Arnell nr 1885

Från Adelsvapen-Wiki

1885.jpg


Adliga ätten Arnell nr 1885

Adlad 1743-09-19, introd. 1756. Utdöd 1778-01-19. Grenar adlade och adopt. 1756-10-12, introd. 1778. Avförda från de levande ätterna 1938.


1Um. 2J. A. Almquist, Stockholms stads brandkontor. 3Ab. 4KrAB. 5SAB.

Arnell%20A188500.png

TAB 1

Lars Jonsson, född 1598 i Arnö by i Rogstads socken i Hälsingland. Handelsman och rådman i Hudiksvall. Död 1669-08-17 i Narva, dit han gjort en resa, men begrovs 1670-01-02 i Hudiksvalls kyrka. Gift med Carin Eriksdotter, född 1607 i Tuna, 'av den där å orten hederliga Tresksläkten', död 1674-02-02 och begraven s. å. 24/2. Över dem uppsattes i Hudiksvalls kyrka ett vackert epitafium med bådas konterfej och en minnesskrift på vers, gjord av rektorn Erik König Hallenius.

Barn:

 • Jonas Laurentii Arnell, född 1642-06-29 i Hudiksvalls stad. Student i Uppsala 1658-10-16. Disp. 1671-06-23 och 1672-12-03. Filosofie mag. 1672-12-12. Studieresor i utlandet 1677–1680. Kyrkoherde i Maria Magdalena förs i Stockholm 1681-06-02, med k. fullm. s. å. 5/7. Tog säte såsom assessor i Stockholms stads konsistorium 1682-02-22. Superintendent i Karlstads stift 1704-12-16. Död 1707-11-12 i Karlstad och begraven i Stora Kils kyrka Värmlands län, där hans epitafium finnes [Bbl]. 'Han tog sitt tillnamn efter faderns födelseort Arnö. Gjorde 1677 med sina disciplar, Axel Sparre och Leonhard Posse, resor till Holland, England och Frankrike. Predikade, efter hemkomsten, åtskilliga gånger i Maria kyrka i Stockholm och blev för sina ljuvliga och härliga predikogävor så allmänt älskad, att förs, vid då yppad kyrkoherdeledighet, mangrant en söndag uppgingo till konung Carl XI och anhöllo att få Arnell, som da ännu icke var präst, till sin kyrkoherde, vilket av konungen gillades. Hans död beklagades med sorgekväden, ej allenast i Värmland, utan ock vid akademierna och i Stockholm dur, ibland andra, fru Brenner uti svenska verser sjungit denne sin forne själasörjares beröm, vilka verser, honom till åminnelse, finnas skrivna på en tavla över hans grav.'. Gift 1683-06-26 i Uppsala med Helena Swebilia, adlad Adlerberg B, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1709-12-23 med handelsborgmästaren i Stockholm Axel Aulævill i hans 2:a gifte, född 1652, död 1728, en av stamfäderna för adl. ätten von Aulævill), född 1666-11-18, död 1743-03-24, dotter av ärkebiskopen doktor Olaus Swebilius och Elisabet Gyllenadler.

Barn:

 • Lars Arnell, född 1689. Teol. doktor och kyrkoherde. Död 1742. Se Tab. 4.
 • Carl Arnell, adlad Arnell, född 1690. President. Död 1767. Se Tab. 2.
 • Jonas Arnell, adlad Arnell, född 1701-10-28. Student i Uppsala1 1711-03-31. Auskultant i Svea hovrätt 1726. Skrivare vid artilleriet 1728-09-28. Auditör 1732-03-07. Adlad 1743-09-19 jämte sin broder Carl (introd. 1756 under nr 1885). Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brand- och försäkringskontor 1746–1778 och av dess direktion 1752–17782. Generalauditörs titel 1753-08-27. Död ogift 1778-01-19 i Stockholm och slöt således själv sin ättegren samt begraven i familjegraven i Riddarholmskyrkan. Han hade en mängd kommunala och andra förtroenden, var direktör i arméns pensionskassa och 1771 en bland konung Adolf Fredriks likbärare vid högstdensammes bisättning. Ägde hus i Stockholm (1/2 av kv. Milon 8).

TAB 2

Carl Arnell, adlad Arnell (son av Jonas Laurentii Arnell, tab 1), född 1690-03-14 i Stockholm. Student i Uppsala1 1703-11-11. Auskultant i Svea hovrätt 1713. Kanslist vid justitieexpeditionen 1714-10-15 och i krigsexpeditionen 1719-03-06. Registrator därst. 1728-01-28. Sekreterare i utredningskommissionen 1738. Protokollssekreterare 1739-12-31. Expeditionssekreterare 1741-02-12. Adlad 1743-09-19 jämte sin broder Jonas (introd. 1746 under nr 1885). Kansliråds karaktär 1744-10-02. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brand- och försäkringskontor 1746–17472. Kansliråd 1753-07-10. Statssekreterare vid inrikes civilexpeditionen 1755-03-13. RNO 1757-04-28. President i bergskollegium3 1759-10-29. Avsked 1762-06-29. Död 1767-03-11 och begraven jämte sin tvenne dagar förut avlidna fru i Aulævillska familjegraven i Riddarholmskyrkan. Han var 1722 konung Fredrik och drottning Ulrika Eleonora följaktig på deras eriksgata, och var en av nämnde konungs likbärare vid dess bisättning 1751-04-11. Ägde hus i Stockholm2 (1/2 av kv. Milon 8). Gift 1720-03-01 med sin moders styvdotter Sara Aulævill, född 1687-07-03, död 1767-03-08 i Stockholm, dotter av handelsborgmästaren därst. Axel Aulævill och hans 1:a hustru Anna Henriksdotter Karkman, samt faster till herrarna Aulævill, adlade von Aulævill.

Barn:

 • Axel, född 1721. Riksråd, död 1777. Se Tab. 3
 • Anna Helena, född 1723-07-28, död 1806-04-04 på Berga i Västerhaninge socken Stockholms län. Gift 1:o 1751-07-16 med sin kusin överstelöjtnanten Gerhard Aulævill, adlad von Aulævill, född 1712, död 1767. Gift 2:o 1773-12-22 på Berga med överstelöjtnanten Johan Ekstedt, adlad von Eckstedt, född 1720, död 1807.
 • Sara Elisabet, född 1726-04-07, död s. å. 9/5.

TAB 3

Axel (son av Carl Arnell, adlad Arnell, tab 2), till Vändelsö i Österhaninge socken Stockholms län. Född 1721-10-07. Student i Lund. Auskultant vid rådhusrätten i Stockholm 1739-10-29. Extra ordinarie kanslist vid justitieexpeditionen 1741-03-18 och vid krigsexpeditionen 1743-05-02. Kopist därst. 1746-06-26. Kanslist vid sistnämnda expedition 1748-01-29. Hovjunkare5 s. å. 7/3. Registrator därst. 1749-02-02. 2. Protokollssekreterare 1755-05-12. 1. Protokollssekreterare s. å. 7/10. 2. Expeditionssekreterare 1756-08-12. Kansliråd 1762-06-29. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brand- och försäkringskontor 1771–17772. Riksråd 1772-05-25. Entledigad därifrån s. å. 22/8. Död 1777-03-04 i Uppsala utan söner och slöt således själv sin ättegren samt ligger begraven i Aulævillska graven i Riddarholmskyrkan. Ägde hus i Stockholm (kv. Milon 8), som han ärvt efter fadern.2. Gift 1:o 1757-12-18 i Stockholm med friherrinnan Ingrid Gustava von Psilander, född 1731-05-31, i Stockholm, död 1768-09-05, dotter av landshövdingen friherre Peter von Psilander, och Elisabet Psilanderhielm. Gift 2:o 1772-10-04 på Edsberg i Sollentuna socken Stockholms län med friherrinnan Catharina Charlotta Rudbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1781-04-19 med översten Robert Montgomery A, i hans 2:a gifte, född 1737, död 1798), född 1753-04-19, död 1782-04-05 Raseborg

Barn:

 • 1. Sara Elisabet, född 1761-06-30, död 1794-05-07 i Stockholm och begraven s. å. 16/5 i Jakobs kyrka. Gift 1783-04-22 på Edsberg med stallmästaren Henrik Vilhelm von Wright, född 1757, död 1784.
 • 2. Gustava Magdalena, född 1773-09-29 på Edsberg, död 1862-02-02 i Stockholm och begraven på Uppsala kyrkogård. Gift 1793-01-27 på Edsberg med översten greve Otto Reinhold Wrangel, född 1765, död 1837.

TAB 4

Lars Arnell (son av Jonas Laurentii Arnell, tab 1), född 1689-03-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1703-11-11. Disp. 1711-06-12 och 1713-05-13. Fil. magister därst. 1713-05-21. Utrikes resor 1715–1722. Vice pastor i franska förs i Stockholm 1721-04-08. Prästvigd i Uppsala 1723-05-29. Sekreterare i ecklesiastikdeputationen s. å. T. f. kyrkoherde i nämnda förs 1724. Kyrkoherde därst. 1725-04-03. Medlem av landshjälpsdeputationen 1727-08-04–1738. Ledamot av slottsbyggnadsdirektionen 1727-12-18–1742. Kyrkoherde i Jakobs och Johannes förs:ar 1728-05-31. Fullmäktig i ständernas kontor s. å. 20/91742. Teol. doktor i Uppsala 1732-01-18. Död 1742-01-05 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka s. å. 21/1. 'Han gjorde med sina disciplar, först greve Carl Piper och sedan friherre Ernst Cronström, vidlyftiga utrikes resor, därunder han av envoyén Cronström i Paris blev brukad i åtskilliga ministeriella ärenden, ända till dennes död 1719, samt hade hemma i landet en mängd kommunala och riksdagsbestyr sig anförtrodda' [Bbl]. Gift 1727-02-14 med Johanna Kolthoff, född 1705-03-12, död 1745-07-04, dotter av prosten och kyrkoherden i Sala mag. Henrik Kolthoff och Johanna Petersdotter Cronström.

Barn:

 • Jonas Arnell, adlad och adopt. Arnell, född 1728-02-17 i Stockholm. Student i Uppsala1 1743-04-28. Extra kanslist i krigsexpeditionen 1747-08-05. Kanslist därst. 1754-04-10. Registrator 1756-08-20. Adlad jämte sina bröder s. å. 12/10, och adopt. på sin farbroder Carl Arnells adelskap (introd. 1778). 2. Expeditionssekreterare 1762-06-29. L. expeditionssekreterare 1764-10-16. Död ogift 1788-05-21 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka
 • Lars Arnell, adlad och adopt. Arnell, född 1731. Major. Död 1790. Se Tab. 5.
 • Carl Arnell, adlad och adopt. Arnell, född 1734. Överstelöjtnant. Död 1811. Se Tab. 7.
 • Peter Arnell, adlad och adopt. Arnell, född 1736. Hovrättsråd. Död 1806. Se Tab. 8.

TAB 5

Lars Arnell, adlad och adopt. Arnell (son av Lars Arnell, tab 4), född 1731-04-23 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm. Student i Uppsala1 1743-04-28. Kadett vid artilleriet 1747-06-24. Sergeant därst. s. å. 19/11. Styckjunkare 1748-05-20. Underlöjtnant 1749-04-05. Adlad, jämte sina bröder, 1756-10-12 och adopt. på sin farbroder Carl Arnells adelskap (introd. 1778). Löjtnant 1759-03-02. Stabskapten 1770-01-26. Regementskvartermästare 1772-02-12. RSO s. å. 28/5 vid konung Gustaf III:s kröning. Majors fullmakt vid regementsförändringen s. å. 13/9. Kapten vid artilleriregementet med kompani i Kalmar 1775-11-08. Död 1790-07-28 i Kristianstads län. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1771-05-21 på Säters kungsgård med friherrinnan Sofia Elisabet von Rosen, född 1746-07-19, död 1829-02-18, dotter av generalmajoren Otto Vilhelm von Rosen, friherre von Rosen, och Märta Christina Rosenborg.

Barn:

 • Christina Johanna, född 1772-04-09, död 1777-01-07 i Kalmar.
 • Sofia Helena, född 1774-09-23, död 1775-06-03.
 • Ottiliana Vilhelmina, född 1775-08-08, död 1856-09-18 i Lund. Gift 1797-08-31 i Kristianstad med överstelöjtnanten Anton Peter Mormon, nr 1868, född 1765, död 1822.
 • Ulrika Carolina, född 1777-03-18 i Kalmar, död ogift 1840-07-17 i Hälsingborg.
 • Sofia Elisabet, född 1779-10-08, död 1866-08-03 på Marsvinsholm i Balkåkra socken Malmöhus län. Gift 1808-12-06 i Kristianstad m.ryttmästaren Axel (de Dellwig) von Dellwig, född 1765, död 1811.
 • Lars, född 1781. Landshövding och statssekreterare för krigsärendena. Död 1856. Se Tab. 6.
 • Beata Maria, född 1782-04-09 i Kalmar, död 1868-02-25 i Åbo. Gift 1800-03-18 i Åbo med med. professor Josef Pipping, finsk adelsman Pippingsköld, nr 105, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1790-12-09 i Helsingfors med Maria Sederholm född 1770-08-31, död 1798-10-04, dotter av kommerserådet i Helsingfors Johan Sederholm och Maria Magdalena Wendelius), född 1760-05-05 i Åbo död 1815-02-16 i Helsingfors.
 • Fredrika Lovisa, född 1783-08-28 i Kalmar, död 1839-07-02. Gift 1804-08-14 i Kristianstad med hovmarskalken (friherre) Fredrik Gustaf Stjernblad, m 1370, född 1764, död 1817.

TAB 6

Lars (son av Lars Arnell, adlad och adopt. Arnell, tab 5), född 1781-01-13. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1790. Sergeant vid artilleriet 1794-02-28. Underlöjtnant och sekundadjutant vid Vendes artilleriregemente s. å. 8/9. Löjtnant därst. 1804-12-29. Kapten i armén 1807-11-20. Major vid Jämtlands regemente 1808-02-15. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Transport till Kalmar regemente s. å. 21/11. Avsked 1813-01-12. Landshövding i Jämtland 1817-10-14 och i Halland 1818-06-09. RSO 1817-10-07. Statssekreterare för krigsärendena 1824-03-09. KNO s. å. 1/12. HedLKrVA 1824. Avsked 1825-05-03. Förklarad förlustig sina ordnar s. å. i dec. För vårdslöshet mot borgenärer dömd till två års fästning och förlust av medborgerligt förtroende genom utslag av Svea hovrätt 1826-11-27 och av högsta domstolen 1827-03-07. Undgick fästningsstraffet genom överflyttning till Finland s. å. Redaktör för tidningen Åbo Underrättelser 1830–1840. Bokhandlare i Åbo 1830. T. f. sekreterare i kejs. finska hushållningssällskapet 1832-03-26. Sekreterare därst. 1833-11-01. Avsked från denna tjänst 1854-02-01. Död 1856-09-06 i Åbo [Bbl]. Gift 1812-08-04 på Berga i Högsby socken Kalmar län med Anna Ulrika Margareta Harmens, född 1795-03-27, död 1830-03-02 i Kalmar, dotter av majoren Henrik Harmens, adlad af Harmens, och Anna Regina Braun.

Barn:

 • Anna Fredrika Sofia, född 1813-06-21 på Berga. Stiftsjungfru. Död 1864-04-07. Gift 1835-06-24 i Högsby kyrka med kammarherren greve Arvid Sigismund Horn af Åminne, född 1795, död 1862.
 • Henrika Gustava, född 1814-07-11 på Kläckeberga i likan, socken Kalmar län. Stiftsjungfru. Död där 1898-08-24. Gift 1833-09-22 i Högsby kyrka med kaptenen Carl Gabriel Jegerhjelm, född 1798, död 1888.
 • (Ulla) Ulrika Vilhelmina Eleonora Liboria, född 1818-08-03 i Halmstad, död 1896-07-18 Sextorp. Gift 1837-08-13 Ruda med ryttmästaren Birger Trolle, född 1812, död 1890.

TAB 7

Carl Arnell, adlad och adopt. Arnell (son av Lars Arnell, tab 4). född 1734-07-19 i Stockholm. Student i Uppsala1 1743-04-28. Volontär vid fortifikationen 1751-04-26. Styckjunkare vid artilleriet 1752-06-06. Underlöjtnant därst. 1756-08-05. Adlad jämte sina bröder s. å. 12/10 och adopt. på sin farbroder Carl Arnells adelskap (introd. 1778). Löjtnant 1762-05-26. Kapten 1772-07-15. RSO s. å. 12/9. Sekundmajor 1782-10-24. Premiärmajor 1783. 2. Tygmästare 1784-12-07. Överstelöjtnant och brigadchef för skånska artilleribrigaden 1791-09-03. Arsenalstygmästare. Avsked 1794-12-19. Död 1811-10-15 i Kristianstad. Han var 1753–1755 kommenderad vid fästningsbyggnaden å Sveaborg. Bevistade 1757–1761 kriget i Pommern samt kriget i Finland 1788–1790. Gift 1776-05-16 Kumla med Ulrika Cederstedt, född 1759-05-29 Sundsör

Barn:

 • Carl, född 1778-08-30, död 1780-08-03.

TAB 8

Peter Arnell, adlad och adopt. Arnell (son av Lars Arnell, tab 4), född 1736-05-14. Student i Uppsala1 1744-10-19 och i Lund 1752. Auskultant i Göta hovrätt 1754-02-15. Adlad jämte sina bröder 1756-10-12, och adopterad på sin farbroder Carl Arnells adelskap (introd. 1778). Förordnad att förestå en domsaga i Västergötland 1757-12-20. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1758-06-17. Extra fiskal därst. 1762-11-13. Aktuarie 1764-02-08. Proto-notarie 1769-03-02. Häradshövding i Jösse, Nordmarks, Gillbergs, Näs och Grums härader i Värmland s. å. 7/8. Assessor i förutn. hovrätt 1773-06-22. Hovrättsråd därst. 1793-01-25. RNO 1799-11-16. Död 1806-03-11 i Jönköping. Gift 1781-08-28 Huskvarna med stiftsjungfrun Catharina Ehrenpreus, född 1759-01-05 på Huskvarna, död 1840-12-26, dotter av överdirektören Fredrik Ehrenpreus, och friherrinnan Catharina Elisabet von Knorring.

Barn:

 • Johanna Fredrika, född 1782-09-28, Målskog. Stiftsjungfru. Död ogift 1815-04-10 i Jönköping.
 • Christina Sofia, född 1783-12-06 på Målskog. Stiftsjungfru. Död ogift 1852-07-17 Stegeborg
 • Lars Fredrik, född 1785. Överste. Död 1852. Se Tab. 9
 • Anna Carolina, född 1786-10-31 på Målskog. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-08-20 i Jönköping.
 • Carl Gustaf, född 1787-11-09, död 1790-02-08.
 • Catharina Petronella, född 1789-04-28. Stiftsjungfru. Död ogift 1862-12-26 i Jönköping.
 • Johan Axel, född 1790-06-09 på Målskog. Rustmästare vid Bohusläns regemente 1799-10-22. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1809-03-28. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 9/4. 2. Adjutant därst. Löjtnant 1813-02-12. Död s.å. 23/9 i staden Treuenbrietzen.
 • Ulrika Charlotta, född 1791-09-09 på Målskog, död 1862-04-05 i Jönköping. Gift 1817-11-14 med hovrättsrådet Johan Gustaf Cederstam, född 1762, död 1837.
 • Lovisa Helena, född 1792-11-24 på Målskog, död ogift 1852-12-04 i Jönköping.
 • Gustava Maria, född 1793-12-09 i Jönköping, död ogift 1847-04-15 Harvestad
 • Per Adolf, född 1794-12-21, död 1795-06-17.
 • 'Margareta Elisabet, född 1796-02-02, på Målskog, död 1828-05-10 Eckersholm. Gift 1822-12-10 i Jönköping med majoren Anders Gustaf Odencrantz, i hans 2:a gifte, född 1778, död 1855.
 • Carl Mauritz, född 1797-10-01 på Målskog, död 1798-04-06.

TAB 9

Lars Fredrik (son av Peter Arnell, adlad och adopt. Arnell, tab 8), född 1785-02-21 på Målskog. Fänrik vid Svea livgarde 1803-01-25. Löjtnant därst. 1809-06-12. Major och överadjutant i armén s. å. 29/6. RSO s. å. 3/7. Stabsadjutant hos t. f. generalguvernören i Norrland s. å. Regementskvartermästare vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1811-02-26. 2. Major vid livgrenadjärregementet 1812-03-24. 1. Major vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1813-02-01. Överadjutant i generalstaben 1814-05-22. Överstelöjtnant i armén s. å. 21/6. Överste i armén 1822-12-10. Avsked från regementet och överste i generalstaben 1825-06-28. Avsked ur krigstjänsten 1831-02-12. Död 1852-03-02 Harvestad. Gift 1812-11-17 i Stockholm med Gustava Catharina Johanna Hägerflycht, född 1787-07-12, död 1839-03-17 på Harvestad, dotter av generalmajoren Johan Gustaf Hägerflycht, nr- 873, och hans 2:a fru, Helena Gertrud Teet,

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1813. Major. Död 1880. Se Tab. 10
 • Ebba Augusta, född 1815-06-30 Strömsbro s socken Östergötlands län, död 1868-09-19 i Visby. Gift 1840-01-01 på Harvestad med landshövdingen Henrik Gustaf Vilhelm Gyllenram, m 1528, född 1814, död 1890.
 • Adelaide Gustava Helena, född 1817-12-09 på Strömsbro, död där 1820-04-22.
 • Julie Constance, född 1821-02-16 på Strömsbro, död 1890-11-17 i Linköping. Gift 1839-07-21 på Harvestad med majoren Johan Axel Du Rietz, född 1801, död 1874.
 • Gustava Fredrika, född 1831-04-24 på Harvestad. Stiftsjungfru. Död 1912-01-16 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1857-07-09 på Harvestad med översten Herman Ludvig von Hohenhausen, född 1827, död 1902.

TAB 10

Gustaf Fredrik (son av Lars Fredrik, tab 9), född 1813-08-25 i Vreta klosters socken Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1828-10-11. Utexamen 1834-08-30. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1834-09-27. Underlöjtnant därst. 18364. Löjtnant 1844-02-14. Kapten 1854-06-01. RSO 1863-01-28. Major i armén 1869-07-30. Avsked 1878-05-24. Död 1880-01-11 Rosenlund. Ägde Malma i Rystads socken Östergötlands län. Gift 1845-09-16 Edsberga med Ebba Marie Angeline de Camps, född 1820-05-08, död 1897-08-07 i Linköping, dotter av generalmajoren Louis Marie de Camps, adlad de Camps, och Virginie Pauline Angeline Lombard.

Barn:

 • Lars Fredrik Eugen, född 1846-08-31. Var bosatt i Mashville, Tennessee, Norra Amerika. Död barnlös 1922-04-07.
 • Gustava Marie Louise, född 1848-04-26, död 1924-10-16 i Norrköping. Gift 1879-06-06 på Rosenlund med postmästaren i Visby Carl Gustaf Wigren, född 1844-07-31 i Slaka socken Östergötlands län, död 1906-06-22 i Visby.
 • Per Gustaf, född 1851-04-21 i Svinstads socken Östergötlands län. Var bosatt i Mashville, Tennessee, Norra Amerika. Död barnlös. Utflyttad från Solna förs, Sth. till Amerika 1891-02-29 eller 29/9.
 • Nils Fredrik Jonas, född 1857-12-03 på Malma. Inträdde vid statens järnvägar 1880-01-25. Lokomotivförare vid statens järnvägar 1890-01-01. Avsked 1917-12-31. Död 1938-07-03 i Åhusby och utslocknade med honom denna adliga ätt. Gift 1891-11-15 i Solna socken Stockholms län med (Hanna) Johanna Sofia Lindqvist, född 1866-04-12 i Östra Stenby socken, Östergötlands län, död 1941-11-25 i Stockholm, dotter av handelsträdgårdsmästaren August Vilhelm Lindqvist och Carolina Sofia Björkstedt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.