:

Schulman nr 176

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Schulman nr 176

Naturaliserad 1634, introducerad 1634.

Ätten skall enligt en familjetradition hava inkommit till Estland med konung Valdemar Seier, då denne i början av 1200-talet erövrade detta land. Godset Thomel på ön Ösel torde tillhört medlemmar av ätten redan 1323 såsom län, men blev 1495 av ordensmästaren Volter von Plettenberg skänkt under frälse villkor till Henrik Schulman, ättens förste med säkerhet kände stamfader. Dennes sonson Anton hade sönerna Henrik och Otto. Henriks son Otto naturaliserades och introducerades som svensk adelsman 1634, men med en dennes sonsons son Lennart Otto (tab 5, nedan) utdog denna introducerade gren av ätten 1717. Förstnämnda Otto Schulman (se nedan tab 6) blev förutom till Otto, fader till Henrik Schulman, vilken förekommer som mannrichter i Wierland och ägare av Hackeweid i Maria Magdalenen socken 1619–1648, sedermera lantråd i Estland och död 1658. I sitt gifte med Hedvig von Taube hade han flera söner, bland dem Johan Gustaf till Nova Bura i Ingermanland, vilken på riddarhusgenealogien felaktigt uppgives vara son till den introducerade Otto von Schulman. Gift med Elisabet Cronman, hade denne Johan Gustaf bland flera söner en vid namn Henrik Johan, kapten vid garnisonsregementet i Narva och kommendant i Koporie, död 1701, i gifte med Elisabet Johanna Apolloff, efterlämnande endast tvenne döttrar, vilken på riddarhusgenealogien förblandats med sin syssling och namne, Henrik Johan Schulman (tab 6). Genom detta dubbla misstag blev det möjligt för den sistnämndes son Otto Christoffer att vid 1738 års riksdag taga säte och stämma på riddarhuset såsom medlem av den då utdöda ätten nr 176, och hans avkomlingar hava sedan ostört fått bibehålla detsamma. Detta förhållande har anmärkts redan av Wrangel-Bergström i Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 och ytterligare utretts av fru J. Ramsay i hennes arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. I Finland fortlever en gren av ätten, härstammande från Otto Christoffers broder Gustaf Johan (se Wasastierna) och från en av Johan Gustaf Schulmans till Nova Bura söner Joachim Niklas, som enligt riddarhusgenealogien efterlämnade allenast en dotter, härstammar enligt estländska riddarhusstamtavlan en i Ryssland eller i rysk emigration levande gren av släkten. Andra grenar, härstammande från Henrik Schulmans till Hackeweid son Otto Vilhelm hava immatrikulerats på riddarhusen i Estland under nr 50, i Livland under nr 51 och på Ösel under nr 82. På riddarhuset i Finland immatrikulerades ätten 1818 under nr 13 bland adelsmän och en medlem av denna ättegren, som i början av innevarande århundrade överflyttade till Sverige, erhöll den 1912-07-16, under riddarhusgenealogiens förutnämnda oriktiga förutsättningar, tillstånd att återinträda i den 1717 utdöda svenska adliga ätten Schulmans rättigheter på svenska riddarhuset.

TAB 1

Henrik Schulman,, herre till Thomel i Peude socken på Ösel, vilket gods han 1495-10-07 erhöll av ordensmästaren Volter von Plettenberg. Död före 1527. Gift med Birgitta von Schmelling.

Barn:

 • Henrik Schulman, arvherre till Thomel, där han nämnes 1560–1570.

Barn:

 • Anton Schulman, arvherre till Thomel och herre till Ropacka i Karris socken, också på Ösel, vilket sistnämnda gods han erhöll genom sitt gifte. Gift 1530 med Magdalena von Taube, dotter av Robert von Taube och Margareta Drolshagen.

Barn:

 • Otto Schulman, född 1547. Mannrichtsassessor. Död före 1614. Se Tab. 6.

TAB 2

Henrik Schulman, (son av Anton Schulman, tab 1), arvherre till Thomel och Ropacka. Landrichter och lantråd på Ösel. Dömdes såsom svensksinnad av danska regeringen till döden 1612-10-17 och avrättades 1613 i Köpenhamn, varjämte hans gods förklarades förbrutna. Gift 1:o med Anna von Lode, dotter av Rutger von Lode, till Errides, och Catharina von Taube af huset Maart. Gift 2:o 1600 med Margareta von Bremen, dotter av Hans Ottosson von Bremen, till Maydel, och Dorotea Evertsdotter von Delwig. Gift 3:o med Agneta von Ungern, död 1657-08-30 på Ropacka och begraven i Karris kyrka på Ösel, dotter av Reinhold von Ungern och Anna von Lode.

Barn:

 • 2. Otto Schulman, naturaliserad Schulman, arvherre till Thomel och Ropacka, vilka restituerades till honom 1646-03-03, men som av arvingarna försåldes till Matthias Stackelberg 1671 (F. von Buxhövden. Geschichte der Oeselschen Landgüter (1857).), samt herre till Brandsnäs i Torpa socken, Östergötlands län och Svärtinge i Östra Eneby socken, Östergötlands län, vilka han erhöll med sin fru, ävensom Lydershagen och Elmenhorst i Vor-Pommern. Född 1601-09-29 på Ösel. Pikenerare vid konung Gustaf II Adolfs livregemente 1618. Fänrik vid konung Gustaf II Adolfs livregemente 1618. Konungens hovjunkare 1619. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1621. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1624. Ryttmästare 1626 efter slaget vid Wallhof. Major 1626. Överstelöjtnant 1627. Naturaliserad svensk adelsman 1634 (introducerad 1634 under nr 176). En av bärarna vid konungens likbegängelseprocess. Överste för ett regemente av fyra kompanier finnar, två kompanier värmländingar och två kompanier närkingar 1635. Avsked från regementet för sjukdom 1643. Överkommendant i Leipzig och Pleitzenburg 1643. Erhöll 1645-12-18 sin faders indragna gods på Ösel med resolution 1646-03-03. Förstorade väsentligt Thomel genom köp av 11 1/2 hakar i Masicks amt från Jakob De la Gardie. Avsked 1647-06-20 med årlig pension av 1,000 daler samt exspektans på guvernementet Ösel. Överkommendant i Stralsund och Vor-Pommern 1648-06-10. Död 1653-11-24 i Stockholm och jordfäst 1654-04-23 i S:t Johannes kyrka, Norrköping, men sedan förd till familjegraven i Östra Eneby kyrka, varest hans vapen fanns till kyrkans brand 1719. Han blev i en träffning vid Marienburg 1626 skjuten tvärt igenom kroppen men läkt och deltog sedan med regementet i alla dess krigsoperationer under polska kriget. Gift 1630 med Anna Catharina von Mörner, död 1671 på Svärtinge och jordfäst 1671-07-23 i Norrköping, dotter av hovmarskalken Bernt Didrik von Mörner och Anna von der Grunau.

Barn:

 • Beata, död 1706 i Jönköping, bisatt 1706-05-12 och begraven 1706-09-02. Gift med sin moders kusin generallöjtnanten och landshövdingen Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, född 1623, död 1685.
 • Leonard, född 1644. Överstelöjtnant. Död 1677. Se Tab. 4.

TAB 3

Adam, (son av Otto Schulman, naturaliserad Schulman, tab 2), till Svärtinge i Östra Eneby socken, Östergötlands län. Student i Greifswald 1652-04-21. Efter hemkomsten från utrikes resor i svensk krigstjänst vid armén i Bremen 1666 (At (L).). Var löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1669 och 1670 (At (KrA).). Överstelöjtnant vid överste Örneklous Hälsinge tremänningsinfanteriregemente 1675-06-10. Levde 1680 men var död 1687. Gift 1676-01-20 i Arboga med friherrinnan Christina Posse af Hedensund, född 1652-08-15, död 1724-05-16 på Svärtinge, dotter av riksrådet och presidenten friherre Gustaf Posse af Hedensund, och hans 1:a fru Maria Eleonora Banér, friherrinna Banér.

 • Dotter:
 • Anna Märta, till Svärtinge samt Kimstad i Östra Eneby socken, Östergötlands län, död 1718-11-16 på Svärtinge. Gift på Svärtinge 1698-10-02 med översten Adolf Johan Hilchen, född 1663, död 1732.

TAB 4

Leonard, (son av Otto Schulman, naturaliserad Schulman, tab 2), till Brandsnäs i Torpa socken, Östergötlands län och Leonardsberg i Östra Eneby socken, Östergötlands län. Född 1644. Student i Greifswald 1652-04-21. Efter hemkomsten från utrikes resor i krigstjänst vid svenska armén i Bremen 1666 (At (L).). Överstelöjtnant vid ett infanteriregemente. Död 1677 i Skåne under kriget och begraven i familjegraven i Östra Eneby kyrka, varest hans vapen fanns före kyrkans brand 1719. Gift 1670 med friherrinnan Görvel Christina Gyllenstierna af Lundholm, född 1646, död 1708 på Leonardsberg och begraven 1708-07-14 i Östra Eneby kyrka, dotter av överstelöjtnanten friherre Carl Gyllenstierna af Lundholm, och Sidonia Mannersköld. 'Hon var lärd och språkkunnig samt sysselsatte sig mera med studier, jakt och ridderliga idrotter än med fruntimmersslöjder och skall hava utmanat överstelöjtnanten David Kohl på duell, för det denne vågat fria till och gifta sig med hennes kusin, Görvel Nilsdotter Gyllenstierna till Kurumsnås.'

Barn:

 • Otto Henrik, född 1672. Ryttmästare. Död 1702. Se Tab. 5
 • ? Hedvig Lovisa, död ogift.

TAB 5

Otto Henrik, (son av Leonard, tab 4), till Brandsnäs och Leonardsberg. Född 1672-09-29 Kurumsnås (enligt annan uppgift 1671-09-29, i Norrköping) . Bevistade kampanjen vid 1690. Löjtnant vid regementet Royal Allemand i fransk tjänst 1692. Avsked 1694-03-12. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1696-11-13. Kaptenlöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1700-01-26. Ryttmästare 1700-07-18. Stupade 1702-03-14 vid Daruniszki vid Memelfloden 'efter ett förtvivlat fäktande nedergjord av Wisnowieckis parti.' Hans vapen fanns före 1719 års brand i Östra Eneby kyrka. Gift med Christiana Appelgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1718 med överstelöjtnanten Erik Axel Ekehielm, född 1682, död 1737), född 1672, död 1741-06-13, dotter av direktören Nils Appelgren, och Catharina Gyldenklou.

Barn:

 • Carl Fredrik, uppgives hava blivit fänrik och dött i yngre år.
 • Lennart Otto, född 1701-06-06 Fålberga Student i Uppsala 1712-03-21. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1717-10-25. Drunknade 1717-12-12 i Motala ström vid Eksund i Borgs socken, Östergötlands län och begraven i familjegraven i Östra Eneby kyrka, varest hans vapen fanns före kyrkans brand 1719. Med honom utdog den svenska adliga ätten Schulman.
 • Den år 1738 på riddarhuset inkomna ättegrenen, vilken icke härstammar från den 1634 naturaliserade Otto Schulman.

TAB 6

Otto Schulman (översiktstab 2 och 4, son av Anton Schulman, tab 1) till Maydell i Luggenhusens socken, Estland, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1547. Mannrichtsassessor i Wierland 1583 och ännu 1600. Ledamot av riddarhusutskottet i Wierland 1599-03-09. Död före 1614-07-20. Gift 1:o med N. N. Haslfer. Gift 2:o med Anna von Bremen, dotter av Hans Ottosson von Bremen och Dorotea von Delwig.

Barn:

 • Otto Schulman, till Kupnal, i S:t Jacobi socken, Estland, vilket han köpte av kronan (Finlands statsarkiv, Biografica Schulman (medd. av arkivarie R. Rosén). 1641-09-07, samt Reggafer i Ampels socken och Kersel i Klein Marien socken, vilka båda han dock 1631-02-26 överlät till sin styvson Hans Paykull, ävensom Järvenkylä i Vederlaks socken och Onkamaa i Vekkelaks socken, Finland, vilka båda han erhöll i donation under Norrköpings besluts villkor 1649-05-20. Kom i tjänst 1601. Kornett. Var assessor i Wierland 1620, 1631 och 1633. Gjorde 1651-07-07 testamente till sin ende son Otto. Död 1651. Gift med Barbara von Taube, som levde 1646 men icke omnämnes i testamentet 1651, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Henrik Paykull).

Barn:

 • Otto Schulman, arvherre till Kupnal samt herre till Kerrefer i Turgels socken, Estland, Kaesel i Goldenbecks socken, Estland och Lepna i Wesenbergs socken, Estland. Född 1620. Kapten vid västra Viborgs läns infanteriregemente 1651. Erhöll konfirmerat på säterifrihet för Järvenkylä 1670-07-11. Kallas major 1681. Deltog i riksdagen i Stockholm 1697, ehuru hans ättegren icke var introducerad. Död 1699. Gift 1647 med Anna von Wolframsdorf, dotter av Christoffer von Wolframsdorf och Elisabet Lewenwolde.

Barn:

 • Henrik Johan Schulman, arvherre till Kaesel. Fänrik vid Björneborgs läns infanteriregemente 1670-07-21. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1676-06-18. Kapten vid Viborgs läns dragonregemente 1678-03-16. Kapten vid Viborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-12-07. Major vid Viborgs läns ordinarie infanteriregemente 1711-02-08. Död 1711. Han har på riddarhusgenealogien förblandats med sin sonlös avlidne syssling och namne, kaptenen och kommendanten Henrik Johan Schulman, död 1701, vilkens fader, kaptenen Johan Gustaf Schulman med orätt på riddarhusgenealogien upptagits såsom son till den introducerade översten Otto Schulman (se historiken). Gift 1694-01-09 i Reval med Anna Dorotea Elers, död änka 1711 i Ummejoki by i Elimä socken och begraven i Elimä kyrka (Wä.), dotter av överstelöjtnanten Fredrik Elers.

Barn:

 • Otto Christoffer Schulman, född 1698. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1718-12-17. Konfirmationsfullmakt 1720-02-17. Löjtnants karaktär 1726-03-05. Avsked 1726-03-05. Död 1771-09-21 på sitt rusthåll Lautsia i Hauho socken, Finland. Han tog vid 1738 års riksdag säte och stämma på riddarhuset såsom medlem av den då utdöda introducerade ätten Schulman. Gift 1:o 1722-02-19 i Helsingfors med Maria Elisabet Brunow i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710-10-16 med kronolänsmannen i Sääksmäki Hans Korpman, död 1721), död 1725, dotter av ryttmästaren Gustaf Adolf Brunow, och hans 2:a fru Anna Maria Ehrenprijs, av en adlad men ej introducerad ätt. Gift 2:o 1726-04-02 med Margareta Helena Sass, född 1708-09-24, död 1768-07-26, dotter av kaptenen Reinhold Sass, och Anna Magdalena Boije af Gennäs.

Barn:

 • 2. Otto Reinhold, född 1726-12-07. Volontär vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1743-09-20. Korpral vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1743-10-00. Furir 1748-03-01. Förare 1756-06-00. Sergeant 1757-08-11. Fältväbel 1764-11-23. Avsked 1779-05-08. Fänrik. Död ogift 1785-06-27 och begraven i Hauho kyrka.
 • 2. Henrik Johan, född 1727. Levde utan tjänst. Död ogift 1774-07-25 och begraven i Hauho kyrka
 • 2. Anna Maria, född 1729-12-12, död 1801-10-20 på Lemmettylä rusthåll i Luopiois socken. Gift med kaptenen vid Tavastehus' infanteriregemente Johan Henrik Ammondt, född 1723-08-10, död 1785-01-26 Heikkilä
 • 2. Carl Fredrik, född 1731. Kapten. Död 1805. Se Tab. 7.
 • 2. Helena Juliana, född 1733, död 1809-03-08 i Idensalmi socken. Gift med fänriken vid Tavastehus' infanteriregemente Joakim Fredrik Thilman, född 1723-11-10, död 1777-02-26.
 • 2. Gustaf Robert, född 1739. Fänrik. Död 1814. Se Tab. 19.

TAB 7

Carl Fredrik, (son av Otto Christoffer Schulman, tab 6), född 1731-02-01 i Hauho socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1747. Korpral vid Nylands dragonregemente 1748-07-03. Furir 1750-08-11. Sergeant 1754-12-05. Fältväbel 1759-06-30. Kornett och premiäradjutant 1762-05-26. Löjtnant 1777-04-23. Avsked 1778-02-18. Kapten. Död 1805-11-26 på Lautsia rusthåll i Hauho socken. Gift 1767-04-12 med Ebba Christina Thilman, född 1733, död 1823-04-25 på Lautsia, dotter av kaptenen Joakim Vilhelm Thilman.

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1768. Major. Död 1830. Se Tab. 8
 • Ebba Fredrika, född 1771-01-19, död 1843-11-27 i Raumo. Gift 1796-10-15 med överstelöjtnanten, RSO, Adolf Joakim Borgenström, född 1766-06-08 i Hauho socken, död 1835-05-13 på Kaloinen i Rengo kapellförs
 • Carl Fredrik, född 1773. Överste. Död 1849. Se Tab. 12

TAB 8

Otto Vilhelm, (son av Carl Fredrik, tab 7), född 1768-04-09 i Sysmä socken. Korpral vid Nylands dragonregemente 1778-07-09. Kornett vid Nylands dragonregemente 1787-06-30. Bevistade finska kriget 1788–1790 och erhöll under finska kriget Svensksundsmedaljen. Löjtnant 1801-06-16. Bevistade jämväl finska kriget 1808–1809. Kapten i armén 1809-02-09. Majors avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 13 bland adelsmän. Död 1830-05-10 på Lautsia rusthåll i Hauho socken. Gift 1810-06-19 med Lovisa Vilhelmina Gardiemeister, född 1791-06-07, död 1879-11-15 i Hauho socken, dotter av vice häradshövdingen Johan Vilhelm Gardiemeister, och Sofia Eleonora Savenius.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina Sofia, född 1811-03-23, död 1883-04-21 i Tavastehus. Gift 1834-01-19 på Lautsia med stadsarkitekten Viktor Erik Amadeus Bosin, född 1805, död 1862.
 • Otto Edvard, född 1812-09-27. Sergeant vid finska jägarregementet 1825-06-28 placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Underfänrik vid 5. finska skarpskyttebataljonen 1827-05-27. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Bevistade polska fälttåget 1831. Erhöll RS:tGO:s soldatkors 1831-11-29. Porte-épéefänrik 1831-12-31. Död 1832-01-19 i köpingen Birsche i Litauen.
 • Emilia Charlotta, född 1817-01-01, död 1818-01-16.
 • Carl Leonard, född 1818. Major. Död 1880. Se Tab. 9
 • Viktor Vilhelm, död två dagar gammal.
 • Viktor Vilhelm, född 1824-03-18, död 1838-02-01 på Lautsia.

TAB 9

Carl Leonard (son av Otto Vilhelm, tab 8), född 1818-08-06 på Lautsia. Student i Helsingfors 1836-03-31. Underofficer på extra stat vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1843-02-07. Fänrik vid 2. ryska skarpskyttebataljonen 1844-08-13. Underlöjtnant vid 2. ryska skarpskyttebataljonen 1845-01-22. Löjtnant 1848-07-31. Bevistade ungerska fälttåget 1849 och erhöll medaljen härför. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon med underlöjtnants grad 1851-04-02. Löjtnant livgardets finska skarpskyttebataljon 1851-12-18. Avsked 1852-03-18. Åter i tjänst vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon med stabskaptens grad 1854-12-09. Kapten 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-07-30. RRS:tStO3kl 1861-03-10. Majors avsked 1868-06-20. Död 1880-03-25 i Tavastehus. Gift 1855-03-01 i Helsingfors med Lovisa Heliodora Forssman, född 1832-05-20 i Helsingfors, död 1914-02-18 i Tavastehus, dotter av lagmannen Carl Samuel Forssman och Sofia Maria Ahrenberg.

Barn:

 • Alma Lovisa Sofia, född 1855-12-11. Lärarinna vid straff- och arbetsfängelset i Tavastehus 1881. Första lärarinna vid straff- och arbetsfängelset i Tavastehus 1896-12-00. Hugnad med en briljanterad brosch 1909-04-11. FinlVR tecken 1920-12-00.
 • Otto Carl Hjalmar, född 1857. Filosofie licentiat Se Tab. 10.
 • Naema Lovisa Leontina, född 1858-07-18, död 1866-02-09.
 • Carl Edvard Alfons, född 1860-04-22. Elev vid polytekniska skolan i Helsingfors. Död ogift 1886-05-14 i Helsingfors.
 • Alfhild Maria Lovisa, född 1862-01-06, död 1862-01-29.
 • Allan Carl Valdemar, född 1863-01-20. Arkitekt. Se Tab. 11
 • Ellen Hulda Lovisa, född 1864-02-17 på Lautsia. Gift 1885-11-14 i Tavastehus med generalmajoren Fredrik Vilhelm Selin, född 1849-02-20 i Viborg, död 1922-07-26 i Helsingfors.
 • Ossian Carl Leonard, född 1865-09-02, död 1884-02-20 i Tavastehus.
 • Max Carl Verner, född 1869-01-02 på Lautsia. Student i Helsingfors 1888-05-24. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1890-06-12. Andre revisor i revisionskontoret i Finland 1897-02-01. Drunknade ogift 1901-09-01 under seglats utanför Villinge i Helsinge socken.
 • Hanna Lovisa Vilhelmina, född 1871-03-18, död 1873-09-14.

TAB 10

Otto Carl Hjalmar (son av Carl Leonard, tab 9), född 1857-04-26 Lautsia Student i Helsingfors 1876-05-24. Filosofie kandidat 1881-05-30 och promoverad filosofie magister 1882-05-31. Lektor i naturalhistoria och geografi vid reallyceet i Tammerfors 1891-07-08. Filosofie licentiat 1908-04-23. Överlärare i naturalhistoria och geografi vid svenska normallyceet i Helsingfors 1911-09-08. RFinlVRO1kl 1921-12-31. Avsked 1925-09-01 promoverad jubelmagister 1932-05-31. Äger del i Stortötar gård i Lojo socken samt villan Rantala i Hauho socken. Gift 1892-12-03 i Helsingfors med Hedvig Matilda Rein, född 1871-08-03 i Lojo socken, dotter av professorn och tillförordnad vice kanslern vid Helsingfors universitet, verkliga statsrådet Carl Gabriel Thiodolf Rein, finska adliga ätten nr 232, och Hedvig Maria Sofia Florin.

Barn:

 • Elsa Lautsia, född 1895-06-05 i Helsingfors. Anställd vid Helsingfors aktiebanks filial i Helsingfors.
 • Otto Gabriel Leonard, född tvilling 1896-07-22 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1916-05-13. Elev vid tekniska högskolan i Helsingfors 1916. Reservfänrik 1919-04-05. Diplomingenjör 1922-04-11. Reservlöjtnant 1929-05-23. Reservingenjörlöjtnant 1930-05-30. FFrKMM m sv. Anställd vid Finlayson & C:o aktiebolag, bomullsfabrik i Tammerfors.
 • Carl Willy Edvard, född tvilling 1896-07-22 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1916-05-13. Filosofie kandidat 1921-03-18. Agronomexamen 1921-04-30. Promoverad filosofie magister 1923-05-31. Äger del i Hilivola i Riihimäki socken.
 • Hedvig Beata Sofia Lovisa, född 1904-01-20 i Helsingfors. Musiklärarinna.

TAB 11

Allan Carl Valdemar (son av Carl Leonard, tab 9), född 1863-01-20 på Lautsia. Student i Helsingfors 1884-05-28. Utexaminerad arkitekt från polytekniska institutet i Helsingfors 1889-05-31. Extra arkitekt hos överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1889. Praktiserande arkitekt i Viborg 1897. Andre arkitekt hos överstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland 1915-03-12. Föreståndare för länsbyggnadskontoret i Viborgs län 1915-03-16. RFinlVRO1kl 1919-05-16. RNO 1925. Avsked 1932-01-00. Gift 1903-07-18 i Viborg med Ellen Maria Ahrenberg, född 1880-01-08 i Viborg, död i Viborg 1929-01-28, dotter av stadskamreraren i Viborg Carl Erik Ahrenberg och Berta Maria Becker.

Barn:

 • Folke Erik Leonard, född 1904-08-15 i Viborg, liksom syskonen. Student vid svenska lyceet i Viborg 1922. Fänrik vid karelska gardesregementet 1925. Fänrik vid flygkåren 1925. Död ogift 1927-02-23 vid flygolycka nära Viborg.
 • Tauno Veli Christer Brode, född 1906-02-04 i Viborg. Student vid svenska lyceet i Viborg 1924-05-31. Diplomingenjör från tekniska högskolan i Helsingfors 1931.
 • Ellen Margareta, född 1908-07-06 i Viborg. Student 1927. Utexaminerad från handelshögskolan 1929. Anställd hos firman Bruno Procopé i Viborg.

TAB 12

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 7), född 1773-01-28 i Orimattila socken. Sergeant vid arméns flotta 1783-09-09. Fänrik vid arméns flotta 1788-08-03. Undergick fullständig sjöofficersexamen 1794. Löjtnant 1796-07-31. Kapten vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-04. Kompanichef vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1805. Majors avsked ur svensk tjänst 1810. Major och kompanichef vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Major och bataljonschef vid 3. finska jägarregementet 1815-06-02. Överstelöjtnant och bataljonschef vid 1. finska infanteriregementet 1819-09-11. Transporterad till 2. finska infanteriregementet 1820-02-16. Chef för finska undervisningsskarpskyttebataljonen 1820–1822. Chef för finska jägarregementet 1822-06-18. Chef för 3. brigaden av finska militären 1827-03-17. RRS:tAO2kl 1830-08-00. Överstes avsked 1831-02-22. Död 1849-01-11 Illby Han bevistade på örlogsflottan kriget i Finland 1788–1790 och därunder förefallna sjöslag samt sjökampanjen mot engelska flottan i svenska skärgården 1800. Tjänstgjorde vid krigsutbrottet 1808 på Sveaborg och blev vid fästningens övergång 1808-05-03 fången hos ryssarna samt förd till Rostov i guvern. Jaroslav, men fick på avgivet hedersord återvända till Finland 1809. Gift 1807-03-12 Kalkis

Barn:

 • Christina Andreetta Fredrika, född 1807-12-27, död 1836-03-25 i Borgå. Gift 1832-09-02 Gammelgård
 • Carl Axel Vilhelm, född 1809-11-19, död 1811-05-13 på Kalkis.
 • Emilia Charlotta Fredrika, född 1811-10-08 på Kalkis, död på Kalkis 1811-10-17.
 • Augusta Charlotta Adamina, född 1812-10-22, död 1835-12-25 i Kuopio. Gift 1833-09-03 på Gammelgård med guvernören Gustaf Adolf Ramsay, i hans 1:a gifte, född 1794, död 1859.
 • Fredrika Carolina Sofia, född 1814-10-22, död 1824-05-30 på Gammelgård.
 • Emilia Henriette Fredrika, född 1816-06-25, död ogift 1883-11-30 i Helsingfors.
 • Alexandrine Louisa Fredrika, född 1817-10-01, död 1841-12-22 i Kronstadt. Gift 1837-07-18 i Borgå med sin systers svåger, prosten och kyrkoherden i Vasa och Mustasaari förss pastorat Otto Vilhelm Ehrström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1845-05-30 med Emelie Antoinette Baeckman, född 1823-04-01, död 1899-03-20, dotter av Fredrik Vilhelm Baeckman och Sofia Elisabet Schatelowitz), född 1806-07-18 i Kronoby socken, död 1871-04-17 på Haga kyrkoherdeboställe i Mustasaari socken.
 • Alexander Leonard Carl, född 1819. Generallöjtnant. Död 1890. Se Tab. 13.
 • Elise Ottiliana Fredrika, född 1822-09-09 på Gammelgård, död ogift 1905-09-05 i Helsingfors och begraven i Borgå.

TAB 13

Alexander Leonard Carl, (son av Carl Fredrik, tab 12), född 1819-09-16 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1832-02-17. Fänrik vid livgardets Semenovska regemente 1839-09-03. Underlöjtnant 1842-05-01. Kommenderad till tjänstgöring vid kejsarens pagekår 1844-02-16. Löjtnant 1845-04-27. Stabskapten 1848-04-23. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren 1848-10-27–1851-06-08. Kapten 1850-09-03. RRS:tAO3kl 1852-12-18. Kommenderad till modellinfanteriregementet 1854-07-17. Överstelöjtnant vid 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljonen och tillika kommendör för 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljonen 1854-07-20. Överste 1854-09-11. Kommendör för 8. (Nylands) finska skarpskyttebataljon 1855-12-19. För utmärkelse vid tillbakaslåendet av de förenade engelska och franska flottornas anfall på Brändö hamn och Gamla Karleby 1855-08-08 och 1855-09-02 RRS:tStO2kl m sv 1856-01-01. RRS:tStO2kl m kejs kr 1859-05-01 och RS:tAO2kl 1863-01-19. Kommendör för 25., smolenska, generaladjutanten, greve Adlerbergs infanteriregemente 1863-04-12. Deltog i polska fälttågen 1863 och 1864. RRS:tV1O4kl m sv o. r 1863-12-28 och S:tAO2kl m kejs kr o sv 1864-06-24. Erhöll jämväl den till minne av fälttåget instiftade medaljen. RRS:tV1O3kl m sv 1866-08-27. Generalmajor och adjoint hos chefen för 7. infanteridivisionen 1866-09-11. Adjoint bos chefen för 10. infanteridivisionen 1866-10-07. Erhöll som belöning för utmärkt tjänst egendomen Rabstein i Polen med fideikommissrättighet 1869-07-29. KÖFrJO m kr 1872-09-23. Kommendör för 1. brigaden av 10. infanteridivisionen 1873-09-11. RRS:tStO1kl s. d. och SrtAO1kl 1876-07-12. Tillförordnad chef för 8. infanteridivisionen 1877-02-10 och för 7. infanteridivisionen 1877-02-14. Tillförordnad chef för nyformerade 4. reservinfanteridivisionen 1877-08-12. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878 och erhöll den till minne härav instiftade medalj. Generallöjtnant och ordinarie chef för nyformerade 4. reservinfanteridivisionen 1878-01-13. Entledigad från ordinarie chef för nyformerade 4. reservinfanteridivisionen och placerad på arméinfanteriet 1879-04-24. Chef för 34. infanteridivisionen 1879-06-20. RRS:tV1O2kl 1880-03-26. Avsked 1882-08-15. Krigskommissarie i Vasa läns 1. uppbådskrets 1883-01-30–1886. Död 1890-09-25 i Helsingfors och begraven i Nastola socken. Gift 1845-09-11 med Paulina Glansenstierna, född 1822-12-31 Jokela

Barn:

 • Paulina Sofia Fredrika, född 1846-05-26 i S:t Petersburg. Gift 1865-09-13 i Helsingfors med brigadchefen, generalmajoren Vladimir Leontjev, född 1831, död 1877-10-16 i Jassy i Rumänien.
 • Helena Alexandra Eleonora, född 1847-08-09 på Jokela. Gift 1881-03-12 i Jaroslav med tullförvaltaren i Kaskö Adolf Teofil Stråhlman, född 1854-10-13, död 1897-04-?0.
 • Carl Adolf Maximilian, född 1849-10-04 i Fredrikshamn. Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Död 1866-08-24, i Kielce i Polen.
 • Carl Magnus Hugo, född 1850. Generalmajor. Död 1919. Se Tab. 14.
 • Carl Fredrik, född 1852-09-04 i Fredrikshamn. Elev vid kejsarens pagekår 1865-09-07. Kammarpage 1869-07-24. Fänrik vid livgardets litauiska regemente 1870-08-02. Transporterad till 37. jekaterinburgska, storfursten Alexei Alexandrovitj', infanteriregemente med löjtnants grad 1874-07-01. Stabskapten vid 37. jekaterinburgska, storfursten Alexei Alexandrovitj', infanteriregemente 1875-06-26. Tillförordnad adjutant vid 1. brigaden av 4. kavalleridivisionen 1876-01-27. Transporterad till 4., sedan 10., jekaterinoslavska dragonregementet 1876-06-06. Stadfäst som tillförordnad adjutant vid 1. brigaden av 10. kavalleridivisionen 1876-06-22. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878. RRS:tStO3kl m sv o ros 1878-04-24 och S:tAO3kl m sv o ros 1878-11-21. Erhöll jämväl den till minne av fälttåget instiftade medalj samt RumJK. Adjutant vid militärskolan i Sofia 1878-09-13–1879-01-17. RRumStjO 1878-11-21. Tillförordnad chef för 3. skvadronen av 10., jekaterinoslavska dragonregementet 1879-02-11. RRS:tStO2kl m sv 1879-10-14. Kapten 1880-03-01. Major 1881-02-12. Skvadronschef 1881-04-13. RRS:tAO2kl 1883-05-27. Överstelöjtnant 1884-05-18. Tillförordnad adjoint för ekonomiavdelningen hos regementskommendören 1889-03-06–1890-02-18. Tillförordnad yngre stabsofficer vid regementet 1889-04-19. Stadfäst som tillförordnad yngre stabsofficer vid regementet 1889-10-18. Transporterad till finska dragonregementet 1890-03-12. Adjoint för ekonomiförvaltningen hos regementskommendören 1890-04-09. Överste 1891-10-19. Placerad på finska militärens reserv 1892-05-25. Fästningsintendent i Novogeorgievsk och placerad på armékavalleriet 1893-02-15. RRS:tV1O4kl 1895-03-06 och 3kl 1898-05-18. Chef för novogeorgievska militärhospitalet med kvarstående som fästningsintendent 1899-07-08. Adjoint hos distriktsintendenten i Odessa militärdistrikt 1901-06-09. Generalmajor 1901-12-19. Distriktsintendent i kaukasiska militärdistriktet 1902-05-29. Död 1903-09-27 i Helsingfors och i Helsingfors begraven. Gift 1890-09-14 i S:t Petersburg med Catharina Jefremov, född 1862-01-28 i Suvalki i Polen, dotter av Paul Jefremov och Eugenie N. N.
 • Carl Rudolf Christer, född 1853-09-18 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1873-05-31. Volontär vid livgardets litauiska regemente 1876-07-04. Underofficer vid livgardets litauiska regemente 1877-12-09. Officersexamen vid 2. Konstantinovska militärläroverket 1878. Porte-épéejunkare vid regementet 1878-03-29. Fänrik vid keksholmska, kejsarens av Österrike, grenadjärregemente 1878-06-03. Bevistade fälttåget i Turkiet 1878 och erhöll den till minne därav instiftade medalj. Kommenderad till tjänstgöring vid livgardets litauiska regemente 1878-08-04. Transporterad till livgardets litauiska regemente 1880-02-25. Transporterad till 1. (Nylands) finska skarpskyttebataljon med löjtnants grad 1881-08-15. Bataljonsadjutant vid 1. (Nylands) finska skarpskyttebataljon 1881-12-14. RRS:tStO3kl 1885-08-05. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1887-03-18. Tillförordnad chef för 21. (Nyslotts) reservkompani 1887-03-28. Stabskapten 1888-12-21. Stadfäst som stabskapten 1889-01-18. Kapten 1897-04-13. Överstelöjtnants avsked 1899-04-12. Gift 1897-09-18 med Selma Carolina Rosina Margareta Borgström, född 1859-07-18 i Helsingfors, död i Helsingfors 1906-05-21, dotter av verkställande direktören i Föreningsbanken i Finland, jur. utr. kandidat Henrik Borgström och Selma Catharina Etholén, finska adlade ätten nr 226.
 • Carl Alarik, född 1854. Guvernementssekreterare. Död 1923. Se Tab. 15.
 • Carl Alexander, född 1856-03-07, död 1858-11-09 på Molnby i Borgå socken.
 • Carl Alexis Gustaf, född 1858-11-23 på Molnby, död 1861-05-03 i Borgå.
 • Carl Allan Knut, född 1860. Agronom. Död 1892. Se Tab. 16
 • Carl Artur Viktor, född 1861-09-12 i Borgå, död i Borgå 1862-07-07.
 • Sigrid Naema Maria, född 1865-07-18 i Helsingfors. Gift 1884-04-15 i Vasa med sin kusin, överdirektören, friherre Carl Ernst Wrede af Elimä, född 1850.

TAB 14

Carl Magnus Hugo (son av Alexander Leonard Carl, tab 13), född 1850-12-31 i Fredrikshamn. Kadett i Paulovska kadettkåren i S:t Petersburg 1861. Transporterad till 2. militärgymnasium 1863 och till kejsarens pagekår 1864-07-24. Kammarpage 1869-03-09. Fänrik vid livgardets litauiska regemente 1869-07-24. Underlöjtnant vid livgardets litauiska regemente 1874-04-12. Bataljonsadjutant 1876-01-03. Löjtnant 1876-03-09. Bevistade turkiska fälttåget 1877 och 1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet och S:tStO3kl m sv o ros. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medalj samt RumJK. Stabskapten 1878-09-11. Kompaniofficer vid finska kadettkåren 1881-04-03. Kapten 1883-09-11. RRS:tAO3kl 1885-08-05. Tillförordnad kompanichef vid kadettkåren 1885. Överstelöjtnants grad 1886-12-06. Överste 1889-04-21. RRS:tStO2kl 1890-09-11 och S:tAO2kl 1894-09-11. RRS:tV1O4kl 1895-10-04. Och 3kl 1897-12-18 generalmajors avsked 1902-08-17. Intendent för Borgå museum 1903, men avgick från denna befattning efter någon tid på grund av bortflyttning från staden. Död 1919-02-16 Grankulla Har av trycket utgivit krigshistoriska arbeten ävensom, tills. m. filosofie doktor Sigurd Nordenstreng, Finska kadettkårens elever och tjänstemän. Biografiska anteckningar 1812–1912. Gift 1886-06-18 med friherrinnan Augusta Helena Wrede af Elimä, född 1862-03-06 i Fredrikshamn, död 1923-04-28, dotter av generalmajoren friherre Alexander August Peter Wrede af Elimä, och hans 2:a fru Augusta Fredrika Cleve.

Barn:

 • Auda Helena, född 1888-11-04 i Fredrikshamn. Anställd vid Unionbankens i Finland huvudkontor i Helsingfors.
 • Margit Augusta Pauline, född 1892-02-11 i Fredrikshamn. Gift 1915-08-04 Wredeby
 • Mary Anne, född 1894-04-25 i Fredrikshamn. Anställd vid Nordiska föreningsbankens centralkontor i Helsingfors.

TAB 15

Carl Alarik (son av Alexander Leonard Carl, tab 13), född 1854-12-31 i Vekkelaks socken. Student i Helsingfors 1873-05-16. Anställd vid telegrafverket i Finland. Telegrafist vid Fredrikshamns station 1887-09-13. Transporterad till Helsingfors 1888-08-13. Återtransporterad till Fredrikshamn. Kollegieregistrator 1890-02-23. Transporterad till Helsingfors 1890-04-29. Avsked 1890-07-23. Post- och telegraftjänsteman av 6. klass 1891-07-04. Transporterad till Viborg 1892-05-11. Guvernementssekreterare 1894. Avsked 1894. Kontorschef hos Maskin- och brobyggnadsaktiebolag i Helsingfors. Kamrerare hos Maskin- och brobyggnadsaktiebolag i Helsingfors. Död 1923-02-10. Gift 1902-10-19 i Solna socken, Stockholms län med Tekla Ingeborg Zuleima Lindstein, född 1878-04-05 i Stockholm, dotter av provinsialläkaren, med. licentiat Frans Alfred Lindstein och Viktoria Winter.

Barn:

 • Eyvor Snöfrid Debora, född 1903-07-08 i Helsingfors, död i Helsingfors 1913-07-19.
 • Carl Agon Tönnes, född 1904-06-28 i Helsingfors. Kontorist.

TAB 16

Carl Allan Knut, (son av Alexander Leonard Carl, tab 13), född 1860-01-13 Molnby Lantbrukare. Död 1892-05-07 i Bogoroditj i guvern. Tula i Ryssland. Gift 1884-10-10 i Helsingfors med Anna Alexandra Carolina Stierncreutz, född 1851-02-28, död 1923-01-03 i Helsingfors, dotter av konteramiralen Zakarias Alexander Stierncreutz, och Sofia Palmqvist.

 • Barn;
 • Carl Håkan Stierncreutz, född 1885. Före detta godsägare. Se Tab. 17.
 • Pauline Sofia (Polly), född 1887-10-25 på godset Marino i guvern. Novgorod. Sjuksköterska. Var under världskriget 1914 och följande år anställd vid finska ambulansen. GM i S:tAO:s band. FFrM2kl. Gift 1920-04-29 i Torneå med provinsialläkaren, med. licentiat Hugo Gustaf Edvard Forssell i hans 2:a gifte, född 1874-03-26.
 • Carl Allan Morgan, född 1889. Tjänsteman. Se Tab. 18

TAB 17

Carl Håkan Stierncreutz, (son av Carl Allan Knut, tab 16), född 1885-10-13 Gumtäkt Kadett i Fredrikshamn 1900-06-18. Avgick från kadettkåren 1901. Befriad från undersåtliga förpliktelser i Finland 1906-01-04 och överflyttade till Sverige. Studentexamen 1906. Genomgick Kjellbergska gymnastikinstitutet 1907–1908. Svensk undersåte 1907. Innehade gymnastikinstitut i Wiesbaden och Frankfurt a. M. 1909–1911. Erhöll Kungl Maj:ts tillstånd att såsom medlem av svenska adliga ätten Schulman inträda i sina förfäders rättigheter på svenska riddarhuset 1912-06-16 (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1912-06-28). Innehade Flemma gård i Stjärnorps socken, Östergötlands län 1912–1915. Godsförvaltare i Tyskland 1915–1916. Svenska röda korsets legat i Ryssland (Turkestan) 1917–1918. Ägde St. Hamrum i Korsberga socken, Skaraborgs län 1919–1921. Överflyttade till Finland och ägde där Norrkulla i Esbo socken 1921–1929. Återflyttade till Sverige 1930. ÖRKHt2kl med krigsdekoration. BuchStjO. FinlMM. FFrm1kl. FMM m sv o. sp. Gift 1:o 1909-10-07 i Stockholm med Ann-Lisa Ericson från vilken han blev skild genom Södra Möres häradsrätts utslag 1931-10-27 (omg. 1934 med major J W Burman) född 1889-02-03 i Stockholm, Klara förs, dotter av vaktmästaren vid Stockholms förmyndarekammare Carl Robert Ericson och Hilma Falk. Gift 2:o 1934-01-28 med Gertrud Maria Lundgren, från vilken han blev skid genom Kalmar rådhusrätts utslag 1938-08-24, född 1894-10-18 i Chicago, USA. Dotter av godsägaren Artur Lundgren och Anna Hammar.

Barn:

 • 1. Barbro Anna Hilma Pauline, född 1910-07-31 i Stockholm. Äger jämte syskonen del i Olivehult i Kristianbergs förs, Östergötlands län. FFrK4klmsb. FFrM2kl. Gift 1:o 1931-07-31 i Grankulla, Köping, Finland, med godsägaren Gunnar Juslin, född 1903-03-12 i Esbo förs, Finland. Äger Norrkulla i Esbo förs, Finland. Gift 2:o 1948-12-04 med Björn Axel Backlund i hans 2:a gifte, född 1904-08-21 i Helsingfors. Med licentiat. Bruksläkare.
 • 1. Carl Bjerne Håkan (Carl-Håkan), född 1911-09-08 i Tysslinge socken, Örebro län. Fänrik i Gotlands infanteriregementets reserv. FMM m sv o. sp. FFrM2kl. Löjtnant i Gotlands infanteriregementets reserv 1945-11-02. Äger del i Olivehults säteri i Kristbergs socken, Östergötlands län. Gift 1944-12-02 i Björke kyrka Gotlands län (Visby förs, Gotlands län, vb nr 189) med kont. Eva Edith Elsie Jacobson, född 1921-04-22 i Smedjegårda i Björke. Banktjänsteman. Dotter av godsägaren Oscar Jacobson och Anna Cecilia Mårtensson.
 • 1. Ingrid Brita Sofia, född 1914-05-03 på Flemma gård i Stjärnorps förs, , Östergötlands län. Äger del i Olivehults säteri i Kristbergs socken, Östergötlands län. Gift 1938-06-03 i Helsingfors med argonomen, förvaltaren Auola

TAB 18

Carl Allan Morgan (son av Carl Allan Knut, tab 16), född 1889-06-09 i Bogoroditj i guvern. Tula. Tjänsteman först vid finska statsjärnvägarnes trävarukontor, sedan vid finska papperskontoret. FFrkrMM m sp. Gift 1917-07-15 i Jyväskylä med Tyyni Ilta Helena Krank född 1895-02-17 i Jakobstad. Dotter av yngre kommissionslantmätaren Carl Rudolf Krank och Anna Ella Helena von Essen af Zellie.

Barn:

 • Carl Allan Rudolf, född 1919-09-15 i Helsingfors. Se Tab. 18A
 • Carl-Magnus Morgan, född 1923-12-14 i Helsingfors.

TAB 19

Gustaf Robert, (son av Otto Christoffer, tab 6), född 1739-01-19. Volontär vid Björneborgs regemente 1754-07-21. Rustmästare vid Björneborgs regemente 1757-04-20. Sergeant 1772-04-03. Transporterad till Tavastehus läns regemente 1773-09-11. Avsked 1788-05-07. Fänriks karaktär 1790-03-25. Död 1814-03-23 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1:o 1771-12-31 med Brita Christina Schierping, död 1784-12-26 i Gustaf Adolfs socken, dotter av fältväbeln Peter Schierping. Gift 2:o 1791-07-07 med Helena Maria Silvan, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1815-12-15 med vice häradsbokhållaren Henrik Hardén i hans 2:a gifte), född 1769-05-08 i Sysmä socken, död 1834-07-22 i Hollola socken, dotter av ingenjören vid finska lantmäterikontoret Anders Silvan.

Barn:

 • 1. Otto Gustaf, född 1772-10-20. Kom i tjänst 1783. Förare vid Tavastehus' läns regemente 1788-05-07. Sergeant vid Tavastehus' läns regemente 1792-06-16. Fanjunkares avsked. Död ogift 1844-09-03 Storby
 • 1. Carl Robert, född 1774-08-13 Lautsia Kom i tjänst 1789. Furir vid Tavastehus' läns regemente (Finlands statsarkiv, Biografica Schulman (Medd. av arkivarien R. Rosén).) 1792-06-21. Fältväbel (Finlands statsarkiv, Biografica Schulman (Medd. av arkivarien R. Rosén).) 1802-06-29. Sergeant 1797-09-30. Fanjunkare 1806-06-10. Fänrik 1808-03-26. Deltog i finska kriget 1808–1809 och följde med den retirerande armén till Kalix. Avsked med fänriks grad 1811-03-12. Död ogift 1852-01-24 på Ylimäis Kökkölä i Gustaf Adolfs socken.
 • 1. Margareta Helena, född 1776-08-31 i Hauho socken, död 1855-03-09 på Pihtipudas kapellansboställe och begraven i Sumiais socken. Gift 1:o 1813-10-28 med sergeanten Gustaf Henrik Memssen. Gift 2:o 1816-12-19 med kaptenen vid Tavastehus läns regemente Henrik Johan Nohrström, född 1760-05-16 i Iittis socken, död 1824-06-18 i Pälkäne socken.
 • 1. Hedvig Louisa, född 1779-04-10, död 1779.
 • 1. Anna Helena, född 1780-03-23, död 1780-07-04.
 • 1. Peter Vilhelm, född 1781. Kapten. Död 1846. Se Tab. 20
 • 2. Anders Johan, född 1790. Sergeant. Död 1831. Se Tab. 21

TAB 20

Peter Vilhelm, (son av Gustaf Robert, tab 19), född 1781-05-11 i Gustaf Adolfs socken. Volontär vid Tavastehus' läns regemente 1795-07-04. Korpral vid Tavastehus' läns regemente 1795-07-24. Sergeant vid Savolaks fotjägarregemente 1804-04-30. Fältväbel vid Adlercreutzska regementet 1804-11-17. Fanjunkare vid Adlercreutzska regementet 1806-11-11. Fänrik vid Tavastehus' regemente 1808-07-12. Transporterad till Närkes och Värmlands regegemente 1811-03-19. Löjtnant vid Värmlands regemente 1812-07-14. Transporterad till Närkes regemente 1813-01-26. Kapten vid Närkes regemente 1823-06-28. Avsked 1830-12-27. Återflyttade till Finland. Död 1846-06-28 Storby Gift 1831-10-18 på Storby med Maria Fredrika Wikman, född 1785-07-14, död 1841-08-31 på Storby, dotter av vice häradshövdingen Anders Henrik Wikman och Maria Stenfelt. Gift 2:o 1843-09-24 med sin 1:a frus syster Alexandra Lovisa Wikman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1848-09-14 med kaptenen friherre Peter Fredrik Stierncrantz, i hans 3:e gifte, född 1794, död 1851), född 1812-04-02 död 1880-03-11 Ranta

Barn:

 • 2. Ottilia Carolina Vilhelmina (Helmina), född 1845-05-16, död 1915-12-16 på Storby. Gift på Storby 1864-08-07 med översten Henrik Viktor Streng, född 1830-09-06 i Heinola, död 1900-03-25 på Storby.

TAB 21

Anders Johan (son av Gustaf Robert, tab 19), född 1790-03-27 i Sysmä socken. Sergeant, sedan lantbrukare i Hollola socken. Död 1831-01-13 Lahtis Gift 1811-03-25 i Hollola socken, med bonddottern från Kutajoki i nämnda socken Maria Johansdotter, född 1789-05-02 död 1844-05-07.

Barn:

 • Anders Robert Magnus, född 1813 i Hollola socken. Rusthållare. Död 1869. Se Tab. 22.
 • Albertina, född 1815-04-24 i Hollola socken, död ogift 1868-06-07 i Hollola socken.
 • Margareta Sofia, född 1820-12-30 i Hollola socken. Gift 1839 i Nastola socken, med bondesonen i Nastola socken Carl Gustaf Seppälä.
 • Catharina Fredrika, född 1823-12-25 i Hollola socken, död 1839-04-18 i Hollola socken.

TAB 22

Anders Robert Magnus (son av Anders Johan, tab 21), född 1813-04-13 i Hollola socken. Var rusthållare i Hollola socken. Död 1869-04-04 på Lahtis. Gift 1833-06-16 med Ulrika Seppälä, född 1807-09-15, död 1878-09-28, dotter av bonden Tomas Karlsson Seppälä från Kukkila i Hollola socken och Anna Elisabet Jakobsdotter.

Barn:

 • Anders Johan, född 1837-09-13 i Hollola socken, död i Hollola socken 1838-01-06.
 • Anders Edvard, född 1841 i Hollola socken. Vice häradshövding. Död 1893. Se Tab. 23.
 • Amanda Fredrika, född 1843-09-29 i Hollola socken, död 1920-02-03. Gift 1871-03-31 i Hollola socken, med bonden Johan Arent Johansson från Ylistalo, död.
 • Vilhelm, född 1846 i Hollola socken. Hemmansägare. Död 1893. Se Tab. 24.
 • Maria Sofia, född 1850-06-06 i Hollola socken, död ogift 1868-12-29 i Hollola socken.

TAB 23

Anders Edvard (son av Anders Robert Magnus, tab 22), född 1841-03-15 i Hollola socken. Student i Helsingfors 1863-09-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1869-06-19. Vice häradshövding 1872-05-31. Extra ordinarie kopist i senaten för Finland 1873-03-26. Inskriven i Viborgs hovrätt 1877-11-13. Juridisk ledamot, sedan sekreterare, i Åbo och Björneborgs läns andra uppbådskrets 1880-10-01. Död 1893-05-22 i Björneborg. Gift 1890-06-17 med Aina Alexandra Kumlander i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-08-09 i Nystad med fabrikören Johannes Holmros, född 1872-06-24), född 1868-08-28.

Barn:

 • Carin Pauline, född 1891-03-04. Massör. Död ogift 1915-01-10 i Björneborg.

TAB 24

Vilhelm (son av Anders Robert Magnus, tab 22), född 1846-03-29 i Hollola socken. Hemmansägare först i Hollola, sedan i Mäntsälä socken. Död 1893-12-24 i Mäntsälä socken. Gift 1869-09-25 i Lahtis med Hedvig Elisabet Sivenius, född 1847-09-03 i Mäntsälä, död 1923-07-20 i Helsingfors, dotter av bonden Josef Sivenius och Hedvig Elisabet Tomasdotter.

Barn:

 • Elin Maria, född 1870-07-01 i Hollola socken. Gift 1898-12-31 med bonden Johan Emil Laine Vähä-Alastalo, född 1871-01-04 i Pukkila socken.
 • Hilma Sofia Elisabet, född 1872-05-04 i Mäntsälä socken. Gift 1897 med skomakarmästaren Johan Viktor Ulander, död 1909-0?-21 i Helsingfors.
 • Emilia Amanda Emmy, född 1874-03-23 i Mäntsälä socken. Finsk stiftsjungfru.
 • Vilhelm Edvard, född 1876-01-09 i Mäntsälä socken, död 1876-02-22 i Mäntsälä.
 • Olga Paulina, född 1877-02-27 i Mäntsälä socken, död 1927-11-15 i Lovisa. Gift 1904-11-27 med affärsmannen Väinö Rudolf Vepsäläinen, född 1881-12-25 i Kymmene socken.
 • Frans Vilhelm, född 1878 i Mäntsälä socken. Lantbrukare. se tab 25.
 • Amos Albert, född 1881 i Mäntsälä socken. Tjänsteman. Död 1924. Se Tab. 26.
 • Tyydy Alexandra Sanny, född 1882-07-10 i Mäntsälä socken. Kanslist vid polisinrättningen i Helsingfors.
 • Aino Hona, född 1886-01-06 i Mäntsälä socken. Korrespondent hos De förenade yllefabrikerna, aktiebolag, Helsingfors.
 • Allan Rafael, född 1889-06-12 i Mäntsälä socken, död 1894-12-26 i Mäntsälä.

TAB 25

Frans Vilhelm (son av Vilhelm, tab 24), född 1878-09-26 i Mäntsälä socken. Arbetsförman. Inspektor, först vid Sjökulla gård i Lappträsk socken, sedan på Kvarnby gård i Strömfors socken. Gift 1902-12-27 med Maria Vilhelmina Mimmi Qvist, född 1876-05-24 i Mäntsälä socken, död 1929.

Barn:

 • Anne Emilia, född 1904-05-28.
 • Irja Elisabet, född 1908-08-14 i Strömfors' socken. Studentexamen 1928-05-29.
 • Eino Aatos, född 1910-08-06 i Strömfors' socken.

TAB 26

Anios Albert (son av Vilhelm, tab 24), född 1881-01-03, i Mäntsälä socken. Handelsbiträde i Helsingfors. Bedrev en kortare tid egen handel i Helsingfors. Handelskontorist. Skyddskårstjänsteman. Död 1924-06-30 i Helsingfors. Gift 1905-04-16 i Helsingfors med Tyyne Carolina Wickström, född 1886-08-22 i Helsingfors, dotter av timmermannen Fredrik Viktor Wickström och Ida Carolina Andersdotter.

Barn:

 • Meri Margareta Mary, född 1905-07-20 i Helsingfors.
 • Kurt Albert Volmar, född 1907-09-05 i Helsingfors.
 • Rolf Albert Holger, född 1910-10-05 i Helsingfors.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: