:

Brand nr 201

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Brand nr 201 †

Adlad 1581-03-22, Introducerad 1633. Utdöd 1883-04-13.

Ätten, som immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-02-07 under nr 16 bland adelsmän, har icke varit representerad i Sverige sedan Finland avträddes till Ryssland. I äldre vapenböcker kallas ätten Brander och i ridderskapets och adelns protokoll för 1633 Branndtt.


Brand%20A20100.jpg

TAB 1

Didrik Brand. Skall enligt en gammal vapenbok över finska ätter i Uppsala universitetsbibliotek hava blivit adlad 1559 av konung Gustaf I.

Barn:

 • Joakim Didriksson, adlad Brand. Slottslofven på Åbo slott 1568–69. Slottslofven på Nyslott 1576-09-12. Befallningsman på Keksholm (Al.) 1581-12-04 med beställningsbrev 1581-05-31. Adlad 1581-03-22 (sonen Johan på ättens vägnar introducerad 1625 under nr 201). Överstebefallningsman på Keksholm 1590-06-25. Amiral över finska flottan 1591-05-27. Kommissarie vid gränsläggningen mellan Ryssland och Sverige 1595-04-22. Befallningsman (ståthållare) på Åbo slott 1599-04-12. Förekommer i handlingar senast 1610-03-03 och var död 1614-10-07. Han erhöll 1565-06-28 jämte sin hustru frälserätt för hennes arvgods Muurla i Muurla socken, Marttila och Tieksmäki i Kisko socken samt Lillvik i Kimito socken, vilket återkallades 1576 men gavs honom 1576-06-02 ånyo på behaglig tid. Erhöll redan 1579 löfte om sköld och hjälm. Fick förläning av kyrkogods i Jääskis socken 1593-12-07. Fick 1594-06-26 i förläning Kuusjoki bol i Muurla län i Egentliga Finland, som återkallades 1599. (Al.) Gift 1:o 1565 (?) med Carin Olofsdotter i hennes 2:a gifte, död 1575, dotter av frälsemannen Olof Hansson till Muurla och Brita Håkansdotter (Slang), samt änka efter (kyrkoherden i Pojo?) Nils Simonsson. Gift 2:o 1581-10-08 på Muurla med Anna Eriksdotter, som levde 1606, dotter av fogden Erik Andersson (Rääf i Finland) och Margareta Fleming.

Barn:

 • 1. Henrik, till Muurla, som fadern avstod till honom 1597. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Hovjunkare först hos konung Sigismund, men övergick i konung Carls tjänst och var hans hovjunkare 1603–04. Ledamot av en ambassad till London 1603. Förordnad generalöversten Axel Kurck till hjälp 1604-12-12. Mönstrade jämte Kurck adelns rusttjänst i Finland 1604. Överste för finska ryttare 1605. Fången i slaget vid Kirkholm 1605-09-17 förd till Krakau och död i Krakau 1606, på konung Sigismunds befallning avrättad såsom överlöpare. Han fick 1606-01-15, medan han var fången i Polen, förläning av alla de gods i Västergötland, som tillhört Lindved Posse. Om det betydliga arvet efter honom blev tvist emellan samsystern Brita och halvbrodern Johan.
 • 1. Johan, till Lillvik, sändes 1596 av hertig Carl jämte Lindved Claesson (Sabelfana) att möta ryska sändebud. Har underskrivit finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602. Fick frihet på sina ärvda gods 1603-08-01. Död 1604 vid belägringen av Wittensten i Estland.
 • 1. Joakim. Förekommer i mantalslängd på Åbo slott 1598. Var fänrik vid Mårten Claessons fana 1601. Fick frihet på sitt arvgods Tieksmäki 1603-08-01 med stadfästelse 1605-04-02, död ogift kort därefter.
 • 1. Brita. Död 1659. Hon fick 1606-06-15 tillstånd att uppbära räntan av sin broder Henriks säteri Muurla, till dess han kunde komma i riket igen, och innehade det sedermera. Gift omkring 1612 med hovjunkaren Hans Lindelöf, död 1671.

TAB 2

Johan (son av Joakim Didriksson, adlad Brand, Tab. 1), till Marttila och Tieksmäki i Kisko socken, Kaukola i Muurla socken samt Hylta och Krokby i Tenala socken. Ryttare under Evert Horns kornett 1611. Var fänrik under Henrik Månsson Spåras fana 1614-09-24. Fänrik vid finska rytteriet och bevistade kriget i Tyskland. Kallas 1630 generalgevaldigerlöjtnant. Introducerad 1633 under nr 170. Kapten för hemmavarande uppbåd i Borgå län 1633. Riksschultzöverstelöjtnant 1640. Hauptman på Nyslott 1643-11-25. Hade avsked 1651. Död 1652. Han fick frihet på skattehemman i Uskela socken 1614-10-07 stadfästelse på frälse för sina gods 1627-09-28 och förläning av två hemman Rodsund i Pernå socken 1651-10-16. Gift med Catharina Michelsdotter, död före mannen, dotter av befallningsmannen Michel Påvelsson (Munck af Fulkila) och Margareta Tomasdotter (Starck).

Barn:

 • Henrik. Död ogift omkring 1672 och begraven i familjegraven i Kisko kyrka s sakristia. Han och systern Hebla ärvde Dotterböle och Germundby.
 • Catharina, död före 1683.
 • Herman, till Krokby. Var korpral vid Åbo läns kavalleriregemente 1649. Kornett. Löjtnant 1655. Död barnlös 1656. Han fick stadfästelse på sin avlidne faders gods Hylta 1652-06-28. Hans vapen har funnits inbränt i ett fönster i Kisko kyrka. Gift med Beata Stålarm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementskvartermästaren vid Österbottens infanteriregemente Carl Mattsson Pihl, av en ointroducerad finsk frälsesläkt, död 1646), död 1681 och begraven 1682-02-12 i Ekenäs, dotter av Axel Eriksson Stålarm och Märta Boije at Gennäs, nr 16.
 • Hebla. Levde 1670 Germundby

TAB 3

Claes (son av Johan, Tab. 2), till Tieksmäki. Korpral vid överste Henrik Horns kavalleriregemente 1655-02-00. Kommenderad till Riga 1655-03-00. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1658 och deltog i polska kriget. Ryttmästares karaktär. Död 1703 och begraven 1704-03-28 i Kisko kyrka, till vilken han 1659 gjorde föräring [Rf]. Gift 1672-10-21 på Tieksmäki med Catharina Hästesko af Måla gård, död 1713-02-00, dotter av kornetten Mårten Lindvedsson Hästesko af Måla gård, nr 187, och hans 2:a fru Anna Gyllenhierta.

 • Barn:
 • Claes Johan, född 1673. Löjtnant. Död 1719. Se Tab. 4
 • Peter, född 1674. Sergeant. Död 1700. Se Tab. 9.
 • Gustaf, född 1676. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet. Död barnlös 1743. Han fick 1681-07-16 testamente av sin mormors syster Margareta Gyllenhierta, på hennes andel i Granila hemman i Bjärnå socken, eftersom hon varit hans fadder. Gift med Sofia Juliana Löwen, dotter av överstelöjtnanten Carl Magnus Löwen, nr 1739.
 • Anna Catharina. Gift 1696 med sergeanten vid Åbo läns infanteriregemente Carl Henrik Feychting, död 1697.
 • Joakim Didrik. Underofficer vid amiralitetet. Död 1700.
 • Margareta, död 1725 i Husby-Lyhundra socken, Stockholms län och begraven 1725-09-11 i Husby-Lyhundra sockens kyrka. Gift 1725-11-28 i Kungsholms församling, Stockholm med majoren Gabriel Trentz, född 1672 i Västergötland, död 1747-11-11 på Malmby i Närtuna socken (Lk.), Stockholms län.

TAB 4

Claes Johan (son av Claes, Tab. 3), född 1673. Kornett. Löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Avsked 1701-07-31 för sjuklighets skull. Jägmästare i Nylands län (Sj.) 1710-08-06. Konfirmationsfullmakt (Sj.) 1711-06-06. Död 1719 i Stockholm, dit han med hustru och son 1713 flyktade undan ryssarna, och begraven 1713-05-15 i Katarina församling, Stockholm. Han fick 1680 av sin mormors syster Catharina Gyllenhierta hennes andel i Granila såsom faddergåva. Gift 1706-08-01 med Christina Elisabet von Gertten i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1696 med ryttmästaren Gustaf Magnus de la Motte, död 1701. Gift 3:o 1724 med majoren Henrik Pilrot, till Strömma gård i Kimito socken, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1738), född 1670, död 1731-04-25, dotter av överstelöjtnanten Bernt Johan von Gertten, och friherrinnan Maria Elisabet Kruse af Kajbala.

Barn:

 • Claes Johan, född 1707. Arklimästare. Död 1763. Se Tab. 5

TAB 5

Claes Johan (son av Claes Johan, Tab. 4), född 1707-04-05. Arklimästare. Död 1763-02-04 Kuggböle Gift 1727-03-04 med sin styvsyster Anna Maria Pilrot, död 1769-06-03, dotter av majoren Henrik Pilrot och hans 1:a fru Sofia Oselia.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1728-04-13, död 1729-04-25.
 • Henrik Johan, född 1730. Löjtnant. Död 1799. Se Tab. 6
 • Carl Gustaf, född 1732-09-10. Antagen i krigstjänst 1753. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1762-03-10 och vid Tavastehus läns regemente 1763-09-21. Åter transporterad till Åbo läns infanteriregemente 1767-04-07. Död 1775-09-07. Gift 1770-12-13 Kuggböle
 • Claes Johan, född 1735-03-27. Levde utan tjänst på sin egendom Linnarnäs i Kimito socken. Död ogift 1795-08-18 på Linnarnäs i Kimito socken.
 • Christina Elisabet, född 1748-03-14, död 1753-07-07.

TAB 6

Henrik Johan (son av Claes Johan, Tab. 5), född 1730-03-12 på Kuggböle. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1753-01-22. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1755-02-08. Expeditionsmönsterskrivare 1757-07-25. Furir 1758-12-05. Sergeant 1761-11-05. Fältväbel 1763-03-19. Bataljonsadjutant. Regementsadjutant 1775-11-22. Löjtnant. Avsked 1781-12-19. Död 1799-12-04 på Kuggböle. Gift 1784-10-18 Domargård

Barn:

 • Jakob Johan, född 1786-03-06, död 1787-03-23.
 • Jakob Johan, född 1788. Possessionat. Död 1825. Se Tab. 7
 • Maria Sofia, född 1790-08-07. Död 1817-11-11 i Paris. Gift 1807-07-01 med professorn och överdirektören för teknologiska institutet i Stockholm m m Gustaf Magnus Schwartz i hans 1:a gifte (gift 2:o med änkefru Caroline Corbin Durdant, från vilken han blev skild, född 1799-05-23, död 1876-12-31. Gift 3:o 1840 med Marie Sofie Birath, den kända romanförfattarinnan, född 1819-07-04 i Borås, död 1894-05-07 i Stockholm), född 1783-08-21 i Helsingfors, död 1858-03-25 i Stockholm

TAB 7

Jakob Johan (son av Henrik Johan, Tab. 6), född 1788-05-26. Possessionat. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 16. Död 1825-10-06. Gift 1810-07-18 med stiftsjungfrun Margareta Eleonora Carpelan, född 1789-04-12 Ojamo

Barn:

 • Emilia Sofia Emerentia, född 1812-01-17, död 1831-10-26 på Ojamo.
 • Jakob Vilhelm, född 1813-06-09, död 1813-06-09.
 • Felix Emil Vilhelm, född 1814. Ingenjör. Död 1881. Se Tab. 8
 • Cornelia Maria Teresia, född 1818-05-23, död 1818-07-09 på Degerby.

TAB 8

Felix Emil Vilhelm (son av Jakob Johan, Tab. 7), född 1814-06-09. Student i Helsingfors 1832-06-18. Lantmäterielev 1832-09-10. Lantmäteriauskultant 1839-01-11. Vice lantmätare 1842-09-19. Föreståndare för lantmäterikontoret i Tavastehus län 1846-03-23–1849-04-01. Ingenjör vid lantmäteriöverstyrelsen 1859-12-18. RRS:tStO3kl 1868-04-12. Erhöll 1879-12-09 utmärkelsetecknet för 40-årig tjänst. Avsked 1880-10-12. Död 1881-12-05 i Helsingfors. Gift 1:o 1842-11-14 med sångerskan Johanna Carolina Ulrika von Schoultz, född 1813-03-06 i Stockholm, död 1863-02-28 i Helsingfors, dotter av häradshövdingen i Rautalampi domsaga, lagmannen Nils Fredrik von Schoultz och Johanna Henrika Gripenberg. Gift 2:o 1865-12-28 i Helsingfors med Amanda Olivia Rosenström, född 1841-03-16 i Tyrvändö socken, död 1893-04-03 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Johanna Emilia Margareta, född 1852-10-24, död 1853-02-10.
 • (Olivia Wilhelmina (Wivi)), född 1862, Fadk, 1899.
 • 2. Hilda Emerentia, född 1866-01-23 i Helsingfors, liksom helsyskonen. Gift 1889-06-22 med direktören för Föreningsbankens kontor i Tavastehus Knut Julius Backmansson, född 1857-02-16 Halkilaks
 • 2. Emilia Petronella (Mili), född 1868-01-31 i Helsingfors. Lärarinna.
 • 2. Johan Alfred Vilhelm, född 1873-01-23 i Helsingfors, död 1883-04-13 i Helsingfors och utgick med honom ätten på svärdssidan.

TAB 9

Peter (son av Clas, Tab. 3), född 1674. Sergeant. Slagen vid Riga 1700. Gift 1698 med Anna Margareta Linderoth, levde 1735, dotter av fänriken Nils Linderoth, och Anna Margareta Boose.

Barn:

 • Claes, född 1699. Löjtnant. Död 1781. Se Tab. 10

TAB 10

Claes (son av Peter, Tab. 9), född 1699-10-07. Rustmästare vid livdragonerna 1726-03-11. Förare vid livdragonerna 1742-03-09. Avsked 1755-06-12. Löjtnant i armén 1755-10-11. Död 1781-02-06 i Kimito socken. Gift 1:o 1729-06-28 med Eva Märta Lindcrantz, född 1710-01-22, död 1732-02-24, dotter av löjtnanten Axel Lorentz Lindcrantz, och Eva Maria Finberg. Gift 2:o 1734-06-23 med den förras kusin Anna Sofia Laurentz, död 1741-12-16, dotter av notarien Lars Laurentz och Anna Sofia Lindcrantz. Gift 3:o 1745-12-27 med friherrinnan Elisabet Dorotea Rehbinder, död 1771-04-22, dotter av majoren friherre Otto Magnus Rehbinder, och hans 2:a fru Anna Margareta Schauman.

Barn:

 • 1. Anna Sofia, född 1731-05-28, död 1731-05-29.
 • 2. Carl Johan, född 1735. Sergeant. Död 1813. Se Tab. 11
 • 2. Gustaf Henrik, född 1738-07-12, död 1741-10-07.
 • 2. Anna Sofia, född 1739-12-03, död 1741-09-28.
 • 2. Carolina Christina, född 1741-01-21, död 1741-09-24.
 • 3. Otto Magnus, född 1747. Löjtnant. Död 1786. Se Tab. 12
 • 3. Peter Gustaf, född 1748-10-14.
 • 3. Bernt Claes, född 1750-03-25, död 1751-02-28.
 • 3. Fredrik, född 1751-01-06, död som barn.
 • 3. Anna Margareta, född 1753-06-10, död ogift 1819-07-21 i Åbo.
 • 3. Ulrika Charlotta, född 1754-11-26, död 1754-11-27.
 • 3. Adolf Fredrik, född 1755. Korpral. Död 1813. Se Tab. 14
 • 3. Claes Reinhold, född 1758-01-17, död 1758-11-02.

TAB 11

Carl Johan (son av Claes, Tab. 10), född 1735-07-16. Sergeant. Bodde i Bjärnå socken. Död 1813-06-12. Gift 1:o 1758-01-12 med Christina Johanna Paulin, född 1727-04-10, dotter av fältväbeln vid livgardet Johan Elias Paulin och Margareta Källberg. Gift 2:o 1798-03-29 med friherrinnan Fredrika Eleonora Grundel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1765-09-17, med föraren Carl Henrik Haij, född 1724), född 1728-06-22, dotter av kaptenen friherre Gerhard Grundel, och hans 1:a fru grevinnan. Ulrika Emerentia Nieroth.

Barn:

 • 1. Evert Johan, född 1760-01-11 i Kemi. Volontär vid Åbo läns regemente 1781-02-19. Sergeant vid Åbo läns regemente 1784-04-06. Avsked 1806-06-07. Fanjunkare. Död 1823-01-13. Gift 1:o 1793-02-24 Savisalo ) med Helena Elisabet Printz, född 1768-11-18 i Ylistaro (Wä.), dotter av kaptenen Georg Jakob Printz och hans 2:a fru Märta Margareta Freidenfelt (Wä.). Gift 2:o med Hedvig Christina Bergelin, som efterlevde. Han överlevdes även av en gift dotter.
 • 1. Anna Sofia, född 1761-06-17.
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1763-06-04, död 1763-07-07.
 • 1. Claes Reinhold, född 1764-09-02, död 1764-09-08.
 • 1. Bernt Adrian, född 1765-12-03, död 1766-05-19.
 • 1. Johan Gustaf, född 1767-04-26.
 • 1. Constantia Johanna Charlotta, född 1791-01-21, död 1857-12-10 i Stockholm. Gift 1:o 1820-01-30 i Stockholm med bankokommissarien Bengt August von Hofsten, född 1785, död 1834. Gift 2:o 1835-12-09 med hovmarskalken friherre Lars Stiernstedt, i hans 1:a gifte, född 1802, död 1873.

TAB 12

Otto Magnus (son av Claes, Tab. 10), född 1747-06-07. Kofferdikonstapel. Korpral vid Flemingska regementet. Löjtnant vid Flemingska regementet. Död 1786-06-17. Gift 1771-05-21 med Lovisa Tujulin.

Barn:

 • Catharina Lovisa, född 1772-03-16, död 1836-10-27 i Åbo. Gift där 1801-03-10 med viktualiehandlanden Carl Johan Sjöstedt, född 1775-01-07 i Åbo, död i Åbo 1831-02-18 [Wilskman, Slägtbok.].
 • Claes Magnus, född 1774-07-08. Extra sergeant vid arméns flotta. Sergeants lön 1794-06-28. Reste utrikes och efterlystes 1798 i posttidningen såsom den där överblivit sin permission. Avförd ur rullorna 1799-05-07.
 • Gustaf Adolf, född 1776. Guld- och silverarbetare. Död 1833. Se Tab. 13.

TAB 13

Gustaf Adolf (son av Otto Magnus, Tab. 12), född 1776-11-23 i Bjärnå socken. Guld- och silverarbetare i Åbo. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 16 bland adelsmän. Död 1833-07-29 i Åbo. Gift 1802-10-17 med Anna Helena John, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med guldsmeden i Åbo Olof Lundgren, född 1753, död 1800-03-10) (Wilskman, Slägtbok.), född 1765-07-25, död 1837-07-06 i Åbo, dotter av sadelmakaren Niklas John och Margareta Richter. (Wilksman, Slägtbok.)

Barn:

 • Carolina Lovisa, född 1803-09-22. Gift 1841-01-05 med handlanden Adolf Serén, född 1802 i Kimito socken (Wilksman, Slägtbok.), död 1849-12-27 i Åbo.
 • Gustava, född 1805-05-09, död 1893-01-15 i Åbo. Gift 1827-01-14 med handlanden Nils Daniel Indrén, född 1798-04-16, död 1844-04-15 i Åbo.

TAB 14

Adolf Fredrik (son av Claes, Tab. 10), född 1755. Soldat under nr 90 vid Nykyrko kompani av Åbo läns linjeregemente. Korprals avsked. Död 1813-07-14 i Letala socken. Gift 1:o med Ulrika Osenius, född 1750-05-08, död 1807-08-28 i Letala socken. Gift 2:o 1809-04-04 med soldatdottern Elisabet Johansdotter Kock, född 1774-12-25, död 1823-04-12 i Letala socken.

Barn:

 • 2. Gustaf Adolf, född 1810-03-19, död 1810-04-19 i Letala socken.
 • 2. Vilhelm Johan, född 1811. Skomakare. Död 1865. Se Tab. 16

TAB 15

Gustaf Adolf (son av Adolf Fredrik, Tab. 14), född 1783-01-23. Korpral vid Åbo läns regemente. Död före 1817. Gift med bonddottern Eva Johansdotter Sillantaka, född 1781-07-17, död 1853-12-06.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1807-12-28, levde 1823 i Åbo.

TAB 16

Vilhelm Johan (son av Adolf Fredrik, Tab. 14). Född 1811-06-07. Sockenskomakare i Letala socken. Kallade sig Rosvall. Död 1865-12-28. Gift 1:o med Maria Mattsdotter, död 1850-06-03. Gift 2:o 1855-11-25 med Sara Johansdotter Lund, död på 1890-talet, omgift med skräddaren Johan Grönholm.

Barn:

 • 1. Johanna Vilhelmina (Rosvall), född 1839-11-08 i Nystads landsförsamling, död 1918-08-20. Gift 1866 med torparen Johan Josefsson Suontaka, född 1837-10-15 i Lokalaks.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1842, död 1850-06-11.
 • 1. Maria Christina, född 1847-02-06, död 1850-06-01.

TAB 17

Herman (son av Claes, Tab. 3), till Stallaholm i Essunga socken, Skaraborgs län, Svenstorp i Fröjereds socken, Skaraborgs län samt Hamrum i Korsberga socken, Skaraborgs län, Styrshult i Korsberga socken, Skaraborgs län och Solberga i Korsberga socken, Skaraborgs län. Född 1687. Volontär vid Åbo läns kavalleriregemente 1701. Avsked 1702. Fänrik vid Nieroths infanteriregemente 1704-09-00. Sergeant vid Nieroths infanteriregemente, 1704-12-00. Sekundfänrik 1706-06-30. Avsked 1708-07-00. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1709-11-25. Kaptenlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1711-11-20, sekundkapten 1714-08-26. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1716-12-13. Premiärkapten (Lk.) 1718-06-16. Död 1731 och begraven 1731-03-09 i Korsberga kyrka, Skaraborgs län. Gift med Anna Brita Papegoja, född 1681, död 1765-01-16 i Korsberga socken, dotter av ryttmästaren Brynte Papegoja, och hans 2:a fru Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Bogislaus. Underofficer vid Skaraborgs infanteriregemente. Reste 1746 utrikes och blev sedermera icke spord.
 • Catharina Elisabet, född 1718-11-30, död 1760-02-03. Gift 1734-01-00 med kaptenen Johan Emanuel Lagerberg, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1756.
 • Maria Christina, döpt 1722-07-16 i Lekåsa socken, Skaraborgs län död 1796-04-16 på Hamrum. Gift med kaptenen, friherre Lars Kagg, född 1722, död 1772.
 • Anna Brita, född 1727, död 1810-03-23 på Hamrum. Gift 1755-09-19 på Svenstorp med löjtnanten vid Skaraborgs regemente Johan Fredrik Hager, född 1720 Hårdaholm, död 1787-01-10 på Stora Hamrum.

TAB 18

Johan (son av Johan, Tab. 2). Soldat vid drottning Christinas livgarde 1647–1655. Korpral vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1655. Kornett vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1656. Löjtnant. Död 1689 och begraven 1689-07-07 i Tenala kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes. Han ärvde Marttila i Uskela socken, som han bortbytte emot Germundby i Tenala och Laiterla i Bjärnå socken, varefter han dels ärvde, dels köpte Krokby i Tenala socken [Rf]. Gift med sin halvkusin Karin Lindelöf i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Christoffer Ulfsax, nr 108, död 1656 i krig), född 1629, död 1692 och begraven 1692-08-24 i Tenala kyrka, dotter av hovjunkaren Hans Lindelöf, och Brita Brand.

Barn:

 • Anna, levde 1711. Gift med löjtnanten Axel [[Körning nr 67|Köring], död 1691.

Källor

1 Rf. 2 LK. 3 Sj. 4 Wä. 5 Al. 6 Wilskman. Slägtbok.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: