:

Snoilsky nr 133

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Snoilsky nr 133 †

Uppflyttad i dåv. riddarklassen 1778. Friherrlig 1770-05-15 (ej introd.). Grevlig 1771-10-15, introd. 1820. Utdöd 1903-09-08.


TAB 1

Johan von Snoilsky, friherre och greve Snoilsky (son av Gustaf von Snoilsky nr 528, se adl. ätten von Snoilsky, Tab. 3), född 1708-02-16 i Riga. Page hos konung Fredrik I 1724. Uppförd på stat1 1726-04-18. Konstapel vid amiralitetet i Landskrona 1728-02-12. Tillika jaktpage vid hovet. Var 1730–36 i holländsk tjänst. Löjtnant vid svenska amiralitetet. Kaptenlöjtnant 1742-01-13. Tjänstg. kammarherre hos bemälde konung1 1745-07-11. Kapten vid örlogsflottan 1747-04-29. Tjänstfri vid hovet1 1748-03-16. Kommendörkapten 1749-08-09. RSO 1751-12-04. Generaladjutant 1756-11-03. Schoutbynacht 1765. Riksråd 1769-09-18. KmstkSO s. å. 27/11. Friherre 1770-05-15 och greve 1771-10-15 (sonsönerna såsom grevar introd. 1820 under nr 133). Nedlade rådsämbetet 1772. Uppflyttad 1778 i d. v. riddarklassen under nr 528, A. Död 1787-03-14 i Karlskrona. 'Han kommenderades 1730 på örlogsskeppet Verden, vilket avgick till Algier med presenter och för att utlösa därstädes i slaveri hållna svenskar. Nyttjades under sin holländska tjänst på den eskader, som kryssade mot de marockanska sjörövarna, varunder han bevistade fyra sjöaffärer samt intagandet av kastellet Magador på afrikanska kusten. Var 1738 på örlogsskeppet Sverige, som skulle gå till Konstantinopel, men natten till den 25 nov. förolyckades i spanska sjön, därvid 150 personer omkommo och de övriga måste på ett stycke av skeppets ena sida i trenne dygn under nakenhet och hunger uthärda ett gruvligt väder. Skickades 1740 av regeringen till England för att därstädes utfordra medel, tillhörande Sverige, och lyckades däri så väl, att han hemkom med 25,000 pund sterling i silver förutom ersättning för tillskyndade kostnader. Bevistade under finska kriget 1741 och följande årens sjökampanjer, däribland aktionen vid Korpo ström samt likaledes under sjuåriga pommerska kriget flottans krigsoperationer, varvid flera viktiga värv blevo honom anförtrodda'. Gift 1:o 1736-11-23 i Karlskrona med Maria Catharina Spalding, född 1718-05-15 i nämnda stad, död där 1738-05-21 och begraven s. å. 24/5, dotter av kommendören Mikael Spalding, och hans 1:a fru Sara von Löwen (Löwe). Gift 2:o 1746-04-18 i Karlskrona med friherrinnan Charlotta Catharina von Psilander, född 1713-03-23 i Karlskrona, död 1771-01-24 i Stockholm, dotter av amiralen och presidenten Gustaf Psilander, adlad och friherre von Psilander, och Ingrid Lepin.

Barn:

 • 1. Sara Margareta, född 1737-10-03 i Karlskrona, död 1768-05-06 Mölleröd s län och begraven s. å. 13/5. Gift 1762-06-08 i Karlskrona med majoren Conrad Vilhelm Ankarcrona, i hans 1:a gifte, född 1733, död 1809.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1752. Krigsråd. Död 1818. Se Tab. 2.
 • 2. Charlotta Johanna Dorotea, född 1754-07-23 i Karlskrona, död 1792-11-11 Fledingstorp. Gift 1772-12-29 i Karlskrona med sin syssling kammarherren Fredrik Dalman, född 1733, död 1806.

TAB 2

Gustaf Adolf (son av Johan von Snoilsky, friherre och greve Snoilsky, Tab. 1), född 1752-08-04 i Karlskrona. Kadett därst. 1765. Officersexamen därst. Förare vid livgardet 1768-04-11. Livdrabant s. å. 30/5. Fänrik vid Jämtlands regemente 1770-09-18. Löjtnant därst. 1770-10-15. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1773-07-11. Kapten och regementskvartermästare därst. 1776-05-22. Kapten med kompani 1782-10-20. Avsked 1791-10-02. Ledamot av allmänna magasinsdirektionen 1796-03-03. Krigsråds karaktär 1798-12-03. RNO 1815-06-28. Död 1818-03-19 i Stockholm. Bevistade kriget i Finland från 1788. Gift 1781-01-30 i Karlskrona med sin syssling och sin sysslings dotter (friherrinnan) Johanna Sofia Psilandersköld, född 1754-04-09 i nämnda stad, död 1817-05-10 i Stockholm, dotter av amiralen och amiralitetsrådet Nils Psilander, adlad (och friherre) Psilandersköld, och Birgitta Elisabet Dalman.

Barn:

 • Johan Georg, född 1782-09-08 i Karlskrona. Fänrik vid Göta garde 1794-03-23. Avsked 1801-03-23. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Död 1802-01-07 i Stockholm.
 • En dödfödd dotter 1784-09-15 i Karlskrona.
 • Nils, född 1792. Justitieråd. Död 1860. Se Tab. 4.
 • Fredrik, född 1792. Kammarherre. Död 1842. Se Tab. 6.

TAB 3

Gustaf (son av Gustaf Adolf, Tab. 2), född 1786-06-05. Kadett vid Karlberg 1799-09-24. Utexaminerad 1806-03-29. Underlöjtnant vid amiralitetet s. å. 12/4. Löjtnant därst. 1809. Kapten 1818-05-11. Chef för indelningskompaniet i norra Halland s. å. Major vid örlogsflottan 1823-07-04. Vid flottornas reglering och sammanslagning 1825 upptagen som kapten vid k. m:ts flotta. RSO 1826-05-11. Kommendörkapten av 2. klass 1831 och av 1. klass 1841. Chef för matroskompaniet i Karlskrona. Död där 1844-11-02. Gift 1:o 1820-06-24 Hinsekind med Ulrika Juliana Lode från Livland, född 1793-12-27, död 1829-05-18 i Karlskrona, dotter av överstelöjtnanten Carl Erik Lode från Livland, och grevinnan Albertina Amalia Lillienberg. Gift 2:o 1830-11-08 i Karlskrona med Fredrika Vilhelmina Cöster, född 1803-04-19 i Karlskrona, död där 1895-09-18, dotter av kaptenen vid örlogsflottan, konsuln Anders Cöster och Charlotta Maria Melander.

Barn:

 • 1. Sofia Albertina, född 1822-01-27, död 1847-12-09 i Stockholm efter barnsäng. Gift där 1843-12-05 med sin (faders sysslings son), landshövdingen greve Gustaf Lagerbjelke , i hans 1:a gifte, född 1817, död 1895.

TAB 4

Nils (son av Gustaf Adolf, Tab. 2), född tvilling 1792-07-07. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1809-06-10. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 30/8. Kopist i nyssn. expedition 1811-11-22. Kanslist vid serafimerordensgillet 1812-12-31. Häradshövdings fullm. 1816-02-06. Kammarjunkare s. å. 8/11. Kanslist i förutn. expedition 1818-05-11. Förste riddarhuskanslist 1819-01-30. Protokollssekreterare i k. m:ts kansli 1821-11-05. Härold vid SO 1822-04-29. Kammarherre 1823-06-09. Assessor i förutn. hovrätt s. å. 4/7. Ledamot av nedre borgrätten s. å. 23/7. Ordförande i nämnda rätt 1826–36. T. f. lagman i Västerbottens lagsaga 1827-06-15. RNO 1829-07-04. T. f. landshövding i Örebro län 1831-02-12–1833-10-01. Hovrättsråd i ovann. hovrätt 1831-10-15. Hovmarskalk 1834-01-26. T. f. justitiekansler 1835-10-28. Justitieråd 1836-04-23. KNO 1850-06-26. Avsked från justitierådsämbetet 1857-07-14. KmstkNO 1858-04-28. Död 1860-02-01 i Stockholm. Gift 1840-09-15 Sjöö med friherrinnan Sigrid Fredrika Juliana Banér, född 1813-11-14 Björkvik. Statsfru hos drottning Desideria. Död 1856-08-19 i Stockholm i kolera, dotter av överstelöjtnanten friherre Johan Gustaf Banér, och Maria Susanna Louise Margareta von Both.

Barn:

 • Carl Johan Gustaf, född 1841. Överbibliotekarie. Död 1903. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Johan Gustaf (son av Nils, Tab. 4), född 1841-09-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1860-05. Kansliexamen 1864. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. 20/6. Attaché vid beskickningen i Paris 1865-06-17. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1866-09-27. TMO4kl 1869-04. RSpCIII:sO 1872-04-29. RDDO s. å. 5/11. Förste sekreterare i nämnda departement 1874-03-06. RÖJKrO3kl s. å. 12/3. Chargé d'affaires i Köpenhamn 1875 aug.–nov. KDDO2gr s. å. 8/12. Expeditionssekreterare och chef för den politiska avdelningen 1876-03-10. En av de aderton i svenska akademien s. å. 20/4. RNO s. å. 29/4. Arkivarie vid KMO s. d. OffFrHL 1877-11-22. Kansliråd 1878-11-08. Avsked från utrikesdepartementet 1879-07-11. Avsked från arkivarieämbetet vid KMO s. å. 24/11. KNO1kl 1886-04-05. Överbibliotekarie vid k. biblioteket 1890-10-10. Promov. filosofie hedersdoktor i Uppsala vid jubelfesten med anledning av 300 åriga minnet av Uppsala möte 1893-09-06. HLVHA 1895-04-02. HLVVS 1896. KmstkNO 1900-12-01. Död 1903-05-19 i Stockholm. Har från trycket utgivit bland annat: Smådikter av Sven Tröst (1861), Orchidéer av densamme (1861), Dikter av Carl Snoilsky (första–femte samlingen 1869–1897, flera upplagor), Ett svenskt myntkabinett (1873), Svenska Bilder (1886, flera upplagor), Königsmark och Thynne (1890), Svenska historiska planscher (1893–1896). Dessutom tal och levnadsteckningar i Svenska akademins handlingar, numismatiska och bibliografiska uppsatser, översättningar m. m. Gift 1:o 1867-11-20 i Stockholm med grevinnan Hedvig Charlotta Amalia Piper, från vilken han 1879-11 blev skild, född 1847-12-06 i Stockholm, död där 1882-11-16, dotter av majoren greve Tomas Henrik Piper, och grevinnan Johanna Hedvig Ulrika Lagerberg. Gift 2:o 1880-02-05 i Marseille med friherrinnan Ebba Fredrika Eleonora Ruuth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1864-09-06, i Andrarums kyrka, Krist., med greve Carl Tomas Fredrik Piper, född 1839, död 1869), född 1844-09-26 Vegeholm s län, död 1917-09-12 å Nådhammarshemmet på Lidingön (Solna förs., db), dotter av underlöjtnanten friherre Erik Fritz Emil Ruuth, och friherrinnan Fredrika Vilhelmina Palmqvist.

Barn:

 • 1. Hedvig, född 1868-10-24 i Stockholm, död där 1928-05-08. Gift 1888-03-20 i nämnda stad med kammarherren friherre Axel Gyllenstierna af Lundholm, född 1857. Död 1941-12-04 i Stockholm (Hedv.El. db nr 255).
 • 2. Carl Emil, född 1880-11-18 i Florens. Volontär vid livregementets dragoner 1896. Mogenhetsexamen 1897-05-20. Kompletterat samma examen 1898-05. Sergeant i nämnda regemente s. å. Elev vid krigsskolan s. å. 27/9. Fanjunkare 1899. Utexaminerad s. å. 25/11. Underlöjtnant vid livregementets dragoner s. å. 8/12. Attaché 1900-10-17. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1901-01-07. Underlöjtnant i Kongostatens tjänst. Död ogift 1903-09-08 i Stockholm och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • 2. Elisabet Florentina, född 1883-02-08 i Dresden. Död 1979-01-14 i Lidingö förs. Gift 1906-01-30 i Berlin med preussiske kammarherren, majoren i reserven av braunschweigska infanteriregementet nr 92, KSEO2kl, RPrJK1o2kl m. m., Richard Carl Benno Erdmann von Heynitz, född 1873-07-11 i Fulda. Död 1960-06-17 i Wiesbaden, Tyskland.

TAB 6

Fredrik (son av Gustaf Adolf, Tab. 2), född tvilling 1792-07-07. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1809. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 30/8. Vice notarie därst. s. å. Extra notarie i rikets ständers bank 1810-11-10. Extra ordinarie kanslist i kammarrätten 1812. Kanslist därst. 1815-05-31. Notarie i krigsrevisionsdepartementet 1816-03-28. Kammarjunkare s. å. 8/11. Kanslist i banken 1819-06-17. Registrator i kammarrätten 1820-05-27. Härold vid NO 1826-05-28. Bankokommissarie s. å. Kammarherre 1829-07-04. RNO 1836-05-19. Död 1842-04-21 i Stockholm. Han tjänstgjorde i det i kammarrätten tillförordnade krigsrevisionsdepartement, som skulle granska 1808 och 1809 års krigsräkenskaper. Anställdes vid riksdagarna 1815 och 1818 såsom kanslist i bankoutskottet, vid vilken senare riksdag han även satt för sin då varande ätt, adl. ätten von Snoilsky. Gift 1829-07-07 i Stockholm med friherrinnan Beata Sofia Cederström, född 1804-04-07, död 1892-05-03 i Göteborg, dotter av hovmarskalken friherre Ture Gustaf Cederström, och friherrinnan Carolina Cederström.

Barn:

 • Johanna Carolina Antoinetta (Jeanna), född 1830-06-13 i Stockholm, död ogift 1913-01-29 i nämnda stad, Jakobs förs. (db).
 • Gustaf Fredrik, född 1833. Landshövding. Död 1897. Se Tab. 7.
 • Nils Axel, född 1836-10-18. Student i Uppsala 1856. Telegrafassistent i Nyköping 1858. Död ogift 1876-04-14 i nämnda stad.

TAB 7

Gustaf Fredrik (son av Fredrik, Tab. 6), född 1833-05-06 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1849-11-14. Utexaminerad 1852-09-29. Underlöjtnant i Skaraborgs regemente s. å. 11/12 och vid regementet 1853-12-02. Stabsadjutant vid 3. militärdistriktets stab 1856-04-28–25/7. Tjänstg. i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition s. å. 23/7. Löjtnant i armén och vid generalstaben 1858-06-15. Löjtnant vid regementet 1859-01-04. Adjutant hos ryske generalguvernören greve F. V. R. Berg under dennes beskickning till konung Carl XV:s kröning 1860-05. RRS:tAO3kl s. å. 12/6. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1861-06-08. Adjutant hos prins Vilhelm av Danmark under dennes vistelse i Stockholm s. å. RDDO s. å. 11/12. Adjutant hos överste Custelnau under hans vistelse i Sverige 1862. RFrHL s. å. 18/9. Adjutant hos prins Amadeus av Italien under hans vistelse i Sverige 1863. RItMLO s. å. 27/8. Kammarherre hos hertigen av Dalarna 1864-02-17. Åtföljde denne till hans förmälning i Altenburg s. å. RSEO1kl s. å. 16/4. Kapten i armén 1865-05-03. Adjutant hos konungen s. å. 20/9. Hovmarskalk hos hertigen av Dalarne s. å. 21/12. Företog en resa till Preussen, Österrike och Frankrike i och för intendenturstudier 1868. RNO s. å. 21/12. RNS:tOO 1869-03-08. KAnhABjO1kl s. å. 8/7. KDDO1gr s. å. 16/8. Stabschef vid livgardesbrigaden 1871. Kapten i regementet 1873-10-17. Överadjutant och major vid generalstaben s. å. 19/12. Stabschef vid 4. militärdistriktet s. å. 29/12. RSO 1874-12-01. Överstelöjtnant i nämnda stab 1875-11-05. Chef för krigsskolan s. d. Överste och chef för Skaraborgs regemente 1882-03-31. Ledamot i styrelsen för Bergslagernas järnvägsaktiebolag. Ledamot i styrelsen för Göteborg–Hallands järnvägsaktiebolag 1885–1897. Deltog i krigsbefälets sammanträde 1883. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1885-10-24. Ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1886–1897. KSO1kl 1887-12-01. Ordförande i samma läns landsting 1888–1893. RCXIII:sO 1888-01-28. Ordförande i Göteborgs högskolas styrelse 1889. KNO1kl s. å. 21/1. Ledamot av riksdagens första kammare 1892-09-20. KmstkNO 1895-11-30. Död 1897-09-25 i Göteborg. Gift 1862-11-23 i Stockholm med friherrinnan Ingeborg Gunilla Wachtmeister af Björkö, född 1828-07-05 Rinkesta, död 1896-06-08 i Göteborg, dotter av kammarherren friherre Bleckert Gustaf Vilhelm Wachtmeister af Björkö, och hans 2:a fru grevinnan Margareta Charlotta Christina Mörner af Morlanda.

Barn:

 • August Gustaf, född 1865-05-19 i Stockholm, död där 1867-10-18.

Källor

1SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: