:

Nordenstolpe nr 1981

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Nordenstolpe nr 1981 †

Adlad 1758-11-24, introd. 1773. Utdöd 1869-11-23. Ätten har gemensamt ursprung med adl. ätten Gyllenheim.


1Svgn. 2KrAB. 3E. Thyselius, Släkten Thyselius 4Lns. 5Sgn. 6Oö. 7Um.

TAB 1

Matts Misch. 'Blev utrikes ifrån, men ovisst om det var från Luttich eller Sachsen, införskriven till Sverige såsom lod- och grytstöpare. Kallades sedan vid är 1650 till Svartå bruk i Karis socken i Nyland, där han kvarblev sin övriga livstid'. Hans barn antogo namnet Ingman

Barn:

 • Anders Ingman. Kronofogde i Raseborgs västra härad i Nyland. Död 1728 Norrby Gift med Catharina Streng, dotter av tullinspektören Elias Streng och Helena Leander, som var lagläsaren Elias Leanders dotter.

Barn:

 • Anders Ingman, född 1683. Assessor. Död 1761. Se Tab. 2
 • Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe, född 1704, död 1773. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders Ingman (son av Anders Ingman, Tab. 1), född 1683. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegii 2. provinskontor. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarrevisionen 1733-04-02. Länsbokhållare i Älvsborgs län1 1734-05-09. Hovrättsassessors titel 1747-12-31. Borgmästare i Vänersborg 1752-06-11. Stadens riksdagsman 1755–1756. Död 1761-06-29. Gift med Anna Sofia Höök, född 1711, död 1791. 1

Barn:

 • Anders Fredrik Ingman, född 1741 i Vänersborg1. Student i Lund 17561. Vice häradshövding. Först stadssekreterare, sedan rådman i Vänersborg. Död där 1819-04-26. Gift 1769-07-18 i Västra Tunhems socken Älvsborgs län med Maria Margareta Gyllenberg, född 1745, död 1780-02-20 i Vänersborg och begraven s. å. 27/2, dotter av kaptenen Erik Svante Gyllenberg, och Christina Sabina Virgin.

Barn:

 • Erik Gustaf Ingman, adlad Gyllenheim, född 1773, död 1825. Se adliga ätten Gyllenheim.

TAB 3

Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe (son av Anders Ingman, Tab. 1), till Bolltorp i Skönberga socken Östergötlands län. Född 1704-11-07 i Nyland. Blev efter tjänstgöring på häradsskrivarekontor extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1726. Fick 1727-10-28 i uppdrag att utreda häradsfogden Torströms balans. Kamrerare hos riksrådet, greve Arv. Bernh. Horn 1728. Likvidationskommissarie i Stockholm 1734-11-22, och var från s. å. kamrerare hos riksrådet, greve Olof Törnflycht. Auskultant och e. kammarskrivare i kammarrevisionen 1736-04-20 kassör i rikets ständers bank 1738-07-13. Deputerad för utredning av räntmästaren Depkens balans 1747-02-13. "Vilket uppdrag räckte till 1755. Assessor i förutn. revision 1747-11-14. Förordnad 1757 att föra presidium i amiralitets.kammarrätten. Adlad 1758-11-24 (sönerna 1773 introd. under nr 1981). Kammarrevisionsråd 1762-08-10 med tur och befordringsrätt från 1756-12-14 samt med rätt till tjänstledighet och tillstånd att avstå befattningen till kompetent sökande. Död 1773-01-23 på sin egendom Rörstrand och begraven i Riddarholmskyrkan i en av änkan inköpt grav i sydvästra hörnet av kyrkan, vid ändan av södra gången. Gift 1738-11-14 i Norrköping med Christina Sofia Spalding, född 1712-03-23, död 1795-02-25 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan, dotter av brukspatronen på Gusum Georg Spalding och Sofia Christofferssen samt syster till lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz.

Barn:

 • Arvid Georg, född 1739. Kammarråd. Död 1799. Se Tab. 4.
 • Elias Magnus, född 1740-09-26 i Stockholm. Student i Uppsala7 1754-02-26. Extra ordinarie kanslist i kammarrevisionen 1756-12-10. Auskultant i Svea hovrätt 1757. Kopist i kammarrevisionens kansli 1758-03-14 (ed) 2. Kanslist s. å. 29/5. Ett års tjänstledighet 1759-02-08, men återinträdde i tjänst först 1760-03-27. Vice notarie i Göta hovrätt 1759-10-00. Häradshövding i Dals och Lysings härads domsaga 1762-06-29. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1769-09-05. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1772-07-29. Avsked 1773-12-13. Kornett i armén s. å. 15/12. Kornett vid livgardet till häst 1774-01-12. Löjtnant 1776-04-24. Stabsryttmästare vid adelsfaneregementet s. å. 1/5. Korpral vid livdrabanterna 1779-06-18. Major vid adelsfaneregementet. Död ogift 1783-02-18 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan
 • Anders Gustaf, född 1741-08-20, död s. å. 12/9 och begraven i Katarina kyrka i Stockholm.
 • Sofia Christina, född 1743-11-22, död 1824-03-23. Gift 1:o 1763-11-22 i Stockholm med hovkvartermästaren Olof Gustaf Groth, född 1730, död 1784-03-10 i Stockholm. Gift 2:o med kronofogden i Långhundra, Seminghundra och Erlinghundra härader av Stockholms län, assessorn Magnus Julius Godhe, som levde 1801.
 • Anna Catharina, född 1745-02-07, död 1824-12-13 i Stockholm. Gift 1:o 1767-01-13 med brukspatronen Yxe Örebro län, bergsrådet Carl Detlof Heijke (av samma släkt som adl. ätten Heijkenskjöld), född 1740-06-26. Död 1788-09-12 i Stockholm3. Gift 2:o 1795-03-26 i Stockholm med kaptenen Nils Gabriel Dahlcrona, i hans 2:a gifte, född 1743, död 1830.
 • Lovisa Johanna, född 1746-02-19, död 1826-10-27. Gift 1769-02-02 med hovjunkaren Fredrik Leijonmarck, i hans 2:a gifte, född 1731, död 1798.
 • Maria Charlotta, född 1747-08-26, död 1825-08-26 i Stockholm. Gift 1780-12-03 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Torshälla Olof Strandberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1755-01-21 i Stockholm med Catharina Buhrman, född 1734-08-15 i nämnda stad, död 1779-12-27 i Torshälla, dotter av guvernementsfiskalen Elof Buhrman4 och Christina Juliana Hirsin), född 1721-11-09 på östa i Ytterselö socken Södermanlands län, död 1814-01-20 i Stockholm.
 • Altea Gustava, född 1748-09-09, död ogift efter 1800.
 • Sara Fredrika, född 1750-07-08 död 1836-11-19. Gift 1775-01-00 i Stockholm med provinsialmedikus, assessoren, med. doktor Johan Herman Ekman, född 1734-10-14 i Kville socken Göteborgs och Bohus län, död 1800-10-06 i Karlstad. 5
 • Ulrika, född 1751-07-05, död ogift efter 1800.
 • Fredrik, född 1755-04-06. Kammarjunkare i kammarkollegium 1774-01-07. Kammarråds avsked 1810-01-08. Död barnlös 1816-02-26 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan. Hän bevistade riksdagarna 1800 och 1809. Gift 1794-10-06 med Elsa Charlotta Dorotea Löwenborg, född 1760, död 1825-04-16 Örboholm, dotter av kaptenen Christoffer Ferdinand Löwenborg, och hans 2:a fru Catharina Beata Uggla.
 • Hedvig Christina, född 1758-07-05, död s. å. 27/8 och begraven i Klara kyrka i Stockholm.

TAB 4

Arvid Georg (son av Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe, Tab. 3), till Bolltorp i Skönberga socken Östergötlands län. Född 1739-09-26. Student i Uppsala7 1754-02-26. Direktör. Kammarråds karaktär. Död 1799-01-19 på Bolltorp och nedsatt s. å. 3/2 i Sparreska familjegraven i Ekebyborna kyrka Östergötlands län. Bevistade flera riksdagar. Gift 1777-01-09 på Rönö kungsgård i Rönö socken Östergötlands län med friherrinnan Catharina Charlotta Sparre, född 1749-09-20 Larum, död 1822-04-22 i Norrköping, dotter av majoren, friherre' Bleckert Casimir Sparre, och grevinnan Ulrika Christina Posse.

Barn:

 • Bleckert Magnus, född 1778. Kapten. Död 1833. Se Tab. 5
 • Sofia Ulrika, född 1778-12-29. Stiftsjungfru. Död ogift 1859-07-29 i Norrköping.
 • Vendela Charlotta, född 1780-06-30. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-09-24 i Norrköping.
 • Catharina Maria, född 1782-07-25. Stiftsjungfru. Död 1848-04-12 Norr-Ladugård. Gift 1804-01-03 på Bolltorp med friherre Johan Fredrik Rehbinder, nr 77, i hans 2:a gifte, född 1759, död 1829.
 • Arvid Magnus, född 1785-05-14. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1794-04-18. Kadett vid Karlberg 1798-09-24. Transp. till Göta garde 1800-05-11. Utexaminerad 1806-03-29. Transp. till Södermanlands regemente 1809-01-18. Löjtnant i armén s. å. 19/4. Adjutant s. å. 20/12. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1812-04-04. Kapten därst. 1816-03-26. RSO 1829-08-31. Major i armén 1835-11-04 och vid regementet 1837-05-12. Överstelöjtnant i armén 1842-01-25. Avsked ur krigstjänsten s. å. 23/2. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1869-11-23 i Nyköping. Med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1813-03-25 Gåvetorp med grevinnan Eva Ulrika Emerentia Mörner af Morlanda, född 1796-01-30 Ryningsholm, död 1865-01-15 i Nyköping, dotter av hovmarskalken, greve Claes Erik Mörner af Morlanda, och hans 1:a fru Ulrika Emerentia Riddersköld.
 • Hedvig Eleonora, född 1789-05-12, död 1862-12-25 i Norrköping. Gift 1811-01-06 på Bolltorp med protokollssekreteraren, greve Fredrik Vilhelm von Schwerin, född 1781, död 1848.

TAB 5

Bleckert Magnus (son av Arvid Georg, Tab. 4), född 1778-01-12. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1782-08-12. Livdrabant s. å. 23/8. Löjtnant vid Göta livgarde 1796-02-07. Stabskapten därst. 1800-05-11. Kapten 1805-02-18. Major i armén 1809-04-19. Kapten vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1809-01-18. RSO s. å. 3/7. Avsked 1811-12-20. Död 1833-08-17 i Stockholm. Han bevistade riksdagarna i Norrköping 1800 och i Stockholm 1809. Gift 1802-08-02 i sistnämnda stad med Catharina Charlotta Möllerswärd, född 1785-08-12, död 1855-10-26 i Borgå, dotter av landshövdingen Carl Adolf Möllerswärd, nr 645, och Maria Charlotta L'Estrade.

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1804-08-19. Stiftsjungfru. Död ogift 1880-10-28 i Stockholm.
 • Beda Maria Charlotta, född 1806-05-31. Stiftsjungfru. Död ogift 1895-02-23 i Norrköping.
 • Villehad Fredrik, född 1810-11-06 i Söderköping. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1830-01-15. Fanjunkare därst. 1832-04-13. Fänrik s. å. 20/10. Död ogift 1834-11-13.
 • Matilda Lovisa, född 1817-02-22 i Norrköping, död 1891-02-05 i Helsingfors. Gift med prosten och kyrkoherden i Hauho församl. Adolf Fredrik Sirén, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1832-10-25 i Borgå med Hedvig Carolina Tigerstedt, född 1803-07-02 på Sveaborg, död 1838-01-05 i Borgå, dotter av kaptenen Carl Magnus Tigerstedt, och Hedvig Elisabet Adlercreutz B), född 1807-04-29 i Korpilaks kapellansgård, död 1868-05-14 i Hauho prästgård.

TAB 6

Anders (son av Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe, Tab. 3), född 1756-08-24 i Stockholm. Student i Uppsala4 1772-04-01. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1773-07-10. Förare vid livgardet s. å. 18/12. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1774-03-01. Fänrik därst. s. å. 13/7. Löjtnant därst. 1779-05-12. Kapten 1785-04-20. Majors avsked 1788-08-00. Död 1841-01-29 i Stockholm. Han bevistade finska kriget 1788–1790 samt riksdagarna 1800 och 1809. Gift 1785-08-25 i Rönö kyrka Östergötlands län med sin broders svägerska, friherrinnan Vendela Sofia Sparre, född 1755-01-26 Ålviken, död 1794-05-06 Brunneby, dotter av majoren, friherre Bleckert Casimir Sparre, och grevinnan Ulrika Christina Posse.

Barn:

 • Magnus Bleckert, född 1786-05-01. Student i Uppsala 1804. Hovsekreterare. Död barnlös 1853-07-21 Alboga. Gift 1819-10-31 på Svärtinge i Östra Eneby socken Östergötlands län med Margareta Sofia Jakobina Tersmeden, född 1791-08-19 Svarttorp, död 1879-01-19 i Söderköping, dotter av ryttmästaren Johan Jakob Tersmeden C, och Anna Charlotta Gyllenkrok.
 • Anders Georg Magnus, född 1787-09-16 i Stockholm, död där 1788-01-03.
 • Anders Georg Magnus, född 1789. Justitieråd. Död 1861. Se Tab. 7.
 • Ulrik Fredrik Magnus, född 1790-10-20 i Söderköping, död där 1791-08-01.
 • Filip Casimir Magnus, född 1794-04-13 på Brunneby i Dagsbergs socken, död s. å. 30/12 Bolltorp

TAB 7

Anders Georg Magnus (son av Anders, Tab. 6), född 1789-03-01. Student i Uppsala 18046. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Vice notarie i Svea hovrätt 1806. Kopist i justitiefördelningen av k. kansliet 1811-03-05. Kanslist därst. 1815-02-28. Protokollssekreterare 1820-06-30. T. f. revisionssekreterare. Förste expeditionssekreterare i k. m:ts kansli 1823-04-22. Revisionssekreterare 1824-02-03. T. f. justitiekansler 1827-07-17. RNO 1832-06-24. Justitieråd 1834-11-29. KNO 1849-04-28. Avsked från justitierådsämbetet samt KmstkNO 1855-06-15. Död 1861-01-08 Resta. Var ledamot av riksrätten år 1841. Gift 1827-01-23 i Uppsala med Amalia Augusta Graaner, född 1805-10-05, död 1872-05-05 på Resta, dotter av ryttmästaren. Gift Graaner och Sofia Albertina von Kiisel.

Barn:

 • Vendela Sofia Amalia, född 1829-12-26, död 1893-12-26 i Stockholm. Gift 1851-11-03 med 1. Hovstallmästaren Carl Vilhelm Sandels, född 1818, död 1896.
 • Hedvig Augusta, född 1834-10-21, död 1835-02-14.
 • Georg Casimir Magnus, född 1836-05-10, död 1844-01-13 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: