:

Schauman nr 1287

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Schauman nr 1287

Natural. 1686-10-07, introd. 1697.

I det svenska adelsbrevet av 1686 heter det, att den naturaliserade ryttmästaren Henrik Johan Schauman med trovärdigt vittnesbörd uppgivit sig vara av kurländsk adlig härkomst, men att dokumenterna härom uppbrunnit, då godset Oger under Rigas belägring 1656 förstördes. Någon ätt Schauman har dock icke varit introducerad vare sig i Kurland, Livland eller Estland. Med »kurländsk» härkomst torde däremot avses »kurptalzisk», ty år 1596-11-12 erhöll borgaren Stefan Schauman från Nürnberg kurpfalziskt adelskap i Heidelberg med sköldemärke liknande den naturaliserade ättens genom den växande krigaren på hjälmen men skiljande sig genom vapenbilden, en järnpuka med underställ. Huruvida släktskap förefinnes med adliga ätten Gripensperr, vars stamfader, kurpfalziska sändebudet Henrik Schouman adlades av tyska kejsaren 1606, har ej kunnat utredas [Rf].

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 96 bland adelsmän

Schauman A128700.jpgSchauman A128701.jpg

Schauman A128702.jpg

Schauman A128703.jpg

TAB 1

Henrik Johan Schauman, natural. Schauman, född 1649 i distriktet Oger i sydvästra Livland. Kom i tjänst 1662 (uppgives 1706 hava tjänt i 44 år)1. Pikenerare vid livgardet 1669. Underofficer därst. Fänrik vid Wangelins dragonregemente 1671. Löjtnant därst. 1675. Kaptenlöjtnant 1676. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1678-11-27. Konfirm. fullm. 1679-11-01. Natural. svensk adelsman 1686-10-07 (introd. 1697 under nr 1287). Major vid sistnämnda regemente 1701-08-27. Överstelöjtnant s. å. 20/11. Avsked från majorsbeställningen vid regementet1 1706-10-28. Erhöll pension 1714-03-26 att uppbäras vid livregementet till häst. Arrenderade då en gård i Hammarby socken, Stockholms län, men var sedan bosatt på Monnois gård i Lemo socken, i Finland. Död 1730-03-19 och begraven i Villnäs. 'Han visade uti fältslag, belägringar och vid andra märkliga krigstillfällen ett berömligt förhållande samt ett oförskräckt mod att gå fienden under ögonen såsom en rättskaffens krigsman.'. Gift 1:o med Barbara von Elfwert, begraven i Villnäs kapellkyrka i G. M. Vellingks grav. Gift 2:o efter 17042 med Elisabet Lagermarck, dotter av hovrättsrådet Johan Wassenius, adlad Lagermarck, och hans 1:a fru Maria Ekenberg.

Barn:

 • 1. Nils Fredrik, född 1675. Major. Död 1733. Se Tab. 2
 • 1. Bernt Otto, född 1678. Major. Död 1767. Se Tab. 3
 • 1. Carl Gustaf, född 1685. Löjtnant. Död 1748. Se Tab. 4.
 • 1. Anna Margareta, född 16(91), död 1766-04-17 i Sysmä socken. Gift 1:o med ryttmästaren Reinhold Johan Bure, död 1715. Gift 2:o med majoren, friherre Otto Magnus Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1751.
 • 1. Maria Elisabet, död 1723. Gift med ryttmästaren Henning Johan Wallensteen, född 1682, död 1743.

TAB 2

Nils Fredrik, (son av Henrik Johan Schauman, natural. Schauman, tab 1), född 1675 i Pommern. Rustmästare vid Åbo läns infanteriregemente 1697. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1701-08-01. Sekundkornett därst. s. å. 25/10. Konfirm. fullm. 1705-07-22. Premiärkornett 1702-01-24. Sekundlöjtnant 1705-08-01. Premiärlöjtnant 1707-10-27. Sekundryttmästare 1708-09-30. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-06-00. Majors karaktär 1723-09-26 med tur från 1722-06-26 och indelning vid livdragonregementet. Död 1733-08-17 Germundsvedja Om honom säges det 17309, att han »för någon uti råkad olägenhet härifrån till Ryssland skall hava sig begivit och alldeles ovisst skall vara, om han någonsin mera hit tillbaka kom mer». Trolovad med Maria Elisabet von Zöge, död 1730 på Germundsvedja och begraven s. å. 22/5 i Kimito, sannolikt dotter av ryttmästaren Herman von Zöge och friherrinnan Anna Gertrud Creutz.

Barn:

 • Anna Maria. Genom k. m:ts resolution 1736-10-24 förklarad för äkta barn. Levde 1741. (Antagligen den Anna Maria Schauman, som var gift med sergeanten Lang och begrovs 1763-09-11 i Hollola socken).

TAB 3

Bernt Otto, (son av Henrik Johan Schauman, natural. Schauman, tab 1), född 1678. Korpral vid Schlippenbachs dragonregemente 1700. Sergeant därst. s. å. Adjutant s. å. Kornett 1701-12-10. Löjtnant 1704-10-00. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1708-09-28. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-05-00. Kapten vid livdragonregementet s. å. 26/6. Majors karaktär 1723-09-26. RSO 1748-11-07. Avsked 1761-11-12. Död 1767-02-22 och begraven s. å. 12/3 i Kankaskoret i Åbo domkyrka. Han fick i slaget vid Liesna den 29 september 1708 av muskötkulor ett skott under vänstra ögat och ett annat genom vänstra låret. Bevistade kriget i Finland 1741–1742 och utmärkte sig 1742-08-12 vid Helsingfors, då han slog ryska kosackgeneralen Krasnosjuk. Ägde Juva i S:t Mårtens socken 1740–1750 och därefter Vehas i Tötsala socken. Gift omkr. 1747 med Elisabet Hortelia, född 1726-11-01, död 1783-04-01 och begraven i Åbo domkyrka 3, dotter av vice pastorn i S:t Mårtens förs Johannes Hertelius.

 • Barn3:
 • Bernt Otto, död 1748-05-12, ett halvt år gammal, på Juva och begraven i S:t Mårtens kyrka s kor.
 • Barbro Elisabet, född 1749-10-17 på Juva, död s. å. 6/11 och begraven s. å. 7/11 i S:t Mårtens kyrka s kor.
 • Agata Lovisa, född 1752-03-21, död 1840-02-08 Inkeri Gift 1772-03-29 i Åbo med justitierådmannen i nämnda stad Harald Alftan i hans 2:a gifte (gift 1:o 1767-09-10 med Ulrika Lexell, född 1748, död 1771-02-26, dotter av rådmannen Jonas Lexell och Magdalena Catharina Björkegren), född 1736-04-17 i Ingå socken, död 1804-12-10.
 • Renata Fredrika, född 1754-07-21, död 1819-11-11 i Nådendal. Gift 1784-05-18 i Åbo med fanjunkaren vid finska gardet, sedan tullnären i Borgå, överuppsyningsmannen Johan Segerstorm, född 1748-01-16, död 1826-11-06 i Nådendal.
 • Gustava Albertina, född 1758-07-13 i Åbo[5].

TAB 4

Carl Gustaf, (son av Henrik Johan Schauman, natural. Schauman, tab 1), född 1685 i Åbo. Volontär vid Åbo läns kavalleriregemente 1703. Kvartermästare därst. 1707 och vid karelska dragonregementet 1719. Kornett därst. s. å. 29/12. Löjtnants avsked. Död 1748-10-11 i Lemo socken. Han bevistade slagen vid Holovzin och Liesna, blev fången vid Perevoltjna 1709-07-01 och förd till Sibirien men rymde 1718 ur fångenskapen och kom, tagande vägen norr om Bottniska viken, till Stockholm 1719. Gift 1730 med Susanna Christina Martin, som efterlevde med sex minderåriga barn, dotter4 av kaptenen vid Tavastehus läns infanteriregemente Johan Martin och Anna Agneta Rubzoff, syster till Alexander och Carl Gustaf Rubzoff, natural. Rubzoff.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1732. Fältväbel. Död 1793. Se Tab. 5.
 • Bernt Otto, född 1738. Kvartermästare. Död 1805. Se Tab. 11.
 • Nils Fredrik, född 1742. Fältväbel. Död 1791. Se Tab. 78.
 • Susanna Christina, född 1748, död på 1790-talet. Gift 1768-10-11 på Sukois6 i Mietois socken med adjutanten vid livdragonregementet Jakob Possén, född 1731-07-05, död 1796-08-23.
 • Ett barn, levde 1748.

TAB 5

Henrik Johan, (son av Carl Gustaf, tab 4), född 1732. Volontär vid livdragonregementet 1743-09-09. Korpral därst. s. å. 10/9. Fältväbel 1757-10-29. Avsked 1774-04-05. Död 1793-09-02 i Loimijoki socken. Gift 1757-12-27 med Ulrika Welin, född 1734, död 1814-03-18 Kiettaro Gabriel Welin och Christina Hornæus.

Barn:

 • Carl Johan, född 1758-10-28. Korpral vid livdragonregementet 1777-03-05. Sergeant därst. 1782-07-01. Stabsfänrik vid Björneborgs regemente 1785-09-27. Ogift dödsskjuten 1789-06-13 i träffningen vid Porrassalmi.
 • Agata Christina, född 1761-08-11, död ogift 1830.
 • Johanna Ulrika, död 1765-03-14.
 • Christina Lovisa, född 1766-07-10, död 1838-06-29. Gift med sergeanten Carl Lundgren.
 • Aurora Catharina, född 1769-01-25, död 1843-12-19 i Kumo socken. Gift med sergeanten Daniel Gammal i hans 2:a gifte, född 1758-02-20, död 1814-12-13 i Kumo socken.
 • Otto Fredrik, född 1776. Fänrik. Död 1834. Se Tab. 6

TAB 6

Otto Fredrik, (son av Henrik Johan, tab 5), född 1776-04-09. Volontär vid livdragonregementet 1783. Korpral därst. s. å. Förare 1794-08-30. Fältväbel vid Björneborgs regemente 1798-05-24. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. SMtf. Fänrik 1808-10-21. Avsked ur svenska krigstjänsten 1810. Död 1834-02-13 Possi Gift 1808-02-00 med Ester Limnell, född 1785-01-16, levde 1858, men var död 1872.

Barn:

 • Eva Christina, född 1810-06-25, i Kumo socken, död 1816-09-15 på Kiettaro i nämnda socken.
 • Fredrika Lovisa, född 1812-06-26, död 1900-03-31. Gift 1840-02-23 med majoren Georg Grigorkoff, död 1858-02-23 i Kexholm.
 • Agata Serafia, född 1815-02-04, död 1891-04-24 i Tammerfors. Gift 1842-11-27 i Kumo socken med kronolänsmannen i Ikalis socken Fredrik Ferdinand Savonius, född 1818-04-18 i Vittis socken, död 1856-10-09.
 • Carl Otto Christian, född 1817-09-12. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget 1834-10-17. Avsked 1835-11-07. Underfänrik vid 10. finska linjebataljonen. Fänrik därst. 1844-06-24. Underlöjtnant 1849-02-01. Löjtnant 1851-05-25. Avsked 1852-02-21. Stadsfiskal i Nystad 1853-08-09. Avsked 1870. Död barnlös 1873-10-12 Ristimäki Gift 1855-02-15 i nämnda socken med Emerentia Cecilia Lydén i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vice pastorn Adrian Gabriel Björnberg, död 1847-10-04), född 1819-11-22 i Vittis socken, död där 1902-03-28, dotter av kronolänsmannen, expeditionsfogden Lars Leonard Lydén och Catharina Elisabet Bircklin.
 • Bernt Ferdinand, född 1819-10-15, död 1820-07-01.
 • Fredrik Ferdinand, född 1821-09-21, död 1822-08-24.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 4), född 1738-01-03 (1736?). Hade sergeants avsked. Flyttade 1768 från S:t Mårtens till Pemars socken. Gift med Elisabet Andersdotter, född 1737, död 1801-07-20 i Eura kapell av S:t Mårtens socken.

Barn:

 • Elisabet, född 1769-08-07 på Juntola7 i Pemars socken, liksom syskonen7, död ogift 1852-01-26 i Eura kapellförsaml.
 • Carl Gustaf, född 1771. Mjölnare. Död 1852. Se Tab. 8
 • Henrik Johan, född 1774. Arrendator. Död 1843. Se Tab. 9
 • Bernt Otto, född 1776-01-23. Tjänade som dräng. Död ogift 1809 i S:t Mårtens socken.

TAB 8

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 7), född 1771-09-24 på Juntola. Var mjölnare Juva Död 1852-02-12 i Eura kapellförsaml. Gift, men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Maria, född 1808-12-18 på Juva, död ogift 1861-05-06 i Nådendal.

TAB 9

Henrik Johan, (son av Carl Gustaf, tab 7), född 1774-03-30 på Juntola. Arrendator av Koli urfjällsmark i Eura kapell av S:t Mårtens socken. Död där 1843-08-17. Gift med Elisabet Eriksdotter Granroth, född 1790 i S:t Mårtens socken, död 1845-04-05 i Eura.

Barn:

 • Maria, född 1815-12-08. Gift 1:o 1842-02-03 med bonden Johan Johansson Katava Gift 2:o 1863-11-28 med Johan Johansson från Virmo socken, född 1833-11-01.
 • Carl Gustaf, född 1821. Arrendator. Död 1872. Se Tab. 10
 • Johan Henrik, född 1826-06-04. Torpare på Myllyholma. Gift med Anna Henriksdotter, född 1829-03-01 i Nyby.

TAB 10

Carl Gustaf (son av Henrik Johan, tab 9), född 1821-08-04. Arrendator efter fadern av Koli urfjällsmark i Eura kapellförsaml. Död 1872-06-03. Gift med Elisabet Henriksdotter, född 1826-11-10 i S:t Mårtens socken, död 1868-09-28.

Barn:

 • Maria Juliana, född 1848-02-02. Gift 1872-11-07 med arrendatorn av Koli urfjällsmark Justus Mattsson från Lundo socken, född 1842-09-23.
 • Johan Vilhelm, född 1863-06-02, död ogift 1883-10-17 i S:t Petersburg.
 • Ida Josefine, född 1865-12-22, död 1882-03-13.

TAB 11

Bernt Otto, (son av Carl Gustaf, tab 4), född 1738-11-25 i Lemo socken. Volontär vid livdragonregementet 1761. Rustmästare därst. s. å. Furir 1764-09-13. Fältväbel 1775. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1777-02-25. Avsked 1805-05-06. Död 1805-05-16 Heininen Gift 1776-09-29 med Beata Eva Örnestedt, född 1758-10-11, död 1839-03-17 i Nådendal, dotter av kornetten Carl Örnestedt, och friherrinnan Ulrika Eleonora Rehbinder.

Barn:

 • Eleonora Susanna, född 1777-05-25 Sukois Död s. d. [6]
 • Carl, född 1778. Kammarråd. Död 1852. Se Tab. 12
 • Bernt, född 1783-05-27, död 1784.
 • Bernt, född 1785-10-06, död s. å. 13/10.
 • Bernt, född 1786. Löjtnant. Död 1862. Se Tab. 36
 • Era Eleonora, född 1789-10-16, död 1875-03-05 i Åbo. Gift 1814-11-25 med kronofogden och vice landskamreraren Erik Otto Holmström, född 1772-04-11, död 1816-04-07.
 • Anna Sofia, född 1792-09-08, död ogift 1866-03-18 i Åbo.
 • Ulrika Christina, född 1795-11-04, död ogift 1867-12-20 i Reval.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1799-07-18 i Töfsala socken, död 1830-12-20 i Reval. Gift 1816-09-27 i Töfsala socken med kyrkoherden i svenska församl. i Reval Henrik Johan Holmberg, född 1784, död 1840-08-22.

TAB 12

Carl, (son av Bernt Otto, tab 11), född 1778-05-26 Heininen Fänrik vid Åbo läns reg:s lätta infanteribataljon 1794-01-13. Kompaniofficer vid Karlberg 1801–1802. Fänrik vid nämnda bataljons livkompani 1802-12-16. Blev fången vid Sveaborgs kapitulation 1808-05-03 och förd till Kaluga, varifrån han hemkom 1809-11-00. T. f. regementsskrivare vid Åbo läns rusthållsbataljon 1810-02-19–1815. Avsked ur svenska tjänsten 1810-05-29. Extra ordinarie kammarskrivare i regeringskonseljens, sedermera senatens för Finland ekonomidepartement 1815-07-01. Kamrerare i senatens militieexpedition 1816-11-25. Tillika direktör i finska militärens änke- och pupillkassa 1820-03-22–1850. RRS:tVlO4kl 1822-01-31. Kammarråds titel 1826-02-22. RRS:tAO2kl 1835-01-12 och erhöll därtill kejs. Kr. 1843-01-25. Avsked s. å. 17/10. Död 1852-03-20 i Helsingfors. Gift 1806-12-10 Killainen

Barn:

 • Carl Hannibal, född 1807-07-27 i S:t Marie socken. Kadett i Fredrikshamn 1823-02-17. Fänrik vid 30. ridande artillerikompaniet 1827-02-15. Avsked 1828. Ånyo i tjänst 1829-05-00. Underlöjtnant vid 19. ridande artillerikompaniet, med vilket han s. å. deltog i turkiska kriget, varunder han ogift försvann i obekanta öden i juni s. å. under marsch från Silistria till Schumla.
 • Carolina Lovisa, född 1808-09-29, död s. å. 6/10.
 • Frans Ludvig, född 1810. Biskop. Död 1877. Se Tab. 13
 • Vilhelmina Johanna, född 1812-04-09, död 1886-03-16 i Jakobstad. Gift 1835-10-20 med kyrkoherden i Pedersöre, filosofie magister Henrik Heikel, född 1808-01-14 i Uleåborg, död 1867-03-14 i Helsingfors.
 • Sofia Teresia, född 1813-06-21, död ogift 1845-12-12 i Helsingfors.
 • Emilia Carolina, född 1814-09-14, död 1818-08-16 i Åbo.
 • Antoinette Lovisa, född 1815-10-02, död 1836-06-29 i Helsingfors.
 • Vivika Augusta, född 1818-05-04, s. å. 14/12 i Åbo.
 • Amalia Matilda, född 1820-01-20, död 1830-05-14 i Helsingfors.
 • Bernt Otto, född 1821-05-17 i Helsingfors. Student därst. 1837-12-14. Student i Uppsala 1842–1843. Extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket i Helsingfors 1849-01-31. Tillika bibliotekarie hos finska litteratursällskapet s. å. Ord. amanuens vid nämnda bibliotek 1854-10-14. Hugnad med en briljanterad ring 1863-04-29. Förste amanuens 1863-11-11. Var 1866 finska konstföreningens ombud och juryman vid nordiska konstutställningen i Stockholm. RVO 1866-07-23. Avsked från förste amanuensbefattningen 1867-09-21. Ledamot av finska konstföreningens direktion och tillika intendent för föreningens samlingar 1869-03-10. Ledamot i bestyrelsen för konstexpeditionen i Helsingfors 1885. RRS:tAO3kl 1886-03-29. Avsked från nämnda intendentsbefattning 1887. Hugnad med en emaljerad gulddosa s. å. 15/12. T. f. genealog vid riddarhuset i Finland 1889-04-03–1891-05-00. Död ogift 1895-03-28 i Helsingfors.
 • Josef August, född 1826. Filosofie magister Död 1896. Se Tab. 24.

TAB 13

Frans Ludvig, (son av Carl, tab 12), född 1810-09-24 i S:t Marie socken. Student i Åbo, sedan i Helsingfors 1827-06-18. Filosofie kandidat 1831-05-06 och promov. filosofie magister 1832-06-21. T. f. tredje amanuens vid universitetsbiblioteket 1833-05-01. Extra ordinarie amanuens därst. 1834-10-04–1838. Teol. kandidat s. å. 13/12 och teol. licentiat 1836-06-13. T. f. teol. lektor vid Åbo gymnasium s. å. T. f. teol. adjunkt och seminariepastor vid universitetet i Helsingfors 1837-04-15. Prästvigd i Åbo s. å. 26/7. Teol. adjunkt och seminariepastor därst. 1838-07-31 och tillika t. f. professor i kyrkohistorien 1838–1840. Promov. teol. doktor 1840-07-16. Förestod 1840–1841 professionen i biblisk exegetik och 1843–1847 professionen i teologiska moralen. Ledamot av Nord. Oldskrift Selskabet i Köpenhamn 1843. Professor i praktisk teologi vid universitetet i Helsingfors 1847-06-05. Kyrkoherde i Ingå prebendepastorat s. å. 7/12. T. f. professor i pedagogik och didaktik 1853–1855 och 1856–1859. Dekanus i teologiska fakulteten 1853–1865. LRS:tAO3kl 1854-03-15. Universitetets prorektor 1855-05-31–1865-05-18. LRS:tStO2kl 1865-09-07. LRS:tStO2kl med kejs. Kr. 1859-09-20. LRS:tAO2kl 1863-04-29. Biskop i Borgå stift 1865-05-18. LRS:tVlO 3kl 1867-04-28. Filosofie hedersdoktor vid universitetets i Lund tvåhundraårs jubelfest 1868-05-29. LRS:tStO 1kl 1876-07-17. Jur. hedersdoktor vid universitetets i Uppsala fyrahundraårs jubelfest 1877. Död 1877-06-28 i Borgå. Han höll talet vid Helsingfors universitets kröningsfest 1856-09-20, vari han yrkade på lantdagarnas återupplivande, nationell utvecklingsfrihet m. m. Talet anses som den nya tidens gryning i Finlands historia. Gift 1836-11-10 i Åbo med Fredrika Christina Gylich, född 1815-05-16 i Åbo, död 1895-03-25 i Borgå, dotter av rådmannen och stadsarkitekten i Åbo, löjtnanten Per Johan Gylich och Anna Birgitta Zetterberg.

Barn:

 • Fridolf Leonard, född 1837. Direktör. Död 1924. Se Tab. 14.
 • Carl Frans Johan, född 1839-01-24 i Helsingfors. Student därst. 1857-10-11. Filosofie kandidat 1863-05-29. Bibliotekarie vid allmänna studentbiblioteket 1864-05-25. Promov. filosofie magister s. å. 31/5. Kanslist vid statistiska byrån 1870-12-20. Sekreterare därst. 1876-02-22. Kollegieassessors titel 1881-04-24. Redaktör av Finlands statskalender från 1872. Död ogift 1883-10-06 i Helsingfors.
 • Alfons Teodor, född 1840-09-30, död 1843-01-31.
 • Fredrik Maximilian (Kax), född 1841. Hovråd. Död 1911. Se Tab. 20.
 • Berta Johanna, född 1843-05-07, död 1845-09-09.
 • Ludvig Ossian, född 1844-08-27, död 1857-09-16.
 • Hugo Rafael, född 1845-10-18 i Helsingfors. Student därst. 1865-01-31. Litteratör och publicist. Död ogift 1879-03-22 i Åbo.
 • Tekla Maria, född 1847-03-22, död s. å. 6/9 i Helsingfors.
 • Hjalmar Gabriel, född 1849-01-12 i Helsingfors. Student därst. 1869-06-30. Lantbrukare. Död ogift 1876-04-12 i Borgå.
 • Elin Maria, född 1850-08-19 i Helsingfors, död 1884-09-28 i Radom i Polen. Gift 1872-12-19 i Borgå med sin syssling, geheimerådet Fredrik Valdemar Schauman i hans 1:a gifte, född 1844, död 1911.
 • August Michael, född 1852. Före detta borgmästare. Se Tab. 23.
 • Anna Ottilia, född 1854-06-09 i Ingå socken. Gift 1883-08-07 i Borgå domkyrka med borgmästaren i Nyslott Arnt Vilhelm Nohrström, född 1850-12-21 i Nyslott, död där 1890-05-08.
 • Gottlieb Elias, född 1855-10-01 i Helsingfors. Teknolog. Död ogift 1922-05-14 i Borgå.
 • Peter William, född 1857-06-08 i Helsingfors. Affärsman. Död ogift 1903-06-08 i Borgå.

TAB 14

Fridolf Leonard, (son av Frans Ludvig, tab 13), född 1837-08-27 i Helsingfors. Studentexamen därst. 1856-01-31. Student vid därvarande universitet s. å. 8/7. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1859. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1860. Utexaminerad från nämnda institut 1861. Nivellör s. å. T. f. stationsingenjör 1863. Stationsinspektor vid Åmots station i Eda socken, Värmlands län vid statens järnväg 1867. Avsked 1873. Trafikchef, ban- och maskiningenjör för Landskrona–Ängelholms järnväg 1876. Avsked 1882. Utförde diverse järnvägsundersökningar samt andra ingenjörsarbeten 1882–1890. Direktör för försäkringsbolaget Viktoria i Berlin 1890–1895. Verkst. direktör för aktiebolag Schaumans centralspårväxlare. Död 1924-03-28 i Finska förs, Stockholm. Gift 1864-08-25 på Adolfsfors bruk i Kola socken, Värmlands län med Anna Evelina Groth, född 1846-03-25 på Adolfsfors bruk ]], död 1926-01-14 i Finska förs, Stockholm ]], dotter av bruksägaren Lorentz Adolf Groth och Fredrika Justina Lindberg.

Barn:

 • Elisabet Karin, född 1866-10-14 på Åmot i Köla i Karlstads stift. Extra kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens samtrafikskontor 1889. Kontorsskrivare 1893. GMnor 1925-06-06. Avsked 1930-10-14. död 1942-04-22 i Stockholm.
 • Anny, född 1868-09-11 på Åmot, död ogift 1915-11-24 i Uppsala.
 • Elin Olivia Fredrika, född 1876-08-04 i Dröback i Norge. Biträde i arméförvaltningen 1912-12-16. Gift 1920-02-14 med majoren i armén, kaptenen i Gotlands infanterireg:s reserv, RSO, John Ernst Filip Åström, född 1873-01-09 i Kalmar. död 1940-05-15 i Visby.
 • Ester Matilda, född 1880-02-20 i Landskrona. Brodös av kyrkliga textilier från 30-talet. Gift 1912-05-24 i finska kyrkan i Stockholm med kassören Hjalmar Ludvig Vilhelm Carlsson Boussard född 1873-07-25 i Stockholm
 • Elsa Maria, född 1882-04-28 i Köpenhamn. Gift 1904-11-01 med kontorsskrivaren Knut Oskar Svinhufvud i Västergötland född 1877, död 1910.
 • Gerda Signe Rafaela, född 1884-04-12 i Köpenhamn. Husmoder vid Hörby lasarett.
 • Erik Albert Alfred, född 1890. Banktjänsteman. Se Tab. 19.

TAB 15

Emil Osvald, (son av Fridolf Leonard, tab 14,) född 1865-07-27 vid Åmots station i Eda socken, Värmlands län. Ingenjör. Överflyttade till Brasilien. Stationschef vid järnvägsbyggnader därst. 1889–1890. Baningenjör i Argentina 1895. Maskinagent därst. död 1945-07-15 i Buenos Aires Argentina. Gift 1889-08-31 med Maria Carolina Grönvald, född 1863 i Norrköping. Författarinna, språkpedagog, dotter av Johan Richard Napoleon Grönwald och Hilda Maria Lindskog.

Barn:

 • Elsa, född 1890-01-10, död.
 • Marta Anna Maria, född 1892-07-11, död.
 • Richard (EÄ Rikard ) Osvald Fridolf (Dick), född 1897-01-19 i Buenos Aires. Löjtnant vid argentinska artilleriet. Överste vid argentinska artilleriet. Se Tab. 15A
 • Elsa Anna Maria, född 1898-10-26 i Buenos Aires. Föreståndarinna för flicksaminariet i Medoza, Argentina. Gift med löjtnanten Martin H. Cano död 1940.
 • Frans Isak Paquilo (Paco), född 1900-10-15 . Underlöjtnant i argentinska marinen. Se Tab. 15B
 • Hilda Evelina Amanda, född 1902-04-01.

TAB 15A

Ricardo Osvaldo Federico (Richard Osvald Fridolf (Dick), (son av Emil Osvald, tab 15), född 1897-01-19 i Buenos Aires. Löjtnant vid argentinska artilleriet. Överste vid argentinska artilleriet. Generalkonsul i Amsterdam. Gift 1921-11-26 med Noemy Adela Goulú, född 1900-02-11

Barn:

 • Noemy Maria Julia (Chicha), född 1922-10-13 i Buenos Aires. Lärarinna. Gift 1942-12-19 i Mendoza, Argentina med kaptenen vid argentinska kavalleriet Manuel Angel Ceretti, född 1918-04-05 i Mendoza, Argentina. Brigadgeneral och kommendant för andra kavalleribrigaden i Paraná, Argentina.
 • Ricardo Felipe Osvaldo, född 1924-09-09.
 • Martha Susanna (Marilú), född 1929-04-23. Direktör för Instituto del Becario.
 • Gustavo Adolfo, född 1933-08-31.

TAB 16

Carl Nils Arvid, (son av Fridolf Leonard, tab 14), född 1871-10-23 vid Åmots järnvägsstation. Elev vid enskilda järnvägar 1887–1890. Extra tjänsteman vid statens järnvägar 1890. Kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1895. Avsked 1901. Kontrollör och föreståndare vid Kalmar och Växjö järnvägars gemensamma kontrollkontor i Växjö 1908–1917, för enskilda järnvägarnes kontrollkontor i Stockholm 1917–1922 och vid Kalmar m. fl. järnvägars kontrollkontor i Kalmar 1922. Patr. Sällsk. Stockholm GM 1933 i jan. Gift 1898-01-06 i Borgå med sin farbrors svägerska Anna Vilhelmina Boman, född där 1869-02-07, dotter av konsistorienotarien i Borgå, filosofie magister Adolf Boman och Selma Vilhelmina Ottelin.

Barn:

TAB 17

Nils'' Arvid, (son av Carl Nils Arvid, tab 16), född 1899-02-20 i Stockholm. Studentexamen i Växjö 1918. Tjänsteman i Stockholms enskilda bank 1919–1920. Korrespondent hos affärsfirmor i Le Havre och Liverpool 1920–1923. Affärsman i Paris 1924. Gift 1925-10-07 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 177) med gymnastikdirektören Anhild Helena Wadlund, född i Stockholm 1900-05-26, gymnastikdirektör, dotter av direktören Gustaf Wadlund och Helena Berggren.

Barn:

 • Carl'' Gustaf Arvid, född 1927-09-11 i Stockholm.

TAB 18

Frans Hugo Lorentz, (son av Fridolf Leonard, tab 14), född 1877-11-01 i Landskrona. Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1893–1895. Elev hos Luth & Roséns elektriska aktiebolag 1895–1896. Gift 1:o 1904-09-20 i Örebro med Carin Augusta Pettersson, från vilken han 1911-11-07 blev skild, född 1881-07-21 i Örebro, dotter av klädeshandlaren i nämnda stad Gustaf Pettersson. Gift 2:o 1912-03-25 i Stockholm med Dagmar Anna (Daddie) Tauvon, skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1934-06-13, (1934-07-03), född 1886-06-17 i sistnämnda stad, död 1941-05-02 i Hedvig Elenora förs, Stockholm (db nr 102), dotter av översten Axel Vincent Tauvon och Anna Vilhelmina Franciska Graf.

Barn:

 • 1. Arne Eugen Hugosson, född 1905-10-09 i Örebro. Fänrik i Svea livgardes reserv 1927-12-30 och i Västernorrlands reg:s reserv 1928-02-24. FFrJ1klm museitjänsteman. Avsked 1929-10-04.
 • 1. Gunvor Carin Selma, född 1907-07-05 i Stockholm. Gift 1934-08-22 i Örebro med ryttmästaren i finländska armén Carl Otto Lilius, född 1902-07-02. Överstelöjtnant i Finlands generalstab
 • 2. Ingrid, född 1915-01-19 i Fässbergs förs, Göteborg och Bohus län,. Gift 1941-06-23 med Gustaf Richard A:son Kjellberg,född 1914-02-11. R/Kapten i P-truppernas reserv, byrådirektör

TAB 19

Erik Albert Alfred, (son av Fridolf Leonard, tab 14), född 1890-07-24 i Ystad. Studentexamen vid Norra Real i Stockholm 1909-05-17. Student vid Stockholms högskola 1909-10-21. Genomgick Bröderna Påhlmans handelsinstitut 1910. Tjänsteman i aktiebolag Göteborgs bank 1910–1916. Tjänsteman i Stockholms enskilda bank AB 1916. Gift 1926-10-16 i Matteus förs Stockholm med Sigrid Viktoria Johnson, född 1902-03-16 i nämnda stad, dotter av fastighetsägaren Carl Aron Johnson och Olga Maria Viktoria Pettersson.

Barn:

 • Ulla Viktoria, född 1929-04-21 i Finska förs, Stockholm (fb nr 5).
 • Kerstin Viktoria, född 1933-05-17 i Finska förs, Stockholm (fb nr 8).

TAB 20

Fredrik Maximilian (Max), (son av Frans Ludvig, tab 13), född 1841-09-18 i Helsingfors. Student därst. 1857-10-07. T. f. amanuens vid universitetets konsistorium därst. 1862-02-01. Filosofie kandidat 1864-05-24 och promov. filosofie magister s. å. 31/5. Amanuens vid nämnda konsistorium s. å. 22/10. Universitetssekreterare 1867-11-29. RRS:tStO3kl 1874-04-04 och RRS:tAO3kl 1883-04-14. Kollegieassessors titel 1888-04-19. Hovråds titel 1897-04-25. Avsked 1902-02-14. Död 1911-12-04 i Helsingfors. Gift 1868-10-06 i Borgå med Alexandra Gustava Sneckenström, född 1848-04-28 i Borgå, dotter av handlanden därst., kommerserådet Fredrik Gustaf Sneckenström och hans 2:a hustru Catharina Vilhelmina Elisabet Stenroth.

Barn:

 • Jenny, född 1869-10-14 i Helsingfors, liksom syskonen. Utexaminerad från svenska fortbildningsläroverket i nämnda stad 1890. Gift 1896-01-11 i Helsingfors med stadsläkaren i Borgå, med. licentiat Verner Edvard Duncker, född 1868-12-28, död 1912-05-06 i Borgå.
 • Aina, född 1872-07-07, död s. å. 14/7.
 • Einar Ossian, född 1874. Äldre justitiesekreterare. Se Tab. 21.
 • Gunnar Alexander, född 1878. Bankdirektör. Död 1922. Se Tab. 22.
 • Max Erik, född 1883-06-26, död 1884-08-14 på Örnshamn i Borgå socken.

TAB 21

Einar Ossian (son av Fredrik Maximilian, tab 20), född 1874-02-04 i Helsingfors. Student därst. 1892-05-17. Auskultant i Åbo hovrätt 1897-07-17. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1900-09-12 och i dess ekonomidepartement s. å. 23/10. Vice häradshövding s. å. 20/12. Kanslist i senatens justitiedepartement 1906-12-05. Protokollssekreterare därst. 1912-06-10 och referendariesekreterare 1917-11-30. Äldre justitiesekreterare i högsta domstolen för Finland 1918-10-01. Suppleant i riddarhusdirektionen därst. 1919-03-28, ordinarie ledamot 1925–1928. RFinlVRO1kI 1919-05-16. Gift 1899-06-17 i Borgå med sin farbroders och sin kusins svägerska Helmi Boman, född 1873-08-23 i Borgå, dotter av konsistorienotarien vid domkapitlet i Borgå stift, filosofie magister Adolf Boman och Selma Vilhelmina Ottelin.

Barn:

 • Saga, född 1901-02-14 i Helsingfors, död ogift 1925-03-29 på Halila sanatorium och begraven i Helsingfors.
 • Birger Ossiansson, född 1904-05-29 i Borgå. Studentexamen därst. 1923-05-31. Diplommaskiningenjör från Tekniska högskolan i Helsingfors 1928-01-13,.
 • Nils Rabbe Ossiansson, född tvilling 1905-11-08 i Helsingfors. Utexaminerad från Högre svenska handelsläroverket i nämnda stad 1926-05-21. Tjänsteman vid sjöförsvarsstabens sjömätnings- och sjöfartsbyrå 1928-02-01.
 • Bernt'' Johan Ossiansson, född tvilling 1905-11-08 i Helsingfors. Studentexamen därst. 1925-05-30. Diplommaskiningenjör från Tekniska högskolan i Helsingfors 1930-09-18.
 • Carl'' Henrik Ossiansson, född 1909-12-06 i Helsingfors. Studentexamen därst. 1929-05-31. Elev vid Tekniska högskolan i Helsingfors.

TAB 22

Gunnar Alexander (son av Fredrik Maximilian, tab 20), född 1878-04-29 i Helsingfors. Student därst. 1896-05-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1901-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1902-08-07. Anställd i Föreningsbankens i Finland centralkontor i Helsingfors 1903-03-16. Prokurist därst. 1907-03-15. Direktör för nämnda banks avdelningskontor i Borgå 1912-12-00. Direktör för Nordiska föreningsbankens avdelningskontor därst. 1919-10-01. Död 1922-10-03 i Borgå. Gift 1904-05-11 i Helsingfors med Helena Vilhelmina Karsten (Leni), född 1881-01-24 i Viborg, dotter av stabskaptenen Teodor Karsten och Sofia Vilhelmina Winter.

Barn:

 • Runar Fredrik Gunnarsson, född 1905-01-21 i Helsingfors. Död där 1912-03-26.
 • Marita, född 1908-03-25 i Helsingfors. Gift där 1930-04-23 med vice konsuln Gunnar Verner Salingre, född 1902-08-27 i Helsingfors.
 • Birgit Helena, född 1912-09-07 i Helsingfors.
 • Henrik Johan Gunnarsson, född 1917-08-09 i Borgå.

TAB 23

August Michael, (son av Frans Ludvig, tab 13), född 1852-09-27 i Helsingfors. Student därst. 1872-09-21. Auskultant i Åbo hovrätt 1879-12-20. Kanslist vid finska krigskommissariatet 1880-12-27. Justitierådman i Borgå 1883-10-05. Borgmästare därst. 1895-12-30, olagligen avskedad från denna tjänst 1903-03-19, men i densamma återinsatt 1906-02-13. Avsked 1915-02-15. Gift 1886-01-10, i Borgå med Johanna (Hanna) Boman, född 1863-01-29 i nämnda stad, dotter av konsistorienotarien vid domkapitlet i Borgå Adolf Boman och Selma Vilhelmina Ottelin.

Barn:

 • Elsa Margareta, född 1887-12-27 i Borgå, liksom systern, död ogift 1912-12-31 på Vejle sanatorium, Danmark.
 • Carin Maria, född 1893-09-12. Utexaminerad från industriskolan i Helsingfors 1915. Gift 1918-06-08 i Helsingfors tyska kyrka med kommunalläkaren i Borgå landsförs, med. licentiat Ole Nordling, född 1892-12-30 i Björneborg.

TAB 24

Josef August (son av Carl, tab 12), född 1826-07-07 i Helsingfors. Student därst. 1842-12-15. Filosofie kandidat 1850-05-28 och promov. filosofie magister s. å. 19/6. Ägnade sig därefter åt publicistisk och litterär verksamhet och har dels ensam redigerat, dels deltagit i redaktionen av i Helsingfors utkommande tidningarna Helsingfors Morgonblad, Papperslyktan, Helsingfors tidningar, Helsingfors Dagblad och Hufvudstadsbladet, har även i tryck utgivit memoarverken Förr och nu samt Från sex årtionden i Finland ävensom Brakels anteckningar från 1788–1790 och 1808–1809 års krig. Tillika boktryckare. Död 1896-08-28 på sin villa invid Stansviks gård i Helsinge socken. Gift 1867-06-04 i Helsingfors med Maria Amalia Kuhlman, född 1846-12-13, död 1915-05-07 i Helsingfors, dotter av översten Alexius Fredrik Kuhlman, och Ulrika Helena Roos.

Barn:

 • En son, död född 1869-09-25.
 • Georg Carl August, född 1870. Överbibliotekarie. Död 1930. Se Tab. 25.
 • Valter Camillus, född 1872-11-12 i Helsingfors. Student därst. 1890-05-25. Studerade boktryckerirörelse hos aktiebolag P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. Underfaktor vid centraltryckeriet i Helsingfors 1893. Avgick från denna anställning efter någon tid och överflyttade till utlandet. Boktryckare i Paraguay.
 • Ebba Margareta, född 1875-02-08 i Helsingfors. Gift där 1900-01-03 med äldre justitiesekreteraren, jur. utr. kandidat Armas Tauno Johannes Jernefelt, nr 536, född 1867.
 • Märta Fransiska, född 1877-03-17 i Helsingfors. Kontorist vid Centraltryckeriets i Helsingfors kontor.
 • Maria Antoinette (Maja), född 1879-07-13 på Stansvik.

TAB 25

Georg Carl August (son av Josef August, tab 24), född 1870-09-14 i Helsingfors. Student därst. 1887-05-20. Filosofie kandidat 1891-05-30. Tredje amanuens vid universitetets i Helsingfors allm. bibliotek 1893-09-14. Andre amanuens därst. 1894-02-28. Promov. filosofie magister s. å. 31/5. Ledamot av lantdagarne 1897–1906 och av riksdagarne 1919–1930. Bibliotekarie vid delegationen för de vetenskapliga föreningarna i Helsingfors 1905-04-01. Filosofie doktor 1911-02-02. Docent i nationalekonomiens historia vid nämnda universitet 1913-03-11. Överbibliotekarie vid universitetets allm. bibliotek 1914-05-29. Ordförande i kommittén för kyrkans skiljande från staten i Finland 1917. Ledamot av finska historiska samfundet 1918. Död 1930-10-06 i Helsingfors. Gift 1915-06-13 Saaris

Barn:

 • Georg August Henrik, född 1916-08-07.
 • Nils Gustaf Engelbrekt, född 1919-04-22 i Helsingfors.

TAB 26

Gustaf, (son av Bernt Otto, tab 11), född 1780-05-05. Förare på extra stat vid Åbo läns reg:s lätta infanteribataljon 1796-04-09. Adjutant därst. s. å. 27/5. Bevistade finska kriget 1808–1809. GMtf 1808-08-17 efter slaget vid Alavo. Löjtnant 1809-03-02. Kaptens avsked ur svenska tjänsten 1810-05-29. Postmästare i Nådendal 1827-12-11. Död 1846-12-17 på Kallela i Masku socken. Gift 1:o 1810-02-06 i Nousis prästgård med Anna Lovisa Planman, född 1789-09-25, död 1811-04-22 på Kallela, dotter av kyrkoherden i Pemars socken, professorn Anders Planman och Fredrika Achrenius. Gift 2:o 1812-06-02 i Åbo med Christina Albertina Westdahl, född 1791-02-03, död 1817-03-03, dotter av kamreraren och kronokassören i Åbo Christian Westdahl och Christina Palander. Gift 3:o 1818-05-16 Kankas

Barn:

 • 2. Oskar, född 1812. Överstelöjtnant. Död 1868. Se Tab. 27.
 • 2. Hugo, född 1814. Kammarråd. Död 1873. Se Tab. 34
 • 2. Albertina, född tvilling 1817-03-03, död ogift 1850-12-28.
 • 2. Christiana, född tvilling 1817-03-03, död 1867-01-13 i Raumo. Gift 1843-07-11 på Kallela med kapellanen i Euraåminne, vice pastorn Albert Ferdinand Almberg, född 1817-01-12 i Nystad, död 1858-07-28.
 • 3. Sofia, född 1821-09-12, död 1901-11-12 i Åbo. Gift 1:o 1842-07-26 på Kallela med kapellanen i Karuna Henrik Vilhelm Fossen, född 1812-03-02, död 1845-07-20. Gift 2:o 1848-12-29 med häradsskrivaren i Virmo härad, stadskamreraren i Åbo Ernst Erik Wigren, född 1817, död 1900-03-05 i Åbo.
 • 3. Gustaf, född 1825-06-14. Kadett i Fredrikshamn 1841-07-19. Fänrik vid livgardets lithauiska regemente 1847-08-26. Transp. till 9. finska linjebataljonen med löjtnants grad 1848-01-06. Lärare vid junkarskolan vid 22. infanteridivisionen i Helsingfors 1852-08-17. Stabskapten vid nämnda linjebataljon 1854-02-26. Transp. till 6. finska linjebataljonen s. å. 31/5 och till 9. finska linjebataljonen 1855-06-06, allt med bibehållande av nämnda lärarbefattning. Kapten s. å. 21/10 och transp. först till 4. finska linjebataljonen 1857-06-02 och sedan till 8. finska linjebataljonen 1858-07-15. RRS:tStO3kl 1859-04-10. Majors avsked 1863-03-17. Drunknade ogift 1866-08-28 vid Helsingfors.
 • 3. Rikard, född 1830. Lantbrukare. Död 1908. Se Tab. 35
 • 3. Lennart, född 1832-12-06, död 1835-11-25 på Kallela.

TAB 27

Oskar, (son av Gustaf, tab 26), född 1812-12-22 i Masku socken. Student i Åbo, sedan i Helsingfors, 1828-06-20. Underofficer vid 46. (ryska) jägarregementet 1830-03-17. Junkare s. å. 28/4. Porte-épéejunkare 1831-11-16. Fänrik 1833-01-03. Transp. till villmanstrandska jägarregementet s. å. 29/10. Underlöjtnant därst. 1834-07-09. Transp. till 4. finska linjebataljonen 1835-10-28. Löjtnant därst. 1837-10-23. Stabskapten 1842-02-09. Kapten 1848-06-20. RRS:tAO3kl 1854-02-21. Major vid 12. finska linjebataljonen s. å. 10/6. Chef för 22. finska linjebataljonen 1855-01-14. För utmärkelse vid tillbakaslåendet av de förenade franska och engelska flottornas anfall på Brändö hamn och Gamlakarleby hugnad med svärd till RS:tAO3kl 1856-01-01. Transp. till 6. finska linjebataljonen 1857-06-02. RRS:tVlO4kl m ros 1858-10-04. Chef för 8. finska linjebataljonen 1859-04-19. Överstelöjtnant 1862-02-09. Placerad på viborgska infanteriregementet 1863. RRS:tStO2kl 1865-10-23. Kommendör för Pensa guvernementsbataljon 1865-12-14 och för Wjatka guvernementsbataljon 1866-04-25. Död 1868-02-14 i Wjatka. Gift 1843-09-07 i Lemo kyrka med Hedvig Josefina Adelaide Hästesko af Målagård, född 1812-09-03, död 1876-12-09 i Wolkovyszki, dotter av överstelöjtnanten Bernt Fredrik Hästesko af Målagård, och Birgitta Carolina von Willebrand.

Barn:

 • Fredrik Valdemar, född 1844. Geheimeråd. Död 1911. Se Tab. 28.
 • Naima Adelaide (Naema), född 1846-02-12 i Helsingfors. Kollega i ryska språket vid reallycéet i Åbo 1890-12-12. Avsked 1907. Död 1926-12-18 i Åbo. Gift 1871-01-07 i Åbo med kollegan vid realskolan i Vasa, filosofie magister Fredrik Albert Ossian Lundenius, född 1847-05-29 i Korpo socken, död 1890-12-10 i Helsingfors.
 • Carl Gustaf Axel, född tvilling 1848-01-31 i Helsingfors, död s. å. 16/2.
 • Alma Sofia, född tvilling 1848-01-31 i Helsingfors, död 1917-12-30 i Åbo. Gift där 1876-08-28 med verkstadsföreståndaren vid finska statsjärnvägarnas station i S:t Petersburg, civilingenjören Oskar Henrik Junnelius i hans 2:a gifte, född 1842-05-01 i Uleåborg, död 1914-02-19 i Åbo.
 • Oskar Teodor, född 1849. Generalmajor. Död 1931. Se Tab. 32.
 • Gustaf Emil, född i Kronstadt, död där späd.
 • Oskar Alexander, född 1855. Handelsagent. Död 1882. Se Tab. 33.

TAB 28

Fredrik Valdemar, (son av Oskar, tab 27), född 1844-08-10 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Löjtnant vid 7. (ryska) skarpskyttebataljonen 1862-06-25. Bevistade polska fälttåget 1863. RRS:tStO3kl m sv o ros s. å. 5/8. Erhöll den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Stabskapten 1864-05-21. Transp. till 85. viborgska infanteriregementet 1865-02-17. Kapten 1867-11-01. Major, efter vid Nikolajevska generalstabsakademien avslutad kurs, 1868-11-11. Transp. till generalstaben med kaptens grad och anställning som äldsta adjutant vid staben för de lokala trupperna i finländska militärdistriktet 1869-04-10. Äldste adjutant vid 23. infanteridivisionens stab 1870-02-12. Överstelöjtnant vid staben i charkovska militärdistriktet 1872-09-11. RRS:tStO2kl 1874-06-00. Anställd för särskilda uppdrag hos befälhavaren för trupperna i sistnämnda distrikt 1875-07-25. Överste s. å. 11/9. Stabschef vid 7. infanteridivisionen 1878-01-27. RRS:tAO2kl 1879-04-13, S:tVIO4kl 1882-09-11 och S:tVlO3kl 1885-09-11. Föredragande hos krigsministern i Ryssland av finska militären rörande ärenden s. å. 19/11. Generalmajor vid generalstaben 1886-09-11 med kvarstående i befattningen som föredragande hos krigsministern. Tillika stabschef vid generalguvernörens över Finland stab för finska militären 1888-12-16. Tillika ordförande i överkrigsdomstolen i Finland 1889. RRS:tStO1kl 1890-09-11. Guvernör i Vasa län 1894-10-26. RRS:tAO 1kl s. å. 9/12. Generallöjtnant med kvarstående i innehavande befattning och vid generalstaben 1896-05-26. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för dess militieexpedition 1898-09-12. Överförd på civilstat med geheimeråds rang 1899-03-08. Avsked från senatorsämbetet 1900-07-05. Hölls en längre tid av ryska regeringen häktad med anledning av sonen Eugen Valdemars attentat mot general Bobrikoff. Kassör vid städernas i Finland allm. brandstodsbolag 1906-07-00. Död 1911-09-16 i Helsingfors och begraven i Borgå. Gift 1:o 1872-12-19 i Borgå med sin syssling Elin Maria Schauman, född 1850-08-19 i Helsingfors, död 1884-09-28 i Radam i Polen och begraven i Borgå, dotter av biskopen Frans Ludvig Schauman och Fredrika Christina Gylich. Gift 2:o 1885-12-29 i Helsingfors med Charlotte Ramsay, född 1854-02-21 Dalsbruk

Barn:

 • 1. Fritiof Rafael, född 1873-10-25 i Tavastehus, död 1878-07-23 i Lublin.
 • 1. Eugen Valdemar, född 1875-05-10 i Charkov. Student i Helsingfors 1895-12-13. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1900-01-00. Kammartörvant i överstyrelsen för skolväsendet i Finland 1902. Död ogift 1904-06-16 i Helsingfors. Avhände sig själv livet genom ett revolverskott, sedan han omedelbart dessförinnan med tre skott så svårt sårat generalguvernören N. Bobrikoff, att denne följande dag avled. Begraven först på Malms kyrkogård vid Helsingfors, sedan i Borgå.
 • 1. Sigrid Maria, född 1877-12-24 i Tjugujev. Målarinna.
 • 1. Frans Mikael, född 1879. Kommendörkapten. Se Tab. 29.
 • 1. Paul Edvard, född 1881. Kofferdikapten. Död 1910. Se Tab. 30.
 • 1. Carl Artur, född 1884-07-16 i Radam, död s. å. 22/11.
 • 2. Marta Hedvig Beata, född 1887-06-20 Pietilä Gift 1914-04-15 i Helsingfors med intendenten vid nationalmuseum i Finland, filosofie doktor Karl Konrad Meinander, född 1872-04-09 i Helsingfors.
 • 2. Fredrik Volter, född 1889-02-27 i Helsingfors. Student därst. 1908-05-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1913-04-14. Död ogift 1918-05-04 i Helsingfors och begraven i Borgå.
 • 2. Carl'' Gustaf, född 1892. T. f. kommendör. Se Tab. 31.

TAB 29

Frans Mikael (son av Fredrik Valdemar, tab 28), född 1879-06-09 i Radam. Kadett i Fredrikshamn 1894-08-12. Avgick utan avslutad kurs 1896-06-29. Utexaminerad från navigationsskolan i Helsingfors som kofferdistyrman 1901-04-16 och som kofferdikapten 1904-04-20. Inträdde under världskriget i rysk militärtjänst, först vid marininfanteriet, sedan vid marinartilleriet. Underofficer. S:tG:sM4kl. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. Standarjunkare vid Nylands dragonregemente. Kornett därst. s. å. 24/2. FFrK4kl med sv. o. ros s. å. 18/4. T. f. chef för Helsingfors vaktbataljon s. å. 28/4. Löjtnant s. å. 2/5. Kaptenlöjtnant vid Finlands flotta 1919-07-18. T. f. kommendör för minsvepningsflottiljen s. å. 18/9. Överförd till kustflottiljen 1922-01-00. Avsked med kommendörkaptens grad och överförd till reserven 1923. Bosatt i Kanada. Gift 1924-06-27 i Montreal med Naima Lydia (Helén) Kavila, född 1894-01-26 i Uskela socken, Finland.

Barn:

 • Anita Tatjana Navajo, född 1925-03-06 i Quebec.

TAB 30

Paul Edvard (son av Fredrik Valdemar, tab 28), född 1881-07-26 i Radam. Utexaminerad från navigationsskolan i Helsingfors som understyrman 1904-04-20, som kofferdistyrman 1906-04-24 och som kofferdikapten 1908-04-18. Död 1910-12-05 i Stettin och begraven i Borgå. Gift 1908-01-04 i Helsingfors med Elin (Elli) Petrelius, född 1875-11-24 i Joensuu, dotter av kronolänsmannen Johan Emanuel Petrelius och Vendla Vilhelmina Skutnabb.

Barn:

 • Carin Elin Maria, född 1908-11-08 i Joensuu. Studentexamen 1928-09-19. Med. preliminärexamen 1931-04-23.
 • Eva Beata Charlotta, född 1909-12-11 i Borgå, död 1915-05-20.

TAB 31

Carl'' Gustaf (son av Fredrik Valdemar, tab 28), född 1892-02-25 i Helsingfors. Student därst. 1911-05-13. Elev vid tekniska högskolan därst. 1915. I finsk militärtjänst 1918-02-23. FFrM2kl s. å. 25/5. Genomgick artilleriskolan i Villmanstrand. Fänrik s. å. 24/12. Diplomingenjör vid tekniska högskolan 1919-02-20. Löjtnant vid finska fältartilleriregementet s. å. 16/5. Transp. till finska jägarartilleriregementet 1921-01-05. Kapten därst. s. å. 16/5. RFinlVRO2kl 1923-01-01. Major 1924-12-06. Överstelöjtnant vid 1. fältartilleriregementet 1928-05-16. Utexaminerad från krigshögskolan 1929-03-12. T. f. kommendör för 3. fältartilleriregementet 1930-11-26. Gift 1926-10-17 i Helsingfors med Astrid Elisabet Nordensvan, född 1902-06-12 i Joensuu, dotter av forstmästaren Johan Robert Hugo Nordensvan, och hans 1:a fru Ingrid Elisabet Stenius.

Barn:

 • Gustaf Valdemar, född 1927-07-01.
 • Marghita Christina Barbara, född 1929-10-17 i Riihimäki.

TAB 32

Oskar Teodor (son av Oskar, tab 27), född 1849-10-13 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Fänrik vid 2. pskovska, kejsarinnans, livdragonregemente 1868-07-24. Löjtnant därst. 1869-02-23. Stabskapten 1871-03-04. Kapten 1875-02-15. Major 1879-03-29. RRS:tStO3kl 1883-05-27. Överstelöjtnant 1884-05-18. RRS:tAO 3kl 1887-03-27. T. f. kommendör för finska dragonregementet 1889-06-17. Överste 1891-01-06. RRS:tStO2kl 1892-12-03 och S:tAO2kl 1896-02-23. RRS:tVlO4kl 1900-03-28. Placerad på ryska armékavalleriets depot 1901-11-26. Agent för städernas i Finland allm. brandstodsbolag Åbodistrikt 1902-02-07. Avsked ur militärtjänst s. å. 9/7. Införd i finska arméns rullor såsom generalmajor i reserven 1919-01-27. KFinlVRO2kl s. å. 16/5. KSO1kl s. å. KFinlVRO1kl s. å. i dec. Avsked 1924-11-00. Död 1931-03-11 i Borgå och begraven i Åbo. Gift 1874-05-08 i Trångsund med Alma Charlotta Mury, född 1851-02-08, död 1931-07-27 i Åbo, dotter av uppsyningsmannen vid Trångsunds tullbevakningsplats, kofferdikaptenen Alexander Mury och Charlotta Elisabet Kjerrman.

Barn:

 • Ester Suometar, född 1875-02-23 i Kaljäzin i tverska guvemementet i Ryssland, död 1876-02-06 i Wolkovyszki i Polen.
 • Edit Hedvig, född 1876-10-15 i Wolkovyszki, död 1881-10-01 i Drusgeniki i guvernementet Grodno.
 • Leyla Charlotta, född 1878-04-12 i Wolkovyszki, död 1881-10-16 i Drusgeniki.
 • Torsten Teodor, född 1879-09-08 i Wolkovyszki, död 1881-10-10 i Drusgeniki.
 • Ellen Alma, född 1880-12-30 i Wolkovyszki. Gift 1906-09-23 i Åbo med sin kusin, direktören för aktiebolag Mercator i Åbo, majoren Arvo Gustaf Alexander Södermann, född 1875-03-09, död 1928-03-09 i Åbo.
 • Mary Carin, född 1882-11-26 i Wolkovyszki.
 • Anna Marta, född 1885-10-14 i Wilna. Målarinna. Kanslibiträde vid Finlands beskickning först i Reval, sedan i Köpenhamn.
 • Oskar Gustaf, född 1886-06-25 och död 1887-06-08 i Wilna.

TAB 33

Oskar Alexander (son av Oskar, tab 27), född 1855-09-30. Telegrafist av 3 kl. Vid telegrafstationen i Åbo 1875-03-23. Transp. till Helsingfors telegrafstation 1876. Avsked s. å. 22/8. Handelsagent. Död 1882-08-10 i Björneborg. Gift 1878-06-29 i Björneborg med Aina Vilhelmina Palmroth, född 1859-01-26 i Kuopio, dotter av bankokommissarien i Björneborg Carl Johan Palmroth och Maria Sofia Mattsson.

Barn:

 • Carl Rafael, född 1879-06-13 i Björneborg, död 1887-06-01.
 • Hedvig Ingrid, född 1881-08-24 i Björneborg. Student i Helsingfors 1901-06-01. Filosofie kandidat 1906-04-07 och promov. filosofie magister 1907-05-30. Pedagogie examen 1927-01-12. Gift 1907-07-30 i Åbo med extra läraren vid tekniska högskolan i Helsingfors, före detta överläraren vid svenska normallycéet i nämnda stad, filosofie magister Viktor Robert Zilliacus, född 1869-12-08 Räihä

TAB 34

Hugo, (son av Gustaf, tab 26), född 1814-04-24 i Masku socken. Student i Åbo, sedan i Helsingfors 1828-06-20. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1834-06-20. Kammarskrivare i senatens militieexpedition 1839-01-15. Transp. till senatens kammar- och räkenskapsexpedition 1841-11-30. Andre kammarförvant därst. 1842-11-13. Kronofogde i Nedre Satakunta härad av Åbo och Björneborgs län 1843-01-17. Landskamrerare i nämnda län 1853-12-08. RRS:tStO3kl 1855-12-20 och S:tAO 3kl 1859-04-24. Kammarråds titel 1863-04-29. RRSt:StO 2kl 1870-04-29. Avsked 1871-07-06. Död 1873-02-06 i Åbo. Gift 1849-09-19 Kallela skassören i Björneborg Claes R. Löthman och Christina Catharina Wilén.

Barn:

 • Hugo Alexis, född 1851-03-19 i Björneborg, liksom brodern. Ägde Terinen gård i Sääksmäki socken, vilken hans änka försålde 1912. Död där barnlös 1876-03-19. Han inrättade en stipendiefond vid Helsingfors universitet. Gift 1872 med Catharina Magnusson, född 1846-12-05, död 1912-10-11 i Toijala och begraven i Akkas socken.
 • Fredrik Hjalmar, född 1853-08-07, död 1854-03-04.

TAB 35

Rikard (son av Gustaf, tab 26), född 1830-11-11 i Masku socken. Genomgick Mustiala lantbruksskola. Lantbrukare. Död 1908-02-05 i Borgå. Gift 1863-06-09 i Berttula kapell av Tammela socken med Emilia Christina Collin, född 1821-09-23 i Kuusjoki kapell, död 1906-06-13 Strömsvik

Barn:

 • Aina Emilia (Emmi), född 1865-10-12 i Berttula kapell. Gift 1893-07-15 Kartanonkylä

TAB 36

Bernt, (son av Bernt Otto, tab 11), född 1786-11-27. Volontär vid Åbo läns reg:s lätta infanteribataljon 1803-09-08. Rustmästare därst. 1804-03-10. Fanjunkare vid Åbo läns linjeregemente 1806-06-25. Reservfänrik därst. s. å. 20/12. Bevistade finska kriget 1808–1809. GMtf 1808-11-28 efter affären vid Ruona s. å. 31/8. Löjtnants avsked ur svenska tjänsten 1810-05-29. T. f. mönsterskrivare vid före detta Åbo läns regemente 1813-08-06 stadsfiskal i Nådendal 1837 och i Nystad 1838. Avsked 1853. Död 1862-10-27 i Jakobstad. Gift 1814-03-22 med Anna Lovisa Wilhelms, född 1795-08-02, död 1866-08-28 i Jakobstad, dotter av fänriken Johan Fredrik Wilhelms och Eleonora Christina von Spandekow.

Barn:

 • Lovisa Bernhardina, född 1815-09-04 i Virmo socken, död 1887-01-15 i Vasa. Gift 1849-09-27 i Nystad med kapellanen i Birkkala August Herman Sevón, född 1807-10-03 Åbo, död 1865-07-01 i Birkkala prästgård.
 • Fredrik Ferdinand, född 1816. Överste. Död. Se Tab. 37
 • Bernt Constantin, född 1817-10-10. Volontär vid 8. finska linjebataljonen 1838-04-27. Transp. till 9. bataljonen s. å. Underfänrik därst. s. å. 1/10. Fänrik 1840-06-21. Underlöjtnant 1844-07-09. Död ogift 1847-08-08 i Åbo.
 • Augusta Malvina, född 1819-07-08, död 1820-04-19.
 • Viktor Leonard, född 1822. Apotekare. Död 1872. Se Tab. 39
 • Axel Florus, född 1825-11-26, död 1833-01-19.
 • Knut Otto, född 1827. Kapten. Död 1888. Se Tab. 59
 • Aurora Rosalie, född 1829-08-22, död 1868-01-07 i Gamlakarleby. Gift 1852-09-17 i Nystad med boställsinspektören i Uleåborgs län, majoren Emil Leopold Melart i hans 1:a gifte (gift 2:o 1870-02-15 med Sofia Alexandra Berg, född 1846-08-19), född 1826-02-02 i Sortavala, död 1908-10-06 i Helsingfors.
 • Carl Ludvig, född 1831. Kapten. Död 1890. Se Tab. 74

TAB 37

Fredrik Ferdinand, (son av Bernt, tab 36), född 1816-09-14 i Virmo socken. Yngre underofficer vid liv. Gardets finska skarpskyttebataljon 1833-04-16. Fänrik vid Polotzska jägarregementet 1839-02-02. Underlöjtnant därst. 1840-04-13. Löjtnant 1845-06-13. Bevistade ungerska fälttåget 1849. Stabskapten s. å. 8/6. RRS:tAO3kl m ros s. å. 12/11. Erhöll den till minne av fälttåget stiftade medaljen. Transp. till 3. (ryska) skarpskyttebataljonen s. å. 22/11. Kapten därst. 1852-01-29. Transp. till 6. finska linjebataljonen 1853-08-21 och till 12. finska linjebataljonen 1854-05-31 samt till 21. finska linjebataljonen 1855-06-06. För tapperhet vid tillbakaslåendet av de förenade engelska och franska flottornas anfall på Jakobstad RRS:tStO2kl m sv 1856-01-25. Transp. till 10. finska linjebataljonen 1857-06-02. Placerad på Viborgs fästningsregemente 1863-07-17. RRS:tVlO4kl s. å. 4/10 och S:tStO2kl med kejs. Kr. 1864-03-06. Major s. å. 29/9 med tur från 1863-11-24 samt med transp. till 85. viborgska infanteriregementet. Transp. till 87. nyslottska infanteriregementet 1865-10-11. Överstelöjtnant därst. 1867-11-19. RRS:tAO2kl 1874. Distriktsmilitärbefälhavare i Spask, med placering på arméinfanteriet 1877-03-20. Transp. som distriktsbefälhavare i tetjusjska kretsen 1880-07-06. Överste 1883-05-27. Avsked 1885-09-26. Död. Gift 1851-01-26 med Nadesjda Savitzskij, född 1829-04-27, dotter av majoren Josef Savitzskij.

Barn:

 • Olga, född 1853-01-15, död. Gift 1878 i Spask med tjänstemannen vid överkrigsdomstolen i Kasan, titulärrådet Josef Rafalovskij.
 • Vladimir, född 1854. Stabskapten. Död 1887. Se tab 38
 • Viktor, född 1856-12-08. Död som barn.
 • Alexander, född 1859-04-26, död som barn.

TAB 38

Vladimir (son av Fredrik Ferdinand, tab 37), född 1854-11-20. Junkare vid 2. Konstantinovska militärläroverket. Fänrik vid 87. nyslottska infanteriregementet 1876-08-22. Underlöjtnant därst. 1877-05-26. Löjtnant 1881-03-28. Stabskaptens avsked 1887-02-01. Död s. å. 23/9 i guvernementet Novgorod. Gift 1883-10-08 med Elisabet Busjujev, dotter av ingenjöröverstelöjtnanten Andrei Andreijevitj Busjujev.

Barn:

 • Vladimir, född 1886-02-07. Underlöjtnant vid 117. Jaroslavska infanteriregementet. Transp. till 87. nyslottska infanteriregementet 1909-12-22. Löjtnant 1912-10-28 med tur från s. å. 28/6. Bevistade världskriget 1914 och följande år. RRS:tStO3kl m sv o ros 1915. Stabskapten 1916-02-11 med tur från 1915-10-21.

TAB 39

Viktor Leonard, (son av Bernt, tab 36), född 1822-04-12. Anställd å apotek 1834-10-12. Provisor 1843-05-19. Apotekareexamen 1845-05-14. Apotekare i Jakobstad s. å. 11/11. Ledamot av finska läkaresällskapet 1864-02-19. Död 1872-02-03 i Vasa. Gift 1845-06-15 i Björneborg med Elisabet Vilhelmina Ekelund, född 1826-09-13, död 1914-04-08 i Jakobstad, dotter av handlanden i Björneborg Jakob Ekelund och Anna Vilhelmina Selin.

Barn:

 • Leonard Valdemar, född 1846. Vice konsul. Död 1889. Se Tab. 40.
 • Hulda Anna Alice, född 1847-09-26, död 1921-04-07 i Helsingfors. Gift 1872-06-28 i Jakobstad med assessorn i Vasa hovrätt Herman Abel Qvickström, född 1828-05-18 i Ijo socken, död 1880-05-06 i Vasa.
 • Tekla Cecilia Vilhelmina, född 1849-10-03, död 1861-08-01.
 • Aina Matilda Rosalie, född 1851-08-29, död 1922-06-12 i Jakobstad. Gift 1873-03-11 i Jakobstad med stabskaptenen Gabriel Serlachius, född 1835-05-07, död 1896-04-28 i Jakobstad.
 • Knut Viktor, född 1853. Bankdirektör. Död 1891. Se Tab. 46.
 • Axel Mortimer, född 1855. Kommerseråd. Död 1903. Se Tab. 50.
 • Bernt Vilhelm, född 1857. Bergsråd. Död 1911. Se Tab. 52.
 • Hugo Ossian, född 1860-02-11, död 1861-08-05.
 • Julius Ossian, född 1862-03-30 i Jakobstad. Student i Helsingfors 1879-06-06. Filosofie kandidat 1882-04-08. Promov. filosofie magister s. å. 31/5. Med. kandidat 1884-05-03. Med. licentiat 1888-05-31. Förste assistentläkare vid allm. sjukhusets i Helsingfors medicinska avdelning 1888–1892. Överläkare vid diakonissanstalten i Helsingfors 1893–1908. Med. och kirurg, doktor 1894-11-16. Docent i klinisk medicin vid universitetet i Helsingfors 1897-02-26. Extra ordinarie professor i inre medicin därst. 1908-07-20. LFinlVS 1913. RRS:tAO3kl 1915-12-19. Död 1922-02-06 i Helsingfors. Han stiftade 1921 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland, till vilket han testamenterade sin betydande förmögenhet. Gift 1895-09-19 med Betsy Maria Lerche, född 1869-03-23, dotter av senatorn Fredrik Lerche och Mary Maynard.
 • Tekla Alfhild Elise, född 1864-07-14, död 1922-01-05 i Uleåborg. Gift 1887-11-22 i Jakobstad med politierådmannen i Uleåborg, konsuln Viktor Emil Höckert, född 1852-11-18, död 1917-04-20 i Uleåborg.
 • Max Onni, född 1866. Bankdirektör. Död 1910. Se Tab. 57.
 • Sigrid Ellen Maria, född 1869-02-22 i Jakobstad. Gift 1904-10-31 med före detta Ledamoten av senatens ekonomidepartement, stadsdirektören i Helsingfors Johan Artur Castrén, född 1866-06-10 i Turtola.
 • Carl Holger, född 1871-11-04, död 1884-03-14 i Vasa.

TAB 40

Leonard Valdemar (son av Viktor Leonard, tab 39), född 1846-03-02 i Jakobstad. Student i Helsingfors 1864-10-13. Provisor på apotek. Föreståndare för apoteket i Jakobstad, vars privilegier innehades av modern. Sedan handlande i Vasa. Svensk och norsk vice konsul därst. 1883. Tillika dansk vice konsul i nämnda stad. Död där 1889-11-19. Gift 1872-07-04 i Jakobstad med Anna Augusta Malm, född 1849-01-05 i sistnämnda stad, död 1923-03-26 i Helsingfors och begraven i Jakobstad, dotter av handlanden Ture Ferdinand Malm och Julia Augusta Ingeborg Reutervall.

Barn:

 • Tyra Anna Elise, född 1873-04-12 i Jakobstad.
 • Ture Viktor Valdemar, född 1874. Tandläkare. Död 1927. Se Tab. 41.
 • Gunnar Valdemar Achates, född 1876-10-28 i Jakobstad, död där 1882-02-19.
 • Igor Valdemar Johannes, född 1877. Affärsman. Död 1916. Se Tab. 42.
 • Sally Anna Maria, född 1879-06-29 i Jakobstad. Gift 1899-08-16 med affärsmannen i Helsingfors John Carl Vilhelm Floman, född 1870-06-13.
 • Halvar Gunnar Valdemar, född 1881. Affärsman. Se. tab 43.
 • Arno Gunnar Valdemar, född 1883. Tandläkare. Se Tab. 44.
 • Holger Henrik Valdemar, född 1889. Affärsman. Död 1930. Se Tab. 45.

TAB 41

Ture Viktor Valdemar (son av Leonard Valdemar, tab 40), född 1874-12-20 i Jakobstad. Student i Helsingfors 1893-06-14. Utexaminerad från fackskolan för kemisk teknologi vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1897-05-31. Teknisk ledare vid Valkeakoski pappersbruk i Sääksmäki socken 1904–1907. Studerade därefter tandläkaryrket i utlandet. Leg. tandläkare i Finland 1912-05-07. Praktiserande tandläkare i Helsingfors s. å. Död där 1927-11-23. Gift 1902-09-16 i Vasa med Berta Johanna Finnilä, född 1880-06-21 i Vasa, död 1919-04-04 i Helsingfors och begraven i Vasa, dotter av handlanden i Vasa Carl Finnilä och Edla Sofia Wefvar.

Barn:

 • Carl Valdemar, född 1903-07-19 på Valkeakoski, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1921-05-31. Med. kandidat 1925-09-15.
 • Elsa Margareta, född 1905-06-23.
 • Georg Valdemar, född 1906-07-15. Student i Helsingfors 1925-05-29. Elev vid högre svenska handelsläroverket 1926. Odontologie kandidat 1929-01-29 och licentiat 1931-02-03. Gift 1930-06-23 i Helsingfors med Irma Ann-Marie Lagus, född 1912-02-18 i nämnda stad, dotter av direktören Edgar Gabriel Lagus och Vilhelmina Anna Christina Eklund.

TAB 42

Igor Valdemar Johannes (son av Leonard Valdemar, tab 40), född 1877-10-21 i Jakobstad. Affärsman. Död 1916-08-03. Gift 1901-06-30 i Tammerfors med Ines Margareta Miettinen, född 1883-06-19 i Helsingfors, död där 1926-02-17, dotter av handlanden Peter Miettinen och Susanna Elisabet Isaksdotter.

Barn:

 • Greta, född 1903-05-10 i Tammerfors. Gift 1926-07-31 med försäkringsinspektören Niilo Henrik Ödman, född 1901-04-14.
 • Hans Olof Igorsson, född 1906-07-29 i Vasa, affärsbiträde i Helsingfors.
 • Bror Harald, född 1907, död s. å.
 • Brita, född 1910-04-20 i Tammerfors.
 • Maja Lisa (Maj-Lis), född 1912-04-12 i Jakobstad. Gift 1930-06-07 i Vasa med förmannen Johan Runar Bro, född 1905-03-06 i Vasa.
 • Bror Åke Igorsson, född 1915-04-05 i Helsingfors. Se Tab. 42A.

TAB 43

Halvar Axel Valdemar (son av Leonard Valdemar, tab 40), född 1881-07-25 i Jakobstad. Korrespondent vid Valkeakoski pappersbruk i Sääksmäki socken. Därefter affärsman först i Vasa, sedan i Helsingfors. Kontorschef vid Nordisk-asiatiska kompaniet i sistnämnda stad. Gift 1908-09-08 i Vasa med Dagny Maria (Majsi) Lindholm, född 1886-10-15), dotter av handlanden Gustaf Alexander Lindholm och Olga Ofelia Strömberg.

Barn:

 • Nils Valdemar Halvarsson, född 1911-10-02 i Tammerfors. Student.

TAB 44

Arno Gunnar Valdemar (son av Leonard Valdemar, tab 40), född 1883-03-01 i Vasa. Student i Helsingfors 1904-05-24. Studerade därefter tandläkaryrket i utlandet. Leg. tandläkare i Finland 1911-12-08. Praktiserande tandläkare i Vasa. Död 1917-10-28 i Helsingfors. Gift 1912-04-01 i sistnämnda stad med sin kusin Märta Schauman, född 1887-05-29 i Vasa, dotter av bankdirektören Knut Viktor Schauman och Julia Malm.

Barn:

 • Bengt Gunnar, född 1914-09-01 i Helsingfors. Student.
 • Gunvor, född 1917-07-27 i Vasa, död där s. å. 17/10.

TAB 45

Holger Henrik Valdemar (son av Leonard Valdemar, tab 40), född 1889-01-19 i Vasa. Affärsman. Etablerade 1912 en agentur och försäkringsaffär i nämnda stad. Död där 1930-11-16. Gift 1914-07-12 i Raumo kyrka med Lyyli Dagmar Ingeborg Laine (Pieku), från vilken han 1923 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1924 med ingenjören Arvid Constantin Wikström), född 1887-03-04, dotter av läraren Juho Laine och Viktoria Holmberg.

Barn:

 • Gunnar Holger Holgersson, född 1915-06-14 i Helsingfors.
 • Kitty Margareta, född 1919-10-15 i Vasa.

TAB 46

Knut Viktor, (son av Viktor Leonard, tab 39), född 1853-07-03 i Jakobstad. Student i Helsingfors 1872-06-14. Anställd på handelskontor i Vasa. Verkst. direktör för Föreningsbankens i Finland avdelningskontor i nämnda stad. Död där 1891-05-02. Gift 1876-07-25 i Jakobstad med sin broders svägerska Julia Malm, född 1847-10-31 i sistnämnda stad, död 1922-07-23 i Helsingfors och begraven i Vasa, dotter av handlanden Ture Ferdinand Malm och Julia Augusta Ingeborg Reutervall.

Barn:

 • Viktor Torsten, född tvilling 1877. Direktör. Se Tab. 47.
 • Viktor Rafael, född tvilling 1877. Direktör. Se Tab. 48.
 • Viktor Lennart, född 1878-12-26. Först farmaceut, sedan affärsman i Vasa. Disponent för Åbo kexfabriksaktiebolag. Död ogift 1923-09-18 i Åbo.
 • Gurli, född 1883-05-13, död s. å. 26/5.
 • Märta, född 1887-05-29 i Vasa. Gift 1912-04-01 i Helsingfors med sin kusin, tandläkaren Arno Gunnar Valdemar Schauman, född 1883, död 1917.

TAB 47

Viktor Torsten, (son av Knut Viktor, tab 46), född tvilling 1877-06-22 i Vasa, Finland. Anställd på affärskontor i Vasa 1895, i Lübeck 1897, i London 1899, hos Ph. U. Strengberg & C:o aktiebolag, Jakobstad, 1900. Verkst. direktör för sistnämnda firmas kontor i Härnösand 1904. Stadsfullmäktig i sistnämnda stad 1910–1914. Chef för sistnämnda abol:s centralkontor i Stockholm för firmans tobaksfabriker i Skandinavien 1914. Ordförande och verkst. direktör för svenska kexfabriksaktiebolag i Stockholm 1915–1930. Styrelseledamot i Rö sågverks nya aktiebolag. Ströms trävaruaktiebolag och Åbo kexfabriksaktiebolag. Erh. Kungl. Maj:ts tillstånd att såsom medlem av svenska adliga ätten Schauman inträda i sina förfäders rättigheter 1918-06-06 (se riddarhusdirektionens protokoll 1918-06-29). Se Biografica i "vem är det?". Död 1933-01-27 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1904-11-17 i Kotka kyrka, Kymmene förs, Finland med Nasta Matilda Bülow, född 1885-01-31 i Kymmene socken, Finland, dotter av konsuln Olof Bülow och Jenny Pacius.

Barn:

 • Olaf Viktor Torsten, född 1905-09-28 i Härnösand, liksom syskonen. Köpman i Stockholm.
 • Sven Runar Torsten, född 1906-11-19 i Härnösand. Studentexamen i Stockholm. Student vid Handelshögskolan.
 • Gurli Nasta, född 1908-11-03 i Härnösand. Finsk stiftsjungfru. Gift 1933-05-03 i London med affärsmannen Carl Östen Schauman, i hans 3:e gifte, född 1873-08-15, död 1935-02-02 i London.
 • Wilhelm Torsten, född 1910-09-15 i Härnösand. Student. Se Tab. 47A.
 • Ralf Torsten, född 1913-01-21 i Härnösand. Tjänsteman. Gift 1943. Se Tab. 47B.

TAB 48

Viktor Rafael (son av Knut Viktor, tab 46), född tvilling 1877-06-22 i Vasa. Utexaminerad från fackskolan för kemisk teknologi vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1901. Ingenjör vid Tainionkoski bruk. Disponent vid Kangas pappersbruksaktiebolag i konkurs 1907. Disponent för Åbo kakelfabriksaktiebolag 1913. Verkst. direktör för nämnda bolag 1915–1930. Gift 1904-01-30 i Helsingfors med Estrid Hanna Augusta Collander, född 1881-07-02, dotter av bataljonsläkaren, kollegierådet, med. licentiat Paul Collander och Augusta Erika Montin.

Barn:

 • Per-Erik Viktor Rafaelsson, född 1905-01-06. Studentexamen 1923. Utexaminerad från såg- och skogsskolan i Härnösand 1925. Ekonomisk examen vid Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors.
 • Nils Henrik, född 1907-09-17, död 1908-05-23 i Helsingfors.
 • Dolly Margareta, född 1909-10-06 i Helsingfors. G, 1931-04-02 i Åbo med agronomen Karl Brynolf Petersén, född 1903-01-26 i Helsingfors.
 • Anne-Maria (Lillian), född 1916-07-27.

TAB 49

Viktor Torvald (son av Knut Viktor, tab 46), född 1880-02-10 i Vasa. Student i Helsingfors 1899-06-16. Korrespondent vid Halla aktiebolag i Kotka till 1916. Verkst. direktör i firman Th. Schauman & C:o, sedan i firman Leino Molander & C:o i Helsingfors. Egen agenturaffär 1929. Gift 1907-10-30 i Göteborg med Alfhild Elisabet (Alva) Eén, född 1885-06-11 i Norrköping, dotter av grosshandlaren i sistnämnda stad Alfred Eén och Hanna Malmström.

Barn:

 • Birgit Elisabet, född 1909-10-12. Gift 1929-07-14 i Helsingfors med direktören Charles Paul Jensen, född 1899-08-19 i New York.
 • Stig Torvaldsson, född 1912-07-06. Student i Helsingfors 1931-05-30.
 • Erik Torvaldsson, född 1914-08-16.
 • Anlis, född 1916-04-28.

TAB 50

Axel Mortimer (son av Viktor Leonard, tab 39), född 1855-07-20 i Jakobstad. Handlande i Vasa. Dansk vice konsul därst. 1890-02-20. Svensk-norsk vice konsul därst. s. å. Kommerseråds titel 1895-04-14. Död 1903-11-06 i Vasa. Gift där 1878-09-26 med Johanna Christina (Hanna) Sundén, född 1858-12-30 i nämnda stad, död där 1917-04-17, dotter av lasarettsläkaren i Vasa Johan Jakob Sundén och Maria Christina Ingberg.

Barn:

 • Harry, född 1879-11-22 i Vasa, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1900-11-05. Bokhandlare i Vasa 1906. Belgisk vice konsul därst. Ordförande i direktionen för Vasa ångbageriaktiebolag och för abol, Theatrum. Ordförande i delegationen för Vasa ångkvarns konstlegat. FFrkrMM m ros. RJohO.
 • Valter, född 1881. Handlande. Död 1918. Se Tab. 49
 • Hjördis, född 1882-07-14, död 1930-03-16 i Vasa, drunknade vid en bilolycka. Gift 1906-02-10 med ingenjören Viktor August Bruun, född 1880-01-24 på Forssa.

TAB 51

Valter (son av Axel Mortimer, tab 50), född 1881-03-01 i Vasa. Student i Helsingfors 1900-09-22. Handlande i nämnda stad. Disponent för Vasa ångbageriaktiebolag. Död 1918-10-24 i Vasa. Gift 1910-12-12 i finska kyrkan i Stockholm med Helga Teresia Melin, född 1881-04-16.

Barn:

 • Maud Ingegerd, född 1912-03-25 i Helsingfors.
 • Kaj Axel, född 1914-07-07 i Mörsil i Undersåkers socken, Jämtlands län.

TAB 52

Bernt Vilhelm (son av Viktor Leonard, tab 39), född 1857-11-08 i Jakobstad. Student i Helsingfors 1876-09-15. Utexaminerad civilingenjör från Polytekniska institutet i Helsingfors 1879-06-14. Ägnade sig åt industriell verksamhet. Tysk konsularagent i Jakobstad 1897. Svensk-norsk vice konsul därst. 1899. Bergsråds titel 1908-04-26. Tysk vice konsul i Jakobstad m. fl. orter 1909. RVO 1910. Död 1911-11-14 i Berlin under en resa. Hans arvingar donerade 1920 till Svenska litteratursällskapet i Finland 750,000 mark. Gift 1882-01-06 med Elin Vilhelmina (Mimmi) Roos, född 1858-01-17 i Jakobstad, död där 1908-01-14, dotter av kofferdikaptenen Frans Gustaf Roos och Maria Sofia Wallin.

Barn:

 • Maria, född 1884-01-12 i Jakobstad, liksom syskonen, död 1927-08-11 i Jakobstad. Gift där 1907-01-29 med direktören i Wilh. Schauman, aktiebolag, tyske vice konsuln Johan Heinrich Gustaf Schütt, född 1874-02-20.
 • Astrid, född 1885-12-07. Gift 1915-05-02 i Jakobstad med ingenjören August Söderberg, född 1881-12-30.
 • Per Vilhelm, född 1887. Diplomingenjör. Död 1917. Se Tab. 53.
 • Bror Vilhelm, född 1889. Direktör. Död 1930. Se Tab. 54.
 • Viktor Vilhelm, född 1893. Godsägare. Se Tab. 56

TAB 53

Per Vilhelm (son av Bernt Vilhelm, tab 52), född 1887-06-27 i Jakobstad. Kadett i Fredrikshamn 1900-06-18. Avgick därifrån 1901. Student i Helsingfors 1905-05-20. Diplomingenjörsexamen i maskinbyggnadskonst från tekniska högskolan i Karlsruhe 1910-05-13. Verkst. direktör i Wilh. Schauman, aktiebolag, i Jakobstad 1911. Svensk vice konsul därst. 1912-04-14 död 1917-05-19 1 Jakobstad. Gift 1913-08-01 i Jyväskylä med Signe Maria Fredrikson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1929-07-21 med affärsmannen Bertel Björkman), född där 1890-10-14, dotter av Carl Fredrik Fredrikson och Signe Helena Gröndahl.

Barn:

 • Per-Ole Vilhelm, född 1914-03-13.
 • Helge, född 1916-03-27 i Jakobstad, död där s. å. 24/4.

TAB 54

Bror Vilhelm (son av Bernt Vilhelm, tab 52), född 1889-07-06 i Jakobstad. Direktör i Wilh. Schaumans aktiebolag i Jakobstad och i Wilh. Schaumans fanérfabriks aktiebolag i Jyväskylä. Verkst. direktör i Wilh. Schaumans aktiebolag 1922. FFrkrMM m sp o ros. RFinlVRO1kl 1928-05-16. Död 1930-08-14 i Hangö och begraven i Jakobstad. Gift 1913-07-06 i Jakobstad med Agda Nyman, född där 1895-07-03, dotter av bankdirektören Viktor Nyman och Agnes Elise Löfgren.

Barn:

 • Bo Vilhelm, född 1914-04-16 i Jakobstad, liksom syskonen.
 • Berit Margareta, född 1916-06-25.
 • Rabbe Brorsson, född 1918-03-02.
 • Ralf Brorsson, född 1919-08-18.
 • Carin Benita, född 1921-02-20.
 • Agda Elise, född 1923-10-02.
 • Christina, född 1925-02-18.

TAB 55

Erik Vilhelm (son av Bernt Vilhelm, tab 52), född 1890-11-13 i Jakobstad. Ingenjör. Prokurist i Wilh. Schaumans aktiebolag. Assistent vid Jakobstads sockerbruk. Direktör i nämnda aktiebolag. FrK4kl m ros och MM m sp o ros. Gift 1913-04-10 i Åbo med Nanna von Numers, född 1891-10-18 vid Suinula järnvägsstation, dotter av stationsinspektoren Gustaf Adolf von Numers, och Helena Lovisa Leonora Roos.

Barn:

 • Greta, född 1913-12-02 i Darmstadt.
 • Sten-Erik Vilhelm, född 1915-11-16 i Jakobstad.
 • Hans-Gustaf Erik, född 1918-06-14.
 • Nanna-Lisa, född 1920-07-14 i Jakobstad.

TAB 56

Viktor Vilhelm (son av Bernt Vilhelm, tab 52), född 1893-11-19 i Jakobstad. Äg. Keppo gård i Jeppo socken. FFrkrMM m sp o ros. Gift 1916-07-30 i Jakobstad med Ragni Roos, född 1892-11-05, dotter av forstmästaren Hugo Jonatan Roos och Hulda Elisabet Henricsson.

Barn:

 • Vilhelm Viktorsson, född 1917-07-26.
 • Stefan Viktorsson, född 1919-03-21 i Jakobstad.
 • Vilhelmina Susanna Viktoria, född 1923-11-07.
 • Bernt Viktor Leonard, född 1929-04-11.

TAB 57

Max Onni (son av Viktor Leonard, tab 39), född 1866-12-03. Direktör för Föreningsbankens i Finland avdelningskontor i Vasa. Död 1910-02-04 i nämnda stad. Gift 1893-02-16 i Jakobstad med Selma Gustava Snellman, född 1867-05-18 i Siikajoki socken, dotter av kyrkoherden i Suomussalmi Emanuel Snellman och Elisabet Wiik.

Barn:

 • Max Ole Valdemar, född 1893-12-13 i Vasa. Ingenjör. Egendomsinspektor i Nordamerika. Teknisk ledare vid American Tarst Company i Boston.
 • Margit Elisabet, född 1895-08-03. Sångerska. Gift 1:o 1921-12-31 i Milano med sångaren Carlos Lamanos från Grekland, från vilken hon 1926 blev skild. Gift 2:o med diplomingenjören Ernst Wirtzén.

TAB 59

Knut Otto, (son av Bernt, tab 36), född 1827-12-05. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1846-01-24. Porte-épéefänrik därst. 1848-07-15. Fänrik vid 11. finska linjebataljonen 1849-07-23. Underlöjtnant därst. 1852-06-09. Transp. till 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon 1854-07-15. Löjtnant därst. 1855-07-30. Transp. till 7. (Björneborgs) finska indelta skarpskyttebataljon 1856-03-01. Stabskapten därst. 1858-08-21. RRS:tStO3kl 1863-01-19 och S:tAO3kl 1867-09-21. Kaptens avsked 1868-06-20. Boställsinspektör i 3. distriktet av Åbo och Björneborgs län 1872-01-18. Transp. till 2. distriktet av samma län 1874-06-19. Död 1888-12-04 på Vistola boställe i Pöytis socken. Gift 1856-08-24 i Nystad med Eva Constance Elisabet Holmberg, född 1835-11-09 i Björneborg, dotter av tullförvaltaren i Nystad Anders Gustaf Holmberg och hans 1:a hustru Anna Fredrika Charlotta Memsen.

Barn:

 • Bernt Gustaf Knut Björn Valdemar, född 1857. Borgmästare. Död 1914. Se Tab. 60
 • Fritiof Constantin, född 1859. Apotekare. Död 1923. Se Tab. 65.
 • Viktor Rafael, född 1860. Generalmajor. Se Tab. 66
 • Max Carl Ferdinand, född 1861-11-03, död 1862-08-17.
 • Anna Marta Elisabet, född 1863-04-13. Gift 1888-12-27 på Vistola med politieborgmästaren Adolf Aminoff, född 1860, död 1914.
 • Bror Max, född 1865. Affärsman. Död 1930. Se Tab. 68
 • Anders, född 1867-02-24, död s. å. 25/2.
 • Allan Voldemar, född 1871. Direktör. Död 1929. Se Tab. 71.
 • Elin Maria, född 1875-08-16, död s. å. 10/10.

TAB 60

Bernt Gustaf Knut Björn Valdemar (son av Knut Otto, tab 59), född 1857-07-23 i Nystad. Student i Helsingfors 1879-05-27. Auskultant i Åbo hovrätt 1884-06-09. Vice häradshövding 1886-12-20. Kanslist vid finska krigskommissariatet 1887-05-27. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 2/9. Borgmästare i Ekenäs 1889-09-26. RRS:tStO3kl 1893-03-28. Olagligen från tjänsten avskedad 1903-03-19 men i densamma ånyo insatt 1906-01-20. Ombudsman i Finlands hypoteksförening s. å. 15/12. Avsked från borgmästarbefattningen 1907-01-17. Död 1914-05-25 i Helsingfors. Gift 1889-12-19 i Åbo med Berta Hahl, född där 1863-06-11, död 1928-12-27 i Helsingfors, dotter av stadsläkaren i Åbo, med. o. kirurg, doktor Bernt Gustaf Hahl och Emerentia Sofia Lovisa de Pont.

Barn:

 • Hjalmar Björnsson, född 1891. Tandläkare. Se Tab. 61.
 • Tor Björnsson, född 1893. Banktjänsteman. Se Tab. 62.
 • Erik Balder Björnsson, född 1895. Överstelöjtnant. Se Tab. 63.
 • Carl'' Johan Björnsson, född 1899. Agronom. Se Tab. 64.

TAB 61

Hjalmar Björnsson (son av Bernt Gustaf Knut Björn Valdemar, tab 60), född 1891-09-14 i Ekenäs. Student i Helsingfors 1912-05-13. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FMM s. å. Odontologie kandidat 1919-12-23 och licentiat 1921-12-02. Volontärassistent vid universitetets i Helsingfors odontologiska inrättning 1924–1927. Praktiserande tandläkare i nämnda stad. Gift där 1918-09-14 med Clary Tornberg, född 1899-07-05, dotter av kofferdikaptenen Johan Tornberg och Adéle Constance Charlotte Donner.

Barn:

 • Henrik Johan Björnsson, född 1922-02-26 i Helsingfors, liksom brodern.
 • Bernt Erik, född 1929-06-07.

TAB 62

Tor Björnsson (son av Bernt Gustaf Knut Björn Valdemar, tab 60), född 1893-06-13 i Ekenäs. Utexaminerad från högre svenska handelsläroverket i Helsingfors. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FMM s. å. Tjänsteman vid Helsingfors aktiebanks huvudkontor i Helsingfors. Föreståndare för nämnda banks kontor i Hyvinge 1925-01-01. Åter tjänsteman vid bankens huvudkontor 1930. Äg. Grankulla i Esbo socken och Åminne hemman i Kyrkslätts socken sedan 1930. Gift 1917-06-28 i Odessa med Elisabet Rosenblatt, född 1895-10-01, dotter av affärsmannen Mikael Rosenblatt och Elisabet, född Rosenblatt.

Barn:

 • Torbjörn, född 1918-09-13 i Helsingfors, liksom brodern.
 • Bernt Gustaf Hubertus, född 1921-10-14. Affärsman

TAB 63

Erik Balder Björnsson (son av Bernt Gustaf Knut Björn Valdemar, tab 60), född 1895-06-15 i Ekenäs. Student i Helsingfors 1913-08-14. Ingick 1915-03-15 i tysk militärtjänst vid 27. preussiska jägarbataljonen. Bevistade med denna trupp världskriget sagda och påföljande år på östra krigsskådeplatsen emot Ryssland. PrJK2kl 1917-04-07. Jägarlöjtnant. Deltog 1918 i Finlands frihetskrig. Jägarkapten s. å. 11/2. Bataljonskommendör vid 1. finska jägarregementet s. å. 8/3. FFrK4kl s. å. 18/4 o. 3kl s. å. 30/5, båda med sv. o. ros. Jägarmajor s. å. 21/4. FFrkrMM m sp. Med. för Tammerfors intagning. Kommendör för Vita gardets regemente s. å. 15/6. T. f. stabschef vid 1. divisionen s. å. 12/8. KFinlVRO2kl 1919-07-18. T. f. kommendör för gardes jägarbataljonen 1920-03-10. Jägaröverstelöjtnant 1923-12-06. RSO 1925. Distriktschef i Nylands södra skyddskårsdistrikt 1925-01-00. Skyddskårernas förtjänstkors 1931. Gift 1:o 1919-02-26 med Mia Louise Avellan, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1930-11-06 med kommunalläkaren, med. licentiat Teodor August Biaudet, i hans 2:a gifte), född 1901-03-03 i Viborg, dotter av vice häradshövdingen Severin Johan Avellan och Alice Sofia Thesleff. Gift 2:o 1929-08-07 i Helsingfors med Ebba Margareta Ahrenberg, född 1903-08-22, dotter av översten Carl Gustaf Ahrenberg och Margareta Blondina Selin.

Barn:

 • 1. Doris Alice, född 1919-11-29 i Helsingfors, liksom systrarna.
 • 1. Mary, född 1922-09-23.
 • 2. Barbara Margareta, född 1931-05-22.

TAB 64

Carl'' Johan Björnsson (son av Bernt Gustaf Knut Björn Valdemar, tab 60), född 1899-08-30 i Ekenäs. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FMM s. å. Agronom. Anställd hos Högfors aktiebolag Ägde Hovgård i Askola socken 1925–1927. Gift 1923-05-26 med Eva Märta Maria Ehrström, född 1902-06-10 i Nyköping, dotter av ingenjören Olof Ehrström och Ebba Maria Hellberg.

Barn:

 • Björn'' Olof, född 1930-10-20 i Helsingfors.

TAB 65

Fritiof Constantin (son av Knut Otto, tab 59), född 1859-04-21 i Vemo socken. Apotekselev i Jakobstad 1875. Farmaceut 1880-04-08. Provisor 1885-05-12. Köpte 1890 andra apoteket i Tavastehus. Erhöll privilegium å detsamma 1891-01-21. Apotekare s. å. 3/4. Sålde nämnda apotek 1900. Anlade ett tjärbruk å Hästholmen i Pyttis socken 1902. Verkst. direktör för aktiebolag Destillator i Kotka. Erhöll privilegium å apoteket i Kyrkslätt 1910. Död 1923-10-05 i Kyrkslätt. Gift 1907-06-05 i Rautalampi socken med Carin Helfrid Jäderholm, född där 1884-09-08, dotter av apotekaren August Vilhelm Jäderholm och hans 2:a fru Alma Vilhelmina Ullner.

Barn:

 • Folke, född 1910-06-14 i Helsingfors. Studentexamen därst. 1929. Reservfänrik 1930. Elev vid Svenska handelshögskolan s. å.

TAB 66

Viktor Rafael (son av Knut Otto, tab 59), född 1860-09-19 i Vemo socken. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Underlöjtnant vid 2. (Åbo) finska skarpskyttebataljon 1882-08-19. Löjtnant därst. 1887-04-07 med tur från 1886-08-19. Batalj onskvartermästare 1889-12-05 1891-11-07. Stabskapten 1892-04-17. Kompanichef s. å. 12/5. RRS:tStO3kl s. å. 11/9 och S:tAO3kl 1895-02-15. Kapten 1896-05-26. På indragningsstat 1902-03-12. Ägnade sig åt lantbruk, köpte Karleby gård i Borgå socken s. å., vilken han sålde 1904. Överstelöjtnants avsked 1902-12-18. Instruktionsofficer vid polisinrättningen i Helsingfors 1906–1910-12-01. Disponent för Sandudds tapet- och mattaffär i Helsingfors 1910–1912. Direktör i aktiebolag Grankulla 1912–1914 och i firman J. Österblad & C:o aktiebolag i Åbo 1914–1917. Sekreterare och ekonom i den militärkommitté, som förberedde Finlands frihetskrig och inträdde vid krigets utbrott i militärtjänst 1918. FFrK3kl s. å. FMM s, å. Ledamot av överkrigsdomstolen 1918–1930. Inspektör för ordningsmakten i Finland 1918-07-00. Införd i finska arméns rullor 1919-01-31. T. f. chef för Finlands kadettskola s. å. KFinlVRO2kl 1919-07-18. Generalmajors avsked s. å. Gift 1890-06-26 i Åbo med Ellen Matilda Österblad, född där 1866-01-24, dotter av handlanden i nämnda stad Jakob Julius Österblad och Jakobina Laurentia Richter.

Barn:

 • Ester, född 1891-04-28 i Åbo, liksom syskonen. Sångerska. Gift 1918-09-28 med stadsingenjören i Borgå Georg Christiernin (förut Grigorkoff), född 1887-02-11.
 • Vava, född 1893-01-05, död 1911-06-04.
 • Åke Rafael, född 1896-09-28. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FMM s. å. Studentexamen s. å. 25/5. Elev vid Finlands kadettskola 1919. Reservfänrik s. å. och kommenderad till tjänstgöring vid Björneborgs regemente. Död s. å. 13/7 och begraven i Helsingfors.

TAB 67

Erik Rafael (son av Viktor Rafael, tab 66), född 1894-09-20. Student i Helsingfors 1913-05-15. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FMM s. å. Med. kandidat 1919-05-07. Med. licentiat 1924-12-16. Läkare vid Bad Grankulla. Underläkare vid Nummela lungsotssanatorium 1927-01-11. Överläkare vid Mjölbollstads lungsotssanatorium 1930-06-01. Gift 1928-07-01 i Helsingfors med Elli Ståhlberg, född där 1898-10-31. Med. licentiat 1928-10-16. Dotter av Finlands före detta president Kaarlo Juho Ståhlberg och hans 1:a fru Hedvig Irene Wahlberg.

Barn:

 • Anna Beata, född 1929-08-02 i Helsingfors.

TAB 68

Bror Max (son av Knut Otto, tab 59), född 1865-06-12. Affärsman först i Florida, sedan i Filadelfia i Nordamerika. Död 1930-12-12 i New York. Gift 1:o 1895-02-23 i New York med sin yngste broders svägerska Eliza Jane Crewe, född 1868-08-19, död 1897-12-24. Gift 2:o 1898 i College Point, N.Y, med Matilda H. Bornemann, född där 1876-12-09.

Barn:

 • 1. Leon Fritiof, född 1896-02-04.
 • 2. Frank, född 1906-10-21 i Filadelfia. Gift med Mabel Letts, född 1912-07-01 i Atlantic Highlands, N. J.

TAB 69

Oskar Mikael (son av Knut Otto, tab 59), född 1867-12-22. Mekaniker. Erhöll 1902 tillstånd att flytta från Finland. Affärsman först i Köpenhamn, sedan i Texas i Nordamerika. Gift 1904 i Köpenhamn med Hjördis Eusebia Brundin, född 1882-09-07.

Barn:

 • Gunnar Eugen Mikael, född 1904-07-25 i Köpenhamn.
 • Carl Einar, född 1908. Gift 1929-06-15 med Agnes Mary Hanley, född 1908 i New York City.
 • Hjördis Hildred, född 1911-12-23 i Galveston, Texas.

TAB 70

Florus Axel (son av Knut Otto, tab 59), född 1870-02-16. Affärsman, först i Texas, där han innehade en petroleumkällborrningsaffär, sedan i Arkansas. Direktör för M. Cormick Memorial Tubercular Sanatorium i Jackson, Louisiana. Gift 1896-08-13 med Maud Elina Mc Lean, född 1880-04-30.

Barn:

 • Helga Maria, född 1897-06-29, död 1899-11-13.
 • Volter, född 1899-11-04.
 • Anita, född 1902-06-27, död 1904-04-19.
 • Lyndall, född 1906.

TAB 71

Allan Voldemar (son av Knut Otto, tab 59), född 1871-08-10 i Nakkila socken. Förvaltare vid Kauniais i Suoniemi socken. Ägde sedan Ryömälä i Mouhijärvi socken till 1900 samt Sokkala i S:t Michels socken 1901–1906. Förvaltare vid Steninge i Husby-Erlinghundra socken, Stockholms län. Direktör för Mariehamns båtvarv på Åland. Död 1929-08-01 i Mariehamn. Gift 1897-11-18 i Tammerfors med Signe Matilda Elfrida Sevón, född 1876-11-18 i Uleåborg, dotter av postexpeditören Uno Elis Sevón och Anna Matilda Ekholm.

Barn:

 • Signe Ingrid Margareta, född 1899-02-15 på Ryömälä. Gift 1921-11-05 i Mariehamn med reservingenjörlöjtnanten vid Finlands marin Gunnar Sigurd Westerholm, född 1891-11-06 i Snappertuna socken.
 • Signe Ragni Elisabet, född 1900-02-23. Sjuksköterska vid Vasa länssjukhus 1926, Tord Björn Voldemar, född 1902-08-09, död s. å. 4/11.
 • Kurt Bernt Allan, född 1903-07-07, död 1906-07-18 i S:t Michel.
 • Tor Allan Eugen, född 1904. Lantbruksinspektor. Se Tab. 72.
 • Uno Allan Runar, född 1908-08-14 i Loimijoki socken. Skådespelare vid Svenska teatern i Helsingfors 1930-07-01.

TAB 72

Tor Allan Eugen (son av Allan Voldemar, tab 71), född 1904-10-28. Lantbruksinspektor. Gift 1928-05-29 i Mariehamn med Mimmi Juliana Andersson, född 1907-06-16 i Eckerö socken, Åland, dotter av jordbrukaren Johan Edvard Andersson och Alma Viktoria Mattsson.

Barn:

 • Signe Marita Viktoria, född 1928-10-25 i Mariehamn. Mimmi Torhild Marianne, född 1929-01-29, i Eckerö socken.

TAB 73

Carl Östen, (son av Knut Otto, tab 59), född 1873-08-15. Affärsman i Birmingham, varifrån han flyttade till Nya Zeeland. Flyttade därifrån till Sverige och blev svensk undersåte. Erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att såsom medlem av svenska adliga ätten Schauman inträda i sina förfäders rättigheter 1918-06-06 (se Riddarhusdirektionens protokoll 1918-06-29). Ägde Steninge i Husby-Erlinghundra socken, Stockholms län 1915–1921. RVO 1917. Affärsman i London. Död 1935-02-08 på The Wilderness Barge Walk Hampton Wick, Hampton, Country of Middlesex. Gift 1:o 1891-08-05 i Birmingham med Alice Bailey Crewe, född 1870-03-08, död 1901, omkom tillsammans med döttrarna vid en ångfartygsolycka i Atlantiska havet, dotter av köpmannen Richard Crewe och Elisabet Bailey. Gift 2:o 1901-12-18 med Lucy Marion Bowden, född 1880-07-23 i West Bromswich, England, död 1932, dotter av affärsmannen Henry Isaac Bowden och Mary Ann Sylvester. Gift 3:o 1933-05-31 i Kingston, Countries of Surrey and Middlesex med Gurli Nasta Schauman, född 1908-11-03 i Härnösand

Barn:

 • 1. Loretta Leona, född 1893-11-27, död 1901.
 • 1. Dora Constantia, född 1895-03-26, död 1901.
 • 1. Carl Östen Sylvester Crewe, född 1899-10-26 i Birmingham. Farmare i Californien. Anställd på faderns fabrik i London. Gift 1922-11-11 med Jeanne Carol Olney, född 1898-01-11, dotter till Lawrence Olney i San Francisco. Se Tab. 73A

TAB 74

Carl Ludvig (son av Bernt, tab 36), född 1831-03-06 i Virmo socken. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1848-10-21. Underfänrik därst. 1849-09-01. Fänrik vid 3. ryska skarpskyttebataljonen 1851-08-07. Underlöjtnant därst. 1853-04-19. Bevistade 1854 kriget mot Turkiet. Transp. till 3. (Uleåborgs) finska indelta skarpskyttebataljonen 1854-12-15. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 22/12. Löjtnant vid 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-07-30. Stabskapten 1864-01-16. Kaptens avsked 1868-06-20. T. f. chef för 6. (Nystads) kompaniet av finska militärens reserv 1884-02-03. Stadfäst som chef för nämnda reservkompani 1885-02-27. Kaptens avsked 1886-12-13. Död 1890-06-24 på Björkö i Lokalaks kapell. Gift 1:o 1857-02-12 i Nystad med sin broders svägerska Anna Lovisa Holmberg, född 1832-08-23 i Helsingfors, död 1859-11-06 i Nystad, dotter av tullförvaltaren därst. Anders Gustaf Holmberg och hans 1:a hustru Anna Fredrika Charlotta Memsen. Gift 2:o 1866-09-04 i Nystad med sin 1:a frus halvsyster Maria Carolina Antonia Holmberg, född 1848-08-22 i Nystad, död 1893-02-17 på Björkö, dotter av tullförvaltaren Anders Gustaf Holmberg och hans 2:a hustru Sofia Carolina Sandbäck.

Barn:

 • 1. Carl Ossian, född 1858-01-05 i Nystad. Frivillig skarpskytt vid livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1876-10-07. Överförd på ord. stat 1877-01-05. Underofficer s. å. 18/8. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors s. å. Porte-épéefänrik vid 20. ryska skarpskyttebataljonen 1880. Fänrik därst. 1881-01-10. Transp. till 2:a, Åbo finska skarpskyttebataljon 1882-03-09. Underlöjtnant därst. 1883-02-22. Död ogift 1885-05-05 i Helsingfors för egen hand.
 • 1. Anna Fredrika Charlotta, född 1859-10-10 i Nystad. Folkskollärarinna i Åbo. Avsked 1925-09-01. Död ogift 1928-12-23 i Åbo.
 • 2. Elna Maria, född 1868-09-06 på Björkö. Gift 1890-08-28 i Vemo socken med vice konsuln för Danmark i Vasa Albin Oskar Emanuel Palin, född 1855-03-26 i Stockholm, död 1920-06-17 i Vasa.
 • 2. Knut Viktor Ferdinand, född 1870-08-18 på Björkö. Student i Helsingfors 1890-06-08. Utexaminerad agronom från Mustiala lantbruksinstituts högre avdelning 1893-10-19. Lantbruksråds titel 1930-08-18. Äg. Högsar i Nagu socken. Gift 1897-12-24 Korsnäs
 • 2. Edvin Alarik, född 1872-04-03 på Björkö. Farmaceut. Provisor 1903. Sedan affärsman. Innehade firman Bröderna Schauman i Åbo. Död ogift 1922-11-25 i Åbo.
 • 2. Gerda Sofia, född 1875-01-01 på Björkö. Kontorsbiträde. Död ogift 1917-08-20 i Åbo.
 • 2. Torsten Gerhard Vladimir, född 1876-05-24 på Björkö. Affärsman först i Vasa, sedan i Epilä och därefter i Helsingfors. Gift 1918-10-10 i Åbo med sin broders svägerska Gurli Valborg Löthner, född 1891-11-09 i Åbo, dotter av ingenjören Ernst Robert Löthner och Kate Vilhelmina Nyström.
 • 2. Sigrid Rosalie, född 1877-06-30 på Björkö. Sjukgymnast i Helsingfors, sedan i Åbo.
 • 2. Gunnar Constantin, född 1879. Tandläkare. Se Tab. 76.
 • 2. Bror Rolf, född 1881-02-10 på Björkö. Kadett i Fredrikshamn 1896-06-29. Avgick utan avslutad kurs 1902. Elev vid jelisavetgradska kavalleriskolan s. å. Avsked. Kontorist vid Notsjö glasbruk. Kassör därst. Anställd hos bolaget Bumaga i S:t Petersburg. Disponent först för Gerknäs glasbruk i Lojo socken 1919, sedan vid Notsjö glasbruk.
 • 2. Tor Bertel, född 1883. Affärsman. Död 1922. Se Tab. 77.
 • 2. Edit Elisabet, född 1885-04-15 på Björkö. Sjukgymnast. Gift 1920-06-05 i Åbo med distriktsläkaren i nämnda stad, med. licentiat Gustaf Adolf Tollet i hans 2:a gifte (gift 1:o 1890-10-20 i Åbo med Ingeborg Fitinghoff, född 1864-07-11 i Karlstad, död 1916, dotter av grosshandlaren Ludvig Nikolaus Fitinghoff, och Bertea Christina Lanner), född 1862-11-06 i Åbo.
 • 2. Carin Gunhild, född 1887-01-27 på Björkö. Student i Helsingfors 1908-05-27. Tandläkarekandidat 1913-03-15. Utexaminerad 1915-05-31. Tandläkare i Åbo.

TAB 75

Bernt Gustaf Ludvig (son av Carl Ludvig, tab 74), född 1873-10-02 Björkö Kadett i Fredrikshamn 1891-07-29. Underlöjtnant vid 8., Viborgs, finska skarpskyttebataljon 1898-08-20 med tur från 1897-08-25. Transp. till 3., Vasa, finska skarpskyttebataljon 1899-02-06 och till 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon 1900-08-11. På indragningsstat 1902-03-12. Extra biträde vid Åbo länsfängelses förvaltning s. å. Brandmästare i nämnda stad 1903-10-21. Avsked därifrån s. å. T. f. poliskommissarie i Lovisa 1906. T. f. polismästare i Uleåborg s. å. Avsked 1907. Kommissarie vid polisinrättningen i Lovisa 1909. Avsked s. å. i okt. Köpte 1909 Saustila gård i Sagu och Pemars snr. Inträdde under Finlands frihetskrig 1918 i militärtjänst som kapten. Majors avsked ur tjänsten s. å. FFrK4kl. FMM. Gift 1910-03-17 i Uleåborg med Mary Johanna Snellman, född 1882-11-05, dotter av handlanden i nämnda stad, kommerserådet Carl August Snellman och Alma Maria Antman.

Barn:

 • Benita Maria, född 1911-04-30 i Åbo.
 • Kate Maria, född tvilling 1912-05-09 i Åbo.
 • Ruth Maria, född tvilling 1912-05-09 i Åbo.
 • Eivind Gustaf, född 1917-05-19.

TAB 76

Gunnar Constantin (son av Carl Ludvig, tab 74), född 1879-04-06 på Björkö. Student i Helsingfors 1901-09-24. Tandläkarkandidat 1906-03-24 och utexaminerad 1907-12-21. Praktiserande tandläkare i Åbo. Gift där 1:o 1908-11-25 med Siri Maria Lindberg, född 1888-10-03 i nämnda stad, död där 1916-12-13, dotter av handlanden Carl August Lindberg och Helena Maria Österman. Gift 2:o 1927-04-14, med Ester Elisabet von Schantz, född 1899-07-23 i Lampis socken, dotter av ingenjören Gustaf Filip von Schantz, och Anna Sofia Dufva.

Barn:

 • 1. Carl August, född 1909-08-29 i Åbo, liksom syskonen. Studentexamen 1928-05-31. Utexaminerad från Handelshögskolan vid Åbo universitet 1930-05-26.
 • 1. Carl-Gunnar, född tvilling 1912-10-10. Studentexamen 1931-05-30.
 • 1. Siri Marianne, född tvilling 1912-10-10.

TAB 77

Tor Bertel (son av Carl Ludvig, tab 74), född 1883-03-13 på Björkö. Affärsman. Emigrerade till Argentina 1906, men återkom kort därefter. Anställd på handelskontor i Lübeck. Tjänsteman vid Dalsbruk i Kimito socken, därefter affärsman i Helsingfors. Död där 1922-01-21. Gift 1916-03-04 i Åbo med Carin Dorti Löthner, född 1888-12-11 i sistnämnda stad, dotter av ingenjören Ernst Robert Löthner och Kate Vilhelmina Nyström.

Barn:

 • Lennart Bertelsson, född 1916-12-18 i Åbo.
 • Kurt Bertelsson, född 1919-06-03 i Helsingfors.

TAB 78

Nils Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 4), född 1742. Fältväbel vid livdragonregementet. Död 1791-07-28 på Lillby8 i Sagu socken. Gift 1766-04-24 med Helena Widberg, född 1750, död 1820-07-21 på Lillby.8

Barn:

 • Carl, född 1767. Levde utan tjänst. Död på 1800-talet i Stockholm.

Utan känt samband

 • 1 Sabina Schauman. Gift (1726) med rustmästaren i Orimattila socken Gabriel Stenberg.
 • 2 Johan Schauman. Student i Åbo 1784. Prästvigd 1790. Gift 1804-02-03 i Åbo med hushållerskan Elisabet Malmsten.
 • 3 Carl Fredrik Schauman. (Antagligen densamme som Carl, tab 78). Avskedad sergeant. Gift med Catharina N. N.

Barn:

 • Bernt, född 1792-07-15 på Lillby.

Källor

1At (So). 2Rf. 3Wä. 4At (L). 5Åbo finska församl:s kyrkoarkiv. 6Mietois kyrkoarkiv. 7Pemars kyrkoarkiv. 8Sagu kyrkoarkiv. 9Södra Finne lagsagas dombok 1730.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: