:

Af Nordin nr 2145

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Nordin nr 2145 †

Adlad och adopt. 1807-12-28. Utdöd 1874-08-31.

TAB 1

Carl Gustaf Nordin (son av Carl Magnus Nordin, se friherrliga ätten af Nordin nr 319), född 1749-01-02 i Stockholm. Student i Uppsala6 1763-09-20. Filosofie magister därst. 1773. Amanuens vid universitetsbiblioteket s. å. Docent vid filosofie fakulteten 1774. Eloquentiæ et poeseos lektor vid gymnasium i Härnösand 1775. Förestod teol. lektoratet därst. 1781. Tjänstfri 1782, då han flyttade till Stockholm. Kyrkoherde i Skellefteå, prästvigd samt prost, allt 1786. En av de aderton i Svenska akademien3 s. å. 22/4. LHA3 s. å. 23/5 samt ledamot i ecklesiastikberedningen 1786–17893. Ordenshistoriograf 1787. Prost i Västerbottens andra kontrakt 1789. Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1792-03-10 och i sådan egenskap även befalld att bevista konungens konselj3 s. å. 14/3. Prim. Teol. lektor i Härnösand3 1797-06-02. Nedlade ordenshistoriografsysslan samt LNO s. å. 27/11. Åter kontraktsprost s. å. Kyrkoherde i Nora pastorat av Härnösands stift 1798. Ånyo kontraktsprost 1800. Teol. doktor s. å. 14/6 efter konung Gustaf IV Adolfs kröning. Revisor i riksbanken och riksgäldskontoret 1803 samt i riksdiskonten 1804. Biskop i Härnösands stift 1805-03-01. KNO 1809. Död 1812-03-14 på sin gård Stenhammar i Härnösands stadsförsaml. 'Han stod liksom brodern i särdeles nåd hos konung Gustaf III och var honom mycket tillgiven, men avlägsnades av den efter konungens död till styrelsen komne Reuterholm och förbjöds året därpå att begiva sig till jubelfesten i Uppsala, dit han var vald stiftsfullmäktig. Hade mycket förtroende av prästerna i stiftet och var deras representant vid riksdagarna 1786, 1789, 1792 och 1800. Bevistade även 1809 års riksdag och var då ledamot av konstitutionsutskottet. Har författat Minnen öfver namnkunniga svenska män, uppläste i Svenska akademien på dess högtidsdagar åren 1786–1811 (D. 1–2, 1818) och en levernesbeskrivning över landshövdingen, friherre Per Abr. Örnsköld (1808) samt låtit trycka Handlingar til uplysning af svenska krigshistorien H. 1–2 (1787, 88) och konung Carl XI:s dagbok (1808).' Hans stora handskriftssamling, omfattande över 2,400 volymer, inköptes 1814 av kronprinsen Carl Johan för 3,000 rdr b:co och skänktes till Uppsala universitets bibliotek3 Hans dagboksanteckningar för åren 1786–1792 äro utgivna i Historiska handlingar, D. 6 (1868). Hans barn blevo 1807-12-28 adlade och adopt. på deras farbroders adl. namn och nummer (introd. 1809-04-17 under nr 2145 A). Gift 1:o 1776 i Stockholm med Anna Catharina Högström, född 1751, död 1787-04-02, dotter av prosten och kyrkoherden i Skellefteå Per Högström och Catharina Fjellström. Gift 2:o 1788-11-25 med Anna Sofia Nenzén, född 1766-12-00, död 1794-05-31 i Härnösand, dotter av kyrkoherden i Klara församl. i Stockholm Petrus Abraham Nenzén och Hedvig Margareta Sjöberg. Gift 3:o 1795 med Margareta Elisabet Clason, född 1777-05-16, död 1828-09-28, dotter av brukspatronen Jakob Efraim Clason och Catharina Helena Wallensteen.

Barn:

 • 1. Johan Magnus Nordin, född 1777-04-21, död 1784-05-02 [Hm].
 • 1. Margareta Catharina Nordin, född 1778-04-20, död s. å. 5/9 i Härnösand [Hm]
 • 1. Anna Louisa Nordin, adlad och adopt. af Nordin, född 1779-05-24, död 1852-06-14 i Härnösand. Gift 1805-09-26 på Stenhammar med sekreteraren hos överståthållarämbetet, kanslisten i riksarkivet Isak Biberg, född 1778-08-28 i Härnösand, död där 1810-10-31.
 • 1. Eva Ulrika Nordin, född 1784, död s. å. [Hm].
 • 1. Vendla Ulrika Nordin, adlad och adopt. af Nordin, född 1786-09-07, död 1819-01-28 på Angsta gård i Ytterlännäs socken, Västernorrlands län. Gift 1811-06-23 på Stenhammar med häradshövdingen i Södra Ångermanlands domsaga, lagmannen, RVO, Carl Gustaf Wallgren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1823-09-27, Holm näs socken, Västra-norrl., med Sofia Eleonora Hjärne, född 1803-01-06, död 1883-06-15 i Göteborg, dotter av översten Carl Jakob Hjärne, och Ulrika Sofia Ehrenhielm), född 1779-07-23, död 1839-04-30 Lugnvik .
 • 3. Hedvig Charlotta Nordin, född 1789-03-09, död 1804-12-03 i Stockholm.
 • 3. Carl Gustaf Nordin, född 1792-10-20, död 1793-05-31.
 • 3. Catharina Helena Nordin, adlad och adopt. af Nordin, född 1796-04-23 på Stenhammar, död ogift 1854-06-10 i Härnösand.
 • 3. Carl Jakob Nordin, adlad och adopt. af Nordin, född 1797-11-23 på Stenhammar. Adlad 1807-12-28 för sin faders förtjänster samt adopt. på sin farbroders adl. namn och nummer (introd. 1809 under nr 2145 B). Student i Uppsala 1814-09-26. Examen till rättegångsverken 1818. Filosofie kandidat 1824-04-28. Disp. pro gradu s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 12/6. Extra ordinarie kanslist i k. m:ts kansli 1826. Docent i literaturhistoria vid Uppsala universitet s. å. 11/10. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet s. å. 8/11. Kanslist i prästeståndet vid riksdagen 1828–1830. Lektor vid krigsakademien å Karlberg 1833-06-05. Lektor i historia vid Härnösands gymnasium 1836-10-13 (1837-05-03). RNO 1851-11-10. Vice ordförande i Härnösands domkapitel 1854. LSkS 1861-01-01. Avsked från lektoratet 1864-08-31. Död 1874-08-31 i Stockholm och med honom utgick ätten på manssidan. Gift 1850-08-18 på Högbo bruk i likan, socken, Gävleborgs län med sin kusins dotter Johanna Charlotta (Jeanette) Leijonflycht, född 1812-12-23 Limsta, död 1907-07-02, dotter av kaptenen Gustaf Leijonflycht, och Sara Lovisa af Nordin.
 • 3. Gustaf Nordin, adlad och adopt. af Nordin, född 1799. Generalmajor. Död 1867. Se Tab. 2.
 • 3. Claes Johan Nordin, adlad och adopt. af Nordin, född 1801. Häradshövding. Död 1838. Se Tab. 3.
 • 3. Margareta Elisabet Nordin, adlad och adopt. af Nordin, född 1803-01-26 på Stenhammar, död ogift 1859-02-02 i Härnösand.
 • 3. Hedvig (Hedda) Charlotta Nordin, adlad och adopt. af Nordin, född 1807-10-08 på Stenhammar. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-02-17 i Stockholm.

TAB 2

Gustaf Nordin, adlad och adopt. af Nordin (son av Carl Gustaf Nordin, Tab. 1), född 1799-12-06 i Härnösand. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexaminerad 1817-09-25. Fänrik vid 2. livgardet s. å. 30/3. Löjtnant därst. 1822-04-30. Student i Uppsala 1823. Kansliexamen i Uppsala4 1824-12-06. Kapten i generalstaben 1825-04-19. Avsked från löjtnantsbeställningen vid 2. gardet med tillstånd att kvarstå som kapten i generalstaben s. å. 7/6. Attaché vid beskickningen i S:t Petersburg4 1826-02-26. Adjutant hos riksståthållaren i Norge, greve von Platen 1827. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1828-06-24. Majors n. h. o. v. 1833-08-24. Kammarherre s. å. RRS:tAO2kl 1834. RSO 1838-01-28. Chargé d'aftaires i Washington s. å. 14/5. Överste i generalstaben 1845. Envoyé extraordinaire et ministro plénipotentiaire vid kejs. Ryska hovet s. å. 9/10. KNO 1848-04-28. Generalmajors n. h. o. v. s. å. 6/12. RRSödra-tAO1kl 1853-01-01. KmstkSO s. å. 28/4. Återkallad på egen begäran från dess beskickning vid ryska hovet 1856-09-28. Utsedd och förordnad att vara k. m:ts förste befullmäktigade ombud vid kongressen i Paris 1859-12-23. RoKavKMO s. å. 23/12 avsked ur krigstjänsten 1860-11-06. Död 1867-09-17 i Stockholm. Bevistade såsom attaché kejsar Nikolai kröning i Moskva 1826 samt såsom ambassadkavaljer drottning Viktorias kröning i London 1838. Gift 1846-08-09 i S:t Petersburg med ryska furstinnan Helena Sergevna Stcherbatov, född 1826-11-03 i sistnämnda stad, död där 1855-08-22 och begraven på Alexander-Newskis klosters kyrkogård, dotter av verkl. geheimerådet m. m., furst Sergei Gregorevitj Stcherbatov och furstinnan Anna Mikailovna Hilkov.

Barn:

 • Olga Anna Margareta, född 1847-11-03 i S:t Petersburg, död 1895-01-18 Aske och begraven på Håtuna kyrkogård. Gift 1869-08-10 i Stockholm med kaptenen, greve Carl Gustaf Conrad Erik Lewenhaupt, född 1834, död 1908.

TAB 3

Claes Johan Nordin, adlad och adopt. af Nordin (son av Carl Gustaf Nordin, Tab. 1), född 1801-07-12 på Stenhammar. Student i Uppsala 18194. Hovrättsexamen 18235. Extra ordinarie kanslist vid justitietördelningen av k. kansliet. Häradshövdings n. h. o. v. 1829-03-28. Död 1838-01-17 Sundsholm samt begraven på Gladhammars kyrkogård. Gift 1834-12-21 på Högbo i likan, socken, Gävleborgs län med sin kusins dotter Charlotta Augusta Nordenadler, född 1802-03-22 på nämnda bruk, död 1869-09-06 i Jönköping, dotter av översten Teodor Nordenadler, och Jacquette af Nordin.

Barn:

 • Augusta Margareta Jakobina, född 1837-03-04 Sundsholm, död ogift 1871-04-18 i Jönköping.

Källor

1Lk. 2Lå. 3Hm. 4KrAB. 5MS. 6Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: