:

Knorring nr 809

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Knorring nr 809

Natural. 1672-09-12 introducerad 1672.

Denna ätt har ansetts härstamma från godset Knörringen i Schwaben och vara av samma stam som friherrliga ätten Knörringen till Burgau i Burgau, vilken redan på 1100-talet namnes i ännu bevarade urkunder och till vilken bland andra hörde riddaren Hans von Knörringen, som bevisligen 1165 bevistade det bekanta tornerspelet i Zürich. Någon grund härför finnes emellertid icke. Ätten von Knörringen förde i vapnet en ring, medan den på 1400-talet i Östersjöprovinserna förekommande ätten von Knorr (Knorringen), från vilken de till Sverige på 1600-talet inflyttade herrarna von Knorring härstammade, för en vapenbild, som blivit uttydd som dryckeskanna, mörsare eller artillerikruna, men sannolikt skall framställa en vallstamp eller valljungfru (tyska: knorr). Detta vapen fördes även av släkten von Knorr från Eichsfeld i Thüringen, med vilken den till Östersjöprovinserna överflyttade ätten von Knorr har ej blott vapnet, utan, på grund av flera bevisliga omständigheter, även ursprunget gemensamt. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) Släktens stamfader i Norden Henrik von Knorr (von Knorringen), som levde i början av 1500-talet, hade sönerna Henrik, Ernst och Johan. Från Henrik Henriksson skall nedanstående? släkt härstamma, ehuru de på riddarhusgenealogien upptagna filiationerna mellan honom och Georg Johan synas osäkra. Ernsts linje utgick med hans son Henrik, och från Johan stammar med visshet adliga ätten von Knorring, såväl som övriga i Finland och Sverige levande, ej naturaliserade ättegrenar samt alla de liv- och estländska samt öselska ättegrenarna. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) – På riddarhusstamtavlan är sambandet mellan adliga ätterna Knorring, och von Knorring, felaktigt framställt. Adels- eller naturalisationsbrev saknas i riddarhusarkivet för båda dessa ätter. I riksregistraturet finnes endast ett koncept till skrivelse, daterat 1672-09-12 och ställd till lantmarskalken vid 1672 riksdag, däri han anmodas att å riddarhuset introducera bröderna Stefan Fredrik och Göran Johan Knorring såsom varande av »gammal adlig ätt » och vilkas »förfäder och förvantskap gjort Sveriges chrono stora tjänster». Beträffande adliga ätten von Knorring, som skall hava blivit naturaliserad och introducerad 1756, finnes i riksregistraturet för 1756 intet nämnt. – Ätten är immatrikulerad dels på riddarhuset i Finland under nr 66 bland adelsmän, dels på riddarhusen i Kurland under nr 42, i Livland under nr 54, i Estland under nr 95 och på Ösel under nr 44.

Knorring%20A80900.jpg


TAB 1

Henrik von Knorr (Knorringen) (översiktstab. 1). Var bosatt i Kurland och levde 1530. Gift med Maria von Hahn från Mecklenburg, dotter av Eberhard von Hahn och N N Snabbel.

Barn:

TAB 2

Johan von Knorr, (son av Henrik von Knorr, Tab. 1). Regementskvartermästare i dansk tjänst. Förlänad med godset Peddast på ön Mohn, Estland, 1566-07-14 Gift med Anna Dorotea von Wogrewen.

Barn:

 • Henrik, till Peddast. Överstelöjtnant. Köpte Wolgund i Kurland. Gift med Gertrud von Vietinghof, dotter av lantrådet Reinhold von Vietinghof, till Sandel, och Anna von Bremen.

Barn:

 • Henrik, till Peddast. Fick 1626-03-12 Kaltenbrunn i S:t Johannis socken samt Koppelmann och Jöggis i Kegels socken, alla i Estland, ävensom hus i Reval. Ståthållare i Hapsal. Begraven 1679-03-06. Gift 1:o med Anna Ruth, arvfru till Kaltenbrunn, dotter av Henrik Henriksson Ruth (Rautbe), till Jöggis, och Catharina Hansdotter, av finska adlade Lepasätten. Gift 2:o 1635-03-08 med Agneta von Tiesenhausen, dotter av Fromhold von Tiesenhausen, till Undel, och Helena von Uexkull. Gift 3:o med Dorotea von Lode, död 1685-02-25, dotter av Reinhold von Lode och Elisabet von Vietinghof.

Barn:

 • 1. Frans, arvherre till Kaltenbrunn och Jöggis samt pantherre till Markonowa och Kronenberg. Överste. Död 1691. Gift 2:o med Anna Catharina Cronman, som levde 1688, dotter av krigskommissarien Hans Detterman, adlad Cronman, och Ursula Kordes.

Barn:

 • 2. Henrik Johan (von Knorring), född 1683. Överste. Död 1752. Se adliga ätten von Knorring, Tab. 1.

TAB 3

Henrik von Knorr, (son av Henrik von Knorr, Tab. 1), major. Gift med Catharina von Klingspor, dotter av amtmannen Staffan von Klingspor, till Klingsporshof, farfader till Johan Gustaf och Staffan Klingspor, naturaliserad Klingspor), och Margareta von Zöge.

 • ? Barn:
 • Frans Egenolf. Svensk kommendant i Narva i början av 1600-talet. Död i Narva och begraven i Narva. Gift med sin fränka Catharina von Hahn, dotter av Gerhard von Hahn och hans 1:a fru Anna Lieven.
 • ? Barn:
 • Georg Johan. Kapten för finskt fotfolk 1630 (Rf.). Erhöll 1641-10-02 i förläning Tervalampi by i Vichtis socken (Rf.). Överste för västra Nylands regemente (Rf.) 1644-08-28. Kommendant i Stettin. Död 1649-01-03 i Fürstenwalde av sina vid Prag erhållna sår (At (RA).) och begraven i Stettin. – Gift med Helena Wulf von Lydinghausen, dotter av guvernören på ösel, generalmajoren Casper Wulf von Lydinghausen och Margareta Brinck.

Barn:

 • Casper Fredrik, till Borg och Lundby, båda i Botkyrka socken, Stockholms län. Född 1614-01-28 i Stettin. Var 1644 kapten vid Kronobergs regemente. Major vid småländska regementet till fot. Erhöll 1665-05-11 konfirmation (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) på de gods, som hans 3:e hustru och hennes moder bekommit 1647-06-17. Död 1667-02-03 på sitt säteri Tervalampi i Vichtis socken, i Nylands län, å vilket han erhållit konfirm. (Rf.) 1650-08-13. 'Han blev under tyska kriget illa blesserad, fick ej annan betalning för 70,000 riksdaler, som hans fader och fasters man, överste von Rohr, hade av kronan att fordra, än säterierna Borg och Lundby, vilka dock sedermera reducerades'. Gift 1:o med Helena Lemnia, död 1653-05-14, dotter av konung Carl IX:s kammarjunkare, apotekaren Stefan Lemnius, till Borg, Oltorp, Åby och Hundhammar, och hans 1:a fru Carin Luth samt brorsdotter till Henrik Lemnius, adlad Lemnie. Gift 2:o 1654 med Catharina Lichton i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Mårten Sebastian von der Trenck) (Medd. av amanuensen Kurt Antell, Helsingfors.), död 1660, dotter av översten Johan Lichton, friherre till Ullishavin, och Catharina Güthrie samt syster till kungliga rådet Robert Lichton, greve Lichton. 3:o omkring 1663 (Rf.) gift med Hedvig Catharina Blix från Ingermanland i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1640 med löjtnant Frans de la Motte, död omkring 1645, broder till Carl de la Motte, naturaliserad de la Motte. 2:o 1646 med löjtnanten Magnus Ållongren i Finland, död omkring 1662), levde änka 1672, dotter av Olof Blix och Anna Dücker.

Barn:

 • 1. Stefan Fredrik, naturaliserad Knorring, född 1647, död 1706. Se Tab. 4.
 • 2. Göran Johan, naturaliserad Knorring och friherre von Knorring, född 1657, död 1726. Se friherrlige ätten von Knorring, Tab. 1.

TAB 4

Stefan Fredrik, naturaliserad Knorring, (son av Casper Fredrik, Tab. 3), född 1647-04-11 Tervalampi ). Page hos greve Torstensson (Wä.). Korpral vid Viborgs läns kavalleriregemente 1669-06-30. Löjtnant vid Burghausens Viborgska dragonregemente 1672-03-20. Naturaliserad svensk adelsman 1672-09-12, jämte yngre brodern Göran Johan (introducerad 1672 under nr 809). Kapten vid Burghausens Viborgska regemente 1677-01-22. Tjänstlös 1680 genom regementets reduktion (Wä.). Överstelöjtnant vid finska ståndsdragonregementet 1700-11-03. Död 1706-04-26 på Tervalampi och begraven 1706-04-29, i Vichtis socken. Gift 1674-01-08 i Helsingfors med Sigrid Helena Gyldenär, begraven 1692-01-24 i Vichtis kyrka jämte 2 sina barn, dotter av översten Arvid Gyldenär, och Gertrud Dorotea Bergh (Berch?).

Barn:

 • Helena Christina, född 1675, död 1718-10-00. Gift 1:o 1695 med kornetten Carl Gustaf Hästesko-Fortuna, född 1664, död 1709. Gift 2:o 1711 med fältväbeln Olaus Lundberg. (Rf.)
 • Stefan Fredrik, född 1676. Överstelöjtnant. Död 1746. Se Tab. 5.
 • En son, död späd och begraven 1677 i Vichtis kyrka [Rf].
 • Anna Elisabet, död 1718 i Tobolsk i Sibirien. Gift med majoren Joakim Niklas Schulman (nr 176), född omkring 1669, död 1734.
 • Sigrid Brita, född 1679-12-26 på Tervalampi, död ogift 1698-07-25, på Tervalampi egendom och begraven 1699-01-30 i Vichtis kyrka.
 • Arvid, född 1687-01-16. Sekundlöjtnant vid Hälsinge regemente 1707-09-27. Premiärlöjtnant vid Hälsinge regemente 1708-12-05. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • Två barn, döda späda och begravna 1690-01-06 i Vichtis kyrka [Rf].
 • Två barn, döda späda och begravna 1692-01-24 med modern [Rf].

TAB 5

Stefan Fredrik, (son av Stefan Fredrik, naturaliserad Knorring, Tab. 4), född 1676 på Tervalampi. Musketerare vid Makeléers regemente 1695. Bevistade 1696 och 1697 kampanjerna i Brabant vid Wangenheims och Cronströms regementen. Musketerare vid livgardet 1699-03-18. Pikenerare vid Wangenheims och Cronströms regementen. 1700-02-04. Rustmästare 1700. Sergeant 1700. Fänrik 1701-02-08. Löjtnant 1704-03-28. Kapten vid tyska livregementet till fot 1708-07-24. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1717-04-00. Major vid tyska livregementet till fot 1717-12-11. Överstelöjtnants avsked 1722-06-19. Död 1746. Bevistade slaget vid Gadebusch, belägringarna av Stettin och Stralsund, slaget på Rügen och fälttåget i Norge. Gift 1710-05-12 i Stettin med Eva Dorotea Allus från Stettin, född 1696, död 1751 på Tervalampi och begraven 1751-03-24 i Vichtis kyrka, dotter av Gottfrid Allus. (Rf.)

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1711, död 1715.
 • Johan Gustaf, född 1714. Löjtnant. Död 1772. Se Tab. 6
 • Georg Fredrik, född 1720, begraven 1740-09-07, i Vichtis kyrka.
 • Eleonora Juliana, född 1722, begraven 1757-01-27 i Esbo socken i Finland. Gift 1:o 1747-12-03 i Vichtis socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med häradsskrivaren Erik Hyttner. Gift 2:o 1754-05-23 med jägmästaren Johan Henrik Amnorin i hans 1:a gifte (Sj.), född omkring 1725, levde 1796.
 • Eva Helena, född 1724-10-24 på Tervalampi, död 1788-08-21 Dickursby Gift 1747-12-03 på Tervalampi med inspektoren Gustaf Lindeström, född 1721-06-01, Tapila
 • Anders Magnus, född 1726, död 1726
 • Anders Vilhelm, född 1730, begraven 1738-12-27 i Vichtis.
 • Charlotta Christina, född 1731, död 1809-09-09 i Borgå. Gift 1765-12-24 i Esbo socken med sin systers svåger, kaptenen vid Savolaks regemente Fredrik Amnorin, född 1731-05-04, död 1799-11-06 Emsalö
 • Adolf Magnus, född 1734. Volontär vid Nylands regemente. Sergeants avsked. Död ogift 1813-07-30 på Dickursby

TAB 6

Johan Gustaf, (son av Stefan Fredrik, Tab. 5), född 1714-02-14 i Stettin. Volontär vid livgardet 1733-10-01. Rustmästare vid livgardet 1739-05-08. Furir 1741-06-16. Förare 1742-12-15. Sergeant 1743-10-17. Fänrik vid Cronhielmska regementet 1757-10-10. Löjtnant vid Cronhielmska regementet. Avsked 1763-12-08. Död 1772-05-03. Han bevistade finska kriget 1741. Gift 1751-12-26 i Vichtis socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Margareta von Rehausen, född 1727-10-21, död 1796-11-27 på Backböle boställe i Mörskoms socken, i Kymmenegårds län, dotter av kaptenen Gotthard Georg von Rehausen, och hans 2:a fru Catharina Godenhielm.

Barn:

 • Fredrik Gotthard, född 1752-10-10 på Tervalampi, begraven 1753-01-04 i Vichtis socken
 • Johan Gustaf, född 1753. Kapten. Död 1825. Se Tab. 7
 • Adolf Fredrik, född 1755-12-10 på Tervalampi. Volontär vid general Björnbergs regemente 1763-10-01. Rustmästare vid general Björnbergs regemente 1768-05-31. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1774-08-10. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1779-08-01. Kornett vid Nylands dragonregemente 1784-11-05. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1793-04-08. Transporterad till Jägerhornska regementet 1801-06-16. Avsked 1801-07-17. Död ogift 1817-03-18 på Sökö i Esbo socken i Finland.
 • Adam Amandus, döpt 1758-03-16 i Vichtis socken, begraven i Vichtis socken, 1758-05-21
 • Eva Margareta, döpt 1759-03-14 i Vichtis socken, begraven i Vichtis socken, 1759-03-25
 • Carl Reinhold, född 1760, död 1760 i Helsinge socken.
 • Ulrika Sofia, född 1761, död 1761 i Helsinge socken.
 • Anders Vilhelm, född 1762. Löjtnant. Död 1788. Se Tab. 9
 • Ulrika Lovisa, född 1765-06-23, död 1765-08-23.
 • Carl Reinhold, född 1766-07-12 i Helsinge socken (Wä.). Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1779-09-26. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1781-12-19. Fänrik 1783-05-28. Premiäradjutant 1785-05-18. Löjtnant 1788-12-17. Kapten 1798-02-21. Stabskapten 1800-06-09. Död ogift 1808-03-16 på Sukkula löjtnantsboställe i Tammela socken
 • Hedvig Eleonora, född 1768-09-06. Död 1768-11-13.

TAB 7

Johan Gustaf, (son av Johan Gustaf, Tab. 6), född 1753-11-10 i Vichtis socken. Volontär vid Björnbergs värvade regemente 1761-01-03. Rustmästare vid Björnbergs värvade regemente 1763-02-07. Transporterad till Nylands infanteriregemente 1768-06-07. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1775-06-22. Löjtnant 1781-04-04. Kapten 1787-05-30. RSO 1788-08-29. Avsked 1800-06-09. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 66 bland adelsmän. Död 1825-12-07 i Valkeala prästgård i Viborgs län i Finland. Blev på äldre dagar blind. Gift 1791-02-24 med Sofia Albertina Silvius, född 1769-03-06 i Tusby socken (Wä.), död 1801-03-24 på Sukkula löjtnantsboställe i Tammela socken, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Silvius och Margareta Gregorius.

Barn:

 • Stefan Fredrik, född 1792. Sergeant. Död 1834. Se Tab. 8
 • Margareta Sofia, född 1793-11-17 i Tammela socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Stiftsjungfru. Död 1860-04-12 i Valkeala prästgård. Gift 1811 med prosten och kyrkoherden i Valkeala pastorat Johan Christian Hornborg (Wä.), född 1783-04-28 död 1864-02-08.
 • Johanna Gustava, född 1796-06-29 i Tammela socken (Medd. av amanuensen R. Rosen, Helsingfors.). Död 1875-01-19 i Helsingfors. Gift 1827-12-23 i Valkeala prästgård med polismästaren i Viborg, överstelöjtnanten Ernst Adrian Hornborg, född. 1796, död 1854-06-21 i Viborg.

TAB 8

Stefan Fredrik, (son av Johan Gustaf, Tab. 7), född 1792-01-20 i Tammela socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Volontär vid Nylands regemente 1795-06-29. Fänrik vid Nylands regemente 1800-06-09. Artillerist 1809-08-27. Konstapel vid Svea artilleriregemente 1810-04-11. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1825-09-06. Död 1834-09-16 i Stockholm i kolera. Gift 1831-06-23 i Stockholm med Christina Wikström, född 1803-07-04 i Falun, död 1861-11-17 i Stockholm.

Barn:

 • Bror Fredrik, född 1828-11-12. Hautboist först vid livregementets grenadjärkår och sedan vid Svea livgarde. Anställd vid Mindre teaterns kapell i Stockholm 1868. Fanjunkare. Svärdsman 1873. Död 1876-07-02 i Stockholm. Gift där 1:o 1855-01-11 med Anna Charlotta Nilsson, född 1813, död 1874-03-11. Gift 2:o 1874-11-08 med Emilia Johanna Lundin, född 1840-11-08, död 1909-04-20 i Stockholm.
 • Sofia Albertina, född 1831-03-30 på Marieberg utan för Stockholm, död 1915-12-15 i Stockholm. Gift 1873-05-16 i Moskva med stallmästaren, sedermera brigadberidaren vid kaukasiska artillerigrenadjärbrigaden i Tiflis, Carl August Lundberg, född i Skåne, död 1899-09-25, i Tiflis.
 • Stefan Bernhard, född 1833-04-18, död 1835-05-08 (05-11).
 • Carl Reinhold, född 1835-02-05 posthumus, död 1836-07-29.

TAB 9

Anders Vilhelm, (son av Johan Gustaf, Tab. 6), född 1762-09-07. Rustmästare vid Nylands infanteriregemente 1777. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1778-07-13. Fänrik 1780-12-06. Löjtnant 1787-05-30. Dödsskjuten 1788-07-19 på en rekognoscering vid Konttimäki utanför Fredrikshamn. Gift 1:o 1786 med Johanna Carolina Lindcrantz, född 1762-05-10, död i barnsäng 1786-08-06 på Okkois Mäkelä (Mäntsälä församlingens kyrkoarkiv.) i Mäntsälä socken, dotter av majoren Fredrik Lindcrantz, och Eva Sofia Aminoff. Gift 2:o 1788-02-17 med Anna Beata Armfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Erik Adolf Nordenborg, född 1756-05-00 i Sverige, död 1819-01-17 Skogvisa

Barn:

 • 1. Sofia Johanna, född 1786-08-01 på Okkois Mäkelä i Mäntsälä socken (Wä.), död 1818-11-17 Kärkis Gift 1810-10-02 Vappula, med Charlotta Lovisa Tersmeden, född 1796-04-05, dotter av ryttmästaren Johan Jakob Tersmeden C, och Anna Charlotta Gyllenkrok), född 1785-05-11, död 1834-07-28 på Kärkis. '
 • 2. Maria Margareta Antoinette, född 1788-12-04, posthuma, Åby

TAB 10

Carl Otto, (son av Stefan Fredrik, Tab. 5), född 1715. Furir. Död på 1760-talet. Gift 1742-01-08 i Nurmijärvi socken med Johanna Benedikta Zederström, född 1714.

Barn:

 • Johanna, född 1742-10-08 i Vichtis socken, död späd
 • Fredrik Johan, född 1743. Kapten. Död 1807. Se Tab. 11
 • Bengt Otto, född 1745. Löjtnant. Död 1814. Se Tab. 13
 • Gustaf Adolf, döpt 1747-11-05 i Vichtis socken, död som barn
 • Carl Vilhelm, döpt 1750-02-09 i Vichtis socken, död 1750 8 månader gammal och begraven 1750-08-16 i Vichtis socken
 • Eva Juliana, döpt 1751-07-05 i Vichtis socken, död där 1752-10-18
 • Benedikta Christina, född 1754. Levde änka 1805. Gift med slottsfältskären Christoffer Scharp, född 1748 (Wä.), död 1800-10-24.
 • Eva Helena, född 1756-05-15, död 1839-10-23 i Vasa. Gift 1777 med överstelöjtnanten Hans Fredrik Kalmberg, i hans 2:a gifte, född 1734, död 1814.

TAB 11

Fredrik Johan, (son av Carl Otto, Tab. 10), född 1743-08-05 i Helsinge socken. Volontär vid artilleriet 1762-09-06. Konstapel i Helsinge socken 1762-12-18. Furir vid Björnbergs värvade regemente 1766-12-01. Fänrik vid Björnbergs värvade regemente 1772-02-15. Löjtnant i armén 1772-09-25. Löjtnant vid regementet (då Stackelbergska) 1777-10-07. Kapten vid regementet (då Flemings) 1781-11-21. RSO 1789-08-27. Avsked 1793-02-15. Död 1807-04-20 på Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.) i Esbo socken. Han bevistade finska kriget 1788 och 1789. Gift 1789-08-06 i Vånå prästgård med Catharina Magdalena Leván, född 1768, död 1832-08-02 Hollola

Barn:

 • Johan Gustaf Fredrik, född 1793-02-02 på Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.). Underofficerskorpral vid änkedrottningens livregemente. 1806-01-31. Avsked. Korpral vid 3. finska jägarregementet 1815-01-27. Furir vid 3. finska jägarregementet 1816-11-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28. Väbel vid 1. finska jägarregementets Vasabataljon 1819-03-30. Sergeant vid 1. finska jägarregementets Vasabataljon 1820-04-28. Avsked 1824-08-20. Kontorsskrivare vid tullkammaren i Lovisa 1826-05-23. Transporterad till Vasa tullkammare 1827-12-07. Avsked 1848. Död barnlös 1873-05-24 i Jokkas socken. Gift 1858-01-13 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Julia Antoinetta Andström, född 1822, död 1858-09-03 i Vasa.
 • Erik Otto, född 1795. Underlöjtnant. Död 1853. Se Tab. 12
 • Carl Vilhelm, född 1797-12-12 på Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.). Fanjunkare. Död ogift 1860-02-23.
 • Eva Magdalena Charlotta, född 1800-11-12 på Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.), död på Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.) 1801-03-10.
 • Fredrika Sofia, född 1802-12-01 på Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.), död 1888-04-08 i Helsingfors. Gift 1820-12-01 Sibbo socken med registratorn i kejserlige senatens för Finland justitiedepartement, kollegiiassessorn Johan Wallenius, född 1781-03-01, död 1832-11-22.
 • Eva Charlotta, född 1806-03-14, på Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.), död i Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.) 1809-06-26.

TAB 12

Erik Otto, (son av Fredrik Johan, Tab. 11), född 1795-04-23 på Träskända (Esbo förs. kyrkoarkiv.) i Esbo socken. Underofficerskorpral vid Kuopio bataljon av 3. finska jägarregementet 1815-07-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28. Sergeant 1819-08-30. Fanjunkare 1824-07-03. Fänrik 1825-04-06. Placerad på 5. finska skarpskyttebataljonen 1827. Underlöjtnants avsked 1831-02-22. Död 1853-08-08 Kiiskilä Gift 1:o 1835-03-12 i Jokkas socken med Margareta Lovisa Homén, född 1804-03-16, död 1844-09-26 dotter av kapellanen i Gustaf Adolfs socken Lars Homén och Fredrika Lovisa Leopold. Gift 2:o 1852-02-22 med Chartotta Invenius, född 1815-04-20, död 1882-07-23 Voiniemi smannen Samuel Nils Invenius och Brita Christina Lindfors.

Barn:

 • 1. Adèle Fredrika Brunhilda, född 1836-12-25 död 1868-12-24 i Jokkas socken. Gift 1857-07-16 med kronofogden i Rantasalmi härad Bengt Broms, född 1830, död 1913.
 • 1. Eugenia Lovisa, född 1838-05-08, död 1845-09-18.
 • 1. Magdalena Emilia Constance, född 1842, död 1842-03-31.
 • 1. Georg Otto Leopold, född 1843-12-05. Kadett i Fredrikshamn 1855-10-27. Fänrik vid 7. fältartilleribrigaden 1862-06-27. Transporterad till 24. artilleribrigaden. Underlöjtnant vid 24 artilleribrigaden 1865-09-06. Död ogift 1866-10-03 i S:t Petersburg.

TAB 13

Bengt Otto, (son av Carl Otto, Tab. 10), född 1745-01-02. Volontär vid Björnbergs regemente 1762. Rustmästare vid Björnbergs regemente 1763. Furir 1765-02-26 Sergeant 1775-06-21. Fänrik i armén 1775-11-22. Fänrik vid Flemings regemente 1777-12-17. Löjtnant vid Flemings regemente 1783-04-30. Avsked 1793-04-26. Död 1814-02-03 i Lovisa. Gift med Märta Bose (Wä.), född 1770, död 1829-08-05.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1792-08-02 i Lovisa. Furir vid Jägerhornska regementet 1805-07-20. Avsked. Var 1812 translator i ryska språket vid länsstyrelsen i Kymmenegårds län (Wä.). Död ogift 1834-04-20 i Lovisa.
 • Eva Christina, född 1799-05-24, död ogift 1874-04-26, Viurila
 • Johan Gustaf, född 1801. Vapenmålare. Död 1846. Se Tab. 14
 • Bengt Otto, född 1804. Godsägare. Död 1870. Se Tab. 18

TAB 14

Johan Gustaf, (son av Bengt Otto, Tab. 13), född, 1801-10-17. Vapenmålare i S:t Petersburg. Död i S:t Petersburg 1846-09-13. Gift 1830-05-18 med Friederike Louise Fehrmann, född 1806, död 1875-01-00 i S:t Petersburg, dotter av målarmästaren i S:t Petersburg. Johan Christian Fehrmann.

Barn:

 • Gustaf Christian, född 1831. Generalmajor. Död 1895. Se Tab. 15
 • Carl Constantin, född 1833-01-25, död 1834-09-16.
 • Otto-Fredrik, född 1834-11-20, död 1882-08-28.
 • Nikolai Johan Ferdinand, född 1836. Generalmajor. Död. Se Tab. 16
 • Alexander Rudolf, född 1844. Stationstöreståndare. Död 1882. Se Tab. 17.

TAB 15

Gustaf Christian, (son av Johan Gustaf, Tab. 14), född 1831-03-09. Underofficer vid 10. finska linjebataljonen 1851-02-26. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1851-02-27. Underfänrik vid finska linjebataljonen 1851-04-08. Fänrik vid prins Eugens av Würtemberg grenadjärregemente 1854-02-11. Bataljonsadjutant vid prins Eugens av Würtemberg grenadjärregemente 1855-01-26. Underlöjtnant 1855-06-06 Löjtnant 1856-04-01. Transporterad till 1. Jekaterinoslavska, Hans Majestät kejsarens, livgrenadjärregemente. Stabskapten vid Jekaterinoslavska, Hans Majestät kejsarens, livgrenadjärregemente. Kapten. Major 1863-05-24. Överstelöjtnant 1868-10-28. Transporterad till 2. Rostovska, prins Fredriks av Nederländerna, grenadjärregemente 1869-12-22. RRS:tStO2kl 1872. Överste med avsked ur tjänsten 1876-09-29. Ånyo i tjänst med placering på arméinfanteriet och kommendering till staben för lokaltrupperna i Moskovska militärdistriktet 1877-04-25. Transporterad till Moskovska lokalregementet 1877-06-20. Kommendör för 129. reservinfanteribataljonen 1878-04-16, för 43. reservbataljonen 1878-06-26 och för 78. reservinfanteribataljonen 1878-11-12. Generalmajors avsked 1883-04-15. Död 1895-02-16. Gift med Alexandra Kohanov, född 1836-07-31.

Barn:

 • Alexandra, född 1871-12-05.

TAB 16

Nikolai Johan Ferdinand, (son av Johan Gustaf, Tab. 14), född 1836-07-26 i S:t Petersburg. Elev vid 2. militärgymnasium i S:t Petersburg. Underofficer vid Jekaterinoslavska, Hans Majestät kejsarens, livgrenadjärregemente 1854-12-30. Fänrik vid Jekaterinoslavska, Hans Majestät kejsarens, livgrenadjärregemente 1856-03-05. Underlöjtnant 1863-03-22. Löjtnant 1864-02-28. Transporterad till livgardets finländska regemente med underlöjtnants grad 1864-09-29. Löjtnant vid livgardets finländska regemente 1867-09-11. Stabskapten 1870-09-11. Kapten 1876-04-16. Anställd vid administrationen i Bulgarien 1877-06-00–1879-05-00. Överste för nämnda gardesregemente 1878-09-11. RRS:tStO 2kl m sv 1878-11-01 S:tVlO4kl 1880-12-07 och S:tAO 2kl 1883-05-27. Transporterad till livgardets Paulovska regemente 1886-08-20. Kommendör för 118. Schuiska infanteriregementet 1888-07-29 RRS:tVlO3kl 1894-03-04. Generalmajor med avsked ur tjänsten 1894-08-11. Död. Gift 1871-01-22 i S:t Petersburg med Eudoksia Nikiforov, född i S:t Petersburg 1845-02-26, dotter av handlanden Gerasim Nikiforov och Agrafina Michailov.

Barn:

 • Nikolai, född 1872-02-21 i S:t Petersburg. Junkare vid 2. Konstantinovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 118. Schuiska infanteriregementet 1893-08-19 med tur från 1892-08-16. Löjtnant vid 118. Schuiska infanteriregementet 1897-04-27 med tur från 1896-08-16. Avsked 1898-01-02.
 • Vera, född 1873-06-08, i S:t Petersburg.
 • Sergei, född 1874-09-17 i S:t Petersburg.
 • Eugen, född 1876-01-31, död 1876-09-17, i S:t Petersburg.
 • Constantin, född 1877-09-20 i S:t Petersburg. Elev vid kartografiska skolan vid militärtopografiska avdelningen av generalstaben. Yngre gravör vid militärtopografiska avdelningen. Guvernementssekreterare. RRS:tStO3kl 1916-12-19.
 • Vasili, född 1880-01-24 och död 1880-09-04 i S:t Petersburg.
 • Vladimir, född 1881-03-01 och död 1884-04-08 i S:t Petersburg.
 • Nadesjda, född 1882-09-08 i S:t Petersburg. SM i S:tAO:s band 1916-09-30.
 • Eudokia, född 1885-03-12 i S:t Petersburg.
 • Vladimir, född 1887-05-09, död 1887-09-10.

TAB 17

Alexander Rudolf, (son av Johan Gustaf, Tab. 14), född 1844-10-22. Erhöll anställning vid baltiska järnvägen 1871-08-13. Stationsföreståndare vid baltiska järnvägen 1874-06-13. Död 1882-03-00. Gift 1872-04-29 med Vilhelmina Cecilia Astmer.

Barn:

 • Vilhelmina Terese, född 1873-02-04 i Reval, död 1882.

TAB 18

Bengt Otto, (son av Bengt Otto, Tab. 13), född 1804-07-18 i Lovisa. Juvelerare i S:t Petersburg, sedan lantbrukare i Finland, där han ägde Storby i Strömfors' socken. Död 1870-10-13 i Helsingfors. Gift 1837-01-08 på Anjala gård med friherrinnan Fredrika Christina Wrede af Elimä, född 1803-06-30 på Anjala, död 1883-04-03 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Wrede af Elimä, och hans 1:a fru Lovisa Fredrika Tigerstedt.

Barn:

 • Augusta Ottilia, född 1841-09-06 Virvik Gift 1862-08-06 i Lovisa med kaptenen Albrekt Gustaf Elof Ihre, född 1825, död 1871.
 • Uno Ottfrid Hugo, född 1844-06-26 på Virvik. Student i Helsingfors 1865-10-05. Avgick från universitetet 1869-06-11. Bosatte sig därefter i Sverige. Död ogift 1882-10-13 i Stockholm.
 • 3 J. Mankell, Finska arméns och Finlands krigshistoria.(Denna fotnot finns ej med i texten.
 • 5 Lk.(Denna fotnot finns ej med i texten).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: