:

De Besche nr 763

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten de Besche nr 763 †

Natural. 1664-08-29. Introd. 1668. Utdöd 1681.

Grenar av släkten hava naturaliserats under nr 944, 1253 och 1300.

Den äldre Gillis de Besche (Tab. 1) hade ytterligare en son Jakob, död 1640. Från denne ävensom från här nedan icke upptagna sonsöner till Gillis, vilka icke blevo naturaliserade på riddarhuset, härstammade talrika grenar av släkten, vilka fortlevde i Sverige långt in på 1700-talet. Från en son till Gillis d. y. (Tab. 2) bruksägaren Peter de Besche, född 1618, död före 1692, vilken omkr. 1671 överflyttade till Norge, härstammar en i detta land ännu kvarlevande släktgren.

Wathier de Besche. Gift med Johanna de Borne.

Son:

Henrik de Beshe. Gift med Maria de Montage.

Son:

Henrik de Besche. Gift med Johanna de Roxelle.

Son:

Vilhelm de Beshe. Arkitekt. Död 1567-10-08.

Son:

Gillis de Beshe Se Tab. 1.

TAB 1

Gillis de Beshe (son av Vilhelm de Besche). Arkitekt och köpman Liège och Antwerpen. Byggmästare vid Skeppsholmen i Stockholm. Var från år 1603 verksam vid förändringarna av Nyköpings slott. Troligen uppgjorde han också ritningarna till Vibyholms slott, vilket byggdes som änkesäte åt Karl IX:s gemål, Kristina. Inflyttade i slutet av Karl IX:s regering till Sverige, där han blev byggmästare på Skeppsholmen 23 juli 1608 och vid Nyköpings slott 11 juni 1609. Tydligen är han och ej sonen Gillis den »mäster Gilius byggmästare», som 28 maj 1609 och 3 augusti 1610 kallas till konungen i Stockholm. Enligt traditionen inom släkten skall han ha adlats av kejsar Ferdinand III. Gift med sin fränka Helena de Besche. (Enligt Arnaud Bunel, ska det i en vapenbok om Luxembourg finnas två familjer "Besch" den ena med två korsade fiskar (two fish crossed in saltire), och den andra med en fisk (one fish inbend).)

Barn:

 • Jacob de Besche. född 1570, död 1640. Bryggare. Gift med Maria Mappa.
 • Vilhelm de Besche, född 1573. Se Tab. 5.
 • Gillis de Besche, född 1579. Se Tab. 2.
 • Hubert de Besche, född 1582. Se Tab. 3.
 • Gerard de Besche, född 1585. Se Tab. 4.
 • Maria de Besche, död 1646, gift 1:o1593 i Luttich med Jean Constans de Flon (se Adlercrona nr 868). Gift 2:o i Luttich med Jean Moijal
 • Helena de Besche gift med handelsmannen i Stockholm Jan Radus
 • Dordi, född troligen 1592/93 i Belgien, † 1697 (uppgiven ålder 104 år), bg 30/5 i Lindesberg sn, gift 1:o m. kaplanen i Linde Laurentius Olai Girstadius, f. i Järsta i Säbrå sn, † 1630 i Linde sn, gift 2:o 1632 efter 23/9 men före 23/i2 m. Christopher Geijer, stamfader för adl. ätten af Geijerstam, nr 2010, † 1657.

[EÄ:I s41; EÄ:III s34,769; VåsHm:II:l s608; SBL:10 s349]

TAB 2

Gillis de Besche, född 1579 i Liège, död i 1648-08-24 i Nyköping (son av Gillis de Besche, Tab. 1) Inkom till Sverige och var sedan 1603 anställd vid slottsbyggnaden i Nyköping under såväl svärfadern som brodern. Arrenderade från 1627 i Louis De Geers namn tillsammans med bröderna först Gerard, sedan Hubert, de s. k. Nyköpingsverken. På hans gravsten ses samma vapensköld som på brodern Huberts gravsten. Gift med Sara Dionysia, dotter av slottsbyggmästaren i Nyköping Peter Dionysius.

Barn:

 • Peter de Besche, född 1618, död före 1692. Bruksägare
 • Vilhelm de Besche, född 1628. Död 1682. (son av Gillis de Besche, (se Tab. 2:a)
 • ?? Susanna Gillisdotter de Besche, gift med handlanden Peter Fosti

TAB 2:a

Vilhelm, (son av Gillis de Besche, Tab. 2) född 1628. Bruksägare i Nyköping, där han ägde järn- och stålhammare. Byggmästare vid faktorierna i riket 1676-03-05. Död 1682. Gift med Magdalena Potter, död 1668, dotter av handlanden i Nyköping Peter Potter och Elisabet Danckwardt, samt syster till Joakim Potter, adlad Lillienhoff.

Barn:

 • Emanuel de Besche, natural. de Besche, född 1665. Överstelöjtnant. Död 1736. Se adliga ätten de Besche nr 1300.
 • Joachim, kommerseråd, svensk konsul i Lissabon, † 1727.
 • Elisabet, g. m. Johan Hoffman.

[SBL.-10 s347f; Lohe s69f]

TAB 3

Gravsten med vapensköld för Hubert de Besche

Hubert de Besche (son av Gillis de Besche, Tab. 1), född 1582. Slottsbyggmästare, Brukspatron. Inkallades till Sverige av Carl IX och var från 1613 byggmästare på Stockholms slott. 1613–19 uppförde han Tyska kyrkans torn i Stockholm, vilket förstördes av eld 1878. Han införde i Sverige styckgjutarekonsten och anlade järn- och mässingsverk. Död 1658 och begraven i Tuna kyrka, där hans gravsten med vapnet (3 fiskar) finnes. Skall av kejsar Ferdinand III hava upptagits bland tyska rikets adel. Gift 1:o med Maria Roschet (Roschette), död 1648 (av samma släkt som ätten Hägerstierna). Gift 2:o med Märta Fredriksdotter. (g. 2:o m. Christoffer Zaulich, brukspatron på Ålshult, Almundsryd (Kron.), f 1678/80 på Grövik, Almundsryd), † 1696, tp 24/4 s.å. i Västra Torsås (Kron.). Hon återuppbyggde 1689 Torne hammare, Västra Torsås. I en gjutformsförteckning från Als-hults bruk under sent 1600-tal nämns ”fru Bäske”, vilket sannolikt är hon.

Barn i gifte 1:o med Maria Roschet:

 • Catharina de Besche, född 1616, död 1686. Gift med brukspatronen Henrich de Trij.
 • Hubert de Besche, född 1617. Brukspatron. Död 1653 gift med Ingeborg Wachttorn, dotter av Olof Knutsson Wachttorn nr 301 och Anna von Capell. Hans affärsverksamhet tillsammans med brodern Abraham misslyckades i Sverige, de utvandrade till Frankrike för att med den franska regeringens understöd anlägga koppar- och järnverk.
 • Gillis de Besche, född 1624. Brukspatron. Död 1709. Se adliga ätten de Besche nr 1253.

Barn i gifte 2:o med Märta Fredriksdotter:

 • Helena de Besche, född 1654. Gift med Magnus Jonae Uhr.

[MaAr; EÄ:VIII s632; EÄKrA; SBL:10 s348f,364; HBs]

TAB 4

Gerard (son av Gillis, Tab. 1), till Forsmarks och Berkinge bruk i Forsmarks socken, Stockholms län. Född 1585-03-00 i Liège. Studerade arkitektur. Inkallad till Sverige senast 1608. Erhöll fullmakt att vara mjölnare vid kvarnen i Uppsala 1613-12-03. Fullmakt att uppbygga de båda tornen på Uppsala domkyrka (tornbyggare) 1614-01-28, vilket arbete fullbordades 1619 (tornspirorna förstördes i 1702 års. brand). Byggmästare på Uppsala slott 1616-10-03–1630 och tillika bruksfogde vid Forsmarks bruk samt arrendator 1624-04-25 av Forsmark med Valö socken samt Frösåkers och Närdinghundra härad. Inköpte av kronan tillsammans med Peter Rochet Forsmarks och Berkinge bruk 1646 samt blev ensam ägare av dem genom bergskollegii resolution3 1652-12-04. Död 1656-06-18 på Forsmark och begraven s. å. 6/7 samt ligger, jämte sina hustrur begraven i ett av honom uppbyggt gravkor vid Valö kyrka, varest å en svart tavla hans sköldemärke jämte initialerna till hans och hans hustrurs namn är målat, och å en annan hans levnad i korthet upptecknad. Från barndomen uppfostrad i reformerta läran, begick han dock på äldre dagar nattvarden med lutheranerna. Byggde, jämte brodern Vilhelm, efter 1615 för kronans räkning Forsmarks och Berkinge järnbruk i Uppland [Mf]. Gift 1:o 1615 i Dortrecht i Holland med Maria Piet3, död 1637. Gift 2:o 1640-10-28 med Margareta von Emersen, av en förnämlig släkt i Hamburg, död 1694-02-01 i Stockholm och begraven s. å. 7/6 i Forsmarks kyrka, men sedan förd till de Bescheska graven i Valö kyrka.

Barn:

 • 1. Gerard, f. 1623, amiralitetsbokhållare, g. senast 1660.
 • 2. Georg de Besche, natural. de Besche, född 1641. Se adliga ätten de Besche nr 944.
 • 2. Anna, f. 1642, † 1709, g. 1:o 1663 10/3 m. Johan Stensson, adlad Hammarström, f. 1632, † 1699, g. 2:o 1703 m. hovkanslern Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm, nr 103, i hans 3:e gifte, f. 1629, † 1704.
 • 2. Daniel de Besche, natural. de Besche, född 1648. Se adliga ätten de Besche nr 944.

[EÄ:III s480; SBL:10 s371; Klerck]

TAB 5

Vilhelm de Besche (son av Gillis, Tab. 1), född 1573-12-03 i Liège3. Inkallades av hertig Carl till Sverige 15953. Järndragare (tillverkare av järntråd) i Nyköping 15963. Byggmästare på Nyköpings slott 1604-01-16. Erhöll öppet brev på att få bygga sig ett järnbruk vid Nyköping 1605-06-01. Fullmakt att antaga hammarsmeder, kolare och masmästare till Noraskog och Lindesbergs bruk 1606-02-02. Ny fullmakt att hava inseende över byggnadsarbetena vid Nyköpings slott och gård samt dessutom även över Ekeby bruk och smedjorna vid Nyköping s. å. 18/8, varmed han fortsatte till 1609-06-11, då fadern efterträdde honom såsom byggmästare på Nyköpings slott. Fullmakt att hava inseende över alla järnbruk i Södermanland 1610-11-10. Arrenderade av änkedrottning Christina S:t Annae kvarn i Nyköping3 samt av kronan, såsom Louis De Geers ombud, genom kontrakt 1618-07-22 Finspångs bruk och län i Östergötland jämte Sundbo härad i Närke på sex år, vilket kontrakt förnyades 1625-06-22 på ytterligare sex år, samt genom kontrakt 1625-11-02 även Memmings och Skärkinds härader i Östergötland på fyra år. Arrenderade enligt kontrakt 1626-07-05 Österby och Leufsta bruk jämte Ölands härad samt Lövsta och Hållnäs snr och enligt kontrakt 1627-04-28 jämväl Gimo bruk4. Död 1629-02-10 på Finspång.3 Han erhöll i förläning Söderby i Runtuna socken, Södermanlands län 1606-03-28 och öppet brev på Vällinge ström4 1623-08-20 och Danviksströmmen s. å. 4/9 samt därhos privilegier på mässingsbruk. Anlade kanongjuteri vid Finspång samt Norrköpings mässingsbruk 1627 [Mf]. Gift 1:o med NN Dionysius, dotter av Peter Dionysius (han uppgives hava fått S:t Annæ kvarn, som förut arrenderats av denne, med sina första hustrur). Gift 2:o 1609 med Peter Dionysius änka, möjligen identisk med Elisabet Rochet, som är Wilhelms 1:a till namnet kända hustru, dotter till Joris Rochet.

Barn:

 • Carl de Besche, natural. de Besche. se Tab. 6
 • Joris de Besche, född omkring 1622, död 1651. Gift med Christina Möller

[BH-Norrk; SBL:10 s351]

TAB 6

Carl de Besche, natural. de Besche, född 1612-02-21 i Nyköping. Död 1681 i Holland och slöt själv sin ätt. (son av Vilhelm de Besche, Tab. 5) Adlad 1664-08-29 för sin faders förtjänster (introd. 1668-06-16 under nr 763). Gift 1637-12-04 med Ida De Geer, kristna 1616-10-19 Amsterdam, dotter av bruksherren Louis De Geer, adlad De Geer nr 291, och Adriana Gerard.

Barn:

 • Adriana de Besche, född 1641-09-12, död 1714-06-03. Gift 1:o med ryttmästaren Gustaf Mauritz Mannersköld nr 128. Gift 2:o med ryttmästaren Otto Reinhold Bock.
 • Elisabet de Besche, född 1643, levde ogift i Haag 1696.
 • Vilhelm de Besche, född 1645. Död ogift 1673.
 • Ida de Besche, född 1647, död 1706. Gift med advokaten Jan Pyll.
 • Carolus de Besche, levde 1676 i Holland.

Utan känt samband:

Johan de Besche, tullnär i Öregrund, gift med Ingrid Svinfot.

Barn:

 • Ingrid, f. 1664, † 1705, g. 1696 m. Magnus Leufstadius i hans 2:a gifte (g. 1:o med Margareta Ihring, f 1694 och 3:o 1706 m. Anna Isopedia, f 1724), † 1728.

[SoH:1966 sl38; VåsHm:II:l s481]

Litteratur

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. de Trier SoH 1976. SBL. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: