:

Banér nr 22

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Banér nr 22

Urgammal frälsesläkt. Introducerad 1625 under nr 17 i riddarklassen, men uteslöts då den förlänades friherrlig värdighet. Friherrlig 1651-12-20. Introducerad 1652. En medlem (Axel, tab 17) erhöll grevlig värdighet 1719-04-19, men ej introducerad.

Ätten har utgrenat sig i grevliga ätten Banér.

Äldre släkttavlor härleda denna släkt från Danmark och anse den vara av samma stam som den danska ätten Banner (Høeg), men något samband dem emellän kan ej uppvisas, och i Danmark har intet stöd därför vunnits. Namnet Banner el. Banér har hos båda hämtats från vapnets banerliknande utseende, men deras vapen äro väsentligt olika. Svenska släkten för en spets från sidan, den danska en i rött och vitt ginstyckad sköld. Ett stöd för den danska härkomsten har man velat finna däruti, att den svenske Knut Eskilsson skulle hava ägt Olinge i Danmark, men detta bevisar här intet, ty godset Olinge fick han med sin hustru, vars moder var dotter av Peder Åkesson, som på 1430-talet skrev sig till Olinge. Om även ett och annat frändskapsband inom den svenska släkten är dunkelt och ännu outrett, så är dess uppsvenska börd dock ostridig. En och annan, som att döma av vapnet, boningsort och andra förhållanden otvivelaktigt varit av denna ätt, har här av brist på anknytningsled måst utlämnas. Att den på riddarhuset befintliga äldre genealogien är för de första släktleden alltigenom en frihandsteckning utan ringaste skäl och bevis, torde bäst framgå därav, att den Isak Isaksson, som på riddarhuset kallas den gamle och är tullmyndig man 1380, uppgives såsom sonsons son till en annan Isak, förnäm herre i Skåne, som levat 1323.

Tvenne grenar hava fortlevat i utlandet, en i Holland och en i Italien, men synas nu vara utslocknade. Den förra skall härstammat från en son till riksrådet Sten Axelsson Banér (tab 10), vilken son 1605 lämnade fäderneslandet och bosatte sig i den nederlandska staden Deventer. Ättlingar till honom levde ännu i mitten av 1700-talet. Den senare grenen skall härstammat från den vid Leipzig 1642 stupade kaptenen Johan Banér (tab 15). (C. A. Klingspor, Minnen från flydda dagar, Stockholm 1884).

TAB 1

Isak Björnsson. Väpnare. Var häradshövding i Olands härad, Uppland 1375-08-09. Levde 1388-11-05. Han förde det vapen (spets från sidan), som sedan alltjämt burits av ätten. Gift med Gertrud Andersdotter, levde änka 1405-02-18, dotter av väpnaren Anders Tomasson (2 spetsar uppifrån) till Lisa och Finsta.

Barn:

 • En dotter. Gift med fogden på Gripsholms slott (1434) Hartvig Flögh.

TAB 2

Anders Isaksson, (son av Isak Björnsson, tab 1), till Östanå i Riala socken, Stockholms län. Väpnare. Nämnes i brev 1405–1445-01-18. Var medlem av riksrådet, då han deltog i Kalmar möte 1438-07-09. Gift med Ingegerd Svensdotter, som levde 1444-07-01, dotter av väpnaren Sven Pik, som förde en gråvit mussla i rött fält, och Cecilia, dotter av den mecklenburgske riddaren Gise van Helpten.

Barn:

 • Isak Andersson. Levde 1460.
 • Peder Andersson till Östanå, 1463.
 • Ericus Andreæ, inskrevs vid Leipzigs universitet 1442. Artium baccalaureus 1444-02-20 och mag. 1446-01-01 vid Leipzigs universitet. Domprost i Uppsala 1463-01-26. Död 1504-05-07 och ligger begraven på stora gången i Uppsala domkyrka [Bbl].

TAB 3

Jakob Andersson, (son av Anders Isaksson, tab 2), till Östanå. Väpnare 1450–1463. Gift 1:o med Kerstin Johansdotter. Gift 2:o med Brita Månsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Björn Jönsson Pukehorn till Ulfsunda, som i vapnet förde 2 vingar), dotter av väpnaren och häradshövdingen Magnus Gustafsson (Tre rosor), till Frösvik, och Christina Laurensdotter (Blå).

Barn:

TAB 4

Anders Jakobsson, (son av Jakob Andersson, tab 3), till Östanå och Ådö. Väpnare 1493, 1497. (RHKn.) Gift med Ingrid Olofsdotter, dotter av Olof Pedersson till Ådö.

Barn:

 • Christina Andersdotter. Blev 1503, torsdagen näst efter S:t död Pauli conversionis, ingiven i S:t Klara kloster med 13 öresland jord i Rickeby, Kårsta socken, Stockholms län.
 • Anna Andersdotter på Ådö. Levde 1535. Gift 1:o med riksrådet och slottslofven på Stockholms slott Måns Ivarsson Gren, till Tidö, halshuggen i Stockholms blodbad 1520-11-08. Gift 2:o med fogden i Västerås län och på Västerås slott, häradshövdingen i Tuhundra härad Joen Skrifvare, till Ekeby i Rytterns socken, Västmanlands län, som levde ännu 1535. Han blev adlad av konung Gustaf I.

TAB 5

Isak Isaksson, (son av Isak Björnsson, tab 1), väpnare 1398–1429-04-00. Gift före 1398-05-22 med Märeta Siggesdotter, död omkring 1452, dotter av väpnaren Sigge Brun, till Röklinge (natt och dag på tvären) och hans 1:a fru Birgitta Nilsdotter (2 spetsar uppifrån).

Barn:

 • Brita Isaksdotter. Gift 1:o 1420-10-21 med Erik Karlsson (3 björnramar). Gift 2:o med väpnaren och häradshövdingen i Hammarkind Birger Nilsson (sparre) till Fyllingarum.
 • Eskil Isaksson. Riddare och riksråd. Död 1488. Se Tab. 6

TAB 6

Eskil Isaksson, (son av Isak Isaksson, tab 5), till Röklinge i Faringe socken och Venngarn i S:t Olofs socken (båda i Stockholms län.) samt Händelö i S:t Johannis socken, Östergötlands län. Var väpnare 1438 och riddare 1441. Häradshövding i Olands härad i Uppland 1441 och ännu 1466. Hövidsman på Stäkeholm 1445. Var riksråd 1445 och ännu 1476. Hövidsman Raseborg Var häradshövding i Östkinds härad (Ög.) 1470. Gjorde jordabyte med Sten Sture 1481-05-15. Var död 1488-08-27, då arvskifte hölls efter honom. Han bevistade herremötet i Telge 1438. Tog vid ärkebiskopen Jöns Bengtssons uppresning 1457 genast dennes parti och deltog med detta i regleringen av förläningarna vid början av år 1465. Stod sedermera på Sten Stures sida mot konung Christian. Gift 1:o före 1441-07-08 med Cecilia Haraldsdotter, som fick Venngarn i morgongåva och levde ännu 1465. Hon och hennes man stadfäste 1461-01-25 hennes moders gåva till Vadstena kloster. Dotter av riddaren och riksrådet Harald Stensson Gren till Ål (nu Grensholmen) i Östergötland och Sigrid Tomasdotter van Vitzen. Gift 2:o med Brita Arentsdotter, dotter av riddaren Arent Bengtsson (tillbakaseende ulv) till Nynäs och Ekolsund och hans 2:a fru Hebbla Albrektsdotter Bydelsbach.

Barn:

 • 1. Sigrid Eskilsdotter, till Lindholmen i Orkesta socken, Stockholms län. Död hösten 1527, troligen på Gäddeholm (nu Tureholm) i Trosa landsförs Södermanlands län och begraven i Trosa kyrka. Hon fördes 1520 av konung Christian Tyrann fängslad till Köpenhamn, där hon kvarhölls till början av 1524. Blev genom sitt första gifte mormoder till konung Gustaf I och genom sitt andra gifte moder till Christina Gyllenstierna. Gift 1:o 1475-01-15 med riddaren och riksrådet Magnus Karlsson, till Eka, död 1484. Gift 2:o 1487-10-00 med riddaren och riksrådet Nils Eriksson (Gyllenstierna), till Fogelvik, död 1495.
 • 1. Knut Eskilsson. Riksråd. Död omkring 1518. Se Tab. 7
 • 2. Nils Eskilsson. Riksråd. Avrättad 1520. Se Tab. 8
 • 2. Brita Eskilsdotter, till Händelö.

TAB 7

Knut Eskilsson, (son av Eskil Isaksson, tab 6), till Venngarn samt Skedenäs (nu Skenäs) i Östra Husby socken, Östergötlands län. Häradshövding i Östkinds härad 1476 och ännu 1480. Riksråd 1476–1515. Lagman i Västmanland 1492, i Uppland 1494 och ännu 1516 samt kallas överlagman i Uppland 1506. Riddare vid konung Hans kröning 1497-11-26. Sålde Venngarn till Sten Sture 1516-11-19. Död senast 1518, och sannolikt begraven i Sigtuna kyrka. (Bbl.) Gift före 1471 med Christina Eriksdotter, död mellan 1506 och 1511 (Bbl.), dotter av riksrådet Erik Magnusson (örnfot), till Konungssund, och Elseby Pedersdotter (bölja) till Nääs.

Barn:

 • Dordi Knutsdotter till Venngarn, levde 1527-11-00. (Bbl.) Gift 1:o med hövidsmannen på Kalmar slott, riksrådet Christer Johansson (Vasa), till Örby (nu Örbyhus) i Vendels socken, Uppsala län, död omkring 1494. Gift 2:o omkring 1511 med Gunnar Larsson, till Hornby, död före 1518-02-01. Hon försålde 1509-06-13, Skedenäs till sin faders halvbroder Nils Eskilsson för 1,503 mark danska, men köpet synes hava återgått, ty hon sålde godset sedan, 1510-07-29, till Nils Bosson (Grip) för 2,000 mark. (Al.)

TAB 8

Nils Eskilsson (son av Eskil Isaksson, tab 6), till Djursholm i Danderyds socken, Stockholms län och Ekenäs i Örtoma socken, Östergötlands län samt Skedenäs. Sten Sture d. ä:s sven 1500. Väpnare. Riksråd 1501. Hövidsman på Kastelholm på Åland 1507–1514 och slottsherre på Raseborg 1515–1520. Deltog i en beskickning till Ryssland 1513. Häradshövding i Östkind 1517. Blev i Finland 1520-12-16, på konung Christians befallning, avrättad utanför Raseborgs murar. Gift före 1508 med Ingeborg Larsdotter i hennes 2:a gifte, dotter av hövidsmannen på Raseborg Laurentz Axelsson (Tott) och hans 2:a fru Carin Eriksdotter Nipertz.

Barn:

 • Isak Nilsson. Kammarråd. Död 1589. Se tab 9.
 • Axel Nilsson. Riksråd. Död 1554. Se tab 10.

TAB 9

Isak Nilsson (son av Nils Eskilsson, tab 8), till Skedenäs samt Runngarn i Bladåkers socken, Stockholms län, där han ock föddes. Uppfostrades först i Danmark, därefter under 1530-talets förra hälft hos Gustaf Vasas svärfader hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg. Fogde över Tavastehus slotts län 1540–1553. Deltog i ryska kriget 1555. Dömdes av konung Eriks nämnd till döden 1564-01-07, men benådades och blev legat till Ryssland 1564-05-09. Kammarråd 1569–1573. Död 1589. Gift 1569 med Brita Lagesdotter i Ora.

Barn:

 • Ingeborg Isaksdotter, död omkring 1597. Gift med Axel Månsson (Silfversparre).
 • Anna Isaksdotter. Gift med befallningsmannen på Uppsala slott och över dess län Johan Carlsson (Månesköld af Seglinge).

TAB 10

Axel Nilsson (son av Nils Eskilsson, tab 8). Riksråd. Död i Jönköping 1554-03-02. Hans barn antogo först namnet Banér. Gift 1538-03-08 i Söderköping med Margareta Pedersdotter, dotter av riddaren och riksrådet Peder Turesson (Bielke) och Carin Nilsdotter till Wik.

Barn:

 • Nils Axelsson Banér, född 1539. † ogift.
 • Peder Axelsson Banér. Född omkring 1540. Hovjunkare hos Erik XIV. Tog som underamiral ärofull del i Jakob Bagges seger vid Bornholm. Ttupade i slaget mellan Bornholm och Rügen den 7 juli 1565, där Klas Kristersson Horn segrade. † Ogift.
 • Lars, död ung före 1551.
 • Erik, död ung före 1551.
 • Ingeborg, född och död samma dag 1541 tvilling.
 • Anna, född och död samma dag 1541 tvilling.
 • Sten Axelsson Banér, född 1546. † (halshuggen) 1600-03-20, i Linköping. När brytningen inträffat mellan Carl och Sigismund övergick bröderna Banér till konungen i Polen och följde honom sedan på hans tåg till Sverige. Nederlaget vid Stångebro ryckte Sveriges krona från Sigismunds huvud och bragte de honom tillgivna rådsherrarna i hertigens våld. Vid Linköpings riksdag 1600 nedsattes en domstol öfver de fångna herrarna, mot hvilka de redan förlåtna förbrytelserna från konung Johans dagar framhöllos, hvarjämte hertigen beskyllde dem, att »hafva brutit Söderköpings riksdagsbeslut, stått honom efter välfärd, ära och lif, samt dragit utländsk här in i landet.» Carl uppträdde flera gånger under rättegången såsom åklagare och utfor med sin vanliga häftighet emot de olycklige. Några av dem knäföll, erkände sig skyldiga och fick nåd; de andra gjorde invändningar mot domstolens behörighet och dömdes till döden. Skärtorsdagen den 20 mars 1600 gick domen i verkställighet. Först avrättades Gustaf Banér och Erik Sparre. Sten Banér, som med ofrånvända blickar åskådat bådas afrättning och för hvardera utropat: »Gud vare din själ nådig!» steg därpå fram, knäböjde och bad Gud förlåta honom hans synder. Sedan han tagit av sig kläderna sade han med hög och tydlig röst: »På dig hoppas jag, o Herre! Du låter mig icke komma på skam till evig tid!» och så föll hans huvud. Gift 1:o 1571-08-31 med friherrinnan Margareta Grip i hennes 2:a gifte, dotter av riddaren och riksrådet samt amiralen och krigsöversten Birger Nilsson (Grip) och Brita Joakimsdotter Brahe. Gift 2:o 1590-06-09 på Sjundby med Ingeborg Claesdotter, dotter av riksrådet och ståthållaren i Finland Claes Åkesson (Tott) och Catharina (Ingeborg) Carlsdotter (Gyllenstierna).
 • Gustaf Axelsson Banér, född 1547. Riddare och riksråd. Halshuggen 1600. Se Tab. 11

TAB 11

Gustaf Banér
Gustaf Banér

Gustaf Axelsson Banér (son av Axel Nilsson, tab 10). Född 1547-05-19, på Djursholm. † (halshuggen) 1600-03-20 i Linköping. Riksråd 1570, råkade han i ogunst hos konung Johan, men återfick före hans död sina ämbeten och värdigheter. Under Sigismund tillhörde han ett parti inom rådskammaren, som konungen betraktade med misstroende och därför uteslöt ur den tillförordnade regeringen. Detta förbiseende närmade B. till hertig Carl; vänskapen brast dock snart sönder och när brytningen mellan Carl och Sigismund blef fullständig, öfvergick han med några af de andra riksråden till Polen för att obetingade ställa sig på konungens sida. De följde tillbaka med Sigismund på hans tåg till Sverige. Efter Stångebro slag utlämnades han jämte de andra riksråden till hertig Carl, som lofvade, »att de på en fri riksdag skulle dömas efter Sveriges lag, i kejserliga, kungliga och furstliga sändebuds närvaro, utan att dessförinnan något ondt skulle dem vederfaras». Gustaf B. fick sex dygn vara hos sin hustru, som på Segersjö nedkommit med en son, men inspärrades sedan på Gripsholm, där han hvarken fick träffa eller brefväxla med någon af sina anhöriga. I mars månad 1600 fördes han till Linköping; domen öfver de anklagade rådsherrarna blef, som vi veta, en dödsdom. Sedan domen blifvit afkunnad, gafs åt de lifdömdes hustrur och barn tillåtelse, att, efter halftannat års skilsmässa, åter få träffa sina män och fäder. Gift 1581-10-08 i Stockholm med grevinnan Christina Sture, dotter av riksrådet och riksmarsken Svante Sture (se adliga ätten Natt och Dag nr 13) och Märta Eriksdotter (Leijonhufvud nr 26).

Barn:

 • Margareta, född 1582-09-18 i Uppsala, † ogift 1618-01-20 på Djursholm.
 • Svante Banér, född 1584. Riksråd och guvernör i Riga. Död 1628. Se Tab. 12.
 • Anna Banér, född 1585-02-10 på Djursholm. Hovjungfru. Död 1656-01-19 Rosersberg. Gift 1610 i Stockholm med riksrådet och riksskattmästaren friherre Gabriel Bengtsson Oxenstierna.
 • Märta, född och död 1586.
 • Axel, född 1587, † 1594.
 • Peder Banér, född 1588. Riksråd och lagman i Östergötland. Död 1644. Se Tab. 15.
 • Nils Banér, född 1589-11-10. Kapten vid livfanan. † Ogift dödsskjuten i stormningen av Stararusa i Ryssland 1614-02-20.
 • En dotter, dödfödd 1590.
 • Sigrid Banér, född 1592-01-17 på Djursholm, † ogift 1669-10-22.
 • MärtaBanér, född 1593-03-00 på Djursholm, död 1638-06-16 i Stockholm av lungsot. Gift 1617-10-20 på Uppsala slott med riksrådet Lars Eriksson Sparre.
 • Axel Banér, född 1594. Riksråd och riksmarskalk. Död 1642. Se Tab. 34.
 • Johan Banér, född 1596. Riksråd och fältmarskalk. Död 1641. Se Tab. 35.
 • Erik, född och död 1597.
 • Carl Banér, född 1598. Statssekreterare samt vice guvernör i Preussen. Död 1632. Se Tab. 36.


TAB 12

Svante Banér (son av Gustaf Axelsson Banér, tab 11), född 1584-01-24 på Djursholm. Död av brännsjukan 1628-04-01 i Riga. Riksråd och guvernör i Riga. Gift 1617-08-28 i Stockholm med friherrinnan Ebba Grip, dotter av riksrådet och krigsöversten friherre Mauritz Birgersson Grip till Vinäs och Tärnö och grevinnan Edla Stensdotter (Lewenhaupt nr 2).

Barn:

 • Sigrid Banér, friherrinna till Gamla Karleby, född 1618, död ogift 1674-03-21.
 • Gustaf, född 1619, död 1620.
 • Mauritz, född och död 1621.
 • Edela, född 1621, död 1622.
 • Ebba Margareta Banér, friherrinna till Gamla Karleby, född 1623-08-01, död ogift 1691-08-21 Sturehov .
 • Svante Banér, född 1624. Riksråd och lagman. Död 1674. Se tab 13.
 • Christina Banér, friherrinna till Gamla Karleby, död 1652-03-21 Salsta. Gift 1643-03-14 i Stockholm med sin syssling, riksrådet friherre Ture Bielke.
 • Elisabet Banér, friherrinna till Gamla Karleby, död änka. Gift 1654-04-23 i Nyköping med landshövdingen friherre Erik Sparre.

TAB 13

Svante Svantesson Banér (son av Svante Banér, tab 12), född 1624-06-06. Död 1674-05-06 i Stockholm. Riksråd och lagman. Gift 1649-06-21 i Stockholm med friherrinnan Margareta Sparre, dotter av riksrådet och presidenten i Göta hovrätt friherre Peder Sparre och Elsa Posse.

Barn:

 • Gustaf Carl Banér, född 1652. Överstelöjtnant. Död 1697. Se Tab. 14.
 • Charlotta Eleonora Banér, född 1657, död 1673. Gift 1673-08-12 i Stockholm med överstelöjtnanten friherre Axel Bielkenstierna nr 28.
 • Ebba Margareta, född 1661-07-19 i Stockholm, död 1695-05-28 i Stade, Bremen. Gift 1685 med kunglig rådet friherre Mauritz Vellingk nr 72.
 • Johan Gabriel Banér. Född 1662-12-16 i Stockholm. Död ogift 1706-12-19 i staden Göttorp. Efter slutade studier i Uppsala, ingick han i fransk tjänst till 1685, då han övergick till bayerska arméen och bevistade stormningen af Ofen. Han tjänade därefter i österrikiska armén till 1689, då han erhöll kommando över de svenska hjälptrupper som sändes till Generalstaternas understöd mot Frankrike. I slaktningen vid Fleurus 1690 visade han ett utomordentligt mod och återkom ur striden med endast fjärdedelen av det regemente han kommenderade. 1697 mottog han hertigens av Holstein kallelse såsom generalmajor över hans trupper och utnämndes efterhand till geheimeråd och generallöjtnant. 1706 bevistade han i de allierades armé fälttåget till Nederländerna, delande vid belägringarna av Menin och Ath farorna och nöden med sina soldater. När han efter ett kort besök hos Carl XII i Sachsen återvände till Holstein, insjunknade han på vägen och dog i staden Gottorp.
 • Elsa Elisabet Banér, född 1664, död 1692-03-15. Gift 1684-12-30 i Stockholm med vice presidenten i reduktionskollegium friherre Axel Fleming af Lais nr 39.
 • Anna Catharina Banér, född 1665. Gift 1689-06-20 i Stockholm med överstelöjtnanten Carl Fredrik Holst nr 163.
 • Svante Mauritz, född 1666-06-24 i Stockholm, död 1668-02-24 i Stockholm.
 • Per Sigismund, född 1669. Överste. Stupade 1704 vid Höchstädt.
 • Sigrid Magdalena Banér, född 1671-07-22, död 1733. Gift 1691-01-04 i Stockholm med löjtnanten greve Jakob Stenbock.


TAB 14

Gustaf Carl Banér (son av Svante Banér,tab 13), född 1652-08-03, död 1697-08-01. Överstelöjtnant. Gift 1676-11-01 i Stockholm med grevinnan Ebba Charlotta Leijonhufvud, dotter av riksrådet och fältmarskalken greve Gustaf Adolf Leijonhufvud (Lewenhaupt nr 2) och grevinnan Christina Catharina De la Gardie.


Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1678-07-28, död 1706-11-18. Gift 1705-11-23 med sin faders syssling, generallöjtnanten friherre Johan Banér
 • Ebba Gustava, född 1681-12-21 i Stockholm. Hovfröken. Död 1728. Gift 1726-12-11 med generaladjutanten Georg Löwe nr 1739.
 • Christina Magdalena. Död ogift 1734-06-06 på Hörningsholm.
 • Svante Gustaf, född 1683, död 1684.
 • Edla Brita, född 1685, död 1727-03-17 på Marieberg i Björkviks socken. Gift 1712-03-18 med generalmajoren friherre Göran Gustaf Rosenhane nr 29.
 • Ulrika, död som ung.
 • Anna Sofia, född 1686, död ogift 1743-03-06.
 • Gustaf Adolf, född 1689, död 1706-02-09 Helgö.
 • Elsa Elisabet, född 1692, död 1768-12-11. Gift 1716-07-01 på Hörningsholm med generaladjutanten friherre Lennart Ribbing af Zernava nr 40.
 • Claes, död som ung.


TAB 15

Peder Banér
Peder Banér

Peder Banér (son av Gustaf Axelsson Banér, tab 11), född 1588-06-28 på Djursholm, † 1644-07-12 i Stockholm av brännsjukan. Vid tjugutre års ålder utnämnd till kammarjunkare hos Gustaf II Adolf åtföljde konungen till danska kriget där hans första bragd var att med yttersta fara för eget liv söka rädda Gustaf Adolf, som under träffningen på Wittsjön kommit under isen. Peder föll själv i vattnet och var nära att drunkna, men räddades av sin broder Nils, under det konungen uppdrogs av Upplandsryttaren Tomas Larsson. Peder blev för sin behjärtade handling slagen till riddare vid Gustaf Adolfs kröning 1617. Han nyttjades sedan i några diplomatiska värv, utnämndes till riksråd 1625 och två år därefter till lagman öfver Öland och Östergötland. Inom rådet blev han 1626 insatt i kansliet och tjänstgjorde under Axel Oxenstiernas frånvaro i diplomatiska värv som vice kansler, men vann i denna egenskap föga berömmelse. Sjuklig till både kropp och själ, kom han på spänd fot med åtskilliga av sina ämbetsbröder, ej minst Axel Oxenstierna och tillhörde den mot denne fientliga fraktionen av rådet. Gift 1615-08-23 i Stockholm med friherrinnan Hebbla Fleming, dotter av riksrådet och riksmarsken Claes Fleming och friherrinnan Ebba Stenbock.

Barn:

 • Ebba Banér, friherrinna till Gamla Karleby. Född 1616 i Stockholm, levde ogift ännu 1677.
 • Kerstin Banér, friherrinna till Gamla Karleby, född 1617, † ogift 1674.
 • Gustaf Banér, född 1618. Riksråd och fältmarskalk. Död 1689. Se Tab. 16.
 • Margareta Banér, friherrinna till Gamla Karleby, född 1619, död 1680-04-13 Biby . Gift 1661-07-12 i Stockholm med riksrådet och amiralen Claes Stiernsköld.
 • Claes Banér, född 1620. Riksjägmästare. Död 1675. Se tab 17.
 • Nils Banér, friherre till Gamla Karleby och herre till Qvidja. Ryttmästare. † ogift.
 • Johan Banér. Kapten. Stupade 1642-10-23 vid Leipzig. Han skall hava varit gift med Sofia Beck och hade en son Per, född Torup. Denne Per Banér var 1668 generalmajor i spansk och sedermera artillerigeneral i kejserlig tjänst samt upphöjdes såsom sådan till markis. Död 1714. Gift 1703 med Marguerite de Fusco, i hennes 1:a gifte, dotter av Nicolas de Fusco och Theresa Doria, efterlämnade han trenne döttrar, av vilka två voro nunnor och den tredje, Antonie, gift med Francois Mezzacapo, marquis de Monteroso.
 • Svante Banér, friherre till Gamla Karleby och herre till Björnö. Överste. † Ogift 1658.

TAB 16

Gustaf Banér (son av Peder Banér, tab 15), född 1618-08-24, död 1689-01-21. Riksråd och fältmarskalk samt generalguvernör i Skåne. Gift 1:o 1642-02-24 i Stockholm med sin syssling friherrinnan Brita Bielke, dotter av riksrådet och presidenten Nils Bielke och friherrinnan Ingeborg Oxenstierna. Gift 2:o 1672-02-27 med sin sysslings dotter, grevinnan Märta Elisabet Oxenstierna af Croneborg, dotter av riksrådet och kanslirådet friherre Gustaf Oxenstierna och grevinnan Maria Sofia De la Gardie

Barn i gifte 1:o med Brita Bielke:

 • Hebbla, född 1644-07-13 i Stockholm, död i Stockholm 1667-06-12.
 • Sigrid, död 1650.
 • Anna Catharina, född 1653-04-06 i Stockholm, död 1656-04-19.
 • Nils, född 1654. Död 1684-11-07 i London (ihjälstucken av prins Filip av Savoyen-Soissons).
 • Anna Christina, född och död 1656 i Uppsala.
 • Per, född 1657, död som ung.
 • Carl Johan. Kapten. Stupad ogift 1677 i Skåne.

Barn i gifte 2:o med Märta Elisabet Oxenstierna af Croneborg:

 • Ebba Margareta, född 1672-12-16 i Stockholm, död i Stockholm 1736-10-05. Gift 1711-05-16 Ericsberg med riksrådet, friherre Ernst Johan Creutz nr 48.
 • Gustaf, född 1674-10-25 i Stockholm. Löjtnant. Död ogift 1706-02-09 Helgö.
 • Carl, född 1675-09-17 på Tuna, † som ung.
 • Fredrik, född 1676, † som barn.
 • Magdalena, född 1677, † som barn.


TAB 17

Claes Banér (son av Peder Banér, tab 15), född 1620. Landshövding, riksjägmästare. Död 1675-05-26 på Ekenäs. Gift 1651-08-17 i Stockholm med friherrinnan Ebba Sparre, dotter av riksrådet och presidenten friherre Peder Sparre nr 11 och fru Elsa Posse nr 14.

Barn:

 • Christina Banér, född 1652-07-24, i Stockholm, död 1685-01-09 Dannäs. Gift 1676-12-05 i Stockholm med amiralitetskaptenen Gabriel Kyle nr 5.
 • Per, född 1653-08-26, Död ogift 1708-10-16 i Livland.
 • Gustaf, född 1654-11-03 på Ekenäs. Överste. Död ogift.
 • Axel, död som ung.
 • Johan Banér, född 1659. Generallöjtnant. Död 1736. Se Tab. 18.
 • Hebbla Margareta Banér, född 1660-11-06, död 1694-01-22 i Stettin. Gift 1680-05-11 med friherre Alexander Palbitzki nr 67.
 • Axel Banér. Föd 1661-12-18 i Kalmar. Greve. Död 1742-07-29 i Stockholm. Gift 1708-01-07 med sin syssling friherrinnan Catharina Ebba Horn af Åminne, dotter av riksrådet och fältmarskalken friherre Bengt Horn af Åminne nr 2 och friherrinnan Ingeborg Banér.
 • Isak Banér, född 1662. Överste. Död 1713. Se tab 31.
 • Elsa Catharina, född 1663-01-05, död 1663-01-15.
 • Claes, född 1665-10-29 på Ekenäs. Död ogift.


TAB 18

Johan Banér (son av Claes Banër, tab 17) född 1659-06-14 Lidboholm. Generallöjtnant. Död 1736-12-15 i Stockholm. Vid sjutton års ålder anställd som fänrik vid ett garnisonsregemente, åtföljde han fältmarskalken Krister Horn till Riga, där han genom sin beslutsamhet vid en av mordbrännare anlagd eldsvåda räddade krutförrådet i fästningen och därigenom även staden. Han ingick därefter i främmande krigstjänst och tjänte under flera år i Österrikes, Hollands och Sachsens härar, utmärkande sig överallt för mod och skicklighet. När Carl XII vid nordiska krigets utbrott hemkallade alla i utrikes tjänst varande officerare och han av omständigheterna förhindrades att genast efterkomma befallningen, anklagades han och dömdes från liv, ära och gods, såsom den där icke åtlydt konungens påbud. Ehuru han vid återkomsten lade sin oskuld i dagen och frikändes, betraktades han af Carl med misstroende. Han öfvergick då till Holstein, där han utnämndes till geheimeråd och alltid med fosterländskt sinnelag bevakade Sveriges intresse mot Danmarks stämplingar. Med tiden förändrades konungens stämning mot honom och han utnämndes 1717 till svensk generallöjtnant för »betygadt nit och trogne tjenster». Två år därefter förordnades han till överhofmarskalk hos hertigen af Holstein, men öfverflyttade 1723 till fäderneslandet, och var under frihetstidens första skede mycket verksam vid riksdagarne för det Holsteinska partiets intressen. Gift 1:o 1705-11-23 med sin sysslings dotter, friherrinnan Margareta Charlotta Banér, dotter av överstelöjtnanten friherre Gustaf Carl Banér och grevinnan Ebba Charlotta Leijonhufvud (Lewenhaupt nr 2). Gift 2:o 1707 med sin sysslings dotter grevinnan Ulrika Christina Vellingk, dotter av kungliga rådet och generalguvernören friherre Mauritz Vellingk nr 72 och friherrinnan Ebba Margareta Banér.

Barni gifte 1:o med Margareta Charlotta Banér:

 • Hedvig Sofia Banér, född 1706-11-03, död 1780-01-05. Gift 1726-05-10 med kammarherren greve Gustaf Ulf Bonde af Säfstaholm nr 64.

Barn i gifte 2:o med Ulrika Christina Vellingk:

 • Johan Mauritz Banér, född 1708. Kammarherre. Död 1767. Se tab 19.
 • Ebba Margareta Banér, född 1710-03-03. Död 1731-08-16 i Stockholm. Gift 1729-12-15 på Djursholm med riksrådet och generalguvernören Gustaf Fredrik von Rosen.
 • Svante, född 1712, † som ung.

TAB 19

Johan Mauritz Banér (son av Johan, tab 18). Född 1708-02-00. Kammarherre. Död 1767-09-22 på Ekenäs. Gift 1732-11-30 med friherrinnan Hedvig Ulrika Catharina Ribbing af Zernava, dotter av generallöjtnanten friherre Gabriel Ribbing af Zernava och grevinnan Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Vasa.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1733. Överste. Död 1811. Se Tab. 20.
 • Ulrika Eleonora, född 1736-11-12 Boxholm, död ogift 1765-04-02.
 • Hedvig Christina, född 1737, död ogift 1810-05-05 i Norrköping.
 • Ebba Magdalena, född 1739-08-10 på Ekenäs, död 1739-12-22.
 • Mauritz Axel, född 1740-12-20, död ogift 1755-01-21.
 • Ebba Margareta, född 1746-10-18 på Ekenäs, död 1822-11-17. Gift 1:o 1784-02-17 på Ekenäs med sin broders svåger generalmajoren greve Gustaf Cronhielm af Flosta. Gift 2:o 1803-09-09 på Ekenäs med vice presidenten friherre Axel Johan von Köhler i hans 3:e gifte.
 • Svante, född 1747. Major. Död 1817. Se Tab. 24.

TAB 20

Johan Gabriel Banér (son av Johan Mauritz, tab 19). Född 1733-10-12 Boxholm. Överste i fransk tjänst 1760. Död 1811-11-21 på Björkvik. Gift 1764-12-02 på Stockholms slott med hovfröken, grevinnan Lovisa Fredrika Cronhielm af Flosta, dotter av generallöjtnanten greve Johan Cronhielm af Flosta och hans 1:a fru grevinnan Sigrid Bonde af Björnö.

Barn:

 • Sigrid Ulrika, född 1766-09-01, död 1785-01-18 på Björkvik.
 • Johan, född 1767-08-29, på Ekenäs, död 1772-11-18 på Björkvik.
 • Johan Gustaf, född 1775. Överstelöjtnant. Död 1843. Se Tab. 21.

TAB 21

Johan Gustaf Banér (son av Johan Gabriel. tab 20). Född 1775-05-01 i Norrköping. Överstelöjtnant. Död 1843-06-25 i Stockholm. Gift 1810-08-24 med Maria Susanna Louise Margareta von Both, dotter av Carl von Both till Kalkhorst i Mecklenburg och Sofia von Oertzen, till Roggow.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1811-05-23, i Norrköping, död 1834-07-05 Signildsberg. Gift 1832-10-14 med sin faders syssling. Överstekammarjunkaren greve Gustaf Bonde af Björnö i hans 1:a gifte.
 • Ebba Märta Matilda Johanna, född 1812-05-02 på Björkvik, död 1895-07-18, i Stockholm. Gift 1:o 1831-05-02 Carl Fredrik von Both. Gift 2:o 1842-10-27 i Stockholm med utrikesstatsministern friherre Christoffer Rutger Ludvig Manderström.
 • Sigrid Fredrika Juliana, född 1813-11-14 på Björkvik. Död 1856-08-19 i Stockholm i kolera. Gift 1840-09-15, på Sjöö med justitierådet greve Nils Snoilsky.
 • Johan, född 1817. Godsägare. Död 1863. Se tab 22.
 • Julie Vilhelmina Elise Susanna, född 1821-10-13 på Sjöö. Död 1911-02-20, i Stockholm,. Gift 1841-05-24 på Sjöö med sin svåger samt faders syssling, överstekammarjunkaren greve Gustaf Bonde af Björnö i hans 2:a gifte.

TAB 22

Johan Banér (son av Johan Gustaf, tab 21), född 1817-04-17 på Sjöö, död 1863-05-01 i Stockholm. Gift 1839-09-15 i Stralsund med Maria Antonia Vilhelmina Amalia von der Lancken-Wakenitz, dotter av generaladjutanten Carl Fredrik Bernhard von der Lancken-Wakenitz och Emilia Lovisa von Wakenitz.

Barn:

 • Johan Fritz Axel Gabriel, född 1840-06-12 på Sjöö. Kadett vid Karlberg 1855-02-15. Avgick därifrån 1863-07-31. Död 1864-02-06 i Nizza.
 • Ebba Mariana Emilia Antonia, född 1842-01-31, död 1875-08-17 i Stockholm.
 • Johan, född 1843-07-18. Död 1867-03-20 i Stockholm.
 • Per, född 1845. Underlöjtnant. Död 1901. Se tab 23.
 • Margareta, född 1848-10-09 på Sjöö. Gift 1:o 1867-08-28 i Stockholm med hovstallmästaren greve Gustaf Magnus Edvard Ruuth från vilken hon blev skild 1875 i hans 1:a gifte. Gift 2:o 1893-07-02 i Stockholm med kommerserådet friherre Hugo Vilhelm Johan Natanael Rehbinder.
 • Sigrid, född 1850-08-25 på Sjöö, död 1876-10-29 i Stockholm. Gift 1872-09-30 i Stockholm med överkammarherren Carl Ludvig Mattias Rosenblad i hans 1:a gifte.

TAB 23

Per Banér (son av Johan, tab 22), född 1845-11-26 på Sjöö. Kadett vid Karlberg 1862-01-20. Utexaminerad 1867-11-20. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1867-11-26. Avsked 1873-06-12. Död 1901-07-27 på Sjöö. Innehade Sjöö fideikommisset. Gift 1874-01-08 i Berlin med Henrietta Clara Teresa Hedvig Grossmann, född 1856-03-20 i Breslau, död 1925-07-26 i Leipzig (Solna förs db), dotter av riddargodsägaren och kretsdomaren i Schlesien Alexander Grossmann och Clara Gothein.

Barn:

 • Elsa Hedvig Charlotta Clara Alexandra, född 1875-11-12 i Baden-Baden. Gift 1895-05-16 i Berlin med konteramiralen i tyska marinen, KSO2kl mm. Hugo Gustaf Eugéne Carl von Cotzhausen, född 1863-05-14 i Köln.

TAB 24

Svante Banér (son av Johan Mauritz, tab 19), till Ekenäs. Född 1747-09-21 på Ekenäs. Major. Död 1817-09-04 på Ekenäs. Gift 1:o 1785-10-23 Mem med friherrinnan Christina Sofia Hamilton af Hageby, dotter av överkammarherren och landshövdingen friherre Fredrik Ulrik Hamilton af Hageby och grevinnan Hedvig Maria Taube. Gift 2:o 1806-12-16 i Söderköping med Carolina Matilda Wallenstråle, dotter av kanslirådet Fredrik Ulrik Wallenstråle och Märta Silfverstedt.

Barn i gifte 1:o:

 • Johan Mauritz, född 1787-03-23 på Ekenäs, död 1789-09-20.
 • Hedvig Ulrika, född 1789-02-26 på Ekenäs, död på Ekenäs 1805-08-05.
 • Sten Fredrik, född 1791-08-17, på Ekenäs, död 1791-08-19.
 • Axel Fredrik, född 1794-06-07 på Ekenäs, död på Ekenäs 1795-03-11.
 • Svante, född 1797. Kammarjunkare. Död 1847. Se tab 25.

Barn i gifte 2:o:

 • Johan Gustaf Eskil, född 1808. Godsägare. Död 1889. Se Tab. 26.
 • Hedvig Märta Henrietta Carolina, född 1812-01-17 på Ekenäs, död i Ekenäs 1812-05-21.
 • Carl Johan Lars Svante, född 1817. Underlöjtnant. Död 1854. Se Tab. 30.

TAB 25

Svante, (son av Svante, tab 24), född 1797-07-02 på Ekenäs. Fänrik 1814-07-12. Kammarjunkare. Död 1847-09-10 Ring. Gift 1820-01-25 med Mariana Viktoria Nordenbielke, född 1793-05-01, död 1829-05-16 på Ekenäs, dotter av översten Lars Bogman, adlad Nordenbielke, och Anna Margareta Ståhl.

Barn:

 • Anna Sofia Viktoria, född 1820-11-18 på Ekenäs, död 1866-09-21 Svenneby. Gift 1845-08-25 på Svenneby med premiärlöjtnanten friherre Ivar Otto Herman Koskull, i hans 1:a gifte, född 1817, död 1899.
 • Johan Lars Svante, född 1821-11-30 på Ekenäs. Död ogift 1900-07-09 i Stockholm.
 • Hedvig Mariana, född 1826-11-19 på Ekenäs, död 1826 nio dagar gammal.

TAB 26

Johan Gustaf Eskil, (son av Svante, tab 24), född 1808-05-03 på Ekenäs. Inköpte 1834 av sin broder friherre Svante Banér det gamla stamgodset Ekenäs, som han år 1880 försålde till greve Philip Klingspor. Död 1889-02-24 i Norrköping. Gift 1832-10-02, Mauritsholm med Hedvig Carolina Sederholm, född 1809-08-26 i Stockholm, död 1897-11-10 i Norrköping, adoptivdotter till grosshandlaren Johan Fredrik Sederholm.

Barn:

 • Johan Gustaf Svante Edvard, född 1833. Kapten. död 1919. Se Tab. 27.

TAB 27

Johan Gustaf Svante Edvard, (son av Johan Gustaf Eskil, tab 26), född 1833-07-02 på Ekenäs. Kadett vid Karlberg 1847-09-27. Utexaminerad 1853-04-20. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1853-05-10. Löjtnant 1860-04-03. Kapten 1872-04-05. RSO 1877-12-01. Avsked 1883-07-23. Död 1919-02-21 på Ås i Örtomta socken Östergötlands län. Han innehade efter friherre Per Banérs död 1901 Sjöö fideikommiss. Gift 1862-08-25 Vittskövle s län med Helga Ulrika (Helja) Dahlström, född 1839-01-24 i Stockholm, död 1917-11-15 på Ås, Örtomta förs Östergötlands län ]], dotter av landshövdingen Jakob Axel Dahlström och Christina Hagerman.

Barn:

 • Carl Axel Eskil Johan, född 1863-10-23 Ekhult, död Björsäters socken Östergötlands län 1863-11-12.
 • Eskil Johan Helge, född 1864. Överste. Se Tab. 28
 • Per Johan Gustaf Sten, född 1867. Lantbrukare. Död 1916. Se Tab. 29.
 • Ebba, född 1873-02-22 på Ås. Gift 1908-07-02 Örtomta kyrka med överstelöjtnanten Carl Seth Teodor Gyllensvärd, född 1856.

TAB 28

Eskil Johan Helge, (son av Johan Gustaf Svante Edvard, tab 27), född 1864-12-05 Ekhult. Friherre. Elev vid Krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid 1:a livgrenadjärregementet 1886-11-05. Löjtnant 1892-04-01. RPrRÖO4kl 1895. Ordonnansofficer hos kronprins Gustaf 1896-12-07. RPrKrO3kl 1897. Innehar av TMM av år 1897. OII:sJmt 1897-09-18. RBadZLO2kl med ekl. 1899. Kapten i regementet 1902-12-19. Adjutant hos kronprins Gustaf 1902-12-20. RPrRÖO3kl 1905, kronan till samma orden 1907. GVSbm 1906-09-20. RSO 1906-12-01. OII:sGbmt 1907-06-06. Adjutant hos konungen 1908-01-10. RDDO 1909-05-03. RRS:tStO2kl 1910. Major vid Hälsinge regemente 1911-07-13. Överstelöjtnant i armén 1914-10-30. Överstelöjtnant vid Södra Skånska infanteriregementet 1914-12-31. Överste på reservstat vid II arméfördelningen 1918-06-20. Överadjutant hos konungen 1918-06-20. KSO2kl 1923-06-06. Avsked såsom överste på reservstat 1925-02-20. GV:sJmt 1928. RÖJKr03kl. Innehar Sjöö fideikommiss i Holm's förs, Uppsala län sedan 1920-03-14. Död 1930-10-01 i Stockholm. Gift 1915-11-01 i Ronneby med Agda Gunhild Westerlund, född 1883-12-14 i nämnda stad, dotter av fil. doktor Carl Agardh Westerlund och Augusta Wilhelmina Lindstedt.

Barn:

 • Margareta född 1918-01-14 i Lunds stads förs. Studentexamen i Stockholm 1936-05-23. Filosofie kandidat examen vid Stockholms Högskola 1939-12-15.
 • Sten Johan Eskil, född 1920-05-02 på Ås i Örtomta förs, Östergötlands län.

TAB 29

Per Johan Gustaf Sten (son av Johan Gustaf Svante Edvard, tab 27), född 1867-07-13 på Ås. Arrenderade Skadevi i Häggeby socken Uppsala län. Död Häggeby socken Uppsala län 1916-02-21. Gift 1906-09-02 i Hälsingborg med Ebba Sigrid Maria Fredrika Silfverskiöld, född 1879-11-29 i Ystad, död 1926-10-19 i Stockholm. Dotter av ryttmästaren Ernst Fredrik Constantin Silfverskiöld, och Gerda Samuella Maria Åberg.

Barn:

 • Ebba Sigrid Helja, född 1907-10-27 i Stockholm, död 1925-09-22 på Sigridsborg, Hälsingborg. Begraven i Hälsingborg
 • Johan Gustaf Carl Svante (Jan), född 1912-05-16 i Stockholm.

TAB 30

Carl Johan Lars Svante, (son av Svante, tab 24), född 1817-06-05 Ekenäs. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1833-09-14. Underlöjtnant livgrenadjärregementet 1837-08-11. Avsked 1845-04-21. Död 1854-03-19 Mauritzholm Gift 1847-09-24 i Jönköping med Christina Maria Charlotta Bergenstråhle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1857-09-15 i Adelövs kyrka [Jönköpings län] med generaldirektören Magnus Huss, adlad Huss, född 1807, död 1890), född 1828-07-11 död 1891-11-01 i Stockholm, dotter av generaladjutanten och landshövdingen Claes Gabriel Bergenstråhle, friherre Bergenstråhle, och friherrinnan Christina Sofia Lybecker.

Barn:

 • Carolina Märta Sofia, född 1848-10-17, död 1862-11-23 i Stockholm.

TAB 31

Isak, (son av Claes, tab 17), född 1662. Fänrik vid Mauritz Vellingks infanteriregemente. Löjtnant vid G. M. Lewenhaupts regemente 1688-10-02 kapten vid Nils Bielkes regemente. Major vid Nils Bielkes regemente 1695-02-25. Var överstelöjtnant vid Nils Bielkes regemente 1697. Överste i engelsk tjänst. Reste sedan till Amerika och dog i Amerika i Filadelfia 1713-11-11 och begraven i Svedesbors kyrka nära Penn's Neck. Gift med Marie Losquette av fransysk börd, död 1748 i Filadelfia, dotter av Paul Losquette till Penn's Neck, Salem County, West Jersey. Deras barn kommo till Sverige 1727.

Barn:

 • Claes, född 1706 i Filadelfia, död i Filadelfia 1708.
 • Maria, född 1708-02-20 i Filadelfia, död 1746-10-14, Stegeborg. Gift 1:o 1737 med generalmajoren friherre Schering Rosenhane, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1738. Gift 2:o 1743-03-03 med översten Verner Detlof von Schwerin, naturaliserad von Schwerin af Spantekow, född 1694, död 1762.
 • Gustaf, född 1710-04-15 i Filadelfia. Student i Uppsala (Um.) 1732-05-11. Hovjunkare (SAB.) 1737-08-15. Kammarherre (SAB.) 1738-06-26. Död ogift 1792-02-25 i Stockholm.
 • Paul, född 1712. Kaptenlöjtnant. Död 1787. Se Tab. 32

TAB 32

Paul, (son av Isak, tab 31), till Ökna i Näshulta socken Södermanlands län. Född 1712-04-03 i Filadelfia. Volontär vid amiralitetet 1728. Lärstyrman vid amiralitetet 1730-04-29. Medelstyrman 1736-06-30. Löjtnant 1736-06-26. Kaptenlöjtnant 1743-03-18. Avsked. Död 1787-03-21 Tomt Han tjänade i yngre åren även i engelska flottan. Gift 1751-06-00 med friherrinnan Anna Charlotta Kurck, född 1718-04-17 i Kasan i Ryssland, död 1774-08-04, dotter av majoren friherre Knut Kurck, och Anna Berner.

Barn:

 • Johan Axel, född 1753-09-22 på Stora Brevik i Lidingö socken Stockholms län. Volontär vid Södermanlands regemente 1764-09-18. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1765-05-20. Sergeant 1771-09-02. Fänrik 1772-06-17. Död 1774-01-11 på Ökna.
 • Anna Maria, född 1755-08-31, död 1786-02-14.
 • Per Gustaf, född 1759. Kapten. Död 1802. Se Tab. 33

TAB 33

Per Gustaf, (son av Paul, tab 32), född 1759-01-08 på Stora Brevik i Lidingö socken Stockholms län. Page vid hovet 1772-01-28. Sergeant vid Södermanlands regemente 1773. Fänrik vid Södermanlands regemente 1774-06-06. Löjtnant 1780-03-15. Stabskapten 1782-08-23. Avsked 1792-12-20. Död 1802-11-15 Grinda. Bevistade fälttåget i Finland 1788–1790. Gift 1791-06-09 Tista med grevinnan Hedvig Eleonora Creutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1804-10-15, på Grinda med ambassadsekreteraren George Pierre Jennings, född 1769, död 1836), född 1763-11-03, död 1806-11-28 på Grinda, dotter av översten greve Jakob Ernst Creutz, och grevinnan Christina Magdalena Stenbock.

Barn:

 • Anna Magdalena, född 1794-02-23 död 1814-03-02 i barnsäng Täckhammar. Gift 1812-06-23 på Täckhammar med kammarherren friherre Bleckert Gustaf Vilhelm Wachtmeister af Björkö, i hans 1:a gifte, född 1786. Död 1841.

TAB 34

Axel Gustafsson Banér (son av Gustaf Axelsson Banér, tab 11), född 1594-09 på Djursholm. Död 1642-08-12 på Ulfsunds kungsgård. Han blev 1623 riksstallmästare, 1629 ståthållare på Västerås slott, 1633 riksråd och ståthållare över Västmanland och Västra Dalarna, 1634 riksmarskalk och drottning Kristinas guvernör samt därefter lagman öfver Kalmar län och Öland. Han var väl ej i besittning av några särskildt framstående själsegenskaper, men hans sympatiska och ridderliga väsen var särskilde ägnadt att vinna hjärtan och var han bl. a. Gustaf II Adolfs förklarade gunstling. I rådet slöt han sig, i motsats mot den äldre brodern, till det Oxenstiernska partiet.Gift 1:o 1624-04-25 på Stockholms slott med Barbro von Saletta, dotter av Christoffer von Saletta och Dorotea von Rosenhagen. Gift 2:o 1631-05-22 på Stockholms slott med hovfröken grevinnan Ebba Brahe, dotter av riksrådet greve Abraham Brahe och friherrinnan Elsa Gyllenstierna af Lundholm. Gift 3:o 1641 i Stockholm med sin kusins dotter, friherrinnan Carin Bielke, dotter av riksrådet Nils Bielke, friherre Bielke nr 6 och friherrinnan Ingeborg Bengtsdotter Oxenstierna.

Barn i gifte 1:o med Barbro von Saletta

 • Gustaf , född 1625.† i Uppsala 1642-04-06.
 • Christina Dorotea, friherrinna till Gamla Karleby, född 1626-02-01 i Stockholm, † 1696-10-20. Gift 1647-06-27 i Stockholm med översten friherre Erik Leijonhufvud nr 26.
 • Margareta Anna, † 1631.

Barn i gifte 2:o med Ebba Brahe

 • Maria Eleonora, friherrinna till Gamla Karleby, född 1632-05-17. † 1660-12-06. Gift 1651-12-02 i Stockholm med riksrådet och presidenten, friherre Gustaf Posse af Hedensund nr 25.
 • Abraham Nils, född 1633-05-20 på Strömsholm, † ung.
 • Elsa Ebba, friherrinna till Gamla Karleby, född 1634-05-05 i Stockholm, † i Stockholm 1682-04-11. Gift 1654-08-09 i Stockholm med riksrådet och generalguvernören friherre Gustaf Kurck nr 16.
 • Barbro Margareta, friherrinna till Gamla Karleby, född 1634-05-05 i Stockholm, † i Stockholm 1691. Gift 1657 med riksrådet och överståthållaren i Stockholm friherre Göran Gyllenstierna, greve Gyllenstierna af Björksund och Helgö nr 45.
 • Beata, född 1636-02-22 på Stockholms slott, † ung.
 • Elsa Ebba, född 1637-04-08 på Stockholms slott, † ung.
 • Anna Catharina, född 1637-04-08 på Stockholms slott. † 1639-07-06 Rydboholm .

Barn i gifte 3:o med Carin Bielke

 • Ingeborg, friherrinna till Gamla Karleby, född 1641-11-06 på Stockholms slott, † 1675-07-22. Gift 1662-09-16 i Stockholm med riksrådet och fältmarskalken friherre Bengt Horn af Åminne nr 2.


TAB 35

Johan Banér (son av Gustaf Axelsson Banér, tab 11), född 1596-06-23 på Djursholm, död 1641-05-10 i Halberstadt. Riksråd och fältmarskalk. 1634 utnämnd till fältmarskalk öfver hela svenska hären, mottog han trupperna nästan i upplösningstillstånd. Han återställde ordningen och slog de kejserligas och sachsarnes förenade härar vid Wittstock 1636. Följande året belägrade han Leipzig och var nära att intaga staden, då österrikarna under Gallas tvingade honom till ett återtåg, varunder han behövde hela sitt snille och mod för att hålla sig uppe och ej bliva alldeles förjagad ur Tyskland. Med nya förstärkningar från Sverige kunde han åter gå anfallsvis tillväga, inbröt 1639 ånyo i Sachsen och slog en förenad kejserlig-sachsisk här vid Chemnitz samt utbredde sig öfver hela nordöstra Böhmen. I början af 1641 inbröt han oförmodadt i Franken och sökte öfverrumpla Regensburg, där tyska riksdagen var samlad. Men övergifven av sina allierade, fransmännen, måste han anträda ett äventyrligt återtåg, varunder han insjuknade, och döende buren på en bår, uppgav han sin anda i Halberstadt d. 10 maj 1641. Gift 1:o 1623 med Catharina Elisabet von Pfuel, dotter av Adam von Pfuel till Viechel, Jensfeld och Welsekendorff och Barbara von Burgedorff. Gift 2:o 1636-07-25 med grevinnan Elisabet Juliana av Erpach, dotter av greve Georg av Erpach och Maria af Barby. Gift 3:o 1640-09-16 med markgrevinnan Johanna Margareta av Baden-Hochberg i hennes 1:a gifte, dotter av markgreven Fredrik V av Baden-Hochberg och hertiginnan Barbara av Würtemberg. (När Johan och Johanna Margareta firade sitt bröllop på slottet Arolsen, inlopp underrättelse att österrikarna under Piccolomini var på väg att angripa svenskarnes läger lämnade Johan bröllopet och brud och ilade i sporrsträck till lägret. Ett par dagar därefter, när allt åter var lugnt, lät han hämta sin unga maka och emottog henne under dånande kanonad framför svenska hären uppställd i slagordning.)


Barn i gifte 1:o med Catharina Elisabet von Pfuel:

 • Gustaf Adam, född 1624, död 1681. Se grevliga ätten Banér nr 11.
 • Christina Barbro Banér, född 1627, † ogift 1650-02-05.
 • Catharina, † 1650.
 • NN, född 1631 på hösten.
 • Anna, född 1635-03-05, död 1636-05-01.


TAB 36

Carl Banér (son av Gustaf Axelsson Banér, tab 11), född 1598-10-17 på Segersjö (där fadern satt i fängelse), Statssekreterare samt vice guvernör i Preussen. † 1632-04-11 i Elbing. Blev 1626 öfverkammarherre, följande år guvernör i Marienburg och 1628 statssekreterare. 1631 förordnades han till vice guvernör i Preussen. Synes haft det viktiga uppdraget att under Gustaf II Adolfs fälttåg sörja för arméns proviantering. Gift 1628-01-06 på Stockholms slott med sin kusins dotter friherrinnan Christina Sigrid Bielke, dotter av riksrådet och rikskansleren Svante Bielke och grevinnan Elisabet Leijonhufvud (Lewenhaupt nr 2).

Barn:

 • Gustaf Banér, född 1629. Riksråd och president. † 1680. Se Tab. 37.
 • Svante, född 1629-12-02 i Uppsala. † 1642-04-22.
 • Elisabet, född 1631, † 1646-03-27.
 • Sten, född 1632, † ung.


TAB 37

Gustaf Banér (son av Carl Banér, tab 36), Född 1629-01-02. Riksråd. Guvernör över Västergötland. President i krigskollegium. Död 1680-01-02. Gift 1:o 1662-12-07 i Stockholm med friherrinnan Sofia Christina Cruus af Gudhem, dotter av kammarrådet Johan Cruus af Edeby nr 69 och grevinnan Catharina Oxenstierna af Södermöre nr 4. Gift 2:o 1670-01-16 i Stockholm med sin sysslings dotter, friherrinnan Anna Christina Bååt, dotter av riksrådet och riksskattmästaren Seved Bååt och friherrinnan Magdalena Stenbock.

Barn i gifte 1:o med Sofia Christina Cruus af Gudhem:

 • Elisabet, † ung.
 • En dotter, † ung.
 • Carl, född 1666 † 1667.Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: