:

Wrangel af Adinal nr 199

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrlig †

Introd. 1731. Utdöd 1833-10-21.

Ätten tillhör huvudlinjen Hoebbet-Adinal (se adliga ätten Wrangel), av vars förgreningar endast huset Adinal blivit representerat på svenska riddarhuset.

På riddarhusgenealogien över ätten uppgives, att kaptenen Reinhold Wrangel jämte sin broder, landshövdingen Didrik Wrangel, upphöjdes i friherrlig värdighet den 28 oktober 1680. Friherrebrevet (i avskrift i riddarhusarkivet) är emellertid utfärdat endast för den sistnämnde och hans efterkommande, och endast denne blev tre veckor senare, den 20/11, introducerad under nr 81 i gamla matrikeln. Efter uppräknandet av Didrik Wrangels förtjänster heter det visserligen i sagda urkund, att »Alltså och emedan han – – –: Taga Wi deraf anledning icke mindre honom än hans broder för detta (!) med detta Vårt nådetecken att anse och ihugkomma», men fortsättningen lyder: »att Wi härmed af kungl. makt och myndighet unna, skänka och gifva honom landshövdingen Didrik Wrangel» etc. Den omtalade brodern namngives för övrigt icke alls, och man kan så mycket mindre vara berättigad att anse kaptenen Reinhold därmed vara avsedd som Didrik hade även en tredje broder Gustaf, fältmarskalkslöjtnant och guvernör i Wismar (1675), död 1688, vars förtjänster legat närmare till hands att anföra i broderns friherrebrev än kaptenen Reinholds. Riddarhusgenealogierna bruka i alla de fall, då två (eller flera) bröder samtidigt nobiliserats, använda uttrycket »adlad (friherre) jämte sin broder», men detta saknas i uppgifterna om bröderna Didrik och Reinhold Wrangel, och i stället står för var och en av dem endast »friherre den 1680-10-28». Detta tyder på att, när riddarhusgenealogierna upprättades i medlet av 1700-talet, något bevis för att de samtidigt upphöjts i friherrevärdighet icke funnits, utan att man antagit, att Reinhold erhållit nämnda värdighet såsom förutsättning för sonens senare skedda introduktion. Emellertid är det tydligt, att sonen, dåvarande översten, sedan fältmarskalken Carl Henrik Wrangel, vid introduktionen 1731 icke hade något friherrebrev att stödja sig på. Då introduktionsdeputationens berättelse den 22/1 nämnda år föredrogs inför ridderskapet och adeln, anföres i protokollet för en var av dem, som introducerades, det adels- eller naturalisationsbrev, som låg till grund för deras introduktion, men för Carl Henrik Wrangel endast följande anteckning: »beviljades herr översten såsom en mycket meriterat man introduktion bland friherrarne, näst efter dem som förut intagne äro». Han erhöll också ett nytt friherrligt nummer (nr 199) och introducerades således icke på farbroderns friherrenummer, nr 81, vilket vid revisionen av matrikeln 1727 uteslutits på grund av dennes 1693 skedda upphöjelse i grevlig värdighet, men till vilket han bort vara berättigad, om fadern verkligen blivit friherre på samma gång som Didrik. [Ridd. och adelns protokoll.]

Enligt diplomavskrift i riddarhusarkivet skall i vapnet eken i fjärde fältet stå på en grön kulle samt hjälmtäcket vara silver, svart och blått.

I enlighet med uppgifterna på ättens riddarhusgenealogi upptagas här nedan Reinhold Wrangels alla barn, men däremot icke den ättegren, som bildades av en av sönerna, Georg Johan, emedan den aldrig blivit introducerad. Denna ättegren fortlever ännu i Ryssland (eller rysk emigration), varest den genom olika senatsbeslut 1855 och 1865 fått bekräftelse på friherrevärdighet och rättighet att föra rysk barontitel.

TAB 1

Herman von Wranghele. »In utroque jure baccalaureus » 1342. Vasall i Wierland 1367, 1382.

Barn:

 • Hans Wrangel, till Oegel i Maholms socken, Wierland, 1390, 1406.

Barn:

 • Wolmar Wrangel, till Hoebbet i Tristfers socken, Wierland, som han köpte 1459.

Barn:

 • Bertold Wrangel, till Jess i Haljalls socken, Wierland, 1460. Var manngerichtsassessor 1465–1472. Ombud vid lantdagen i Riga 1482. Död före 1487-10-09. Gift med Margareta Deken, som levde ännu 1497, dotter av riddaren Jakob Deken och Margareta Brakel.

Barn:

 • Wolmar Wrangel, till Adinal i Haljalls socken, Mustajöggi i Narva socken m. m., vilka han köpte 1489 av sin broder Didrik. Var 1487 manngerichtsassessor i Wierland. Död 1508-02-15. Gift med Anna von Rosen.

Barn:

 • Wolmar Wrangel, till Adinal m. m. 1520. Mannrichter i Estland 1542–1548. Död omkr. 1554. Gift med Dorty Maydell, dotter av ryttmästaren vid estländska adelsfaneregementet Johan Maydell, en av stamfäderna för friherrliga ätten Maydell, och Eufemia von Nieroth.

Barn:

 • Hans Wrangel, till Adinal. Kapten i svensk tjänst. Död före 1589. Gift 1547 med Anna Bolswing, dotter av westfaliska adelsmannen Henrik Bolswing och Margareta Staël von Holstein.

Barn:

 • Hans Wrangel, till Adinal samt Heimar i Merjama socken i Estland, som han fick genom sitt gifte. Hakenrichter i Wieck. Mannrichter i Estland 1624. Död 1654 i Reval och begraven s. å. 4/7 i domkyrkan därst. Gift 1:o 1595 med Gertrud von Fersen, dotter av Lorens von Fersen och Adelheid Hansdotter von Wrangel. Gift 2:o före 1625 med Kunigunda von Farensbach, begraven 1662-02-12 i domkyrkan i Reval, dotter av Didrik von Farensbach, till Heimar och Elisabet Schwarzhof.

Barn:

 • 1. Herman Wrangel, till Adinal och Kattel. Var 1642 lantråd i Estland och 1647 kapten i svensk tjänst. Begraven 1666-02-25 i S:t Nikolai kyrka i Reval. Gift med Beata Wachtmeister, begraven 1685-01-26 i S:t Nikolai kyrka i Reval, dotter av lantrådet Claes Wachtmeister och Elisabet Wrangel, av huset Sauss.

Barn:

 • Gustaf Hermansson Wrangel född 1630, † på Kålshult i Nottebäck sn/G och begravd 1688-10-26 i Nottebäcks kyrka. Kommendant, fältmarskalk och löjtnant i Wismar. Gift 1653-06-26 i Stockholm med Maria Pedersdotter Sparre, levde 1713 då hon ännu ägde Kålshult. Dotter till Peder Eriksson Sparre och hans 1:a fru Elsa Posse
 • Didrik Wrangel, friherre och greve Wrangel af Adinal, född 1637. K. råd och president. Död 1706. Se grevliga ätten Wrangel af Adinal nr 37.
 • Reinhold Wrangel. Kapten. Död 1686. Se Tab. 2.

TAB 2

Reinhold Wrangel (son av Herman Wrangel, Tab. 1), till Urbs, Sontagk, Bockenhof, Kidijerw och Korrofer. Kapten vid Tavastehus infanteriregemente 1670-03-28. Avsked 1674-09-04, död 1686-03-06. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Anna Margareta von Zöge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1658 med generalmajoren Reinhold Liwe, friherre Liwe, nr 45, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1665. Gift 3:o med Georg Anton von Reich), begraven 1693-02-10 i Revals domkyrka, dotter av överstelöjtnanten Joakim Fredrik von Zöge och Helena Horn af Kanckas.

Barn:

 • 2. Otto Magnus. Ryttmästare vid estniska adelsfaneregementet. Var 1700 i sachsisk tjänst. Återkallades till Sverige och blev löjtnant vid livdrabantkåren s. å. 18/7. Kaptenlöjtnant därst. och generalmajor 1707-08-12. Bevistade landstigningen på Seland, slaget vid Narva, övergången av Dünafloden och slaget vid Klissov. Anförde livdrabantkåren under de följande årens fälttåg i Polen. Stupade ogift 1708-07-04 i slaget vid Holovzin.
 • 2. Reinhold, född 1673. Livdrabant 1700-04-03. Stupade ogift s. å. 20/11 i slaget vid Narva vid Carl XII:s sida och begraven i Knutby kyrka, Stockholms län, där hans vapen finnes.
 • 2. Beata Christina, död 1703. Gift med majoren Carl Reinhold Rehbinder, född 1678, död omkr. 1720.
 • 2. Anna Helena, levde ännu 1733. Gift 1:o med överstelöjtnanten vid Stackelbergs infanteriregemente Wolmar Johan Bock, död 1710-07-00 under belägringen av Dünamünde. Gift 2:o med majoren vid nämnda regemente Robert Stackelberg.
 • 2. Herman Gustaf. Löjtnant vid flottan. Död ogift i Lissabon.
 • 2. Carl Henrik, friherre Wrangel af Adinal född 1681. Fältmarskalk. Död 1755. Se Tab. 3.
 • 2. Georg Johan. Ryttmästare vid estniska adelsfaneregementet 1704-02-16. Konfirm.fullm. 1706-12-06. Sedan arrendator av godset Lustifer. Död 1719. Gift 1705-10-19 i Nikolaikyrkan i Reval med friherrinnan Sofia Helena Taube af Karlö, död efter 1746, dotter av översten Ludvig Vilhelm Taube af Karlö, och Barbara Sofia von Ramm. Från deras son Nils Johan, född 1709, död 1778, härstammar en i Sverige icke introducerad, i Ryssland eller i rysk emigration levande gren (huset Sompäh) med rysk baronlig värdighet.
 • 2. Reinhold Gottlieb, född 1685. Livdrabant 1700-06-25. Död 1702-08-00.
 • 2. Eva Juliana, född 1686, död 1739-09-18 i Reval. Gift 1:o med ryttmästaren vid estniska adelsfaneregementet Fromhold Knorring, född 1673, död 1722-05-19. Gift 2:o med överstelöjtnanten Gustaf Reinhold Lode från Livland, född 1669.

TAB 3

Carl Henrik, friherre Wrangel af Adinal (son av Reinhold Wrangel, Tab. 2), till Sontack, Urbs och Erwita samt Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län. Född 1681-01-28 i Hapsal, Estland. Ryttare vid Tiesenhausens regemente 1697. Rustmästare vid livgardet 1699. Furir därst. 1700-04-03. Fänrik s. å. 11/9. Löjtnant 1701-02-16. Kapten 1705-12-21. Överstelöjtnant vid skånska stånddragonregementet 1709-01-22. Transp. till Östgöta infanteriregemente med överstes karaktär 1721-11-15. Överste för Tavastehus läns infanteriregemente 1727-08-30. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1728-02-29. Introducerad såsom friherre 1731-01-22 (se historiken). Generalmajor 1732-09-04. Överste för Skaraborgs regemente 1739-03-24. Generallöjtnant samt överste för Närkes och Värmlands regemente 1743-08-05. General s. å. 9/8. Avsked 1748-02-03. KSO s. å. RPrO de la Générosité. Fältmarskalk samt KmstkSO 1755-01-14. Död s. å. 23/3 på Sperlingsholm och ligger jämte sin fru begraven (s. å. 14/8) i gröna marmorsarkofager i Sperlingska graven i Halmstads kyrka. 'Han blev den 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Moskva, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Bevistade kriget i Finland på 1740-talet och förlorade därunder, icke av brist på hjältemod men för brott emot förnuftiga krigsregler, det minnesvärda slaget vid Willmanstrand den 1741-08-23, där han förde befälet och varest han mistade ena armen och blev fången av ryssarna.' Gift 1718-03-31 g. st. (palmsöndagen) i Moskva m, grevinnan Marta Helena Horn af Rantzien, född 1690, bortförd 1704 i rysk fångenskap, död 1777-05-13 på Sperlingsholm och begraven s. å. 10/6, dotter av riksrådet och generalfälttygmästaren Henning Rudolf Horn af Rantzien, friherre och greve Horn af Rantzien, och grevinnan Helena Sperling.

Barn:

 • Henning Reinhold, född 1720. Major. Död 1783. Se Tab. 4.
 • Helena Margareta, född 1723-03-08 Alvastra s socken, Östergötlands län, död 1812-06-23 Hedenlunda. Gift 1744-06-24 med hovmarskalken friherre Carl Fredrik Hamilton af Hageby, i hans 2:a gifte, född 1705, död 1753.
 • Agneta Juliana, född tvilling 1725-08-09, på Erwita, död ogift 1801-07-30 i Kristianstad och begraven s. å. 4/8 i Färlövs kyrka, Kristianstads län. Ägde Yttersjöholm i Långaryds socken, Jönköpings län.
 • Marta Helena, född tvilling 1725-08-09 på Erwita.
 • Carl Fredrik, född 1726-08-02 på Erwita, död 1740-09-11.
 • Georg Gustaf, född 1728-03-23 på Erwita. Volontär vid Nylands dragonregemente 1735-09-15. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente s. å. 30/9. Sergeant därst. 1737-06-30. Korpral vid Nylands och Tavastehus dragonregemente 1740-08-20. Sergeant därst. s. å. Livdrabant 1741-11-11. Fänrik vid livgardet 1746-09-10. Gick i fransk tjänst 1748. Kapten à la suite vid regementet Royal Suédois. Löjtnant vid förutn. garde 1749-10-24. Kapten vid Cronhjortska regementet 1750-09-19. Överadjutant 1752-09-28. Kavaljer hos kronprinsen, sedermera konung Gustaf III, 1756-02-28. Major vid drottningens livregemente 1757-07-06. Uppsatte 1758 ett husarregemente. Avsked från drottningens livregemente s. å. 7/12. RSO 1759-04-28. Generaladjutant vid armén i Pommern s. å. 5/11. Minister vid nedersachsiska kretsen och resident i Hamburg 1760. Avsked från generaladjutantssysslan s. å. 19/12. Rappellerad 1761. Överste för gula husarregementet s. å. 3/8 och för Bohusläns dragonregemente 1763-12-05. Överste för Nylands dragonregemente 1769-03-01. Generalmajors avsked s. å. 3/7. Domherre i Havelberg i Preussen 1770-10-29–1773-02-26. KSO 1772-04-28. KmstkSO s. å. 12/9. Landshövding i Västerbottens län 1775-05-22. Landshövding i Hallands län 1781-01-15. Generallöjtnants n. h. o. v. s. å. 19/12. Envoyé extraordinaire et ministre pléni-potentiaire i Italien 1789-04-07 och i Storbritannien 1793, vilken senare beskickning han dock ej emottog. Avsked från landshövdingämbetet i Halland s. å. 11/1. Död 1795-12-07 i Livorno. 'Han ingav konung Gustaf III idén om regala brännvinsbränningen och fick därför namnet Brännvins-Wrangeln, samt var jämte presidenten Boije och statssekreteraren Liljencrantz ledamot i regala brännvinsbränningsdirektionen från 1775 till 1781. Fick med sin första fru länsgodsen Netzeband, Grünberg och Doversee i Brandenburg, vilka han försålde 1770.' Gift 1:o 1753 med Dorotea Albertina von Barnewitz, död 1763, dotter av kammarjunkaren Christoffer Fredrik von Barnewitz, till Netzeband, och grevinnan N. N. von der Schulenburg. Gift 2:o med friherrinnan Maria Charlotta Cedercreutz, född 1736-12-20. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena. Död 1815-05-28 i Stockholm, dotter av kammarherren friherre Lars Fredrik Cedercreutz, och Catharina Siljeström. Henrik Didrik, född 1729-09-28, död s. å. 14/11.

TAB 4

Henning Reinhold (son av Carl Henrik, Tab. 3), till Sperlingsholm samt Åkesholm (Ovesholm) i Träne socken, Kristianstads län. Född 1720-02-17 i Moskva. Korpral vid Nylands dragonregemente 1735. Student i Lund1 s. å. 11/11. Livdrabant 1739-07-14. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1741-09-08. Ryttmästare därst. 1746-04-18. Major 1753-12-20. Avsked 1758-07-17. RSO 1770-04-28. Död 1783-12-24 Araslöv s län, jordfäst 1784-01-02 i Färlövs kyrka och nedsatt s. å. 3/1 i Ovesholmsgraven i Träne kyrka. Han bevistade 1745 såsom frivillig preussiska arméns fälttåg i Böhmen och Schlesien. Gift 1748-02-19 på Ovesholm med Hedvig Sofia Winterfeld, 'som fick testamente av sin rika moster, fältmarskalkinnan Staël von Holstein'. Född 1723, död 1801-06-27 i Kristianstad och begraven s. å. 24/8 i Träne kyrka, dotter av majoren vid generallöjtnanten Albedijis dragonregemente Adam Ludvig Winterfeld, till Ovesholm, Jordberga och Hanaskog, och Ulrika Eleonora Ridderschantz.

Barn:

 • Carl Adam, född 1748. En av rikets herrar. Död 1829. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Adam (son av Henning Reinhold, Tab. 4), till Sperlingsholm. Född 1748-11-28 Ovesholm s län. Sergeant vid livgardet. Fänrik därst. 1766-12-19. Kapten i armén 1772-09-13. Avsked 1773-04-22. Kammarherre hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1774-03-07. Landshövding i Kristianstads län 1786-05-29. RNO 1798-11-26. Avsked från landshövdingämbetet 1803-01-19. KNO 1814-07-09. En av rikets herrar 1825-07-04. Död 1829-04-16 Araslöv s län. Gift 1779-04-06 på Barsebäck i likanämnd socken, Malmöhus län med grevinnan Anna Margareta Hamilton, född 1760-03-17 på sistnämnda egendom, död 1815-01-25 i Kristianstad, dotter av en av rikets herrar, fältmarskalken friherre Gustaf David Hamilton af Hageby, greve Hamilton, och Jakobina Henrietta Hildebrand.

Barn:

 • Henning Gustaf, född 1780-02-04 Oretorp s län. Fänrik vid Svea livgarde 1795-06-08. Kadett vid Karlberg s. å. 24/9. Utexaminerad 1800-09-29. Löjtnant vid nämnda garde 1802-12-13. Kapten därst. 1806-12-01. Avsked 1810-05-08. RSO 1819-07-04. KVO 1826-05-11. Överstekammarjunkare 1829-07-04. Död barnlös 1833-10-21 på familjeegendomen Sperlingsholm och slöt således ätten samt begraven s. å. 8/11 i Träne kyrka. 'Han gjorde sig känd genom sina kärleksäventyr, sitt häftiga lynne och sina dueller.' Gift 1810-04-11 på Karlbergs slott med grevinnan Anna Hedvig Lewenhaupt, född 1792-12-11 Forstena, död 1833-07-24 på Ovesholm och begraven s. å. 2/8 i Träne kyrka, dotter av översten greve Gustaf Julius Lewenhaupt, och hans 1:a fru friherrinnan Anna Helena Alströmer.
 • Ludvig Ulrik Carl Adam, född 1783-03-02 på Oretorp. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1795-06-14. Kadett vid Karlberg s. å. 24/9. Avgången 1797. Avsked 1801-06-03. Auskultant i Svea hovrätt 1802. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1803-03-07. Vice häradshövding. Död ogift 1809-10-31 på Ovesholm och begraven s. å. 5/11.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Carl Szabad: Supplement 2008 till Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • 1At (P). 2Kugelberg, Första livgrenadjärregementets historia (1930).


: