:

Fock nr 1846

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Fock nr 354)

Adliga och friherrliga ätterna Fock nr 1846 och 354

Natural. 1651-08-30, introducerad 1731, 1752, 1756 och 1804. Friherrlig 1815-07-20 enligt 37 § R.F., introducerad 1816.

Ätten har även förgrenat sig i kommendörsätten Fock nr 1846 A och friherrliga ätterna Fock och Fock.

Ätten härstammar från huset Brück (Brucken) i Westfalen, varifrån den kom till de livländska ordensländerna med lantdrotset Jurgen Fock. Den äldsta av de i Sverige naturaliserade grenarna fortlevde länge i Ryssland, men är numera sannolikt utdöd, och den yngsta i Estland, varest den inskrivits på estländska riddarhuset under nr 84. Ätten är även immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 120 bland adelsmän. En i Kurland bosatt och till Tyskland förgrenad ätt von Brücken, genannt Fock, vars vapen dock är helt olika det Fockska, uppgives hava gemensamt ursprung med denna ätt, men påståendet tarvar bevis.

Fock%20A1846B00.png

Fock%20A1846B01.jpg


TAB 1

Jurgen Fock, (översiktstab 1), av huset Brück i Westfalen, herre till Lewenberg (Klosterhof) i Kirrefers socken, i Estland. Lantdrots. Gift med Vibecke Sohd.

Barn:

 • Henrik Fock, arvherre till Lewenberg och Oberslöh. Dansk amtman i Arensburg på Ösel. Överstelöjtnant i polsk tjänst. (Riga.). Gift med Catharina von Sacken.
 • Hans Fock, till Klein-Aitz (Schloss Etz) i Luggenhusens socken, i Estland och Sattialck (Saddala) i Jordens socken, i Estland. Kommendant på Arensburg och Sonnenburg. Blev vid tsar Ivan Vasiljevitjs infall i Estland 1577 fången och förd till Moskva, där han dog. Gift med Hedvig Luggenhusen.
 • Hans Fock, till Kollota (sedan Fockenhof, nu Choudleigh kallat), Patz i S:t Martens socken, Raustfer i Jewe socken, i Estland, Itfer i Haljalls socken, i Estland, Woibifer i S:t Simons socken, i Estland och Repnick i Waiwara socken, i Estland. Född 1575-07-09. Tjänte i 16 år vid Metstakes regemente. Kapten vid Metstakes regemente för visad tapperhet vid Wesenberg. Avsked. Fick av konung Carl IX Raustfer och Kollota i förläning 1611-03-01. Lantråd i Estland. Död 1640. Han förde det nu brukliga Foekska vapnet Gift (Riga.) 1611-09-03 med Helena Pröbsting, död 1670, dotter av Martin Martinsson Pröbsting, till Bremershof, och Margareta Clostermannia.
 • Hans Fock, naturaliserad Fock. Kornett. Se Tab. 2.

TAB 2

Hans Fock, naturaliserad Fock, (son av Hans Fock, tab 1), till Patz (nu en del av godset Kuckers) i Martens socken, i Estland. Kornett. Naturaliserad svensk adelsman 1651-08-30 jämte sina yngre bröder. Död före 1665. Gift med Anna Margareta Lode, död efter 1684, dotter av Fromhold Johansson Lode, till Kuckers, Söttküll och Merreküll, och hans 2:a fru Anna Dönhoff, samt syster till herrarna Lode, naturaliserad Lode från Livland.

 • Barnbarn:
 • Hans Ludvig. Löjtnant. Han köpte Lellefer i Rappels socken, i Estland av sin broder 1749.

TAB 3

Magnus Johan (sonson av Hans, naturaliserad Fock, tab 2), till Sastama i Karusens socken, i Estland och Humala i Kegels socken, i Estland, samt Leilefer, som han 1749 sålde till sin broder. Död 1782-01-26 på Humala. Gift med Eva Sofia Kochius, född 1720, död 1803-03-17.

Barn:

 • Johan, död 1786.
 • Eva Helena, född 1748-08-13 på Sastama, Gift med översten och kommendanten på Baltischport Frans de Roberty.
 • Magnus. Överflyttade till England och sedan till Indien.
 • Jakob Johan, född 1750. Överste. Död 1811. Se Tab. 4

TAB 4

Jakob Johan (son av Magnus Johan, tab 3), till Humala. Döpt 1750-03-11. Överste i rysk tjänst och underkommendant i Kiev. Kommendant på Perejaslav. Död 1811. Han blev vid stormningen av Bender 1770 sårad. Gift 1774 med Elisabet Vilhelmina von Tannenberg, född 1755, död 1825 och begraven 1825-12-01 i Petersburg.

Barn:

 • Eva. Gift med. ryska statsrådet N. N. Daragan.
 • Margareta Elisabet, född 1776-08-23 i Reval. (RHH.) Gift med ryske generallöjtnanten Carl Gustaf von Bagghufvud, född 1761, död 1812.
 • Magnus Gottfrid, född 1778. Verkl. statsråd. Död 1830. Se Tab. 5.
 • Charlotta Natalie, född 1779-03-19 i Reval. (RHH.) Gift med ryska kollegierådet N. N. Sokoll.
 • Maria. Gift med N. N. Forhegger.
 • Christina. Gift med majoren N. N. Poletika.
 • Jakob, död 1808.
 • Magdalena Jakobina, född 1781.
 • Alexander, död ung.
 • Gustaf Peter. Löjtnant i rysk tjänst. Stupade 1805-11-20 i slaget vid Austerlitz.
 • Carl, död ung.
 • Peter, född 1793-12-12. Verkligt ryskt statsråd. Död ogift 1865-10-12 i Petersburg.

TAB 5

Magnus Gottfrid (son av Jakob Johan, tab 4), född 1778-04-02. Verkligt ryskt statsråd och chef för 3. avd. av kejsarens eget kansli. Död 1830-08-27. Gift 1:o med Helena von Frese, från vilken han blev skild. 2:o med den förra hustruns syster Natalie von Frese.

Barn:

 • 1. Henrik Nikolai, född 1803-11-25. Tjänsteman vid kejsarens eget kansli. Titulärråd. Död 1827-02-25.
 • 1. Alexander, född 1805-04-29. Var tjänsteman vid ryska legationen i Konstantinopel 1831. Generalkonsul. Titulärråd. Död 1863.
 • 2. Elisabet, född 1813-03-11, död ogift 1888-12-29 i Petersburg.
 • 2. Helena, född 1815-07-07.
 • 2. Catharina, född 1816-11-25, död ogift 1889-11-29 i Petersburg.
 • 2. Nadeshda Carolina, född 1819-08-05.
 • 2. Nikolai Alexander Magnus, född 1827-12-17, död 1828-04-05.

TAB 6

Mårten Fock, naturaliserad Fock, (son av Hans Fock, tab 1), till Kollota (Fockenhof) och Repnick. Adelsbursch vid livgardet 1641-07-04. Avsked från livgardet (KrAB.) 1642-04-23. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1644-01-26. Kaptenlöjtnant vid Kronobergs regemente 1647-06-22. Naturaliserad 1651-08-30 jämte sina bröder (yngste sonens son för sin ättegren introducerad 1752 under nr 1846 men efter den år 1731 introducerad yngre grenen, och äldste sonens sonsons son för sin ättegren 1804 under samma nr, men efter de förut introducera grenarna). Major vid fältmarskalken G. Horns regemente till häst 1655. Major vid Frans Knorrings, sedermera överste Wentzells (Savolaks) regemente 1657 och ännu 1666. Överstelöjtnant vid Tavastehus regemente 1673-01-12. Överste och kommendant på Nöteborg (nu Schlüsselburg). Levde 1687. Gift 1:o 1653-12-30 i Narva (Medd. av assessor G. Adelheim Reval.) med Gertruda Christina Knorring, begraven 1660-01-27 i Narva (Medd. av assessor G. Adelheim Reval.) dotter av lantmarskalken i Ingermanland Frans Henriksson Knorring (av samma släkt som adliga ätten Knorring) och hans 1:a fru Catharina Evaldsdotter Schütts, till Karkull. Gift 2:o med Anna Dorotea von Bock.

Barn:

 • 1. Hans Henrik. Kapten. Död under kriget i Tyskland.
 • 1. Frans Evald, född 1657. Överstelöjtnant. Död 1738. Se Tab. 7.
 • 1. Christina Catharina. Gift 1:o med löjtnanten Henrik von Müllerbach (RHH.) Gift 2:o 1685-02-17 i Reval (RHH.) med ryttmästaren Gustaf Erik von Raben.
 • 1. Brita, född 1660. Gift med Johan von Holden, begraven 1705-02-19 på Vånå kyrkogård i Finland.
 • 1. Gertrud. Gift med majoren Hans Henrik Volmar Brummer, arvherre till Tammick och Illuck, i hans 4:e gifte, död 1710, fader till Johan Magnus Brummer, naturaliserad Brummer.
 • 1. Margareta Elisabet. Gift med löjtnanten vid adelsfanan Filip von Blecken.
 • 2. Jurgen Henrik. Löjtnant. Död ogift i ungerska kriget.
 • 2. Gideon, född 1668. Generallöjtnant. Död 1723. Se Tab. 21
 • 2. Lucia. Gift med en kapten Knorring.
 • 2. Anna Sofia, död 1755-02-21 i Narva. Gift 1698 med överstelöjtnanten Johan Staël von Holstein, naturaliserad Staël von Holstein, i hans 3:e gifte, född 1636, död 1703.

TAB 7

Frans Evald, (son av Mårten Fock, naturaliserad Fock, tab 6), till Repnick, Kurrowitz, Grässina och Jesterby i Est- och Ingermanland samt Näs (nu Adelsnäs) i Åtvids socken, Östergötlands län. Döpt 1657-02-07 i Narva (Medd. av assessor G. Adelheim Reval.). Kom i tjänst vid tyska livregementet till fot 1672. Kapten vid gamisonsregementet i Narva 1684-08-10. Konfirmationsfullmakt. 1686-09-11. Major vid gamisonsregementet i Narva 1699-11-02. Överstelöjtnant samt kommendant på Kexholm 1700-03-29. Avsked 1709 i mars. Död 1738-02-14 på Näs och ligger jämte sin 2:a fru begraven i eget gravkor i Åtvids kyrka, där hans vapen uppsattes och till vilken de givit predikstol och altartavla samt till deras gravs underhåll räntan av 1/4 hemman Östantorp. Gift 1:o med Hedvig Ottiliana Schulman, född 1668-01-27, dotter av kaptenen Johan Gustaf Schulman, och Elisabet Cronman. Gift 2:o före 1689-11 med Anna Eva Mannersköld, född 1671-02-09 på Näs, död på Näs barnlös 1736 och begraven 1736-11-24 i Åtvids kyrka, dotter av ryttmästaren Gustaf Mauritz Mannersköld, och Adriana de Besche. Hon testamenterade Näs till riksrådet greve Fredr. Ulr. von Rosen.

Barn:

 • 1. Frans Evaldsson, död ung.

TAB 8

Mårten Evald, (son av Frans Evald, tab 7), till Repnick och Poutowskij i Ingermanland. Född 1686 i Livland. Volontär vid gamisonsregementet i Narva 1700. Underofficer vid gamisonsregementet i Narva 1701. Fänrik (Lk.) 1703-09-01. Kapten vid sachsiska infanteriregementet (Lk.) 1707-12-23. Sekundmajor vid sachsiska infanteriregementet (Lk.) 1716-07-11. Major vid Västgötadals regemente 1717-11-19. Reste 1726 på permission till Livland, men blev borta över permissionstiden, varför han 1728 avfördes ur regements rullor. Död Fockenhof 'Han stack ihjäl en fänrik och rymde därför för en tid över till England'. Gift 1:o 1716 i mars i Kalmar med Anna Juliana Lode från Livland, dotter av ryttmästaren Gustaf Lode från Livland, och hans 1:a fru Dorotea Berg. Gift 2:o 1729-07-10 i Reval med Beata Johanna von Derfelden, dotter av Magnus Henrik von Derfelden.

Barn:

 • 1. Arvid Adam, född 1715. Major. Död 1802. Se Tab. 9
 • 1. Mårten Gustaf, född 1720. Kornett. Död 1798. Se Tab. 17
 • 1. Carl Fredrik, döpt 1722-09-06 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1748-04-30. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1750-08-21. Livdrabant 1750-09-19. Död 1752-09-05 Lunna
 • 1. Mauritz, född 1728-02-16 i Ampels socken, i Estland. Löjtnant i rysk tjänst (?).

TAB 9

Arvid Adam, (son av Mårten Evald, tab 8), till Lunna i Appuna socken, Östergötlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1715-03-06 i Västergötland. Livdrabant. Vice korpral vid drabanterna. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. RSO 1761-11-23. Major i armén. Död 1802-01-13 på Östra Eldslösa i Mjölby socken, Östergötlands län. Gift 1742-03-30 Örsäter, död 1794-10-29 på Eldslösa, dotter av ryttmästaren, friherre Gerhard Leijonhielm, och (friherrinnan) Anna Maria Sinclair.

Barn:

 • Frans Evald, född 1744. Hovjägmästare. Död 1811. Se Tab. 11.
 • Gustaf Henrik, född 1746 på Lunna, död 1747-01-26.
 • Adolf Fredrik, född 1747. Löjtnant. Död 1828. Se Tab. 12
 • Henrik Gideon, född 1749. Kapten. Död 1811. Se Tab. 13
 • David Anders, född 1752-06-28 på Lunna. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1764 (KrAB.). Underofficer vid prins Fredrik Adolfs regemente 1769-10-12. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1770-06-20. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1770-10-31. Transporterad till fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1772-04-02. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1781-08-20. Avsked 1789-11-22. Död barnlös 1820-02-14 i Linköping. Gift 1:o 1785-08-12 Renstad med Juliana Beata von Kothen, född 1751-03-07 på Norra Rödje i Säby socken, Jönköpings län, död 1795-04-23 Valla, dotter av överstelöjtnanten Fredrik von Kothen, och Ulrika Eleonora Rehnberg. Gift 2:o 1799-01-25 i Appuna socken, med den 1:a fruns systerdotter Fredrika Albertina Wolffelt, född 1766-05-26 på Valsta, död 1843-04-17 i Stockholm, dotter av majoren Magnus Albrekt Wolffelt, och Charlotta Maria von Kothen.
 • Anna Maria Magdalena Catharina, född 1754-10-17 på Lunna, död 1827-04-28 i Linköping. Gift 1798-12-31, på Östra Eldslösa med häradshövdingen i Vifolka och Valkebo härad, lagmannen David Erik Holmström, född 1755-04-06 på Dragesholm i Stenestads socken, Kristianstads län, död 1835-01-02 i Linköping.
 • Charlotta Fredrika, född 1757-08-16 på Lunna, död ogift 1840-04-17 i Linköping.
 • Brita Magdalena, född 1760-03-06 på Lunna, död 1836-06-14 i Linköping. Gift 1:o 1789 med majoren och kammarherren, greve Fredrik Sinclair, från vilken hon 1802-06-08 blev skild, född 1751, död 1816. Gift 2:o 1802-07-09 Bo med sin kusin, översten, friherre Gottlieb David Carl Leijonhielm, i hans 2:a gifte, född 1766, död 1833.

TAB 10

Gerhard Vilhelm, (son av Arvid Adam, tab 9), född 1743-01-13 i Hovs socken, Östergötlands län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1757-07-10. Konstituerad kornett 1758-10-03. Stabskornett vid Östgöta kavalleriregemente 1759-04-19. Löjtnant 1771-06-05. Livdrabant 1774-02-09. Korpral vid livdrabantkåren 1775-06-30. RSO 1779-01-24, vilken orden han fråndömdes i riddarkapitlet (At (L).) 1782-11-25. Major i preussisk tjänst. Gift 1771-03-24 i Norrköping med Eleonora Dorotea Gripenwaldt, född 1754-06-20 Fyrby, död 1792-02-26 i Stockholm, dotter av majoren Göran Gripenwaldt, och (friherrinnan) Charlotta Eleonora Funck.

Barn:

 • Charlotta Eleonora Vilhelmina, född 1772-02-23 på Fyrby. Gift 1791-08-09 Slevringe med vice häradshövdingen Carl Fredrik Blomquist, född 1754-08-12, död 1805-05-28 på sin egendom Mjällerum i Kisa socken, Östergötlands län.

TAB 11

Frans Evald, (son av Arvid Adam, tab 9), född 1744-04-30 Lunna. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1759-04-01. Förare vid Lilliesvärdska regementet 1759-10-11. Kornett vid blå husarerna 1762-06-23. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1767. Stabslöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1773-05-10. Genom byte transporterad till livdrabanterna (KrAB.) 1776-10-06. Hovjägmästare. Överjägmästare i Kalmar län 1782-04-03. Död 1811-08-27 i Västervik. Han blev 1804 för sin ättegren introducerad. Gift 1771 med Catharina Maria Sjöberg, född 1755, död 1811-08-31 i Västervik och begraven på samma gång som mannen, dotter av vice häradshövdingen Erik Magnus Sjöberg och hans hustru, född Botin.

Barn:

 • Catharina Charlotta Maria, född 1781-05-26 (1781-11-26). Stiftsjungfru. Död ogift 1842-04-25 i Stockholm.

TAB 12

Adolf Fredrik, (son av Arvid Adam, tab 9), född 1747-12-31 i Hovs socken, Östergötlands län.Page vid hovet (SAB.) 1760-12-20. Kornett vid livdragonregementet 1766-12-19. Avsked 1771-09-04. Löjtnant. Död 1828-03-12 i Norrköping. Gift 1:o 1770-02-13 Förråd med Märta Christina Roxendorff, född 1746-06-05 på Förråd, död 1810-04-07 på Forsby i Kimstads socken, Östergötlands län, dotter av majoren Lars Bertil Roxendorff, och hans 1:a fru Beata Eleonora Hägerflycht. Gift 2:o 1810-10-09 Edeby med sin mågs systerdotter Christina Ingeborg Gustava Nisbeth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-06-28 på Risinge i Risinge socken, Östergötlands län, med löjtnanten Johan Gustaf Grüner, född 1757, död 1792), född 1767-01-26 Lövsund, död 1831-01-13 i Norrköping, dotter av löjtnanten Fredrik Vilhelm Nisbeth, och Charlotta Vilhelmina Wrangel af Fall.

Barn:

 • 1. Charlotta Christina, född 1770-11-04 i Appuna socken, Östergötlands län, död 1803-11-26. Gift 1792-09-23 med direktören Olof Olofsson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1809-01-08 med Catharina Karlström).
 • 1. Brita Gustava, född 1772-03-01 på Forsby, död 1836-06-13 på Djursnäs. Gift 1:o 1804-01-17 med kaptenen Mikael Otto Wrangel af Fall, född 1734, död 1815. Gift 2:o 1816-05-12 i Norrköping med fabrikören Erik Bancks. Gift 3:o 1818-06-18 i Törnevalla socken, Östergötlands län med sin frände, majoren Georg Fredrik Fock B, född 1796, död 1830.

TAB 13

Henrik Gideon, (son av Arvid Adam, tab 9), född 1749-09-28 Lunna. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1759-03-12. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1760-08-06. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente (KrAB.) 1768-12-29. Sekundadjutant 1769-04-19. Premiäradjutant (KrAB.) 1776-05-22. Fänrik (KrAB.) 1777-06-06. Löjtnant 1779-11-16. Stabskapten 1785-09-27. Avsked 1789-11-22. Död 1811-06-14, Bosebygd. Gift 1:o 1781-09-30, Brandsnäs med Lovisa Christina Grönhagen, född 1763-08-20 Ödhult, död 1784-10-30 Maljerud, dotter av majoren Adam Fredrik Grönhagen, och Ulrika Charlotta von Olthoff. Gift 2:o 1792-01-24 i Jönköping med Margareta Charlotta von Strokirch, född 1760-07-30, på Dalen, död 1826-01-19 på Bosebygd, dotter av hovrättsrådet Carl Reinhold von Strokirch, och friherrinnan Charlotta Elisabet von Schwerin.

Barn:

 • 1. Ulrika Charlotta, född 1782-06-16 Maljeryd, död 1806-03-23 Björneberg. Gift 1798-10-14 Brandsnäs med hovjägmästaren Gustaf Henrik Silfverhielm, i hans 1:a gifte, född 1774, död 1841.
 • 1. Christina Henrietta, född 1784-10-12 på Maljeryd, död 1788-12-16 Strålsnäs
 • 2. Elisabet Lovisa Ebba, född 1793-01-16 Trehörna, död 1802-11-01 på Bosebygd.
 • 2. Henrika Margareta, född 1794-01-11 Eskhult, död 1837-02-06. Gift 1822-09-29 på Bosebygd med sergeanten Gustaf Erik Fägersten, född 1800-07-10 på Bosebygd.
 • 2. Mariana Magdalena, född 1795-06-29 på Bosebygd, död 1869-09-16 i Stockholm. Gift 1822-10-01 i Linköping med majoren Carl Gustaf Talén, född 1789, död 1872.
 • 2. Carl Arvid, född 1796. Fanjunkare. Död 1833. Se Tab. 14
 • 2. Fredrik Filip, född 1797-07-13 på Bosebygd.
 • 2. Fredrika Eleonora, född 1802-02-25 på Bosebygd, död 1855. Gift 1824 på Eskhult med fanjunkaren vid Skaraborgs regemente Fredrik Julius Vilhelm Aurell, född 1800, död 1885.

TAB 14

Carl Arvid, (son av Henrik Gideon, tab 13), född 1796-05-24 Bosebygd. Förare 1812-09-11. Sergeant 1813-02-09 och fanjunkare 1816-05-18 vid livgrenadjärregementet. Avsked 1816-10-18. Fanjunkare vid Upplands regemente 1824-03-00. Fanjunkare vid Stockholms militärkompani. Död 1833-12-20. Gift 1:o 1817 Säby, med Carolina Luthström, från vilken han blev skild, född 1800-04-05 i nämnda socken, död 1886-07-24 i Uppsala. Gift 2:o 1831-09-10 i Stockholm med Lovisa Catharina Petersson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1837-12-25 med sergeanten, kommissionären i Stockholm Carl Magnus Holmström), död 1869-10-04 i Nikolai förs, Stockholm, dotter av bruksägaren Peter Danielsson och Maria Manell.

Barn:

 • 1. Carl Adolf Fredrik, född 1823. Bruksförvaltare. Död 1909. Se Tab. 15.
 • 1. Carl Fritiof, född 1829. Styrman. död 1885. Se Tab. 16
 • 2. Henrik Malkolm Vallentin, född 1833-02-14, död 1836-11-21.

TAB 15

Carl Adolf Fredrik, (son av Carl Arvid, tab, 14), född 1823-11-24 i Moo Södergård i Hargs socken, Östergötlands län. Bruksförvaltare. Död 1909-01-15 i Uppsala. Gift 1:o 1849-06-16 i Eskilstuna med Margareta Ulrika Matilda Lagerholm, född 1822-09-24 i Irsta socken, Västmanlands län, död 1850-03-17 i Stockholm, dotter av musikdirektören Anders Lagerholm och Margareta Fredrika Munktell. Gift 2:o 1873-07-18 i Sala med Johanna Augusta Wettercrantz, född 1845-08-30 i Rävåla ]] i Grangärde, Kopparbergs län, död 1925-05-09 i Uppsala ]], dotter av fabrikören Per Wettercrantz och Christina Elisabet Wicksten.

Barn:

 • 2. Augusta Carolina Elisabet, född 1876-06-19 i Gamla Uppsala socken, Uppsala län. Stiftsjungfru. Gift 1911-07-18 i Uppsala med kamreraren Teodor Ekdal, född 1875-11-24 i St. Åby socken, Östergötlands län.
 • 2. Alma Johanna Adolfina, född 1880-04-18 i Uppsala, död i Uppsala 1883-04-04.
 • 2. Carl Arvid Axel, född 1884-11-22 i Uppsala. Extra ordinarie postexpeditör 1906-04-28. Död ogift 1908-06-29 i Uppsala.

TAB 16

Carl Fritiof, (son av Carl Arvid, tab 14), född 1829-08-05 i Stockholm. Styrman i handelsflottan. Död 1885-02-25 i Stockholm. Gift 1864-11-27 med Johanna Lovisa Hagström, född 1834-08-01 i Stockholm, död i Stockholm 1910-03-09, dotter av källarmästaren Nils Hagström och Brita Lovisa Lindblad.

Barn:

 • Carl Arvid, född 1865-03-15 i Stockholm, död i Stockholm 1869-06-24.
 • Jenny Lovisa, född 1867-05-27 i Stockholm, död 1867-09-06 i Stockholm.
 • Carl Hugo, född 1869-07-15 i Stockholm, Mogenhetsexamen i Stockholm 1891-05-19. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsen 1891-09-14. Biträd kammarskrivare hos packhusinspektionen i Stockholm 1905-01-12. Kammarskrivare 1906-12-13. Kontrollör å e. stat vid packhusinspektionen i Stockholm 1913-10-11. Kontrollör i tullverket 1918-05-25.
 • Elvira Charlotta, född 1872-06-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1916-03-11 i Hedvig Eleonora förs, i Stockholms län ]] med praktiserande läkaren i Stockholm, fil. doktorn, med. lic. Carl Otto Mauritz Segerberg, född 1871-02-11 i Vinnerstads socken, Östergötlands län.
 • Bernhard Fritiof, född 1876-10-03 i Stockholm, död 1877-01-30.

TAB 17

Mårten Gustaf, (son av Mårten Evald, tab 8), till Stäckö i Grebo socken, Östergötlands län. Döpt 1720-09-15 på Västra Tunhems socken, Älvsborgs län. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1798-01-04. Gift 1741-06-23 Örsäter med friherrinnan Mariana Leijonhielm, född 1720-06-21 Dala

Barn:

 • Gerhard Gustaf, född 1744-03-22 på Dala, död 1748-08-11.
 • Frans Mårten, född 1745-06-04 på Dala. Antagen i krigstjänst 1758. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Kornetts karaktär. Livdrabant 1765-04-25. Död ogift 1767-08-12 på Stäckö.
 • Adam Fredrik, född 1746. Ryttmästare. Död 1812. Se Tab. 18
 • Gert Gustaf, född 1748-08-11 på Dala, död på Dala 1752-03-29.
 • Anna Charlotta, född 1751-07-02 på Dala, död 1751 och begraven 1751-10-21
 • Anna Charlotta, född 1752, död 1752 på Dala och begraven 1752-07-00, 3 månader gammal.

TAB 18

Adam Fredrik, (son av Mårten Gustaf, tab 17), född 1746-07-29 Dala. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1760-08-04. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1760-08-06. Livdrabant (KrAB.) 1767-09-19. Avsked 1777-01-29. Ryttmästare. Död 1812-11-22 i Linköping. Gift 1774-09-27 Breviksnäs med Inga Maria Rydingsvärd, född 1751-02-26 på Breviksnäs, död 1813-02-22 i Linköping, dotter av majoren Fredrik Rydingsvärd, och hans 2:a fru Maria Rhyzelia, adlad Odencrantz.

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1777. Fänrik. Död 1847. Se Tab. 19
 • Anna Maria, född 1783-07-08 på Stora Orräng i Grebo socken, död 1783-07-08.

TAB 19

Fredrik Gustaf, (son av Adam Fredrik, tab 18), född 1777-09-25 Örsäter. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1785-03-02. Avsked 1801-06-16. Död 1847-01-03. Gift 1809-03-12 med Catharina Lovisa Enholm död 1814-02-13.

Barn:

 • Fredrik Edvard, född 1809. Garvare. Död 1881. Se Tab. 20

TAB 20

Fredrik Edvard, (son av Fredrik Gustaf, tab 19), född 1809-12-11 i Svinstads socken, Östergötlands län. Garvarelärling 1831. Garvare i Trosa. Död i Trosa 1881-05-07. Gift 1835-01-01 i Trosa med Christina Margareta Dahlbom, född 1806-10-10 i Trosa, död i Trosa 1871-10-31, dotter av garvaren och läderhandlanden i Trosa. Carl Dahlbom och Catharina Ekberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Edvard, född 1835-10-10 i Trosa garveriidkare vid Nolinge i Grödinge socken, Stockholms län. Död 1916-12-19 i Grödinge socken. Gift 1872-06-02 i Stockholm med Christina Charlotta Pettersson, född 1821-06-05 i Torshälla, död 1885-03-11 vid Malmbro i Grödinge socken.
 • Fredrik Vilhelm, född 1838-07-26 i Ösmo socken, Stockholms län. Garveriidkare och läderhandlare vid Malmbro i Grödinge socken. Död 1905-05-05 i Grödinge socken.
 • Frans August, född 1843-08-18, död 1846-04-19.
 • Emma Augusta, född 1848-10-04 i Trosa, död i Trosa 1918-11-01. Gift 1870-09-25 i Trosa med postmästaren i Trosa. Carl Alexander Sandberg, född 1833-07-17 i Skara, död 1885-08-15 i Trosa.

TAB 21

Gideon, (son av Mårten Fock, naturaliserad Fock, tab 6), till Fockenhof i Estland. Döpt 1668-12-02 i Narva (Medd. av assessor G. Adelheim Reval.). Soldat vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1684. Underofficer. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1687-08-23. Kapten vid Mauritz Vellingks regemente i Stade 1689. Bevistade kriget i Holland 1689–1690. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1694-08-27. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1701-07-22. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1702-12-16. Kommendant i Posen 1706-08-00. Överste för Hälsinge regemente 1708-12-04. Generallöjtnant 1722-04-25. Ledamot av placeringskommissionen 1722-05-29. Död 1723-09-23 Mårdnäs och begraven 1723-09-29 i Segersta kyrka, där hans vapen och värja uppsattes. 'Han var med vid Narva, Fraustadt, Holovzin och Poltava, blev blesserad vid Fraustadt och fången vid Poltava samt förd till Woskrzenski. 'Gift med friherrinnan Gertrud Rehbinder, född 1678 (1680?), död 1762-01-18 Fagerhult, 82 år gammal, och begraven 1762-03-20, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Reinhold Rehbinder, och hans 1:a fru Catharina Maria Fitinghoff.

Barn:

 • Fyra barn, döda späda.
 • Carl Gustaf, född 1706-11-17 i Kalmar, död i Kalmar 1706-11-24.
 • Reinhold Otto, född 1700. Överste. Död 1770. Se Tab. 22

TAB 22

Reinhold Otto, (son av Gideon, tab 21), till Fagerhult i Marbäcks socken, Jönköpings län. Född 1700–04-00 (1697). Volontär vid Hälsinge regemente 1712. Fänrik vid Hälsinge regemente 1713-12-18. Konfirmationsfullmakt 1717-01-30. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1718-03-31 (1718-05-31). Kapten 1718-12-01. Regementsfullmäktig vid riksdagen 1740–1741. Major 1742-06-15. Konfirmationsfullmakt 1742-06-04. Överstelöjtnant 1744-09-08. RSO 1748-11-07. Överste och chef för Hälsinge regemente 1750-02-13. Avsked 1762-05-13. Död 1770-05-19 i Söderhamn och begraven i kyrkan, Söderhamn. Han blev 1752-06-08 för sin ättegren introducerad, dock efter den år 1731 introducerad yngre grenen. Gift 1724 i Stockholm efter lysning 1:a gången i Gävle 1724-10-25 med Judita Brun i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-11-16 i Stockholm med kaptenen Knut Lagerblad, född 1689, död 1719), född 1699, död 1784-03-06 i Söderhamn, dotter av rådmannen och handelsmannen i Gävle Johan Brun och Elisabet Holst.

Barn:

 • Gideon Henrik, född 1726. Kom i tjänst 1737. Fänrik vid Hälsinge regemente 1742-03-30. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1749-06-20,. Stabskapten 1753-03-22. Regementskvartermästare 1761-02-04. RSO 1761-11-23. Död ogift 1768-09-01 i Söderhamn och begraven i faderns grav, kyrkan i Söderhamn.
 • Gertrud Elisabet, född 1728, död 1813-12-05 i Söderhamn. Gift 1773-03-00 i Söderhamn med lagmannen Johan Casper von Böhnen, född 1722, död 1793.
 • Johan Reinhold, född 1734. Kapten. Död 1803. Se Tab. 23

TAB 23

Johan Reinhold, (son av Reinhold Otto, tab 22), född 1734 eller 1735. Volontär vid Hälsinge regemente 1748. Underofficer 1749. Sekundfänrik vid Hälsinge regemente 1753-03-22. Fänrik med indelning 1759-05-04. Stabslöjtnant 1761-02-04. Premiärlöjtnant 1765-06-17. Kapten 1771-06-05. Avsked 1772-12-10. Död 1803-06-16 i Stockholm. Gift 1:o 1766-01-09 i Gävle med Brita Maria Hagthorn, född 1741-11-12, död 1778-11-30 i Bollnäs, dotter av handlanden i Gävle Jakob Hagthorn och Margareta Strömbeck. Gift 2:o med Margareta Hassell.

Barn:

 • 1. Reinhold Otto, född 1770-06-21. Apotekarexamen 1804. Apotekare i Gränna 1804-11-17 men sålde redan följande året apoteket. Apotekare i Brahestad i Finland 1811–1817-08-01. Död ogift 1827-08-05 i Stockholm.
 • 2. Johan Olof, född 1787-04-09 i Hälsingland. Kom i tjänst vid svenska gardet 1805-04-08. Korpral vid svenska gardet 1806. Förare 1807. Kommenderad till Dallantvärnet 1808-05-17. Fanjunkare till Dallantvärnet 1808-05-23. Konstituerad fänrik 1808-07-01. Förare vid 2. gardet 1809-06-02. Avsked 1810-09-06. Korpral vid arméns flotta 1810. Furir vid arméns flotta 1812. Sergeant 1813-12-15. Död 1823-09-10. Gift.

TAB 24

Henrik Fock, naturaliserad Fock, (son av Hans Fock, tab 1), till Mustola, Hiitola socken i Finland samt Raustfer i Jeve socken, Estland. Född i Narva. Fänrik vid Reinh. Metstakes regemente 1639-06-14. Löjtnant vid Axel Axelssons regemente 1641-10-01. Kapten vid Axel Axelssons regemente 1643. Naturaliserad 1651-08-30 jämte sina bröder (äldsta sonens son 1731 för sin ättegren och yngsta sonens söner för deras ättegren 1756 introducerade under nr 1846 B). Avsked 1655-10-24. Överstelöjtnant 1656. Kommendant på Kexholm 1658-02-24. Död 1664-10-21. Gift med Hebbla von Birckholtz, död 1693-02-00 på Mustola, dotter av assessorn och lantrichtern Hieronymus von Birckholtz, naturaliserad von Birckholtz, och Helena Ållongren i Finland.

Barn:

 • Gideon. Kapten vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1679-11-28. Död ogift.
 • Anna Elisabet. Gift 1:o senast 1679 med majoren vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente Gerhard Probsting, adlad Probsting, men ej introducerad. De blevo 1679-07-29 av Narva stads konsistorium dömda till skilsmässa, emedan hon var hans syskonbarns dotter, men benådades (At (Sch).) därifrån av Kungl Maj:t 1679-11-27. Gift 2:o med kaptenen Zackarias Lofelt, död 1695.
 • Gustaf, friherre Fock, död 1725. Se friherrliga ätten Fock.

TAB 25

Hans, (son av Henrik Fock, naturaliserad Fock, tab 24), till Raustfer. Döpt 1649-10-17 i Narva (Medd. av assessor G. Adelheim Reval.). Löjtnant vid artilleriet 1679. Major vid artilleriet. Gift 1673 med Johanna Juliana Möller, dotter av kaptenen Johan Möller, och Eva Stilitz.

Barn:

 • Anna Barbara, född 1674. Gift med en kapten Patkull.
 • Henrik Johan, född 1676. Överste. Död 1737. Se Tab. 26
 • Alexander Gustaf, född 1678. Volontär vid garnisonsregementet i Narva 1693-02-24. Korpral vid garnisonsregementet i Narva 1694. Rustmästare 1695. Furir 1696. Förare 1698. Sergeant 1700. Fältväbel vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1700. Fänrik vid Tavastehus, Viborgs och Nyslotts läns tremänningsinfanteriregemente 1700-12-29. Konfirmationsfullmakt 1701-10-25. Löjtnant vid Mellins estländska infanteriregemente 1702-12-01. Kapten vid Mellins estländska infanteriregemente 1703-04-17. Konfirmationsfullmakt 1705-05-13. Kapten vid Smålands femmänningsregemente 1711-05-04. Major vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1712-02-05. Konfirmationsfullmakt 1714-04-30. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1714-03-03. Återgick till sin förra beställning 1718-11-10. Avsked 1719-09-30. Erhöll löfte om överstelöjtnants beställning och kommendantsbefattningen på Hajoms skans. Död barnlös 1732-01-00 Fnyrfall samt begraven 1732-01-06 i Tuna kyrka. Han blev i slaget vid Narva blesserad i vänstra armen. Gift 1:o med Maria Aminoff, född 167(5), dotter av överstelöjtnanten Henrik Aminoff, och hans 1:a fru Sidonia Falkman. Gift 2:o med Catharina von Krakewitz, född 1675, död 1745-01-02 på Fnyrfall och begraven 1745-02-05 i Tuna kyrka
 • Hebbla Catharina, född 1679, död ogift.
 • Johanna Juliana, född 1680 (1690?), död 1734 (?). Gift 1709 med majoren Carl Gustaf von Brömsen, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1751.
 • Elisabet Charlotta, död 1720 och begraven 1720-07-25 i Borås. Gift med kaptenen vid Älvsborgs regemente Didrik Vilhelm von der Osten, genannt Sacken, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1722-05-15 med Ulrika Eleonora Cronmarck, född 1689-08-11, död 1750-06-00, dotter av assessorn Daniel Faxell, adlad Cronmarck, och Catharina Bollander), född 1683 i Kurland, död 1749.
 • Carl Evert, född 1692. Överstelöjtnant. Död 1752. Se Tab. 40.
 • Gideon, drunknade i barndomen.

TAB 26

Henrik Johan, (son av Hans, tab 25), född 1676. Rustmästare vid karelska infanteriregementet 1690. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1693. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1696. Kaptenlöjtnant vid Tavastehus, Viborgs och Nyslotts läns tremänningsinfanteriregemente 1701-02-11. Kapten vid Tavastehus, Viborgs och Nyslotts läns tremänningsinfanteriregemente 1701-10-25. Under Narvas belägring blesserad och sedan som gisslan hos ryssarna i 8 månader. Kom 1705 om våren till Reval och begav sig därifrån till Blonie. Kapten vid Taubes dragonregemente 1705. Transporterad till pommerska infanteriregementet 1706-03-14. Avsked 1709. Stadsmajor i Malmö 1714-02-10. Major och kommendant på Dalarö skans 1714-03-01. Överstelöjtnant och kommendant i Halmstad 1716-10-06. Överstes karaktär 1720-01-03. Avsked 1720-10-22. Exspektant vid Skaraborgs regemente 1724. Kommendant i Varberg 1735-09-01. Död i Varberg 1737-01-23. Han blev för sin ättegren 1731 introducerad under nr 1846. Gift 1:o med Anna Margareta von Dellwig, död 1710. Dotter av generalmajoren Johan Weinrich von Dellwig och Margareta Breitholtz, samt brorsdotter till Bernh. Reinh. von Dellwig, friherre von Dellwig, och Bernt Vilh. von Dellwig, naturaliserad von Dellwig. Gift 2:o med grevinnan Brita Creutz, född 1689-05-11, död 1720-02-07 i Halmstad och begraven 1720-02-18 dotter av riksrådet och presidenten, friherre Johan Creutz, greve Creutz, och hans 1:a fru, friherrinnan Anna Johanna Sparre. Gift 3:o 1721-08-22 Saleby med Christina Uggla, född 1696, död 1776-09-02 på Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Jakob Uggla, och Märta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • 1. Johan Weinrich, född 1695-12-00. Fänrik vid sachsiska infanteriregementet 1712-05-27. Löjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1717-03-31. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1718-06-16. Kapten vid överste Clausens grenadjärregementet (Lk.). Stabsadjutant vid Stockholmska armén 1719 (Lk.). Avsked (Lk.) 1721-09-16. Majors karaktär (Lk.) 1721-12-12. Generalmajor i rysk tjänst. Gift med N. N. Donep.
 • 1. Herman, född 1697-06-00, död 1713.
 • 1. Hans Henrik, född 1699. Överste. Död 1759. Se Tab. 27
 • 1. Gustaf Evald, född 1700-04-24, död 1710.
 • 1. Henrik Johan, född 1701. Kapten. Död 1765. Se Tab. 33
 • 1. Eleonora Sofia, född 1706, död ogift 1744 på Saleby och begraven 1744-03-29.
 • 2. Carl Gustaf, född 1714-11-30 i Dalarö (At (Sch).). Kapten i fransk tjänst.
 • 2. Johanna Henrika, född 1716-01-28 på Dalarö skans, levde 1764.
 • 2. Johan Gideon, född 1717 och döpt 1717-10-14 i Halmstad. Major i preussisk tjänst. Död ogift i slaget vid Lowoschütz.
 • 2. Brita Helena, född 1719-06-18 i Halmstad, död 1761-05-03 Långås s socken, Skaraborgs län. Gift 1758-10-17 med löjtnanten David Frölich, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1772.
 • 3. Märta Christina, född 1722-10-14, död 1736 på Saleby och begraven 1736-02-06.
 • 3. Jakob Constantin, friherre Fock, född 1724, död 1803. Se friherrliga ätten Fock, tab 1.
 • 3. Alexander Ludvig, född 1725-02-12 död 1736 på Saleby och begraven 1736-02-06.
 • 3. Georg Vilhelm, född 1727. Generallöjtnant och kommendör. Död 1808. Se adliga ätten Fock A.
 • 3. Eva Catharina, född 1728-05-19 Tunarp, död 1797-01-19 Näs. Gift 1768-03-15 Grimstorp
 • 3. Anna Elisabet, född 1730-05-25 på Tunarp, död ung.

TAB 27

Hana Henrik, (son av Henrik Johan, tab 26), till Höverö i Grolanda socken, Skaraborgs län, Salaholm i Trevattna socken, Skaraborgs län, Siggetorp i Råda socken, Skaraborgs län, Brönas i Härene socken, Skaraborgs län och Öredal i Hangelösa socken, Skaraborgs län. Född 1699-01-29. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1712. Underofficer 1713. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1715. Sekundlöjtnant vid Västgötadals regemente 1716-08-21. Premiärlöjtnant vid Västgötadals regemente (Lk.) 1719-09-30. Kapten 1721-06-07. Major i hessisk tjänst 1743. Avsked med majors karaktär 1747-06-30. RSO 1751-12-04. Överstes karaktär 1753. Död 1759-01-09 på Höverö. Han gjorde Höverö till fideikommiss inom släkten 1752-11-03. Gift 1733-03-13 med friherrinnan Elisabet Ollonberg, född 1706-01-29, död 1776-03-13 på Höverö, dotter av översten Carl Ollonberg, friherre Ollonberg, och Helena Spole.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1734. Kapten. Död 1788. Se Tab. 28
 • Helena Margareta, född 1735-12-20 på Siggetorp, död 1765-02-08 på Bronäs. Gift 1759-08-03 med sin faders styvmoders brorson, översten, greve Lorentz Vilhelm Creutz, nr 68, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1787.
 • Christina Charlotta, född 1740-03-09 på Siggetorp, död 1756-08-31 och begraven 1756-10-29 i Grolanda kyrka, Skaraborgs län.

TAB 28

Henrik Johan, (son av Hans Henrik, tab 27), till Höverö i Grolanda socken, Skaraborgs län och Salaholm i Trevattna socken, Skaraborgs län. Född 1734-04-28. Student i Uppsala (Um.) 1748-03-23. Volontär vid Västgötadals regemente 1750 och vid livgardet 1751. Sergeant vid Västgötadals regemente 1752-03-19,. Stabsfänrik vid Västgötadals regemente 1752-10-30. Löjtnant i fransk tjänst. Fänrik vid Västgötadals regemente 1757-10-19. Kapten à la suite vid franska regementet Royal Deux Ponts 1758-06-24. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1760-01-23. Avsked 1762-12-14. RSO 1770-04-28. Död 1788-10-26 på Salaholm. Gift 1:o 1764-08-21 Stola med grevinnan Fredrika Ulrika Ekeblad, född 1745-04-19 i Stockholm, död 1771-07-28 Siggetorp, dotter av riksrådet och kanslipresidenten greve Claes Ekeblad, och grevinnan Eva De la Gardie. Gift 2:o 1772-10-08 Simmatorp med den förras kusin, grevinnan Eva Ulrika Ekeblad, född 1744-07-09, död 1787-05-26 på Salaholm, dotter av generalmajoren, greve Claes Christoffer Ekeblad, och grevinnan Gustaviana Barbro Oxenstierna af Korsholm och Wasa. Gift 3:o 1787-12-26 Hönsäter med Barbro Helena Lenck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1793-01-04 med majoren Carl Georg Falkenberg af Bålby, född 1753, död 1805), född 1758-02-01 på Hönsäter, död på Hönsäter 1832-06-20, dotter av ryttmästaren Harald Jakob Lenck, och Maria Eleonora Lind af Hageby.

Barn:

 • 1. Eva Elisabet, född 1766-04-04, död 1801-01-26 på Silboholm i Sils socken, Skaraborgs län. Gift 1787-04-03 på Salaholm med överstelöjtnanten, friherre Lars Åkerhielm af Blombacka, i hans 1:a gifte, född 1761, död 1823.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1768-10-11 på Siggetorp, död 1808-07-18 Moholm. Gift 1787-06-07 på Simmatorp med kaptenen, greve Sven Otto Adam Lagerberg, född 1759, död 1805.
 • 1. Claes Henrik, född 1771-07-25 och död 1773-07-27 på Siggetorp.
 • 2. Claes Henrik, till Höverö. Född 1776-08-26 på Siggetorp. Livdrabant 1794-11-20. Kornett vid livhusarerna 1795-11-30. Död ogift 1797-11-13 i Stockholm av blodstörtning.
 • 2. Adam Johan, född 1780. Godsägare. Död 1831. Se Tab. 29
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1781-08-25. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad (Hc.) 1801-09-22. Kornett vid skånska linjedragonregementet 1801-10-06. Transporterad till l s husarkår 1804-01-12. Premiäradjutant vid skånska linjedragonregementet 1804-12-07. Löjtnant 1807-02-10. Död ogift 1808-06-30 i Värmland.

TAB 29

Adam Johan, (son av Henrik Johan, tab 28), till Höverö i Grolanda socken, Skaraborgs län. Född 1780-04-23 på Salaholm. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1795-09-24. Avgången för sjuklighet (Hc.) 1800-03-31. Levde utan tjänst på nämnda sitt fideikommiss. Död 1831-10-29 på Höverö. Gift 1804-10-20 Mariedal med sin kusin, hovfröken hos drottningen, grevinnan Eva Gustava Ekeblad, född 1779-12-10 Simmatorp, död 1833-07-02 på Höverö, dotter av överstelöjtnanten, greve Adam Ekeblad, och grevinnan Agneta Sofia Ekeblad.

Barn:

 • Hedvig Ulrika Sofia, född 1805-10-17 i Lidköping, död ogift 1870-07-24 Johannelund
 • Ebba Gustava, född 1807-10-30 i Lidköping, död ogift 1898-04-20 på Höverö.
 • Carl Adam Johan, född 1810 i Lidköping. Godsägare. Död 1857. Se Tab. 30.
 • Eva Elisabet, född 1814-06-27 i Lidköping, död 1868-11-09 i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Gift 1849-10-05 med komministern i Vreta klosters förs i Linköpings stift Aron Aronsson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1833-09-01 med Johanna Helena Borg, född 1805-12-30, död 1848-10-16, dotter av mästersmeden vid flottan Johan Weideman och Maria Helena Dahlgren), född 1792-04-07 i Godegårds socken, Östergötlands län, död 1868-08-16 i Vreta klosters socken [Hm.].
 • Sigrid Helena Jacquette, född 1816-03-05 i Lidköping, död 1833-07-09 på Höverö.
 • Ulrika Charlotta, född 1817-05-16 på Höverö, död i Höverö 1821-09-23.

TAB 30

Carl Adam Johan, (son av Adam Johan, tab 29), född 1810-01-10 i Lidköping. Innehade fideikommissegendomen Höverö. Död 1857-12-06 Johannelund. Gift 1835-06-21 på St. Västerbo i Jäla socken, Skaraborgs län med Gustava Charlotta Arfvidson, född 1804-04-14 i Sjogerstads socken, Skaraborgs län, död 1889-12-01 på Johannelund, dotter av komministern i Sjogerstads förs av Skara stift Jonas Arfvidson och Hedvig Gustava Helenius.

Barn:

 • Johan Axel, född 1835. Kammarjunkare. Död 1895. Se Tab. 31
 • Gustaf, född 1837-01-26 på Johannelund, död ogift 1899-09-17 i Falköping.
 • Henrik Georg, född 1843-06-18 på Johannelund, död i Johannelund 1847-08-21.

TAB 31

Johan Axel, (son av Carl Adam Johan, tab 30), född 1835-08-23 Torrevalla. Kammarjunkare 1864-01-28. Innehade fideikommissegendomen Höverö. Död på Höverö 1895-11-29. Gift 1:o 1860-03-08 Ängabo, död 1865-02-19 på Höverö, dotter av expeditionskronofogden Olof Carlson och Inga Lill Forsberg. Gift 2:o 1869-11-17 Hester med Helena Christina Elisabet Jansson ( Betty), född 1851-05-05 på Hester, död 1927-08-17 i Allingsås och begraven i Grolanda socken, Skaraborgs län ]], dotter av lantbrukaren Gustaf Jansson och Christina Friberg.

Barn:

 • 1. Gerda Charlotta, född 1860-12-11 på Höverö. Gift på Höverö 1892-09-09 med hovoperasångaren Max Freund Waldau, född 1866-02-06 i Schrau i Ober-Schlesien, död 1925 i Berlin.
 • 1. Claes Axel Henrik, född 1862 på Höverö. Kammarherre. Se Tab. 32.
 • 1. Carl Olof Georg, född 1863-05-14 på Höverö. Kontrollör i Malmö. Gift 1912-12-18 med Gerda Gustava Forsslund i hennes 2:a gifte, född 1877-11-08.
 • 1. Olivia, född 1865-02-16 på Höverö. Död 1942-03-26 i Stockholm ( Hedvig Eleonora förs, Stockholms län, db nr 47)
 • 2. Axel Gustaf Henning, född 1871-03-20 på Höverö. Mogenhetsexamen i Lund 1892-05-30. Volontär vid Skaraborgs regemente 1892-06-08. Sergeant 1893-06-20. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Avgången 1894. Åter antagen 1894. Fanjunkare 1895-08-12. Officersexamen 1895-11-20. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1895-12-06. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1899-09-23. Kapten 1909-05-07. RSO 1916-06-06. Död ogift 1920-04-01 Skövde.
 • 2. Charlotta Teresia Elisabet, född 1873-01-19 på Höverö, död 1887-08-04 i Antwerpen.
 • 2. Sigrid Jacquette, född 1876-11-03 i Grolanda förs, Älvsborgs län. Gift 1900-09-22 på Johannelund med godsägaren, RVO, Knut Aron Heyman, född 1870-12-29 på Vårgårda, Siene socken, Älvsborgs län, död på Vårgårda, Siene socken, Älvsborgs län 1926-01-27.

TAB 32

Claes Axel Henrik, (son av Johan Axel, tab 31), född 1862-02-08 på Höverö. Mogenhetsexamen i Stockholm 1881-05-20. Student i Uppsala 1881-09-20. Jur. preliminärexamen 1883-05-30. Student i Lund 1884-01-30. Kansliexamen i Lund 1886-09-15. Nämndeman inom Frökinds härad 1892-02-14–1894-06-08. Tjänstgöring kammarjunkare 1896-12-01. OII:sJmt 1897-09-18. Kammarherre 1906-01-20. Arrenderade Simonstorp i Grolanda socken, Skaraborgs län 1889–1897 och innehar fideikommissegendomen Höverö sedan 1897-03-14. Gift 1893-02-25 i Linköping med Andréetta Ulrika Elisabet Wallenberg, född 1865-12-19 i Stockholm, död 1942-09-03 på Höverö, Grolanda förs, Skaraborgs län, (vb nr 8), dotter av landssekreteraren i Östergötlands län Adolf Jakob Wallenberg och Anna Fredrika Vilhelmina Wahlqvist.

Barn:

 • Hans-Henrik, född 1894-04-23 på Simonstorp.
 • Göran Johan, född 1895-09-29 på Simonstorp.
 • Vilhelm Adolf Henrik Claes, född 1897-01-01 på Simonstorp, död 1897-12-05 på Höverö.

TAB 33

Henrik Johan, (son av Henrik Johan, tab 26), född 1701-06-08 i Goldenbecks socken, i Estland (Ha.). Lärkonstapel vid artilleriet på Dalarö skans 1714-03-01. Underfyrverkare i Malmö 1716-05-00. Sergeant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1718. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1720-01-20 och vid Västgötadals regemente 1738-04-12. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1742-03-17. Regementskvartermästare 1749-02-22. Stabskapten 1752-10-30. Kapten 1753-12-20. RSO 1755-01-13. Transporterad till kapten vid fribataljonen (KrAB.) 1762-02-09. Död 1765-03-13 Gröneberg. Gift 1751-08-18 med Magdalena Sofia Belfrage i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1767-04-10 med inspektoren Jonas Holmgren), född 1733-03-29, död 1810-08-06 dotter av löjtnanten Rutger Belfrage, och hans 1:a fru Elsa Christina Soop.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1752-08-27. Gift 1779-12-17 med sockenskomakaren i Grolanda Lars Persson Granberg.
 • Magdalena Sofia, född 1754-05-09, död 1811-04-28. Gift 1784-10-01 i Bråttensby socken, Älvsborgs län med inspektören Johannes Brink.
 • Brita Elisabet, född 1755-07-31 Rangtorp, död 1840-12-14. Gift 1774-02-17 på Gröneberg med löjtnanten Georg Anders Lake, född 1752, död 1781.
 • Anna Helena, född 1756-08-21 på Rangtorp, död 1804-02-17 i Skara. Gift 1787-05-27 på Salaholm (RHHj.) i Trevattna socken, Skaraborgs län med kyrkoherden i Lena pastorat av Skara stift Johan Ulrik Nordahl i hans 1:a gifte (gift 2:o 1804-11-06 med Brita Gustava Hård af Segerstad, född 1786-08-11, död 1828-06-04, dotter av ryttmästaren Nils Hård af Segerstad, och Ulrika Eleonora Cederholm von Schmalensee. Gift 3:o 1832 med Sofia Maria Törnsten, död 1867), född 1763-01-28 i Skara, död 1843-06-17 i Lena prostgård [Hm ].
 • Henrik Johan, född 1757. Sergeant. Död 1802. Se Tab. 34
 • Hans Henrik, född 1759-07-16 på Rangtorp. Volontär vid Älvsborgs regemente. Död 1779-02-03 Höverö

TAB 34

Henrik Johan, (son av Henrik Johan, tab 33), född 1757-10-06 Rangtorp. Sergeant. 'Förgiven 1802-07-10 på Lilla Gisslared i Trevattna socken, Skaraborgs län jämte tvenne sina barn av sin fru, som därigenom sökte tillfälle att få gifta sig med sin amant, gifte skogvaktaren, sedermera roteringskarlen, sergeanten Johan Fægercrantz, sedan Lillja kallad, född 1770, och som dömdes till 28 dagars vatten och bröd. Men hon blev efter flere års sittande på bekännelse å Karlstens fästning dömd att mista högra hand, halshuggas och å båle brännas, vilket allt försiggick 1810-11-07 å Fägredsmon i Västergötland. 'Gift 1783-12-07 i Trevattna socken, med Metta Charlotta Ridderbjelke, född 1765-06-10 Kettilstorp s socken, Skaraborgs län, död 1810-11-07, dotter av kvartermästaren Axel Erik Ridderbjelke, och Helena Margareta Gripenmarck.

Barn:

 • Ulrika Margareta, född 1784-10-10, död 1785-05-18.
 • Ulrika Margareta, född 1785-11-25 i Floby socken, Skaraborgs län, levde ogift 1806.
 • Claes Abraham, född 1789-02-23. Förgiven av modern 1802-06-06.
 • Vilhelm Gustaf, född 1794. Fanjunkare. Död 1871. Se Tab. 35
 • Charlotta Lovisa, född 1799-01-31 på Lilla Gisslared (RHHj.) Förgiven av modern 1802-06-20.

TAB 35

Vilhelm Gustaf, (son av Henrik Johan, tab 34), född 1794-08-12 på Lilla Gisslared (RHHj.) i Trevattna socken, Skaraborgs län. Sergeant. Fanjunkares avsked. Död 1871-12-23 på Slättäng i Sandhems socken, Skaraborgs län. Gift 1816-04-14 med Margareta Johansdotter, född 1795-06-08, död 1871.

Barn:

 • Carl Johan, född 1816. Fabrikör. Död 1889. Se Tab. 36.
 • Henrik Casper, född 1817-05-26 i Yllestads socken, Skaraborgs län, död 1819-05-19 Stenhusgården
 • Maria Sofia, född 1819-09-20 på Stenhusgården, död före 1876.
 • Lars Gustaf, född 1821-08-14 på Stenhusgården. Lantbrukare. Död ogift 1911-12-26 i Alingsås.
 • Christina Josefina Fredrika, född 1823, död 1824-02-12.
 • Anna Elisabet, född 1824-12-27, död 1863. Gift 1:o 1861-11-24 med Erik Svensson. Gift 2:o 1863 med Johan August Rönnlöf vid Slagsta i Botkyrka socken, Stockholms län.
 • Josefina Fredrika (Fiken), född 1826-08-04 i Vistorps socken, Skaraborgs län, död ogift 1917-02-28 i Tidaholm (Karleby förs, Skaraborgs län.
 • Claes Joel, född 1828. Fanjunkare. Död 1915. Se Tab. 38
 • Hedvig Johanna (Hedda), född 1830-04-22, död 1915-02-27 i Stockholm (Maria förs,. Gift i Stockholm 1860-02-12 med muraren Per Johan Andersson, från vilken hon blev skild, född 1838-02-06.
 • Henrik Mauritz, född 1832-01-12, död 1832-09-08.
 • Beata Charlotta, född 1833-06-09 på Slättered i Vistorps socken, död 1886-08-30 i Jönköping. Gift 1864-08-07 i Stockholm med snickarmästaren Carl Vilhelm Flodén.
 • Christina Vilhelmina (Mina), född 1836-03-28, död 1890 i Minnesota i Nordamerika, dit hon överflyttade med sin man. Gift med Johan Svensén.
 • Matilda Magdalena, född 1838-04-27, död 1838-08-24.
 • Justina Lovisa, född 1840-03-31, död 1889 i Superior i Minnesota, dit hon överflyttade med sin man. Gift med August Lundqvist i hans 1:a gifte (gift 2:o 1891 i Nordamerika med sin förra hustrus brorsdotter Elna Augusta Martina Fock, född 1864-03-09). Se Tab. 36

TAB 36

Carl Johan, (son av Vilhelm Gustaf, tab 35), född 1816-04-22 i Vistorps socken, Skaraborgs län. Garvare och läderfabrikör. Död 1889-05-04 i Eskilstuna. Gift 1851 med Carolina Magdalena Björkling, född 1823-07-22 i Eskilstuna ]], död i Eskilstuna 1871-03-31, dotter av stadsvaktmästaren Anders Björkling och Anna Maria Ersdotter.

Barn:

 • Per Gustaf Regin, född 1852. Bagare. Död. Se Tab. 37
 • Anna Magdalena, född 1854-05-24 i Eskilstuna, död 1856-08-24.
 • Hulda Margareta Carolina, född 1855-12-01 i Eskilstuna, död 1914-08-04 i Stockholm Gustaf Vasa förs,. Gift 1882-12-10 i Jakobs förs, Stockholm med viktualiehandlaren Nils Gustaf Johansson, född 1858-06-12.
 • Anna Matilda Catharina (Tilda), född 1858-02-22. Död 1940-02-10 i Stockholms län Brännkyrka förs, Stockholm db nr 44). Gift 1882-11-18 i Jakobs förs, Stockholm med maskinuppsättaren Carl Johan Holmqvist, född 1853-11-09.
 • Elna Augusta Martina, född 1864-03-09. Överflyttade till Duluth i Minnesota i Nordamerika. Gift Duluth Se Tab. 35.

TAB 37

Per Gustaf Regin, (son av Carl Johan, tab 36), född 1852-09-07 i Eskilstuna. Bageriarbetare i Eskilstuna. Överflyttade till Nordamerika. Död före 1907. Gift 1885-05-25 i Eskilstuna med Emma Sofia Pettersson, född 1859-12-31. Dotter av smeden Carl Vilhelm Pettersson och Gustava Albertina Lundqvist.

Barn:

 • Nils Otto, född 1886-04-09 i Eskilstuna.
 • Emma Carolina Gustava, född 1887-06-04 i Eskilstuna.

TAB 38

Claes Joel översiktstab 8, (son av Vilhelm Gustaf, tab 35), född 1828-07-13 i Yllestads socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgöta regemente 1846-05-19. Furir 1853-05-21. Kommunalordförande i Herrljunga 1876. Sergeant 1881-01-23. Fanjunkare i regementet och svärdsman 1881-05-15. Avsked 1883-05-05. Död 1915-11-29 i Alingsås. Arrenderade 1 mtl Backgården i Fölene socken, Älvsborgs län. Gift 1863-01-16 på Åkerholmen i Åsaka socken, Skaraborgs län med Anna Sofia Wingård, född 1838-05-18 i Alingsås ]], död i Alingsås 1907-10-20, dotter av fanjunkaren Johan Petter Wingård och Catharina Jonsdotter. I födelseboken upptages hon som oäkta dotter av Cajsa Jonsson.

Barn:

 • Anna Aurora Carolina, född 1866-01-01 på Backgården. Död 1927-08-18 i Alingsås. Gift på Backgården 1895-04-14 med postexpeditören Johan Alfred Kling, född 1851-08-09 i Stenums socken, Skaraborgs län, död 1902-09-26 i Herrljunga.
 • Jenny Alma Margareta, född 1870-04-20 i Fölene socken, Älvsborgs län.

TAB 39

Hans Ludvig, (son av Hans, tab 25), till Raustfer i Jewe socken, i Estland. Fänrik vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1702-11-00 (Lk.). Löjtnant vid De la Gardies livländska infanteriregemente (Lk.) 170(3). Ordnungsrichter i Estland. Begraven 1742-03-04 i Nikolai kyrka, Reval. Gift 1703-02-23 i Reval med Gertrud Helena von Berg, dotter av Willibald von Berg.

Barn:

 • Vilhelm Gustaf, döpt 1705-03-21 i Olai förs, Reval.
 • Margareta Elisabet, döpt 1712-02-14 i Nikolai förs, Reval.

TAB 40

Carl Evert, (son av Hans, tab 25), född 1692 i Ingermanland. Volontär vid Mellins estländska regemente 1703-05-01. Rustmästare 1703-12-23. Furir 1705-07-01. Förare 1706-07-09. Sergeant 1708-12-30. Fältväbel 1709-02-30. Fänrik vid enrolleringsmanskapet i Stockholm 1710-05-23. Sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1711-12-29. Premiärfänrik vid Södermanlands regemente 1712-10-18. Sekundlöjtnant 1712-12-19. Premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1715-06-10. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1717-02-25. Major 1740-07-10. Överstelöjtnant vid enrolleringsmanskapet i Västerbotten 1742-12-15 och vid Åbo läns infanteriregemente 1749-12-29. RSO 1751-12-04. Död 1752-04-27 och begraven 1752-04-30 i Åbo domkyrka. 'Han var med vid Gadebusch och Tönningen, vid vilket senare tillfälle han blev fången hos danskarna men rymde från dem efter några månader. 'Gift 1716-05-11 i Marbäcks socken, med sin syssling Anna Dorotea Staël von Holstein, född 1700, död 1755-02-21, dotter av överstelöjtnanten Johan Staël von Holstein, naturaliserad Staël von Holstein, och hans 3:e fru Anna Sofia Fock B.

Barn:

 • Reinhold Vilhelm, född 1721. Överstelöjtnant. Död 1782. Se Tab. 41.
 • Gideon Evald, född 1722-10-18. Student i Åbo (Lå.) 1737-06-15. Förare vid livgardet. Död 1743-09-18.
 • Hans Henrik, född 1723-08-19. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1730-11-16. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1739-05-10. Furir 1741-08-12. Fänrik 1742-06-09. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. Löjtnant vid enrolleringsmanskapet i Västerbotten 1742-12-15. Gick sedan i preussisk tjänst. Död ogift 1758 i Preussen. Han blev 1756 jämte sina bröder introducerad.
 • Carl Gustaf, född 1726. Hovrättsadvokat. Död 1762. Se Tab. 50
 • Sofia Dorotea, född 1731-09-17, död 1791-08-11 Kangasala socken, i Finland. Gift 1:o med kaptenen Bernt Adrian Klick, av samma släkt som adliga ätten Klick, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Märta Christina Laurentz), född 1699, död 1764-11-13 på Sammlisto i Kangasala socken. Gift 2:o 1766-03-25 på Sammlisto med majoren vid Björneborgs regemente Peter Gustaf von Dellwig, född 1713-04-25 i Tobolsk, död 1791-04-06 i Kangasala socken.
 • Fredrik Bogislaus, född 1732. Löjtnant. Död 1771. Se Tab. 53
 • Georg Johan, född 1738. Major. Död 1816. Se Tab. 69

TAB 41

Reinhold Vilhelm, (son av Carl Evert, tab 40), född 1721-08-17. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1731-11-18. Förare vid Åbo läns infanteriregemente 1735. Student i Åbo 1737-06-17. Fänrik 1741-05-26. Sekundlöjtnant 1742-07-09. Premiärlöjtnant (Wä.) 1749-08-22. Stabskapten (Wä.) 1753-03-01. Kapten med kompani 1758-12-07. RSO 1760-04-28. Sekundmajor 1770-12-20. Premiärmajor 1772-12-18. Överstelöjtnant 1777-06-06. Avsked 1781-07-16. Död 1782-03-25 i Åbo. Introducerad 1756 jämte sina bröder. Han bevistade finska kriget 1741–42 och pommerska kriget 1757–62. Gift 1:o 1745-07-30 med Maria Magdalena Coyet, född 1723-01-28, död 1753-10-01 på Gunnila vid Åbo och begraven i Vehmo kyrka, dotter av konduktören Carl Fredrik Coyet, och Maria Magdalena Henriksdotter von Probsting. Gift 2:o 1757-08-17 med friherrinnan Sofia Fredrika Elisabet Maria Stackelberg, född 1732-08-15, död 1819-10-09 Saustila

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm, född 1746-07-24, död 1748-12-20.
 • 1. Reinhold Julius, född 1748-06-12, död 1748-12-26.
 • 1. Anna Maria, född 1749-11-23, död 1752-03-29.
 • 1. Magdalena Fredrika, född 1751-10-02, död 1752-08-25.
 • 1. Reinhold Vilhelm, född 1753-09-28, död 1753-10-02.
 • 2.Amalia Dorotea, född 1762-06-09, död 1835-08-30 på Jaakkola i Lundo socken, i Finland. Gift med kaptenen vid Åbo läns regemente Bernt Johan von Torcken, född 1752-01-16, död 1793-08-07 på Jaakkola. (Geneal.samfundets i Finland årsskrift 1921.)
 • 2. Bernt Vilhelm, friherre Fock. Född 1763, död 1837. Se Tab. 42
 • 2. Carl Fredrik, född 1764. Överstelöjtnant. Död 1832. Se Tab. 48.
 • 2. Renata Vilhelmina, född 1766-09-11, död 1855-10-29 på Saustila. Gift 1807-10-15 med handlanden i Åbo Mikael Lindström
 • 2. Fredrika Henrietta, född 1767-09-22, död 1768-06-24.
 • 2. Otto Reinhold Georg, född 1773. Kapten. Död 1856. Se Tab. 49

TAB 42

Bernt Vilhelm, friherre Fock (översiktstab 1, son av Reinhold Vilhelm, tab 41), född 1763-08-09 i Åbo. Furir vid Åbo läns regemente 1771-10-21. Sergeant vid Åbo läns regemente 1773-07-30. Fänrik 1779-02-20. Löjtnant 1786-09-21. Kapten i armén 1789 och vid Kajana bataljon 1790-02-01. Konfirmationsfullmakt 1790-04-14. Regementskvartermästare vid Åbo läns regemente 1793-09-18. Major i armén 1798-11-21. Överadjutant 1802-06-28. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant vid hertig Carls av Södermanland drabantkår 1803-12-27. RSO 1805-03-01. Generalintendent vid åländska armén 1808-07-20–1810-12-31. Överste i armén 1810-10-29. Ledamot i krigsdepartementet 1810-11-08. Generaladjutant 1810-12-29. Landshövding i Uppsala län och ståthållare på Uppsala slott 1812-04-02. Friherre 1815-07-20 enligt 37 § R.F. (introducerad 1816 under nr 354). KNO 1816-04-20. Presidents n. h. o. v. 1818-05-11. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1819–1823. Avsked från generaladjutantsbeställningen 1823-12-19 och från landshövdingämbetet 1830-07-01. Tillförordnad överpostdirektör 1836-08-10. Död 1837-04-15 i Stockholm och ligger jämte sin andra fru begraven på Adolf Fredriks kyrkogård, där deras gravsten finnes. 'Han erhöll 1780 permission på två år att begiva sig i fransk tjänst, bevistade hela finska kriget 1788–1790 och därunder affärerna vid Fredrikshamn, Uttismalm och Högfors, blev 1808 anbefalld att organisera och kommendera kustförsvaret i roslagsskärgården samt att upprätta och exercera Ålands lantvärn, varöver allt konungen förklarade dess nådiga välbehag. 'Ägde hus i Stockholm, som han sålde 1823. Gift 1:o 1790-03-28 i Nystad i Finland med Johanna Fredrika Ekholm, från vilken han 1808 blev skild, död 1837-12-30 12 i Stockholm, dotter av bokauktionsnotarien i Stockholm Erik Ekholm och Adriana Briant. Gift 2:o 1808 med Engel Ekman, född 1790-08-14, död 1861-06-10 i Stockholm, dotter av kamreraren i kammarkollegium Peter Johansson Ekman och Lovisa Christina Tigerstedt.

Barn:

 • 1. Johanna Fredrika Vilhelmina, född 1791-02-28. Stiftsjungfru. Död 1795-02-24 på Halla gård i Åbo län.
 • 1. Adriana Renata, född 1792-02-04. Stiftsjungfru. Död 1857-05-03 i Stockholm. Gift i Stockholm 1837-09-30 med kaptenen vid Jämtlands fältjägarregemente Ernst Viktor Sahlberg, i hans 1:a gifte, född 1798-03-12, död 1869-04-03.
 • 1. Carolina, född 1793-04-03 stiftsjungfru. Död ogift 1873-12-17 i Stockholm.
 • 1. Fredrika Gustava, född 1794, död 1854-06-07. Gift 1823-04-18 med kyrkoherden i Veckholms pastorat av Uppsala ärkestift, skalden, en av de 18 i Svenska Akademien, LNO, teol. doktorn Johan Börjesson, född 1790-03-22 i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, död 1866-05-06 i Uppsala.
 • 1. Bernt Fredrik, född 1794-11-05. 2. adjutant och fänrik vid konungens 2. gardesregemente 1811-01-15. Död 1814-02-03.
 • 2. Hilda Vilhelmina, född 1809-01-14, död ogift 1869-02-12 i Stockholm.
 • 2. Julie Sophie, född 1810-02-25 i Uppsala, död 1877-10-06, i Alingsås. Gift 1838-03-30 med generalmajoren Ludvig Henrik Benjamin Wästfelt, född 1807, död 1889.
 • 2. Terèse, född 1811-06-05, död 1884-12-04 vid Sundbyberg. Gift 1845-12-17 i Stockholm med landshövdingen, friherre Knut Erik Skjöldebrand, född 1807, död 1874.
 • 2. Frans Vilhelm Reinhold, friherre vid faderns död 1837, född 1812. Överste. Död 1869. Se Tab. 43.
 • 2. Selma, född 1816, död ung.
 • 2. Fanny Adelaide, född 1821-09-28 i Stockholm, död där 1898-12-29 och begraven å Fågelås kyrkogård Skaraborgs län. Gift 1846-11-26 Hinderstorp med hovjägmästaren, friherre Eugen August Nieroth, född 1813, död 1883.

TAB 43

Frans Vilhelm Reinhold, (son av Bernt Vilhelm, tab 42), friherre vid faderns död 1837, född 1812-11-06 i Uppsala. Kadett vid Karlberg 1826-12-20. Kammarpage hos drottningen (SAB.) 1827-12-04. Utexaminerad 1832-04-28. Kornett vid livgardet till häst 1832-05-26. Underlöjtnant 1835. 2. löjtnant 1837-11-17. 1. löjtnant 1839-05-22. Ryttmästare 1842-03-16. RSO 1853-04-28. Major i armén 1854-04-27. Överste och chef för skånska husarregementet 1856-02-07. KDDO 1860-06-23. KSO 1864-05-03. Död 1869-01-01 på chefsbostället Tomarp i Kvidinge socken, Kristianstads län. Gift 1838-12-13 med stiftsjungfrun Julie Vilhelmina Reuterskiöld, född 1817-11-11 på Rånäs bruk i Fasterna socken, Stockholms län, död 1869-10-12 på Tomarp, dotter av hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld, friherre Reuterskjöld, nr 377, och hans 2:a fru Juliana Vilhelmina Kjerrmansköld.

Barn:

 • Axel Vilhelm Reinhold, friherre vid faderns död 1869, född 1839. Död 1928. Före detta major. Se Tab. 44.
 • Bernt Carl Edvard, född 1841. Överstelöjtnant. Död 1911. Se Tab. 45.
 • Julia Vilhelmina, född 1842-06-01 i Stockholm, död i Stockholm 1923-07-25 (Kolbäcks förs, Västra, db). Gift 1869-05-25 på Tomarp med översten i armén, före detta ryttmästaren i skånska husarregementets reserv, chefen för ridskolan och ståthållaren på Strömsholms slott, KVO2kl, RSO, Cornelius Alexander Sievers, född 1831-05-23 i Billeberga socken, Malmöhus län, död 1909-07-23 på Strömsholm.
 • Bernt Henrik Fabian, född 1843-12-16 i Stockholm. Student i Lund 1862. Preliminärexamen 1864-12-12 och kansliexamen 1868-05-22. Tjänstgörande kammarjunkare vid hovet 1868-08-25. Tillförordnad kanslist i kommerskollegium 1873-05-27. Kammarherre 1876-12-01. Tillförordnad notarie i kommerskollegium 1882. Död 1890-09-12 i Stockholm.
 • Maria Teresia, född 1844-12-20, i Stockholm. Död 1930-06-26 i Stockholm. Gift 1866-09-15 på Tomarp med överstelöjtnanten Gustaf Erik Oskar Svedenborg, nr 1598, född 1828, död 1907.
 • Adamina Aurora (Ada), född 1846-09-05 i Dagsbergs socken, Östergötlands län. Död 1939-11-00 i Helsingborg.
 • Berta Emilia, född 1848-08-14 i Stockholm. Död 1939-12-05 i Stockholms län. Gift 1872-11-12 Fairy-Hill med apotekaren i Nyköping Nils Ludvig Hjalmar Eneroth, från vilken hon 1892 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1866-02-26 i Stockholm med Jenny Sofia Thomasson, född 1838-02-17 i Karlskrona, död 1869-08-23 i Vetlanda, dotter av fabrikören Per Thomasson och Eva Ruth), född 1838-12-26 i Stockholm, död i Stockholm 1914-12-04.
 • Axel, född 1850-01-16 och död 1850-12-25 i Stockholm.
 • Lovisa Henriette, född 1851-06-09 och död 1856-05-08 i Stockholm.
 • Anna Augusta, född 1852-11-26 i Stockholm. Gift 1873-07-15 i Kvidinge kyrka med före detta överstelöjtnanten i armén, före detta majoren vid skånska husarregementet, RSO, Anders Peter Ståhle, född 1844-04-19 i Hälsingborg. Har ägt Fredriksdal vid Hälsingborg. Död 1928-06-06 i Helsingborg (Maria db 174).
 • Jeannette Matilda, född 1854-01-06 och död 1854-10-20 i Stockholm.
 • Fanny Matilda, född 1856-01-10 i Stockholm, död ogift 1897-07-15 i Uppsala.
 • Henriette Engelina, född 1857-09-30 på Tomarp. Gift 1884-09-30 i Malmö med adjunkten vid högre allmänna läroverket i Malmö RVO Axel Henrik Vitalis Lilja, född 1836-04-11 i Lund, död 1907-04-06 i Hälsingborg.

TAB 44

Axel Vilhelm Reinhold, (son av Frans Vilhelm Reinhold, tab 43), friherre vid faderns död 1869, född 1839-11-12 i Stockholm. Död 1928-04-06 i Stockholm (S:t Matteus db 149). Student i Lund 1858-12-11. Fanjunkare 1858-12-24. Officersexamen 1860-02-25. Underlöjtnant vid husarregementet konung Carl XV, nu kronprinsens husarregemente, 1860-07-09. Löjtnant 1867-10-15. RDDO 1883-08-07. Ryttmästare 1884-04-09. RSO 1884-12-01. RPrKrO3kl 1885-08-27. Major i armén 1890-06-13. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv 1890-06-13. Avsked ur krigstjänsten 1899-12-22. Gift 1:o 1869-10-11 Lundsgård s län med sin broders svägerska Ida Augusta von Hennigs, född 1847-11-09 på Lundsgård, död 1870-01-24 i Ängelholm, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf von Hennigs, och Jakobina Lovisa Natalia Berch. Gift 2:o 1878-01-20 Gustavslund med sin svägerska Ulrika Charlotta von Hennigs (Ulinka), född 1852-11-05 Lundsgård s län. Död 1941-03-27 i Solna förs, Stockholms län (db 115).

Barn:

 • 2. Augusta Julie Natalia Clara Malin, född 1878-12-13 i Hälsingborg. Gift 1903-10-17 i Stockholm med majoren i armén kaptenen vid 1. livgrenadjärregementet, RSO, mm Frans Henrik Tillberg, född 1879-08-28 Totebo.
 • 2. Elsa Maria, född 1886-03-25 i Hälsingborg. Gift 1922-11-12 i Stockholm med extra ordinarie hovrättsnotarien jur. utr. kand. Nils Johan Nyström, född 1873-11-21 i Gävle. Från vilket hon blev skild 1938-10-10.

TAB 45

Bernt Carl Edvard, (son av Frans Vilhelm Reinhold, tab 43), född 1841-03-18 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1855-06-07. Utexaminerad 1859-11-21. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1859-12-16. RDDO 1863-12-23. Löjtnant 1869-02-05. Ryttmästare 1879-08-08. RSO 188l-12-01. Major i regementet 1887-12-02. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1893-09-08. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1896-11-13. Död 1911-09-30 i Göteborg (Hälsingborgs stadsförs, db). Ägde Ageröd och Klingstorp i Munkarps socken, Malmöhus län samt arrenderade Fairy-Hill i Stehags socken, Malmöhus län. Gift 1864-05-21 Lundsgård s län med Clara Gustava Sofia von Hennigs, född 1844-08-12 Bläsinge

Barn:

 • Carl Vilhelm Fredrik Bernt, född 1865-09-26 på Fairy-Hill. Före detta lantbrukare vid Fairy-Hill. Död 1928-04-15 Rönneholmshemmet i Helsingborg (Malmö S:t Petri db nr 51)
 • Evald Axel Gustaf, född 1867-05-04 på Fairy-Hill. Volontär vid skånska husarregementet 1884-10-13. Mogenhetsexamen 1888-05-16. Sergeant i regementet 1889. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1891-04-23. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1891-05-01. Löjtnant vid skånska husarregementet 1897-05-07. Ryttmästare 1904-12-02. RSO 1916-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv 1917-05-05. Gift 1896-09-24 i Hannover med friherrinnan Elsbeth (Else) von Thielen född 1874-10-18 i Berlin, dotter av riddargodsägaren, friherre Alexander von Thielen och Konradina Antonia Helena Heimbold.
 • Clara Vilhelmina, född 1869-04-10 på Fairy-Hill. Död 1933-04-18 i Lund (Malmö S:t Petri db 67). Gift 1917-10-27 i Malmö (hälsingborgs förs, vb), med köpmannen i Malmö Sven Julius Frick i hans 2:a gifte (gift 1:o 1882-05-22 med Caroline Maria Delang, född 1859-10-21, död 1909-01-24), född 1859-01-05 i Jönköping.
 • Axel Carl Evald, född 1871 på Fairy-Hill. Ryttmästare. Död 1920. Se Tab. 46.
 • Julia Augusta Terese, född 1873-03-22 på Fairy-Hill. Gift 1902-05-21 Rönneholm med godsägaren Fredrik Harry Malmberg, från vilken hon blev skild, född 1874-08-08.
 • Jurgen Henrik Gösta, född 1875 på Fairy-Hill. Död 1936. Ryttmästare. Se Tab. 47.

TAB 46

Axel Carl Evald, (son av Bernt Carl Edvard, tab 45), född 1871-03-14 på Fairy Hill. Mogenhetsexamen 1893-05-31. Volontär vid skånska husarregementet 1893-06-09. Sergeant 1894-07-28. Elev vid krigsskolan 1894-09-09. Fanjunkare i regementet 1895-08-12. Utexaminerad 1895-11-20. Underlöjtnant vid skånska regemente 1895-12-06. Löjtnant 1900-07-06. Ryttmästare 1911-02-24. RSO 1916-06-06. Död 1920-12-18 I Landskrona. Gift 1900-05-26 i Hälsingborg med sin kusin Vilhelmina Elisabet Ståhle, född 1877-08-14 i Färlövs socken, Kristianstads län, dotter av överstelöjtnanten Anders Petter Ståhle och Anna Augusta Fock, B.

Barn:

 • Stina Anna Vibecke, född 1901-02-21 Annetorp Död Annetorp
 • Stina Anna Clara Axelsdotter, född 1902-11-28 på Annetorp i Hälsingborgs landsförs Stiftsjungfru. Gift 1920-12-28 med löjtnanten Allan Tyko Reenstierna, född 1893.
 • Anna Rosie Vibecke, född 1905-01-13 Annetorp Död 1906-08-12 Hälsingborgs landsförs,.
 • Louise Anna Axelsdotter, född 1906-08-08 på Annetorp i Hälsingborgs landsförs Död 1938-03-12 i Helsingborg. Gift 1930-04-13 (Stockholm Engelbr. vb nr 50) med marinintendent Rolf Ernst Tryggve Lindholm i hans 1:a gifte (Gift 2.o med Gunvor Maria – –), född 1899-03-02.
 • Evald Axelsson, född 1908-02-11 Annetorp Död 1909-03-21 på Annetorp.
 • Axel Vilhelm Evald Axelsson, född 1909-03-12 på Annetorp i Hälsingborgs landsförs

TAB 47

Jurgen Henrik Gösta (son av Bernt Carl Edvard, tab 45), född 1875-12-29 på Fairy-Hill. Död 1936-09-25 i Lund och begraven i Helsingborg (Maria förs, db) (Lilla Harrie förs, Malmöhus län, db). Mogenhetsexamen 1896-05-22. Volontär vid skånska husarregementet 1896-06-30. Sergeant 1897-08-23. Elev vid krigsskolan 1897-09-00. Utexaminerad 1898-11-30. Underlöjtnant vid skånska husarregemente 1898-12-09. Löjtnant 1903-07-10. Ryttmästare i regementet 1914-12-23. RSO 1919-06-06. Gift 1906-10-05, i Raus kyrka, Malmöhus län med Lilly Hildur Linnea Persson Henning i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1889-09-23 i Hälsingborg med löjtnanten, friherre Hans Henriksson von Essen, född 1852, död 1896. Gift 2:o 1902-09-15 i Hälsingborg med vice häradshövdingen, friherre Carl Fredrik Ehrensvärd, från vilken hon blev skild, född 1867), född 1866-01-21 i Hälsingborg, Död 1929-03-23 i Stockholm och begraven i helsingborg (Uppsala, domkyrkas förs, db nr 148) dotter av grosshandlaren och konsuln Nils Persson och Otilda Brynhilda Sandberg. Gift 2:o 1928-07-29 (Uppsala domkyrka förs, vb nr 128) med Estrid Gunborg (Gun) Malmqvist, född 1902-12-18.

Barn:

 • Gösta Nils Jurgensson, född 1907-11-19 i Hälsingborg.

TAB 48

Carl Fredrik, (son av Reinhold Vilhelm, tab 41), född 1764-08-23 i Letala socken, Åbo län. Antagen till krigstjänst 1767. Sergeant vid Åbo läns regemente 1775-10-02. Fänrik vid Åbo läns regemente 1781-07-16. Löjtnant 1789-09-09. Kapten i armén 1796-08-17. Placemajor på Sveaborg 1800-11-03. Major vid adelsfanan 1801-10-26. Överstelöjtnants titel 1810-08-07. RSO 1814-07-09. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 120 bland adelsmän. Död 1832-01-10 i Åbo. Gift 1:o 1794-03-18 Korsnäs Gift 2:o 1810-08-20 med Maria Elisabet Kunckel, född 1781-01-25 Stråhult, död 1837-05-28 i Åbo, dotter av underlöjtnanten Carl Fredrik Kunckel, och Charlotta Sara Groot.

Barn:

 • 1. Ulrika Johanna Fredrika, född 1795-03-27, död 1856-03-20 Palso(Wä.) Gift 1818-11-26 i Åbo (Wä.) med statsrådet Otto Vilhelm Furuhjelm, född 1794, död 1871.
 • 1. Georg Fredrik, född 1796-05-26. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1816-03-05. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1829. Tillförordnad placemajor å Karlstens fästning. Död å Karlstens fästning 1830-07-27. Gift 1818-06-18 i Törnevalla socken, Östergötlands län med sin fränka Brita Gustava Fock i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1804-01-17 med kaptenen Mikael Otto Wrangel af Fall, ni 1859, född 1734, död 1815. Gift 2:o 1816-05-12 i Norrköping med fabrikören Erik Bancks), född 1772-03-01 Forsby s socken, Östergötlands län, död 1836-06-13 på Djursnäs, dotter av löjtnanten Adolf Fredrik #TAB 12 B, och Märta Christina Roxendorff.
 • 1. Carolina Charlotta, född 1798-12-00, död 1877-02-28 i Bremen. Gift 1831-05-15 i S:t Petersburg med skolläraren, fil. doktorn Fredrik Vilhelm Bothman död 1877-03-07 i Bremen. (Wä.)
 • 1. Antoinetta Sofia, född 1800-06-18, död 1888-01-05 i Vehmo socken. Gift 1:o med kronolänsmannen i Loppi socken, fänriken Otto Gustaf Brolin, född 1799, död 1840-01-27. Gift 2:o med kronolänsmannen i Birkkala Gustaf Winter, född 1810, död 1862-04-22 i Ylöjärvi kapell
 • 1. Otto, född 1806, död 1806
 • 1. Carl Otto Georg Fredrik, född 1808-02-08. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget. Död ogift 1835-06-13 på marinhospitalet i Reval

TAB 49

Otto Reinhold Georg, (son av Reinhold Vilhelm tab 41), född 1773-11-23. Volontär vid Åbo län infanteriregemente 1776-06-19. Furir vid Nylands dragonregemente 1779-02-27. Premiäradjutant vid Nylands dragonregemente 1785-05-18. Löjtnant i armén 1796-08-17. Kapten i armén 1802-06-22. Stabsadjutant hos konungen 1802-07-28. Löjtnant vid regementet 1802-12-16. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 120 bland adelsmän. Död 1856-05-20 Saustila Gift 1806-06-12 i Åbo med Lovisa Dorotea von Haartman, född 1778-07-29, död 1846-04-01 på Saustila, dotter av statsrådet Gabriel Erik Haartman, finsk adelsman von Haartman, och hans 1:a fru Fredrika Lovisa von Mell.

Barn:

 • Fredrika Lovisa, född 1807-08-13 i Åbo, död 1886-07-08 Dickursby Gift 1:o 1828-06-03 på Saustila med kaptenen, friherre (finske greven) Robert Fredrik De Geer af Tervik, född 1797, död 1847. Gift 2:o 1853-01-20 med överstelöjtnanten Anders Lorentz Munsterhjelm, i hans 2:a gifte, född 1803, död 1893.
 • Gabriel Reinhold, född 1809-04-02 i Åbo. Student i Åbo 1828-04-30, sedan i Helsingfors 1828-11-01. Lärare vid lantbruksinstitutet i Mustiala 1838-08-11. Direktor för lantbruksinstitutet i Mustiala 1848. Avsked 1849-01-30. Direktor för tekniska realskolan i Åbo 1849-03-06. Avsked 1859-09-08. Död ogift 1871-12-31 i Sagu socken.
 • Hedvig Ottiliana, född 1813-03-04, död 1816-11-10 på Saustila.

TAB 50

Carl Gustaf, (son av Carl Evert, tab 40), född 1726-07-14. Student i Åbo 1743. Auskultant i Åbo hovrätt. Hovrättsadvokat i Åbo hovrätt. Död 1762-09-08 i Åbo. (Åbo.) Han blev, jämte sina bröder 1756 introducerad. Gift 1756-04-20 i Åbo (Åbo.) med Ottiliana Charlotta Wittfooth, född 1729, död 1764-07-14 i Åbo (Åbo.), dotter av rådmannen i Åbo Joakim Wittfooth och Magdalena Schele.

Barn:

 • Carl Joakim, född 1757. Major. Död 1820. Se Tab. 51

TAB 51

Carl Joakim, (son av Carl Gustaf, tab 50), född 1757-03-29 i Åbo (Åbo.). Volontär vid Åbo läns regementes lätta infanteribataljon 1767. Korpral vid livdragonerna 1774-04-29. Stabskornett vid livdragonerna 1775-12-20. Löjtnant 1784-09-01. Kapten vid Åbo läns regementes rusthållsbataljon 1790-08-22. RSO 1805-03-01. Majors avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 120. Död 1820 774 på Germundsvidja boställe i Kimito socken. Gift 1:o 1781-02-01 med Fredrika Lagerborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1770-11-29 med kaptenen, friherre Georg Reinhold Lybecker, född 1745, död 1778), född 1752-02-16, död 1796-05-24, dotter av vice presidenten Carl Lagerborg, och hans 2:a fru Barbara Catharina Hising. Gift 2:o 1805-01-31 i Bjärnå socken, med Brita Ulrika Gyllenskepp, född 1778-11-11 i Sagu socken, död 1849-06-01 i Åbo, dotter av majoren Vilhelm Gyllenskepp, och Ulrika Margareta Siöstierna.

Barn:

 • 1. Carolina Agata Charlotta, född 1781-04-11 i Kimito socken, död 1846-06-21. Gift 1804-02-03 i Kimito socken, med brukspatronen Aron Anders Gadolin, född 1763-05-05, död 1810-08-30 i Åbo.
 • 1. Gustava Ottiliana, född 1782, död 1782
 • 1. Carl Gustaf, född 1783-05-15. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1795-02-28. Kanslist i statskontoret. Avsked 1805-03-20. Död.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1784-11-25 i Åbo län. Furir vid finska artilleriregementet 1802-08-23. Styckjunkare vid finska artilleriregementet 1802-11-06. Fänrik vid Åbo läns regemente 1802-12-16. Avsked 1810-02-20. Död ogift 1817-12-15 i Åbo.
 • 1. Bernt Otto Gustaf, född 1793-04-28. Furir vid artilleriet 1800-12-20. Förare vid Åbo läns regemente 1808-01-10. Fanjunkare vid Upplands regemente 1811-06-13. Avsked och återflyttade till Finland 1813. Löjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1832 i Kimito socken.
 • 2. Tor Adrian Germund, född 1806-03-04, död 1807-07-23.
 • 2. Carl Ulrik Gideon, född 1807-04-08, död 1807-04-17.
 • 2. Carl Ulrik, född 1808-06-27 i Kimito socken. Kadett i 1. ryska kadettkåren. Fänrik vid 46. jägarregementet 1829-09-11. Transporterad till 6. jägarregementet 1831-06-29 och till Velikolutska jägarregementet 1833-10-16. Underlöjtnant vid 6.jägarregementet och till Velikolutska jägarregementet 1834-12-12. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad 1835-06-23. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad 1836-01-13. Transporterad till fältmarskalken furst Barclay de Tollys karabiniärregemente med löjtnants grad 1838-03-12. Stabskapten vid Barclay de Tollys karabiniärregemente med löjtnants grad 1840-02-07. Transporterad till Novgorodska kantonistbataljonen med placering på arméinfanteriet 1843-09-17. Förflyttad till Orenburgska kantonistbataljonen. Transporterad till 2. distriktet av lantbrukande soldaterna, med kvarstående vid armén 1847-12-13. Kapten i armén 1849-12-18. Död 1854-02-14 på Säkkjärvi gästgivargård i Säkkjärvi socken, under en resa. Gift i Ryssland med Sofia Letsch, som efter mannens död blev barmhärtighetssyster i Sevastopol.
 • 2. August Fredrik, född 1810. Kronolänsman. Död 1843 Se Tab. 52.
 • 2. Emilia Fredrika Vilhelmina, född 1813-01-14 i Kimito socken, död 1885-10-26 På Aisböle i Finnby kapell. Gift 1854-02-12 i Bjärnå socken, med handlanden i Åbo Gustaf Vilhelm Bahne, född 1802, död 1885-03-25 på Aisböle.
 • 2. Knut Oskar, född 1815-05-25 i Kimito socken. Kadett i Fredrikshamn 1831. Avgick utan avslutad kurs. 1836-01-31. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget. Midshipman vid 1. finska sjöekipaget 1839-01-18. Löjtnant 1845-04-27. Död ogift 1848-06-13 i Helsingfors.
 • 2. Georg Napoleon, född 1819-04-03 i Kimito socken. Underfänrik vid 9. finska linjebataljonen. Fänrik vid Polotska jägarregementet 1841-02-18. Underlöjtnant vid Polotska jägarregementet 1845-06-13. Löjtnant 1848-04-16. Transporterad till Nisovska jägarregementet 1850-10-15. Stabskapten. Befälhavare för gendarmkommenderingen i Lowitz. Död ogift 1860-09-20 i staden Rawa i Polen.

TAB 52

August Fredrik (son av Carl Joakim, tab 51), född 1810-06-27 i Kimito socken. Skrivare vid 1. finska sjöekipaget 1831. Avsked 1832. Tillförordnad kronolänsman i Ikalis socken, 1834. Kronolänsman i Töfsala socken, 1836. Död 1843-01-18 på Lagmansö i Töfsala socken. Gift 1836-09-22 i Ikalis prästgård med Amanda Carolina Bergroth i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1850-12-29 med bonden David Reinhold Adamsson i Töfsala), född 1810-02-01, död 1884-02-23, dotter av prosten och kyrkoherden i Ikalis förs Gustaf Johan Bergroth och Ulrika Juliana von Pfaler.

Barn:

 • Emil Ferdinand, född 1837-08-25. Extra ordinarie landskanslist i Åbo län. Död 1866-01-23, avhände sig själv livet.

TAB 53

Fredrik Bogislaus, (son av Carl Evert, tab 40), född 1732-12-25 på kaptensbostället Wahantaka i Letala socken. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1744. Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente 1750-03-26. Sekundadjutant 1757-01-31. Fänrik 1758-12-07. Löjtnant 1765-11-27. Död 1771-11-12 i Finland. Introducerad 1756 jämte sina bröder. Han blev vid Neukahlen 1762-01-02 under pommerska kriget sårad i högra axeln. Gift 1763-12-21 med Clara Finckenberg, född 1743-10-08, död 1820-08-20 i Nådendal, dotter av lantbrukaren Jakob Johan Finckenberg, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Blümen.

Barn:

 • Johanna Fredrika, född 1766-02-03, död 1815-11-29. Gift omkring 1785 med politierådmannen i Åbo, kollegieassessorn Daniel Mesterton i hans 1:a gifte (gift 2:o 1817-03-30 med Maria Lovisa Boisman, född 1795-05-01 i Orivesi socken, död 1879 i juli i Åbo, dotter av fänriken Henrik Gabriel Boisman och Anna Helena Silfversvan), född 1761-02-23 i Åbo, död i Åbo 1848-01-02.
 • Catharina Sofia, född 1768, död 1808-10-01 i Åbo. Gift 1786 med överstelöjtnanten Johan Gustaf Brunow, i hans 1:a gifte, född 1758. död 1821.
 • Johan Edvard, född 1770. Fänrik. Död 1809. Se Tab. 54
 • Clara Amalia, född 1771-03-15, död 1845-01-30 i Åbo. Gift 1789 med majoren Gustaf Johan Silfversvan, född 1762.

TAB 54

Johan Edvard, (son av Fredrik Bogislaus, tab 53), född 1770-06-28. Antagen i krigstjänst 1780. Student i Åbo 1782. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1782. Sergeant vid livdragonregementet 1786-12-20 sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1787-12-23. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1792-11-23. Blev 1804-02-27 såsom sinnessvag ställd under förmyndare. Avsked såsom fänrik i armén 1805-05-04. Död 1809-06-24 i Åbo. Gift med Carolina Telin, född 1770, död 1838-07-13 i Björneborg.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1793. Överfyrvaktare. Död 1854. Se Tab. 55.
 • Carl Fredrik, född 1794-08-28. Antagen i krigstjänst 1816. Fänrik vid 1. finska infanteriregementet 1820. Underlöjtnant vid 1. finska infanteriregementet 1821-02-16. Löjtnant 1825-06-02. Placerad på 1. finska skarpskyttebataljonen 1827. Stabskaptens avsked 1831-02-22. Död ogift 1844-08-25 i Björneborg.
 • Otto Edvard, född 1797. Urfabrikör. Död 1857. Se Tab. 59
 • Agata Charlotta, född 1801, död ogift 1828-11-14.

TAB 55

Johan Vilhelm, (son av Johan Edvard, tab 54), född 1793-07-25 i Virmo socken. Underofficer vid 1. finska jägare-, sedan infanteriregementet 1812-10-20. Förare vid 1. finska jägare-, sedan infanteriregementet 1817-06-28. Sergeant 1823-03-24. Avsked 1825-06-20. Överfyrvaktare på Porkkala 1839-01-21. Avsked 1850-08-29. Död 1854-01-01 i Helsingfors. Gift 1:o med Johanna Lindqvist, född 1789-11-24 i Kumo socken, död 1843-03-15 i Kyrkslätts socken. Gift 2:o 1843-11-23 med Hedvig Sofia Lundberg, född 1812-10-25 i Kyrkslätts socken, död 1858-08-14, dotter av lotsåldermannen Samuel Lundberg och Gustava Sofia Boström.

Barn:

 • 1. Johanna Carolina, född 1817-09-06, död 1856. Gift med en bonde i Kumo socken.
 • 1. Carl Edvard Vilhelm, född 1819-08-16. Arbetare i S:t Petersburg. Död i S:t Petersburg 1844.
 • 1. Frans Johan, född 1823. Tullvaktmästare. Död 1854. Se Tab. 56.
 • 1. Viktor Constantin, född 1825-03-13 i Vampula kapell av Vittis socken. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget 1847-03-09. Avsked 1861-06-12. Patrullslupsuppsyningsman vid Nystads tullkammare 1861-06-12. Uppsyningsman vid Båkholms tullbevakningsplats i Helsingfors tullkammares distrikt 1870-01-25. Avsked. Död barnlös 1891-08-08. Gift 1856-03-02 med Eva Dufva i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kvartermästaren vid 1. finska sjöekipaget Johan Christian Eichstedt, död 1854-03-00, född 1818-12-19 i Karis socken, död 1899-02-07, dotter av knipsmeden vid Svartå bruk Erik Dufva.
 • 1. Erika Vilhelmina, född 1828-01-16 i Vampula kapell, död 1828-03-30.
 • 1. Charlotta Vilhelmina, född 1830-03-13 i Vampula kapell, död 1830-06-09.
 • 1. Vilhelmina Ottiliana, född 1832-03-27 i Vampula kapell, död 1903-08-19 i Helsingfors. Gift 1854-02-12 med fältväbeln vid 1. finska sjöekipaget Carl Johan Diederich i hans 2:a gifte, född 1820-01-15 i Åbo, död 1873-11-08 i Helsingfors.
 • 2. Otto Samuel, född 1844-10-04. Reste 1860 till sjöss på kofferdifartyg och ingick i tjänst på ett amerikanskt valfångarfartyg samt har sedermera icke avhörts. Av rådsturätten i Helsingfors död förklarad 1905-11-13.
 • 2. Oskar Vilhelm, född 1846-11-14. Reste 1862 till sjöss på kofferdifartyg för att uppsöka brodern, samt stannade, då detta icke lyckades, i Filadelfia. Enligt uppgift död 1883 eller 1884 i San Francisco och av rådsturätten i Helsingfors död förklarad 1905-11-13.
 • 2. Sofia Natalia, född 1849-01-18. Gift 1880-10-21 i Helsingfors med maskinarbetaren Viktor Edvard Lindström, född 1852-04-22, död 1909-03-15 i Helsingfors.
 • 2. Ebba Teresia, född 1851-12-03 i Helsingfors, död i Helsingfors ogift 1925-09-28.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1854-07-21 posthuma, död 1855-02-04.

TAB 56

Frans Johan (son av Johan Vilhelm, tab 55), född 1823-04-18 i Vampula kapell av Vittis socken. Guldsmedsgesäll. Vaktmästare vid tullkammaren i Kristinestad 1845-03-04. Transporterad till nämnda tullkammares patrullslup 1848-05-10. Avsked 1849-04-21. Affärsbiträde. Död 1854-08-01 i Kristinestad. Gift 1:o 1848-06-24 med Henrika Rebecka Nordström, född 1830-09-15, död 1852-08-17, dotter av skepparen Henrik Nordström och Anna Rebecka Blomberg. Gift 2:o 1853-11-03. med Anna Fredrika Widlund, född 1823-01-16, död 1888-11-09 i Kristinestad, dotter av skepparen Anders Henrik Widlund och Anna Helena Sundstedt.

Barn:

 • 1. Elisabet, född 1849-03-14 i Kristinestad, död ogift 1900-12-06 i Kristonestad.
 • 1. Frans Sigfrid, född 1850. Sjökapten. Död 1920. Se Tab. 57.
 • 1. Henrik Oskar, född 1851-11-29, död 1852-09-16.
 • 2. Fredrika Charlotta, född 1854-10-02 posthuma, död 1860-10-30.

TAB 57

Frans Sigfrid (son av Frans Johan, tab 56), född 1850-08-26 i Kristinestad. Sjökapten, sedan lanthandlare. Död 1920-02-29 i Äggelby i Helsinge socken. Gift 1880-03-15 i Baku med Anna Maria Sjögren, född 1848-05-08 i Replot socken, dotter av bonden i Norra Vallgrunds by i Replot socken, Anders Gabriel Norrgård och Anna Brita Mattas samt fosterdotter till sin moster, styrmansänkan Anna Maria Sjögren, vars namn hon antagit.

Barn:

 • Agnes Signe Maria, född 1885-05-28 i Tusby socken. Gift 1908-12-20 i Äggelby med byggmästaren Mattias Edvin Udd, född 1875-10-30 i Malaks socken, död 1921-02-17 i Helsingfors.
 • Elsa Alexandra, född 1889-01-21 i Tusby socken, död i Tursby 1889-07-24.

TAB 58

Frans Oskar (son av Frans Sigfrid, tab 57), född 1886-09-08 i Tusby socken, Finland. Student i Helsingfors 1904-05-17. Maskiningenjör 1908-05-31. Ritare och konstruktör hos olika firmor i Nordamerika 1911–1914. Konstruktör vid aktiebolag Vasijohtoliike i Helsingfors 1910–1911 och 1914–1915. Ingenjör vid Helsingfors skeppsvarvs aktiebolag 1915–1916, hos Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolag i Tammerfors 1916-07-01. Verkställande direktör i aktiebolag Tool i Helsingfors 1920-07-01, för Åbo järnmanufaktur- och vagongfabrik 1924-01-01. Teknisk ledare vid aktiebolag Wärtsilä 1925-03-01. Biträdande direktör för förstnämnda aktiebolag. Äger Böle-Kvarnbacka och Gundels i kyrkslätts förs, Finland. Gift 1:o 1915-06-18 i Helsingfors med Gundel Kyander född 1890-04-18 i Nurmes socken, Finland, dotter av senatorn Henrik Valdemar Kyander och Tora Lovisa Gripenberg.

Barn:

 • Eric Oscarsson, född 1916-05-03 i Helsingfors. Död 1937-03-06 i Finland (?). Student.
 • Tora Isa Marianne, född 1918-03-14 i Tammerfors.
 • Ellan Britt-Sofie, född 1927-10-14.

TAB 59

Otto Edvard, (son av Johan Edvard, tab 54), född 1797-03-18. Urfabrikör i Åbo. Död i Åbo 1857-01-02. Gift 1837-07-22 med Amalia Albertina Forslund, född 1820-12-24 i Åbo, död i Åbo 1901-01-11, dotter av byggmästaren Christian Forslund och Lovisa Bergman.

Barn:

 • Otto Albert, född 1838. Urfabrikör. Död 1883. Se Tab. 60
 • Amalia Henrietta, född 1839-11-16, död 1908-04-04. Gift 1:o 1860-09-01 med kaptenen Carl August Granberg, född 1826-04-27 i Finströms socken, på Åland, död 1877-09-20. Gift 2:o 1878-10-25 med stabskaptenen Viktor Korsakov.
 • Ida Constantia, född 1841-08-16, död 1855-05-25 i Åbo.
 • Julia Ottiliana, född 1843-11-24, död 1920-03-18 i Åbo. Gift i Åbo 1866-10-20 konsuln Johan Magnus Trapanus Seth, född 1843-07-17 i Trapani på Sicilien, död natten mot 1909-11-13 i Åbo.
 • Hampus Valdemar, född 1846-05-16 civilingenjör. Hade anställning i Ryssland. Död 1876-01-19. i Borisov genom olycksfall, krossad av drivhjulet i ett maskineri.
 • Carl Selim, född 1848. Major. Död 1892. Se Tab. 66
 • Johan Edvard, född tvilling 1850-07-31, död 1850-10-09.
 • Milia Saida, född tvilling 1850-07-31, död 1850-10-09.
 • Otto Edvard, född 1857. Handlande. Död 1917. Se Tab. 68

TAB 60

Otto Albert (son av Otto Edvard, tab 59), född 1838-01-26 i Åbo. Urfabrikör i Åbo. Död i Åbo 1883-05-14. Gift 1863-12-08 i Åbo med Alexandra Henriette Eugenie Malmgren, född i Åbo 1845-07-19, dotter av hedersborgaren i Åbo, Gustaf Edvard Malmgren och Lovisa Amalia Wechterstein.

Barn:

 • Harald Otto Edvard, född 1864. Agronom. Död 1924. Se Tab. 61
 • Eugen Gustaf Albert, född 1865-10-14 i Åbo.
 • Otto Alexander, född 1867. Handlande. Död 1918. Se Tab. 65
 • Carl Sigfrid, född tvilling 1869-10-22 i Åbo. Sjöman. Död 1903 i Brisbane i Australien.
 • Zaida Carolina, född tvilling 1869-10-22 i Åbo. Gift i Åbo 1890-07-05 med sin broders svåger, ingenjören Alexander Owen Crichton, född 1862-06-11 i Åbo, död 1925-09-28 i Bridgeport, Conn., U. S. A.
 • Hjalmar, född 1871-06-16 i Åbo. Affärsman. Överflyttade till Nordamerika. Gift i Nordamerika.
 • Johan Edvard, född 1872-12-03 i Åbo, död 1887-06-20 i Urdiala socken, genom ett vådaskott.
 • Edit Lovisa, född 1875-12-12 i Åbo. Gift med affärsmannen N. N. Kessler i Berlin.
 • Anna Alberta, född 1878-10-20 i Åbo, död 1879.

TAB 61

Harald Otto Edvard (son av Otto Albert, tab 60), född 1864-06-09 i Åbo. Agronom. Lärare vid jordbruksskolan på Haga kungsgård i Saltviks socken, på Åland 1888. Avgick från denna befattning 1891. Köpte 1892 Nissbacka gård i Helsinge socken, som han dock kort därefter försålde. Var sedan en tid handelsresande. Död 1924-08-24 i Åbo. Gift i Åbo 1889-09-14 med Louisa Gifford Elisabet Crichton, född 1856-09-07 i Kolpino i Ryssland, dotter av fabriksidkaren och konsuln William Crichton och Anna Elisabet Owen.

Barn:

 • Harald Otto William Crichton, född 1890. Affärsman. Se Tab. 62.
 • John Osvald Haraldsson, född 1891. Kaptenlöjtnant. Död 1921. Se Tab. 63.
 • Sigfrid Alexander Owen, född 1892. Sjökapten. Se Tab. 64
 • Herbert Samuel Edvard, född 1897-01-15 på Kirstula. Student i Helsingfors 1917-05-19. Med. kand.
 • Donald Louis, född 1898-10-09 i Åbo. Sjökapten.

TAB 62

Harald Otto William Crichton, (son av Harald Otto Edvard, tab 61), född 1890-02-28 på Haga kungsgård i Salsviks förs, på Åland. Affärsman. Gift 1919-07-03 i Åbo med Rauha Irene Keihänen, född 1888-04-08 i Åbo. Huvudbokförare vid Åbo stads tekniska verk.

Barn:

 • Irene Marie-Louise, född 1920-05-20 i Åbo.
 • Hans Otto Williamsson, född tvilling 1922-01-19 i Åbo.
 • Margareta Elisabet (Greta), född tvilling 1922-01-19 i Åbo.
 • Ulla Elsie Adèle, född 1923-03-12 i Åbo.

TAB 63

John Osvald Haraldsson, (son av Harald Otto Edvard, tab 61), född 1891-04-27 på Haga kungsgård i Saltviks socken,, på Åland. Utexaminerad såsom styrman från navigationsskolan i Åbo 1914-04-27 och såsom sjökapten 1916-04-19. Bevistade finska frihetskriget från 1918-02-00 och inskrevs såsom reservflagglöjtnant i kustflottiljens stab 1919-05-06. FFrK4kl 1919. Reservkaptenlöjtnant 1920-05-16. Kaptenlöjtnant vid Finlands flotta 1920-09-09. Avsked med överföring till reserven 1921-02-02. Död 1921-09-22 i Viborg och begraven i Åbo. Gift 1916-09-02 i Helsingfors med Yvonne Adelaide Rague-Poumerét, från Frankrike, född 1889-04-18 i Pau.

Barn:

 • Louise Yvonne Catherine (Loulou), född 1917-12-11 i Åbo. Gift 1936 med ingenjören Robert Michaud.
 • Renée Fanny Marie, född 1919-08-20 i Helsingfors. Gift 1940.

TAB 64

Sigfrid Alexander Owen, (son av Harald Otto Edvard, tab 61), född 1892-09-05 Nissbacka Utexaminerad såsom understyrman från navigationsskolan i Åbo 1915-04-26. Bevistade finska frihetskriget 1918 och befordrades till reservfänrik 1918. Utexaminerad såsom sjökapten från nämnda navigationsskola 1919-05-00. Gift 1919-10-04 med Hildur Alexandra Hellbom, född 1897-05-24.

Barn:

 • Georg Alexandersson, född 1920-05-29.
 • Nina Hidur, född 1926-06-01.
 • Iris Elisabeth, född 1928-11-12.

TAB 65

Otto Alexander, (son av Otto Albert, tab 60), född 1867-07-20 i Åbo. Handlande i Helsingfors. Död i Helsingfors 1918-08-08. Gift 1891-03-19 i Helsingfors med Hildur Viola Eufrosyne Nymark, född i Helsingfors 1870-08-10, dotter av restauratören Per Gustaf Nymark och Johanna Nybelin.

Barn:

 • Gustaf Alexander (Gösta), född 1891-09-11 i Helsingfors. Överstyrman. Sjökapten. Gift 1926-12-04 med Alfhild Sigrid Lang, född 1896-07-09.
 • Ebba, född 1892-12-03 i Helsingfors. Gift 1918 med direktören Karl Meinhardt, från vilket hon 1925 blev skild.
 • Gunnar,, född 1896-05-23 i Helsingfors. Affärsman. Gift 1918-01-01 med Regina Piiroinen.
 • Torsten, född 1904-02-02 i Helsingfors. Sjökapten. Gift 1932-06-05 i Åbo svenska förs, Finland, med Emmi Elisabeth Jænkell i hennes 2:a gifte, född 1898-09-21 i Leipzig.
 • Karin Margareta, född 1905-05-01 i Helsingfors. Gift 1926 med prokuristen Paul Valentin Grönblom, född 1897-08-10 i Viborg, från vilken hon blev skild.

TAB 66

Carl Selim (son av Otto Edvard, tab 59), född 1848-03-28 i Åbo. Ingick i rysk militärtjänst. Porte-épéejunkare vid 92. Petschorska infanteriregementet. Fänrik vid 92. Petschorska infanteriregementet 1871-10-21. Underlöjtnant 1872-06-17. Löjtnant 1875-05-01. Stabskapten 1878-04-08. Kapten 1881-05-01. RRS:tStO3kl. Majors avsked 1883-05-11. Tillförordnad chef för 13. (Oulais) reservkompani av finska militärens reserv 1883-06-13. Åter i aktiv tjänst med kaptens grad vid ständiga kadern av finska militärens reserv 1884-02-03. Stadfäst såsom chef för 13. (Oulais) reservkompani 1885-08-05. Chef för 6. (Nystads) reservkompani 1888-03-19. Död 1892-03-15 i Nystad. Gift 1885-02-01 i Oulais med friherrinnan Alma Ingeborg Catharina von Knorring, född 1856-05-19 i Åbo, dotter av hospitalssysslomannen, löjtnanten, friherre Eberhard von Knorring, och hans 2:a fru Catharina Gustava Carlsson.

Barn:

 • Nikolai Selim Eberhard, född 1885. Apotekare. Se Tab. 67
 • Bianca Agata Adelaide (Addi), född 1890-06-12 i Nystad, bokförare vid polisinrättningen i Helsingfors 1917. Avsked. Gift 1918-06-22 i Helsingfors med ingenjören Adolf Fredrik Armio Westerlund, född 1881-05-03.

TAB 67

Nikolai Selim Eberhard, (son av Carl Selim, tab 66), född 1885-09-27 i Oulais. Farmaceutexamen 1907-12-04. Provisor. Bevistade såsom kompanichef vid Helsingfors skyddskår finska frihetskriget 1918. Reservfänrik 1918-07-02. FFrMlkl. FFrK4kl. FFrM1kl m sp 1919. Föreståndare för apoteket i Nyslott 1925-01-01. Apotekare i Voikka. Reservsanitetslöjtnant. Gift 1923-06-26 i Helsingfors med Hellin Linda von Essen af Zellie, nr 723, född 1887-08-14 i Jeppo socken, Finland, dotter av godsägaren Otto Henrik von Essen af Zellie, och Amanda Emilia Krank.

Barn:

 • Charlotta Margareta, född 1924-07-16 i Helsingfors, död i Helsingfors 1924-07-20.
 • Christina Margaretha, född 1927-04-01.

TAB 68

Otto Edvard (son av Otto Edvard, tab 59), född 1857-06-05 i Åbo. Handlande i Åbo. Död i Åbo 1917-03-31. Gift 1:o 1886-11-20 i Åbo med Johanna Amanda Manelius, född I Åbo 1860-08-26 (1860-06-06), död 1891-11-29, dotter av bryggarmästaren Johan Manelius. Gift 2:o 1912-07-05 i Åbo med Anna Matilda Sundqvist, född 1871-08-29 i Valkeala socken.

Barn:

 • 1. Inez Ilme Johanna, född 1887-08-11 i Åbo, död ogift 1913-12-17 i Åbo.

TAB 69

Georg Johan, (son av Carl Evert, tab 40), född 1738-06-30 Vahantaka Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1753-05-20. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1753-07-24. Rustmästare 1753-09-08. Sergeant 1757-12-07. Konstituerad fänrik 1758-10-21. Konfirmationsfullmakt 1758-12-07. Premiäradjutant 1761-02-04. Premiärfänrik 1765-11-27. Stabslöjtnant 1770-05-22. Stabskapten 1775-12-06. Kapten vid Bjemå kompani 1777-10-22. RSO 1779-01-24. Premiärkapten 1779-10-06. Sekundmajor 1783-05-23. Avsked 1787-06-22. Död 1816-04-01 i Åbo. Gift med friherrinnan Ulrika Beata Rehbinder, född 1746, död 1829-05-09 i Helsingfors, dotter av löjtnanten Gustaf Reinhold Rehbinder, och hans 2:a fru Beata Charlotta Lode från Livland.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1771-06-11, död 1808-02-10 i Åbo. Gift 1794-03-18 Korsnäs
 • Johanna Ulrika, född 1772-07-23, död 1774-03-17.
 • Johan Reinhold, född 1773-07-27. Korpral vid Åbo läns regemente 1780-03-14. Fänrik vid Åbo läns regemente 1785-06-23. Död 1793-08-01 på Korsnäs.
 • Ulrika Vilhelmina, född 1775-07-26, död 1776-04-08.
 • Fredrika Sofia, född 1777-07-13 Frugård Gift 1:o 1796-05-26 med professorn vid Åbo akademi, ledamoten av regeringskonseljen för Finland, statsrådet Gabriel Erik Haartman, finsk adelsman von Haartman, i hans 2:a gifte, född 1757-03-09 i Nagu socken, död 1815-08-02 i Åbo (Wä.). Gift 2:o (Wä.) 1817-12-14 med statsrådet Gustaf Vilhelm Ladau, i hans 2:a gifte, född 1765, död 1833.
 • Carl Gustaf, född 1781-04-06, död 1781-08-10.

TAB 70

Henrik, (son av Henrik Fock, naturaliserad Fock, tab 24). Var 1679 regementskvartermästare vid livländska dragonerna. Major vid ett fördubblingsregemente i Finland (Lk.) 1700-11-03. Gift 1:o 1673-04-08 med Anna Örneklou, dotter av ståthållaren Peder Larsson Alebäck, adlad Örneklou, och hans 1:a fru Margareta von Rosen. Gift 2:o 1699-04-11 i Reval med Anna Magdalena von Qvanten, dotter av majoren Jost Qvant, adlad von Qvanten, nr 506, och hans 2:a fru Eva Magdalena Richter.

Barn:

 • 1. Hebbla Maria, född 1673-12-31. Gift före 1698 med Filip Standorph.
 • 1. Maria Helena, född 1675-02-25.
 • 1. Henrik Gustaf, född 1678-02-10, död ogift 1729.
 • 1. Anna, född 1679-05-14, död 1680-02-07.
 • 1. Anna Elisabet, född 1681-01-13.
 • 1. Carl Gideon, född 1682-08-23.
 • 1. Eva Charlotta, född 1690-08-08.

TAB 71

Gideon Fock, natural. Fock, (son av Hans Fock, tab 1), till Woibifer och Awandus i S:t Simonis socken, i Estland och Saggad i Halljalls socken, i Estland. Född 1625 (Reval.). Tjänade sex år i kriget i Tyskland. Naturaliserad 1651-08-30 jämte sina bröder. Var under kriget i Polen 1657 generaladjutant vid den livländska armén under M. G. De la Gardie. Sedermera lantråd i Estland. Död 1710 (Reval.). Gift 1:o 1655-10-02 i Reval (RHH.) med Anna Elisabet Glasenapp, dotter av Ernst Ludvig Glasenapp (Reval.). Gift 2:o med Hedvig Margareta von Lantingshausen, dotter av ryttmästaren Simon Lanting, adlad Lantingshausen, nr 1860, och Anna Schulman.

Barn:

 • 2. Hans Henrik. Mannrichter. Se Tab. 72. 2. Agneta eller Anna, död ogift.
 • 2. Gideon. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1700-12-07. Död ogift 1702 på marschen till Bräcke.
 • 2. Hedvig Birgitta. Gift 1695-02-20, i Reval (RHH.) med kaptenen och lantrådet i Livland Magnus Gustaf von Patkull, till Rosenbeck, född 1668 (Reval.), begraven (Reval.) 1723-07-02.
 • 2. Gertrud Margareta, begraven 1748-01-17 i Reval (RHH.) Gift i Reval (RHH.) 1702-03-25 med lantrådet Fabian Ernst Staël von Holstein, född 1672, död 1730.
 • 2. Elisabet (Reval.)
 • 2. Helena (Reval.)

TAB 72

Hans Henrik, (son av Gideon Fock, naturaliserad Fock, tab 71), till Woibifer, Awandus och Saggad. Volontär vid livgardet. Löjtnant vid Nieroths svenska regemente i holländsk tjänst 1688-09-26. Löjtnant vid Närkes, och Värmlands regemente. Kaptenlöjtnant vid Närkes, och Värmlands regemente 1700-12-07. Sekundkapten 1701-02-08. Premiärkapten 1702-03-01. Avsked 1706-10-23 på grund av sina i slaget vid Fraustadt erhållna svåra sår. Mannrichter i Estland. Död före 1739 [Lk]. Gift 1:o 1698-01-09 i Reval (RHH.) med friherrinnan Elsa Elisabet von der Pahlen, döpt i Reval 1678-12-19, dotter av lantrådet, friherre Gustaf Christian von der Pahlen, och hans 1:a fru Margareta Dorotea von Metstake. Gift 2:o 1711-02-16 i Reval (RHH.) med Christina von Bistram, född 1694-02-12, död 1725-12-02 i Simonis socken, i Estland (RHH.), dotter av Bengt Henrik von Bistram och Margareta Elisabet von Fersen.

Barn:

 • 1. Gideon Gustaf.
 • 2. Bengt Gideon, född 1713, död före fadern
 • 2. Gustaf Henrik, född 1715, död före fadern
 • 2. Fabian Vilhelm, född 1716, död före fadern |Wä].
 • 2. Hans Henrik, arvherre till Awandus och Woibifer. Född 1717. Hakenrichter i Estland. Begraven barnlös 1758-09-09 i Simonis socken. Gift 1734-09-19 i Reval med Barbara Helena von Derfelden, född 1707, död 1782-12-14 i Jewe socken, i Estland, dotter av Rutger Otto von Derfelden.
 • 2. Vilhelmina Helena, född 1720, död 1790-04-26 i Matthäi socken, i Estland. (Ha.). Gift 1739-11-15 i Reval med assessorn Johan Henrik von Mohrenschildt, till Seijdell, av en 1650-09-20 adlad, men ej introducerad ätt (SK.), född 1717-01-20, död 1785-02-23.
 • 2. Johan.Ernst, född 1721. Lantråd. Död 1782. Se Tab. 73
 • 2. Agneta Christina, född 1722, begraven 1757-04-27 i Ampels socken, i Estland. Gift 1741-03-12 i Reval med assessorn Nils Herman von Mohrenschildt, till Koik i Ampels socken, född 1708-12-27, död 1756-03-16 på Koik.
 • 2. Hedvig Gertrud, född 1723, död ogift och begraven 1744-07-16 i Reval.
 • 2. Anna Charlotta, född 1724, död ogift och begraven 1744-07-16 i Reval.

TAB 73

Johan Ernst (son av Hans Henrik, tab 72), arvherre till Saggad, herre till Karkus i Ampels socken, i Estland och Kawast i Halljalls socken, i Estland. Född 1721. Estländska ridderskapets hauptman och lantråd. Död 1782-08-24. Gift 1747-06-26 i Reval med Eleonora Marie von Zöge, född 1723-05-07, död 1767-07-25 i Reval, dotter av lantrådet Gotthard Johan von Zöge, rysk greve Manteuffel 1759, och Margareta Elisabet von Guntersberg.

Barn:

 • Natalie Gustava, född 1748-04-18 i Reval, död 1773-08-08. Gift 1767-07-20 i Reval (Ha.) med sin kusin, översten i rysk tjänst Johan Georg von Mohrenschildt, till Seijdell, född 1740-10-09, död 1782-01-05.
 • Gotthard Johan, arvherre till Kawast. Född 1749-04-05 i Halljalls socken, i Estland. Major vid kasanska kyrassiärregementet. Död ogift 1783-06-04 i HaUjalls socken.
 • Margareta Elisabet, född 1751-11-02 i Halljalls socken. Gift 1770-07-28 med brigadiären i ryska armén Fredrik von Stael, arvherre till Heel och Herküll, född 1733-11-30, begraven 1801-05-08.
 • Gideon Ernst, född 1755. Lantråd. Död 1827. Se Tab. 74

TAB 74

Gideon Ernst (son av Johan Ernst, tab 73), arvherre till Saggad, Karkus, Kawast och Taps. Född 1755-09-12 på Saggad. Assessor. Var överstelöjtnant i rysk tjänst 1795. Lantråd i Estland. Död 1827-05-10 på Saggad. Gift 1784-07-05 Pergel

Barn:

 • Charlotta Vilhelmina Maria, född 1785-06-15 på Saggad, död 1862-03-16 i Ampels socken. Gift 1809-07-25, på Saggad med ryska statsrådet Christoffer Peter Fredrik von Baranoff, till Penningby, född 1786-04-09 i Johannes socken, i Harrien i Estland, död 1857-01-27 i Reval.
 • Gideon Johan, född 1787. Gemeinderichter. Död 1823. Se Tab. 75
 • Gustava Natalia Elisabet, född 1788-12-25 på Saggad, död 1850-04-24 i Weissenstein. Gift 1804-11-06 på Saggad med majoren, friherre Peter von der Pahlen, född 1777, död 1828.
 • Ernst Peter Magnus, född 1790. Mannrichter. Död 1857. Se Tab. 76
 • Helena Louise Anna Juliana, född 1793-03-08 på Saggad, död 1870-10-14 på Allenküll i Turgels socken, i Estland. Gift 1808-12-23 på Saggad med mannrichtern Carl Gustaf von Baranoff, till Allenkull, född 1778, död 1848-10-25.
 • Alexander Ferdinand, född 1795. Överste. Se Tab. 77
 • Paul Alexander Edvard, till Saggad, vilket han stiftade till fideikommiss. Född 1798 Taps Rysk geheimeråd. Död ogift 1884-06-17 på Saggad.
 • Hedvig Sofia Vilhelmina, född 1802-06-18 på Saggad, död ogift 1872-07-25 på Saggad.

TAB 75

Gideon Johan (son av Gideon Ernst, tab 74), arvherre till Kawast. Född 1787-06-27 Saggad Gemeinderichter. Död 1823-04-18 på Kawast. Gift med Johanna Louise Helena von Baranoff, född 1787-06-22 i Reval, död 1858-04-12 på Kawast, dotter av lantrådet Claes Gustaf von Baranoff och Eleonora Christina Elisabet von Gyldenstierna.

Barn:

 • Julia Eleonora, född 1809-03-21 på Kawast, död 1879-02-21 i Reval. Gift 1832-09-16 i Reval med hakenrichtern Frans Richard von Maydell, född 1803-11-02 i Goldenbecks socken, i Estland, död 1848-01-02.
 • Charlotta Marie Louise, född 1810-05-14 på Kawast, död ogift 1879-11-16 i Reval. (RHH.)
 • Emelie Amalia Helena, född 1811 på Kawast, död 1826-04-09 på Kawast.

TAB 76

Ernst Peter Magnus (son av Gideon Ernst, tab 74), arvherre till Karkus. Född 1790-04-19 Saggad Löjtnant och mannrichter. Död 1857-04-08 i Ampels socken. Gift 1819-09-15 på Palms med friherrinnan Jeannette von der Pahlen, född 1798-01-12, död 1829-10-31 på Karkus, dotter av hovrättspresidenten, friherre Hans von der Pahlen, och grevinnan Ulrika Beata Sofia Stenbock.

Barn:

 • Gideon Ivan, född 1820-05-25 på Karkus. Officer i rysk tjänst. Död ogift 1840.
 • Julie Beata, född 1821-11-28 på Karkus, död 1920-03-26 i Dresden. Gift 1841-05-03 på Karkus med geheimerådet, friherre Constantin Peter Andreas von Ungern-Sternberg, född 1815, död 1872.
 • Gideon Magnus Ferdinand Edvard, född 1824-05-15 på Karkus, död ung.
 • Louise Helena Pauline, född 1828-02-05 i Reval, död 1829.

TAB 77

Alexander Ferdinand (son av Gideon Ernst, tab 74), arvherre till Taps i Ampels socken. Född 1795-12-11 Saggad Rysk överste (1849). Gift 1:o 1823-06-17 i Matthäi socken, i Estland med Julie Amalia von Mohrenschildt, död 1839-08-03. Gift 2:o 1842-07-29 på Taps med Charlotta Julie Helena von Wendrich, född 1814-12-31 i Wesenbergs socken, död 1898-02-22 på Taps, dotter av kreisrichtem August Fredrik Vilhelm von Wendrich, till Mettapäh, och Henriette Amalia von Patkull.

Barn:

 • 1. Alexander Gideon, född 1824. Kirchspielsrichter. Död 1896. Se Tab. 78.
 • 1. Ernst Ferdinand, född 1825-06-19 i Matthäi socken, död 1827-02-08 på Taps.
 • 1. Julie Charlotte, född 1826-11-06 i Reval, död ogift 1890-08-08.
 • 1. Marie Louise, född 1829-03-23 på Taps, död ogift 1910-08-04 i Reval.
 • 1. Helena Ernestine, född 1830-03-28 i Reval, död 1835-11-19 på Taps.
 • 1. Sofia Pauline, född 1834-10-30 i Reval, död 1835-11-23 på Taps.
 • 1. Alexander Nikolai, född 1836-07-20 på Taps, död 1838-11-03 i Matthäi socken.
 • 1. Margareta Jakobina Matilda, född 1838-10-17 på Taps, död ogift 1919-03-23 i Reval.
 • 2. Alexandrine Henriette Sofia, född 1843, död ogift 1899-09-01 på Taps.
 • 2. Vilhelmina Johanna Elisabet, född 1847-12-25 på Taps, död 1923-11-13 i Reval. Gift 1869-08-15 på Taps med geheimesekreteraren i ryska senaten, jur. kand., friherre Rudolf Edvard von Maydell, född 1843-04-19 i Kiev, död 1912-03-28 i Mitau.
 • 2. Axel Magnus Edvard Ludvig, född 1849-04-28 på Taps. Innehade Taps och Karkus, tills alla riddargods beslagtogos av estniska republiken.

TAB 78

Alexander Gideon (son av Alexander Ferdinand, tab 77), till Saggads fideikommiss. Född 1824-03-02 i Reval. Kirchspielsrichter i Ampels socken. Död 1896-11-20 på Saggad. Gift 1:o 1861-10-03 i Ampels socken, med Nelly Amalia Louise von Berends, född 1844-04-26 på Nömküll i Jewe socken, i Estland, död 1874-10-08 på Saggad, dotter av Edvard Fredrik Ludvig von Berends, till Kickell och Gertrud Amalia Juliana von Maydell. Gift 2:o 1885-02-26 med baronessan Vilhelmina Henriette Dorotea Stackelberg, född 1850-08-30, dotter av baron Emil Stackelberg av huset Piep-Kardis och Elisabet Juliana von Schwebs.

Barn:

 • 1. Helena Julia Amelie Sofia Adèle, född 1862-11-01 på Karkus. Död 1881-03-22 på Saggad.
 • 1. Ferdinand Edvard Axel, född 1867. Fideikommissarie. Död 1900. Se Tab. 79.

TAB 79

Ferdinand Edvard Axel (son av Alexander Gideon tab 78), född 1867-06-21 i Ampels socken. Innehade fideikommisset Saggad. Död i Ampels socken, 1900-05-20. Gift 1894-12-16 i Ampels socken, med Olga Adèle von Dehn, född 1872-04-20 på Mehheküll i Turgels socken, i Estland, dotter av Joakim Edvard Georg von Dehn, till Mehheküll, och Louise Ida Julie von Berends.

Barn:

 • Helena Charlotta Annette, född 1895-09-21 Arrohof Gift 1918 i Reval med friherre Justinus Maximilian Frans von Günderrode, född 1887-09-29.
 • Axel Gideon Ernst Otto, född 1898-02-07 i Reval. Innehade fideikommisset Saggad, tills det beslagtogs av estniska republiken.

Adliga ätten Fock nr 1846 A

Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1794. Utdöd 1931-10-01.

TAB A1

Georg Vilhelm Fock (son av Henrik Johan Fock, se adlad ätten Fock nr 1846 B, tab 26), till Trästena i Bjärklanda socken, Skaraborgs län. Född 1727-01-21 Tunarp. Volontär vid Västgötadals regemente 1740. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1742. Furir 1742-07-20. Förare 1742-09-02. Sergeant. Livdrabant 1746-05-28. Stabslöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1754-02-16. Löjtnant på stat (KrAB.) 1758-07-24. Stabsryttmästare på stat (KrAB.) 1760-10-07. Premiärryttmästare 1762-12-20. Major i armén 1766-09-16 med tur från 1761-09-10. RSO 1767-11-23. Sekundmajor vid regementet 1774-12-14. Överstelöjtnant i armén 1774-12-19 och vid regementet 1776-05-13. Överste i armén 1782-09-01. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1785-07-12. Kommendant i Göteborg (KrAB.) 1790-04-17. Generalmajor i armén 1792-05-15. KSO 1794-11-25 samt uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 1846 A. KmstkSO 1800-06-14. Generallöjtnant i armén 1802-12-09. Avsked (KrAB.) 1808-01-12. Död 1808-04-29 på överstebostället Götala i Skara landsförsaml. Han bevistade med tapperhet pommerska kriget på 1750- och 60-talen. Gift 1777-10-19 Kavlås med friherrinnan Anna Margareta von Essen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-02-11 på Trästena med generaladjutanten, greve Claes Erik Sparre af Söfdeborg, född 1740, död 1813), född 1752-11-03, död 1832-05-02, på Trästena, dotter av kammarherren, friherre Fredrik Ulrik von Essen, och friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1788-10-27, död 1849-05-01 på Trästena. Gift 1807-03-10 med ryttmästaren Johan Gustaf Granfeldt från Dal, nr 1179, född 1772, död 1851.
 • Hans, född 1790. Ryttmästare. Död 1872. Se tab A2.

TAB A2

Hans (son av Georg Vilhelm Fock, tab A1), född 1790-11-12 på överstebostället Götala i Skara landsförsamlingen. Uppfostrades i Kristiansfeld. Kadett i Berlin 1804. Fänrik vid 2. Neumarkska reservbataljonen 1806-12-18. Löjtnant i preussisk tjänst vid 3. ostpreuss. infanteriregementet vid Stuttenheim 1809-01-14. Avsked ur preussisk tjänst 1811-07-15. Löjtnant i svensk tjänst 1812-02-20. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet. Ryttmästares avsked 1816-06-11. CXIV Joh:smed. 1855. Död 1872-08-22 på Ruder. Ägde Ruder i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län och Kliened i Frössve socken, Skaraborgs län. Gift 1815-12-26 på Säbylund i Kumla socken, Örebro län med sin mosters styvdotter, friherrinnan Sara Augusta Silfverschiöld, född 1792-01-19 Koberg, död 1882-09-04 på Ruder, dotter av majoren, friherre Nils Silfverschiöld, och hans 1:a fru Anna Margareta Alströmer.

Barn:

 • Anna Margareta Charlotta (Lotten), född 1817-05-12 på Ruder, död 1901-04-21 på sin egendom Piggatorp i Sventorps socken, Skaraborgs län. Gift 1841-10-06 på Ruder med kaptenen Gustaf Jakob de Laval, född 1802, död 1888.
 • Hans August, född 1821 på Ruder. Kapten. Död 1870. Se Tab. A3.
 • Johanna Gustava, född 1823-07-12 på Ruder, död 1886-11-29 i Enköping. Gift 1850-09-13 på Ruder med sin kusin lantbrukaren Lars Carl Ture Emanuel Granfeldt från Dal, nr 1179, född 1816, död 1897.
 • Nils Gustaf, född 1825 på Ruder. Ryttmästare. Död 1905. Se Tab. A4.
 • Sofia Augusta, född 1830-05-22 på Ruder, död 1920-09-30 på Eka. Winslöfs förs., Kristianstads län ]]. Gift 1860-12-30 på Ruder med godsägaren, föreståndaren för Klagstorps lantbruksskola, Skaraborgs län, RVO, Peder Johan Julius Dyrssen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1847 med Gustava Vilhelmina Hagerman, född 1825, död 1858), född 1820-02-28 i Altona, död 1886-05-05 på Klagstorp.

TAB A3

Hans August (son av Hans, tab A2), född 1821-01-25 Ruder. Volontär vid Västgöta regemente 1838-09-08. Furir vid Skaraborgs regemente 1841-05-14. Officersexamen 1842-05-06. Underlöjtnant vid Hallands infanteribataljon 1843-10-11. Löjtnant 1858-07-17. Kapten 1868-09-08. RSO 1869-07-29. Död 1870-10-01 Kliened. Gift 1849-09-26 i Jönköping med Hilda Aurora Catharina Cederstam, född 1823-11-06 i Jönköping, död i Jönköping 1875-01-07, dotter av hovrättsrådet Johan Gustaf Cederstam, och Ulrika Charlotta Arnell.

Barn:

 • Hilda Augusta Charlotta, född 1850-10-09 på Kliened. Död 1935-01-14 i Nyköping. Gift 1911-11-14 i Stockholm (Skövde förs., vb) med kyrkoherden i St. Mellösa pastorat av Strängnäs stift, kontraktsprosten, LNO, Anders Gustaf Brandel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1878-08-26 med Selma Dorotea Mellström, född 1854-12-12 i Katrinenäs prästgård, Södermanslands län, död 1907-09-06 i St. Mellösa prästgård, dotter av kyrkoherden i Gåsinge pastorat av Strängnäs stift Carl August Mellström och Johanna Christina Stenmark), född 1846-09-24 i Våmbs socken, Skaraborgs län, död 1931-02-01 i Stora Mellösa förs., Örebro län (db nr 6).
 • Hans Axel Conrad, född 1851-11-12 på Kliened. Död 1931-10-01 i Stockholm (S:ta Clara, db 109) och utslocknade honom denna kommendörsrätt på svärdsidan. Kadett vid Karlberg 1871-09-13. Utexaminerad 1875-03-31. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1875-04-09. Löjtnant 1881-06-03. Intendentsaspirant 1883. Kapten 1894-11-02. RSO 1898-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1905-04-26. Äger Udden i Flisby socken, Jönköpings län. Gift 1895-09-24 i Eskilstuna kyrka med Anna Maria Catharina Naesman, född 1873-04-03 i Flisby, dotter av fabrikören Erik Augustinus Naesman och Emma Dahlberg.
 • Sigrid Anna Margareta, född 1854-02-03 på Kliened, död 1872-01-03 i i Jönköping.
 • Nils August Gustaf Rupert, född 1855-03-27 på Kliened. Civilingenjör. Informationsofficer i min- och torpedväsendet i brasilianska flottan. Kaptenlöjtnants n. h. o. v. Återflyttade till Sverige. Död 1925-10-02 i Skövde (Frösne förs., Skaraborgs län, db). Gift 1896-12-30 i Pittsburg i Amerika med Mary Baillie Bailey, född 1869-07-18 i New York.
 • Sofia Gustava Ulrika, född 1856-04-11 på Kliened, död 1856 på Kliened.

TAB A4

Nils Gustaf (son av Hans, tab A2), född 1825-10-30 Ruder. Furir vid Skaraborgs regemente 1841-09-20. Avsked 1846-02-10. Sergeant vid livregementets husarkår 1846-02-17. Officersexamen 1846-07-09. Underlöjtnant 1847-09-10. Löjtnant 1855-09-13. Ryttmästare 1864-03-01. RSO 1869-07-29. RDDO 1869-08-03. Avsked 1876-05-19. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1877. RNO 1888-12-01. KVO2kl 1890-12-01. KVOlkl 1896-12-01. Död 1905-04-29 på sin egendom Ruder. Gift 1862-08-14 i Hjo kyrka med Anna Sofia Eleonora Sjöqvist, född 1841-03-18 Grönbo, död 1893-07-22 i Stockholm, dotter av bruksägaren Gustaf Sjöqvist och Emma Ottiliana Heijkenskjöld.

Barn:

 • Emma Augusta Sofia Charlotta, född 1863-05-09 på Ruder. Gift på Ruder 1883-12-21 med sin fasters styvson, före detta landshövdingen i Värmlands län, förutv. statsrådet och chefen för sjöförsvarsdepartementet, KmstkNO, KSOlkl mm, Gerhard Dyrssen, född 1854-02-18 Fenneslunda. Äger Ruder. Död 1938-04-03 i Stockholm.
 • Anna Maria Gustava, född 1864-07-19 på Ruder. Gift på Ruder 1887-08-14 med sin kusin och svågers halvbroder, ryttmästaren i skånska dragonregementets reserv, RSO, Hans August Dyrssen, född 1862-03-12 Klastorp, död 1924-11-30 i Ystad och begraven 1924-12-06 i Kyrketorps kyrka (Vinslöfs förs., Kristianstads län; db)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: