Nieroth nr 372

Från Adelsvapen-Wiki

F 372.jpg

Adliga och friherrliga ätterna Nieroth nr 2274 och 372 †

Natural. 1818-05-05 enl. 37 § R.F. Friherrlig s. å. 11/5 enl. 37 § R.F., introd. 1820. Utdöd 1883-01-17.

Utgör en gren av den estländska ätten Nieroth, men sambandet är ej fullt utrett. Nedanstående ryttmästare Jakob von Nieroth, som i senare hälften av 1600-talet kom med något av de svenska regementena till Pommern, kan, om man får draga någon slutsats av sonens förnamn och det sedvanliga bruket att giva sonsonen farfaderns förnamn, hava varit son av Otto Nieroth till Köndes (se friherrliga ätten Nieroth, Tab. 2). Vapnet är detsamma som det estländska.


TAB 1

Jakob von Nieroth. Ryttmästare. Övertog såsom pant av staden Greifswald det i dess närhet belägna godset Dargelin 1686-05-05. Död 1699-10-14. Gift före 1676 med Christina Elisabet von Stijpman, som levde änka 1720-10-22, dotter av assessorn vid hovrätten i Greifswald, hovrådet Jakob Stijpman, adlad von Stijpman 1651-10-20, men ej introd., och Elisabet von Braunjohann.

Barn:

 • Otto von Nieroth. Löjtnant. Levde 1702-11-21 men var död 1719-05-31.

Barn:

 • Otto Jakob von Nieroth. Major i fransk tjänst. Köpte Berglase i Samtens socken på Rügen. Död 1754-04-25 och begraven s. å. 29/4 i Berglases kyrka. Gift 1:o 1740 med Elisabet von Kahlden. Gift 2:o med Margareta Dorotea von Rosen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1725-05-05 med majoren Carl Fredrik von Schwartzer, född 1686, död 1732), död 1752-09-15, dotter av översten Andreas Gottlieb von Rosen och Christina Dorotea von Usedom.

Barn:

2274.jpg
 • 1. Ernst Ludvig Jakob Reinhold von Nieroth, född 1743-10-23 på Berglase. Volontär vid livregementet till fot 1758-05-01. Sergeant därst. 1759-06-12. Förare 1760. Konstit. kornett vid den i Pommern uppsatta jägarekåren till häst 1761-05-19. Vid dennas reduktion placerad på Bohusläns dragonregemente som kornett med lön på e. stat 1763-02-01. Stabskornett därst. 1768-07-25. Transp. till livdrabantkåren som drabant 1769-04-25. (Ryttmästares) avsked s. å. i maj. Död 1770-11-01 Skebräcka. Gift med Maria Margareta von Staffeld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1781-06-19 med löjtnanten Gustaf Stierngranat, född 1745, död 1793), död 1819-10-31, dotter av löjtnanten Detlef Berend von Staffeld, av en gammal mecklenburgisk adlig ätt, och hans 2:a fru Eleonora Catharina von Platen (syster till Baltzar Achates von Platen).

Barn:

 • Baltzar August Carl von Nieroth, adlad och friherre Nieroth, född 1767-12-27 på Utby kaptensboställe i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län. Furir vid Skaraborgs regemente 1783-06-03. Fänrik därst. 1785-03-02. Stabsadjutant hos fältmarskalken, friherre Per Scheffer 1788. Konstit. kapten i armén 1789-04-16. Gick 1790 i rysk tjänst och blev flygeladjutant hos furst Potemkin-Taurisky. Premiärmajor i rysk tjänst och erhöll Ismailsmedaljen. Kapten vid Göta garde 1792-05-06 samt major i armén s. d. Överadjutant hos konungen 1795-12-13. Avsked från nämnda garde s. å. 15/12. Generaladjutant av flygeln samt överstelöjtnant i armén 1796-03-18. Placemajor i Stockholm och adjutant hos generalinspektören över infanteriet s. å. 25/11. RSO s. å. 9/12. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1803-07-25. Vice landshövding i Västernorrlands län 1805-04-09. Landshövding därst. 1807-06-27. KNO 1811-01-28. Landshövding i Linköpings län 1817-03-11. Adlad 1818-05-05 enl. 37 § R.F. Friherre s. å. 11/5 enl. samma § (introd. 1820-05-03 först såsom adelsman under nr 2274 och sedan på samma gång såsom friherre under nr 372). Ståthållare på Linköpings och Vadstena slott 1818-12-15. Avsked 1826. Död 1842-10-14 Hjällo. 'Under sin ryska tjänst bevistade han med mycken tapperhet tvenne års kampanjer mot turkarna och därunder intagandet av Tulcea och Falciu, belägringen av Kilia, stormningen av Ismail och blockaden av Braila.' Gift 1796-06-09 i Stockholm med Catharina Ulrika Lindberg, född 1779-10-22 i Stockholm, död 1857-09-25 på Hjällo, dotter av klädesfabrikören Olof Lindberg och Ulrika Wettschou.

Barn:

 • Olof Ulrik Carl, född 1798-05-31, död 1800-11-28.
 • Augusta, född 1801, död 1804-02-13.
 • Carl Fredrik Knut, född 1804. Kammarherre. Död 1873. Se Tab. 2.
 • Emilie, född 1809-11-25 i Härnösand, död 1897-09-29 i Stockholm. Gift 1835-02-08 i Lidköping med landshövdingen, greve Polykarpus Erik Cronhielm af Hakunge, född 1797, död 1856.
 • Eugen August, född 1813. Hovjägmästare. Död 1883. Se Tab. 3.

TAB 2

Carl Fredrik Knut (son av Baltzar August Carl von Nieroth, adlad och friherre Nieroth, Tab. 1), friherre vid faderns död 1842. Född 1804-07-10. Student i Uppsala 1816. Kansliexamen därst. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Kammarjunkare. Vice ceremonimästare 1832. Kammarherre s. å. Förvaltare på Skisshyttans bruks- och lantegendom i Norrbärke socken, Kopparbergs län 1834. Rikshärold samt RNO 1843-05-11. Avsked från rikshäroldsbefattningen 1851-08-14. Bruksägare Uttersberg 1856. KVO 1870-06-10. Död 1873-04-02 i Stockholm. Gift där 1834-01-11 med Johanna Charlotta Wegelin, född 1814-04-18 på Beylon vid Ulriksdal i Solna socken, Stockholms län, död 1873-04-21 i Stockholm, dotter av bruksägaren Johan Henrik Wegelin och Hedvig Charlotta Lagerqvist.

Barn:

 • Henrik Carl, född 1843-04-05, död 1844-07-31 i Stockholm.
 • Carl Johan Bernhard, född 1844-08-23, död 1856-06-24 i Stockholm.
 • Catharina Charlotta (Lotten) Alice, född 1848-02-12 Uttersberg. Död 1932-01-03 i Engelbrekts församling, Stockholm ]]. Gift 1:o 1869-03-31 i Stockholm med godsägaren, friherre Malkolm Fredrik Georg Hamilton af Hageby, från vilken hon 1882-04-19 blev skild, född 1836, död 1922. Gift 2:o 1892-08-31 med rentiern Nils Roug från Danmark, född 1839-06-10, död 1910. Gift 3:o 1914-04-21 i Vanlöse vid Köpenhamn med överläkaren, professorn, med. doktor Fritz Martin Levy, född 1847-02-02 i Köpenhamn, död 1921-11-23 på Friheden vid Hörsholm, Danmark.
 • Hedvig Fredrika Alice, född 1850-03-18 i Stockholm. Tjänstg. statsfru hos drottningen 1883-11-15. Död 1927-05-12 i Linköping. Gift 1871-09-27 i Stockholm med överhovstallmästaren, greve August Gustaf Fersen Gyldenstolpe, född 1839, död 1919.

TAB 3

Eugen August (son av Baltzar August Carl von Nieroth, adlad och friherre Nieroth, Tab. 1), friherre vid äldre broderns död 1873. Född 1813-05-31. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1826-10-02–1829-12-17. Var en tid anställd på handelskontor i Stockholm. Hovjägmästare 1841. Död 1883-01-17 på sin egendom Hjällo i Fågelås socken, Skaraborgs län och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1846-11-26 på Hinderstorp i Häggesleds socken, Skaraborgs län med Fanny Adelaide Fock B, född 1821-09-28 i Stockholm, död där 1898-12-29 och begraven i familjegraven på Fågelås kyrkogård, dotter av landshövdingen Bernt Vilhelm Fock, friherre Fock, och hans 2:a fru Engel Ekman.

Barn:

 • Fanny Ulrika Hilda Augusta (Annie), född 1848-01-15 på Hjällo död 1909-11-09 i Johannes församling, Stockholm ]]. Gift 1866-02-02 med kaptenen, löjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskåren, föreståndaren för Motala mekaniska verkstad, RNO, RVO, Erik Adolf Mauritz Unge, född 1836-02-03, död 1904-04-23 i Stockholm.
 • Ellen Augusta (Lie), född 1853-06-12 på Hjällo, död 1887-10-28 i Montreux. Gift 1870-06-18 med riddargodsägaren, majoratsherren till Pustow i Pommern Ludvig Carl Joakim Filip von Braun, född 1841-10-10 på Pustow, död 1906-10-00.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.