:

Furuhjelm nr 2051

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Furuhjelm nr 2051

Adlad 1762-01-20, introducerad 1776.

Enligt en obestyrkt tradition skall den till Sverige inflyttade Olof Nauclér hava varit son till prosten i Göppingen (Tübingen), jur. utr. doktorn Johannes Ziegler, sedan Nauclérus, vilken adopterats av sin morbroder prosten Johannes Vergen (Vergenhanns)-Nauclérus. – Ätten, av vilken endast ett par medlemmar varit bosatta i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 146 bland adelsmän.

Furuhjelm A205100.jpg

TAB 1

Olof Nauclér. Överflyttade till Sverige och blev handlande i Stockholm.

Barn:

 • Simon Olai Nauclérus, född 1570 i Stockholm. Student i Uppsala. Filosofie magister i Wittenberg 1590. Konrektor vid Stockholms storskola 1609. Rektor vid Stockholms storskola 1611. Hovpredikant hos konung Gustaf II Adolf 1618-05-15. Kyrkoherde och prost i Enköping 1621. Död 1638-06-13 i Uppsala under ett prästmöte och ligger jämte sin hustru och några barn begraven i Enköpings kyrka s sakristia. 'Han utgav år 1615 fyra av sin svärfaders predikningar.' Gift 1611 med Anna Olofsdotter, född 1592, dotter av ärkebiskopen i Uppsala magister Olaus Martini Nycopensis och Ragnhild Håkansdotter.

Barn:

 • Johannes Simonis Nauclérus, född 1621-07-21 i Enköping. Student i Uppsala 1635-01-24. Bodde sedan i Stockholm. Död i Stockholm 1653. Gift med Elsa Haraldsdotter Snack.

Barn:

 • Harald Johansson Nauclérus, född omkring 1650. Borgmästare. Överflyttade till Finland. Befallningsman i Lappvesi 1675. Bosatt på Luukkala hemman vid Lauritsala, vilket han 1676 erhöll kungligt tillstånd att mot skattefrihet från öde upptaga. Död 1683 om våren. Gift med Brita Ottosdotter, som levde 1690, i hennes 2:a gifte, änka efter befallningsmannen i Lappvesi härad Hans Johansson.

Barn:

 • Johan Haraldsson Nauclérus, född 1675. Borgare i Viborg. Uppbördsskrivare i Viborg. Död 1706 om våren under Viborgs belägring av ryssarna. Gift 1700 med Elisabet Elfvengren, född 1675, död 1706, dotter av tullförvaltaren i nämnda stad Enok Elfvengren.

Barn:

 • Enok Nauclér, adlad Furuhjelm, född 1701-05-25 i Viborg. Flydde 1714, sedan ryssarna intagit Viborg, till Sverige och blev volontär vid Nylands kavalleriregemente. Mönsterskrivare vid Nylands kavalleriregemente 1719. Regementsskrivare 1725. Avsked 1755. Assessors n. h. o. v, 1760-11-13. Adlad 1762-01-20 (introducerad 1776 under nr 2051, ehuru adelsbrevet först 1801 utfärdades). Död 1782-12-18 på Hongola i Urdiala socken i Tavastland och begraven i Urdiala gamla kyrka. Gift 1752-03-10 Sotavalta Arvid Arvidsson Carlstedt (brorson till bergsrådet Jonas Carlstedt, adlad Cederstedt) och Anna Maria Arvidsdotter Paulin.

Barn:

 • Arvid, född 1753-01-17 på Hongola, död 1753-01-07.
 • Enok, född 1754-03-31 på Hongola. Student i Åbo 1769. Korpral vid livdragonregementet 1773-08-30. Sekundadjutant vid livdragonregementet 1775-12-20. Kornett 1778-07-20. Löjtnant 1782-10-06. Stabskapten 1787-10-09. Bevistade finska kriget 1788–1789 till lands och 1790 ombord å skärgårdsflottan. GMts (Svensksundsmedaljen) 1790. Major i armén 1795-12-23. RSO 1797-11-01. Chef för Björneborgs regementes lätta infanteribataljon 1801-06-16. Överstelöjtnant 1808-05-18. Chef för 2. brigaden 1808-08-26. RmstkSO2kl 1808-10-24. Avsked 1810-06-19. Överstes karaktär 1810-11-27. Bodde sedan på sin gård Viksberg i Tammela socken. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06. Död ogift 1828-02-16 i Tavastehus under en resa och begraven i Urdiala kyrka
 • Elisabet, född 1756-02-01 på Hongola, död 1799-02-24 i Tavastehus. Gift 1775-10-03 med landssekreteraren i Nylands och Tavastehus län, assessorn Johan Walheim, född 1741, död 1800-03-08 i Åbo.
 • Ulrika, född 1757-11-28 på Hongola, död 1828-03-17 på Luhtiala vid Tavastehus. Gift 1782-09-24 på Hongola med överstelöjtnanten Jonas Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, född 1748, död 1830.
 • Harald, född 1760-03-30 på Hongola. Student i Åbo 1777-12-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1781-02-13. Extra kanslist i Åbo hovrätt 1781-12-14. Avsked 1784-06-12. Lanthushållare. Död ogift 1809-08-10 på Hongola. Han anlade jämte majoren J. V. de Pont Notsjö glasbruk.
 • Elias, född 1764. Överste. Död 1835. Se Tab. 10
 • Maria, född 1765-10-11 på Hongola, död på Hongola 1805-11-07. Gift 1794-06-08 med maioren vid Tavastehus regemente Per Gabriel Kalm, född 1752-03-30, död 1795-01-18 på Keso boställe.
 • Sofia, född 1768-02-28, på Hongola, död 1835-04-05 i Tavastehus och begraven i Urdiala kyrka. Gift 1794-06-24 på Hongola med översten för Tavastehus regemente, RSO, Otto Fredrik Wetterhoff, född 1755-04-08, död 1908-10-17 på Kalajoki kapellansboställe, under kriget med Ryssland.
 • Carl, född 1772-07-20 på Hongola, död på Hongola 1773-02-24.

TAB 2

Johan (son av Enok Nauclér, adlad Furuhjelm, Tab. 1), född 1762-07-02 på Hongola. Student i Åbo 1777. Korpral vid livdragonregementet 1777-05-01. Sergeant vid livdragonregementet 1780-12-20. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1781-04-04. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1786-08-20. Kapten vid Tavastehus regemente 1788-04-07. Genom byte transporterad till Österbottens regemente 1800-06-12. Avsked 1800-11-27. Bodde sedan på sitt frälsesäteri Notsjö i Urdiala socken. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06. Död 1840-02-21 på Notsjö. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Tillhörde det s.k. Anjalaförbundet och blev för delaktighet däri dömd till döden, men av konungen benådad 1790-05-08. Gift 1793-07-14 med Ulrika Charlotta Leopold, född 1764-05-12, död 1814-05-27 på Notsjö, dotter av häradshövdingen i Hollola domsaga, lagmannen Vilhelm Leopold och Magdalena Christina Ignatius.

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1794. Statsråd. Död 1871. Se Tab. 3
 • Carl Emil, f 1796. Kollegiiassessor. Död 1872. Se Tab. 8
 • Johan Fredrik, född 1797-04-26 på Orjanhirsi boställe i Kalvola socken. Student i Åbo 1813-06-16. Kadett vid topografiska kåren på Haapaniemi 1814. Underlöjtnant vid topografiska kåren på Haapaniemi 1816-08-24. Kvartermästare vid kejserliga sviten 1817-12-22. Löjtnant vid Säverska hästjägarregementet 1819-07-18. Stabskaptens avsked 1820-03-09. Död ogift 1820-08-07 på Notsjö.
 • Ulrika Charlotta, född 1798-07-04 på Notsjö, död 1855-01-17 Strandgård Gift 1819-07-26 med häradshövdingen Carl Henrik Granfelt, född 1791, död 1873.
 • Maria Sofia, född 1799-11-01, död 1838-02-08 i Loimijoki socken. Gift 1836-10-20, på Notsjö med häradshövdingen Frans Magnus Hästesko af Målagård, född 1793, död 1867.
 • Fredrika, född 1801-01-29 på Notsjö, död på Notsjö 1802-01-05.
 • Adolf, född 1804-02-27 på Notsjö, död 1804-02-27.

TAB 3

Otto Vilhelm (son av Johan, Tab. 2), född 1794-04-30 på Orjanhirsi boställe i Kalvola socken. Student i Åbo 1810-06-14. Kopist vid generalguvenörskansliet i Finland 1813-06-01. Auskultant i Åbo hovrätt 1813-06-23. Kanslist vid generalguvenörskansliet i Finland 1814-04-01. Tillika kanslist i riddarhusdirektionen 1817-03-22. Translator för ryska språket i senaten för Finland 1819-10-25. Sekreterare hos postdirektionen 1822-05-20. Kollegiiassessors titel 1826-02-22. Hovråd 1830-08-14. Avsked från sekreterarebefattningen i postdirektionen 1834-04-23. Sekreterare vid lotsverkets i Finland inspektörskansli 1836-04-23–1841-06-30. Instruktör för kärr- och mossodling vid ministeriet för riksdomänerna i Ryssland 1855-05-27. Kollegiiråds titel 1859-05-15. RRS:tV1O4kl 1864. Avsked 1864-10-19. Statsråd 1871-06-27. Död 1871-12-27. Genom olyckshändelse på Palso boställe i Nurmijärvi socken och begraven i Urdiala. Gift 1818-11-26 i Åbo med Ulrika Johanna Fredrika Fock, född 1795-03-27, död 1856-03-20 på Palso, dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik Fock B, och hans 1:a fru Anna Charlotta Fock.

Barn:

 • Vladimir Johan Otto, född 1819-06-01 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1833-01-24. Fänrik vid livgardets Semenovska regemente 1840-06-10 med tur från 1839-08-20. Underlöjtnant vid livgardets Semenovska regemente 1842-05-01. Löjtnant 1845-04-27. Stabskapten 1848-04-23. Kapten 1850-09-03. Överste 1854-09-11 med tur från 1854-08-27. Tillförordnad chef för 6. (reserv)bataljonen av vid livgardets Semenovska regemente 1854-09-12. Kommendör för 4. grenadjärreservregementet med transporterad till 5. reservbataljonen av tronföljarens Jekaterinoslavska grenadjärregemente 1855-02-04. Tillika tillförordnad chef för 2. grenadjärreservbrigaden 1855-03-04–1855-05-08. RRS:tStO2kl 1856-09-07. Transporterad till Jekaterinoslavska livgrenadjärregementet 1857-01-06. Chef för Galitzka infanteriregementets 4. reservbataljon 1857-06-21. Chef för Tauriska, storfursten Mikael Nikolajevitjs grenadjärregemente 1858-08-03. RRS:tAO2kl 1860-01-03 och erhöll därtill kejs. kr 1862-02-17. Generalmajor 1863-04-29. Distriktsgeneral vid 1. avdelningen av kåren för den inre bevakningen, med placering på arméinfanteriet 1863-04-29. Kommendör för livgardets litauiska regemente 1863-06-30. Deltog 1863 i polska upprorets underkuvande. Anställd för särskilda uppdrag hos ståthållaren i Polen, greve Berg, med placering på gardesinfanteriet 1864-07-31. RRS:tV1O3kl 1864-09-22. Anställd hos överbefälhavaren för trupperna i Warschaus militärdistrikt 1865-11-26. RRS:tStO1kl 1866-08-25. Tillförordnad chef för de lokala trupperna i Moskowska militärdistriktet 1866-12-02. Stabschef hos inspektören för skarpskyttebataljonerna 1867-03-05. RRS:tAO1kl 1868-04-12 och erhöll därtill kejs. kr o. sv 1870-04-29. Adjoint hos inspektören för skarpskyttebataljonerna 1871-03-05. Generallöjtnant 1871-04-09. RRS:tV1O2kl med st k 1872-04-28 och VÖO 1874-09-11. Överförd till reservtrupperna 1876-06-29. Placerad på gardesinfanteriets depot 1882-12-18. Död barnlös 1883-06-05 i S:t Petersburg och begraven i Urdiala. Han skänkte den s.k. Furuhjelmska samlingen (handlingar rörande krigen 1741–1743 och 1788–1790, Anjala-förhundet m. m.) till Finlands statsarkiv och understödde Finska Litteratursällskapet och Finska Historiska samfundet på mångahanda sätt. Gift 1857-05-10 med Olga Kaversnev i hennes 2:a gifte (gift 1:o med verkl. statsrådet Zvenigorodsky), född 1815-07-16, död 1895-02-14 i S:t Petersburg, dotter av generallöjtnanten vid ryska marinens ingenjörkår Alexander Kaversnev.
 • Johan Hampus, född 1821. Amiral. Död 1909. Se Tab. 4
 • Carl Harald, född 1822-09-26 i Helsingfors, död 1822-10-04.
 • Enok Hjalmar, född 1823. Bergsintendent. Död 1886. Se Tab. 6
 • Carl Harald, född 1826-02-05 i Helsingfors död 1826-01-09.
 • Ulrika Fredrika Ludmila, född 1828-08-20 på villan Kammio vid Helsingfors, död 1915-01-30 i Villmanstrand. Gift 1859-08-09 i Port Ajan i Ostasien med statsrådet, med. doktorn Gustaf Gottlieb Schneider, född 1823-06-24, död 1886-11-21 i Villmanstrand.
 • Carl Harald Felix, född 1830-05-13 på villan Kammio. Student i Helsingfors 1849-06-18. Auskultant i Viborgs hovrätt 1853-06-15. Anställd hos överstyrelsen för östra Sibirien med guvernementssekreterares grad 1854-02-16. Translator för de europeiska språken därstädes 1854-11-01. Kollegiisekreterare 1856-10-30. Anställd för särskilda uppdrag vid styrelsen för transbajkalska provinsen 1857-03-03. Titulärråd 1858-02-01. RRS:tV1O4kl 1858-12-12. Återvände 1860 till hemlandet. Kollegiiassessor 1861-01-13 med tur från 1860-02-05. Vice häradshövding 1861-12-17. Bitr. expeditionssekreterare vid statssekretariatet för Finland 1862-02-24. RRS:tStO2kl 1864-05-01. RRS:tV1O3kl 1864-09-23. 2. expeditionssekreterare vid nämnda statssekretariat 1867-07-05. Kollegiiråds titel 1868-04-12. Avsked ur finsk tjänst 1868. Styresman för de kejs. apanagerna i Amurlandet med statsråds värdighet 1869. Död ogift 1871-04-30 i staden Nochodka i östra Sibirien. Han testamenterade en betydande del av sin förmögenhet till finska staten. Till hans minne hava ryska auktoriteter uppkallat en ö och en lantudde i Stilla Havet med namnet Furuhjelm.
 • Sofia Esperance Vilhelmina, född 1832-01-11 på villan Kammio, död ogift 1912-02-22 på Pitkäniemi dårhusanstalt och begraven i Urdiala.
 • Anna Charlotta Constance, född 1836-02-16 på villan Kammio, död ogift 1861-07-15 i Novo-Archangelsk på ön Sitka.

TAB 4

Johan Hampus (son av Otto Vilhelm, Tab. 3), född 1821-03-11 i Helsingfors. Junkare vid 1. finska sjöekipaget 1836-03-24. Midshipman vid 1. finska sjöekipaget 1839-07-07. Löjtnant 1845-04-27. Kaptenlöjtnant 1853-12-18. Befälhavare på ön Sachalin 1854-08-09. RRS:tAO2kl 1854-11-23. Kapten av 2. rangen och chef för örlogshamnen Ajan vid Ochotska havet 1854-12-27. Transporterad till 27. ryska sjöekipaget 1855. Kapten av 1. rangen 1856-09-07. RRS:tV1O3kl 1858-12-05. Guvernör över de ryska kolonierna i Amerika 1858-12-13. Transporterad till ryska flottan 1859-01-29. Kontoramiral och krigsguvernör över östra Sibiriska kustprovinsen samt kommenderande trupperna därstädes 1865-04-16. RRS:t StO1kl 1867-04-28 och S:tAO1kl 1869-05-02. Avsked från nämnda befattningar 1870-05-00. RRS:tAO1kl med kejs. kr 1872-01-13. Eskaderchef av 1. kl. eller äldsta flaggman vid baltiska flottan 1872-05-01. Vice amiral och stadsprefekt i Taganrog 1874-01-13. Avgick från denna befattning 1877. Chef för örlogshamnen i Reval 1878. RRS:tV1O2kl m st k 1879-04-13. Anställd hos hamnkommendören i S:t Petersburg 1879. Placerad på flottans reserv 1886-04-19. Amirals avsked 1908-11-02. Död 1909-09-21 på Hongola. Efter honom blevo två intill 1853 okända öar i Posiettbukten i Japanska havet uppkallade. Gift 1859-02-02 i Helsingfors med Anna Elisabet von Schoultz, född 1836-03-04 i Karlskrona, död 1894-12-13 i Helsingfors under en resa och begraven i Urdiala, dotter av löjtnanten Nils Gustaf von Schoultz och Anna Campbell.

Barn:

 • Annie Fredrika, född 1859-12-11 i Novo-Archangelsk. Utexaminerad från svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors 1890. Ägnade sig därefter åt litterär verksamhet och var 1901–1908 utgivare av tidskriften Nutid. Vice ordförande i kvinnosaksförbundet Unionen 1904. Ordförande därstädes 1908. Ordförande i Centralstyrelsen för svenska kvinnoförbundet i Finland 1908. Medlem av finländska riksdagen från 1914. Redaktör av tidskriften Astra 1925.
 • Otto Edvin, född 1861-03-16 i Novo-Archangelsk. Elev vid kejs. pagekår 1876-05-17. Kammarpage 1882-02-24. Fänrik vid livgardets jägarregemente 1882-08-19. Underlöjtnant vid livgardets jägarregemente 1884-09-11 med tur från 1882-08-19. Bataljonsadjutant 1885-04-20. Placerad på gardesinfanteriets depot 1886-09-07. Löjtnant vid 95. Krasnojarska infanteriregementet och adjutant hos kommenderande för trupperna i finländska militärdistriktet 1888-05-22. Adjutant hos generalguvernören över Finland 1889-05-17. Transporterad till 2. transkaspiska skarpskyttebataljonen 1890-07-11. Stabskapten 1893-04-13. RBuchariska Stjärn.O2kl 1894-10-03. Kapten 1895-04-14. Placerad på skarpskyttetruppernas depot 1897-08-03. Anställd vid ryska utrikesministeriets departement för inrikes angelägenheter 1897-10-16. Kollegiiassessors grad 1898-04-12. Sekreterare vid ryska konsulatet i Königsberg 1899-05-03. Avsked från militärens depot 1901-08-01. Rysk vice konsul i Cardiff och New Port i England 1903-04-04. RRS:tStO3kl 1903-04-19. Hovråd 1903-07-09 med tur från 1899-05-03. Kollegiiråd 1904-06-27. Med tur från 1903-05-04. Avsked 1909-09-03. Var under världskriget 1914 och följande år inkallad till tjästgörande vid riksvärnet. Överstelöjtnant 1917-09-18. Mördad 1918-04-12 av de upproriska i närheten av Toijala järnvägsstation i Finland. Gift 1893-10-22 i S:t Petersburg med Apollinaria Kozlow, från vilken han 1906 blev skild, född 1873-10-02 i Tula, adoptivdotter av översten Sergei Kozlow och furstinnan Alexandra Kaliskaja, grevinna Souvorov-Rimnikskaja.
 • Elis Campbell Nikolai, född 1862. Hovrättsassessor. Död 1918. Se Tab. 5.
 • Mary Constance, född 1869-10-10 i Nikolajevsk i Amurlandet, död 1911-06-05 i Stockholm. Gift 1898-09-25 i Helsingfors med majoren, friherre Nils Gustaf Ehrensvärd, född 1871.
 • Johan (John) Wladimir, född 1873-03-24 Hongola Inträdde 1896 som frivillig i grekiska främlingslegionen under kriget mot Turkiet och erhöll efter dess slut löjtnants titel. Död barnlös 1904-11-03 på Hongola. Gift 1899-04-01 i S:t Petersburg med Catharina Rosenthal, född 1876-06-20 i Leipzig, dotter av Max Rosenthal och Clara Schutzer.

TAB 5

Elis Campbell Nikolai (son av Johan Hampus, Tab. 4), född 1862-12-22, i Novo Archangelsk på ön Sitka. Student i Helsingfors 1881-05-27. Auskultant i Åbo hovrätt 1886-12-31. Vice häradshövding 1889-12-20. Auditör vid 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon 1895-01-18. Kanslist i Åbo hovrätt 1897-01-14. Registrator vid 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon 1899-02-06. Extra fiskal 1900-06-11. Notarie 1901-06-17. Avsked från auditörsbefattningen 1902-03-14. Utan rannsakan och dom i administrativ väg avskedad från hovrätten 1903-02-23. Praktiserande advokat i Åbo. Övertog 1904 förvaltningen av familjeegendomen Hongola. Återinsatt i sin tjänst såsom notarie i Åbo hovrätt 1907-03-07. Assessor därstädes 1907-11-26. Häradshövding i Tammela domsaga 1908-05-25. Mördad 1918-04-15 av de upproriska i närheten av Toijala järnvägsstation. Erhöll efter sin död FFrK3kl 1919-05-00. Gift 1900-01-05 i Helsingfors med sin faders sysslings dotter Sigrid Lagerborg, född i Helsingfors 1872-06-30, dotter av gardeskaptenen Robert Olof Lagerborg, och Carolina Lovisa Constantia Furuhjelm.

Barn:

 • Johan Robert Campbell, född 1903-09-23 i Helsingfors, liksom bröderna. Student i Helsingfors 1922-05-31. Reservfänrik 1925-03-00. Erhöll 1904-11-04 genom testamente Hongola.
 • Nils Elis Campbell, född 1905-07-04. Student i Helsingfors 1924-05-31.
 • Olof Enok Campbell, född 1907-09-10. Student i Helsingfors 1926-05-31.
 • Edvin Hampus Campbell, född 1911-05-20

TAB 6

Enok Hjalmar (son av Otto Vilhelm, Tab. 3), född 1823-10-03 i Helsingfors. Student därstädes 1844-06-11. Extra ordinarie ingenjör vid bergsstaten i Finland 1847-05-05. Genomgick fullständig kurs vid bergsakademien i Freiburg 1847-09-30–1850. Arbetschef vid guldletningarna i Kuusamo lappmark 1850. Ingenjörmetallurg vid greve Stroganovs berg- och smältverk samt guldvaskeriet i Ural 1851–1853. Bergsingenjör i rysk-amerikanska kompaniets tjänst 1853–1862. Bergmästares titel 1859-03-21. RRS:tStO2kl 1863-05-21. Ingenjör vid bergsstyrelsen i Finland 1863-09-24. Tillförordnad bergmästare i Finlands södra distrikt 1866–1868. RRS:tStO2kl m kejs. kr 1870-09-11. Övermasmästare i Finland 1872-03-27. Tillförordnad bergsintendent 1880-06-17. RRS:tAO2kl 1881-04-24 och S:tVlO4kl 1883-05-27. Bergsintendent vid industristyrelsen i Finland 1884-12-18. Död 1886-12-30 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1865-02-14 med Fredrika Justina Sjögren, född 1843-07-19, död 1912-12-26 i Helsingfors, dotter av statsrådet Anders Johan Sjögren och Gustava Sofia Laurell.

Barn:

 • Matilda Sofia Fredrika, född 1865-12-28 i Helsingfors, liksom syskonen. Lärarinna. Drunknade ogift 1901-09-01 jämte yngsta systern under en segelfärd utanför Villinge i Helsingfors skärgård.
 • Maria Johanna, född 1867-10-27, död 1871-06-23, i Helsingfors.
 • Hjalmar Johan Leopold, född 1869. Extra rådman. Se Tab. 7
 • Otto Harald Lincoln, född 1871-10-30. Student i Helsingfors 1891-05-25. Med. kandidat 1898-12-28. Sedan lantbrukare. Död barnlös 1909-03-02 i Wiesbaden. Han ägde Käla gård i Sjundeå socken. Gift 1:o 1899-09-19 i Haag med Ida Louise Junia Baud, från vilken han 1902 blev skild, född 1876-06-01 i Soenedang, dotter av advokaten Vilhelm Abraham Baud och Antjia alias Ma Kallot. Gift 2:o 1904-08-30 i Antwerpen med Tora Christina Christophersen, född 1878-02-27 i Paris, död 1906-12-04 i Wien, dotter av svensk-norske generalkonsuln Vilhelm Christopher Christophersen och Carola Berta Julia Alexandra Juhlin-Dannfelt.
 • John Erik William, född 1873-12-06. Student 1895-12-13. Intagen på Solna sjukhem 1904.
 • Nelly Maria Fredrika, född 1875-10-12, död 1876-04-23 i Helsingfors.
 • Enny Fredrika Helena, född 1877-10-31. Musiklärarinna. Drunknade 1901-09-01 på samma gång som äldsta systern utanför Villinge.

TAB 7

Hjalmar Johan Leopold (son av Enok Hjalmar, Tab. 6), född 1869-10-29 i Helsingfors. Student därstädes 1891-05-25. Auskultant i Åbo hovrätt 1896-06-01. Vice häradshövding 1899-05-31. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1899-11-24 och i dess ekonomidepartement 1899-12-05. Innehade juridisk affärsbyrå i Stockholm 1901–1904. Brottmålsnotarie vid rådsturätten i Helsingfors 1906-11-23. Biträdande föredragande i senatens justitiedepartement 1907–1912-10-00. Avsked från brottmålsnotariebefattningen 1916. Extra justitierådman vid rådsturätten i Helsingfors 1920-01-01. Gift 1:o 1905-01-07 i Uleåborg med Signe Maria Hasselblatt, från vilken han 1925 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1925-09-19 med apotekaren i Tammerfors Arvid Hjalmar Fellman, finska adliga ätten nr 279, i hans 2:a gifte, född 1871-09-29), född 1883-09-28 i Haapavesi, dotter av apotekaren i Uleåborg Artur Hasselblatt och Edit Catharina Galenius. Gift 2:o 1925-10-18 i Helsingfors med Saga Signhild von Essen af Zellie, född 1898-01-13 i S:t Michel, dotter av kaptenen Odert Magnus von Essen af Zellie, och Naemi Johanna Poppius.

Barn:

 • 1. Märta Matilda, född 1905-10-15 i Stockholm.
 • 1. Tora (Maggie) Margareta, född 1907-01-02 i Helsingfors.
 • 1. Signe (Ulla) Ulrika, född 1911-04-26 i Helsingfors.

TAB 8

Carl Emil (son av Johan, Tab. 2), född 1796-03-16 på Orjanhirsi boställe i Kalvola socken. Student i Åbo 1816-06-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1816-06-19. Kopist i kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg 1817-01-27. Avsked. Auditör vid 8., Nylands, finska indelta skarpskyttebataljon 1856-05-17. Kollegiiassessors titel 1862-05-27. Avsked 1862-07-14. Död 1872-12-24 på Kyhkynen i Kalvola socken och begraven i familjegraven på Urdiala kyrkogård. Gift 1:o 1828-12-06, med sin kusin Margareta Charlotta Gripenberg, född 1799-04-03, död 1834-06-18 Hovgård Gift 2:o 1840-09-20, med sin 1:a frus systerdotter Gustava Margareta Teodora Langenskiöld, född 1812-03-20, död 1899-09-02 på villan Sylvia i Kalvola socken, dotter av referendariesekreteraren Adam Teodor Langenskiöld, och Gustava Magdalena Gripenberg.

Barn:

 • 1. Carl Cambyses Johan, född 1829-09-23, på Hovgård, död på Hovgård 1830-12-11.
 • 1. Carl Ludvig, född 1831-01-19 på Hovgård. Junkare vid reservskarpskyttebataljonen 1851-08-05. Fänrik vid Belevska jägarregementet 1854-04-18. Transporterad till 1., Åbo, finska indelta skarpskyttebataljonen 1854-09-02 och till 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljonen 1855-05-26. Underlöjtnant därstädes 1856-07-06. Transporterad till 4., Kuopio, skarpskyttebataljonen 1858-12-07. Löjtnant därstädes 1859-02-04. Transporterad till 5., Kaluga, konungens av Preussen infanteriregemente 1868-08-18. Stabskaptens avsked 1869-10-29. Död ogift 1883-04-26 i Helsingfors.
 • 1. Emil Johan, född 1834-07-18 på Hovgård. Student i Helsingfors 1853-01-26. Filosofie kandidat 1857-05-25. Promoverad filosofie magister 1857-05-29. Genomgick forstakademien i Tharand i Sachsen. Forstkonduktör 1859-11-10. Tillförordnad forstmästare i Saarijärvi revir 1860-01-09. Lektor i naturalhistoria och kemi vid Evois forstinstitut 1861-09-03. RRS:tStO3kl 1887-04-17 och S:tAO3kl 1895-04-14. Förestod Evois postexpedition 1883–1900. Död 1901-04-19 på Evois och begraven i Helsingfors. Gift 1874-06-06 Majby Hon uppträdde även som skriftställarinna under pseudonymerna Maria och –il–.
 • 2. Uno Harald, född 1841-11-07 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1854-09-30. Avgick utan avslutad kurs 1860-09-30. Elev å Mustiala lantbruksinstitut 1865. Dömdes enligt kejs. utslag 1869-04-21 för växelförfalskning m. m. att mista äran, vara adliga rättigheterna förlustig och stånda tjuvrätt samt att under viss tid hållas till fästningsarbete. Emigrerade efter utståndet straff under det antagna namnet Hellman till Amerika och torde där hava ingått äktenskap.
 • 2. Axel Rikard, född 1843. Statsråd. Se Tab. 9
 • 2. Magnus Valdemar, född 1845-08-05 på Hovgård, död 1852-10-09 i Heinola.
 • 2. August Leonard, född 1846-09-21 på Hovgård. Kadett i Fredrikshamn 1859-08-16. Avgick utan avslutad kurs 1862-07-17. Lärare i engelska språket vid tekniska realskolan, sedan Polytekniska institutet i Helsingfors 1870-10-28 tillika lärare i samma språk vid realskolan i Helsingfors 1873-08-07 och vid navigationsskolan därstädes 1874-11-17. Lärare i engelska språket vid reallyceum i Helsingfors 1879-01-02. Meddelade även undervisning i engelska vid nya svenska läroverket 1887-09-01–1889-09-01 och vid finskspråkiga avd. av Helsingfors handelsinstitut 1887-09-011907-09-01. Död ogift 1908-05-18 på sin villa Sylvia i Kalvola socken.

TAB 9

Axel Rikard (son av Carl Emil, Tab. 8), född 1843-04-09 Hovgård Kadett i Fredrikshamn 1856-09-26. Löjtnant vid 7. (ryska) skarpskyttebataljonen 1862-06-25. Deltog i polska upprorets kuvande 1863. Bataljonskvartermästare 1863-06-29. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1863-07-26. Stabskapten 1864-05-21. Anställd vid organisationskommittén för bondeemancipationen i Polen 1866-09-18. Placerad på Plotzska kommissionen för bondeangelägenheter 1866-10-08. Överförd på arméinfanteriet 1866-11-03. Avsked ur militärtjänsten med titulärråds grad 1867-09-06. Kommissarie för bondeangelägenheterna i Janowska kretsen av Lublinska guvernementet 1869-06-12. Kollegiiassessor 1869-09-06. RRS:t StO2kl 1870-10-07. Hovråd 1873 med tur från 1872-09-06. Kollegiiråd 1877 med tur från 1875-09-06. Transporterad till justitieministeriet och fredsdomare i Sandomir av Radomska guvernementet 1876-06-08. Statsråd 1879-09-06. Placerad i justitieministerium 1886-11-23. Avsked från tjänsten 1887-01-31. Notarie vid fredsdomarens i staden Biala av Sedletzska guvernementet kansli 1890-12-10. RRS:tVlO4kl 1905-10-04. Avsked 1913. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1914-09-04. Gift 1873-04-26 med Maria Francesca Pienionzèk, född 1848-06-06, dotter av godsägaren och civilingenjören Laurentius Pienionzèk och Josefine Niemirycz.

Barn:

 • John (Jan) Rikard, född 1874-08-16 i Janow i Lublinska guvernementet. Student i Warschau 1896. Utexaminerad som maskiningenjör från Polytekniska institutet i Riga 1902. Anställd vid stadsstyrelsens tekniska byrå i Warschau 1902. Chef för stadsstyrelsens tekniska byrå i Warschau 1903. Distriktsingenjör i Warschau 1910-07-00. Kollegiisekreterares grad 1911-10-10 med tur från 1910-07-01. RRS:tStO3kl 1915-12-04. Departementschef vid högsta kontrollstyrelsen i Warschau 1922. Gift 1907-02-09 i Warschau med Maria Michalsky, född 1882, dotter av notarien Fabian Michalsky och Augustine Szezepánsky.
 • August Felix, född 1883-10-17 i Sandomir. Student vid Polytekniska institutet i Warschau 1901 och i Riga 1906. Utexaminerad som byggnadsingenjör från vid Polytekniska institutet i Warschau 1909. Distriktsingenjör i staden Lodz 1910-07-00. Ingeniör i Posen. Gift 1910-07-14 med Blanche de Hayes, född 1886, dotter av Gustave de Hayes och Josephine Simonnay.

TAB 10

Elias (son av Enok Nauclér, adlad Furuhjelm, Tab. 1), född 1764-07-26 Hongola Sergeant vid Björneborgs regemente 1779-11-01. Stabsfänrik 1779-12-16. Sekundadjutant 1785-09-27. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1786-12-14. Stabslöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1787-05-30. Bevistade finska kriget 1788–1790. Kapten vid regementet 1790-11-20. RSO 1805-04-29. Bevistade kriget i Pommern 1807. 2. major 1807-12-11. Bevistade finska kriget 1808–1809. Överstelöjtnant i armén 1808-10-21. Avsked 1809-04-01. Överstes karaktär 1810-11-27. Bodde sedan på Hongola. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1848-02-06. Död 1835-08-24 i Tavastehus och begraven i Urdiala kyrka. Gift 1805-07-15 i Åbo med Lovisa Avellan, född 1776-12-15, död 1858-02-15 på Hongola, dotter av prosten och kyrkoherden i Tenala församling Johan Avellan och Eva Helena Dickman.

Barn:

 • Ulrika Constantia, född 1806-05-02 på Finnby kaptensboställe i Tenala socken, död 1833-02-15 i Helsingfors, under en resa och begraven i Urdiala. Ogift, men var förlovad med sin kusin, kaptenen C. E. Wetterhoff.
 • Elis, född 1808-03-18 på Finnby. Kadett i Fredrikshamn 1824-09-14. Utexaminerad 1827-12-20. Fänrik vid 3. finska skarpskyttebataljonen 1828-02-20. Avsked 1828-10-28. Ingick i svensk tjänst. Fänrik vid 2. livgardet 1830-03-27. Löjtnant vid 2. livgardet 1836-04-30. Kapten 1847-06-21. RSO 1858-04-28. Major i armén 1858-12-14. Avsked från regementet, med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1860-04-17. Avsked ur krigstjänsten 1861-03-12. Död ogift 1864-12-28 på Hongola.
 • Viktor Vilhelm, född 1810. President. Död 1872. Se Tab. 11
 • Sten Knut Johan, född 1813. Geheimeråd. Död 1892. Se Tab. 14

TAB 11

Viktor Vilhelm (son av Elias, Tab. 10), född 1810-04-12 på kaptensbostället Finnby i Tenala socken i Nyland. Han antog sedermera, jämte de i dopet erhållna, namnet Harald. Student i Åbo 1825-12-01 och i Uppsala (At (P).) 1828-03-15. Filosofie kandidat vid sistnämnda universitet 1830-03-17. Promoverad filosofie doktor 1830-06-16. Avslutade därefter studierna vid universitetet i Helsingfors. Auskultant i Åbo hovrätt 1832-06-20. Extra notarie i Åbo hovrätt 1832-12-20. Kanslist 1833-12-10. Kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1837-03-22. Kanslist därstädes 1838-12-13. Assessor i Viborgs hovrätt 1839-06-19. Ledamot av lagkommissionen 1847-10-01–1855-12-20. Tillika ledamot av riddarhusdirektionen 1848-05-20–1860-03-01. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1851-03-12. Tillförordnad prokurators substitut och tillförordnad prokurator i kejs. senaten för Finland 1854-04-05 RRS:tAO2kl 1854-04-05. Statsråd 1855-12-20. Entledigad från prokuratorsgöromålen och från prokurators substitutsbefattningen 1855-12-20. Ledamot av senatens ekonomidepartement och tillförordnad chef för senatens ecklesiastikexpedition 1855-12-20. Senator 1857-11-28 och avsked från hovrättsrådsämbetet 1857-11-28. Chef för senatens ecklesiastikexpedition 1858-01-11. RRS:tV1O3kl 1859-04-24, S:tStO1kl 1862-04-29 och S:tAO1kl 1866-04-08. President i Viborgs hovrätt 1868-10-20. Åter senator och ledamot av senatens justitiedepartement 1869-11-04. Död 1872-01-01 i Helsingfors och begraven i Urdiala. Gift 1:o 1837-01-13 i Åbo med Johanna Fredrika von Schantz, född 1813-01-21, död 1844-02-03 i Viborg och begraven i Urdiala, dotter av överstelöjtnanten Carl Constantin von Schantz, och Carolina Lovisa Weissman von Weissenstein. Gift 2:o 1849-08-20 i Helsingfors med friherrinnan Eva Matilda Aglaë von Kothen, född 1825-07-03 i Helsingfors, död 1914-07-10 i Loimijoki socken och begraven i Helsingfors, dotter av verkl. statsrådet, friherre Gustaf von Kothen, och Johanna Agnes Tollet.

Barn:

 • 1. Carolina Lovisa (Constance) , född 1837-11-14 i Helsingfors, död 1912-07-11 på Hongola och begraven i Helsingfors. Gift 1867-11-09 i Helsingfors med gardeskaptenen Robert Olof Lagerborg, född 1835, död 1882.
 • 1. Carl Elis, född 1838-11-11 och död 1847-03-23 i Helsingfors samt begraven i Urdiala.
 • 1. Hedvig Johanna, född 1841-04-24 i Viborg, död i Viborg 1841-05-31.
 • 2. Elis, född 1850. Protokollssekreterare. Död 1910. Se Tab. 12
 • 2. Sofia Matilda, född 1852-11-05 i Helsingfors, död 1856-09-09 på Hongola.
 • 2. Sigrid Johanna Lovisa, född 1854-12-07 i Helsingfors. Gift 1874-09-05 på Storms boställe i Kyrkslätts socken med bankdirektören, filosofie magister Carl Felix Heikel, född 1844-06-03 i Åbo, död 1921-05-20 i Helsingfors.
 • 2. Knut Gustaf Viktor, född 1862-08-05 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1881-05-27. Filosofie kandidat 1885-12-15. Promoverad filosofie magister 1886-05-31. Jur. utr. kandidat 1890-05-31. Auskultant i Viborgs hovrätt 1890-06-05. Vice häradshövding 1893-12-20. Kanslist i Viborgs hovrätt 1897-11-03. Registrator i Viborgs hovrätt 1898-06-07. Extra fiskal 1898-12-01. Notarie 1899-07-07. Under olaglighetstiden i administrativ väg avskedad 1903-03-24 och förbjuden att vistas i Finland 1903-09-23, vilket förbud upphävdes 1905-01-00. Delägare i advokatbyrå i Viborg. Återinsatt som notarie i Viborgs hovrätt 1906-05-16. Vice advokatfiskal i Viborgs hovrätt 1906-06-21 och assessor 1906-11-07. Häradshövding i Loimijoki domsaga 1908-06-04. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1918-07-29.
 • 2. Matilda, född 1864-03-16 i Helsingfors, död i Helsingfors 1865-01-06.
 • 2. Dagmar Leonora, född 1868-06-28 i Helsingfors. Målarinna. Död ogift 1918-02-20 i Loimijoki socken.

TAB 12

Elis (son av Viktor Vilhelm, Tab. 11), född 1850-05-05 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1866-05-25. Filosofie kandidat 1871-05-05 och promoverad filosofie magister 1873-05-20. Jur. utr. kandidat 1877-10-30. Auskultant i Åbo hovrätt 1877-11-20. Publicist. Redaktör för Uleåborgs tidning 1878–1879. Kanslist i överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland 1880-05-27. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1880-07-14. Tillförordnad brottmålsnotarie vid rådsturätten i Helsingfors 1881-10-08–1885-06-01. Vice häradshövding 1883-12-20. Sekreterare i industristyrelsen i Finland 1885-05-29. Notarie hos stadsfullmäktige i Helsingfors 1888-01-31. Stadsfullmäktiges i Helsingfors sekreterare 1889-01-15. Protokollssekreterare i senatens för Finland handels- och industriexpedition 1890-10-23. RRS:t StO3kl 1899-04-30. Under väldsregimen i Finland i administrativ väg avskedad 1903-03-19. Åter insatt i sin befattning 1905-12-30. Avsked 1906-10-19. Död 1910-07-16 i Helsingfors. Gift 1877-12-08 i Helsingfors med Selma Gabriela Antell, född 1850-02-05, dotter av ledamoten av senaten i Finland, senatorn och geheimerådet Samuel Henrik Antell, finsk adelsman Antell, nr 242, och hans 1:a fru Fanny Alexandra Helena Wallenius.

Barn:

 • Elis Ragnar, född 1879. Extra ordinarie professor. Se Tab. 13
 • Åke Torvald, född 1880-11-25 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1899-05-15. Filosofie kandidat 1906-10-12 och promoverad filosofie magister 1907-05-30. Anställd vid nordiska aktiebankens huvudkontor i Helsingfors 1909-03-05. Undergick 1911-05-09 prov för lärartjänst i engelska språket. Lärare i franska och engelska språken vid samskolan i Grankulla köping. Edsvuren translator.
 • Carl Arvid, född 1882-03-10 i Helsingfors, död i Helsingfors 1883-02-02.
 • Erik Gustaf, född 1883-07-06 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1901-05-20. Ägnade sig därefter åt musikstudier. Lärare i musikens teori vid Musikinstitutet i Helsingfors 1909. Komponist. Ledamot av finska statens expertnämnd för tonkonst 1918. Prodirektor vid Musikinstitutet i Helsingfors 1920. Gift 1908-09-19 i Helsingfors med Alice Silfvast, född 1883-01-27 i Fredrikshamn, dotter av köpmannen Otto Silfvast och Matilda Falck.
 • Albert Viktor Henrik, född 1884-10-16 i Helsingfors, död i Helsingfors 1886-02-21.
 • Eva Fanny Gabriela, född 1886-07-09 Storms Anställd vid Föreningsbankens i Finland huvudkontor 1906-04-10–1910-05-31. Död 1919-03-23 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1910-08-16 med bankprokuristen Erik Constantin Stude, i hans 1:a gifte, född 1883-10-04 i Helsingfors.
 • Selma, född 1888-04-04 i Helsingfors, död 1888-04-04.
 • Karin Lovisa, född 1890-04-23 i Helsingfors. Anställd vid Föreningsbankens i Finland huvudkontor 1910-06-10. Gift 1917-09-02 med notarien vid drätselkammaren i Helsingfors, filosofie magister Georg Viktor Brotherus, född 1890-03-28 i Helsingfors.

TAB 13

Elis Ragnar, (son av Elis, Tab. 12), född 1879-10-12 i Uleåborg. Student i Helsingfors 1897-05-15. Filosofie kandidat 1901-05-31. Filosofie licentiat 1907-05-24 och promoverad filosofie doktor 1907-05-30. Assistent vid universitetets i Helsingfors astronomiska observatorium 1907-11-02. Docent i astronomi vid universitetets i Helsingfors astronomiska observatorium 1910-08-06. Extra ordinarie professor i nämnda vetenskap i astronomi vid universitetets i Helsingfors astronomiska observatorium 1918-08-28. Ledamot av finska vetenskapssocieteten 1918. Tillika kanslerssekreterare vid Åbo akademi 1918. Ledamot av Finlands riksdag sedan 1917. KFinl VRO2kl 1924-12-06.. Gift 1905-08-12 i Helsingfors med Estrid Runeberg, född 1879-02-07 i Vasa, filosofie kandidat, promoverad filosofie magister 1907-05-30, dotter av provinsialläkaren, med. och kir. doktorn Lorenzo Runeberg och Gabriela Fredrika Lévon.

Barn:

 • Rachel, född 1906-09-01 i Helsingfors, liksom syskonen. Finsk stiftsjungfru. Student i Helsingfors 1924-05-31.
 • Mirjam, född 1908-08-15. Finsk stiftsjungfru. Med. licentiat examen i Helsingfors 1935. Svensk leg. läkare 1936. Med. dr i Stockholm 1942. Docent vid Karolinska inst. 1948. Bitr. överläkare vid kvinnokliniken, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm, 1953. Hedersdiplom, internationella sammanslutningen för gynekologer, FIGO, Köpenhamn, 1997-08-03. VÄD. Se Biografica. Gift 1:o 1935-10-01 med med. licentiat Carl Gösta Rylander i hans 1:a gifte från vilken hon blev (Gift 2:o 1957 med filosofie kandidat Maud Li Haijlen, född 1918), född 1903-11-16 i Stockholm. Sedermera professor. VÄD. Son av grosshandlaren Carl Rylander och Wilhelmina Edman.
 • Lorenzo, född 1911-09-20
 • Viktor Henrik, född 1915-07-14

TAB 14

Sten Knut Johan (son av Elias, Tab. 10), född 1813-07-23 Hongola Student i Uppsala 1828-10-07 och i Helsingfors 1831-02-05. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1832-04-24. Porte-épéefänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1833-10-01. Fänrik 1834-01-13. Underlöjtnant 1835-10-18. Kommenderades 1837-05-00 på ett års tid till avdelta kaukasiska kåren och deltog härunder, anställd vid Garbandinska jägarregementet, i krigsoperationerna mot bergsborna i Kaukasien. RRS:tAO3kl m ros 1838-08-24. Löjtnant 1838-10-27. Stabskapten 1842-09-21. RRS:tV1O4kl 1842-11-16. Kapten 1846-10-20. RRS:tAO2kl m sv 1850-01-12. Överstelöjtnant 1852-07-30 med tur från 1851-12-28. Adjoint hos guvernören över Åbo och Björneborgs län 1854-03-13 för förvaltningen av de åländska öarna under där då företagna krigs- och försvarsåtgärder mot västmakterna, med direkt befäl över en mindre till Åland beordrad finsk militärstyrka. Överste 1854-07-01. Råkade vid Bomarsunds intagande 1854-08-16 i fångenskap och avfördes till Frankrike. Utväxlad 1855-08-00. Tillförordnad guvernör i Kuopio län, med transp. till arméinfanteriet 1855-12-27. Guvernör därstädes 1858-01-28. Avsked ur militärtjänsten 1858-01-28. RRS:tV1O3kl 1859-04-24. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för dess militieexpedition 1862-04-23. RRS:tStO1kl 1863-04-29 och S:tAO1kl 1868-07-04. Geheimeråds titel 1872-04-28. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1874-12-05. RRS:tV1O2kl m st k 1875-04-29 och VÖO 1879-04-13. Avsked 1882-04-20. Död 1892-11-26 i Helsingfors och begraven i Urdiala. Gift 1844-04-25 i Helsingfors med friherrinnan Alexandra Hjärne, född tvilling 1821-06-10, död 1893-04-18 i Helsingfors, och begraven i Urdiala, dotter av geheimerådet (finska friherren) Gustaf Hjärne, och Gustava Sofia Rosenborg.

Barn:

 • Knut Elis Gustaf Edvard, född 1845. Generalmajor. Död 1921. Se Tab. 15.
 • Sofia Lovisa Alexandra Johanna (Aline), född 1846-12-01 i Helsingfors, död i Helsingfors 1925-11-13. Gift 1870-09-27 i Helsingfors med stabskaptenen och magasinsförvaltaren Fredrik Josef Torsten Mörtengrén, född 1837-05-31 i Nådendal, död 1918-01-31 i Tammerfors.
 • Rolf Viktor, född 1848. Överste. Död 1918. Se Tab. 17
 • Curt Alexander, född 1851-05-25 i Helsingfors, död i Helsingfors 1852-07-28.
 • Knut Constantin, född 1853-03-28 i Helsingfors, död i Helsingfors 1854-08-10.
 • Hedvig Constance Beatrice, född 1856-07-07 i Kuopio, död 1889-03-01 i Helsingfors. Gift 1881-11-26 i Helsingfors med stabskaptenen, friherre Georg Edvard von Alfthan, finska friherrliga ätten nr 57, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1890 med Maria Matilda Ylöstalo, född 1868-07-08), född 1856-06-17 i Helsingfors, död 1901-03-23 på Harju i Artsjö socken.
 • Olga Françoise, född 1857-09-07 i Kuopio, död 1925-01-02 i Helsingfors. Gift 1900-09-08 i Helsingfors med affärsmannen Conrad Björkegren, född 1865-06-12 i Ödeshögs socken, Östergötlands län.

TAB 15

Knut Elis Gustaf Edvard (son av Sten Knut Johan, Tab. 14), född 1845-03-06 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1856-09-26. Underlöjtnant vid S:t Petersburgska, konung Fredrik Vilhelm III:s, grenadjärregemente 1865-08-19. Bataljonsadjutant vid S:t Petersburgska, konung Fredrik Vilhelm III:s, grenadjärregemente 1866-04-12. Löjtnant 1867-04-28. Transporterad till livgardets litauiska regemente med underlöjtnants grad 1868-01-06 och med tur från 1867-10-22. Kompaniofficer vid finska kadettkåren 1872-06-02. Stadfäst i denna befattning 1873-07-05. Löjtnant 1873-09-11. RRS:tStO3kl 1876-09-11. Stabskapten 1876-09-11. Kapten 1878-04-28. RRS:tAO3kl 1880-09-11. Transporterad till 7., Tavastehus, finska skarpskyttebataljon med överstelöjtnants grad 1880-12-16. RRS:tStO2kl 1883-05-27 och S:tAO2kl 1888-12-21. Överste och kommendör för 4., Uleåborgs, finska skarpskyttebataljon 1890-10-24. RRS:tV1O4kl 1895-02-06 och samma ordens 3kl 1899-03-10. Överintendent vid finska krigskommissariatet, med placering på arméinfanteriet 1899-04-04. Tillförordnad guvernör i Uleåborgs län 1900-08-27. Under våldsregimen 1903 befalld att avgå ur tjänsten, avsked med generalmajors grad 1903-03-25. Kontrollör vid Helsingfors sparbank 1903-09-12–1906-12-31. Skattmästare vid Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskap 1903-12-01–1917. Kassör vid finska militärens änke- och pupillkassa 1905-05-01–1917. Död 1921-02-13 i Helsingfors. Han har från trycket utgivit 'Furuhjelmska släkten' och 'Hongola gods'. Gift 1878-07-21 på Hovinsaari vid Kotka med Anna Helena von Nandelstadh, född 1858-06-18 i Uleåborg, dotter av tullförvaltaren i Kotka, kaptenen August von Nandelstadh, finska adlade ätten nr 228, av en i Sverige adlad men ej introducerad ätt, och hans 1:a fru Olga Nathalia Lindberg.

Barn:

 • August Edvard, född tvilling 1879-08-03 på Kotka-Hovinsaari. Student i Helsingfors 1898-09-14. Död i Helsingfors 1905-03-12 ogift.
 • Olga Matilda Alexandra, född 1881-05-15 i Kotka, död 1890-02-26 i Tavastehus.
 • Kerstin Anna, född 1891-11-20 i Uleåborg. Student i Helsingfors 1910-05-20. Anställd å advokatkontor i Helsingfors 1911. Gift i Helsingfors 1918-01-31 med ingenjören Lars Gustaf Georg Eklundh, född 1885-05-25 i Kides socken.

TAB 16

Knut Elis (son av Knut Elis Gustaf Edvard, Tab. 15), född tvilling 1879-08-08 på Hovinsaari vid Kotka. Student i Helsingfors 1898-09-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1904-12-31. Vice häradshövding 1907-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1908-10-01. Notarie vid drätselkammaren i Helsingfors 1910-02-25. Delägare i advokatbyrå i Helsingfors 1913-05-15. Ånyo notarie vid drätselkammaren i Helsingfors 1914-03-24. Brottmålsnotarie vid rådsturätten i Helsingfors 1916-10-20 reservfänrik och inskriven i finska arméns rullor 1918-05-28. Förste sekreterare hos stadsfullmäktige i Helsingfors 1918-08-20. Borgmästare i Borgå 1919-02-19. FFrK4kl 1919. Avsked från borgmästarebefattningen 1919-07-14 och ånyo sekreterare hos stadsfullmäktige i Helsingfors. Yngre justitierådman vid rådsturätten därstädes 1920-05-15. Avsked från nämnda sekreterarebefattning 1920 1920-05-15. Äldre justitierådman 1925-02-16. Gift 1910-09-10 i Helsingfors med Karin Lindberg, född i Helsingfors 1889-02-14, dotter av senatorn Fredrik Verner Lindberg och Emma Maria Sourander.

Barn:

 • Karin Anita, född 1911-10-28 i Helsingfors, liksom bröderna.
 • Sten Knut Enok August, född 1914-03-17.
 • Knut Urban Edvard, född 1923-01-11.

TAB 17

Rolf Viktor (son av Sten Knut Johan, Tab. 14), född 1848-08-16 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1861-07-15. Fänrik vid livgardets litauiska regemente 1868-07-24. Underlöjtnant vid livgardets litauiska regemente 1873-04-20. Löjtnant 1875-09-11. Stabskapten 1877-09-11. RRS:tStO3kl 1879-09-11. Kapten 1880-05-02. RRS:tAO3kl 1882-09-11. Överstes avsked 1883-08-02. Tillförordnad distriktsstabsofficer i 3., Vasa, finska skarpskyttebataljons reservdistrikt 1883-08-06. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv med överstelöjtnants grad 1884-02-03. Stadfäst i nämnda distriktsstabsofficersbefattning 1885-09-09. RRS:tStO2kl 1899-03-10. Överste och kommendör för 3., Vasa, finska skarpskyttebataljon 1900-10-22. Överförd på indragningsstat 1902-03-20. Lärare i ryska språket vid samskolan i Vasa 1902-09-01 och vid samskolan i Kristinestad 1906-09-01. Föreståndare för förstnämnda skola 1908. Avgick senare från föreståndarskapet men kvarstod som lärare vid samskolan i Kristinestad. Död 1918-05-04 i Vasa. Gift 1872-11-23 i Warschau med Vanda Franciska Agrippina Zaydel, född i Warschau 1850-06-23, dotter av fabriksägaren Carl Zaydel och Johanna Klamba.

Barn:

 • Wanda Alina, född 1874-02-09 i Warschau, död ogift 1893-01-20 i Vasa.
 • Viola Alexandra, född 1878-05-02 i Warschau. Föreståndarinna för Brändö folkbarnträdgård i Vasa 1903-09-01. Lärarinna i engelska språket vid svenska fruntimmersskolan i Vasa 1911-09-01. Avgick från denna befattning 1918(?). Föreståndarinna för folkbarnträdgård i Helsingfors.
 • Knut Oskar, född 1880-11-21 i Warschau. Elev vid Polytekniska institutet i Helsingfors, avd. för arkitektur, men avgick utan avslutad kurs. Ägnade sig därefter åt artistisk verksamhet, förnämligast såsom tecknare. Anställd vid Öflunds och Petterssons sten- och boktryckeri i Helsingfors 1911.
 • Olga Johanna, född 1882-05-09 i Warschau, död 1893-07-24 i Vasa.
 • Viktor Léon, född 1884-05-08 i Vasa, död i Vasa 1885-04-23.

Källor

E. Furuhjelm, Anteckningar om Furuhjelmska slägten och Hongola gods.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: