:

Breitholtz nr 484

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Breitholtz nr 484

Adlad 1650-05-22, introducerad samma år.

Denna ätts stamfader Claes Breitholtz, vilken själv skrev sitt tillnamn Bredtholtz, och dennes broder Mauritz Breitholtz (skrev sig Bretholtz), adlad 1653-10-27 men ej introducerad, uppgivas å riddarhusgenealogien och i Anreps ättartavlor vara söner till en Evert Breitholtz, som hade gods i Ingermanland och var ståthållare i Reval på Carl IX:s tid. Deras farfader skulle hava varit en från Sachsen till Livland inflyttad Magnus Breitholtz. Emellertid förekommer i Reval under 1400-, 1500- och 1600-talen en släkt Breitholtz (namnet stavas mest lågtyskt Bretholt, Bretholtz etc.), hos vilken påträffas förnamnen Mauritz och Evert, och sannolikare än den uppgivna sachsiska härstamningen är att, såsom i den baltiska litteraturen angives (E. v. Nottbeck, Die älteren Rathsfamilien Revals (Reval 1875).), (E. v. Nottbeck, Siegel aus dem Revaler Rathsarchiv (Lübeck 1880).), bröderna Claes och Mauritz Breitholtz tillhörde denna Revalssläkt. Densamma är för äldre tid föga utredd. Den äldste kände medlemmen är Marquard Bretholt, borgmästare i Reval 1400 (möjligen rådsherre där 1390). (F. G. v. Bunge, Die Revaler Rathslinie (Reval 1874).) Vissa skäl tala för att han var fader till en Marquard Bretholt, rådsherre och borgmästare i Reval (F. G. v. Bunge, Die Revaler Rathslinie (Reval 1874).), vilken dog 1476 (E. v. Nottbeck, Die älteren Rathsfamilien Revals (Reval 1875).), samt att denne var fader till en tredje rådsherre och borgmästare i Reval Marquard Bretholt, som levde 1524 (F. G. v. Bunge, Die Revaler Rathslinie (Reval 1874).) men var död (Revals stadsarkiv, Aa 35 b.) 1525-09-23. Den sistnämnde, vilken möjligen var fader till en fjärde Marquard Bretholt, som redan 1498 omkom på en sjöresa (E. v. Nottbeck o. W. Neumann, Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval (Reval 1904).), överlevdes av fem söner. (Revals stadsarkiv, Aa 35 b.) Från en av dessa, Maurities, härstammade en släktgren, som utdog 1657 med dennes sonsonsson Markus. (Revals stadsarkiv, Prozesse B. i. XLII 142.) En annan son till den siste borgmästaren Marquard Bretholt var Jasper Bretholt, rådsherre i Reval, antagligen död 1567. (F. G. v. Bunge, Die Revaler Rathslinie (Reval 1874).), (Revals stadsarkiv, Prozesse B. i. XLII 142.) Han hade sönerna (E. v. Nottbeck o. W. Neumann, Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval (Reval 1904).) Jasper, död 1576, Moritz, rådsherre och borgmästare i Reval (F. G. v. Bunge, Die Revaler Rathslinie (Reval 1874).), begraven (Olaikyrkans i Reval kyrkobok A I.) 1603-09-12 Markus, Euert, Melchior och Hans samt tre döttrar, av vilka en, Agnetha, var gift med Conrad Dellingshausen. Jaspers son Euert var förmodligen densamme som den Evert Breitholtz (Bretholdt, Bretholt), vilken var fogde Neuenhof 1583–1596 och förläningstagare i Estland ännu 1620 [Al]. Antagligen är även den Ebert Bretholt, som begrovs i Olaikyrkan i Reval (Olaikyrkans i Reval kyrkobok A I.) 1622-02-22, samma person. Det synes ganska troligt, att bröderna Claes och Mauritz Breitholtz härstamma från denne Evert Breitholtz och närmare bestämt voro hans sonsöner. Någon ståthållare i Reval vid namn Evert Breitholtz eller över huvud taget med namnet Breitholtz synes ej hava funnits. (P. von Ungern-Sternberg, Die Revision vom J. 1586 und die Befragung vom J. 1589 (Reval 1915) s. 161–163.) Måhända är det fogden Evert Breitholtz, som vid tiden för riddarhusgenealogiernas uppläggande i släkttraditionen fortlevde såsom ståthållare i Reval (jfr Al IV s. 55), därvid han placerats en generation närmare Claes och Mauritz Breitholtz än som förefaller att kunna vara riktigt. Riddarhusgenealogien behöver för övrigt ej därmed förkastas i vad angår namnet å deras fader, i det att såsom sådan kan tänkas en Euert Bretholt, som begrovs i den nämnda Olaikyrkan (Olaikyrkans i Reval kyrkobok A I.) 1646-01-29, och möjligen även en Eberhard Bretholtz, som förekommer i Pernau 1624. (C. Russwurm, Nachrichten über das adliche und freiherrliche Geschlecht Staël von Holstein (Reval 1873).) Anmärkas bör ock, att genealogiens uppgift att farfadern skulle vara en i Livland bosatt person, vinner ett visst stöd i den omständigheten, att en släkt Bretholtz år 1624 hörde till Livlands Ritterbank. (E.v. Zernicki-Szeliga, Der polnische Adel II (Hamburg 1900).) – Då Finland avträddes 1809, stannade åtskilliga ättemedlemmar kvar i detta land, utan att någon av dem sedermera sökte introduktion på riddarhuset i Finland inom den därför föreskrivna tiden. Om ett försök av två av dem att få den försutna tiden för introduktion återställd förmäles nedan under tab 16. – I fråga om ointroducerade adliga ätten Breitholtz (Anr. tab 2) må tilläggas, att den synes hava utdött med en son till Mauritz Breitholtz, vilken blev fången vid Poltava, samt att denne son antagligen var adjutanten vid W. A. Schlippenbachs dragonregemente. Johan Evert Breitholtz. – Slutligen må här omtalas, hurusom redan på 1400-talet två personer med namnet Breitholtz voro bosatta inom Sveriges nuvarande gränser. Herman Breetholt förekommer i Visby 1428 (Bunge-Hildebrand, Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch VII (Riga, Moskau 1881).) och var rådman där 1441. (G. Lindström, Anteckningar om Gotlands medeltid II (1895) s. 475.) Han hade förbindelse med Reval och tillhörde synbarligen Revalssläkten. Mattis Bretholt, av Anrep omnämnd såsom Matts Breitholtz, var borgare i Stockholm 1443-06-17 och svensk rådman i Stockholm 1462 samt dog före 1475-06-03. Det får väl ej anses uteslutet, att även han hade något samband med släkten Breitholtz i Reval (jfr dock R. Briskorn, Bidrag till den svenska namnhistorien, h. II, Medeltida tillnamn, Uppsala 1915, s. 26).

Breitholtz A48400.jpg

Breitholtz A48401.jpg


TAB 1

Claes Breitholtz, adlad Breitholtz, till Margareteholm och Axtorp i Sandhems socken samt Svarttorp i Åsle socken, (alla i Skaraborgs län.), född 1620-12-01 i Reval. Löjtnant vid ett livregemente till häst 1649. Adlad 1650-05-22 (introducerad 1650 under nr 484). Var hovmästare hos Jakob De la Gardie 1651 och kapten vid Dalregementet 1651–1655 (Pd.). Ryttmästare vid David Sinclairs regemente till häst 1655-03-00. Major vid David Sinclairs regemente 1656-09-00. Överstelöjtnant 1657-06-00. Avsked 1660-09-00. Överstes karaktär 1667-11-12. Överstelöjtnant vid livregementet till häst och chef för 1. Västmanlandskompaniet 1669-06-28. Avsked 1673-07-01. Förde såsom generalmajor befäl över trupperna i Bohuslän under kriget 1677–1678, intog Strömstad från danskarna 1677-01-05 men blev slagen vid Kvistrum 1677-08-27 och deltog dagen därpå i det för svenskarna olyckliga slaget vid Uddevalla (N.A. Kullberg, Slaget vid Uddevalla år 1677 (1851).). Död 1706-06-24 och begraven i Sandhems kyrka. Hans epitafium finnes i Sandhems nya kyrka [Blr]. Gift 1650-08-21 i Jakobs förs i Stockholm med Margareta Ödell, begraven 1680-03-28 i Sandhems socken, dotter av residenten Anders Svensson, adlad Ödell, och en dotter till Knut Kijl.

Barn:

 • Ebba Agnes, döpt 1651-11-14 i Riddarholmens förs i Stockholm.
 • Magnus Anders. Överstelöjtnant. Död 1721. Se Tab. 2
 • Carl, till Margareteholm och Svarttorp, född på Margareteholm. Volontär vid överstelöjtnant M. Durells fördubblingsdragoner 1676. Var page vid M. G. De la Gardies hov 1678 om hösten. Hovjunkare vid M. G. De la Gardies hov 1679 emot hösten. Löjtnant vid Modées regemente 1680-05-29. Lämnade Sverige 1686-03-02. Brigadadjutant hos överste H. G. von Belling i brandenburgsk tjänst 1686. Löjtnant vid kurfurstens av Brandenburg livregemente 1686. Löjtnant vid prins August Leopolds av Veldenz regemente i bayersk tjänst 1687. Kompanichef vid överstelöjtnant Kromhars regemente i württembergsk tjänst 1689 om hösten och vid överstelöjtnant Heimburgs regemente 1690. Major vid överste Saijerbreus regemente 1692. Var 1699-06-00 major vid generalmajor Horns regemente. Avsked som överstelöjtnant 1699. Erhöll 1701 av hertigen av Württemberg i uppdrag att sätta upp ett regemente, vilket regemente var uppsatt 1702. Avsked 1703 i början av året. Var 1702–1707 arrendator å Ochsenberg i Württemberg (nuvarande Oberamt Brackenheim). Överste i svensk tjänst 1706-06-12 och skulle värva ett regemente i Frankfurt am Main och Zweibrücken. Konfirm. 1706-12-19. Tillförordnad överste för Jönköpings regemente 1712-02-00. Överste för Västmanlands regemente 1714-03-04. Död barnlös 1717-02-04 på Margareteholm. Han bevistade kriget i Ungern mot turkarna 1686–1688, kriget mot Frankrike 1689–1697 samt spanska tronföljdskriget under år 1702. Gift 1:o med Maria Charlotta Moser von Filseck, född 1664-11-26 i Eschenau i Württemberg (nuvarande Oberamt Weinsberg), död 1712-11-23 på Margareteholm och begraven i Sandhems kyrka, dotter av Bernhard Friedrich Moser von Filseck till Eschenau, en tid överstelöjtnant i svensk tjänst, och hans 1:a fru Louisa Gertrud von Blumenthal (F. Bauser, Geschichte der Moser von Filseck (Stuttgart 1911).). Gift 2:o 1714-02-12 (morgongåvebrev) med hovfröken friherrinnan Margareta Sparre i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1721-12-13 på Margareteholm med överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von Möller i hans 2:a gifte, född 1678-09-27, död 1731-08-19 på Margareteholm), född 1682-08-06 Moholm, död 1728-04-24 på Margareteholm, dotter av kammarherren friherre Carl Axelsson Sparre, och hans 1:a fru Beata Elisabet Falkenberg af Trystorp.
 • Claes, född på Margareteholm. Korpral vid livregementet. Död av våda 1681.
 • Maria, född på Margareteholm. Gift på Margareteholm 1684-11-16 med majoren Lars Rutensköld, död 1731.

TAB 2

Magnus Anders, (son av Claes, tab 1), till Ledinge i Knivsta socken, Brölunda i Söderbykarls socken och Ora i Faringe socken (alla i Stockholms län), född Margareteholm. Page hos konungen. Kornett vid livregementet till häst 1672-12-00. Löjtnant vid livregementet till häst 1676-08-15. Ryttmästare för ett kompani från Värmland 1678, vilket kompani sedermera blev Roslags kompani. Avsked 1700-06-26. Överstelöjtnant vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703. Avsked 1703. Död 1721-01-21. Han bevistade 1675–1679 års krig mot Danmark och därunder slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona [Blr]. Gift 1:o med Metta Kafle, dotter av vice presidenten Erland Kafle, och hans 1:a fru Brita Månesköld af Seglinge. Gift 2:o med Helena Wijnbladh, född 1685, död 1705 på Ora och begraven 1705-06-11 i Faringe socken, dotter av överstelöjtnanten Olof Wijnbladh, och hans 1:a fru Catharina Silfversparre. Gift 3:o 1711-07-18 i Knutby socken, Stockholms län, med Catharina Christina Adlerhielm, född 1675-09-21, död 1734-05-00, dotter av assessorn Johan Hartman, adlad Adlerhielm, och Brigitta Clerck.

Barn:

 • 1. Claes, född 1685, drunknade jämte bröderna Carl och Bengt i Stamsjön i Faringe socken 1706 och begraven jämte dessa i Oragraven Faringe socken 1706-05-24.
 • 1. Carl, född 1687, drunknade 1706.
 • 1. Evert, född 1688. Kapten. Död 1762. Se Tab. 3.
 • 1. Bengt, född 1692, drunknade 1706.
 • 1. Erland, döpt 1695-10-02 i Estuna socken, Stockholms län. Förare vid Jönköpings regemente 1713. Sergeant vid Västmanlands regemente 1714-05-00. Avsked 1716-12-16. Fältväbel vid Skaraborgs regemente 1717. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1718-06-06. Avsked 1719-09-30. Livdrabant 1722-03-30. Avsked 1726-10-15. Bortreste 1742 och efterlystes av sin fru genom stämning från Stockholms kämnärsrätt 1747-10-00 men infann sig icke. (R. Lagerborg, En Värmlandssläkts öden.) Han bevistade fälttågen i Norge 1716 och 1718 samt kriget i Finland 1742. Gift med Maria Elisabet von Löwen, född i Estland, levde 1749. (R. Lagerborg, En Värmlandssläkts öden.)
 • 1. Brita Margareta, född 1696, död 1756-09-16 i Mariestad. Gift 1717-01-06 Kjellstorp med majoren Carl Julius Werdenhoff, född 1690, död 1742.
 • 1. Elsa Catharina, döpt 1698-01-09 i Estuna socken, död 1698-01-18.
 • 1. Anna Magdalena, döpt 1699-04-07 i Estuna socken, död ung.
 • 1. Johan, född 1701. Kapten. Död 1760. Se Tab. 33
 • 2. Olof Magnus, död 1705 på Ora, 10 veckor gammal, och begraven 1705-08-04.
 • 3. Claes Didrik, född 1712. Kommendörkapten. Död 1783. Se Tab. 35.
 • 3. Magdalena Christina, döpt 1713-12-21 i Faringe socken, begraven 1713-12-27 i Oragraven.
 • 3. Beata Catharina, född 1716-02-02, döpt 1716-02-07 i Faringe socken, död 1787-01-07 Solhult och begraven i Locknevi socken, Kalmar län. Gift 1753-08-14 Stjärnevik med överstelöjtnanten Staffan Klingspor, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1766.

TAB 3

Evert, (son av Magnus Anders, tab 2), till Hietamäki (R. Lagerborg, En Värmlandssläkts öden.) i Virmo socken i Finland, döpt 1688-07-05 i Estuna socken, Stockholms län. Var page hos J. G. Stenbock 1705. Volontär vid Upplands regemente 1707. Var sergeant vid Upplands regemente 1707-08-19. Sekundfänrik 1708-12-05. Löjtnant 1724-02-18 med rang från 1722-06-22. Avsked med kaptens karaktär 1741-10-19. Död 1762-05-15 på Hietamäki. Han kom ut i kriget 1707, bevistade slagen vid Holovzin och Poltava samt blev fången i Poltava och förd till Saransk, varifrån han hemkom 1722-05-18. Bevistade kriget i Finland 1741. Gift 1724-07-02 på Brölunda i Söderbykarls socken, Stockholms län, med Maria Lagerborg, född 1709-06-08, döpt 1709-06-13 i Söderbykarls socken, död 1781-04-15 på Hietamäki, dotter av överstelöjtnanten Olof Skragge, adlad Lagerborg, och Inga Styf.

Barn:

 • Magnus Olof, född 1728-12-16, död 1729-01-22.
 • Inga Juliana, född 1731-01-24, död 1735-09-04.
 • Carl Edvard, född 1732. Vice häradshövding. Död 1785. Se Tab. 4.
 • Magnus, döpt 1734-11-05 i Tensta socken, Uppsala län, död 1736-07-04 och begraven 1736-07-11 i Tensta socken.
 • Brita Catharina, född 1736-09-29, döpt 1736-10-01 i Tensta socken, död ogift 1784-05-22 på Hietamäki.
 • Johan Magnus, född 1740-02-21 i Skuttunge socken, Uppsala län. Sjöfarande. Död ogift 1771-04-21 i Spanska sjön.
 • Beata Christina, född 1742-02-01 i Skuttunge socken, död 1807-09-17 i Åbo. Gift 1762-09-16 på Hietamäki med kapellanen i Mietois i Virmo pastorat av Åbo stift Per Sonck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1754-08-28 i Nystad med Brita Ylén, född 1734-08-07 i Nystad, död 1762-02-09, dotter av borgaren i Nystad Jöran Ylén och Anna Petäs (Wilskmanska samlingen i Finlands statsarkiv.)), född 1730-03-22 i Raumo, död 1776-11-28 på Raukka kapellansgård i Mietois kapellförs
 • Claes, född 1743. Kofferdikapten. Död 1812. Se Tab. 5
 • Didrik Julius, född 1748. Extra ordinarie lantmätare. Död 1812. Se Tab. 6.
 • Daniel, född 1751-07-10 på Hietamäki, död 1751-07-24.

TAB 4

Carl Edvard, (son av Evert, tab 3), född 1732-11-16. Student i Uppsala 1746. Auskultant i Åbo hovrätt 1753-11-29. Vice notarie 1757-02-17. Vice häradshövding 1760. Kanslist i Åbo hovrätt hovrätt 1763-07-05. Aktuarie Åbo hovrätt 1768-10-14. Extra fiskal 1773-10-27. Notarie 1775-10-10. Avsked 1776-12-09. Hovrättsadvokat i Åbo. Död 1785-02-15 i Åbo [Wå]. Gift 1777-10-21 i Åbo med Valborg Wendell, född 1755-05-17 i Tenala socken, död 1843-08-14 i Kisko socken, dotter av timmermannen i Åbo Anders Wendell och hans 1:a hustru Maria Christiansdotter.

Barn:

 • Carl, född 1776-02-27 i Åbo, liksom syskonen. Skeppsgosse vid arméns flottas Sveaborgseskader 1787. Sergeant på extra stat vid arméns flottas Sveaborgseskader 1789-10-04. Flaggjunkare 1805. Kofferdikapten. Död ogift 1819-07-03 i Åbo.
 • Adolf Fredrik, född 1778-01-12. Kofferdistyrman. Begav sig utomlands 1802.
 • Johanna Vilhelmina, född 1780-11-07, död 1852-09-08 i Kisko socken. Gift 1818-12-08 i Tenala socken med possessionaten å Bergvik i Kisko socken Johan Fredrik Orrström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1853-04-26 i Kisko socken med Christiana Holmberg, född 1808-07-04 i Ekenäs, död 1886-07-11 i Kisko socken, dotter av drängfogden Henrik Holmberg och Maria Ekholm), född 1796-09-27 i Bromarvs kapellförs Död 1880-03-26 i Kisko socken.

TAB 5

Claes, (son av Evert, tab 3), född 1743-12-27 Brölunda. Sjöfarande på Ostindien. Kofferdikapten. Död 1812-02-14 Storsandsund Gift 1781-10-09 i Pedersöre prostgård (Bröllopsvers (Vasa 1781).) med Brita Helena Aspegren, född 1758-11-25 i Pedersöre socken, död 1808-01-20 troligen i Pedersöre socken, dotter av kyrkoherden i Pedersöre, kontraktsprosten filosofie magister Gabriel Aspegren och Sara Forbus. (Geneal. Sursill.)

 • Son:
 • Carl, född 1782-09-19 i Pedersöre socken.

TAB 6

Didrik Julius, (son av Evert, tab 3), född 1748-03-11 Hietamäki Student i Åbo 1765-04-02. Betyg därifrån till lantmäterikontoret i Stockholm (Lå.) 1769-03-25. Utexaminerad lantmätare 1769-06-00. Vice lantmätare 1771 (El.). Kommissionslantmätare i Finland 1774-10-27. Extra ordinarie lantmätare i Savolaks och Kymmenegårds län 1777-04-23. Tjänstledig 1792. Avsked 1799-04-02. Död 1812-05-22 i Åbo. Gift 1:o 1779-12-00, efter kungligt tillstånd 1779-08-20, med sin kusin Gustava Fléege, född 1748-03-02 i Åbo, död 1782-02-20 i Lovisa, dotter av assessorn i Åbo hovrätt Carl Gustaf Fléege och Ingeborg Lagerborg. Gift 2:o 1783-12-28 i Nakkila kapellförs med Anna Helena Hästesko af Målagård, född 1758-11-20 i Ulvsby socken, död 1810-04-26 i Ekenäs, dotter av fänriken Bernt Vilhelm Hästesko af Målagård, och hans 1:a fru Anna Christina Wallens.

Barn:

 • 2. Edvard Vilhelm, född 1784-11-17 i Lovisa, död i Lovisa 1785-01-09.
 • 2. Bernt Julius, född 1786-02-21 i Lovisa. Sergeant på extra stat vid Björneborgs regemente 1802-09-22. Fänrik vid Adlercreutzska värvade regementet 1804-06-29. Fången vid Sveaborgs dagtingan 1808-05-03. Vistades som fånge i Jaroslav i Ryssland 1808-09-11–1809-11-09. Förde under fångenskapen dagbok, tryckt i Personhistorisk tidskrift 1902. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1810-06-19. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1812-04-22. Deltog i norska kriget 1813–1814. Kapten vid Värmlands regemente 1815-01-17. Chef för Grums kompani 1821-05-08. RSO 1822-09-23. Avsked 1838-02-09. C XIV Joh:s medalj 1855. Bodde Malma Död ogift 1863-08-08 i Karlstad [Nv].
 • 2. Claes Josef, född 1788. Överstelöjtnant. Död 1834. Se Tab. 7.
 • 2. Maria Christina, född 1789-05-28 i Lovisa, död 1792-07-20 på Hietamäki.
 • 2. Carl Magnus, född 1792-08-05 på Hietamäki, död på Hietamäki 1794-07-28.
 • 2. Johan Didrik, född tvilling (med en dödfödd, syster) 1795-11-22 på Hietamäki, död på Hietamäki 1795-12-24.
 • 2. Gustaf Gideon, född 1798-07-14 på Hietamäki. Student i Åbo (Lå.) 1815-06-16 (1815-06-19). Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1816-03-22. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1818-06-17. Transporterad till underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1820-12-02. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1827-05-25. Död ogift 1829-08-20 i Svea artilleriregementes förs i Stockholm.

TAB 7

Claes Josef, (son av Didrik Julius, tab 6), född 1788-01-28 i Lovisa. Student i Åbo (Lå.) 1803-10-19. Furir vid finska artilleriregementet 1804-03-15. Artilleriofficersexamen 1806-12-02, officerskadett 1807-01-25. Underlöjtnant 1808-02-01. Guldmedalj för tapperhet i fält 1808-10-12. Transporterad till underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1811-06-04. Konstituerad stabslöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1812-11-03. Konfirmerad 1813-02-12. Kaptens n. o. h. 1814-11-16. RSO 1816-01-28. Kapten i generalstaben 1816-08-13. Befälhavare för högre artilleriläroverket å Marieberg 1818-07-01–1829-04-04. Stabskapten vid sistnämnda regemente 1819-06-30. Major i generalstaben 1822-01-28. LKrVA 1823-05-27. Major vid regementet 1828-08-23. Tillförordnad fälttygmästare 1829-04-04. Överstelöjtnant i artilleriet samma dag. RDDO 1833-03-11. Död 1834-10-30 i Stockholm (Fi.) och begraven å Klara kyrkogård i Stockholm. Han bevistade 1808–1809 års krig i Finland och därunder striderna vid Lappo, Alavo, Oravais m fl samt blev fången genom konventionen i Kalix 1809. Deltog i kriget i Tyskland 1813–1814 samt bevistade slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Tjänstgjorde under kriget i Norge 1814 som adjutant hos chefen för fältartilleriet [La]. Gift 1825-12-20 med Emilia Hästesko-Fortuna, född 1803-07-27 i Klara förs i Stockholm, död 1894-03-14 i Jakobs förs i Stockholm och begraven å Solna kyrkogård, Stockholms län, dotter av ryttmästaren Gustaf Henrik Hästesko-Fortuna, och Maria Helena Flitz.

Barn:

 • Emilia Bernhardina, född 1826-12-20 i Stockholm (Fi.), död ogift 1891-08-13 i Vaxholm och begraven å Solna kyrkogård.
 • Claes Gustaf, född 1828. Överste. Död 1885. Se Tab. 8
 • Edvard Julius, född 1830. Generallöjtnant. Död 1912. Se Tab. 12.

TAB 8

Claes Gustaf (son av Claes Josef, tab 7), född 1828-10-21 på Marieberg vid Stockholm (Fi.). Kadett vid Karlberg 1842-06-09. Utexaminerad 1847-03-06. Underlöjtnant i Svea artilleriregemente 1847-03-09 och vid regementet 1848-11-28. Examen vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1853-03-04. Befälhavare för ett detachement av regementets 2. depåkompani förlagt på Enholmen vid Slitehamn på Gotland 1854-03-11. Löjtnant 1854-08-11. Förrådsofficer och redogörare vid Enholmens artilleriförråd 1855-10-01. Kommenderad att tjänstgöra vid fyrverkarekåren 1856-06-30. Befälhavare för fyrverkarekåren 1859-09-30. Kapten i armén 1859-10-27. Lärare vid infanteriskjutskolan å Drottningholm 1861, 1862 och 1864. Ledamot av 4. militärdistriktets examenskommission 1863–1866. Kapten i regementet 1865-10-03. Ledamot av artillerikommittén 1866-05-08. 2. styresman och bibliotekarie vid högre artilleriläroverket 1866-09-26–1870-05-31. Kapten vid regementet 1867-07-05. Ledamot av vapen- och befästningskommittén 1868-01-03. LKrVA 1868-04-28. RVO 1868-06-10. Major i artilleriet 1870-05-25. Fälttygmästare 1870-05-31. RSO 1870-06-11. Major vid regementet 1872-03-27. Överstelöjtnant i armén 1872-10-11. Beordrad att vid världsutställningen i Wien taga kännedom om artillerimateriel och handvapen 1873-07-07. Överste och chef för regementet 1874-08-14. Ledamot av krigsundervisningskommissionen 1874-09-17. Övervar fälttjänstövningar i Norge 1875-07-00. Ledamot av svensk-norska artillerikommittén 1875-08-04. KNS:tOO 1875-09-07. Ledamot av kommittén för ordnande av arméns trossväsende 1875-09-14. Beordrad att övervara årets höstmanöver i Frankrike 1877-08-24. Ledamot av kommittén för ordnande av arméns änke- och pupillkassa 1879-02-21 och av kommittén för lantförsvarets ordnande 1880-10-30. Ledamot av krigshovrätten 1882-01-01. KSO1kl 1883-11-30. Död 1885-10-21 i Stockholm (Svea art.) och begraven å garnisonskyrkogården men sedan flyttad till Solna kyrkogård [Asa, La]. Gift 1857-05-11 i Visby med Catharina Amalia Molander, född i Visby 1833-05-31, död 1905-07-16 i Stockholm (Svea art.) och begraven å Solna kyrkogård, dotter av borgmästaren i Visby Georg Anton Molander och Maria Sofia Beckman.

Barn:

 • Amelie Maria, född 1858-02-26 på Marieberg vid Stockholm (Svea art.). Död 1939-06-12 i Stockholm (Oscars förs db 185). Gift 1882-12-02 i Stockholm (Svea art.) med före detta godsägaren Axel August Vilhelm Berg, född 1858-03-02 Nääs
 • Claes Josef, född 1859. Överstelöjtnant. Död 1912. Se Tab. 9.
 • Evald, född 1861. Fabrikant. Död 1916. Se Tab. 10

TAB 9

Claes Josef, (son av Claes Gustaf, tab 8), född 1859-12-20 på Marieberg vid Stockholm (Svea art.). Volontär vid 2. livgardet, nu Göta livgarde, 1877-11-13. Mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1879-05-17. Korpral 1879-06-17. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-10-30. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1880-11-12. Genomgick infanteriskjutskolan å Rosersberg 1881. RPKO 1883-11-15. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1884–1886. 2. löjtnant vid samma livgarde 1885-05-01. 2. lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsskolan 1889-10-09–1897-04-23. 1. löjtnant 1889-10-12. RPrRÖO4kl 1895-07-09. 1. lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsskolan 1897-04-23–1906. 2. kapten vid Göta livgarde 1898-01-22. Chef för livkompaniet 1898-02-01. RSO 1900-12-01. 1. kapten 1902-01-24. Ledamot av inf.-reglementskommittén 1902-10-00–1903-04-00 och 1903-10-00–1904-04-00. Genomgick taktiska kursen i Uppsala 1906-06-07–1906-07-18. Major 1906-08-15. RVO 1906-12-01. OffFrHL 1908-07-00. RRS:tAO2kl 1909-06-26. Överstelöjtnant i armén 1910-05-21 och vid Södermanlands regemente 1910-11-11. Död 1912-09-17 i Strängnäs ]] [Lsr]. Gift 1896-09-16 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Aurora Charlotta (Lotten) Mollerius, född 1865-08-27 i Tyska försen, Stockholm, död i Oskars förs, Stockholm, 1916-03-30 (Solna förs, db) o (Oscars förs, Stockholms län, db), dotter av ryske generalkonsuln i Stockholm, verkliga statsrådet Alexander Georg Mollerius och Adolfina Vilhelmina Östman.

Barn:

 • Greta Charlotta Amalia, född 1897-07-12 på Karlberg. Anställd hos Stockholms enskilda bank 1915-09-01–1920-11-12. Gift 1:o 1920-11-17 å Stockholms rådhus, Oscars med korrespondenten hos Stockholms enskilda bank, engelske undersåten Gordon Greayer, skilda gm Stockholm rådhusr. utslag 1938-01-19, född 1894-05-01 i Hamburg. Gift 2:o 1939-12-02 med direktören Gustaf Levi Landau i hans 2:a gifte, född 1885-10-13.

TAB 10

Evald, (son av Claes Gustaf, tab 8), född 1861-01-10 på Marieberg vid (Svea art.) i Stockholm. Mogenhetsexamen vid nya elementarskolan därstädes 1883-05-18. Lantbrukselev Vårby 1883–1884 samt i By socken, Kopparbergs län 1884-11-01–1885-10-01. Arrenderade Knivsta gård i Lena socken, Uppsala län 1886-03-14–1888-10-01 samt Björkby i Gamla Uppsala socken, Uppsala län 1888-10-01–1890-04-01. Grundade 1890-05-00 egen kemisk-teknisk fabrik i Stockholm, vilken fabrik 1916-10-01 försåldes av hans stärbhusdelägare. Död 1916-04-20 i Katarina förs,Stockholm och begraven å Solna kyrkogård. Gift 1886-06-21 på Knivsta gård med Gustava Adolfina Cahling, född 1863-01-22 Bäckafors, död 1937-05-23 i Stockholm (Gust. Vasa förs db 143), dotter av lantbrukaren Johan Cahling och Gustava Andrietta Berglund.

Barn:

 • Anna Maria Cecilia, född 1887-06-02 på Knivsta gård i Lena förs, Uppsala län. Elev vid folkskoleseminariet i Stockholm 1906-06-13. Utexaminerad 1910-06-03. Vikarierande lärarinna vid Brötens folkskola i Vika socken, Kopparbergs län under höstterminen 1910. Ordinarie lärarinna vid Brötens folkskola i Vika socken 1911-01-01–1924.
 • Claes Gustaf Evald, född 1889-01-03 på Björkby, död 1893-06-25 i Katarina förs, Stockholm.
 • Nils Axel Einar, född 1891. Teckningslärare. Se Tab. 11

TAB 11

Nils Axel Einar, (son av Evald, tab 10), född 1891-06-02 i Katarina förs, Stockholm. Huvudman 1916. Realskolexamen vid Katarina realskola i Stockholm 1908-06-03. Lantbrukselev Högantorp 1908-09-01–1908-12-01. Biträde å faderns fabrik och kontor omkring 1909-01-01–1912-04-00. Elev vid tekniska skolan i Stockholm 1912-09-02. Avgångsexamen som tecknings- och skrivlärare 1915-05-31. Vikarierande teckningslärare vid realskolan och kommunala gymnasiet i Söderhamn höstterminen 1915. Biträdande och vikarierande teckningslärare vid Högre allmänna läroverket i Gävle 1916–1921-09-25. Lärare vid Gävle borgareskola 1916–1921. Ledare av sommarkurser å Nääs 1917–1919. Ordinarie teckningslärare vid Gävle borgareskola högre allmänna läroverk 1921-09-26. Teckningslärare vid Högre allm. läroverket å Kungsholmen, Stockholm. Gift 1:o 1920-05-12 i Uddevalla med gymnastikdirektören Elsa Vilhelmina Finnberg född 1896-04-07 i Hälsingborg, dotter av stationsinspektoren Axel Erhard Finnberg och Hulda Paulina Henricson.

Barn:

 • 1. Ing-Marie, född 1921-09-21 i Gävle
 • 1. Claes Axel Evald, född 1923-05-13 i Gävle.
 • 1. Marianne, född 1924-08-26 i Strömsbro, Gävle

TAB 12

Edvard Julius, (son av Claes Josef, tab 7), född 1830-07-22 i Stockholm (Fi). Kadett vid Karlberg 1847-04-16. Utexaminerad 1851-05-28. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1851-06-12. Examen vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1856-08-30. Ledamot i 4. militärdistriktets examenskommission 1856–1867. Löjtnant 1857-02-06. Artilleristabsofficer 1859-05-27–1872-04-22. Lärare vid infanteriskjutskolan å Drottningholm 1859-08-17–1870. Ledamot av kommittén för försök med räfflade kanoner 1861–1863. Av kommittén för försök med infanterigevär 1864–1866. Kapten i nämnda regemente 1866-12-04 och vid regementet 1870-07-05. Chef för 6. batteriet 1872-04-22. RSO 1872-05-27. Ledamot av kommittén för försök med fältprojektiler 1872–1873. Av kommittén för prövning av nya konstruktioner av krigsbyggeekipage 1874-04-21–1874-05-30. Av artillerikommittén 1875. Deltog i arméns fullmäktiges sammanträde 1875. Major 1877-04-13. Ordförande i artillerikommittén 1877-11-01–1878-03-02 och i regementets förvaltningsdirektion 1879-05-23–1885-11-08. Överstelöjtnant i armén 1884-05-02 och vid regementet 1884-12-12. Beordrad att handlägga utlåtande rörande exercisreglemente för fältartilleriet m m 1885-02-07. Ledamot av krigsundervisningskommissionen 1885-10-20. Överste och chef för regementet 1885-11-06. Ledamot av krigshovrätten 1886-01-01–1890-09-19. LKrVA 1886-01-19. Övervar på offentligt uppdrag de ryska höstmanövrerna 1886. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till tjänstgöringsreglemente för armén 1886-10-13. RRS:tAO2kl med brilj. 1886-11-22. Generalmajor i armén samt generalfälttygmästare och chef för artilleriet 1890-09-12. KSO1kl 1890-12-01. Inspektör för militärläroverken 1892-09-02–1893-11-04. KmstkSO 1895-12-01. Generallöjtnant i armén 1898-01-07. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom generallöjtnant i generalitetets reserv 1898-01-07. Avsked från generalitetets reserv 1908-11-13. Biogr i Sbl. Död 1912-05-23 i Stockholm (Svea art.), och begraven å Solna kyrkogård. Ägde genom sitt gifte huset nuvarande nr 20 vid Mästersamuelsgatan i Stockholm, vilket försåldes 1918-04-15 [Asa, La]. Gift 1859-11-25 i Stockholm med Maria Fredrika Jakobina (Jacqette) Odelberg, född 1838-06-10 Enskede ]], död 1922-12-03 i Stockholm (Svea art.) och begraven å Solna kyrkogård ]], dotter av godsägaren, kungliga sekreteraren Axel Odelberg och Vilhelmina Amalia Frisenheim.

Barn:

 • Emilia Vilhelmina (Mina), född 1860-11-14 i Stockholm (Svea art.). Död 1937-11-09 i Stockholm (Jakobs förs db nr 46). Begraven i Solna socken.
 • Carl Edvard, född 1864-04-25 i Stockholm (Svea art.), död i Stockholm 1865-11-15 och begraven å Brännkyrka kyrkogård.
 • Carl Henrik, född 1867. Överstelöjtnant. Se Tab. 14
 • Bernhard, född tvilling 1871-07-19 på Enskede. Volontär vid Svea artilleriregemente 1890-06-05. Mogenhetsexamen vid högre realläroverket i Stockholm 1891-05-15. 2. konstapel över stat vid Svea artilleriregemente 1891-10-03. 1. konstapel 1892-05-06. Sergeant 1892-05-18. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid 1. Svea artilleriregemente 1893-11-17. Död 1894-02-23 i Stockholm (1. Svea art.) och begraven å Solna kyrkogård.
 • Maria, född tvilling 1871-07-19 på Enskede. Gift 1893-11-18 i Stockholm (1. Svea art.) med översten i 6. arméfördelningens reserv, före detta chefen för Norrlands artilleriregemente, KSO2kl, Arvid Edmund Rudling, född 1856-02-27 i Jönköping, död 1925-10-07 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Ebba Amalia, född 1876-12-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1881-01-15 i Stockholm och begraven å Brännkyrka kyrkogård.

TAB 13

Claes Axel, (son av Edvard Julius, tab 12), född 1862-09-15 i Stockholm Svea art. förs Volontär vid Svea artilleriregemente 1880-05-01. Mogenhetsexamen vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1881-05-19. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-28. Underlöjtnant i regementet 1882-11-17 och vid regementet 1883-01-08. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögskolans allmänna artillerikurs 1886-04-30. Tjänstgjorde i artilleristaben 1889-04-01–1893-11-15. Löjtnant 1889-10-05. 2. kapten vid 1. Svea artilleriregemente 1895-09-28. Byråchefsassistent vid arméförvaltningens artilleridepartement 1898-11-14–1903-03-31. Chef för 4. batteriet 1903-04-03. RSO 1903-12-01. 1. kapten 1904-02-26. Genomgick taktiska kursen i Uppsala 1907. Deltog i arméns fullmäktiges sammanträde 1907. Major vid Upplands artilleriregemente 1908-02-14. Överstelöjtnant och chef för Gotlands artillerikår 1911-04-05. Överste och chef för Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1913-03-11. KSO2kl 1916-06-06. Transport till överste och chef för Svea artilleriregemente 1918-03-22. KSO1kl 1919-06-06. Avsked med skyldighet att såsom överste inträda i 4. arméfördelningens reserv 1922-09-08. Ledamot i direktionen över arméns pensionskassa 1923-11-03–1935. KVO2kl 1937-10-22. Gift 1889-10-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Ellen Maddy Charlotta Björnström, född 1863-04-24 i Klara förs, Stockholm, dotter av kyrkoherden i Solna förs, Stockholm, extra ordinarie hovpredikanten, teol. och filosofie doktorn Johan Viktor Björnström och Maria Ebba Christina von Kræmer.

Barn:

 • Gustaf Edvard, född 1891-03-16 i Stockholm Svea art. förs Mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1909-05-14. Student vid Uppsala universitet 1909-08-25. Jur. kandidatexamen 1915-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1915-06-08. Biträde hos domhavanden i Oppunda och Villåttinge härads domsaga 1915-08-00–1916-09-00 och i Södra Roslags domsaga 1916-09-00–1917-09-00. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1917-09-28–1919-02-11. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1918-02-02. Amanuens i Ecklesiastikdepartementet 1918-03-13. Tillförordnad 2. kanslisekreterare i Ecklesiastikdepartementet sedan 1920-01-01. Amanuens å riddarhuset 1920-09-08. Extra 2. kanslisekreterare i Ecklesiastikdepartementet 1930-06-02.
 • Evert Viktor, född 1892-05-01 i Stockholm Svea art. förs Studentexamen vid Uppsala högre allmänna läroverk 1910-06-03. Officersvolontär vid Svea artilleriregemente 1910-06-07. Student i Uppsala 1910-09-20–1918-06-00. Avsked ur krigstjänsten 1911-02-01.
 • Ellen Ebba Jacquette, född 1894-02-24 i Stockholm, 1. Svea art. förs Stiftsjungfru. Död 1907-09-20 i Stockholm, Svea art. förs och begraven å Solna kyrkogård i förs med samma namn, Stockholms län.
 • Ellen, född 1895-10-29 i Stockholm, 1. Svea art. förs. Gift 1927-10-20 med löjtnant vid Bodens artilleriregemente Ernst Vilhelm Heinrich Theodor von Braun, född 1891-06-05.
 • Louise, född 1899-04-28 i Stockholm.

TAB 14

Carl Henrik, (son av Edvard Julius, tab 12), född 1867-05-12 i Stockholm (Svea art.). Volontär vid Svea livgarde 1886-06-09. Mogenhetsexamen vid högre latinläroverket å Södermalm i Stockholm 1887-05-16. Vice korpral 1887-11-05. Korpral 1888-04-25. Sergeant 1888-05-28. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant i Svea livgarde 1889-11-08 och vid Svea livgarde 1891-04-02. Genomgick krigshögskolan 1892-08-01–1894-06-15. 2. löjtnant 1894-11-02. Genomgick infanteriskjutskolan å Rosersberg 1896. Repetitör vid skjutskolan 1897 och 1900. Anställd till tjänstgöring vid 54. franska infanteriregementet i Compiègne 1898-01-01–1898-10-15. RFrHL 1899-04-15. 1. löjtnant 1900-10-17. 3. regementsadjutant 1902-02-06. 2. lärare vid skjutskolan 1902 och 1903. Regementskvartermästare 1902-02-06 RBadOZL2kl med eklöv 1903-05-22. 2. kapten 1904-11-04. 1. lärare vid skjutskolan 1905–1907. Disponent för livkompaniet 1906-09-30. Genomgick 2. taktiska kursen i Uppsala 1908. 1. kapten 1908-10-30. RRS:tAO3kl 1909-06-26. RSO 1910-06-06. Major vid 2. livgrenadjärregementet 1914-04-18. Överstelöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1916-11-22. Avsked med skyldighet att såsom överstelöjtnant inträda i regementets reserv 1922-05-12. Gift 1901-10-23 på Körtingsberg i Viby socken, Örebro län med Märta Anna Lilliehöök af Fårdala, född 1881-05-31 på Karlsborgs fästning, dotter av generalmajoren Johan Fredrik Lilliehöök af Fårdala, och hans 1:a fru Gerda Virginia Wijk.

Barn:

 • Elsa Maria, född 1902-08-04 i Stockholm (Svea livg.), liksom systrarna. Anställd hos aktiebolag Göteborgs bank i Stockholm sedan 1922. Gift 1928-04-05 i Engelbrektskyrkan i Stockholm med löjtnanten vid Andra Livgrenadjärregimentet Åke Birger Bergholtz-Widell född 1899-07-21.
 • Eva Gerda Fredrika, född 1904-05-06 i Svea Livgardes förs, Stockholm. Gift 1928-10-10 i Engelbrektskyrkan o förs, Stockholm med med. licentiat John Sigurd Holger Elvin, född 1901-07-21 i Maria förs, Stockholm.
 • Ingrid Vilhelmina, född 1909-06-03 Kungliga Svealivgardes förs, Stockholm. Gift 1938-06-21 i Engelbrekts förs, Stockholm med köpman Håkan Albertson Mau i hans 2:a gifte, född 1907-04-22 i Tyska förs, Stockholm.

TAB 15

Adolf, (son av Evert, tab 3), född 1753-10-26 i Virmo socken, Finland. Volontär vid Åbo läns regemente 1767-05-12. Sergeant vid Åbo läns regemente 1773-01-28. Avsked 1782-06-28. Åter sergeant vid vid Åbo läns regemente 1788-07-02. Transporterad till sergeant vid karelska jägarekåren 1790. Regementsväbel vid karelska jägarekåren 1790. Reducerad från kåren 1791. Död 1813-05-26 i Nihattula i Virmo socken och begraven i Virmo. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1781 med Elisabet Fontén, född 1758-12-27 i Åbo, död 1815-02-01 i Nihattula och begraven vid Virmo kyrka, dotter av kofferdikaptenen Daniel Fontén och Elisabet Haartman.

Barn:

 • Adolf Daniel, född 1782. Bokbindarmästare. Död 1854. Se Tab. 16.
 • Juliana Constantina, född 1784-11-24 Hietamäki Flyttade till Ryssland. (Släktanteckning hos ing. A. A. B-z, Hfors.)
 • Carolina Albertina, född 1786-10-19. Flyttade till Ryssland. (Släktanteckning hos ing. A. A. B-z, Hfors.)
 • Anders Edvard, född 1789. Tullbesökare. Död 1831. Se Tab. 21
 • Hedvig Johanna, född 1792-03-05 i Nihattula, död ogift 1866-06-11 i Åbo.
 • Carl Didrik, född 1793-05-22 i Nihattula. Furir vid arméns flottas Stockholmseskader 1815-11-02. Sergeant vid arméns flottas Stockholmseskader 1820-07-17. Död 1822-11-01 å utrikes ort.
 • Elisabet Agata, född 1794-12-13 i Nihattula, död där 1795-04-10.
 • Elisabet Agata, född 1796-01-29 i Virmo socken, död 1849-05-30 i S:t Petersburg. Gift i S:t Petersburg 1834-02-18 med smeden Adolf Petersson, född 1806 på Åland, levde 1852.
 • Adam, född tvilling 1797-04-27 i Nihattula, död i Nihattula 1797-07-21.
 • Eva, född tvilling 1797-04-27 i Nihattula, död 1797-06-04 i Virmo socken.
 • En dotter dödfödd 1799-04-14 i Nihattula.
 • Johan Magnus, född 1801. Bokbindarmästare. Död 1873. Se Tab. 23.

TAB 16

Adolf Daniel, (son av Adolf, tab 15), född 1782-09-05 Perhe Gesäll hos sin morbroder bokbindaren Jakob Fontén i Åbo. Flyttade till Lovisa med attest av 1811-12-24. Bokbindarmästare i Lovisa. Död 1854-04-23 i Kangasniemi socken och begraven å Kangasniemi kyrkogård. Han gjorde jämte brodern Johan Magnus år 1842 ansökan om återställande av försuten tid för introduktion å riddarhuset i Finland, vilken ansökning blev av kejsaren avslagen jämlikt ministerstatssekreterarens för Finland brev av 14/26 jan. 1843 (jfr Finlands adelskalender 1897). Gift 1812-07-30 i Lovisa med Maria Stigman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1808-06-26 i Lovisa med bokbindaren Adolf Fredrik Carlström i hans 2:a gifte, död 1809-12-23 i Lovisa), född 1782-08-03 Kardrag

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1813-03-16 i Lovisa, liksom bröderna, död i Lovisa 1814-01-15.
 • Carl Daniel, född 1814-08-31. Handelsbiträde i Helsingfors (D:o hos överdir. B. W. B-z, Hfors.). Död ogift 1838-01-21 i Lovisa.
 • Bernt Fredrik, född 1820 i Lovisa. Sågägare. Död 1901. Se Tab. 17.

TAB 17

Bernt Fredrik, (son av Adolf Daniel, tab 16), född 1820-05-14 i Lovisa. Bokhållare hos sin blivande svåger handlanden i Borgå Otto August Wikberg 1840–1841. Handlande i S:t Michel 1844. Sågförvaltare å Läsäkoski såg i Kangasniemi socken 1848. Ägare av nämnda såg 1885–1897. Död 1901-02-05 på Läsäkoski. Gift 1844-04-19 i S:t Michel med Catharina Fredrika Wikberg, född 1823-09-12 i S:t Michels socken, död 1889-09-12 på Läsäkoski, dotter av lanthushållaren August Wikberg och Hedvig Catharina Fernberg. (D:o hos överdir. B. W. B-z, Hfors.)

Barn:

 • Fredrik Anatolius, född 1845-07-03 i S:t Michel. Handlande i Kangasniemi socken. Flyttade till Iittis socken 1873, till Kivinebbs socken 1886, åter till Kangasniemi socken 1891, till Kristina socken 1899 och till Nyslott 1902. Död 1905-11-03 i Nyslott. Gift 1873-03-18 i S:t Michel med Armida Charlotta Tallgren, född 1846-12-12 i S:t Michel, död i S:t Michel 1922-12-13.
 • Bernhard Isak, född 1848. Trävaruhandlande. Död 1904. Se Tab. 18.
 • Irene Bernhardina, född 1851-04-05 på Läsäkoski, död 1920-02-11 i S:t Michel. Gift 1887-09-18 på Läsäkoski med sin broders svåger agenten Jakob Stavén, född 1863-06-04 i Impilaks socken.
 • Anders Edvard, född 1852-11-30 på Läsäkoski. Student i Helsingfors 1873-09-26. Allmän rättsexamen 1879-12-15. Auskultant i Viborgs hovrätt 1879-12-19. Tjänstgjorde i Leppävirta, Lappvesi och Jokkas domsagor. Vice häradshövding 1882-12-20. Justitierådman i Villmanstrand 1883-05-05. Borgmästare i Nyslott 1892-04-04. Ordförande i skolrådet vid Nyslotts reallyceum 1899-09-01–1903-03-31. RRS:tStO3kl 1900-04-22. Assessor i Åbo hovrätt 1903-02-23. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1903-10-13. Blev på grund av lagen 1906-12-22 entledigad från hovrättsrådsämbetet och ställd på indragningsstat 1907-03-07. Bosatte sig i S:t Michel och ägnade sig där åt advokatverksamhet. Död 1921-09-19 i S:t Michel [Wå]. Gift 1883-09-04 i Hankasalmi prästgård med Anna Johanna Stavén, född 1865-10-25 i Impilaks socken, dotter av kyrkoherden i Hankasalmi Erik Johan Stavén och hans 1:a fru Hedvig Charlotta Manninen.
 • Johannes, född 1855-06-24 på Läsäkoski, död på Läsäkoski 1857-02-12.
 • Lydia Johanna, född 1857-10-01 på Läsäkoski. Gift där 1890-06-24 med mekanikern Jeremias Hämäläinen, född 1852-07-16, död 1909-11-22 i Terijoki socken.
 • Flora Alina, född 1860-05-13 på Läsäkoski, död på Läsäkoski 1863-01-11.

TAB 18

Bernhard Isak (son av Bernt Fredrik, tab 17), född 1848-12-19 Läsäkoski Var extra ordinarie landskanslist vid länestyrelsen i S:t Michels län 1871. Kontorist vid Syvänniemi såg i Karstula socken och sedan vid Läsäkoski såg 1874. Sågförvaltare å Raivola såg i Kivinebbs socken 1882 och sedan å Korpikylä såg i Kivinebbs socken. Disponent å Saksala såg utanför S:t Michel 1890. Ägare av Läsäkoski såg 1897–1902. Grundade jämte sonen Alho trävaruhandel i S:t Michel 1903. Död i S:t Michel 1904-12-11. Gift 1874-01-25 på Läsäkoski med Hilda Maria Nicklin, född 1846-08-02 i Vasa, död 1911-07-18 i S:t Michel, dotter av sjökaptenen Gustaf Robert Nicklin och Maria Ulrika Westerman.

Barn:

 • Hulda Catharina, född 1875-02-02 på Läsäkoski. Gift på Läsäkoski 1897-08-02 med sågförvaltaren Hugo Henrik Riipinen, född 1875-02-08 i Laukas socken.
 • Helmi Alina, född 1876-06-19 på Läsäkoski. Gift på Läsäkoski 1897-08-02 med kyrkoherden i Säkkijärvi pastorat av Nyslotts stift Erkki Vilho Hynninen, född 1864-04-02 i Jorois socken.
 • Lyyli Irene, född 1877-12-19 på Läsäkoski. Tjänstgjorde i Finlands frihetskrig under tiden 1918-01-28–1918-05-15 först vid fältköken på Savolaks-fronten och sedan som hushållsföreståndarinna i general Linders stab FFrM2kl 1918. Innehade affär i S:t Michel från 1919-06-01. FFrkrMM 1919. Död ogift 1923-04-15 i S:t Michel.
 • Alho Akatius, född 1879. Verkställande direktör. Se Tab. 19
 • Viini Vilho, född 1883-07-31 i Kivinebbs socken. Praktiserade å verkstäder och ångbåtar från 1898 sammanlagt fyra år. Elev vid industriskolan i Helsingfors 1903–1905. Reste till Kongo 1905. 1. maskinmästare å ångare i Kongostatens tjänst 1905-06-15–1908-03-31. KongoS 1908-05-05. Teknisk ledare vid Oravi såg i Rantasalmi socken 1908-10-01–1909-08-31 och vid Saima kanals bogserbolag 1909-10-04. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Intendent vid 1. bataljonen i S:t Andreæ kyrkoby 1918-02-02 och vid 1. karelska regementet 1918-03-23. Transporterad till officer vid karelska arméns 4. bergsartillerikår 1918-04-08. Kommendör för Viborgs fästningseskader 1918-05-02. Avsked ur krigstjänsten 1918-09-02 och tjänstgjorde vid Saima kanals bogserbolag till 1919-06-18. FFrK4kl 1918-09-13. Återinträdde i armén såsom vapenofficer vid norra Savolaks regemente 1919-06-17. FFrkrMMm2sp 1919-11-00. Åter avsked ur krigstjänsten 1921-03-01 Äger Rantakylä i S:t Michels socken sedan 1921. Gift 1909-02-28 i Pitkäpaasi i Vederlaks socken med Siviä Maria Aatola, född 1885-06-07 i Pitkäpaasi, dotter av sjökaptenen Anton Mattsson Aatola och Carolina Nilsdotter Pitkänen.
 • Eine Maria, född 1887-06-15 i Kivinebbs socken. Genomgick Helsingfors finska fortbildningsläroverk 1904-09-01–1908-06-06. Föreståndarinna vid Haapavesi folkhögskola sedan 1909-11-02. Gift 1921-09-27 på Urpola gård i S:t Michels socken med föreståndaren vid Haapavesi folkhögskola filosofie magister Viljo Johannes Mikkonen, född 1891-08-07 i Uleåsalo kapellförs
 • Tyyne Ulrika, född 1889-01-28 i Kivinebbs socken. Anställd hos Kansallis-Osake-Pankki vid avdelningskontoret i S:t Michel 1909-06-01–1920-05-31 samt vid huvudkontoret i Helsingfors sedan 1920-06-01.
 • Anna Alheidi (Anni), född 1890-12-17 på Paukkula gård i S:t Michels socken. Tjänstgjorde å brodern Alhos kontor i S:t Michel 1907-09-01–1917-06-09. Gift 1917-06-16 i S:t Michel med läraren vid Kallio finskspråkiga samskola i Helsingfors filosofie doktorn Eino Edvard Augustinus Cederberg, född 1889-08-21 i Nystad.

TAB 19

Alho Akatius, (son av Bernhard Isak, tab 18), född 1879-05-08 Läsäkoski Grundade jämte fadern trävaruhandel i S:t Michel 1903 och innehade densamma ensam 1904–1920. Tillika sågägare i S:t Michel 1910–1920. Verkställande direktör för aktiebolag S:t Michels trävaruaffär sedan 1920 och för aktiebolag Savon valssimylly sedan 1921. Han ägde Loukio i Jokkas socken 1907–1909, Vuolinko i S:t Michels socken 1910–1911 och Rantakylä i S:t Michels socken 1918–1921 samt äger Urpola gård i samma socken sedan 1921. Död 1938. Gift 1904-06-19 i Tammerfors med Hulda Helmi Aurora Keckman, född 1875-08-06 i Esbo socken, dotter av filosofie magister Paul Johan Vilhelm Keckman och Aurora Vilhelmina Lindholm.

Barn:

 • Bernt Olof, född 1905-03-10 i S:t Michel, liksom syskonen, död i S:t Michel 1905-08-13.
 • Ethel Ursula, född 1906-10-23. Gift 1934-09-15 med Arvid Harry Rudolf Kaimio vice häradshövding regeringsråd vid Finlands ministerium, KFin1LO, FMM, född 1904-05-01.
 • Rea Lisa, född 1909-10-02. Död 1938-02-28. Gift 1930-08-17 med jordbrukaren Matti Johannes Nissinen, född 1902-10-24.
 • Bernt Paavo Olavi, född 1913-07-27.

TAB 20

Anders Aron (Antti) (son av Bernhard Isak, tab 18), född 1881-07-01 Läsäkoski Student i Helsingfors 1900-12-08. Elev vid polytekniska institutets i Finland fackskola för maskinbyggnad 1901-09-02. Ingenjörsexamen från polytekniska institutets i Finland fackskola för maskinbyggnad 1907-12-27. Anställd vid statsjärnvägarnas i Finland mekaniska verkstad 1908-03-16–1913-10-31. Lärare i förberedande yrkesskolan för gossar i Helsingfors 1908-10-14–1909-05-31. Timlärare vid industriskolan i Helsingfors från 1909-09-01 och ordinarie timlärare (extra ordinarie lektor) vid industriskolan i Helsingfors 1918-12-30. Lärare i lägre hantverksskolan i Helsingfors 1910-01-08–1916-05-15 och i centralskolan för konstflit i Helsingfors 1910-09-15–1917-05-18. Inspektör för Helsingfors stads yrkesundervisningsanstalter 1917-09-25. Tillika sekreterare vid centralnämnden för dessa yrkesundervisningsanstalter från dess inrättande 1922-01-01. Ägde Baröhemmanet i Ingå socken 1916-01-24–1918-12-11 och Limpgrund i Ingå socken 1917-06-03–1922-01-24 samt äger parcellägenheten Terponiemi i Puumala socken sedan 1923-06-05. Gift 1909-09-26 i Rautalampi socken med sin faders syssling Ines Aurora Lindbohm född 1878-01-02 i Rautalampi socken, dotter av guvernementssekreteraren Ivar Fredrik Lindbohm och Aurora Elvira Breitholtz.

Barn:

 • Riitta Maria, född 1911-05-10 i Helsingfors. Hum kandidat. Hushållslärarinna. Lärarinna i talteknik. Student vid univ. i Helsingfors. F
 • Matts, född 1914-01-27 i Helsingfors, död i Helsingfors 1914-01-30.

TAB 21

Anders Edvard, (son av Adolf, tab 15), född 1789-10-27 i Virmo socken. Bagare. Sedermera tullbesökare eller beslagskarl i Viborg. Död i Viborg 1831-03-07. Gift 1813-06-15 i Jakobstad med Anna Sofia Silfverklot, född i Jakobstad 1797-10-30, död 1889-11-26 i S:t Petersburg, dotter av guldsmeden i Jakobstad Joakim Silfverklot och Brita Sofia Wunsch. (Geneal. Sursill.)

Barn:

 • Sofia Amalia, född 1814-05-20 i Saarijärvi socken. Flyttade ogift 1842 från S:t Petersburg till Tsarskoje.
 • Johan Edvard, född 1816-04-20 i Saarijärvi socken. Skräddarlärling i Norrmarks kapellförs 1830–1834. Anställd hos provinsialläkaren J. Arrhenius i Björneborg 1834. Var sjöman 1836.
 • Maria Henrika, född 1818-11-26 i Saarijärvi socken, död 1835-06-16 i S:t Petersburg genom drunkning under badning.
 • Bernt Leonard, född 1822-01-02 i Tammerfors, död i Tammerfors 1822-12-04.
 • Gustava Emilia, född 1825-04-22 i Viborg. Flyttade ogift 1852-09-12 från S:t Petersburg till Viborg.
 • Josefina, född 1826-09-02 i Viborg, död ogift 1859-12-22 i S:t Petersburg.
 • Bernt Leonard, född 1828. Telegrafrevisor. Död 1871. Se Tab. 22
 • Alexander, född posthumus 1831-07-21 i Viborg. Bokhållare. Död 1853-12-22 under en resa till S:t Petersburg.

TAB 22

Bernt Leonard (son av Anders Edvard, tab 21), född 1828-11-28 i Viborg. Telegrafrevisor. Död 1871-01-31 i S:t Petersburg. Gift 1857-11-26 i Åbo med Edla Sofia Candolin, född 1833-04-10 i Lundo socken, död 1867-09-02 i S:t Petersburg, dotter av possessionaten på Viikka gård i Lundo socken Casper Candolin och Vendla Ulrika Gustava Palander. (A. Wilskman, Släktbok.)

Barn:

 • Bernt Adrian, född 1858-09-12 i Mäntsälä socken. Utskrevs från S:t Petersburg till Helsingfors 1883-12-02.

TAB 23

Johan Magnus, (son av Adolf. tab 15), född 1801-09-09 i Nihattula i Virmo socken. Var lärling hos morbrodern bokbindaren Jakob Fontén i Åbo 1820. Förklarad för gesäll 1824-04-29. Erhöll bokbindarämbetets i Åbo mästarbrev som bokbindarmästare i Tavastehus 1827-08-25. Död 1873-05-14 i Tavastehus. Gift 1:o 1825-10-13 i Pargas socken med Eva Lundvall, född 1790-02-01 på Skyttala hemman i Pargas socken, död i barnsäng 1826-12-02 i Tavastehus, dotter av kyrkosnickaren Anders Lundvall och Lena Johansdotter. Gift 2:o 1827-08-28 i Hattula socken med Ulrika Gustava Cheilan, född 1804-04-18 i Keuru socken, död 1885-03-03 i Lempäälä socken, dotter av sockenadjunkten i Keuru Carl Fredrik Cheilan och Hedvig Margareta Asp.

Barn:

 • 1. Magnus Gerhard, född 1826-11-02 i Tavastehus, död i Tavastehus 1827-01-29.
 • 2. Selma Olivia, född 1828-07-17 i Tavastehus, död 1907-06-08 i Tavastehus. Gift i Tavastehus 1848-07-16 med handlanden i Tavastehus Erik Vilhelm Töllerman, född 1815-10-28 i Ingå socken, död 1871-01-28 i Tavastehus.
 • 2. Carl Johan, född 1830 i Tavastehus. Guvernementssekreterare. Död 1889. Se Tab. 24.
 • 2. Fredrik Ferdinand Blechard, född 1832-04-03 i Tavastehus, död 1832-09-29 i Tavastehus.
 • 2. Aurora Elvira, född 1836-11-09 i Tavastehus, död 1920-12-04 i Kuopio. Gift 1863-07-20 i Tavastehus med kronolänsmannen i Rautalampi distrikt i Kuopio län, guvernementssekreteraren Ivar Fredrik Lindbohm, född 1837-04-19 i Viitasaari socken, död 1900-01-06 i Rautalampi socken.
 • 2. Gustaf Magnus, född 1838 i Tavastehus. Kronolänsman. Död 1913. Se Tab. 27.
 • 2. Ida Gustava, född 1841-03-29 i Tavastehus, död 1841-09-27 i Tavastehus.
 • 2. Peter Vilhelm, född 1842. Lantmäterisekreterare. Död 1901. Se Tab. 31.
 • 2. Ida Vilhelmina, född 1844-09-01 i Tavastehus, död 1844-09-13 i Tavastehus.

TAB 24

Carl Johan (son av Johan Magnus, tab 23), född 1830-05-27 i Tavastehus. Lantmäteribiträde 1845-06-20–1847-12-03. Biträde hos kronofogden i Laukas härad 1847-12-21–1851-02-15 och 1851-09-15–1852-08-20. Renskrivare hos häradshövdingen i Österbottens östra domsaga 1851-02-15–1851-09-15. Extra landskanslist vid länestyrelsen i Tavastehus län 1852-08-24. Landskanslist 1855-10-30. Kronolänsman i Lempäälä distrikt 1858-04-09. Guvernementssekreterares titel 1889-04-29. Död 1889-12-01 på Laikka parcell i Lempäälä socken. Ägde Laikka parcell jämte de i Lempäälä socken belägna Ussa skattehemman och Harttula rusthåll, vilka samtliga fastigheter arvingarna försålde 1892-04-02. Gift 1860-08-09 i Lempäälä socken med Vendla Gustava Sevonius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1856-06-15 i Lempäälä socken med kronolänsmannen i Lempäälä distrikt Selim Fabian Flinkman, född 1815-04-15 i Hauho socken, död 1858-06-09 i Lempäälä socken), född 1826-07-26 i Säräisniemi socken, död 1877-10-06 i Tavastehus, dotter av kyrkoherden i Lempäälä, prosten Josef Sevonius och Brita Lovisa Snellman. (A. Wilskman, Släktbok.)

Barn:

 • Carl Johan Valdemar, född 1861. Kyrkoherde. Se Tab. 25
 • Anna Josefina, född 1862-12-20 på Laikka, liksom syskonen, död ogift 1915-12-11 i Tavastehus.
 • Hilda Olivia, född 1864-04-05. FFrkrMM 1920. Gift 1886-07-26 i Lempäälä socken med kollegan vid finska fruntimmersskolan i Uleåborg och direktorn vid Uleåborgs handelsskola, filosofie magister Alexander Dahlström, född 1859-05-07 i Viitasaari socken, död 1913-06-15 i Lempäälä socken.
 • Josef Verner, född 1866. Bankdirektör. Se Tab. 26
 • Edit Johanna, född 1871-07-16.

TAB 25

Carl Johan Valdemar (son av Carl Johan, tab 21), född 1861-06-03 Laikka Student i Helsingfors 1880-05-31. Teol. dimissionsexamen 1887-05-31. Prästvigd i Åbo samt därvid förordnad till pastorsadjunkt i Lempäälä 1888-01-04. Tillika tillförordnad kapellan i Lempäälä 1888-04-10. Kapellansadjunkt i Påmark 1891-05-01–1891-06-30. Pastorsadjunkt i Lundo 1891-12-30. Interimspredikant vid kyrkoherdetjänsten i Lundo 1892-03-10. Tillförordnad kapellan i Nådendal 1892-06-02. Pastoralexamen i Åbo 1894-06-22. Förordnad att jämte kapellanstjänsten i Nådendal bestrida kyrkoherdetjänsten i Nådendal och Reso 1894-07-05. Kapellan i Merimasku 1896-12-19 (tillträdande 1897-05-01). Kyrkoherde i Lappi 1899-12-30 (tilltr. 1901-05-01). Erhöll 1900-03-29 dels förordnande att uppehålla kyrkoherdetjänsten i Lappi 1900-05-01–1901-04-30, dels ock avsked från kapellanstjänsten i Merimasku fr o m 1900-05-01. Tillförordnad kapellan i Lappi 1900-11-29–1902-04-30. Kyrkoherde i Hirvensalmi pastorat av Nyslotts stift 1907-11-12 (tillträdande 1910-05-01). Tjänstledig fr o m 1919-11-01. Död 1926. Gift 1889-01-14 i Lempäälä socken med Ida Carolina Aaltonen, född i Lempäälä socken 1866-09-14, död 1942, dotter av torparen Gustaf Mattsson Jyränkö eller Tervalammi och Carolina Johansdotter Avento.

Barn:

 • Katri Maria, född 1890-12-13 i Lempäälä socken. Student i Helsingfors 1910-06-02. Genomgick Helsingfors finska fortbildningsläroverk 1910-09-01–1912-06-04. Biträdande lärarinna vid Perttula uppfostringsanstalt 1912-08-01–1913-07-31. Lärarinna vid Borgå finska samskola 1913-09-01 till 1918-08-31. Gift 1918-09-05 i Hirvensalmi socken med yngre lektorn vid S:t Michels lyceum, filosofie kandidat Oskari Jaakkola, född 1889-08-20 i Vekkelaks socken, äldre lektor vid Lahtis lyceum.
 • Hellin Elisabet, född 1891-06-12 i Lempäälä socken. Genomgick handarbets- och konstindustriskolan i Tammerfors 1911-09-15–1912-06-01 samt Helsingfors handarbetsskolas lärarinneavdelning 1912-09-01–1914-05-28.
 • Inkeri Ilmatar Birgitta, född 1893-02-27 i Nådendal, död 1900-01-14 i Merimasku kapellförs
 • Anna Rauha Helena, född 1894-12-16 i Nådendal. Gift 1936-08-09 med politirådmannen Kalle Widgren, född 1895-01-18.
 • Impi Ida Olivia, född 1897-12-21 i Merimasku kapellförs. Död 1935.
 • Kaarlo Martin Jonatan, född 1899-11-06 i Merimasku kapellförs Praktikant vid Kissakoski pappersbruk i Hirvensalmi socken 1917-09-01–1917-12-31. Deltog i finska frihetskriget 1918, först som frivillig vid kulspruteavdelningen vid S:t Michels skyddskår från 1918-02-02. Elev vid krigsskolan i S:t Michel 1918-03-15–1918-04-26. FFrM2kl 1918-03-29. Fänrik vid södra Savolaks regemente 1918-04-26, vid tavastländska vaktbataljonen 1918-07-31, vid Lapplands gränsbevakning 1918-09-19 och vid Kuopio infanteriregemente 1918-11-11. Elev vid krigsskolan i Fredrikshamn 1918-11-15–1918-12-16. Avsked 1919-02-16. Deltog i krigsoperationerna i Olonets 1919-04-15–1919-12-16. Lokalchef i Hirvensalmi skyddskår 1920-01-15–1921-04-20 samt från 1922-08-01.
 • Aune Edit Carolina, född 1902-04-22 i Lappi socken.
 • Yrjö Erik Johannes, född 1904-12-16 i Lappi socken.
 • Inkeri Margareta (Greta), född 1907-01-22 i Lappi socken.

TAB 26

Josef Verner (son av Carl Johan, tab 24), född 1866-06-16 Laikka Student i Helsingfors 1887-06-14. Kameralexamen 1889-05-31. Extra ordinarie landskontorist vid länestyrelsen i Tavastehus län 1889-08-10. Extra ordinarie kopist vid kejserliga senatens för Finland ekonomiedepartement 1889-10-10. Landskontorist vid länestyrelse i Tavastehus län 1890-09-17. Läneregistrator vid landskontoret i Tavastehus 1895-02-15. Lånebokhållare 1901-04-01. Föreståndare för Kansallis-Osake-Pankkis avdelningskontor i Tavastehus 1908-10-06. Avsked från lånebokhållarbefattningen 1908-11-16. Ordförande i Tavastehus stads drätselkammare 1915-01-01–1917-03-31 och i föräldrarådet vid Tavastehus lyceum sedan 1921-09-23. Ägde gård i Tavastehus 1902-01-15–1916-11-22 samt Mäntykarki parcell i Hattula socken 1904-08-23–1919-05-02. Gift 1894-12-22 i Tavastehus med sin kusin Lilli Charlotte Breitholtz född i Tavastehus 1869-10-08, dotter av lantmäterisekreteraren Peter Vilhelm Breitholtz och Maria Charlotta Lindqvist.

Barn:

 • Leila Aino Estrid, född 1895-10-09 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1914-05-28. Anställd hos Kansallis-Osake-Pankki vid avdelningskontoret i Tavastehus 1914-11-01–1917-09-30, samt vid huvudkontoret i Helsingfors 1917-10-01–1921-09-30. Gift 1921-06-24 i Tavastehus med chefen för valutaavdelningen vid Kansallis-Osake-Pankkis huvudkontor Frans Eino Vuorenlehto född 1893-11-23 i Helsingfors.
 • Heidi Margit, född 1897-01-31 i Tavastehus, död 1897-05-05 i Tavastehus.
 • Kaarlo Arvid Verneri, född 1899-10-10 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1917-05-26. Frivillig vid norra tavastländska regementet 1918-05-19, transporterad till tavastländska vaktbataljonen 1918-07-15. Sergeant vid tavastländska vaktbataljonen 1918-08-02. Transporterad till Östersjöinfanteriregementet 1918-08-31. Elev vid junkarskolan i Fredrikshamn 1918-09-14–1918-12-15. Transporterad från Östersjöinfanteriregementet till finska kadettskolan i Helsingfors 1919-01-25. Kadettundersergeant 1919-05-30. Kadettsergeant 1919-10-16. Utexaminerad från kadettskolan 1920-03-31. Fänrik vid Keksholms läns regemente 1920-04-01. Löjtnant vid Keksholms läns regemente 1920-12-06. Gift 1928-08-04 med Elvi Dido Sofia Heimo född 1909-08-12, dotter av Hjollonman
 • Else Margit, född 1901-09-16 i Tavastehus, död 1902-03-17 i Tavastehus.
 • Yrjö Aarne Vilhelm, född 1903-11-14 i Tavastehus.

TAB 27

Gustaf Magnus (son av Johan Magnus, tab 23), född 1838-12-31 i Tavastehus. Vice kronolänsman i Laukas socken i Vasa län. Kronolänsman och skallfogde i Laukas socken 1864-08-22. Avsked 1874. Död 1913-09-24 i Helsingfors. Ägde Rauhala hemman i Peurunga by och Laukas socken till 1876 samt Parkkula, Alhais och Mattila lägenheter i Mierola by i Hattula socken 1876–1885. Gift 1:o 1863-07-23 i Jyväskylä med Carolina Sofia Streng, från vilken han 1894-02-01 blev skild, född 1838-05-08 i Jyväskylä, död 1910-06-04 i Helsingfors, dotter av Erland Gabriel Streng och Helena Mattsdotter Forsman. Gift 2:o 1894-06-23 i Helsingfors med Emma Filipsdotter Flinkman, född 1852-02-25 i Jyväskylä socken, död 1908-11-27 i Helsingfors, dotter av spannmålsdrängen Filip Filipsson och Maria Johansdotter.

Barn:

 • 1. Elin Carolina, född 1864-06-25 på Rauhala. Handarbetslärarinna mm 1886–1905.
 • 1. Gustaf Henrik, född 1866 på Rauhala. Stationsinspektor. Se Tab. 28.
 • 1. Johan Gabriel, född 1868-06-11 på Rauhala. Praktikant vid statsjärnvägarnas i Finland trafikavdelning 1888-04-05. Telegrafist vid statsjärnvägarna 1893-04-11. Telegrafrevisor vid statsjärnvägarna 1897-04-10 (fr o m 1923-01-01 'telegraftekniker'). Död 1937. Gift 1915-02-10 i Helsingfors med Elin Aurora Nyman i hennes 1:a gifte. (Gift 2:o 1940 med konstnären Wilhelm Elias Nyström.), född i Helsingfors 1892-08-01.
 • 1. Sigrid Helena, född 1870-03-27 på Rauhala. Vistades i Nordamerika 1906–1908. Återvände dit 1914. Bosatt i New York.
 • 1. Uno Jakob, född 1872-05-24 på Rauhula. Kanslist vid detektiva polisen i Helsingfors. Död ogift 1893-12-31 i Helsingfors.
 • 1. Erik Emil, född 1876 på Rauhula. Stationsinspektor. Se Tab. 30

TAB 28

Gustaf Henrik (son av Gustaf Magnus, tab 27), född 1866-06-11 Rauhala Volontär vid 7. Tavastehus finska skarpskyttebataljon 1884-04-01–1886-03-31. Underofficer vid 7. Tavastehus finska skarpskyttebataljon 1885-01-25. Praktikant vid statsjärnvägarna i Finland 1887-04-16. Telegrafist vid statsjärnvägarna 1890-04-19. 2. bokhållare vid Hangö station 1891-08-18. Föreståndare för Heinoo haltpunkt 1895-11-04. 1. bokhållare vid Kuopio station 1897-10-28. Avsked 1898-04-01. Förrådsförvaltare vid Kuopio–Iisalmi järnvägsbyggnad 1899-05-01–1902-06-30. Tillförordnad stationsinspektor å Toivala station 1902-07-01–1903-04-06. Stationsinspektor å Toivala station 1903-04-07. Tillförordnad stationsinspektor å Varkaus station 1914-11-01–1915-11-10. Stationsinspektor å Varkaus station 1915-11-11. Död 1926. Gift 1:o 1894-03-17 i Hangö med Ida Maria Kaidaloff, född 1874-03-16 i Askola kapellförs, död 1911-01-25 vid Toivala station i Kuopio socken, dotter av spannmålstorparen Jeremias Tomasson Sax och Anna Stina Johansdotter samt fosterdotter till grosshandlaren i S:t Petersburg, hedersborgaren Mikael Kaidaloff och Maria Lovisa Lindros. Gift 2:o 1914-05-16 vid Toivala station med Anna Maria Johnson-Lidner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1889-06-01 Pihlava

Barn:

 • 1. Ragnar Henrik Eberhard, född 1895. Predikant. Se Tab. 29
 • 1. Axel Harald Erik, född 1898-04-25 i Kuopio. Anställd vid nordiska aktiebankens för handel och industri avdelningskontor i Varkaus 1916-06-01–1916-10-31. Kontorsbiträde å Varkaus järnvägsstation från början av sommaren 1917 till 1918-02-00. Deltog i finska frihetskriget 1918, vid Varkaus skyddskår 1918-02-24–mitten av mars, vid norra Savolaks regemente under senare hälften av mars och som fälttelegrafist i tjänst hos arméns Savolaks-ingenjörsdistrikts styrelse 1/4–17/5. Frivillig vid Nylands dragonregemente 1918-09-16. Transporterad till Helsingfors etappbataljon (sedermera Helsingfors vaktbataljon) 1919-03-01, sergeant 1919-06-04. FFrkrMMmsp 1919. Överflyttad till reserven 1919-10-15. Kanslist vid generalstabens i Finland 6. avdelning 1919-11-01–1920-08-31. Anställd vid centralpolisen i Finland, med tjänstgöring i Hangö, 1920-12-01–1921-12-31, vid poliskammaren i Hangö 1922-01-01–1923-03-31 samt vid Hangö lådfabrik sedan 1923-04-16. Se Tab. 29 1/4.
 • 1. Per Erik, född 1908-01-09 vid Toivala station, död vid Toivala station 1908-08-16.
 • 1. Bror Kurt, född 1909-09-25 vid Toivala station. Död 1941. Gift 1936 med Helena Ruokonen i hennes 2:a gifte, född 1909-05-31.

TAB 29

Ragnar Henrik Eberhard, (son av Gustaf Henrik, tab 28), född 1895-03-12 i Hangö (Finland). Elev vid svenska handelsinstitutet i Helsingfors läsåren 1911–1913. Handelskorrespondent i Helsingfors 1913. Handelsresande i Helsingfors från början av år 1914. Predikant i Kotka 1917-04-01–1919-12-31. Därefter reseevangelist. Överflyttad till Sverige och blev 1931-09-01 svensk medborgare samt erhöll 1941-09-12 K. M:ts tillstånd att inträda i sina förfäders rättigheter på svenska riddarhuset. (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1941-10-21 § 4. Gift 1917-07-12 i Tavastehus med Katri Elise Heino i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1910-09-17 i Tavastehus med kaptenen vid ryska arméns 4. finländska skarpskytteregemente Eduard Martinovitj Kalcenau, född 1879 i Rujen i Livland, sårad i kriget vid staden Bialla i Ostpreussen 1914-08-25 (7/9), död 1914-08-28 (10/9) i Bialla i Ostpreussen), född 1889-06-23 i Tavastehus (Finland), dotter av hyrkusken i Tavastehus Henrik Heino och Matilda Ekfors.

Barn:

 • Glory Louise, född 1918-04-22 i Kotka (Finland).
 • Ethel Elise, född 1919-11-05 i Kotka (Finland).
 • Ole Henrik, född 1921-11-11 i Kotka (Finland).
 • Mary Lilian, född 1925-01-19 i Spånga förs Stockholms län.

TAB 30

Erik Emil (son av Gustaf Magnus, tab 27), född 1876-06-18 Rauhala Stationsinspektör å Liikkala station vid Fredrikshamns järnväg 1899 och å Orimattila station vid Lovisa–Vesijärvi järnväg 1900-10-27. Död 1940. Gift 1901-07-04 i Tammela socken med Sigrid Constance Sundman, född 1881-11-27 i Tammela socken, dotter av bleckslagaren Emil Konstantin Sundman och Amina Charlotta Forsberg.

Barn:

 • Inga, född 1917-01-01 i Helsingfors.

TAB 31

Peter Vilhelm (son av Johan Magnus, tab 23), född 1842-09-29 i Tavastehus. Biträde hos kronofogden i Laukas härad. Extra ordinarie landskanslist vid länestyrelsen i Tavastehus län 1861-09-21. På begäran entledigad 1862-09-03. Tillförordnad sekreterare vid länelantmäterikontoret i Tavastehus 1864-08-22. Sekreterare vid länelantmäterikontoret i Tavastehus 1864-12-31. Död 1901-07-05 i Tavastehus. Gift i Tavastehus 1869-01-09 med Maria Charlotta Lindqvist, född 1844-04-01 i i Tavastehus, död i Tavastehus 1881-03-11, dotter av skomakarmästaren i Tavastehus Johan Henrik Lindqvist och Johanna Christina Björklund.

Barn:

 • Lilli Charlotte, född 1869-10-08 i Tavastehus, liksom syskonen. Gift i Tavastehus 1894-12-22 med sin kusin bankdirektören Josef Verner Breitholtz född 1866.
 • Bruno Vilhelm, född 1870. Överdirektör. Död 1920. Se Tab. 32.
 • Väinö Johan, född 1872-06-28, död 1873-11-29 i Tavastehus.
 • Aina Olivia, född 1874-02-18. Gift 1904-12-28 i Åbo med vice lantmätaren i Tavastehus län Johan Fredrik Jakob Törnqvist, född 1868-07-18 i Åbo, död 1914-03-21 i Lahtis.
 • Helmi Maria, född 1881-02-20 i Tavastehus. Genomgick Helsingfors finska fortbildningsläroverk 1898-09-01–1902-06-01. Lärarinna vid Forssa samskola läsåret 1902–1903. FFrkrMM 1919. Gift 1903-12-27 i Tavastehus med forstmästaren vid Forssa aktiebolag i Tammela socken Gustaf Adolf Lennart Karsten, född 1864-11-16 i Vasa.

TAB 32

Bruno Vilhelm (son av Peter Vilhelm, tab 31), född 1870-12-03 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1889-05-18. Kameralexamen 1894-05-26. Högre förvaltningsexamen 1895-05-31. Extra ordinarie kopist vid kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1895-06-07. Extra tjänsteman vid fångvårdsstyrelsen i Finland 1895-10-16. Tillförordnad bokhållare vid tukthuset och arbetsfängelset i Tavastehus 1897-06-01–1898-06-30. Tillförordnad direktör vid tukthuset och arbetsfängelset i Tavastehus 1897-06-21–1897-08-20 samt 1898-06-01–1898-11-30. Tillförordnad direktör vid länsfängelset i Helsingfors 1899-05-01–1900-05-31. Direktör vid länsfängelset i Viborg 1900-03-26. Verkställande direktör för fattigvården i Helsingfors 1914-03-24. Avsked från fängelsedirektörsbefattningen 1914-06-03. Ordförande i Helsingfors kommunala folknäringsstyrelse vid densammas tillsättande 1917-06-19. Fängelseinspektör vid fångvårdsstyrelsen 1917-10-30. Avsked från befattningen som verkställande direktör för fattigvården 1917-11-13. Medlem av centralstyrelsen för föreningen finska röda korset 1917-02-23. Överdirektör för fångvårdsstyrelsen 1917-07-05. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen i Helsingfors 1917-09-24. KFin1V RO2kl 1919-05-16. Död 1920-01-21 i Helsingfors. Gift 1908-12-20 i Tavastehus med Hellin Elsa Tarhonen, född 1885-09-02 i Vekkelaks socken, dotter av äldre kommissionslantmätaren i Tavastehus län Johan Tarhonen och Adolfina Silmäri.

Barn:

 • Brita, född 1911-09-15 i Viborg. Utrikeskorrespondent.
 • Lisa, född 1917-03-13 i Helsingfors. Gift 1938-02-19 med agronomie- o. forstdoktor Paavo Veikko Kalevi Brummer, född 1911-12-15, professor.

TAB 33

Johan, (son av Magnus Anders, tab 2), född 1701-02-21. Kom i tjänst vid örlogsflottan i Karlskrona 1716. Lärstyrman vid amiralitetet. Förare vid Dalregementet 1720-09-28. Sergeants karaktär 1726-07-19. Fältväbel vid Dalregementet 1728-08-28. Fänrik 1733-06-11. Löjtnant 1741-10-14. Konfirmerad 1742-02-19. Avsked med kaptens karaktär 1748-04-27. RSO 1755-01-13. Död 1760-06-26 och begraven 1760-06-28 i Stora Tuna kyrka. Han deltog i sjökampanjen 1717 och bevistade finska kriget 1741–1742. Gift 1:o, efter lysningar 1733-11-00 i Värmdö socken, Stockholms län, med Charlotta Cronstedt, från vilken han 1744-02-06 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1744 med bruksinspektoren Widich Harkman i hans 1:a gifte, född 1720 ), född 1709-06-27 antagligen död omkring 1750 , dotter av generallöjtnanten Gabriel Olderman, adlad Cronstedt, och hans 1:a fru Brita Österling. Gift 2:o 1748-10-13 Hovgården s infanteriregemente Bengt Hasselqvist och Christina Catharina Tawast.

Barn:

 • 1. Metta Christina, född 1737-06-25, antagligen i Malungs socken, död 1746-07-04 av våda i Stora Tuna socken och begraven i Stora Tuna.
 • 1. Brita Elisabet, född 1738-10-09, antagligen i Malungs socken, död 1818-07-19 i Sala landsförs Gift 1762-04-01 i Stora Tuna socken med kyrkoherden i Venjans pastorat av Västerås stift Hans Lindblad, född 1720-05-20 i Västerås, död 1786-06-05 genom drunkning i Hålltjärn i Venjans socken [Hm].
 • 2. Johan Magnus, född 1750. Ryttmästare. Död 1797. Se Tab. 34

TAB 34

Johan Magnus, (son av Johan, tab 33), född 1750-06-09 Hovgården. Page vid hovet 1762-05-28. Beridare hos kronprinsen 1768-07-12. Tillika hovjunkare. Stallmästare vid Östgöta kavalleriregemente med ryttmästares namn och heder 1775-05-22. Avsked 1779-07-22. Död 1797-10-10 i Stockholm. Gift 1:o 1778-06-04 med Eva Maria Wallin, född 1743-04-03 i Stockholm, död i barnsäng 1782-04-23 på Hovgården, dotter av kamreraren i krigskollegium Vilhelm Wallin och Anna Catharina Müller. Gift 2:o 1789-06-14 i Ulrika Eleonora förs i Stockholm, med Anna Catharina Lindman i hennes 2:a gifte [gift 1:o (As.) 1769-01-06 i Kungsholms förs i Stockholm, med bomulls- och linnefabrikören i Stockholm Joakim Westerling, döpt 1738-09-18 i Nyköping, död 1784-02-15 i Kungsholms förs i Stockholm], född 1744, död 1799-01-08 i Kungsholms förs i Stockholm.

Barn:

 • 1. Beata Maria, född 1779-04-03 i Klara förs i Stockholm, död i Katarina förs i Stockholm 1847-01-10. Gift i Klara förs i Stockholm 1826-12-30 med vaktmästaren i rikets ständers bank Johan Andersson, född 1788-10-09 i Axbergs socken, Örebro län, död 1859-11-26 i Katarina förs i Stockholm.
 • 1. Eva Catharina, född 1780-03-08 i Stora Tuna socken, död 1843-10-06 i Nyköping. Gift 1804-04-01 i Nyköping med råd- och handelsmannen i Nyköping Anders Lundahl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1796-08-04 i Nyköping med Eva Johanna Gode, född 1773-04-23 i i Nyköping, död i Nyköping 1802-03-11, dotter av tobaksfabrikören Isak Gode och hans 1:a hustru Maria Dimander), född 1761 1823-04-10 i Nyköping.
 • 1. Johanna Sofia, född 1782-04-23 i Stora Tuna socken, död 1858-03-02 i Katarina förs i Stockholm. Gift 1823-10-04 i Nikolai förs i Stockholm, med tobakshandlanden i Stockholm Johan Hedberg, född 1785 i Skellefteå pastorat, död 1851-05-11 i Katarina förs i Stockholm.

TAB 35

Claes Didrik, (son av Magnus Anders, tab 2), till Adlerskog i Västra Eneby socken, Stjärnevik och Vada i Oppeby socken, alla i Östergötlands län, samt Misterhult och Gässhult i Misterhults socken, Kalmar län, döpt 1712-07-22 i Faringe socken, Stockholms län. Volontär vid volontärregementet 1729-03-22. Lärstyrman vid amiralitetet 1731-12-30. Arklimästare 1732-05-25. Var i holländsk örlogstjänst 1733–1739 samt blev därunder löjtnant i Sverige 1735-12-18 och i Holland 1738-03-14. Kaptenlöjtnant 1743-02-17. Kapten vid jaktvarvet 1746-06-18 och vid amiralitetet i Karlskrona 1754-05-04. Kommendörkapten 1755-10-04. RSO 1759-04-28. Avsked 1760. Död 1783-05-30 på Adlerskog. Hans epitafium är uppsatt i Oppeby kyrka. Gift 1747-10-01 Ängaholm, med friherrinnan Eleonora Koskull, född 1729-10-18 på Ängaholm, död 1781-07-12 på Misterhult, dotter av landshövdingen Anders Koskull, friherre Koskull, och hans 1:a fru grevinnan Anna Catharina Strömberg, nr 50.

Barn:

 • Catharina Mariana, född 1748-09-22 i Karlskrona, död 1812-08-13 Väderum. Gift 1766-03-25 på Stjärnevik med kammarherren Carl Gustaf Hammarskjöld, född 1729, död 1799.
 • Anders Vilhelm, född 1750. Kapten. Död 1817. Se Tab. 36
 • Carl Evert, född tvilling 1750-08-22 på Stjärnevik, död 1750-08-22.
 • Didrik Gustaf, född 1751. Major. Död 1805. Se Tab. 37
 • Claes Nils, född 1753. Löjtnant. Död 1790. Se Tab. 59
 • Eleonora Beata, född 1754-10-02 på Stjärnevik, död 1814-01-12 på Gässhult. Gift 1780-09-13 på Misterhult med ryttmästaren Adolf Fredrik Freidenfelt, född 1744, död 1809.
 • Stefan Ulrik, född 1763-06-30, död 1778-03-26 på Stjärnevik.
 • Erik Magnus, född 1765, död 1765-09-21 i Oppeby socken, 9 månader gammal.

TAB 36

Anders Vilhelm, (son av Claes Didrik, tab 35), till Vada i Oppeby socken, född tvilling 1750-08-22 på Stjärnevik, Oppeby socken. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1761. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1772-08-10. Stabsfänrik vid änkedrottningens livregemente 1773-04-22. Fänrik 1774-07-13. Löjtnant 1778-02-25. Avsked med kaptens namn och heder 1779-04-23, död 1817-07-06 Sundsö. Gift 1791-07-12 Malma, med Anna Hedvig Gripensköld, född 1764-05-07, död 1813-11-18 på Lilla Boarp i Ingatorps socken, Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Magnus Gabriel Gripensköld, och Bernhardina Amoena Elisabet Hvitfelt.

Barn:

 • En dotter dödfödd 1792-10-12 på Vada.
 • Bernhardina Eleonora Beata Charlotta, född 1794-01-07 på Vada. Levde ogift 1820.
 • Johan Gustaf, död 1798-01-25 Romanäs, 3 dagar gammal.
 • Anders Vilhelm, född 1799-09-03 Västraby, död 1799-09-03.
 • En son dödfödd 1801-04-05 på Västraby.
 • Hedvig Carolina Didrika Mariana, född 1802-03-03 på Västraby, död på 1870-talet. Gift 1823-12-09 i Ingatorps kyrka med hautboisten vid Kalmar regemente Bengt Fredrik Kindblom, född 1799-11-01 i Målilla socken, Kalmar län.

TAB 37

Didrik Gustaf, (son av Claes Didrik, tab 35), till Stjärnevik i Oppeby socken, Östergötlands län och Hökfors i Tuna socken, Kalmar län, född 1751-10-09 på Stjärnevik. Volontär vid Östgöta kavalleriregementet 1760. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregementet 1761-09-24. Korpral 1773-01-28. Kvartermästare 1773-09-21. Livdrabant 1775-05-22. Löjtnant i armén 1789-05-20. Ryttmästare i armén 1794-02-04. Avsked med majors namn och heder 1800-02-10. Död 1805-02-02 på Hökfors. Gift 1780-09-19 Kristineberg med Anna Sofia Gyllenhöök, född 1756-01-15 Maljeryd, död i barnsäng 1790-10-08 på Stjärnevik, dotter av kaptenen Anders Gyllenhöök, och Christina Beata Krebs.

Barn:

 • Claes Didrik, född 1780. Löjtnant. Död 1870. Se Tab. 38
 • Anders Magnus, född 1781-12-18 i Oppeby socken, liksom de yngre syskonen. Rustmästare vid Kalmar regemente 1797-11-15. Sergeant vid Kalmar regemente 1798-06-12. Livdrabant efter fadern 1800-02-10. Löjtnant i armén och flyttad till en bland de 25 äldsta drabanter 1803-06-30. Beordrad till tjänstgöring vid skånska lantvärnsbrigaden 1808-05-20. Konstituerad kapten vid lantvärnet 1808-08-01. Befälhavare för 1. skånska lantvärnsbataljonen 1808-08-04 och för sammanslagna 1. och 2. bataljonerna under namn av 1. bataljonen 1809-05-06–1809-12-02. Kapten i armén 1809-08-15. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1811-01-15. Död ogift 1853-03-03 på Rispetorp i Hallingebergs socken, Kalmar län. Han ägde 1/2 Stjärnevik.
 • Christina Eleonora, född 1783-01-31, död 1865-03-03 på Rispetorp. Gift 1:o 1799-06-24 på Hökfors med fänriken Fredrik Vilhelm Klingspor, från vilken hon 1801-07-01 blev skild, född 1769, död 1834. Gift 2:o 1811-10-25 på Hökfors med gränsetullinspektoren, vice häradshövdingen Johan Fredrik Keijser, född 1778-07-09 i Ålems socken, Kalmar län, död i Ålems socken 1823-01-04. Gift 3:o 1824-03-05 i Ålems socken med kaptenen Carl Fredrik Rosin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1812-12-26 med Christina Sofia Rydelius, född 1794-10-02 i Hallingebergs socken, död i Hallingebergs socken 1821-01-17, dotter av kronofogden Samuel Rydelius och friherrinnan Catharina Sofia Lybecker), född 1770-05-24 i Hults socken, Jönköpings län, död 1849-02-12 i Hallingeborgs socken.
 • Beata Charlotta, född 1784-04-19, död 1785-05-02 på Stjärnevik.
 • Melker Fredrik, född 1785-05-26, död 1787-04-05 på Stjärnevik.
 • Gustaf Adolf, född 1786-09-20, död 1787-04-05 på Stjärnevik.
 • Stefan Reinhold, född 1787-12-27, död 1788-04-12 i Oppeby socken.
 • Carl Gustaf, född 1789. Kapten. Död 1860. Se Tab. 58
 • Vilhelm Evert, född 1790-10-08 på Stjärnevik, död på Stjärnevik 1793-08-01.

TAB 38

Claes Didrik, (son av Didrik Gustaf, tab 37), född 1780-10-15 Kristineberg. Antagen i krigstjänst 1783-11-26. Sergeant vid Västerbottens regemente 1788-11-26. Fältväbel vid Kalmar regemente 1797-05-24. Tjänstgörande fältväbel vid konungens egen grenadjärbataljon på Drottningholm 1798-10-25–1799-10-15. Fänrik vid Kalmar regemente 1799-11-15. Löjtnant 1806-06-18. Avsked 1810-03-27. Död 1870-03-17 i Vimmerby. Han ägde Hökfors i Tuna socken och genom sitt gifte Totebo i Hjorteds socken, båda i Kalmar län. Gift 1810-09-16 i Tuna socken med Anna Christina Montgomery, född 1789-01-04 på Totebo, död 1845-08-01 i Vimmerby, dotter av ryttmästaren Edvard Montgomery, naturaliserad och adopterad Montgomery B, och hans 1:a fru Gunilla Margareta Drake af Hagelsrum.

Barn:

 • Gustaf Edvard, född 1811. Stadsfiskal. Död 1876. Se Tab. 39.
 • Claes August, född 1814. Kronofogde. Död 1887. Se Tab. 55.
 • Robert Roloff, född 1815-10-24 på Totebo, död på Totebo 1816-02-09.
 • Ture Viktor, född 1816. Kofferdikapten. Antagligen död på 1870-talet. Se Tab. 57.
 • Fredrik Sebastian, född 1819-05-01 på Totebo, död 1836-10-31 i Vimmerby.
 • Anna Gunilla Sofia Fredrika, född 1821-06-29 på Totebo, död 1822-12-13 i Hjorteds socken.
 • Christina Henrietta Amalia, född 1823-10-31 på Totebo, död 1900-06-15 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1843-08-08 i Vimmerby med majoren Carl Axel Gustaf Liljenstolpe, född 1813, död 1875.
 • Knut Alfred, född 1826-05-29 på Totebo. Kadett vid Karlberg 1840-10-06. Utexaminerad 1849-02-10. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1849-02-23. Död 1850-10-08 Hasselås

TAB 39

Gustaf Edvard, (son av Claes Didrik, tab 38), född 1811-08-04 Hökfors. Student i Uppsala 1827-03-06. Rustmästare vid 2. livgrenadjärregementet 1828-05-07. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1830-07-31. Avsked 1837-07-14. Lantbrukare på Vanstad och Kulhult i Locknevi socken, Kalmar län, sedan Kvarnarp (Oö.). Tillförordnad gymnastiklärare vid Eksjö lägre elementarläroverk vårterminen 1859–höstterminen 1867. Stadsfiskal i Eksjö 1862-04-27. Avsked 1876-02-19. Död 1876-11-28 i Eksjö. Gift 1:o 1835-09-16 på Vanstad med Engel Eleonora Rothlieb, från vilken han 1847-06-12 blev skild, i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1849-10-02 i Locknevi socken med lanthushållaren Knut Reinhold Tisell, född 1819-03-10 i Tjällmo socken, Östergötlands län, död 1884-03-04 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm], född 1818-04-06 i Jakobs förs, Stockholm, död i Jakobs förs i Hedvig Eleonora förs, Stockholm 1881-08-19, dotter av överjägmästaren Anders Henning Rothlieb, och Henrietta Charlotta Rothlieb. Gift 2:o 1848-09-19 i Locknevi socken med Hedvig Sofia Elisabet Rothlieb, född 1824-02-03 i Tunhems socken, Älvsborgs län, död 1910-01-14 i Strängnäs ]], dotter av kaptenen Axel Henrik Rothlieb, och Elisabet Brita Neuman.

Barn:

 • 1. Claes Henning Edvard, född 1836. Underlöjtnant. Död 1895. Se Tab. 40.
 • 1. Hulda Josefina Christina Charlotta, född 1838-04-05 i Locknevi socken, död i Locknevi socken 1838-05-20.
 • 1. Gustaf Edgar Julius, född 1839. Apotekare. Död 1888. Se Tab. 43.
 • 1. Knut Napoleon, född 1840-10-01 i Locknevi socken, död 1852-11-12 i Höreda socken.
 • 1. Sigrid Amelie Gunilla Eleonora, född 1841-12-13 på Kulhult, död 1910-02-13 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1863-05-27 i Stockholm med innehavaren av apoteket Lejonet i Gävle Jarl Amal Valentin Rosén, född 1835-02-15 i Karlskrona, död 1901-03-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • 1. Didrik Vilhelm, född 1844-04-23 på Vanstad. Sjöman. Död ogift 1869-09-16 på resa till Kina.
 • 2. Gustaf August, född 1849. Gruvförvaltare. Död 1900. Se Tab. 47.
 • 2. Carl Axel, född 1850-12-25 i Höreda socken, död i Höreda socken 1850-12-31.
 • 2. Anna Hedvig Fredrika, född 1852-02-03 på Kvarnarp. Död ogift 1927-05-07 i Djursholm, begr. i Eksjö (Danderyds förs, Stockholm, db).
 • 2. Karin Elisabet Charlotta, född 1853-09-29 på Kvarnarp, död ogift 1916-03-20 i Kungsholms förs, Stockholm.
 • 2. Knut Markus, född 1856-07-02 i Eksjö, död i Eksjö 1859-06-21.
 • 2. Ludvig Valdemar, född 1859. Apotekare. Död 1905. Se Tab. 52.
 • 2. Viktor Edvin, född 1860-04-01 i Eksjö. Anställd på apoteket i Årjäng 1875–1877. Handelsexpedit i Åmål 1877–1879. Var sedan å olika tider föreståndare för handelsaktiebolag Föreningens handelsbod i Bispberg i Säters socken, Kopparbergs län, samt innehavare av egen handelsbod i Bispberg. Var senare föreståndare för Flöxhults handelsaktiebolag och är nu egen köpman i Flöxhult i Ålghults socken, Kronobergs län. Död 1941-05-03 i Hultsfreds förs, Kalmar län (db 11). Jordf. o. begr. i Eksjö (db 43).
 • 2. Ernst Oskar, född 1861. Stationsinspektor. Se Tab. 53
 • 2. Carl Sixten, född 1865. Gruvförvaltare. Död 1924. Se Tab. 54.

TAB 40

Claes Henning Edvard, (son av Gustaf Edvard, tab 39), född 1836-07-10 i Hjorteds socken, Kalmar län. Furir vid Kalmar regemente 1852-12-24. Elev vid privata militärskolan på Hasselås i Tuna socken, Kalmar län. Sergeant vid Kalmar regemente 1859-03-30. Inspektor Borsasjögle 1863–1866. Arrenderade samma egendom 1868-08-01–1882-10-24. Fanjunkare 1869-10-29. Svärdsman 1879-05-15. Agent i Sävsjö för brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea från hösten 1882. Avsked från regementet 1887-01-17. Underlöjtnant i armén 1887-02-04. Avsked ur armén 1894-12-14. Död 1895-08-19 i Sävsjö. Gift 1864-11-13 i Eksjö med Viktoria Hedvig Maria Munthe, född 1843-11-20 på Lunnagård i Eksjö socken, död 1925-12-07 i Herrljunga förs, Älvsborgs län ]], dotter av godsägaren Carl Pontus Viktor Munthe och Hedvig Fredrika Hoffstedt.

Barn:

 • Åke Viktor Edvard, född 1865. Häradsskrivare. Död 1919. Se Tab. 41.
 • Sten Gustaf Hugo, född 1867. Kontorist. Död 1896. Se Tab. 42.
 • Signe Tyra Maria, född 1870-06-02 på Borsasjögle. Genomgick bröderna Smedmans handelsskola i Stockholm höstterminen 1890. Kassör i aktiebolag Herrljunga lantmannabank, numera aktiebolag svenska handelsbankens avdelningskontor i Herrljunga, sedan 1910-02-16. Gift 1897-09-28 i Sävsjö med räkenskapsföraren i Skaraborgs enskilda banks kommissionskontor i Grästorp, kamreren och ombudsmannen hos Åse och Viste härads sparbank Johan Gustaf Georg Hullman, född 1864-06-06 i Vara socken, Skaraborgs län, död 1909-03-29 i Grästorp.
 • Knut Tor Fredrik, född 1880-01-01 på Borsasjögle, död på Borsasjögle 1881-02-17.

TAB 41

Åke Viktor Edvard, (son av Claes Henning Edvard, tab 40), född 1865-09-30 Borsasjögle. Mogenhetsexamen i Växjö 1885-10-11. Student i Lund 1885-09-23. Preliminärexamen 1887-05-31. Kansliexamen 1890-02-01. Examen till rättegångsverken 1890-12-05. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1890-12-31. Biträde hos domhavanden i Västra härads domsaga till 1893-04-20. Extra ordinarie landskontorist i Älvsborgs län 1893-04-30. Landskontorist i Älvsborgs län 1898-10-07. Tillförordnad häradsskrivare i Västra härads fögderi, Jönköpings län, 1906-08-15. Häradsskrivare i samma fögderi 1909-12-31 och i Njudungs fögderi, Jönköpings län 1917-11-27. Död 1919-11-04 i Sävsjö (Vallsjö förs, Jönköpings län, db). Gift 1899-06-11 i Vänersborg ]] med Signhild Elisabet (Signe) Ekström, född i Vänersborg 1874-11-14, skrivbiträde hos länsstyrelsen i Jönköping 1920-03-26, föräldrarna okända, men enl. anteckn. har Emma Kristina Zetterström angivit sig som moder.

Barn:

 • Lisa Hedvig Margareta, född 1899-11-19 i Vänersborg, död i Vänersborg 1901-05-21.
 • Karin Sonja Elisabet, född 1900-11-04 i Vänersborg, död i Vänersborg 1906-01-04.
 • Greta Sofia, född 1902-05-12 i Vänersborg, död i Vänersborg 1902-05-17

TAB 42

Sten Gustaf Hugo, (son av Claes Henning Edvard, tab 40), född 1867-12-25 Borsasjögle. Anställd å Ystads bryggeri 1881–1883. Bokhållare hos handelsaktiebolag Föreningen i Bispberg 1884-02-00–1887-08-00. Vistades i Nordamerika 1887–1892 och var i Nordamerika anställd först å handskfabrik i Portland, Oreg., till 1889, därefter hos Nelson Knitting Co i Rockford, Ill. Genomgick bröderna Bendz' handelsskola i Malmö hösten 1894. Skrivare hos kronolänsmannen i Västra härads fögderis norra distrikt under en del av år 1895 och därefter på G. Hegardts advokatkontor i Malmö 1895. Död 1896-04-07 i Malmö och begraven i Malmö. Gift 1891-02-14 i Rockford med Lovisa Susanna Moberg, född 1869-04-05 Kvista, dotter av godsägaren å Kvista Emanuel Moberg och Bernhardina Sofia Margareta Awelin.

Barn:

 • Tyra Viktoria Sofia, född 1893-10-13 på Kvista. Elev vid Frans Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1909-09-01. Utexaminerad 1911-05-31. Anställd hos aktiebolag Mälareprovinsernas bank, numera aktiebolag Mälarebanken, i Stockholm sedan 1914-04-27.

TAB 43

Gustaf Edgar Julius, (son av Gustaf Edvard, tab 39), född 1839-03-23 Vanstad. Elev på apoteket Enhörningen i Göteborg 1854-09-00. Farm. stud. examen i Göteborg 1859-01-24. Konditionerade å apoteket Svanen i Stockholm 1859-03-26–1859-09-26. Elev vid farmaceutiska institutet 1859. Tjänstgjorde å apoteket Kronan i Stockholm 1861-05-01–1861-10-01 och 1863-05-17–1863-07-17, provisors- och apotekarexamen 1863-05-23, föreståndare för filialapoteket i Ljusnarsberg 1863-07-18. Anställd å apoteket i Lindesberg 1866-07-19–1867-09-10 samt å apoteket Örnen i Karlstad 1867-09-11–1870-12-20. Erhöll personligt privilegium å apoteket i Årjäng i Silbodals socken, Värmlands län 1870-10-27 samt å apoteket i Värnamo 1880-06-25. Död 1888-05-21 i Värnamo och begraven å Värnamo gamla kyrkogård [LS]. Gift 1873-04-06 på Töcksmarks bruk i likanämnda socken, Värmlands län, med Johanna Christina Natalia (Jenny) Lidén, född 1853-10-27 på Töcksmarks bruk, dotter av bruksägaren Nils Lidén och Märta Christina Ljungberg.

Barn:

 • Claes Gustaf Erhard, född 1874. Ombudsman hos generalpoststyrelsen. Se Tab. 44.
 • Sigrid Olga Natalia, född 1875-07-27 i Årjäng. Gift 1898-04-28 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm med kamreren hos Vivsta varvs aktiebolag i Hässjö socken, Västranorrlands län, Folke Ericsson, född 1865-09-26 i Falun.
 • Signe Elin Johanna, född 1877-04-24 i Årjäng Silbodals förs, Värmlands län. Anställd hos Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1897. Gift 1903-10-28 Adolf Fredriks förs, Stockholm, med disponenten för aktiebolag Heby tegelverk Carl Sköldberg, född 1863-09-06 Hassle-Säby, död 1935-02-18 i Stockholm
 • Gunilla Märta Eleonora, född 1878-08-27 i Årjäng. Bokhållare hos aktiebolag Föreningsbanken i Stockholm 1900. Kassör hos aktiebolag Föreningsbanken i Stockholm 1904. Gift 1911-05-27 i Denver Col., i Nordamerika (Stockholm, Matteus förs, vb) med prakt. ingenjören i Malmö, civilingenjören Nils Rudolf Martin Weibull, född 1885-04-21 Vittskövles län.
 • Verna Anna Maria, född 1880-09-09 i Årjäng. Anställd hos Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1904–1910. Gift 1910-02-22 i Adolf Fredriks kyrka och förs i Stockholm med intendenten hos Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag Christian Gustaf Hjalmar Martin, född 1880-06-28 Adolf Fredriks förs, Stockholm, död 1933-03-20 i Falun.
 • Gustaf Edgar Wilton (Gösta), född 1683. Kapten. Se Tab. 45
 • Torsten Nils Rudolf, född 1886. Kyrkoherde. Se Tab. 46

TAB 44

Claes Gustaf Erhard, (son av Gustaf Edgar Julius, tab 43), född 1874-01-24 i Årjäng i Silbodals socken, Värmlands län. Mogenhetsexamen i Gävle 1893-06-03. Student i Uppsala 1893-08-25. Jur. filosofie examen 1894-05-30. Ordförande i fosterländska studentförbundet 1895–1897. Jur. utr. kandidat examen 1903-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1903-02-02. Biträde hos domhavanden i Södertörns domsaga 1903-02-04–1905-03-31. Extra ordinarie tjänsteman hos Generelpoststyrelsen 1903-03-31. Amanuens i Civildepartementet 1904-09-29. Kanslist hos riksdagens 1:a kammare 1905–1909. Extra ordinarie tjänsteman i överståthållarämbetet för polisärenden 1905-05-27. Särskild åklagare i mål angående uppförande av kasernetablissement för Vaxholms grenadjärregemente och för Vaxholms kustartilleriregemente 1907-04-02–1908-01-07. Vice auditör vid Vaxholms grenadjärregemente 1907-09-16 och vid Göta livgarde 1908-03-24. Auditör i Göta livgarde 1908-04-09. Tjänstförrättande auditör vid Positionsartilleriregementet 1909-04-05–1912-12-31. Ombudsman hos Generalpoststyrelsen och hos Postsparbanken 1909-11-03. Överrevisor för de sk Häggska donationsfonderna 1913–1918. Ordförande i djurvännernas nya förening 1916-03-30–1917-05-03, i Gryts förs , Södermanlands län, elektriska distributionsförening, sedan 1918 samt i vägföreningen Tuna–Hyltinge ö sedan 1920-04-05. RVO 1921-06-06. Ordförande i Gryts kontrollförening sedan 1921-04-05. Ombudsman med byrådirektörs lönegrad hos Generalpoststyrelsen sedan 1923-07-01. Ordförande i Svenska adelsförbundet 1924-04-12. GV:sPostJubM 1924-08-16. RJohO. Avsked 1936-01-17 fr o m utgången av samma månad. Ägde genom sitt 1:a gifte Skråmsta i Haga förs , Stockholms län och gård i Sigtuna samt äg. dels genom sitt 2:a gifte Fastmyra i Gryts förs , Södermanlands län, dels ock sedan 1918 Tuna i Hyltinge förs , Södermanlands län samt äg. dessutom Espetorp och Hovgården i Södermanlands län och hus i Stockholm. Gift 1:o 1903-03-08 i Solna kyrka, i förs med samma namn, Stockholms län, med Ida Ellen Emilia Edling, från vilken han 1912-08-23 blev skild, född 1871-02-02 i Kungälv, dotter av apotekaren och godsägaren Fredrik Leonard Edling och Amelie Christina Charlotta Söderberg. Gift 2:o 1913-08-10 Fastmyra ]] med grevinnan Sofie Charlotte Louise Wachtmeister af Johannishus i hennes 3:e gifte [gift 1:o , med kaptenen vid Vendes artilleriregemente August Ebbe Påhlman, född 1842-10-01, död 1878-07-22, gift 2:o 1881-06-14 på Vanås i Gryts förs, Kristianstads län med verkställande direktören vid Uppsala–Gävle järnvägar, RVO, ingenjören Ernst Gottlieb Sixten Wikander, född 1850-12-01 i Lindesberg, död 1898-08-20 i Köpenhamn], född 1853-12-01 i Stockholm (Livg. till häst förs) (S:t Matteus db 269), dotter av överstekammarherren greve Axel Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Elisabet Sofia Lovisa Charlotta von Platen. Gift 3:o 1932-07-17 i Stockholm (Jakobs förs vb nr 45) med Edla Ingrid Maria Ståhlbom, född 1866-03-26, dotter av konsul Edvard Ståhlbom och Edla Blomqvist.

Barn:

 • 1. Metta Claesdotter, född 1903-12-29, i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1937-08-18 i Stockholm, Oscars förs med överceremonimästaren (T23 Ö7) greve Eugène Erik Adalbert August von Rosen nr 85 i hans 2:a gifte, född 1870-06-24 i Stockholm.
 • 1. Gunnel Claesdotter, född 1907-01-02 i Oscars förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1932-06-04 i Stockholm (Oscars förs vb nr 82) med löjtnanten i Livregementets husarer Stig Oscar Roempke, född 1904-06-04.
 • 1. Claes Jarl Edgar Claesson, född 1911-06-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1930-05-20. Reservofficersexamen å Karlberg 1932-08-31. Fänrik i Svea livgardes reserv 1933-04-21. Underlöjtnant i regementets reserv 1935-05-10. Löjtnant i samma reserv 1937-05-10. Jur. kandidat examen vid Stockholms högskola 1938-03-05. Gift 1940-04-13 i Stockholm (Solna förs, Stockholms län, vb 126) med Görel Sofia Margareta Cederschiöld nr 1117, född 1913-04-26 i Stockholm, dotter av häradshövdingen Pehr Staffan Robert Rudolf Cederschiöld och Margareta Adelborg.

TAB 45

Gustaf Edgar Wilton (Gösta), (son av Gustaf Edgar Julius, tab 43), född 1883-05-16 i Värnamo. Genomgick Frans Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1901–1902. Extra ordinarie tjänsteman hos brandförsäkringsaktiebolag Fenix i Stockholm 1902-06-01–1902-10-31. Tjänsteman och inspektör hos brand- och olycksfallförsäkringsabolag Skandinavien i Stockholm 1902-11-01–1912-09-09. Reservofficersvolontär vid Svea livgarde 1903-12-10. Reservofficersexamen vid krigsskolan 1907-04-20. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1907-12-31. Löjtnant i Svea livgardes reserv 1911-02-03. Avdelningschef hos livförsäkringsaktiebolag Nordpolen i Stockholm 1912-09-10–1915-09-06. Kamrersassistent hos vetenskapsakademien 1915-11-01–1917-12-31. Avdelningschef hos kreditkassans emissionsaktiebolag i Stockholm 1918-01-01–1922-09-30. Innehade egen försäkringsbyrå i Stockholm 1922-10-01–1923-10-31 samt innehar samma byrå i kompanjonskap med löjtnant Folke Lagercrantz sedan 1923-11-01. Kapten i Svea livgardes reserv 1922-11-30. Gift 1914-10-06 i Engelbrekts förs, Stockholm, med Eva Charlotta Leijonmarck, född 1891-01-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av kanslisekreteraren Johan Ludvig Leijonmarck, och Henriette Ida Turinna Nauckhoff A.

Barn:

 • Gunilla, född 1915-06-10 i Stockholm (Svea livg.). Stiftsjungfru. Gift 1938-10-22 i Jakobskyrkan i Stockholm med löjtnanten vid Södra Skånska infanteriregemente Nils Olof Hederén, född 1908-04-13 i Stockholm, överstelöjtnant i Stockholm son av ingenjören Anton Hedrén o Agnes Olsson.

TAB 46

Torsten Nils Rudolf, (son av Gustaf Edgar Julius, tab 43), född 1886-08-31 i Värnamo. Mogenhetsexamen vid Högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1905-05-15. Extra ordinarie postexpeditör 1906-04-28. Student vid Uppsala universitet 1906-09-11. Teol. filosofie examen 1908-09-14. Teol. kandidat examen 1912-01-31. Prakt. teol. prov. 1912-05-22. Prästexamen i Uppsala 1912-06-01. Prästvigd i Uppsala 1912-06-02 och pastorsadjunkt i Bollnäs pastorat 1912-06-02–1913-04-30. Pastorsadjunkt i Katarina förs i Stockholm 1913-05-01–1916-04-30. Predikant vid Danviks hospital 1914-01-01–1919-12-31. Komministersadjunkt i Klara förs i Stockholm, 1916-05-01–1916-11-30. V. komminister i Klara förs 1916-12-01–1920-05-31. Uppehöll pastors- och komministersgöromålen i Roslagsbro pastorat 1919-02-01–1919-08-31. Kyrkoherde i Forsmarks pastorat 1920-05-18 (tillträdde 1920-06-01). Kaplan inom Kungl. Maj:ts orden 1926-06-06. E. o. hovpredikant 1936-06-16. Kyrkoherde i Arbrå pastorat. Gift 1914-10-14 i Engelbrekts förs, Stockholm, med Sigrid Dorotea Carlenberg, född 1887-04-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av grosshandlaren Johan (John) Carlson och Henriette Beata Sofia Hornvall.

Barn:

 • Sten Edgar John, född 1915-07-27 i Katarina förs, Stockholm. [
 • Eleonore Sigrid Christina, född 1918-10-10 i Klara förs, Stockholm.

TAB 47

Gustaf August, (son av Gustaf Edvard, tab 39), född 1849-07-24 Kvarnarp. Elev vid Högfors bruk, Örebro län 1865. Faktoribokhållare i Lindesberg 1867. Bruksbokhållare vid Forsaströms järnbruk i Gärdserums socken, Kalmar län 1868 och vid Falsterbo bruk i Hjorteds socken, Kalmar län 1870. Bokförare vid Nordmarks gruvor i Nordmarks socken, Värmlands län 1871. Gruvstigare vid Dannemora gruvor 1872 och vid Bispberg i Säters socken, Kopparbergs län 1875. Förvaltare där 1878. Död 1900-01-06 på länslasarettet i Falun. Gift 1879-05-11 i Dannemora i Films socken, Uppsala län med Adelina Ulrika Sofia Öhrn, född 1857-04-05 i Göteborg, död 1943-01-20 i Stockholm, dotter av bokhållaren vid Österby bruk Anders Öhrn och Fredrika Östberg. ev. fosterdotter.

Barn:

 • Amelie Hedvig Sofia, född 1880-04-01 vid Bispberg, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Anställd å Stora Kopparbergs bergslags aktiebolags arkivkontor i Falun 1900-07-01–1905-12-31. Genomgick Sofiahemmets sjuksköterskeskola i Stockholm 1906-01-00–1908-12-00. Sofiasyster vid Stockholms stads epidemisjukhus 1912-07-01–1913-11-30. Rödakorssyster å Stockholms stads epidemisjukhus sedan 1913-12-01.
 • Claes Gustaf Evert, född 1881 vid Bispberg. Skogsförvaltare. Se Tab. 48.
 • En odöpt son, född 1882-04-23 vid Bispberg, död 1882-05-11 vid Bispberg.
 • Anna Metta Gunilla, född 1883-10-02 vid Bispberg. Stiftsjungfru. Död 1913-11-22 i Herserud å Lidingön (Ljusdals förs, Gävleborgs län, db). Gift 1907-05-09 i Göteborg med innehavaren av apoteket i Karlshamn Andreas Johannes Enequist i hans 1:a gifte [gift 2:o 1915-03-16 i Adolf Fredriks förs i Stockholm med Sigrid Elisabet Thernström, född 1880-07-31 i Linedal i Sillhövda socken, Blekinge län, dotter av köpmannen Nikolaus Johan Thernström och Carolina Israelsson], född 1866-05-14 i Follingbo socken, Gotlands län.
 • Claes Gustaf Magnus, född 1884. Gruvingenjör. Se Tab. 49
 • Claes August Evert, född 1886. Kamrer. Se Tab. 50
 • Carin Brita Elisabet, född 1887-02-03. Stiftsjungfru. Död 1922-02-07 på Hoburgs fyrplats i Sundre socken, Gotlands län. Gift 1913-10-05 i Maria förs, Stockholm ]] med fyrbiträdet vid Hoburgs fyr Herman Gabriel Engeström, född 1884-07-12 i Sundre socken.
 • Claes Didrik Magnus (Måns), född 1888. Affärsbiträde. Se Tab. 51.
 • Claes August Erik, född 1889-08-27. Bokhållare hos Siljans kolaktiebolag i Älvdalen 1907–1910 och vid Säters hospital 1911–1914. Utflyttade till Nordamerika 1914-12-07. Lärare vid en svensk skola i Cokato, Minn., en termin 1915. Elev vid Minnesota College i Minneapolis 1916-01-03. Deltog i världskriget vid 321. nordamerikanska maskingevärsbataljonen 1917–1918. Återvände till Nordamerika 1919. Elev vid Bishop & Brissman Accounting School i S:t Paul, Minn., 1921–1922 och vid Business Institute i Minneapolis 1922–1923. Anställd hos Olson Fish Co i Minneapolis sedan 1923, som handelsresande sedan 1924. Gift 1922-08-26 i Minneapolis med Ruth Ethel Olson, född 1890-04-16 i Smith Lake, Minn., dotter av tjänstemannen vid Minneapolis Gas Light Co Alex. Erik Olson och Hanna Augusta Swanson. Se Tab. 51 1/2.

TAB 48

Claes Gustaf Evert, (son av Gustaf August, tab 47), född 1881-05-30 vid Bispberg i Säters socken, Kopparbergs län. Praktikant hos Backa-Hosjö aktiebolag vid Backa ångsåg i Sundborns socken 1900-01-00–1900-10-00. Praktiserade å Kopparbergs och Hofors sågverks aktiebolag tillhöriga skogar 1900-11-12–1901-04-23. Bokhållare vid Tänger i Envikens socken Kopparbergs län 1901-08-01–1905-05-31. Elev vid skogsinstitutet, lägre kursen 1905-06-02. Utexaminerad forstmästare 1906-11-07. Forstligt biträde hos nämnda sågverksaktiebolag 1906-12-06–1911-11-30 dels i Ockelbo och dels vid Åmots bruk. Skogsförvaltare för Särna och Idre förs:ars besparingsskog sedan 1911-12-01. Gift 1913-10-18 i Sala kyrka med Frida Särne, född 1893-07-16 i Tierps socken,, Uppsala län, i Falun, dotter av skogsförvaltaren hos Korsnäs sågverksaktiebolag Henrik Pettersson och Christina Andersdotter.

Barn:

 • Sven August Henrik, född 1915-05-09 i Särna förs , Kopparbergs län.
 • Claes Sixten Evert, född 1916-08-22 i Särna förs , Kopparbergs län.
 • Hans Åke Lennart, född 1918-03-04 i Särna förs , Kopparbergs län.
 • Nils Ture Valter, född 1920-01-29 i Särna förs , Kopparbergs län.

TAB 49

Claes Gustaf Magnus, (son av Gustaf August, tab 47), född 1884-10-06 vid Bispberg i Säters socken, Kopparbergs län. Bokhållare vid Garpenbergs bruk i Säters socken, Kopparbergs län 1900-06-11–1901-10-31. Elev vid Ryllshytte zink- och blygruvor i Säters socken 1901-11-01–1903-08-06. Elev vid Bergsskolans i Falun högre avdelning 1903-11-01. Utexaminerad 1904-10-15. Ingenjör vid Smortens järngruvor Vestvaagö Vid Storfjeldets gruvor, By i Fosen i Norge 1909-01-01–1910-09-22. Vid Svanö gruvor, Svanöbugten i Norge 1910-09-24–1920-02-29. Tillika direktör för Svanö gruvor, Svanöbugten i Norge 1915–1920-02-29. Gruv- och anrikningsingenjör vid Ervalla gruvor i Ervalla socken, Örebro län 1920-03-01–1922-01-15. Anrikningsingenjör vid Grängesbergs gemensamma förvaltning. Skriftställare. Landstormskapten 1938-01-01. Gift 1:o 1909-10-08 i Trondhjems domkyrka med Gudrun Schmidt-Nielsen, från vilken han 1916-04-13 blev skild, född 1881-08-17 i Holmestrand i Norge, död 1917-04-07 i Trondhjem, dotter av ingenjören Olaf Ludvig Schmidt-Nielsen och Ingeborg Schancke. Gift 2:o 1917-05-26 i Bergen i Norge med Tordis Svanöe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1908-03-31 i Bergen med gaardbruker Torleif Svanöe, från vilken hon 1917-05-18 blev skild, född 1881-01-18 i Florö socken i Norge), född 1884-02-08 i Bergen, dotter av skeppsmäklaren i Bergen Tomas Svanöe och Margarete Christine Campbell Holdt.

Barn:

 • 2. Sigrid Metta Christina, född 1918-04-11 på Svanöbugten i Svanöy socken i Norge.
 • 2. Gösta Didrik Magnus, född 1919-11-24 på Svanöbugten i Svanöy förs i Norge.
 • 2. Karin Thordis Sofie, född 1921-12-02 i Ervalla förs, Örebro län.
 • 2. Axel Magnus Anders, född 1923-09-04 i Ervalla.

TAB 50

Claes August Evert, (son av Gustaf August, tab 47), född 1886-02-09 vid Bispberg i Säters socken, Kopparbergs län. Elev å gruvkontoret i Bispberg 1900–1901-08-00 och vid Hedvigsfors bruk i Bjuråkers socken, Gävleborgs län 1901–1902-03-30. Bruksbokhållare vid Strömsbacka bruk i Bjuråker socken 1902-04-01–1908-12-31. Kassör vid Strömsbacka bruk 1909-01-01–1910-12-31. Bokförare vid Gisslarbo bruk i Malma socken, Västmanlands län 1911-01-01–1916-05-15. Kamrerare vid Nyby bruk i Torshälla socken, Södermanlands län 1916-05-16–1917-07-31 och vid Dannemora gruvor i Films socken, Uppsala län sedan 1917-08-01. Gift 1918-04-06 i Leksands förs Kopparbergs län med Greta Maria Olivia Marin, född 1891-11-06 i Gävle, dotter av före detta bankkamreraren i Gävleborgs enskilda bank Carl Gustaf Ericson och Ester Olivia Marin.

Barn:

 • Stig Gustaf August Evertsson, född 1920-02-25 i Uppsala.
 • Toini Margareta, född 1921-11-08 i Uppsala
 • Ester Metta Sofie, född 1924-03-05 i Uppsala
 • Magnus Didrik Evertsson, född 1925-07-05 i Uppsala.
 • Birgit Maria, född 1927-08-04 i Uppsala
 • Claes-Evert Evertsson, född 1929-04-03 i Uppsala.

TAB 51

Claes Didrik Magnus (Måns), (son av Gustaf August, tab 47), född 1888-04-08 vid Bispberg i Säters socken, Kopparbergs län. Utflyttade till Nordamerika 1905-02-18. Var där först anställd på en farm i Minnesota samt är sedan 1907-09-00 biträde i en manufakturaffär i Cokato, Minn. Gift 1911-02-10 i Cokato med Estella Nordquist, född 1888-10-03, dotter av dekorationsmålaren August Nordquist och Johanna Swensson.

Barn:

 • Carlton Didrik Mårten, född 1912-04-07 i Cokato, liksom syskonen.
 • Dennis Marvin August, född 1914-10-31 i Cokato.
 • Margaret Eloise, född 1916-10-03 i Cokato. Gift 1940-11-21 med trävarudisp. Donald Le Roy Anderson, född 1917-07-22, FrKrK.
 • John Lorimer, född 1918-03-14 i Cokato.
 • Muriel Adèle, född 1920-05-21 i Cokato.
 • June Estelle, född 1922-06-18 i Cokato.

TAB 51 1/2

Claes August Erik, (son av Gustaf August tab 47), född 1889-08-27. Bokhållare hos Siljans kolaktiebolag i Älvdalen 1907–1910 och vid Säters hospital 1911–1914. Utflyttade till Nordamerika 1914-12-07. Lärare vid en svensk skola i Cokato, Minn., en termin 1915. Elev vid Minnesota College i Minneapolis 1916-01-03. Deltog i världskriget vid 321, nordamerikanska maskingevärsbataljonen 1917–1918. Återvände till Nordamerika 1919. Elev vid Bishop & Brissman, Accounting School i S:t Paul, Minn., 1921–1922 och vid Business Institute i Minneapolis 1922–1923. Anställd hos Olson Fish Co i Minneapolis sedan 1923, som handelsresande sedan 1924. Gift 1922-08-26 i Minneapolis med Ruth Ethel Olson, född 1890-04-16 i Smith Lake, Minn. Dotter av tjänstemannen vid Minneapolis Gas Light Co Alex. Erik Olson och Hanna Augusta Swanson.

Barn:

 • Hedvig Elisabeth Ann, född 1925-07-03.
 • Claes August Edvin, född 1930-09-05 i USA.

TAB 52

Ludvig Valdemar, (son av Gustaf Edvard, tab 39), född 1859-05-05 i Eksjö. Elev å apoteket i Årjäng 1874-07-15, på apoteket Hjorten i Örebro 1875-05-18–1878-03-05 samt på apoteket i Säter 1878-03-08–1878-04-16. Farm. stud. examen därstädes 1878-04-16. Konditionerade på apoteket i Säffle 1878-06-15–1878-10-15, på apoteket Kronan i Göteborg 1878-12-05–1879-08-14 samt å apoteket i Eksjö 1879-08-18–1880-06-01 och 1880-08-15–1880-12-15. Anställd å apoteket i Värnamo 1880-12-16–1881-09-12. Elev vid farmaceutiska institutet 1881. Provisors- och apotekarexamen 1885-12-05. Förestod apoteket i Värnamo 1888-06-01–1889-06-12. Tjänstgjorde på apoteket Ugglan i Stockholm 1890-10-01–1902-03-31 och på apoteket Kronan i Göteborg 1902-03-31–1905-04-13. Erhöll personligt privilegium å anläggandet av apoteket i Mjölby 1905-04-13. Död 1905-06-06 på serafimerlasarettet i Stockholm. Gift 1902-09-28 i Falun med sin broders svägerska Sigrid Alma Nylén, född 1870-04-24 Hinsnoret, dotter av direktören för Gävle-Dala hypoteksförening, löjtnanten Gustaf Teodor Nylén och Alma Sofia Melchersson.

Barn:

 • Didrik Gustaf Valdemar, född 1903-07-23 i Göteborg. Studentexamen i Gävle 1923-12-08. Elev vid Frans Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1924.
 • Sigrid Harriet Marianne, född posthuma 1905-11-14 på Hinsnoret. Stiftsjungfru. Gift 1930-07-23 i London distr. St. Maryleborne med John Verner Gunnar Pierre Göthe, född 1907-10-09 i London.

TAB 53

Ernst Oskar, (son av Gustaf Edvard, tab 39), född 1861-10-18 i Eksjö. Bokhållare vid Bruzaholms ångsåg och Östraby lantegendom, Jönköpings län 1878-07-01–1879-09-15. Elev vid Nässjö–Oskarshamns järnväg 1879-12-15. Stationsskrivare i Oskarshamn 1880-12-01. Transporterad till Eksjö 1881-01-01. 1. Stationsskrivare i Hultsfred 1887-05-01. Transporterad till Eksjö 1889-06-01. Stationsinspektor i Mariannelund 1895-05-01. Transporterad till Hultsfred 1901-11-01. Tillika föreståndare för Hultsfreds fröklängningsanstalt 1902-05-01–1910-10-01 och verkställande direktör för aktiebolag Hultstreds gasstation sedan 1906-03-12. Häradsdomare. Äger Flåtsjömåla i Småland. Gift 1896-09-23 i Kristinakyrkan i Jönköping med Jane Ellen Georgina Dahl, född 1868-10-18 i Eksjö, dotter av överstelöjtnanten vid Smålands husarregemente Carl Georg Dahl och Jane Hanna Jennings.

Barn:

 • Jane, född 1897-10-24 vid Mariannelunds station i Hessleby socken. Stiftsfröken . Elev vid telegrafverket 1916-01-18. Telegrafist i Hultsfred 1920-07-01. Gift 1925-09-23 i Stockholm med komministern Angelo Valdemar Lindeborg, född 1890-07-29.
 • Klas-Gustaf , född 1899-05-01 vid Mariannelunds station i Hässleby förs, Jönköpings län. Studentexamen i Linköping 1918-05-17. Officersaspirant vid Göta ingenjörkår 1918. Avsked 1919-01-19. Elev vid förberedande jägmästarkursen i Garpenberg 1921-07-05–1922-05-25 och vid skogshögskolan 1922-10-15.
 • Karin Margareta, född 1901-07-10 vid Mariannelunds station i Hässleby förs, Jönköpings län. Död 1903-05-26 i Hultsfred i Vena socken, Kalmar län.
 • Ernst Georg, född 1905-02-09 i Hultsfred i Vena förs, Kalmar län.
 • Lennart Gunnar, född 1909-12-08 i Hultsfred i Vena förs, Kalmar län.

TAB 54

Carl Sixten, (son av Gustaf Edvard, tab 39), född 1865-06-15 i Eksjö. Elev vid Bispbergs gruvor i Säters socken, Kopparbergs län 1881-06-11. Bokhållare vid Bispbergs gruvor i Säters socken 1882. Bokförare 1887–1895-08-26. Kassör och bokförare vid Nävekvarns bruk i Tunabergs socken, Södermanlands län 1895-09-01–1899-04-30. Kassör vid nya aktiebolag Atlas i Stockholm 1899-05-01–1900-03-11. Gruvförvaltare vid Bispberg 1900-03-12. Nämndeman i Hedemora tingslag 1902-03-24–1916-12-31. Landstingsman i Kopparbergs län 1902–1905 samt 1908–1909. Ledamot av direktionen för Säters hospital 1910-06-10. Avsked från gruvförvaltarbefattningen 1922-08-31. Död 1924-07-30 Flöxhult och begraven i Eksjö. Gift 1902-05-06 i Falun med Gunhild Asmunda Nylén, född 1874-12-21 på Hinsnoret i Torsångs socken, Kopparbergs län, dotter av direktören för Gävle-Dala hypoteksförening, löjtnanten Gustaf Teodor Nylén och Alma Sofia Melchersson.

Barn:

 • Rolf Gustaf Sixtensson, född 1903-03-07 vid Bispberg i Säters landsförs
 • Rune August Sixtensson, född 1904-09-24 vid Bispberg i Säters landsförs
 • Karin Gunhild Sixtensdotter, född 1906-05-06 vid Bispberg i Säters
 • Klas Sixten Sixtensson, född 1907-12-17 vid Bispberg i Säters landsförs,
 • Gunhild Hedvig Alma Sixtensdotter, född 1910-03-17 vid Bispberg i Säters landsförs
 • Bo Gustaf Sixtensson, född 1912-03-08 vid Bispberg i Säters landsförs

TAB 55

Claes August, (son av Claes Didrik, tab 38), född 1814-01-13 Hökfors. Student i Uppsala 1830-10-05. Examen till rättegångsverken 1833-12-06. Auskultant i Göta hovrätt 1834-01-24. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt 1837-11-24. Började tjänstgöra på landskansliet i Kalmar 1840. Tillförordnad länsbokhållare 1843-07-07. Tillförordnad kronofogde i Tunaläns, Sevedes och Aspelands häraders fögderi 1844-01-16. Kronofogde i nämnda fögderi 1847-05-20. I Tunaläns och Sevedes fögderi 1864. Ordförande i styrelsen för Nässjö–Oskarshamns järnväg 1870. RVO 1875-12-01. Avsked från kronofogdetjänsten 1879-03-28. Död 1887-06-25 på Grönlid. Ägde Grönlid, Hökfors och Ishult, alla i Tuna socken, Kristineberg i Målilla socken samt del i Falsterbo bruk i Hjorteds socken och i Hornsö bruk i Långemåla socken (alla i Kalmar län.). Gift 1847-12-10 på Falsterbo bruk med Matilda Christina Tillberg, född 1826-01-12 på Grönlid ]], död 1903-05-30 i Adolf Fredriks förs, Stockholm och liksom mannen begraven å Tuna kyrkogård, dotter av brukspatronen Johan Tillberg och Maja Greta Petersdotter.

Barn:

 • Claes Johan, född 1848-12-29 på Grönlid. Mogenhetsexamen i Kalmar 1868-06-04. Student i Uppsala 1868-09-14. Med. filosofie examen 1872-01-31. Död ogift 1875-12-19 i Cannes i Frankrike.
 • August Ossian, född 1850-07-22 på Grönlid, död 1866-12-23 på Grönlid.
 • Augusta Margareta, född 1852-05-05 på Grönlid, död 1879-11-10 Binga. Gift 1874-04-17 på Grönlid med kungliga sekreteraren Gustaf Viktor Siljeström i hans 1:a gifte [gift 2:o 1897-07-26 i Klara förs, Stockholm med Anna Sofia Halldén, född 1868-09-10 i Katarina förs, Stockholm], född 1846-01-06 Öbbestorp
 • Anna Matilda, född 1853-07-25 på Grönlid. Död 1889-09-24 i Klara förs, Stockholm. Gift 1876-08-08 på Grönlid med underlöjtnanten Carl August Vilhelm Liljenstolpe, i hans 1:a gifte, född 1849.
 • Ernst Casimir, född 1855-08-01 på Grönlid. Kontorist i Hull i England. Död 1875-09-13 på Grönlid.
 • Vendela Emilia Sofia, född 1857-03-17 på Grönlid, död 1884-05-17 på Grönlid. Gift på Grönlid 1879-07-17 med kamreraren Carl Edvard Montgomory, i hans 1:a gifte, född 1849, död 1913-11-30 i Vadstena förs.
 • Axel Bernhard, född 1858 på Grönlid. Agronom. Död 1903. Se Tab. 56.
 • Amelie Hermione, född 1859-08-27 på Grönlid, död 1898-06-25 Rosersberg. Gift 1:o 1883-08-28 på Grönlid med kaptenen Johan Oskar Vilhelm Leonard Hultenheim, född 1842, död 1884. Gift 2:o 1885-10-08 i Stockholm med löjtnanten vid Västmanlands regemente Adolf Vilhelm Otto Christian Trotz (möjligen tillhörande den såsom utgången ansedda adliga ätten Trotz, nr 940), född 1857-03-14 Häringe, död 1895-04-17 i Klara förs, Stockholm. Gift 3:o 1897-09-25 på Rosersberg med översten Claes Albert Nordenadler, i hans 1:a gifte, född 1861.
 • Ingeborg Maria, född 1861-03-24 på Grönlid, död 1863-09-13.
 • Signe Christina, född 1862-10-04 på Grönlid. Gift 1885-05-28 på Grönlid med professorn i fysiologisk och fysikalisk optik vid universitetet i Uppsala nobelpristagaren i medicin 1911, KmstkNO, LVA, LVS, LVVS, med. och filosofie doktorn Allvar Gullstrand, född 1862-06-05 i Landskrona, död 1930-07-28 i Stockholm (Osc. db nr 182).
 • Knut Herman, född 1864-07-02 på Grönlid, död 1867-05-15 på Grönlid.

TAB 56

Axel Bernhard (son av Claes August, tab 55), född 1858-04-11 Grönlid Kom i tjänst vid Kalmar regemente 1873-08-08. Volontär vid Kalmar regemente 1873-09-26. Avsked ur krigstjänsten 1877-03-17. Lantbrukselev Binga Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1878-06-05. Utexaminerad agronom 1880-10-19. Inspektor på Grönlid. Ägde Åby i Fliseryds socken, Kalmar län 1883–1888. Nämndeman i Handbörds härad 1886–1887. Var därefter någon tid anställd på landskansliet i Kalmar. Agent först i Kalmar, sedan i Stockholm 1891-05-00. Utflyttade till Nordamerika 1895-10-00. Anställd vid ett stålverk i Worcester, Mass. Död 1903-11-18 i Worcester. Gift 1887-09-25 i Fliseryds socken med Berta Alvida Lagergren i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1880-10-10 i Jönköping med verkmästaren Gustaf Fredrik Andersson, från vilken hon 1887-03-16 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1856-07-10 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 3:o 1917-03-04 i Worcester med affärsmannen i New Britain, Conn., Mårten Agart Sandström i hans 2:a gifte, född 1864-05-07 i Mossebo socken, Älvsborgs län], född 1860-04-07 i Jönköping ]], dotter av fabrikören Henrik Fredrik Lagergren och Hilda Amalia Tinnerholm.

Barn:

 • Claes Henry, född 1889-01-24 i Kalmar, död i Kalmar 1890-02-22.
 • Claes Georg, född 1890-07-10 i Kalmar. Anställd å en mekanisk verkstad i Jönköping. Utflyttade till Nordamerika 1906-07-20. Sjöfarande 1907. Död 1911-10-19 på Atlantiska oceanen ombord å nordamerikanska fraktångaren Dagny på väg från Mexiko till Nordamerika.
 • Fritz (Fred) Olof Napoleon, född 1892-07-29 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Se Tab. 56A.

TAB 56A

Fritz Olof Napoleon (Fred), (son av Axel Bernhard tab 56), född 1892-07-29 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Åtföljde modern till Nordamerika 1897-05-00. Volontär vid nordamerikanska flottan 1910-07-00–1911-07-00. Anställd vid O. Hedlunds kolkompani i Worcester 1913–1914 och 1916–1917. Tjänstgjorde under 1:a världskriget å Camp Grand i Illinois 1917–1920 först som drill-master och sedan som messergeant. Därefter anställd i en sk chilly parlour i Indianapolis, Ind, och sedermera hos Fox Departement Stores i Hartford, Conn, 1921-06-00–1923-07-00, hos Wanamakers Departement Stores i New York 1923-07-00–1924-01-31 samt åter hos Fox Departement Stores sedan 1921-02-01. Gift 1:o med Emma Schultz, född i Pennsylvania, USA.

Barn:

 • 1. Elizabeth Maxine, född 1916-04-15 i New York City, NY. Gift 1:o i New Jersey, USA med F A Severa, från vilken hon blev skild 1939. Gift 2:o 1940-11-23 med William Hibbard, född 1915-12-26 i Gray, Kentucky, USA.

TAB 57

Ture Viktor, (son av Claes Didrik, tab 38), född 1816-11-13 Totebo Kofferdikapten. Emigrerade till Amerika 1870. Antagligen död i Amerika på 1870-talet (hade 1877 icke avhörts på 3 år). Han ägde Krokstorp i Misterhults socken. Gift 1852-12-25 i Misterhults socken med Helena Larsson, född 1815-11-24 i Hudene socken, Älvsborgs län, död 1863-12-26 på Krokstorp, dotter av bonden Lars Hansson i Hudeneby och Stina Jonasdotter.

Barn:

 • Christina Matilda Amalia, född 1854-05-07 i Misterhults socken, död i Misterhults socken 1854-06-25.
 • Claes Viktor, född 1858-03-05 i Misterhults socken, död i Misterhults socken 1866-11-27.

TAB 58

Carl Gustaf, (son av Didrik Gustaf, tab 37), född 1789-04-11 Stjärnevik Student i Lund 1804 (Sön.) och i Uppsala 1804 (Oö.). Fänrik vid Kalmar regemente 1808-08-23. 2. löjtnant vid Kalmar regemente 1812-09-12. Avsked 1820-11-30. Kaptens n. h. o. v. s. d. C XIV Joh:s medalj 1855. Död 1860-08-30 på Åsa i Edshults socken, Jönköpings län. Han ägde 1/2 Stjärnevik. Gift 1827-05-24 Högboda med Johanna Beata Claësson, född 1798-12-04 på Högboda, död 1870-07-04 på Örstorp i Lönsås socken, Östergötlands län, dotter av vice häradshövdingen Olof Claësson och Beata Margareta Hjelm.

Barn:

 • Beata Sofia Vilhelmina (Mina), född 1827-06-21 på Högboda, död ogift 1907-08-31 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Frans Josef, född 1828-10-24 på Högboda. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1845-04-22. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1849-06-25. Avsked 1860-05-08. Död ogift 1863-12-17 Hamra
 • August, född tvilling 1829-11-13 på Högboda, död 1829-11-26 på Högboda.
 • Fredrik, född tvilling 1829-11-13 på Högboda, död 1829-11-15 på Högboda.
 • Fredrik Amadeus, född 1831-10-31 på Högboda. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1854-06-09. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1872-06-30. Fanjunkare 1878-05-03. Svärdsman 1883-05-15. Avsked 1884-06-10. Agent för brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea. Död ogift 1911-08-30 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Josefina Amalia Charlotta, född 1833-12-04 på Högboda, död ogift 1876-08-12 i Hälsingborg.
 • Hedvig Matilda (Hedda), född 1836-09-01 på Högboda, död ogift 1912-10-25 vid Enskede i Brännkyrka socken, Stockholms län.

TAB 59

Claes Nils, (son av Claes Didrik, tab 35), född 1753-03-08 Stjärnevik Volontär vid Östgöta regemente till fot 1773-03-16. Sergeant vid Östgöta regemente till fot 1773-09-02. Fänrik 1779-11-16. Avsked med löjtnants namn och heder 1783-03-19. Död 1790-01-10 Stjärnevik. Gift 1780-11-02 Vindö med Maria Christina Nordenflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798-01-16 Stjärnevik, död 1828-02-19 i Frödinge socken, dotter av ryttmästaren Johan Adolf Nordenflycht, och Christina Lovisa Elertz.

Barn:

 • Claes Adolf, född 1782, död 1782-11-11 Misterhult, 23 veckor gammal.
 • Johan Fredrik, född 1783-09-05 på Misterhult. Levde utan tjänst. Död ogift 1816-05-18 genom drunkning på Kaggebofjärden i Eds kapellförs
 • Claes Adolf, född 1784-12-29 på Misterhult, död 1786-10-31 Skälsebo
 • Eleonora Lovisa, född 1786-11-09 på Skälsebo, död 1849-05-18 i Eksjö. Gift 1810-01-23 i Västra Ryds kyrka, Östergötlands län med ryttmästaren vid livdrabantkåren Per Hadorph, född 1779-12-01, död 1822-01-08 på Kråkeryd i Målilla socken, Kalmar län, broder till förste expeditionssekreteraren Daniel Hadorph, adlad Hadorph.
 • Beata Christina, född 1788-04-28 Stjärnevik

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: