:

Dardel nr 2217

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Dardel nr 2217

Adlad 1810-05-25 enl. 37 § R.F., introd. 1812.

Av ätten Dardel, som redan på 1200- och 1300-talen var bosatt i Geneve och där räknades till adeln, säges en gren mot slutet av 1200-talet hava utvandrat till dåvarande grevskapet Neuchâtel, där den upptogs bland »les hommes royés», d. v. s. grevskapets adel, som endast var förpliktad till krigstjänst, och ur vars led landets greve valde sina rådsherrar och domare. Åtskilliga av ättens medlemmar hava också beklätt dylika sysslor liksom ock flera beträtt krigarens bana, delvis i utländsk tjänst, huvudsakligen under Frankrikes fanor. Omkring år 1500 nedsatte sig släktens förste med säkerhet kände stamfader Jean Dardel i S:t Blaise i nyssnämnda grevskap, och hans ättlingar hava allt sedan till största delen varit där bosatta och där ägt godset Vigner. – Den adlade Georges Alexandre Dardel erhöll preussiskt konfirmationsdiplom å sitt adelskap 1816-06-06, med anledning varav släkten skriver sig von Dardel. De i Schweiz bosatta medlemmarna skriva sig de Dardel.


Dardel A221700.png

TAB 1

Jean Jacques Dardel, till Vigner vid köpingen S:t Blaise i kantonen Neuchâel i Schweiz. Kapten i preussisk tjänst. Justitieråd i furstendömet Neuchâtel. Gift med sin kusin Catherine Marguerite Dardel.

Barn:

 • David Dardel, till Vigner. Chef för ecklesiastikstaten i furstendömet Neuchâtel. Levde 1812. Gift med Marianne d'Ivemois av Motiers, dotter av kaptenen i fransk tjänst Charles d'Ivemois och Marianne de Montmollin, vilka båda hade borgarrätt i Neucbâtel.

Barn:

 • Georges-Alexandre Dardel, adlad Dardel, till Hornsund i Flens socken Södermanlands län. Född 1775-10-14 i Neuchâtel. Gick 1797 i engelsk tjänst. Kapten därst. 1803. Avsked därifrån 1808-04-25. Svensk adelsman enl. 37 § R.F. 1810-05-25. (Introd. 1812-04-04 under nr 2217). Återflyttade till Neuchâtel. Död där 1863-01-23. Gift 1808-08-14 Övedskloster med grevinnan Hedvig Sofia Charlotta Amalia Lewenhaupt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1801-04-07 med konteramiralen, greve Hans Fredrik Wachtmeister af Johannishus, i hans 2:a gifte, född 1752, död 1807), född 1778-06-21 i Stockholm, död 1858-03-23 i Neuchâtel, dotter av överhovstallmästaren greve Adolf Fredrik Lewenhaupt, och hans 2:a fru grevinnan Hedvig Amalia Lewenhaupt.

Barn:

 • Malte David Alexander, född 1809-06-20 på Hornsund, död ung.
 • Rose Amelie Lætitia, född 1810-08-30 på Hornsund, död ung.
 • Adolf, född 1812-11-21 på Hornsund, död ung i S:t Blaise.
 • Augusta, född 1816-01-03 i Neuchâtel, död 1905-02-22 i Lund och begraven i öveds socken. Gift 1847-06-14 i S:t Blaise med sin svägerskas morbroder löjtnanten, friherre Hans Ramel, i hans 2:a gifte, född 1807, död 1856.
 • Fritz Ludvig, adelsman vid faderns död 1863, född 1817. Kabinettskammarherre. Död 1901. Se Tab. 2.
 • Louis-Alexandre, född 1821. Överintendent. Död 1901. Se Tab. 12.

TAB 2

Fritz Ludvig, (son av Georges-Alexandre, tab 1), adelsman vid faderns död 1863, född 1817-03-24 i Neuchâtel. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1833-07-01. Sergeant därst. 1835. Fanjunkare vid 2. livgardet s. å. 13/5. Offcersexamen 1836-03-21. Avsked från nämnda garde s. å. 9/12 fanjunkare vid Svea livgarde s. å. 17/12. Underlöjtnant därst. 1837-05-05. Löjtnant 1844-07-16 adjutant hos kronprinsen 1850-05-22 RRS:tAO3kl s. å. 12/7. RNedLO s. å. 8/9. RDDO 1852-07-14. Kapten 1854-01-04. RFrHL s. å. 18/3. Kammarherre 1856-05-06. RNS:tOO 1858-06-08. Major i armén och militärattaché i Paris s. å. 7/9. Adjutant hos konung Carl XV 1859-08-06. RSO 1860-05-08. OffFrHL s. å. 4/7. RPrRÖO3kl s. å. 6/10. HLFrKA 1861 (preses 1864). OffItS:tMLO s. å. Major i Svea livgarde 1862-03-11. 2. Major vid nämnda garde s. å. 15/4. Överstelöjtnant i armén s. å. 3/6 återkallad från Paris s. å. KFrHL s. å. 18/8. Överintendent och chef för överintendentsämbetet 1864-06-22. Kabinettskammarherre s. å. 5/8. Kommissarie för skön konst vid expositionen i Stockholm 1866. KNO s. å. 23/7. KItS:tMLO s. å. RRS:tStOkl m kr s. å. Jurymän för skön konst vid världsexpositionen i Paris 1867. Ordförande i nationalmusei nämnd 1867–1893. KDDO 1868. Ordförande i Svenska slöjdföreningen 1871. KLEkkrO s. å. KNS:tOO s. å. 23/11. StkDDO 1872-08-30. Tjänstfri vid hovet s. å. Jurymän för skön konst vid världsexpositionen i Wien 1873. RRS:tStO1kl s. å. Jurymän vid världsexpositionen i Filadelfia 1876 och i Paris 1878. SrtOffLEkkrO s. å. Avsked från överintendentsämbetet 1882-04-21. Avsked från presidiet i akademien för de fria konsterna 1885. KmstkNO 1892-05-03. Död 1901-05-27 i Stockholm. Han var känd såsom framstående karikatyrtecknare. Ägde husen nr 14 Blasieholmstorg och 1 A, B Arsenalsgatan i Stockholm samt någon tid Dalby i Bettna socken Södermanlands län. Biogr. i Sbl. Gift 1846-06-29 Koberg med friherrinnan Augusta Charlotta Silfverschiöld, född 1826-03-17 i Alingsås, död 1915-02-21 i Stockholm K.Hovförs ]], dotter av godsägaren frih. Nils August Silfverschiöld, och hans 2:a fru friherrinnan Sofia Charlotta Ramel.

Barn:

 • Fritz August, född 1847. Egendomsägare. Död 1931. Se Tab. 3.
 • Carl Alexander, född 1848. Generalkonsul. Död 1916. Se Tab. 6.
 • Georges Albert, född 1850. Kammarherre. Se Tab. 8
 • Nils Otto, född 1853-11-07 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1874-12-18. Student i Uppsala 1875. Preliminärexamen 1876-05-30 och examen till rättegångsverken 1881-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Vice häradshövding 1883-10-01. Amanuens i civildepartementet 1884-04-10 och i justitiedepartementet 1888-01-18. Kanslisekreterare i K. M. kansli 1917-12-31.
 • Augusta Sofia Lovisa, född 1856-01-28 på Koberg, död 1929-03-08 i Sthlm. Gift 1887-01-05 i Stockholm med överståthållaren Carl Fredrik Vilhelm Hederstierna, född 1861.
 • Hans Ludvig, född 1857. Före detta överste. Se Tab. 11.
 • Amelie Charlotta Hedvig, född 1866-08-19 Råbäck, död 1919-04-04 i Stockholm. Gift 1889-07-26 i Skeppsholmskyrkan därst. med före detta översten Gustaf Adolf Boltenstern, född 1861.

TAB 3

Fritz August, (son av Fritz Ludvig, tab 2), adelsman vid faderns död 1901, född 1847-04-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1868-09-17. Preliminärexamen 1870-01-31. »Préposé forestier» i Neuchâtel i Schweiz 1877-03-13. Ägnade sig sedan åt jordbruk samt arrenderade Dalby 1877–1889 och har en tid ägt del i Svarthäll i Kung Karls socken Västmanlands län. Död 1931-11-15 i Stockholm (Jakobs förs db nr 61). Gift 1881-10-12 i Stockholm med Sofia Matilda Norlin, född 1857-09-19 i Ramsta förs, Uppsala län, dotter av majoren Elias Christoffer Norlin och Sofia Fröberg.

Barn:

 • Elsa Augusta Sofia, född 1882-09-14 Dalby, liksom bröderna.
 • Fredrik Elias August, född 1885. Sekreterare. Se Tab. 4.
 • Nils Elias Christoffer, född 1888. Artist. Död 1943. Se Tab. 5.

TAB 4

Fredrik Elias August, (son av Fritz August, tab 3), adelsman vid faderns död 1931, född 1885-08-28 Dalby. Huvudman 1931. Mogenhetsexamen i Västerås 1903-06-15. Student vid Uppsala universitet s. å. Jur. preliminärexamen 1904-01-30 och jur. utr. kandidatexamen 1908-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. juni 5. Fullgjorde tingstjänstgöring 1909–1911. Bitr. fiskal i nämnda hovrätt 1913-05-09. T. f. fiskal därst. s. å. nov. 28. T. f. sekreterare hos fångvårdsstyrelsen 1915-07-01. Sekreterare därst. 1918-08-08. T. f. byråchef i medicinalstyrelsen s. å. sept. 1. RNO 1924-06-06. Byråchef i medicinalstyrelsen 1930-05-23. Sekreterare i överstyrelsen för Konung Oscar II:s jubileumsfond 1935-12-31. KVO2kl 1939-06-06. Sjukhusdirektör vid Karolinska sjukhuset s.å. juni 30. Ordförande i 1939 års verksläkarutr. Förodnad att vara överdirektör vid nämnda sjukhus 1940-06-28 f.o.m. s.å. juli t.o.m. utgången av juni 1945. Ledamot av Statens krisrevision. Gift 1918-10-24 i Stockholm, Skeppsholms med Maria Sophia (Maj) Wising i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1911-09-27 i Stockholm med underlöjtnanten vid Flottan Raoul Oscar Wallenberg, född 1888-07-13 i nämnda stad, död där 1912-05-10), född 1891-05-02 i Stockholm, Klara förs. Dotter av professorn vid Karolinska institutet, med. doktorn Per Johan Wising och Sofie Henriette Benedicks.

Barn:

 • Guy Fredrik, född 1919-08-26 i Stockholm.
 • Nina Viveka Maria, född 1921-03-03 i Stockholm

TAB 5

Nils Elias Christoffer, (son av Fritz August, tab 3), född 1888-10-25 på Dalby. Mogenhetsexamen i Uppsala 1908. Artist (målare). Död 1943-05-25 i New York i U.S.A. Gift 1921-07-23 i Paris med friherrinnan Tora Maria Teresia Alexandra Axelsdotter Klinckowström i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1934-03-19, född 1899-05-24 i Djursholm, dotter av filosofie doktorn, friherre Axel Alexander Camille Rudolf Emanuel Klinckowström, och Sigrid Maria Tyra Gyldén.

Barn:

 • Ingrid, född 1922-05-27 i Paris

TAB 6

Carl Alexander, (son av Fritz Ludvig, tab 2), född 1848-10-19 Koberg. Kadett vid Karlberg 1865-05-22. Överflyttad till sjökrigsskolan 1868-10-01. Utexaminerad 1870-01-31. Underlöjtnant vid flottan s. å. 11/2. Löjtnant 1875-06-25. Anställd i fransk örlogstjänst 1876–1878. RFrHL 1878-07-23. Avsked 1882-10-13. Kaptens n. h. o. v. s. d. Löjtnant i flottans reserv s. å. 20/11. Direktör för en kattunstabrik i Neunkirchen vid Wien 1886, kapten i nyssnämnda reserv 1892-04-01. RSO 1898-05-14. RÖJKrO 1902-09-00. T. f. konsul i Wien med generalkonsuls n. h. o. v. 1907-01-25. Konsul i Wien s. å. 5/6. KVO2kl 1908-12-05. Avsked 1909-07-16 på grund av återflyttning till Sverige. Död 1916-02-03 på Lilla Strö i Norra Strö socken Kristianstads län. Ägde Fridhem i önnestads socken Kristianstads län. Gift 1878-11-20 i S:t Blaise med sin kusin Ebba Louise Dardel, född 1853-03-30 i S:t Blaise, död 1935-05-13 i S:t Blaise och begraven i Norra Strö socken Krist. (minb nr 3), dotter av överintendenten Louis-Alexandre Dardel och Cécile de Perregaux.

Barn:

 • Marthe Augusta Cécile, född 1879-09-16 i Stockholm. Gift 1906-03-12 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med godsägaren friherre Kjell Edvard Barnekow, född 1870.
 • Carl Otto David (Carlo), född 1880. Konsul. Se Tab. 7.
 • Ebba Sofia, född 1882-02-22 Vigner Gift där 1904-08-06 med kaptenen, friherre Gustaf Peter Möller Funck, född 1882.
 • Brita Alexandra, född 1885-10-20 på Fridhem. Gift 1909-03-09 i Neunkirchen (Kristianstads förs vb) med f. d. underlöjtnanten friherre Arvid Louis Gerard De Geer af Finspång, född 1884

TAB 7

Carl Otto David (Carlo), (son av Carl Alexander, tab 6), född 1880-10-26 Fridhem s socken Kristianstads län. Mogenhetsexamen 1901. Jur. preliminärexamen i Uppsala 1903-12-14. Hovrättsexamen därst. 1907-05-30. Attaché i Wien s. å. 7/8 och i Bryssel 1908-10-07. OffSerbS:tSO s. å. 2. Sekreterare i utrikesdepartementet 1910-12-30. RBKrO s. å. T. f. konsul i Narvik 1913-04-11. JHSO4kl s. å. Vice konsul därst. s. å. 31/12. T. f. legationssekreterare vid beskickningen i Bern 1915-08-17. T. f. legationssekreterare i London 1917-05-19. T. f. generalkonsul i Montreal (Canada) 1918-08-30. RVO 1921-06-06. Konsul i Chicago s. å. 17/6. ÖRKOffHt. BulgCfO 1924. T.f. generalkonsul i Montreal. Generalkonsul i Batavia 1929-12-00. JHSO3kl. Gift 1912-07-08 i Östhammars kyrka (Johannes förs, Sthlm, vb) med Elsa Carin Maria Åhman, född 1883-07-17 i Edsbergs socken Örebro län, dotter av regementsläkaren, med. licentiat Isidor Anton Ferdinand Åhman och Agnes Christina Maria Broström.

Barn:

 • Alexandra Ebba Augusta Madelaine ', född 1913-07-08 i Narvik (Solna förs, fb). Gift 1940-09-29 i Djursholms kapell med löjtnanten vid Svea Livgards Jan C:son von Horn, född 1907-11-12. Överste.
 • Ebba Helene Carola , född 1917-08-21 i London.

TAB 8

Georges Albert, (son av Fritz Ludvig, tab 2), född 1850-04-24 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-04-01. Utexaminerad 1873-05-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 12/6. Löjtnant 1876-06-02. RFrHL 1881-11-18. RPdaCO 1888-01-01. Kapten 1891-10-05. Regementskvartermästare 1894-10-04. RSO 1895-11-30. SiamKrO4kl 1897-08-12. Major i armén 1900-06-15. Avsked från kaptensbeställningen s. d. Avsked ur krigstjänsten 1903. Kammarherre 1908-11-11. Har ägt husen nr 17 Norra Blasieholmshamnen 1886–1916 och nr 5 Sturegatan i Stockholm 1890–1904. Äger villa Thalassa vid Hälsingborg. Död 1933-03-03 i Hälsingborg (Maria db nr 55). Gift 1:o 1879-07-02 i Solna kyrka med Ebba Aurore Lucie Palin, född 1860-11-28 i Stockholm, död 1904-10-06 i Sanna, dotter av kaptenen Robert Palin, och friherrinnan Aurora Magnina Charlotta Koskull. Gift 2:o i Göteborg, Kristine 1910-06-10 med Isabel Hilda Louise Vilhelmina Keiller, född 1870-05-24 i Göteborg, Kristine förs, död 1934-06-24 i Hälsingborg (Maria förs) (minb nr 4), dotter av direktören James Keiller och Hilda Falck.

Barn:

 • 1. Georges Ludvig Robert, född 1880. Artist. Se Tab. 9.
 • 1. Gustaf Fredrik Nils, född 1882. Envoyé. Se Tab. 10.
 • 1. Marie Lucie Aurore, född 1894-02-23. Gift 1914-09-04 i Hälsingborg med förste legationssekreteraren Carl Lennartsson Reuterskiöld, född 1890, död 1934.

TAB 9

Georges Ludvig Robert, (son av Georges Albert, tab 8), född 1880-02-28 i Stockholm. Studier i München 1900–1904 och 1912–1913 samt i Paris 1905–1907. Artist. Arkitekt. Gift 1910-02-24 i S:t Hiliers, Jersey, England med Ragnhild Carolina Cervin, född 1885-12-27 i Holmedals socken, Värmlands län, dotter av kronofogden i Fryksdals fögderi August Cervin och Emma Brattén.

Barn:

 • Georges Erik, född 1911-08-22 i Uppsala.
 • Lucie Augusta , född 1917-01-28 i Göteborg
 • Georges Otto, född 1919-09-04 i Stockholm.

TAB 10

Gustaf Fredrik Nils, (son av Georges Albert, tab 8), född 1882-05-08 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1901-05-20. Jur. preliminärexamen 1902-05-27 och hovrättsexamen 1904-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 20/12 och vid Stockholms rådstuvurätt 1905-01-13. Extra ordinarie tjänsteman i kommerskollegium s. å. 25/1. Attaché i utrikesdepartementet s. å. 23/6 i London s. å. 2/8, i Wien 1906-07-25, i Petersburg s. å. 22/9. T. f. 2. sekreterare i utrikesdepartementet 1907-01-25. RPdaCO s. å. 11/4. 2. Sekreterare därst. s. å. 5/6. RPrKrO3kl 1908-08-03. RRS:tAO3kl s. å. 8/8. Tjänstg. kammarjunkare 1909-04-05. RRS:tStO2kl s. å. 21/7. 1. Sekreterare i utrikesdepartementet 1910-12-30. OffItS:tMLO 1913-11-30. Legationssekreterare i Kristiania s. å. 31/12. RNS:tOO 1914-12-18. Kammarherre 1915-12-31. T. f. legationssekreterare i London 1916. KNS:tOO2kl s. å. 22/9. Legationssekreterare i Petrograd s. å. 15/12. Legationsråds n. h. o. v. s. d. RNO 1917-06-06. T. f. extra avdelningschef i utrikesdepartementet s. å. 18/9. T. f. chef för utrikesdepartementets rättsavdelning s. å. 27/11. Biträdande kabinettssekreterare s. å. 31/12. 1. Legationssekreterare vid beskickningen i London 1918-07-22. RPrKrO2kl s. å. 27/9. T. f. chargé d'affaires och extra 1. legationssekreterare vid beskickningen i Haag 1919-11-21–1921-03-02. Ministre plénipotentiaire 1919-11-21. KFin1VRO 1kl s. å. 26/6. Envoyé extra ordinaire o. ministre plénipotentiaire i Bryssel 1921-01-14. StOffNedONO s. å. 9/2. StkBulgCfO s. å. 28/8. Envoyé även i Luxembourg 1922-10-27. StkBKrO 1923-03-05. KNO1kl s. å. 6/6. Stk Belg Leop. OKmstNO 1931-11-17. T. f. chef för Utrikesdepartementets personalavdelning 1940-09-20. Envoyé i Köpenhamn 1941-10-25. Gift 1910-10-17 i Jakobskyrka i Stockholm med Eva Ebba Sofia Lindman född 1890-06-02 i Stockholm. Dotter av konteramiralen Salomon Arvid Achates Lindman och Annie Lovisa Almström.

Barn:

 • Ulf Gustaf Arvid Georges, född 1912-12-22 i Stockholm
 • Gunilla Lucie Annie Ebba, född 1915-10-17 i Kristiania
 • Bengt Gustaf Jean-Jacques, född 1918-10-13 i Stockholm.

TAB 11

Hans Ludvig, (son av Fritz Ludvig, tab 2), född 1857-11-14 i Stockholm. Volontär vid Västgöta regemente 1875-04-12. Mogenhetsexamen 1877-05-17. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1878-10-18. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1878-11-15. Löjtnant därst. 1883-04-13. Kapten 1896-05-01. RBayMfO 1897-10-05. RSO 1899-12-01. Major 1903-07-10. Överstelöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1906-06-08. Överste i armén och t. f. chef för livregementets grenadjärer 1910-10-28. Överste och sekundchef för samma regemente 1911-10-19. KSO2kl 1914-09-30. Chef för 8. infanteribrigaden 1917-01-01. KSO1kl s. å. 6/6. Avsked s. å. 16/11. Biogr. i Väd? Död 1932-03-18 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db nr 63). Gift 1899-07-17 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med friherrinnan Eva Charlotta Leijonhufvud, född 1873-08-13 i Stockholm, dotter av trafikdirektören, friherre Broder Abraham Leijonhufvud, och Sofia Charlotta Braunerhielm.

Barn:

 • Carl Ludvig Abraham, född 1900-12-19 i Stockholm, liksom syskonen. Studentexamen i Örebro 1921-05-24. Genomgick utbildning vid kavalleriets studentskvadron i Eksjö 1921–1922. Korpral i skånska dragonregementet 1922-06-08. Furir i regementet s. å. 2/9. Elev vid krigsskolan s. å. Död 1923-06-29 på Karlberg (Olaus Petri förs, Örebro, db).
 • Marianne Charlotte, född 1902-12-05 i Svea Livg. förs. Gift 1926-06-24 i Nikolaikyrkan i Örebro (Olaus Petri förs, Örebro, vb) med löjtnanten vid flottan Erik Vilhelm Rundquist, direkör, född 1901-07-13 i Stockholm, från vilken hon blev skild.
 • Hans Alexander, född 1904-07-12.

TAB 12

Louis-Alexandre, (son av Georges-Alexandre, tab 1), född 1821-09-03 i Neuchâtel. KVO1kl 1876-01-21. Överintendent s. å. 1/12. Död 1901-11-12 i S:t Blaise i Schweiz. Ägde den gamla familjeegendomen Vigner vid S:t Blaise i kantonen Neuchâtel och Mayen i kantonen Wallis, allt i Schweiz. Gift 1850-09-21 med Cécile de Perregaux, född 1828-03-23 i Neuchâtel, död 1909, dotter av baron Armand-Frédéric de Perregaux och Adolfine-Julie-Françoise de Pury.

Barn:

 • Sofie-Hélène, född 1851-07-31 i S:t Blaise, död 1917-03-13 i Colombier i Neuchâtel. Gift i S:t Blaise 1876 med bankiren Jules Berthoud, född 1850-06-29 i Paris.
 • Ebba-Louise, född 1853-03-30 i S:t Blaise, död 1935-05-13 i S:t Blaise (Neuchátel), begraven i Norra Strö f., Krist.. Gift där 1878-11-10 med sin kusin kaptenen Carl Alexander Dardel född 1848-10-19 Koberg, död 1916-02-03.
 • Sofie-Adèle, född 1855-04-28 i S:t Blaise, död där 1859.
 • James-Adolphe, född 1859. Generalkonsul. Död 1925. Se Tab. 13.
 • Otto-Auguste, född 1864. Journalist. Död 1927. Se Tab. 16

TAB 13

James Adolphe , (son av Louis-Alexandre, tab 12), född 1859-02-13 på Vigner. Licencié-es-lettres i Neuchâtel. Student i Uppsala 1879–1881. Bankir i Neuchâtel 1881. Konsul i Neuchâtel med generalkonsuls titel 1912-03-15. RNO 1922. Avsked 1924-04-25. Död 1925-11-24 i S:t Blaise, Neuchâtel. Ägde den gamla familjeegendomen Vigner. Gift 1884-08-14 i S:t Blaise med Agathe Uranie Amélie de Marval född 1863-04-27 i Stuttgart, död 1936, dotter av majoren Fritz de Marval och Agathe-Amélie von Seybold.

Barn:

 • Marianne Loiuse , född 1888-07-09 i Neuchâtel. Gift 1912-04-30 med kaptenen i schweiziska armén bankiren i Neuchâtel Erik Ferdinand Du Pasquier, född 1883-08-22.
 • Cécile Agathe Louise (Lise), född 1889-11-12 i Neuchâtel. Gift 1910-10-27 med löjtnanten i schweiziska armén lantbrukaren Paul Henri Carbonnier, född 1885-05-11.
 • Pierre Malte Frédéric , född 1891. Löjtnant. Se Tab. 15

TAB 14

James Alexandre David, (son av James-Adolphe, tab 13), född 1885-11-08 i Neuchâtel. Kapten i schweiziska armén. Bankir. Svensk konsul i Neuchâtel 1912-03-15 och s.d. tillagd generalkonsuls n.h.o.v. Direktör i S:té finacière pour valeurs scandinaves en Suisse. Äg. Vaumarcus i Schweiz. Död 1935-07-30 i Genève. Gift 1912-03-14 i Stockholm, Gustaf Vasa förs, ]] med Elsa Hagborg, född 1888-04-10, dotter av konstnären Vilhelm Nikolaus August Hagborg och Gerda Göthberg.

Barn:

 • Simone Charlotte Gerda, född 1913-10-31 i Neuchâtel, Schweiz.
 • Marianne Christina Dagmar (Nane), född 1917-10-16 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Jean Alexandre Auguste, född 1919-05-07 i Stockholm.

TAB 15

Pierre Malte Frédéric, (son av James Adolphe, tab 13), född 1891-12-28 i Neuchâtel. Löjtnant i schweiziska armén. Gift 1916-10-02 med Jeanne (Nanette) Prince, född 1890-11-16.

Barn:

 • Gilbert, född 1917-09-05.
 • Denise Janet, född 1918-11-08.

TAB 16

Otto Auguste , (son av Louis-Alexandre, tab 12), född 1864-03-06 på Vigner. Student i Neuchâtel och i Berlin. Journalist i Paris samt sedan 1893 huvudredaktör för tidningen »La Suisse libérale». Ledamot av le Conseil National Suisse. Gift 1:o 1892-05-31 i Stockholm med friherrinnan Maria Emilia Uggla, född 1869-01-19, död 1893-12-19 i Neuchâtel, dotter av överinspektören, friherre Evald Julius Ebbe Uggla, och Emilia Fredrika Elisabet Aminoff. Gift 2:o 1895-07-01 i Stockholm med Anna Maria Louise Burén, född 1866-06-10 Ekeberga, dotter av bruksägaren Carl Gustaf Burén och Sigrid Sofia Axelina Burén.

Barn:

 • 1. Marie Emilie Cécile ', född 1893-04-08 i Paris. Gift 1920-05-15 i S:t Blaise, Neuchâtel med med. doktor Ernest Gueissaz,
 • 2. Georges Alexandre Otto, född 1896-06-02 i Neuchâtel. Löjtnant i schweiziska armén. Gift 1923-04-07 med Marie Caroline Perret. Se Tab. 16A.
 • 2. Elsa Marthe, född 1897-09-29 i S:t Blaise. Gift 1926-07-01 i S:t Blaire med friherre Fabian Jakob Casimir Wrede af Elimä, född 1901.
 • 2. Louis Axel Otto, född 1899-07-27. Civilingenjör. Se Tab. 16B.
 • 2. Thyra Marie Louise, född 1902-01-17 i S:t Blaise. Gift 1932-06-18 med Roger Robert Vust, född 1899-09-17.

TAB 16A

Georges Alexandre Otto, (son av Otto Auguste, tab 16), född 1896-06-02 i Neuohâtel. Löjtnant i schweiziska armén. Cand. jur. Advokat. V.direktör i Schweizerische Rückversicherungs Gesellschaft. Kapten i schweiziska armén. Gift 1:o 1923-04-07 med Marie Karoline Perret från vilken han blev skild, född 1891-08-16. Gift 2:o med Natalie Marie Boissier, född 1905-12-19.

Barn:

 • 1. Robert Louis, född 1924-11-15.
 • 1. Blaise Otto, född 1929-10-20.

TAB 16C

Lucien Sven Otto, (son av Otto Auguste, tab 16), född 1904-02-25. Journalist. Gift 1931-12-26 med Isabelle d'Yvernois född 1905-01-01. Journalist

Barn:

 • Simon Lucien Sven
 • Thyra Marie Isabelle
 • Jean Nils Lucien


TAB 16D

Etienne Knut Otto, (son av Otto Auguste, tab 16), född 1905-12-30. Jur. kandidat. Direktör i Bureau de tarification des risques aggraves SRL. Löjtnant i schweiziska armén. Gift 1943-06-05 med Valérie Lucile Yvonne Barbey, född 1909-08-12,

Barn:

 • Francois Sten
 • Caroline Elsa

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: