:

Von Stralenheim-Wasaborg

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga, friherrliga (och riksgrefliga) ätterna von Stralenheim och von Stralenheim-Wasaborg

Vapen: a) det adliga: En sköld af guld, hvaruti är en grön krans med sex röda rosor. Nedanför kransen en röd mur, ofvanpå muren ligga tre röda stenar, af hvilka en ligger öfverst och tvänne under. Ofvanpå skölden en öppen tornerhjelm, hvaröfver tvenne armar hållandes emellan händerna äfven en sådan krans, som står i sjelfva skölden; beurletten och löfverket af guld och rödt.

b) det friherrliga: Skiölden fördelt i fyra fält och midt uti densamma dess förra adliga stam-vapen, som är en sköld af guld, hvaruti visar sig en grön krans med sex röda rosor öfver en röd mur af fyra hvarf, som trappvis förminska sig uppföre. Af sjelfva friherrevapnet är det första fältet blått och deruti en stubbe af guld med sina rötter i fritt fält. Det andra fältet är rödt och deruti två sparrar af silfver. Det tredje är likt med det andra och det fjerde med det första. På skölden två öppna tor-nerhjelmar med en friherrekrona emellan samt en på hvardera hjelmen. Utur högra hjelmkronan uppstiger ett par beväpnade armar, hållandes en lika krans, som i hjertskölden. Öfver vänstra hjelmkronan stå sex spärrfanor med silfver, blått och rödt. Löfverket är af guld, silfver, blått och rödt.

c) det riksgrefliga: Fyrdelt sköld med hjertvapen; hjertvapnet deladt på längden; i högra fältet, som är svart, en bundt på två ställen sammanbundna pilar af silfver med spetsarna uppåt; i vänstra fältet, som är af guld, sluter sig till delningslinien en half grön krans med 3 rosor; i l:a fältet, som är blått, en inåtvänd krönt silfvergrip (ur Yasaborgska vapnet); i 2:a, som är af guld, en uppryckt trädstam (ur friherrliga vapnet); i 3:e, som ock är af guld, 2 med ryggarna mot hvarandra vända, utåt svängda fiskar med naturliga fjäll, öfver hvilka sväfvar en krona (ur Vasaborgska och Cabiljauska vapnen); i 4:e fältet som är rödt, två öfver hvaraudra stående silfversparrar (ur friherrl vapnet); skölden, betäckt af en tysk greflig krona, står på en fotställning och hålles af två mot hvarandra seende silfvergripar.

Ätten skall härstamma från Westfalen

Tab. 1.

Karsten Vieth, borgare i Stralsund; † före 1572. Gift med Margareta Warner; omgift med Niklas Berndes.

Son:

Mikael Vieth, rådsherre i Stralsund 1630; f 1631. Gift l:o med Margareta Schröder; dotter af Hemming Schröder; 2:o med en dotter till rådsherren i Stralsund Melcker Warnecke.

Son:

 • 1. Henning Vieth, rådsherre i Stralsund 1632; borgmästare 1655; f 1680. Gift 1631 med Margareta Klinckow, f. 1610, f 1688; dotter af rådsherren i Stralsund1 Joakim Klinckow och Maria Andrere; samt faster till såväl introducerade som ointroducerade herrarne von Klinckowström.

Barn:

 • Mikael Vieth, adlad von Strahlenheim, f. 1632, f 1703. Se Tab. 2.
 • Maria Vieth, f. 1633, f 1701. Gift l:o med rådsherren i Stralsund Henrik Müller, f 1660; 2:o 1661 med borgmästaren i Stralsund Johan Fredrik Coch (stamfader för ointroducerade adl. slägten Cockenhausen), † 1684.
 • Margareta Vieth, f. 1635, f 1675. Gift 1:0 1652 med Kristian Rode; 2:o 1668 med Johan Warnecke.
 • Dorotea Vieth, f. 1637, f 1716. Gift l:o 1656 med Jürgen Illies, f 1661; 2:o 1662 med rådsherren i Stralsund Andreas Rose, f 1705 (deras son Andreas Gottlieb von Rosen, svensk öfverste f 1736).
 • Anna Vieth, f. 1641, f 1682. Gift 1660 med Johan von Scheven (fader till herrarne von Scheven n:o 1755), i hans 2:a gifte.

Tab. 2.

Mikael Vieth, adlad von Strahlenheim, f. 1632, protonotarie i Stralsund 1660; Syndikus derst. 1671; assessor i Wismarska Tribunalet 1682; adlad 1685 d. 4 Juli med namnet von Strahlenheim enligt styrkt afskrift af originalsköldebrefvet och ej von Vieth, som af misskrifning står i lliksregistraturet; f 1703. Gift l:o 1660 med Margareta Hallen, f 1681; dotter af Johan Hallenus, adlad Hallen, men ej introducerad; 2:o med Elisabet von Reimers.

Barn:

 • 1. Katarina Margareta (Vieth), † 1678. Gift med borgmästaren i Stralsund Joakim Zander, † 1725.
 • 1. Maria, f. 1663, † 1741. Gift l:o med rådsherren i Stralsund Joakim Kristian von Bauman till Lüdershagen och Parow, i hans 2:a gifte, f 1707; 2:o med generalauditören Peter Jakob Eccard, adlad von Eccard, i hans 2:a gifte, f. 1668, f 1728.
 • 1. Henning von Strahlenheim, friherre och riks-grefve von Strahlenheim, f. 1663, f 1731. Se Tab. 3.
 • 1 Johan Bernhard, kommissionssekreterare vid wolfenbüttelska hofvet 1715, hofråd; resident i Hamburg 1729; f 1740, ogift, och utgick med honom adl. ätten von Strahlenheim.
 • 1. Mikael Moritz (Vieth), f. 1671, f 1672.

Tab. 3.

Heming von Strahlenheim friherre och riksgrefve von Strahlenheim (se Tab. 2), f. 1663, gick i kurfurstens af Pfaltz tjenst 1691; kapten vid ett dragonregemente; öfverstlöjtnauts karaktär; geheimekrigsråd och envoyé skickad till Sverige; gick i svensk tjenst; envoyé extraord. till Holstein-Gottorp 1698; regeringsråd och envoyé till Hannoverska och Zelleska Hofven 1699; envoyé extraord. i Wien s. å.; friherre s. å. d. 27 Juli; romersk riksgrefve 1706, och förlänades han med grefskapet Limburg, samt utnämdes till riksöfver-jägmästare af kejsar Josef d. l:e, men k. Karl d. 12 nekade honom mottaga dessa förmåner; råkade i den bekanta tvisten med kejserlige kammarherren grefve Max Adam Zobor, hvilken utlefvererades s. å. 2ö/7 till k. Karl d. 12:e och fördes till Stettin, hvarifrån enligt hemlig öfverenskommelse han genast frigafs; sedan han 1710 upphört att vara svensk minister i Wien, utmanades af Zobor, men undvek denne såväl i Wien som Zweibrücken, dit Zobor följde honom, hvarför denne lät från trycket utgå en berättelse om förloppet; undertecknade 1707 religionsediktet, hvarigenom lutheranerne i Schlesien fingo religionsfrihet, hvar ock finnes en medalj slagen öfver honom; guvernör i Zweibrücken 1710; generalguvernör derst. 1714; afsked 1718, emedan han kommit i delo med k. Stanislaus och polackarne derst.; skall dock senare begifvit sig till k. Sta-nislai hof i Lothringen; f 1731 15/9 i Fohrbach. Af hans l:ä gifte härstammade friherrliga ätten von Strahlenheim i Hannover, hvilken slägt aflade sin grefliga titel och upptog den friherrliga. sedan denne gren genom de dem i början af 1700-talet öfvergångna olyckor dertill föranledts, isynnerhet sedan den genom öfversvämning förlorat sina gods vid nedre Elben; från 2:a giftet härstammade grefliga ätten von Stralenheim-Wasaburg i Baiern. Henning köpte efter sitt 2:a giftermål herrskapet Fohr-bach, en liten stad i Lothringen vid Zaarbrücken, som hertig Leopold 1717 ,3/8 upphöjde till grefskap, i följd af den egaren 1706 af kejsar Josef förlänade riksgrefvevärdigheten, och utfärdades kejserligt grefve-bref 1720 20/2 för honom och hans barn af 2:a giftet att vara grefvar till Fohrbach, hvilka senare fingo svenska Regeringens tillstånd att upptaga pre-dikatet Vasaborg för att skilja sig från halfsysko-nen, då det var fråga om i Westfalenska freden åt slägten Vasaborg tillerkänd ersättning för Osnabrück m. m. Gift 1:o med friherrinnan Nicolea Katarina Veronika von Hackelberg, rik arftagerska; dotter af friherre Julius von Hackelberg, arfherre till Schöningen och Elsa von der Borch, i hennes 2:a gifte; Gift 2:o med grefvinnan Sofia Elisabet Kristina af Vasaborg, f. 1694 24/8, f 1736 10/12 på Fohrbach; dotter af öfverstlöjtnanten i hannoversk tjenst grefve Gustaf Adolf af Wasaborg, och grefvinnan Angelika Katarina von Leiningen-Westerburg.

Barn:

 • 1. En son, öfverste i fransk tjenst, R. S. O. 1753.
 • 1. Henrik August, stamfader för friherrliga ätten von Stralenheim. Se Tab. 4.
 • 2. Katarina Sofia Karolina, grefvinna von Strahlenheim-Wasaburg, f. 1717, f 1764 26/g. Gift 1733 y9 i S:t Arnual med öfverstlöjtnanten i fransk tjenst friherre Erik Sparre till Fohrbach, f. 1700, f 1742; han skall hafva inlöst Forbach, men förlorade det genom rättegång.
 • 2. Henning Gustaf f 1787 stamfader för grefliga ätten von Strahlenheim-Wasaburg. Se Tab. 9.

Tab. 4.

Friherrlige grenen von Strahlenheim.

Henrik August (se Tab. 3), major i hannoversk tjenst; R. S. O. 1754; generalmajor i kur-braunschweig-lünenburgsk tjenst; kommendant i Harburg. Gift med markisinnan de Nonus, systerdotter till grefve Bothmer.

Barn:

 • En dotter. Gift med kaptenen von Heyn.
 • Adolf Se Tab. 5.
 • En dotter, konventualinna.

Tab. 5.

Adolf (se Tab. 4), öfverjägmästare i kurbraun-schweigsk-lüneburgsk tjenst och öfverste. Gift 1775 med baronessan von Kiepen.

Barn:

 • August Karl Vilhelm, f 1847. Se Tab. 6.
 • Ernestine, f. 1784 12/3, stiftsdam i Soest, f 1857 20/t„ på Imbshausen.
 • Karl Fredrik, f 1848. Se Tab. 8.

Tab. 6.

August Karl Wilhelm (se Tab. 5), juris doktor, hannoversk kabinetts- justitie- och kulturminister, samt kurator för universitetet i Göttingen, f 1847.

Son:

 • Adolf; f. 1819. Se Tab. 7.

Tab. 7.

Fredrik Adolf Georg Ernst (se Tab. 6) till Imbshausen i grefskapet Göttingen, Bovenden och Suderburg f. 1819 22/„. Gift 1848 13/7 med Maria von der Wense, f. 1825 20/6.

Barn:

 • Henning Fredrik Georg Ernst Adolf, f. 1849 ~fA, premierlöjtnant och adjutant i 2:a Sachsiska Ulanregementet n:o 18.
 • Adolf Wendworth August Burchard, f. 1851 20/3, löjtnant vid Sachsiska Hästgardesregementet.
 • Irmegard, Ida Frida Ernestine Lovisa Vilhelmina, f. 1854 ,2/2.
 • Gabriella Sally Adolfina Georqina Frida Helena, f. 1858 8/8.

Tab. 8.

Karl Fredrik (se Tab. 5), hannoverskt geheimeråd och sändebud till Frankfurt am Main; f 1848 derst. Gift med Irmegard von Schulte, f. 1806 4/5 † 1857; dotter af hannoverske finansministern von Schulte.

Barn:

 • Herbert, f. 1824 19/6 i London, amtassessor i landtdrosteriet i Hannover; regeringsråd i Sachsen.
 • Adolf, f. 1830 10/5 i Frankfurt am Main, eger riddargodset Au vid Neustadt a. d. Dosse. Gift med Leopoldine Stieber von Stürzenfels, f. 1837 28/4.
 • Adelheid Ernestine Vilhelmina Augusta Sofia, f. 1832 i Frankfurt am Main, f 185 5 27/2 i München. Gift 1852 med kammarherren och öfverstlöjtnanten riksgrefve Fredrik von Bothmer.

Tab. 9.

Riksgreflige grenen von Strahlenheim-Wasaborg

Henning Gustaf (se Tab. 3), öfverste i fransk tjenst; K. S. O. 1757; fransk generallöjtnant, † 1787 Gift med friherrinnan Karolina von Esebeck.

Barn:

 • Gustaf Henrik, f. 1766, *f* 1818. Se Tab. 10.
 • Karl August, f. 1780, f 1842. Se Tab. 12.
 • Kristiana, f. 1783 29/5, f före 1866. Gift med ryttmästaren grefve Charles Adam Lewenhaupt, f. 1760.

Tab. 10.

Gustaf Henrik (se Tab. 9), f. 1766, major och kammarherre i baiersk tjenst; f 1818 29/8. Gift med Barbara Sofia von Millern.

Barn:

 • Fredrik Gustaf Henrik, fv 1807 22/lt, öfverst-löjtnant vid Infanteriregementet König i baiersk tjenst, f 1867 18/9 i München. Gift 1838 29/5 med Sofia von Rogister, f. 1813 29/5.
 • Karl Andreas Moritz, f. 1810. Se Tab. 11.'
 • Elisa Karolina Lovisa, f. 1814 19/lt. Gift 1860 21/i med danska kammarrådet Henrik von Feddersen, f 1871.

Tab. 11.

Karl Andreas Moritz (se Tab. 10), f. 1810, baiersk öfverstlöjtnant vid Infanteriregementet Kronprinz; öfverste och kommendant i Lindau, † 1872 i München och slöt grefliga ätten von Strahlenheim-Wasaburg på svärdssidan. Gift 1:o 1840 28/3 med friherrinnan Josefina von Pechmann, f. 1815 † 1854 14/8; dotter af baierska geheime öfver bygnadsrådet, friherre Henrik von Eechmann och friherrinnan Barbara von Lurtz; Gift 2:o 1859 22/i2 med sin svägerska friherrinnan Maria Lovisa Amalia von Pechmann, f. 1826 8/8.

Barn:

 • 1. Vilhelmina Karolina Josefina Maria, f. 1841.
 • 1. Lovisa Karolina Josefina Barbara, f. 1843 30/7.

Tab. 12

Karl August (se Tab. 9), f. 1780 12/10, öfverste i fransk tjenst, f 1842 26/5. Gift med sin svågers brorsdotter grefvinnan Augusta Karolina Lewenhaupt, f. 1788 2/7, f 1856 30/5; dotter af öfversten i fransk tjenst grefve August Fredrik Lewenhaupt, n:o 2 och Madeleine Vilhelmine de Legner.

Barn:

 • Vilhelmina, f. 1811 8/10. Gift 1839 30/12 med chefen för Väg- och Vattenbygnaderne i Frankrike Jean Baptiste Schvilgué, f 1855.
 • August, f. 1814 18/10, fransk löjtnant vid 14:e Lätta Infanteriregementet; f före 1866, ogift.
 • Karolina, f. 1825 8/2. Gift 1858 31/7 med majoren vid 7:e bataljonen af kejserlige franske Fotjägarne August Maurice.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: