:

Palbitzki nr 67

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Palbitzki nr 67 †

Friherrlig 1675-08-28, introd. s. å. Död 1851-04-26.

Ätten är sannolikt av polskt ursprung. Vapnet visar en falk på en avhuggen trädstam, vilken senare på polska heter palub. Också skrives namnet rätteligen Palubicki (Palbicki). Från Lauenburg och Bütow, delar av ett fordom självständigt hertigdöme Pommerellen, vilket från och med senare hälften av 15:e århundradet under polsk överhöghet innehades av pommerska hertigarna, varest ätten tillhörde den klass av lågadeln, som benämndes »die Freien», kom densamma till Hinterpommern. Ätten fortlevde i tvenne grenar: von Biber-Palubicki och von Zuchta-Palubicki. En Ludvig von Palubicki ägde 1821 godset Ostrowitt i den westpreussiska kretsen Schockau. Delar av godset Poiczen eller Polizen vid Bütow innehades 1756 av Jakob, 1804 av Mikael samt ännu 1837 av dennes 1773 födde son Josef von Palubicki. En medlem av ätten var 1839 major vid pommerska lantvärnet.


TAB 1

Mikael von Palbitz, arvherre till Bréesen m. fl. gods i Preussen. Undervisades i ungdomen tillsammans med hertig Erik II av Pommern. Amt- och slottsöverhauptman i Stargard 1466. Gift med Anna Massow, till Darschow.

Barn:

 • Tomas Palbitzki, till Bréesen m. m. Riddare och överste. Levde 1512. Gift med sin fränka Anna Zastrow, dotter av en Zastrow, till Wollin, och dess fru, född Massow till Wobelause.

Barn:

 • Georg Palbitzki, till Bréesen och Gross-Buchow. Lantråd i Pommern. Gift med Dorotea Putkammer, dotter av Mattias Putkammer och dess fru, född Zitzewitz.

Barn:

 • Mattias Palbitzki. Generallöjtnant i fransk tjänst. Nedsatte sig sedermera i Stolp i Pommern. Gift med Ursula Wolders, dotter av Tomas Jakobsson Wolders och Anna Petersdotter von Wulffen.

Barn:

 • Georg Palbitzki, till Bartlin, Nemitz, Gross-Soldekow och Warbelow, alla i Pommern. Född vid år 1570. Lantråd och borgmästare i staden Stolp 1601. Död vid pass 1639. Gift med Anna Hoppe, till Clausfelde och Ratelwitz i Preussen, dotter av presidenten och direktorn vid hovrätten i Stolp, Denis Petersson Hoppe och Maria Petersdotter Fuhrman.

Barn:

 • Mattias Palbitzki, friherre Palbitzki, friherre till Alvastra i Västra Tollstads socken, Östergötlands län, herre till Julita gård i Julita socken, Södermanlands län samt Nemitz och Warbelow i Pommern. Född 1623-12-23 i Hinter-Pommern. Undervisades 1630 -1637 av olika informatorer. Inskrevs i Danzigs gymnasium 1637 och vid Sorö akademi i Danmark 1640. Kom s. å. till fältherren Gustaf Horn i Hamburg och därifrån till drottning Christinas hov i Sverige, där han genast blev hennes hovjunkare. Tillika fänrik vid livgardet 1643. Kaptenlöjtnant därst. s. å. Kammarherre hos bemälda drottning 1648-10-00. Sändebud till Venedig, Toskana och Rom 1649-01-13. Sändebud till Frankrike, Spanien och ärkehertig Leopold Vilhelm i Brüssel 1651-01-31. Åter abgesant till Frankrike 1654 och till Konstantinopel m. m. 1656-01-02. Ambassadör till Polen 1663. Regeringspresident i Pommern 1664-11-17. Åter abgesant till Polen s. å. och till tyska kejsaren 1666. Friherre 1675-08-28 (introd. s. å. under nr 67). Död 1677-10-20 på Julita och begraven 1678. 'Han anträdde 1645 på drottning Christinas bekostnad en utrikes resa och besökte därunder Danmark, Tyskland, Holland, Nederländerna, Frankrike, Schweiz, Sicilien, Sardinien, Korsika, Malta, Candia, Grekland och Egypten. Skickades av samma drottning 1650 till hertig, sedermera konung Carl Gustaf, som då vistades i Nürnberg att tillkännagiva honom hennes fattade beslut om successionen för honom till kronan samt därjämte för att driva på verkställigheten av westfaliska freden. Fick under vistandet i Spanien befallning att genomresa och bese alla spanska landskap för att kunna lämna noga underrättelse om deras tillstånd och förmögenhet i avseende å den med nämnda land föreslagna handelstraktat, varvid han lade första handen och tillbringade på denna resa sex månader samt hade till sällskap sin sedermera blivande svåger, den unge friherre Paul Khevenhüller. Förordnades även till ambassadör till Konstantinopel, men undanbad sig denna post i anseende till mellankomna dödsfall. Var slutligen en lärd man, snäll både i latin och grekiska samt mycket förfaren i gamla myntvetenskapen.' Gift 1654-01-23 på Julita med friherrinnan Anna Regina Khevenhüller, född 1618 Villach, dotter av riksrådet Paul Khevenhüller, friherre Khevenhüller och baronessan Regina Catharina von Windisch-Grätz.

Barn:

 • Alexander, född 1660. Kammarpage. Död 1724. Se Tab. 2.
 • Christina Beatrix, född 1661, död 1696 och begraven s. å. 19/7. Gift med generallöjtnanten, friherre Nils Alexander von Ungern-Sternberg, född 1654, död 1721.
 • Charlotta Regina, född 1663, död 1738-01-00. Gift 1681 med generallöjtnanten, amiralen och guvernören, friherre Erik Siöblad, född 1647, död 1725.

TAB 2

Alexander (son av Mattias Palbitzki, friherre Palbitzki, Tab. 1), arvherre till Nemitz, Werbelow, Alvastra och Julita samt herre till Koberg i Lagmansereds socken och Upplo i Magra socken (båda i Älvsborgs län). Född 1660-06-24 på Alvastra. Kammarpage hos konung Carl XI. Kammarherre. Död 1724-07-10 på Julita. 'Han bevistade såsom page hos konungen de bekanta fältslagen vid Halmstad, Lund och Landskrona, miste 1682 genom reduktionen Alvastra gård. Utgav slutligen 1694 en skrift betitlad Deliciae Stargardenses, däruti hans faders 32 anor uppräknas.' Gift 1:o 1680-05-11 med friherrinnan Hebbla Margareta Banér, född 1660-11-06, död 1694-01-22 i Stettin, dotter av riksjägmästaren Claes Banér, friherre Banér, och friherrinnan Ebba Sparre. Gift 2:o 1697-02-14 med grevinnan Eva Lewenhaupt, född 1664-02-02 på Manderscheid, död 1732-04-16 på Julita och begraven s. å. 29/4 i Julita kyrka, dotter av översten, greve Axel Lewenhaupt, och grevinnan Maria Elisabet zu Manderscheid, Kayl und Blanckenheim.

Barn:

 • 1. Paul Gustaf, född 1681-02-22. Korpral vid livgardet. Livdrabant 1700-04-03. Vice korpral vid livdrabantkåren. Stupade ogift 1708-07-04 i slaget vid Holofzin. Han var med vid landstigningen på Seland 1700 samt de därpå följande krigen i Livland och Polen.
 • 1. Anna Margareta, född 1683-01-04, död 1755 Sigridsholm och begraven s. å. 1/8 i Skepptuna socken. Gift 1730-04-07 med överstelöjtnanten Carl Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1754.
 • 1. Mattias, född 1684-01-05. Löjtnant vid greve Königsmarcks regemente i Frankrike. Död ogift 1706-05-12 i bataljen vid Ramillies, men enligt annan uppgift skall han hava dött s. å. i Louvain.
 • 1. Claes, född 1685. Överlöjtnant vid amiralitetet. Kapten vid eskadern i Göteborg 1710-05-02. Död ogift s. å. 15/10 i nämnda stad [Lk].
 • 1. Alexander, född 1686-08-23, död tolv veckor gammal.
 • 1. Ebba Christina, född 1688, död sex veckor gammal.
 • 1. Erik Niklas, född 1690-08-00. Kornett vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till häst. Död ogift 1710 efter slaget vid Hälsingborg.
 • 1. Hebbla Charlotta, född 1691-08-27, död barnlös 1778-04-09 Skalunda. Gift 1:o 1725-12-28 med överstelöjtnanten Carl Benjamin Cantersten, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1726. Gift 2:o 1729-08-24 Åkerö med överstelöjtnant vid Södermanlands regemente Hans Georg Fuchs, född 1687-05-18, död 1743-02-06 Edeby och begraven s. å. 2/3, broder till överståthållaren Rutger Fuchs, friherre Fuchs.
 • 1. Christian August, född 1693-02-23 och uppkallad efter sin gudfader, hertig Christian August av Holstein. Kornett vid änkedrottningens livregemente till häst1 1712-09-17. Löjtnant därst.1 1713-01-13. Död ogift 1714-02-00 i Odense under dansk fångenskap. Han blev illa blesserad i slaget vid Gadebusch den 9 dec. 1712.
 • 2. Axel Gottlieb, till Julita. Född 1698-02-25. Förare vid livgardet 1717. Fänrik därst. 1718-01-13 o. Kapten vid Sparres regemente i fransk tjänst. Kammarherre hos drottning Ulrika Eleonora 1722-03-19. Avsked från krigstjänsten s. å. 1. Levde sedan på sina lantegendomar. Död barnlös 1750-02-13. Han bevistade åren 1718, 1719 och 1720 fälttågen i Norge och Roslagen. Under hans tid uppbrann stora boningshuset på Julita. Gift 1733-04-24 med sin kusin, friherrinnan Charlotta Christina Siöblad i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711 med ryske vice amiralen Kenneth Sutherland, lord Dutfus, död 1732), död 1770-06-18 på Julita, dotter av generallöjtnanten, amiralen och guvernören, friherre Erik Siöblad, och friherrinnan Charlotta Regina Palbitzki.
 • 2. Johan Salomon, född 1699-02-11, död 1715-11-24.
 • 2. Regina Eleonora, född 1700-03-07, död s. å.
 • 2. Gideon Fredrik, född 1701. Löjtnant. Död 1743. Se Tab. 3.
 • 2. Adam, född 1702-05-25, död s. å.
 • 2. Alexander Israel, född 1703. Hovmarskalk. Död 1775. Se Tab. 5.
 • 2. Eva Amalia, född 17042, död 1782-07-09 hos sin måg, stadsfiskalen Akrelius i Nyköping och blev där begraven. Gift 1725 i Norge med inspektören Mark Erik Giers, född 1697 i Södermanland2, död 1773 i Örebro.2
 • 2. Mattias Josua, född 1706-11-13, död 1707, tolv veckor gammal.
 • 2. Ulrik Adolf, född 1709. Levde utan tjänst. Död 1790. Se Tab. 6.

TAB 3

Gideon Fredrik (son av Alexander, Tab. 2), till Munkvrak i Stora Mellösa socken, Örebro län. Född 1701-02-04. Livdrabant 1736-04-00. Holtzförster inom Listers och Bräkne häraders beridningar i Blekinge3 1737-06-27. I utländsk krigstjänst. Kapten i holländsk tjänst3. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1742-06-10. Död 1743-10-21 på Marieberg i Björkviks socken, Södermanlands län och begraven s. å. 28/10 i Björkviks kyrka, Södermanlands län. Han bevistade 1742 och 1743 fälttågen i Finland och på Åland. Gift 1735-07-20 med friherrinnan Elsa Ebba Rosenhane, född 1713-06-02, död 1736-11-24 på Marieberg och begraven 1737-02-02 i morfaderns grav i Björkviks kyrka, dotter av generalmajoren, friherre Göran Gustaf Rosenhane, och hans 1:a fru, friherrinnan Edla Brita Banér.

Barn:

 • Georg Alexander, född 1736. Lantbrukare. Död 1780. Se Tab. 4.

TAB 4

Georg Alexander (son av Gideon Fredrik, Tab, 3), född 1736-09-24. Lantbrukare. Död 1780-04-06 i Lunda socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1758 med sin kusin, friherrinnan Christina Charlotta Palbitzki, från vilken han 1767-05-16 blev skild, född 1739-04-12, död 1811-04-22 Tisslinge, dotter av friherre Ulrik Adolf Palbitzki och lady Anna Sutherland-Duffus. Gift 2:o 1769-03-18 Giberga med Catharina Elisabet Lilliemarck, född 1725-06-05 Sämsta, död 1776-12-28 på Giberga, dotter av protokollssekreteraren Enok Stigzelius, adlad Lilliemarck, och Sigrid Juliana Wallner.

Barn:

 • 1. Anna Charlotta, född 1759-05-30, död 1818-05-25 på Tisslinge. Gift 1781-06-12 på Julita med sin styvmoders kusins dotterson, överjägmästaren Per Gustaf Nisbeth, född 1752, död 1794.
 • 2. Sigrid Elisabet Elsa, född 1769-06-17, död 1827-06-24 Backa. Gift med volontären vid livregementet till häst Per Ulrik Kistner, född 1769-09-20, död 1812-04-28.

TAB 5

Alexander Israel (son av Alexander, Tab. 2), till Koberg i Lagmansereds socken, Älvsborgs län och Hornsund i Flens socken, Södermanlands län. Född 1703-09-29. Student i Uppsala4 1722-10-05. Tjänstg. i kammarkollegium och vid svenska ministerkansliet i Haag. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet. Kammarherre hos konung Fredrik I på hessisk stat 1745. Hovmarskalk 1770-07-16. Död 1775-10-02 på Hornsund. Gift 1733-07-14 med sin kusins dotter, friherrinnan Charlotta Regina Horn af Åminne, född 1708, död 1790-11-29 i Stockholm, dotter av översten, friherre Christer Horn af Åminne, och friherrinnan Anna Regina Siöblad.

Barn:

 • Mattias Alexander, född 1748-10-23, död 1749-01-12.

TAB 6

Ulrik Adolf (son av Alexander, Tab. 2), till Upplo i Magra socken, Älvsborgs län och Julita i likan, socken, Södermanlands län. Född 1709-04-13. Levde utan tjänst på sina gods. RVO 1773-09-01. Död 1790-04-15 på Julita. Gift 1734-04-24 med sin kusins dotter och sin broders styvdotter, lady Anna Sutherland-Duffus, född 1714, död 1795-03-04 på Julita, dotter av ryske vice amiralen Kenneth Sutherland, lord Duffus, och friherrinnan Charlotta Christina Siöblad.

Barn:

 • Eva, född 1735-04-17 på Upplo5, död 1737.
 • Anna, född 1736-05-29 på Upplo5, död 1803-12-18 Axnäs och begraven i Julita kyrka. Gift 1:o 1751-08-14 på Julita med presidenten Niklas Oelreich, adlad von Oelreich, född 1699, död 1770. Gift 2:o 1771-09-17 på Julita med sin faders syssling, generallöjtnanten, greve Mauritz Casimir Lewenhaupt i hans 2:a gifte, född 1711, död 1781.
 • Axel Gottlieb, född 1737. Kapten. Död 1824. Se Tab. 7.
 • Christina Charlotta, född 1739-04-12, död 1811-04-22 Tisslinge. Gift 1758 med sin kusin, kaptenen, friherre Göran Alexander Palbitzki, från vilken hon 1767-05-16 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1736, död 1780.
 • Alexander Adolf, född 1740. Kammarherre. Död 1823. Se Tab. 8.
 • Mattias, född 1742-05-22, död 1753-03-03.
 • Hans Georg, född 1744-02-11, 1757-09-28.
 • Ulrik Adolf, född 1747-08-26 på Julita. Furir vid artilleriet i Stockholm 1758-09-07. Sergeant därst. 1760-12-31. Överfyrverkare 1762-01-02. Sergeant vid livgardet 1765-01-15. Livdrabant 1766-07-08. Löjtnant i armén 1770-05-22. Vice korpral 1775-05-22. Kapten i Närkes och Värmlands regemente 1779-02-10. Död ogift 1783-09-20 på Julita gård.
 • Eva, född 1749-03-22, död 1753-10-26
 • Ulrika Augusta, född 1750-06-16, död 1802-05-12 Börstorp. Gift 1778-01-18 på Julita med kaptenen, greve Carl Gabriel Spens, i hans 1:a gifte, född 1751, död 1822.
 • Carl Georg, född 1751-09-25, död 1753-11-02.
 • Hebbla, född 1752-10-26, död 1753-11-11.

TAB 7

Axel Gottlieb (son av Ulrik Adolf, Tab. 6), född 1737-05-28 Upplo. Volontär vid Södermanlands regemente 1748-08-16. Kadett vid konungens kadettkår 1749-08-14. Fänrik vid drottningens livregemente 1756-12-01. Löjtnant vid förstn. regemente 1757-11-29. Löjtnant vid drottningens livregemente 1765-09-30. Transp, till Kalmar regemente 1767-12-18. Kapten därst. 1771-08-26. RSO 1779-01-24. Avsked med majors karaktär 1783-09-17. Död 1824-05-11 Forsnäs. Han bevistade 1757–1762 kriget i Pommern och därunder åtskilliga träffningar. Gift 1773-12-24 Bo med Brita Catharina Planfing-Berglod i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1760-12-16 Upplanda, med ryttmästaren Erik Georg Silfversparre, född 1730, död 1767), född 1729-07-07, död 1810-11-08 Gullaskruv, dotter av kaptenen Carl Planting-Berglod, nr 1016, och Hedvig Magdalena Hammarskjöld.

Barn:

 • Anna Matilda, född 1774-10-12 på Bo, död 1849-11-27 i Eksjö. Gift 1793-03-05 i nämnda stad med sin halvsysters svåger, landshövdingen Henning Christian Schmiterlöw, född 1754, död 1813.

TAB 8

Alexander Adolf (son av Ulrik Adolf, Tab. 6), född 1740-06-12 på Julita. Furir vid Närkes och Värmlands regemente 1758-03-30. Fänrik därst. s. å. 30/5. Transp. till Västmanlands regemente 1766-12-19. Avsked 1769-04-04. Kammarherre. Död 1823-03-29 på Bäcks frälsehemman i By socken, Värmlands län. Han bevistade 1800 års riksdag i Norrköping. Gift 1766-12-28 Sund med friherrinnan Magdalena Fredrika Uggla, född 1747-03-17, död 1827-06-19 på Bäck, dotter av fänriken, friherre Johan Gustaf Uggla, och Ebba Christina Gadde.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1768-10-31, död före fadern.
 • Charlotta Regina, född 1767-10-01 på Sund, död ogift 1833-01-23 i By socken.

TAB 9

Adam (son av Ulrik Adolf, Tab. 6), till Julita. Född 1745-06-13. Korpral vid livregementet till häst 1762-05-27. Kornett därst. Avsked 1769-08-21. Död 1826-08-23 på Julita. Han bevistade riksdagarna 1792 i Gävle, 1809 i Stockholm och 1810 i Örebro. Gift 1777-03-13 i Västervik med Magdalena Dorotea Moreen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1765-01-10 i Västervik med grosshandlaren Johan Dickman, född 1739-07-19, död 1775-04-16 i nämnda stad), född 1745 i Örebro, död 1821-03-22 på Julita, dotter av handelsmannen Lars Moreen och hans 2:a hustru Sara Christina Tingberg.

Barn:

 • Anna Gustava, född 1779-03-20 i Västervik, död 1784-09-07 Hålbonäs .
 • Ebla Margareta, född 1781-07-13 på Hålbonäs, död 1840-12-24 i Köping. Gift 1800-09-24 på Julita med sin kusin, majoren, greve Ludvig Wierich Lewenhaupt, född 1772, död 1853.
 • Mattias, född 1782-07-31 på Hålbonäs. Sergeant vid Södermanlands regemente. Fänrik därst. 1802-02-24. Avsked 1805-05-04. Död barnlös 1851-04-26 på Julita och slöt friherrliga ätten Palbitzki på svärdssidan. Gift 1807-12-22 Ås

Källor

1Lk. 2Örebro kyrkoarkiv. 3Sj. 4Um. 5RHHj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: