:

Von Schwerin nr 133

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Schwerin nr 133

Friherrlig 1717-12-06, 1720-04-23, 1778-12-27, introd. 1719. Adopt. och introd. 1720, 1800.

I Mecklenburg funnos under medeltiden först 1178 och 1217-07-02, då en Bernardus, dictus advocatus (fogde) i Zwerin, nämnes personer med namnet Zwerin. De därstädes under 14:e och 15:e århundradena förekommande Zwerinarne förde dock helt andra vapen än de pommerska. Från och med 1251-08-29 till och med 1284-02-21 uppträda nämligen på ön Usedom vid Pommerns kust trenne bröder, riddarna Gerhard, Altwig (Oldagus, även kallad de Uznim) och Verner de Zwerin, vilka helt visst kunna antagas vara den pommerska ättens stamfäder. Uppgifterna om deras avkomlingar i de närmast följande lederna kunna visserligen växla och delvis bero på hypoteser, men så mycket torde vara säkert, att här nedan omtalade ättegrenar härstamma från var och en av dessa tre bröder. Från Gerhard de Zwerin härstammar således den linje, som kvarstannade på Usedom och där ägde Stolpe och Klüne samt under tidrymden 1480–1523 genom fogden på Wolgast, furstliga rådet Claus von Schwerin, gift med Anna von Wakenitz, på pommerska fastlandet förvärvade sig godset Grellenberg i Grimmens socken. Dennes sonsons sonsons sonsöner Hans och Christian von Schwerin till Grellenberg naturaliserades och introducerades 1727 som svenska adelsmän under nr 1807. Den förre avled sonlös. När den sistnämndes manliga avkomlingar utslocknade är okänt, dock var kaptenen Carl Gustaf von Schwerin till Grellenberg, som avled 1809-01-06 i Malmö, den siste av denna gren i Sverige. Från Oldwig eller Altwig härstammar den ättegren, som först innehade det efter stamfadern nyuppkallade godset Altwigshagen, sedermera de närbelägna egendomarna Aurose och Demnitz i kretsen Anklam, och av vilken Hans von Schwerin, rådskamrerare i sistnämnda stad under 16:e århundradets senare hälft, gift med Ilsabe Braun, var farfars farfar till den Verner Detlof von Schwerin, som 1720 naturaliserades, adopterades och introducerades, under nr 1775, som svensk adelsman, eget nog med namnet von Schwerin till Spantekow» ehuru hans förfäder veterligen aldrig ägt detta gods. Hans ende son med samma namn adopterades på grevliga ätten von Schwerin. Spantekow, ävenledes beläget i Anklamska kretsen, innehades under flera århundraden av ättlingarna till den tredje av ovannämnda bröder, Verner de Zwerin. En gren av dessa, som utslocknade på manssidan 1706, hade ägt detta gods, till dess detsamma genom dess mest framstående medlems, storhovmästaren Ulrik von Schwerins (1523–1575) sonsons dotter Catharina von Schwerins gifte med Erik Stenbock, gick ur ätten och sedermera med Alt-Vor-Pommern kom i Preussens händer, men i förra århundradet återställdes till medlemmarna av den andra, ännu levande, Spantekowska ättegrenen. Till denna hörde Hans von Schwerin fader och farfader förde tillnamnet »Bone» som levde 1504–1540 och utom Altwigshagen och Demnitz, köpta från fränder, även ägde godsen Löwitz, Cummerow (nu Schwerinsburg) och Wittstock i kretsen Anklam. I sitt första gifte hade han sonen Christoffer, till Löwitz, vars sonsöner Christoffer Henrik och Anton Detlof, blevo stamfäder för tvenne olika grenar. Den senares sonson var konung Fredrik II:s av Preussen tappre generalfältmarskalk, Kurt Christoffer von Schwerin, vilken 1740-07-31 jämte äldre brodern Hans Bogislav, av samme konung utnämndes till greve. Från den senare härstamma de nu levande preussiska grevarna von Schwerin till Schwerinsburg med flera gods i Pommern. Ovannämnde Christoffer Henrik von Schwerin var farfarsfar till den Claus Filip till Löbenitz i Kreutz' socken, som 1720-04-24 blev svensk friherre samt adopterad och introducerad på sin redan förut baroniserade frändes nummer 133. Claus Filips son var Jakob Filip, se grevliga ätten von Schwerin. I sitt andra gifte hade den förut omtalade Hans von Schwerin tvenne söner, Henning och Hans Hugold. Den förres ättling i sjätteled, preussiske generalmajoren Fredrik August Carl Leopold von Schwerin, blev 1782-01-02 preussisk greve. Hans avkomlingar leva ännu och äga Wendisch Wilmersdorf i Brandenburg och Bohran m. m. i Schlesien. Hans Hugolds son Otto, till Altwigshagen och Wittstock, hade sönerna Otto och Filip Julius. Otto, som var brandenburgisk förste statsminister och president m. m., erhöll 1648-08-24 riksfriherrlig värdighet, och hans son Otto blev 1700-09-11 riksgreve och är stamfader för ännu levande grenar till Walsleben i Ostpreussen och Wolfshagen i Brandenburg. Filip Julius von Schwerin hade tvenne söner, av vilka den yngre, med samma namn, är stamfader för en ättegren, som numera ensam innehar Spantekow med flera dit hörande gods. En av dennes ättlingar, Albert Julius von Schwerin till Janow, ärvde av sin mormors broder, greve Fredrik von Zieten, godset Wustrau i Brandenburg och blev 1859-09-14 preussisk greve med namnet von Zieten-Schwerin. Dock skall detsamma, ävensom grevetiteln, endast föras av ägarna av godset Wustrau. Utom dessa grevliga linjer leva i Preussen även några adliga ättegrenar. Den äldre Filip Julius von Schwerins äldre son Johan Bogislav hade tvenne söner, som gingo i svensk krigstjänst. Den äldre, Filip Bogislav, blev svensk friherre 1717 och är stamfader för nedanstående äldre gren, den yngre, Otto Fredrik, som 1723 naturaliserades och introducerades under nr 1775 som svensk adelsman (von Schwerin af Spantekow) är genom sin son Otto Julius, vilken 1778 såsom friherre adopterades och introducerades på sin avlidne farbroders nummer, den yngre linjens stamfader. Ättens äldsta hittills kända sigill med en ruta i skölden, tillhörande Bisprow von Schwerin, hänger under en handling, daterad 1357-12-13.

TAB 1

Daniel de Zwerin. Biskopens av Ratzeburg vasall omkr. 1230. Kallas riddare 1240. Död mellan 1262-05-13 och 1262-09-29.

 • ?Barn:

TAB 2

Gerhard de Zwerin (?son av Daniel de Zwerin, tab 1), till Cachelin på Usedom. Riddare. Omnämnd 1251–1262.

Barn:

 • Gerhard. Nämnes första gången som väpnare 1319. Var 1320 hertig Wratislav IV:s av Pommern råd samt riddare. Levde 1323.

Barn:

 • Diedrik, till Stolpe på Usedom. Var 1321 riddare och hertig Wratislaw IV:s av Pommern vasall samt deltog under de följande åren i det krig, som denne förde mot Mark Brandenburg om besittningen av Uckermark. Var 1327 i tjänst hos bemälde hertigs änka. Levde 1342.

Barn:

 • Gerhard, till Stolpe. Nämnes i en urkund av 1342 såsom väpnare.

Barn:

 • Gerhard, till Stolpe. Var rådman i Usedom 1382–1389.

Barn:

 • Claus, till Klüne på Usedom. Var borgare i staden Usedom 1409 och rådman därst. 1430–1433. Död före 1444-02-03. Hans änka efterlevde.

Barn:

 • Gerhard, till Klüne. Borgare i Usedom. Nämnes som borgesman för hertig Erik II av Pommern 1464.

Barn:

 • Claus, till Grellenberg i Grimmens socken, som han 1483 erhöll i förläning. Väpnare. Fogde på slotten Grimmen och Tribsees 1480–1486. Hertig Bogislav X:s av Pommern råd 1486. Fogde på Wolgast 1487-05-18–1496 och 1501–1512. Medföljde hertigen på dennes resa till kejsaren i Worms 1496–1497. Död. 3534. Gift med Anna von Wakenitz.

Barn:

 • Claus, till Grellenberg och Bassin. Nämnes 1533–1545. Gift med Dorotea von Dauten, dotter av Joakim von Dauten till Holzhof och Lehnhagen och Hedvig von Lepel av huset Seckeretz.

Barn:

 • Andreas, till Grellenberg. Var död 1568. Gift med Elisabet von der Lühe, dotter av Joakim von der Lühe till Schulenburg och Margareta von Viereck av huset Wokreut.

Barn:

 • Claus, till Grellenberg, vilken förläning han jämte brodern Joakim mottog 1568 samt efter broderns död 1589 ensam innehade. Död 1603 och begraven i Grimmens kyrka, varest hans gravsten finnes. Gift med Barbara von der Osten, död 1616, dotter av furstliga pommerska lantrådet Andreas von der Osten, till Plüggentio, Batewitz och Gustrow, och Ursula von Normann av huset Tribberatz.

Barn:

 • Andreas, till Grellenberg. Var student i Tübingen 1609. Hovjunkare hos hertig Filip Julius i Wolgast 1611 och ännu 1614, men gick sedan i mecklenburgisk tjänst och var 1621 hertig Hans Albrekts av Mecklenburg lehnsman. Senare nämnda hertigs hauptman på Bukow, men återgick i pommersk tjänst. Inspektor över uppbördsmännen i Grimmenska distriktet 1631-12-23. Död före 1643-12-15. Gift med Anna Dorotea von Bevernest i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Hans von Küssow), dotter av mecklenburgska lantrådet och hauptmannen på Plau, Gregor von Bevernest, till Lüsseritz, Schwiessel och Gülitz, och Anna von Grabow, av huset Wüster.

Barn:

 • Gregor Fredrik, till Grellenberg. Född 1636. Lantråd i Pommern. Död 1698-10-12. Gift 1:o med Catharina von Rieben, dotter av Wedige von Rieben, till Galenbeck och Cosabrom i Mecklenburg. Gift 2:o 1690 med Sofia Regina von der Wallen, död 1711-04-13, dotter av hannoveranska överstelöjtnanten Fredrik von der Wallen och Sofia von Koschiöldten.

Barn:

 • 2. Hans von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg, född 1692. Kapten. Död 1761. Se adliga ätten von Schwerin af Grellenberg, tab 1.
 • 2. Christian von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg, född 1692. Kapten. Död 1778. Se adliga ätten von Schwerin af Grellenberg, tab 2.

TAB 3

Altwig de Zwerin (?son av Daniel de Zwerin, tab 1), till det efter honom uppkallade Altwigshagen i kretsen Anklam i Pommern. Var väpnare och tillika fogde på Usedom 1256. Riddare 1258. Var hertig Barnims af Pommern vasall och fogde i Anklam s. å. Levde ännu 1291.

Barn:

 • Henrik, till Altwigshagen. Var riddare 1295. Hertigligt råd 1307 och en av de förnämsta vasallerna i Pommern. Levde 1328, men nämnes icke därefter.

Barn:

 • Verner, till Altwigshagen. Var riddare 1330. Bevistade i de pommerska hertigarnas följe riksdagen i Frankfurt a. M. 1338. Nämnes sista gången 1355 som skiljedomare i stridigheter mellan klostret i Stolp och staden Anklam.

Barn:

 • Gerd. Nämnes 1382 och 1386.

Barn:

 • Gerd, till Altwigshagen. Död före 1420-03-17. Gift med Hille von Clotzow.

Barn:

 • Henrik, till Altwigshagen. Väpnare. Nämnes 1417–1431.

Barn:

 • Werner, till Altwigshagen samt Aurose och Demnitz, båda i kretsen Anklam. Levde 1468.

Barn:

 • Werner, till Altwigshagen, av vilket han skall hava frånsålt fem hufenland till sin frände Hans von Schwerin för 1,000 gulden, samt Aurose och Demnitz. Nämnes 1492–1504. Bodde först i Demnitz, men flyttade sedan till Friedland i Mecklenburg.

Barn:

 • Henrik, till Altwigshagen, Aurose och Demnitz. Nämnes 1524–1561. Var död 1569. Bodde under sin senare levnad i Anklam, varest han gifte sig.

Barn:

 • Hans, till Aurose och Demnitz. Nämnes urkundligt första gången 1560-12-26. Var under 1560-talet furstlig räntmästare i Uckermünde. Bosatte sig 1569 i Anklam. Rådman därst. 1573. Stadskamrerare. Död 1608 i Anklam. Gift med Ilsabe Braun.

Barn:

 • Hans, till Aurose och Demnitz. Nämnes första gången 1611-04-29. Var en tid i nederländsk krigstjänst, men bosatte sig sedan på sina gods. Förde 1617 rättegång mot staden Anklam. Fick jämte sina bröder hertigens av Pommern förnyelse på de äldre länsbreven 1626-04-25. Var död 1631.

Barn:

 • Joakim, till Aurose och Demnitz. Var omyndig 1636. Var från ungdomen i krigstjänst. Död 1663. Gift med Gertrud von Behr, dotter av Wolf von Behr, till Dargetzin och Schmoldow, och Sofia von Köppern, av huset Rossin.

Barn:

 • Verner Detlof, till Aurose och Demnitz. Född 1648. Gick i svensk tjänst och blev sergeant vid Södermanlands regemente 1667. Fänrik därst. 1670-04-19. Löjtnant 1674-06-13. Kaptenlöjtnant 1675-03-01. Kapten 1677-01-24. Kommendant i Halmstad s. å. Blev s. å. av generalkrigsrätten dömd från livet för att hava, jämte andra, sammanskrivit och undertecknat klagomål mot regementschefen, överste Örneklou, men benådad och skulle tjäna som gemen vid regementet. Avsked s. å. och återflyttade till Pommern samt bosatte sig på Aurose. Död där 1728-04-08. Han nämnes bland dem av ätten, för vilka svenska regeringen i Pommern 1673 och 1705 utfärdade bekräftelse på de äldre länsbreven. Överlämnade Aurose till sin äldste son 1721-04-08. Gift 1683 med Ester Maria von Küssow, född 1645, död 1731-05-06, dotter av ryttmästaren i svensk tjänst Bernt Fredrik von Küssow och Maria von der Goltz.

Barn:

 • Verner Detlof von Schwerin, natural. och adopt. von Schwerin af Spantekow, född 1694. Överste. Död 1762, Se adliga ätten von Schwerin af Spantekow, tab 2.

TAB 4

Werner de Zwerin (?son av Daniel de Zwerin, tab 1), till Spantekow i kretsen Anklam i Pommern. Riddare och hertig Barnim I:s vasall. Ägde byarna Lubömitz och Retzow på ön Usedom, vilka han dock försålde 1258. Nämnes sista gången 1284.

Barn:

 • Johan eller Henning, till Spantekow. Var väpnare 1285 och riddare från 1292. Vasall hos hertigarna Otto och Barnim av Pommern. Levde ännu 1331. Till honom överläto hans bröder Gerhard och Johan sina andelar och anspråk på Spantekow, så att han kom i besittning av alla sin faders fastigheter.

Barn:

 • Werner, till Spantekow. Levde 1337.

Barn:

 • Werner, till Spantekow. Nämnes 1374–1389.

Barn:

 • Henning, till Spantekow. Väpnare. Var 1393 fogde på Angermünde. Nämnes riddare 1397.

Barn:

 • Hans, kallad Bone. Till Spantekow. Nämnes 1418. Riddare samt hertigarna Otto II:s och Casimir VI:s av Pommern råd. Gift med Dorotea von Lindstedt.

Barn:

 • Hans, kallad Bone, till Spantekow. Nämnes endast 1475-11-04. Gift med Anna (Catharina) von Born, av huset Pritzwalk.

Barn:

 • Hans, kallad Bone, till Spantekow, varest han bodde 1504, men sedermera bortbytte mot nio hufenland i Wittstock, vartill han köpte ytterligare fyra hufenland, till Altwigshagen, vilket han köpte av sin frände och varest han var bosatt från år 1524, samt till Löwitz och delar i Demnitz, Aurose m. fl. familjegods, ävensom till Cummerow, vilket han köpt, och å vilket han erhöll hertig Bogislavs förläningsbrev 1505-08-16. Avlade trohetsed till hertigarna Georg och Barnim av Pommern 1524. Var nämnda hertigars råd 1527 och kallas s. å.: des Landes Stettin Erbküchenmeister, ehuru han först 1533 förlänades med detta ämbete. Skiljedomare vid biläggandet av tullstridigheterna mellan städerna Anklam och Pasewalk 1540. Nämnes icke därefter och var död 1551-11-11. Gift 1:o med Anna von Behr, dotter av Adam von Behr, till Neuenhof och Werder, och Ursula von Krackewitz, av huset Diwitz. Gift 2:o med Ilsabe von Flemming, dotter av furstliga hauptmannen på Wollin och Martentin Jakob von Flemming, till Boeck, och Ursula von Below.

Barn:

TAB 5

Christoffer von Schwerin, (son av Hans von Zwerin, kallad Bone, tab 4), till Altwigshagen, som han dock snart överlät till sina bröder Henning och Jakob, och Löwitz, varest han därefter bosatte sig. Ägde därjämte delar i Cummerow, Boldekow, Stretense och Duckerow. Furstlig pommersk hauptman på Peeselin. Död kort före 1568-06-22. Gift 1550 (morgongåvan bekräftades av hertig Filip s. å. 20/11) med Agnes von der Schulenburg, dotter av Verner von der Schulenburg, till Löcknitz och Penkun, och Anna von der Osten, av huset Woldenburg.

Barn:

 • Claus von Schwerin, till Löwitz och Cummerow. Född 1567-01-12. Uppfostrades vid hertig Ernst Ludvigs av Wolgast hov. Avlade sin länsed 1601 och mottog sina län 1602. Hauptman på slottet Stolpe vid Peene. Död 1612-11-18 i Anklam, där han för lantdagen uppehöll sig, och blev hans lik s. å. 24/11 fört till furstl. slottet i Stolpe och därefter s. å. 29/12 nedsatt i Löwitz kyrka. Gift 1591 med Margareta von Krassow, död 1648 och begraven s. å. 9/10 i den av henne 1620 nyuppförda kyrkan i Löwitz, dotter av Henrik von Krassow, till Pansewitz, Schweickewitz och Varsnewitz, och Dorotea von Norman, av huset Jarnitz, samt faders faster till generallöjtnanterna Ernst Detlof och Adam Filip von Krassow, friherrar von Krassow och 315. Fru Margareta von Krassow ärvde såsom änka en sin broders gods i Barthska distriktet, nämligen Putenitz, Neuershof, Beyershagen, Steinort, Wendorf, Plummendorf, Neuen-Rost och Stormsdorf, alla i kretsen Franzburg, Pommern, vilka därför vid arvskiftet kommo med i delningen mellan hennes söner och huvudsakligen tillföllo sonen Christoffer Henrik.

Barn:

 • Christoffer Henrik von Schwerin, till Putenitz, Neuenhof etc. Född 1596 på Löwitz. Student i Greifswald 1613-01-14. Gjorde jämte sin yngre broder Anton Detlof 1619–1622 en resa genom Bremen, Friesland, Holland och Flandern till Paris. Bevistade efter återkomsten år 1625 pommerska hertigen Filip Julis begravning. Var död 1673. Gift 1620 med Sofia von Behr, dotter av Christoffer von Behr, till Löbenitz m. m., och Hedvig von Ribbeck av huset Glienecke.

Barn:

 • Claus Ulrik von Schwerin, till Putenitz och Löbenitz, vilket han ärvde efter modern, samt panträttshavare till Beyershagen, vilket han sedermera erhöll i förläning av änkedrottning Hedvig Eleonora. Född 1624. Gick i svensk krigstjänst. Var 1649 kapten vid H. Ch. von Königsmarcks regemente. Deltog 1651 i det riddarspel, som till drottning Christinas ära hölls i Stockholm. Fungerade 1654-05-00 som marskalk vid pfalzgreven Carl Ludvigs begravning i Stettin. Deltog i Carl X Gustafs polska och danska krig och bevistade bl. a. stormningen av Köpenhamn 1658, varvid han blev svårt sårad. Överstelöjtnant vid livgardet 1660–1661. Kommenderade i början av Carl XI:s regering ett regemente till fot och var kommendant i Stralsund. Kommenderade i egenskap av sekundchef i slaget vid Fehrbellin 1675-06-18 Carl Gustaf Wrangels livregemente till fot. Överste för nämnda regemente 1676-07-00–1680-06-00. Utmärkte sig synnerligen under en fäktning på Rügen 1678-01-18, då generalen greve Königsmarck besegrade danskarna under general Rumohrs befäl. Död 1680 före 15/10, då hans änka erhöll konungens brev på nådår efter mannen. Hans lik nedsattes först 1695-07-11 i familjegraven i Dammgarten, varvid tryckta tyska gravskrifter av sonen Carl Gustaf och andra utgåvos. Gift med Anna Ester von Horn af Rantzien, född 1649, död 1706-12-26 i Ribnitz och begraven 1707-02-16 i kyrkan i Kentz, dotter av kanslern och presidenten Filip von Horn af Rantzien och hans 1:a fru Anna Ester von Platen.

Barn:

 • Filip Christoffer von Schwerin, till Putenitz och Löbenitz. Kapten vid Mellins regemente 1677. Erhöll pension på pommerska staten 1684-12-13, så länge han var utan tjänst1. Var 1691 major vid svenska hjälptrupperna i Holland. Nämnes i sådan värdighet, jämte brodern Carl Gustaf, i svenska pommerska regeringens år 1705 den 1 juli givna stadfästelse å ättens gamla länsbrev. Gift på 1680-talet med Regina Elisabet von Pfuel, dotter av överstelöjtnanten Jakob von Pfuel, natural. von Pfuel, och Elisabet von Schlegel.

Barn:

 • Claus Filip von Schwerin, adopt. friherre von Schwerin, född 1689. Generalmajor. Död 1748. Se Tab. 16.

TAB 6

Hans Hugold von Schwerin, (son av Hans von Zwerin, Bone kallad, tab 4), till Wittstock, varest han bosatte sig, samt del i Altwigshagen, Aurose, Demnitz m. m. Född omkr. 1536. Levde 1602, då han förde en process om Altwigshagen, men var död före 1616. Gift med Dorotea von der Lühe, dotter av Otto von der Lühe, till Thelkow i Mecklenburg, och Sofia von Bülow.

Barn:

 • Otto von Schwerin, till Altwigshagen och Wittstock. Född 1585. Furstl. Pommersk hauptman på Uckermünde och Torgelow 1623, inspektor över uppbördsmännen i Pommern 1631 och överuppbördsman för pommerska lantkassan 1633. Senare pommerskt lantråd. Död 1652 (arvskifte efter honom ägde rum s. å. i nov.). 'Han var känd såsom en god lanthushållare. Försålde 1623 den 6 maj med furstl. tillstånd till Christoffer och Reiman von Lindstedts förmyndare Casper von Ramin på Stoltzenburg och Christoffer Ilenfeld på Müggenburg några platser med därtill hörande rättigheter på och vid Altwigshagen för 1,300 gulden med undantag av vad Henning von Schwerin dittills tillhört samt med förbehåll, att om Lindstedtarne dogo utan manliga livslänsarvingar, skulle alltsammans utan lösen återfalla till honom och hans efterkommande. Tillhandlade sig däremot år 1627 för 22,000 gulden av Henning Gerdessen och Markus Grischowen såsom förmyndare för Johan Adolf von Schwerin av de s. k. Grautöppe, såväl den sistnämndes egen som den av dennes farbroder Hennings efterlämnade länsgodsandel i förutn, familjeegendom, vilka andelar voro med 9,000 guldens skuld belastade, emedan Hans Henriksson von Schwerins arvingar av äldsta Altwigshagenska ättegrenen, ehuru närmaste länstagare, ej förmådde uppbringa köpeskillingen. Å detta köp erhöll han såväl pommerska hertigens som sedermera svenska regeringens bekräftelse. Bevistade begravningarna 1623 och 1625 efter hertigarna Ulrik och Filip Julius av Pommern samt 1632 efter pommerska hertiginnan Sofia Hedvig.’ Gift 1612-07-12 på furstliga slottet i Wolgast med Dorotea von Weissbach, född 1592, död 1651, dotter av kurfurstliga sachsiska stallmästaren och hauptmannen på Kohlbart Joakim von Weissbach, till Elster och Trebnitz m. m., och Anna Catharina von Stetten, av huset Kocherstetten i Franken.

Barn:

 • Filip Julius von Schwerin, till Wittstock och Neuenhof, vilka han ärvde efter fadern, samt Ihlenfeld i Mecklenburg, vilket gods han, jämte hustrun, köpte av sin svåger Joakim Felix von Schwerin. Kom efter sin broder Bogislavs död 1678 i besittning av godsen Moiker, Steglin, Wisbar, Wopersnow och Lieps. Född 1617-02-18. På Altwigshagen. Levde som lantbrukare på sina gods. Död 1685-06-28. Gift 1659 med sin fränka Gertrud Dorotea von Schwerin, född 1640-06-01, död 1690-11-07 på Altwigshagen, dotter av Jakob von Schwerin, till Cummerow och Ihlenfeld, och Elisabet Georgsdotter von Cossboth.

Barn:

 • Johan Bogislav von Schwerin, till Wopersnow, Lieps, Schellin och Strachmin i Mecklenburg, vilka han erhöll i testamente efter sin farbroder Bogislav. Född 1660-09-03 på Ihlenfeld. Student i Frankfurt a. M. 1678. Gjorde därefter utrikes resor till Frankrike och Italien. Övertog ovann. Gods 1685. Lantkommissarie samt senare preussisk direktor i Schievelbeiniska kretsen och lantråd i Neumark. Död där 1698-12-01. 'Han höll över bemälde. Sin farbroder en latinsk parentation, tryckt i Frankfurt 1678 och försvarade därstädes den 11 mars 1679, under doktor Sam. Strijks presidium, en latinsk dissertation om feodaladeln.’ Gift omkr. 1685 med Dorotea Elisabet von Borcke, född 1668-08-05 på Putzar, död 1729-01-11 på Wopersnow, dotter av furstl. mecklenburgska hauptmannen Frans Fredrik von Borcke, arvherre till Crieneke och panthavare av Putzar, och Clara Sofia von Levetzow.

Barn:

 • Filip Bogislav von Schwerin, friherre von Schwerin, född 1687. Fältmarskalkslöjtnant. Död 1736. Se Tab. 7
 • Otto Fredrik von Schwerin, natural. von Schwerin af Spantekow, född 1692. Överstelöjtnant. Död 1741. Se adliga ätten von Schwerin af Spantekow, tab 1.

Den äldre friherrliga ättegrenen.

TAB 7

Filip Bogislav von Schwerin, friherre von Schwerin (son av Johan Bogislaus von Schwerin, tab 6), arvherre till Wopersnow. Född 1687-01-07 på Putzar. Kadett vid preussiska armén 1700. Underofficer vid preussiska livgardet s. å. Fänrik vid markgreven Filips regemente i Brabant 1702. Löjtnant därst. 1704. Kapten vid dragonregementet Derfflinger, nr 3, 1705. Brigadmajor vid danska kavalleriet i Brabant 1706-05-23. Avsked därifrån 1708. Överste i svensk tjänst för bremiska dragonregementet 1710-03-26. Generalmajor av kavalleriet 1715-11-09. Friherre 1717-12-06. (Introd. 1719 under nr 133). Avsked 1719-10-14. Överste för garnisonsregementet i Halland 1725-01-14. Fick permission att resa till Ryssland 1728. Avsked ur svensk tjänst 1729-12-29. Generallöjtnant i rysk tjänst och RRS:tAndrO. Fältmarskalkslöjtnant i romersk kejserl. tjänst 1732. Överbefälhavare för de ryska trupperna i Ukraina 1736-02-00. Död 173(6?) 20/3 i Ukraina. 'Under tjänsten i Brabant, bevistade han år 1702 belägringen av Wenloo och Rüremonde samt fästningarna Reinsbergs och Gelderns inspärrande. Var sedan med i kriget vid Rhenströmmen och deltog i slaget vid Höchstädt den 13 aug. 1704. Bevistade 1706 den 23 maj slaget vid Ramillies samt samma och följande års fälttåg i Brabant och därunder belägringarna av Ostende och Memmingen. Begav sig efter avskedstagandet 1708 åter till Pommern, varifrån han 1709 av konung Stanislaus av Polen avfärdades med de första breven till konung Carl XII i Turkiet. Blev 1712-07-00 såsom överste för bremiska dragonregementet omringad och angripen av de upproriska bremiska bönderna, men slog dem och kom lyckligen till Stade, där han sedan med tapperhet utstod belägringen, men varunder hans nyvärvade dragoner hoptals bortrymde. Råkade vid stadens övergång s. å. 27/8 i dansk fångenskap, men blev 1713-04-00 lösgiven. Avsade sig offentligen och på behörigt sätt, då år 1713 konungen av Preussen begynte kriget, med Sveriges tyska stater, sin äganderätt till de i brandenburgska landet belägna Schwerinska familjen tillhöriga länsgods och förblev i svenska tjänsten. Uthärdade 1715 Stralsunds belägring, varunder han blesserades vid stadens övergång. Åter fången hos danskarna s. å. 23/12, ur vilken fångenskap han efter tvenne år själv befriade sig och hemkom 1717-11-00. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge och blev därunder s. å. i sept. i en sjödrabbning blesserad, men var sedan tillstädes vid Fredrikshalls belägring. Följde under tjänsten vid ryska armen på tåget till Persien. Vid hans upphöjande i friherrestånd intog han i vapnet sitt redan i Stade antagna valspråk: No menos constante que persequido (icke mindre ståndaktig än förföljd), till betecknande av ej mindre en rättegång, som han haft med sin första fru, än andra hans utståndna svårigheter.’ Gift 1:o med friherrinnan Fransisca von der Horst, av huset Heimersheim, från Jülich, som av Svea hovrätt 1724-05-09 förklarades för hans äkta hustru, samt de barn han ägde med henne för äkta1. Han blev från henne skild 1725-10-15. Gift 2:o 1720-07-24 med grevinnan Hedvig Eleonora Cronhielm af Hakunge, född 1698-03-08, död 1748-03-19 i Stockholm efter blott fyra timmars sjukdom, dotter av riksrådet friherre Salomon Cronhielm, greve Cronhielm af Hakunge, och friherrinnan Charlotta Sparre. Detta äktenskap blev genom hovrättens ovannämnda dom 1724-05-09 förklarat ogiltigt1, men han1 fick 1725-12-10 på hovrättens tillstyrkan, dispens samt tillåtelse till dess numera begärda äktenskaps sammanlevnad».

Barn:

 • 1. En son. 'Uppfostrades i katolska läran, gav sig i andliga ståndet och dog såsom abbot.’
 • 1. En son. Uppfostrades likaledes i katolska läran.
 • 2. Filip Bogislav, född 1722-02-17. Konduktör vid fortifikationen i Pommern. Gick sedan i preussisk tjänst, där han blev löjtnant. Ogift ihjälstucken 1746 i Berlin av sin dräng.
 • 2. Charlotta Elisabet, född 1726-01-12, död 1775-07-18 på Dal vid Jönköping. Gift 1757-07-05 med hovrättsrådet Carl Reinhold von Strokirch, född 1719, död 1779.
 • 2. Johan Gottlob, född 1728. Major. Död 1787. Se Tab. 8

TAB 8

Johan Gottlob, (son av Filip Bogislav von Schwerin, friherre von Schwerin, Tab, 7), född 1728-05-12. Volontär vid svenska livgardet 1743. Sergeant därst. 1744-07-15. Volontär i fransk tjänst 1745-05-29. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois s. å. 31/7. Löjtnant vid livkompaniet därst. 1746-01-28. Kapten därst. 1747-12-16. Stabskapten vid Kalmar regemente 1761-09-14. RSO s. å. 23/11. Majors avsked 1769-01-18. Död 1787-07-22 Gripsnäs s socken, Älvsborgs län. 'Under sin tjänst i Frankrike bevistade han fälttåget i Flandern 1746 och därunder slaget vid Raucoux den 1 okt. s. å. ävensom 1748 års fälttåg och belägringen av Maastricht.’ Gift 1:o 1753-04-04 (1754-02-21) i Stockholm med Susanna Tillæa, född 1733, död 1763-03-00 i Stockholm, dotter av rådmannen därst. Per Tillæus och Maria Emrichsdotter. Gift 2:o 1763-12-31 på Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län med Hedvig Charlotta Lillie af Aspenäs, döpt 1745-09-11 i Bjurums socken, död 1828-01-28, dotter av majoren Carl Georg Lillie af Aspenäs, och hans 1:a fru, grevinnan Margareta Stenbock.

Barn:

 • 1. Hedvig Eleonora, född 1754-04-02, död ogift 1823-01-13 på Torpa.
 • 1. Johan Bogislaus, född 1755-06-14. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1772-05-04. Korpral därst. 1774-05-20. Stallpage vid hovet2 1777-08-22. Kammarpage hos drottningen2 1779-06-08. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1778-02-18. Livdrabant 1782-06-28. Konstit. kapten vid dalfrikåren 1788-10-20. Kapten i armén och placerad vid Jämtlands dragonregemente 1790-02-06. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1792-12-18. Erhöll vården över konungens tältkammare2 1802-01-27. Avsked ur krigstjänsten 1813-01-19. Död ogift 1823-08-01.
 • 2. Dorotea Margareta, född 1764-06-30 i Bjurums socken, död ogift 1831-09-14 på Brunared.
 • 2. Carl Filip, född 1765-08-11, drunknade ogift 1780-12-11.
 • 2. Adam Otto Johan, född 1766. Kapten. Död 1829.
 • 2. Bengt Julius, född 1767-10-18, död 1771-08-17.
 • 2. Eva Charlotta, född 1768-12-24, död 1771-08-17.
 • 2. Axel Fredrik, född 1769, död 1771-08-27.
 • 2. Charlotta Christina Carolina, född 1772-06-29. Död ogift 1837-06-06.
 • 2. Gustaf Verner, född 1774. Kapten. Död 1842. Se Tab. 10
 • 2. Beata Elisabet, född 1777-02-04, död ogift 1837-11-03.
 • 2. Axel Fredrik, född 1778-04-25. Sergeant vid Göta garde. Fänrik därst. 1796-07-22. Sköt sig s. å. 17/10.
 • 2. Hedvig Johanna, född 1780-02-08, död 1843-01-09. Gift 2:o 1814-05-12 i Bottnaryds socken, Jönköpings län med kofferdikaptenen Knut G. Boman.
 • 2. Claes Filip, född 1781-08-01, död 1783-06-04.
 • 2. Mariana Ulrika Ottiliana, född 1784-04-18. Stiftsjungfru. Död 1840-01-12. Gift med inspektoren N. N. Karp.
 • 2. Fredrika Catharina Sofia, född 1786-03-13, död 1787-02-14 på Gripsnäs.

TAB 9

Adam Otto Johan, (son av Johan Gottlob, tab 8), född 1766-08-15. Antagen i krigstjänst 1783. Kammarpage hos hertiginnan av Södermanland s. å. 1/5 och hos hertigen 1785. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1788-07-24. Löjtnant vid storamiralens regemente 1789. Löjtnant vid livregementets indelta lätta infanteribataljon 1791-03-24. Kapten därst. 1794-03-18. Avsked 1798-05-11. Tullnär. Död 1829-08-25 Kungslena. Gift med Christina Amalia Björnström, född 1765-05-00 i Stockholm, död där 1820-05-11, dotter av tullinspektören Anton Henrik Björnström och Catharina Aqvilon.

Barn:

 • Adam Otto, född 1789, död 1792.
 • Eva Charlotta Ottiliana Amalia, född 1793-01-04, död 1865-01-31 Starbäck. Gift 1:o 1820-03-28 i Bjurbäcks socken, Skaraborgs län med kanslisten friherre Henning Otto Kruuse af Verchou, född 1795. Död på 1820-talet. Gift 2:o 1831-04-15 Ekered med österrikiska konsulatsekreteraren Mattias Klow Rosenlundh, född 1788-05-28 i Hällestads socken, Malmöhus län, död 1834.
 • Juliana Beata Carolina (Julie), född 1795-12-19 i Katarina förs, Stockholm, död 1875-05-24 i Högstena socken, Skaraborgs län. Gift 1823-12-15 på Starbäck med kommissionslantmätaren i Skaraborgs län Erik Vilhelm Aurell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1797 med Sofia Elisabet Gråberg, född 1775, död 1816), född 1766, död 1828.
 • Adam Otto, född 1798-05-20 i Stockholm. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1816-12-17. Löjtnant därst. 1825-04-19. Avsked 1833-05-18. Död 1866-01-09 i Düsseldorf. Ägde del i länsgodset Spantekow i Pommern samt hus i Düsseldorf. Gift 1836-09-09 med Ulrika Sofia Amalia Chrysander, född 1819-04-02, död 1897-01-26 i Düsseldorf, dotter av kyrkoherden i Färlövs och Strö församl:s pastorat av Lunds stift Johan Chrysander och Johanna Catharina von Essen af Zellie. Änkefriherrinnan von Schwerin, född Chrysander, har gjort sig känd som målarinna.

TAB 10

Gustaf Verner, (son av Johan Gottlob, tab 8), född 1774-10-06 Gripsnäs s socken, Älvsborgs län. Sergeant vid Västmanlands regemente 1791-06-06. Fänrik vid Göta livgarde 1796-10-26. Löjtnant därst. 1800-05-11. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1802-04-12. Kapten i armén s. å. 12/4. Avsked 1811-04-02. Död 1842-12-20 på Bjurbäck i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Gift 1810-03-06 Tunarp med Ebba Dorotea Rudebeck, född 1785-06-01 i Norrköping, död 1865-03-06 i Klara förs, Stockholm, dotter av underlöjtnanten Jakob Magnus Rudebeck, och Augusta Sofia von Essen.

Barn:

 • Hedvig Johanna Gustava Lovisa, född 1811-01-24 på Tunarp, död där s. å. 4/4.
 • Viktor Gottlieb Verner, född 1812-02-09 på Tunarp, död där s. å. 12/10.
 • Adolf Ludvig, född 1814. Kapten. Död 1880. Se Tab. 11.
 • Gustaf Alexis, född 1817-06-23. Student i Lund 1833 och i Uppsala 1837. Examen till rättegångsverken 1842-06-02. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Extra ordinarie notarie 1854. Vice aktuarie i nämnda hovrätt 1855-11-09. Arkivarie 1862-02-07. RVO 1875-12-01. Avsked 1882-08-07. Död barnlös 1886-11-10 i Jönköping. Ägde del i länsgodset Spantekow i Pommern. Gift 1864-12-21 med Julia Augusta Ljungberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1852-05-07 med vice komministern greve Bror von Seth, född 1804, död 1861), född 1827-03-03, död 1884-04-15 i Jönköping, dotter av hovpredikanten och kontraktsprosten Lars Niklas Ljungberg och Elisabet Maria Frodin.
 • Svante Filip Verner, född 1821. Kapten. Död 1862. Se Tab. 13.
 • Fredrik Vilhelm (Fritz), född 1822. Artist. Död 1887. Se Tab. 14.
 • Ebba Christina Beata Aurora Ottiliana, född 1823-12-31 På kaptensbostället Väbjörnstorp i Fröjereds socken, Skaraborgs län, död 1915-04-14 i Stockholm, Oscar förs,. Gift 1854-09-17 i Jönköping med amiralitetskammarrådet, KVO1kl, RNO, Per Olof Bäckström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1838-10-00 på Sköndal vid Stockholm med Johanna Lovisa Stridbeck, från vilken han blev skild, född 1817-12-06 i sistnämnda stad, död där 1892-01-25, dotter av häradshövdingen Johan Magnus Severin Stridbeck och grevinnan Johanna Hård), född 1806-12-21 i Stockholm, död där 1892-05-12.
 • Carl Bogislaus Oktavius, född 1825. Kapten. Död 1866. Se Tab. 15.
 • Sofia Fredrika, född 1827-03-24, död s. å. 21/11.

TAB 11

Adolf Ludvig, (son av Gustaf Verner, tab 10), född 1814-11-07 Tunarp. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1833-06-10. Fänrik vid nämnda regemente 1834-04-19. Officersexamen s. å. 12/9. Transp. som underlöjtnant till Jönköpings regemente 1841-03-30. Löjtnant därst. 1842-08-02. Kapten 1858-08-31. RSO 1863 2?/1. Avsked 1864-12-30. Död 1880-12-24 i Värnamo socken, Jönköpings län. Ägde ett hemman i Tofteryds socken, Jönköpings län samt del i länsgodset Spantekow. Gift med Ulrika Vilhelmina (Ulla) Åkerberg, född 1839-05-15, i Byarums förs, (Jönk.) ]], död 1890-02-03 på Oskarsström vid Halmstad, Slättåkra förs, (enl. pastor i Slättåkra och Kvihille förs, (Hall). Dotter av: Mäster Sven Johan Erik Åkerberg och Sara Lena Kjell i Götafors.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1861. Stationsinspektor. Död 1928. Se Tab. 12.
 • Fritz, född 1871-08-18 , Tofteryds förs, Jönk. Mekanikus vid Schiffbeck vid Hamburg. Har ägt del i länsgodset Spantekow.

TAB 12

Gustaf Adolf, (son av Adolf Ludvig, tab 11), född 1861-08-16. Volontär vid Jönköpings regemente. Avsked. Stationsskrivare vid Halmstad–Jönköpings järnväg 1885 och vid Halmstad–Nässjö järnväg s. å. Stationsinspektor vid Oskarsströms station vid sistnämnda järnväg 1886. Avsked 1907. Död 1928-10-19 i Jönköping, Sofia förs,. Ägde en tid del i länsgodset Spantekow. Gift 1891-05-12 i Värnamo med Johanna Josefina (Hanna) Pripp, född 1864-04-03 , i Värnamo, död 1935-04-11 i Jönköping, Sofia förs, (db nr 80). Dotter av bryggaren Axel Edvard Pripp och Charlotta Christina Svensson.

Barn:

 • Ebba Hanna Kerstin Vilhelmina, född 1892-04-19 vid Oskarsström i Slättåkra socken, Hallands län, liksom systrarna. Gift 1917-01-06 i Jönköpings Västra med byggnadsingenjören Birger Martin Henning Lindström, född 1889-05-10 i Stockholm.
 • Gullborg Rosa Elin Maria, född 1894-04-25. Kontorsskrivare vid statens järnvägar 1917-12-31. Gift 1918-10-19 i Jönköping med ingenjören vid Jönköpings och Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag, löjtnanten i Jönköpings regementes reserv, civilingenjören Verner Roempke, född 1893-08-17 i Jönköping.
 • Ebba Lilly Svea Elisabet Adolfina, född 1896-09-23. Gift 1918-06-29 i Bäckaby kyrka med kontorschefen vid Central Match Cy. Brüssel, Olof Rydberg, född 1886-10-22 i Jönköping.

TAB 13

Svante Filip Verner, (son av Gustaf Verner, tab 10), född 1821-08-29 på kaptensbostället Fliseryd i likanämnd socken, Kalmar län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1837-10-10. Officersexamen 1839-05-07. Furir vid Upplands regemente s. å. 16/11. Underlöjtnant därst. 1840-08-13. Löjtnant 1844-09-16. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1851. Avgången 1852. Kapten 1854-09-05. Död 1862-03-16 i Uppsala. Gift 1854-01-12 på Gränsö i Loftahammars socken, Kalmar län med friherrinnan Ebba Margareta Sofia Sparre, född 1834-08-25 på sistnämnda egendom, död 1920-09-19 i Västervik (Gamleby förs, Kalm, db), dotter av överstekammarjunkaren friherre Erik Fredrik Knutsson Sparre, och grevinnan Sofia Julia Lewenhaupt.

Barn:

 • Filip Verner Gustaf Erik, född 1855l-07-01, död 1859-02-12.
 • Curt Filip Gottlob Alexander, född 1858-03-13, död s. å. 24/8.
 • Gustaf Henning Filip (Gösta), född 1860-08-07 Åby. Död 1914-07-06 i Söderköping (Västerviks förs, db). Ägde del i länsgodset Spantekow. Gift 1897-04-08 i Uranienborgs kyrka i Kristiania med Inga Berta Bergersén, född 1865-09-30, dotter av grosshandlaren. Gift Bergersén och Lina Hanssén.

TAB 14

Fredrik Vilhelm (Fritz), (son av Gustaf Verner, tab 10), född 1822-11-18 Väbjörnstorp. Studerade målarkonsten vid akademien för de fria konsterna i Stockholm och har gjort sig känd såsom målare. Död 1887-04-14 i Stockholm. Ägde del i länsgodset Spantekow. Gift med Edla Eugenia Sundin, född 1834-10-26 i Maria förs, Stockholm, död där 1894-06-30.

Barn:

 • Filip Verner Alexis, född 1868-01-28 i Stockholm. Handelsbokhållare. Överflyttade till Nordamerika. Köpman där och sedan i Tyskland. Återkom och blev skeppsmäklare i Luleå samt ombud för firman L. Possehl i Lübeck 1901–1921. Förestod österrikisk-ungerska konsulaten i Luleå och Narvik under krigsåren 1914–1918. Skeppsmäklare i Skellefteå 1921. Död ogift 1929-11-04 i Skellefteå.
 • Adolf Vilhelm Eugen, född 1869-09-25 i Stockholm. Delägare i Skandinaviska inkassobyrån i nämnda stad. Sakförare. Styrelseledamot i aktiebolag Stockholms realisations- och auktionsaffär 1899. Död ogift 1915-07-02 på Söderby sjukhus (Sthlm, Storkyrkoförs, db).

TAB 15

Carl Bogislaus Oktavius, (son av Gustaf Verner, tab 10), född 1825-06-04 på Väbjörnstorp. Volontär vid Jönköpings regemente 1840-08-04. Officersexamen 1843-12-11. Furir 1844-05-23. Avsked från nämnda regemente s. å. 4/11. Furir vid Svea livgarde s. å. 16/11. Avsked 1845-02-26. Fanjunkare vid Västmanlands regemente s. d. Underlöjtnant i sistnämnda regemente s. å. 11/6 och vid regementet 1846-10-17. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849. Avgången 1850. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1852–1857. Löjtnant 1852-12-11. Adjutant vid överkommendantsexpeditionen för Stockholms garnison 1853–1854. Överbefälhavare för Strömsholms frivilliga skarpskytteförening 1865. Kapten 1866-02-06. Död s. å. 1866-02-26 i Stockholm. Ägde Lindö i Kärrbo socken, Västmanlands län och del i länsgodset Spantekow. Gift 1858-05-10 i Stockholm med friherrinnan Christina Carolina Constantia Fock, född 1831-03-02 på Svartå bruk i Kvistbro socken, Örebro län, död 1918-02-26 i Stockholm, Oscars förs,dotter av kaptenen friherre Carl Constantin Fock, och friherrinnan Birgitta Catharina Fock.

Barn:

 • Ebba Christina Carolina Constantia, född 1861-05-10 i Västerås. Död 1896-04-17 i Rättviks socken, Kopparbergs län.
 • Mariana Christina Magdalena, född 1863-08-22 i Stockholm, död där 1864-06-23.

Den adopterade äldre friherrliga ättegrenen.


TAB 16

Claus Filip von Schwerin, adopt. friherre von Schwerin, (son av Filip Christoffer, tab 5), till Löbenitz och Kindeshagen, båda i Pommern, vilka gods han förvärvade sig av von Behrska släkten. Född 1689-03-24 i Pommern. Kom 1703 i krigstjänst. Kornett i mecklenburgsk tjänst 1704. Löjtnant i svensk tjänst vid bremiska dragonregementet 1707-02-00. Kapten därst. 1709-09-16. Generaladjutant hos fältmarskalken, greve Stenbock 1712-10-13, och hos generalissimus, lantgreve Fredrik 1715-01-19. Konfirm.fullm. 1716-02-04. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente s. å. 8/6. Sekundöverste därst. 1719-08-12. Friherre 1720-04-23 och adopt. på sin farfars fars sysslings sonsons, generalmajoren friherre Filip Bogislaus von Schwerins friherrevärdighet och på hans nummer, nr 133 (introd. s. å.). Överstelöjtnant vid von Beckerns regemente (sedan drottningens livregemente) 1720. Överste för garnisonsregementet i Stralsund 1737-24-13 sept. Kommendant därst. 1743-08-05. Generalmajor av infanteriet 1746-11-06. KSO 1748-04-16. Död s. å. 10/12 i Stralsund. 'Han bevistade bl. a. slaget vid Gadebusch den 9 dec. 1712 och Tönningens belägring 1713, då han, efter kapitulationen s. å. 16/5, tillfångatogs av danskarna, men frigjorde sig själv s. å. och hemkom 1714-03-00, ävensom belägringen av Stralsund 1715. Var även med i norska fälttågen 1716 och 1718 och således i aktionen vid Lycke kyrka och erövringen av Spånviks skans samt belägringen av Fredrikshall.’ Gift 1716-09-06 Hylinge med friherrinnan Mariana Johanna Burensköld, född 1694-12-19, död 1774-11-03 på Hylinge, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Jakob Burensköld, friherre Burensköld, och Elsa Appelgren. Friherrinnan Mariana Johanna Burensköld ärvde 1755 det av hennes föräldrar för deras barn år 1726 stiftade ansenliga Burensköldska fideikommisset, bestående av Fyllingarum, Idingstad, Hylinge, Hulterstad, Husby, Sverkersholm, Borkhult och Gobo samt förpantningen av Bråborgs kungsgård, vilket fideikommiss kort före hennes död genom överenskommelse med sonen blev, till förmån för hans systrar, förminskat till Husby, Fyllingarum, Sverkersholm, Borkhult och Gobo med underlydande.

Barn:

 • Elsa Regina, född 1717-09-22 Fyllingarum, död 1761-07-15 på Bällsta i Vallentuna socken, Stockholms län och begraven s. å. 19/7. Gift 1:o 1744 i Stralsund med kammarrådet friherre Samuel Gammal Ehrenkrona, född 1702, död 1756. Gift 2:o 1759-05-13 på Bällsta med kanslirådet Harald Appelbom, i hans 2:a gifte, född 1711, död 1783.
 • Jakob Filip, greve von Schwerin, född 1719. Riksråd och överstemarskalk. Död 1779. Se grevliga ätten von Schwerin, tab 1.
 • Mariana Eleonora, född 1720-08-02, död ogift 1779-06-16 Idingstad
 • Ulrika, född 1722-10-12, död 1777-03-30 i Stockholm. Gift 1755-09-04 på Hylinge med sin systers svåger, riksrådet friherre Carl Gustaf Gammal Ehrenkrona, född 1710, död 1781.

Den adopterade yngre friherrliga ättegrenen.

TAB 17

Otto Julius von Schwerin af Spantekow, adopt. friherre von Schwerin, (son av Otto Fredrik von Schwerin, natural. von Schwerin af Spantekow, se adliga ätten von Schwerin af Spantekow, tab 1), till Rosenlund i Mörarps socken, Malmöhus län. Född 1740-05-29 Knutstorp. Student i Lund. Jur. examen därst. 1757. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionsexpeditionen 1760-11-25. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Hovjunkare 1761-05-04. Ledamot av borgrätten 1761–1764. Hovjägmästare 1770-03-29. Avsked därifrån 1778-02-25. Friherre 1778-12-27 och adopt. på det friherrliga numret, nr 133 (sönerna introd. 1800). Död 1780-12-23 i Norrköping under resa till Skåne och ligger begraven i Reenstiernska graven i Norrköpings tyska kyrka. Gift 1764-11-23 i Lund med Ebba Maria Lagerbring, född 1747-12-24 i nämnda stad, död 1828-04-22 på Rosenlund och begraven s. å. 3/5 i Mörarps kyrka, dotter av kanslirådet Sven Bring, adlad Lagerbring, B, och Maria Beata Lagercreutz.

Barn:

 • Fredrik Rosensparre, född 1766-06-26 på Rosenlund. Kornett i armén. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1784. Död ogift 1789-01-23 i Lund och begraven s. å. 28/1 i Mörarps kyrka
 • Sven Filip Bogislaus, född 1767-10-26 på Rosenlund. Student i Lund. Auskultant i Svea hovrätt 1787. RVO 1809-07-03. Död barnlös 1820-03-01 på Rosenlund och jordfäst s. å. 8/3 i Mörarps kyrka samt begraven i familjegraven därst. Gift 1795-11-07 i Lund med Elisabet Fredrika Rosenblad, född 1754-09-13 i nämnda stad, död där 1829-04-04, dotter av professorn Eberhard Rosén, adlad Rosenblad. B, och Ulrika Eleonora Hermansson, adlad von Hermansson, B.
 • Carl Gustaf, född 1769. Kammarherre. Död 1855. Se Tab. 18
 • Verner Gottlob, född 1772. Hovstallmästare. Död 1840. Se Tab. 19.
 • Ottiliana Eleonora Catharina Beata, döpt 1774-11-08 på Rosenlund, död där 1779-02-28 och begraven s. å. 4/3 i familjegraven i Mörarps kyrka
 • Otto Polykarpus, född 1777-10-12, död 1794-05-10 i Lund och begraven s. å. 14/5 i familjegraven i Mörarps kyrka.

TAB 18

Carl Gustaf, (son av Otto Julius von Schwerin af Spantekow, adopt. friherre von Schwerin, tab 17), född 1769-06-22 på Knutstorp. Page hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1781-03-01. Antagen i krigstjänst s. å. Fänrik vid Kronobergs regemente 1783-09-17. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1789-05-23. Löjtnant därst. 1790-03-22. Ryttmästares avsked 1795-05-11. Kammarherre s. å. 13/8. Död 1855-09-01 på Hjularöd i Harlösa socken, Malmöhus län och begraven i Harlösa socken. Gift 1795-05-25 Klågerup med Maria Gustava Trolle, född 1765-07-11 på sistnämnda egendom. Död 1806-11-14 på Hjularöd, dotter av kammarherren Arvid Trolle, och Liboria Magdalena Harmens.

Barn:

 • Ebba Beata Magdalena Ottiliana, född 1796-03-23 på Klågerup, död där s. å. 24/12.
 • Ebba Magdalena, född 1797-07-06 på Klågerup, död 1806-11-20 på Hjularöd.
 • Brita Catharina, född 1800-06-24 på Klågerup, död 1887-11-17 i Lund. Gift 1:o 1819-01-12 på Hjularöd med kammarherren Carl Johan Hallenborg, B, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1822-03-00 blev skild, född 1796, död 1859. Gift 2:o 1823-10-28 på Hjularöd med ryttmästaren Per Axel Toll, C, född 1787, död 1867.
 • Ottiliana Augusta, född 1803-07-21 på Klågerup, död 1866-03-20 Rosenlund. Gift 1827-04-09 på Hjularöd med hovjägmästaren friherre Anders Gabriel Rålamb, född 1790, död 1872.
 • Hilda Gustava, född 1804-07-07, död ogift 1832-05-09 på Hjularöd.

TAB 19

Verner Gottlob, (son av Otto Julius von Schwerin af Spantekow, adopt. friherre von Schwerin, tab 17), född 1772-07-08 på Rosenlund. Förare vid Sprengtportska regementet 1781. Fänrik därst. 1782-04-10. Kammarpage hos konungen2 1788-01-07. Löjtnant vid nyssn. regemente 1789-12-10. Kammarjunkare 1792-11-22. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1793-04-15. Kapten vid förutn, regemente 1794-06-23. Hovstallmästare hos änkedrottningen 1795-11-01. Överofficiant vid KMO s. å. 31/12. Avsked från förutn, kaptensbeställning 1796-05-29. Ledamot av tulldirektionen s. å. 26/10. Ceremonimästare vid KMO och KNO s. å. 21/11. Död av slag under en spatserritt 1840-04-13 på Sireköpinge i likanämnd socken, Malmöhus län, vilken egendom han 1808 tillhandlat sig, samt begraven i familjegraven i Mörarps kyrka. 'Han var, såsom kammarpage hos konung Gustaf III, densamme' följaktig på besöket hos konungen av Danmark. Sändes 1793-12-02 med överstekammarjunkare greve Magn. Stenbock till ryska hovet, varifrån han följande året återkom. Skickades ånyo 1795 till Ryssland, vilken resa dock blev på vägen dit inställd i Viborg, där han föregav sig vara sjuk och låg elva dygn mellan lakan. Gick 1796-08-00 för tredje gången till Ryssland för att tillkännagiva konung Gustaf IV Adolfs och hertig Carls ankomst samt reste dem sedan till mötes i Lovisa, varifrån han var dem följaktig till Petersburg och så åter till Stockholm. Bevistade för sin friherrliga ätt riksdagarna 1800 i Norrköping och 1809 i Stockholm.’ Gift 1804-10-06 på Råda i likanämnd socken, Göteborgs och Bohus län med Martina Törngren, född 1789-01-03, död 1875-11-18 i Göteborg, dotter av direktören vid Ostindiska kompaniet Martin Törngren och Lovisa Svartlock. Om henne, se E. Wrangel, Martina von Schwerin, snillenas förtrogna.

Barn:

 • Ebba Lovisa Ulrika Martina, född 1807-05-02 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen2 1828-04-18. Död 1889-02-03 Västersäter. Gift 1832-07-15 på Stockholms slott med presidenten David von Schulzenheim, friherre von Schulzenheim, i hans 2:a gifte, född 1788, död 1848.
 • Martina Carolina Julia Maria, född 1809-01-03 i Stockholm, död ogift 1839-06-04 på Sireköpinge.
 • Carl Johan Gustaf Adolf Julius (Jules), född 1810. Ryttmästare. Död 1880. Se Tab. 20
 • Carl Filip, född 1815-11-26 på Sireköpinge. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1833-07-27. Omkom ogift 1846-04-30, då korvetten Karlskrona förolyckades i Mantanzas Bay.

TAB 20

Carl Johan Gustaf Adolf Julius (Jules), (son av Verner Gottlob, tab 19), född 1810-10-05 på Råda. Kadett vid Karlberg 1824-03-11. Utexaminerad 1827-10-30. Kornett vid livgardet till häst s. å. 5/12. Löjtnant 1829-08-28. Bevistade föreläsningarna i Allgemeine Kriegsschule i Berlin 1832–1834. Fullmäktig för de svenska friherrarna von Schwerin vid Schwerinska familjekongressen i Berlin, då preussiska kronan till ätten återlämnade dess gamla länsgods Spantekow 1833. RJohO 1834-06-30. Ryttmästare 1836-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1840-11-16. Ordförande för lantbruksskolan på Orup. Statsrevisor 1862. LFS 1864. KVO 1865-08-04. Ordförande i bankoutskottet 1865–1866 och 1869–1875. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. LLA 1867. Död 1880-07-01 på Skarhult i likanämnd socken, Malmöhus län. Ägde Sireköpinge i likanämnd socken, Malmöhus län 1840–1850 och Skarhult 1844–1880, del i Spantekow 1840–1867 och gård i Lund 1861–1877. Gift 1849-11-12 Ekeröd med Ingeborg Rosencrantz, född 1828-03-01 på Ekeröd, död 1894-08-25 på Skarhult, dotter av översten Henrik Ludvig Rosencrantz, och Clara Fredrika von der Lancken.

Barn:

 • Verner Gottlob, född 1851-03-18 på Skarhult. Mogenhetsexamen 1870. Student i Lund s. å. Jur. filosofie examen 1873-05-30. Landstingsman 1885. Ledamot i styrelsen för lantbruksskolan på Oregården Malmöhus län 1887. Ledamot av riksdagens andra kammare 1888–1899. Vice ordförande i bevillningsutskottet. Nämndeman i Frosta härad i Malmöhus län 1888, slutligen häradsdomare. LLA 1894. Statsrevisor 1894–1895. Ledamot i styrelsen för östra Skånes järnväg. Vice ordförande där och i styrelsen för Ystad–Eslövs järnväg, ordförande i styrelserna 1917. RNO 1895-11-30. Ledamot av centralstyrelsen för aktiebolag Skånska handelsbanken från 1896 och av styrelsen för Skånska hypoteksföreningen från 1897, dess vice ordförande 1919. KVO2kl 1901-11-30. Ledamot av riksdagens första kammare 1902–1911 och ordförande i bankoutskottet 1908–1911. RJohO 1902. KVO1kl 1906-12-01. RPrKrO2kl med stjärna 1909. KNO1kl 1913-05-15. Biogr. Väd? Död ogift 1922-12-30 på Skarhult. Ägde Skarhult med Beltinge sedan 1880.
 • Hans'' Hugold, född 1853. Professor och generalkonsul. Död 1912. Se Tab. 21.
 • Henrik Mogens Bogislav, född 1856. Major. Död 1927. Se Tab. 23.
 • Elisabet Fredrika Julia Martina, född 1859-11-23 på Skarhult. Död 1938-09-08 på Skarhults och begr å Skarhults kyrkogård
 • Ingeborg Julia Rikardis, född 1867-05-06 i Lund.

TAB 21

Hans Hugold (son av Carl Johan Gustaf Adolf Julius, tab 20), född 1853-09-17 på Skarhult. Mogenhetsexamen 1871-05-22. Student i Lund s. å. 25/9. Filosofie kandidat 1878-09-14. Extra ordinarie biblioteksamanuens i Lund 1879-09-08–1887-09-24. Adjungerad svensk kommissarie vid geografiska kongressen och utställningen i Venedig 1881-09-00. Ledamot av Société de géographie i Paris s. å. Filosofie licentiat 1883-09-07. Promov. filosofie doktor 1884-05-31. Docent i geografi och statskunskap vid Lunds universitet, s. å. 19/6. Korresp. ledamot av Société de géographie i Toulouse s. å. OffFrd'Acad s. å. Kongostatens konsul för Sverige och Norge 1887-08-05. RBLeopO s. å. RPS:tJO s. å. Ledamot av The Royal Geographical Society i London s. å. 29/11. RVO s. å. 1/12. Korresp. ledamot av Societa Africana d'Italia s. å., av Sociedade de Lisboa s. å. och av det K. Danske Geografiske Selskab 1888. OffFrIP 1890. Korresp. ledamot av sällskapet för Finlands geografi s. å. KSpICO1kl 1893. RNS:tOO 1896. RKongLejO 1897. Extra ordinarie professor i geografi och historia vid Lunds universitet s. å. 26/3. Kongostatens generalkonsul för Sverige och Norge s. å. 16/10 och för Danmark s. d. RDDO 1901-07-16. RJohO 1902. RNO 1907-12-01. Ord. professor i geografi 1909-01-01. Död 1912-12-18 i Lund. Utgav av trycket Herodots framställning av Europas geografi (1884), Slaveriet och slavhandeln i Afrika (1891), Muhammedanismen i Afrika (1892) och Helgoland, historisk geografisk undersökning (1896) m. fl. Ägde Skeglingegård i Skeglinge socken, (Malm.). Gift 1901-06-18 i Röddinge socken, Malmöhus län med Tilda Maria Kaunitz, född 1864-12-27 i Stoby socken, Kristianstads län, dotter av hemmansägaren Måns Nilsson och Elna Kaunitz.

Barn:

 • Ebba Ingeborg, född 1896-02-21 i Köpenhamn. RHD protokoll 1906-10-26. Gift 1918-05-17 i Västra Sallerups socken, Malmöhus län med stadsnotarien i Västervik, extra ordinarie hovrättsnotarien, jur. kandidat Curt Hilding Westrell, född 1889-10-29 i Ystad.

TAB 22

Hans Hugold Julius, (son av Hans Hugold, tab 21), född 1908-05-29 i Lund. Friherre. Studentexamen vid Lundsberg 1923-05-26. Genomgick handelshögskolan 1923–1925. Reservofficersexamen 1927-04-28. Student i Uppsala s. å. 7/11. Fänrik i livgardets till häst reserv s. å. 31/12. Filosofie kandidat examen 1928-12-15. Underlöjtnant i livregementets till häst reserv 1929-12-31. Extra ordinarie amanuens vid Uppsala universitets kinstsamlingar. Färste kurator vid Smålands nation i Uppsala 1930–19331. Filosofie licentiat examen 1931-03-30. Löjtnant i regementets reserv 1932-01-15. Promov. filosofie doktor i Uppsala 1932-11-05. Gift 1:o 1931-10-08 i Tyska kyrkan, Kungsholms förs, Stockholm med Hanna Fredrika Margareta'' Uddenberg i hennes 1:a gifte, född 1908-03-21 i Luleå, dotter av civilingenjören, förste maskiningenjören vid Statens järnvägar Carl-Eduard Uddenberg och Hulda Jansson.

Barn:

 • Margareta Louise Ulrica Martina, född 1932-09-28 i Stockholm
 • . Werner Gottlob, född 1934-04-02 i Lund
 • . Otto Julius

TAB 23

Henrik Mogens Bogislav'' (son av Carl Johan Gustaf Adolf Julius, tab 20), född 1856-02-25 i Montpellier i Frankrike. Volontär vid skånska husarregementet 1872-12-21. Vice korpral 1872-11-20. Mogenhetsexamen 1874-12-15. Student i Lund 1874. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1875-07-29. Underlöjtnant vid ovann. husarregemente s. å. 5/11. Löjtnant 1884-08-01. Regementskvartermästare 1894-09-00. Ryttmästare 1895-02-27. RSO 1898-05-14. Avsked från beställning på stat och major i armén 1907-02-22. Död 1927-12-15 i Kristianstad. Gift 1:o 1885-10-09 Knutstorp med grevinnan Amelie'' Sofia Wachtmeister af Johannishus nr 25, född 1866-03-22 på Knutstorp, död 1887-11-28 i Enköping, dotter av ryttmästaren greve Gustaf Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och Augusta Amalia Skjöldebrand. Gift 2:o 1892-09-23 på Sörbytorp i Sörby socken, Kristianstads län med friherrinnan Sigrid Amelie Sofia Barnekow nr 230, född 1870-08-05 på nämnda egendom, dotter av underlöjtnanten friherre Kjell Christian Barnekow, och friherrinnan Sigrid Ulrika Charlotta Duwall.

Barn:

 • 2. Brita Rikardis, född 1893-07-29 i Hälsingborg. Gift 1918-08-10 i Kristianstad med affärsmannen Leif Mattias Sörvik, född 1889-08-28 i Göteborg. Inneh. av kennel Roederich.
 • 2. Ebba Ingeborg, född 1895-02-04 i Hälsingborg. Gift 1918-03-26 i Kristianstad med kaptenen vid Vendes artilleriregemente, RSO, Teodor Ståhle, född 1881-08-06 i Göteborg.
 • 2. Amelie Elisabet, född 1898-06-20 på Lilla Torp i Sörby socken, Kristianstads län. Gift 1927-06-27 i Kristianstad med grosshandlaren i Göteborg Detlov Baltzar von Braun i hans 2:a gifte (gift 1:o 1917-04-11 med Dorrit Carolina Malmsten från vilken han 1927-05-11 blev skild, född 1894-10-11 i Göteborg), född 1890-06-02 i Göteborg.
 • Ebba Martina, född 1903-09-16 på Maryhill i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Källor

1At (So). 2SAB.

L. Gollmert, W. O. L. von Schwerin, Geschichte des Geschlechts von Schwerin (1878).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: