:

Stålhandske nr 98

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stålhandske nr 98

Adlad 1574-09-16 och 1578-06-15, introd. 1625.

Två bröder, Joen Tyrilsson till Sjölaks i Kimito socken, Finland, och Harald Tyrilsson till Germundö i Saltviks socken på Åland, blevo adlade, den förre 1574, den senare 1578, båda med samma vapen, en delad sköld, i det övre fältet två stridshandskar, i det nedre en liggande stridshammare. Deras fader uppgives på riddarhusgenealogien hava varit Tyril Nilsson Sluk, av en åländsk frälsesläkt med detta namn, men fru J. Ramsay har i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden uppvisat, att intet annat samband finnes mellan ätterna Sluk och Stålhandske än att Harald Tyrilssons svärmoder Anna Nilsdotter var syster till nämnde Tyril Nilsson Sluk, samt anser för sannolikt, att stamfadern Tyril varit en svensk frälseman, som själv eller genom sitt gifte tillhört samma släkt som den år 1565 adlade svenska ätten Stålhandske (i Västergötland). Av de båda brödernas ättegrenar utdog Harald Tyrilssons sannolikt före riddarhusets instiftande, medan Joen Tyrilssons son, ståthållaren på Keksholm Hans Joensson, uppgives hava blivit introducerad för ätten 1625. Visserligen upptages numret 66 i tredje klassen enligt förteckningen över »Sääten eller ordningen på riddarhuset» 1632 av »Stålhanscher», men om därmed menas de finska eller svenska, säges icke, och under hela tiden 1625–1643 synes, av protokollen att döma, detta nummer icke varit representerat vid någon av riksdagarna. Den ende levande manliga medlemmen av den finska ätten var 1625 endast fem år gammal (Johan Hansson Stålhandske, född 1620), medan den svenska ättens huvudman generalen Torsten Stålhandske, vilken under oriktiga förutsättningar blivit uppförd på riddarhusgenealogien för den finska ätten, genom de ständiga krigen var förhindrad att infinna sig till riksdagarna. Emellertid hade han låtit uppsätta sin vapensköld på riddarhuset. Härom förmäler ridderskapets och adelns protokoll för den 10 oktober 1643, att lantmarskalken denna dag uppträdde och berättade, 15att han hade communieerat Hans Exel. Rikz-Cantzleren om Stålhandske sätet och ställe, som är N:o 66, som generalmajoren Torsten Stålhandske hafver sig tillärnat och sitt vapn här på Riddarhuset uphengdt, hvilket honom uti den törsta lottkastningen icke är tillfallen, uthan Hans Jonsson Stålhansche till Siölax, fordom ståthållare på Kexholm, i lottagandet bekommit och icke generalmajoren Stålhanschen, som då var ung och i krigstienster, och då icke så vida namnkunnig» samt anhöll på Hans Jonssons sons Johan Stålhandskes till Sjölaks vägnar, att denne skulle få åtnjuta sin faders ställe till dess generalen, som då var ute i kriget, hemkomme, »och de då derom disputera kunne», vilket bifölls. Då emellertid ståthållaren Hans Jonsson (Stålhandske) vid lottkastningen 1625 redan var död (han begrovs i mars 1624), avser lottkastningen tydligen ätten. Generalen Torsten Stålhandske blev aldrig i tillfälle att försvara sin eventuella rättighet till numret, ty han avled redan följande år i Tyskland, och samma år (1644) lät Johan Stålhandske till Sjölaks nedtaga hans vapen på riddarhuset och i stället uppsätta sitt eget. Rätten till numret bestreds honom dock av generalens kusin Torsten Jespersson Stålhandske vid riksdagarna 1647 och 1655 utan att frågan avgjordes. Sannolikt avled den sistnämnde kort därefter och, ehuru ännu en gång vid matrikelns uppläsande under riksdagen 1668 den 17 juni Johan Stålhandskes rättighet till sätet före de svenska Stålhandskarne ifrågasattes, fick den finska ätten därefter obestritt behålla numret, som sedermera ändrats till 98. Sannolikt hade den svenska ätten Stålhandske vid denna tid utdött. Se vidare ätten Stålhandske i Västergötland.


TAB 1

Tyril Kallas i sondottern Margareta Stålhandskes personalier Tyril Stålhandske och uppgives varit gift med Anna Mattsdotter Ruuth. Något bevis härför synes dock ej finnas.

Barn:

 • Harald Tyrilsson. Ståthållare. Död 1602. Se Tab. 2
 • Joen Tyrilsson. Ståthållare. Död 1606. Se Tab. 4
 • ?Kerstin Tyresdotter, född 1584, död 1652. Gift med domprosten i Linköping Magnus Haraldi Wallerstadius, född 1574 i Vallerstads socken Östergötlands län, död 1655-03-07 i Linköping. ((!!!Wallerius från Vallerstad uppger namnet Kerstin Turesdotter Rosengren!!!)

TAB 2

Harald Tyrilsson, (son av Tyril, tab 1), till Germundö i Saltviks socken, Åland, som han fick genom sitt gifte. Anförare för en ryttarfänika 156314. Stallmästare för de svarta ryttarne ännu 156614. Skeppshövitsman 156814. Erhöll 1568-11-06 frälsebrev på nio skattehemman i Saltviks socken samt 1570-07-22 Vinkle. Förordnad att upptaga krigsgärd på Åland 1576-07-27. Adlad 1578-06-15 och fick därvid samma vapen, som brodern förut erhållit. Var 1590-07-07 jämte brodern Joen en av undertecknarna av adelns försäkran till konung Johan14. Ståthållare samtidigt med brodern Joen på Kastelholm 1597–1601-10-30. Död 1602 i pesten i Stockholm.1 Gift 1:o med N. N. Gift 2:o omkr. 15671 med Anna Lapp i hennes 3:e gifte (gift 1:o med slottsloven på Kastelholm Henrik Persson [Gyllenflög] av en åländsk frälsesläkt, död 1555 eller 155614. Gift 2:o omkr. 155714 med fogden på Kastelholm Joen Westgöte, avrättad 1563), död 16162 (enl. annan uppgift senast 1614)14, dotter av fogden på Åland Henrik Jönsson Lapp, adlad 1530, och Anna Nilsdotter Sluk, av en åländsk frälsesläkt.

Barn:

 • 2. Anna Haraldsdotter, död i slutet av år 1628. Gift 1601-10-07 på Germundö med Erik Arvidsson Footangel, död 1636.

TAB 3

Tyril Haraldsson, (son av Harald Tyrilsson, tab 2), till Ledingelunda (Lagerlunda) i Kärna socken Östergötlands län, som han erhöll genom sitt gifte. I slottsloven på Reval 1581. Ryttare under Sven Månssons fana 1588. Nämnes bland gäster på Åbo slott i aug. 1599. Tillhörde konung Sigismunds parti och begav sig s. å. till Polen, varefter hans gods förklarades förbrutna, däribland Ledingelunda, som s. å. 10/12 av hertig Carl donerades till hovjunkaren Anders Stuart. Gift med N. N. Pedersdotter, dotter av Peder Clemetsson.

Barn:

 • Per Tyrilsson. Var omyndig 1599. Ryttare vid Nils Asserssons fana av Östgöta ryttare och erhöll 1612-01-27 attest av denne, att han såsom sådan förhållit sig väl2. Återfick sitt mödernegods Ledingelunda genom hertig Johans av Östergötland brev 1614-12-12. Upprättade sitt testamente i Stockholm 1621-07-02, vari han säger sig vara barnlös, sedan hans och hans hustrus lille son avlidit någon tid förut2. Död s. å. i Livland i polska kriget.2 Gift 1618-07-05 (morgongåvobrev) med Carin Isaksdotter Rosenbielke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1623-03-16, då hon erhöll i morgongåva Stora Hinsekind i Värnamo socken, Jönk., med Claes Christersson Siöblad, död 1637. Gift 3:o med slottshauptmannen Hans Jönsson Clöös, adlad Björnsköld, i hans 2:a gifte, död 1660), född 1600-03-27 Ulvsnäs, levde 1660 änka på Iström i likanämnda socken Skaraborgs län dotter av knekthövidsmannen Isak Jönsson (Rosenbielke) och Anna Ribbing. Hon erhöll av sin 1:a man i morgongåva Ledingelunda, vilket hon bortbytte och bortskänkte till dennes systerson, vice presidenten Israel Israelsson Lagerfelt.
 • ?Hans Tyrilsson.
 • Margareta Tyrilsdotter, född 1586, död 1608-03-07. Gift 1602-01-11 med domprosten i Linköping Israel Olai i hans 1:a gifte, född 1571, död 1614, vars son i 2:a giftet vice presidenten Israel Israelsson blev adlad Lagerfelt.

TAB 4

Joen Tyrilsson, (son av Tyril, tab 1), till Sjölaks och Trotby i Kimito socken, Finland. Kammarjunkare hos konung Erik XIV. Adlad 1574-07-08. Förordnad till ryttmästare för hovfanan i Finland 1575. Erhöll 1576-08-17 i förläning Raukkala i Lundo socken samt Pedersö och Torsböle i Kimito socken 1582-06-29. Befallningsman på Viborgs slott 1581–1583. Ståthållare på Kastelholm 1596–1598. Död 1606 före 1/10 på Sjölaks. Hans sköldebrev jämte frälsebrev på hans gods uppbrann vid en eldsvåda på nämnda egendom 1613. Gift 1:o med Brita Eriksdotter, död omkr. 1580, dotter av landsfogden Erik Andersson (Rääf i Finland) och Margareta Fleming. Gift 2:o 1581 med Felissa Nilsdotter, dotter av fogden Nils Svensson (Gyllenhierta) och Cecilia Christersdotter (Jägerhorn af Spurila).

Barn:

 • 1. Hans Joensson. Ståthållare. Död 1623 ell. 1624. Se Tab. 5.
 • 1. Gustaf Joensson. Nämnes i Kastelholms räkenskaper 1596–1598.
 • 2.3 Elin Stålhandske, död omkr. 1667 Ihamäki Hon ärvde efter föräldrarna Raukkala, lät uppbygga altaret i Lundo kyrka och förärade till kyrkan 1663 »en messkjorta, splitter ny av tyskt lärft och altarkläde med duk». Gift med ryttmästaren Hans Ramsay, i hans 2:a gifte, död 1649.

TAB 5

Hans Joensson, (son av Joen Tyrilsson, tab 4), till Sjölaks och Trotby i Kimito socken, som han ärvde efter föräldrarna, Pojo by i Bjernå socken samt Gästerby och Dalby i Kimito, som han fick genom sitt första gifte, ävensom Orrnäs i sistnämnda socken, som han erhöll genom sitt andra gifte. Fick 1606-10-17 konfirm. på alla sina frälsegods. Ryttmästare för finska adelsfaneregementet 1610–1612. Tillika med Anders Boije ståthållare på Keksholm 1612-05-09. Befälhavare för krigsfolket i Keksholms län 1614 men avsatt från denna beställning 1615-09-11. Häradshövding i Halikko och Piikkis' härader åtminstone 1615. Ånyo ståthållare på Keksholm 1616-01-09. Anklagad och ställd under rättegång för åtskilliga förseelser i ståthållarämbetet 1618 samt dömd av Åbo hovrätt 1619 att fria sig med tolvmannaed. Död 1623 eller 1624 på Gästerby och begraven 1624-04-07 i Kimito kyrka. Hans vapen med sexton anor finnes i Ösmo kyrka 4 Stockholms län. Gift 1:o 1615 om sommaren i Viborg med Helena Wildeman, begraven 1621, dotter av holmamiralen Henrik Tönnesson Wildeman och Carin Eriksdotter (Stålarm). Gift 2:o 1623 omkr. 24/6 med Margareta Eriksdotter Slang, död på Orrnäs och begraven i Kimito kyrka, arvskifte efter henne hölls 1648-03-16, dotter av amiralen Erik Bertilsson (Slang) och Carin Eriksdotter (en stjärna).

Barn:

 • 1. Brita, uppförd i Keksholms räkenskaper 1616–1617. Död späd.
 • 1. Kerstin, uppförd i Keksholms räkenskaper 1616–1617. Död späd.
 • 1. Helena Stålhandske, död 1691 och begraven s. å. 12/12 i Kimito kyrka. Gift med kaptenen Hans Ekelöf, död omkr. 1682.
 • 1. Johan Stålhandske, född 1620. Assessor. Död 1680. Se Tab. 6.

TAB 6

Johan Stålhandske, (son av Hans Joensson, tab 5), till Gästerby och Trotby samt, efter sin moders Attu gård i Pargas socken och Perno gård i Reso socken. Född 1620-12-00. Uppfostrad på Kankas tillsammans med Gustaf Evertsson Horn. Student i Uppsala5 1635-07-29. Disp. där 1638. Student i Leiden s. å. 17/9 och sedan i Åbo, där han vid universitetets invigning 1640-07-15 höll ett lyckönskningstal på holländska6. Deltog i landskapsmötet i Åbo 1657. Assessor i Åbo hovrätt 1663-07-21 häradshövding i Hattula härad och i Raseborgs län 1663–1672-11-28. Avsked från assessorsämbetet 1674-12-02, då han fick sonen Henrik till efterträdare. Död 1680-03-04, bisatt 1681-07-20 i Åbo domkyrka och begraven i Pargas' kyrka, där hans vapen uppsattes. Han tvistade 1643 med generalen Torsten Stålhandske och senare med dennes kusin Torsten Jespersson Stålhandske om sätet på riddarhuset. Gift 1643-11-22 i Storkyrkan i Stockholm7 med Margareta Fleming, död 1682 om hösten och begraven 1684-02-10 i Åbo domkyrka, men fördes sedan till Pargas, dotter av amiralen Henrik Fleming, och hans 1:a fru Ebba Erlandsdotter Bååt.

Barn:

 • Hans, född 1645. Bankokommissarie. Död 1689. Se Tab. 7
 • Henrik, född 1647. Assessor. Död 1714. Se Tab. 25
 • Ebba. Gift med ryttmästaren Henrik Nöding, död 1691.
 • Christina, död före 1690. Gift med kaptenen Claes Yxkull.
 • Helena, begraven 1691-12-02 i Kimito socken.13 Gift med ryttmästaren Claes Ramsay, död 1687.
 • Per, döpt 1653-03-25 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm. Student i Åbo 1665. Pikenerare vid livgardet. Avsked 1674. Sist ryttmästare. Död omkr. 1705, då hans gäldenärer fingo införsel i hans egendom.
 • Märta, död 1696. Gift 1683-04-16 med ryttmästaren Georg Johan von Köhler, född 1644, död 1691, farfader till majoren Anders Erik von Köhler, natural. von Köhler.
 • Margareta, född 1656-12-12 på Attu, död ogift 1678-01-07 och begraven 1679-03-02 i Åbo domkyrka

TAB 7

Hans, (son av Johan Stålhandske, tab 6), till Attu gård i Pargas' socken. Född 1645-03-30. Student i Åbo 1656 och i Uppsala 1664-03-23. Auskultant i bergskollegium 1669–1672. Extra ordinarie kommissarie i rikets ständers bank 1673. Ord. kommissarie därst. 1675-02-01. Död 1689-09-23 i Stockholm och begraven 1690-02-02 i Ösmo kyrka Stockholms län. Gift 1676-10-08 Ogesta

Barn:

 • Maria Christina, född 1678-03-31 på Ogesta, död 1727-05-25. Gift 1720-09-29, Skattmansö med prosten och kyrkoherden i Torstuna pastorat av ärkestiftet, hovpredikanten Mikael Sallenius, född 1662, död 1732-09-17.
 • Johan Volmar, född 1680. Schoutbynacht. Död 1742. Se Tab. 8.
 • Lage, född 1681-10-09, död s. å.
 • Lage, född 1682-10-27 på Ogesta, död där s. å. 1/11.
 • Helena Margareta, född 1684-01-26 på Ogesta, död 1712-10-00 i barnsäng och begraven i Vittinge kyrka. Gift 1708-03-12 i Stockholm med överstelöjtnanten Johan Grüner, adlad Grüner, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1768.
 • Lage, född 1685-02-05. Volontär vid livgardet 1702-06-06. Arklimästare vid amiralitetet i Göteborg 1704-09-18. Fick permission till utlandet 1706-05-15 och var därefter i dansk och holländsk tjänst samt bevistade många sjöslag och blev flera gånger sårad. Underlöjtnant 1710-05-02. Överlöjtnant 1712-05-05. Konfirm.fullm. 1714-05-04. Skeppskapten 1715-02-23. Amiralitetskapten 1717-02-21. Förde s. å. 3/5 befälet på galejan Bellona, som av Tordenskjold sköts i sank vid Nya Varvet. Kommendör vid amiralitetet 1742-01-13. Avsked 1748-03-02. RSO s. å. 7/11. Död ogift 1758-06-16.
 • Beata Gustava, född 1686-02-14, död 1730-03-18 efter barnsäng. Gift på 1720-talet med löjtnanten Erik Gustaf Natt och Dag, född 1693, död 1730.

TAB 8

Johan Volmar, (son av Hans, tab 7), född 1680-01-18 på Ogesta. Konstapel vid amiralitetet. Underlöjtnant därst. 1703-06-01. Extra ordinarie kapten 1710-05-02. Överlöjtnant 1712-05-05. Ord. kapten 1713-06-23. Konfirm.fullm. 1715-08-17. Kommendör 1722-08-31. Schoutbynacht 1742-08-19 och varvschef vid eskadern i Göteborg. Död s. å. 29/9 i nämnda stad. Gift 1705-01-24 Kipplingeberg med Gertrud Edenberg, född 1676-05-14, död 1756-03-31 i Lundby socken Göteborgs och Bohus län, dotter av holmmajoren Claes Edenberg, och Catharina Rosenfelt.

Barn:

 • Hans Volmar, född 1706-01-00, död ogift 1725 i Västindien under sina utrikes resor.
 • Christina, född 1707-03-02, död s. å. 2/5.
 • Erik Claes, född 1708-03-28, död 1710-06-18.
 • Maria Catharina, född 1709-04-14, död 1748. Gift 1732-12-10 i Göteborg med kommendören Nils Gyllenschruf, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1769.
 • Lage Volmar, född 1711-08-29, död 1719-05-14.
 • Axel Didrik, född 1713. Kommendör. Död 1785. Se Tab. 9.
 • Carl, född 1715-11-30. Kadett 1729-07-31. Lärstyrman vid amiralitetet 1732-12-09. Arklimästare 1733-05-11. Konstapel 1737-06-29. Löjtnant 1740-03-23. Kaptenlöjtnant 1745-04-13. Kapten 1755-05-09. Placerad på marinierkompaniet 1760-04-19. Kommendörkapten s. d. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant. Död ogift 1774-08-02 i Karlskrona.
 • Fredrik Gustaf, född 1717. Löjtnant. Död 1757. Se Tab. 23.

TAB 9

Axel Didrik, (son av Johan Volmar, tab 8), född 1713-09-22. Lärstyrman vid amiralitetet 1728-11-25. Medelstyrman därst. 1730-04-28. Konstapel 1736-03-13. Löjtnant s. å. 28/12. Kaptenlöjtnant 1743-03-18. Kapten 1754-05-04. Överstelöjtnant 1757-04-01. RSO 1761-11-23. Överste och kommendör 1772-07-28. Död 1785-05-23 på sätesgården Lindholmen i Lundby socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1743-03-15 med Anna Maria Reenstierna, född 1718, död 1772-03-11 på Lundby i nämnda socken, dotter av kaptenen Jakob Reenstierna, och hans 1:a fru Metta Magdalena Uggla. Gift 2:o 1773-09-19 på Lindholmen med Lona Busch i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1738 med sjökaptenen James Maule, född 1706, vars barn blevo natural. Maule), född 1718, död 1796-04-13 på Lindholmen, dotter av konvojkommissarien och handelsmannen i nämnda stad Johan Busch och Anna Talena Gathe (syster till kommendörerna Christian och Lars Gathe, adlade Gathenhielm).

Barn:

 • 1. Johan Jakob, född 1744-11-10.
 • 1. Catharina Märta, född 1746-05-12, död 1815-02-11 på Västra Pilegården i Lundby socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1767-10-30 på Lundby med kaptenen Johan Gustaf Eketrä, född 1729, död 1807.
 • 1. Gertrud Margareta, född 1747-08-06, död 1753-03-19.
 • 1. Johanna Maria, född 1749-02-23, död 1804-04-27 i Göteborg. Gift 1:o 1773-11-05 på Lindholmen med löjtnanten Ivar C. Tulin, född 1742, död 1789-12-23 i Schlou i Ryssland. Gift 2:o 1796-09-13 i Göteborg med löjtnanten vid arméns flotta, GM tf, Gustaf Reuter, född 1769-01-06, död 1808-10-14.
 • 1. Anna Beata, född 1751-02-08, död ogift 1827-09-06 i Lundby socken.
 • 1. Magdalena, född 1752-09-09, död 1815-12-26 på Pilegården. Gift 1780-09-22 i Göteborg med sekreteraren och auditören vid amiralitetet Jakob Arrhenius, född 1732 i Karlskrona, död 1827 i Sörby i Ronneby socken.8
 • 1. Jakobina, född, 1754-04-26, död s. å. 27/9.
 • 1. Helena Vilhelmina, född 1755-07-24, död 1788-06-26 i Göteborg. Gift 1779-03-01 med kaptenen Jakob Lothsack, adlad Kjerrmansköld, född 1743, död 1818.
 • 1. Maria Catharina, född 1756-11-04, död 1757-09-30.
 • 1. Elisabet, född 1758-04-21, död 1796-10-25 i Göteborg. Gift där 1781-04-03 med sjömilitiekommissarien Johan Gustaf Lychou, född 1740, död 1804-04-24 i Göteborg.
 • 1. Hans Henrik, född 1761-06-21, död s. å. 30/8.
 • 1. Carl Gustaf, född 1763. Löjtnant. Död 1813. Se Tab. 10.

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Axel Didrik, tab 9), född 1763-07-28. Skeppsgosse 1776-08-06. Arklimästare vid amiralitetet 1779-11-03. Konstapel därst. 1782-01-17. Fänrik 1788-08-15. Löjtnant 1793-12-22. Död 1813-10-20 i Karlskrona. Gift där 1794-11-15 med Ulrika Catharina Blessing, född 1763, död 1808-12-05 i Karlskrona, dotter av överstelöjtnanten Tomas Abraham Blessing och Ulrika Eleonora von Feilitzen.

Barn:

 • Axel Tomas, född 1795. Sjökapten. Död 1869. Se Tab. 11
 • Gustaf Adolf, född 1797. Sergeant. Död 1845. Se Tab. 12
 • Carl Ulrik, född 1799. Understyrman. Död 1826. Se Tab. 21
 • En dödfödd son 1804-01-01 i Karlskrona.

TAB 11

Axel Tomas, (son av Carl Gustaf, tab 10), född 1795-09-05 i Karlskrona. Sjökapten. Död 1869-06-04 på Hökegård i Lundby socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1824-07-13 i nämnda socken med Rebecka Olsson, född 1803-04-07, död 1884-12-26 på Hökegården, dotter av sjökaptenen Anders Olsson.

Barn:

 • Axel Reinhold, född tvilling 1826-10-22, död s. d.
 • Emma Ulrika Bernhardina, född tvilling 1826-10-22, död ung.
 • Emma Rebecka Ulrika, född 1828-04-13, död s. å. 30/8.
 • Axel Reinhold, född 1829-09-10 på Hökegården, död 1831-10-14.

TAB 12

Gustaf Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 10), född 1797-10-04 och buren till dopet av konung Gustaf IV Adolf. Sergeant vid Kalmar regemente 1815-01-24. Död 1845-08-29. Gift 1823-01-28 (26/1) i Vissefjärda socken Kalmar län med Anna Elisabet Thorsell, född 1797-02-13 på Udden i nämnda socken, död 1881-12-06 i Linköping, dotter av löjtnanten vid Kalmar regemente Johan Jakob Thorsell och Lovisa Ulrika Schönberg.

Barn:

 • Johan David, (Jean) född 1824. Ingenjör. Död 1894. Se Tab. 13.
 • Marie'' Lovisa, född 1826-06-03 ]] Fiddekulla
 • Emilia Ulrika, född 1828-05-25 Bostorp, död 1917-07-09 i Åled Enslövs förs, Hall.. Gift 1850-12-13 i Lundby socken Göteborgs och Bohus län med sjökaptenen Carl Gadd, född 1815-07-27 i Öckerö socken Göteborgs och Bohus län, död 1876.
 • Carolina Charlotta, (Carla) född 1830-07-17 på Fiddekulla, död 1926-05-15 i Eksjö. Gift 1861-09-01 i Vetlanda socken Jönköpings län med kamreraren i Smålands enskilda banks avdelningskontor i Eksjö Sven Israel Svenson, född 1834-02-22 i nämnda socken, död 1906-05-18 i Eksjö.
 • Axel Daniel, född 1832. Egendomsägare. Död 1924. Se Tab. 16.
 • Augusta Margareta, född 1834-10-25 Bostorp
 • Amalia Elisabet, (Malin) född 1840-08-30 Nytorp, död ogift 1908-04-14 i Vetlanda (Nyköpings Östra förs, db).

TAB 13

Johan David (Jean), (son av Gustaf Adolf, tab 12), född 1824-01-17 Bostorp. Volontär vid Kalmar regemente 1841-12-08. Furir därst. 1848-03-27. Sergeant 1851-05-20. Avsked 1853-11-17. Ingenjör. Död 1894-07-07 i Stockholm. Gift 1862-11-23 i Hässjö socken (Västernorrland) med Sigrid Märta Vincentsdotter, född 1846-01-08 i nämnda socken ]], död 1876-06-26 i Sättna socken Västernorrlands län, dotter av Vincent Pehrsson i Thorsboda och Märts Greta Pehrsdotter.

Barn:

 • Anna Märta, född 1864-09-11 i Hässjö socken, död 1918-03-29 i Detroit. Gift 1887-07-21 med föreståndaren för en mekanisk verkstad i Detroit i Nordamerika Ingel Hovey, född 1862-11-21, död 1911-05-31.
 • Augusta Margareta, född 1866-10-20 i Hässjö socken, död 1906-04-14 i Washington. Gift 1896-09-05 med förlagsföreståndaren i Detroit John Brudin, född 1866-04-28.
 • Gustaf Adolf Vincent, född 1868. Typograf. Se Tab. 14.
 • Hildegard Adéle (Hildi), född 1871-03-11 i Sättna socken. Gift 1891-05-01 med civilingenjören Hans Ibsen, född 1862-02-01. Död 1939 Enl Adä. Hava överflyttat till Detroit.
 • Carl Johan Axel, född 1873-10-01 i Sättna socken. Bokbindare i Detroit. Troligen död före 1924.

TAB 14

Gustaf Adolf Vincent, (son av Johan David, tab 13), född 1868-09-29 i Hässjö socken (Västernorrland). Typograf. Äg. villa Solhem i Spånga socken Stockholms län. Gift 1892-11-20 i Stockholm med Johanna (Hanna) Maria Lännborg, född 1867-07-17 i Lännäs' socken Örebro län.

Barn:

 • Sigrid Maria, född 1893-07-07 i Stockholm. Folkskollärare. Gift 1923-09-09 i Spånga kyrka med köpmannen Lars Ture Christian Cederlund, född 1886-04-28 i Göteborg. Död 1938-12-26 i Stockholm.
 • Hildegard Aurora, född 1896-10-26 i Tomteboda i Solna socken. Kanslibiträde vid riksförsäkringsanstalten 1919-05-27.
 • Torsten Adolf Vincent, född 1899. Resemontör. Se Tab. 15.
 • Gustaf Ture Sigurd, född 1901-04-28 i Solna socken. Studentexamen vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1920. Gift 1933-12-26 i Sthlm, Spånga förs, vb med Hulda Emilia Odén, född 1903-02-20 i Färentuna socken Stockholms län.
 • Elna Margareta, född 1903-11-04 i Spånga socken. Gift 1930-06-07 i Sthlm, Spånga förs, vb med byggmästaren Carl Georg Lönnemo, född 1901-04-23 i Stockholm.
 • Carin Ingeborg, född 1906-01-08 i Spånga socken. Fd småskollärarinna . Gift 1933-06-25 i Sthlm, Spånga förs, vb Stockholms län med slöjdläraren Ivar Edmund Lindblom i hans 1:a gifte, född 1902-03-10.
 • Seger Johan David, född 1908-03-09 på Solhem. Gift 1937-01-10 i Svegs förs Fämtl. med Anna Kristina Westling, född 1917-03-27 i Stora Tuna förs, Kopp. Dotter av stationskarlen Anders Valentin Westling och Hildur Kristina Åkerström.
 • Gunborg Eleonora, född 1911-10-12 Spånga förs, Stockholms län . Kontorist. Gift 1934-08-01 i Spånga förs, Stockholms län med Nils Bengt Ludvig Looström, född 1907-08-19. Ingenjör.

TAB 15

Torsten Adolf Vincent, (son av Gustaf Adolf Vincent, tab 14), född 1899-01-22 i Tomteboda i Solna förs, Sth. Genomgick Påhlmans handelsinstitut 1916. Utrikes resor 1917–1924. Elektroteknisk examen 1932. Gift 1928-05-18 i Spånga kyrka, Sth. med Göta Catharina Svensson, född 1899-02-05 i Själevads förs, Örnsköldsvik. Dotter av fabrikören Sven Johan Svensson och Maria Söderström.

Barn:

 • Carl Gunnar Vincent
 • Sven Lennart Gustaf

TAB 16

Axel Daniel, (son av Gustaf Adolf, tab 12), född 1832-11-27 Bostorp. Bruksbokhållare vid Fågelfors i Högsby socken Kalmar län 1855–1857. Disponent vid Sandö glasbruk i Bjärtrå socken Västranorrlands län 1858–1863. Arrenderade Edeby i Ludgo socken 1866–1875, Oppeby i Råby-Rönö socken 1875–1880 (båda i Söd.) och Vible i Västerhejde socken på Gotland 1880–1892 samt ägde Lunds i sistnämnda socken sedan 1887. Död 1924-03-06 på Lunds (Västerhejde förs, Gotl, db). Gift 1867-07-02 Högsholm med Laura Sofia Löfgren, född 1844-05-30 i Fagerhults socken ]] Kalmar län, död 1927-11-30 på Lunds (Västerhejde förs, Gotl, db), dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Högsby pastorat av Kalmar stift Nils Isak Löfgren och Sofia Ulrika Klinth.

Barn:

 • Claes, född 1868-08-27 på Edeby. Lantbrukare på Lunds. Död ogift 1931-10-15 på nämnda egendom (Västerhejde förs, Gotl, db).
 • Nils Tomas, född 1870. Major. Död 1923. Se Tab. 17
 • Axel Georg, född 1874-03-11 på Edeby. Lantbrukare. Död ogift 1909-12-24 på Lunds (Västerhejde förs, Gotl, db).
 • Laura Sofia Elisabet (Lalla), född 1876-01-13 på Oppeby. Äg. Lunds. Lanthushållslärare.
 • Hanna Gertrud Elisabet, född 1877-11-21 och död s. å. 28/12 på Oppeby.

TAB 17

Nils Tomas (Thom), (son av Axel Daniel, tab 16), född 1870-06-04 Edeby. Mogenhetsexamen i Visby 1888-06-13. Volontär vid Gotlands infanteriregemente 1889-04-04. Sergeant därst. 1890-06-25. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 20/11. Elev vid krigshögskolan 1894–1895. Löjtnant 1895-09-06. Regementskvartermästare 1907–1911. Kapten i regementet 1908-05-01. Stadsfullmäktig i Visby 1909–1917. RSO 1912-06-06. Major och bataljonschef vid regementet 1915-12-03. Död 1923-01-20 i Stockholm (Maria sjukhus, db). Ägde Graune i Västerhejde socken Gotlands län. Gift 1899-12-08 i domkyrkan i Visby med Matilda Charlotta (Tilda) Poignant, född 1873-07-23, dotter av landshövdingen Per Gustaf Emil Poignant och Georgina Augusta Matilda von Engeström B.

Barn:

 • Nils Axel, född 1901-08-30 Furubjers. Studentexamen i Visby 1919-06-07. Student i Uppsala 1920. Med. kandidat därst. 1926-05-27. Sjukgymnast. Inneh. gymnastikinstitut i Malaga, Spanien. Gift 1934-11-12 i Stockholm med sjuksköterskan Anna Maria Birgitta Beskow, född 1902-05-25, dotter av kyrkoherden Nils Gustaf Beskow och Sara Dufva.
 • Laura Maria (Maj), född 1905-05-28 i Visby. Gift 1929-08-20 i Vancouver, B. C., Canada, med Charles Brundin

TAB 18

Knut Gustaf, (son av Axel Daniel, tab 16), född 1872-05-06 Edeby. Volontär vid Gotlands infanteriregemente 1890-02-03. Mogenhetsexamen i Visby 1891-06-09. Sergeant 1892-06-18. Elev vid krigsskolan s. å. aug. 16. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. nov. 17. Transport till Göta trängbataljon 1894-07-10. Löjtnant vid Svea trängbataljon s. å. dec. 20. Löjtnant vid Västmanlands trängkår 1902-10-31. Genomgick allmänna artillerikursen vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1904–1905. Kapten vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1905-10-27. RSO 1914-09-30. Avsked 1916-09-29 och gick i tysk krigstjänst. Kapten vid tyska fotartilleriet s. å. Tjänstgjorde först vid ostfronten, sedan transporter af till västfronten och deltog bl. a. i striderna vid Arras och Lens. RPrJK2kl 1917-05-00. Major s. å. och förde en mörsarebataljon. Chef för Lauenburgska fotartilleriregementet nr 20 1918. RPrJK1kl s. å. i mars. RJohO 1918-08-09. RHambHanseatK RumJM Avsked ur tysk tjänst 1920-03-31. Kapten i Bodens artilleriregementets reserv 1923-09-17. UngMM, TMM. Gift 1:o 1906-12-29 Totebo med Ida Helena'' Tillberg, född 1883-07-10 Totebo. Död 1915-07-20 därst. Dotter av brukspatron Otto Robert Tillberg och Ida Elise Ekman. Gift 2:o 1917-09-05 i Kaiser Wilhelms Gedächtniskirche i Berlin med Editha Anna Berta Elise (Edith) von'' Bülow från Tyskland, född 1885-09-18 i Eckernförde. Dotter av kaptenen och lantmätaren Julius Carl Gustaf von Bülow och Anna Berta Zippel.

Barn:

 • 1. Ida Laura Elisabet, född 1908-08-01 i Boden, Överluleå förs. Gift 1934-06-28 i Ankarsrums kyrka i Hallingebergs förs, Kalmar län med bruksdisponenten Måns Vilhelm Spånberg, född 1906-07-16.
 • 1. Carl Axel Harald
 • 2. Karl Gustaf Axel


 • 2. Laura Birgitta Anna Helena

TAB 19

Carl Torsten, (son av Axel Daniel, tab 16), född 1879-01-03 Oppeby. Anställd i utländsk handelsflotta 1898-09-00. Styrmansexamen i Visby 1905. Sjökaptensexamen i Härnösand s. å. Överflyttade till Argentina och anställd därst. först i ett skandinaviskt kolonisationsföretag (i Missiones) 1906–1909, sedan vid engelsk-argentinska järnvägar 1909–1911. Anställd vid argentinska statens meteorologiska byrå 1911-12-00. Deltog i två expeditioner till Syd-Orkneyöarna i S:a Ishavet. T. f. chef för magnetiska observatoriet i Pilar, Argentina 1917. Föreståndare för observatoriet i Cipolletti 1918–1922 och vid observatoriet i La Quiaca 1923. Hemreste s. å. Anställd hos ångfartygsaktiebolag Gotland 1924. Andre styrman därst. 1928, därefter förste styrman. Kapten 1931 på ångaren "Thjelvan", sedermera på "Hansa" och "Visby", 1939 på motorfartyget "Gotland". Gift 1914-08-28 i Vestre Akers kirke i Norge med Ingirid (Ingrid) Bay från Norge född 1890-01-06 i Vestre Akers förs, Norge. Dotter av ingenjören Nils Bay och Inger Kathrine Ring.

Barn:

 • Otto Lennart
 • Elin Dagny Margareta
 • Carl Torsten
 • Torsten Bertil


TAB 20

Otto Daniel, (son av Axel Daniel, tab 16), född 1882-05-29 Vible, Gotlands län. Mogenhetsexamen i Visby 1900-06-15. Volontär vid Gotlands infanteriregemente s. å. 21/6. Avsked 1901-07-31. Volontär och korpral vid Västgöta regemente s. å. 2/8. Sergeant därst. s. å. 28/8. Elev vid krigsskolan s. å. 26/9. Fanjunkare 1902-09-02. Officersexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/12. Löjtnant därst. 1905-09-06. Gymnastiklärare vid Solbacka läroverk 1904–1907. Genomgick Krigshögskolan 1907–1909 och gymnastiklärarekursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1909–1911. Kompaniofficer vid Infanteriofficersvolontärskolan 1912–1915. Kadettofficer vid Krigsskolans reservofficerskurs 1915–1918. Kapten 1916-04-07. RJohO 1920-01-29. RSO 1923-06-06. Major vid Jämtlands fältjägarregemente 1927-06-03 fr.o.m. 1928-01-01. Gift 1910-08-24 i Torps kyrka V.norrl., d:o med Maria Carolina Huss, född 1888-09-03 Johannisberg norrl. Dotter av godsägaren Carl Martin Huss och Olivia Fredrika Alexandra Bergman.

Barn:

 • Thomas Martin
 • Carin Laura Alexandra

TAB 21

Carl Ulrik, (son av Carl Gustaf, tab 10), född 1799-05-08 i Karlskrona. Understyrman vid k. m:ts flotta. Död 1826 under en utrikes sjöresa. Gift 1821-11-10 i Karlskrona med Sofia Albertina Möllersten, född 1795-07-29 i nämnda stad, död där 1881-03-03, Amiralitetsförs, dotter av konstapeln Magnus Möllersten och Anna Christina Sjögren.

Barn:

 • Carl Frans Gerhard, född 1822. Underofficer. Död 1890. Se Tab. 22.
 • Axel Ulrik, född 1825-04-21. Sjökaptensexamen i Göteborg 1850.

TAB 22

Carl Frans Gerhard, (son av Carl Ulrik, tab 21), född 1822-08-23 i Karlskrona. Underkonstapel vid k. m:ts flotta och sedan underofficer vid flottans nya reservstat. Död 1890-05-21 i Karlskrona. Amiralitetsförs Gift i amiralitetsförs ]] 1848-11-07 med Lovisa Ulrika Lundgren, född 1829-09-23 ]] i nämnda stad, död där 1914-01-21, i amiralitetsförs. Dotter av repslagareundermästare (banmästaren) Carl Fredrik Lundgren och Johanna Catharina Ankarberg.

Barn:

 • Carl Viktor, född 1849-02-18 i Karlskrona. Före detta överlots. Har överflyttat till Cardiff i England.
 • Ingeborg Louise, född 1851-02-02 i Karlskrona, död 1888-05-11 på Kungsholmen vid nämnda stad stadsförs Gift 1874-06-27 i samma stad med konduktören Per Johan Carlsson Pihl, född 1840-10-20 i Kärråkra socken Älvsborgs län.
 • Axel Fritiof, född 1853-07-24 i Karlskrona, död där 1854-04-08.
 • Sigrid, född 1855-06-22 i Karlskrona. Gift där 1876-04-11 med järngjutaren vid skeppsvarvet i Karlskrona Frans Vilhelm Olsson, född 1854-08-25 i nämnda stad, död där 1909-06-17.
 • Axel Fredrik, född 1858-05-07 i Karlskrona, död där s. å. 9/5.
 • Gustaf Adolf, född 1859-06-06 i Karlskrona. Skeppsgosse vid flottan och sedan anställd i handelsflottan. Har ej hörts av sedan 1893.
 • Berta, född 1861-10-20 i Karlskrona, död där 1933-06-01 i Karlskrona. stadsförs. Gift där 1889-12-07 med hattmakaren Johan André Olsson, född 1858-04-17 i nämnda stad, död där 1933-05-16.
 • Anna Adolfina, född 1866-12-08 i Karlskrona, död ogift 1906-05-02 i nämnda stad.
 • Carin Augusta, född 1872-01-30 i Karlskrona, död där 1918-10-07. Gift där 1895-10-19 med före detta flaggunderofficeren vid flottan Ernst Albin Ludvig Sjögren, född 1868-08-18 i nämnda stad.

TAB 23

Fredrik Gustaf, (son av Johan Volmar, tab 8), född 1717-06-01. Var 1750 konstapel. Extra löjtnant vid amiralitetet. Död 1757-01-04. Gift 1:o 1746-09-00 med Catharina Wessing. Gift 2:o med Magdalena Elisabet Richard, född 1722, död 1806-06-13 i Göteborg.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1748-02-03, död 1750-07-00 och begraven s. å. 28/7 i Göteborg.
 • Maria Catharina, född 1749-04-01 i Göteborg, levde 1770. Gift med kaptenen N. N. Eketrä.
 • Gertrud Sofia, född 1750-11-19 Bur, död där 1752-03-07.
 • Johan Vollmar, född 1752-08-15 på Bur, död där 1753-01-03.
 • Charlotta, född 1753-12-20 på Bur. Gift 1785-07-17 med bagaren i Göteborg Magnus Causen.
 • Axel Didrik, född 1755. Fänrik. Död 1821. Se Tab. 24

TAB 24

Axel Didrik, (son av Fredrik Gustaf, tab 23), född 1755-07-28. Arklimästare vid amiralitetet 1766-08-06. Fänrik därst. Död 1821-04-25 i Göteborg. Gift 1789-04-05 med Anna Petronella Rancke, döpt 1760-07-17 i Göteborg (Kristine), död 1814-01-11, dotter av4 fortifikationsmurmästaren Johan Christoffer Rancke och Anna Margareta Jakobina Kitz.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1790-02-05. Löjtnant. Död ogift 1861-03-25 på Kristine förss försörjningshus i Göteborg.
 • Anna Margareta Jakobina, född 1792-10-10, död ogift 1849-05-24.

TAB 25

Henrik, (son av Johan Stålhandske, tab 6), till Gesterby i Kimito socken. Född där 1647-06-24. Student i Åbo 1656. Auskultant i Åbo hovrätt 1664. Häradshövding i Hattula härad och i Raseborgs län 1672-11-28. Assessor i Åbo hovrätt efter sin fader 1674-12-02. Deltog i landskapsmötet i Åbo 1676. Död 1714 »Michaeli tid» i Sverige på flykten undan fienden.15 Gift. Gift 1:o med Christina Juliana Forbes, dotter av översten Ernst Johannes Forbes, och Christina Boije af Gennäs. Gift 2:o med friherrinnan Christina Rehbinder, bisatt 1696-06-19 i Åbo domkyrka och begraven i Pargas' kyrka, dotter av översten friherre Bernhard Rehbinder och hans 1:a fru Elisabet Munck af Fulkila. Gift 3:o med friherrinnan Elsa Duwall, bisatt 1702-07-09 i Åbo domkyrka och begraven i Pargas' kyrka, dotter av landshövdingen friherre Jakob Duwall, och hans 2:a fru Brita Skytte af Sätra. Gift 4:o med Maria Vellingk, född 1677, död 1757-10-18 i Åbo10, dotter av assessorn i Åbo hovrätt Gustaf Mauritz Vellingk och hans 1:a fru Elisabet Christina Wärnschöld, samt kusins dotter till Otto och Mauritz Vellingk, friherrar (och grevar) Vellingk.

Barn:

 • 1. Margareta, död före 1713. Gift 1695 med notarien Carl Johan de la Motte i hans 1:a gifte, född 1667, död 1736.
 • 1. Christina Juliana, född 1678, död på Kvidja i Pargas' socken och begraven10 1758-04-16.
 • 1. Johan Ernst. Student i Åbo 1698. Fänrik. Löjtnant vid Björneborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-10-12. Konfirm.fullm. 1701-03-07. Avsked 1707-04-00. Död ogift under kriget.
 • 1. Jakob Henrik. Student i Åbo 1698. Fänrik vid Björneborgs fördubblingsinfanteribataljon 1700-11-02. Löjtnant 1703-11-28. Regementskvartermästare 1704-11-24. Kapten 1708-05-00. Död ogift 1710 under Viborgs belägring.
 • 1. Ett barn, begraven 1685-12-22 i Kimito kyrka
 • 1. Brita Maria, född 1687-12-28 på Gesterby, levde ogift 1739.
 • 1. Anna Catharina, född 1689 i Åbo, död ogift 1768-03-14 Utö och begraven s. å. 26/3 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm.
 • (2?) Ett barn, begraven 1695 i Kimito kyrka15
 • 3. Lorentz Erik, född 1699. Kapten. Död 1747. Se Tab. 26
 • 4. Otto, född 1707-02-26 på Gesterby. Måhända den assessor Stålhandskes lille son som begraven 1717-01-03 i Stockholm.
 • 4. Henrik Johan, född tvilling 1708. Kaptenlöjtnant. Död 1754. Se Tab. 27.
 • 4. Mauritz, född tvilling 1708-12-12 på Gästerby. Student i Åbo 1726. Auskultant i Åbo hovrätt 1728-10-16. Vice aktuarie därst. 1730. Ord. kanslist 1733-05-03 och aktuarie. Häradshövding i Vemo och Masku härad 1741-06-25. Död ogift 1779-12-28 i Åbo.
 • 4. Elisabet Dorotea, född 1710, död 1763-07-20 i Åbo.10 Gift 1731-01-07 i Pargas' socken, efter k. tillstånd 1729-04-29, med sin kusin fänriken Reinhold Wrangel, född 1703-07-20, begraven 1733-03-20 i Pargas' kyrka.
 • 4. Carl Jakob15, begraven 1712-02-00 i Åbo domkyrka.

TAB 26

Lorentz Erik, (son av Henrik, tab 25), född 1699 (1697 ?) 17/6 i Åbo. Student i Åbo 1712. Volontär vid volontärregementet i Karlskrona 1714. Extra arklimästare därst. 1715. Arklimästare 1716-02-06. Underfyrverkare 1718-01-09. Fänrik vid Upplands tremänningsinfanteriregemente s. å. 18/9. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid garnisonsregementet i Halland 1723-03-06. Löjtnant i fransk tjänst. Avsked ur svensk tjänst med kaptens karaktär 1737-10-05. Kommenderad att exercera och anföra vargeringsmanskapet i Uppland 1741-07-28. Anhöll om anställning vid Björneborgs regemente 1743. Kapten vid regementet Royal Suédois 1745. Var död 1746-12-12. Gift 1738-10-13 i Stockholm med Ulrika Eleonora Brase, född 1708, död 1763-07-07 i Åbo och begraven i domkyrkan därst., dotter av ryttmästaren Henrik Johan Brase, och Catharina Charlotta von Buschenfelt, av en adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1741-02-24 i Livland. Student i Åbo 1757. Auskultant i Åbo hovrätt 1758-11-02. Vice notarie därst. 1759-06-05. Auditör vid lätta dragonkåren 1770-03-28. Auditör vid livgardet 1772-11-29. Assessor i Vasa hovrätt 1775-06-27. Lagman i Karelen 1775. Avsked 1794-10-02. Död ogift 1800-06-05 i Åbo. Från en ej i äktenskap född, men erkänd son till honom härstammar en i Finland levande släkt Stålhandske.10
 • Carl Adolf, döpt 1744-08-18 i Stockholm. Student i Åbo 1757. Auskultant i Åbo hovrätt 1761-12-10. Notarie i hovrätten. Död ogift 1770-02-15 i Stockholm.

TAB 27

Henrik Johan, (son av Henrik, tab 25), född tvilling 1708-12-12 Gästerby Page vid hovet 1725-06-12. Konstapel vid arméns flotta 1729-02-12. I engelsk tjänst 1731, där han var midshipman till 1737-06-18. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1735-12-18. Kaptenlöjtnant därst. 1742-01-18. Död 1754-08-16 i Karlskrona. Han deltog på flottan i finska kriget 1741–42. Gift 1744-03-07 med Sofia Ulrika Canterhielm, född 1712-09-03, död 1761-10-27, dotter av sekreteraren Nils Canterhielm, och Magdalena Charlotta Billingsköld.

Barn:

 • Maria Magdalena, född 1744-12-24 i Karlskrona, liksom syskonen, död 1802-01-06 i Stockholm och begraven i Katarina kyrka. Gift 1763-04-13/4 i förstn. stad med majoren vid arméns flotta i Stockholm, RSO, Johan Fredrik von Schneidau, född 1726, död 1783-09-04 i Stockholm.
 • Henrik Johan, född 1747-02-05, död s. å. 1/4.
 • Henrik Johan, född 1748-02-12, död s. å. 2/3.
 • Ulrika Juliana, döpt 1750-05-16, död s. å. 20/7 i Karlskrona.

Källor

1SH liber caus, vol. 22 (OA). 2SH liber caus, vol. 55 (OA). 3KA, köpegodsakt 357 (OA). 4At (Sch). 5Um. 6Lå. 7Wn. 8Öä 4: 18. 9At (P) bröllopskväde. 10Medd. av frih. Tor Carpelan. 11SAB. 12At (So). 13Medd. av hovrättsassessorn i Åbo W. W. Wickström. 14R. Hausen, Germundö säteri och dess ägare. 15Bouppt. i Finlands statsarkiv (Medd. av arkivarien B. Rosén).

J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: