMO s. å. 17/4. General av kavalleriet 1751-06-26. Fältmarskalk 1753-11-07. Befälhavare för svenska armén i Pommern 1757. Nedlade denna befattning 1758 i början av året. Generalmönsterherre över hela armén 1762. Genom byte chef för Östgöta kavalleriregemente s. å. 18/10. Avsked därifrån s. å. 14/12. Död 1763-01-13 på Äs och begraven i Julita kyrka. 'Han bevistade under sin utländska tjänst slagen vid Oudenarde och Malplaquet. Anförde i slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 med mycken tapperhet ett kompani av greve Aschebergs dragonregemente. Gjorde under påföljande norska fälttåg adjutantstjänst hos sin sedermera blivande svärfader, fältmarskalken greve C. Gift Mörner. Utkommenderades 1741 till kriget i Finland, men återkom 1742. Avgav efter återkomsten 1,758 från Pommern en noggrann berättelse om sitt förda befäl därstädes och begärde en lika noggrann undersökning om sitt förhållande, av vilken anledning han på ständernas hemställan erhöll, genom k. brevet av den 5 juli 1762, förklarandet av k. m:ts nådiga välbehag över hans förda befäl.’ Gift 1722 med grevinnan Beata Sofia Mörner af Morlanda, född 1690-09-03 i Arboga, död 1773-01-19 på Äs, dotter av fältmarskalken och generalguvernören, friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda, och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Margareta Bonde.

Barn:

 • Carl Alexander, född 1724-06-23. Student i Uppsala2 1740-10-08. Kammarherre hos drottningen3 1751-05-08. Minister plénipotentiaire vid danska hovet 1756. Död ogift 1760-10-17 på Äs.
 • Christina Beata, född 1726-09-28, död 1795-03-29 i Stockholm. Gift 1762 med kammarherren Carl Gustaf Wattrang, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1796.
 • Nils, född 1728-10-06, död 1737.
 • Gustaf Mattias, född 1730-07-12, död s. å. 20/9.
 • Gustaf Adolf, född 1732-02-04, död 1733-04-00.

TAB 132

Fredrik (son av Mattias Alexander, Tab. 131), till Äs. Född 1733-10-10. Student i Uppsal 1745-10-10. Volontär vid livregementet till häst 1748. Korpral därst. 1750-02-26. Adjutant 1753-12-20. Kapten à la suite vid regementet Royal Suédois 1757. Kornett med indelning därst. 1758-05-30. Konfirm.fullm, på kaptensfullmakten 1759. Stabslöjtnant vid livregementet till häst 1761-06-22. Löjtnant s. å. 14/9. Genom byte vice korpral vid livdrabantkåren 1763-04-00. Majors avsked 1769-12-30. RSO 1770-04-28. Död 1816-03-15 på Äs. Erhöll 1756 permission att göra kampanj vid hessiska trupperna. Bevistade 1757 års fälttåg i Westfalen och Hannover vid franska armén och därunder aktionen vid Hastenbeck samt gjorde 1758 års kampanj i Hessen. Deltog med Södermanlands regemente i pommerska kriget 1759–1760. Han var en ivrig konstälskare, stor jägare, samlare av konstverk och gevär, händig mekanikus. Förvaltade en tid Finspång. Gift 1763-09-00 med friherrinnan Ulrika Eleonora Fleetwood, född 1744-04-17, död 1813-08-28 på Äs, dotter av landshövdingen friherre Carl Mårten Fleetwood, och Maria Eleonora Stralenberg.

Barn:

 • Mattias Alexander, född 1764. Löjtnant. Död 1826. Se Tab. 133.

TAB 133

Mattias Alexander (son av Fredrik, Tab. 132), till Äs. Född 1764-10-26 i Julita socken. Kvartermästare vid livregementet till häst 1777-01-24. Livdrabant s. å. 13/5. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1782-02-20. Avsked 1789-03-12. Död 1826-06-17 i Stockholm och slöt ätten i Sverige på svärdssidan. Han bevistade fälttågen i Finland 1788 och 1789. Gift 1787-05-15 på Finspång i Risinge socken Östergötlands län med friherrinnan Elisabet Eva Beata Jacquelina De Geer af Finspång, född 1766-02-02 på Finspång, död 1831-10-18 Sillsjö, dotter av överkammarherren Jean Jacques De Geer, friherre De Geer af Finspång, och hans 1:a fru grevinnan Hedvig Beata Stackelberg.

Barn:

 • Beata'' Eleonora Fredrika, född 1788-04-01 på Äs, död 1872-03-10 Fiskeboda. Gift 1807-12-22 på Äs med sin farfars sysslings son, fänriken friherre Mattias Palbitzki, född 1782, död 1851.
 • Jacquelina Ulrika, född 1789-10-22, död 1864-04-17 Frängsäter. Gift 1811-12-22 på Äs med sin faders kusin, kaptenen Gustaf Erik von Post, född. 1785, död 1850.
 • Fredrik Johan, född 1791-07-15, död s. å. 30/7.
 • Hedvig Aurora, född 1792-07-22, död 1808-03-04.
 • Christina Sofia (Kjerstin), född 1794-10-13 på Äs, död där 1874-02-26. Gift 1819-12-22 på nämnda egendom med sin faders kusin och sin systert svåger, generaladjutanten Stafs von Post, född 1780, död 1845.
 • Vilhelmina Charlotta Gustava, född 1796-03-27 på Äs, död 1871-09-28, i Uppsala. Gift 1:o 1821-09-23 på Äs med majoren Christian Justin, von Yhlen, född 1785, död 1827. Gift 2:o 1832-12-22 på Äs med majoren Carl Vilhelm Nisbeth, i hans 2:a gifte, född 1790, död 1860.

TAB 134

Nils (son av Nils Alexander, Tab. 130), född 1696-05-02. Musketerare vid livgardet 1711-01-20. Förare därst. 1712-07-28. Sekundfänrik s. å. 5/3. Konfirm.fullm, s. å. 10/11. Kapten vid 'livdragonregementet 1716-08-28. Exspektant vid livgardet 1723. Överstelöjtnants avsked 1728-04-10. Överste i hessisk tjänst. RSO 1748-11-07. Död 1756-11-14 i Naums socken Skaraborgs län och begraven s. å. 12/12.

 • Gift 1:o 1724-12-28 Ribbingshov, med sin broders svägerska, grevinnan Charlotta Catharina Mörner af Morlanda, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1714-04-13 i Göteborg med överstelöjtnanten [friherre] Johan von Schaar, född 1680, död 1723), född 1689-04-08 i Arboga, död 1729-09-24 på Ribbingshov, dotter av fältmarskalken och generalguvernören friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda, och hans 1:a fru, friherrinnan Catharina Margareta Bonde. Gift 2:o 1731-09-09 Björkö med Beata Didrika Hård af Segerstad, född 1707-03-16 på Björkö, död 1788-07-29 i Lidköping, dotter av kaptenen Per Gabriel Hård af Segerstad, och friherrinnan Ulrika Eleonora Taube af Odenkat.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta, född 1725-10-14 på Ribbingshov, död 1799-02-20 Forsnäs. Gift 1759-04-19 i nämnda socken med översten Hans Leonard Drake af Hagelsrum, född 1726, död 1787.
 • 1. Anna Regina, född 1727-11-21 på Ribbingshov, död 1739-05-11 i Vadstena.
 • 1. Eva Beata, född 1729-05-25 på Ribbingshov, död s. å. 4/12.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1732-10-30 på Ribbingshov, död 1740-06-13 i Vadstena och begraven s. å. 16/6.
 • 2. Nils Gabriel, född 1736-07-17 på Ribbingshov. Volontär vid livregementet till häst 1750. Korpral därst. s. å. 2/11. Kornett 1754-11-09. Löjtnant 1761-09-14. Vice korpral vid livdrabantkåren 1763-07-12. Död ogift 1764-01-02 Var under kriget i Pommern adjutant hos fältmarskalken von Ungern-Sternberg 1757 och hos kommenderande chefen 1758 och 1759.
 • 2. Mattias Alexander, född 1740-06-12 i Vadstena, död 1743-08-26 och begraven s. å. 11/9 i Naums socken.

TAB 135

Henning von Ungern (son av Gerhard, Tab. 1), till Sissegal och Fistehl i Sissegals socken, Livland, på vilka gods han och brodern Martin år 1455 fingo dåvarande landsfurstens, ärkebiskopens av Riga, konfirmation för sig och efterkommande. Levde 1484 på Fistehl. Gift 1:o med Catharina von Walm. Gift 2:o med Magdalena von Korwen (Korff).

Barn:

 • 2. Christoffer von Ungern, till Fistehl och (1510) Lappier i Dickelns socken i Livland. Nämnes 1490 och 1517. Död före 1523. Gift 1:o med Augusta von Ostinghausen. Gift 2:o med Maria von Schwarzhoff. Från sonen Henrik till Fistehl i första giftet härstammade en numera utdöd polsk gren av ätten.

Barn:

 • 2. Jürgen von Ungern, till Kattentack i Goldenbecks socken i Estland (till 1544) och Assoten i Kreutzburgs socken i Livland, vilket han köpte 1550. Gjorde sitt testamente 1575-11-19. Död 1590(?). Gift 1:o med Anna Gertrud von Tiesenhausen. Gift 2:o med Anna von Maydell. Gift 3:o med Elisabet von Vietinghoff.

Barn:

 • 1. Reinhold von Ungern, till Assoten, som han erhöll genom faderns testamente, men förlorade, då han övergick från polsk till svensk tjänst. Död omkr. 1607. Gift 1:o med Kunna von Lode. Gift 2:o med Elisabet von dem Berge.

Barn:

 • 2. Fabian von Ungern, till Kesso och Lewa i Roethels socken i Estland. Efter återerövringen av Gdov 1614 fänrik vid estländska adelsfaneregementet. Död 1621-04-13 på Kesso. Gift med Anna von Kurssell, som levde ännu 1661, dotter av översten Wolter von Kurssell och Anna von Taube.

Barn:

 • Reinhold von Ungern, friherre von Ungern-Sternberg, till Kiwidepäh i Roethels socken och Klein-Lechtigal i S:t Martens socken i Estland. Född 1618-02-02. Erhöll 1652-10-30 av drottning Christina såsom ersättning för vissa Kurssellska gods i Livland en del hemman i Ruokolaks' socken (Hohenfors) under Norrköpings besluts villkor5. Friherre 1653-10-27 jämte sina fränder Wolmar och Otto (introd. 1660 under nr 54). Överstelöjtnant 1656-04-29. Estländska ridderskapets hauptmann 1667. Död 1684-12-00. Gift med Anna Dorotea von Aderkas, död 1682, dotter av Jürgen von Aderkas, till Klein-Lechtigal och Paschlep, och Dordie von Sacken von Schneppeln.

Barn:

 • Jürgen Reinhold. Överstelöjtnant. Död 1723. Se Tab. 138.
 • Anna Margareta, död 1667. Gift med ryttmästaren Wolter Reinhold Yxkull, friherre Meijendorff von Yxkull, i hans 1:a gifte, född 1627, död 1693.
 • Dorotea Elisabet. Gift med Gerhard Johan von Lewold, död 1711.

TAB 136

Fabian Ernst (son av Reinhold von Ungern, friherre von Ungern-Sternberg, Tab. 135), till Kiwidepäh i Roethels socken och (från 1693) Erras i Luggenhugens socken, båda i Estland. Major 1676 under kriget mot Brandenburg. Lantråd i Estland 1692. Död 1708. Gift 1:o 1672-01-26 med Elisabet Dorotea von Wrangell, död 1684, dotter av Helmich von Wrangell, till Uchten och Jensel, och Dorotea von Wrangell, af huset Ellistfer. Gift 2:o 1685-03-26 med Elisabet von Oerten i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Claes Moritz von Wrangell, till Mehntack), dotter av Fabian von Oerten, till Erras, och Anna von Bellingshausen.

Barn:

 • 1. Reinhold Axel, döpt 1673-04-04. Student i Dorpat 1696. Överhovmarskalk hos hertiginnan av Oels 1707. Överste i dansk tjänst. Ryskt geheimeråd 1739. Död 1747-03-07.
 • 1. Carl Magnus, döpt 1674-02-28. Kapten vid ett dragonregemente 1694. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom till Livland 1722. Överstelöjtnants avsked. Död 1722 troligen ogift.
 • 1. Fabian Ernst. Överstelöjtnant. Död 1733. Se Tab. 137
 • 2. Anna Christina, född 1686, död 1737 på Mettapäh i Wesenbergs socken, Estland, och begraven s. å. 15/11. Gift 1706-02-19 i Reval med kaptenen, friherre Johan Anders von der Pahlen, född 1681, död 1722.

TAB 137

Fabian Ernst (son av Fabian Ernst, Tab. 136), till Erras, som han fick efter äldre broderns död 1722. Kapten vid svenska trupperna i Holland 1697. Avsked 1698. Kapten vid wiekiska lantmilisregementet 1701-08-15. Livdrabant s. å. 20/2. Avsked 1707-04-06. Gick 1709 i österrikisk tjänst. Överstelöjtnant hos pretendenten till grekiska kejsartronen Johannes IX Komnenos 1721. Av denne gjord till greve av Soczowa i Moldau 1722. Återvände s. å. till Livland. Död 1733. Gift 1699-03-09 med Anna Margareta Don Wrangell, död 1739, dotter av Claes Moritz von Wrangell, till Mehntack, och Elisabet von Oerten.

Barn:

 • Elisabet Dorotea, döpt 1700-11-18, död 1762-02-23. Gift 1716-08-19 med kaptenen friherre Hans von Wrangell, till Uchten och Erras, född 1690, död 1754-03-00 i Reval.

TAB 138

Jürgen Reinhold (son av Reinhold von Ungern, friherre von Ungern-Sternberg, Tab. 135), till Klein-Lechtigall i S:t Martens socken, Estland. Major vid ett regemente i Skåne 1679. Överstelöjtnant och kommendant på Bohus 1689. Avsked för sjukdom 1700. Död 1723-07-01. Gift 1678-04-18 med sin broders svägerska Gertrud Sofia von Wrangell, född 1654, begraven 1727-02-05 i Reval, dotter av Helmich von Wrangell, till Uchten och Jensel, och Dorotea von Wrangell, af huset Ellistfer.

Barn:

 • Anna Helena, född 1680-08-31, död 1756-04-09. Gift 1698-07-29 med överstelöjtnanten och lantrådet Fabian von Wrangell, född 1679, död 1739-09-12.
 • Juliana Elisabet, död före 1722. Gift 1706-02-05 med generalekonomidirektören friherre Gotthard Wilhelm von Budberg, i hans 1:a gifte, född 1685, död 1749.
 • Reinhold Helmich, född 1683. Hovmarskalk. Död 1726. Se Tab. 139.
 • Jürgen Johan, döpt 1685-09-17, begraven 1693-10-10 i Göteborg.4
 • Fabian Gustaf, född 1686.
 • Carl, till Klein-Lechtigall, som hans broder Reinhold Helmich avstod till honom 1730. Döpt 1689-07-22 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm. Fänrik vid Björneborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1704. Löjtnant därst. 1705-08-16. Konfirm.fullm. 1707-01-14. Kapten vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente s. å. Konfirm.fullm. 1708-08-19. Fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Saranski. Hemkom 1722-03-00. Majors avsked s. å. 11/4. Död 1741 och begraven s. å. 23/2. Gift 1714 med friherrinnan Johanna Clodt (von Jürgensburg), född 1695, död 1757-12-00, dotter av generallöjtnanten Johan Adolf Clodt von Jürgensburg, friherre Clodt, och hans 1:a fru friherrinnan Anna Margareta von Liewen.
 • Gertrud, född 1690. Hovfröken hos furstinnan av Ostfriesland 1714. Gift med Carl Fredrik von Staudach, död 1737.
 • Sofia Eleonore, död 1747-02-05.
 • Louise Charlotte, döpt 1698-01-23.

TAB 139

Reinhold Helmich (son av Jürgen Reinhold, Tab. 138), döpt 1683-08-16. Löjtnant vid Tavastehus läns tremänningsinfanteriregemente 1701-08-11. Livdrabant 1702-07-09. Rymde 1705-11-12 för duell. Drost i Wittmund i Ostfriesland 1718–1726. Hovmarskalk hos fursten av Ostfriesland 1726. Överste och kommendant i Aurich. Död 1726-02-02 i Aurich. Gift med Sofia Catharina von Klenau, dotter av kommendanten i Aurich Henrik von Klenau.

Barn:

 • Charlotta Augusta, född 1707 i Aurich, liksom syskonen, död ogift.
 • Ludvig Fredrik, född 1710. Godsägare. Död 1774. Se Tab. 140.
 • Henriette Sofia, född 1711.
 • August Fredrik, död barnlös.
 • Georg Albert, född 1713. Hertiglig stallmästare. Död 1771. Se Tab. 152.

TAB 140

Ludvig Fredrik (son av Reinhold Helmich, Tab. 139), till Klein-Lechtigall och Uchten. Född 1710 i Aurich. Död 1774-05-20 i S:t Petersburg. Gift 1736-09-28 med baronessan Helena Gertrud Elisabet von Rosen, född 1719-11-13, död 1791 och begraven s. å. 8/2, dotter av lantrådet baron Hans von Rosen och friherrinnan Augusta Sofia von der Pahlen.

Barn:

 • Augusta Sofia, född 1742-03-30, död 1822-09-30 i S:t Petersburg. Gift med kollegierådet Fredrik Justin von Bruining.
 • Louise Gertrud, född 1743.
 • Augusta Louise Elisabet, döpt 1744-05-21. Gift 1764 med kaptenen N. N. von Vietinghoff.
 • Reinhold Helmich, född 1751. Hovråd. Död 1810. Se Tab. 143.
 • Christian Fredrik, född 1754. Adelsmarskalk. Död 1801. Se Tab. 151.
 • Elisabet Christina Charlotte, död 1799-02-19. Gift 1789-02-02 med kaptenen Gustaf Otto von Riesenkampff, gen. Rehekampff, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1812.
 • Ännu tio barn, död unga.

TAB 141

Wolmar Johan (son av Ludvig Fredrik, Tab. 140), till Klein-Lechtigall samt Wilkenpahlen i Smittens socken i Livland. Född 1740-10-30. Officer i rysk tjänst. Deltog i sjuåriga kriget och blev därunder sårad. Död omkr. 1787. Gift med Gertrud von Witten, död 1825-06-07, dotter av kaptenen Otto Carl von Witten och Elisabet von Buxhöwden.

Barn:

 • Carl'' Ludvig Ferdinand, född 1766. Major. Död 1834. Se Tab. 142.
 • Louise, död ung.
 • En son, död ung.

TAB 142

Carl'' Ludvig Ferdinand (son av Wolmar Johan, Tab. 141), till Klein-Lechtigall. Född 1766-04-01. Major i rysk tjänst. Död 1834-12-18. Gift 1791-09-19 med Juliana Jakobina von Wartmann, född 1775-07-13, död 1848-04-06, dotter av lantrådet Bernhard Johan von Wartmann till Pöllküll och Hasik, och Eva Juliana von Kurssell.

Barn:

 • Ernestine Sofia, född 1793-11-26, död 1886-12-26 Uddrich Gift 1818-10-10 med lantrådet friherre (tyske riksgreven) Carl Gustaf Rehbinder, född 1793, död 1851.
 • Carl Bernhard Teodor, född 1796-09-07. Bevistade i rysk tjänst fälttåget mot Frankrike 1812–1815. Sist major. Död 1830 i Luck i Polen.
 • Frans Fredrik Eugen, till Klein-Lechtigall, som han försålde. Född 1797-11-10. Volontär vid tysk-ryska legionen under kriget mot fransmännen 1812. Kämpade under major von Lützow i Tyskland 1814 och i Frankrike 1815. Tjänade senare i Kaukasus. Ryttmästares avsked 1826. Död 1869-02-05.
 • Helena Juliana Eleonora, född 1800-09-23, död 1834-08-27 Sack Gift 1818-01-25 i Reval med manngerichtsassessorn friherre (tyska riksgreven) Paul Edvard Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 1794, död 1870.
 • Adelheid Louise, född 1803-05-12, levde ogift 1872.

TAB 143

Reinhold Helmich (son av Ludvig Fredrik, Tab. 140), till Weissensee i Kannapäh socken, Mühlenhof i Kamby socken och Pawassern i Schlocks socken, alla i Livland. Född 1751-09-29. Österrikisk överstelöjtnant. Ryskt hovråd 1807. Död 1810-03-17 i Riga. Gift 1:o 1770-01-06 med sin fränka friherrinnan Vilhelmina von Ungern-Sternberg, född 1747-03-11 på Ermes i likanämnd socken, Livland, död 1788-03-03, dotter av majoren friherre Georg Johan von Ungern-Sternberg och Wilhelmina Gertrud de la Barre. Gift 2:o 1790-01-20 med en annan sin fränka friherrinnan Hedvig Charlotta von Ungern-Sternberg, född 1745-05-24, död 1805, dotter av assessorn friherre Carl Ludvig von Ungern-Sternberg och Hedvig Eleonora von Strokirch. Gift 3:o 1806 med N. N. von Weymarn, levde änka 1811.

Barn:

 • 1. Wilhelmina Gertrud Charlotta, född 1773. Gift 1796-06-07 med löjtnanten Otto Christoffer von Tiesenhausen.
 • 1. Carl Reinhold Ludvig, född 1779. Direktör. Död 1828. Se Tab. 144.
 • 1. Elisabet, född 1785-12-08, död 1862-04-11 i Reval. Hon sålde Pawassern 1824. Gift 1:o 1804 med ordnungsrichtern Casper Ludvig von Maneken, från vilken hon blev skild, död 1817. Gift 2:o 1816-01-21 med generallöjtnanten Hans von Wachten, född 1786-06-24. Död 1874 i Reval.
 • 1. Ännu nio barn, död före 1804.

TAB 144

Carl Reinhold Ludvig (son av Reinhold Helmich, Tab. 143), till Wilkenpahlen i Smittens socken i Livland. Född 1779. Kapten i rysk tjänst. Direktör för ett hospital i S:t Petersburg. 1828. Gift 1809-06-07 med Juliana Elisabet Pistolekors i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1798-05-21 med ryske majoren och regeringsrådet Wilhelm von Bluhmen, från vilken hon 1808 blev skild, 1829-05-28. Gift 3:o med N. N. von Heck), född 1778-09-11 Kawa

Barn:

 • Julie, född 1810, död 1869-01-29. Gift med ryske generalmajoren Gustaf Hippolyte von Fölkersahm, död 1849-05-01 i S:t Petersburg.
 • Viktor Carl Alexander, född 1813. Kollegieråd. Död 1871. Se Tab. 145.

TAB 145

Viktor Carl Alexander (son av Carl Reinhold Ludvig, Tab. 144), född 1813-06-03 på Wilkenpahlen. Genomgick Alexanderlyceum i S:t Petersburg 1841–1845. Tulltjänsteman i Riga. Ryskt hovråd och kammarjunkare 1862. Kollegieråd. RJohO. Död 1871-10-28. Ägde Taggafer på ösel 1850–1855. Gift 1:o 1833-09-22 med Natalia von Reutern, död 1848-12-14, dotter av lanträttsassessorn Herman Reinhold Giesbrecht von Reutern och grevinnan Natalia Lovisa Helena Mellin. Gift 2:o 1850-06-22 på Uelzen i Anzens socken, Livland, med Pauline von Rennenkampff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryske kaptenen N. N. Gedrovitj, från vilken hon blev skild), född 1824-05-10 på Uelzen, död 1895-03-30 i Riga, dotter av lantrådet Alexander Reinhold von Rennenkampff och Catharina Sofia von Vegesack.

Barn:

 • 1. Natalia Julie Viktorine Emma, född 1834-06-07, död 1915-03-14 på Neuhot, Livland. Gift 1856-06-24 med statsrådet Ivan Carl von Burmeister, född 1828-08-19, död 1895-04-23.
 • 1. Carl Fredrik Viktor, död 1838-11-11.
 • 1. Viktor Carl Edvard Herman Gotthard, född 1848. Adelsmarskalk. Död 1918. Se Tab. 146
 • 2. Paul Alexander Georg Carl Viktor, född 1851. Ryttmästare. Se Tab. 147.
 • 2. Catharina Paulina Lucie'' Hortense Viktor, född 1852-06-05, död 1894-02-12. Gift med baron Viktor Laudon till Keysen, i hans 1:a gifte, född 1844-07-18 på Lisden, död 1898-02-03 på Keysen.
 • 2. Carolina Catharina Pauline (Ina), född 1853-05-28 i Riga, död ogift 1923-06-30 i Dresden.
 • 2. Alexander Christer Viktor, född 1854. Järnvägstjänsteman. Död 1894. Se Tab. 148.
 • 2. Maria Wilhelmina Emelie, född 1856-06-19. Gift 1896 med sin svåger baron Viktor Laudon i hans 2:a gifte, född 1844, död 1898.
 • 2. Helena Augusta Agnes, född 1860-08-09, död 1863-04-28.

TAB 146

Viktor Carl Edvard Herman Gotthard (son av Viktor Carl Alexander, Tab. 145), född 1848-11-18 i S:t Petersburg. Fänrik 1869. Ryttmästare 1878. Överste 1889. Generalmajors avsked. RRS:tAO3 o. 2kl. RRS:tStO2kl. Adelsmarskalk. Död 1918-12-00 i Radomysl, mördad av bolsjevikerna. Gift 1887-04-11 med Anna Maria von Loretz-Eblin, född 1868, död 1927-06-30 i Nizza.

Barn:

 • Nina, född 1888-03-08. Lärarinna i franska språket i Riga. Gift 1922-04-23 i Moskva med statsrådet friherre Nikolai Adolf Carl Fredrik Vilhelm Stackelberg, från vilken hon 1927-04-00 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1861. Han hade förut varit gift med hennes moster, och giftermålet var endast formellt för att sätta henne i tillfälle att kunna lämna Rådsryssland såsom hustru till en lettländsk medborgare.
 • Natalia Sofia (Natta), död 1893-12-18. Målarinna i Belfort, Frankrike.

TAB 147

Paul Alexander Georg Carl Viktor (son av Viktor Carl Alexander, Tab. 145), född 1851-03-14, i Arensburg. Fänrik 1874. Ryttmästares avsked 1887. RRS:tSt O2kl. Bevistade turkiska kriget 1877–1878. Köpte 1867 godset Poësioni i guvern. Kovno. Gift 1880-09-29, i Arensburg med Ina von Schwarz, född där 1854-01-06, död 1930-12-19 i Dresden, dotter av hovrådet von Schwarz från Arensburg och Emelie von Minkwitz.

Barn:

 • Viktor Fredrik Rudolf, född 1890-07-25, död s. å. 28/12.

TAB 148

Alexander Christer Viktor (son av Viktor Carl Alexander, Tab. 145), född 1854-11-24 på Taggafer. Järnvägstjänsteman 1875–1879. Död 1894-01-22 i Riga. Gift 1881 i Rom med Viktoria Adams, född 1861, död 1919-02-15 i S:t Pons vid Nizza, dotter av David Adams från Irland.

Barn:

 • Mary Olga Vera, född 1883-02-11. Överflyttade 1896 till Irland och sedan till Tyskland. Död ogift 1917-09-21 i Bethel vid Bielefeld.
 • Alexander David Ogilvy, född 1887-11-29 i Dresden. Överflyttade 1896 till Irland. Död ogift 1924-02-04 i London.

TAB 149

Wilhelm Edvard Viktor (son av Viktor Carl Alexander, Tab. 145), född 1861-10-19 i Riga. Student i Dorpat. Jur. kandidat. Advokat i Goldingen, Kurland. Överflyttade 1905 till Tyskland. Tolk för ryska språket vid de sachsiska domstolarna i Dresden och Chemnitz. Gift 1895-01-25 i Riga med grevinnan Valerie Marie Lambsdorff, född 1864-07-31 Rinseln

Barn:

 • Artur Paul, född 1897-11-02 i Riga. Ledamot av överdomstolen för landet i Dresden. Gift 1927-05-28 i nämnda stad med Warinka Matilda Alexandra von Berkholz, född 1904-02-25 i Riga.
 • Georg Viktor, född 1900. Bokbinderiägare. Se Tab. 150
 • Leo Wilhelm, född 1902-09-18 i Goldingen. Köpman i Dresden.

TAB 150

Georg Viktor (son av Wilhelm Edvard Viktor, Tab. 149), född 1900-02-12 i Goldingen. Bokbinderiägare i Dresden. Gift där 1929-08-10 med Marie Gertrud Messerschmidt, född 1905-11-30 i Wittgensdorf vid Chemnitz.

Barn:

 • Irmgard, född 1930-06-28 i Dresden.

TAB 151

Christian Fredrik (son av Ludvig Fredrik, Tab. 140), till Walgutta i Randens socken och Ullila i Kawelechts socken, båda i Livland samt Borkholm i Klein-Mariens socken i Estland. Född 1754. Major i rysk tjänst. Adelsmarskalk i Livland 1798-04-23. Död 1801. Gift 1791-05-30 med Johanna Elisabet von Baumgarten, född 1772-03-24, död 1836-04-12, dotter av majoren Gustaf Wilhelm von Baumgarten och friherrinnan Eva Margareta von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Carolina Marta Margareta, 1792-06-21, död 1847-11-05. Gift 1808-07-14 med Georg Wilhelm von Handwig, till Fegefeuer, född 1782-04-25, död 1827-02-04.
 • Wilhelmina Augusta, född 1793-08-20, död 1807-10-29.
 • Wilhelm Mikael, född 1795-06-18, begraven 1796-06-21.
 • Jeannette Elisabet, född 1799-02-19, död 1870-12-24. Gift 1815-07-30 med Fredrik Gustaf Teodor von Rehekampff, född 1790-12-20, död 1858-03-12.
 • Johanna Charlotta Augusta, född 1800, död 1813.

TAB 152

Georg Albert (son av Reinhold Helmich, Tab. 139), född 1713-09-29 i Aurich i Ostfriesland. Hovkansler hos furst Edzar av Ostfriesland 1730–1739. Hertiglig stallmästare i Nassau. Död 1771-02-12 i Dillenburg. Gift 1757-05-26 med Charlotte Wilhelmina von Aussen, född 1735-02-09, död 1771-10-28, dotter av landdrosten von Aussen.

Barn:

TAB 153

Wilhelm (son av Georg Albert, Tab. 152), född 1758-04-11 på slottet Eichen. Page hos prinsen av Oranien. Överste 1780. Gick sedan i svensk tjänst (?). Död 1803-03-25 i Varel. Gift 1776-08-07 på Swanenburg med baronessan Catharina Lucia van Lynden, från vilken han 1780-04-06 blev skild, född 1757-08-08 i Gendringen, dotter av presidenten i holländska generalstaterna, baron Dirk van Lynden, till Swanenburg, och Lucia Catharina Pater.

Barn:

 • Wilhelm Heilwig Carl Robert August, född 1777. Geheimeråd. Död 1847. Se Tab. 154.

TAB 154

Wilhelm Heilwig Carl Robert August (son av Wilhelm, Tab. 153), född 1777-08-04 i Dillenburg. Nassauisk kammarherre 1819. Geheimeråd. Död 1847-04-25 i Mannheim. Ärvde efter modern Swanenburg, som han försålde, och plantagen La Jalousie i Surinam. Gift 1:o 1804-02-17 i Soest med friherrinnan Charlotta Fredrika Susanna Christina Wilhelmina Carolina von Fürstenwärther, född 1779-06-11 i Limburg, död 1813-09-02 i Wiesbaden, dotter av friherre Moritz Fredrik Ludvig von Fürstenwärther och friherrinnan Susanna Louise von Laroche-Starkentels. Gift 2:o 1814-04-16 i Schaafheim med friherrinnan Rosalie Carolina Louise Marianne Augusta von Völderndorff und Waradein, född 1787-12-21 i Bayreuth, död 1852-04-30 i Wertheim, dotter av bayerska hovrättspresidenten friherre Carl Fredrik Wilhelm von Völderndorff und Waradein och friherrinnan Juliane Ernestine Sofie von Seckendorff.

Barn:

 • 1. Lucia Ottilia, född 1806-08-22, död 1835-08-11. Gift 1828-02-08 med bayerske generalmajoren och kammarherren friherre Fredrik Wilhelm von Völderndorff und Waradein i hans 1:a gifte (gift 2:o 1838-10-15 med friherrinnan Friederike Pergler von Perglas, född 1820-01-04, död 1898-09-11 i Feldofing), född 1792-09-25, död 1859-07-19.
 • 1. Carl Guido Ottomar Alfred, född 1811-03-30 (11/4) i Wiesbaden. Österrikisk löjtnant. Död ogift 1839-09-27 i Wien.
 • 2. Johan Paul Fredrik August, född 1817. President. Död 1895. Se Tab. 155.
 • 2. Elise, född 1822-08-11 i Karlsruhe, död ogift 1869-05-14.
 • 2. Amelie Sofia, född 1824-11-26. Badensisk hovfröken. Död ogift 1872-05-24 i Dresden.

TAB 155

Johan Paul Fredrik August (son av Wilhelm Heilwig Carl Robert August, Tab. 154), född 1817-08-16 i Mannheim. Storhertiglig badensisk kammarherre. Verkligt geheimeråd och föreståndare för storhertigliga geheimekabinettet. Död 1895-03-20 i Karlsruhe. Han sålde 1868 den från fadern och farmodern ärvda plantagen La Jalousie i Surinam. Gift 1855-09-12 i Heidelberg med Teodora Maria Wilhelmina von Bunsen, född 1832-01-03 i Rom, död 1862-03-26 i Karlsruhe, dotter av tyska sändebudet i Rom och London, verkl. geheimerådet Christian Carl Josias von Bunsen och Fanny Waddington.

Barn:

 • Rosa Elisabet Fransiska, född 1856-09-02 i Heidelberg. Före detta statsfru hos drottning Viktoria. GVSbm 1906-09-20. GVJmt 1928-06-16. BadGM. Gift 1882-07-29 i Karlsruhe med överstelöjtnanten Carl Fredrik Casper Reuterswärd, född 1853, död 1932.
 • Teodora Amelie Helena, född 1857-12-29 i Heidelberg. Gift 1878-09-27 i Karlsruhe med preussiske generalmajoren Fredrik Ludvig Georg von Kloeden, född 1849-11-27 i Potsdam, död 1929-07-20 i Wiesbaden.
 • Maria Hildegard, född 1859-08-11 i Heidelberg. Gift 1879-08-22 i Karlsruhe med preussiske generalmajoren, generalen à la suite och avdelningschefen i kejsarens militärkabinett Bernhard Adolf Josef Lippa von Kozarzow, född 1846-03-14 i Düben vid Bitterfeld, död 1896-12-20 i Dresden.
 • Reinhold Josef Christian Ernst Jakob8 född 1860. Förste hovmarskalk. Död 1914. Se Tab. 156.
 • Aga Teodora Louise Emma Fransiska, född 1862-03-09 i Karlsruhe. Gift 1893-06-14 på Herrenalb med preussiske generalmajoren Henrik Fredrik Wilhelm von Bodelschwingh, född 1863-04-14 i Kleve.

TAB 156

Reinhold Josef Christian Ernst Jakob (son av Johan Paul Fredrik August, Tab. 155), född 1860-09-25 i Heidelberg. Major och bataljonskommendör vid livgardesintanteriregementet nr 115 (1. Storhertigliga hessiska). Storhertiglig hessisk kammarherre och förste hovmarskalk. Stupade 1914-09-10 i världskriget vid västfronten. Gift 1897-09-21 i Darmstadt med Marion Delme-Radcliffe, född 1870-04-13 i Attock, Indien, dotter av storbrittaniska överstelöjtnanten Emilius Delme-Radclitfe och Louise Holroyd.

Barn:

 • Alix Louise Emilia Marion Hedvig Fransiska, född 1898-07-07 i Cassel.
 • Reinhold August Emil Ludvig, född 1909-05-29 i Darmstadt.

Källor

1At (Sch). 2Um. 3 SAB. 4At (S). F. S. A., Finlands kopiebok 1669–1669 (Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors).

Nachrichten uber das Geschlecht Ungern-Sternberg Th i: A–B, 2:1–2 död Nachtrag 4 a–b (Reval och Breslau 1872–1891) död Personen-Register (1900) och Nachtrag zu den Urkunden I (Dorpat 1911). II (Dessau 1922). Gothaisches geneal. Taschenbuch der freiherrlichen Häuser 1912.Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: