:

Beck-Friis nr 104

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Beck-Friis nr 278)

Friherrliga och grevliga ätterna Beck-Friis nr 278 och 104

Friherrlig 1770-12-11, introd. 1776. Grevlig 1771-04-15, bekräftat 1791-10-09. Introd. 1792.

Grevebrevet föreskriver, att värdigheten framdeles endast skulle åtfölja äldste sonen, son efter son, eller innehavarna av fideikommissen Börringe kloster och Fiholm, vilka egendomar förklarade för grevskap. I händelse av ättens utslocknande tillfaller grevetiteln innehavaren av dessa gods, av vilken ätt han än må vara, vilken då äger upptaga det Beck-Friis'ska namnet och vapnet.

Beck-Friis%20F27800.png

TAB 1

Joakim Beck-Friis, friherre och greve Beck-Friis (översiktstab 1, son av Corfitz Ludvig, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, se adliga ätten Beck-Friis, tab 3), greve till Börringe kloster i Gustavs socken, Malmöhus län och Fiholm i Jäders socken, Södermanlands län samt herre till Glimminge, född 1722-07-18. Student i Lund 1735-02-11. Auskultant i Göta hovrätt 1740-04-01. Extra notarie därst. 1741. Vice häradshövding 1743. Tjänstgörande kammarherre 1744-04-18. Assessor i Göta hovrätt 1754-08-09. Hovrättsråd 1757-03-08. Revisionssekreterare 1761-06-11. Landshövding i Kronobergs län 1763-04-11. RNO 1767-11-23. Riksråd 1769-05-27. KNO s. å. 27/11. RoK av KMO 1770-11-26 med valspråk: Svensk ära och tro. Friherre s. å. 11/12, jämte sina bröder Corfitz Ludvig och Johan (introd. 1776 under nr 278). Ordförande i barnhusdirektionen s. d. Ordförande för deputerade angående inrättande av en civilstatens pensionskassa 1771-01-09. Greve s. å. 15/10, bekräftad 1791-10-09 (introd. 1792 under nr 104 jämte sin brorson Corfitz Ludvig). Entledigad av riksens ständer från riksrådsämbetet 1772-05-12. Återkallad därtill av konungen s. å. 22/8. Jämte C. Fr. Scheffer chef för hospitalsväsendet 1773-03-29. Ledamot av serafimerordensgillet 1788. Ledamot av till förordnad regering 1789 och 1790. Ledamot av rikets allmänna ärenders beredning 1789-05-15–1793-04-19. Död 1797-08-03 på Börringe kloster och begraven s. å. 25/8. Han fick konungens i Danmark tillstånd att försälja de Friis'ska fideikommissgodsen emot utbyte av gods i Sverige, och inköpte då Fiholm. Erhöll, såsom själv barnlös, tillstånd att i sitt 1791-10-09 utfärdade grevebrev få upptaga sin brorson Corfitz Ludvig, men att grevevärdigheten framdeles endast skulle åtfölja äldste sonen, son efter son, eller innehavaren av fideikommissen Börringe kloster och Fiholm, vilka egendomar förklarades såsom grevskap, varjämte bestämdes, att innehavaren av dessa gods, av vilken släkt han än vore, skulle bliva greve och bära namnet Beck-Friis. Uppförde 1763 slottsbyggnaden på Börringe kloster och 1783–1787 ny kyrka för Börringe och Lemmeströ år 1783 till Gustavs socken, förenade försar [Bbl]. Gift 1745-08-28 med sin svågers syster, friherrinnan Vilhelmina Staël von Holstein, född 1725-09-05, död 1786-09-22 i Stockholm, dotter av översten, friherre Otto Vilhelm Staël von Holstein och hans 2:a fru friherrinnan Elisabet Stuart.

Barn:

 • Corfitz Ludvig, född 1746-05-27 på Börringe kloster, död 1747-03-04.

TAB 2

Corfitz Ludvig Beck-Friis, friherre Beck-Friis (översiktstab 2, son av Corfitz Ludvig, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, se adliga ätten Beck-Friis, tab 3), född 1724-11-04 i Stockholm. Volontär vid Jämtlands regemente 1742-08-29. Sergeant därst. s. å. 25/9. Livdrabant 1743-04-23. Fänrik vid livgardet 1745-04-01. Löjtnant därst. 1749-05-02. Stabskapten 1758-07-17. Kapten med kompani 1759-02-23. RSO 1761-11-23. Överste och kommendant i Kalmar 1763-01-18 och i Landskrona 1765-02-15. Friherre 1770-12-11 jämte sina bröder Joakim och Johan (introd. 1776 under nr 278). Generalmajor 1776-02-14. KSO 1786-11-27. Avsked 1790. Död 1798-05-12 på Bosjökloster i likanämnda socken, Malmöhus län. Han bevistade pommerska kriget 1757–1760 och uppfördes 1771 av riksens ständer på förslag till riksråd, men undanbad sig. Gift 1766-05-22 Torup, med sin kusins dotter, stiftsjungfrun (friherrinnan) Maria Stjernblad, född 1747-06-06, död 1819-11-25, dotter av överceremonimästaren Hack eller Haquin Tholijn, adlad och adopterad (samt tysk friherre) Stjernblad nr 1370 och Maria Sofia Beck-Friis.

Barn:

 • Corfitz Ludvig, adopterad greve Beck-Friis, född 1767, död 1834. Se Tab. 3.
 • Maria Sofia, född 1768-06-26 på Bosjökloster. Statsfru hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina 1800-08-04. Död 1848-09-29. Gift 1789-01-14 med majoren, friherre Hans Henrik Ramel, född 1752, död 1791.
 • Eleonora Christina, född 1770, död s. å. 25/8.
 • Lave, född 1772-10-18 på Bosjökloster. Antagen till krigstjänst 1778-04-23. Fänrik vid dalregementet 1779-02-10. Adjutant vid Sprengtportens regemente 1786-09-21. Fänrik därst. 1789-11-21. Löjtnant 1790-08-23. Stabskapten 1792-12-12. Major vid Jämtlands dragonregemente 1795-05-03 och vid konungens eget regemente 1796-07-18. RSO 1800-06-14. Avsked 1802-03-19 såsom generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén. Platsmajor i Stockholm. Död ogift därst. 1802-09-01 och begraven s. å. 13/9 i Riddarholmskyrkan .
 • Vilhelmina, född 1775-09-17 på Bosjökloster, död 1859-04-09 vid Ramlösa i Hälsingborgs landsförs, Malmöhus län. Gift 1799-10-01 på Bosjökloster med sin kusin, hovmarskalken friherre Voldemar Vilhelm Wrangel von Brehmer, född 1774, död 1829.

TAB 3

Corfitz Ludvig, adopterad greve Beck-Friis (översiktstab 2, son av Corfitz Ludvig Beck-Friis, friherre Beck-Friis, tab 2), greve till Börringe kloster och Fiholm, född 1767-04-09 på Bosjökloster. Antagen till krigstjänst (KrAB.) 1775-06-03. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet (KrAB.) s. å. 3/7. Kornett 1777-12-03. Löjtnant 1785-04-20. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena (Shp.) 1791-10-22 (Shp.). Tjänstfri (Shp.) 1792. Greve 1791-10-19 och intagen i sin farbroders grevebrev (med honom introd. 1792 under nr 104). Ryttmästare vid nämnda kavalleriregemente 1793-04-26. Överadjutant och major i armén 1795-09-23. Hovmarskalks titel 1796-11-22. Avsked ur krigstjänsten 1797-03-06. RNO 1819-07-17. Död 1834-02-18 på Börringe kloster. Gift 1791-06-21 på Skabersjö i likanämnda socken, Malmöhus län med friherrinnan Lovisa Thott, född 1772-08-18, död 1809-07-11 på Börringe kloster, dotter av en av rikets herrar, landshövdingen Tage Thott, friherre och greve Thott nr 114 och friherrinnan Ulrika Christina Barnekow nr 230.

Barn:

 • Ulrika, född tvilling 1792-03-30, död en dag gammal.
 • Maria Sofia, född tvilling 1792-03-30 i Malmö, död 1865-03-08 på Vikingsberg vid Hälsingborg. Gift 1816-09-24 på Börringe kloster med hovmarskalken greve Nils Anton Barck, född 1789, död 1856.
 • Vilhelmina Christina, född 1793-06-02 i Malmö, död 1876-10-03 Sierhagen. Gift 1813-01-19 på Börringe kloster med överstekammarjunkaren greve Claes Casimir Lewenhaupt, född 1784, död 1848.
 • Joakim, född 1795-05-27 på Skabersjö. Student i Lund 1809. Kornett vid livgardet till häst 1812-10-30. Konfirmationsfullmakt. 1813-02-12. 2. löjtnant därst. (KrAB.) 1815-01-31. 1. löjtnant (KrAB.) 1817-06-17. Ryttmästare 1820. Död ogift 1822-03-17 i Kristianstad.
 • Ulrika, född 1796-11-22, död 1797-12-12 på Börringe kloster och begraven s. å. 15/12.
 • Eva Charlotta, född 1798-01-25 på Börringe kloster. Statsfru hos drottning Desideria 1823. Tjänstfri 1841. Död 1877-07-01 på Bosjökloster. Gift 1:o 1816-02-04 på Börringe kloster med kammarherren greve Adolf Jakob Carl Hamilton, född 1788, död 1822. Gift 2:o 1825-06-05 i Stockholm med kammarherren Carl Henrik von Knorring, född 1793, död 1863.
 • Corfitz Ludvig, född 1799-05-27 på Börringe kloster, död där 1800-01-17.
 • Corfitz, greve vid faderns död. Död 1801. Kammarherre. Död 1870. Se Tab. 4.
 • Margareta Magdalena, född 1803-03-06, död 1804-03-17 på Börringe kloster.
 • Agneta, född tvilling 1804-10-01, död s. å. 3/10.
 • Lave Ludvig, född tvilling 1804-10-01, död 1806-02-18 på Börringekloster.
 • Jacob Magnus, född 1808, död 1809-06-21.

TAB 4

Corfitz (översiktstab 4, son av Corfitz Ludvig, tab 3), greve vid faderns död 1834, född 1801-04-22. Student i Lund 1815. Auskultant i Göta hovrätt 1820. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Kammarherre (SAB.)1823-04-15. KVO 1860-05-05. RCXIII:sO 1868-03-03. Död 1807-09-17, Börringe förs, Malmöhus län (EÄ 1870-09-16 på Bosjökloster). Han innehade fideikommisserna (grevskapet) Börringe kloster och Fiholm. Gift 1823-04-22 med sin svågers syster, grevinnan Eva Ulrika Barck, född 1795-01-06 Bergshamra, död 1839-02-04, dotter av presidenten greve Nils Anton Augustin Barck nr 81 och Catharina Charlotta Trafvenfelt nr 519.

Barn:

 • Corfitz Augustin, greve vid faderns död 1870, född 1824. Kabinettskammarherre. Död 1897. Se Tab. 5.
 • Lovisa Charlotta, född 1826-03-17, död 1829-03-14.
 • Joakim Tavast, född 1827. Hovmarskalk. Död 1888. Se Tab. 11.
 • Ulrika Lovisa, född 1829-04-17, död s. å. 25/4.
 • Maria Sofia, född 1831-08-31, död s. å. 3/9.
 • Lave Gustaf, född 1834-05-19 på Fiholm. Student 1851-06-19 i Lund. Kansliexamen 1852-06-18. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 16/7. Examen till rättegångsverken 1854-12-06. Auskultant i skånska hovrätten s. å. 11/12. Tjänstgörande kammarjunkare 1855-02-15. Attaché i S:t Petersburg 1856-02-01. 2. sekreterare i kabinettet s. å. 7/11. Legationssekreterare i Konstantinopel 1858-07-17. Kammarherre 1859-02-24. TMO3kl 1860-06-07. Legationssekreterare i London 1861-07-20. RNO 1865-05-03. Chargé d'affaires ad interim i Madrid 1868-10-07. Kabinettssekreterare 1869-01-22. KSpCIII:sO s. å. 12/5. KDDO1gr s. å. 16/8. KBLeopO 1870-08-17. Envoyé extraordinarie och ministre plénip i Köpenhamn s. å 16/12. KNO s. å. 23/12. StOffGrFrO 1871-10-15. StkDDO 1873-06-25. KmstkNO 1875-12-01. Erhöll ordenstecknet till StkDDO i briljanter 1894-07-28. KmstkNS:tOO 1895-12-00. Dannebrogsman 1896-01-19. Avsked 1902-10-03. RDElefO s. å. 27/10. Biogr. i SBL. Död 1904-07-20 på sin egendom Bosjökloster. Gift 1879-08-08 Sörbytorp s län med friherrinnan Sigrid Margareta Gabriella Vilhelmina Barnekow i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1855-09-11 Ugerup s län med löjtnanten greve Lage August Posse, född 1822, död 1878), född 1834-11-08, död 1901-10-02 på Bosjökloster, dotter av kammarherren greve Kjell Henrik Barnekow och grevinnan Ulrika Eleonora Sofia Wachtmeister af Johannishus.

TAB 5

Corfitz Augustin (översiktstab 4, son av Corfitz, tab 4), greve vid faderns död 1870, född 1824-02-12 i Stockholm. Student i Lund 1840-02-12. Disp. pro exerc. 1842-05-20. Filosofie kandidat 1843-06-03. Filosofie kandidat 1844-06-03. Disp. pro gr. s. å. 11/6. Filosofie doktor s. å. 22/6. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 14/8. Attaché i Paris s. å. 17/10. T. f. legationssekreterare i Köpenhamn 1847-09-23. Volontär i nummer vid skånska dragonregementet 1848. 2. sekreterare i kabinettet s. å. 24/11. Avsked 1852-01-24. Kabinettskammarherre hos konung Oskar I 1854-05-04 och hos konung Carl XV 1859-08-05. Ledamot av Malmöhus läns hushållningssällskap s. å., dess vice ordförande 1870–73 och ordförande 1873–82. RNO 1860-05-08. KDDO s. å. 23/6. Statsrevisor 1865. Vice ordförande vid skånska lantbruksmötet i Malmö s. å. KVO s. å. 4/8. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–84. LLA 1870. RCXIII:sO 1878-02-11. KNO1kl 1879-12-01. Ordförande i styrelsen över Alnarps lantbruksinstitut 1880-06-28–1891. Hedersledamot av lantbruksakademien 1881-07-01. KmstkVO s. å. 21/7. StkDDO s.å. 22/7. Ordförande i styrelsen för 15. allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö s. å. Hedersledamot av Malmö läns hushållningssällskap samt erhöll dess stora guldmed. 1883-02-28. Filosofie jubeldoktor 1894-05-31. Död 1897-04-15 på Börringe kloster. Han innehade fideikommisserna (grevskapet) Börringe kloster och Fiholm. Gift 1851-08-12 Björneborg med Christina (Stina) Nordenfeldt, född 1829-05-16 på Björneborg, död 1914-07-07 på Norra Lindved i Svedala socken, Malmöhus län (db), dotter av kammarherren Olof Nordenfeldt nr 1662 och Sofia Wærn.

Barn:

 • Ulrika Sofia, född 1852-05-11 på Börringe kloster. TurkChO. Död 1913-11-16 Eriksberg Malms socken, Södermanlands län (db). Gift 1876-09-20 i Gustavs kyrka, Börringe förs, Malmöhus län, med överstekammarjunkaren friherre Carl Carlsson Bonde, född 1850, död 1913-11-16, Stora Malms förs, Södermanlands län (db).
 • Corfitz Christian, greve vid faderns död 1897, född 1853. Godsägare. Död 1911. Se Tab. 6.
 • Sigvard Olof, född 1855-04-25 på Fiholm. Volontär vid skånska dragonregementet 1873-01-10. Mogenhetsexamen 1875-05-20. Vice korpral s. å. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1876-11-07. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 24/11. Löjtnant 1887-03-05. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1893-04-01. RPrRÖO4kl s. å. i sept. RSWVFO2kl s. å. Adjutant hos kronprinsen 1896-02-07. Ryttmästare vid regementet s. å. 11/9 och i regementet 1897-09-10. OII:sJmt s. å. 18/9. RSO 1898-12-01. RPrKrO3kl 1899-10-09. Off ItKrO 1900-12-11. RDDO 1904-02-03. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1905-08-25. Major i armén s. d. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsen s. å. 1/12. OIISGbmt 1907. GVSbm s. å. KDDO2gr 1908-01-06. Tjänstgörande kabinettskammarherre hos konungen s. å. 9/1. RPrRÖO 2kl med kr. s. å. 15/6. KDDO1gr s. d. RNO 1909-06-06. Styrelseledamot i Malmö-Ystads och Börringe-Östratorps järnvägsbol. 1895–1923, befälhavare för Trälleborgs landstormsområde 1912-06-01–1921, ägde del i Kulleberga Bosjöklosters s:n, Malmöhus län (EÄ Befälhavare för Trälleborgs landstormsområde 1912-06-01. Styrelseledamot i Malmö–Ystads och i Börringe–Östratorps järnvägsaktiebolag.). KNO2kl 1915-06-06. KNO1kl 1918-06-06. KFinlVRO 1919-06-26. Biogr. i Väd. Död 1937-06-22 på Norra Lindved, Svedala förs i Malmöhus län (db nr).
 • Christina Lovisa, född 1856-06-04 på Fiholm. Död 1929-12-01 i Kristianstad. Gift 1877-10-04 på Börringe kloster, d:o förs, med godsägaren greve Raoul Gustaf Hamilton, född 1855, död 1931.
 • Lave Robert, född 1857, död 1931. Häradshövding. Se Tab. 10.
 • Elisabet Barbara (Elsa), född 1858-12-04 på Fiholm, död 1867-06-11 på Börringe kloster.
 • Anna Cecilia, född 1860-08-27 på Börringe kloster. Död 1934-12-11 i Svedala s:n, Malmöhus län. Gift 1893-10-23 i Gustavs kyrka med ryttmästaren friherre Sten Gyllenstierna af Lundholm, skilda 1921-12-12, i hans 1:a gifte, född 1862, död 1932.
 • Hans Joakim, född 1861-09-27 på Börringe kloster. Mogenhetsexamen i Lund 1879-05-30. Preliminärexamen 1880-05-29 och examen till rättegångsverken 1884-05-28. Attaché s. å. 30/9 i Paris 1885-03-23 i Berlin s. å. 7/12 och i Wien 1886-01-21. T. f. 2. sekreterare i kabinettet s. å. 18/6. 2. sekreterare s. å. 29/10. SiamKrO4kl 1887. RBadZLO1kl 1889. RItKrO. RSpCIII:sO s. å. T. f. legationssekreterare i Washington 1889-11-13. Legationssekreterare därst. 1890-04-18 i S:t Petersburg 1892-10-22 och i Berlin 1894-06-16. RRS:tStO2kl 1894. T. f. chef för utrikesdepartementets politiska avdelning s. å. 7/11. RPrKrO3kl 1895. Kansliråd och avdelningschef i nämnda departement 1896-10-16. RNO s. å. 1/12. KPKO 1897. KDDO2gr s. å. TOO2kl 1898. RNS:tOO 1899-01-21. T. f. chargé d'affaires i Bryssel och Haag s. å. 16/12–1900-09-16. Legationsråd vid beskickningen i Paris 1900-06-29. KBLeopO. KNedONO s. å. KPersLSO2kl s. å. OffFrHL 1902. Envoyé extra ordinaire och ministre plénipotentiaire i Konstantinopel 1903-05-22 i Wien 1905-06-09 med vilken tjänst förenades befattningen som generalkonsul därst. 1906-09-28. TOO1kl 1903. KFrHL s. å. KNO1kl s. å. 1/12. StkDDO s. å. Särskilt uppdrag i Belgrad 1907 och i Bukarest 1912. StkÖJKrO 1908. Stk SerbS:tSO s. å. GV:sO1M 1912. KmstkNO 1913-06-06. StkÖLeopO 1918. StkIsländska FalkO. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Köpenhamn 1918-06-11. Äger 1/4 i Kulleberga i Bosjökloster socken, som han 1914 jämte tre av sina syskon fick i arv efter sin moder. Turk G M, Turk S M, avsked från sändebudsbefattningen 1928-09-00. Biogr. i Sbl. och Väd. Död 1939-05-06 Gimmersta .
 • Eva Christina, född 1864-02-01 på Börringe kloster. Död 1939-04-25 i Stockholm (Dunkers förs, Södermanlands län, db). Gift i d:o förs (EÄ där) 1886-02-09 med överkammarherren Henrik Albrekt von Stockenström, född 1842, död 1914 (db).
 • Christina Augustina (Stina), född 1865-06-21 på Börringe kloster. Ägare 1/4 i Kulleberga. Död 1954-07-12 på Norra Lindved, Börringe (Svedala förs, Malmöhus län, db). Konstnärinna (se Sv. Konstnärslexikon).
 • Jakob Magnus, född 1867-10-02 på Börringe kloster, död i d:o förs (EÄ där) 1890-09-13.
 • Carl Augustin, född 1869-09-07 på Börringe kloster. Sjökadett 1884-10-01. Avgick 1886-12-30. Student i Lund 1889. Jur. filosofie kandidat examen 1890-05-31 och examen till rättegångsverken 1893-05-26. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1897-06-04. Attaché i utrikesdepartementet 1898-10-14 och vid beskickningen i Paris 1899-10-09. Tjänstgörande. 2. sekreterare 1900-01-26. 2. sekreterare s. å. 29/6. RFrHL s. å. RSpCIII:sO 1905. T. f. legationssekreterare i Berlin s. å. Legationsråd i London 1906-09-28. RBadZLO1kl s. å. BadGbrM s. å. RPrKrO3kl s. å. GVSbm s. å. RNO 1908-01-06. KStbVO2kl 1909. Legationsråd i Paris 1910-12-16. KVO2kl 1913-04-16. StOffIKRO s. å. KDDO2gr s. å. Legationssekreterare i Paris s. å. 31/12. Legationsråds n. h. o. v. s. d. OffFrHL s. å. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Madrid och Lissabon 1917-12-04. Envoyé i Rom 1920-11-05. KNO1kl s. å. 6/6. StkSpICO s. å. RS Albr.O3kl. Äger 1/4 i Kulleberga. Biogr. i Väd. Död 1927-07-26 i Paris (Gustafs förs, Malmöhus län, db nr 20).
 • Ludvig Gustaf, född 1871-07-12 på Börringe kloster, död där 1877-03-27.

TAB 6

Corfitz Christian (översiktstab 5, son av Corfitz Augustin, tab 5), greve vid faderns död 1897, född 1853-05-26 på Fiholm. Mogenhetsexamen 1871-05-22. Student i Lund s. å. 18/9. Jur. filosofie kandidatexamen 1874-12-15. Studerade vintern 1876–77 vid lantbruksinstitutet i Gembloux i Belgien och vintern 1877–78 vid Landbohöiskolen i Köpenhamn. Övertog sistnämnda år förvaltningen av Fiholm. Nämndeman i Östra och Västra Rekarnes häradsrätt 1887–89. RVO 1893-12-01. RNO 1898-12-01. KVO2kl 1904-12-01. Förordnad att vara ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut s. å. 31/12. Död 1911-06-13 på Börringe kloster, Gustafs förs i Malmöhus län (db). Han innehade fideikommisserna (grevskapet) Börringe kloster och Fiholm, vilket senare med K. M:ts tillstånd försåldes och förändrades till penningfideikommiss. Gift 1878-10-09 i Stockholm med Ebba Maria Albertina Reenstierna, född 1859-03-19 i Göteborg, dotter av förste hovmarskalken Lars Johan Malkolm Reenstierna nr 818 och Carolina Amelie Lindström.

Barn:

 • Anna Amelie Christina, född 1879-08-16 på Fiholm, Jäders förs i Södermanlands län. Gift 1903-10-07 på Börringe kloster med överstelöjtnanten (EÄ majoren) Carl Gustaf Fredrik Staël von Holstein, född 1874, död 1939.
 • Corfitz Hans, greve vid faderns död 1911, född 1881. Hovjägmästare. Död 1940. Se Tab. 7.
 • Lave Malkolm, född 1883-08-30 på Fiholm, Jäders förs i Södermanlands län. Sjökadett 1898. Sjöofficersexamen 1904-10-26. Underlöjtnant vid flottan s. å. 28/10. Löjtnant 1906-10-26. Deltog i pansarkryssaren Fylgias expedition till Nordamerika sommaren 1907. Genomgick sjökrigshögskolans allmänna och allmänna högre kurser 1909–1911. RBadZLO2kl med ekl. 1909. Kapten 1913-10-31. Deltog under världskriget i flottans neutralitetsvakt såsom divisionschef för torpedbåtsdivision samt såsom fartygschef å jägare. 1. adjutant i sjöförsvarsdepartementets, sedan sjöförsvarets kommandoexpedition 1918–1923. RFinlVRO1kl 1920. KSpCIII:sO 1921. Sekond å pansarkryssaren Fylgia under dess expedition till Ostindien 1921–1922. T. f. lärare i strategi vid sjökrigshögskolans stabskurs 1922–1923. LÖS 1922. Kommendörkapten av 2. gr 1923-01-13. RDDO s. å. Souschef i sjöförsvarets kommandoexpedition från 1923-08-01. Lärare i marinorganisationslära vid krigshögskolan från 1924. RVO s. å. 6/6. Gift 1913-09-25 i Karlskrona (Amiral: förs, vb) med Elisabet (Beth) Lagercrantz, född 1893-03-16, Skeppsholms förs i Stockholm, dotter av viceamiralen Henrik Gustaf Lagercrantz och grevinnan Fredrika Aurora Amalia Ulrika Wrangel af Sauss nr 93.
 • Joakim Christian (Jochum), född 1886. 1. kanslisekreterare. Se Tab. 8.
 • Hans Gustaf, född 1893. Byråsekreterare. Se tab 9.

TAB 7

Corfitz Hans (översiktstab 5, son av Corfitz Christian, tab 6). Friherre, greve vid faderns död 1911, född 1881-06-30 på Fiholm, Jäders förs i Södermanlands län. Mogenhetsexam. 1900-05-29. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 16/6. Sergeant därst. 1901-07-29. Elev vid krigsskolan 1901-10-00. Fanjunkare 1902-09-01. Utexaminerad s. å. nov. 28. Underlöjtnant i nämnda regemente 1903-01-23. Löjtnant i regementet 1905-05-05 och vid regementet s. å. juli 7. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1911-08-04. Ryttmästare i regementets reserv 1919-01-31. Tjänstgörande hovjägmästare 1922-12-30. Nämndeman i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härad. RVO 1925-12-15. GV:sJmt 1928. Innehar såsom fideikommiss (grevskapet) Börringe kloster, Gustaf's förs i Malmöhus län samt Fiholms fideikommisskapital. Död 1940-05-01 i Börringe kloster, Gustaf's förs i Malmöhus län (Börringe förs, Malmöhus län, db nr 9). Gift 1908-10-28 i Malmö, S:t Petri förs (vb), med grevinnan Cecilia Christina Adelaide Aurore Lewenhaupt nr 2, född 1884-10-22 i Örebro, dotter av översten greve Sixten Oscar Cecile Charles Emile Lewenhaupt nr 2 och friherrinnan Julie Aurore De Geer till Finspong, nr 312.

Barn:

 • Corfitz Ludvig Sixten, friherre, greve vid faderns död 1940, född 1909-08-05 i Ystad (fb).
 • Ebba Cecilia Christina, född 1911-05-03 i Ystad förs (fb).
 • Sigvard Gustaf, född 1913-09-27
 • Anna Julie Cecilia, född 1917-01-13 i Malmös Gustafs förs, Malmöhus län (fb). Gift 1942-10-24 i Börringe förs, Malmöhus län (vb nr 8) med greve Sten Adam Claes Lewenhaupt nr 2, född 1917-07-20.

TAB 8

Joakim Christian (Jochum) (översiktstab 5, son av Corfitz Christian, tab 6), född 1886-07-03 Fiholm Friherre. Mogenhetsexamen i Lund 1905. Student vid Lunds universitet s. å. Jur. kandidat därst. 1912. Tjänstgjorde såsom domhavande under åren 1915–1916. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet 1917. 2. kanslisekreterare i sjöförsvarsdepartementet 1918-07-26 och i försvarsdepartementet 1920-06-30. Bitr. sekr. i riksdagens jordbruksutskott 1922–32. 1. kanslisekreterare därst. 1923-01-13. Extra föredragande hos Regeringsrätten 1926-06-18. RVO 1940-06-06. Gift 1917-08-29 i Falsterbo kyrka (Skanörs förs, vb) med Signe Maria Juliana Catharina Grenander, född 1898-09-06 (fb Se Stadsarkivet) i Stockholm, Hedvig Eleonora förs i Stockholm, dotter av professorn Alfred Fredrik Elias Grenander och Mary Åvall.

Barn:

 • Hans Alfred Einar, född 1918-06-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, Friherre. Död 1919-06-20 i Falsterbo förs, Malmöhus län (db) Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db).
 • Signe Maria Barbara, född 1919-06-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (fb). Gift 1941-09-27 i Seglora kyrka
 • Anna Karin Elisabeth (EÄ Carin Elisabet), född 1921-01-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (fb). Gift 1942-04-04 i Seglora kyrka i Stockholm, Oscars förs (vb) med löjtnanten vid Livregementet till häst friherre Hans Gustaf Nils Fredrik Bror von Blixen-Finecke, nr 258

TAB 9

Hans Gustaf (översiktstab 5, son av Corfitz Christian, tab 6). Friherre. Greve. född 1893-12-31 Fiholm. Studentexamen 1912-05-30. Fil. kand. 1914. Jur. kand. 1918. Tjänstg. i utrikesdepartementet 1919-07-21. Attaché därst. s. å. 3/12 och i Wien 1920-01-11. Tillförordnad 2. vice konsul i Antwerpen 1921-12-16. Tillförordnad 2. legationssekreterare i Haag och Bryssel 1923-01-26. Legationssekreterare därst. s. å. 17/9. RBLeopO. Byråsekreterare i utrikesdepartementet 1924-06-28. 1. legationssekreterare i Haag och Bryssel 1926-08-24 f o m okt. 1 1926. Byråchef i samma departement 1930-04-16. Kpo1Rest. OffLetts0. RFin1Vr01kl delning 1931-11-01. RNO 1932-06-06. KN02kl 1935-06-06. Förordnad att i egenskap av tillförordnad Chargé d'affaires förestå beskickningen i London samt tillagd namn av ministre plénipotentiaire 1937-11-26 för tiden jan. 1–maj 31 1938. Utnämnd och förordnad till sändebud i Bern 1939-04-28. KN01kl 1939-06-06. Förordnad att vara sändebud i Rom 1940-06-14. St0ffBKr0. KDD01gr. KFin1VRO1kl. St0ffTÖ0. StoffPK0. Förordnad att vara sändebud i Helsingfors 1942-10-01. Gift 1920-11-11 på Sirishov å Djurgården i Stockholm, K. Livgardets till häst förs (vb), med grevinnan Margareta Gabriella Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1896-10-22 i Stockholm, Jakobs förs, dotter av sekundchefen för Livgardet till häst, översten greve Erik Carl Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa nr 8 och Siri Eleonora Carolina Wallenberg.

Barn:

 • Hans Erik Gabriel, född 1921-09-24 i Stockholm. Friherre.
 • Erik Lave Gabriel, född 1925-04-13 i Bryssel (Stockholms Storkyrkoförs, fb). Friherre.
 • Anna Maria Eleonora (Anna-Marie), född 1924-08-31 i Storkyrkoförs, Stockholm (fb).

TAB 10

Lave Robert (översiktstab 6, son av Corfitz Augustin, tab 5), född 1857-08-23 på Fiholm. Student i Lund 1877-05-28. Preliminärexamen 1878-10-05 och examen till rättegångsverken 1882-01-31. Auskultant i skånska hovrätten s. å. 2/2. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 6/2. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten 1883. Vice auditör vid skånska husarregementet 1884-05-19. Vice häradshövding s. å. 30/5. Auditör vid nämnda regemente 1886-07-01. Avsked Iran auditörsämbetet 1890-05-09. Fiskal i ovannämnda hovrätt s. å. Assessor 1892-01-29. Konstit. revisionssekreterare 1893-12-10. Häradshövding i Vadsbo härads södra domsaga 1898-08-11. RNO 1902-12-01. Justitieombudsmannens suppleant 1907-03-28 och 1913-10-06. Stadsfullmäktig i Skövde sedan 1908 (ordförande sedan 1923-01-04). Landstingsman 1910–1911. Ledamot av riksdagens född kammare 1911. Krigsdomare vid Skaraborgs regemente, livregementets husarer, Göta trängkår, Karlsborgs artillerikår, Göta ingenjörkår och särskild krigsrätt å Karlsborg 1915-10-23. Ordförande i expropriationsnämnden i Skaraborgs län sedan 1917. KNO2kl 1923-06-06. Ägde Bosjökloster med underlydande Klinta och Oregården mm 1904–1909. Gift 1:o 1889-09-03 i Sköllersta kyrka Örebro län med friherrinnan Adriana Elisabet De Geer af Finspång, född 1867-02-23 Säbylund, död 1898-09-14 Odersberga s socken, Kristianstads län dotter av kaptenen friherre Hjalmar Rudolf Gerard De Geer af Finspång nr 312 och Ebba Lidman. 2:o 1904-03-26 i Stockholm med Anna Maria Ekmark, född 1874-07-22 i nämnda stad, dotter av läroverkskollegan Johan Olof Ekmark och Ida Thim.

Barn:

 • 1. Ebbe Christian, född 1890-05-20 på Råbelöv i Fjälkestads socken, Kristianstads län. Mogenhetsexamen 1909-06-07. Utexaminerad som civilingenjör från tekniska högskolan 1914.
 • 1. Jakob Gerard, född 1892-02-14 i Kristianstad. Arkitekt.
 • 1. Eva Ulrika, född 1894-03-16 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Sjuksköterska vid Röda korset. Husmoder vid S:t Eriks sjuk- och vårdhem. ÖRKHt1kl med krigsdek., föreståndarinna för Röda Korshemmet.
 • 1. Leonora Christina, född 1897-07-26 i Djursholm. Gift 1929-07-29 i Skövde (Storkyrk. förs, Stockholms län, vb nr 76) med majoren i norska fältartilleriets landvern, höiesteretsadvokaten Hans Christian Holstad i hans 2:a gifte.
 • 1. Gerhard Eugéne, född 1898-09-07 på Odersberga. Studentexamen 1918-06-18. Officersaspirant vid Vendes artilleriregemente s. å. 21/10. Styckjunkare därst. 1919. OfficersexamEN 1920-12-18. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1922-12-30. Löjtnant 1924-01-19.
 • 2. Ante Olof, född 1905-08-01 i Skövde.
 • 2. Johan Olof, född 1906-12-10 i Skövde. Död 1996-01-04 i Ekerö förs, Ekerö.
 • 2. Eva Maria, född 1908-08-30 i Skövde. Gift 1930-06-21 i Skövde (vb nr 37) med extra ordinarie hovrättsnotarien Gustaf Axel Vilhelm Ros.

TAB 11

Joakim Tavast (översiktstab 7, son av Corfitz, tab 4), född 1827-12-29 på Fiholm. Student i Lund 1844. Sergeant vid skånska dragonregementet 1844-01-24. Avsked 1846-04-27. Fanjunkare vid livgardet till häst 1846-05-07. Underlöjtnant därst. 1846-06-12. Löjtnant 1849-01-16. Ryttmästare i regementet 1856-05-07. RBLeopO 1857. RNS:t OO1864-11-05. Major i armén 1865-01-28. RSO 1866-07-03. Stadsfullmäktig 1 Stockholm 1867–71. Adjutant hos konung Carl XV 1869-01-08 och överstelöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 25/5. KDDO2gr s. å. 25/5 och 1 gr 1871-09-07. Avsked 1874-02-27. Hovmarskalk s. å. 1/12. RCXIII:sO 1876-01-28. Ledamot av riksdagens 2. kammare för Norra Roslags domsaga 1879–1881. Ledamot av riksdagens född kammare 1884 febr.–maj. Död 1888-01-16 på Harg. Innehade genom sitt gifte fideikommissegendomen Harg i likanämnda socken, och ägde Kristineholm i Lohärads socken, (båda i Sth.). Gift 1855-02-18 i Stockholm med friherrinnan Ebba Gustava Eva Carolina Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1833-03-25 på Hargs bruk i Hargs socken, Stockholms län, död 1916-01-17 i Stockholm, dotter av hovmarskalken friherre Carl Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö nr 1 och grevinnan Eva Lovisa Mörner af Morlanda nr 60.

Barn:

 • Carl Joakim, född 1856. Bergsingenjör. Död 1927. Se Tab. 12.
 • Eva Lovisa, född 1858-02-16 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1940-02-26 i Stockholm (Oscars förs, Stockholms län db 66). Gift 1881-08-23 i Hargs kyrka med godsägaren greve Gustaf Erik Lewenhaupt, född 1849, död 1928-03-08.
 • Ulrika Charlotta, född 1860-02-01. Stiftsjungfru. Död 1884-04-14 i Stockholm. Gift 1881-08-24 i Hargs kyrka med majoren Carl Gustaf Mauritz Vilhelm Boltenstern i hans 1:a gifte, född 1848, död 1910.
 • Johan Gabriel, född 1862. Överstekammarjunkare. Död 1929. Se Tab. 16.
 • Ebba Fredrika, född 1864-02-03. Stiftsjungfru. Gift 1885-01-12 i Stockholm med överstelöjtnanten friherre Erik Otto Ivar Thott, född 1859, död 1922.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1868-01-06. Stiftsjungfru. Död 1913-11-16 i Stockholm. Gift 1888-08-30 i Hargs kyrka med kommendören greve Hugo Vilhelm Hamilton i hans 1:a gifte, född 1859, död 1919.

TAB 12

Carl Joakim (översiktstab 8, son av Joakim Tavast, tab 11), född 1856-05-24 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1874. Student i Uppsala 1875. Genomgick teknologiska institutet och bergsskolan i Stockholm 1875–78. Förvaltare på Harg 1881. Disponent där 1885. Ledamot av Stockholms läns landsting 1885–1919 och dess ordförande sedan 1904. Ledamot av styrelsen för Dannemora–Hargs järnvägsaktiebolag 1886–1919, dess ordförande och bolagets verkställande direktör 1891–1919. Ledamot av Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1889, sällskapets vice ordförande 1908 och ordförande 1918-12-02, erhöll sällskapets guldmedalj 1911 och dess stora guldmedalj 1919. RVO 1892-12-01. Ordförande i styrelsen för Rimbo–Sunds järnvägsaktiebolag 1896. Disponent för Dannemora gruvor 1897–1913. LLA 1899, dess vice preses 1912-01-26 och preses 1916-12-19. RNO 1899-12-01. Ledamot av riksdagens född kammare 1900–1916. KVO2kl 1908-06-16. Ordförande i Stockholms läns skytteförbund 1909–1919, erhöll dess förtjänstmedalj i guld 1916. Extra ordinarie fullmäktig i järnkontoret 1910. KVO1kI 1914-09-30. HedLLA 1917. KNO1kl 1921-09-15. Inneh. efter moderns död 1916 Hargs fideikommiss samt äg. Kristineholm i Lohärads socken, Stockholms län. K m stk N O 1926-06-06 i Biogr. i Väd. Död 1927-04-19 på Harg (???h:a förs db nr 12). Gift 1883-09-20 i Stockholm med friherrinnan Anna von Otter, född 1861-02-27 i Ystad, dotter av vice amiralen friherre Carl Gustaf von Otter och Gustava Charlotta Bollman.

Barn:

 • Eva Ebba Gustava, född 1884-11-11 på Harg. Stifts-jungfru. Gift 1908-01-04 i Hargs kyrka med kommendörkaptenen av 1. gr. vid flottan Claes Fabian Tamm, se friherre ätten nr 395, född 1879.
 • Carl Sigvard, född 1886. Bergsingenjör. Se tab 13.
 • Johan Hugo, född 1890. Legationssekreterare. Se tab 15.

TAB 13

Carl Sigvard (översiktstab 8, son av Carl Joakim, tab 12). Friherre, född tvilling 1886-10-28 i Stockholm, Jacobs förs Mogenhetsexamen i Stockholm 1906-05-18. Elev vid tekniska högskolan 1907–1909 och vid bergshögskolan 1910–1911. Utexaminerad såsom bergsingenjör 1911-02-13. Reservofficersexamen vid krigsskolan 1908-08-29. Underlöjtnant i livregementets dragoners reserv s. å. 31/12. Löjtnant 1915-08-19. Avsked ur krigstjänsten 1921-04-11. Förvaltare vid Ekebyholm i Rimbo förs (EÄ socken), Stockholms län 1913–1916. Arr. Kristineholm i Lohärads förs (EÄ socken), Stockholms län 1917–1927. Förordnad att tills vidare intill utgången av år 1928 vara ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Stockholms läns landstingsområde 1928-11-02. Ordförande i Stockholms läns hushållningssällskap 1929. RVO 1930. Gift 1913-08-12 i Västerås förs (vb) med Ulrika Elisabet Charlotta Wersäll Elisabet Ulrika Charlotta Wersäll, född 1892-07-10 i Stockholm, dotter av landshövdingen Claes Richard Wersäll och grevinnan Eva Charlotta Lewenhaupt nr 2.

Barn:

 • Elisabet Margareta, född 1914-09-13 på Ekebyholm i Rimbo förs, Stockholm (fb). Gift 1934-12-08 på Harg i förs med samma namn, Stockholm (vb nr 15) med underlöjtnanten, seermenra löjtnanten i Livregementets till hst reserv, tjänstemannen i Åhlén & Åkerlunds förlagsaktiebolag, friherre Oscar Nils-Fredrik von Essen nr 158, född 1909-03-18 på Parkudden Djurgården
 • Ulla Ann-Charlotte, född 1918-10-19 Kristineholm Gift i Hargs kyrka, Uppsala län med försäljningschefen Bengt Gottfrid Fredrik Holmquist i hans 1:a gifte, född 1907-10-19 i Stockholm, Göta Livgardets förs, VÄD civilekonom, son av Ivar Holmquist o Thora Nygren.
 • Eva Ingegerd, född 1920-02-12 på Kristineholm i Lohärads förs, Stockholm (fb).
 • Carl-Gabriel, född 1921-12-05 på Kristineholm. Friherre.

TAB 14

Gustaf Joakim (son av Carl Joakim, tab 12), född tvilling 1886-10-28 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1907-05-14. Volontär vid livregementets dragoner s. å. 28/5. Elev vid krigsskolan 1908. Officersexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid regementet s. å. 31/12. Elev vid ridskolan 1911–1912. GV:sO1M 1912-07-27 Flygspanare från s. å. 16/9. 2. Löjtnant 1913-03-09. RItKrO s. å. 20/12. Militärförvaltningskurs 1916-10-16–1918-10-28. 1. Löjtnant 1917-07-20. Genomgick franska ridskolan i Saumur 1919-10-16–1920-08-06. Regementskvartermästare 1921-06-16–1923-01-15. Adjutant hos inspektören för kavalleriet 1923-01-15. RNS:tOO2kl 1924-02-22. RVO s. å. 23/9. RDDO s. å. 24/10. Ryttmästare s. å. 31/10. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 f o m juli 25 s.å. RSO 1932-11-22. RJohO. RFrHL. – Död 1936-12-04 i Stockholm, gravsatt å Hargs kyrkogård i förs med samma namn. (Se Engelbrekts förs i Stockholm db nr 265). Gift 1913-10-25 i Stockholm K. Svea Livgarder förs (vb) med Ebba Dagmar Charlotta Rosenblad nr 2013 B i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1939-01-16 med justitierådet Nils Einar Lennart Vult von Steijern nr 1889 A född 1887-04-27 i Stockholm) född 1891-07-04 i Stockholm, Svea Livgardes förs, död 1972-07-31, dotter av överkammarherren Carl Ludvig Mattias Rosenblad nr 2013 och Agnes Charlotta Henrietta Weidenhielm nr 1314.

Barn:

 • Ebba Agneta Charlotta, född 1914-11-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (fb). Gift 1935-05-30 i Solna kyrka i Solna förs, Stockholm, (Engelbrekt förs, Stockholm VD nr 97) med förste revisorn Carl Adolf Murray, född 1899-07-02 i Lovö
 • Anna Dagmar Viveca (Wibeke), född 1916-04-19 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (fb) Inneh. firma Peter Pan, Viveka Beck-Friis och Yasu Tham, i Stockholm sedan 1939-02-18. Konstnär. Gift 1941-06-19 i Ingarö kyrka i Ingarö förs (vb 5) med direktören Arthur C:son Frisk i hans 2:a gifte.
 • Carl Helger Joachim (Jockum), född 1917-09-02 i Stockholm. Friherre.


TAB 15

Johan Hugo (översiktstab 8, son av Carl Joakim, tab 12). Friherre född 1890-06-05 i Stockholm (förs okänd enligt personakten o datareg.) Mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1908-05-19. Reservofficersexamen 1910-08-00. Underlöjtnant i dalregementets reserv 1910-12-30. Student vid Stockholms högskola. Jur. kand. 1912-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 10/6. Ekon. examen vid handelshögskolan s. å. 21/12. Tjänstgörande vid beskickningen i Paris s. å. 20/8. Attaché (diplomataspirant) i utrikesdepartementet 1912-10-26. Attaché vid generalkonsulatet i Hamburg 1913-09-25 vid beskickningen i Berlin 1914-04-02. RPrKrO4kl 1916-10-10. Diplomatexamen 1917-02-07. T. f. 2. sekreterare i Utrikesdepartementet s. å. 9/2. T.f. e. 1. legationssekreterare därst. 1918-03-26. T. f. legationssekreterare i Bern s. å. 20/6. RPrRÖO3kl s. å. juni. PrRKM2 o. 3kl s. å. Avsked ur krigstjänsten 1919-08-29. 2. Legationssekreterare i utrikesdepartementet s. å. 12/9. ÖRKHt2kl med krigsdek. 1921-03-12. OffÖRKHt med krigsdek. s. å. 15/12. 1. Legationssekreterare i Paris s. å. 16/12. Sveriges observatör vid internat kongressen av intellektuella arbetare i Paris 1923. OffBLeopO s. å. 5/3. RFrHL s. å. 24/3. 1. Legationssekreterare i Bukarest, Aten och Belgrad s. å. 16/10. T. f. chargé d'affaires i Aten s. å. 11/11. 1. Legationssekreterare i Köpenhamn 1924-06-28. Byråchef i Utrikesdepartementet 1925-11-27. RNO 1928-12-10. Legationsråd vid beskickningen i Washington 1930-07-01. Generalkonsul i Shangahai och jämväl tillförordnad chargé d'affaires i Kina 1936-01-18. Tillagd ministers namn 1936-11-28. Förordnad att vara sändebud i Kina 1937-05-30 f.o.m. 1937-07-01. KNO1kl 1939-06-06. Förordnad att vara sändebud i Oslo 1940-01-00. Förordnad att tills vidare förestå beskickningen i Lissabon 1940-12-24. Gift 1913-08-26 i Vists kyrka i Vists förs (Östergötlands län.) (vb) med grevinnan Gunilla Bielke nr 29, född 1893-01-17 Slattefors ), död 1983-12-06, dotter av underlöjtnanten greve Nils Bielke nr 29 och Edith Maria Clementine Carleson nr 1877.

Barn:

 • Eva (EÄ Ebba) Gunilla Christina, född 1916-01-12 i Berlin (Storkyrkoförs, Stockholms län, fb). Gift 1937-05-15 i Shanghai med ambassadsekreteraren vid Förenta Staternas ambassad i Rio de Janeiro Charles Frederick Elvin Seibert, född 1901-07-24, nordamerikansk generalkonsul.
 • (EÄ En son, född 1917-10-20 i Stockholm, död s. d.)
 • Jan Lars Johansson, född 1930-06-12 i Stockholm. Friherre.

TAB 16

Johan Gabriel (översiktstab 7, son av Joakim Tavast, tab 11). Friherre, född 1862-01-25 i Stockholm. Kungligna Lifgren. reg:s till häst förs Volontär vid livgardet till häst 1880-03-25. Mogenhetsexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm 1881-05-19. Elev vid krigsskolan s. å. 18 /7. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 17/11. Löjtnant därst. 1887-10-04. Ordonnansofficer i 4. arméfördelningens stab 1892-01-01–1894-12-31. Adjutant därst. 1895-08-01. RDDO 1896. Regementskvartermästare 1898-06-09. Ryttmästare s. å. 30/12. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1899-06-09. Ledamot i överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor s. å. Tjänstgörande kammarherre hos drottning Sofia 1899-12-01–1907-12-31. Ledamot av styrelsen för Åtvidaberg–Bjärka-Säby järnvägsaktiebolag 1901 dess ordförande från 1908. RVO 1901-05-25. Ledamot av Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott sedan 1902. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1904–1919. Ledamot av Östergötlands läns landsting 1906. RSO s. å. 6/6. OIISGbmt 1907. Ledamot av åtskilliga kommittéer och utredningar 1907–1914. Ledamot av riddarhusdirektionen 1908-05-21, suppleant för ordföranden 1917. RNO 1908-06-16. Avsked ur armén s. å. 14/8. KVO2kl 1911-06-06. LLA s. å. Ordförande i Östergötlands läns veterinärstyrelse, i styrelsen för Östra centralbanan 1913 och i styrelsen för Kinda kanalaktiebolag. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet 1914-02-17–1917-03-30. KNO1kl 1915-06-06. Ordförande i styrelsen för lantbruksskolan vid Bjärka-Säby 1917 och för Hamra lantmannaskola s. å. Överstekammarjunkare s. å. 31/12. Östergötlands läns hushållningssällskaps guldmedalj 1919. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen för Östergötlands län s. å., i svenska landskommunernas förbund s. å. och i Sveriges allmänna lantbrukssällskap 1922. StkNedONO 1922. Vice ordförande i Östergötlands läns hushållningssällskap 1923. Ordförande i styrelsen för Norrköpings enskilda banks avdelningskontor i Linköping 1924. KmstKNO 1925-06-06. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Östergötlands läns landstingsområde 1925-12-04 f. o. m. 1926-01-01. Ägde hus i Stockholm och genom sitt gifte Söderö i Kettilstads förs (EÄ socken), och del i Norsholm i Kimstads förs (EÄ socken), båda i Östergötlands län, samt har ägt Bärby i G:la Uppsala förs (EÄ socken), Uppsala län 1897–1920-04-01 i Ekebyholm i Rimbo förs (EÄ socken), Stockholms län 1897–1917 och genom sitt gifte 1/3 i Björkvik i Östra Ryds socken, Östergötlands län 1899–1906. Död 1929-07-06 i Söderö i Kettilstads förs, Östergötlands län (db nr 10), begraven i Hargs förs, Stockholm. Biogr. i: "Vem är det?" Gift 1886-09-25 i Kimstads kyrka Östergötlands län, med friherrinnan Anna Sofia Elisabet Adelswärd, född 1866-06-16 Adelsnäs, död 1950-08-16 på Söderö (Kättilstads förs, Östergötlands län, db nr 244), dotter av överstekammarjunkaren friherre Erik Seth Adelswärd och hans 2:a fru Eva Elisabet Broström.

Barn:

 • Anna Ebba Augusta, född 1887-07-08 på Norsholm i Kimstads förs, Östergötlands län. Död 1977-10-22 på Östergården, Åtvidaberg. Gift 1909-07-10 Söderö s förs, Östergötlands län (vb) med löjtnanten, sedermera överste och chef för Norrlands artilleriregemente (EÄ kaptenen) greve Carl-Gustaf (EÄ Carl Gustaf) David Hamilton, nr 86, född 1882-05-08 i Kristianstad, död 1968-09-29.
 • Eva Elisabet Marianne, född 1888-11-10 i Stockholm, Livgrenadj.t. häst förs Död 1982-11-14 i Västerås. Gift 1910-06-27 Söderö s förs, Östegötlands län (vb) löjtnanten, sedermera ryttmästaren i Livregementet till häst reserv, kammarherren (EÄ med ryttmästaren) greve Knut Erik Carlsson Lewenhaupt, nr 2, född 1886-01-25 på Karlsberg vid Västerås, död 1951-06-05 (Irsta förs, Västmanlands län, db).
 • Ulrica Sigrid Maria, född 1891-06-19 i Stockholm Kungliga Livgren. reg:s till häst förs Död 1930-04-05 i Lidköping, begraven i Orolanda förs, Skaraborgs län (db). Gift 1927-06-11 Söderö s förs, Östergötlands län med löjtnanten, sedermera major på reservstat vid Livreg:tets husarer Hans-Henrik Fock nr 1846 B, född 1894-04-23 Somonstorp, död 1969-03-23 i Hälsingborg.
 • Seth Sigvard Johan född 1892-11-27 i Stockholm, Kungl. Lifgren, till häst förs Friherre.

TAB 17

Johan Beck-Friis, friherre Beck-Friis (översiktstab 1, son av Corfitz Ludvig, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, se adlad ätten Beck-Friis, tab 3), född 1729-08-28. Volontär vid livgardet 1747. Fänrik därst. 1750. Löjtnant 1753-08-20. Kapten 1759-04-20. RSO 1767. Friherre 1770-12-11, jämte sina bröder Joakim och Corfitz Ludvig (introd. 1776 under nr 278). Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1772-04-29: transport till dalregementet s. å. 13/5. Överste i armén 1776-07-29. Överste för dalregementet 1777-11-26. T. f. landshövding i Dalarne 1779. Landshövding därst. 1781-12-05. Generalmajor 1788-11-29. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1790-10-29. Avsked 1796-10-27. Död ogift s. å. 23/11 i Göteborg [KrAB].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: