:

Sinclair nr 626

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sinclair nr 626 †

Natural. 1655-06-01, introducerad 1655. Utdöd 1803-09-01.


TAB 1

William Sinclair, till Seba. Gift med Barbe Halcro, dotter av baron Hugo Halcro.

Barn:

 • David Sinclair, naturaliserad Sinclair, till Finnekumla i Finnekumla socken, Älvsborgs län. Kom 1631 till Sverige (jämte sin äldre broder John, som blev major vid Hepburns gröna brigad 1631 och överstelöjtnant 1632 samt stupade under trettioåriga kriget). Var överstelöjtnant 1650. Överste för ett värvat rytteriregemente 1655 på våren. Naturaliserad svensk adelsman 1655-06-01 (introducerad 1655 under nr 626). Sårad av en kanonkula i slaget vid Warschau 1656-07-18 i spetsen för en skvadron av regementet och död 1656-07-19. 'Han köpte för de penningar, som hans fader förmått skicka honom och sedan allt hopp för honom var ute att kunna få återkomma till Skottland, säteriet Finnekumla, vilket dock sedermera reducerades från sonen, fick vid naturalisationen som svensk adelsman behålla sitt urgamla vapen med tillägg av en vit, fembladig ros mitt i korset till betecknande av att han tillhörde kungl. partiet i Skottland, som bar vita kokarder. medan däremot Cromwells hade röda.' Gift 1651-12-14 i Kristine församling i Göteborg med Catharina Makeléer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1661 med generalmajoren och landshövdingen Malkolm Hamilton, friherre Hamilton al Hageby, nr 99, född 1635, död 1698), född 1637, död 1709 och begraven 1709-08-08 i Göteborg, men först 1717-02-23 nedsatt i familjegraven i Kristine kyrka i Göteborg, dotter av kommissarien Johan eller Hans Maclean, adlad Makeléer, och hans 1:a fru Anna Gubbertz.

Barn:

 • En son, född 1652, begraven 1652-11-16 i Kristina kyrka, Göteborg.
 • Anna, född 1653, död 1743 och begraven 1744-01-25 i Kristina kyrka. Gift 1672 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Krause af Verchou, nr 76, född 1655, död 1710.
 • William (friherre Sinclair), född 165(5). Generalmajor. Död 1715. Se Tab. 2.

TAB 2

William, friherre Sinclair, men ej introducerad (son av David Sinclair, naturaliserad Sinclair, Tab. 1), född 165(5). Musketerare vid Östgöta infanteriregemente 1673 i maj. Fänrik vid Grubbenhielms skånska infanteriregemente 1674-08-30. Fänrik vid garnisonsregementet i Stralsund 1675-09-11. Löjtnant i Stralsund 1676-07-10. Kapten vid svenska livregementet till fot 1680-05-11. Major vid Älvsborgs regemente 1700-03-07. Överstelöjtnant för en bataljon bergsknektar 1701-03-06. Överste för Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1705-03-06. Kommendant i Malmö 1705-03-06. Generalmajor av infanteriet 1713-03-24. Friherre kort före sin död, men tog icke introduktion. Död 1715-02-02 i Malmö och begraven i Göteborg. Gift 1:o med Catharina Hamilton, död 1690 och begraven 1690-12-21 i Kristine kyrka, Göteborg, dotter av översten och kommendanten Elias Hamilton de Guischery och Johanna Maria von Rommert, adlad och adopterad Silfvercrona. Gift 2:o 1694 med Maria de Moucheron, döpt 1658-09-29 i Stockholm Tyska församlingen, Stockholm, död änka, dotter av hovrådet Henrik de Moucheron, adlad de Moucheron, och hans 1:a fru (ej känd till namnet).

Barn:

 • 1. Catharina Johanna, född 1688, död 1773-09-28 på Eskilstorp i Bredaryds socken, Jönköpings län. Gift med överstelöjtnanten Christian Eberhard von Schantz, född 1685, död 1760.
 • 1. David, född 1689, död som barn.
 • 1. Malkolm, född 1690. Fänrik vid livgardet 1708-08-13. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Kasan, varifrån han hemkom 1722-09-05. Löjtnant vid livgardet 1722-06-19 med rang från 1719. Erhöll 1724-02-15 sex månaders permission till Holland och var även 1726 dit permitterad. Major vid Upplands regemente 1737-09-20. Medlem av riksdagens sekreta utskott 1738. Skickades 1738 till Turkiet för att utverka sultanens bistånd till ett blivande krig mot Ryssland. Blev på hemresan mördad 1739-06-17 av ryska utskickade vid Grünberg nära Naumburg a. Bober i Schlesien. Hans lik fördes till Stralsund och jordfästes i S:t Nikolai kyrka 1739-12-14, men ett ifrågasatt epitafium över honom, vartill regeringen 1741-06-23 anslog 200 daler, blev av obekant anledning icke uppsatt. Hans död väckte en oerhörd förbittring i hela landet och blev en bidragande orsak till kriget 1741, sedan den av A. Odel diktade så kallade Sinclairsvisan vunnit en stark spridning. 1909 restes med bidrag av svenska staten en minnesvård på den plats, där han mördats.
 • 2. David Vilhelm, född 1696. Sergeant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1707-12-00. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709-05-21. Löjtnant 1709-10-13. Regementskvartermästare 1712-03-03. Kapten 1712-10-31. Konfirmationsfullmakt 1717-01-19. Dömd från tjänsten 1718-01-18. Åter kapten vid vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1719-11-09. Kapten vid drottningens livregemente i Pommern 1720-11-26. Kapten vid Östgöta inlanteriregemente 1732-04-01. Avsked 1741-01-21. Intagen å Vadstena krigsmanshus 1753-10-23. Död ogift 1770-11-23 i Vadstena.
 • 2. Anna Maria, död 1771-05-05. Gift 1718-05-11 på Dala i Grebo socken, Östergötlands län med ryttmästaren, friherre Gerhard Leijonhielm, född 1695, död 1739.
 • 2. Henrik Gideon, född 1701. Kapten. Död 1776. Se Tab. 3

TAB 3

Henrik Gideon (son av William, friherre Sinclair, men ej introducerad, Tab. 2), döpt 1701-07-24 i Sätila socken, Älvsborgs län. Förare vid västra skånska infanteriregementet 1717-08-01. Sergeant vid västra skånska infanteriregementet 1717-10-01. Fältväbel 1719-03-01. Avsked 1720-08-02. Fältväbel vid drottningens livregemente 1720. Fänriks karaktär 1723-03-06. Fänrik vid regementet 1724-06-22. Erhöll tillstånd att gå i fransk tjänst 1729-02-15. Kapten vid det regemente, som senare (1746) fick namnet Royal Suédois 1734-07-15. Återvände till Sverige vid finska krigets utbrott 1741. Kapten vid Willebrands regemente 1741-08-08. Avsked 1747-10-01. Återvände till Frankrike 1748 som kapten vid regementet Royal Suédois. Major vid regementet Royal Suédois. RSO 1749-01-13. RFrOPlémer. Död 1776-06-29 i Strassburg. Gift med Beata Catharina von Grape, sannolikt dotter av löjtnanten i svensk tjänst Gerslot Henrik von Grape och Dorotea Maria von Benckendort.

Barn:

 • Carl Gideon, född 1730-11-12 i Stralsund. Förare vid Hamiltonska regementet död Malmö 1741-07-01. Student i Greifswald till 1746. Underlöjtnant i fransk tjänst 1746. Kapten vid tyska infanteriregementet La Dauphine i Frankrike 1756. RFrOPlémer 1760. Överste vid tyska infanteriregementet 1762, då införlivat med regementet Royal Baviere. RSVFO. RSO 1767-11-23. Överste och sekundchef för franska regementet Royal Suédois 1771. Överste i svensk tjänst 1775-11-00. Generaladjutant hos konung Gustaf III 1777-09-00. Överste och chef för Björneborgs regemente 1778-03-11. Avsked ur franska tjänsten 1778. Konungens förste generaladjutant och generalmajor i armén 1780. Avsked från chefsskapet för Björneborgs regemente 1780-06-02. KSO 1780-11-27. Överste och chef för svenska artilleriet 1781-10-01. Generalfälttygmästare 1784. KmstkSO 1786-11-27. Ledamot av utredningskommissionen samt av hemliga krigsberedningen 1789. Generallöjtnants tur i armén 1790. Avsked från generalfälttygmästarämbetet 1791 och från överstebeställningen vid artilleriet 1794-06-23. General 1799-11-16. Död barnlös 1803-09-01 på Gammelbo bruk i Västmanland och slöt adlade ätten Sinclair, samt begraven i Stockholm, då vapnet efter hållet tal krossades av kanslirådet Gudmund Göran Adlerbeth. 'General Sinclair, som efterlämnat en egenhändigt skriven levnadsteckning, bevistade 1747 franska fälttåget i Brabant och året därpå belägringen av Maastricht. Gjorde 1752 en resa till Pommern och våren därpå även till Sverige, i avsikt att söka befordran, vilket dock då misslyckades, återvände till Frankrike och blev i början av sjuåriga kriget med sitt regemente kommenderad till strandbetäckning på flanderska kusten samt bevistade sedan de följande sex åren detta krig såsom generaladjutant hos generallöjtnanten, sedermera franska marskalken och krigsministern, greve Muy, och var därunder närvarande vid de flesta krigshändelser i Tyskland, visande särdeles rådighet och tapperhet i bataljen vid Warburg, kallades 1770 till zweibruckska hovet för att undervisa den unge prins Maximillan, sedan kurfurste av Pfalz, i krigskonsten, varest han vid sedermera konung Gustaf III:s genomresa blev av honom personligen känd, vilket hade till följd att han år 1775 oförmodat utnämndes till överste i svensk tjänst: fick vid avskedstagandet 1778 ur franska tjänsten 4,000 livrés årlig pension och flyttade då med sin fru till Sverige. Kommenderades 1788 med armén till Finland och var sedan konungen följaktig till Göteborg.' Gift 1773 i Strassburg med riksfriherrinnan Louise Henriette Eckbrecht von Dürckheim, död 1803-01-22 i Västerås, dotter av riksgreven Christian Eckbrecht von Durckheim, herre till baroniet Schönecken i Nedre Elsass och till det riksomedelbara herrskapet Socthern samt burggreve till Hagenau.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: