:

Cronstedt nr 83

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Cronstedt nr 151 och 83

Friherrlig 1719-05-23, introducerad 1719. Grevlig 1731-06-14, introducerad 1752.

Ätten har sedan 1880-talet skrivits Cronstedt af Fullerö.

Cronstedt%20G8300.png

TAB 1

Jakob Olderman (översiktstab 1), adlad och adopterad samt friherre och greve Cronstedt (son av Anders Olderman, se adlad ätten Cronstedt B, tab 2), greve och herre till Fullerö och Almö i Barkarö socken, Västmanlands län, född 1668-11-23 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1679-03-03. Adlad och adopterad Cronstedt jämte sina syskon 1693-03-18. Hovjunkare 1705-05-16. Extra ordinarie kammarherre 1712-10-29. Ordinarie kammarherre 1714-07-31. Ordningsman i Uppsala län 1718-07-29. Vice landshövding i Uppsala län 1718. Landshövding i Kronobergs län 1719-04-28. Friherre 1719-05-23 (introducerad 1719 under nr 151). Riksråd 1727-08-03. Greve 1731-06-14 (sonen introducerad 1752 under nr 83). KNO 1748-02-16. RoKavKMO 1748-04-17 med valspråk: Mihi cura futuri. Död 1751-02-21 i Stockholm samt med sin fru begraven i Cronstedtska gravkoret i Irsta kyrka. 'Han hade ett stort bibliotek, 4,000 band starkt, som riksens ständer 1756 inköpte till kronprinsens, sedermera konung Gustaf III:s begagnande, och vilket år 1767 av honom skänktes till Uppsala akademi. Hade därjämte samlat ett kostbart romerskt och svenskt myntkabinett samt en god numismatisk boksamling, vilka inlöstes, det förra till antikvitetskollegium och den senare till kungliga biblioteket i Stockholm. Gjorde Fullerö och Almö till fideikommiss för huvudmannen för ätten. Gift 1707-01-08 med friherrinnan Margareta Beata Grundel, född 1689-06-24, död 1772-10-13 på Fullerö och begraven 1772-10-18, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Jakob Grundel, friherre Grundel, och Margareta Beata de Besche.

Barn:

 • Carl Johan, född 1709. President. Död 1777. Se tab 2.

TAB 2

Carl Johan (översiktstab 2, son av Jakob Olderman, adlad och adopterad Cronstedt samt friherre och greve Cronstedt, tab 1), till Fullerö och Almö, född 1709-04-25 i Stockholm. Hovjunkare 1731-07-29. Hovintendents fullmakt 1733-03-05. LVA 1739-06-07. Överintendents fullmakt 1743-07-18. RNO 1751-12-05. Ceremonimästare vid alla Kungl Maj:ts ordnar 1753-04-28. President i kammarrevisionen 1767-10-27. Skattmästare vid ordnarna 1768-11-21. KNO 1768. President i kammarkollegium 1769-07-03. Död 1777-11-09 i Stockholm av, såsom det troddes, harm över ett bedrägeri av en nära vän, som förorsakade honom över en tunna gulds förlust. 'Hans håg var riktad åt nyttiga mekaniska och ekonomiska uppfinningar, och i yngre åren uppövade han hos kommerserådet Polhem sin mekaniska fallenhet samt avritade och beskrev dennes mekaniska uppfinningar. Blev under en resa ledamot av vetenskapssocieteten i Paris och av ritare- och målareakademien i Florenz.' Gift 1744-02-21 med grevinnan Eva Margareta Lagerberg, född 1725-05-23 i Stockholm, död 1779-06-25 på Fullerö och begraven 1779 i Cronstedtska graven i Barkarö kyrka, dotter av riksrådet Sven Lagerberg, friherre och greve Lagerberg nr 75, och friherrinnan (grevinnan) Ottiliana Vellingk nr 72.

Barn:

 • Fredrik Adolf Ulrik, född 1744. Landshövding. Död 1829. Se Tab. 3.
 • Margareta Ottiliana, född 1746-05-01, stiftsjungfru. Död 1830-04-06. Gift 1768-05-12 i Stockholm med kammarherren, friherre Carl Hartvig Fleetwood, född 1742, död 1824.
 • Sven Jakob, född 1747-08-22 (2/9). Volontär vid fortifikationen 1759. Konduktör vid fortifikationen 1763-05-09. Brigadadjutant (KrAB.) 1763-05-09. Permitterad utrikes 1770. Hemkom 1773. Kapten 1773-06-14. Sköt under sinnesrubbning ihjäl sig med en pistol 1774-07-07 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1748-10-29. Kadett vid artilleriet 1763. Styckjunkare vid artilleriet 1763-11-09. Underlöjtnant vid artilleriet i Landskrona 1764-05-02. Löjtnant 1775-11-08. Kapten 1783-08-28. Major 1787-05-30. RSO 1789-07-18. Död ogift 1791-06-24. Han var med i finska kriget 1788–1790.
 • Johan Adam, född 1749. Generallöjtnant. Död 1836. Se tab 9.
 • Otto Gabriel, född 1751-08-25 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1768-02-01. Furir vid livgardet 1768-05-07. Fänrik 1768-06-12. Regementsadjutant 1772-01-29. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid livgardet 1773-12-15. Stabskapten 1777-12-10. Kapten och kompanichef (KraB.) 1781-11-25. Överstelöjtnant vid Savolaks jägarregemente 1791-05-05. Transport. till överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1793-01-07. RSO 1796-04-28. Överste i armén 1798-05-23. Död ogift 1811-09-19 i Toresunds socken, Södermanlands län och begraven 1811-10-01.
 • Nils August, född 1753. Generalmajor. Död 1835. Se tab 10.
 • Anna Beata, född 1754-06-01, död 1835-05-12 på Trolle-Ljungby i Västra Ljungby socken, Kristianstads län. Gift 1780-04-30 Häringe med översten friherre Fredrik Fleming af Liebelitz, i hans 2:a gifte, född 1735, död 1800.
 • Ulrika Christina, född 1756-02-19. Stiftsjungfru. Död 1841-01-28. Gift 1774-08-05 på Fullerö med ryttmästaren, friherre Otto Johan Löwen, född 1749, död 1825.
 • Jakob, född 1758-09-24. Död 1760-04-18.
 • Eva Charlotta, född 1760-01-16. Stiftsjungfru. Död 1843-04-02 i Stockholm. Gift där 1782-03-08 med översten, friherre Sebastian Leijonhufvud, född 1738, död 1818.

TAB 3

Fredrik Adolf Ulrik (översiktstab 3, son av Carl Johan, tab 2), till Fullerö och Almö, född 1744-12-01. Hovjunkare 1762-01-30. Hovintendent 1765-12-24. Ledamot av målareakademien 1774. Kamrerare vid KMO 1775-04-28. LMA 1777. Riddarhusdirektör 1779. Underceremonimästare vid KMO 1779-04-28 (avsked 1781). RNO 1780-04-28. Ledamot av övre borgrätten (SAB.) 1781-02-09. Landshövding i Gävleborgs län 1781-10-29. Hedersledamot av målareakademien 1783. KNO 1787-11-26. Statsrevisor 1788. Avsked från landshövdingesysslan 1812-02-13. Död 1829-04-14 i Stockholm [Lh]. Gift 1777-05-20 Näsby med friherrinnan Juliana Duwall, född 1759-07-20 i Stockholm, död 1789-04-03, dotter av generallöjtnanten friherre Johan Didrik Duwall nr 64, och Ulrika Kjerrman, adlad Kjerrmansköld nr 2023.

Barn:

 • Carl Didrik, född 1778. Kammarherre. Död 1826. Se tab 4.
 • Ulrika Sofia, född 1780-06-04, död 1781-02-19.
 • Adolf Julius, född 1784-04-09 i Gävle. Auskultant i Svea hovrätt 1803. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1803-06-27. Kammarherre hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1808-03-24. Hovmarskalk hos prinsessan Sofia Albertina 1816-12-21. Död ogift 1827-03-22 i Stockholm. Han ägde Nolinge i Grödinge socken, Stockholms län.

TAB 4

Carl Didrik (översiktstab 3, son av Fredrik Adolf Ulrik, tab 3), född 1778-03-09. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1785-03-18. Fänrik vid Hälsinge 1785-04-20. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1795-10-07. Kapten vid Västmanlands regemente 1800-09-08. Avsked 1804-12-20. Kammarherre hos konungen 1813-03-20. Död 1826-08-16 på Fullerö. Gift 1801-09-25 i Gävle med sin kusin, friherrinnan Hedvig Margareta Fleetwood, född 1777-02-02 på Lindö i Runtuna socken, Södermanlands län, död 1821-08-05 på Fullerö, dotter av kammarherren, friherre Carl Hartvig Fleetwood nr 49, och grevinnan Margareta Ottiliana Cronstedt.

Barn:

 • Carl Adolf, till Fullerö och Almö, född 1802-11-10 i Gävle. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Avgången 1817-08-21. Förare vid Västmanlands regemente 1822-04-22. Fänrik vid Västmanlands regemente 1823-04-22. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1830-06-11. Död ogift 1842-01-15 på Holmesta i Uppland.
 • Vilhelm August, född 1804. Underlöjtnant. Död 1874. Se Tab. 5.
 • Fredrik Johan, född 1807-12-08 på Fullerö. Student i Uppsala 1820-06-10. Kansliexamen 1825-12-05 och examen till rättegångsverken 1826. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1826-02-08. Hovrättsexamen 1826-11-30. Auskultant i Svea hovrätt 1827-12-00. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1828-01-00. Kammarjunkare 1828-11-30. Vice auditör vid Västmanlands regemente 1836-11-25 och auditör vid Västmanlands regemente 1837-11-24. Avsked därifrån 1852-04-06. RNO 1860-05-05. Landshövding i Västmanlands län 1863-04-10. KNO 1867-06-04. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–1869. Död ogift 1869-05-24 i Västerås.
 • Jakob Reinhold, född 1811-03-24, död 1812-07-26.

TAB 5

Vilhelm August (översiktstab 4, son av Carl Didrik, tab 4), född 1804-07-04 på Fullerö. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägareregemente 1827-01-25. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägareregemente 1827-04-25. Avsked såsom underlöjtnant i armén 1832-01-27. Avsked ur krigstjänsten 1835-03-21. Död 1874-02-27 på Fullerö. Han tillträdde vid äldre broderns död 1842 fideikommissegendomarna Fullerö och Almö med underlydande i Barkarö, Lundby, Dingtuna och Skerike socknar, Västmanlands län. Gift 1845-08-08 på Öne å Frösön i Jämtland med stiftsjungfrun Anna Ulrika Matilda Rothlieb, född 1819-12-09 Eksebo, död 1885-07-21 på Fullerö, dotter av majoren Axel Fredrik Rothlieb, och Christina Margareta Durée.

Barn:

 • Alma Hedvig Christina, född 1848-06-16 på Fullerö, död 1880 på villan Vreten i Lidingö socken, Stockholms län. Gift 1876-07-31 på Fullerö med redaktören för tidningen Nya Dagligt Allehanda, jur. kand. Vilhelm Alexander Bergstrand i hans 1:a gifte (gift 2:o 1882 med den förra fruns kusin Ida Catharina Christina Grundal, född 1849-10-05, död 1913-03-07 i Södertälje, dotter av kaptenen vid Västernorrlands beväringsbataljon Nils Emanuel Grundal och Carolina Christina Rothlieb), född 1850-09-26 i Västerås, död 1891-02-02 i Stockholm.
 • Elin Vilhelmina Matilda, född 1851-09-03 på Fullerö, död 1902-01-11 i Västerås. Gift 1869-06-23 på Fullerö med konsistorienotarien i Västerås filosofie doktorn Johan Vilhelm Sjöquist, född 1812-04-03 i Örebro, död 1891-06-06 i Västerås.
 • Fredrik Vilhelm, född 1855. Död 1927. Kammarherre. Se Tab. 6.

TAB 6

Fredrik Vilhelm (översiktstab 4, son av Vilhelm August, tab 5), född 1855-10-10 på Fullerö. Mogenhetsexamen 1875-05-20. Student i Uppsala 1875-09-17. Volontär vid livregementets grenadjärkår. Sedan livregementet till fot 1877-03-01. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1878-11-08. Ordförande i Västerås-Barkarö sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse 1884–1908 samt ledamot av kyrko- och skolrådet och dess vice ordförande 1884–1915. Ordförande i Västerås-Barkarö sockens kommunalstämma sedan 1884. RSAO2kl 1888-07-15. Löjtnant 1889-01-25. Kapten i armén och avsked från beställning på stat 1895-04-10. Kapten i regementets reserv 1899-03-03. RVO 1902-12-01. Vice ordförande i Västmanlands läns hushållningssällskap 1902–1920. Vice ordförande i länets brandstodsbolags styrelse 1903–1923 och dess ordförande sedan 1923. SkytteSM 1905. Ledamot av styrelsen för svenska mosskulturföreningen 1906. RSO 1906-06-06. Ledamot av patriotiska sällskapet 1906. RJohO 1908-02-24. Nämndeman i Tuhundra härad 1908. Kammarherre 1909-04-05. Avsked ur regementets reserv 1910-12-23. Ledamot av överstyrelsen för svenska livförsäkringsanstalten Trygg och återförsäkringsaktiebolag Atlas 1911, av styrelsen för statens lantbruksskola å Tomta 1915 och av styrelsen för Sveriges allmänna lantbrukssällskap 1917. Ledamot av sällskapet Pro Patria 1917. Västmanlands läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 1917. Svenska jägarförbundets hedersmärke i guld 1918-03-01. KVO2kl 1920-12-18. GM i 8. storl. 1921. Västmanlands landstormsförbunds GM 1924. Västmanlands läns brandstodsbolags GM 1924. Han tillträdde 1885 fideikommisset Fullerö och Almö med underlydande. Ägde under åren 1892–1908 tillsammans med sönerna del i Hagge bruk, i Klenshytte och Flatenbergs masugnar, i Kopparbo och Jersjöbo, allt i Norrbärke socken Kopparbergs län samt i gårdar i Smedjebacken och i Smedjebackens valsverk. Förutvarande egendomarna under Fullerö fideikommiss Hammarby, Önsta och Ingelsta, alla i Lundby socken, samt ön Almö-Lindö i Barkarö socken, hava försålts resp. år 1912, 1918, 1923 och 1916, och försäljningssummorna för dem tillagts Fullerö fideikommisskapital. Biogr. i Väd. Död 1927-12-04 på Mössebergs sanatorium i Friggeråkers förs, Skaraborgs län (db nr 14). Gift 1:o 1879-08-28 i Stockholm med Alfhild Nordlander, född 1859-11-07 i Smedjebacken (fb), död 1896-01-03 på Fullerö, dotter av bruksägaren Axel Nordlander och Maria Gustava Öhrn. Gift 2:o 1906-07-12. I Oskarskyrkan i Stockholm med statsfrun hos drottningen, GV:sPostJubM, ML et A, Frd'Acad, GMsjv, grevinnan Anna-Margareta (EÄ Anna Margareta) Lovisa Hamilton, född 1862-01-01 i Stockholm, Biogr. i Väd., död 1941-08-31 i Barkarö förs, Västerås, Västmanlands län (db nr 9), dotter av generalen greve Malkolm Valter Hamilton nr 86 och grevinnan Anna Aurora Hamilton.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Vilhelm, född 1880. Ryttmästare. Se tab 7.
 • 1. Axel Vilhelm Jakob, född 1881. Kammarherre. Se tab 8.
 • 1. Erik Fredrik Vilhelm, född 1884-05-06 på Fullerö. Mogenhetsexamen i Västerås 1904-05-24. Student i Uppsala 1904-10-13. Kansliexamen 1908-10-31. Utexaminerad från handelshögskolan i Mons (Belgien) 1909-03-30. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium 1910-06-16.

TAB 7

Carl Fredrik Wilhelm (översiktstab 4 A, son av Fredrik Vilhelm, tab 6), född 1880-09-01 på Fullerö, Västerås-Barkarö förs, Västmanlands län. Greve. Mogenhetsexamen 1900-05-25. Volontär vid Livregementets husarer 1900-06-01. Sergeant vid Livregementets husarer 1901. Elev vid Krigsskolan 1901-09-00. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid Livregementets husarer 1902-12-12. Löjtnant vid Livregementets husarer 1905-03-10. Genomgick franska arméns ridskola i Saumur 1907–1908. Regementsadjutant 1909-10-01. Regementskvartermästare 1910-10-15. Avsked med tillstånd att kvarstå över stat 1914-10-16. Återinträdde på stat 1916. Ryttmästare 1916-09-19. Ryttmästare på reservstat vid regementet 1917-01-01. Ordförande i Barkarö sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. RSO 1926-06-06. Avsked från anställningen på reservstat 1930-09-12. Arr. Fullerö fideikommissegendom sedan 1916. Inneh. fideikommissegendomarna Fullerö och Alnö i Västmanland samt fideikommisskapital. Död 1938-10-31 å Fullerö, Västerås-Barkarö förs, Västmanlands län (db 6). Gift 1908-04-22 Trelleholm (vb) med grevinnan Margaretha Magdalena Wilhelmina Emerentia Bonde af Björnö nr 41, född 1887-08-31 på Hesselby, Spånga förs, Stockholms län. Dotter av godsägaren greve Carl Johan Trolle-Bonde af Björnö, och friherrinnan Eva Fredrika Emerentia Leijonhufvud nr 26.

Barn:

 • Fredrik Wilhelm Otto, född 1909-04-29 i Skövde förs (fb), Greve. Död 1925-04-14 i Maria förs, Stockholm (db) och begr i Västerås-Barkarö förs, Västmanlands län.
 • Carl-Wilhelm Ulrik Carlsson, född 1910-08-01 i Skövde förs (fb). Greve. Huvudman 1938.
 • En gosse, född 1913-03-08 i Skövde förs (fb). Greve. Död samma dag (db) (levde två timmar).
 • Fredrik Gustaf Diedric, född 1913-03-08 i Skövde. Greve.
 • Eva Alfhild Eleonora Margareta (Nora), född 1916-10-14 Fullerö. Gift 1941-04-05 i Seglora kyrka, Stockholm (Västerås Barkarö förs, Västmanlands län (vb 1) med t.f. rådmannen i Västerås, jur. kandlidat Karl Gustaf Wetterling, född 1907-10-13 i Lund, jur kandidat 1934.
 • Ewa Anne-Margrete Viveka Christina, född 1919-05-28 Fullerö (fb).
 • Eva Anne-Marie Ottiliana Elisabeth, född 1929-10-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 8

Axel Wilhelm Jakob (översiktstab 4, son av Fredrik Wilhelm, tab 6), född 1881-11-25 Fullerö. Greve. Mogenhetsexamen i Västerås 1900-05-25. Volontär vid Livgardet till häst 1900-06-03. Sergeant vid Livgardet till häst 1901-07-22. Elev vid Krigsskolan 1901-09-26. Fanjunkare 1902-08-18. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid vid Livgardet 1902-12-05. Löjtnant i regementet 1908-12-18. Genomgick franska arméns ridskola i Saumur 1910–1911. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1914-10-16. RAnnamDO. RJohO 1918. Ryttmästare i regementets reserv 1919-05-09. Kammarherre 1922-12-30. RSO 1928-06-16. GV:sJmt. Generalguvernör för Timmermansorden i Sverige 1944. Äg. godsen Kaggeholm i Uppland och Vidbynäs i Södermanland. Gift 1:o 1910-04-30 i Oscars förs, Stockholm (vb) med Anna Olena (Ina) Francke, född 1891-03-02 i Stockholm, död 1927-10-20 i Södertälje (Lasarettet) (db), dotter av grosshandlaren Edvard Francke och Hedvig Sofia Möller. Gift 2:o 1933-11-29 i Oslo med Helga Young (Mella) Michelet från Norge i hennes 3:je gifte, född 1890-04-09 i Oslo, dotter av förutv. norske utrikesministern Christian Fredrik Michelet och Elisabeth Holmsen.

Barn:

 • 1. Hedvig Anna Ulrika (Ulla), född 1911-08-26 på Skärholmen i Huddinge förs, Stockholm (Kungl Livgard till häst förs, fb). Gift 1:o 1933-04-19 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 60) med disponenten för Mo och Domsjö aktiebolag och för Sandviks ångsågsaktiebolag Karl Salin, i hans 2: a gifte (gift 1:o med skådespelerskan Märta Halldén i hennes 2:a gifte), född 1890-04-14 i Stockholm, död 1941-11-09 i Stockholm. Gift 2:o 1942-12-04 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 657) med godsägaren Tord Edgar Schander, född 1913-04-27.
 • 1. Hedvig Alfhild Juliana, född 1912-09-03 i K. Livard. till häst, Stockholm (fb). Gift 1939-08-24 i S:ta Eugeniakyrkan i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm (vb 229) med bankiren Maurice Albert Robert de Montgolfier, född 1907-09-05.
 • 1. Axel-Fredrik Eduard, född 1918-08-14 på Vidbynäs i Turinge förs, Stockholm. Greve.

TAB 9

Johan Adam (översiktstab 6, son av Carl Johan, tab 2), född 1749-11-12 i Stockholm. Sergeant vid armens flotta 1763-03-16. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1766-06-18. Livdrabant. 1766-12-19. Löjtnant vid livdrabantkåren (KraB.) 1773-11-03. Vice korpral vid livdrabantkåren 1775-05-22. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1779-02-20. Kammarherre hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1780–1783. Major vid änkedrottningens livregemente 1784-10-25. RSO 1790-05-14. Överstelöjtnant 1790-10-20. Överste för regementet 1793-05-19. Generaladjutant i generalstaben (KraB.) 1802-08-05. Chef för Savolaksbrigaden och överste för Savolaks infanteriregemente 1806-12-31. KSO 1808-04-28. RSOmstk1kl 1808-05-26. Generalmajor 1808-07-29. Generallöjtnant 1809-06-29. KmstkSO 1809-06-29. Tillförordnad landshövding i Östergötlands län 1810-05-07–1817-03-11. RoKavKMO 1827-07-04. Död 1836-02-21 i Stockholm. För sitt välförhållande under 1788–90 års finska krig blev han riddare och dubbad vid Walkiala, och under kriget i Finland 1808, då han blev blesserad, nämndes han riddare av stora korset.' Gift 1796-02-09 med friherrinnan Ottiliana Beata Maria Stackelberg, född 1773-04-09 i Frösunda socken, Stockholms län, död 1836-02-26 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten, friherre, Bernt Fredrik Johan Stackelberg, och Virginia Sofia Adlerberg B.

Barn:

 • Eva Fredrika Virginia, född 1797-08-17 på Sveaborg, död 1889-08-28 i Nyköping. Gift 1816-02-04 i Linköping med generalmajoren, friherre Carl Melker Strömfelt, född 1784, död 1857.
 • Henrietta Margareta, född 1799-06-18 på Sveaborg, död ogift 1890-02-07 i Nyköping.
 • Adamina Vilhelmina, född 1804-10-15 på Sveaborg, död 1881-10-20 i Linköping. Gift 1837-03-30 Tärnö med kaptenen Otto Evert Taube, i hans 2:a gifte, född 1795, död 1860.
 • Johan Adam, född 1811-10-19 i Linköping. Kadett vid Karlberg 1825-06-18. Utexaminerad 1831-11-15. Fänrik vid Svea livgarde 1831-12-17. Ordonnansofficer hos konungen 1837-01-28. RDDO 1840. Avsked ur krigstjänsten 1841-12-22. Officer vid ett ryskt gardesregemente. Avsked därifrån 1845. Död 1863-11-21 i Nyköping. Han var en på sin tid bekant tecknare. Gift 1845 med Sofia Skrebitskij, från vilken han 1862 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1863-11-07 i S:t Petersburg med sin förra mans systerson, kammarherren, friherre Claes Fredrik Strömfelt, född 1818, död 1899), född 1828-12-25 i Warschau, död 1893-11-07 (26/10) på sin egendom Terenga i guvemementet Simbirsk i Ryssland, dotter av ryska statsrådet Alexander Skrebitskij.

TAB 10

Nils August (översiktstab 7, son av Carl Johan, tab 2), född 1753-02-15. I Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1767. Förare vid Södermanlands regemente 1767-12-01. Sergeant 1768-12-30. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1770-01-01. Sekundlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente (KraB.) 1771-06-05. Stabskornett (KraB.) 1772-04-01. Premiäradjutant (KraB.) 1773-04-13. Löjtnant i armén 1774-04-13. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1776-10-08. Ryttmästare vid livregementet till häst 1778-08-10. Korpral vid livdrabantkåren 1786-04-10. Överstelöjtnant vid livregementet till häst 1786-04-12. Överste i armén och generaladjutant 1792-05-15. Guvernör vid krigsakademien på Karlberg 1792-09-28. Överstelöjtnant vid Savolaks fotjägareregemente 1793-01-07. Avsked därifrån 1802-03-21. RSO 1802-03-21. KSO 1809-07-03. Generalmajor 1812-01-14. RCXIII:sO 1815-01-28. KmstkSO 1815-08-12. Tjänstledig från guvernörsämbetet vid Karlberg 1820. Avsked ur armén 1830-07-31. Död 1835-07-09 i Stockholm. 'Han dömdes 1788-06-09 för orders- och subordinationsbrott att arkebuseras, men fick av konung Gustaf III försköning från livsstraffet med tjänstens förlust och livstidsfängelse på Varbergs fästning, varifrån han på hertig Carls, sedermera konung Carl XIII:s förbön blev lösgiven 1788-08-00. Gift 1781-12-24 i Alingsås med friherrinnan Margareta Hedvig Alströmer, född 1763-12-12, död 1816-02-19, dotter av kommerserådet Patrik Alströmer, friherre Alströmer nr 302, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Maria Ollonberg nr 185.

Barn:

 • Carl Patrik, född 1783-10-11, död 1784-02-25 på Sundbyholms kungsgård i Sundby socken, Södermanlands län.
 • Claes August, född 1785. Konteramiral. Död 1860. Se tab 11.

TAB 11

Claes August (översiktstab 7, son av Nils August, tab 10), född 1785-06-14. Kadett vid Karlberg 1794-09-22. Utexaminerad 1797-09-30. Fänrik vid örlogsflottan 1800-10-20. RSO 1808-08-30. Löjtnant 1809-06-29. Kapten 1809-06-29. Major i flottorna 1813-11-30. Major vid örlogsflottan 1814-06-14. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1816-07-04. Adjutant hos konungen 1818. Överste i flottornas generalstab 1818-05-11. LKrVA 1820. Generaladjutant 1821-06-19. Överste vid örlogsflottan 1821-11-05. Konteramiral 1823-07-04. Ledamot i förvaltningen av sjöärendena och tjästgörande generaladjutant på örlogsflottan 1823-10-07. KSO 1824-12-01. Chef för nyssnämnda förvaltning 1827-04-26. KmstkSO 1834-04-17. Avsked från chefskapet 1837-02-24. LÖS. CXIVJ:s medalj 1855. Död 1860-09-04 i Karlskrona. Gift 1814-11-25 i Karlskrona med friherrinnan Margareta Charlotta Cederström, född 1796-08-29 i Karlskrona, död (EÄ där )1883-06-21 i Amiralitetsförs, dotter av en av rikets herrar, generalamiralen, greve Olof Rudolf Cederström, och grevinnan Charlotta Catharina Wrangel af Sauss.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1817-07-17, död 1830-10-31 Skeppsholmen
 • August Rudolf, född 1819. Kommendör. Död 1903. Se Tab. 12.
 • Beata Sofia, född 1821-01-17, död 1830-04-21.
 • Claes, född 1823-05-28 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1837-09-02. Utexaminerad 1845-09-23. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1845-10-13. Anställd i engelsk örlogstjänst 1848–1850. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1850–1851. Kavaljer hos hertigen av Östergötland 1851-01-01. Premiärlöjtnant 1853-04-19. RDDO 1853-09-20. Kavaljer hos arvfurstarna 1853-12-05. Åtföljde hertigen av Östergötland på dess resa till Tyskland 1856. Tjänstgörande kammarherre 1857-05-06 hos hertigen av Östergötland, som han åtföljde till förmälningen i Nassau 1857. RNassAdO 1858-08-10. Kaptenlöjtnant 1860-10-16. Åtföljde hertigen av Östergötland på dess resa till Tyskland, Frankrike, Italien och England 1861. KMonS:tCO 1862-01-06. KItS:tMLO 1862-01-19. RVO 1862-12-01. Kommendörkapten av 2. graden 1866-10-01. RSO 1869-07-29. KDDO2gr 1869-07-29. RNS:tOO 1872-09-11. Överkammarherre hos drottning Sofia 1872-10-21. Underkansler i survivans vid KMO och KNO 1kl 1873-05-14. RPrKrO2kl.m.kr. 1873-08-15. StkDDO 1874-06-22. StkLEkkrO 1874-08-09. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1875-05-14. RPrKrO 1kl 1875-06-02. StkSAO 1875-06-09. RWaldFO1kl 1875-09-21. Kommendörkapten av 1. graden i flottans reserv 1875-10-01. Avsked 1879-08-23. StkBadZLO.m gyllene kedja 1881-09-20. KmstkNO 1882-06-06. StkS WVFO 1882-08-24. OIISSbGM med krona, broserafb 1882-06-06. StkPdaCO 1886-10-28. StkPdaCO 1886-11-00. Död 1887-06-17 Kil. Konung Oskar II har på hans grav å Solna kyrkogård rest en vacker minnesvård.
 • Henrietta Christina, född 1825-03-24 i Stockholm, död 1894-10-23 i Linköping. Gift 1849-09-06 i Uppsala domkyrka med bruksägaren Gustaf de Maré, född 1825, död 1882.
 • Rudolf, född 1826. Generaldirektör. Död 1903. Se tab 13.
 • Hedvig Sofia (Hedda), född 1830-07-14 på Löttinge i Täby socken, Stockholms län. Död 1900-05-11 i Stockholm. Gift 1852-08-31 i Västervik med statsrådet och landshövdingen i Kronobergs län, en av de 18 i svenska akademien, RoKavKMO mm, fil. doktorn Gunnar Wennerberg, född 1817-10-02 i Lidköping, död 1901-08-24 å Leckö kungsgård i Kållandsö socken, Skaraborgs län.
 • Otto Casimir, född 1833. Ståthållare. Död 1907. Se Tab. 17.
 • Anton Fredrik, född 1838. Överstelöjtnant. Död 1904. Se Tab. 22.

TAB 12

August Rudolf (översiktstab 7, son av Claes August, tab 11), född 1819-04-01 i Karlskrona. Sjöofficersexamen vid Karlberg 1838-08-29. Anställd å handelsfartyg 1839–1841. Sekundlöjtnant vid flottan 1841-03-30. Befälhavare på handelsskonerten »Norra Ericson» 1844–1845 och på handelsskonerten »Zenobia» 1845–1847. Premiärlöjtnant 1848-09-04. Kaptenlöjtnant 1857-02-26. Kapten 1861-07-10. RNS:tOO 1862-09-13. RSO 1864-01-28. RRS:tAO2kl 1865. LÖS i Karlskrona 1865. KDDO2gr 1866-06-09. Kommendörkapten av 1. graden 1866-10-01. Kommendant i Karlskrona 1868–1874. Inträdde i styrelsen över livränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Blekinge 1873. Kommendör 1874-12-01. HedLÖS i Karlskrona 1875. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ändringar i flottans reglemente 1877–1881. KSO1kl 1878-11-30. Militärchef i Karlskrona 1878–1882. Avsked 1882-06-12. Jourhavande direktör i ovan nämnda försäkringsanstalt 1887. Död 1903-10-09 i Karlskrona. Gift 1848-12-28 Johannesberg med Beata Johanna Virginia Jeannette Braunerhielm, född 1824-07-09 Hammarskog, död 1894-06-02 i Amiralitetsförs, Karlskrona, dotter av löjtnanten Nils Carl Braunerhielm nr 1600, och Gustava Paykull nr 1978.

Barn:

 • Claes August, född 1849-12-26 i Karlskrona, liksom alla syskonen, död 1851-04-04.
 • Augusta Gustava Charlotta, född 1851-08-01, död ogift 1925-12-28 i Skeppsholms förs, Stockholm (db).
 • Nils Henning, född 1854-04-07. Styrmans- och sjökaptensexamen. Kapten i handelsflottan 1875. Ångbåtsbefälhavare på Kongofloden 1886. Hamnkapten i Borna i Kongostaten 1887. BESO 1889. Död i Borna i Kongostaten 1890-02-09.
 • Henriette Beata Sofia, född 1855-09-23. Död ogift 1907-01-22 Stockholm.
 • Hedda Margareta, född 1857-08-04. Död 1944-04-10 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 102). Gift 1882-10-23 i Amiralitetsförs, Karlskrona med majoren Adolf Gerhard von Heidenstam, född 1849, död 1921.
 • Henriette (EÄ Ellen) (Ellen) (Eleonora enl. vb), född 1861-12-18, död 1909-11-25 i Danderyds förs, Stockholms län, (db). Gift 1882-10-26 i Amiralitetsförs, Karlskrona med f d kaptenen vid flottan, f d lotskaptenen och chefen för Norrköpings lotsfördelning, RSO mm Carl Fredrik Asker i hans 1:a gifte (gift 2:o 1911-01-21 med friherrinnan Elin Hedda Maria Palmstierna, född 1872-07-16 i Stockholm, dotter av överceremonimästaren, friherre Carl Fredrik Palmstierna nr 220, och Hanna Maria Edla von Holst nr 2253), född 1857-05-14 i Norrköping, död 1936-12-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 13

Rudolf (översiktstab 8, son av Claes August, tab 11), född 1826-12-06 i Stockholm. Student i Uppsala 1844-06-04. Elev vid Motala verkstad 1845-05-01–14/7. Elev vid Strömsholms kanal 1845-07-29–15/10. Undergick slutexaminerad i den för civilingenjörer fastställda kursen vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1850-02-05, löjtnant vid väg- och vattenbyggnadskåren 1852-03-13. Adjutant i östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1852-03-13. Beordrad att tjänstgöra vid statens järnvägsbyggnader 1855-03-15. Kapten 1858-10-15. Distriktsingenjör vid nämnda järnvägsbyggnader 1860-03-01. RVO 1862-11-04. Byråchef för tekniska avdelningen i styrelsen över statens järnvägsbyggnader 1863-03-01. Major 1863-10-02. RNS:tOO 1867-10-09. RNO 1871-06-16. RDDO 1871-11-30. Överstelöjtnant 1876-06-02. KNS:tOO 1882-07-22. Byråchef för järnvägsärenden i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1883-01-01. Överste 1884-11-28. Av Kungl Maj:t anbefalld att avresa till Finland för att studera där pågående järnvägsbyggnader 1885. Ledamot av kommittén för avgivande av yttrande i fråga om byggnadssätt med med för stambanan genom övre Norrland (Sollefteå–Boden) 1885-07-31. Delegerad i kommissionen för anläggning av undervattensjärnväg mellan Danmark och Sverige 1886-10-08. Överdirektör och chef för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt överste och chef för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1887-08-11. Generaldirektör och chef för styrelsen för statens järnvägstrafik 1887-10-29. LVA 1887-11-09. LLA 1888-03-19. Ordförande i styrelsen för Tekniska högskolan 1888-10-29. KNO1kl 1888-12-01. StkBadZLO 1889-07-14. KDDO1gr 1889-08-22. Erhöll av civilministern i uppdrag att avgiva förslag om yrkesinspektörer 1889-09-02 samt att avgiva yttrande om landets indelning i yrkesinspektörsområden 1889-12-27. Ordförande i kommittéen för utvidgning och omorganisation av Tekniska högskolan 1890-09-19. RPrRÖO2kl.m.kr 1893-09-29. Præses i vetenskapsakademien 1894-04-11. Av Kungl Maj:t tilldelad medaljen i guld av 18:de storleken med inskrift »Illis quorum meruere labores» att i kedja av guld bäras om halsen 1894-08-02 (vid invigningen av stambanan genom övre Norrland). KmstkNO 1897-09-18. Avsked 1897-11-19. Död 1903-11-19 i Stockholm. Ägde Lindö i Runtuna socken, Södermanlands län samt del i Jonsered i Partilleds socken Älvsborgs län. Gift 1856-06-02 i Göteborg med Amalia Vilhelmina Gibson, född 1829-07-25 i Göteborg, död 1910-04-13 i Oscars förs, Stockholm (db), dotter av grosshandlaren William Gibson från Skottland och Anna Catharina Wijk.

Barn:

 • Claes William Rudolf, född 1857. Civilingenjör. Se tab 14.

TAB 14

Claes William Rudolf (översiktstab 8, son av Rudolf, tab 13), född 1857-02-25 i Göteborg. Elev vid teknologiska institutet 1874–1877. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1877–1879 och nivellör vid teknologiska institutet 1879–1881. Lantbrukselev 1881–1882. Förvaltare 1882–1903 av Lindö i Runtuna socken, Södermanlands län samt ägde under 1903 Taxinge, Ökna och Sanda, alla i Lids socken, Södermanlands län. Ägde Stora Rensjögårdarna, Jämtlands län 1878–1917. Död 1929-05-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db) och begr. i Solna socken. Gift 1882-04-25 i Stockholm med sin kusin Anna Nordenfeldt, född 1859-08-23 Ullaberg, död 1932-01-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db) och begr. i Solna, dotter av lantmäteridirektören Leonard Magnus Nordenfeldt nr 1662, och Anna Martina Gibson.

Barn:

 • Gustaf (Gösta), född 1883. Kapten. Se tab 15.

TAB 15

Gustaf (Gösta) (översiktstab 8, son av Claes William Rudolf, tab 14), född 1883-02-13 Lindö. Mogenhetsexamen 1901-05-20. Volontär vid 1:a Göta artilleriregemente 1901-06-08. Kadett vid Krigsskolan 1902. Avsked fr. 1:a Göta artilleriregemente 1903-05-00 och Sergeant vid 2:a Svea artilleriregemente. Styckjunkare vid vid 2:a Svea artilleriregemente 1903. Officersexamen 1903-12-02. Underlöjtnant vid regementet 1903-12-11. Löjtnant vid Upplands artilleriregemente 1906-09-14. Kapten vid Upplands artilleriregemente 1916-06-14. RSO 1924-06-06. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 f.o.m. 1926-11-01. Död 1928-12-20 i domkyrkoförs, Uppsala (db nr 478). Gift 1:o 1908-03-17 i Uppsala domkyrka och förs, (vb) med Ebba Gabriella Emilia Rosenblad, nr 2013 B, från vilken han skild genom Uppsala rådhusrätts utslag 1921-02-07, född 1886-09-01 i Lund, död 1940-11-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 235), gravsatt i Lund, dotter av översten Curt Johan Elof Rosenblad B, och Ebba Fredrika Elisabet Aschan. Gift 2:o 1928-01-06 i domkyrkoförs, Uppsala (vb nr 18) med Ida Nilsson, född 1894-02-25 i Västra Vram, död 1974-04-10 i Heliga Trefaldighets förs, Kristianstad.

Barn:

 • 1. Curt Rudolf Gösta, född 1909-04-10 i Upplands artilleriregementes förs, Uppsala. Greve.
 • 1. Claes Leonard Jarl, född 1912-02-20 i K. Upplands art.regementetsförs, Uppsala (fb). Greve. Studentexamen. Elev vid Tekniska högskolans fackavdelning för skeppsbyggnad 1931. Gruvingeajör. DGift 1941-03-01 i Lima, Peru med Beryl Jane Ashton, född 1911-03-15. dotter mr. och mrs. Reginald Ashton, Lima, Peru.
 • 1. Ebbe Thorsten Gabriel, född 1915-02-19 i K. Upplands art.regementets förs, Uppsala. Greve. Studentexamen i Stockholm 1934-05-08. Filosofie kandidat examen i Uppsala 1937-12-15.

TAB 16

Rudolf (översiktstab 8, son av Claes William Rudolf, tab 14), född 1884-06-30 Lindö. Greve. Mogenhetsexamen 1902-05-21. Elev vid Tekniska högskolan 1902–1905. Civilingenjör. Reservofficersexamamen 1905. Reservunderlöjtnant i Livregementets dragoners reserv s.å. dec. 8. Löjtnant (EÄ Reservlöjtnant) i livregementets dragoners reserv 1913-12-05. Avsked 1924-02-07. Anst. vid Jonsereds fabriksabol 1906–1909 och reklamchef vid Svenska Kullagerfabriken 1910–1914 och vid Tidaholms abol. 1915–1917. Ordförande i styrelsen för Nässjö stolfabrik. Mångårig utlandsvistelse i samband med marknadsundersökningar för oljeföretag, nyorganisationer vid Rikets allmänna kartverk. Silvermedalj på bilutställningen i Paris 1953 för en förbättrad typ av bensinförgasare på bilmotorer. Gift 1:o 1914-05-12 i Göteborg (Råda anexförs, Göteborgs och Bohus län, vb) med Birgit Margareta Nordenström, från vilken han blev skild genom Södra Roslags domsagas häradsrätts utslag 1923-02-12, född 1893-12-06, dotter av före detta kaptenen vid Göta artilleriregemente Erik Gustaf Nordenström och Dagmar Cecilia Millberg. Gift 2:o 1946-02-17 i Sofia förs, Stockholm (vb nr 29) med Alma Josefina Alexandra Hjort i hennes 3:dje gifte (gift 2:o med Eck), född 1890-06-11, död 1948-11-06 (Sofia förs, Stockholm, db nr 223). Gift 3:o 1956-11-09 (Brännkyrka förs, Stockholm, vb) med Gudrun Lindskog i hennes 4:e gifte (gift 1:o 1922-05-13 med dr John Lindroth i hans 2:a gifte, gift 2:o 1948-01-13 i Helsingfors (Maria Magd. förs, Stockholm) med med kandidat Olof Fredrik Nordenbäck, född 1911-08-09 i Regnsjö förs, Gävleborgs län (fb) från vilken hon blev skild 1950-04-20 genom Stockholms RR, gift 3:o 1951-07-01 (Engelbrekts förs, Stockholm) med ryttmästaren Reinhold Didrik von Essen af Tolle nr 723 (T28 Ö12) i hans 4:e gifte, född 1875-04-15 i Fjälie förs, Malm. (gift 1:o 1902-10-24 med Disa Anna Falk, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild, gift 2:o 1906-10-11 i Vagnhärads förs Södermanlands län med Hedda Fredrika Isabella Brendes, från vilken han blev skild och åter gift med 1918-06-10)). Dotter av läkaren Fredrik Wilhelm Lindskog och Agnes Maria, född Munsterhjelm, fi. adl. ätt. nr 115.

Barn:

 • 1. Fred, född 1915-06-13 i Göteborg, Vasa förs (Tidaholms förs, fb). Greve. (Kallar sig Olderman-Cronstedt, dotter utom äktenskapet Anita, född 1939-06-05 i Askims förs, anteckningen är synbarligen införd ev greve Fred Cronstedt, jfr RH sekr. skrivelse till honom 1954).
 • 1. Bertil, född 1917-12-25 i Stocksund i Danderyds förs (EÄ Solna socken), Stockholms län (fb). Elev vid Tekniska högskolan i Stockholm.

TAB 17

Otto Casimir (översiktstab 9, son av Claes August, tab 11), född 1833-04-14 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1847-04-16. Utexaminerad 1852-05-11. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1852-05-19. GMfbg 1854-12-07 (sjöf). Premiärlöjtnant 1860-09-21. Tillförordnad lotsfördelningschef 1865. Kapten 1866-09-25. TMO 1869-11-19. Avsked från flottan med tur och befordringsrätt 1871-05-05. Disponent för Söderfors bruksaktiebolag 1871–1881. Avsked från flottan 1872-06-14. Landstingsman 1875–1881. Statsrevisor 1876–1877. Vice ordförande i Uppsala–Margretehill järnvägsaktiebolags styrelse 1878. Kammarherre hos drottningen 1881-04-04. Åtföljde högstdensamma på resor i England, Belgien och Holland 1881–1884 och 1886. Fullmäktig i järnkontoret 1883. Kamrerare vid KMO och RNO 1883-05-19. RWaldFO1kl 1886-08-22. Anställd hos japanske kejserlige prinsen Sadanarou Foushimi vid dess besök i Stockholm 1886-07-00. StOffLEkkrO 1886-08-28. KSiamVEO 1887-09-00. StOff JUSO 1887. Åtföljde drottning Sofia till England vid prins Bernadottes förmälning 1888-02-00. Ledamot av styrelsen för Sofiahemmet i Stockholm och dess kassaförvaltare 1889. RPrKrO2kl.m.kr 1889. Anställd hos storhertigen och storhertiginnan av Baden vid deras besök i Stockholm 1889-02-00–03-00. KBadZLO1kl 1889-05-06. Ledamot och vice ordförande i direktionen för sällskapet Pro Patria 1889. Kabinettskammarherre 1889-12-01. Åtföljde kronprinsessan till Egypten 1891–1892. Ordförande i direktionen för sällskapet Pro Patria 1891. KVO1kl 1891-01-21. TOO2kl 1891. Tillförordnad ståthållare på Ulriksdals och Haga lustslott 1893. Ordförande i ovannämnda järnvägs styrelse 1893. KNO1kl 1894-11-26. RPr RÖO2kl.m.kr 1897-07-00. OIIsJmt 1897-09-18. Avsked från kamrerarebefattningen vid KMO 1904-11-21. Död 1907-02-13 Sofiahemmet Ägde Kil i Bo kapellförs i Värmdö socken, Stockholms län. Gift 1866 2710 i Funbo kyrka, Uppsala län med Ebba Maria Amalia Tamm, född 1844-09-27 på Österby bruk i Films socken, Uppsala län, död 1925-01-23 på Kil (Bo förs, Stockholms län db), dotter av direktören Adolf Gustaf Tamm, friherrliga ätten nr 395, och friherrinnan Augusta Sofia Maria Rålamb nr 59.

Barn:

 • Nils Claes Adolf, född 1867. Kapten. Död 1915. Se tab 18.
 • Otto Sigfrid (Sigge), född 1869. Arkitekt. Se tab 19.
 • Rolf, född 1872-10-16 Söderfors. Elev vid sjökrigsskolan 1887-10-01. Underofficer av 2. graden vid flottan 1891. Utexaminerad 1893-10-27. Underlöjtnant vid flottan 1893-11-04. Löjtnant 1897-01-29. Genomgick sjökrigshögskolan 1898–1900. Tjänstgjorde i marinförvaltningen 1900–1917. Kapten 1902-12-31. RSO 1914-09-30. Kommendörkapten av 2. graden i marinen 1916-08-30. RVO 1917-06-06. Artilleriavdelningschef vid flottans varv i Stockholm 1917-10-01. RRS:tAO3kl. tMO4kl. Död 1924-09-18 i Stockholm. Gift 1924-02-07 på Kil (Stockholm, Jacobs förs, vb) med Annie Elvira Christina Ekefeldt (omgift 1926-06-28 i Köpenhamn (Stockholm, Skeppsholms förs, vb) med kaptenen vid Göta Livgarde Karl Hugo Broms, född 1879-09-28 i Björnlunda socken, Södermanlands län), född 1896-08-20 i Stockholm.
 • Margareta Clara Augusta, född 1874-09-04 på Söderfors.
 • Maria Elisabet, född 1876-05-07 på Söderfors, död 1876-05-07.
 • Bror Olof, född 1879-03-03 på Söderfors, död på Söderfors 1879-11-12.

TAB 18

Nils Claes Adolf (översiktstab 9, son av Otto Casimir, tab 17), född 1867-07-18 Hallkved. Mogenhetsexamen 1866-05-05. Utexaminerad från tekniska högskolan 1890. Genomgick militärkurs för inträde vid Väg- o vattenbyggnadskåren 1890. Anställd vid Gävle stads allmänna arbeten 1890–1891. Biträdande ingenjör i norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1892. Baningenjörsassistent vid Västerås–Bergslagernas järnväg 1893-01-01. Löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1894-11-30. Baningenjör vid Norsholm–Västervik–Hultsfreds järnvägar 1896. Trafikchef samt ban- och maskiningenjör vid Köpings, Uttersberg–Riddarhyttans järnvägar 1899-09-17. Trafikchef vid Nynäsbanan och chef för vid Nynäsbanan samt verkställande direktör för Stockholm–Nynäs förlags- och trafiksaktiebolag 1903-03-00–1904. Kapten för Stockholm–Nynäs förlags- och trafiksaktiebolag 1904-12-31. Verkställande direktör och trafikchef för Norrköping–Söderköping–Vikbolandets järnvägsaktiebolag 1905-08-22–1907-12-31. RVO 1908-06-16. Konsulterande ingenjör inom järnvägsfacket 1909. Vid olika tillfällen förordnad 1:e byråingenjör i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Verksam medlem av svenska teknologföreningen och svenska vägföreningen. Död 1915-04-29 på Löwenströmska lasarettet i Väsby, Eds socken, Stockholms län (Danderyds förs, Stockholms län,db). Gift 1896-08-06 i Stockholm med Maria Ingelson, född 1871-11-15 i Eskilstuna, Fors förs (fb), död 1963-10-26 i Boo förs, Stockholms län (db), dotter av ingenjören August Valdemar Ingelson och Louise Karlsson.

Barn:

 • Nils Otto Valdemar Maria, född 1897-05-23 i Västervik. Studier vid Örebro tekniska skola 1916–1918. Genomgick flygskolan å Ljungbyhed 1918–1919. Flygare. Gift 1919-05-02 i Kristiania med Birgit Schnéevoigt, född 1899-05-26 i Lahtis socken i Finland, dotter av professorn Georg Lennart Schnéevoigt och Sigrid Ingeborg Sundgren. Se Tab 18 A

TAB 18A

Nils Otto Valdemar Maria (översiktstab 9, son av Nils Claes Adolf tab 18), född 1897-05-23 i Västervik. Greve. Studier vid Örebro tekniska skola 1916–1918. Genomgick Flygskolan å Ljungbyhed 1918–1919. Flygare. Anst. hos Prat & Whitney Aircraft, E. Hartford, Hartford, Conn. USA. Director of Engeneering Gasturbine division, A.V. Cox, Malton, Ontario, Canada (1954). Gift 1:o 1919-05-02 i Kristiana, Norge med Birgit Schnéevoigt, född 1899-05-26 i Lantis förs Finland, död 1942-10-09 i staden Tampa, Florida i U.S.A., dotter av kapellmästaren, professorn Georg Lennart Schnéeveigt och Sigrid Ingeborg Sundgren. Gift 2:o 1940-10-31 i Canada med Dorothy Ida Hevner, född 1911-02-11.

Barn:

 • 1. Nils George Valdemar Julius, född 1930-10-14 i Williamsport, USA. Greve.

TAB 19

Otto Sigfrid (Sigge) (översiktstab 9, son av Otto Casimir, tab 17), född 1869-07-16 i Karlskrona. Genomgick tekniska byggnadsyrkesskolan 1886–1890 och tekniska högskolan 1890–1892. Elev vid akademiens för de fria konsterna arkitekturavdelning 1892–1895. Arkitekt. RVO 1901-06-15. Arkitekt i överintendentsämbetet 1905 och i byggnadsstyrelsen 1918. L et A 1906.. Gift 1895-11-05 i Solna socken, Stockholms län med Frances Graham, född 1870-06-20 Grahamston, dotter av grosshandlaren Patrick Graham och Nina Helena Liljewalch.

Barn:

 • Harry Graham, född 1898. Ingenjör. Se tab 20.
 • Otto Graham, född 1899. Affärsman. Se tab 21.

TAB 20

Harry Graham (översiktstab 9, son av Otto Sigfrid, tab 19), född 1898-01-09 i Stockholm. Ingenjör i Stockholm. Gift 1:o 1922-08-19 i New York med Kataherine Laura Crook, född 1897-07-06 i Champlain, NY, USA. Dotter av bankdirektören John Crook och Helen Richard. Gift 2:o med Katarina (Käte) Bielitz

Barn:

 • 1. Marjorie Ebba, född 1924-12-12 i Altona, Pennsylvania, USA (Stockholm, Maria förs fb). Stiftsjungfru.
 • 1. John Sigfrid, född 1926-04-24 i Stockholm.
 • 2. Malcolm Graham, född 1961-07-12.

TAB 21

Otto Graham (översiktstab 9, son av Otto Sigfrid, tab 19), född 1899-12-29 i Stockholm. Greve. Affärsman i Paris. RVO 1941-11-15. RFinlVRO. Död 1943-02-16 på Kihlsgård, Värmdö (Sofia förs, Stockholm db nr 34). Gift 1923-12-13 i Stockholm, Maria förs (vb) med Gerda Alfrida Looström, född 1897-09-14 i Stockholm, död 1994-04-26 i Boo förs, Saltsjö-Boo, dotter av överintendenten och chefen för Nationalmuseum Carl Ludvig Looström och Alfrida Lovisa Boman.

Barn:

 • Ottonio Margaretha Lucia, född 1926-04-07 i Paris, Svenska Sofiaförs Stiftsjungfru.

TAB 22

Anton Fredrik (översiktstab 10, son av Claes August, tab 11), född 1838-11-15 i Uppsala. Kadett vid Karlberg 1855-06-07. Kammarpage hos kronprinsessan 1856. Utexaminerad från krigsskolan 1861-02-28. Underlöjtnant vid flottans marinregemente 1861-03-05. Löjtnant 1869-02-05. Kapten 1879-02-21. Major och bataljonschef vid Gotlands nationalbeväring 1881-09-16. RSO 1882-12-01. Överstelöjtnant i armén 1896-01-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1899-09-22. Avsked ur krigstjänsten 1903-04-24. Död 1904-02-03 i Stockholm. Gift 1865-07-18 i Amiralitetsförs, Karlskrona med Ermance Adelaide Jeannette (Emma) Schmiterlöw, född 1836-06-13 i Karlskrona, död 1906-05-28 i Stockholm, dotter av kommendörkaptenen Svante Schmiterlöw, och Emerentia Gustava Ulrika af Klinteberg.

Barn:

 • Nils-Fredrik, född 1867. Skriftställare. Död 1927. Se Tab. 23.
 • Carl August Emanuel, född 1868. Överstelöjtnant. Död 1918. Se Tab. 24.
 • Claes Alarik, född 1870 i Karlskrona, död i Karlskrona 1870-09-29.
 • Dagmar Margareta Ulrika, född 1871-10-05 i Karlskrona. Död 1950-06-20 i Oscars förs, Stockholm (db nr 205). Gift 1898-08-18 i Visby domkyrka med direktören Axel Robert Bildt, född 1869, död 1944.
 • Hakon Rudolf, född 1874. Major. Död 1934. Se tab 25.

TAB 23

Nils-Fredrik (översiktstab 10, son av Anton Fredrik, tab 22), född 1867-09-02 i Karlskrona. Anställd i handelsflottan 1881. Sjökaptensexamen 1889-05-14. Reservofficersaspirant vid flottan 1890-01-13. Underlöjtnant i flottans reserv 1891-05-11. Avsked 1898-01-22. Marinsuperintendent hos The Royal Niger Company i Västafrika 1894-11-10. Commander i engelska kolonialmarinen 1900-02-02. Engelska kolonialregeringens ombud vid de engelsk–franska och engelsk–tyska gränsregleringarna mellan Nigeria, Sudan och Kameroon 1902 och 1903. Chef på engelska kanonbåten Heron under de engelska expeditionerna mot Benin, Sokoto, Kaiama och Gando vid Nigerfloden 1897 och 1900–1902. Avsked ur engelsk tjänst 1908. Skriftställare. Död 1927-11-03 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 228). Gift 1908-01-04 i Uddevalla (vb) med Hilda Rodhe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1893-02-15 i Uddevalla med stadskassören i Uddevalla Johan Elof Collander, född 1848-11-12, död 1902-05-20 i Uddevalla), född 1873-07-12 i Varberg (fb), död 1935-03-12 i Uddevalla och begr. i Salems socken, Stockholm (Uddevalla db nr 97), dotter av rektorn, fil. doktorn Herman Teodor Benjamin Rodhe och Ellen Svensson.

Barn:

 • Ebba Hilda Margareta, född 1909-01-20 på Skårby i Salems socken, Salems förs, Stockholms län (fb). Stiftsjungfru. Studentexamen 1928-05-12.

TAB 24

Carl August Emanuel (översiktstab 10, son av Anton Fredrik, tab 22), född 1868-10-14 i Karlskrona. Volontär vid Bohusläns regemente 1887. Mogenhetsexamen 1887. Sergeant 1888. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1889-11-16. Löjtnant 1894-01-26. Lantmäterielev 1894-12-27. Kapten 1903-09-10. RSO 1910-06-06. Major vid Västmanlands regemente 1914-12-11. Överstelöjtnant i armén 1917-08-21. Död 1918-05-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db). Gift i Engelbrekts förs, Stockholm (vb) 1916-04-15 med Ruth Grubbens i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1909-08-26 med underlöjtnanten Johan Rudolf Lilliesköld, född 1884, död 1911, gift 3:o 1932-10-14 i Paris med kaptenen Rudolf Gritsch, född 1890-05-15, död 1975-01-17 i Lugano), född 1886-06-05 i Stockholm, dotter av konsuln Carl Edvard Grubbens och Maria Catharina Sjöblom.

Barn:

 • Rut Astrid Margareta, född 1918-04-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (fb).

TAB 25

Hakon Rudolf (översiktstab 10, son av Anton Fredrik, tab 22), född 1874-06-06 Hejetorp. Mogenhetsexamen 1894-06-11. Volontär vid Gotlands artillerikår 1894-01-19. Sergeant vid Gotlands artillerikår 1895-08-05. Elev vid Karlberg 1895-09-25. Styckjunkare 1896-08-12. Officersexamen 1896-12-08. Underlöjtnant vid Gotlands artillerikår 1896-12-09. Examen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Löjtnant 1900-06-01. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904-04-29. Gymnastiklärareexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1905-02-08. Kapten vid Norrlands artilleriregemente 1905-12-30. Utexaminerad från sjukgymnastiska kursen vid gymnastiska centralinstitutet 1906-06-08. Gymnastiklärare vid högre allmänna läroverket i Östersund 1912–1924. RSO 1917-06-06. Major i armén 1922-11-24. Major vid Smålands artilleriregemente 1923-01-13. Död 1934-03-20 i Söderköping (enl. Täby socken, Östergötlands län db nr 4). Gift 1910 i Sundsvall med Ingrid Söderbaum, född i Sundsvall 1886-01-16 (fb), dotter av provinsialläkaren Olof August Söderbaum och Anna Charlotta Norman.

Barn:

 • Ermance Lotten Tekla Dagmar Marianne, född 1911-09-15 i Norrbottens art.regementets förs, Östersund (db). Gift 1931-02-18 i Tåby förs, Östergötlands län (vb nr 1) med Sten Henriksson Hegardt, född 1900-08-24 i Örebro län.
 • Ingrid Harriet Margareta, född 1915-08-04 på Mjälle i Norrbottens art.regementets förs, vid Östersund (fb).Gift 1938-06-02 med Carl Robert Bildt (T8B), född 1911-03-12.
 • Dagmar Carola Adelaide (Tetå), född 1919-10-05 i Norrbottens art.regementets förs, Östersund (fb).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: