:

Dohna nr 65

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Dohna nr 65 †

Natural. 1651. Öppet brev 1719-12-29 och 1720-01-30 att intagas på riddarhuset bland grevar, introd. 1720. Utdöd 1820-09-15.

En av Tysklands äldsta ätter, som enligt obestyrkta uppgifter skall härstamma från en Aloysius von Urpach, som under kejsar Carl den stores tid kom till Tyskland från Languedoc i Frankrike och nedsatte sig i Meissen i Sachsen, varest bemälde kejsare förlänade honom med staden och borgen Dohna i sachsiska distriktet Dresden vid Elbes biflod Müglitz med uppgift att försvara landet mot vendemas infall. Först på 1100-talet framträder ätten i urkunderna med burggreven Henrik Dohna (Donaw, Donyn), vars fader med all sannolikhet var den Henricus de Rotowe, som nämnes under åren 1127–1140. Ätten delade sig på 1200-talet i två grenar med burggreven Otto I:s söner Henrik III och Otto II. Burggreveskapet övergick 1256 till den sistnämnde, vars (yngre) gren utslocknade 1652. Borgen Dohna förstördes 1402 av markgreven av Meissen. Den äldre från Henrik III härstammande grenen delade sig med hans sju söner i flera linjer, av vilka den äldsta, den schlesiska, ännu fortlever, medan de övriga redan i slutet av 1600-talet voro utdöda. På 1400-talet delade sig den schlesiska linjen i två grenar. Den yngre kvarstannade i Schlesien och utslocknade där 1711. Den äldre, vars stamfader var burggreve Stanislaus Dohna, överflyttade till Preussen, där hans ättlingar förvärvade ansenliga domäner. Dessa utskiftades 1652 och 1654 i fem delar, Lauck, Reichertswalde, Schlobitten, Schlodien och Karwinden, och efter dessa godskomplex uppkallades de olika linjer, i vilka ätten ej långt därefter delade sig. De fyra förstnämnda linjerna, av vilka linjen Reichertswalde utgick 1878, fingo 1840 preussisk grevlig värdighet, och år 1900 upphöjdes burggreve Richard von Dohna-Schlobitten i ärftligt preussiskt furstligt stånd med predikatet »durchlaucht». – Den svenska grenen tillhör linjen Karwinden. Riddarhusgenealogiens uppgifter om de äldre släktleden äro i mycket felaktiga och hava här nedan rättats med ledning av det av preussiske generallöjtnanten, greve Siegmar von Dohna under åren 1877–1885 utgivna, på ingående forskningar (även i svenska arkiv) grundade arbetet Aufzeichnungen über die Vergangenheit der Familie Dohna. • 1Die Dohna's. 2KrAB.

TAB 1

Henrik I, burggreve på Dohna 1156–1168.

Barn:

 • Henrik II, »der erste geborene Burggraf von Donin», nämnes i handlingarna första gången 1181, död 1225 och begraven i klostret Altenzell.

Barn:

 • Otto I, burggreve på Dohna 1225–1240. Nämnes i urkunder redan 1206. Gift med Hildegundis, båda begravna i klostret Altenzell.

Barn:

 • Henrik III, burggreve på Dohna 1240–1256, då burggrevskapet efter strider med markgreven av Meissen övergick till hans yngre broder Otto. Han namnes i urkunder från 1235, bosatte sig efter avträdandet av Dohna på Grafenstein, och levde ännu 1273.

Barn:

 • Nikolaus I, till Guhrau (1289) och Grafenstein.

Barn:

 • Nikolaus II, till Guhrau. Nämnes såsom vittne 1328.

Barn:

 • Botho I, till Guhrau, Kraschen, Hennigsdorf och Kalow. Levde 1359. Gift före 1350 med Kunigunda von Ledlau.

Barn:

 • Henrik V, till Köben. Levde ännu 1418. Gift med Anna von Pfaler.

Barn:

 • Henrik VI, till Köben (1445) samt Kraschen. Hennigsdorf, Belkutschau, Peterwitz, m. fl. Gift med Magdalena (?) von Krumnau, som levde ännu 1508.

Barn:

 • Stanislaus eller Stenzel, burggreve von Dohna, till Deutschendorf (1469), Kerwitten (1489) och Karwinden (1496). Gick som legotruppsanförare i tyska ordens tjänst 1454 och bosatte sig i Preussen. Ordensriddare. Deltog i slaget vid Konitz 1454 och de följande årens strider med Polen. Levde 1497 men var död 1500. Gift 1477 med Ursula von Greysing, av huset Langguth.

Barn:

 • Peter, burggreve von Dohna, arvherre till Deutschendorf, Kerwitten och Karwinden, herre till Herrendorf, Lauck, Schlobitten m. fl. Född 1482 eller 1483. Tysk ordensriddare och hövidsman omkr. 1510. Deltog i torneringen i Königsberg 1518. Tog verksam del i ordensriddarnes seger vid Mehlsack 1520. Kommendant i Braunsberg s. å. Hauptman i amtet Morungen 1527. Hertig Albrekts av Preussen råd. Död 1553-01-18 i Morungen och begraven i kyrkan därst., varest hans gravsten ännu finnes. 'Han lät, den heliga Maria till åminnelse, uppsätta ett krucifix över Braunsbergs stadsport, som av hans efterkommande underhölls till år 1671.'. Gift 1:o med Catharina von Eulenburg. Gift 2:o 1532 med Catharina von Zehmen, död 1558 och begraven i kyrkan i Morungen, dotter av vojvoden i Marienburg Achatius von Zehmen och Helena von Pomarsch.

Barn:

 • 2. Achatius, burggreve von Dohna, herre till de Morungenska besittningarna, Herrendorf, Kerwitten, Reichertswalde, Schlobitten m. m. Född 1533-03-17 på Morungen. Page hos storfursten av Litauen 1547. Student i Wittenberg 1551. Efter faderns död hauptman i amtet Morungen och förvaltare av samtliga familjeegendomarna 1553. Markgreven Albrekts av Brandenburg råd 1556. I beskickning till Danmark 1560. Kejserl. krigskommissarie i Ungern mot turkarna 1566. Överkammarherre hos markgreve Albrekt av Brandenburg 1567. Envoyé till Böhmen 1568. Geheimeråd hos hertig Albrekt Fredrik av Preussen 1572. Överhovjägmästare hos bemälde hertig 1584. Död 1601-10-18. 'Han fick Morungen av markgreven såsom arvegods och lät 1560 bygga slottet därst.'. Gift 1569-10-00 med Barbara von Wemsdorff, dotter av Didrik von Wemsdorff och Catharina Olschwitz.

Barn:

 • Christoff. Burggreve von Dohna, friherre till Fischbach och Stockenfels, herre till Deutschendorf, Karwinden, Neumarkt, Breunike, Gross Scharnitten m. m. Född 1583-01-17. Student i Altdorf 1598. Vidsträckta studieresor 1599–1606. Guvernör för sedermera kurfursten Fredrik V av Pfalz 1606. Kurpfalziskt råd 1615. Landfogde på Neuburg 1618. Kammarherre hos konung Fredrik V av Böhmen 1619. Överkammarherre 1620. Guvernör och generalkapten över provinsen Oranien i Holland 1630. Död 1637-07-01 i Oranien. Gift 1620-03-23 i Prag med Ursula, grevinna av Solms, född 1594-11-24, död 1657, dotter av greve Johan Albrekt av Solms-Braunfels och hans 1:a gemål Agnes, greve Ludvigs av Wittgenstein dotter.

Barn:

 • Christoffer Delphicus von Dohna, natural. greve Dohna, burggreve von Dohna, herre till Karwinden, Deutschendorf, Breunike, Neumarkt och Furstenau. Född 1628-06-04 i Delft i Holland. Volontär vid prinsens av Oranien livgarde 1645. Svensk kapten vid holländska gardet. Natural. svensk greve 1651 (sonsonen introd. 1720 under nr 65). Kammarherre hos drottning Christina 1653-01-28. Överste för livgardet s. å. 16/6. Överkammarherre s. å. 30/7. Riddare av amaranterorden. Generalmajor av infanteriet 1654-05-11. Överste för län- och riddarehästarna i Bremen och Verden samt Pommern s. å. 15/5. Generallöjtnant samt vice guvernör i Bremen och Verden. General 1659-06-27. Generalfältmarskalkslöjtnant 1665-09-12. Fältmarskalk 1666-10-20. Ambassadör till fredsverket mellan England och Holland i Breda 1667. Död 1668-05-21 i London och begraven 1669-03-26 i Storkyrkan i Stockholm samt 1674 nedsatt i Uppsala domkyrka, där en präktig minnesvård över honom uppsattes. 'Han lånade år 1654 till drottning Christina 30,000 rdr, vilka penningar först vid 1765 års riksdag blevo hans sonsons, Carl Augusts barn gottgjorda med 75,000 daler silvermynt.'. Gift 1658-08-09 i Wismar med grevinnan Anna Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1620-05-04 Mörby, född 1691-08-10 och begraven hos sin man i Uppsala domkyrka, dotter av riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gabriel Bengtsson Oxenstierna, greve Oxenstierna af Korsholm och Wasa, nr. 8, och Anna Banér.

Barn:

 • Charlotta Eleonora, född 1660-06-23 i Stockholm, död där 1735-11-25 och begraven s. å. 4/12 i Lewenhauptska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1693-01-25 i Stockholm med översten greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt, i hans 3:e gifte, född 1651, död 1700.
 • Amalia Lovisa, född 1661-07-20 i Stockholm, död 1724-04-02. 'Hon antog 1690 reformerta läran.'. Gift 1685 med sin kusin, preussiska generalfältmarskalken och RSvÖO greve Alexander von Dohna-Schlobitten, till Wartenberg och Schlobitten, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1724-12-22 med grevinnan Johanna Sofia von Dohna, född 1682-08-27, död 1734, dotter av burggreven Christoffer Friedrich von Dohna-Reichertswalde och hans 1:a fru, grevinnan Johanna Elisabet von der Lippe), född 1661-01-25, död 1728-02-25.
 • Fredrik Christoffer, född 1664. Generallöjtnant. Död 1727. Se Tab. 2.

TAB 2

Fredrik Christoffer (son av Christoffer Delphicus von Dohna, natural. greve Dohna, Tab 1), till Karwinden samt Mellingeholm i Frötuna socken Stockholms län, Ekholmen i Veckholms socken och Hjulsta i Näs socken (båda i Upps.). Född 1664-01-07 (1663-12-28 Karwinden. Gjorde 1685 krigstjänst under greve Königsmarck mot turkarna i Morea. Skickades 1688 från Sverige till åtskilliga hov i angelägna ärender. Var en tid i svensk krigstjänst. Avsked därur 1692-03-05. Överste för ett kursachsiskt regemente 1693–1694-11-11. Generalmajor i preussisk tjänst 1695 och generallöjtnant 1700. Preussisk envoyé extraordinaire till Sverige 1697, då han bevistade konung Carl XII:s kröning. RPrSvÖO. Generallöjtnant i svensk tjänst 1720-12-19. President i wismarska tribunalet 1722-01-31. Död 1727-07-09 i Wismar. Gift 1:o 1685 med sin kusin, grevinnan Lovisa Antoinetta von Dohna, född 1660-10-01, död 1716-01-16, dotter av guvernören i Oranien, generallöjtnanten, greve Fredrik von Dohna och Esperence de Puy, markisinna de Montbrun. Gift 2:o 1717 med sin fränka, grevinnan Eleonora Elisabet Oxenstierna af Croneborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med landshövdingen, friherre Carl Gustaf Soop af Limingo, född 1659, död 1711), född 1674-03-18 i Stockholm, död 1736-06-22 på Hjulsta. Dotter av guvernören greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg, och grevinnan Christina Oxenstierna af Södermöre.

Barn:

 • 1. Ulrika Eleonora Esperence Anna, född 1689-04-13 (13/8) i Wien, död där 1760-10-07. Gift 1712-12-08 med greve Henrik Georg af Waldeck-Pyrmont, till Rappoltstein, född 1683-05-24, död 1736-08-03.
 • 1. Sofia Charlotta, född 1690-04-20 (20/8) i Königsberg, död ogift.
 • 1. Christoffer, född 1690-12-02, död 13 timmar gammal.
 • 1. Carl August, född 1691. Generalmajor. Död 1744. Se Tab. 3.
 • 1. Fredrik Ludvig, född 1694. Preussisk generalfältmarskalk. Död 1749. Se Tab. 6.
 • 1. Vilhelmina Amalia, född 1695 på Karwinden, död 1699-11-00 i Sverige.
 • 1. Hedvig Lovisa Antoinetta, född 1697-08-31 på Morungen, död ogift.

TAB 3

Carl August (son av Fredrik Christoffer, Tab. 2), till Karwinden, Mellingeholm och Hjulsta samt Stjärnsund och Dohnafors bruk, båda i Askersunds landsförsaml. Örebro län och Vinketomta i Vimmerby landsförsaml. Kalmar län. Född 1691-12-18 (28/12) i Königsberg. Adjutant vid Alt-Dohniska infanteriregementet i Preussen 1704. Kapten vid Bulows dragonreg, i Hannover 1705-12-00. Avsked 1706. Kornett vid Bremiska dragonregementet i svensk tjänst 1706-07-00. Löjtnant därst. 1709-09-08. Kapten 1710-09-22. Ryttmästare vid Västgöta tre- och femmänningskavalleriregemente 1711-03-11. Ryttmästare vid livregementet till häst s. å. 6/6. Kapten vid livgardet s. å. 10/11. Generaladjutant av flygeln 1718-08-30. Överste och löjtnant vid drabanterna 1719-06-18. Introd. på svenska riddarhuset 1720 under nr 65 bland grevar. Överste för garnisonsregementet i Stralsund 1728-06-28. Kaptenlöjtnant vid drabanterna och generalmajor av kavalleriet 1737-09-15. Avsked 1740, död 1744-01-10 i Stockholm och begraven i Oxenstiernska graven i Askersunds landsförsaml:s kyrka. Gift 1720-08-28 på Hjulsta med sin styvsyster, friherrinnan Hedvig Ulrika Christina Soop af Limingo, född 1703-09-26, död 1776-08-14 Tidö, dotter av landshövdingen, friherre Carl Gustaf Soop af Limingo, och grevinnan Eleonora Elisabet Oxenstierna af Croneborg.

Barn:

 • Fredrik Carl, född 1721. Generallöjtnant. Död 1784. Se Tab. 4.
 • Christoffer Alexander, född 1723-10-20, död 1730-03-06 och begraven i Askersunds kyrka .
 • Eleonora Lovisa Sofia, född 1726-01-27, död 1797-01-30 Tolefors. Gift 1749-09-26 på Hjulsta med hovmarskalken, greve Vilhelm Otto Douglas, född 1721, död 1776.
 • Abraham Achates Alexander, född 1727. Överstelöjtnant. Död 1803. Se Tab. 5.
 • Christina Anna, född 1729-07-26, död 1792-05-14 i Stockholm. Gift 1:o 1753-08-21 med överstelöjtnanten friherre Conrad Falkenberg af Trystorp, född 1726, död 1766. Gift 2:o 1771-12-20 i Stockholm med presidenten, friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, i hans 3:e gifte, född 1717, död 1789.

TAB 4

Fredrik Carl (son av Carl August, Tab. 3), till Karwinden, vilken familjeegendom han 1762-04-19 sålde till greve Carl Florus von Dohna-Schlodien, samt Vikhus och Tidö, båda i Rytterns socken Västmanlands län, Hjulsta i Näs socken och Ekholmen i Veckholms socken (båda i Upps.). Född 1721-04-08 i Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1734-01-17. Lärstyrman 1737-12-07. Livdrabant 1738-06-15. Kornett vid livregementet till häst 1741-03-05. Löjtnant därst. 1743-08-16. Ryttmästare 1744-11-10. Major 1750-12-05. RSO 1751-12-04. Premiärmajor 1756-10-04. Överstelöjtnant 1762-08-10. Överste för södra skånska kavalleriregementet 1770-09-03. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren och generalmajors karaktär 1772-07-30. KSO s. å. 12/9. Överste för livdragonregementet s. å. 31/12. Avsked med generallöjtnants karaktär 1776-07-29. Död 1784-11-20 och begraven i högkoret i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1:o 1746-01-14 Strömsta med friherrinnan Fredrika Ulrika Sture, född 1719-03-03, död 1772-12-29 i Stockholm, dotter av generalmajoren Sten Arvidsson Natt och Dag, friherre Sture, och grevinnan Hedvig Maria Piper. Gift 2:o 1774-01-07 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Ulrika De Geer af Leufsta, född 1752-07-07 i Stockholm, död där 1813-10-01, dotter av hovmarskalken Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta, nr 253, och friherrinnan Catharina Charlotta Ribbing af Zernava.

Barn:

 • 1. Hedvig Christina Ulrika Carolina, till Hjulsta. Född 1746-12-06 på Stjärnsund, död 1800-07-04 på Hjulsta. Gift 1782-06-14 på Åsby häradshövdingeboställe i Rytterns socken Västmanlands län med lagmannen Henrik Johan Lagerhjelm, född 1750, död 1814.
 • 1. Ulrika Carolina, född 1747, död späd.
 • 1. Carl Christoffer Delphicus, född 1748-09-30 på Hjulsta, död 1752-11-06 på Stjärnsund och begraven i Askersunds kyrka .
 • 1. Eleonora Lovisa Antoinetta, till Tidö. Född 1753-09-21, död 1817-04-12 i Stockholm. Gift där 1773-01-31 med riksrådet och presidenten, friherre Fredrik Vilhelm Ridderstolpe, greve Ridderstolpe, född 1730, död 1816.

TAB 5

Abraham Achates Alexander (son av Carl August, Tab. 3), till Vikhus samt Stjärnsund och Dohnafors bruk, båda i Askersunds landsförsaml. Örebro län, Mellingeholm i Frötuna socken Stockholms län och Vinketomta i Vimmerby landsförsaml. Kalmar län. Född 1727-08-01 på Vikhus. Volontär vid fortifikationen 1734-04-00. Livdrabant 1745-05-14. Kornett vid livregementet till häst 1747-12-08. Stabslöjtnant därst. 1754-11-09. Löjtnant 1758-05-30. Genom byte vice korpral vid drabanterna 1760-06-23. Korpral därst. s å. 22/9. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant 1769-12-20. Avsked 1773-01-07. Död 1803-07-01 på Vikhus. Gift 1762-05-11 i Stockholm med stiftsjungfrun, grevinnan Ulrika Stenbock, född 1732-08-01, död 1783-04-11 på Stjärnsund, dotter av lantrådet, greve Fredrik Magnus Stenbock, och grevinnan Ebba Margareta De la Gardie.

Barn:

 • August Magnus Delphicus, till Vikhus. Född 1763-04-11. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1767-08-29. Fänrik därst. 1777-06-06. Fänrik vid livgardet 1781-04-06. Löjtnant därst. 1786-03-31. 3. Adjutant2 1788-01-18. RSO 1790-07-01. Premiäradjutant s. å. 28/10. Kapten vid Svea livgarde 1792-07-16. Avsked 1810-02-20. Död ogift 1820-09-15 Gerstorp, och nedsatt i familjegraven i Askersunds landsförsaml:s kyrka 1825. Med honom utgick på svärdssidan den svenska grevl. ätten Dohna.
 • Vilhelm Axel Gabriel, född 1764-06-02 på Häringe i Västerhaninge socken Stockholms län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-08-25. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1775-09-11. Kornett därst. 1777-06-06. Kornett vid lätta dragonerna 1780-06-07. Stallmästare och löjtnant därst. 1788-01-24. Ryttmästare vid adelsfanan 1792-04-26. Död ogift 1793-03-03 i Stockholm.
 • Gustaf Adolf Fredrik, född 1766-10-06 (1765-11-07). Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1772-07-25. Kvartermästare vid livregementet till häst 1775-08-25. Livdrabant 1778-01-28. Adjutant i Upplands regemente 1782-05-15. Löjtnant därst. 1784-04-29. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina s. å. 24/5. Dödsskjuten 1789-08-24 i sjöslaget vid Svensksund.
 • Ebba Ulrika Lovisa Antoinetta, född 1771-06-04. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Död 1858-04-16 i Västerås, och ligger jämte sin man begraven i Oxenstiernska graven i Askersunds landskyrka. Gift 1797-05-11 med överstelöjtnanten Gustaf Johan Staël von Holstein, född 1764. Död 1839.

TAB 6

Fredrik Ludvig (son av Fredrik Christoffer, Tab. 2), född 1694-04-06. Trädde 1715 i preussisk tjänst. Överste för regementet Dohna nr 16 1721-06-15. Chef för infanteriregementet nr 28 1733-09-00. Generalmajor 1737-01-16. Johanniterordens komtur i Lagow och amtshauptman över Neidenburg, Soldau och Wittenberg. Generallöjtnant och chef för infanteriregementet nr 44 1741-06-09. Preussisk envoyé till Wien s. å. General av infanteriet 1745-07-11. Generalfältmarskalk och RPrSvÖO 1747-05-24. Död 1749-01-06 i Wesel. Gift 1721-09-21 med sin både kusin och syssling, grevinnan Sofia Vilhelmina von Dohna, född 1697-07-08, död 1754-09-10, dotter av generalfältmarskalken och guvernören greve Alexander von Dohna-Schlobitten, till Wartenberg och Schlobitten, och grevinnan Amalia Lovisa Dohna.

Barn:

 • Carl Emil, född 1724. Assessor och överkonsistorialråd i Breslau. Död ogift 1747-12-03.
 • Sofia Lovisa, född 1727-10-09, död 1749-03-19. Gift 1747-09-03 med preussiska generalen av infanteriet, RPrSvÖO greve Frans Carl Ludvig von Wied-Neuwied, död 1765-10-08.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: