:

Von Wangersheim

Från Adelsvapen-Wiki

von Wangersheim
von Wangersheim

Adliga ätten von Wangersheim

Vapen: I en blå sköld en till höger vänd fågel med en gyllene ring i den gyllene näbben; på skölden en öppen tornerhjelm, på hvilken synes en likadan fågel*; kransen och löfverket af guld och blått. Aftecknadt i Damiers Ehstländisches Wappenbuch.

Ätten är introducerad på Riddarhuset i Reval.

Tab 1

Cort von Wangerssen

son:

Henrik von Wangerssen, borgmästare i Dorpat. Gift med Giska Godekinsdotter Hornerjeger (Hünerjäger), som 1550 blef omgift med Reinhold Helmich från Ditmarschen.

Son:

Hans von Wangerssen, köpman i Lübeck, sedan i Rewal 1566; rådsherre derst. 1575; lefde 1593.

Son: .

Georg von Wangerssen, adlad von Wangersheim, till Hackhof, Warjel och Terrefer i Allentacken af Estland, handelsbiträde i Reval 1605; rådsherre 1612; gerichtsvogt 1624; borgmästare 1626; fick jemte flere andra af k. Gustaf Adolf uppdrag att för krigets skull upptaga i Estland 100,000 rdr år 1629: adlad af k. Gustaf Adolf 1632 i lägret vid Nürnberg, adelsbrefvet han ej före konungens död utfärdas; fick 1634 d. 7 Augusti Förmyndareregeringens adelsbref, som bekräftades af drottning Kristina 1646 d. 24 Augusti; afsked 1649.

Barn:

 • Hans lefde 1625.
 • Georg studerade i Rostock, mördades derst. för-såtligen af röfvaren Frans Fossus.
 • Agneta. Gift 1:o 1637 20 n med rådsförvanten i Reval Matias Porten, stamfader för adl. ätten von Porten; 2:o med Didrik eller Henrik von Dahlen, troligen af en adl. men ointroducerad ätt.
 • Katarina. Gift med Frans Greffer.
 • Elisabet. Gift med Nikolaus Wilbrand.

Tab 2

Konrad (se Tab. 1), ståthållare på Reval, vice president i Dorpts Hofrätt; f 1668. Gift 1654 med Maria Magdalena von Rosen; dotter af ståthållaren på Koporie Bogislav von Rosen, natural, von Rosen, men ej introducerad och Magdalena Stempehl

Barn :

 • Axel Konrad, öfverste och kommendant i Riga 1700; generallöjtnant.
 • Gertrud Madeleine
 • Beata
 • Eva Maria. Gift 1682-03-14 i Reval med Magnus Fredrik Wolffelt
 • Ingeborg Elisabet

Tab 3

Georg Bogislav (se Tab. 2) till Hackhof, major. Gift med friherrinnan Anna Margareta Rehbinder; dotter af generallöjtnanten friherre Reinhold Rehbinder och hans l:a fru Katarina Maria Fitinghoff.

Barn:

 • Anna Beata, f. 1703
 • Reinhold Johan, f. 1706, f 1771. Gift 1725 med friherrinnan Gertrud Kristina von der Fahlen; dotter af kaptenlöjtnanten friherre Johan Anders von der Pahlen, n:o 75, och friherrinnan Anna Kristina von Ungern-Sternberg.

Tab 4

Reinhold Georg (se Tab. 3) till Worofer, som hans enka sålde 1774; assessor 1744. Gift 1740 21/q med Katarina Margareta Wrangel, f. 1723 28/5, lefde enka 1774; dotter af hannoverske generallöjtnanten Jürgen Johan Wrangel och Katarina Margareta von Pufendorf.

Barn:

 • Katharina Margareta
 • Johanna Sofia gift med Georg Adolf von Knorring
 • Charlotte Elisabeth
 • Konrad, hofråd och oberlandgerichtsprocuréur 1789.

Tab 5

Karl Bogisluas (se Tab. 4), president ”der Niederrechtspflege” i Reval 1789.

Barn:

 • Veronika stod fadder 1772.
 • Eleonora stod fadder 1774.
 • Johanna Sofia stod fadder 1775.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. http://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/Blatt_bsb00000600,01039.html

: