Grönhagen nr 929

Från Adelsvapen-Wiki

0929.jpg

Adliga ätten Grönhagen nr 929

Adlad 1678-04-20, introd. 1680.

Ätten, som utgrenat sig i friherrliga ätten Grönhagen, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 68 bland adelsmän.

Grönhagen A92900.png

TAB 1

Teodorus Grönhagen 'Härstammade från en adl. ätt i Lüneburg, där ännu ett hov eller adligt sätesgods, Grünhagen kallat, finnes, men varifrån släkten, under religionskriget i kejsar Carl V:s tid, måste, såsom protestantisk, flykta'. Var pastor vid S:t Nikolai församl. i Verden. Död 1659. Gift med Debora von Lohman, död 1667.

Barn:

 • Claes Henrik Grönhagen, adlad Grönhagen, född 1643-01-12 i Verden. Kom till Sverige 1668. Kommissarie i kammarrevisionen 1673-06-26 (tilltr. 1674-02-26). Assessor därst. 1676-02-14. Adlad 1678-04-20 (introd. 1680 under nr 929). Ledamot av bremiska kommissionen 1680. Lagman i Norrfinne lagsaga 1697-07-29. Lagman på Gotland 1711-10-30. Död 1712-02-23 i Stockholm och begraven i egen grav i Klara kyrka. 'Vid sin ankomst till Sverige fick han det angelägna arbetet att genomgå avl. hovrådet Hirschenstiernas räkning' och skulle efter utnämningen till tjänst i kammarrevisionen syssla med revision av de tyska räkenskaperna, men i revisionens underd. betänkande 1694-12-07 heter det »att man intet funnit av handlingarne någon underrättelse att han något reviderat». Gift 1677-02-09 med Maria Hedelia, född 1660-02-28 i Hedemora, död 1700-09-23 i Stockholm, dotter av råd- och handelsmannen i Hedemora Johan Andersson och Maria Bartels, kommissarien Lydert Bartels', adlad Adlersköld, syster.

Barn:

 • Maria, född 1678-09-18, död 1709-05-00. Gift 1700-04-03 med hovrättsrådet, friherre Olaus Thegner, i hans 1:a gifte, född 1662, död 1736.
 • Johan Didrik, friherre Grönhagen, född 1681, död 1738. Se friherrl. ätten Grönhagen, tab 1.
 • Vilhelm, född 1682-12-03 i Stockholm. Student i Åbo 16981 och i Uppsala2 1699-11-02. Sergeant vid Kronobergs regemente 1701-04-00. Sergeant vid Skaraborgs regemente3. Fänrik därst. 1703-03-20. Löjtnant s. å. 26/9. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1704-03-00. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1705-10-17. Konfirm.fullm. 1706-08-28. Ihjälslagen4 1711-07-06. 'Han var med vid Klissov, Frauenstadt, Holovzin och Poltava, varest han blev fången, och då han, jämte flera officerare, ville fly, ihjälslogs han av ryska bönder, sedan han värjt sig i det yttersta.'
 • Christina, född 1686-08-24 i Stockholm, död ogift 1750-12-12 i Västerås. 'Hon var ett lärt fruntimmer, men processade i hela sin livstid och försatte därigenom all sin förmögenhet. Gick alltid med huva och lät ingen okänd se sig, varför det var ett stort vedermäle av hennes vänskap, om hon lade av sig huvan.'
 • Debora, född 1689-09-04 i Stockholm, död 1762-11-19 Hestra. Gift 1714-04-25 i Stockholm med sin broders svåger, hovmarskalken friherre Axel Lindhielm, i hans 2:a gifte, född 1683(?), död 1758.
 • Gustaf, född 1693-04-05 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1706-06-00. Konduktör vid fortifikationen i Kalmar 1710-06-28. Sekundlöjtnant vid dalregementet 1712-09-29. Sekundkapten därst. 1714-08-29. Konfirm.fullm. 1716-04-16. Major 1733-02-22. Död ogift 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand, där han visade utmärkta mandomsprov och erhöll flere svåra blessyrer, oaktat vilka han likafullt kommenderade och uppmuntrade sin bataljon, tills äntligen en kula träffade honom i huvudet. Var även med i slagen vid Gadebusch, Hälsingborg och Tönningen.
 • Carl, född tvilling 1696-06-13, död 1710-11-15 i pesten.
 • En son, född tvilling 1696-06-13, död strax.
 • En dotter, död barn.

TAB 2

Claes, (son av Claes Henrik Grönhagen, adlad Grönhagen, tab 1), till Edshult i Virserums socken Kalmar län. Född 1691-07-22 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 17064. Volontär vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1707-06-00. Fänrik vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon s. å. 22/4. Löjtnant därst. 1708. Kapten 1709-12-06. Kapten vid Kalmar infanteriregemente s. å. 6/12. Konfirm. fullm. 1717-04-15. Avsked 1718-06-26 för sjuklighet. Död 1739-08-22 på Edshult och begraven i Virserums kyrka, där hans vapen uppsattes. Han var med i fältslaget vid Hälsingborg och sjödrabbningen i Kjöge bukt. Gift 1711-01-09 med Hedvig Eleonora Wirænia, adlad Cederstierna, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1699-11-23 i Växjö med överstelöjtnanten Fredrik Drake af Torp och Hamra, född 1660, död 1709), född 1686, död 1762-05-26, dotter av biskopen i Växjö doktor Samuel Wirænius och Maria Elisabet Lagerstierna.

Barn:

 • Maria Eleonora, född 1712-02-24, död 1791-01-06 Dansås Gift 1:o 1736-03-16 med sin kusin, kaptenen friherre Johan Gabriel Grönhagen, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1753 blev skild, född 1712, död 1774. Gift 2:o med löjtnanten Jeremias Kraak, född 1706, död 1770-11-02 på Lilla Skögle i Fagerhults socken Kalmar län.
 • Johan Vilhelm, född 1715. Generalmajor. Död 1778. Se Tab. 3.
 • Eva Lovisa, född 1716-05-04, död 1786-09-21 i Söderköping. Gift 1747-11-25 med prosten och kyrkoherden i Tuna pastorat av Linköpings stift Daniel Drangel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1729 med Susanna Elfving, född 1700, död 1746), född 1698-08-22 i Pelarne socken Kalmar län, död 1783-11-11 i Tuna prästgård.5
 • Carl Gustaf, född 1718-04-24. Gick 1734 i fransk tjänst och blev där aide de camp vid regementet Royal Suèdois. Död ogift 1743 av ansträngning under den svåra reträtten efter bataljen vid Pfaffenhofen.
 • Hedvig Christina, född 1719-05-09, död 1780-06-03 i Växjö. Gift 1749-01-31 Äshult med majoren Andreas Johannes Lindsfelt-06-26 i hans 2:a gifte, född 1710, död 1788.
 • Adam Fredrik, född 1720. Major. Död 1797. Se Tab. 5
 • Otto Henrik, född 1724-04-10 på Edshult. Volontär vid Kalmar regemente 1741-10-24. Korpral därst. 1743-08-08. Rustmästare 1744-05-07. Furir s. å. 1/12. Sergeant 1747-03-27. Fältväbel 1753-08-25. Sekundadjutant 1757-11-21. Fänriks titel 1758-05-03. Fänrik på stat3 1764-03-08. Löjtnant 1768-05-02. Kaptens avsked 1772-07-21. Död barnlös 1807-09-27 på Lilla Sinnerstad i Tveta socken Kalmar län. Gift 1768-11-22 på Salshult i Stenberga socken Jönköpings län med Ebba Magdalena Stålhammar, född 1724-11-13 på Björnskog i Hultsjö socken Jönköpings län, död 1807-01-14 på Lilla Sinnerstad, dotter av kaptenen Otto Fredrik Stålhammar, och hans 2:a fru Margareta Elisabet Silfversparre.
 • Ludvig Teodor, född 1726. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 15.

TAB 3

Johan Vilhelm, (son av Claes, tab 2), född 1715-05-20 Eksebo. Underofficer 1731. Gick 1734 i fransk tjänst, däri han förblev i 27 år. Blev emellertid adjutant vid dalregementet 1735-03-05. Fänrik därst. 1740-12-30. RSO 1751-12-04. Stabskapten 1752-06-11. Regementskvartermästare3 1759-11-20. Major vid regementet Royal Suèdois i Frankrike 1757. RFrOPlemérmil 1760. Avsked ur fransk tjänst s. å. 3 Premiärkapten vid dalregementet s. å. 7/10. Generaladjutant hos general Ehrensvärd i Pommern 1762. Kavaljer hos prins Fredrik Adolf 1763-02-21. Transp. till Österbottens regemente3 1765-05-08. Överstelöjtnant vid Savolaks regemente 1767-01-16 och vid Björneborgs regemente 1769-09-19. Överste och generaladjutant 1770-07-16. Generalmajors avsked 1775-10-30. Död 1778-01-04 på Vretlund i Värmdö socken Stockholms län och begraven s. å. 13/1. Gift 1765-07-00 på Vretlund med Fredrika Charlotta Hammarskjöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1763-07-00 Virbo, med löjtnanten Lars Aulævill, adlad von Aulævill, född 1727, död 1764), född 1743-10-05 på Virbo, död 1808-03-09 Väsby

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1766. Hovjunkare. Död 1804. Se Tab. 4
 • Fredrik Adolf, döpt 1768-04-20 på Vretlund, död där 1787-02-18.
 • Vendla Charlotta, född 1769-06-28 på Vretlund. Stiftsjungfru. Död 1846-05-21 Hemmesta Gift 1800-01-19 på Väsby med bataljonspredikanten Benjamin Westman.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1771-04-02 på Vretlund, död där 1772 och begraven s. å. 21/7.
 • Gustaf Lars, döpt 1772-04-30 på Vretlund. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1789-08-31. Page hos Gustaf III 1790-01-11. Stabsfänrik vid Sprengtportens regemente 1792-06-03. Kadett vid Karlberg s. å. 29/10. Transp. till livregementsbrigadens lätta infanteri 1794-04-18. Utexaminerad 1796-03-30. Fänrik s. d. Löjtnant vid livregementets varvade infanteribataljon 1797-01-30. Kompaniofficer vid krigsskolan 1797-07-10–1798-09-30. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1799-06-03. Major 1815-01-20. Avsked från regementet med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1823. Död barnlös 1830-03-07 i Stockholm. Gift 1809-11-12 på Norrnäs i Värmdö socken med Johanna Eufrosyne Runqvist, född 1786-01-19, död 1849-07-30, dotter av geschwornern Johan Runqvist.
 • Sofia Vilhelmina, döpt 1774-05-09 på Vretlund, död 1829-01-29 i Stockholm. Gift med komministern i Boo kapellförsaml. av Värmdö pastorat av Uppsala ärkestift Lars Dahlbom, född 1778-06-29 i Härnösand, död 1827-07-25.
 • Johan Gustaf, född 1775-07-21 på Vretlund, död s. å. 24/7.
 • Johanna, född 1778-06-20 på Vretlund, död där 1787-01-17.

TAB 4

Carl Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, tab 3), döpt 1766-12-05 Vretlund. Kammarpage12 1785-05-21. Hovjunkares n. h. o. v.12 1796-03-31. Död 1804-11-16 Norrhåva Gift 1799-07-28 på Anneberg med stiftsjungfrun Lovisa Ulrika von Bromell, född 1778-02-08, död 1806-05-03 på Norrhåva, dotter av majoren Jakob von Bromell, och hans 2:a fru Sofia Stoltz.

Barn:

 • Fredrika Sofia, född 1800-04-21 på Vretlund. Stiftsjungfru. Död 1887-12-15 i Valbo prästgård Gävleborgs län. Gift 1828-02-10 med kyrkoherden i Rasbo och Kils församl:s pastorat av Uppsala ärkestift, kontraktsprosten, LNO, teol. och filosofie doktorn Anders Bernhardsson Lundqvist, född 1796-08-28 i Järvsö socken Gävleborgs län, död 1869-04-20 i Rasbo prästgård.
 • Anna Lovisa, född 1801-09-01 på Vretlund. Stiftsjungfru. Död 1891-09-01 i Stockholm. Gift 1826-09-08 på Väsby i Värmdö socken med häradsskrivaren i Gripsholms fögderi Carl Henrik Brandel, född 1794-08-01, död 1848-03-31.
 • Claes Henrik, född 1803-06-14 på Vretlund. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Utexaminerad6 1821-09-18. Fänrik vid Västmanlands regemente s. å. 5/11. Död 1823-02-24 i Västerås.
 • Carolina Vilhelmina, född 1804-11-25 på Vretlund, död 1886-01-04 Kleva. Gift 1828-09-28 med sin systers svåger, kammarrådet, RNO. Jakob Adolf Brandel, född 1795-11-11, död 1850-02-11 i Stockholm.

TAB 5

Adam Fredrik, (son av Claes, tab 2), till Brandsnäs i Torpa socken Östergötlands län. Född 1720-06-05 Edshult. Volontär vid Kalmar regemente 1737-08-25. Korpral därst. 1739-07-21. Furir s. å. 15/10. Förare 1740-05-10. Sergeant 1741-11-10. Fältväbel 1742-11-26. Regementsadjutant3 1743-09-21. Fänrik 1746-10-30. Löjtnant 1749-05-02. Kaptenlöjtnant 1750-09-19. Stabskapten 1752-06-11. Premiärkapten3 1761-05-05. RSO s. å. 23/11. Sekundmajor 1770-02-27. Avsked 1771-06-26. Död 1797-03-20 på Brandsnäs och begraven i särskilt gravkapell av sten på Torpa kyrkogård. Han bevistade 1757–1762 pommerska kriget. Gift 1753-10-21 Hestra

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1755-02-25. Student i Uppsala 1770-04-22 och i Lund 17717. Disp. därst.11 1775-06-26. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1778-11-02. Död ogift 1822-02-29 på Brandsnäs.
 • Hedvig Charlotta, född 1756-10-19 på Brandsnäs, död efter 15-årig sjukdom 1810-04-23 på Tomestorp i Kisa socken Östergötlands län samt ligger begraven i faderns grav på Torpa kyrkogård. Gift 1784-08-24 på Brandsnäs med lagmannen Leonard Henrik Rääf i Småland, i hans 2:a gifte, född 1745, död 1810.
 • Maria Debora, född 1758-12-11 och död 1762-09-03 på kaptensbostället Högsbytorp Kalmar län.
 • Lovisa Christina, född 1763-08-20 Ödhult, död 1784-10-30 Maljerud. Gift 1781-09-30 på Brandsnäs med kaptenen Henrik Gideon Fock B, i hans 1:a gifte, född 1749, död 1811.
 • Fredrika, född 1765-10-10 på Hestra, död 1835-01-28 Brevik Gift 1791-05-26 i Torpa kyrka med kaptenen Jakob Baltzar von Hartmansdorff, född 1752, död 1802.
 • Ulrika Eleonora, född 1768-05-17 på Hestra, död 1821-03-18 Brusaholm. Gift 1799-10-13 på Brandsnäs med brukspatronen Carl Vilhelm Westerling, född 1772-08-19 Kjättinge, död 1829 i Kristianstad8.
 • Carl Henrik, född 1769. Överstelöjtnant. Död 1836. Se Tab. 6.
 • Gustava, född 1772-08-09 på Hestra, död 1818-08-15 Strömsholm. Gift 1797-07-14 på Brandsnäs med auditören vid Smålands kavalleriregemente, assessorn Erik Engström, född 1761-10-16 i Långemåla socken Kalmar län, död 1821-02-04 på Strömsholms säteri.

TAB 6

Carl Henrik, (son av Adam Fredrik, tab 5), född 1769-08-06 Hestra. Antagen till krigstjänst 1783-07-03. Sergeant vid Jönköpings regemente 1784-02-20. Fänrik därst. s. å. 18/10. Löjtnant 1787-05-30. Kapten 1791-04-24. Regementskvartermästare 1795-05-11. RSO 1799-11-16. Major i armén 1803-03-09. Sekundmajor vid regementet 1806-04-29. Premiermajor därst. 1808-05-13. Avsked 1811-03-19. Överstelöjtnants titel 1813-06-01. Död 1836-12-22 på Brandsnäs. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med i affärerna vid Liikkala, Sippola, Kärnäkoski och Fredrikshamn. Gift 1797-09-24 på Åby med Gertrud Charlotta Hellwegh, född 1770-04-04, död 1847-03-07 på Brandsnäs, dotter av brukspatronen Per Hellwegh.

Barn:

 • Gerdt Carl, född 1798. Kapten. Död 1846. Se Tab. 7
 • Claes Henrik, född 1800-03-22 på Brandsnäs. Kadett vid Konowska uppfostringsinstitutet. Död 1815-01-27 i Mariefred.
 • Adam Fredrik, född 1802-12-30 på Brandsnäs. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1819-09-12. Fänrik vid Kalmar regemente 1821-11-05. 2. löjtnant därst. 1833-11-23. 1. löjtnant3 1839-03-22. Kapten 1846-02-12 RSO 1858-04-28. Major i armén 1859-01-25. Död 1873-04-08 i Eksjö. Ägde Hultsvik i Korsberga socken Jönköpings län. Gift 1843-08-21 på Schedingsnäs i Forsheda socken Jönköpings län med Hedvig Fredrika Lillienberg, född 1812-03-11 Vallerstad, död 1889-05-08 i Grenna, dotter av ryttmästaren Daniel Stiernclou-Lillienberg, och Eva Catharina Ridderborg.
 • Gustaf, född 1804-06-20 på Brandsnäs. Fanjunkare vid 2. livgrenadjärregementet 1825-04-16. Fänrik därst. 1828-05-17. 2. löjtnant 1832-05-18. 1. löjtnant 1838-05-14. Kapten 1851-08-15. Avsked 1854-05-09. Död ogift 1887-05-20 på sin egendom Brandsnäs.
 • Catharina Charlotta, född 1810-04-09 på Brandsnäs. Stiftsjungfru. Död 1879-01-13 Brostorp Gift 1850-12-27 på Brandsnäs med lantbrukaren Henrik Ferdinand Bäckstrand, född 1809-09-24 på Brostorp, död 1892-06-24 Falla

TAB 7

Gerdt Carl, (son av Carl Henrik, tab 6), född 1798-06-27 Brandsnäs. Sergeant vid 1. livgrenadjärregementet 1817-04-05. Fänrik därst. s. å. 9/12. Löjtnant 1832-05-18. Kapten 1840-03-10. Avsked 1842-07-23. Död 1846-06-22. Gift 1829-09-18 Renstad med Sofia Charlotta Carolina Hvitfeldt, född 1807-03-29 Aspa, död 1880-05-17 i Vimmerby, dotter av löjtnanten Gustaf Fredrik Hvitfeldt och Eva Christina Wallerman.

Barn:

 • Eva Charlotta Fredrika, född 1830-07-04 Eveboda, död ogift 1911-02-14 i Asby socken Östergötlands län.
 • Carl Henrik Leonard, född 1831-11-25 på Eveboda. Kadett vid Karlberg 1847-12-01. Utexaminerad 1853-10-01. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 13/10. Löjtnant 1861-01-08. Död ogift 1866-08-12 Sjöagård
 • Tekla Jakobina Carolina, född 1833-05-08 på Eveboda, död 1876-09-12 i Vimmerby. Gift 1862-05-03 med sergeanten Herman Fridolf Hernblom, från vilken hon blev skild, född 1831-06-08.
 • Hjalmar Fredrik, född 1835-03-11 på Eveboda. Bruksbokhållare. Inspektor. Död ogift 1872-01-17 i Vimmerby.
 • Hildur Constantia Augusta, född 1837-01-06 på Eveboda, död ogift 1906-02-09 i Vimmerby.
 • Albert August Agaton, född 1838-08-15 Skärstad. Kadett vid Karlberg 1854-06-19. Utexaminerad 1860-11-27. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 4/12. Löjtnant 1867-12-05. Kapten 1879-03-07. RSO 1882-12-01. Major vid regementet 1889-05-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1896-05-15. Avsked ur armén 1903-08-07. Död ogift 1910-09-24 i Strängnäs.
 • Claes Bernhard Rudolf, född 1840. Kapten. Död 1917. Se Tab. 8.
 • Gerhard Vilhelm, född 1841. Major. Död 1918. Se Tab. 9.
 • Sofia Eleonora Henrika, född 1844-06-25 i Vimmerby, död ogift 1896-02-03 i Motala.
 • Jean Gustaf Edvard, född 1846. Löjtnant. Död 1925. Se Tab. 12.

TAB 8

Claes Bernhard Rudolf, (son av Gerdt Carl, tab 7), född 1840-02-15 på Skärstad. Kadett vid Karlberg 1855-11-12. Utexaminerad 1860-05-31. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 4/7. Löjtnant 1868-02-07. Kapten 1879-09-01. RSO 1884-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1893-02-24. Avsked ur krigstjänsten 1905-02-10. Död 1917-01-08 i Motala ]] (Blädinge förs, Kron, db). Ägde Espemon i Blädinge socken Kronobergs län. Gift 1866-04-24 på Hjälmsänga i Rydaholms socken Jönköpings län med sin farbroders hustrus systerdotter Ebba Götilda Rosina Hartman, född 1838-06-28 Sännås s socken Jönköpings län ]], död 1931-05-28 i Stockholm, S:t Matteus förs, och begraven i Blädinge socken, Kron., dotter av löjtnanten Frans Georg Vilhelm Hartman och Eva Ulrika Carolina Stiernclou-Lillienberg.

Barn:

 • Blenda Carolina Maria, född 1867-07-04 Prästtorp. Död 1935-12-24 i Växjö ]] och begraven s. å. 29/12 å Blädinge kyrkogård, Kron. (enl. pastor i Växjö). Gift 1903-09-11 i Växjö med före detta godsägaren Viktor Ludvig Sylvan, född 1874-10-12.
 • Hedvig Linnea Charlotta, född 1869-05-28 i Vittaryds prästgård Kronobergs län. Gift 1913-11-17 på Espemon, Blädinge förs, Kron., med direktören Axel Hjalmar Cederin i hans 2:a gifte, född 1858-08-18 i Alingsås, död 1921-05-25 i Stockholm.
 • Ingeborg Carin Götilda, född 1871-03-14 i Vittaryds prästgård. död 1941-03-18 i Lidingö, Stockholms län.
 • Alma Gertrud Vilhelmina, född 1873-02-15 på Espemon. Gift där 1903-12-06 med överstelöjtnanten vid Upplands infanteriregemente, RSO Daniel Petrus Natanael von Sydow, född 1869-10-25 på i Ryssby socken Kronobergs län, död 1924-04-22 i Uppsala.
 • Eva Berta Teresia, född 1875-08-05 på Espemon, död ogift 1908-04-21 i Östersund (Blädinge förs, Kron., db).
 • Carl Henrik, född 1877-07-16 och död 1878-05-27 på Espemon.
 • Anna Carolina Henrika, född 1878-12-09 på Espemon.
 • Agnes Emmy Ultima Albertina, född 1880-10-08 på Espemon. Gift (Blädinge förs, Kron., vb) 1908-06-06 med ingenjören Claes Anton Lennart Lundgren, född 1878-10-06 Björnhyttan. Civiling. ex. v. KTH. Anställd v. sprängämnesfabriken i Gyttorp 1906. Anställd v. Grängesbergs dynamitfabrik. Chef v. d:o 1914–1942. Ordf. i Grängesbergs frivilliga skytteförening. Ordf. i Grängesbergs Borgeliga valmansförening.

TAB 9

Gerhard Vilhelm, (son av Gerdt Carl, tab 7), född 1841-04-14 på Skärstad. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1860-04-28. Student i Uppsala s. å. 15/9. Officersexamen 1862-02-19. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 27/3. Sekundlöjtnant vid 20. regementet i danska armén 1864-03-19–08-27. Deltog därunder i slaget vid Dybböl s. å. 18/4. RDDO s. å. 6/10. Löjtnant vid ovannämnda svenska regemente 1865-03-07. Nivellörselev vid statens järnvägsbyggnader 1874–1876. DFM 1876. Kapten 1880-11-12. RSO 1886-05-15. Major i armén 1893-04-27. Avsked med tillstånd att såsom kapten i regementets reserv kvarstå s. d. Avsked från beställningen i reserven med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1901-04-30. Död 1918-07-05 på Månseryd (Jönköpings östra förs, db). Ägde sedan 1891 Månseryd i Bankeryds socken Jönköpings län samt del i Vilseberga i Roglösa socken Östergötlands län. Gift 1877-02-17 i Jönköping med Agnes Charlotta Westman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn i Göta hovrätt Carl Ludvig Eneroth, född 1827-12-13, död 1873-06-09 i Jönköping), född 1849-03-02 i Jönköping ]] i Kristina förs, Jönk., död i Kristina förs, Jönk. 1926-01-01 ]], dotter av grosshandlaren Gustaf Westman och Maria Carolina Juberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Ragnar, född 1878. Häradshövding. Se Tab. 10.
 • Sven Albert Vilhelm, född 1879. Lantbrukare. Se Tab. 11.
 • Claes Henrik Inge, född 1880-04-07 på Månseryd. Mogenhetsexamen 1896-06-07. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1899-05-30. Jur. utr. kandidat 1904-01-30. Fiskal i Göta hovrätt 1911-09-18. Hovrättsråd 1914-04-02. RNO 1920-06-05. Död 1922-04-04 i Kristina förs, Jönköping. Gift 1917-09-17 i Matteus förs,Stockholm med Rut Carin Vilhelmina Ohlsson, i hennes 1.a gifte (gift 2:o 1931-09-23 i Matteus förs, Stockholm ]] med ingeniören Torsten Levy Eliasson, född 1888-05-23 i Stockholm), född 1893-11-09 i Jönköping, dotter av guldsmeden Nils Olsson och Hilma Augusta Blomqvist.
 • Carolina Charlotta Rut, född 1881-08-10 död ogift 1904-03-29 i Jönköping.

TAB 10

Carl Gustaf Ragnar, (son av Gerhard Vilhelm, tab 9), född 1878-02-08 Månseryd. Mogenhetsexamen i Jönköping 1896-06-02. Student vid Uppsala universitet s. å. 17/9. Jur. filosofie examen 1897-05-30 och jur. utr. kandidat examen 1902-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 4/2. T. f. domhavande sammanlagt 10 år och 4 mån. Adjungerad ledamot (extra ordinarie assessor) i nämnda hovrätt omkr. 3 år. Vice häradshövding 1918-06-28. Häradshövding i Gästriklands västra domsaga 1920-12-17. Tryckfrihetsombud i Storvik sedan 1922. RNO 1929-06-06. Ordförande i poliskollegiet för Gävleborgs läns landstingsområde sedan 1938. KNO2kl 1942-11-14. Fr. o. m 1947-02-09 avsked som häradshövding i Gätriklands västra domsaga 1946-10-11. Gift 1909-08-20 i Visby domk. förs, med Hedvig Ingrid Vilhelmina Fahnehielm nr 406, född 1883-09-18 i Visby, dotter av kaptenen i Gotlands artillerikårs reserv Johan Wilhelm Evald Fahnehielm, och Hilda Catharina Maria Wallér.

Barn:

 • Eva Ingrid Vilhelmina, född 1910-07-15 i Leksands förs, Kopparbergs län. Gift 1936-07-19 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 214) med extra ordinarie hovrättsnotarien Charles Osborne Koch i hans 2:a gifte, född 1888-09-21 i Göteborg. Studentexamen vid Göteborgs högre allmänna latinlärov. Reservofficer vid Smålands husarregemente 1909. Antogs vid Kommerskollegium 1918. Byråsekreterare vid d:o 1933. Son av konsuln August Koch och Maria Charlotte von Horn.
 • Agnes Hilda Marianne, född 1911-07-17 i Leksands förs, Kopp. Gift 1935-05-24 i Storvik i Ovansjö förs, Gävleb (vb nr 33) med med licentiaten Gert Danielsson von Sydow, född 1904-11-15 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.
 • Hedvig Inga Charlotta, född 1913-11-30 i Stockholm, Matteus förs. Död 1935-02-26 å Söderby i Salems förs, Stockholm, och begraven i Bollnäs förs, Gävleb (Oscars förs:s, Stockholm död o begr:s b nr 53).
 • Carl-Gustaf Wilhelm Evald, född 1919-03-22 i Kumla förs, Örebro. Se Tab. 10A.

TAB 11

Sven Albert Wilhelm, (son av Gerhard Vilhelm, tab 9), född 1879-05-01 Månseryd. Lantbruksbiträde. Förvaltare vid Månseryd, vilken egendom han äger sedan 1926. Gift 1919-01-30 i Stockholm, Sofia med Svenda Elisabet Lindgren, född 1879-05-27, död 1934-07-26 i Jönköping och begraven därst. i Kristine förs (Bankeryds förs, Jönk. db nr 17), dotter av skolföreståndaren Johan Olof Lindgren och Anna Christina Eskilsson.

Barn:

 • Sven Olof Vilhelm, född 1920-02-07 i Jönköping (B.B., fb). Jur. stud. vid Uppsala universitet. Fil. kandidat examen i Lund 1945-10-31.

TAB 12

Jean Gustaf Edvard, (son av Gerdt Carl, tab 7), född 1846-12-07 i Vimmerby. Kadett vid Karlberg 1860-12-01. Utexaminerad 1865-02-17. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 7/3. Löjtnant 1871-12-15. Avsked 1878-04-12. Inspektör för Mälaremejeriet och i brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea i Stockholm under flera år. Död 1925-09-26 i Johannes förs i Stockholm. Gift 1875-08-31 i Kungsbacka med Ida Matilda Alfrida Svahn, född 1850-05-17 i nämnda stad ]], död 1920-11-24 i Oscars förs i Stockholm ]], dotter av bankdirektören Carl August Svahn och Anna Catharina Skantze.

Barn:

 • Anna Charlotta Fredrika, född 1876-07-30 Hjärtaryd. Elev vid gymnastiska centralinstitutet 1897. Utexaminerad därifrån 1899-05-25. Död ogift 1904-02-26 i Ospedaletti i Italien.
 • Carl-Fredrik, född 1877-12-26 på Hjärtaryd. Mogenhetsexamen 1897-12-10. Officersvolontär vid Norrbottens regemente 1898-06-17. Korpral 1899-08-01. Sergeant s. å. 16/8. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1900-08-14. Officersexamen s. å. 26/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/12. Avsked 1902-09-26. Löjtnant i Kongostatens armé. Död 1904-01-05 i Kongo.
 • Märta, född 1883-03-19 i Stockholm, död ogift 1914-07-26 i Karlshamn (Stockholm, Oscars förs, db).
 • Carin, född 1888-08-26 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Mogenhetsexamen 1907-05-17. Gift 1914-11-21 i Oscars förs i Stockholm med förste kanslisekreteraren i jordbruksdepartementet RVO, RNO, Carl Herman Schlytern, född 1879-10-09
 • Elsa Ida Matilda, född 1891-01-22 i Stockholm. Gift 1929-01-19 i Oscars förs i Stockholm med disponenten i Thorburns Söners Aktiebol. Ossian David Thorburn, född 1894-08-08

TAB 13

Åke Edvard, (son av Jean Gustaf Edvard, tab 12), född 1885-01-24 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1905-12-13. Mogenhetsexamen 1905-12-13. Volontär vid fortifikationen 1906-06-11. Elev vid krigsskolan 1907 . Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 31/12. Examen i allmänna fortifikationskursen vid artilleri- och ingenjörshögskolan 1911. Löjtnant vid fortifikationen s. å. 1/12. Genomgick ridskolan på Strömsholm 1915–1916. Kapten 1918-01-25. RFinlVRO1kl. 1925. RSO 1929-06-06. Major i Fortifikationen 1933-04-28 och vid Fortifikationen 1934-03-16 fr. o. m. s. å. juli 22. Adjutant hos H. M. Konungen sedan 1936-11-20. RVO 1936-12-12. Överstelöjtnant i armén samt överstelöjtnant vid Ingenjörstrupperna 1937-04-30 fr. o. m. s. å. juli 1. Avsked 1939-09-09 fr. o. m. 1940-04-01. Förordnad att tills vidare t. o. m. 1941-06-30 vara försvarsassistent hos Överståthållarämbetet 1940-07-00. LingJubM. RDDO. RNS:tOO1kl. TyO1Ht2kl. Överste i armén 1942-10-09. KVO2kl. 1944-06-06. Gift 1915-08-07 i Halna kyrka i förs med samma namn Skaraborgs län med Ingrid'' Barthelson, född 1892-12-30 Halnatorp, dotter av överjägmästaren i västra distriktet Clemens Gustaf Barthelson och Anna Wallin.

Barn:

 • Ingrid Birgitta (Ninnie), född 1916-08-07 i Stockholm (Halna annexförs, Skar., fb). Anställd i riksförsäkringsanstalten. Gift 1:o 1942-06-23 Seglora kyrka i Stockholm (Oscars förs i Stockholm vb nr 290) med disponenten Folke Henning Rithander i hans 2:a gifte, född 1901-10-16.
 • Claes-Henrik Åkesson, född 1918-02-23 på Karlsborg i förs med samma namn, Skarab. Se Tab. 13A
 • Carl Åkesson, född 1919-11-08 i Stockholm (Fälttelegrafkårens fb nr 7). Se Tab. 13B.
 • Marie-Louise, född 1921-01-24 i Stockholm, K. Fälttel. förs. Anställd i Försvarsstaben. Sekreterare i Sveriges Lantmätareförening. Gift 1:o 1943-05-22 i Hedvig Eleonora förs i Stockholm, med löjtnanten vid Jönköpings-Kalmar regemente Boris Lage Fredrik H:son Falk, från viken hon blev skild, född 1920-03-05.
 • Lars Gustaf Åkesson, född 1922-01-29 i Stockholm, K. Fälttel. förs. Ekonomiråd i Kontrapunkt. Ekon. förvaltning.


TAB 14

Set Adrian, (son av Jean Gustaf Edvard, tab 12), född 1886-02-16 i Stockholm. Examen i ångmaskinslära vid Stockholms navigationsskola 1907-05-00. Sjökaptensexamen 1908-05-00. Reservunderlöjtnant i flottan 1910-10-08. Reservlöjtnant därst. 1917-05-25. Avsked 1918-03-22. Deltog i finska frihetskriget s. å. Kapten i Finlands artilleri. FFrK4kl. FMM. Ånyo reservlöjtnant i flottan s. å. 14/8. Reservkapten 1925-01-23. Avsked 1929-12-31. Under de båda världskrigen tjänstg. t. sjöss, i det senaste såsom befälhavare i Rederi AB Nordstjernans fartyg under de tre år i konvojtjänst för England utanför spärren. Efter kriget medverkan såsom sakkunnig v. utgivandet av Handbok för sjöfart. Gift 1915-01-11 i Hedvig Eleonora förs i Stockholm ]] med Nellie Rooth född 1893-02-02 från vilken han blev skild gm Stockholms RR:s utslag 1947-02-10

Barn:

 • Marianne Charlotta, född 1918-07-30 i Waxholms.
 • Britt Lillemor, född 1919-10-06 på Oskar Fredriksborg, Vaxholms förs.
 • Ulla Nellie Margareta, född 1927-03-12 i Djursholm, Danderyds förs.

TAB 15

Ludvig Teodor, (son av Claes, tab 2), till Eksebo i Virserums socken Kalmar län. Född 1726-01-18. Volontär vid Kalmar regemente 1740. Rustmästare därst. 1742-11-26. Furir3 1743-10-04. Fältväbel 1744-11-16. Fänrik 1749-05-02. Stabslöjtnant 1752-06-11. Död 1764-05-07 på Eksebo. Han deltog i pommerska kriget, varunder han blev fången vid Demmin 1759. Gift 1755-02-00 med Margareta Maria Riddersköld, född 1722-05-22, död 1796-10-13 på Eksebo, dotter av majoren Christian Fredrik Riddersköld, och Ulrika Eleonora Skytte af Sätra.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1755-11-13, död ogift 1777-01-11 på Eksebo.
 • Emerentia Maria, född 1757-04-20, död 1785-01-11 på Eksebo. Gift där 1777-10-31 med majoren Charles Louis Du Rietz, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1841.
 • Gustava Dorotea, född 1759-11-15, död ogift 1799-04-17 Äshult

TAB 16

Fredrik, (son av Claes Henrik Grönhagen, adlad Grönhagen, tab 1), född 1698-10-27. Student i Uppsala2 1713-11-02. Volontär vid livgardet 1715. Förare vid livdragonregementet 1717. Kornett därst. 1719-05-26. Löjtnant 1741-10-14. Kapten och regementskvartermästare 1743-11-03. Avsked 1750-05-15. Död 1770-01-15 på sin gård Salmittu i Töfsala socken i Åbo län och begraven s. å. 24/1. Han bevistade finska kriget 1741–43. Gift 1745 med Hilgard Elisabet Eneskjöld, född 1719, död 1772 Lyttskär och begraven s. å. 20/8 i Björneborg13, dotter av kaptenen Gustaf Eneskjöld, och Hedvig Helena Hastfer.

Barn:

 • Fredrika, född 1746-01-27, död 1789-01-20 på Lastus rusthåll i Lempäälä socken. Gift 1770-01-28 på Salmittu med majoren Carl Adolf Granfelt, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1814.
 • Gustaf Fredrik, född 1747-12-31, död 1748-06-17.
 • Claes Henrik, född 1749. Major. Död 1831. Se Tab. 17
 • Maria Elisabet, född 1751-08-22, död 1808-12-08 Haarois Gift 1775-10-12 på Tervaportti boställe i Vittis socken med kaptenen Fredrik Adolf Pastelberger, adlad von Pastelberger 1772-09-25 men ej introd.9, född 1745-01-25, död 1804-12-01 Nådendal.
 • Johan Adolf, född 1753. Överstelöjtnant. Död 1826. Se Tab. 30.

TAB 17.10

Claes Henrik, (son av Fredrik, tab 16), född 1749-12-08. Volontär vid livgardet 1767-08-12. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1769-02-13. Korpral vid livdragonregementet 1771-06-30. Stabskornett därst. 1773-08-23. Kornett 1777-04-30. Löjtnant 1779-04-29. Kapten 1788-03-10. Kapten vid Björneborgs lätta infanteribataljon s. å. 10/5. RSO 1799-11-16. Majors avsked 1800-11-03. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 68 bland adelsmän. Död 1831-11-17 i Björneborg. Han bevistade finska kriget 1788 och 1789 till lands samt 1790 på skärgårdsflottan såsom befälhavare för vargeringsmanskapet. Gift 1780-05-18 i Björneborg13 med Johanna Catharina Lagermarck, född 1762-10-02, död 1811-05-30 i Björneborg, dotter av fänriken Johan Lagermarck, och Maria Elisabet Lebell.

Barn:

 • Claes Johan, född 1780-10-26, död 1793-01-18 i Björneborg.13
 • Carl Adolf, född tvilling 1782-04-09 på Hjulböle och döpt s. å. 10/4 i Björneborg.13
 • Gustaf Fredrik, född 1782. Major. Död 1860. Se Tab. 18
 • Johanna Maria, född 1784-04-26 på Hjulböle13, död ogift 1811-05-18 i Björneborg.
 • Carl Vilhelm, född 1785-07-07 på Hjulböle13, död där13 s. å. 16/7.
 • Bernt August, född 1787. Löjtnant. Död 1838. Se Tab. 19.
 • Henrika Gustava, född 1788-10-11 på Hjulböle13, död där13 1790-12-26.
 • Henrika Augusta, född 1792-03-03 i Björneborg13, död ogift 1853-07-24 i Åbo.
 • Claes Henrik, född 1794. Fänrik. Död 1842. Se Tab. 28
 • Ulrika Vilhelmina, född 1800-06-27, död 1874-01-11 i Borgå. Gift 1827-10-10 på Nora gård i Ikalis socken med kaptenen och stadsfiskalen Carl Gustaf Granfelt, född 1796, död 1868.
 • Eleonora Carolina, född tvilling 1801-12-24, död 1885-05-09 på Impilä gård i Virdois socken. Gift 1829-03-30 med kronolänsmannen, kollegiiregistratorn Knut Mauritz Ullner, född 1805-05-22 i Nurmijärvi socken, död 1878-11-20 i Tavastkyrö socken.
 • Aurora Sofia, född tvilling 1801-12-24, död ogift.

TAB 18.10

Gustaf Fredrik, (son av Claes Henrik, tab 17), född tvilling 1782-04-09 på Hjulböle och döpt s. å. 10/4 i Björneborg13. Volontär vid livdragonregementet 1785. Sergeant på extra stat vid Björneborgs regementes rusthållsbataljon 1796-04-03. Fänrik därst. 1800-11-05. Löjtnants avsked från svenska tjänsten 1810. Stabskapten vid 1. finska jägarregementet 1812-10-12. Kapten vid 2. finska infanteriregementet 1819-04-29. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen 1827. Majors avsked 1831-02-22. Död 1860-10-14 Alais Gift 1828-09-14 Tervakoski

Barn:

 • Henrik Gustaf, född 1833-03-30, död s. d.

TAB 19.10

Bernt August, (son av Claes Henrik, tab 17), född 1787-04-24 på Hjulböle och döpt s.å. 25/4 i Björneborg13. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 1794-10-15. Sergeant därst. 1800-07-25. Kadett på Haapaniemi 1801-01-22–1805. Bataljonsadjutant 1804. Fanjunkare 1807. Fänrik vid Björneborgs regemente 1808-04-11. Löjtnants avsked 1810-06-19. Kronolänsman i Tavastkyrö socken 1821-02-12. Död 1838-03-25 på Makkarus i nämnda socken. Han bevistade kriget i Pommern 1807 samt finska kriget 1808–09. Gift 1813-01-28 med Eva Sofia Granfelt, född 1793-02-03, död 1882-12-29 i Ikalis köping, dotter av majoren Carl Adolf Granfelt, och hans 2:a fru Sara Elisabet Ingman.

Barn:

 • Claes Carl August, född 1813-12-25. Kadett i Fredrikshamn 1828-02-22. Fänrik vid 18. ridande artilleribatteriet 1833-03-08. Placerad på 20. lätta ridande artilleribatteriet 1834. Underlöjtnant därst. 1836-08-09. Löjtnant 1840-07-16. Transp. till kyrassiärerna med stabskaptens grad 1848-03-18 och till Wosnesenska ulanregementets reservskvadron med stabsryttmästares grad 1849-07-25. Ryttmästare därst. 1850-02-21 med tur från 1849-08-26. Majors avsked 1852-04-08. Död ogift 1853-02-25 i Hagsen i Podolska guvernementet.
 • Bernt Adolf, född 1815-09-13, död 1816-07-03 Lastus
 • Sofia Elisabet, född 1818-03-23, död ogift 1899-05-19 i Tammerfors.
 • Johanna Fredrika Vilhelmina, född 1820-06-18 Pahlo Gift 1848-06-16 med kyrkoherden i Hattula, prosten Fredrik Julius Lilius, född 1819-02-14 i Orivesi socken, död 1891-03-11.
 • Knut Gustaf Ferdinand, född 1823. General av infanteriet. Död 1909. Se Tab. 20.
 • Bernt Adolf, född 1826. Överste. Död 1888. Se Tab. 24
 • Eva Charlotta Carolina, född 1828-02-26. Telegrafist vid telegrafstationen i Nystad 1865. Transp. till Helsingfors station 1866, till Nystads station 1869 och till Åbo station 1880. Telegrafist av 2:a klass 1884-09-13. Transp. till Tavastehus station 1885-10-02 och till Helsingfors centralstation 1890-06-27. Posttelegraftjänsteman av 4:e klass 1891-01-13. Avsked 1897-03-13. Död ogift 1923-01-11 i Helsingfors.
 • Selma Augusta Emilia, född 1830-06-11, död 1919-01-31 i Tammerfors. Gift 1862-12-09 med bruksförvaltaren Johan Alexander Rosengren, död 1895.
 • Eveline Constance, född 1832-06-19. Föreståndare för postexpeditionen i Ikalis 1865-02-07. Avsked 1884. Död ogift 1918-01-13 i Tammerfors.
 • Olivia Pauline, född 1835-09-01, död ogift 1884-03-22 i Ikalis köping.

TAB 20.10

Knut Gustaf Ferdinand, (son av Bernt August, tab 19), född 1823-05-10. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-03-07. Porte-épée fänrik därst. 1842-11-14. Fänrik vid Muromska infanteriregementet 1843-04-05. Transp. till 1. skarpskyttebataljonen 1845-01-23. Underlöjtnant därst. 1846-04-07. Löjtnant 1847-07-28. Stabskapten 1850-11-09. Kapten 1853-04-19. Transp. till 2. reservskarpskyttebataljonen 1855-02-16. Major vid 1. reservskarpskyttebataljonen s. å. 11/7. Deltog s. å. i försvaret av Helsingfors. T. f. chef för 1. reservskarpskyttebataljonen 1856-01-21. Chef för 3. grenadjärskarpskyttebataljonen 1857-01-13. Överstelöjtnant 1859-06-02. RRS:tStO2kl 1862-02-24. Deltog i polska upprorets kuvande 1863 och erhöll medaljen därför. Överste 1864-04-10. Kommendör för 99. Ivangorodska infanteriregementet 1866-06-14. RRS:tAO2kl 1867-11-10. S:tV1O4kl m ros 1868-10-14, S:tAO2kl med kejs kr 1870-07-13 och S:tV1O3kl 1872-12-23. Distriktsmilitärbefälhavare i Mohilev 1873-06-26. Tillika chef för krigshospitalet därst. s. å. 17/8. Generalmajor 1875-09-11. Entledigad från chefskapet för nämnda hospital s. å. 8/10. RRS:tStO1kl 1878-09-11 och S:tAO1kl 1881-09-11. Chef för 6. brigaden av de lokala trupperna s. å. 6/10. RRS:tV1O2kl 1883-05-27. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1885-09-03. Generallöjtnant s. å. 11/9. RRVÖO 1888-09-11. General av infanteriet med placering på arméinfanteriets depot 1893-01-07. Avsked s. å. 3/6. Död 1909-01-08 i Riga. Gift 1855-01-24 med Natalia Dvorsjitskij, född 1835-02-09, död 1914-06-06 i Riga, dotter av generalmajoren Ivan Dvorsjitskij och Natalia Krause.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1856. Kollegiiråd. Död 1925. Se Tab. 21.
 • Natalia Sofia, född 1858-08-07, död 1866-05-26.
 • Bernt Edvard, född 1861-04-20, död 1873-08-28.

TAB 21.10

Johan Gustaf (son av Knut Gustaf Ferdinand. tab 20), född 1856-02-03. Student vid polytekniska institutet i Riga. Utexaminerad som ingenjör. Guvernementssekreterare. Chef för 9. distriktet av Libau-Romenska järnvägen. Hedersledamot i direktionen för barnasylerna i guvernementet Mohilev. Anställd vid kommunikationsministeriet i Ryssland såsom distriktschef vid Libau-Romenska järnvägen 1893-04-16. Kollegiisekreterare 1895-03-27 med tur från 1893-12-10. RRS:tStO3kl 1896-07-04. Titulärråd med tur från 1896-12-10. Kollegiiassessor 1900-04-15 med tur från 1899-12-10. RRS:tAO3kl. Hovråd 1906-07-14 med tur från 1903-12-11. Kollegiiråd 1911-03-27 med tur från 1907-10-11. RRS:tStO2kl 1911-04-23. Blev under bombarderingen av järnvägsstationen Novo-Vileisk sårad 1915-09-11. Död 1925-09-17 i Riga. Gift 1884-02-08 med Dorotea Gertrud Taube, från vilken han 1899-05-18 blev skild (omgift 1904-05-07 med ingenjören Sergej Turgeneff), född 1859-04-21, död 1933-11-08 i Riga, dotter av ordföranden i stadsrätten i Riga Nikolaus Taube och Elisabet von Faber. Gift 2:o 1902-08-03 i Viborg med Helena Derberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o Dumskaja), född 1857-12-27, död 1922-10-08 i Riga, dotter av godsägaren och gardeskaptenen Feodor Andrejevitj Derberg och Anna Synnerberg.

Barn:

 • 1. Gustaf Johan Bernt, född 1881. Ingenjör. Se Tab. 22.
 • 1. Nikolai Erik Hjalmar, född 1885. Kaptenlöjtnant. Se Tab. 23.
 • 2. Mikael Harald Valentin, född 1901-02-16 i Vilna. Elev vid 2. Petrogradska kejsar Peter den stores kadettkår.

TAB 22.10

Gustaf Johan Bernt (son av Johan Gustaf, tab 21), född 1884-10-04 i Minsk. Diplomingenjör. Anställd vid Maschinen-Bau Act. Gesellschaft von Schwartzkopf i Berlin. Därefter i Essen. Död 1932-10-30 i Berlin. Gift 1918-04-11 med Elisabet Antonie Helene Peters, född 1888-08-26 i Königswalde i Tyskland.

Barn:

 • Ingeborg, född 1921-09-02 i Berlin. Gift 1945-03-28 i Berlin med Willy Zajakewski, från vilken hon blev skild s. å.
 • Bernt Gustaf Rudolf, född 1924-07-09 i Essen-Rütterscheidt.

TAB 23.10

Nikolai Erik Hjalmar, (son av Johan Gustaf, tab 21), (1955-12-02 erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att inträda i sina förfäders rättigheter på svenska riddarhuset. RHDP 1955-12-07 § 12). Svensk medborgare 1954-10-29. Född 1885-10-22 i Minsk, Ryssland. Elev vid realskolan i Riga 1896–1899. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Skeppsgardemarin 1906-05-12. Underlöjtnant vid amiralitetet 1907-07-15, med placering på flottans depot s. å. 27/8. Anställd i aktiv tjänst vid amiralitetet 1907-07-15. OffFrd'Acad 1908-10-26. Midshipman vid ryska marinen. ItSM 1911-10-17. Löjtnant 1913-04-27. Avgick ur rysk tjänst 1918-04-00. Införd i finska arméns rullor som löjtnant vid kustflottiljen 1919-03-18. Kaptenlöjtnant s. å. 6/12. Avsked och överförd till lantvärnet 1920-04-07, anställd vid aktiebolag Sandvikens skeppsdocka och mek. verkstad i Helsingfors 1918. Tjänstgjorde vid Finlands flotta 1919-04-15–1920-04-01. Åter till ab Sandvikens skeppsdocka till 1941-08-00. Tjänstgjorde i mäklarfirman Armin von Haerschelmann i Lybeck 1941-11-00. Civilinternerad i Lybeck 1944-09-00–1945-04-00. Reste till Sverige 1945-06-11. Gift 1911-11-05 i Libau med Ludmila Isakova svensk medborgare 1954-10-29, född 1891-01-29 i Kertj (Alexander Nevsky förs fb) i Ryssland, dotter av kaptenen av 1. rangen Vladimir Feodorovitj Isakov och Klara Ferdanandovna Zeller.

Barn:

 • Nina, född 1916-06-20 i Kronstadt. Korrespondent hos Folksam i Stockholm. Gift 1:o 1940-07-14 med förste byråsekreteraren Vladimir Bogojavlenski, född 1904-01-20
 • Irina, född 1919-10-31 i Helsingfors (pastor i Finska förs i Stockholm). Sekreterare vid Nordiska instrument ab i Stockholm.

TAB 24

Bernt Adolf, (son av Bernt August, tab 19), född 1826-06-20 i Tavastkyrö socken. Volontär vid 11. finska linjebataljonen 1843-09-10. Underfänrik därst. 1844-09-08. Avsked 1846-08-13. Underfänrik vid Brestska infanteriregementet 1847-11-08. Fänrik därst. 1848-04-30. Underlöjtnant 1850-11-02. Kommenderad till tjänstgöring vid regementets 5. reservbataljon 1853-01-25. Bevistade kriget på Krim 1854 och 1855 samt blev sårad i slaget vid Alma 1854-09-20. Löjtnant s. å. 18/10. Deltog 1855 i striderna vid Sevastopol och blev där sårad. RRS:tAO3kl med sv o ros 1855-06-01. RMM. Stabskapten 1855-12-01. Placerad på Brestska regementets 4. reservbataljon, sedermera Bessarabiska infanteriregementet 1857-06-19. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren 1858-07-08–1866-06-09. Kapten 1861-09-08. Placerad på arméinfanteriet och reservtrupperna 1866-08-03. RRS:tV1O4kl m ros 1867-10-04. Major s. å. 23/12 med tur från 1866-09-28. Platsmajor på Sveaborg 1872-10-10. Överstelöjtnant 1875-07-15. Anställd hos befälhavaren för styrelsen för finländska guvernementsmilitären 1880-08-19. Överstes avsked 1885-05-06. Död 1888-11-10 i Tavastehus. Gift 1861-09-01 med Lydia Krabbe, född 1839-11-11 i Nyslott, dotter av platsmajoren i Fredrikshamn, överstelöjtnanten Ferdinand Krabbe och Paraskovia Ivanov.

Barn:

 • Eugenia Sofia, född 1862-07-06 i Fredrikshamn, liksom syskonen, död ogift 1914-11-08 i S:t Petersburg.
 • Bernt August, född 1864. Överste. Död 1923. Se Tab. 25
 • Alma Natalia Hildegard, född 1866-08-14, död 1869-11-04 i Fredrikshamn.
 • Olga Maria Teresia, född 1867-12-27, död 1868-07-23 i Fredrikshamn.
 • Olga Maria Teresia, född 1868-12-05. Gift 1892-09-28 med generalmajoren Nikolai Carl Juon.
 • Alma Natalia Hildegard, född 1871-07-28. Gift 1892-07-17 med generalmajoren Vasili Ranzov.

TAB 25.10

Bernt August (son av Bernt Adolf, tab 24), född 1864-01-05 i Fredrikshamn. Elev vid 1. militärgymnasiet i S:t Petersburg. Därifrån dimitterad till Michailovska artilleriläroverket. Underlöjtnant vid Sveaborgs fästningsartilleri 1885-08-19 med tur från 1883-08-24. Löjtnant 1887-11-06. Transp. till 24. artilleribrigaden 1891-12-23 och till fästningsartilleriet i Kovno 1893-03-23. Stabskapten 1894-07-27. Kommenderad till Nikolajevska militäringenjörakademien. Transp. till ingenjörtrupperna 1896-12-29. Kapten 1898-08-13. Efter avslutad kurs vid nämnda akademi transp. till krigsingenjörkåren 1899-06-14. RRS:tAO3kl 1901-01-14. T. f. adjoint hos chefen för Semiretjenska ingenjördistansen. RRS:tStO2kl 1904-12-19. Överstelöjtnant s. d. RRS:tAO2kl 1908-12-19. Anställd vid huvudingenjörstyrelsen. Överste 1910-12-19. Chef för Bessarabiska ingenjördistansen 1912-01-03. RRS:tV1O4kl s. å. 19/12 och 3kl 1915. Död 1923-07-22 i Viborg. Gift 1897-08-29 i S:t Petersburg med Alexandra Plotnikov, född 1867-04-18 i Kasan, dotter av ärftliga adelsmannen Leonid Alexejevitj Plotnikov och Catharina Michailovna.

Barn:

 • Zenia, född 1898, död 1903-04-05 i Novogeorgievsk.
 • Boris, född 1903-01-11 i Warschau, död där s. å. 19/1.
 • Dimitri, född 1904-07-21 i Novogeorgievsk.
 • Olga, född 1907.

TAB 26.10

Carl Gustaf Ferdinand (son av Bernt Adolf, tab 24), född 1865-05-03 i Fredrikshamn. Elev vid 1. militärgymnasiet i S:t Petersburg. Därifrån dimitterad till 1. Paulovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 12. reservinfanteribataljonen 1885-08-19 med tur från 1884-08-26. Löjtnant 1888-11-04. Stabskapten 1890-10-22. Transp. till 3. Kovnenska fästningsinfanteribataljonen 1891-02-12. Placerad på arméinfanteriets depot 1893-05-02. Kapten 1896-05-14. E. tjänsteman vid kejsarens kansli för Finland 1899–1900. Avsked ur militärtjänst 1904-02-24. Under världskriget 1914 och följande år inkallad i aktiv militärtjänst. RRS:tAO3kl. RRS:tStO2kl. Efter revolutionen i Ryssland entledigad, jämte övriga officerare från militärtjänst 1918-04-00. Anställd vid torrläggningen av kärrmarker nära stationen Sablina vid Nikolajevska järnvägen på hösten s. å. Kontrollör vid Narvska livsmedelskommissariatet 1919-01-00. Flera gånger arresterad såsom politiskt misstänkt. Lyckades jämte sina tre yngsta barn undkomma till Finland 1920-07-00. Politisk skriftställare och journalist. Gift 1:o 1889-11-10 i S:t Petersburg med Edla Hess, från vilken han blev skild, född 1886-10-20, död 1919-01-19. Gift 2:o med Zina Holzman, av livländsk adlig ätt, född 1885. Jur. kandidat. Död 1919-11-13 i S:t Petersburg.

Barn:

 • 1. Paul, född 1891. Överstelöjtnant. Död 1920. Se Tab. 27.
 • 1. Georg, född 1893-09-02 i Kovno, död där s. å. 23/9.
 • 1. Dagmar, född 1895-01-02 i S:t Petersburg. Student vid Polytekniska institutets i Petrograd fakultet för arkitektur.
 • 2. Jurij, född 1911-09-20.
 • 2. Helena, född 1915-10-14.

TAB 27

Paul (son av Carl Gustaf Ferdinand, tab 26), född 1891-09-04 i Kovno. Junkare vid Paulovska militärläroverket i S:t Petersburg. Underlöjtnant vid 95. Krasnojarska infanteriregementet 1911-08-19. Med tur från 1910-08-19. Löjtnant. Transp. till 271. Krasnoseljska infanteriregementet. Bevistade världskriget 1914 och följande år. Stabskapten 1916-02-15 med tur från 1915-08-01. RRS:tAO4kl m påskrift: för tapperhet 1916-06-28. RRS:tAO3kl m sv o ros s. å. 18/7. RRS:t StO3kl m sv o ros s. å. 24/7. RRS:tStO2kl m sv 1917-01-11. Kapten s. å. 30/3 med tur från 1916-09-07. RRS:tAO2kl m sv. Efter avslutad kurs vid generalstabsakademien överstelöjtnant vid ryska generalstaben 1917-01-00. Skjuten av bolsjevikerna i Moskva i slutet av juni 1920. Gift 1914 med Nadejda Gelikonov.

Barn:

 • Eugen, född 1915-10-02.

TAB 28

Claes Henrik, (son av Claes Henrik, tab 17), född 1794-01-28. Flyttade 1811 till Sverige. Understyrman vid svenska skärgårdsflottan 1814. Fänrik vid Upplands regemente 1816-06-18. Död 1842. Gift 1815 med Anna Elisabet Söderholm, död 1841.

Barn:

 • Claes Henrik, född 1816-08-01 i Stockholm. Grosshandlare där under firma Stegeman & C:o. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1867–1868. Död där 1885-06-17. Gift 1852-05-08 i Stockholm med Sofia Albertina Nyqvist, född 1819-05-18 i nämnda stad, död där 1900-06-11.
 • Edvard Johan, född 1820. Juvelerare. Död 1879. Se Tab. 29

TAB 29

Edvard Johan, (son av Claes Henrik, tab 28), född 1820-03-10. Juvelerare i Göteborg. Död där 1879-07-30. Gift med Maria Josefina Carlsson, född 1843-05-28, död 1888-02-01 i Stockholm (Finska).

Barn:

 • Claes Henrik, född 1862-06-20, död 1879-11-14 genom drunkning under en resa från Helsingfors till Stockholm vid Ekenäs landningsbrygga och begraven i sistnämnda finska stad.

TAB 30.10

Johan Adolf, (son av Fredrik, tab 16), född 1753-09-05 i Töfsala socken. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 1770-01-04. Furir därst. 1773-01-22. Sergeant 1775-08-12. Stabsfänrik s. å. 15/11. Löjtnant 1787-08-30. Kapten i armén 1790-08-23. Kapten vid regementet 1794-09-08. RSO 1799-11-16. 2. major 1808-03-01. Överstelöjtnant i armén s. å. 10/10. Avsked ur svensk tjänst 1810-05-08. Immatrikulerad 1818 på riddarhuset i Finland under nr 68 bland adelsmän. Död 1826-07-25 Tiainen Han bevistade 1788–90 årens finska krig och därunder träffningarna vid Porrassalmi, Kilpakoski och Parkumäki samt 1808–09 årens krig, då han blev fången av ryssarna vid Kalix 1809-03-25. Gift 1790-03-11 i Kangasala socken med Henrika Valborg Lindblad, född 1759, död 1832-11-21 Terijoki

Barn:

 • Maria Christina, född 1789-03-25, död ogift 1822-01-09 på Tiainen.
 • Sofia Magdalena, född tvilling 1791-06-29, död s. å.
 • Johan Gustaf, född tvilling 1791-06-29 i Kangasala socken. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 1795-02-15. Sergeant därst. 1804-09-27. Kadett på Haapaniemi 1805-03-18–1808. Fänrik vid nämnda regemente 1808-03-12. Bevistade finska kriget 1808–1809. T. f. adjutant vid överstelöjtnantens bataljon av nämnda regemente 1808-07-15. Råkade vid Kalix i rysk fångenskap 1809-03-25. Avsked 1810. Fänrik vid Upplands regemente 1811-03-19. Löjtnant därst. s. å. 3/12. Transp. till södra skånska infanteriregementet 1812-08-08. Kaptens avsked ur svensk tjänst s. å. 21/12. Ingick i rysk tjänst som stabsryttmästare vid Grodnoska husarregementet 1813-03-23. Bevistade kriget mot Frankrike 1813–1814. Avsked 1815-03-17. Ingick åter i tjänst som stabskapten vid Säverska hästjägarregementet 1817-05-04. Kapten därst. 1820-07-10. Major vid Dorptska hästjägarregementet 1825-05-22. Överstelöjtnants avsked 1828-05-26. Död 1876-02-08 Vohls Gift 1856-02-22 i Nådendal med Maria Catharina Carp, född 1810-05-18, död 1868-05-18 i Lojo socken.
 • Fredrik Adrian, född 1794-03-11 i Ikalis socken. Rustmästare vid Upplands regemente 1811-09-10. Bevistade kriget i Tyskland 1813 och i Norge 1814. Fänrik vid nämnda regemente 1816-06-18. Löjtnant därst. 1823-03-04. Kompaniofficer vid Karlberg 1825–1833. Adjutant därst. 1828–1833. Kapten vid nämnda regemente 1832-03-10. RSO 1843-12-06. Avsked 1845-01-21. CXIV Joh. med. 1854. Död 1883-08-06 i Södertälje. Gift 1857-04-16 Kaggeholm med Beata Maria Charlotta Kleman, född 1812-03-26, död 1896-11-28 i Södertälje, dotter av lagmannen Gustaf Bernhard Kleman och Charlotta Mariana Flach.

Källor

1Så. 2Um. 3KrAB. 4Lk. 5Hm 6Hc. 7Sön. 8As. 9SK. 10Wä. 11At (P). 12SAB. 13Björneborgs kyrkoarkiv. 14Tavastekyrö kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.