:

Svinhufvud af Qvalstad nr 145

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Svinhufvud af Qvalstad nr 145

Adlad 1574-06-22, introd. 1627.

Ätterna Svinhufvud af Qvalstad och Svinhufvud i Västergötland härstamma båda på mödernet från en gammal frälsesläkt i Dalarna, som efter vapenbilden blivit kallad Svinhufvud och vars vapen båda vid adlandet upptogo. Så vitt man vet, finnes intet annat gemensamt ursprung för dem, än att den adlade stamfadern för ätten Svinhufvud i Västergötland, Daniel Torkilsson, var gift med en kusin till den adlade stamfadern för ätten Svinhufvud af Qvalstad Peder Hansson eller sondotter till den sistnämndes farfader Peder Jönsson Skrifvare. Nämnas må, att den bekante biskopen i Västerås Otto Svinhufvud, död 1522, tillhörde den kända frälsesläkten i Dalarne, som förde en sexuddig stjärna i vapnet, men upptog sitt mödernenamn och vapen samt använde en kvadrerad sköld med stjärna och svinhufvudvapnen.

Ätten Svinhufvud af Qvalstad anses hava inkommit till Sverige från Norge, där den lär hava ägt frälserätt. Den immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 7 bland adelsmän och har icke varit representerad i Sverige efter Finlands förening med Ryssland 1809.


1Wä. 2Al. 3Brev i Sjöholms arkiv [At (Sch)]. 4At (Sch), 5SH, liber caus, vol. 54 (OA). 6Ridd. o. Ad. protokoll. 7Wå. 8Rf. 9Af. 10Epitafiet i Värmdö kyrka (Uff). 11Um. 12Sv. 13KA köpegodsakt 263 (OA). 14Storkyrkans vigselbok. 15Härads församlings dopbok 1739. 16Härads församlings dödbok 1775. 17Öä, del 5, sid. 239. 18At (P). 19Vallentuna dombok. 20Febr. 1922 (OA). 21Ka, reduktionskommissionena processdokument, Uppland IV, född 710 (OA). 22Långhundra härads dombok (OA.). 23SH, liber caus. vol. 122, pars 7 (OA). 24Sh, liber caus, vol. 135, pars 8 (OA). 25Bälinge härads dombok (OA). 26Medd. av Västra Ljungfors, Malmö. 27GIr. 28SH liber caus, vol. 132 (OA). 29Bro härads dombok 1677 (OA). 30Sjuhundra härads dombok 1696 (OA). 311:sta provinskontorets expedition 1723, kammarkollegii arkiv (OA). 32Selebo härads lagfartsprot. den 12 juni 1745 (OA). 33Långhundra härads dombok den 25 juni 1724 (OA). 34Medd. av P. Gift Vejde, Växjö. 35SRB. 36Uff.

Svinhufvud%20Qvalstad%20A14500.jpg

TAB 1

Peder Jönsson Skrifvare, till Främmandeby (Främby) i Falu landsförsaml., i vilket han ärvde del med sin hustru. Underfogde i Dalarne 1476. Blev 1480 häradshövding i Dalarne på Nils Stures vägnar. Ord. domare därst. 1484–1501. Levde ännu 1516 och bodde då Risholn. Gift med Barbro Johansdotter, som i vapnet förde två hjorthorn i blått fält, dotter av Johan Hjort och Brita Jönsdotter av gamla Svinhufvudssläkten.

Barn:

 • Hans Persson, till Surarve i Aspeboda socken, Kopparbergs län, varå han 1534-02-20 (9/9) erhöll konung Gustaf I:s brev, att 'ändock hans svärfader Måns Nilsson på Asbo förbrutit allt vad han ägde, förunnades denne hans måg en gård Surarve med all den del därtill lyder'. Levde ännu 1568 och förde i vapnet ett rött Svinhuvud i gyllene fält.27. Gift med Anna Månsdotter, dotter av fogden på Kopparberget Måns Nilsson på Asbo (Aspeboda), för upproriska stämplingar halshuggen och steglad 1532, som var av en dansk frälsesläkt, vilken i vapnet förde ett rött Svinhuvud i gyllene fält, och Margareta Albrektsdotter Björnram.

Barn:

 • Per Hansson, adlad Svinhufvud, till Främby och Surarve. Var gruvfogde vid Salberget 1569. Fick s. å. 28/2 i förläning tre hemman i Torsångs och Kopparbergs socknar, vilka tillfallit konung Gustaf I i sakfall efter hans morfader, och skrev sig då till Holm i Tuna socken, Kopparbergs län. Fogde i Öster- och Väster-Dalarne 1570–1574 och i Västra Silvbergs län 15742. Fick underhållsbrev2 1572-08-19. Adlad 1574-06-22. Var häradshövding i Jönåkers härad Södermanlands län 15773 och skrev sig då till Almby3 i Jäders socken, Södermanlands län (svärfaderns egendom). Död före 15792. Hans vapen uppsattes i Vansö kyrka4 Södermanlands län. Gift med Agneta Körning, till Märinge i Strängnäs' landsförsaml. (på Tosterön) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1557-06-15 [morgongåva] på Almby med väpnaren och befallningsmannen över Korsholm och Österbotten Nils Ottosson, av gamla hästhuvudsläkten, till Holm och Årby, i hans 2:a gifte [gift 1:o 1542-02-20, då han gav Holm i morgongåva, med Anna Persdotter, dotter av Per Larsson (Ulfstand), till Årby och Hallkved, och h. h. Elin]). Hon levde ännu 1608, dotter av knekthövidsmannen Matts Körning och Beata Kuse.

Barn:

 • Lars Persson. Var närvarande vid arvskiftet på Ekenäs 1604-04-12 efter mostern fru Ingela Körning.[5]
 • Erik Persson. Var närvarande vid nämnda arvskifte. [5]
 • Justina Persdotter, till Rosendal i Strängnäs' landsförsaml., levde 1647. Gift med Johan Eriksson, till Rosendal, som levde 1613.

TAB 2

Carl Persson (son av Per Hansson, adlad Svinhufvud, Tab. 1), till Märinge i Strängnäs' landsförsaml. och Torlaks i Nykyrko socken, Finland. Hovjunkare. Hörde till konung Sigismunds anhängare och måste därför lämna landet 159927. Fogde i Vemo härad i Finland 1613–1614-11-002. Tjänstg, assessor i Åbo hovrätt 1627–1630. Bevistade riksdagen 16336. Erhöll fullmakt på sistnämnda tjänst 1634 före 10/4, men död s. å. i aug.7. Hans vapen uppsattes i Kimito kyrka. Gift 16028 med Brita Agricola, levde 1647 på Torlaks, men var död 16538, dotter av biskopen i Reval Christian Agricola, adlad 1584-05-12, och Elin Fleming.

Barn:

TAB 3

Carl (son av Carl Persson, Tab. 2), till Torlaks samt Frösthult i Urshults socken, Kronobergs län, som han erhöll i donation 1647-08-20 och som 1661 blev hans säteri34. Major vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1645-09-10. Överstelöjtnant och kommendant på Borgholm 1657-07-11. Överste och kommendant i Kalmar 1665-07-30. Död 1667 före 22/6. Han gav 1660 och 1661 en silveroblatask och ett timglas m. m. till Fliseryds kyrka Kalmar län. Gift med Brita Slatte, som levde 1687, men var död 1694-02-12, dotter av överstelöjtnanten Nils Slatte, och Carin Soop.

Barn:

 • Brita Catharina, begraven 1661-07-07 i Kalmar. Gift med majoren vid Närkes och Värmlands regemente, överstelöjtnanten Vilhelm Pendrich i hans 1:a gifte (gift 2:o före 1669-04-22 med Elin Hård af Segerstad, död 1698 och begraven s. å. 19/3, dotter av kammarherren Peder Hård af Segerstad, och hans 2:a fru Christina Lillie af Aspenäs), född 1624 i Skottland, död 1695-07-05 Ågården

TAB 4

Jöns Persson (son av Per Hansson, adlad Svinhufvud, Tab. 1), till Kvalsta i Östuna socken, Stockholms län. Fogde i Lång- och Sjuhundra härad 1612, på Uppsala slott 1613 (fullm, 13/6)–1616, i Södertörn 1616–1618 och åter i Lång-och Sjuhundra härad 1618–1620. Fängslades 1620 och begärde 1622, att hans mål måtte avgöras. Introd. 1627 under nr 117, vilket sedan ändrats till 145, och har ätten sedermera fått namnet Svinhufvud af Qvalstad. Död 1636-10-15 och begraven s. å. 18/12 i Östuna kyrka, där hans vapen uppsattes och hans gravsten lades. Gift med Margareta Månesköld af Seglinge, död 1650-04-03 på Kvalsta och begraven 1651-01-06 i Östuna kyrka, dotter av Christer Carlsson Månesköld (af Seglinge, nr 62) och hans 1:a fru Brita Björnsdotter (Bååt).

Barn:

 • Christer, född 1607. Överste. Död 1660. Se Tab. 5
 • Björn, född 1608. Överste. Död 1672. Se Tab. 14
 • ? Erland. Fänrik vid Upplands regemente 1641. Död 1642-01-04 i Landsberg under kriget.
 • Isak, till Kvalsta samt Siggesta i Värmdö socken, Stockholms län, vilket han ärvde med sin fru 1652, men försålde redan 16629. Född 1611-08-16 på Kvalsta. Fänrik vid And. Körnings norrländska regemente 1631. Kaptenlöjtnant vid Hälsinge regemente 1633. Avsked 1638. Kapten vid sjöstaten 1641-06-12. Major under amiralitetet10. Avsked därifrån 1651. Död barnlös 1666-01-11 i Stockholm och begraven s. å. 28/3 i Jakobs kyrka men sedan nedsatt i Värmdö kyrka, där hans epitafium finnes.10 'Han bevistade först tyska kriget till år 1638, då han för enskilda angelägenheters skull tog avsked. Betroddes vid amiralitetet att föra ett örlogsskepp och kommenderades 1641-08-20 att i sådan egenskap och under Claes Bielkenstiernas överbefäl avgå till Portugal. Sysselsattes 1645 med båtsmansmönstringen på Åland och att med fyra örlogsskepp rekognoscera bohuslänska skären och betäcka Göteborgs hamn. Fick 1659-08-13 krigskollegii befallning att med 300 man bevaka Sandö hamn, vilket han ock verkställde.' Gift 1647-05-04 med Maria Gyllencreutz, född 1611-12-31 på Viby i Östra Ryds socken, Östergötlands län, levde ännu 1676-02-04 men var död 168128 (troligen död 1680-02-25)36, dotter av häradshövdingen Tyke Larsson, adlad Gyllencreutz, och hans 2:a fru Brita Alfsdotter (Ikorn).
 • Gustaf, född 1619. Kapten. Död före 1676. Se Tab. 20
 • Jakob, född 1626. Levde utan tjänst. Död 1683. Se Tab. 23

TAB 5

Christer (son av Jöns Persson, Tab. 4), till Rosendal i Strängnäs' landsförsaml, och Berga i Ununge socken, Stockholms län, som han fick med sin andra fru. Född 1607-01-12. Fänrik vid Upplands regemente 1628. Löjtnant därst. 1632. Regementskvartermästare (kapten) 1633. Kapten vid Lilliesparres värvade regemente 1634. Var därefter tre veckor fången i Spanien. Uppsatte 1635 ett kompani under överste Hagendorpt, vilket upplöstes 1636-04-17. Var 1637 kapten vid Upplands regemente. Major vid Södermanlands regemente 1642. Överstelöjtnant därst. 1647. Överste för regementet 1656-04-00. Kommendant i Trondhjem 1658-05-21. Död 1660-08-23 på Berga och begraven s. å. 8/9 jämte två sina döttrar i Ununge kyrka. Han bevistade bl. a. tredagarsslaget vid Warschau i juli 1656 ävensom drabbningen med danskarna vid Genevads bro i Halland d. 13 aug. 1657. Försvarade Trondhjem i det längsta, men måste slutligen, efter tio veckors häftig belägring, 1658 uppgiva staden och draga därifrån genom Jämtland, där han följande året uti militärmål förde överbefälet.' Gift 1:o med Johanna Elisabet von Schomburg från Tyskland, död 1653, dotter av översten till häst Hans Olofsson von Schomburg och Anna Magdalena von Bewen. Gift 2:o efter 1654 med sin svägerskas kusin Anna Ikorn, till Berga, levde änka29 1677-02-15, dotter av fänriken Erik Alfsson Ikorn, och Ingeborg Tott af Skedebo.

Barn:

 • 1. Axel. Var fänrik vid Södermanlands regemente 1647 och 1648 samt löjtnant därst. 1656. Död ogift 1656 i Thorn.
 • 1. Erik. Var fänrik vid Södermanlands regemente 1656-08-01 och 1657. Död ogift 1658.
 • 1. Christer, född 1641. Levde utan tjänst. Död 1694. Se Tab. 7.
 • 1. Magdalena, död 1718. Gift 1664 med överstelöjtnanten Erik Jakobsson Giös, född 1628, död 1693.
 • 1. Christina, levde 1686. Gift 1660 med majoren Aron Gustaf Mörner, född 1639, död 1686.
 • 1. Anna Margareta, död 1708 i slutet av året eller 1709 före 11/2. Gift med överstelöjtnanten Daniel Morgenstierna, nr 339, född 1633, död 1701.
 • 1. Agneta, född 1651, död 1679-04-25 i Stockholm efter barnsäng och begraven s. å. 17/8 i Klara kyrka i nämnda stad. Gift 1677 med provinsialmedikus doktor Olaus Bromelius, född 1639-05-24 i Örebro, död 1705-02-05, fader till arkiatern Magnus Bromell, adlad von Bromell.
 • 2. Två döttrar, begravda 1661-09-08 i Ununge kyrka på samma gång som fadern.
 • 2. Anna Maria, född tvilling 1660-01-25, död 1697-08-29 och begraven 1698-01-02 i Ununge kyrka. Gift4 1676-10-20 på Berga med generalmajoren Otto von Rosen, till Schönangern och Berga, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1690-04-12 fick boskillnad, död 1715-04-14 i Ober Lausitz, farfader till Fredrik Johan von Rosen, natural. von Rosen, m. fl.
 • 2. En dotter, dödfödd tvilling 1660-01-25.

TAB 6

Björn (son av Christer, Tab. 5), till Ronö eller Ronöholm i Edebo socken, Stockholms län. Fänrik vid Södermanlands regemente 1657-06-00. Var 1659 vid kavalleriet. Kapten. Död 1707. Gift efter 1672-05-23 med Christina Helena Månesköld af Seglinge, död 1677, dotter av majoren Erik Månesköld af Seglinge, och Anna Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Erik, till Ronöholm. Musketerare vid livgardet 1694-11-12. Underofficer vid Upplands regemente. Avsked 1700. Kornett vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-03-02. Konfirm.fullm. s. å. 24/9. Löjtnant därst. 1704-01-07. Död ogift 1708-01-25.
 • Johanna Elisabet, död 1726-02-00. Gift 1698-08-04 i Vreta i Knutby socken, Stockholms län med sin syssling, kaptenen Alexander Magnus Forbes af Lund, död 1712. Gift 2:o 1713-09-17 Söderby med jägmästaren i Uppland Johan Gartman, född 1671 i Uppsala, död 1745-08-27 i Markims socken.

TAB 7

Christer (son av Christer, Tab. 5), till Gavel i Knutby socken, Stockholms län född 1641-03-10. Student i Uppsala11 1657-08-28. Levde utan tjänst. Död 1694-04-16 på Gavel. Hans vapen med påskrift ses i Knutby kyrka, där han begrovs s. å. 11/11. Gift 1:o med Christina Månesköld af Seglinge, dotter av häradshövdingen Per Johansson Månesköld af (Seglinge, nr 62) och Anna Körning. Gift 2:o med sin styvmoders syster Beata Ikorn, till Torsätra, i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1642-11-13 med Johan Stensson Böllja, död 1647. Gift 2:o före 1654 med majoren Johan Duse, adlad Dusensköld, född 1626, död 1659), levde ännu30 1696-03-05, dotter av Erik Alfson Ikorn, och Ingeborg Tott af Skedebo.

Barn:

 • 2. Elisabet. Gift med N. N. Roos.

TAB 8

Carl (son av Christer, Tab. 5), till Rosendal i Strängnäs' landsförsaml. Student i Uppsala11 1657-08-28. Fänrik vid Västmanlands regemente 1674-07-03. Löjtnant därst. 1680. Kapten 1683-10-03. Avsked 1692-12-07. Gick 1695-03-28 i främmande krigstjänst. Bosatte sig sedan i Småland12. Anhöll 1696 om understöd12. Levde ännu 1709.13. Gift 1:o med Elisabet Crafoord. Gift 2:o 1668 med Margareta Elisabet Jernefelt, död 1689, dotter av överstelöjtnanten Johan Keldunck, adlad Jernefelt, nr 536, och Sigrid Larsdotter. Gift 3:o m.13 Anna Catharina Transehe von Roseneck i hennes 3:e gifte (gift 1:o med kaptenen Christoffer Djurfelt, död 1681. Gift 2:o 1683 med majoren Johan Wrång), döpt 1642-10-17 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm, levde 1709, dotter av vice presidenten Joakim Transehe, adlad Transehe von Roseneck, och hans 2:a fru Magdalena Roseneck.

Barn:

 • 1. Christer Gustaf, född 1660. Kapten. Levde 1723. Se Tab. 9
 • 1. Johanna Elisabet, född 1662. Gift 1717-06-11 i Stockholm med trumpetaren vid livregementet, sedermera inspektoren Sven Sundberg.
 • 1. Carl, född 1665. Levde utan tjänst. Död 1711. Se Tab. 10

TAB 9

Christer Gustaf (son av Carl, Tab. 8), född 1660. Musketerare vid Västmanlands regemente 1687. Rustmästare därst. 1688. Sergeant. Avsked 1700-02-00. Sergeant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1706-02-06. Fänrik därst. 1709-08-25. Löjtnant s. å. 25/11. Kaptenlöjtnant s. å. 30/12. Sekundkapten 1710-02-11. Premiärkapten s. å. 22/10. Avsked 1716. Levde ännu i maj 1723.31 Han var med i slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710. Ägde skattehemmanet Svedäng Tosterön. Gift med Elisabet Christina Lovisa Vilhelmina von Stockheim, av tysk börd, född 1661, död 1748-04-19 Säby och begraven i Vittinge kyrka4

Barn:

 • Magdalena, född 1696, levde 1747.4 Gift 1741-12-03 i Strängnäs4 med inspektoren Erik Nordendal.
 • Margareta, född 1710, död ogift 1730.

TAB 10

Carl (son av Carl, Tab. 8), född 1665. Levde utan tjänst. Död 1711. Gift med Regina Silfverbrand, dotter av kaptenen Johan Silfverbrand, nr 508, och Elisabet Örnflycht.

Barn:

 • Carl, född 1698. Volontär vid Upplands tremänningskavalleriskvadron. Fänriks avsked 1723-08-29. Död ogift.
 • Brita Catharina, född 1702, död 1765-09-14 i Stockholm. Gift 1726-05-03 i nämnda stad14 Nikolai förs. i Stockholm med vaktmästaren vid generaltullsocieteten Gabriel Olofsson Lindbom, död 1758-05-21 i Stockholm.35
 • Johanna Elisabet, född 1704. Gift med befallningsmannen Zakarias Hellman. [Måhända hon är identisk med den Johanna Elisabet Södra, död 1789-04-08 Jakobsberg, som då var gift med inspektoren Gustaf Thunberg.]
 • Christer, född 1708, död 1710.
 • Christer Gustaf, född 1711. Kapten. Död 1778. Se Tab. 13

TAB 11

Jonas (son av Carl, Tab. 10), född 1700. Volontär vid Södermanlands regemente 1728-03-22. Rustmästare därst. 1733-12-29. Förare 1742-05-18. Avsked 1759-03-26. Död 1774-07-18 Sörtorp. Gift med Anna Nisbeth.15 (Fru Anna Maria Svinhufvud, död 1775-03-15 på Sörtorp, 69 år gammal.')16

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1739. Fältväbel. Död 1780. Se Tab. 12.

TAB 12

Carl Gustaf (son av Jonas, Tab. 11), född 1739-09-14 i Härads socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1757-06-30. Rustmästare därst. 1758-07-21. Furir 1759-10-20. Fältväbel 1763-09-09. Död 1780-04-20. Gift 1767-02-24 med Anna Maria Hedenström i hennes 1:a gifte (gift 2:o in. Lantjägaren Johan Niklas Gumælius, född 1756, död 1817)17, född 1747, död 1826, dotter av kronolänsmannen Erik Holmström och Maria Brita Wahlberg.

Barn:

 • Carl Erik, född 1768-07-14. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1783-09-15. Sergeant därst. 1788-10-19. Död s. å. 21/10 i Tessjö by i Pernå socken under kriget och begraven i Lovisa.
 • Christina Ulrika, född 1775, levde vid bouppteckn. Efter fadern 1780-06-30. Näringsidkerska. Död änka 1834-02-28 i Stockholm. Gift med handlanden Carl Peter Westberg.

TAB 13

Christer Gustaf (son av Carl, Tab. 10), född 1711. Volontär vid livregementet till häst 1729-09-11. Avsked 1734-05-20. Rustmästare vid Upplands regemente s. å. 22/5. Förare därst. 1736. Fältväbel 1739-01-26. Fänrik 1741-09-29. Sekundlöjtnant 1742-04-02. Stabskapten 1752-06-11. Regementskvartermästare 1758-05-03. RSO 1761-11-23. Avsked 1767-04-07 död 1778-08-27 i Rasbokils socken, Uppsala län. Han blev under pommerska sjuåriga kriget fången 1758 vid Anklam. Gift 1736-12-28 i Vendels socken, Uppsala län med Margareta Sundin, född 1705, död 1776-06-14 i Rasbokils socken.

Barn:

 • Carl Christer, född 1738-08-11 i Vendels socken. Volontär vid Upplands regemente 1748-08-10. Rustmästare därst. 1754-06-19. Förare 1758-03-17. Sekundfänrik 1759-09-10. Stabsfänrik 1770-11-22. Fänrik vid regementet 1771-10-30. Löjtnant i armén 1773-03-19 och i regementet 1775-09-05. Kapten s. å. 29/11. Regementskvartermästare 1778-02-04. RSO 1779-01-24. Majors avsked 1780-06-07. Död barnlös 1804-04-08 i Uppsala. Gift 1769-03-03 Börsta med Anna Helena Edling, född 1745-06-03, död 1815-11-18 i Åtvidaberg i Åtvids socken, Östergötlands län, dotter av kronofogden Erik Edling och Anna Christina Källander.
 • Johanna Helena, född 1743-06-14 Visteby Gift 1769-12-28 Bohl
 • Gustaf Johan, född 1749-07-12 på Visteby. Volontär vid Upplands regemente 1755. Rustmästare därst. 1762-06-01. Förare. Död 1767-04-21 Kölinge
 • Regina Margareta, född 1751-08-13 på Visteby, levde 1804. Gift 1775-10-05 på Bohl med kaptenen vid Upplands regemente Fredrik Gafvelholm, född 1743-08-29 i Edebo socken, Stockholms län, död 1794-03-16.

TAB 14

Björn (son av Jöns Persson, Tab. 4), till Kvalsta i Östuna socken och Sjöberg i Össebygarns socken (båda i Sth.). Född 1608-08-21 på Kvalsta. Volontär vid livgardet 1627. Förare vid Västmanlands regemente. Fänrik vid Upplands regemente 1629. Kapten därst. 1635. Major vid Västerbottens regemente 1654. Överstelöjtnant därst. 1656. Överste för regementet 1667-05-18. Död 1672-08-13 på Kvalsta och begraven i Östuna kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1633 med Catharina Geete, döpt 1616-07-28 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, efterlevde mannen, men död före 1676, dotter av vice presidenten Erik Eriksson Tranevardus, adlad Geete, och hans 1:a fru Catharina Bengtsdotter.

Barn:

 • Margareta, död änka. Gift med sin faders svåger, majoren Peter Forbes af Lund, född 1629, död 1712.
 • Christina. Gift med sin systers och sin farbrors svåger, kaptenen Olof Forbes af Lund, i hans 2:a gifte, född 1630, levde 1684.
 • Johan. Student i Uppsala11 1658-02-10. Var löjtnant vid Kalmar regemente 1660. Transp. till amiralitetet i Stockholm 1664. Löjtnant därst. 1675-11-19. Drunknade ogift 1676-06-01, då skeppet Stora kronan förolyckades i sjöslaget vid Öland.
 • Erland, född 1640-04-23 i Vågsjöby under en moderns resa, död s. å. 27/7 enligt påskriften på hans vapen i Täby kyrka Stockholms län.
 • Björn, till Björkö i Knutby socken, Stockholms län, som han genom sitt giftermål ägde under åren 1692–16979. Student i Uppsala11 1658-02-10. Fänrik vid dalregementet 1674-11-05. Kaptenlöjtnant därst. 1676. Avsked 1679-10-00. Död barnlös 1723-06-19 i Knutby socken. Gift med Christina Leussner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med jägmästaren Anders Bergsköld, född 1645, död 1676) död 1720 på Björkö och begraven s. å. 25/2 i Knutby socken, dotter av majoren Hans Leussner, natural. Leussner 1652 men ej introd., och Margareta Christiernsdotter till Tompta, av en adlad men ej introd. ätt, som i vapnet förde tre sparrar över varandra.
 • Elisabet, död33 före 1724-06-25. Gift med Tobias Duwall, i hans 1:a gifte33, född 1649, levde ännu 1729.

TAB 15

Erik (son av Björn, Tab. 14), till Markeby i Håtuna socken, Uppsala län samt Hacksta och Sjöberg, båda i Össebygarns socken, Stockholms län. Född 1634-10-13. Student i Greifswald18 1649-11-06. Underofficer vid Västerbottens regemente. Fänrik därst. 1655-07-30. Löjtnant 1656-06-20. Kaptenlöjtnant 1657-05-31. Kapten vid dalregementet 1659-01-18. Major därst. 1673-06-27. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1676-06-19. Överste för dalregementet 1683-07-02. Död 1688-12-22 och begraven i kopparkista i Husby kyrka Kopparbergs län, där hans vapen uppsattes och till vilken kyrka han och hans fru skänkte ett par silverljusstakar om 81 lod. Han återbördade 1683 Åkerlänna i Bälinge socken, Uppsala län, sedan farbrodern Per (Tab. 24) sålt denna gård. Gift med Helena Sabel, född omkr. 1635, död 1720, dotter av majoren Per Sabel, och Anna von Biuren.

Barn:

 • Otto. Förare vid Västmanlands regemente 1683-01-03. Sergeant vid dalregementet 1684-01-14. Fänrik därst. 1685-04-05. Löjtnant 1688-12-24. Regementskvartermästare 1694-05-28. Gick i utländsk tjänst 1695-03-20 och bevistade fälttåget i Brabant. Kapten vid dalregementet 1697-07-05. Major därst. 1701-03-27. Död ogift s. å. 25/6.
 • Anna Catharina, född 1662-04-25 på Hacksta, död i barnsäng 1691-09-28 Sälna och begraven i Håtuna kyrka. Gift med majoren Gustaf Fechtenberg, i hans 2:a gifte, död 1700.
 • Helena, död i barnsäng 1703-06-10. Gift 1691 med danska etatsrådet Johan Didrik Grüner i hans 3:e gifte, född 1661, död 1712, fader till Johan Grüner, adl. Grüner.
 • Ebba Maria, död före mannen. Gift 1701-02-16 i Håtuna socken med bergmästaren friherre Edmund Gripenhielm, född 1675, död 1724.
 • Anna Margareta, död under rysk fångenskap. Gift med sin systers svåger majoren Claes Magnus Fechtenberg, död 1717.
 • Erik. Musketerare och pikenerare vid livgardet. Förare vid dalregementet. Fänrik därst. 1688-11-27. Avgick från regementet 1692. Löjtnant vid svenska trupperna vid Rhen. Kapten vid Bielkes regemente därst. Var överstelöjtnant vid Sparres franska regemente 1698. Stupade ogift 1709-09-11 i slaget vid Malplaquet. Gustaf, född 1670. Musketerare vid livgardet 1689. Fänrik därst. 1692-07-24. Grenadjärfänrik vid svenska trupperna vid Rhen 1693-03-06. Löjtnant vid Bielkes regemente 1696-01-05. Avsked s. å. 25/6. Kapten vid pommerska infanteriregementet 1703-01-22. Stupade ogift 1706-10-19 i slaget vid Kalitj.
 • En son, död 1677 på Markeby.
 • Johan. Lärfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1691-08-01. Underfyrverkare därst. 1692-12-01. Fyrverkare 1695-02-10. Gick 1696-04-07 i fransk tjänst. Löjtnant därst. Stupade ogift under kriget i Katalonien.
 • Margareta Christina, levde ogift 1720.19
 • Jakob, född 1677-01-17 på Markeby. Volontär vid livregementet till häst 1693. Fänrik vid dalregementet 1695. Gick i fransk tjänst 1696-04-08. Fänrik därst. 1697. Löjtnant 1701. Kapten s. å. Överstelöjtnant vid regementet Royal Allemand. Överstelöjtnant vid pommerska infanteriregementet 1710-08-20. Konfirm.fullm. 1711-05-22. Överste för regementet 1715-11-09. Fången i Stralsund s. å. 28/12. Hemkom 1719-07-29 till Stockholm. Överstelöjtnants indelning vid Jämtlands regemente 1722. Överste för detta regemente 1725-04-15. Död ogift 1738-04-10 och begraven s. å. 23/4.
 • Sofia Beata, född 1678-12-31 på Markeby, död 1741. Gift med kaptenen Erik von Kemphen.

TAB 16

Carl (son av Erik, Tab. 15), född Markeby. Fänrik vid Västmanlands regemente 1677-05-00. Konfirm.fullm. 1678-10-30. Löjtnant därst. 1683-02-09. Kaptenlöjtnant 1692-12-07. Gick i fransk tjänst och gjorde kampanjen i Brabant 1695. Kapten vid dalregementet 1701-07-06. Major därst. 1702-12-12. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1705-01-04. Konfirm.fullm. 1711-05-22 (efter sin död). Död 1708-11-13 och begraven s. å. 16/11 i Örby kyrka Älvsborgs län. Gift 1:o med friherrinnan Maria Lovisa von der Noth, född 1674, död 1699, dotter av generalmajoren Tomas von der Noth, natural. och friherre von der Noth, och Maria Hägerstierna. Gift 2:o med friherrinnan Elsa Christina Leijonhufvud, född 1677-01-05 Ekeberg, död 1721-03-18 på Markeby, dotter av landshövdingen friherre Abraham Gustafsson Leijonhufvud, och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • 2. Carl Magnus, döpt 1706-01-16 på Markeby, död där och begraven s. å. 18/9.

TAB 17

Gustaf (son av Björn, Tab. 14), till Kvalsta i Östuna socken, som han ärvde efter brodern Björn 1707, men försålde redan 17109, samt Röklinge i Faringe socken och Ösby i Tuna socken, vilka han ärvde med sin hustru alla i Stockholm. Student i Uppsala11 1658-02-10. Fänrik vid Västerbottens regemente 1665-11-13. Löjtnant därst. 1672-09-04. Regementskvartermästare 1676-08-10. Avsked för sjukdom 167820. Död 1717-02-02 på Röklinge. Gift med Märta Silfversparre, död 1740-01-00, dotter av läkaren Åke Silfversparre, och Catharina Axehielm.

Barn:

 • Johan Åke, född 1678. Page hos generalguvernören Jac. Joh. Hastfer i Riga. Död där hastigt 1695-12-24 'eller samma dag som bemälde herre'.
 • Catharina, född 1679, död ogift 1752.
 • Helena Christina, född 1680, död 1733 på Krogsbol i Faringe socken och begraven s. å. 6. söndagen efter trefaldighet. Gift 1:o 1710-09-18 på Röklinge med kamreraren Henrik Dahlman, född 1677, död 1710, broder till herrarna Dahlman, adlade Dalman. Gift 2:o 1717-02-27 på Röklinge med kaptenen vid Upplands regemente Mattias Ryman, född 1674, död 1759 på Krogsbol och begraven s. å. 28/10.
 • Anna Maria, född 1681, död 1768 före 6/8 i Stockholm. Gift med regements- och krigskommissarien Didrik Krönich, född 1682, död 1752 och begraven s. å. 8/9 i Stockholm (Joh.), broder till kaptenen Zakarias Krönich, adlad Kröningsvärd, nr 1566.
 • Carl Gustaf. Underofficer vid Upplands tremänningsinfanteriregemente. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1709-01-20. Stupade ogift s. å. 28/6 vid Poltava.
 • Märta, född 1686, död ogift 1757 på Krogsbol och begraven s. å. 28/5.
 • Görel Sofia, född 1688, död ogift 1764-03-04 på Krogsbol.
 • Axel, född 1691-06-07 på Röklinge.
 • Charlotta, född 1695-05-21 på Röklinge, begraven s. å. 24/8.
 • Margareta Hedvig, född 1696-07-19 på Röklinge, död där 1701 och begraven s. å. 20/4 i Faringe kyrka.
 • Johan Adolf, född 169(8). Fänrik. Död 1761. Se Tab. 18

TAB 18

Johan Adolf (son av Gustaf, Tab. 17), född 169(8) på Röklinge. Förare vid Upplands regemente 1719-05-26. Fänriks avsked 1723-10-24. Död 1761-07-12 Lundby och begraven s. å. 16/7 i Faringe kyrka. Gift 1723-10-24 med sin kusins dotter Catharina Christina Grissbach, död 1777-05-16, dotter av kaptenen Georg Zakarias Grissbach, och hans 2:a fru Johanna Christina Wijnbladh.

Barn:

 • Helena Charlotta, född 1724-09-28 på Lundby, liksom syskonen. Gift där 1:o 1745-05-05 med drängen Hans Andersson. Gift 2:o 1761-12-26 på nämnda ställe med skräddaren N. N. Kjällman.
 • Märta Johanna, född 1726-01-31. Gift 1761-11-05 på Lundby med sergeanten Henrik Fredrik von der Brincken.
 • Catharina Christina, född tvilling 1727-11-15, död 1728 på Lundby och begraven s. å. 21/1.
 • Eva Ulrika, född tvilling 1727-11-15, död 1728 på Lundby och begraven s. å. Dom. Sept.
 • Anna Maria, född 1729-04-02, död 1785. Gift 1761-11-05 på Lundby med bokhållaren Mikael Budd.
 • Fredrika, född 1730-03-18, död s. å. 20/3 på Lundby.
 • Elisabet Christina, född 1732-03-31, död ogift 1756-11-29.
 • Margareta Hedvig, född 1733-10-04.
 • Hedvig Sofia, född 1736-04-10.
 • Johan Fredrik, född 1737-03-18.
 • Fredrika Ulrika, född 1739-06-01, död s. å. 28/6 på Lundby.
 • Sigrid Eva, född 1742-04-06. Gift, efter k. tillstånd 1765-07-04, med fänriken vid Upplands regemente Olof Bång, född 1717-05-17, död 1785-10-22 i Alunda socken, Uppsala län.

TAB 19

Gustaf Adolf (son av Johan Adolf, Tab. 18), född 1722-09-09. Volontär vid Upplands regemente 1745-02-00. Rustmästare därst. 1749-12-23. Förare 1753-01-02. Sergeant 1760-01-19. Fänrik 1761-05-26. Avsked 1762-03-08. Bodde efter avskedstagandet Lundby. Gift med Catharina Maria Sandhagen.

Barn:

 • Catharina Ulrika, född 1763-12-16 på Lundby, liksom syskonen, död 1843-01-15 i Torstuna socken, Västmanlands län. Gift med dragonen N. N. Gardell.
 • Adolf Fredrik, född 1765-07-21. Soldat vid Upplands regemente under namnet Dräll. Död ogift 1789-06-15 i Alunda socken, Uppsala län.
 • Gustaf Aron, född 1767-06-30, död 1779.
 • Carl Gabriel, född 1768-09-05.
 • Alexander Christian, född 1771-03-11, död s. å. 9/7 på Lundby.
 • Peter Erik, född 1772-04-20, död s. å. 4/5.
 • Andreas Jakob, född 1773-10-15.

TAB 20

Gustaf (son av Jöns, Tab. 4), till Hjälstaby i Hjälsta socken, vilket han köpte av sina brorsbarn9 (omkr. 1661), samt Bennebol och Husby, båda i Bladåkers socken, vilka han erhöll genom sitt gifte9 alla i Stockholm. Född 1619-01-03 på Kvalsta. Fänrik vid Upplands regemente 1641. Löjtnant därst. 1645. Kapten 1657. Död 1669-11-01(?) säkert före 16769 i Uppsala. (Uppgiften i Uff att dödsåret enligt det »nästan alldeles förstörda» huvudbaneret i Lagga kyrka s klockstapel varit 1689-11-01, beror troligen på felläsning, liksom egendomen Husbys namn lästs för Kunby.). Gift (2:o?) omkr. 1661, då han gav Hjälstaby i morgongåva21, med Margareta Forbes af Lund, som levde ännu 1685-06-22, då hon lät representera sig vid Långhundra härads ting av sin måg Johan Mauritzson22, dotter av översten Jakob Forbes, natural. Forbes af Lund, och Maria (Chesnecophera) Lillieram.

Barn:

 • 2. Margareta, död i slutet av år 1681 eller början av 1682 (hon hade 1683-07-20 varit obegraven i ett och ett halvt år). Gift 1680 (hon erhöll s. å. 12/10 av modern i gåva dennes morgongåva Hjälstaby) med regementskvartermästaren vid skånska dragonregementet Jakob Frissel. [21]
 • 2. Maria Elisabet. Gift före 1685-06-22 med löjtnanten Johan Mauritzson.22

TAB 21

Isak (?son av Gustaf, Tab. 20). Musketerare vid livgardet 1681. Korpral vid dalregementet 1683. Fältväbel därst. 1684. Fänrik 1688-11-27. Löjtnant 1698-10-19. Kaptenlöjtnant 1700-10-17. Sekundkapten s. å. 10/11. Premiärkapten 1703-03-20. Major 1708-12-04. Fången 1709-06-28 vid Poltava och där blesserad. Död s. å. 1/7 av sina sår. Gift 1687-12-26 Ekeby med Elisabet Philp, dotter av kaptenen Carl Philp, och Catharina Bergsköld.

Barn:

 • Catharina, född 1695, död 1755-05-12 i Rasbo socken, Stockholms län och begraven s. å. 20/5 i Almunge kyrka Stockholms län. Gift 1723-11-24 i Almunge socken med sin kusin kaptenen Carl Albrekt Duwall, född 1682, död 1727.

TAB 22

Carl (son av Isak, Tab. 21). Sergeant vid dalregementet 1709-10-00. Fänrik därst. 1710-12-13. Löjtnant 1712-04-09. Konfirm.fullm. 1716-04-16. Avsked s. d. på grund av sina sår. Intagen på Vadstena krigsmanshus 1737-03-09. Död 1740-04-21 i Vadstena. Han och hans hustru ägde del i Gårdsby säteri i likanämnd socken, Kronobergs län och bodde där. Gift med Engel Gyllenax, dotter av kaptenen Peder Gyllenax, och Margareta Foratt.

Barn:

 • Ett barn, född 1716, död s.å. 23/6 på Gårdsby, två veckor gammalt. [34]

TAB 23

Jakob (son av Jöns Persson, Tab. 4), till Äggeby (-holm) i Östuna socken, vilket var hans fädernearv, och Valloxsäby i nämnda socken, vilket han dock endast besatt på sina barns vägnar, enär det var deras mödernearv, varifrån han vid sonens giftermål 1676 måste flytta23, född 1626. Levde utan tjänst. Död 1683-10-02 men begraven först 1688-02-01 i Östuna kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Anna Stake, till Valloxsäby, död omkr. 165824 men efter vilken arvsdelning hölls24 först 1678-01-05, dotter av hovmarskalken Hans Stake, och Anna Kafle. Gift 2:o med sin syssling Brita Månesköld af Seglinge, död 1697 Söderby, dotter av ryttmästaren Per Johansson Månesköld (af Seglinge, nr 62) och Anna Körning.

Barn:

 • 1. Anna Margareta. Gift före 167824 med stadsmajoren Claes Fredrik Toll, född 1647, död 1719. Fader till majoren Carl Fredrik Toll, natural. Toll.

TAB 24

Lennart (son av Jakob, Tab. 23), till Valloxsäby i Östuna socken, Stockholms län, som var hans mödernearv, vilket han försålde omkr. 16929. Student i Uppsala 1668-04-0011. Inträdde i krigstjänst 1673. Förare vid dalregementet 1676-04-04. Fänrik därst. s. å. Fänrik vid Västmanlands regemente 1677-04-02. Avsked 1679. Löjtnant vid Upplands regemente 1692-06-17. Avsked 1700-06-08. Återinträdde i tjänst som kapten vid sistnämnda regemente 1701-07-27. Avsked 1705-11-10. Död 1720. Gift 1:o 167623 med Görvel Wudd, dotter av hovstallmästaren Paul Wudd, adlad Wudd, och Anna Margareta Bastiansdotter Bonnat. Gift 2:o 1699-10-13 i Fundbo socken, Uppsala län med Agneta Duwall, född 1680-07-06 i nämnda socken, död där 1756-01-14, dotter av kaptenen Albrekt Duwall, och Marta Philp.

Barn:

 • 1. Juliana, död ogift.
 • 1. Anna Maria. Gift 1:o 1705-06-27 med löjtnanten Carl Gustaf Nisbeth, död före 1716. Gift 2:o med fänriken vid Upplands regemente Lars Lindroth.
 • 1. Lennart Adolf. Sekundkapten vid dalregementet. Premiärkapten därst. 1712-12-15. Major och kommendant på Dalarö skans 1713-10-30. Död ogift 1714.
 • 1. Görvel Eleonora, född 1696, död 1775-08-18 i Hassela prästgård Gävleborgs län. Gift 1725-06-24 med komministern i Bergsjö och Hassela församlingar av Uppsala ärkestift Johan Henrik Norelius, född 1699, död 1777.
 • 2. Sofia Margareta, född 1700-08-26 i Fundho socken, levde 1741. Gift 1721-01-06 i Knutby socken, Stockholms län med sergeanten Peter Vilhelm Staël von Holstein, född 1689, död 1774-02-27 i Knutby socken.
 • 2. Agneta, döpt 1707-05-28 Manbyle 2. Anna Catharina, född 1709-02-12 Karberga

TAB 25

Per (son av Jöns Persson, Tab. 4), till Vad i Vesslands socken och Åkerlänna i Bälinge socken, vilket senare han försålde 16829 båda i Uppsala. Levde utan tjänst på sina egendomar. Död före25 1708-03-03. Gift med Elsa Nisbeth, som levde ännu25 1709-01-21, dotter av överstelöjtnanten Welam Nisbeth och hans 1:a fru Christina Gray samt syster till kaptenen Vilhelm Nisbeth, natural. Nisbeth.

Barn:

 • Elsa, död ogift 1724.
 • Velam, drunknade ung i Västmanland.
 • Jöns. Volontär vid livgardet. Död ung.
 • Isak, född 1671. Löjtnant. Död 1707. Se Tab. 26
 • Margareta, död ogift.
 • Maria, död 1712 och begraven på Johannes kyrkogård i Stockholm. Gift efter25 1708-03-03 med sin broders svåger kaptenen Carl Tigerstierna, i hans 1:a gifte, född 1665, död 1729.
 • Anna. Gift med fältväbeln N. N. Falck.
 • Catharina, död ogift 1751.

TAB 26

Isak (son av Per, Tab. 25), född 1671. Musketerare vid livgardet 1682-04-24. Furir vid Västmanlands regemente s. å. 24/8. Förare därst. 1684-02-20. Sergeant 1686-08-18. Reformerad fänrik 1689. Fänriks fullm. 1692-12-07. Löjtnant 1700-04-09. Död 1707-11-00 i Mellawiczna i Polen. Gift med Catharina Tigerstierna, född 1660 i Stockholm, död 1731, dotter av kamreraren Jakob Skottswinckel, adlad Tigerstierna, och hans 2:a fru Susanna Schmidt.

Barn:

 • Hedvig Helena, född 1689-10-01 Julpa, död 1751-06-06 i Stockholm och begraven s. å. 19/12 i S:t Olovs kapell (nu Adolf Fredriks kyrka ). Gift 1715-07-24 i Stockholm med kopparstickaren därst. Abraham Sauter.
 • Anna Catharina, begraven1 1743-01-06. Gift med kornetten vid Åbo läns kavalleriregemente Simon Sivers.
 • Peter Gustaf, född 1696. Fänrik. Död 1732. Se Tab. 27
 • Elisabet, född 1701-11-00, död 1773-04-28. Gift 1:o 1723 med överstelöjtnanten Nils von Jordan, i hans 2:a gifte, död 1740. Gift 2:o 1752-07-02 i Pargas socken1 med löjtnanten Gustaf Starck, i hans 3:e gifte, född 1700, död 1760.

TAB 27

Peter Gustaf (son av Isak, Tab. 26), född 1696. Förare vid Liewens dragonregemente 1712-05-01. Sekundfältväbel vid Hälsinge regemente s. å. i juli. Fänrik därst. s. å. 24/8. Konfirm.fullm. 1717-01-30. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom s. å. Löjtnant vid regementet 1717-12-12. Avsked 1719-09-30. Död 1732 Rapola å. 21/10. Gift med Margareta Ruuth, född tvilling 1697-02-03 i nämnda socken, död 1753-02-23 på Rapola, dotter av ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Carl Ruuth och Barbro Johansdotter Gartzius.

Barn:

 • Ulrika, född 1723, död 1800. Gift 1740-10-16 med kornetten Peter Georg Carsteen, född 1708, död 1765-07-19.
 • Margareta, född 1724-09-01 Vad, död 1789-03-22 Näyhälä Gift 1747-03-05 med fältväbeln Peter Reinhold Spåre, född 1721, död 1804.
 • Carl Isak, född 1727-01-31 på Rapola. Underofficer vid Björneborgs regemente. Död ogift 1752.
 • Johan Gustaf, född 1728. Fänrik. Död 1786. Se Tab. 28
 • Anna Catharina, född 1730-12-18, begraven 1731-05-27 i Sääksmäki socken.
 • Maria Elisabet, född 1732-08-24, begraven 1733-01-09 i Sääksmäki socken.

TAB 28

Johan Gustaf (son av Peter Gustaf, Tab. 27), född 1728-09-19 Rapola Fänrik. Död 1786-08-21 på nämnda sin egendom. Gift med Hedvig Forell, född 1734-06-06, död 1810-05-19 på Vuorentaka i nämnda socken, dotter av regementsfältskären N. N. Forell.

Barn:

 • Gustaf, död som barn.
 • Hedvig Sofia, född 1759-09-02 på Rapola, död 1763-10-12.
 • Margareta Christina, född 1761-02-25 på Rapola, död 1821-03-01 i Teisko socken. Gift 1789-02-19 på Rapola med löjtnanten Johan Tammelander, född 1748-07-22 i Urdiala socken, död 1830-04-09 Teiskola
 • Carl Johan, född 1763-05-08 på Rapola. Volontär vid Tavastehus regemente 1778-02-00. Fänrik vid Björneborgs regemente 1780-04-26. Död ogift 1789-06-16 under finska kriget för egen hand.
 • Ulrika Sofia, född 1765-07-20 på Rapola, död 1825-04-07 på Vuorentaka. Gift 1786-12-28 på Rapola med kapellanen i Sääksmäki Alexander Maexmontan, född 1757-06-30, död 1834-02-09.
 • Helena Juliana, född 1767-10-05 på Rapola, död 1843-10-04 Pietilä Gift 1790-02-21 på Rapola med kaptenen Henrik Magnus Barck.
 • Fredrik, född 1777-02-26 på Rapola, död 1783-08-05.

TAB 29

Peter (son av Johan Gustaf, Tab. 28), född 1772-06-17 på Rapola. Sergeant vid Tavastehus' läns regemente. Avsked. Fänriks karaktär 1795-07-22. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 7 bland adelsmän. Död 1847-04-29 i S:t Michel. Gift 1802-09-28 med Sara Juliana Teetgren, född 1776-12-14, död 1828-05-08 Rapola

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1803-09-21 på Rapola, liksom syskonen, död 1835-04-19 på Niemis gård i Kalvola socken. Gift 1834-05-19 med ekonomidirektören Adam Ludvig Granfelt, i hans 2:a gifte, född 1781, död 1862.
 • Peter Gustaf, född 1804. Lanträntmästare. Död 1866. Se Tab. 30.
 • Eva Carolina, född 1805-09-19, död 1806-04-27.
 • Vilhelmina, född 1807-03-08, död 1809-05-31.
 • Carl Axel, född 1809-10-16, död 1810-08-09.
 • Johan Fredrik, född 1811-08-31. Student i Helsingfors 1828-06-21. Prästvigd till interimspredikant i Pyttis 1834-03-15. Nådårspredikant i S:t Michel 1835-05-27. Interimspredikant därst. 1836-03-23 och i Savitaipale 1839-04-03. Nådårspredikant i Kymmene 1840-02-19. Pastorsadjunkt i Hollola 1841-02-19. Stadtpredikant i Heinola s. å. 11/8. Vice pastors titel 1845-04-23. Död barnlös 1876-07-08 i Heinola. Gift 1837-01-25 med Amalia Ottiliana Ladau, född 1814-02-11, död 1899-08-05 i Heinola, dotter av löjtnanten Adolf Ladau, och Renata Juliana Tronelius.
 • Carl Emil, född tvilling 1814-05-24, död s. å. 7/9.
 • Charlotta Emilia, född tvilling 1814-05-24, död s. å. 30/8.
 • Johanna, född 1819-03-08, död 1895-10-31 i S:t Michel. Gift 1841-12-14 i Heinola med kommunalrådet Jakob Fredrik Grenman i hans 2:a gifte, född 1793-07-24, död 1878-09-07 Rantakylä

TAB 30

Peter Gustaf (son av Peter, Tab. 29), född 1804-05-13 i Sääksmäki socken. Student i Åbo 1818-04-21. Extra ordinarie kammarskrivare i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1826-08-15. Landskontorist i Kymmenegårds län 1830-04-29. Länsbokhållare i nämnda län 1831-02-15. Erhöll en briljanterad ring s. å. 22/6. Vice landskamrerare i S:t Michels län 1832-01-24. Landskamrerares titel 1838-01-11. Lanträntmästare i nämnda län 1843-06-14. RRS:tAO3kl 1850-05-04 och S:tStO2kl 1864-05-01. Död 1866-09-30. Gift 1:o 1833-06-28 i Tavastehus med Ulrika Charlotta Fredrika von Kræmer, född 1813-03-14, död 1852-08-01 Rapola Gift 2:o 1854-07-18 med Adelaide Maria Elisabet Pistolekors i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1872-06-25 Niittylahti, död 1895-04-04 Godby

Barn:

 • 1. Ulrika Charlotta Emilia, född 1834-09-06, död s. å. 26/9.
 • 1. Per Gustaf, född 1836. Kofferdikapten. Död 1864. Se Tab. 31.
 • 2. Per Fredrik Viking, född 1857. Stabskapten. Död 1900. Se Tab. 35.

TAB 31

Per Gustaf (son av Peter Gustaf, Tab. 30), född 1836-11-03 i Heinola. Kofferdistyrman. Kofferdikapten. Drunknade 1864-01-14 under en storm i grekiska arkipelagen. Gift 1859-12-29 i S:t Michel med Olga von Becker, född 1836-02-01 i Kangasniemi socken, död 1921-01-10 i Luumäki socken, dotter av ingenjören vid lantmäteriöverstyrelsen i Finland Georg Gustaf Gideon von Becker, och Matilda Vilhelmina Björksten.

Barn:

 • Matilda, född 1860-10-05. Kammarskrivare vid poststyrelsens i Finland räkenskapsavdelning 1888-05-22. Bokhållare därst. FVRtn 1925. Avsked 1926.
 • Per Evind, född 1861. Republiken Finlands president. Se Tab. 32.

TAB 32

Per Evind (son av Per Gustaf, Tab. 31), född 1861-12-15 i Sääksmäki socken. Student från svenska normallyceum i Helsingfors 1878-05-24. Filosofie kandidat 1881-05-30 och promov. filosofie magister 1882-05-31. Jur. utr. kandidat 1886-05-29. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 4/8. Vice häradshövding 1888-12-20. Translator för finska språket i nämnda hovrätt 1889-02-28. Kanslist därst. 1891-09-30. Registrator 1892-11-14. Yngre ledamot i lagberedningens 2:a avdelning åren 1893–1901. Extra fiskal i hovrätten 1894-01-15. Notarie därst. 1896-06-22. Vice advokatfiskal 1898-11-16. Sekreterare 1900-03-09. Assessor 1901-03-29. Under olaglighetstiden i Finland på administrativ väg avskedad ur tjänsten 1903-02-26. Delägare i advokatfirma i Helsingfors s. å. Häradshövding i Heinola domsaga 1906-05-18. Talman i Finlands lantdag 1907–1912. Häradshövding i Lappvesi domsaga 1908-04-06. Ånyo olagligen från tjänsten avskedad för vägran att tillämpa den s. k. likställighetslagen 1914-11-13 och på administrativ väg deporterad till Sibirien s. å. Återkom 1917 under revolutionen i Ryssland till hemlandet. Prokurator i Finlands senat s. å. 3/4. Regeringsmedlem och ordförande i senaten s. å. 27/11. StkFFrK 1918-04-30. Av Finlands lantdag beklädd med utövandet av högsta makten (riksföreståndare) i Finland s. å. 18/5. RPrJK2kl s. å. i maj. KPrRÖO1kl s. å. 15/8. Justitlekansler i Finlands statsråd s. å. 30/11. Befriad från uppdraget att utöva högsta makten i Finland s. å. 12/12. Avsked från justitiekanslersämbetet s. å. 17/12. Verkst. direktör för Garantiaktiebolaget i Finland. Promov. hedersdoktor vid universitetet i Helsingfors 1919-05-31. Ledamot av riksrätten s. å. Ordförande i förvaltningsrådet för aktiebolag W. Gutzeit & C:o 1920-05-07 och avgick då från direktörsskapet i Garantiaktiebolaget. TyRKHt1kl 1924. StkFinlVRO med kedja 1927-12-06. Statsminister 1930-07-00. Vald till Finlands president 1931-02-16. StkLitVytO med kedja s. å. 15/12. StkTjslVÖO s. d. Jub. magister 1932-05-31. StkNedLO s. å. StkEÖK s. å. RoKavKMO s. å. 3/12. StkUngFK. StkLett SO. Hedersjur. doktor vid universitetet i Giessen 1934. Äg. Kotkaniemi hemman i Luumäki socken. Gift 1889-12-30 i Åbo med sin faders sysslings dotter Alma Ellen Timgren, född 1869-12-23 i Åbo, EÖK 1932-06-00, dotter av assessorn i Åbo hovrätt Gustaf Verner Timgren och Alma Sofia Malvina Svinhufvud af Qvalstad.

Barn:

 • Per Yngve, född 1890. Vice häradshövding. Se Tab. 33.
 • Ilmo Gretel, född 1892-03-31 i Åbo. Student i Helsingfors 1910-05-20. Gift 1913-03-23 i Luumäki med ingenjören Georg Alexander Sommar, född 1887-06-12 i Viborg.
 • Aino Mary, född 1893-10-14 i Helsingfors. Student därst. 1911-05-20. Odont. kandidat 1919. Tandläkare. Gift 1914-12-06 i Viborg med före detta godsägaren Olof Valfrid Alfthan, född 1889-06-17.
 • Aarne Bertil, född 1904-05-24 i Helsingfors.
 • Veikko Eivind, född 1908-02-15 i Heinola. Studentexamen 1927-05-28. Forstexamen 1931-05-22. Gift 1932-07-06 i Helsingfors med Magda Ulrika Sofia Lundquist, född 1912-09-24 i Viborg, dotter av direktören John Lundqvist och Hilly Klockars.

TAB 33

Per Yngve (son av Per Evind, Tab. 32), född 1890-09-14 i Åbo. Student i Helsingfors 1908-05-14. Jur. utr. kandidat 1913-12-10. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 15/12 och i Åbo hovrätt 1915-04-20. Advokat i sistnämnda stad s. å. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrM2kl och FFrK4kl m sv o r s. å. FrkrMM med spänne s. å. Vice häradshövding 1919-12-19. Anställd vid Kansallis-osake-pankkis huvudkontor i Helsingfors 1932. Gift 1920-06-12 i Luumäki socken med Aili Ellida Westerstrand, född 1890-10-16 i Åbo, dotter av handlanden John Westerstrand och Alma Serafina Silfvenius.

Barn:

 • Maj Ingegerd, född 1921-04-12 i Åbo, liksom syskonen.
 • Per Erik, född 1922-04-11.
 • Barbro Astrid Margareta, född 1925-03-11.
 • Märta Irma Ailikki, född 1930-10-22.

TAB 34

Eino Gustaf (son av Per Evind, Tab. 32), född 1896-11-28 i Helsingfors. Student därst. 1914-05-20. Filosofie kandidat 1919-05-08. Agronomexamen s. å. 22/10. T. f. lärare vid jordbruksskolan på Elisenvaara gård i Kronobergs socken 1919-11-01–1920-11-01. T. f. lärare vid Seppälä lantmannaskola vid Kajana 1922-01-01. Föreståndare för Finska mosskulturföreningens försöksstation i Syd-Österbotten 1924-04-01. Agroforstlicentiat 1932-05-26. Äg. Mehtoniemi i Kangasniemi socken. Gift 1922-02-04 i Viborg med Gurli Sofia Klockars, född 1902-06-10 i Vasa, dotter av vågmästaren Ernst Jakob Klockars och Alma Sofia Nelin.

Barn:

 • Pehr Gustaf Ernst, född 1922-12-07 i Värtsilä socken.
 • Nils Gustaf Ludvig, född 1924-06-28 i Ilmola socken.
 • Ulla Laila Margareta, född 1931-04-30 i Ilmola socken.
 • Erik Gustaf Eino, född 1932-06-08 i Ilmola socken.

TAB 35

Per Fredrik Viking (son av Per Gustaf, Tab. 30). Född 1857-06-17. Kadett i Fredrikshamn 1871-07-05. Fänrik vid livgardets 3., finska skarpskyttebataljon 1878-04-28. Kommenderad till tjänstgöring vid finska undervisningsskarpskyttekompaniet 1879-09-231881-07-02. Underlöjtnant 1881-09-11. Transp. till 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon med stabskaptens grad s. å. 5/10. Kompanichef därst. 1882-04-12. Kaptens avsked 1885-10-05. Ånyo i tjänst med stabskaptens grad vid ryska arméinfanteriet och anställd som stationschef vid transkaspiska militär järnvägen 1887-12-09. RRS:tStO3kl 1893-10-17. Död 1900 och avförd ur rullan s. å. 20/6. Gift 1880-10-23 i Helsingfors med Fanny Clara Lovisa Mörtengren, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1893-09-03 i Helsingfors med kamreraren och ombudsmannen Ernst Viktor von Rehausen, i hans 1:a gifte, född 1851, död 1924), född 1859-07-30 i Borgå, död 1917-04-06 i Helsingfors, dotter av löjtnanten Frans Oskar Lorens Mörtengren och Matilda Vilhelmina Munsterhielm, nr 1796.

Barn:

 • Elma (Elna) Lovisa, född 1881-08-01 i Helsingfors, död ogift 1906-06-08 Mokulla

TAB 36

Gustaf (son av Johan Gustaf, Tab. 28), född 1774-06-24. Student i Åbo 1790-05-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1792-11-15. Extra notarie därst. 1794-06-16. Vice häradshövding 1798-06-18. Registrator i regeringskonseljens, sedermera kejserliga senatens för Finland justitiedepartement 1809-11-17. Protokollssekreterare därst. 1811-11-28. Häradshövding i Satakunda domsaga 1812-09-12. Lagmans n. h. o. v. 1825-02-15. Död 1830-02-01 Hakkari Gift 1815-03-07 i Lempäälä socken med stiftsjungfrun Catharina Sofia af Enehielm, född 1783-07-16, död 1869-01-02 i Lempäälä socken, dotter av räntmästaren Carl Gustaf Hellenius, sedan Enhielm, adlad af Enehielm, och Catharina Edner.

Barn:

 • Sofia Gustava, född 1819-06-11, död ogift 1896-03-04 på Hakkari.

TAB 37

Gustaf (son av Gustaf, Tab. 36), född 1817-05-11 på Hakkari i Lempäälä socken. Student i Helsingfors 1832-12-01. Auskultant i Åbo hovrätt 1837-12-20. Vice häradshövding 1840-06-20. Kanslist i nämnda hovrätt 1842-04-25. Registrator därst. 1847-03-22. Protonotarie 1854-03-31. Häradshövding i Borgå domsaga 1855-10-29. Sekreterare vid det utskott av Finlands fyra stånd, som 1862-01-30 i Helsingfors sammanträdde för att avgiva yttrande över åtskilliga lagstiftningsfrågor (det s. k. januariutskottet). Häradshövding i Jämsä domsaga 1862-02-22. Erhöll en briljanterad ring s. å. 7/5. RRS:tAO3kl 1865-04-16. Lagmans titel 1889-04-04. Avsked 1891-03-12. Död 1901-04-03 på Hakkari. Gift 1842-09-04 Ylöstalo

Barn:

 • Hilda Rosina Emmoëna, född 1843-07-04 i Åbo, död där s. å. 19/9.
 • Eugen Gustaf Valdemar, född 1844. Hovrättsassessor. Död 1901. Se Tab. 38.
 • Alma Sofia Malvina, född 1846-01-21 i Åbo, död 1918-04-15 i Helsingfors. Gift 1869-03-08 med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Gustaf Verner Timgren, född 1838-03-25 i Björneborg, död 1892-05-30 i Åbo.
 • Kuno Sigismund, född 1848-04-12 i Åbo, död där 1853-10-15.
 • Carl Axel Lennart, född 1850-08-02 i Åbo. Student i Helsingfors 1870-09-19. Filosofie kandidat 1874-12-22 och promov. filosofie magister 1877-05-31. Med. kandidat 1878-12-20. Med. licentiat 1882-04-05. Stadsläkare i Nyslott 1883-07-18. Provinsialläkare i Jorois' distrikt 1889-11-12. RRS:t StO3kl 1897-04-25. Avsked 1912-10-11. Död barnlös 1925-12-22 i Jorois' socken. Gift 1883-07-26 i Padasjoki socken med Johanna (Hanna) von Hertzen, född 1854-06-18 i Savitaipale socken, död 1927-10-20 Jorois' socken, dotter av kapellanen i Savitaipale Gustaf Magnus von Hertzen och hans 2:a fru Elisabet Johanna Kielgast.
 • Hilma Ottilia, född 1853-06-09 i Åbo. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1933-02-20 i Lempäälä socken.
 • Solmu Kuno Alarik, född 1855. Forstuppsyningsman. Död 1906. Se Tab. 40.
 • Tekla Vivika Amanda, född 1857-02-17 i Mäntsälä socken, död 1860-10-22 Kervo
 • Gustaf Sigurd, född 1864-11-06 i Padasjoki socken. Landskanslist hos länsstyrelsen i Tavastehus län 1889. Kronolänsman i Asikkala distrikt 1890. Transp. till Kuhmois' distrikt 1892-05-17. Avsked 1893. Affärsman. Startade 1904 en affärs-, bevaknings- och inkasseringsbyrå i Helsingfors, som dock senare upphörde. Överflyttade 1905 till Nordamerika. Affärsman i New York under namnet Swinford. Gift 1:o 1887-12-29 i Padasjoki socken med Hulda Vilhelmina Kiiskinen, från vilken han 1928-12-12 blev skild, född 1864-05-31 i Jakobstad, dotter av bryggeriägaren Vilhelm Kiiskinen och Elise Granroth. Gift 2:o 1929-08-27 i New York med Märta Erika Johnson, född 1875-07-16 i Säbrå socken, Västernorrlands län, dotter av lantbrukaren Erik Johnson och hans 2:a hustru Maria Christina Söderberg.

TAB 38

Eugen Gustaf Valdemar (son av Gustaf, Tab. 37), född 1844-06-18 i Åbo. Student i Helsingfors 1865-09-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1870-01-21. Vice häradshövding 1872-05-31. Kanslist i nämnda hovrätt 1879-08-26. Extra fiskal där 1882-02-23. Notarie 1883-02-14. Vice advokatfiskal 1888-03-10. Assessor 1889-02-07. RRS:tStO3kl 1896-05-26. Tillika allmänt ombud för Åbo aktiebank s. å. 4/6. Död 1901-06-19 i Åbo. Gift 1880-03-30 i Åbo med Fanny Matilda Fredrika Rotkirch, född 1852-07-02, död 1928-07-10 i Helsingfors och begraven i Åbo, dotter av häradshövdingen Ernst Gustaf Wenzel Rotkirch, och Ulrika Teresia Rotkirch.

Barn:

 • Gustaf Valdemar, född 1881-09-22 i Åbo, död där 1882-04-04.
 • Per Gustaf Hjalmar, född 1884. Extra sekreterare. Se Tab. 39.

TAB 39

Per Gustaf Hjalmar (son av Eugen Gustaf Valdemar, Tab. 38). Född 1884-06-20 i Åbo. Student i Helsingfors 1902-05-31. Jur. examen. Extra sekreterare vid taxeringsberedningen i Helsingfors 1921. Gift 1918-06-20 Albacka Student därst. 1909. Lärarinna i finska språket vid svenska samskolan i nämnda stad 1913–1919. Död 1931-08-08 i Helsingfors, dotter av handlanden Gustaf Hildén och Josefina Örn.

Barn:

 • Per-Gustaf, född 1919-03-20 i Helsingfors.

TAB 40

Solmu Kuno Alarik (son av Gustaf, Tab. 37), född 1855-07-18 i Åbo. Student i Helsingfors 1873-06-21. Utexaminerad från Evois' forstinstitut som forstkonduktör 1878-08-15. Forstuppsyningsman i Paldamo revir av Uleåträsks inspektionsdistrikt 1886-05-19. Transp. till Sotkamo revir av samma distrikt 1888-10-16. Död 1906-01-07 i Sotkamo socken. Gift 1894-05-24 i nämnda socken med Ida Sofia Heikkinen, född 1867-09-26 i Suomussalmi socken, dotter av bonden Henrik Heikkinen och Elsa Catharina Tapio.

Barn:

 • Gustaf Alku, född 1894-10-16 i Sotkamo, liksom syskonen utom det yngsta. Student i Helsingfors 1915-05-22. Elev vid tekniska högskolan därst. s. å. Inträdde under världskriget i tysk krigstjänst vid 27. preussiska jägarbataljonen och bevistade krigshändelserna vid östfronten mot Ryssland. Jägarlöjtnant. Återvände 1918 till Finland och deltog i frihetskriget därst. Tjänstgörande vid karelska hästjägarregementet. FFrK4kl m sv o ros 1919. FrKrMM m spänne s. å. Ryttmästares avsked s. å. Distriktschef i Nylands norra skyddskårsdistrikt 1921. Avsked med anställning i försvarsdepartementet 1924-05-01. Kapten med ryttmästares grad i reserven 1930-12-06. Affärsman.
 • Ludvig Gerhard Arvo, född 1896. Skräddare. Se Tab. 41.
 • Rafael Armand Sigismund, född 1897-08-22. Elev vid reallyceum i Uleåborg. Deltog i världskriget vid preussiska jägarbataljonen nr 27. Genomgick krigsskolan i Libau 1917. Bevistade Finlands frihetskrig 1918. FFrK4kl m sv. FrKrMM m spänne. Avsked från armén 1924. Affärsman. Deltog som kompanichef i Mäntsäläupproret 1932 och dömdes till tukthusstraff. Medlem av styrelsen för Helsingfors' frontmannaförening s. å. och för Lapporörelsens Helsingforskrets s. å. Lokalchef för den s. k. fosterländska folkrörelsens Helsingforskrets 1933. Gift 1930-05-27 i Helsingfors med Lyyli Elisabet Ilmanen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren i S:t Michel Kaarlo Viljo Attila), född 1885-01-27 i Ilmola socken, dotter av kyrkoherden därst. Johannes Ilmanen.
 • Sylvia Linda Hirjam Irene, född 1899-03-12. Gift 1930-07-05 i Helsingfors med filosofie magister Vilho Johannes Vorma, född 1895-08-03 i Kuopio.
 • Mikael Johannes, född 1900-11-25. Kontorist. Död ogift 1932-02-06.
 • Dagmar Gratia Helvi Mercedes, född 1902-11-14.
 • Alma Vieno Virginia, född 1904-06-26. Gift 1931-08-02 i Helsingfors med diplomingenjören Paavo Johannes Gottlieb Hymander, född 1902-08-02 i Kerimäki socken.
 • Hilma Herta Suto Sofia, född posthuma 1906-08-19 i Lempäälä socken.

TAB 41

Ludvig Gerhard Arvo (son av Solmu Kuno Alarik, Tab. 40), född 1896-02-26 i Sotkamo socken. Skräddare. Gift 1928-08-23 med Eeva Kölli, född 1906-02-22 i Villmanstrand, dotter av snickaren Emil Kölli och Maria Vilhelmina Nieminen.

Barn:

 • Terttu Sinikka, född 1929-01-15 i Helsingfors.

Utan känt samband.


 • 1) Fru Anna Svinhufvud, död 1660 Löten och begraven s. å. 2/9.
 • 2) Jöns Svinhufvud, var 1678 regementskvartermästare. Ett barn till honom begraven 1678-03-16 på S:t Johannis kyrkogård i Stockholm.
 • 3) Carl Christoffer Svinhufvud. Volontär vid Rehnskiölds dragonregemente. Bevistade slagen vid Narva 1700 och Riga 1701. Hade 1698 varit landsförvisad i tre år. Måhända identisk med kaptenen Carl Christoffer Svinhufvud, som genom konsistoriets i Greifswald dom 1702-09-03 blev skild från Dorotea Meijer (in), omg. med kaptenen Johan Svinhufvud i Västergötland (Tab. 50).34
 • 4) Carl Gustaf Christoffersson Svinhufvud. Kapten vid Västgöta regemente. Gift 1718-11-20 Hammarby med Anna Margareta von Richter.
 • 5) Birgitta Svinhufvud och hennes man (gift före 1691) korpralen Erik Dahlepil bodde i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm.
 • 6) Margareta Svinhufvud. Gift 1714-01-19 i Knutby socken, Stockholms län med ingenjören Henrik Richenberg. De bodde 1723 Vreda
 • 7) Anna Catharina Svinhufvud, född 1679, död 1764-01-07 i Norrköping. Gift med sergeanten Israel Forssman.
 • 8) Helena Svinhufvud, född 1671, död 1765-11-30 i Kristianstad, änka efter sergeanten Wohlgemuth.
 • 9) Christian Svinhufvud. Arklimästare. Gift 1763-08-14 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med Christina Kempe. Barn: Gottlieb Olof, född 1764, död s. å. 11/8 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
 • 10) Johan Svinhufvud. Avskedad korpral. Gift med Maria Andersdotter. Barn: Peter, född 1755-06-23 i Viby socken, Örebro län.
 • 11) Nils Svinhufvud, korpral, från Deje i Bo socken, Örebro län, död 1760 och begraven s. å. 16/3 i Svennevads socken, Örebro län, 72 år gammal. [26]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: