:

Montgomery nr 1960

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Montgomery

Se Montgomery A och Montgomery B

Adliga ätten Montgomery nr 1960 A

Natural. 1736-06-07, introd. 1756, uppflyttad i forna riddarklassen 1786.

Släkten Montgomery härleder sitt ursprung från den normandiske baron, som skrev sig Rogerius de Monte-Gomeri i ett donationsbrev till klostret i Jumièges omkr. 1027 (orig. i arkivet i Rouen, cop. i Bibl. Nat., Ms. Nouveaux Lat. 1245, fol. 175). Han hade insatts till vicomte över grevskapet Exmes i Normandie, sedan Rikard II år 998 fråntagit sin halvbroder Vilhelm detsamma och lagt det omedelbart under den hertigliga kronan. Då Roger tillträdde grevskapets styrelse, innehade han redan där genom arv seigneurierna Montgomery och Trun. Död senare än 1 oktober 10402, efterlämnade han med sin hustru, om vilken man vet att hon hette Joscelina och var systerdotter till hertiginnan Gunnor, sonen Roger (brev från biskop Yves av Chartres till Henrik I av England)3. Denne Roger har själv sagt sig vara »ex Northmannis Northmannus » (urkund i Bibl. Nat. Coll. Baluze, vol. 46, fol. 554V) och därmed givit ett avgörande bevis för sin släkts skandinaviska härkomst. Sedan han efterträtt sin fader och genom gifte med Mabilia förvärvat grevskapet Alençon, förordnades han 1066 att vid sidan av hertiginnan Emma vara regent över Normandie under Vilhelm Erövrarens tåg till England. Roger begav sig dit 1067 och medverkade till landets besittningstagande på ett sådant sätt, att han kommit att betecknas såsom »literally foremost among the Conquerors of England» (Freeman »Norman Conquest» II, 194). Vid sin död 27 juli 1095 innehade han i England bl. a. grevskapet Shrewsbury och en provins på gränsen till Wales, som sedermera benämndes Montgomery efter ett av honom där uppbyggt fäste med detta namn2. (I stiftelseurkunden för Battle Abbey, British Museum, kallas han Roger Comes de Muntgumry.)4. Hans fem söner förlorade emellertid huvudparten av släktens förläningar i England till följd av stridigheter med Vilhelm Erövrarens efterträdare. Äldste sonen Robert lyckades dock bibehålla besittningarna i Normandie, till vilka han genom gifte lade grevskapet Ponthieu2. Från honom härstammade två linjer. Den äldre utdog på manssidan 1221 med Vilhelm av Ponthieu, som med Alix, dotter till Ludvig VII af Frankrike, hade en dotter Maria, vid vars död 1251 Ponthieu övergick till hennes dotter drottning Johanna av Kastilien och därefter till dennas dotter drottning Eleonora av England5. Den yngre linjen, som innehade Montgomery, dåmera grevskap, och Alençon, utdog 1219, varefter den förra possessionen ärvdes av ätten Harcourt6 och den senare införlivades med franska kronan. Rogers av Shrewsbury tredje son, Roger, en tid greve av Lancaster, gifte sig med arvtagerskan till grevskapet La Marche i Frankrike, vilket deras ättlingar innehade till sitt utslocknande 1180. Samme Rogers (död 1095) andre och femte söner avledo utan manlig avkomma, medan hans fjärde son Arnulf, någon tid greve av Pembroke, enligt en urgammal, på bindande historiska skäl stödd uppgift blev fader till den Robertus de Mundegumbri, som grundat släktens skotska gren7. Bland de engelsk-normandiska adelsmän, som i mitten av 1100-talet överflyttade till skotska lågländerna under ledning av sedermera rikshovmästaren Walter Fitz-Alan, vars släkt i England var granne till släkten Montgomery, framträder ovannämnde Robertus de Mundegumbri före år 1174 såsom vittne till ett av Walter utfärdat donationsbrev åt klostret i Paisley i Renfrewshire. Med honom blev släkten besutten i sagda provins, och den har sedan oavbrutet varit detta. Hans sons, Alanus de Mungumbri (död efter 1190) son, Johannes (John) de Mundegumeri (död efter 1214), likasom dennes son Alanus de Mundegumery (död omkr. 1234) och sonson Johannes de Montgomerie (död omkr. 1285) hade även förläningar i East Lothian. Samtliga synas hava varit s. k. barones majores, till vilken kategori i varje fall hörde sistnämnde Johns son Johannes Mundegomery år 12904 (död före 1328)8 och sonson Alexander de Montgomerie år 1358 (död omkr. 1380), vilken senare var gift med en dotter till skotske tronpretendenten William, förste earl av Douglas. Dessa makars son skrev sig Johannes de Montegommori dominus de Eglishame (ett baroni i Renfrew, som Walter Fitz-Alan erhållit 1157 och uppgives ha överlåtit på Robert Montgomery). Sistnämnde John Montgomery (död före 1401) förvärvade genom gifte med Elisabet, arvdotter till Hugh av Eglinton och Robert II:s halvsyster Egidia Stuart, baroniet Eglinton, varför han med montgomeryska vapnet, tre liljor, förenade sin hustrus, tre ringar. Deras son John (död före 1430) hade en son Alexander (död omkr. 1470)4, som, då det engelska bruket att giva barones majores titeln lord infördes i Skottland, erhöll patent såsom lord Montgomery före 31 januari 1449.9 Han efterträddes av sin son Alexanders (död 1452) son Alexander (död före 1484). Den sistnämndes son Hugh (1536 en av riksregenterna, död 1545)4 fick före 20 januari 1508 sina besittningar upphöjda till grevskap under namnet Eglinton9, vilket grevskap ännu innehaves av hans ättlingar. (Den 3:e earlens dotters manliga ättlingar å manssidan gå sedan 1615 i arvsordningen före den 1:e earlens avkomlingar på svärdssidan). Earlens av Eglinton vapen är en fyrdelad sköld med montgomeryska vapnet i fälten 1 och 4 samt det eglintonska i fälten 2 och 3. Hjälmprydnaden består av en kvinnogestalt hållande i högra handen ett ankare och i vänstra handen ett vildmanshuvud.4 Från släktens skotska stam ha utgått åtskilliga huvudgrenar och från dem ett flertal yngre grenar. Den för dessas medlemskap i släkten kännetecknande rätten till släktvapnet grundar sig enligt gällande regler omedelbart på arv i vad angår dem, vilkas förfäder oavbrutet nyttjat vapnet sedan tiden före 1672, men kan eljest lagligen utövas endast med särskilt tillstånd av vapenkonungen. Sådant vapnet tillkommit nedan angivna förgreningar och av dem förts, har det med ett undantag utmärkt härkomst från John Montgomery och Elisabet Eglinton. Det har därvid haft formen av dessa stamföräldrars alliansvapen, vanligen i fyrdelad sköld, men försett med särmärke eller annan jämkning till åtskillnad från earlens av Eglinton vapen. Då enligt medeltida skotsk sed dokumentation om själva leden i sambandet med stammen ansågs sakna praktisk betydelse för grenar med avlägsnare utsikter att ärva släktens huvudlän, är man numera i flera fall hänvisad till att bestämma sådana grenars plats i stamtavlan med indiciebevisning. De mest bekanta skotska huvudgrenarna och yngre grenarna voro följande: Scotston (härstammade antagligen från Alexander, 2:e son till ovannämnde John, död före 1401. Utdöd efter 1722. Förde till särmärke ett hjorthuvud). Giffen (från Robert, 2:e son till ovannämnde John, död före 1430. Äldre linjen utdöd. Anses ha förgrenat sig i ätterna till Magbiehill, baroneter 1774, utdöda 1831, och Stanhope, baroneter 1801. Särmärke: kors, fyrdelande skölden), Braidstone (från Robert, 2:e son till ovannämnde Alexander, död 1452. Flyttade till Irland, se nedan), Hessilheid (från Hugh, nämnde Alexanders 3:e son. Flyttade även till Irland, se nedan), Skelmorly (från Georg, 2:e son till ovannämnde Alexander, död 1470, baroneter 1628, utdöda 1735, ärvda av earlerna av Eglinton. Yngre gren till Kirktonholm, utdöd 1754, ärvd av baroneterna Cuninghame av Corsehill: särmärke svärd stolpvis i skölden), Greenfield och Bowhouse (från William, 2:e son till ovannämnde Hugh, död 1545. Äldre grenen utdöd 1718. Såsom yngre gren räknades ätten till Broomlands, utdöd efter 1766, ärvd av baroneterna Fairfax och med palmkvist till särmärke), Lainshaw (från Neill, 3:e son till sistnämnde Hugh. Äldsta grenen utdöd 1687, ärvd av den yngsta, som utdog 1726 och ärvdes av förenämnda ätt Cuninghame. En yngre gren lever dels i Förenta Staterna och dels, med grevlig titel, i Frankrike. Intet särmärke, men huvudmannen genom arv berättigad till vissa alliansvapen). På Irland blev släkten besutten i början av 1600-talet, då till Ulster överflyttade Braidstone-grenens huvudman i spetsen för flera medlemmar av sin ätt och av grenen Hessilheid. Dessa förde till särmärke (eller hjälmprydnad) tornérlans, stundom korslagd med svärd, och bildade de ätter, som skrivas till Montalexander (äldsta linjen av huset Braidstone, viscounter av The Ards 1622, grevar av Montalexander 1661, utdöda 1757), Grey Abbey, Blessingbourne, the Hall (baroneter 1808) och Killee (i Munster), samtliga med ursprung hänförligt till huset Braidstone. Till grenen Hessilheid räknas däremot den ätt, som besitter Beaulieu i Leinster och av vilken en medlem begav sig till Nordamerika, där han utmärkte sig såsom härförare under frihetskriget (Richard Montgomery, död barnlös 1775).10 För tjänst i franska konungens skotska garde hade en släktgren begivit sig till Frankrike redan i slutet av 1400-talet. Dess ättefader var tydligen Hugh Montgomery, 3:e son till ovannämnde John, död före 1430.7 Denna gren, som förde snäckor på de eglintonska ringarnas plats, återförvärvade omkring 1544 grevskapet Montgomery i Normandie. I stället för Alençon, vilket såsom hertigdöme ingick i kungliga husets apanage, tillerkändes samtidigt greven av Montgomery detta hertigdömes redevances féodales11, varigenom hans eget och därmed den skotska släktens ursprung från Roger (död 1095) och Mabilia av Alençon blev officiellt bekräftat i Frankrike. På grund av denna härkomst uppstod bruket av grevlig titel för de i Frankrike bosatta medlemmarna av släktens olika grenar.7 Den sist ifrågavarande grenen, som utdog 1731, är särskilt känd genom Gabriel de Montgomery, vilken under en tornering av våda dödade Henrik II och sedermera efter Colignys död blev generalissimus över hugenottarméerna.11 Hans äldste sons yngre son Louis erbjöd sig 1629 att inträda i svenska armén, men synes icke hava uppnått önskade villkor.12 Två grenar av släkten äro intagna på svenska riddarhuset, den ena såsom kommendörsätt, den andra såsom adlig ätt. Den förra inflyttade på 1720-talet från Skottland med sedermera bruksägaren John Montgomery, vars ursprung härledes från huset Braidstone. Denne blev naturaliserad adelsman 1736 (introd. 1756 under nr 1960), och hans son översten Robert Montgomery uppflyttades 1786 såsom kommendör av svärdsorden i dåvarande riddarklassen (med nr 1960, A). Sedan ätten genom arv från utdöda friherrliga ätten Cederhielm kommit i besittning av fideikommisset Segersjö i Närke, skola huvudmannen och hans äldste son kalla sig Montgomery-Cederhielm.

Den adliga ätten, som inkom redan 1630, hänföres till den gren av släkten, som skrev sig till Lainshaw (se vidare denna ätt).


TAB 1

Patrik Montgomery, till Blackhouse i Ayrshire i Skottland. Begav sig till Ulster och förvärvade där godset Creboy i Downshire. Död 1629-01-00. Gift med Christina Shaw, dotter av John Shaw till Greenock och syster till Elisabet Shaw, som var gift med Hugh, förste viscount Montgomery of The Ards[13].

Barn:

 • John Montgomery, till Blackhouse och Creboy. Bar en sorgfana vid ovan nämnde viscount Montgomerys begravning 1636. Överstelöjtnant. Stupade 1650-09-02 i slaget vid Dunbar [13].

Barn:

 • Patrik Montgomery, till Creboy. Sålde Blackhouse 1663. Bar stora standaret vid sin frändes den förste earlens af Montalexander begravning s. å. Gift med Margareta Coos [13].

Barn:

 • John Montgomery, till Creboy, som han sålde 1716-12-27. Säges vara identisk med John Montgomery d. ä., köpman i Campbelltown i Argyllshire i Skottland.18. Gift med Jane Montgomery (af huset Scotston)[13].

Barn:

 • John Montgomery d. y. Köpman och baillie (ledamot av stadsstyrelsen) i Campbelltown18. Död före 1708-12-31. Gift med Elizabet Clark. 13

Barn:

 • John Montgomery, natural. Montgomery, född 1695-02-00. Ägnade sig åt affärsverksamhet först i Glasgow, där han bodde ännu 1720, och sedermera i Stockholm13. Blev ägare av Länna i likanämnd socken, Stockholms län, Fiskars och Antnäs i Finland, m. fl. bruksegendomar. Natural. svensk adelsman 1736-06-07 med bibehållande av sitt ärvda vapen, nämligen alliansvapnet Montgomery-Eglinton inom fleurdeliserad bård och med en beväpnad arm, hållande en tornérlans, såsom hjälmprydnad (introd. 1756 under nr 1960). Död 1764-06-28 i Stockholm och begraven s. å. 4/7, i Maria kyrka. Han förlorade mot slutet av sin levnad, på grund av då rådande kris å järnmarknaden, så gott som hela sin mycket stora, huvudsakligen genom sitt gifte förvärvade förmögenhet och efterlämnade vid sin död allenast den lilla egendomen Kumla i Tyresö socken, Stockholms län. Gift 1736-05-20 med sin franka Anna Campbell, född 1717, död 1772-07-18 i Stockholm, dotter av kommerserådet Robert Campbell, tillhörande den gamla högskotska ätten Campbell, huset Argyll, och Margareta Bedoire, faster till landshövdingen Jean Bedoire, adlad de Bedoire.

Barn:

 • Robert, född 1737. Överste. Död 1798. Se Tab. 2

TAB 2

Robert, (son av John Montgomery, natural. Montgomery, tab 1), född 1737-07-26 i Stockholm. Student i Åbo 174914. Volontär vid Hamiltonska regementet 1751-06-07. Sergeant därst. s. å. 15/11. Furir vid livdragonregementet 1752-03-29. Sergeant därst. 1753-09-22. Adjutant s. å. 13/12. Kornett 1754-12-30. Gick i fransk tjänst 1756. Fänrik vid regementet Royal Suédois s. å. 12/12. Sekundkapten vid regementet Royal Deuxponts 1757-04-01. Kaptenlöjtnant därst. 1759-03-01. RSO 1760-04-28. Löjtnant vid förutn. dragonregemente 1762-06-23. Kapten 1764-12-31. Sekundmajor 1770-12-20. Premiärmajor 1773-08-23. Överstelöjtnant 1775-03-22. Överste för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1777-07-29, KSO 1786-11-27 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1960 A. Död 1798-05-14 Lindholmen och begraven på Orkesta kyrkogård. 'Under tjänsten i Frankrike bevistade han under marskalken Closels befäl slaget vid Bergen m. fl. bataljer samt hade från nämnda land 600 livres årlig pension, så länge dylika utbetalades. Dömdes 1790-09-16 för delaktighet i Anjalaförbundet från livet, men benådades med förlust av tjänsten och sin orden samt avfördes till S:t Barthélemy, varifrån han 1793 blev lösgiven.'. Gift 1:o 1760 i Hamburg med Anna Sibylla von Slahlbourg från Frankfurt a. M., vilken han enleverade från hennes förre man, född 1741-01-07, död 1778-03-04 på överstebostället Raseborg i Nylands län i Finland. Gift 2:o 1781-04-19 med friherrinnan Catharina Charlotta Rudbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1772-10-04 Edsberg, med riksrådet Axel Arnell, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1777), född 1753-04-19, död i barnsäng 1782-04-05 på Raseborg, dotter av generalmajoren och överståthållaren Ture Gustaf Rudbeck, friherre Rudbeck, och (friherrinnan) Magdalena von Mentzer. Gift 3:o 1783-10-05 på Lindholmen med friherrinnan Märta Ulrika Cederhielm, ävenledes i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1776-03-26 Segersjö, med översten, friherre Carl Fredrik Leijonhielm, född 1735, död 1780), född 1758-10-20, död 1833-03-08 i Stockholm och begraven i Cederhielmska graven i Klara kyrka, dotter av kommerserådet friherre Josias Carl Cederhielm, och Catharina Margareta Tigerhielm. Överstinnan Montgomery innehade Segersjö fideikommiss i Lännäs socken, Örebro län samt ägde Köpberga i St. Mellösa socken, Örebro län, Lindholmen med underlydande i Orkesta m, fl. snr och Molnby i Vallentuna socken (båda i Sth.), Ribbingebäck i Skogs-Tibble socken, Uppsala län, Västberga i Brännkyrka socken, Stockholms län m. m.

Barn:

 • 1. En dotter, begraven 1764-01-15 i Tyresö socken, Stockholms län, tre månader gammal.
 • 1. John Robert, född 1764-11-03 i Tyresö socken, död 1766-11-29 i Åbo17.
 • 1. Anna Margareta, född 1766-04-29 i Åbo17, död 1827-07-24 i Borgå. Gift 1785-01-29 med överstelöjtnanten Otto Christer Boije af Gennäs, i hans 3:e gifte född 1745, död 1823.
 • 1. Louisa Charlotta, född 1767-11-26 i Åbo17, död där17 s. å. 24/12.
 • 1. Sofia Elisabet, född 1769-03-02 i Åbo17, död s. å. 6/3.
 • 1. Henrika Eleonora, född 1771-03-01, död 1855-01-29 i Uppsala. Gift 1793-11-17 på Lindholmen med stallmästaren Johan Gustaf von Bahr, i hans 2:a gifte, född 1751, död 1804.
 • 1. Augusta Charlotta, född 1772, död ogift 1847-10-12 i Uppsala.
 • 1. Eva Lovisa, född 1773 (1772) 5/4, död 1799-12-10 Kungshamn. Gift 1798-09-11 på Lindholmen med kaptenen, friherre Nils Brauner, född 1762, död 1827.
 • 1. Robert, född 1774-07-13, på Runo gård i Sagu socken i Finland, död där 1776-07-30 [16].
 • 1. Edvard Vilhelm, född 1775-09-08 på Runo gård, död där s. å. 9/9 [16].
 • 1. Henrik Filip, född 1778-02-26. Kornett vid Nylands dragonregemente 1781-11-07. Död 1785-11-12 på Lindholmen.
 • 2. Magdalena, född 1782-02-08 på Raseborg, död 1861-01-17 i Uppsala. Har gjort sig känd som författarinna. Gift 1807-01-11 på Edsberg med översten David Gudmund Silfverstolpe, född 1769, död 1819.
 • 3. Josias (Montgomery-Cederhielm), född 1785. Överste. Död 1825. Se Tab. 3.
 • 3. Catharina Ulrika, född 1787-07-23, död 1866-12-14 i Stockholm. Gift 1810-02-03 på Lindholmen med kabinettskammarherren och landshövdingen, greve Erik Samuel Sparre af Söfdeborg, född 1776, död 1843.
 • 3. Robert Adam, född 1788. Kornett vid lätta Livdragonerna, sedan Livgardet till häst 1806-05-12. Löjtnant i regementet2 1809-12-13. GMtf. Död ogift 1811-06-04 i Stockholm och begraven i Cederhielmska graven i Klara kyrka. 'Han var 1809 den 28 och 29 Jan med då Kumlinge öar vid Åland brändes, samt blev därvid lindrigt blesserad av ett kosackspjut. Sårades även vid Ratan av en kula, som stannade kvar i kroppen'.

TAB 3

Josias Montgomery-Cederhielm, (son av Robert Montgomery, tab 2), till Segersjö i Lännäs socken, Örebro län, vilket hans morfader, friherre Jos. Cederhielm stiftat till fideikommiss med föreskrift att fideikommissinnehavaren och hans äldsta son alltid skola, jämte sitt eget släktnamn, bära namnet Cederhielm. Född 1785-05-16 Lindholmen Underofficer vid Nylands dragonregemente 1786-09-00. Kornett därst. s. å. 21/9. Adjutant vid livregementets kyrassiärer 1801-01-31. Löjtnant vid livregementets husarkår 1807-12-08. Ryttmästare i kåren 1810-12-20. På stat s. å. 22/9. Konfirm. major 1814-11-08. RSO s. å. 16/11. Överstelöjtnant och chef för Värmlands fältjägarregemente 1816-02-13. Överste i armén 1818-05-11 och för regementet15 1819-03-30. LLA 1824-07-01. Död 1825-08-20 i Uddevalla och begraven i Cederhielmska graven i Klara kyrka i Stockholm. Han var under norska kriget adjutant hos generalen, friherre Vegesack och bar GMtf. Arrenderade av sin moder Segersjö samt ägde Stora Frösunda i Solna socken, Stockholms län. Gift 1817-04-14 i Wien med Matilda Beatrix Valeriana Maria della Trinita Blasco de Orozco i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1813-04-05 i Florens med toscanske överhovstallmästaren och senatorn Rartolomeo Cenami, född 1775-06-22, död 1815-10-18. Gift 3:o 1839-03-23 i Paris med kammarherren, friherre Carl Alexander Fredrik Gyllenhaal, i hans 1:a gifte, född 1814, död 1910), född 1796-06-14 i Milano. Statsfru (dame de palais) vid hovet i Lucca. Död 1863-10-19 på Stora Ekeby i Rytterns socken, Västmanlands län, dotter av spanske envoyén, don generalguvernören i Riscaya, kammarherren Nicolas Rlasco de Orozco Gomez de la Torre de la Peña och friherrinnan Sabina Ulrika Lederer från Österrike, överstinnan Montgomery har gjort sig känd som tonsättarinna.

Barn:

 • Robert Nils Germund (Montgomery-Cederhielm), född 1820. Godsägare. Död 1888. Se Tab. 4.
 • Matilda Ulrika Maria, född 1822-02-03 i Stockholm, död 1887-03-19 i Linköping. Gift 1841-04-18, på Ölanda i Istrums socken, Skaraborgs län med godsägaren, greve Otto Klingspor, född 1810, död 1865.
 • Josefine Beatrix Sabina Maria, född 1823-04-26 i Stockholm, död där 1906-07-01. Gift 1841-04-18, på Ölanda med kaptenen Evald August Lindencrona, född 1808, död 1868.
 • Eugenie Valeria Adelaide Camilla Maria, född 1824-09-05 i Stockholm, död där 1895-09-08. Hon var konung Carl XV:s ungdomskärlek. Gift 1859-06-07 på Stora Ekeby med godsägaren, greve Vilhelm Samuel Magnus Liljencrantz, född 1828, död 1909.

TAB 4

Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm (son av Josias Montgomery-Cederhielm, tab 3), född 1820-12-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1837. Kansliexamen 1839. Fanjunkare vid livgardet till häst 1840. Officersexamen 1841. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/6. Avsked ur krigstjänsten 1844-10-16. RNO 1858-04-28. Statsrevisor s. å. och 1867. Ordförande i nämnden för reglerandet av prästerskapets löner inom Örebro län 1863. Ledamot av Örebro läns landsting 1864, dess ordförande 1869–1870 och 1872–1887. KVO 1866-07-03. Ledamot av kommittén för lindring av rust- och rotehållares besvär 1867 och av kommittén för stuteriväsendets ordnande 1868. LLA s. å. Ledamot av riksdagens första kammare 1868–1888. Ledamot av skatteregleringskommittén 1879–1882. KNO1kl 1880-05-15. Hedersledamot av kejserliga finska hushållningssällskapet 1881 och LA 1884-03-03. Ordförande i kommittén för lantbruksundervisningens ordnande 1882. KmstkNO 1886-12-01. Död 1888-04-20 i Stockholm. Innehade Segersjö fideikommiss. Ägde Lindholmen i Orkesta socken, Molnby och Veda i Vallentuna socken, Djursholm i Danderyds socken och Sollentunaholm i Sollentuna socken (alla i Sth.), samt Styrsta i Lännäs socken och Köpberga i Stora Mellösa socken (båda i Ör.), ävensom huset nr 19 vid Grevturegatan i Stockholm. Gift 1844-07-11 på Björneborgs bruk i Visnums socken, Värmlands län med Cecilia Nordenfelt, född 1824-08-13 på nämnda bruk, död 1905-11-23 i Stockholm ]], dotter av kammarherren Olof Nordenfelt, och Sofia Waern.

Barn:

 • Cecilia (Celie), född 1845-08-18 på Segersjö i Lännäs socken, Örebro län, död 1910-02-09 Lindholm. Gift 1866-08-09 på Segersjö med kammarherren Lars Arnold Celsing C, född 1836, död 1915.
 • Hugo Montgomery-Cederhielm, född 1847-07-01 på Segersjö. Student i Uppsala 1865. Filosofie kandidat 1871. Attaché vid k. m:ts beskickning i Italien s. å. Död 1872-04-25 på ön Capri genom olyckshändelse (fall från Tiberii klippa). Lyrisk författare.
 • Matilde, född 1849-12-28 på Segersjö, död där 1856-06-24.
 • Robert (Montgomery-Cederhielm), född 1851. Kammarherre. Död 1932. Se tab 5
 • Sofie, född 1853-07-13 på Segersjö, död 1925-09-22 i Stockholm. Gift 1873-11-18 i Stockholm med generaltulldirektören Staffan Fredrik Robert Per Cederschiöld, född 1847, död 1927.
 • Margareta, född 1855-06-25 på Segersjö, död 1929-11-26 Herrborum. Gift 1876-05-03 i Stockholm med godsägaren, greve Adolf Nils Carl Mörner af Morlanda, född 1849, död 1926.
 • John Artur, född 1857-06-01 på Segersjö, död 1873-03-05 i Stockholm.
 • William Cecil, född 1859. Löjtnant. Död 1921. Se Tab. 8.
 • Josias, född 1862. Kansliråd och byråchef. Se Tab. 9
 • Rikard, född 1865-03-19 på Segersjö. Mogenhetsexamen i Stockholm 1883-05-00. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1885-09-12. Död 1889-12-29 i sistnämnda stad.

TAB 5

Robert Montgomery-Cederhielm, (son av Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm, tab 4), född 1851-05-08 på Segersjö. Mogenhetsexamen i Örebro 1869-06-04. Student i Uppsala s. å. Jur. kandidat 1875-11-11. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 22/11. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. d. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1876. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1878-02-19. Vice häradshövding 1878-12-20. Nämndeman i Danderyds härad Stockholms län 1881–1886. Statsrevisorssuppleant 1886–1887. Ledamot av nämnda läns landsting 1884–1887. Kammarherre 1888-12-01. Nämndeman i Askers härad sedan 1890. Ledamot av Örebro läns landsting 1894. RVO 1897-09-18. RNO 1905-12-01. Ordförande i styrelsen för Örebro läns folkhögskola och lantmannaskola sedan 1905 och i Örebro läns fiskerinämnd sedan 1907. GMmf 1919-11-28. Ordförande i direktionen för Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag sedan 1920. KVO2kl 1921-06-06. KVO1kl 1925-06-06. Örebro läns HushGM 1926. Har utgivit tvenne diktsamlingar. Arrenderade av sin fader Djursholm 1880–1886. Har ägt Sollentunaholm i Sollentuna socken, Stockholms län samt Mörby i Askers socken, Styrsta i Lännäs socken och Köpberga i Stora Mellösa socken (allt i Ör.). Innehar Segersjö fideikommiss, som 1918 delvis förvandlats till fideikommisskapital. Se Biografica i Väd. Död 1932-09-06 å Segersjö, Lännäs förs, Örebro län (db nr 17). Gift 1880-09-11 i Stockholm med friherrinnan Emilie Funck, född 1861-09-15 Bolltorp, SMsjv, död 1933-06-04 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av kabinettskammarherren, friherre Fredrik Alexander Funck, och friherrinnan Altéa Beata Gustava Lovisa Emilie Funck.

Barn:

 • John Archibald Robert, född 1881. Major. Se Tab. 6.
 • Roger Percival (Percy), född 1884-11-24 på Djursholm. Mogenhetsexamen i Örebro 1903-05-25. Volontär vid 1. Svea artillerireg s. å. 2/6 sergeant därst. 1904-10-01, kadett vid Karlberg s. å. 4/10. Styckjunkare 1905-08-19. Officersexamen s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 15/12. Löjtnant därst. 1908-08-28. RItKrO 1913. Kapten 1917-12-21. RSO 1926-06-06. Ledamot av artillerikommissionen 1929. Major vid Bodens artilleriregemente s. å. 20/12. 1933-04-28 major vid Vendes Artilleriregemente fr.o.m. 1933-08-30, 1934-04-27 överstelöjtnant i armén, 1935-08-21 överstelöjtnant vid Vendes artilleriregemente
 • Tomas Cecil, född 1886-02-05 på Djursholm. Död s. å. 22/7 på Sollentunaholm.
 • Josias Carl, född 1887-07-17 på Sollentunaholm. Mogenhetsexamen i Örebro 1906-06-14. Volontär vid livregementets grenadjärer s. å. 14/6. Sergeant därst. 1907. Kadett vid Karlberg s. å. Fanjunkare 1908. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärer s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1910-12-31. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1916-05-10. Kapten i regementet 1917-12-21 och vid regementet 1923-12-07. På övergångsstat 1927-03-04. Vistats i Tyskland för skogspraktik 1927–1928. 1931-06-06 RSO, 1937-09-24 beviljad afsked fr.o.m. 1937-10-01. Gift 1933-10-10 på Herrborum, S:t Annas förs, Östergötlands län med grevinnan Louise Cecilia Margareta Mörner af Morlanda, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med stiftsbibliotekarien, greve Wilfrid Carl Magnus Benvenuto Stenbock), född 1879-06-11 i S:t Annas förs, Östergötlands län. Sekreterare i Stockholms förening för kvinnans politiska rösträtt 1909–1911, ordförande för Linköpings damklubb 1918–1932, Litteratur-recensent i Östgöta Correspond. 1918–1930. Sveriges Skogsvårdsförbunds utmärkelsetecken Silverkvisten 1975-03-18. Ordförande i Fredrika Bremerförbundets Linköpingskrets 1920–1930, ledamot av styrelsen för Rimforsa lanthush:sk. 1922–1930, ordförande i Hammarkinds lokalförening för Östgötlands barn 1933–1939, dotter av godsägaren greve Adolf Nils Carl Mörner af Morlanda och Margareta Montgomery.
 • William Gabriel Orozco, född 1889-02-08 på Segersjö. Mogenhetsexamen i Örebro 1907-06-11. Student i Uppsala 1907–1910. Reservofficersexamen 1909-09-00. Fanjunkare i Svea livgardes reserv s. å. i sept. Underlöjtnant i livregementets grenadjärers reserv 1909-12-31. Student vid universitetet i Montpellier 1912–1913. Löjtnant 1915-01-22. Kansliexamen vid Stockholms högskola 1917-09-15. Extra ordinarie riddarhuskanslist s. å. 22/12. Amanuens i lantförsvarsdepartementet s. å. 31/12. Amanuens i riddarhuset 1918-01-23. T. f. andre kanslisekreterare i försvarsdepartementet 1920-09-01–1922-12-31. Tjänstg. kammarjunkare 1923-06-16. Avsked ur krigstjänsten s. å. 16/8. GV:sPost JubM 1924-08-16. OffBLeopILsO 1926-12-29. GV:s Jmt 1928-06-16. RSpMerCO s. å. OffLettSO 1929. Andre kanslisekreterare i K. M:ts kansli 1929-12-21. 1932-06-06 kammarherre. 1934-09-28 andra kanslisekreterare i försvarsdepartementet, 1941-09-01 första kanslisekreterare i statsdepartementet, 1942-04-24 förordnad att fr.o.m. 1942-05-01 upprätthålla ett kanslirådsämbete
 • George Rikard, född 1891-01-08 på Segersjö. Mogenhetsexamen i Örebro 1908-06-04. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 11/6. Sergeant därst. 1909. Kadett vid Karlberg s. å. Styckjunkare 1910. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid regementet s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1915-02-12. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1916-05-10. Genomgick krigshögskolan 1922-10-12–1924-08-03. Kapten 1923-09-29. Aspirant vid generalstaben 1926-04-15–1928-04-15. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1928-09-28. Generalstabsofficer vid östra arméfördelningens stab s. å. OffLettSO 1929. 1931-06-06 RSO1kl, 1931 lärare i krigshistoria vid krigshögskolan, 1933-05-28 överadjutant och major i generalstaben, 1937-04-30 överstelöjtnant i armén, 1938-03-31
 • Emilie Cecilia Matilda (Maud), född 1892-05-21 på Segersjö. Gift 1915-05-11 i Lännäs kyrka Lännäs förs, Örebro län med kaptenen vid livregementets grenadjärer Vidar Herman Egnell, född 1889-12-27 i Eskilstuna. Överstelöjtnant
 • Hugo Allan Fabian, född 1894-03-26 på Segersjö. Mogenhetsexamen i Örebro 1912. Volontär vid Svea livgarde s. å. 1/6. Sergeant därst. 1913. Kadett vid Karlberg s. å. Fanjunkare 1914. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1918-12-06. Genomgick krigshögskolan 1921-10-12–1923-07-21. RFinlVRO2kl 1925. Aspirant vid generalstaben 1926-04-15–1928-04-15. Kapten i regementet 1929-12-06. 1934-10-12 beviljad afsked. Under andra världskriget sekreterare i svenska Viktoriaförs och svenska kolonien i Berlin.
 • Glory, född 1898-03-15 på Segersjö, död där s. å. 19/3.
 • Guy Harry Alexander, född 1904-01-16 på Segersjö. Studentexamen i Örebro 1923-06-09. Volontär vid Svea livgarde 1924-02-02. Sergeant därst. s. å. Kadett vid Karlberg s. å. Fanjunkare 1925. Officersexam, s. å. 17/12. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 21/12. Underlöjtnant vid nämnda garde 1927-12-30. 1930-11-28 löjtnant i regementet, 1933-06-14 löjtnant vid regementet. 1939-03-24 kapten vid regementet, 1942-10-01 kapten och adjutant vid Fälttygkåren.

TAB 6

John Archibald Robert Montgomery-Cederhielm (son av Robert Montgomery-Cederhielm, tab 5), född 1881-06-23 på Djursholm. Mogenhetsexamen i Örebro 1899-06-10. Volontär vid livregementets husarer s. å. 17/6. Elev vid krigsskolan 1900. Sergeant vid nämnda regemente s. å. Fanjunkare 1901. Officersexamen s. å. 27/11. Underlöjtnant s. å. 5/12. Löjtnant 1904-12-02. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1905-04-29. Ryttmästare vid regementet 1915-10-08. Medlem av kommittén för omarbetning av 1904 års kavalleriexercisreglemente 1919. RSO 1922-06-06. Major i armén 1926-10-26. Major vid fördelningskavalleriet med placering vid livregementets husarer 1927-01-14. Transp, till skånska kavalleriregementet s. å. 3/6 fr.o.m. 1928-01-01. Överstelöjtnant i armén 1935-05-31. Avsked 1935-06-28 fr.o.m. 1935-07-01. Gift 1911-10-25 i Stockholm med stiftsjungfrun Ebba Augusta Charlotta Mascall Silfverstolpe, född 1892-03-07, i Stockholm. Dotter av generalmajoren Oskar Fredrik Mascoll Silfverstolpe, och Märta Emilia Gunilla Silfverswärd.

Barn:

 • Flory Märta Emilie
 • Katy Ebba Charlotta
 • Maud Augusta Cecilia Margareta
 • John Richard Oskar Robert
 • John-Gabriel Carl
 • John Henry Alexander

TAB 7

Robert Fredrik, (son av Robert Montgomery-Cederhielm, tab 5), född 1883-03-25 på Djursholm. Mogenhetsexamen i Örebro 1901-06-13. Volontär vid livregementets husarer s. å. 15/6. Elev vid Krigsskolan 1902. Kadett vid Karlberg 1902. Fanjunkare i regementet 1903. Utexaminerad, Officersexamen s. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/12. Löjtnant 1905-12-30. Genomgick krigshögskolan 1911–1913. Ryttmästare 1917-02-09. RSO 1924-06-06. Major i armén 1929-10-04. Avsked 1933-03-26. förordnad att vara försvarsassistent hos länsstyrelsen i Norrbottens län 1938-06-30 under tiden fr.o.m. 1938-07-01 t.o.m. 1939-06-30. Gift 1906-10-12 i Örebro med Elsa Cecilia Jungstedt, född 1885-01-28 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten Carl August Hugo Jungstedt och Nanna Paulina Cecilia Silfverswärd.

Barn:

 • Robert Hugo Archibald (Archie), född 1907-09-20 i Skövde. Studentexamen i Skövde 1927. Elev vid tekniska högskolan s. å. Gift 1937-06-12 i Halmstad med Asta Kristina Nordström, född 1907-05-13, dotter av lokföraren Karl Johan Viktor Nordström och Jenny Malvina Nilsdotter Blomgren.
 • Mary Emilia Cecilia, född 1910-07-10 i Skövde förs.
 • Carl Robert, född 1912-07-27 på Dalarö, Dalarö förs, Stockholm.

TAB 8

William Cecil, (son av Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm, tab 4), född 1859-03-20 på Segersjö. Volontär vid Närkes regemente 1877-01-25. Mogenhetsexamen 1878. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1879-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 21/11. Hospitant vid Ultima lantbruksinstitut 1881–1882. Löjtnant 1885-10-02. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1887-03-26. Avsked ur reserven 1890-12-12. Ledamot av riksdagens första kammare 1913–1916. Död 1921-04-30 i Hedvig Elenora förs, Stockholm. Ägde hälften i Lindholmen till 1913 samt genom sitt gifte del i Stjärnfors bruk i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Gift 1887-07-16 i Klara kyrka i Stockholm med grevinnan Hedda Maria Amalia Mörner af Morlanda, född 1865-04-20 på Stjärnfors, dotter av löjtnanten, greve Hampus Stellan Mörner af Morlanda, och Maria Matilda Strokirk.

Barn:

 • Ebba Margareta, född 1888-05-15 på Lindholmen, liksom syskonen. Gift 1910-01-11 i Uppsala med rektorn vid Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk, teol. licentiat, filosofie kandidat Johan Arvid Bruno, född 1881-10-30 i Enköping
 • Gustaf Artur, född 1889-09-02, mogenhetsexamen i Uppsala 1907-05-21. Student därst. s. å. och senare vid Stockholms högskola. Filosofie kandidat i Uppsala 1915-09-15. Filosofie licentiat därst. 1919-02-01. Disp. s. å. 12/3. Docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet s. å. 29/4–1924-05-14. Prom. filosofie doktor därst. s. å. 31/5. T. f. professor i nationalekonomi och finanslära vid Åbo universitet 1924-07-01. Ord. professor i nationalekonomi med finansvetenskap därst. 1924-05-14. Medlem av institutet för ekonomisk historia vid handelshögskolan i Stockholm och Stockholms högskola 1929-10-01. Ekonomisk skriftställare. 1924 i sept., hederledamot av Upplands nation i Uppsala. Gift 1939-08-21 i Hedvig Elenora förs Stockholm med grevinnan Eva Sofia Mörner af Morlanda, i hennes :a gifte, född 1889-06-10.
 • Rut Maria Cecilia, född 1893-01-17, död 1926-03-05 i Gävle. Gift 1917-02-12 i Stockholm med förste sekreteraren i svenska kyrkans diakonistyrelse, pastorn, teol. licentiat Bengt Ivar Johannes Jonzon, i hans 1:a gifte, (gift 2:o med Rosalie Eva Maria Olivecrona, född 1894-01-12), född 1888-02-19 i Bollnäs.

TAB 9

Josias, (son av Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm, tab 4), född 1862-07-09 på Segersjö. Mogenhetsexamen i Stockholm 1882. Student i Uppsala s. å. 15/9. Jur. preliminärexamen 1883-05-30 och examen till rättegångsverken 1888-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/10, vice häradshövding 1891-12-18. Amanuens i civildepartementet s. å. 31/12. Kammarherre hos drottningen 1897-05-08. OII:sJmt s. å. 18/9. RVO 1898-12-01. Kanslisekreterare i civildepartementet 1899-09-22. Tjänstfri vid hovet s. å. 1/12. Kansliråd och byråchef i nämnda departement 1905-01-26. OIIS Gbmt 1907-06-06. RNO s. å. 1/12. Ledamot av styrelsen för Allm. änke- och pupillkassan sedan 1914. Kansliråd och byråchef i socialdepartementet 1920-05-07. KNO2kl 1921-03-12. Har ägt hälften i Lindholmen samt genom sitt gifte del i Mantorp i Veta socken, Östergötlands län. Död 1930-06-27 beviljad afsked. Gift 1893-09-16 i Nyköping med grevinnan Hedvig Aurora Lewenhaupt, född 1865-09-11 i Örebro, död 1933-03-05 i Oscars förs, Stockholm,dotter av majoren, greve Carl Johan Lewenhaupt, och hans 1:a fru, friherrinnan Sofia Elisabet Napoleona Carolina Palmqvist.

Barn:

 • Carl Johan Robert, född 1894. Ryttmästare. Se Tab. 10.
 • Hugo Cecil Josias, född 1897-12-04 i Stockholm. Studentexamen 1916-05-11. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 20/12. Konstapel därst. 1917-06-05. Kadett vid Karlberg s. å. Furir s. å. 31/8. Styckjunkare 1918-08-30. Officersexam, s. å. 19/12. Fänrik i nämnda regemente 1919-04-29. Underlöjtnant därst. 1921-05-06. Död 1923-08-01 i Hedvig Elenora förs, Stockholm,omkommen under distansflygning till Rotterdam vid ankomsten dit.
 • Hedvig Caroline Cecilia, född 1899-05-20. i Stockholm. Studentexamen 1917. Filosofie kandidat vid universitetet i Uppsala 1927-04-00. 1928-09-15 avlagt filosofie ämbetsexamen vid Uppsala universitetet, 1937 extra lärare vid samrealskolan i Sollefteå

TAB 10

Carl Johan Robert, (son av Josias, tab 9), född 1894-08-12 i Stockholm. Studentexamen därst. 1912-05-11. Volontär vid livregementets dragoner s. å. 6/6. Elev vid Krigsskolan 1913. Kadett vid Karlberg 1913. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1916-12-30. RNedONO m sv 1922. Genomgick krigshögskolan 1924-10-15–1926-08-17. Löjtnant vid livregementet till häst 1927-06-27 fr.o.m. 1928-01-01. Aspirant vid generalstaben 1928-04-15. Ryttmästare i regementet 1929-12-06 och vid regementet 1936-10-09. RSO 1935-06-06, major i armén 1941-09-26 fr.o.m. 1941-10-01. RBLeopO. Gift 1924-12-18 i Stockholm med friherrinnan Ingegerd Carlsdotter Leuhusen, född 1903-09-24 i nämnda stad. Dotter av ryttmästaren i Livgardet till häst reserv friherre Carl Gustaf Leuhusen, och Anna Elisabet Lizinka Sörensen.

Barn:

 • Cecilia Elisabet
 • Hugo Josias Carl


Källor Montgomery A

1Stapleton, Rotuli Scaccarii Normanniæ I. 2du Motey, Origines de la Normandie et du Duché d'Alençon, I (1920). 3The Genealogtist. 1920. 4W. Fraser, Memorials of the Montgomeries, Earls of Eglinton, I–II. 5Skokvis, Manuel d'Histoire etc. 6La Chesnaye Des Bois, Dictionnaire de la Noblesse. 7Pt 1913. 8Scots Peerage, III. 9Burke, Peerage etc. 10Medd. av hr. D. E. Montgomery. 11Marlet, Le Comte de Montgomery. 12Medd. av hr. D. E. Montgomery ur R. A. B. 13 Brev av W. Fraser 187911-07 till brukspatronen R. N. G. Montgomery–Cederhielm, åtföljt av en av Fraser gjord genealogisk uppställning. Hill, The Montgomery. Manuscripts. Handskrivet begravningsceremoniel från 1636 i arkivet på Blessingbourne. 14Lå. 15KrAB. 16Sagu kyrkoarkiv. 17Åbo kyrkoarkiv. 18Register of Sásines of Argyle 1700, vol. 3, ss 132, 133 samt 1733, vol. 7 s. 44.

Adliga ätten Montgomery nr 1960 B

Naturaliserad och adopterad 1774-01-12, introd. 1776.

Såsom utgrenad från huvudstammen av den skotska släkten Montgomery (se historiken till ätten Montgomery A) efter 1500-talets början har ätten så långt den kan följas kännetecknats av alliansvapnet Montgomery-Eglinton utan annan »differencing mark » än släktchefens hjälmprydnad i beskuret skick. Dess 1630 i svensk tjänst inträdde stamfader Jakob Montgomery, enligt äldsta bevarade stamtavla son till Hugos af Eglinton (död 1545) ättling Robert Montgomery (död vid år 1600), hänföres till grenen Lainshaw, inom vilken Neill d. y. (se ovan nämnda historik) befunnits hava efterlämnat en andra son, som till förnamn och. Övriga kända omständigheter svarar mot uppgifterna om Jakobs far. Denne Jakobs son Jakob David och sonson David Christoffer ävensom den sistnämndes son Carl Gustaf voro samtliga officerare i svenska kavalleriet. Då en på 1720-talet från Skottland inflyttad Montgomery 1736 naturaliserades såsom svensk adelsman, åberopade Kungl. Maj:t bl. a., att medlemmar av släkten, som förut varit i svenska kronans tjänst, därunder alltid visat prov på tapperhet. Efter ansökan om naturalisation förklarades Carl Gustafs fem söner 1774-01-12 inbegripna under den 1736 naturaliserade ätten, i följd varav de 1776 introducerades på samma nummer som denna ätt (1960)[1].

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 134 bland adelsmän.

Montgomery A1960B00.jpg

TAB 1

Jakob Montgomery Förde alliansvapnet Montgomery-Eglinton med huvudgrenens hjälmprydnad begränsad till ett ur kronan uppskjutande störtat ankare1. Inträdde 1630 i svensk tjänst2 såsom kapten och chef för ett kompani skottar, vilket s. å. 22/5 mönstrades av Johan Baner. Var på försommaren s. å. med detta förlagd i Uppland3 och beordrades kort därefter till Pommern, dit kompaniet anlände4 s. å. 1/8 för att anslutas till Cunninghames (före detta Setons) regemente5. Tjänstgjorde 1631 som regementskvartermästare6. Erhöll 1632-02-18 pass avseende sex månaders tjänstledighet7, men återupptog tjänsten i förtid, enär han av Monro uppräknas bland de »Cavaliers of the Scots Nation», som på våren s. å. med Ruthven d.ä. gjorde fälttåget i Schwaben8. Ännu i aug. 1632 kapten5, men kort därpå överstelöjtnant och chef för en »free Squadron of Foote». Dödad i duell »on the horseback» av generalkvartermästaren vid kavalleriet Bouillon9, en vallon i svensk tjänst10, vilket skedde före 1634-08-27, då Bouillon stupade vid Nördlingen.11. Gift med Catharina Baldewin12, som troligen tillhörde en i Forfarshire i Skottland boende familj, av vilken några medlemmar veterligen utflyttade till Pommern.13

Barn:

 • Jakob David Montgomery14 Förde alliansvapnet Montgomery-Eglinton med samma hjälmprydnad som fadern15. Insattes av denne i svensk krigstjänst icke senare än 163116. Hade sannolikt 1638 avancerat till ryttmästare vid J. M. Wrangels dragonregemente, men övergick till J. Lilliehööks 1639 uppsatta dragonregemente, i vars rullor han återfinnes 164117, då hans skvadron bl. a. hade till uppgift att hålla vägarna till Stettin fria från fiender18. Ingick 1646 i Carl I:s armé i Skottland16, där han befordrats till överstelöjtnant före maj 1649, då konungens ställföreträdare Montrose beordrade utfärdande av pass åt honom för återresa till Sverige19. Begav sig på detta pass till Sveriges tyska provinser16 och erhöll såsom överstelöjtnant 1650-01-29 av k. m:t 600 r:dr smt. »för krigstjänsters presterande»20. Död 165321. Gift med Anna Eleonora von Schell, dotter av Edmund von Schell och Maria Jakobina, som var dotter av Andreas Staffeld von Ettenstein och Anna Ursula Storr von Ostrach12, av en augsburgfamilj22, vars vapen i målning från förra hälften av 1600-talet finnes bland ätten Montgomerys samlingar.28

Barn:

 • David Christoffer Montgomery. Förde förenämnda vapen och hjälmprydnad. Kom i tjänst som korpral vid Lybeckers kavalleriregemente 1672. Transp. till Bunows kavalleriregemente s. å. Kornett 1674-05-30. Löjtnant 1675. Kaptenlöjtnant vid Mellins regemente 1677. Ryttmästare därst. 1678. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1679-10-01. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1693-12-22. Överstelöjtnants avsked 1700-01-26. Död 1708 och begraven s. å. 20/3 i Regna socken, Östergötlands län. Han ägde genom sitt gifte Svarttorps säteri i Regna socken. Gift med Emerentia Rosenstråle, född 1651-01-23 på Sonstorp, dotter av Jöns Börjesson Rosenstråle, och hans 2:a fru Ingrid Mannerhielm.

Barn:

 • Carl Gustaf Montgomery, född 1690-08-25 Svabesholm s län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1709. Kornett därst. 1710. Sekundlöjtnant24 1711-08-21. Konfirm.fullm. 1716-11-10. Premiärlöjtnant1 1712-02-16. Ryttmästare 1717-08-08. Avsked 1719-09-30. Exspektansryttmästare vid samma regemente 1722. Majors avsked 1740-08-06. RSO 1751-12-04. Död 1762-04-14 på Hölja i Västerlösa socken, Östergötlands län och begraven s. å. 27/4 i Linköpings domkyrka. 'Han blev i slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 skjuten genom vänstra axeln. Förklarades jämte flera nyårsdagen 1713, då de under transport till Wismar stötte med fartyget på en klippa vid Bornholm, för dansk krigsfånge, plundrad inpå bara kroppen och förd till Köpenhamn, därifrån han i juni s. å. blev utväxlad.' Se Biografica. Gift 1:o 1721 med Catharina Grubbensköld, född 1700, död 1727-01-22 på Hölja, dotter av sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld, och friherrinnan Brita Lovisin. Gift 2:o 1729-10-07 Kvarn med Anna Maria Victorin, född 1705-07-27. Död 1790-03-11 på Bersebo i Tjärstads socken, Östergötlands län, dotter av brukspatronen Jan Victorin och Sara Lisa Matton.

Barn:

 • 1. David Christoffer Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, född 1724. Ryttmästare. Död 1783. Se Tab. 2.
 • 2. Carl Johan Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, född 1730. Major. Död 1805. Se Tab. 3.
 • 2. Otto Vilhelm Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, född 1736. Löjtnant. Död 1775. Se Tab. 14.
 • 2. Gustaf Adolf Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, född 1739. Major. Död 1803. Se Tab. 23.
 • 2. Edvard Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, född 1746. Ryttmästare. Död 1813. Se Tab. 28.

TAB 2

David Christoffer Montgomery, natural. och adopt. Montgomery (son av Carl Gustaf Montgomery, tab 1), född 1724-10-20 Marås. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1740. Korpral därst. 1743-04-26. Kvartermästare 1747-06-08. Adjutant 1749-03-21. Kornett 1750-05-15. Löjtnant 1751-02-26. Avsked 1758-09-11 (för sjuklighet). Ryttmästares karaktär. RSO 1770-04-28. Natural. svensk adelsman 1774-01-12 jämte sina halvbröder Carl Johan, Otto Vilhelm, Gustaf Adolf och Edvard samt adopt. på adl. ätten Montgomery (introd. 1776). Död 1783-11-29 på Röby i Slaka socken, Östergötlands län. Gift 1755-07-10 Ekströmmen s socken, Östergötlands län med Ebba Christina Holst, född 1727-03-17 på Ekströmmen, död 1799-04-02 på Röby, dotter av ryttmästaren Svante Johan Holst, och Märta Christina Drakenberg.

Barn:

 • Carl Svante, född 1756-05-21 Lunnevad s socken, Östergötlands län. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1770-03-24. Livdrabant 1773-05-03. Kornett vid nämnda regemente 1776-11-20. Löjtnant därst. 1780-06-04. Ryttmästare 1785-05-02. Sekundmajor vid livgrenadjärregementets rusthållstördelning 1792-04-18. Överstelöjtnants avsked 1796-06-27. Död barnlös 1826-04-09 och slöt på svärdssidan den äldsta av de adopterade ättegrenarna. Gift 1793-10-27 Lambohov
 • David Christoffer, född 1758-05-14 på Lunnevad, död s. d.
 • Fredrik Gustaf, född 1761-10-23 på Röby. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1773-09-02. Fänrik vid Hälsinge regemente 1778-02-04, vid Östgöta infanteriregemente 1781-04-27 och vid livgardet 1782-02-11. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1787-07-12. Sekundmajor vid Närkes och Värmlands regemente 1795-01-25. Premiärmajor därst. 1796-10-26. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1805-04-11. Avsked från regementet 1808-02-29 och ur armén 1809-06-29. Död ogift 1815-01-16 på Lambohov. Han bevistade finska kriget 1788–90.
 • Märta Catharina, född 1762-09-22 gå Röby, död 1839-08-21 i Linköping. Gift 1783-10-23 på Röby med överstelöjtnanten, greve Carl Vilhelm Douglas, född 1754, död 1822. 'Hon kallades den sköna grevinnan.'
 • Adam, född 1767-10-29 på Röby, död där 1768-03-08.

TAB 3

Carl Johan Montgomery, natural. och adopt. Montgomery (son av Carl Gustaf Montgomery, tab 1), född 1730-07-27 Marås. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1745-10-12. Korpral därst. 1747-08-15. Kvartermästare 1753-05-03. Adjutant 1757-05-06. Kornett25 1758-09-11. RSO 1760-04-28. Löjtnant 1769-04-11. Ryttmästare 1771-06-05. Natural. svensk adelsman 1774-01-12 jämte sin halvbroder David Christoffer och sina bröder Otto Vilhelm, Gustaf Adolf och Edvard samt adopt. på adl. ätten Montgomery (introd. 1776). Major 1777-12-17. Genom byte transp. till livdrabantkåren 1779-04-23. Avsked s. å. 18/6. Död 1805-04-19 på sin egendom Fyrby i Östra Ryds socken, Östergötlands län. 'Han bevistade kriget i Pommern på 1750- och 1760-talen samt var därunder med vid Güstrow, Gramtzow, Süssow, Schatcow, Ahklam, Pasewalk och Werbelow och blev den 23 sept. 1759 illa blesserad.' Gift 1760-05-06, Sålla med Ulrika Svedmark, född 1737-05-23, död 1800-03-18 på Fyrby, dotter av justitieborgmästaren i Göteborg Johan Svedmark och Catharina Häger.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1762-03-03 i Sjögesta socken, död s d.
 • Pontus Israel, född 1763-02-14 i Hogstads socken, Östergötlands län, död 1764-01-13.
 • Ulrika Carolina, född 1764-02-12 i Hogstads socken, död 1846-01-30 Normestorp. Gift 1783-06-09 Hölja med översten Carl Axel Pereswetoff-Morath, född 1763, död 1844.
 • Fredrika Catharina, född 1765-03-12 i Hogstads socken, död där 1766-10-23.
 • Carl Johan, född 1766-02-16 i Hogstads socken. Drunknade 1781-08-20, då örlogsskeppet Sofia Albertina förgicks utanför Texeln.
 • Helena Catharina, född 1767-10-08 i Hogstad, död där 1769-09-10.
 • Altea Lovisa, född 1768-09-10 i Hogstads socken, död ogift 1846-04-30 Långnäs s socken, Östergötlands län.
 • Fabian Christoffer Hugo, född 1769-12-06 i Hogstads socken, död där 1770-02-11.
 • David Robert, född 1771. Överstelöjtnant. Död 1846. Se Tab. 4.
 • Fredrika Eleonora, född 1772-02-17 i Hogstads socken, död där s. å. 6/5.
 • Gustava Magdalena, född 1774-07-07, död 1778-05-20 på Hölja.
 • Catharina Emerentia, född 1777-02-27, död s. å. 13/4 på Hölja.
 • Gustaf Fredrik, född 1779-03-14, död s. å. 29/6 på Hölja.

TAB 4

David Robert, (son av Carl Johan Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, tab 3), född 1771-01-31 Sålla s socken, Östergötlands län. Korpral vid Nylands dragonregemente 1779-08-11. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1788-09-15. Utnämnd RSO 1789-06-00, men erhöll ej ordenstecknet förrän 1801-11-23. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1792-08-10. Kapten vid samma reg:s rothållsfördelning 1797-05-01. Major i armén 1809-06-29. Överstelöjtnants avsked från regementet 1810-05-29. Avsked ur armén 1811-04-02. Död 1846-10-21 Vi. 'Han bevistade hela finska kriget på 1780- och 1790-talen och var därunder med vid Kouvola, Uttismalm, Likkala, Skogby, Valkeala, Keltis och Nappa samt frälsade personligen konung Gustaf III från att bliva tagen tillfånga av trenne kascherade kosacker, då han i juni 1789 skulle rekognoscera en fältvakt, för vilken bravur Montgomery på stället nämndes till svärdsordensriddare, ehuru han ej erhöll ordenstecknet förrän 1801. Kommenderades slutligen 1806 med regementet till Pommern och Hannover och blev då av transmännen fången i Lübeck.' Gift 1807-12-22 Falsterbo med Gertrud Christina Liljenstolpe, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1790-09-10 på Falsterbo med lagmannen och ledamoten av konungens högsta domstol Johan Rogberg i hans 2:a gifte [gift 1:o 1777-07-01 med Anna Lovisa Cederlöf, född 1759-08-11, död 1782-02-10, dotter av lagmannen Erik Cederlöf och Anna Elisabet Wigert], född 1744-10-06 i Vittaryds prästgård, Kron., död 1804-11-05 på Hällered i Sandhults socken, Älvsb.), född 1771-02-28 på nämnda ställe, död 1857-07-15 i Linköping, dotter av bruksägaren Hans Bauman, adlad Liljenstolpe, och hans 2:a fru Ingrid Margareta Hultman.

Barn:

 • Carl Hampus, född 1808. Kapten. Död 1862. Se Tab. 5
 • Robert, född 1810-11-15 på Falsterbo, död där 1811-10-16.
 • Ulrika Christina Margareta (Ulla), född 1814-08-28 på Falsterbo, död 1897-05-18 i Linköping. Ägde Vallsnäs i Nykils socken, Östergötlands län. Gift 1832-05-18 på Falsterbo med majoren, greve Knut Stellan Mörner af Morlanda, född 1794, död 1866.

TAB 5

Carl Hampus, (son av David Robert, tab 4), född 1808-11-23 Falsterbo. Student i Uppsala25 1826-03-16. Teol. examen25 s. å. 12/5. Officersexamen vid ingenjörskåren25 1829-03-03. Underlöjtnant vid topografiska kåren s. å. 4/4. Löjtnant därst. 1838-08-01. Kapten 1848-05-04. Avsked 1849-03-06. Död 1862-08-12 Bo. Ägde nämnda egendom och Vi i Borgs socken, Östergötlands län. Gift 1846-06-22 i Stockholm med Sofia Carolina Dahlqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1835-02-06 i Stockholm med kaptenen Carl Herman af Petersens, född 1801, död 1843), född 1818-01-06 i nämnda stad, död där 1900-12-17, dotter av godsägaren Magnus Dahlqvist och Sofia Holmberg. Änkefru Montgomery, född Dahlqvist, ägde Bo.

Barn:

 • Hugo Robert Magnus, född 1847-04-10 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1864-06-01. Död 1865-10-14 i Stockholm.
 • Agnes Sofia Christina, född 1848-08-18 i Stockholm (Norrköpings förs). Död 1936-02-14 på Mellby gård i Norra Mellby socken, Kristianstads län (db 7). Gift 1886-09-29 i Bo kapell i Värmdö socken med ryttmästaren, friherre Gustaf Christian Edvard Barnekow, född 1837. Död 1916.
 • Hilda Gabriella, född 1849-09-19 i Stockholm. Död 1935-06-25 i Saltsjöbaden och begraven i Bo socken, Bo förs, Stockholm (db 13). Gift 1883-11-06 på Bo med vice häradshövdingen, jur. kandidat Gustaf Edvard Fahlcrantz, född 1850-04-08 i Norrbärkes socken, Kopparbergs län, död 1925-06-26 i Bo förs, Stockholms län.
 • Knut Robert Gabriel, född 1850. Ryttmästare. Död 1915. Se Tab. 6.
 • Hampus Edvard, född 1852. Bruksägare. Död 1911. Se Tab. 9.
 • Matilda Ulrika Augusta, född 1853-09-25 på Bo, död 1928-05-30 i Hedemora. Gift 1877-09-25 i Bo kapell med godsägaren, friherre Louis Casimir Fabian Ernst Barnekow, född 1848, död 1904.
 • Carl Oskar Christoffer, född 1856. Major. Död 1920. Se Tab. 12.
 • Märta Adéle, född 1858-05-13 i Stockholm, död där 1862-11-06.

TAB 6

Knut Robert Gabriel, (son av Carl Hampus, tab 5), född 1850-12-06 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1870-05-02. Utexaminerad 1873-10-31. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 7/11. Elev vid ridskolan 1874–1876 och vid gymnastiska centralinstitutet 1877–1878. Löjtnant 1881-08-06. T. f. Akademistallmästare i Uppsala 1887–1891. Ryttmästare 1892-10-07. Regementskvartermästare 1893-02-06. RSO 1894-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1903-11-27. Död 1915-01-10 i Jakobs förs, Stockholm. Arrenderade Bo 1880–1886. Gift 1879-07-30, på Bo med stiftsjungfrun Julie Carolina von Axelson, född 1853-06-09 i Stockholm, död 1931-02-08 å Maria sjukhus, Jakobs förs, Stockholm (db 13) och begraven å Bo förss gamla kyrkogård, dotter av majoren Georg Julius von Axelson, och Ofelia Carolina Götilda Sjöstedt.

Barn:

 • Hugo Georg, född 1881-02-24 på Bo. Mogenhetsexamen 1899-05-16. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess avdelning för elektroteknik 1902-06-10. Anställd hos olika tekniska firmor i Sverige och utlandet 1902–1924. Inneh. teknisk agenturfirma sedan 1924. Chef för ingenjörsavdelningen vid Elektriska B Magnets filial, Stockholm 1903-1905. Föreståndare för Förenade elektriska AB:s filial, Karlstad 1905-08. Chef för ingenjörsdepartementet i J. A. Kjellberg & Sons Ltd, Yokohama 1908-1913. Amanuens i riksförsäkringsanst. 1913-1915. Chef för maskinavd. vid AB Ahlsell & Ahrens 1915-1916. Egen affärsrörelse 1916-1919. Dir. ass. vid Stockholms superfosfatfabriks AB 1919–1922. Egen affärsrörelse från 1922. LSTF. Gift 1940-10-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb nr. 292) med Bengta Elsa Claesson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Wengelin), född 1887-12-31.
 • John Herman (Jonny), född 1883. Bergsingenjör. Se Tab. 7.
 • Carl Hampus Robert, född 1888. E. jägmästare. Se Tab. 8.
 • Märta Ofalia, född 1892-04-28 i Stockholm. Sjuksköterska. Röda Kors-syster.

TAB 7

John Herman (Jonny), (son av Knut Robert Gabriel, tab 6), född 1883-06-04 på Bo, Bo förs, Stockholm. Mogenhetsexamen vid Nya elemntarskolan i Stockholm 1903-05-16. Elev vid tekniska högskolan 1903–1907 och vid Bergshögskolan 1906–1907. Utexaminerad från Tekniska högskolans fackavdelning för metallurgi och hyttkonst 1908. Bergsingenjör. Studieresa till Tyskland 1908–1909. Anställd vid neue Victoria-Grube, St. Dombrowna, O. S., 1909 och vid Maschinenbauanst. Carlshütte 1910–1911. Ingenjör vid svenska diamantbergborrningsaktiebolag 1911–1912, vid Bibiellagrube 1912–1916. Disponent för Oberschlesische Eisen-Industrie-A.-G. für Bergbau und Hüttenbetrieb, Bretterode, Thüringen 1916, sedermera Vereinigte Oberschlesische Hüttewerke A.-G, Gleiwitz, Tyskland 1916. LSTF från 1904. Död 1937-08-10 i Gleiwitz. Gift 1917-06-02 i Beuthen i Tyskland med Elfriede Angelika Hélène Pohl, från Tyskland, född 1888-03-20 i Gross Koschlau i Ostpreussen, dotter av Wirthschafts-inspektoren Franz Pohl och Margarete Jeschke.

Barn:

 • Horst Carl Gustaf, född 1918-04-12 i Brotterode in Thüringen.
 • Ingeborg Margareta (Inga), född 1921-02-02 i Gleiwitz, Tyskland.
 • Klaus Robert, född 1924-12-08 i Breslau i Tyskland.
 • Kurt, född troligen 1926-02-06, i Gleiwitz, Oberschlesien, död samma dag.

TAB 8

Carl Hampus Robert, (son av Knut Robert Gabriel, tab 6), född 1888-07-18 Grän. Mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 1908-05-19. Elev vid Klotens skogsskola 1911-10-02. Utexaminerad 1912-08-31. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/10. Utexaminerad 1914-12-18. E. jägmästare i Skellefteå distrikt och skogsindelningsassistent därst. 1915-06-22. Assistent i östra Åsele m. fl. revir 1916, i Tåsjö revir 1920, i Junsele och Tåsjö revir s. å. Extra ordinarie tjänsteman vid domänverket 1921-01-01. Revirassistent vid Skogsstaten, Villingsbergs revir, 1930. Revirförvaltare i Kopparbergs revir. Jägmästare i Kopparbergs revir 1941-03-01. Gift 1917-11-21 i Gävle med Berta Lovisa Lindbäck född där 1892-08-25. Dotter av fartygsinspektören Jonas Fredrik Lindbäck och Johanna Maria Sahlin.

Barn:

 • Robert Fredrik, född 1918-09-23 i Backe i Fjällsjö socken,
 • Ebba Margareta, född 1924-06-26 i Backe i Fjällsjö socken

TAB 9

Hampus Edvard, (son av Carl Hampus, tab 5), född 1852-05-12 Bo. Mogenhetsexamen i Örebro 1873. Elev vid Linderoths mekaniska verkstad i Stockholm 1873–1874. Elev vid tekniska högskolan 1874. Utexaminerad från dess fackskola för metallurgi och hyttkonst 1877. Elev vid Motala mekaniska verkstad och puddelverk sommaren 1875. Föreståndare för mekaniska verkstaden och ångsågen i Lenhovda socken, Kronobergs län 1878–1880. Bruksförvaltare vid Bäckefors bruk i Bäcke socken, Älvsborgs län 1880–1890. Föreståndare för Värmlands läns mejeristation vid Rottneros 1890. RVO 1898-12-01. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1902–1908. Död 1911-11-05 på Rottneros bruk i Sunne förs, Värmlands län. Ägde sedan 1882 Rottneros bruk samt Skarped och Öijervik i Sunne socken, Värmlands län. Gift 1878-12-30 i Stockholm med Ebba Christina Wærn, född 1859-02-05 i Göteborg, dotter av t. f. presidenten, förutv. Statsrådet Carl Fredrik Wærn och grevinnan Maria Augusta Carolina Coraldina Lagerberg.

Barn:

 • Guy Allan Robert, född 1881-01-24 på Bäckefors i Bäcke socken, Älvsborgs län. Bokhållare vid Rottneros bruk 1898. Tjänsteman vid Skandinaviska kreditaktiebolag 1900. Åter bokhållare vid Rottneros bruk 1905. Prokurist 1907. Köpman i Göteborg. Gift 1942-06-20 i Sunne förs, Värmlands län (vb 29) med ämneslärarinnan Sofia Eleonora Hammar, född 1900-11-21
 • Agnes Maria Sofia Augusta, född 1883-04-23 på Rottneros,
 • Gustaf Edvard Alexander, född 1884. Godsägare. Se Tab. 10.
 • Ebba Catharina Matilda Gabriella (Mathele), född 1885-07-11 på Rottneros. Stiftsjungfru.
 • Lovisa Ulrika (Ulla), född 1887-06-29 på Rottneros. Gift 1918-12-30 i Matteus förs, Stockholm med kontorschefen Harald Assar Sylvander, född 1885-02-20.
 • Helena Margareta (Grete), född 1888-08-23 på Rottneros. Gift 1913-06-29 med disponenten för aktiebolag Rottneros bruk kaptenen på reservstat vid Västerbottens regemente RSO, Svante Erik Påhlson, född 1882-03-28 i Ringarums socken, Östergötlands län.
 • Knut Robert Herman, född 1894-09-14 Rottneros
 • Nils Fredrik, född 1896-03-11. Sjökapten.
 • Elvine Maria Augusta Felicitas, född 1899-02-28 på Rottneros,

TAB 9.5

Jacques Gabriel Carl, (son av Hampus Edvard tab 9), född 1879-12-01, på Sävsjöström i Lenhovda socken, Lenhovda förs, Kronobergs län. Mogenhetsexamen i Karlstad 1900-06-13. Volontär vid 1. Göta artilleriregemente s. å. 18/6. Sergeant därst. 1901. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Utexaminerad 1902-11-28. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/12. Avslutade allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1905. Löjtnant 1906-01-19. Kapten 1916-12-22. RSO 1923-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. Gift 1934-10-27 i Gräsmarks förs, Värmlands län (Sunne förs,. Värmlands län, vb) med Nanna Sofia Gullström

Barn:

 • Dott Joceline Margareta
 • Jacques Gabriel Carl
 • John Gabriel Herman,
 • James Gabriel Hans

TAB 10

Gustaf Edvard Alexander, (son av Hampus Edvard, tab 9), född 1884-05-30, Rottneros. Genomgick Skaraborgs läns lantmannaskola 1902–1903. Lantbruksinspektor vid Rottneros 1905. Äg. Öjervik i Sunne förs , Värmlands län. Gift 1917-07-28 i Västerås med Frida Charlotta Westerholm, född 1892-08-13 i Västanfors förs, Västmanlands län. Dotter av fabrikören A. Westerholm.

Barn:

 • Carl-Hampus
 • Agnes Charlotta Margaretha
 • Axel Nils Gabriel
 • Christina Marianne
 • Hugo Alexander

TAB 11

Carl-David, (son av Hampus Edvard, tab 9), född 1890-07-19 Rottneros Bokhållare vid Rottneros bruk 1907. Genomgick Göteborgs privata handelsinstitut. Köpman i Karlstad. Gift 1926-12-04 i Johannes förs, Stockholm med Ruth Helena Antonius, född 1891-01-15 i Kyrkefalla förs, Skaraborgs län. Dotter av lantbrukaren Gustaf Antonius Johansson och Lovisa Larsson.

Barn:

 • Carl-Edvard
 • Carl Roger
 • Carl-David

TAB 12

Carl Oskar Christoffer, (son av Carl Hampus, tab 5), född 1856-04-05 Ro. Volontär vid Närkes regemente 1874-04-21. Mogenhetsexamen i Örebro 1877-06-05. Sergeant i regementet s. å. 8/6. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant i 1. livgrenadjärregementet s. å. 15/11. Löjtnant 1884-07-10. Transp. som löjtnant till 2. (Göta) livgarde s. å, 3/10. Kapten 1896-05-01. RSO 1900-07-09. Avsked från regementet 1906-04-20. Major i armén s. å. 11/5 samt avsked från beställning på stat. Död 1920-11-28 i Djursholm, Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1891-02-05 i Stockholm med Sigrid Sofia Sandell, född 1869-01-04 i nämnda stad. Död 1932-01-05 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholm (db 2) och begraven i Bo socken, Stockholm. Dotter av kaptenen Erik Sandell och Clara Vilhelmina Ohlson.

Barn:

 • David Erik, född 1891. Förste legationssekreterare. Se Tab. 13.
 • Bo'' Gabriel, född 1894-04-21 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1913-05-17. Officersvolontär s. å. Student vid Stockholms högskola 1914. Fänrik i Svea artillerireg:s reserv 1915-11-12. Filosofie kandidat 1917. Underlöjtnant i nämnda reserv 1918-01-18. Löjtnant. 1919-05-09. Student vid Trinity College, Oxford, 1919. Doctor phil. därst. 1922. Avsked ur Svea artillerireg:s reserv 1927-09-02. Politisk skriftställare. Bland hans arbeten märkes Pax Britannica (1928). Se Tab. 13 1/2.
 • Clara Sofia, född 1896-03-14 i Stockholm.

TAB 13

David Erik, (son av Carl Oskar Christoffer, tab 12), född 1891-12-05 i Stockholm. Studentexamen därst. 1910-05-18. Jur. kandidat i Stockholm 1915-09-15. T. f. domhavande 1917–1918. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1918-05-06. Byråsekreterare i utrikesdepartementet 1919-09-12. T. f. andre legationssekreterare 1920-02-27. T. f. förste legationssekreterare i Kristiania 1921-10-13, i Bern och Wien s. å. 16/12. T. f. chargé d'affaires i Bern 1922-06-10–s. å. 12/10. Förste legationssekreterare i utrikesdepartementet 1923-09-17. OffPolRest 1925. RFinlVRO1kl s. å. OffRKrO 1927. Förste legationssekreterare vid beskickningen i Helsingfors 1928-06-13. GV:sPostJubM. Död 1934-10-29 å Långbro i Brännkyrka förs, Stockholm och begraven i Bo förs, (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db nr 232). Gift 1926-01-19 på Gunby Hall i Lincolnshire, England, med Elizabeth Langton Montgomery, från Ulster, född 1900-05-12 i London. Dotter av engelska generalmajoren Hugh Maude Montgomery of Blessingbourne och Mary Massingberd, dotter av Edmund Langton of Gunby.

Barn:

 • David Hugo Carl

TAB 14

Otto Vilhelm Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, (son av Carl Gustaf Montgomery, tab 1), född 1736-06-15. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1750. Förare därst. 1755-03-04. Fänrik 1758-08-15. Livdrabant 1767-06-07. Löjtnants avsked s. å. 30/6. Natural. svensk adelsman 1774-01-12 jämte sin halvbroder David Christoffer och sina bröder Carl Johan, Gustaf Adolf och Edvard samt adopt. på ädl. Ätten Montgomery nr 1960 (sönerna introd. 1776). Död 1775-09-21 på Blackstad i Väderstads socken, Östergötlands län. 'Han bevistade pommerska kriget och var därunder med vid Swinemünde, Werbelow, Pasewalk, Röpenack, Grimm, Demmin och Anklam.'. Gift 1764-10-30 på Blackstad med Brita Johanna Blomensköld nr 1146, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1784-06-06 med Adam Johan Giertta, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1789-03-29 blev skild, född 1763, död 1848), född 1749-04-01 på Blackstad, död 1834-12-31 Åkerö, dotter av kornetten Carl Fredrik Blomensköld, och Hedvig Agneta Wendel.

Barn:

 • Carl Christoffer, född 1765-11-21 på Blackstad. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1780. Sergeant därst. 1782. Fänrik 1785-09-27. Löjtnant 1789-09-09. Kapten vid livgrenadjärregementet 1792-06-13. Död ogift s. å. 14/7 på Söderö i Kettilstads socken, Östergötlands län av en blessyr, som han fick i träffningen vid Värälä, då han svårt sårades av en kula, som stannade kvar i kroppen.
 • Maria Agneta, född 1767-01-31 i Västerlösa socken, Östergötlands län, död där s. å. 13/5.
 • Otto Vilhelm, född 1768. Major. Död 1837. Se Tab. 15
 • Fredrik Fabian, född 1770. Hovmarskalk. Död 1831. Se Tab. 20.
 • Gustaf Leonard, född 1772. Löjtnant. Död 1845. Se Tab. 21.
 • Hedvig Eleonora, född 1774-07-09 på Blackstad, död där s. å. 23/10.
 • Edvard, född posthumus 1775-12-25 på Blackstad, död där 1776-01-13.

TAB 15

Otto Vilhelm, (son av Otto Vilhelm Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, tab 14), född 1768-07-11 Hjärtre. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1779-12-26. Korpral därst. 1783-05-20. Fänrik vid Jämtlands regemente 1786-09-21. Löjtnant därst. 1791-04-24. GMtf 1810-05-12. Stabskapten s. å. 18/12. Avsked 1816-05-14. Majors karaktär s. å. 11/7. Död 1837-07-21 Fors 'Han bevistade krigen i Finland, Norge och Västerbotten samt blev vid Hörnefors blesserad i ena knäet.' Gift 1800-02-18 i Östersund med Catharina Maria Lindgren, född 1778-08-04, död 1855-03-28 (7/9) i Nora stad.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina, född 1799-01-21, död 1885-02-20 i Skänninge. Gift 1833-04-07 Åkerö med fanjunkaren vid livregementets grenadjärkår Olof Olén, född 1792-03-07, död 1872-04-24 Ringsnäs
 • Otto Robert, född 1800-08-07 och död 1809-11-07 på Frösön.
 • Carl Edvard, född 1802-05-14 och död s. å. 28/8 på Frösön.
 • Fredrik Vilhelm, född 1803-10-07 på Frösön. Volontär vid Jämtlands regemente 1812-01-08, sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1818-11-02. Avsked 1827-01-02.
 • Hedvig Maria Charlotta, född 1805-10-06 på Frösön Jämtlands län, död 1886-07-01 i Stockholm. Gift 1827-03-15 på Åkerö med löjtnanten, friherre Johan Robert Ulrik Bränner, nr 320, född 1799, död 1862.
 • Gustaf Adolf, född 1807-01-13. Död 1809-11-07 på Frösön.
 • Otto Henrik Robert, född 1809. Kronojägare. Död 1847. Se Tab. 16.
 • Fabian August Carl, född 1811-06-10. Student i Uppsala 1826. Anställd vid livgardet till häst 1832. Avsked därifrån. Elev vid lantbruksskolan å Degeberg 1833. Extra ordinarie kanslist under 1835 års riksdag i Stockholm. Död 1862-09-08 i Stockholm.
 • Catharina Albertina Sofia, född 1813-04-24, död 1854-03-28 i Nora. Gift 1837-10-31 på Fors med agréen vid musikaliska akademien, organisten i Nora stads- och landsförsaml., musikdirektören, MLetA, Anders Gustaf Rosenberg, född 1809 i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län, död 1884-07-26 i Nora.
 • Gustaf Robert, född 1815. Sergeant. Död 1895. Se Tab. 19

TAB 16

Otto Henrik Robert, (son av Otto Vilhelm, tab 15), född 1809-11-27. Student i Uppsala 1826. Kronojägare. Död 1847. Gift 1838-11-01 med Carolina Berggren.

Barn:

 • Maria Albertina Christina, född 1839-09-20 Siggsäter, död ogift 1875-03-30 i Borgsjö socken, Västernorrlands län.
 • Selma Carolina Charlotta, född 1841-08-17 i Ärila socken, Södermanlands län. Föreståndarinna för barnsjukhuset i Hälsingborg. Diakonissa. Död ogift 1915-04-30 i Katarina förs, Stockholm.
 • Frans Otto Vilhelm Fabian, född 1843. Bokhållare. Död 1922. Se Tab. 17.
 • Ida Augusta, född 1845-06-29 i Kung Karls socken, Västmanlands län, död ogift 1866-05-12 Strömsholm
 • Hedvig Sofia, född 1847-11-02. Kassörska i Stockholm. Död ogift 1920-03-18 i Sofia förs, Stockholm.

TAB 17

Frans Otto Vilhelm Fabian, (son av Otto Henrik Robert, tab 16), född 1843-08-27 i Ärila socken. Bruksbokhållare vid Hammarby. Elev vid Filipstads bergsskola 1867–1868. Bokhållare i Stockholm. Död 1922-02-28 i Maria förs, Stockholm. Gift 1:o 1871-12-19 i Attmars socken, Västernorrlands län med Betty Christina Lanner, född 1853-10-03 i Fryksända förs, Värmlands län, död 1935-07-05 å Ulleråkers sjukhus, Uppsala domkyrkoförs, Uppsala län (db 264), dotter av sågmästare Lars Lanner och Maria Olsdotter, från vilken han 1878-04-16 blev skild, född 1853. Gift 2:o 1879-08-24 med Lydia Vilhelmina Lamberg, född 1851-10-14 i Göteborg domkyrkoförs,död 1924-04-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av tullvaktmästaren Lars Lamberg och Helene Sofia Bergsten.

Barn:

 • 1. Bertil Vilhelm, född 1871. Bryggmästare. Död 1914. Se Tab. 18.
 • 1. Ellen Maria, född 1874-07-23 i Borgsjö socken, Västernorrlands län. Gift 1897-12-29 i Borgsjö socken, Västernorrlands län med före detta Laboratorn vid Uppsala universitet, professorn, RNO, med. doktorn Artur Edvard Vestberg, född 1859-06-26 i Borgsjö. Död 1935-07-28 Uppsala domkyrkoförs,.
 • 1. Anna Victoria, född 1876-06-29 i Stöde socken, Västernorrlands län, död 1877-12-12 i Stockholm.
 • 2. Villy Helena Leonora, född 1880-01-10 i Stockholm, död 1917-06-05 å epidemisjukhuset i Jacobs förs, Stockholm. Gift 1907-01-12 med grosshandlanden Hjalmar Birger Pilo, född 1873-07-03.
 • 2. Edit Hildur Vilhelmina, född 1882-04-18 i Stockholm. Gift 1:o 1911-08-03 i Maria förs, Stockholm med grosshandlaren Fredrik Bille, från vilken hon blev skild, född 1881-05-12. Gift 2:o 1918-04-08 i Engelbrekts förs, Stockholm med direktören och norske konsuln i Malmö, RVO, RNS:tOO, Edvin Håkan Thomée i hans 2:a gifte, född 1869-02-25.
 • 2. Elna Charlotta Elvira, född 1885-10-23 i Maria förs, Stockholm. Mogenhetsexamen 1905-05-18. Gift 1918-10-27 i Maria förs Stockholm ]] med filosofie licentiat Tor Allan Bäckman, född 1893-03-05 Visingsö förs, Jönköpings län.

TAB 18

Bertil Vilhelm, (son av Frans Otto Vilhelm Fabian, tab 17), född 1871-12-24 i Attmars socken, Västernorrlands län. Mogenhetsexamen 1891-05-14. Bryggmästare i Köping. Död i Köping ]] 1914-06-08. Gift 1896-03-26 i München med Carolina Johanna Berta (Lina) Michel, född där 1876-08-13. Död 1938-03-13 å Högsfors, Västmanlands län. Jordfäst i Västanfors. Urnan gravs. i Köping, Västmanlands län (Maria förs, Hälsingborgs län, db nr 79). Dotter av direktören och bryggeriägaren i München Carl Michel och Berta Laubman.

Barn:

 • Herbert Vilhelm, född 1896-12-30 i Köping. Studentexamen 1915. Fänrik i kustartilleriets reserv 1917-10-09. Avsked 1918-06-06. Elev vid tekniska högskolan s. å. Bergsingenjörsexamen 1922-05-01, hyttingenjör vid Åminne bruks nya aktiebolag 1922–1929. Hytt- och gjuteriingenjör därst. samt platschef för bruket 1929.
 • Aina Berta, född 1898-12-03 i Köping. Gift 1923-06-23 i Köpings med med. licentiat Carl Olov Napoleon Törnwall, född 1894-03-10 i Stockholm. Studentexamen i Sundsvall 1913. Med. kandidat i Stockholm 1918. Med. licentiat i d:o 1924. Div. förordn i Örnsköldsvik, Ystad, Jönköping. Provinsialläkare i Fastnäs 1929. I Borgholm 1935. Son av stadsfiskalen Emil Törnvall och Jenny Lind.

TAB 19

Gustaf Robert, (son av Otto Vilhelm, tab 15), född 1815-06-27 i Offerdals socken, Jämtlands län. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1829-02-27. Avsked 1832-04-14. Underofficerskorpral vid 2. livgardet s. å. 8/5. Sergeant 1833-11-11. Avsked s. å. 17/6. Reste 1841 till Amerika såsom kofferdisjöman. Återkom till Sverige och bosatte sig vid Skruvstad i Grums socken, Värmlands län, död där 1895-09-22. Gift med Ulrika Albertina Malmström.

Barn:

 • Albert Robert, född 1840-01-14, död 1855-07-09.

TAB 20

Fredrik Fabian, (son av Otto Vilhelm Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, tab 14), född 1770-08-27 Hölja. Student i Uppsala 1788-04-00. Auskultant i Svea hovrätt 1789-01-28. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 29/9. Vice auditör vid livgardet 1790-02-01. Auditör därst. s. å. 27/3. Avsked därifrån 1795-10-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 5/11. Auditör vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1796-02-01. Fältsekreterare 1801. Lagmans titel s. å. 29/11. Avsked från auditörstjänsten 1805-05-04. Hovmarskalk 1817-03-12. LLA. Död 1831-12-10 Åkerö. Som han erhöll genom sitt gifte. Gift där 1803-07-01 med grevinnan Ebba Maria Sparre, född 1764-03-02 i Stockholm, död där 1837-04-05, dotter av rikskansleren, friherre Fredrik Sparre, greve Sparre, och hans 1:a fru, grevinnan Brita Christina Wrede-Sparre af Sundby.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm August, född 1804-10-06 på Åkerö, död där 1810-10-03.

TAB 21

Gustaf Leonard, (son av Otto Vilhelm Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, tab 14), född 1772-09-05 Hölja. Kadett vid amiralitetet 1789-03-29. Fänrik vid arméns flotta 1790-04-29. Livdrabant 1795-05-11. Fänrik vid Södermanlands regemente 1797-04-03. Fänrik vid Jämtlands regemente 1802-05-06. Löjtnants avsked 1811. Död 1845-11-11 i Stockholm. 'Under sin tjänst vid amiralitetet bevistade han reträtten ur Viborgsviken samt sjöslaget vid Svensksund den 9 och 10 juli 1790, varefter han erhöll Svensksundsmedaljen i guld.' Gift 1811-03-25 i Jämtland med Sara Brita Lenæus i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1885 med kaptenen vid Jämtlands regemente Erik Calwagen, född 1765-12-06 i Timrå socken, Västernorrlands län, död 1809-12-09 i Härnösand), född 1785-11-28 i Smedjebacken, död 1881-02-03 i Stockholm, dotter av bergsläkaren samt brunnsintendenten vid Loka Knut Augustin Lenæus och Brita Maria Lilo.

Barn:

 • Johanna Matilda, född 1812-06-19 Hjärtre, död ogift 1832-07-27 på Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län.
 • Sara Augusta, född 1813-12-28 på Hjärtre, död 1866-12-18 i Örebro. Gift 1837-08-11 på Falsterbo bruk i Hjorteds socken, Kalmar län med häradshövdingen i Nora och Hjulsjö, Lindes och Ramsbergs, Grythytte och Hällefors samt Nya Kopparbergs bergslags domsaga Fredrik Welin, född 1800-06-15, död 1851-10-23, på Kristinelund vid Nora.
 • Gustava Beata, född 1815-04-21 på Hjärtre.
 • Carl Otto Robert, född 1816. Major. Död 1897. Se Tab. 22.

TAB 22

Carl Otto Robert, (son av Gustaf Leonard, tab 21), född 1816-11-17 Hjärtre. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1833-12-18. Styckjunkare 1836-02-06. Officersexamen s. å. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 26/5. Transp. som underlöjtnant till Värmlands regemente 1839-01-19. Löjtnant 1840-07-31. Tjänstgjorde såsom stabsadjutant hos chefen för den svensk-norska ockupationskåren i Slesvig generalmajor O. A. Malmborg 1849–1850. RDDO 1850-08-21. Kapten s. å. 13/12. Ledamot av arméns fullmäktige för bevistande av konung Carl XV:s kröning 1860. RSO 1863-05-03. Sekreterare hos Värmlands läns hushållningssällskap 1863–1871. Major 1864-04-05. Avsked från regementet 1872-01-26. Död 1897-03-11 i Stockholm. Gift 1852-09-05 i Bolstads prästgård, Älvsborgs län med Maria Sofia Lalin, född 1832-01-05 i Karlstad,. Död 1912-12-10 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]], dotter av hovpredikanten, prosten och kyrkoherden Carl Ludvig Lalin och Johanna Maria Welin.

Barn:

 • Carl'' Fredrik, född 1853-12-18, på Nolby i By socken, Värmlands län. Genomgick Frans Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1870–1871. Kontorschef hos fabriks- och handelsbolaget Klint, Bernhardt & komp. I nämnda stad sedan 1887. Död 1927-01-05 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1891-05-16 i Stockholm med Hanna Klint, född 1865-12-24 Dala, död 1922-04-23 i Adolf Fredriks förs, Stockholm,. Dotter av lantbrukaren Carl August Klint och Charlotta Nilsson.
 • August Heribert, född 1855-03-16 på Nolby. Var någon tid anställd såsom handelsagent i Moskva i Ryssland och överflyttade därefter till Nordamerika. Död 1883-11-14 i New York.
 • Gustaf Robert, född 1856-06-08, död s. å. 8/8.
 • Claes Georg, född 1857-10-16 på kaptensbostället Norbro i Bro socken, Värmlands län, död 1876-05-09 i Stockholm.
 • Johan Samuel, född 1863-08-20 på Norbro. Volontär vid Svea livgarde 1880-01-03. Mogenhetsexamen s. å. 19/5. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881 (28/10) 31/10. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 18/11. Löjtnant 1889-02-01. E. lärare vid krigsskolan på Karlberg 1892-11-01. Kapten i armén 1899-04-07. Kapten i nämnda regemente 1900-03-30 RSO 1902-12-01. RNS:tOO 1903. Major vid 1. livgrenadjärregementet 1905-02-03. RVO s. å. 14/5. Adjutant hos konungen 1907-03-05. Överstelöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1909-01-12. Överste och chef för södra skånska infanteriregementet 1912-03-29. LKrVA 1914. Överste och sekundchef för Svea livgarde 1915-07-03. KNS:tOO2kl s. å. 21/7. KSO2kl s. å. 17/12. KSO1kl 1919-06-06. KFinlVRO1kl s. å. Avsked 1920-02-06. Tjänstg. kabinettskammarherre s. å. 31/12. StOffNedONO 1925. GV:sJmt 1928-06-16. Se Biografica. Död 1936-03-01 i Oscars förs, Stockholm (db 49). Gift 1926-08-02 i K. Svea livgardes förs, Stockholm med Maria Rhodin i hennes 2:a gifte, född 1871-11-01 i nämnda stad. Dotter av köpmannen Johan Otto Rhodin och Maria Hultgren.
 • Ellen Hildur Sigrid Maria, född 1874-02-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1887-11-23 i nämnda stad.

TAB 23

Gustaf Adolf Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, (son av Carl Gustaf Montgomery, tab 1), född 1739-09-22 i Västerlösa socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1757-09-24. Furir därst. 1759-08-01. Livdrabant 1762-05-26. Löjtnant i armén 1766-11-19. Natural. svensk adelsman 1774-01-12 jämte sin halvbroder David Christoffer och sina bröder Carl Johan, Otto Vilhelm och Edvard, samt adopt. på adl. ätten Montgomery nr 1960 (introd. 1776). Löjtnant vid Österbottens regemente 1774-06-06. Stabskapten därst. 1777-12-10. RSO 1790-05-02. Major 1792-08-10. Avsked 1793-07-15. Död 1803-12-27 i Limingo socken i Österbotten. Gift 1776-05-22 i Siikajoki prästgård med Hedvig Helena Löthman, född 1753-05-23, död 1831-12-26 Partala 26

Barn:

 • Johan Robert, född 1777-10-00, död 1783-01-11.
 • Carl Georg, född 1779. Fanjunkare. Död 1846. Se Tab. 24
 • Fabian Hugo, född 1782-03-19. Volontär vid Österbottens regemente3 1786-02-06. Förare därst. 1794-07-07. Sergeant vid Kajana jägarbataljon 1796-10-08 och vid Österbottens regemente3 1806. Fältväbel vid Uleåborgska bataljonen. Fänrik i armén 1809-01-28. Avsked s. å. 3. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 134 bland adelsmän. Stadsfiskal i Kajana3 1825-11-28. Död ogift 1832-04-20.
 • Maria Gustava, född 1783-12-03, död 1784-03-11.
 • Hedvig Maria, född 1785-04-14, död 1832 i Frantsila kapell. Gift 1810-06-27 med bonden i Siikajoki socken, Johan Kivikangas.26
 • Johanna Fredrika, född 1787-08-06 i Kemi socken29, död på 1830-talet. Gift med en bonde.26
 • Gustaf Adolf, född 1792. Överste och landshövding. Död 1861. Se Tab. 25.
 • Edvard, född 1793. Postmästare. Död 1857. Se Tab. 26
 • Charlotta, född 1794-11-07 i Limingo socken, död 1826-10-18 i Gamla Karleby. Gift 1816 med kofferdikaptenen Paul Jakob Eschelsson i hans 1:a gifte, född 1784-04-29.

TAB 24

Carl Georg, (son av Gustaf Adolf Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, tab 23), född 1779-08-24 i Limingo socken. Furir vid Österbottens regemente 1801-09-01. Fältväbel därst. 1809-07-24. Fanjunkares avsked s. å. 27/10. GMtf s. å. 8/10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 134 bland adelsmän. Död 1846-12-01 Partala Gift 1807-11-16 med Elisabet Magdalena Snellman, född 1775-02-24, död 1837-04-02 i Frantsila kapell, dotter av kapellanen i Tyrnävä Gerhard Snellman och Anna Christina Ståhlberg

Barn:

 • Carolina Gustava, född 1810-01-21 i Siikajoki socken, död ogift 1832-02-14 Nygård
 • Gustaf Gerhard, född 1814-07-13, död s. å. 6/8

TAB 25

Gustaf Adolf (översiktstab 12B–C, son av Gustaf Adolf Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, tab 23), född 1792-05-24 i Kemi socken i Österbotten. Trumslagare vid Österbottens regemente 1802-10-04. Korpral därst. 1804-12-01. Rustmästare vid Kajana bataljon 1805-11-25. Furir därst. 1808-04-31. SMtf s. å. Förare s. å. 4/6. Sergeant s. å. 14/7. Fältväbel s. å. 8/8. Fanjunkare 1809-01-15. Fänrik s. å. 15/2. Löjtnant i armén s. å. 16/9. Löjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1810-06-14. Gränsposteringsbefälhavare i Haparanda 1810–1813. Stabslöjtnant vid sistnämnda kår 1812-02-27. Kapten vid Västerbottens regemente 1816-02-27. Inspektionsadjutant vid arméns norra inspektion s. å. 15/10. Kapten i generalstaben 1817-06-10. Major vid Jämtlands fältjägarregemente 1818-02-17. Chef för arméns norra inspektionsstab s. å. 5/6. RSO 1820-06-23. Avsked från regementet 1821-04-03 med tillstånd att kvarstå i armén. Överstelöjtnant i armén 1826-11-01. LKrVA 1829-05-29. Avsked ur armén med överstes fullm. 1835-04-04. Hedersledamot av Jämtlands läns hushållningssällskap s. å. 18/12. Större medalj för medborgerlig förtjänst s. å. T. f. landshövding i Jämtlands län 1841-11-23. Landshövding därst. 1842-03-09. Landshövding i Västerbottens län s. å. 11/6. OffFrHL 1847-07-06. CXIV Joh:s medalj 1855-07-16. Avsked från landshövdingeämbetet 1856-06-27. KNO s. d. Död 1861-05-26 i Stockholm. 'Han tjänstgjorde i ungdomen vid flera tillfällen såsom skrivarbiträde på häradsskrivarkontor och hos domare. Bevistade sedan med tapperhet finska kriget 1808–1809 varunder han marscherade till fots över 200 mil samt deltog i träffningarna vid Pulkkila, Koivisto 1808-05-29, varest han tog en fånge och fick tapperhetsmedaljen, Kuopio, Kolloniemi, Taipale och Idensalmi samt tjänstgjorde 1809 såsom adjutant hos generalerna Cronstedt, von Döbeln och Sandels m. fl. befälhavare. Deltog även i fälttåget i Västerbotten, då han var med vid Hörnefors och Degernäs, där han hade yttersta posteringen, då ryssarna tågade över Kvarken, varvid han illa förtros fötterna, dem man ville amputera. Blev flere gånger blesserad och fick, för det han vid Hörnefors tog en kossack med häst fullm. att vara löjtnant i armén. Var under 1814 års norska krig adjutant hos general Vegesack samt med vid Lierskans, Medskog och Skotterud samt Malmerberget. Skickades 1818 till Skåne och andra orter i riket med underrättelse om tronombytet samt att mottaga och medföra vederbörandes trohetseder jämte därtill hörande lika viktigt som hemligt förtroende. Var ledamot i åtskilliga kommittéer samt deltog i flere riksdagars förhandlingar, därvid han redan 1823 yrkade hög beskattning på brännvin samt huvudsakligen motionerade och genomdrev avskaffandet av nummerlotteriet. Var från 1834 och 1841 förvaltare vid Gustavs och Karlbergs kopparverk i Jämtland vid foten av Åreskutan, där han anlade landsväg, upprättade kyrka och skolhus för brukspersonalen samt bildade med egna och medintressenters bidrag en pensionsanstalt, som bär namn av den Montgomeryska. Var medarbetare i flera tidningar och utgav »Medborgerlig Militärtidning». Översatte flera arbeten, däribland »Turkiska kartan». Utgav en historia över 1808 och 1809 års finska krig m. m., för vilket allt han blev ledamot av flera in- och utländska lärda och vittra samfund.' Gift 1826-05-10 i Stockholm med Hedvig Elisabet Wallmark, född 1804-10-20 i nämnda stad, död där 1874-12-06, dotter av kanslirådet Peter Adam Wallmark och Sofia Elisabet Isoz.

Barn:

 • Hedvig Clara Gabriella, född 1827-07-11, Gustavsvik, död 1898-02-04 i Stockholm. Gift där 1:o 1858-01-06 med k. sekreteraren Hans Herman Vilhelm Brandel, född 1829-07-15 i nämnda stad, död där 1862-01-05. Gift 2:o 1863-06-02 i Stockholm med norske kammarherren, fogden i Idde och Marker, RNO, jur. kandidat Peder Prydts Block, född 1820-09-06 i Kristiania, död 1874-08-10 i Fredrikshald.
 • Carl Magnus Gustaf, född 1829-03-14 på Gustafsvik, död där 1831-06-16.
 • Lovisa Elisabet Charlotta, född 1832-05-19 på Gustavsvik, död 1901-02-16 i Stockholm. Gift 1855-06-25 i Umeå stadskyrka med kamreraren i Stockholms sjöförsäkringsaktiebolag Fredrik Bernhard Beskow, född 1829-06-27 i Stockholm, död där 1902-04-03.
 • Gustaf Gabriel, född 1836-10-09 på Huså kopparbruk i Kalls socken, Jämtlands län, död där 1837-08-19.
 • Matilda Sofia Carolina, född 1838-06-09 i Östersund, död ogift 1923-06-21 i Gustaf Vasa förs, Stockholm.
 • Carl Gustaf Oskar, född 1841-01-23 på Huså bruk. Student i Uppsala 1860. Kansliexamen 1863. Extra ordinarie kanslist s. å. Död ogift 1863-10-17 i Fredrikshald.
 • Märta Maria Augusta, född 1843-01-05 i Umeå, död 1906-10-05 i Stocksund i Solna socken, Stockholm. Gift 1876-05-16 i Rom med bildhuggaren Frans Oskar Teodor Berg, född 1839-01-10 i Stockholm, död 1914-12-18 i Råsunda.
 • Oskara Carolina Gustava, född 1844-11-18 i Umeå, död 1929-05-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1884-10-19, Aske med kamreraren i livförsäkringsaktiebolag Nordstjernan i Stockholm, RVO, Johan Axel Bergström, född 1855-06-21 på Bön i Ryrs socken, Älvsborgs län, död 1918-06-18 i Söderköping och begraven å norra begravningsplatsen i Stockholm.

TAB 26

Edvard, (son av Gustaf Adolf Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, tab 23), född 1793-09-09 i Kemi socken, i Finland. Rustmästare vid Kajana bataljon av Österbottens regemente 1807-01-15. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 samt blev vid Skellefteå fången av ryssarna. Fanjunkares avsked 1811. Krono- och stadskassör i Kajana 1811-01-02. Före detta Postmästare därst. 1812-08-12. Ord. postmästare 1814-09-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 134 bland adelsmän. Gränspostmästare i Eckerö 1834-11-11. Kamrerare vid postdirektionen i Finland 1839-01-30. Åter postmästare i Eckerö s. å. 14/5. RRS:tAO3kl 1847-04-14. Död 1857-02-21 i Eckerö. Gift 1816-05-07 Sopala

Barn:

 • Emma Elisabet Adolfina, född 1817-03-02 i Sotkamo socken, död ogift 1880-11-25 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1819-09-09 i Kajana, död där 1822-01-10.
 • Edvard, född 1821-11-03 i Kajana. Kadett i Fredrikshamn 1837-02-20. Fänrik vid tronföljarens, sedermera kejsarens dragonregemente, 1846-06-24 med tur från 1845-08-22. Löjtnant därst. 1848-07-19. Bevistade ungerska kriget 1849. Stabskapten 1851-08-01. Bevistade kriget på Krim 1854 och 1855. RRS:tStO3kl 1857-03-06. Transp. till Jelisavetgradska, prins Carls av Preussen dragonregemente s. å. 2/8. Kapten därst. 1858-05-30. Placerad på armékavalleriet med ryttmästares grad och utnämnd till distriktsordningsman i Tronska häradet. Transp. till Pskovska, hennes majestäts livdragonregemente med kaptens grad 1863-05-31. Majors avsked s. å. 24/11. Död ogift 1866-05-21 i Åbo.
 • Charlotta, född 1827-01-12 i Sotkamo socken. Musiklärarinna. Död ogift 1910-09-22 i Åbo.
 • Gustava Maria, född 1831-05-09 i Kajana, död ogift 1909-03-07 i Åbo.
 • Robert August, född 1834. President. Död 1898. Se Tab. 27.
 • Hedvig Lovisa Carolina, född 1838-10-06, i Eckerö, död ogift 1866-02-05 i Össeby-Garns socken, Stockholms län.

TAB 27

Robert August, (son av Edvard, tab 26), född 1834-06-29 i Kajana. Student i Helsingfors 1852-10-10). Filosofie kandidat därst. 1858-05-29 och promov. filosofie magister 1860-05-31. Jur. utr. kandidat 1863-03-28. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 16/5. Direktör i föreningsbankens centralkontor 1864-05-16–1867-12-14. Vid lantdagen 1867 av ridderskapet och adeln s. å. 15/5 utsedd till bankofullmäktig för ståndet samt vid fullmäktiges konstituerande sammanträde 1868-01-01 vald till ordförande (till 1882). Jur. utr. licentiat 1869-09-10 och promov. jur. doktor s. å. 23/9. Professor i civil lagfarenhet och romersk rätt vid universitetet i Helsingfors 1870-12-24. Vid lantdagarna 1872 och 1877 ånyo bankofullmäktig för ridderskapet och adeln. RRS:tStO2kl 1879-04-13. Utsedd till vice lantmarskalk för ridderskapet och adeln 1881-12-30 under lantdagen 1882. Prokurator för Finland 1882-05-11. RR S:tAO2kl 1883-04-14 och S:tVIO3kl 1884-05-18. KB LeopO 1885-11-16. President i Vasa hovrätt 1886-06-12. KNO1kl s. å. 27/10. Entledigad från presidentämbetet 1887-09-14. Senator och ledamot av senatens för Finland justitiedepartementet s. d. Ledamot av kommittén för finska ärenden vid statssekretariatet i S:t Petersburg 1888-03-29 för en tid av tre år, räknat från s. å. 1/10. RRS:tStO1kl 1889-04-04. Avsked 1890-12-13. OffFrIP s. å. 9/12. Ordförande i finska riddarhusdirektionen 1891–1897. Ordförande i finska hushållningssällskapet 1894-11-09 under år 1895. Bevistade i nov. s. å. såsom representant för ridderskapet och adeln kejsar Alexander III:s likbegängelse i S:t Petersburg och i maj 1895 i enahanda egenskap kejsar Nikolaus II:s kröning i Moskva. Hovmästare vid ryska hovet 1896-05-26. Senator och vice ordförande i senatens för Finland justitiedepartement s. å. 5/8 RRS:t AO1kl 1898-04-17. Död s. å. 3/8 i Helsingfors och utgick med honom ätten i Finland på svärdssidan. Gift 1863-10-12 i Åbo med Constance Vilhelmina Lundström, född 1842-09-11 i Gamla Karleby, död 1923-03-13 i Helsingfors, dotter av kronofogden i Korsholms norra härad Anders Vilhelm Lundström och Charlotta Amalia Favorin.

Barn:

 • Elna, född 1864-09-29 i Helsingfors, död där 1868-10-19.

TAB 28

Edvard Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, (son av Carl Gustaf Montgomery, tab 1), född 1746-05-30 Marås. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1762-05-01. Kvartermästare därst. 1767-08-25. Kornett 1773-05-10. Natural. svensk adelsman 1774-01-12 jämte sin halvbroder David Christoffer och sina bröder Carl Johan, Otto Vilhelm och Gustaf Adolf samt adopt. på adl. ätten Montgomery nr 1960 (introd. 1776). Löjtnant 1781-05-02. Ryttmästares avsked 1785-05-02. Död 1813-09-28 Totebo samt begraven i Hjorteds kyrka. Gift 1:o 1785-10-23 Åsmestad med Gunilla Margareta Drake af Hagelsrum, född posthuma 1765-05-10 på Börsjö i Risinge socken, Östergötlands län, död i barnsäng 1797-04-24 på Totebo, dotter av konietten Knut Drake af Hagelsrum, och Anna Christina de Silentz. Gift 2:o 1798-09-09 Ekströmmen s socken, Östergötlands län med sin halvsvägerskas brorsdotter Hedvig Fredrika Holst, född 1757-08-04 i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Död 1823-04-26 på Totebo, dotter av majoren Johan Gabriel Holst, och Ebba Benedikta von Ebbertz.

Barn:

 • 1. Carl Edvard, född 1787. Kammarjunkare. Död 1844. Se Tab. 29.
 • 1. Anna Christina, född 1789-01-04 på Totebo, död 1845-08-01 i Vimmerby. Gift 1810-09-16 i Tuna socken med löjtnanten Claes Didrik Breitholtz, född 1780, död 1870.
 • 1. Eleonora Margareta, född 1790-07-20 och död 1796-03-20 på Totebo.
 • 1. Gunilla, född 1797-04-24 och död s. å. 25/4.

TAB 29

Carl Edvard, (son av Edvard Montgomery, natural. och adopt. Montgomery, tab 28), född 1787-08-21 på Totebo. Kadett vid Karlberg 1801-09-26. Avgången27 1805-03-28. Kammarjunkare. Fänrik vid livregementets rotehållningsfördelning25 1807-04-21. Deltog i kriget mot Norge 180828. Löjtnants avsked26. Död 1844-01-01 Ekolsund. Gift 1809-11-25 Malma med Henrietta Elisabet Duse, född 1792-09-12 på Sannarp i Asby socken, Östergötlands län, död 1841-05-30 Reutersberg, dotter av fänriken Carl Magnus Duse, och Johanna Gustava Gripensköld.

Barn:

 • Robert Edvard, född 1811-04-30 på Malma, död där 1812-02-24.
 • Carl Edvard Oskar, född 1813. Fanjunkare. Död 1892. Se Tab. 30.
 • Emilia Augusta, född 1814-11-19 (9/11) på Malma, död ogift 1868-01-12 i Asby socken.
 • Otto Vilhelm, född 1817-09-09 på Malma. Reste till sjös. Död ogift 1848-08-24 utrikes.
 • Henrik Viktor, född 1820. Grosshandlare, död 1905. Se Tab. 35.
 • Josias August, född 1821. Kanalinspektor. Död 1891. Se Tab. 39.
 • Henrietta Gustava Christina, född 1823-07-28 död 1838-10-18.
 • Hilda Gunilla Ulrika, född 1825-10-17 Bleckenstad, död ogift 1850-02-06 i Lossa socken, Uppsala län.
 • Amalia Vilhelmina, född 1830-04-20, död 1854-11-24 i Arboga. Gift 1850-10-18 i Stora Skedvi prästgård, Västmanlands län med handlanden i Arboga Arvid Ludvig Holmqvist.
 • Robert Mauritz Knut, född 1837-02-01 i Vimmerby, död 1866 i Nordamerika.

TAB 30

Carl Edvard Oskar, (son av Carl Edvard, tab 29), född 1813-01-01 i Bleckenstad i Ekeby socken, Östergötlands län. Kom i tjänst 1827-05-24. Fanjunkare vid 1. livgrenadjärregementet. Svärdsman 1865-05-03. Avsked 1871-03-28. Död 1892-05-13 Bondebacka. Gift 1839-09-22 i Kärna socken, Östergötlands län med Henrietta Christina Vilhelmina Wessén, född 1815-08-29 i nämnda socken, död 1896-11-23 i Linköping, dotter av komministern Johan Magnus Wessén och Anna Catharina Curman. Fru Montgomery, född Wessén, ägde Schweiz vid Motala verkstad.

Barn:

 • Johan Eduard Mauritz, född 1840-09-13 på Sjögård i St. Aby socken, Östergötlands län, död s. d.
 • Anna Henrietta Elisabet, född 1842-02-07 på Sjögård, död ogift 1922-08-01 i Motala landsförs,. Ägde hus därst.
 • Carl Eduard Markus Mauritz, född 1843. Mekaniker. Död 1903. Se Tab. 31.
 • Oskar Henrik Ferdinand, född 1846. Maskinuppsättare. Se Tab. 32.
 • Hilma Charlotta Constantia, född 1848-01-06 vid Hejla i Röks socken, Östergötlands län, död ogift 1927-03-07 i Motala landsförs,.
 • Knut Otto Eugen, född 1850. Maskinist. Död 1921. Se Tab. 34.
 • Vilhelm Leonard Fritiof, född 1853-09-26 på Sjögård. Anställd i handelsflottan. Har överflyttat till Nordamerika.

TAB 31

Carl Edvard Markus Mauritz, (son av Carl Edvard Oskar, tab 30), född 1843-12-28 (1843-12-29) Sjögård Aby socken, Östergötlands län. Överflyttade till Nordamerika, där han i Chicago var mekaniker. Död 1903-02-05 i Chicago. Gift 1869-02-23 i Chigaco, Ill. med Anette Hansen från Norge, född 1843-01-02. Död 1926-09-13 i Chicago, Cook, Ill. USA. Dotter av Hans Olsen och Karen Olsen Paulsen.

Barn:

 • Constance, född 1869-08-00. Död 1872-05-29 i Chicago. Ill. USA.
 • Carl Edvard, född 1872-10-28 i Chicago. Ill. USA. Kontorist i Chicago.
 • Henry Eugen, född 1874-10-15 i Westby, Vernon, Wis. USA. Kontorist i Chicago. Se Tab. 31A.
 • Isabella Signy Henriette, född 1879-12-05 i Chicago. Ill. USA.
 • William Oskar, född 1882-01-20 i Chicago. Ill. USA, gravör i Chicago. Se Tab. 31B.
 • Eskal Marcus, född 1885-09-07. Död 1887-06-15 i Chicago. Ill. USA.

TAB 31A

Henry Eugen, (son av Carl Edvard Markus Mauritz tab 31) född 1874-10-15 i Westby, Vernon, Wis. USA. Kontorist i Chicago. Järnvägskonduktör. Gift 1897-02-08 i Chicago, Cook, Ill. USA med Regina Peterson, född 1879-06-24 i Brooten, Minn, USA. Dotter av Asle Martin Peterson och Engeborg Olsen Brubakken.

Barn:

 • Henrietta Ruth, född 1897-12-05 i Chicago, Cook, Ill. USA.
 • James Marcus, född 1900-07-27 i Chicago, Cook, IL, USA. Gift med Edna Farrer.
 • Martin William, född 1902-05-17 i Savanna, Carroll, IL, USA. Gift med Rita Fenoglio.
 • Isabel Constance, född 1904-10-08 i Chicago, Cook, IL, USA. Död 1928-06-09.
 • Harold Arthur, född 1906-08-14 i Chicago, Cook, IL, USA.

TAB 31B

William Oskar, (son av Carl Edvard Markus Maurits tab 31) född 1882-01-20 i Chicago. Ill. USA, gravör i Chicago. Ranchägare. Gift 1913-08-27 i Billings, Mont. USA med Ethel Alice Busch, född 1889-03-20 i Center Point, Miss. USA. Dotter av George Ellsworth Busch och Ellen Alice Chambers.

Barn:

 • James Maxwell, född 1922-01-23 i Cody, Wyo. USA.
 • Ruth Ethel, född 1930-02-28 i Cody, Wyo. USA.

TAB 32

Oskar Henrik Ferdinand, (son av Carl Edvard Oskar, tab 30), född 1846-05-02 på Sjögård i St. Åby socken (i Röks förs, enl pastor i Brännkyrka ), Östergötlands län. Maskinuppsättare vid Liljeholmens mekaniska verkstad vid Stockholm. Mekanikus vid Motala verkstad. Filare. Död 1930-07-02 å S:t Eriks sjukhus i Stockholm (db 654). Gift 1880-10-24 i Brännkyrka socken, (pastor i Brännkyrka ) Stockholms län med Betty Åsberg, född 1849-07-14 i Frykestads förs, , Värmlands län. Död 1926-01-17 i Högalids förs, Stockholm. Dotter av fältjägaren och skräddarmästaren Johan Pärson Åsberg och Anna Larsdotter (Sundström).

Barn:

 • Oskaria Henrietta Elisabet, född 1881-10-28 på Lilla Nybyhov i Brännkyrka socken, Stockholms län, död där 1883-02-05.
 • Carl Erik Oskar, född 1885-04-18 på Lilla Nybyhov i Brännkyrka förs, Stockholm. Reparatör. Gift 1926-07-25 i Oscars förs, Stockholm med Ebba Ursila Mörk, född 1897-10-22.
 • Signe Maria Viktoria, född 1887-03-12 på Lilla Nybyhov, Brännkyrka förs, Stockholm. Död ogift 1908-04-05 i Maria förs, Stockholm.

TAB 33

Carl'' Edvard Henrik, (son av Oskar Henrik Ferdinand, tab 32), född 1883-08-02 på Lilla Nybyhov i Brännkyrka förs, Stockholm. Montör. Gift 1:o 1910-12-17 i Maria förs, Stockholm med Syster Svenborg Nilsson, född 1883-01-13. Död 1939-06-19 å Sabbatsbergs sjukhus, Högalids förs, Stockholm.

Barn:

 • Karin Maria Elisabet
 • Rut Svenborg Dagmar
 • Carl Edvard Viktor Emanuel

TAB 34

Knut Otto Eugen, (son av Carl Edvard Oskar, tab 30), född 1850-04-23 på Sjögård. Övermaskinist i Göta kanalbolags tjänst under 25 år. Öppnade 1898 egen fabriksrörelse i Göteborg för tillverkning av utav honom uppfunna och patenterade smörj - apparater för ångmaskiner. Överlämnade fabriken i andra händer 1917. Död 1921-02-03 i Hedvigs förs, Norrköping. Gift 1875-01-13 i Vadstena med Sigrid Fransiska Olivia Lindeman född 1850-04-27 i Borg och Lots socken, Östergötlands län,. Död 1922-08-31 i Hedvigs förs, Norrköping ]], dotter av komministern Johan Anders Lindeman och Josefina Helena Constantia Castman.

Barn:

 • Edla Ottilia, född 1876-01-05 och död s. å. 26/1 i Motala.
 • Hillevi Eugenia Constantia, född 1877-02-20 i Motala. Gift 1:o 1896-08-02 i Göteborg med handlanden därst. Johan Albin Öhrvall, från vilken hon 1908 blev skild, född 1870-12-25 i Örmevalla socken, Hallands län. Gift 2:o 1919-11-18 med handlanden i Gamleby Johan August Hjelmberg, född 1862-07-25.
 • Knut Erik Vilhelm, född 1881-05-15 i Lidköping. Direktör i Norrköping. Död 1936-01-12 å lasarettet i Norrköping (S:t Johannes förs, db). Gift 1907-01-12 med Matilda Emilia Bergqvist, född 1861-12-05. Död 1939-09-18 i S:t Görans förs, Stockholm (db nr 336).
 • Elsa Josefina Henrietta, född 1890-09-06 i Göteborg död där s. å. 3/10

TAB 35

Henrik Viktor, (son av Carl Edvard, tab 29), född 1820-01-07 Malma. Inspektor på Kåfalla bruk i Fellingsbro socken, Örebro län. Genomgick Filipstads bergsskola 1841-11-01–1842. Förvaltare Lövstaholm 1844–1853. Grosshandlare i Göteborg 1862. Död 1905-06-12 i Göteborg. Ägde 1854–1862 Lövstaholm, Björkefors och Annefors i Lysviks och Sunne snr Värmlands län. Gift 1846-06-23 Östanås med Ida Carolina Vilhelmina Maule, född 1830-03-20, i Askersund, död 1914-12-13, i Kristina förs, Göteborg ]], dotter av kaptenen Carl Maule, och Elisabet Maria Horster.

Barn:

 • Carl Edvard, född 1849. Kamrer. Död 1913. Se Tab. 36
 • Ida Elisabet, född 1850-11-27 på Lövstaholm, död 1926-11-14 i Särö. Gift 1:o 1869-03-02 i Göteborg med grosshandlaren i nämnda stad Johan Herman Hallberg, född 1835-03-27 i Örebro, död 1905-02-14 i Göteborg. Gift 2:o 1906-12-10 med handlanden Carl von Hofsten, i hans 2:a gifte, född 1855, död 1926.
 • Henrik Albert, född 1852. Fängelsedirektör. Död 1913. Se Tab. 37.
 • Eva Hilda Augusta, född 1854-01-06 på Lövstaholm. Död 1936-08-16 å Särö, Släps socken, Hallands län och begraven i Gammelstadens förs, Göteborg (db 226). Gift 1875-06-19 i Göteborg med grosshandlaren i nämnda stad Carl Erik Lindström, född 1851-02-25 i samma stad, död 1910-09-21 i Dresden.
 • Henrietta Vilhelmina, född 1856-06-02 på Björkefors, död 1913-09-24 i London. Gift 1:o 1874-06-20 i Göteborg med kaptenen i engelsk tjänst, the honourable Charles Georg Henry Cadogan, född 1850-06-14 i London, död 1901-09-30 på ön Rum i Skottland. Gift 2:o 1903-11-00 med plantageägaren på Madeira, Harry Hinton.
 • Amalia Charlotta (Lotten), född 1857-11-13 på Björkefors, död 1923-04-15 i London. Gift 1:o 1877-12-20 med fabrikanten Arnold Crossley, född 1851, död 1880-10-00 i Windermere i England. Gift 2:o med majoren vid engelska hästgardet Charles Childe, död 1900-01-20 i slaget vid Potgisters Drift. Gift 3:o 1901-07-24 med översten Ralph Bromfield Willington Fisher-Childe, född 1854-07-20.
 • Christian Viktor, född 1862-07-19 på Björkefors. Har överflyttat till Nordamerika, där han i Chicago är kontorist. Se Tab. 38.5
 • Signe Maria, född 1870-10-08 i Göteborg. Gift 1891-06-06 i London med före detta kaptenen i engelska armén Archibald Miles född 1856 i Bristol i England.

TAB 36

Carl Edvard, (son av Henrik Viktor, tab 35), född 1849-01-14 på Lövstaholm. Bruksbokhållare 1866–1873. Anställd på handelskontor i Belgien 1873–1875 och i Göteborg 1875–1883. Kamrer vid mekaniska verkstaden i Oskarshamn 1883. Avsked 1912. Död 1913-11-30 i Vadstena. Gift 1:o 1879-07-17 Grönlid med Vendela Sofia Emilia Breitholtz, född 1857-02-12 (1857-03-17) på nämnda egendom, död där 1884-05-17, dotter av kronofogden Claes August Breitholtz, och Matilda Christina Tillberg. Gift 2:o 1888-12-06 i Vadstena med Elsa Maria Vilhelmina Wallin, född 1865-12-30 i Linköping. Dotter av boktryckaren Fridolf Vilhelm Wallin.

Barn:

 • 1. Carl'' Henrik, född 1880-05-02 i Göteborg, död 1883-08-27 på Grönlid.
 • 1. Claes Robert Gabriel, född 1882-07-12 i Göteborg, död 1883-07-30 på Grönlid.

TAB 37

Henrik Albert, (son av Henrik Viktor, tab 35), född 1852-12-29 Lövstaholm. Mogenhetsexamen i Göteborg 1872-06-05. Elev vid tekniska högskolan s. å. Student i Uppsala 1873. Filosofie kandidat examen 1877-01-27. Skollärare vid fängelserna å Långholmen 1881-12-16. Skolföreståndare på nämnda ställe 1883-02-16. Före detta direktör och redogörare vid centralfängelset i Göteborg 1888-04-01. Direktör därst. 1898-11-00. Direktör för tvångsarbetsanstalten för kvinnor i Norrköping 1904, för straffängelset i Stockholm 1912. RVO 1907-12-01. Död 1913-02-17 på Lidingön. Gift 1899-12-09 i Stockholm med Ellen Emma Gustava Wennerström, född 1864-07-29 i Katarina förs, Stockholm, död 1920-04-13 i Oscars förs, Stockholm. Dotter av grosshandlaren Nils Gustaf Wennerström och Emma Carolina Adolfina Lundgren.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1901-01-17 i Göteborg.
 • Albert Edvard (Ned), född 1902-12-26 i Kristine förs, Göteborg. Diplomingenjör.
 • Allan Henrik Alexander, född 1907-02-03 i Norrköping.

TAB 38

James Gustaf Rikard, (son av Henrik Viktor, tab 35), född 1859-07-05 Björkefors. Kanslist i styrelsen över kommunala barmhärtighetsinrättningarna i London. Gift 1885-06-20 med Mary (Madge) Margaret O'Donoghue, död 1866-03-28, död 1910.

Barn:

 • Margaret Desmond, född 1886-03-06 i London. Gift med Harold C. Lambert ingenjör (England).
 • Leonore Mary (Nora), född 1890-04-18 i London. Gift 1:o med Cyril Baker. Död. Gift 2:o 1918-08-14 med John Adam Gaskell Kennard född 1884-11-08. Kapten vid 2nd Battalion the Rifle brigade. Död 1939.

TAB 38.5

Christian Viktor, (son av Henrik Viktor tab 35), född 1862-07-19 Björkefors. Har överflyttat till Nordamerika, där han i Chicago är kontorist och affärsman. Gift 1895-09-11 i Ft. Riley, Kansas, USA med Johanna Maria Auf der Heide, född 1868-08-08 i Tyskland. Dotter av Heinrich Auf der heide och Fredericka, född Wiesmann.

Barn:

 • Henry Victor, född 1896-06-26 i Junction City, Kansas, USA. Försäkringsagent.
 • Edwin George, född 1897-09-11 i Ogden, Kansas, USA. Se Tab. 38.5B
 • Marion Augusta, född 1899-11-29 i Junction City, Kansas, USA. Gift 1923-06-27 i St. Joseph Missouri, USA med Daniel Read Anthony III, född 1900-02-11 i Leavenworth, Kansas, USA. Redaktör för tidningen "Leavenworth Times". Son av Daniel Read Anthony, jr och Elisabeth Havens.

TAB 38.5B

Edwin George, (son av Christian Victor tab 38.5), född 1897-09-11 i Ogden, Kansas, USA. Försäkringsman. Gift 1935-01-19 i Milwaukee Wisconsin, USA med Helene Lederer, född 1908-03-31 i Milwaukee, Wisconsin, USA. Dotter av affärsmannen Isidor Martin Lederer och Mary Helen Wilson.

Barn:

 • Edwin George
 • Mary

TAB 39

Josias August, (son av Carl Edvard, tab 29), född 1821-10-20 Malma. Kanalinspektor och föddf. Uppbördsman vid Södertälje kanal 1854–1891. GMiqml. Död 1891-10-10 i Arboga. Gift 1:o 1855-10-08 i Södertälje med Helena Sofia Wahlström, född 1832 i Stockholm, död 1858-01-23 i Södertälje. Gift 2:o 1860-01-15 i sistnämnda stad med Maria Terese Godén, född 1826-12-26 i Stockholm, död 1894-01-09 i Södertälje, dotter av vagnfabrikören Johan Godén och Maria Elisabet Bergqvist.

Barn:

 • 1. Helena Hedvig Christina, född 1858-01-21 i Södertälje. Har överflyttat till Nordamerika.
 • 2. Viktor Emanuel, född 1861-07-22 i Södertälje. Elev vid tekniska högskolan 1880-09-01, utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1884-06-10. Ingenjör vid gasverket i Stockholm 1884-06-10–1888-03-15. Verkställande direktör och föreståndare för gasverket i Linköping 1888-03-15–1891-09-15 och för gasverket i Åbo i Finland 1891-09-15–1894-06-01. Föreståndare för gasverket i Malmö sedan 1894-06-01. Verkställande direktör vid Helsingfors belysningsverk 1900 i Jan. Överingenjör vid Lunds stads tekniska verk 1906. Avsked 1918. LSTF 1880–1900. Död 1927-10-17 i Lund. Gift 1888-01-21 i Stockholm med Anna Margareta Eriksson, född 1860-02-09. Dotter av guldsmeden Petter Ericson och Catharina Nilsson.
 • 2. Carl August, född 1865. Bryggmästare. Död 1938. Se Tab. 40.

TAB 40

Carl August, (son av Josias August, tab 39), född 1865-06-01 i Södertälje. Bryggmästarexamen i Augsburg 1889-07-27. Bryggmästare i Södertälje 1889–1891 och vid bryggeriet Gambrinus i Arboga 1891-10-01. Död 1938-01-18 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (db nr 6). Gift 1895-12-10 i sistnämnda stad med Anna Gerda Silfverhielm, född 1872-12-10 i samma stad. Dotter av regementsveterinären Rudolf Teodor Johan August Silfverhielm, och Maria Sofia Stenberg.

Barn:

 • Anna Maria (Marianne), född 1896-10-08 i Arboga. Folkskollärarinna. Gift 1923
 • Dagmar Helena, född 1898-04-14 i Södertälje. Kameralbiträde vid riksbankens huvudkontor 1921-12-01. Avsked 1922-07-06. Gift 1922-07-15 i Matteus kyrka i Gustaf Vasa förs, Stockholm ]] med kammarskrivaren i riksbanken Carl Sigfrid Berggren, född 1889-02-15. Död 1934-03-10.
 • Elsa Augusta, född 1901-03-29 i Villberga socken, Uppsala län. Gift 1925-12-10 i Gustaf Vasa förs, Stockholm med extra ordinarie hovrättsnotarien, jur. kandidat Frans Arnold Lindhé, född 1887-09-08.

Källor

1Hans sköldemärke med intialerna J. E. M. Vilka ännu 1746-09-10 (R. A.) nyttjades av hans sonsons son Carl Gustaf, finnes avbildat i en samtida målning (P. T. 1913, s. 99). 2Skulle enligt familjetraditioner ursprungligen varit i fransk tjänst. 3Extract uppå inkomne främmande besoldningsfolk nr 881 (Kr. A.) samt B. M. Klingkowström och J. Mankell Arkiv till Upplysning om Svenska Krigens och Krigsinrättningarnas historia III, Sthlm 1861, s. 15. 4Förteckning på Värvat Krigsfolk 1630, VII, ss. 137, 250 (Kr. A.). 5Rullor 1630 sept. t o m 1632 över Cuninghames reg.te (Kr. A.). 6Erik Erikssons räkning för räntekammaren i Elbing 1631, rer. nr. 16 (Kr. A.). 7Axel Oxenstiernas brev och concept, febr. 1632 (R.A.). 8Monro, His Expedition with the worthy Scots Regiment, London 1637, II, s. 123 och J. Grant, Memoirs and Adventures of Sir John Hepburn, London 1851, s. 172. 9Monro's i 8cit. arb. s. 99. 10Swedish Intelligencer, 3:dje uppl. I, s. 63. 11W. Struck, Die Schlacht bei Nördlingen, Stralsund 1893, s. 88. 12Anförterkning från 1658 av hennes sonhustru Anna Eleonora von Schell (i 1700-talsavskrift hos hr. D. E. Montgomery). 13Medd. av hr. D. E. Montgomery efter upplysn. av sanitetsrådet Dr. Bethe, Stettin. 14Kallas i äldsta bevarade stamtavla endast David och undertecknade sig så i befintliga brev och kvittenser, men uppgives i sin hustrus anförteckning (se 12) hetat även Jacob, varför han å riddarhusstamtavlan benämnes Jacob David. 15Sigill vid hans namn å styrkebesked över hans sqvadron av J. Lilliehööks regementete 1641, 8 aug. (Kr. A.). 16Brev till pfalzgreven Carl Gustaf, Stegeborgssamlingen, Ser. II A (R. A.). 17Rullor 1638, XV, 1641, Västra XII (Kr. A.). 18Hinterpommerische Journal 1641: 19, nr 189 (K. A.), 19Pepy's Collection of Manuscripts, Magdalena College, Cambridge. 20Riksregistraturet 1650, fol. 80, räntekammarboken s. å. fol. 315 (R. A.). 21Riddarhusstamtavlan. 22Medd. av hr D. E. Montgomery efter upplysn. Av Dr Kekulé v. Stradonitz, Berlin. 23Medd. av hr D. E. Montgomery. 24Lk. 25KrAB. 26Wä. 27Hc. 28At (KrA.). 29Kemi kyrkoarkiv.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: