:

Gripenstedt nr 402

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Gripenstedt nr 1226 och 402

Adlad 1091-04-02, introd. 1693. Adlad och adopt. 1717-01-16. En gren friherrlig 1860-05-04 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

Den Bergerska ättegrenen har samma ursprung som adliga ätten Gripenborg, och den Radheska ättegrenen som adliga ätten Palmencrona.


Gripenstedt%20F40200.png

TAB 1

Hieronymus Bernegau. (översiktstab. 1). 'Härstammade från en väl bekant släkt i Kurland, som beklätt hederliga tjänster samt var son av en borgmästare i Reval. Flyttade för krigsoroligheters skull från nämnda stad till Sverige'.

Barn:

 • Göran Bernegau. Borgare och guldsmed i Norrköping. Död 1679-12-00 och begraven 1680-01-03. Gift 1:o med Ingegärd, begraven 1662-12-20 i Norrköping. Gift 2:o 1663-06-10 i nämnda stad med Anna Birgersdotter, dotter av borgaren i Norrköping Birger Ericsson. [1]

Barn:

 • 1. Hieronymus Berger, adlad Gripenstedt, född 1649, död 1713. Se Tab. 2.
 • 1. Johan Berger, adlad Gripenborg, född 1653, död 1737. Se adliga ätten Gripenborg.

TAB 2

Hieronymus Berger, adlad Gripenstedt, (son av Göran Bernegau, Tab. 1), född 1649-12-23 i Norrköping. Kassör och byggningsskrivare vid k. slottet och nya stallbyggnaden i Stockholm. Bokhållare i stora sjötullskontoret. Inspektor vid skeppsbron i nämnda stad. Inspektor över stora sjötullen i Göteborg 1681-04-14 samt sedermera även över de övriga sjötullarna i Bohuslän. Adlad 1691-04-02 (introd. 1693 under nr 1220). Överinspektör. Död 1713-10-11 i Göteborg barnlös och begraven i Kristine kyrka därst., samt slöt själv sin ätt, men på hans adl. namn och nummer blevo hans styvbarn adlade och introd. 'Han var en skicklig finansman, ty under de tio år, som han förestod de göteborgska sjötullarna, formerade han, ehuru handeln då var ringare än förut, inkomsterna till över en tunna guld.' Gift 1:o 1692 med Anna Wernie, adlad Wernie, nr 874, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med råd- och handelsmannen i Göteborg Jakob von Ackern, född 1627, död 1691-07-07), född 1653 i Vallda socken Hallands län, död 1708-12-28 Särö och begraven 1709-01-14 i Vallda socken, dotter av inspektören Mikael Wernie. Gift 2:o 1710-09-20 med Catarina Tham i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1695 med handlanden Jakob Radhe, född 1664, död 1706, se Tab. 5. Gift 3:o 1722 med justitiekanslern Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman, född 1665, död 1733), född 1675-09-14, död 1746 Gräfsnäs, dotter av rådmannen i Göteborg Vollrat Sebastian Tham (stamfader för adl. ätten Tham) och Gertrud Helgers.


TAB 3

Bryngel Radhe. Köpman och källarmästare i Göteborg. Död 1679-11-05. Gift 1656-01-17 i Göteborg med Maria Hantons, död 1680-06-11.

Barn:

 • Jonas Radhe, född 1659. Köpman och källarmästare. Död 1706. Se Tab. 4.
 • Jakob Radhe, född 1664. Handelsman. Död 1706. Se Tab. 5

TAB 4

Jonas Radhe, (son av Bryngel Radlic, Tab. 3), född 1659-03-05. Köpman och källarmästare i Göteborg. Död 1706-09-12. Gift 1682 med Ingrid Berling i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kommendören Lars Båtman, adlad Palmencrona, född 1670, död 1724).

Barn:

 • Johanna Catharina Radhe, adlad Palmencrona, född 1685, död 1751. Se adliga ätten Palmencrona, Tab. 2.
 • Bryngel Radhe, adlad Palmencrona, född 1689, död 1725. Se adliga ätten Palmencrona, Tab. 3.
 • Maria Elisabet Radhe, adlad Palmencrona, född 1691, död 1772. Se adliga ätten Palmencrona, Tab. 4.
 • Henrik Radhe, adlad Palmencrona, född 1695, död 1725. Se adliga ätten Palmencrona, Tab. 5.
 • Johanna Beata Radhe, adlad Palmencrona, född 1700, död 1763. Se adliga ätten Palmencrona, Tab. 6.
 • Eva Christiana Radhe, adlad Palmencrona, född 1701, död 1790. Se adliga ätten Palmencrona, Tab. 7.

TAB 5

Jakob Radhe, (son av Bryngel Radhe, Tab. 3), född 1664. Handelsman i Göteborg. Död 1706 och begraven s. å. 4/2 i nämnda stad. Gift 1695-11-05 med Catharina Tham. Se vidare om henne Tab. 2. Deras år 1717 levande barn blevo s. å. 6/1 adlade och intagna på deras avl. styvfader överinspektören, Hieronymus Gripenstedts adl. namn och nummer, nr 1226.

Barn:

 • Maria Christina Radlic, adlad och adopt. Gripenstedt, född 1697-05-19, död 1736-04-03 i Kristine församl. i Göteborg. Gift 1714-11-10 i nämnda församl. med amiralitetskammarrådet Börje Swart (stamfader för adl. ätten Nordenstam), född 1681, död 1745.
 • Gertrud Elisabet Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, född 1698-11-17, död 1742-12-00. Gift 1:o 1718-02-21 i Kristine församl. i Göteborg med superintendenten filosofie mag. Carl Sternell, född 1670, död 1719, broder till superintendenten doktor Nikolaus Sternell, vars barn blevo adlade Cedermarck. Gift 2:o 1720-08-09 i Kristina församl. i Göteborg med riksrådet Gabriel von Seth, friherre och greve von Seth, i hans 1:a gifte, född 1690, död 1771.
 • Catharina Elisabet Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, född 1700-02-03 i Göteborg, död 1755-06-25 i Stockholm. Gift 1721-01-00 i Kristine församl. i Göteborg med hovrättsrådet Lars Eneroth, adlad Ehrenstam, född 1681, död 1744.
 • Eleonora Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, döpt 1704-04-02 i Göteborg, död 1760-12-04 i Stockholm. Gift 1721-12-28 med kanslirådet Johan Christian von Bahr, född 1682, död 1745.
 • Jakob Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, född 1705, död 1782. Se Tab. 6.
 • Johan Radhe, adlad och adopt, Gripenstedt, född 1706, död 1762. Se Tab. 10.
 • Henrik Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, född tvilling i Göteborg, döpt 1706-08-31. Adlad 1717-01-06 jämte sina då levande syskon och adopt. på sin 1713 avl. styvfader överinspektören Hieronymus Gripenslcdls adl. namn och nummer, nr 1226. Student i Uppsala2 1720-10-08. Kammarskrivare i kammarkollegium. Död ogift 1731 i Stockholm och slöt således själv sin ättegren.

TAB 6

Jakob Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, (son av Jakob Radhe, Tab 5), till Lejondal i Bro socken Uppsala län. Döpt 1705-07-12 i Göteborg. Adlad 1717-01-06 jämte sina dä levande syskon och adopt. på sin 1713 avl. styvfader överinspektören Hieronymus Gripenstedts adl. namn och nummer, nr 1226. Student i Uppsala 1720-03-08. Hovjunkare10 1732-12-30. Död 1782-11-19 på Lejondal. Han var en mycket känd pietist.11 'Han var i sitt leverne stilla och ostratflig, men ville icke låta döpa sina barn förrän de själva sådant åstundade, ej heller emottaga nattvarden av andra än rättskaffens präster o. s. v. Förutnämnda pietistiska satser gjorde dock att hans senare styvfader, justitiekansleren frih. Fehman och dennes fru i deras testamente i så måtto gingo honom förbi, att de stiftade Gräfsnäs till fideikommiss för hans yngre broder Johan.' Gift 1736-05-13 med friherrinnan Ulrika Funck, född 1717-06-15, död 1806-04-25 Värnberg, dotter av presidenten Gustaf Funck, friherre Funck, och Christina Cronström.

Barn:

 • Gustaf, född 1737-08-02. Volontär vid dalregementet 1763. Förare därst. 1764. Fänrik 1765-02-28. Avsked 1775-02-16. Död ogift 1778-03-30 på Lejondal.
 • Catharina, född 1738-09-20, död ogift 1804-03-02 i Stockholm.
 • Christina, född 1730-10-20, död ogift 1803-12-02 i Stockholm.
 • Johan, född 1741. Direktör. Död 1823. Se Tab. 7
 • Jakob, född 1742-11-05. Hov- och jaktjunkare 1773-03-06. Hovjägmästare 1795-02-12. Död ogift 1823-12-00 på Värnberg.
 • Emanuel, född 1743-12-16. Levde utan titel och tjänst. Död ogift 1775-08-19 på Lejondal.
 • Adam, född 1745-02-07. Levde också utan titel och tjänst. Omkom vådligen 1768-07-01.
 • Ulrika, född 1746-04-23, död ogift 1788-07-03 i Stockholm.
 • Elisabet, född 1747-06-09 på Lejondal, död 1809-03-25 i Stockholm. Gift 1785-10-31 på Lejondal med sin fasters mans brorson, kammarrådet Johan von Seth, i hans 3:e gifte, född 1715, död 1790.
 • Henrik, född 1748-08-26. Levde utan titel och tjänst. Död ogift 1776-02-04 på Lejondal.
 • Johanna, född 1749-09-29, död 1829 i Åsbo socken Östergötlands län. Gift 1:o med inspektören Isak Österberg, född 1751, död 1784-06-22 på Kräksten i Vinnerstads socken Östergötlands län. Gift 2:o med N. N. (hon var ej upptagen i bouppt. efter modern).
 • Tomas, född 1750-12-07, död 1759-03-14.
 • Beata, född 1752-04-27, död ogift 1790-04-04 på Lejondal.
 • Alexander, född 1754-02-03. Levde utan titel och tjänst. Död ogift 1780-11-22 på Lejondal.
 • Jakobina, född 1755-10-05, död 1847-12-19 i Lampelä socken i Finland. Gift 1786-06-29 i Stockholm med kaptenen vid Åbo läns regemente, majoren Jonas Fredrik Palander, född 1751, död 1825 i Åbo3.
 • Gabriel, född 1757-03-09. Levde utan titel och tjänst. Död 1777-06-12 på Lejondal.
 • Fredrika, född 1758-11-15, död 1838-12-17 på Lindhagaberg i Uppland. Gift 1803-06-16 i Stockholm med kyrkoherden i Bro och Lossa församl:s pastorat av ärkestiftet, kontraktsprosten Johan Erik Arenius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1766 med Anna Regina Helleday, född 1735, dotter av rådmannen i Stockholm Henrik Johan Helleday och Regina Dorotea Emséen)4, född 1729-01-03, död 1813-07-27 [Hm].

TAB 7

Johan, (son av Jakob Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, Tab. 6), född 1741-02-25. Bruksförvaltare. Kallades direktör. Död 1823-03-31. Gift 1:o 1769-09-02 med Christina Persdotter (Lyhebeck), född 1744, död 1790-12-11 Mariedal. Gift 2:o 1793 med Maria Carlsdotter Rothkopf.

Barn:

 • 1. Ulrika, född 1767-10-15, död 1828 Varnberg. Gift där 1807-09-17 med löjtnanten Lars Fredrik Gyllenram, i hans 3:e gifte, född 1745, död 1819.
 • 1. Jakob, född 1769-09-17 i Ervalla socken Örebro län. Fältväbel vid Västmanlands regemente 1792-11-08. Sekundadjutant vid dalregementet 1799-06-03. Avsked från regementet 1802-09-22 och ur armén 1803-03-30. Död ogift 1839-03-28.
 • 1. Gustaf, född 1771-09-06. Bokhållare. Död ogift 1800-08-04.
 • 1. Christina, född 1773-09-29, död ogift 1826-10-29.
 • 1. Johan, född 1775-08-03. Arrenderade Brandstads militärboställe i Odensvi socken Västmanlands län. Död ogift 1823-03-31 på nämnda boställe.
 • 1. Elisabet, född 1777-04-07, död 1837-01-03. Gift 1796-09-20 Lejondal med sin syssling, kanslisten, friherre Carl Vilhelm von Knorring, född 1769, död 1833.
 • 1. Louisa, född 1779-02-18 Molkom
 • 1. Henrik, född 1780-07-14 på Molkom. Kadett vid Karlberg 1793-05-28. Utexamen5 1797-03-17. Fänrik vid Upplands regemente 1797-12-06. Löjtnant därst. 1810-04-10. Avsked 1812-03-03. Död ogift 1824-12-30 i Uppsala.
 • 1. Beata, född 1783. Stiftsjungfru. Död 1834-11-12 på Ingelstorp. Gift 1813-06-20 på Varnberg med ryttmästaren Jonas Gustaf Gammal Adlerstråhle, A, född 1785, död 1856.
 • 1. Fredrika, född 1784-12-31, död ogift 1835-01-27 i Stockholm.
 • 2. Antoinetta Maria, född 1794-01-19, död 1870-05-16 i Medåkers socken Västmanlands län. Gift 1849 med prosten och kyrkoherden i Medåkers pastorat av Västerås stift Johan Gustaf Ringström, född 1804-07-09 i Skinnskattebergs socken Västmanlands län, död 1877-06-05 i Botkyrka socken Stockholms län.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1795. Lantbrukare. Död 1849. Se Tab. 8.
 • 2. Adolf Ulrik, född 1796-08-24. Lantbrukare. Arrenderade Aspenäs i Östervåla socken Västmanlands län. Död där 1878-11-25. Gift 1:o 1839-09-24 på Dåvö i Munktorps socken Västmanlands län med Maria Catharina Forsell, född 1795-06-10 i Vänersborg, död 1856. Gift 2:o 1858-04-29 på Röfors bruk i Medåkers socken med Erika Carolina Bergström, född 1819-01-21, död 1898-01-10 i Uppsala.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1798-07-29, på Jönsarbo bruk i Heds socken Västmanlands län. Stiftsjungfru. Död 1870-02-26 Rysta. Gift med fanjunkaren Per Lennartson.
 • 2. Fredrik August, född 1799, död 1800-08-26.
 • 2. Fredrik Otto, född 1803. Inspektor. Död 1856. Se Tab. 9

TAB 8

Carl Vilhelm, (son av Johan, Tab. 7), född 1795-01-23. Lantbrukare. Död 1849-09-13 i Munktorps prästgård Västmanlands län. Gift 1839-09-26 på Avhulta i Munktorps socken med Vilhelmina Emilia Hilda Iverus, född 1818-04-10 på Avhulta, död 1901-10-09, dotter av fogden vid Uppsala universitet Johan Fredrik Iverus och Lovisa Agata Nohrborg.

Barn:

 • Anna Maria Lovisa, född 1840-10-19 Gränby Gift 1874-08-12 på Avhulta med kyrkoherden i Bro pastorat av Västerås stift Per Staflin, född 1826-02-02 på hemmanet Staf i Munktorps socken, död 1893-08-29 i Bro prästgård Västmanlands län.
 • Carolina Amalia Johanna, född 1843-11-08 på Gränby, död 1923-08-31 i Köping, Munktorps förs., Västmanlands län,. Gift 1874-10-18 på Avhulta med lektorn vid högre allm. läroverket i Umeå, länskemisten i Västerbottens län, RNO, filosofie doktorn Carl Niklas Pahl, född 1843-08-26 Bolunda, död 1906-05-04 i Umeå.

TAB 9

Fredrik Otto, (son av Johan, Tab. 7), född 1803-09-16 på Jönsarbo bruk i Heds socken Västmanlands län. Inspektor. Död 1856-03-15 Herrevad. Gift 1839-09-26 i Köping med Sofia Vilhelmina Malmgren, född 1818-06-16 i nämnda stad, död 1857-05-18 Aspnäs

Barn:

 • Maria Catharina, född 1840-08-11, död ogift 1871-10-27 i Östervåla socken.
 • Johanna Albertina (Nanna), född 1842-01-02 Fantetorp, liksom syskonen, död 1900-11-04 i Stockholm. Gift 1874-05-19 i Östervåla socken med kontraktsprosten, kyrkoherden i Östervåla pastorat av Uppsala stift, LVO, Carl Mauritz Ortman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1857 med Oktavia Birgitta Jägerström, död 1858, dotter av bataljonsläkaren, assessorn. Carl Magnus Jägerström och Anna Jakobina Branting), född 1819-09-25 i Forsa socken (Gävl.), död 1886-10-01 i Östervåla prästgård.
 • Josefina Augusta, född 1844-10-23, död 1860-02-23 i Fellingsbro socken Örebro län.
 • Ivar Alexander, född 1816-11-19. Student i Uppsala, sedan bruksinspektör. Död 1877-08-08 i Östervåla prästgård.

TAB 10

Johan Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, (son av Jakob Radhe, Tab. 5), till Gräfsnäs i Erska socken och Påtorp i Fristads socken (bada i Älvsb.). Född tvilling i Göteborg, döpt 1706-08-31. Adlad 1717-01-06 jämte sina då levande syskon och adopt. på sin 1713 avl. styvfader överinspektören Hieronymus Gripenstedts adl. namn och nummer, nr 1226. Student i Lund 17206, i Uppsala2 1721-01-22 och i Åbo 1724–17257. Volontär vid amiralitetet i Stockholm. Meddstyrman vid amiralitetet i Göteborg. Löjtnant 1735. Kaptens avsked 1738-02-06. Kommendörs titel 1754-12-30. RSO 1755-01-13. Död 1762-06-26. Han fick 1746 genom testamente av sin andre styvfader, justitiekanslern, friherre Fehman, och sin moder Gräfsnäs till fideikommiss. Gift 1:o 1735-03-18 i Västerås med Maria Elisabet Barchia, född 1713, död i barnsäng 1738-01-25, dotter av biskopen i Västerås, doktor Nikolaus Lauréntii Barchius och hans 1:a fru Maria Steuchia, adlad Steuch, samt brorsons dotter till riksrådet Samuel Barck, adlad, friherre och greve Barck. Gift 2:o 1742-10-03 i Borås med Inga Catharina Wigart i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737 i Borås med häradshövdingen Johannes Beckman, död 1738-02-03 i Halmstad. Gift 3:o 1764 i Borås med kammarrådet Johan von Seth, i hans 2:a gifte, född 1715, död 1790), född 1714 i Borås, död 1784-12-05, dotter av tullförvaltaren och överdirektören Petter Wigart och Barbara Agrell [Sgn].

Barn:

 • 1. Johan, född 1735. Hovjunkare. Död 1791. Se Tab. 11
 • 1. Catharina Eufrosyne, född 1738, död s. å.

TAB 11

Johan, (son av Johan Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, Tab. 10), till Gräfsnäs. Född 1735-12-05. Hovjunkare10 1761-12-16. Död 1791-11-17 på Gräfsnäs. Gift 1764-07-24 med friherrinnan Helena Sofia Ollonberg, född 1742-07-10, död 1813-10-06 i Alingsås, dotter av lagmannen, friherre Ture Ollonberg, och Christina Maria Silfverskiöld.

Barn:

 • Johan Teodor, född 1765. Överste. Död 1821. Se Tab. 12
 • Gustaf, född 1766-10-19 och buren till dopet av d. v. kronprinsessan. Död 1770-04-16 på Gräfsnäs.
 • Carl, född 1768-04-30, död s. å. 18/8.
 • Christina Maria, född 1770-05-09, död 1829-08-01. Gift 1786-10-03 på Gräfsnäs med sin faders sysslings son, majoren Vollrat Tham, född 1761, död 1844.
 • Helena Sofia, född 1772-03-17, död 1847-10-09 Skålltorp. Gift 1796-10-03 i Alingsås med hovmarskalken Christer Göran Zelow, född 1761, död 1827.

TAB 12

Johan Teodor, (son av Johan, Tab. 11), till Gräfsnäs. Född 1765-06-11 på Gräfsnäs. Arklimästare vid amiralitetet 1779. Fänrik vid Västgötadals regemente 1782-04-06. Löjtnant därst. 1789-11-21. RSO 1790-08-24. Stabsadjutant hos konungen och kapten i armén 1792-11-28. Kapten vid regementet s. å. 18/12. Avsked 1794-11-26 såsom major i armén och överadjutant. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armen 1799-04-18. Avsked från överadjutantsbeställningen8 1807-04-16. Avsked ur krigstjänsten med överstes karaktär s. å. 9/11. Död 1821-11-23 i Jönköping. Han förlorade under ryska kriget genom en styckekula den ena armen. Gift 1794-09-07 med grevinnan Carolina Posse, född 1776-12-08 Munstorp, död 1843-11-22 i Alingsås, dotter av generalmajoren greve Fredrik Posse, och Carolina Stedt.

Barn:

 • Carolina, född 1795-08-03, död 1820-07-25 i Halmstad. Gift 1817-11-09 med bruksägaren, baron Henry de Révérony Saint-Cyr i hans 1:a gifte (gift 2:o 1824-12-24 i Alingsås med grevinnan Hedvig Sofia Lewenhaupt, född 1801-07-29 i nämnda stad, död 1883-12-07 i Landskrona, dotter av generalmajoren, greve Charles Emil Lewenhaupt, och friherrinnan Christina Maria Alströmer), född 1792-08-04, död 1857-08-23 Dingelvik

TAB 13

Jakob, (son av Johan, Tab. 11), född 1774-06-10. Antagen till krigstjänst 1783-01-01. Fänrik vid Bohusläns regemente s. å. 5/3. Fänrik vid arméns flotta 1783-09-17. Transp. till fänrik vid Bohusläns regemente 1792-05-11. Löjtnant därst. 1794-04-18. Kapten 1796-06-27. Majors avsked 1799-06-09. Kapten vid Älvsborgs regemente. Avsked därifrån 1804-12-20. Död 1838-05-31 Jordtorp. Gift 1:o 1810-09-28 med Helena Christina Weinschenck, född 1778-10-12 (18/12) i staden Leuchtenburg, död 1826-07-23 i Alingsås, dotter av med. doktorn August Weinschenck. Gift 2:o 1827-09-03 i Vänersborg med Christina Barbara Lidström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1812 med kyrkoherden i Mellby pastorat av Skara stift Anders Efraim Hvalström, född 1770-03-08 i Mellby prästgård, död där 1817-08-16)9, född 1781-05-05, död 1848-06-23 Bällsta, dotter av löjtnanten Hans Lechard Lidström och hans 1:a fru Inga Catharina Luth.

Barn:

 • 1. Carl Teodor, född 1811-06-19 i Kiel i Slesvig. Kadett vid Karlberg 1827-01-30. Avgången 1829-03-31. Sergeant vid Bohusläns regemente s. å. 19/2. Fänrik därst. 1834-04-19. Underlöjtnant 1835. 2. Löjtnant 1842-05-28. L. löjtnant 1844-10-31. Kapten 1853-08-11. RSO 1862-01-28. Major i armén 1869-07-30. Avsked ur krigstjänsten 1872-05-01. Död 1887-07-20 Kleva. Gift 1842-08-16 Ledum med Justina Helena Hellberg, född 1817-07-21 i Strömstad, död där 1900-04-22, dotter av handlanden och rådmannen Bengt Johan Hellberg och Regina Borgman.
 • 1. Johan August, född 1813. Statsråd. Död 1874. Se Tab. 14.

TAB 14

Johan August, friherre Gripenstedt, (son av Jakob, Tab. 13), född 1813-08-11 i Holstein nära Lubeck. Student i Uppsala 1827. Kadett vid Karlberg s. å. 13/12. Utexamen 1831-02-18. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 12/3. Löjtnant 1837-03-03. Artilleristabsofficer 1841. Avsked 1846-01-07. Statsrevisor 1847. Statsråd 1848-04-17. RNO 1819-11-26. T. f. chef för finansdepartementet 1851-01-10–21/10. KNO 1853-04-28. Chef för finansdepartementet 1856-05-28. Kmstk NO 1857-12-01. StkNS:tOO 1858-06-08. IILLA s. å. LVA s. å. 13/10. Friherre 1860-05-04 (introd. s. å. 16/10 under nr 402 bland friherrar). RoKavKMO 1802-01-28. StkFrHL 1865. Avsked från statsrådsämbetet 1866-07-04. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1873. Död 1874-07-13 i Stockholm. Han var en framstående statsman och en av Sveriges förnämsta riksdagstalare. Innehade genom sitt gifte Bysta fideikommiss i Askers socken Örebro län jämte tillhörande Brevens bruk samt underlydande i Örebro, Östergötlands och Södermanlands län och ägde Nynäs i Bälinge socken Södermanlands län. Gift 1842-08-04 på Bysta med Eva Sofia Charlotta Anckarsvärd B, född 1819-01-10 på nämnda fideikommiss, död 1887-12-08 Tidö, dotter av generaladjutanten Johan August Anckarsvärd, greve Anckarsvärd, och friherrinnan Sofia Ulrika Bonde.

Barn:

 • August, friherre vid faderns död 1874, född 1844-05-30 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1858-11-31. Utexamen 1862-04-30. Underlöjtnant vid livregementets husarkår s. å. 13/5. Avsked ur kåren 1869-05-07 och ur krigstjänsten 1875-01-15. Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting s. å. Död ogift 1889-05-09 i Stockholm.
 • Sofia Johanna, född 1849-08-12 på Nynäs, död 1907-02-03 i Stockholm. Ägde efter förste mannens död Tidö till 1890 samt sedan 1891 Målhammar i Björksta socken Västmanlands län. Gift 1:o 1871-07-27 i Stockholm med kammarherren, jur. kandidat Peter Oluf Brönsted Treschow, av dansk adlig ätt, född 1843-01-21 i Laurvig i Norge, död 1881-12-01 på Tidö. Gift 2:o 1893-09-25 i Björksta kyrka med kaptenen greve Ludvig Johan Casimir Lewenhaupt, i hans 2:a gifte, född 1843, död 1894.
 • Johan Teodor, friherre vid äldre broderns död 1889, född 1851. Överstekammarjunkare. Död 1918. Se Tab. 15
 • Carl Gustaf, friherre vid äldre broderns död 1918, född 1853. Vice häradshövding. Se Tab. 16.
 • Gustaf Adolf Mikael, född 1855. Godsägare. Död 1925. Se Tab. 18.

TAB 15

Johan Teodor, (son av Johan August, friherre Gripenstedt, Tab. 14), friherre vid äldre broderns död 1889, född 1851-09-16 på Nynäs. Kadett vid Karlberg 1869-05-18. Utexamen 1871-05-23. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 9/6. Löjtnant 1875-04-02. Avsked från lön 1888-08-17. Ryttmästare i kåren 1890-01-08. Ledamot av riksdagens första kammare 1891-09-22–1918-02-23. BSO 1891-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1892-01-22. RNO 1897-09-18. KVO2kl 1900-07-09. KVO1kl 1904-12-01. Tjänstg. överstekammarjunkare 1912-06-16. KNO1kl 1914-09-30. Död 1918-07-29 i Stockholm (Askers förs., Örebro län, db). Innehade Bysta jämte Brevens bruk samt underlydande i Örebro, Östergötlands och Södermanlands län. Gift 1875-09-16 Tureholm Södermanlands län med Ebba Eva Vilhelmina Ankarcrona, född 1854-09-16 Huskvarna, död 1927-12-21 i Stockholm, dotter av överhovjägmästaren Conrad Viktor Ankarcrona, nr 1905, och grevinnan Ebba Charlotta Bielke. Friherrinnan Gripenstedt, född Ankarcrona, äger Nynäs i Bälinge socken Södermanlands län och hus i Stockholm.

Barn:

 • Johan August, född 1876-09-10 i Stockholm, död där 1883-05-22.

TAB 16

Carl Gustaf, (son av Johan August, friherre Gripenstedt, Tab. 14), friherre vid äldre broderns död 1918, född 1853-06-23 på Nynäs. Mogenhetsexamen 1872. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1873 och jur. kandidat examen 1879-11-08. Förordnad att tjänstgöra i utrikesdepartementet s. å. 4/12. Attaché i Wien 1880-04-17, i Paris s. å. 27/9–1881-09-27. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1881-10-11. Vice häradshövding 1882-12-20. Kanslist hos riksdagens lagutskott 1883. T. f. fiskal och advokatfiskal i nämnda hovrätt 1883–1884. Sekreterare vid riksdagens konstitutionsutskott 1887. Nämndeman i Rönö härad Södermanlands län. RVO 1907-12-01. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1909–1911. KVO2kl 1921-06-06. KVO1kl 1925-06-06. RJohO. Ägde Nynäs i Bälinge socken Södermanlands län 1888–1910 samt Eds bruk och Vinäs i Västra Eds och Ukna snr Kalmar län 1898–1918. Innehar efter äldre broderns död sedan 1919 Bysta jämte Brevens bruk samt underlydande i Örebro, Östergötlands och Södermanlands län. Biogr. i Väd?. Död 1935-05-03 i Stockholm (Oscars förs.) och begraven vid Brevens bruk i Askers förs., Örebro län,. Gift 1890-09-11 Ankarsrum med Syster Ottonie de Maré, född 1868-07-06 på nämnda bruk, dotter av bruksägaren Alfred Bernhard de Maré och Ottonie Henrietta Charlotta Ramsay.

Barn:

 • Ebba, född 1894-06-03 på Nynäs
 • Alfred, född 1895-08-18 på Nynäs. Studentexamen 1913-05-09. Volontär vid Upplands artilleriregemente s. å. 20/5. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik i Upplands artilleriregemente s. å. 31/12 och vid regementet 1916-02-25. Underlöjtnant därst. 1918-01-18. Löjtnant 1919-08-29. Löjtnant vid Bodens artilleriregemente 1827-06-27. Kapten i Bodens art.regemente 1930-11-07 och vid regementet 1931-12-04. På reservstat 1935-12-13. RSO 1936-06-06.

TAB 17

Carl, (son av Carl Gustaf, Tab. 16). Friherre vid faderns död 1935-05-03. Född 1893-02-23 i Stockholm. Studentexamen 1911-05-12. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 9/6. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1916-12-22. Genomgick Artilleri- och ingenjörshögskolan 1915–1916 och Krigshögskolan 1918–1920. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. s. å. aug. 1. Kapten i Svea artilleriregemente s. å. dec. 30. Hovjägmästare 1934-12-31. RVO 1937-06-05. RJohO. Inneh. Bysta fideikommiss med Brevens bruk i Närke jämte underlydande även i Östergötland och Södermanland. Gift 1920-07-21 på Ferna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län med stiftsjungfrun Anna Elisabet Nordenfalk, nr 2063, (T5), född 1896-10-21 Nyborg Uppsala län, dotter av ryttmästare i Livregementets dragoners reserv , friherre Johan Axel Nordenfalk, och Hedvig Reuterskiöld.

Barn:

 • Johan August, född 1922-12-05 i Stockholm.
 • Mary Eva, född 1924-12-23 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Carl, född 1936-02-06 i Stockholm


TAB 18

Gustaf Adolf Mikael, (son av Johan August, friherre Gripenstedt, Tab. 14), född 1855-10-10 i Stockholm. Ägde till 1918-07-00 Oppeby med underlydande i Bälinge, Lästringe och Västerljungs snr Södermanlands län. Död 1925-01-04 i Nyköping,. Gift 1883-05-17 i Göteborg med Maria Amalia Dymling, född 1858-09-30 i Göteborgs domkyrko förs., ]], död 1925-04-13 i Varberg, ]], dotter av grosshandlaren Carl Johan Dymling och Laura Guldbrandsson.

Barn:

 • Eva Laura Amalia, född 1884-05-16 på Oppeby, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1932-06-27 i Stockholm, Engelbrekts förs.,. Gift 1908-01-30 på Oppeby (Bälinge förs., Södermanlands län, vb) med laboratorn vid Karolinska institutet i Stockholm, marinläkaren i marinen, RRS:1StO3kl, med. doktorn Gunnar Martin Koraen, född 1877-01-01 i Växjö.
 • Ingeborg Maria, född 1885-08-29. Lärarinna vid Sundsvalls ensk. flickskola.
 • Elisabet Sofia Elvira, född 1887-01-16. Stiftsjungfru. Gift 1921-11-20 i Stockholm, Maria förs. med arrendatorn Johan Paul Andersson, född 1890-11-08.
 • Dagmar Carolina Mikaela, född 1888-10-30. Gift 1908-11-17 på Oppeby med civilingenjören och kaptenen Magnus Reinhold Elgenstierna från vilken hon blev skild 1935-12-02, född 1877.
 • Gustaf Johan August (Gösta), född 1890. Lantbrukare. Se Tab. 19.
 • Märta Cecilia, född 1893-04-14 i Bälinge förs., Södermanlands län. Stiftsjungfru. Gift 1929-02-19 i Stockholm, Klara förs med köpmannen Erik Oskar Gylling i hans 2: gifte, född 1879-01-09.
 • Rut Viktoria, född 1808-12-08, död 1929-01-03 i Varbergs förs.,.

TAB 19

Gustaf Johan August (Gösta), (son av Gustaf Adolf Michael , Tab. 17), född 1890-09-24 Oppeby Södermanlands län. Studentexamen i Nyköping 1908-06-15. Student i Uppsala universitetet s. å. sept. 14. Arrenderade en tid Ledinge i Knivsta förs., Stockholm. Reseinspektör. Gift 1919-09-24 i Stockholm, Adolfs Fredriks förs., ]] med Blanca (Blanche) Kjörling, från vilken han blev skild genom Stockholms läns västra domsagas häradsrätts utslag 1924-01-19, i hennes 1:a gifte, född 1902-05-11 i Stockholm, Adolfs Fredriks förs, dotter av köpmannen Martin Johannes Kjörling och Matilda Elvira Svensson. Gift 2.o 1930-03-15 i Stockholm med Amalia Bernhardina (Malin) Åkerblom, född 1882-04-16 i Nyköpings Östra förs.

Barn:

 • 1. Sten Gustaf Martin, född 1920-12-22.
 • 1. Johan Magnus Casimir, född 1922-05-18


Källor

1Öä XIII s. 91, 92. 2Um. 3Cbh. 4Srr. 5Hc. 6Sgn. 7Lå. 8KrAB. 9Hm. 10SAB. 11E. Linderholm, Sven Rosén (1911) och Vasenius, Separatisten Jacob Gripenstedt.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: