:

Bagge af Boo nr 122

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bagge af Boo nr 122

Adlad 1556-06-09, introd. 1627

Ätten har icke varit representerad i Sverige sedan 1600-talet, men fortlever i Kurland, varest den innehar friherrlig titel, och är intagen på riddarhuset i Mitau under nr 202. En annan gren blev bosatt i Sachsen, där den under namn av von Bagge kvarlevde åtminstone till 1800-talets början.


TAB 1

Olaf Bagge. 'En norsk adelsman, som levde på 1400-talet och bodde i Halland'.

Barn:

 • Tord Olafssön Bagge. Var dansk hövidsman i Stockholm under dess belägring, men övergick till svenskarna 1522. Fogde i Oppunda härad i Södermanland1 1523-10-22. Slottslofven i Viborg 1535, varest han dog. Gift med Ingeborg Jakobsdotter, av norsk adlig ätt.

Barn:

 • Jakob Bagge den äldre, till Boo, Lännersta och Tollarö på Värmdön Stockholms län. Född 1502-05-01 i Halland. Gick jämte fadern i svensk tjänst 1522. Fogde i Sollentuna, Vallentuna och Seminghundra härader i Uppland 1532-10-28. Fogde på Salberget 1533-02-15. Kapten och hövidsman över östgötaknektarna 1534-08-26. Erövrade under grevefejden staden Halmstad och blev fältöverste i Halland och hövidsman på Halmstads slott s. å. Skeppshövidsman 1535. Slottslofven i Stockholm 1538-05-16. Underamiral i Erik Flemings flotta 1541. Fältöverste i Småland under Dackefejden 1542–1543. Åter skeppshövidsman 1543-07-31 och 26/8. Hövidsman för Kalmarflottan 1545-05-00--1545-06-00. Förordnad att uppgräva, rensa och påla farleden genom Väddö i Roslagen 1553-03-24. Amiral över flottan till Finland och tillika hövidsman för krigsfolket på flottan 1555-06-28. Överste för fotfolket i kriget med Ryssland s. å. Överste för krigsfolket i Viborg 1556–1557. Adlad 1556-06-09. Och fick till vapen: i skölden en halv brun björn i ett blått och rött fördelat fält, på hjälmen en halv brun björn med två björnklor och på björnens huvud en grön krans (i det å adelsbrevet, som förvaras i k. biblioteket, målade vapnet synas endast två björnramar ovanpå hjälmen, medan den gröna kransen pryder den bruna halva björnen i fältets övre blå hälft). Ånyo skeppshövidsman i hertig Johans flotta till och från England 1559–1560. Amiral på flottan från Älvsborg till Skagen 1561-09-27 och på flottan i Älvsborg s. å. 4/10. Underamiral på Jöns Bondes flotta till Skottland 1562-04-19. Amiral på flottan till Rostock att hämta prinsessan Kristina av Hessen 1563-05-24 och vann därunder det ryktbara sjöslaget mot danskarna vid Bornholm s. å. 30/5. Amiral på flottan mot Danmark s. å. 3/9 och ånyo 1564-05-18. Blev i striden mellan Gotland och Öland mot de förenade danska och lybska flottorna fången s. å. 31/5, sedan amiralsskeppet skjutits i brand. Satt fången i Köpenhamn till 1571-08-00. Ståthållare på Stockholms slott s. å. Förordnad att hava uppsikt över flottan i Stockholm 1572-08-12. Entledigad från ståthållarbefattningen 1573-04-03 och från befattningen över flottan s. å. 18/5. Erhöll stadfästelse å frälsefrihet för sig och sina barn jämte förbättring på sitt adliga vapen med tre försilvrade kartovelod i det nedre röda fältet s. å. 8/10. Ånyo ståthållare på Stockholms slott 1574. Död 1577-01-14 i Stockholm [Bbl]. Han erhöll flerfaldiga förläningar, såsom Sjuhundra härad 1537-12-01, Söderby socken i Lyhundra härad 1540, Väddö socken s. å. (revocerat 1556). Tynningö m. fl. gods i Värmdö socken 1559 samt Estuna socken 1571-05-01 och Bro socken 1575-06-30, allt i Uppland1. Ägde därjämte flera hus i Stockholm. Över denne tappre sjöhjälte slog Svenska akademien en minnespenning 1819. Hans namn anbragtes jämte årtalet 1563 på Sjökrigsskolans hus på Skeppsholmen 1879. Gift med Anna Jönsdotter, dotter av Jöns Andersson, af gamla Svinhufvudsläkten, och fru Elin.

Barn:

 • Jakob Bagge, den yngre. Ståthållare. Död 1611. Se Tab. 2.

TAB 2

Jakob Bagge, den yngre (son av. Jakob Bagge den äldre, Tab. 1), till Boo och Väsby, båda på Värmdön. Konung Johan III:s kammartjänare 1570. Häradshövding i Väddö härad 1587. Ståthållare på Stockholms slott 1598-04-30. Död 1611 och begraven i Värmdö kyrka. Gift med Elisabet Eriksdotter, dotter av slottsfogden Erik Pedersson (Soop) och Anna Bengtsdotter (Månesköld af Seglinge). Gift 2:o 1607 med Margareta Johansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1581 med rådmannen i Stockholm Anders Larsson i hans 2:a gifte, född 1538, död 1603)2, död före 16152, dotter av2 borgaren i Stockholm och en av borgerskapets äldste Johan Eriksson och Gunhild Pedersdotter, styvdotter till amiralen Staffan Sasse.

Barn:

 • 1. Anna. Gift 1614-01-02 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med k. sekreteraren och custos archivi Jonas Bure, adlad Bure, född 1575, död 1655.
 • 1. Elisabet, död 1661-12-00 (själaringning s. å. 20/12 i S:t Nikolai kyrka ) och begraven 1662-08-24 i Stockholm. Gift 1612-12-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med sin systers svåger, vice presidenten Olof Bure, adlad Bure, född 1578, död 1655.

TAB 3

Johan Bagge (son av Jakob Bagge den äldre, Tab. 1), till Siggesta och Boo, båda på Värmdön. Född 1548(?). Konung Erik XIV:s småsven (page) 1567. Slottslofven på Vadstena 1568-07-17. Mönsterherre4 1576-07-01, 1578-07-09 och 1579-07-08. Kammartjänare hos konung Johan III 1578. Slottslofven i Stockholm 1579–1586. Fast underamiral 1584-04-25–15945. Introd. 1627 på ättens vägnar under nr 122. Död 1636-09-22 och ligger, jämte sina två fruar, begraven i Värmdö kyrka. Han anslöt sig, liksom brodern Jakob, till Sigismund 1598 och användes av honom i åtskilliga uppdrag, sedan det kungliga partiet i augusti bemäktigat sig huvudstaden. Deltog vid Claes Bielkes sida i befälet över slottet och staden och var jämte brodern bland dem som spridde konungens mandat i de norra landskapen. Sattes, liksom även brodern, efter hertigens seger i fängelse, men synes hava erhållit full förlåtelse, ty han var 1600 en av domarna på Linköpings riksdag6. Gift 1:o 15817 med sin broders svägerska Märta Eriksdotter, död 1604-09-14, dotter av slottsfogden Erik Pedersson (Soop) och Anna Bengtsdotter (Månesköld af Seglinge). Gift 2:o med Margareta Ikorn, född 1584-08-25, död barnlös 1652-12-24 dotter av Alf Ikorn och Maria Wass.

Barn:

TAB 4

Erik (son av Johan Bagge, Tab. 3), kapten. 'Reste ur riket till Tyskland med fru och barn'. Gift med Brita Lind.

Barn:

TAB 5

Erik (son av Erik, Tab. 4), kornett vid Christer Horns regemente i Livland. Ryttmästare därst. 1676-02-14. Gift med Dorotea von Vietinghoff, dotter av löjtnanten Otto von Vietinghoff af huset Sandel och Anna Henriksdotter von Brehmer.

Barn:

 • Reinhold Johan (? Georg)8. Kapten i sachsisk tjänst och stamfader för en sachsisk gren av ätten. Hans ättling var kursachsiske generalmajoren August Fredrik von Bagge, som dog 1800-09-17 på sitt gods Mackershof i Sachsen.
 • Carl, född 1671. Löjtnant. Död 1747. Se Tab. 6
 • Erik Gustaf, född 1672 i Livland. Volontär vid guvernörsregementet i Riga 1687-09-00. Korpral därst. Underofficer. Fänrik 1698-03-24. Löjtnant. Kapten 1700-09-01. Konfirm.fullm. 1701-04-14. Kapten vid A. J. Schlippenbachs dragonskvadron s. å. 6/8. Konfirm. fullm. s. å. 25/9. Kapten vid Schreiterfelts dragonregemente s. å. 10/10. Konfirm. fullm. 1705-07-18. Major vid von Beckerns livländska infanteriregemente s. å. 18/12. Konfirm.fullm. 1707-06-07. Fången vid Riga [Lk]. Död barnlös.8

TAB 6

Carl (son av Erik, Tab. 5), född 1671-12-25 i Odenpae i Livland. Kammarjunkare hos hertigen av Sachsen-Koburg-Meiningen. Löjtnant vid hertigens av Kurland dragoner. Död 1747-06-18 Diensdorff Han erhöll indeginat bland kurländska adeln 1731-10-05 och stiftade ett majorat av godsen Diensdorff, Seppen, Krohnen, Baggenhof, Grobin och Tadaicken, vilka skulle tillfalla hans äldsta manliga ättling, som dock enligt fideikommissbrevet 1746-03-05 vid tillträdet varje gång till sina syskon skulle utbetala ett kapital av 30,000 floriner. Gift 1:o 1701-01-09 på slottet Grobin med hovfröken hos hertiginnan av Kurland Jakoba de Jennes, av huset Felin i Lothringen, född 1675-03-03 i Lothringen, död 1715-12-13 på Tadaicken, dotter av Jacques de Jennes, seigneur de Felin, och Anne de Jennes de Felin. Gift 2:o 1717-05-13 i Danzig med Flora Charlotte Ferber, född 1695-03-13 i nämnda stad, död 1750-04-10, dotter av burggreven i Danzig Carl Adolf Ferber och Flora Constance von Hewelke.

Barn:

 • 1. Gustaf Ludvig Johan, född 1703. Kammarjunkare. Död 1765. Se Tab. 7.
 • 1. Sofia Amalia, född 1707, död 1744 i Danzig. Gift med byggmästaren därst. Gottfried von Diesseldorff.
 • 1. Anna Gottliebe, född 1710-04-08 på Tadaicken, död 1756-09-18 på Zerxten. Gift 1733 med Magnus Alexander von Torck på Zerxten.
 • 2. Carl Ernst, född 1722-02-14 på Fockenhof. K. preussisk kammarherre. Död 1791 i Paris utan arvingar. Gift 1763-03-01 med Josefine Mandry, dotter av Jacques Mandry och Josephine de Rançurel.
 • 2. Flora Charlotta, född 1723-12-02 på Fockenhof, död ung.
 • 2. Sofia Beata, född 1727-05-01, död ung.
 • 2. Elisabet Constantia, född 1730-12-29 på Grobin, död 1751-12-10 i Danzig.
 • 2. Carolina Beata, född 1732-10-09 på Grobin, död 1762-02-25. Gift 1759-02-22 med preussiska krigsrådet Daniel Gottlieb von Davisson.

TAB 7

Gustaf Ludvig Johan (son av Carl, Tab. 6), arvherre till Neu-Sexaten, Ussecken, Klein Fischröden och Appusen samt de Diensdorffska fideikommissen. Född 1703-06-09. Kammarjunkare hos hertiginnan Sofia Amalia av Sachsen-Koburg, död 1765-10-06. Gift 1730 med Charlotte Amalia Elisabet von Küssow, dotter av Vilhelm Siegmund von Küssow, af huset Trampe och Schönau i Neumark, och Elise Sofia von Oppen.

Barn:

 • Carl Johan Gustaf Ludvig, född 1732. Mannrichter, död 1806. Se Tab. 8.
 • Sofia Charlotta, född 1734, död 1758-12-29. Gift med överhovmästaren hos hertiginnan av Kurland och kammarherren hos konung Stanislaus i Polen Otto Ernst von Medem.
 • Reinhold Ludvig, född 1735-08-10 på Grobin. Kapten i fransk tjänst. Död ogift.
 • Jakob Vilhelm, född 1742 på Diensdorff. Löjtnant i preussisk tjänst. Död ogift.

TAB 8

Carl Johan Gustaf Ludvig (son av Gustaf Ludvig Johan, Tab. 7), arvherre till Jamaicken och de Diensdorffska fideikommissen. Född 1732 på Trampe. Mannrichter i Pilten. Död 1806-06-30 på Diensdorlf.9. Gift 1:o9 1757-07-14 med Anna Sibylla von Medem, född 1728, död 1784, dotter av lantrådet Eberhard Christoffer von Medem, till Paddern, och Elisabet Sofia von Tippelskirch av huset Feldhof. Gift 2:o med Charlotta Catharina von Buchholtz, död 1806-06-04, dotter av Otto von Buchholtz, till Marren, och Anna Elisabet von Rappe.

Barn:

 • 1. Amelie Louise, född 1759-11-13, död ogift 1807-07-08.
 • 1. Gustaf Eberhard, född 1761. Kretshauptmann, död 1829. Se Tab. 9.
 • 1. Otto, född 1764. Major i rysk tjänst. Död 1830-12-24 på Amboten.
 • 1. Carolina, född 1769, död 1843-01-27. Gift 1:o med friherre Otto Christoffer von Wettberg, majoratsherre till Brinckenhof, född 1743, död 1816-01-14. Gift 2:o med Johan von Mirbach, majoratsherre till Amboten och herre till Niekratzen, född 1766, död 1844-06-02.

TAB 9

Gustaf Eberhard (son av Carl Johan Gustaf Ludvig, Tab. 8), majoratsherre till Diensdorff. Född 1761-01-04. Kretshauptmann. Död 1829-10-12 på Diensdorff.9. Gift med sin styvmoders syster Agnes Sibylla Julia von Buchholtz, född 1756, död 1836-10-15, dotter av Otto Johan von Buchholtz, till Narren, och Anna Elisabet von Rappe.

Barn:

 • Carl, död barn.
 • Christoffer, död barn.
 • Leopold, död barn.
 • Elisabet, född 1786-04-10. död 1837-06-21. Gift 1:o med Christoffer Johan Gideon von Behr, född 1775, död 1808-05-22. Gift 2:o med Christoffer Fredrik von Korff, till Warriken, Wahnen och Suttnen, född 1765-06-22, död 1830-01-19.

TAB 10

Vilhelm Evald (son av Gustaf Eberhard, Tab. 9), född 1792-07-06 på Jamaicken9. Majoratsherre till Diensdorff, arvherre till Boijen. Johanniterriddare. Död 1871-03-02 på Diensdorff.9. Gift 1824-02-24 med friherrinnan Lydia Catharina von Behr, född 1807-11-10 på Edwahlen, död 1868-03-22, dotter av friherre Herman von Behr, majoratsherre till Edwahlen, och friherrinnan Louise von der Osten, genannt Sacken.

Barn:

 • Julia, född 1826-11-03, död ogift 1873-02-07.
 • Hermann Carl Gustaf, född 1827. Adelsmarskalk. Död 1897. Se Tab. 11.
 • Maria Johannes Adolf, född 1829-07-02. Student. Död 1851-01-09 på Diensdorff [9].

TAB 11

Herman Carl Gustaf (son av Vilhelm Evald, Tab. 10), majoratsherre till Diensdorff och herre till Assiten. Född 1827-11-25. Rysk kammarjunkare10. Kurländsk adelsmarskalk10. Död10 1897-05-23. Gift 1855-05-22 i Köpenhamn11 med grevinnan Frederikke Louise Anna Moltke, född 1834-01-19, död 1890-08-14 i Vallö11 och begraven s. å. 10/10 i Diensdorff9, dotter av11 danske geheimestatsministern, greve Carl Moltke af Noer och Malvina Simons.

Barn:

 • Carl Vilhelm Adam Joakim, född 1856. Godsägare. Död 1894. Se Tab. 12.
 • Berta, född 1857-04-25. Gift 1875-05-03 med friherre Artur von Düslerloh, arvherre till Alt-Abgulden, född 1844-01-20.
 • Elisabet, född 1859-06-12.
 • Harald Johannes, född 1861-06-24, död.
 • Catharina Marie, född 1862-10-18. Gift 1888-02-27 med friherre Edgar von Medem, från vilken hon blev skild [10].
 • Carl Vilhelm10 Harald, född 1869-03-20.
 • Malvine, född 1872-07-15. Gift 1901-03-15 med Georg9 Teodor von Schroeders, till Padohnen och Meschneeken [10].

TAB 12

Carl Vilhelm Adam Joakim (son av Herman Carl Gustaf, Tab. 11), majoratsherre till Diensdorff. Född 1856-03-10, död 1894-03-18 på Diensdorff.9. Gift 1883-05-24 i Mitau med friherrinnan Anna Louise Margareta9 von der Recke, dotter av friherre Carl von der Recke, till Paulsgnade, och friherrinnan Adelheid von Hahn.

Barn:

 • Elisabet Carola Berta Adèle (Elli), född 1884-02-19.
 • Herman Nikolaus Olaf, majoratsherre till Diensdorff. Född 1886-04-17. Löjtnant vid ryska livgardet till häst. Gift 1909-08-15 i Weinjerven9 med friherrinnan Lucie Julie Anne Marie von Engelhardt, född 1883-09-27, dotter av friherre Georg von Engelhardt, till Weinjerven, och grevinnan Marie Tekla von Tiesenhausen.
 • Adam Erik Olaf Carl, född 1887-10-07. Löjtnant vid ryska livgardet till häst.

Källor

1Al. 2Srr. 3Wn. 4KrAB. 5Zf. 6Bbl. 7Uff. II s. 273. 8RHKl. 9 Riga. 10Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1909 o. 1910 (1913). 11Da.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: