:

Virgin nr 1848

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Virgin nr 1848

Natural. 1731-01-01, introd. s. å.

Gammal pommersk adelsätt, vars namn i äldre tider av några medlemmar skrivits Vergin och Virginius. Namnets ursprung är ej med säkerhet känt, men osannolikt är icke, att vapnet kan vara av medeltida ursprung och att bilden av en jungfru hållande en lilja skall föreställa den heliga jungfrun. Namnet skulle då vara den latinska benämningen på jungfrun, ett icke ovanligt släktnamn i Italien. – Ättens äldste kände stamfader Urban Virgin erhöll 1575 av hertig Johan Fredrik av Pommern-Stettin (1542–1600) konfirmation på sitt stamgods Schwessien i Pommern. Dess mest kända medlemmar under 1600-talet voro bröderna Johan Vergin och Andreas Virginius d. ä., vilka enligt riddarhusgenealogien voro sonsons söner till ovannämnde Urban Virgin och sysslingar till teologen vid Dorpats universitet Adrianus Virginius. Den äldre av bröderna, Johan Virgin, var först borgmästare i staden Gartz i Pommern och blev sedan kammarråd hos hertig Bogislaus XIV av Pommern.1 Andreas Virginius d. ä., född 1596, död 1664, kallades av konung Gustaf II Adolf till professor vid universitetet i Dorpat 1631, där han var prorektor när Jakob Skytte var rektor. Han var veterligen den förste av ätten, som kom till Sverige, där han av Konung Carl X Gustaf 1658 utnämndes till biskop i Estland och i Uppsala invigdes i sitt ämbete. Bland övriga medlemmar av ätten under 1600-talet märkes pastorn i Camby (Estland) Andreas Virginius d. y., född 1640, död 1707, och hans son, teologen och bibelöversättaren Adrian Virginius d. y., född 1663, död 1706. Den senare var kusin till överstelöjtnanten Bernhard Virgin, som 1731 introducerades på svenska riddarhuset. Denne hade brodern överstelöjtnanten vid Beckerns livländska infanteriregemente Johan Adrian Virgin, död 1710 i Riga av pesten, vilken i sitt andra gifte med Catharina Rothåf, född 1673, död 1748, hade sonen generalkvartermästaren och direktören av fortifikationen, generalmajoren Johan Bernhard Virgin, född 1705, död 1783-06-26 Kvalsta, vilken vunnit europeisk ryktbarhet genom sitt berömda arbete La défence des places etc. (1781). – Ätten fortlevde länge i Östersjöprovinserna, varest kaptenen Frans Niklas von Virgin (sonson till biskopen Andreas Virginius) i början av 1700-talet ägde godset Wörring i Michaelis socken i Estland och hade flera barn, födda under åren 1714–17263, medan i Livland Bernhard Virgin d. ä. och hans broder, pastorn i Camby Andreas Virgin redan 1673 köpte godsen Reppekaln i Oppekalns socken och Resack i Marienburgs socken av kanslirådet Edmund Gripenhielm, vilken fått dem i donation 1660.4 Det förra såldes ur släkten redan 1748 av Magnus Adrian von Virgins (Andreas d. y:s sonson) änka, det senare först 1797 av dennes son, majoren Adolf Vilhelm von Virgin.4 Ätten är icke inskriven på något av riddarhusen i nämnda länder.

Virgin A184800.jpg

TAB 1

Urban Virgin Pommersk adelsman. Han erhöll 1575 av hertig Johan Fredrik av Pommern-Stettin konfirmation på sitt stamgods Schwessien i Pommern.16

Barn:

 • Barthold Virgin.

Barn:

 • Johan Virgin. Borgare och klädeskrämareålderman i Wollin.

Barn:

 • Adrianus Virginius, den äldre, född 1615 (1605?) 18/1 i Wollin. Inskriven som student i Dorpat 1637-10-10. Skolrektor i Nüggen 1638. Tillika teol. adjunkt vid universitetet i Dorpat. Död 1647-04-23.[5] Gift med Margareta Korff, dotter av professorn vid Rostocks universitet, kammarrådet Bernhard Korff.

Barn:

 • Bernhard Virgin, den äldre, till Resack i Marienburgs socken och Reppekaln i Oppekalns socken, Livland. Född 1642-06-04. Kaptenlöjtnant vid garnisonsregementet i Narva 1672-09-13. Kapten därst. Död 1689-05-22. Gift 1669-06-15 med Sofia Elisabet Sonnenberg, död 1710 i Reval, dotter av ryttmästaren Bernhard Sonnenberg, adlad 1655-12-00, men ej introd.,6 och Anna Scharffenberg.

Barn:

 • Bernhard Virgin, natural Virgin, till Stora Holma i Brastads socken, Gullmarsberg i Skredsviks socken och Torreby i Foss socken (alla i Göteborgs och Bohus län). Född 1673-10-21 i Estland. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1690. Fältväbel därst. 1697. Löjtnant vid W. A. Schlippenbachs dragonregemente 1700-07-01. Konfirm.fullm. 1701-01-30. Kapten vid nämnda regemente 1702-06-15. Konfirm.fullm. 1707-06-27. Kapten vid livgardet 1709-12-16. Major vid Västgöta stånddragonregemente 1713-08-04. Konfirm.fullm. 1714-04-20. Major vid skånska stånddragonregementet 1716-12-08. Avsked 1719-09-20. Överstelöjtnants karaktär 1721-11-04. Natural. svensk adelsman 1731-01-01 (introd. s. å. under nr 1848). Död 1743-08-12 i Göteborg. Var med vid Hummelshof 1702, Gemauerthof, Liesna och Poltava. Han gjorde i 1705-05-00 ett lyckligt parti mot ryssarna i Estland och var samma år med på ett annat dylikt. Tillfångatogs vid Perevolotjna den 1709-07-01, men utväxlades och återkom s. å. Gift 1:o 1702-07-15 med Beata von Kaulbars, död 1710-11-24, dotter av överstelöjtnanten vid Schlippenbachs dragonregemente Arvid Johan von Kaulbars, adlad 1692, men ej introd., och Anna Gertruda von Schlippenbach, av huset Bornhusen, samt brorsdotter till ryttmästaren Johan Kaulbars, adlad von Kaulbars. Gift 2:o 1714-08-08 i Karlskrona med Eleonora Elisabet Soop, född 1685, död 1722-02-27, dotter av överstelöjtnanten Arvid Soop, och grevinnan Anna Elisabet von Ascheberg. Gift 3:o 1723-04-02 med friherrinnan Christina Hedvig von Köhler, född 1694-03-04, död 1764-09-00, dotter av generallöjtnanten Fredrik von Köhler, friherre von Köhler, och Anna Maria Gyllenberg.

Barn:

 • 2. Arvid Bernhard, född 1715. Assessor. Död 1794. Se Tab. 2.
 • 2. Claes, född 1716. Kammarherre. Död 1781. Se Tab. 3
 • 2. Anna Elisabet, född 1717-10-25, död 1718-02-26.
 • 2. Christina Sabina, född 1719-11-30, död 1757-01-03. Gift 1735 med sin styvmoders kusin, kaptenen Erik Svante Gyllenberg, född 1701, död 1769.
 • 2. Olof Georg, född 1721-01-10, död s. å. 28/9.
 • 3. Fredrik Adrian, född 1724-02-24. For till Ostindien. Död ogift 1773-03-11 Torreby
 • 3. Anna Sofia, född 1725-04-13, död s. å. 27/8.
 • 3. Johan Reinhold, född 1726. Kapten. Död 1803. Se Tab. 47
 • 3. Carl Urban, född 1727. Kapten. Död 1811. Se Tab. 49
 • 3. Anna Eleonora, född 1729-04-27, död 1801-04-26 i Norrtälje. Gift 1785-06-10 i Uppsala med provinsialläkaren, assessorn Lars Balck i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Margareta Hagtorn, född 1733, död 1783-06-04 i Norrtälje, dotter av brukspatronen Lars Hagtorn och Greta Almgren)7, född 1726-11-14 i Börstils socken, Stockholms län, död 1790-06-18 i Norrtälje.
 • 3. Axel Barthold, född 1730. Major. Död 1805. Se Tab. 50
 • 3. Gustaf Fromhold, född 1732. Kapten. Död 1797. Se Tab. 54
 • 3. Christian Ludvig, född 1733. Kapten. Död 1808. Se Tab. 56.
 • 3. Beata Sofia, född 1735-01-18, död ogift 1782 Kvalsta

TAB 2

Arvid Bernhard, (son av Bernhard Virgin, natural. Virgin, tab 1), till Stora Holma och Torreby samt Blomsholm i Ske socken och Saltkällan i Foss socken (alla i Göteborgs och Bohus län). Född 1715-03-24 Välinge. Student i Lund5 1735-09-30. Auskultant i Svea hovrätt. Hovjunkare8 1744-07-03. Avsked från hovrätten med assessors karaktär 1752-01-16. Överinspektör vid saltsjöfiskerierna i Bohuslän 1772. Entledigad därifrån. Död 1794-01-27 i Näsinge prästgård Göteborgs och Bohus län. 'Han var en tid ägare av Loviseholms bruk på Dal samt Blomsholm, Stora Vremb och Saltkällan i Bohuslän. Invecklades, efter entledigandet från överinspektorsplatsen, i många rättegångar och måste avstå sin egendom till sina borgenärer. Har utgivit, till det mesta anonymt, åtskilliga skrifter, såsom bland annat Källans ursprung till rikets vanmakt, tryckt 1765, ävensom 1769. En patriots tankar om grundlagens nödvändiga förbättring, heldst i det, som rörer fides publica och dess befästande samt Reflexioner öfver de omdömen, som fällde blifvit om den nyligen af trycket utgifne skriften, rörande grundlagens nödvändiga förbättring m. m., för vilka bägge sistnämnda skrifter han blev pliktfälld till 300 daler silvermynts böter.'. Gift 1739-04-19 med sin styvmoders systerdotter Ulrika Eleonora von Stahlen, född 1720-08-20, död 1768-10-02, dotter av generalmajoren Otto Herman von Stahlen, och friherrinnan Maria Elisabet von Köhler.

Barn:

 • Eleonora Lovisa, född 1740-05-23, död 1780-10-20 Saltkällan. Gift med brukspatronen Johan Rimmer Jansson, född 1737, död 1788-02-27 genom olyckshändelse.14
 • Maria Elisabet, född 1741-06-27, död 1823-01-30. Gift14 1767-07-26 på Saltkällan med kornetten Johan Casper Greiffenschütz, född 1739, död 1780.
 • Otto Bernhard, född 1742-05-12. Död 1743-09-14.
 • Rutger Reinhold, född 1744-04-12. Studerande. Död 1763-05-17 Bråland 14
 • Louisa Charlotta, född 1746-05-13, död änka 1834-06-25 i Karlstad. Gift 1:o 1764-09-11 i Foss socken med kyrkoherden i Ölmehärads pastorat av Karlstads stift Erlandus Elavi Fryxell, född 1730-04-17 i Väse prästgård Värmlands län, död 1774-04-08. Gift 2:o 1779-07-27 i Stockholm med bankokommissarien Carl Gustaf Holst, död före hustrun.
 • Ulrika Eleonora, född 1748-01-27, död ogift 1830-09-09.
 • Anna Magdalena, född 1749-04-21, död ogift 1826-10-18.
 • Ottiliana Christina, född 1750-09-11, död 1834-09-24. Gift 1778-02-08 med sin mosters styvson, kaptenen Justin Adolf von Yhlen, född 1754, död 1828.
 • Hedvig Sofia, född 1752-01-21. Gift med prosten och kyrkoherden i Näsinge pastorat av Göteborgs stift Fredrik Wingård i hans 3:a gifte (gift 1:o 1757 i Halmstad med Charlotta Wirijn, född 1721, död 1763, gift 2:o med Maria. Brita Dahlberg i hennes 2:a gifte, född 1703, död 1786-02-01)5, född 1721-08-16 i Kville socken, Göteborgs och Bohus län, död 1812-06-08 i Näsinge prästgård, farbroder till biskopen Johan Wingård, vars barn adlades af Wingård.
 • Johan Claes, född 1754-12-24. Antagen på prov i banken 1776-06-20. Därifrån utesluten 1778-06-01. Reste sedan till Ostindien. Död ogift 1787.

TAB 3

Claes, (son av Bernhard Virgin, adlad Virgin, tab 1), till Stora Holma i Brastads socken och Torp i Bro socken (båda i Göteborgs och Bohus län). Född 1716-07-12 Välinge. Hovjunkare8 1744-06-21. Kammarherre. Död 1781-05-31 på Huitfeltska gymnasiegodset Åby i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län, vilket han arrenderade. Gift 1744-06-10 i Barnarps kyrka Jönköpings län med Augusta Vilhelmina Kunckel, född 1722-05-18 Odensjö

Barn:

 • Henrik Bernhard, född 1745. Kapten. Död 1812. Se Tab. 4
 • Samuel, född 1747-01-20 på Torp. Död där 10/9.
 • Maria Elisabet, född 1748-06-23 på Torp, död 1800-02-27 i Vänersborg. Gift 1772-09-29 med sin syssling, landshövdingen Johan Fredrik Lilliehorn, friherre Lilliehorn, född 1745, död 1811.
 • Johan Casper, född 1749-11-29 på Torp. Stabssergeant i Bohusläns dragonregemente 1767-05-06. Stabskornett därst. 1769-04-06. Stabslöjtnant 1771-08-07. Stabskapten 1774-04-13. Kapten med kompani 1781-05-30. Major i regementet 1788-11-19. Premiärmajor 1792-05-11. Överstelöjtnant i regementet 1796-01-17. RSO 1797-11-02. Överstelöjtnant vid regementet 1805-09-05. Överstes avsked 1813-02-23. Död barnlös 1822-11-20. Gift 1783-01-05 med Maria Elisabet Höijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1773-07-03 med vice häradshövdingen Olof Greiffenschütz, nr 1777, från vilken hon 1782 blev skild, född 1734, död 1798), född 1755-05-31, död 1821-12-19, dotter av hovrättsassessorn Erik Georg Höijer och Sara Elisabet Bornander.
 • Adolf Fredrik, född 1754. Överstelöjtnant. Död 1815. Se Tab. 22.
 • Arvid, född 1757. Konteramiral. Död 1840. Se Tab. 23
 • Carl Gustaf, född 1764-07-07, död 1775-12-22 på Holma.
 • Claes August, född 1766. Överstelöjtnant. Död 1834. Se Tab. 35.

TAB 4

Henrik Bernhard, (son av Claes, tab 3), född 1745-11-16 på Torp. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1761. Korpral därst. 1762-11-04. Regementsadjutant 1767-09-23. Stabslöjtnant 1771-06-05. Kaptens avsked 1772-02-15. Död 1812-02-24. Gift 1771-04-28 Gullmarsberg med Elsa Lovisa Adlerstierna, född 1741-04-09 i Kattarps socken, Malmöhus län, död 1825-10-28, dotter av kvartermästaren Carl Adlerstierna, och Anna Sofia Carsell.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1771-08-05 i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Bohusläns regemente 1778-02-09. Konstit. fänrik vid Dalslands frikår 1789-04-20. Fänrik i armén 1790-11-10 och vid förstn. regemente 1794-09-08. Stabsfänrik därst. 1796-06-27. Stabslöjtnant 1804-05-02. Stabskapten 1812-04-22. Kapten och kompanichef10 1816-12-10. Avsked 1819-05-12. Död ogift 1833-07-27 i Bro socken, Göteborgs och Bohus län. Hade med hushållerskan Sara Jacobsdotter följande sex barn. 1. Maja Elisabeth, född 1809-10-24. 2. Wilhelm, född 1811-08-09. 3. Wilhelmina, född 1812-12-14. 4. Gustafva, född 1815-06-23. 5. Albrecht, född 1817-03-22. 6. Johan, född 1819-01-16. Enl. skriftl. begäran i Bro kyrkobok 1810-04-16 kyrktogs Sara Jacobsdotter som C.W. Virgins hustru och nämndes sedan genomgående på detta vis.
 • Claes Gabriel, född 1772. Major. Död 1843. Se Tab. 5
 • Sofia Lovisa, född 1774-03-16 på Röd14 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, död 1849-10-20 i Säve socken, Göteborgs och Bohus län. Gift med majoren Jakob Gustaf von Utfall, B, född 1766, död 1812.
 • Maria Dorotea, född 1776-01-09 på Röd14, död 1815-06-27 i Skartofta prästgård i Öveds socken, Malmöhus län och jordf. s. å. 7/7 i Öveds kyrka. Gift 1811-09-16 med kontraktsprosten och kyrkoherden i Osby och Loshults pastorat av Lunds stift, hovpredikanten Carl Abraham Eurenius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1816 med Anna Brita Hylander, född 1791, död 1821-03-28, dotter av gymnasiebefallningsmannen, assessorn Josef Hylander och Anna Brita Ljungwall, gift 3:o 1822 med Hedvig Sofia Hultén, född 1799, död 1872 i Marklunda i Osby socken, Kristianstads län, dotter av handlanden Nils Hultén och Eva Dorotea Troberg)11, född 1778-01-17 i Rödöns socken, Jämtlands län, död 1848-01-28.
 • Gustaf Henrik, född 1777-12-26 på Röd14. Styrman. Död ogift 1808-04-03 i Bro socken. Han gjorde åtskilliga resor till Ostindien.
 • Johan Adolf, född tvilling 1780-03-15 på Röd14. Sjöfarande. Död ogift 1852-11-01 i Bro socken till följd av olyckshändelse.
 • Fredrik August, född tvilling 1780-03-15 på Röd. [14]
 • Elsa Charlotta, född 1782-08-11, död ogift 1827-10-23 Medby
 • Samuel August, född 1785. Fältkommissarie. Död 1834. Se Tab. 6.

TAB 5

Claes Gabriel, (son av Henrik Bernhard, tab 4), född 1772-09-17. Volontär vid Bohusläns regemente 1788. Sergeant vid Stedingkska regementet 1789-03-02. Fänrik vid Dalslands frikår s. å. 20/4 och i armén 1790-11-10. Fänrik vid Stedingkska regementet 1797-12-08. Löjtnant därst. 1800-09-08. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1801. Platsmajor i Göteborg och major i armén 1803-06-08. Avsked 1811-12-20. Död 1843-07-12 på Marieberg nära Uddevalla. Gift 1810 Ellene med Anna Margareta von Döbeln, född 1783-11-01, död 1846-12-04 på Marieberg, dotter av majoren Conrad Vilhelm von Döbeln, och hans 1:a fru Helena Charlotta Zelow.

Barn:

 • Lovisa Charlotta Henrika, född 1812-12-10 Gammelstorp, död där 1813-11-03.

TAB 6

Samuel August, (son av Henrik Bernhard, tab 4), född 1785-11-00. Fältkommissarie vid västra armén 1808 och 1809. Död 1834-10-20 Åker. Han gjorde i yngre åren sjöresor till Ostindien. Gift 1811-09-30 med Brita Catharina Bronander, född 1780, död 1856-03-25 på Broberg i nämnda socken, dotter av en handlande.

Barn:

 • Lovisa Dorotea, född 1811-09-00, död ogift 1832-01-10 på Åker.
 • Christina, född 1813-02-08 på Åker, död 1882-04-01 Broberg Gift där 1850-10-23 med lantbrukaren Mattias Hjort, född 1803-11-24 på Holm å Hisingen, Göteborgs och Bohus län, död 1894-08-07 på Broberg.
 • Carl Henrik, född 1814-01-08 på Åker. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1831-10-26. Sergeant därst. 1832-11-09. Kustsergeant i västra tulldistriktet 1835-11-29. Avsked ur krigstjänsten s. å. Gränsbevakningschef i Haparanda 1855-08-15. Kustchef i Landskrona bevakningsfördelning 1860-04-25. RVO 1873-05-14. Avsked 1874. Död ogift 1898-01-02 på Broberg.
 • Nina Margareta, född 1815, död ogift 1836-03-08 på Åker.
 • Claes Vilhelm, född 1817. Tullbevakningskontrollör. Död 1897. Se Tab. 7.
 • Gustava Maria, född 1819-08-15 på Åker, död 1883-12-27 Åtorp. Gift 1841-10-29 i Tega i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län med gymnasiebefallningsmannen Gustaf Schiller i hans 3:e gifte (gift 1:o 1819 i Göteborg med Maria Boije, född 1800-03-08, död 1829-06-11 i Uddevalla, gift 2:o 1830 i Uddevalla med Anna Cajsa Boije, född 1798-07-27, död 1837 i Uddevalla), född 1794-10-05 på Hökällan å Hisingen, död 1883-01-01 på Åtorp.
 • Fredrik August, född 1824. Stadsmäklare. Död 1863. Se Tab. 9.

TAB 7

Claes Vilhelm, (son av Samuel August, tab 6), född 1817-09-28 Åker. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1834-06-25. Sergeant därst. 1835-12-31. Kustsergeant i västra tulldistriktet 1836-10-12. Avsked ur krigstjänsten s. å. 1/11. Bevakningskontrollör vid Strömstads tullkammardistrikt 1848-09-28. Avsked 1877-10-12. Död 1897-02-12 i Göteborg. Gift 1847-12-29 i Kungälv med Hilma Amanda Henrika Amalia Eglantina Wästfelt, född 1826-08-18 Västsjö, död 1907-05-13 i Göteborg, dotter av kaptenen Bengt Henrik Wästfelt, och hans 1:a fru Jeanette Amalia Carlheim-Gyllensköld.

Barn:

 • Bengt Sigurd Vilhelm, född 1848-12-11 i Strömstad. Anställd i handelsflottan. Död före 1903 enl. brodern Carls uppgift.
 • Carl Fredrik Bernhard, född 1851-01-21 på Hogdal i likanämnd socken, Göteborgs och Bohus län. Examen vid Chalmers tekniska institut i Göteborg 1872. Ingenjör vid Bergslagernas järnvägsbyggnadsaktiebolag 1873–1877. Ingenjör vid Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag 1877–1887. Dammästare för reglering av Hjälmaren 1883. Stadsingenjör och arbetschef i Eskilstuna 1886–1898. Ledamot av styrelsen för Mälarprovinernas enskilda banks avdelningskontor i Eskilstuna 1892. Död 1904-10-25 vid Skogstorp i Fors socken Södermanlands län. Gift 1879-05-23 i Göteborg med Olga Freja Matilda Brulin, född 1852-06-02 i nämnda stad, död 1924-01-24 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Axel Gustaf Valdemar, född 1853-02-09 på Hogdal. Skeppsmäklare i New York. Död barnlös 1926 i nämnda stad. Gift 1880 i England med Emma'' Leonard, född 1858.
 • Knut Viktor Georg, född 1858. Före detta grosshandlare. Död 1935. Se Tab. 8.
 • Bernhardine Amalia Catharina (Amy), född 1861-04-26 i Hogdals socken. Död 1937-10-10 i Vasa förs, Göteborg (db nr 143). Gift 1883-04-30 i Göteborg med före detta grosshandlaren därst. August'' Jonsson, född 1857-04-15 i Algutstorps socken, Älvsborgs län.

TAB 8

Viktor Georg Knut , (son av Claes Vilhelm, tab 7), född 1858-01-07 i Hogdals socken, Göteborgs och Bohus län. Handelsbokhållare i Göteborg. Grosshandlare därst6 och delägare i firman Carl Wahlgren 1900-01-08. Död 1935-03-19 i Christine förs, Göteborg (db nr 38). Gift där 1884-11-07 med Hilda Elisabet Christina Wessberg, född 1864-07-15 i domkyrkoförs, Göteborg , dotter av stadsmäklaren och skeppsklareraren Johannes Vilhelm Wessberg och Hilda Annencka Hummel.

Barn:

 • Claes Johan Holger, född 1886-06-28 Torp. Mogenhetsexamen 1906. Genomgick fackkurs vid Göteborgs handelsskola 1907–1908. Utomlandsstudier 1908–1910 och 1913–1914. Genomgick högre reservbefälskursen vid infanteriet 1914–1915. Anställd i försäkringsaktiebolag Heimdall i Göteborg. Banktjänsteman i nämnda stad 1917. Försäljningschef 1924. Verkst. direktör i handelsaktiebolag Zellstott i Göteborg 1926. Gift 1936-07-21 i domkyrkoförs, Göteborg (vb 69) med Astrid Elisabet Vinberg, född 1906-10-25.

TAB 9

Fredrik August, (son av Samuel August, tab 6), född 1824-12-03 Åker. Stadsmäklare i Göteborg. Död där 1863-11-17. Gift 1:o 1854-08-03 i Bro prästgård, Göteborgs och Bohus län med Johanna Atilda Thudén, född 1826-12-10 i Uddevalla, död 1862-07-11 i nämnda prästgård, dotter av handlanden Johan Andreas Thudén och Johanna Maria Uddgren. Gift 2:o 1863-10-09 i Göteborg med sin 1:a frus syster Hakvinia Charlotta Quini Thudén, född 1836-09-20 i Uddevalla, död 1922-04-29 i Annedals förs, Göteborg.

Barn:

 • 1. Adolf Fredrik, född 1856-05-28 i Göteborg. Agent i Stockholm. Handelsresande. Död ogift 1914-11-06 i Jacobs förs, Stockholm ]] .
 • 1. Maria Catharina, född 1857-10-06 i Göteborg, död 1918-07-26 i Oscar Fredriks förs, Göteborg. Gift 1883-04-06 i nämnda stad med grosshandlaren Gustaf Potent Edvard Belfrage, född 1854, död 1929.
 • 1. Gerda Atilda, född 1859-07-31 i Göteborg. Död enl Aole före 1938. Gift där 1890-06-18 med telegrafassistenten vid stora nordiska telegrafsällskapet i nämnda stad Ludvig Adolf Falck, från vilken hon blev skild, född 1866-01-07 i Köpenhamn.
 • 1. Elvira Teresia, född 1861-11-02 och död 1862-03-29 i Göteborg.

TAB 10

Samuel, (son av Claes, tab 3), född 1752-01-05 Torp. Volontär vid fortifikationen 1763-03-28. Stabssergeant vid Bohusläns dragonregemente 1770-12-04. Kornett därst. 1773-10-12. Löjtnant 1776-10-08. Stabskapten 1783-02-12. Kapten med kompani s. å. 17/9. Majors avsked 1785-09-27. RVO 1801-11-23. Arrendator av Huitfeltska gymnasiegodset Åby i Tossene socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1818-03-13 på gymnasiehemmanet Röe i Bro socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1785-06-25 i Bro kyrka med Helena Margareta Dahlin, född 1764-08-19, död 1800-11-23 på Åby, dotter av fältprosten och kyrkoherden i Bro och Lysekils pastorat av Göteborgs stift Birger Dahlin och Juliana Ch. Rutzki. Gift 2:o 1801-06-14 med Christina Elisabet Hylander, född 1779, död 1820-01-06 på Röe, dotter av gymnasiebefallningsmannen, assessorn Josef Hylander och Anna Brita Ljungwall.

Barn:

 • 1. Claes, född 1786. Överste. Död 1858. Se Tab. 11
 • 1. Johan Fredrik, född 1788. Kapten. Död 1863. Se Tab. 12
 • 1. Vilhelm, född 1790. Kammarherre. Död 1832. Se Tab. 21
 • 2. Augusta Vilhelmina, född 1802, död ogift 1854-12-30 i Uddevalla.
 • 2. Helena Margareta (Mary), född 1804-10-00, död 1881-06-12 i Uddevalla.

TAB 11

Claes, (son av Samuel, tab 10), född 1786-04-24 i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län. Sergeant vid Bohusläns regemente 1796-02-15. Fänrik därst s. å. 27/6. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1802-09-22. Löjtnant därst. 1810-05-29. Platsmajor i Göteborg 1811-12-20. RSO 1816-04-29. Kapten i generalstaben samt majors n. h. o. v. 1818-05-11. Major i generalstaben 1823-07-04. Överstelöjtnant i armén 1832-12-22. Nederlagsinspektor i Göteborg 1836-06-11. Avsked ur krigstjänsten med överstes n. h. o. v. s. å. 27/7. RCXIII:sO 1844-10-14. Ord. direktör vid riksbankens lånekontor i Göteborg 1845. Död 1858-09-22 i Göteborg. Gift 1812-08-07 i Björkris prästgård i Tölö socken, Hallands län med Fredrika Bergendahl, född 1789-12-11, död 1864-04-10 i Stockholm, dotter av lantjägmästaren Anders Emanuel Bergendahl och Anna Elisabet Lundman.

Barn:

 • Johan Samuel August, född 1814-08-08 i Göteborg. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1830-12-04. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1831. Artilleriofficersexamen 1831-07-11. Underlöjtnant 1832-06-02. Löjtnant 1840-07-19. Kapten 1854-06-01. RSO 1863-01-28. Major i armén 1871-06-20. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. d. Död ogift 1872-02-08 i Göteborg.
 • Emilia Fredrika Margareta, född 1816-02-13 i Göteborg, död 1875-05-25 i Stockholm. Gift 1844-07-26 i Göteborg med generalmajoren David Vilhelm Silfverstolpe, i hans 2:a gifte, född 1798, död 1875.
 • Pontus Claes Vilhelm, född 1818-07-17 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1833-11-30. Utexaminerad 1838-02-23. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 9/3. Löjtnant därst. 1847-12-03. Avsked ur krigstjänsten 1850-12-13. Kaptens n. h. o. v. 1855-02-15. Död barnlös 1896-04-29 på sin egendom Koltorp i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1851-04-04 i Göteborg med Maria Charlotta Lewgren, född 1828-08-12, död 1892-10-12 på Koltorp, dotter av grosshandlaren o. brukspatronen Anders Georg Lewgren och Brita Sofia Tranchell (kyrkob. i Göteborg).
 • Aurora Charlotta Amalia, född 1820-11-10, död 1821-04-18.
 • Adèle Eufrosyne Constance, född 1822-12-07, död s. å. 17/12.
 • Georgina Julia Augusta, född 1824-04-30, död 1843-01-10 i Göteborg.

TAB 12

Johan Fredrik, (son av Samuel, tab 10), född 1788-02-12. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1801-09-20. Stabsunderlöjtnant därst. 1805-03-07. Stabslöjtnant 1811-02-05. Kaptens n. h. o. v. 1818-05-11. Kapten vid regementet 1819-05-05. RSO 1829-08-31. Kapten vid Svea artilleriregemente 1831-07-23. Avsked 1835-07-14. Död 1863-01-22 i Göteborg. Bevistade fälttågen i Pommern 1808 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1820-04-09 i Göteborg med Lovisa Sofia Crusell, född 1800-09-30 i nämnda stad, död 1876-04-21 i Uppsala, dotter av kaptenen Carl Johan Crusell och Sofia Jakobina Hofving.

Barn:

 • Carl Fredrik Samuel, född 1821-01-08 i Göteborg. Student i Uppsala 1839-11-15. Filosofie kandidat 1848-04-29. Disp. pro gradu s. å. Promov. filosofie doktor s. å. 16/6. Vikarierande lärare vid Karolinska skolan i Örebro 1849–1855-04-23. Ord. lärare där 1855-04-23–s. å. på hösten. Biträdande lärare vid teknologiska institutet i Stockholm 1855–1857. Sekreterare vid nämnda institut 1855-11-01–1856-04-01. Tillika lärare i matematik vid slöjdföreningens skola i Stockholm 1855–1857. Förordnad att under ett års tid förrätta föreståndarbefattningen vid tekniska skolan i Örebro 1857-07-24. Förordnad att tills vidare vara föreståndare för nämnda skola 1858-06-17. RNS:tOO 1864-01-21. RVO 1869-07-29. Lektor i matematik och fysik vid tekniska elementarskolan i Örebro 1877-08-28 och rektor s. å. 14/12. RNO 1882-12-01. Avsked från rektorsbefattningen 1886-07-16. Död barnlös 1899-06-28 i Stockholm. Gift där 1858-05-03 med Juliana (Julie) Sofia Gezelius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1838 i Stockholm med postexpeditören Carl Gustaf Fogelqvist, född 1797-08-03 i Skänninge, död 1855-07-30 i Stockholm), född 1819-12-10 i Östhammar, död 1886-10-30 i Hedvig Eleonora förs Stockholm, dotter av borgmästaren, postmästaren och tullinspektören i Östhammar Erik Julius Gezelius och Anna Elisabet Nordell.
 • Sofia Margareta Charlotta, född 1822-03-10 i Göteborg, död. Gift 1853-11-18 i Västervik med sjökaptenen Carl Magnus Petersson.
 • Robert Vilhelm Urban, född 1823-02-08 (29/2) i Göteborg. Pastorsadjunkt vid S:t Gertruds tyska förs i Stockholm. Död ogift 1855-09-26 i sistnämnda stad.
 • Otto Birger Teodor, född 1824. Kapten. Död 1892. Se Tab. 13.
 • Claes Gustaf Leopold, född 1825-07-07 i Göteborg, död ogift 1889-07-21 på Danviken vid Stockholm.
 • Amalia Aurora Clementina, född 1827-02-26, död ogift 1853-04-10 i Visby.
 • Axel Bartold Adrian, född 1828. Lantbrukare. Död 1888. Se Tab. 17.
 • Johan Bernhard Alfred, född 1830-02-06 i Göteborg. Bokhandelsbiträde i Uppsala. Död ogift 1887-06-27 i nämnda stad.
 • Arvid Gottfrid Julius, född 1831. Agréé. Död 1876. Se Tab. 20.

TAB 13

Otto Birger Teodor, (son av Johan Fredrik, tab 12), född 1824-05-21 Göteborg. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1840-11-05. Underlöjtnant därst. 1842-06-11. Löjtnant 1849-11-23. Artilleristabsofficer 1854-04-14–1855-06-00. Kapten vid nämnda regemente 1856-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1857-05-12 och ur krigstjänsten 1862-04-29. Död 1892-03-08 Österrasta. Gift 1:o 1851-05-29 på Klosters bruk i Husby socken, Kopparbergs län med Clara Henrika Lagergren, född 1829-11-09 på nämnda bruk, död 1858-08-31 på Stora Kil i Vänge socken, Uppsala län, dotter av bruksägaren Harald Fredrik Lagergren och Catharina Lovisa Lundvik. Gift 2:o 1861-09-20 i Stockholm med Johanna Adolfina (Jenny) von Engeström, född 1834-08-12 på österby i Ålands socken, Uppsala län, död 1922-02-23 i Lillkyrka prästgård Uppsala län ]], dotter av majoren Adolf Ludvig von Engeström, B, och Anna Margareta Murray.

Barn:

 • 1. Otto Vilhelm, född 1852. Generalmajor. Död 1922. Se Tab. 14.
 • 1. Sigrid, född 1855-01-07 i Stockholm. Gift 1876-09-07 på Österrasta med sin kusin jägmästaren i Ölands revir, extra läraren vid Ultuna lantbruksinstitut Otto Hjalmar Gelertsen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1867 med Hulda Fogelqvist, dotter av postexpeditören Carl Gustaf Fogelqvist och Juliana Sofia Gezelius), född 1839-08-13 i Stockholm, död 1897-01-22 i Uppsala.
 • 2. Clara, född 1862-05-26 på Stora Kil, död 1893-08-19 i Lillkyrka prästgård Örebro län. Gift 1884-11-17 i Näsby kyrka Örebro län med kyrkoherden i Lillkyrka pastorat av Strängnäs stift Gustaf Carl August Norström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1898-08-25 med Anna Maria Norström, född 1870-08-10 i Hidinge socken, Örebro län, dotter av brukspatronen Oskar Carl Norström och Ottilia Hedvig Hinnerson), född 1849-10-15 i Romsdals socken i Norge, död 1922-10-25 i Lillkyrka prästgård, Örebro län.

TAB 14

Otto Vilhelm, (son av Otto Birger Teodor, tab 13), född 1852-02-21 på Marieberg vid Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-03-01. Utexaminerad 1870-12-22. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 29/12. Transp. till Vendes artilleriregemente 1873-05-23. Löjtnant därst. 1875-05-21. Artilleristabsofficer 1879-02-04–1892-02-24. Ledamot av kommissionen för avgivande av förslag till konstruktion av rör 1884–1892. Kapten 1884-12-05. RDDO 1887-05-04. RVO 1889-11-30. Ledamot av bestyckningskommittén 1891–1892. RSO. 1891-12-01. LKrVA 1892-10-25. Ledamot av artillerikommittén 1893–1894. Major i armén 1894-08-06. Förordnad att tillsvidare vara tälttygmästare s. d. Major vid Norrlands artilleriregemente 1895-09-28. Överstelöjtnant i armén 1896-07-09. Major vid Vendes artilleriregemente s. å. 7/8. Överstelöjtnant därst. 1897-10-22. Överste i armén 1898-11-07. Förordnad att tills vidare vara chef för andra Göta artilleriregemente 1899-03-24. Överste och chef för sistnämnda regemente s. å. 13/5. KNS:tOO2kl 1900-12-01. KVO2kl 1902-06-16. KDDO2gr s. å. 23/7. Överste och chef för första Svea artilleriregemente s. å. 12/8. Generalmajor i armén 1903-07-27. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet s. d. KNO1kl s. å. 1/12. Avsked från statsrådsämbetet 1905-08-02. KEngVO 1906-07-00. StkRumKrO 1907-12-00. RPrRÖ02kl m kr 1908-08-00. KDDO 1gr s. å. 30/9. Avsked 1909-01-12. Erhöll rätt att kvarstå i generalitetets reserv 1917-02-16. SiamVEO3kl. Biogr. i Väd? Död 1922-01-26 i K. Svea art. regementets förs, Stockholm ]], jordfäst s. å. 1/2 i Hedvig Eleonora kyrka. Gift 1875-09-15 i Stockholm med Sigrid Elisabet Lovisa von Knorring, född 1853-05-04 i nämnda stad, död där 1903-01-22, dotter av kanslirådet Jakob Henrik Edvard von Knorring och Louise Lagerheim, B.

Barn:

 • Edvard, född 1876-12-10 och död s. å. 11/12 i Kristianstad.
 • Elsa Clara Lovisa, född 1881-01-28 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1902-08-05 i Jönköping med kaptenen i f. v. Jönköpings regementets reserv, RSO, Bror Kugelberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1896-11-18 i Stockholm med Violet Hilda Silvia Carin Alrutz, född 1875-02-06 i London, död 1900-06-07 i Jönköping, dotter av grosshandlaren Anders Gustaf Reinhold Alrutz och Hulda Ida Sofia de Pont), född 1868-06-16 Ekeberg. Äg. nämnda fäderneegendom.
 • Gunnar Otto Edvard, född 1883. Överstelöjtnant. Se Tab. 15.

TAB 15

Gunnar Otto Edvard, (son av Otto Vilhelm, tab 14), född 1883-09-10 i Vaxholm. Volontär vid Göta artilleriregemente 1901-06-01. Mogenhetsexamen s. å. 6/6. Sergeant 1902. Elev vid Karlberg s. å. Transp. till Första Svea artilleriregemente 1903-01-01. Styckjunkare därst. s. å. Officersexamen s. å. 2/12. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 11/12. Artilleri- och ingenjörhögskolan 1905–1906 och Krigshögskolan 1907–1909. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1906-08-15. Aspirant vid Generalstaben 1909–1911. Stabsadjutant och löjtnant vid Generalstaben 1913-07-18. Kapten i Generalstaben 1915-10-01 och vid nämnda stab 1916-01-01. Kapten i Svea artilleriregemente 1915-10-16 och vid regementet 1920-11-16. Lärare vid Krigshögskolan 1916-10-01–1923-09-30. Studieresa till Tyskland, Bulgarien och Turkiet 1918. OffBulgS:tAO m sv s. å. TOO4kl m sv s. å. Generalstabsofficer vid Västra arméfördelningens stab 1919-10-15–1920-10-31. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1922-11-09. Överadjutant och major i nämnda stab 1923-12-31. RSO 1924-06-06. Major vid nämnda stab s. å. 15/6. Avdelningschef vid Generalstabens centralavdelning s. å. 17/6–1928-03-20. Militärattaché i Paris 1927-06-03 fr.o.m. 1928-01-01–1930-10-20 och i Brüssel 1928-07-01–1930-10-20. RVO 1927-09-15. Överadjutant och överstelöjtnant i generalstaben s. å. 17/9 fr.o.m. 1928-01-01 ). KFinlVRO2kl 1927. LKrVA 1928. Överstelöjtnant vid Göta artilleriregemente 1930-06-06. OffFrHL s. å. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1937-04-30 fr.o.m. 1937-10-01 samt vid samma tillfälle utnämnd till överste i armén. Avsked 1938-10-01. Överste i IV. militärområdets reserv. Gift 1916-12-20 i Stockholm med friherrinnan Elisabet (Elsie) Ramel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1911-02-01 i Lund med trafikdirektörsassistenten Henrik Carl-Gustaf Standertskjöld, från vilken hon 1914 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1873-09-16 i Helsingfors med sin kusin Lovisa Charlotta Granlund, född 1850-06-18 i Vasa, död 1901-07-31 på Vanaantaka, dotter av senatorn Johan Granlund och Lovisa Aurora von Kræmer), född 1841-01-07 Vanaantaka i Janakkala förs, Finland), född 1884-03-28 Löberöd (Jacobs förs, Stockholm), dotter av kammarherren friherre Henrik Alexander Ramel, och Augusta Louise Ulrika Thyselius i hennes andra gifte.

Barn:

 • Sigrid Elisabeth Louise
 • Erik Otto Gunnarsson

TAB 16

Otto Hjalmar, (son av Otto Wilhelm , tab 14), född 1886-05-30 i Stockholm. Studentexamen 1905-05-15. Volontär vid Svea livgarde s. å. 1/6. Elev vid Krigsskolan 1906. Utexaminerad 1907-12-14. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1909-12-31. Löjtnant vid Intendenturkåren 1917-06-19. Kapten därst. s. å. 29/6. Avsked med tillstånd att inträda såsom kapten i Intendenturkårens reserv 1919-08-15. RBadZLO2kl. Verkst. direktör i Zetterlund & Thelanders Boktryckeri aktiebolag. Gift 1911-08-04 i Frösve förs, Skaraborgs län (vb nr 4) med Gurli Otti Petronella (Gullan) Beckman, född 1887-11-03 i Frösve socken, Skaraborgs län, dotter av godsägaren Sörbylund Claes Herman Beckman och Märta Torstensson.

Barn:

 • Sigrid Märtha Elisabeth
 • Otto Claes Birger

TAB 17

Axel Bartold Adrian, (son av Johan Fredrik, tab 12), född 1828-12-24 i Göteborg. Ägde Gerffride i Alskogs socken, Aglarve i Träkumla socken samt Forssa i Stenkumla socken och arrenderade Nygård i Follingbo socken (allt i Gotlands län). Död 1888-02-12 på Forssa. Gift 1854-02-22 i Alva socken, Gotlands län med Sofia Maria Sundevall, född 1815-05-07 i nämnda socken, död 1883-08-31 på Forssa, dotter av lantbrukaren Sundevall och Inga Elisabet Edlund.

Barn:

 • Emelie Sofia Vilhelmina Fredrika, född 1855-04-14 på Gerffride, död ogift 1905-12-08 i Västerhejde socken Gotlands län.
 • Johan Gustaf Fredrik, född 1859. Hemmansägare. Död 1939. Se Tab. 18.

TAB 18

Johan Gustaf Fredrik, (son av Axel Bartold Adrian, tab 17), född 1859-04-18 Gerffride. Hemmansägare i Halvards i Västerhejde socken, Gotlands län. Död 1939-07-09 i Hallvards, Vesterhejde förs, Gotlands län (db nr 9). Gift 1903-04-24 i Träkumla socken Gotlands län med Agnes Maria Olivia Hagvall, född 1877-03-16

Barn:

 • Axel Hjalmar Fredrik, född 1903. Lantbrukare. Se Tab. 19.
 • Hildur Sofia Olivia Fredrika, född 1905-07-18 på Halvards (Västerhaninge), liksom syskonen. Gift 1927-11-25 i Västerhejde förs, Gotlands län med lantbrukaren Gottfrid Rikard Manfred Johansson, född 1903-07-02
 • Anna Emelie Amalia, född 1907-12-18, död 1908-10-19 i Halvards.
 • Sigrid Agnes Johanna, född 1908-12-30 i Västerhejde förs, Gotlands län . Fd vårdarinna å ålderdomshemmet Åvallen i Klintehamn (Visby).
 • Gunhild Emelie Maria, född 1911-01-30 i Västerhejde förs, Gotlands län.
 • Alva Sofia Amalia, född 1913-11-04 i Västerhejde förs, Gotlands län.
 • Emelie Gerda Gustava, född 1915-07-02 i Västerhejde förs, Gotlands län.

TAB 20

Arvid Gottfrid Julius, (son av Johan Fredrik, tab 12), född 1831-06-10 i Visby. Elev vid akademien för de fria konsterna i Stockholm 1852. Studerade i Paris och Düsseldorff 1862–1863. Agréé vid akademien för de fria konsterna 1862. Porträtt- och genremålare. Död 1876-04-30 i Stockholm. Bland hans tavlor må nämnas: porträtt av Carl XV m. fl. Gift 1866-11-01 i Stockholm med Anna Severina Carolina Olivia Gelertsen, född 1845-05-26 i nämnda stad, död där 1884-09-16, dotter av mekanikus Carl Vilhelm Gelertsen och Anna Matea Nilsen.

Barn:

 • Arla, född 1871-05-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1924-05-01 i Nacka förs, Stockholm ]] . Gift 1893-10-28 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm med professorn i patologisk anatomi vid karolinska institutet, med. doktorn Curt Wallis, född 1845-03-09 i Stockholm, död 1922-03-03 på Ellensvik vid Stockholm.

TAB 21

Vilhelm, (son av Samuel, tab 10), född 1790-09-29 i Bohuslän. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1807-03-30. Underlöjtnant därst. s. å. 29/6. Stabslöjtnant 1813-03-30. Kapten vid Bohusläns regemente 1818-02-17. Kammarherre 1823. Avsked från regementet 1825-11-29. Död 1832-02-13 på Abrahamsgård i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Gift 1818-09-17 med stiftsjungfrun Fredrika Charlotta Bonde i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1839-06-13 i Stockholm med kammarherren, friherre Carl Samuel Hermelin, i hans 2:a gifte, född 1791, död 1865), född 1798-04-24 Häreholm, död 1858-01-12 i Uppsala och begraven på kyrkogården därst. bredvid sin son, dotter av översten Carl Filip Bonde, och friherrinnan Andreetta Ulrika Sparre.

Barn:

 • Charlotta Margareta Ingeborg Ulrika, född 1819-08-06 på Abrahamsgård, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1875-05-11 i Stockholm och begraven på Vidbo kyrkogård Stockholms län. Gift 1845-10-30 Nederängen
 • Sigrid Amalia, född 1821-08-28, död 1895 i Stockholm och begraven å nya kyrkogården. Gift 1854-08-03 i Uppsala med sin styvbroder, domänintendenten friherre Carl Alfons Hermelin, född 1821, död 1904.
 • Carl Filip Samuel, född 1824-01-31. Kadett vid Karlberg 1838-05-03. Utexaminerad 1846-03-14. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 19/3. Kanslist hos chefen å fregatten Eugenie, kommendörkapten C. A. Virgin, under dess jordomsegling 1851-09-24. Premiärlöjtnant 1854-07-17. Adjutant hos konteramiral C. A. Virgin vid dess beskickning till Paris 1855. RFrHL s. å. 27/10. Adjutant vid beskickningen i Köpenhamn 1857. Löjtnant i engelsk örlogstjänst 1857–1859. Deltog därunder i bombarderingen och stormningen av Kanton 1857-12-25–1857-12-29 och stormningen av befästningarna vid Peihoflodens mynning 1858-05-20. GMts 1850-05-01. TunNIO3kl s. å. 6/12. Kaptenlöjtnant 1861-07-10. TunNIO2kl s. å. 2/9. Engelsk medalj 1862. LÖS 1865-10-25. Major i skärgårdsartilleriet 1866-10-01. Chef för artilleriexercisskolan i Stockholm s. å. Chef för skolorna vid därvarande station 1867. RSO 1871-05-27. Ledamot av kommittén för organisering av sjöförsvarets militärpersonal 1871–1872. Kommendant vid Stockholms station 1871–1874. RNS:tOO 1872-09-11. Kommendörkapten 1873-10-01. Ledamot av kommittén för uppgörande av förslag till nytt tjänstgöringsreglemente 1873. Kommendör 1874-12-01. Ledamot av svensk-norska signalkommittén 1874–1875. Ledamot av förvaltningen av sjöärendena 1874-12-30–1875-10-29. Stabschef hos chefen för flottans militärpersonal 1875-01-01–17/9. Ledamot av krigshovrätten 1875-06-25. HLÖS 1875-11-04. Konteramiral s. å. 17/9. Chef för flottans militärpersonal 1875-09-17–1884-05-30. KNS:tOO1kl 1876-05-15. KNO1kl s. å. 1/12. Ledamot av kommittén för dels avgivande av utlåtande angående det inflytande Baggensstäkets öppnande till större djup kan komma att utöva på Stockholms försvar, dels uppgörande av plan till kustbefästningarnas sättande i fullständigt försvarsskick 1878-07-12. KmstkSO 1883-11-30. Chef för flottans stab 1884-09-12–1889-04-01. Inspektor för flottans praktiska övningar 1884-09-12–1889-04-18. Ordförande i kommissionen för granskning av flottans reglemente, sjötjänstgöring 1885–1890. RPrKrO1kl 1888-07-27. Ledamot av kommittén för utredning av vilka militära åtgärder under ett krig mellan främmande makter, varvid de förenade rikena förklara sig neutrala, böra vidtagas s. å. Stationsbefälhavare i Stockholm 1889-04-01–1892. Vice amiral 1889-04-05. Militär ledamot i högsta domstolen 1889-04-12–1892. RÖJKrO1kl 1890-10-09. LKrVA s. å. 15/2. StOffFrHL 1891-07-29. Avsked 1892-03-26. KrVA:s styresman 1892–1894. Erhöll tillstånd att efter fyllda 70 år kvarstå i flottans reserv 1894-02-02. Avsked ur reserven 1897-06-18. Död 1906-10-07 i Hälsingborg. Gift 1866-12-29 i Stockholm med Mary Bell Scott i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1851-05-17 i staden Hobart i engelska kolonien Tasmanien med sekundlöjtnanten greve Carl Augustin Alfred Tomas Ehrensvärd, född 1825, död 1854, gift 2:o 1859-09-26 med premiärlöjtnanten friherre Gustaf Johan Vilhelm Åkerhielm af Blombacka, född 1829, död 1863), född 1826-02-05 i Hobart, död 1895-04-06 på Liatorp vid Hälsingborg och begraven å Tosterups kyrkogård, dotter av Colonial surgeon, doktor James Scott och Lucie Margaret Davey.
 • Augusta Fredrika, född 1826-06-23, död ogift 1876-01-15 i Stockholm och begraven å Uppsala kyrkogård.
 • Vilhelm Urban, född 1828-11-05. Student i Uppsala 1846-09-21. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen och civildepartementet. Död ogift 1854-06-28 i Uppsala och begraven på kyrkogården därst.

TAB 32

Adolf Fredrik, (son av Claes, tab 3), född 1754-11-20 på Stora Holma i Brastads socken, Göteborgs och Bohus län. Antagen i krigstjänst 1770. Arklimästare vid arméns flotta 1776-05-28. Fänrik därst. 1777-03-19. Löjtnant 1783-09-17. RSO s. å. 26/9. Kapten 1788-07-21. Major i armén 1790-07-22. Varvsmajor vid arméns flotta 1791-02-09. Överstelöjtnant vid arméns flottas finska eskader 1796-07-31. LKrVA 1805-05-20. Avsked 1811-05-12. Död 1815-06-02 på Turholmen vid Helsingfors. Deltog såsom fartygs- och divisionschef i ryska kriget 1788–1790 och erhöll såväl Fredrikshamns- som Svensksundsmedaljen. Gift 1793-08-01 på Sveaborg med Christina Lovisa Standertskjöld, född 1771-09-22, död 1828-04-02 i Tavastehus, dotter av majoren Henrik Johan Justander, adlad Standertskjöld, och Anna Maria Stålhane.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1794-05-11, död ogift 1866-07-25 i Tavastehus.15
 • Fredrika Lovisa, född 1795-04-08, levde änka 1866.15. Gift 1814-10-16 på Turholmen vid Helsingfors med majoren vid ryska örlogsflottan, RRS:tAO, Feotioff Tebenkoff, död.
 • Carolina Sofia Margareta, född 1801-03-27, död 1851-07-29 i Tavastehus. Gift där 1825-10-13 med landshövdingen Robert Vilhelm Lagerborg, född 1796, död 1849.

TAB 23

Arvid, (son av Claes, tab 3), född 1757-08-14. Arklimästare vid galäreskadern 1775-05-28. Sjöofficersexamen s. å. Till sjöss på kofferdifartyg 1775–1779. Fänrik vid arméns flotta 1779-02-10. Gick i fransk tjänst. Enseigne de vaisseau 1780-04-00 och deltog 1780–1783 under nordamerikanska frihetskriget i samtliga bataljer i Västindien mellan de franska och engelska flottorna. RFrOPlemér 1783-06-05. RSO 1785-11-21. Löjtnant vid arméns flotta 1786-04-12. Kapten därst. 1789-05-08. Överadjutant hos konungen och major i armén 1790-08-21. Lotsdistriktschef i västra distriktet 1792–1799. Kommendant på Nya Älvsborg 1793–1798. Överstelöjtnant i armén och överadjutant av flygeln 1795-11-02. Avsked från kaptensbeställningen 1799-02-18. Generaladjutant och överste i armén s. d. Överste i flottorna 1803. Konteramirals avsked 1807-12-03. KVO 1812-11-23. LLA s. å. 3/12. Erhöll LA:s stora GM. KmstkVO 1818-05-11. Död 1840-03-01 i Gränna och begraven i Freytagska gravkoret på kyrkogården därst. Han bevistade kriget mot Ryssland 1788–1790 såsom chef på galären Östergötland, erhöll efter första slaget vid Fredrikshamn medaljen härför och efter andra slaget vid Fredrikshamn den 20 maj 1790 en hedersvärja. Ägde Degerhof i Skällviks socken 1800–1802 och Svinesund i Konungsunds socken, vilket han fick k. m:ts tillstånd att kalla Svensksund, 1803–1806 (båda i Östergötlands län) samt inköpte 1807 Medevi herrgård med Medevi brunn i Västra Ny socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1793-01-05 i Göteborg med Sara Andreetta Fehman, född 1771, död 1794-04-04 på Nya varvet i nämnda stad, dotter av direktören över sidenfabriken i Kungälv Tomas Petersson Fehman (brorsons son till justitiekanslern Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman) och Catharina Margareta Göthenstierna. Gift 2:o 1795-05-23 i Göteborg med Carolina Levina Arfvidsson, född 1769-01-26, död 1840-07-22 på Bredsjö bruk i Hjulsjö socken, Örebro län, dotter av grosshandlaren i Göteborg, kommerserådet Christian Arfvidsson och hans 3:e hustru Mary Christina Eckerman.

Barn:

 • 1. Augusta Margareta, född 1793-11-21 på Nya varvet, liksom syskonen. Statsfru hos drottning Desideria 1825-03-14. Död 1876-04-18 i Skara. Gift 1813-07-13 med generallöjtnanten greve Gustaf Fredrik Mörner af Morlanda, i hans 2:a gifte, född 1768, död 1841.
 • 2. Christina Amalia Adelaide, född 1796-03-14, död 1877-05-07 Närsjö. Gift 1819-06-13 på Medevi med bergsrådet Carl Vilhelm Detlof Heijkenskjöld, född 1790, död 1866.
 • 2. Christian Adolf, född 1797. Envoyé. Död 1870. Se Tab. 24.
 • 2. Arvid, född 1798. Kammarherre. Död 1874. Se Tab. 34

TAB 24

Christian Adolf, (son av Arvid, tab 23), född 1797-09-05 på Nya varvet vid Göteborg. Kadett vid Karlberg 1812-05-03. Utexaminerad 1814-04-30. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 17/5. Löjtnant därst. 1820-12-20. Kapten vid flottornas generalstab 1823-07-04. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1824-12-01. Kammarherre 1827-05-22. RSO 1831-01-26. Kapten vid nyssn. flotta 1834-02-01. Örlogsmannasällskapets sekreterare 1841–1847. HedLÖS 1853-11-03 och dess ordförande 1854–1856. Kommendörkapten av 2. klass därst. 1843-02-06. LKrVA 1845. RRS:tStO2kl m kr 1846-07-00. Chef på fregatten Eugenie under dess bekanta världsomsegling åren 1851–1853. Kommendörkapten av 1. klass 1852-04-24. Konteramiral 1853-07-22. LVA 1854-03-08. T. f. envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid storbritanniska hovet s. å. 24/3. Rappellerad s. å. 8/8 KSO s. å. 18/12. Avgick 1855 till Paris för att överlämna serafimerorden till kejsar Napoleon III. StOffFrHL s. å. 27/10. CXIVJoh:s med. s. å. 16/7. Envoyé extraordinaire vid danska hovet 1856-12-05. Avsked från flottan 1857-05-12. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid danska hovet s. å. 6/6 och vid nederländska hovet 1858-12-16. StkDDO 1859-03-01. Avsked 1860-11-23. Död 1870-02-08 i Växjö och begraven i Nöbbele kyrka Kronobergs län. Han ägde Fågelmara i Kristianopels socken, Blekinge län 1849–1853 och Hermanstorp i Nöbbele socken, Kronobergs län 1865–1870. Gift 1827-06-03 på Föskeds bruk i Nyeds socken, Värmlands län med Maria Charlotta Geijer, född 1806-09-24 i Göteborg (Domk.), död 1868-04-01 på Hermanstorp, dotter av bruksägaren Per Gustaf Geijer och Sofia Beata Schütz.

Barn:

 • Sofia Carolina Hildegard, född 1829-04-17 i Hammars by i likanämnd socken Örebro län, död 1911-03-18 i Ronneby. Gift 1851-07-15 i Karlskrona med kommendören i flottans reserv, KSO1kl, m. m., Alexis Felix Petersén, sedermera Rosensvärd, av en ej introd. gren av adliga ätten Rosensvärd, född 1820-02-01 i Calais i Frankrike, död 1908-08-09 i Ronneby.
 • Augusta Adelaide, född 1832-11-27 i Hälsingborg. Hovfröken hos drottningen 1856-09-30. Död ogift 1859-05-19 på Stockholms slott och begraven på Nättraby kyrkogård Blekinge län.
 • Hedvig Marianne, född 1834-09-09 i Karlskrona. Hovfröken hos änkedrottningen 1860-07-10. Död 1888-12-10 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län. Gift 1861-09-25 i nyssn. stad med hovmarskalken friherre Christian Vilhelm Åkerhielm af Margretelund, i hans 2:a gifte, född 1809, död 1902.
 • Arvid Gustaf Hjalmar, född 1836. Överstelöjtnant. Död 1902. Se Tab. 25.
 • Axianne Adolfine Charlotte, född 1838-07-06 i Karlskrona. Död 1911-03-11 i Lucarno i Italien och begraven på protestantiska kyrkogården därst. Gift 1885-12-05 i Schweiz med professorn i Florens Carlo Bianciardi, född 1848-02-23, död 1922-03-13 i Genéve.
 • Adolf Ivar, född 1844. Överste. Död 1920. Se Tab. 28.

TAB 25

Arvid Gustaf Hjalmar, (son av Christian Adolf, tab 24), född 1836-06-14 i Karlskrona. Elev vid Chalmerska institutet 1850. Utexaminerad 1853-06-17. Elev vid Strömsholms nya kanalbyggnad 1854-04-00. Underlöjtnant vid flottans mekaniska kår 1855-03-30. Nivellör vid statens järnvägsbyggnad s. å. 1/4. Stationsingenjör 1858-03-01. Löjtnant vid nyssn. kår 1859-12-23. Kapten 1863-12-01. RVO 1871-06-16. Distriktsingenjör vid Bergslagernas järnvägar 1872-04-01. Byråchef och verkställande direktör vid Bergslagernas järnvägsaktiebolag 1877-01-01. Major 1879-07-11. RNO 1887-12-01. Verkställande direktör för Göteborg–Hallands järnvägsaktiebolag 1888-01-01–1896. Överstelöjtnant 1889-12-13. Avsked s. d. Verkställande direktör i Göteborg–Borås järnvägsaktiebolag 1891. Styrelseledamot i Borås–Alvesta järnvägsaktiebolag 1899-01-00. Död 1902-04-29 i Göteborg och begraven på nya kyrkogården därst. Gift 1:o 1863-09-29 Vartofta med Erika Mariana Gunilda Storckenfeldt, född 1844-01-24 på nämnda egendom, död 1869-11-08 på Skönvik invid Arvika och begraven i Storckenfeldtska familjegraven å Åsaka kyrkogård, dotter av löjtnanten Carl Johan Storckenfeldt, och friherrinnan Erika Lagerfelt. Gift 2:o 1872-09-28 på Vartofta med 1:a fruns syster Anna Erika Carolina Storckenfeldt, född 1846-01-18 på nämnda egendom, död 1927-02-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] och begr i Gamlestadens förs i Göteborg.

Barn:

 • 1. Maria Erika Gunilla Adelaide (Adèle), född 1864-07-11 i Rogberga socken, Jönköpings län, död 1919-09-30 i Stockholm. Gift 1909-04-15 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]] med komministern i Gustaf Vasa förs i Stockholm, teol. licentiat Gustaf Alfred Ankar i hans 1:a gifte (gift 2:o 1921-05-00 i Göteborg med sekreteraren i svenska kyrkans missionsstyrelse, filosofie magister Rut Jenny Sofia Holmén, född 1892-10-21 i sistnämnda stad, dotter av posttjänstemannen Johan Peter Holmén och Sofia Emma Frise), född 1877-10-27 i Köinge socken, Hallands län.
 • 1. Hildegard Lovisa Anna, född 1866-03-17 i Arvika. Äg. gård i Alingsås.
 • 1. Carl Adolf Hjalmar, född 1868. Kommendörkapten. Se Tab. 26.
 • 2. Paul Jacques Robert, född 1873. Överste. Se Tab. 27.
 • 2. Gunilla Sigrid Elin Mariana (Marianne), född 1874-11-20 på Hällefors, död ogift 1895-02-04 Vartofta och där begraven men 1896 flyttad till familjegraven på nya kyrkogården i Göteborg.

TAB 26

Carl Adolf Hjalmar, (son av Arvid Gustaf Hjalmar, tab 25), född 1868-10-14 på Skönvik vid Arvika. Elev vid sjökrigsskolan 1883-10-01. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1893–1895. Utexaminerad från sjökrigsskolan 1889-10-21. Underlöjtnant vid flottan s. å. 25/10. TMO5kl 1891. Löjtnant s. å. 9/10. Italiensk SM för mod till sjöss s. å. Kapten 1900-12-31. Genomgick torpedskolans befälskurs 1902. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan 1907-03-08. Överförd till flottans reserv 1910-03-08. RSO 1911-06-06. Bevakningschef i Stockholms bevakningsområde 1914-08-01–1917-05-10 och därunder förordnad som extra ledamot i lotsstyrelsen 1915–1916. Kommendörkapten av 2. gr. i flottans reserv 1915-12-31. LÖS 1921. Ägde Hermanstorp i Nöbbele socken, Kronobergs län 1904–1906 och Borrud i Bäcks socken, Skaraborgs län 1907–1916 samt äg. Edeby i Helgarö socken, Södermanlands län sedan 1918, från 1928 tillsammans med brodern. Gift 1899-05-10 i Stockholm med sin kusin Clara Elisabet Erika Storckenfeldt, född 1878-10-22 i Stockholm, dotter av generaldirektören Carl Erik Gustaf Bleckert Storckenfeldt, och Clara Emilia Sofia Berlin.

Barn:

 • Clara Märta Gunilda Elisabet, född 1905-07-23 i Stockholm. Gift 1933-09-06 Edeby apotekaren Åke Bertil Martin född 1906-09-22 i Linköping.
 • En dödfödd son 1907-08-07.

TAB 27

Paul Jacques Robert, (son av Arvid Gustaf Hjalmar, tab 25), född 1873-08-15 på Hällefors i förs med samma namn Örebro län. Volontär vid Göta artilleriregemente 1891-06-12. Mogenhetsexamen 1892-05-31. Sergeant vid Första Göta artilleriregemente 1893-05-10. Elev vid Krigsskolan s. å. 1/8. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 23/11. Genomgick Artilleri- och ingenjörhögskolan 1896–1898 och Gymnastiska centralinstitutet 1899–1901. Löjtnant vid regementet 1898-06-03. Utexaminerad gymnastikdirektör 1901-05-25. Regementsadjutant 1903-02-09–1904-12-09. Kapten vid Göta artilleriregemente 1904-12-31. Besiktningsofficer vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori 1905-09-09. Styresman för nämnda gevärsfaktori 1911-11-01. Ledamot av kyrkorådet i Eskilstuna 1911–1933. Kyrkvärd. Inspektor för Eskilstuna elementarläroverk för flickor 1915–1917. RSO 1915-06-06. Major i armén 1918-05-24. RVO 1919-06-06. Överstelöjtnant i armén 1924-05-09. KDDO2gr 1925-11-22. KFinlVRO2kl 1928-09-22. Ordförande i styrelsen för Tekniska skolan i Eskilstuna 1911-10-01 och för Tekniska fackskolan för maskinindustri därst. 1922-01-01. Överste i armén 1931-12-31. Patriotiska sällskapets stora GM. Avsked med skyldighet att som överste inträda i Västra arméfördelningens reserv 1933-06-14 fr.o.m. s.å. 16/8. Gift 1901-06-05 i Lerums kyrka Älvsborgs län med Karin Imanuella Carlander, född 1872-03-29 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Johan Christoffer Carlander och Isabella Wilhelmina Bourn.

Barn:

 • Gunhild Anna Isabella, född 1902-04-30 i Göteborg, död där s. å. 3/5.
 • Eva Carin Maria, född 1903-08-14 i Garnisons förs, Göteborg. Studentexamen 1923. Student vid Uppsala universitet 1925. Gift 1928-06-05 i Eskilstuna-Fors förs Södermanlands län (vb nr 24) med docenten vid Uppsala universitet, kyrkoherden i Balingsta pastorat av ärkestiftet, filosofie och teol. doktorn John Olof Cullberg, född 1895-04-23 i Harestads socken, Göteborgs och Bohus län
 • Elin Gunilla Carin Marianne, född 1905-02-05 i Garnison förs, Göteborg. Studentexamen i Stockholm 1926-05-15. Anna Sandströms högre lärarinneseminarium. Lärare vid Fagerlind och Moselius skola. Gift 1928-08-02 i Eskilstuna-Fors förs, Södermanlands län (vb nr 32) med underläkaren vid sjukhuset S:t Erik i Stockholm, med. licentiat Nils Gunnar Eklund, född 1897-01-24 i Uppsala
 • Hjalmar Jacques Christoffer, född 1907-06-18 i Eskilstuna-Klosters socken, Södermanlands län. Död 1907-06-18 i Danderyds förs, Stockholm.
 • Anne-Marie Carin Isabella, född 1911-12-10 Helgesta vid Eskilstuna. Stiftsjungfru. Socionom.

TAB 28

Adolf Ivar, (son av Christian Adolf, tab 24), född 1844-11-22 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1860-03-01. Utexaminerad 1864-12-19. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1865-01-10. Löjtnant därst. 1874-05-01. Kapten i armén 1884-10-24. Ordonnansofficer hos prins Carl s. å. Förordnad till kapten vid trängbataljonen s. å. 19/12. Utnämnd till samma befattning 1885-05-29. RSO 1887-12-01. Major och chef för Göta trängbataljon 1893-03-17. Överstelöjtnant och chef för Vendes trängbataljon 1894-10-01. Överste i armén 1898-11-07. KVO2kl 1902-06-16. KNO1kl 1906-06-06. Avsked 1907-08-07. Död 1920-02-14 på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Gift 1869-11-17 i Karlskrona med Hedvig af Klint nr 2185, född 1848-07-01 på Östra Boråkra i Nättraby socken, Blekinge län, död 1910-05-03, dotter av översten Samuel Otto Gustaf af Klint, och Elise Adelaide Dorotea Rappe.

Barn:

 • Adolf Otto Hjalmar, född 1870. Lantbrukare. Se Tab. 29.
 • Ivar, född 1872. Före detta överdirektör. Död 1935. Se Tab. 30.
 • Hedvig Maria Elisabet, född 1873-07-21 och död 1875-03-26 i Skövde.
 • Otto, född 1878-09-26 i Skövde. Elev vid Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1896-09-01. Kontorist hos Max Krause i Berlin 1899.
 • Agnes, född 1885-09-08 i Stockholm, död 1901-12-07 i Landskrona.

TAB 29

Adolf Otto Hjalmar, (son av Adolf Ivar, tab 28), född 1870-09-04 i Skövde. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1889–1890. Arrenderade Ale under Långvinds bruk i Enångers socken, Gävleborgs län 1899–1902 och Norehoff i Örberga socken, Östergötlands län 1902–1909. Förvaltare vid Mörby i Lokrume socken, Gotlands län 1909–1911 och vid Vallnäs i Hässleby socken, Jönköpings län 1911–1916. Ägde Äskhults säteri i Solberga socken, Jönköpings län 1916–1919. Arrenderade Viresjö säteri i Malmbäcks socken, Jönköpings län 1919–1921. Förvaltare vid Bro gård i Bro socken, Uppsala län 1921–1922. Ägde Huledal i Kattunga socken, Älvsborgs län 1924–1925. Ägde Vallby i Klosters socken, Södermanlands län 1925–1933. Äg. hus i Östersund. Gift 1:o 1905-11-18 Tånga med Johanna Carolina Fries-Larson, född 1879-05-01 i S:t Ibbs socken, Malmöhus län, död 1921-01-28 Tolarp (Bro förs, Uppsala län db), dotter av sjökaptenen Lars Larson och N. N. Friis. Gift 2:o 1927-02-06 i Östersund ]] med Agnes Frida Welin i hennes 2:a gifte från vilken han blev skild genom Östersunds rådhusrätts utslag 1939-06-19, (gift 1:o med dekorationsmålaren Filip Corvinus, född 1867-08-01, död 1921-09-13), född 1883-01-06 i nämnda stad, dotter av grundläggaren Axel Welin och Märit Edfastsdotter.

Barn:

 • 1. Hanna Hedvig Adolfinan (Hedda), född 1905-12-02 i Örberga socken, Eskilstuna. Stadssjuksköterska i Eskilstuna.

TAB 30

Ivar, (son av Adolf Ivar, tab 28), född 1872-04-29 i Skövde. Mogenhetsexamen i Stockholm 1891-05-16. Elev vid Tekniska högskolan 1892-09-10. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst 1895-05-10. Underingenjör vid Statens järnvägars maskinavdelning 1897. Verkmästare vid Statens järnvägar 1901-12-00. Byråingenjör därst. 1903-12-08. T. f. byrådirektör 1904-03-00. Maskiningenjör 1906-04-01. Byrådirektör vid Järnvägsstyrelsens maskinbyrå 1907-12-31. RPrRÖO3kl 1909. RVO 1910-06-06. Ledamot av 1912 års kommitté för undersökning av vissa personal- och befordringsförhållanden vid Statens järnvägar, distriktschef vid statens järnvägar 1912-09-23. Överdirektör och souschef 1913-12-31. Ordförande i direktionen för statens järnvägars änke- och pupillkassa sedan 1914. RNO 1915-02-12. Ledamot av Statens handelskommission 1916–1917 och av dess bränslekommission 1918–1920. KVO2kl 1917-06-06. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Mariedals egendom från 1920. KVO2kl 1920-12-18. Ledamot av styrelsen för Tekniska högskolan 1921–1933. KNS:tOO2kl 1921-01-07. KVO1kl 1924-06-06. KDDO2gr 1927-01-18. RPrRKM. Avsked 1931-12-31. Äg. villa i Nynäshamn sedan 1917. Död 1935-12-08 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 271). Biogr. i: "Vem är det?" Gift 1:o 1903-10-14 Mariedal med grevinnan Elin Sofia Sparre'' af Söfdeborg nr 66, född 1876-12-26 Almnäs, död 1911-02-27 i Johannes förs, Stockholm (db nr 43), dotter av kammarherren greve Nils Gustaf Alexander Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Sofia Gustava Sparre af Söfdeborg. Gift 2:o 1914-04-16 i Stockholm (Svea livgardes förs:s vb nr 1) med Ida Sofia Gadd, född 1879-08-22 i Stockholm, dotter av generalen Hemming Gadd och Ida Pauline Benedicks.

Barn:

 • 1. Erik Gustaf Ivar, född 1904-09-16 i Stockholm, liksom syskonen, död 1908-02-16 i Johannes förs, Stockholm.
 • 1. Hedvig Sophie Louise (Lisa), född 1906-03-01 i Stockholm. Gift 1927-04-21 i Stockholm med ex. jägmästaren friherre Axel Gustaf Carlsson Leijonhufvud, född 1898-07-06 i Stockholm
 • 1. Gustaf Ivar, född tvilling 1908-12-12 i Johannes förs, Stockholm (fb nr 712). Underlöjtnant. Se Tab. 31
 • 1. Märtha Sophia, född tvilling 1908-12-12 i Johannes förs, Stockholm (fb nr 713). Gift 1:o 1935-02-09 Mariedal med förste legationssekreteraren Constantin Wilhelm Harald Fallenius, född 1899-12-15
 • 2. Ida Ulla Sofia, född 1915-04-29 i Kungsholm förs, Stockholm. Sekreterare.
 • 2. Hemming Ivar, född 1918-10-19 i Kungsholms förs, Stockholm . Studentexamen i Stockholm 1937-05-11. Student vid Stockholms högskola.

TAB 31

Gustaf Ivar, (son av Ivar, tab 30), född tvilling 1908-12-12 i Johannes förs, Stockholm (fb nr 712). Studentexamen i Stockholm 1927-05-10. Sjökadett s. å. Fänrik vid flottan 1930-10-11. Underlöjtnant därst. 1932-10-14. Löjtnant i flottan 1934-09-28 fr.o.m. 1934-10-11. Avsked från beställning på stat 1934-10-05 fr.o.m. 1934-10-14. Tillåtelse att inträda såsom löjtnant i flottans reserv 1936-10-09. Gift 1932-11-12 i Oskars förs, Stockholm med Elsa Edla Matilda Swartling, född 1908-12-28 i S:t Johannes förs, Stockholms län, dotter av bankdirektören John Axel Swartling och Alice Katarina Borg.

Barn:

 • Elin Louise Catharina Sundblad.
 • Claes Ivar
 • Ida Ebba Cecilia
 • Elsa Christina
 • Gustav Adolf Vive

TAB 32

Erik, (son av Adolf Ivar, tab 28), född 1876-05-18 i Skövde. Mogenhetsexamen i Stockholm 1895-12-07. Volontär vid Smålands grenadjärkår s. å. 23/12. Sergeant 1897-07-28. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 9/12. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1899–1901 och krigshögskolan 1902–1904-06-27. Underlöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Löjtnant därst. 1902-12-31. Aspirant vid generalstaben 1905-10-15–1907-10-15. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1908-11-06. Tjänstg. vid statens järnvägar 1908-11-01–1910-10-31. Lärare vid krigshögskolan 1910-10-01–1916-09-30. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1912-06-25. TunNIO3kl s. å. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1914-01-24. Kapten vid livregementets grenadjärer 1916-06-25. Åtföljde I., X. och V. österrikisk-ungerska arméerna under kriget i Rumänien, Kärnten och vid Isonzo 1917-01-24–1917-03-24. Studieresa till tyska västfronten 1918-06-20–1918-07-25. Överadjutant och major vid generalstaben 1918-08-30. RSO 1919-06-06. Avdelningschef vid generalstabens kommunikationsavdelning 1920-01-01. Uppvaktande hos konungen av Norge vid kronprinsessan Margaretas likbegängelse s. å. 12/5–14/5. RN S:tOO s. å. 14/5. TunNIO2kI s. å. 26/6. Överstelöjtnant i armén 1922-04-28. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben s. å. 13/5. RVO 1923-06-06. LKrVA 1924-04-15. Sakkunnig för väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation 1924-04-11–1925-11-30. Landst. SM 1925-10-07. Övervar finska arméns fälttjänstövningar å karelska näset s. å. 15/8–18/8. Överstelöjtnant och chef för Svea trängkår 1926-10-07. KPolOPo1Rest s. å. Överste i trängen s. å. 1/11. KFinlVRO2kl s. å. 16/11. Inspektör för trängen 1927-10-08. Svenska röda korsets representant vid kongressen i Brüssel för civilbefolkningens skydd mot kemiska stridsmedel 1928-01-16–19/1 i Rom 1929-04-19–5/5. GV:sJmt 1928-06-16. Sveriges delegat vid diplomatiska konferensen i Genéve 1929-06-26–28/7. Ordförande hos sakkunnige för utarbetande av nytt fälttjänstreglemente för armén 1929–1930. KVO2kl 1930-06-06. T. f. chef för flygvapnet 1931-02-27. Generalmajor och chef för flygvapnet s. å. 18/11. KNS:tOO1kl s. å. 3/12. RKGM 1932-05-30. KNO1kl s. å. 6/6. Övervar engelska flygvapnets uppvisningar vid Hendon s. å. 23/6–25/6. KDDO1gr s. å. 8/9. Ordförande i k. automobilklubben 1933-04-28. Avsked från beställning å stat 1934-05-04. Politisk och militär rådgivare hos kejsaren av Ethiopien s. å. 26/5. Gift 1902-08-30 i Kronborgs slottskyrka i Helsingör med Olga Maria Vilhelmina Ewerlöf, född 1880-05-29 i Landskrona, dotter av översten Fritz Oskar Torvald Ewerlöf och Anna Elisabet Gustava Groothoff.

Barn:

 • Fritz-Ivar Christian, född 1903. Löjtnant. Se Tab. 33.
 • Olga Marianne, född 1908-05-05 i stadsförs, Karlskrona. Stiftsjungfru. Studentexamen 1926-05-15. Student vid Stockholms högskola 1927. Filosofie kandidat 1931-01-31. Språklärare vid Brännkyrka gymn., och Sofia skola, Stockholm. Gift 1932-02-06 i Klara kyrka i Stockholm med civilingenjören Carl Gustaf Fredrik Knut Hammarskjöld, född 1904

TAB 33

Fritz-Ivar Christian, (son av Erik, tab 32), född 1903-06-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1922-05-09. Officersaspirant vid Svea livgarde 1923-02-02. Officersexamen 1924-12-12. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1926-12-30. Genomgick instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1926–1927. Löjtnant i regementet 1929-12-06 och vid regementet 1932-09-19. Elev vid Krigshögskolan 1932–1934. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1937-09-11 fr.o.m. 1937-10-01. Gift 1927-10-15 i Engelbrektskyrkan o förs Stockholm med Barbro'' Walldén, född 1905-10-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av löjtnanten vid Generalstaben Nils Jon Wilhelm Walldén och Lilly Maria Georgina Engellau.

Barn:

 • Lilly Olga Märta Agneta
 • Jan-Erik Christian

TAB 34

Arvid, (son av Arvid, tab 23), född 1798-09-02 å Nya varvet vid Göteborg. Kadett vid Karlberg 1812-04-01. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid Västmanlands regemente s. å. 12/7. Löjtnant därst. 1820-05-09. Kapten i generalstaben 1827-07-04. Kammarherre 1832-05-04. Kapten vid nämnda regemente 1833-04-27. Major i armén 1838-09-21. RSO 1843-02-06. Major och chef för Hallands infanteribataljon 1846-04-15. Avsked 1848-06-30. Död 1874-11-25 Alingsås och jämte sin fru begraven i Virginska familjegraven på kyrkogården därst. Gift 1832-05-08 på Bo i likanämnd socken, Örebro län med Augusta Sofia Tarras, född 1802-08-08 i Gamlestaden i Göteborg, död 1870-09-01 vid Ljungskile badort Göteborgs och Bohus län, dotter av grosshandlaren Jon Laurens Tarras och Sofia Jakobina Beckman.

Barn:

 • Carl Arvid, född 1838-07-21 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län, död 1853-12-07 i Skara.
 • Johan Adolf, född 1840-04-18 Rånnum Student i Uppsala 1857. Filosofie kandidat 1863. Lärare i franska språket i Tengbergska pensionen i nämnda stad s. å. Död ogift 1864-12-23 under en skridskofärd på Mälaren.
 • Sofie Leonie Augusta Tarras, född 1843-07-22 på Rånnum, död 1930-11-28 i Ljungarums förs, Jönköping ]] och jämte sin man begraven i Virginska familjegraven på Alingsås kyrkogård. Gift 1870-04-05 i Vänersborg med docenten i rättshistoria vid Uppsala universitet, läraren i kameralistik vid Ultuna lantbruksinstitut, vice häradshövdingen och jur. kandidat Casper Johan Wahlberg, född 1839-04-01 i Stockholm, död där 1877-04-18.

TAB 35

Claes August, (son av Claes, tab 3), född 1766-07-03. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1782-05-01. Stabskornett därst. s. å. 17/9. Avsked10 1786-04-12. Åter i tjänst som fänrik vid regementet10 1788-11-17. Stabslöjtnant10 1789-04-24. Konstit. kapten s. d.10. Kapten vid Älvsborgs regemente 1791-04-23. Major i armén och kapten med kompani10 vid sistnämnda regemente 1796-12-05. Sekundmajor vid Stedingkska garnisonsregementet i Göteborg s. å. 30/10. RSO 1799-11-16. 2. Major vid Göta artilleriregemente10 1801-05-31. 1. Major därst.10 s. å. 26/10. Kommendant i Vänersborg 180810. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1810-03-27. Död 1834-08-31 på Niklasberg vid Vänersborg. Bevistade kriget i Finland 1789–1790. Gift 1809-06-24 i Vänersborg med sin systerdotter Aurora Vilhelmina Lilliehorn, född 1773-09-05, död 1858-09-19, dotter av landshövdingen Johan Fredrik Lilliehorn, friherre Lilliehorn, nr 318, och hans syssling Maria Elisabet Virgin.

Barn:

 • Fredrik August, född 1811. Kapten. Död 1895. Se Tab. 36.
 • Vilhelm, född 1812. Överstelöjtnant. Död 1897. Se Tab. 44.
 • Hans Curt Mauritz, född 1813-08-05 Torpa. Fänrik vid dalregementet 1830-04-29. Linjeofficersexamen 1833-05-03. Löjtnant vid nämnda regemente 1836-04-08. Kapten därst. 1845-12-18. Ledamot av krigsbefälet vid konung Carl XV:s kröning 1860-05-05. RSO 1861-01-28. Major 1862-09-18. Avsked 1871-08-18. Postmästare i Ulricehamn s. d. Avsked 1883-10-05. Död ogift 1903-03-29 i Skövde.

TAB 36

Fredrik August, (son av Claes August, tab 35), född 1811-01-20 i Västerås. Sergeant vid Bohusläns regemente 1827-07-27. Fänrik därst. 1829-12-19. Löjtnant 1836-08-10. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant utan lön i regementet 1842-03-16. Kapten i armén 1848-03-03. Avsked ur krigstjänsten s. å. 9/5. Död 1895-12-07 i Stockholm. Gift 1844-09-29 i Vänersborg med Anna Ulrika Magdalena Sandberg, född 1826, död 1867-05-13 i Tutaryds socken, Kronobergs län, dotter av landssekreteraren Anders Peter Sandberg och Hedvig Ulrika Sofia Kafle.

Barn:

 • Hedvig Vilhelmina Emilia Fredrika, född 1845-08-10. Grundade 1872 Virginska flickskolan i Kristianstad, sedan elementarläroverket för flickor därst. Föreståndarinna för Sofiahemmet i Stockholm 1892–1910. GM med kungl. kr. 1902-01-21. GMiqml 1905-02-00. Död ogift 1926-11-18 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Claes Vilhelm Anders Mauritz, född 1847-03-14, död 1850-06-10.
 • Sigrid Augusta Matilda Fredrika, född 1849-05-28, död ogift 1926-07-27 vid Ulriksdal i Solna socken, Stockholms län och begraven i Tutaryds socken.
 • Ebba Ingeborg Martina, född 1851-04-02. Föreståndarinna för Eugeniahemmet i Stockholm. Död ogift 1920-03-19 i Stockholm och jordfäst s. å. 23/3 i Solna kyrka.
 • Carl Gustaf Ulrik, född 1853. Ingenjör. Död 1917. Se Tab. 37.
 • Curt Vilhelm Adolf, född 1855. Stationsinspektor. Död 1933. Se Tab. 40.
 • Claes August Mauritz, född 1858. Direktör. Se Tab. 42.
 • Anna Aurora Lastenia, född 1861-06-05, död ogift 1929-11-17 i Stockholm.
 • Christer Pontus Fredrik, född 1864-03-29 i Tutaryds socken. Bokhållare i Kristianstads enskilda bank 1882. Kontrollant vid Stockholms enskilda banks avdelningskontor, Hamngatan nr 6, i sistnämnda stad 1892. Kassör 1900. Siffergranskare 1905. Död ogift 1921 1?/5 vid Ulriksdal och begraven i Solna förs .

TAB 37

Gustaf (Carl-Ulrik), (son av Fredrik August, tab 36), född 1853-03-23. Ingenjör. Inspektör för järnvägsmateriel vid Rhymney i Södra Wales i England. Överflyttade sedan till Nordamerika. Disponent för The Steel C:o of America. Ingenjör vid järnverken i Baltimore. Sedan anställd vid Panamakanalen. Död 1917-09-17. Gift 1881-09-13 i Parish of S. John Bapt., Cardiff, Wales (vbu) med Rebecka Hannah Jenkins (BCky), född i Romney Valley nr Cardiff, Wales 1859-12-20, död 1935-11-11, dotter av John Jenkins, hotellägare och K. H.

Barn:

 • John Fredrik Adolf, född 1884. Kyrkoherde. Se Tab. 38.
 • Emely Malla Gasperine, född 1888-09-07. Gift 1916-05-20 med direktören i maskinfirman Brooks & Virgin i Trenton, USA, Harold Fisher Brooks, född 1886-09-02,

TAB 38

John Fredrik Adolf, (son av Carl Gustaf Ulrik, tab 37), född 1884-09-07. Kyrkoherde vid episkopalkyrkan i Elkton, Maryland, USA. Gift 1913-05-24 med Adriana Miriam Putnam von Tappen född 1891-01-25.

Barn:

 • Carl Vilhelm (William), född 1914-02-25. Kem. ingenjör vid vulcanized Rubber and Plastics Co. i Morrisville, Penn., USA. Gift 1:o 1941-09-13 med Kathleen Radford, född 1914-06-27 i North Salem, IN, USA, dotter av Fred Radford och Effie Routh.
 • Elinor Adriana Putnam, född 1915-04-24. Gift 1941-02-08 med Rutherford Benjamin Snyder
 • Louiele Dan White, född 1916-07-20
 • Laura Emily, född 1917-12-16

TAB 39

Carl Pontus Christer (son av Carl Gustaf Ulrik, tab 37), född 1886-11-12. Köpman i Trenton, Norra J., USA. Gift 1919-01-25 med Dorothy Blanche Rose, född 1893-09-08,

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1920-03-28
 • William Philip, född 1922-12-10

TAB 40

Curt Vilhelm Adolf, (son av Fredrik August, tab 36), född 1855-02-02 på överstebostället Västen i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län. Telegrafist vid statens järnvägar 1872–1875. Telegrafist vid Bergslagernas järnvägar 1875. Stationsskrivare därst. 1877. Stationsinspektor vid Geijersdals station i Brattfors socken, Värmlands län 1878–1880. Stationsinspektor vid Daglösens station å Bergslagernas järnvägar 1880–1891 vid Åmåls station 1891. Tullkammarföreståndare i sistnämnda stad 1894. Avsked 1920. Död 1933-03-29 i Filipstad. Ägde Daglösen i Färnebo socken, Värmlands län 1888–1891. Gift 1878-03-03 i Lidköping med Anna Helena Russberg, född 1852-07-23 i Kållands Åsaka förs, Skaraborgs län, dotter av förre handlanden Johan Leopold Russberg och Sofia Albertina Hansson.

Barn:

 • Anna Maria, född 1879-01-18 vid Geijersdals station. Gift 1907-06-27 i Åmål med förste bokhållaren hos järnvägsstyrelsen Johan Gustaf Dahlin, född 1874-02-15 i Eksjö
 • Gerda Sigrid Magdalena (Malla), född 1880-02-17 vid Geijersdals station. Gift 1908-10-04 i Åmåls kyrka med kyrkoherden i Stavnäs pastorat av Karlstads stift Bror Bernhard Gillgren, född 1880-04-24 i Åmåls landsförsaml, kontraktsprost
 • Ebba Emilia Helena, född 1881-10-09 vid Daglösens station i Färnebo socken, Värmlands län. Kontorsskrivare vid statens järnvägar 1898–1905. Gymnastikdirektör i Stockholm från 1907.
 • Rut Fredrika Virginia, född 1883-03-16 vid Daglösens station. Extra biträde vid Bergslagernas järnvägar 1906. Kontorsskrivare därst. 1908. Gift 1916-11-18 med trafikinspektoren vid Bergslagernas järnvägar i Göteborg Axel Hugo Landin i hans 1:a gifte, född 1885-06-28 i Nyeds socken, Värmlands län
 • Märta Harriet Helena, född 1887-08-06 vid Daglösens station. Sjuksköterska i röda korset.
 • Curt Fredrik Albert, född 1889-03-13 vid Daglösens station, död s. å. 10/10 i Stockholm.
 • Carl Åke Adolf, född tvilling 1891. Kapten. Se Tab. 41.
 • Elsa Signe Ingeborg, född tvilling 1891-03-25 vid Daglösens station. Gift 1916-05-09 med fabrikören i Falkenberg Ernst Gustaf Edvard Lundgren född 1883-05-13 i Falkenberg, kemikaliehanl. (i db),

TAB 43

Claes August Mauritz, (son av Fredrik August, tab 36), född 1858-12-17 i Lidköping. Telegrafistexamen 1877-02-14. Stationsskrivare vid Bollnäs station Gävleborgs län 1878. Avsked från järnvägens tjänst 1888. Reseinspektör för åtskilliga försäkringsbolag 1888–1889. Verkställande direktör för skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1890–1927 och för livförsäkringsbolaget Valand i Stockholm 1893–1927. Ordförande i styrelsen och organisatör av Barnens dag 1905–1907. RVO 1906-12-01. Organisatör av lotterier och insamlingar etc. till förmån för Lilla hemmet 1906, hemmet för tuberkulösa barn 1908 och för lidande av barnförlamning 1913 m. fl. filantropiska ändamål. Ledamot i styrelsen för svenska pansarbåtsföreningen 1912. LÖS s. å. RNO 1913-08-07. KVO2kl 1915-05-03. Styrelseledamot för Stockholms luftförsvar 1917. GMsjv 1930. KFinlVRO2kl. ÖRKHt. PrRKM. 3 GM. KVO1kl 1940-09-27. Gift 1:o 1882-08-10 i Bollnäs socken, Gävleborgs län med Sigrid Ulrika Didrikson, född 1863-09-19 i nämnda socken, död där 1883-07-09, dotter av kommissionslantmätaren Carl Didrikson och Edla Arndt. Gift 2:o 1885-10-06 i Falun med sin kusin Ebba Sofia Aurora Virgin, född 1858-10-28 i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, död 1929-12-19 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]], dotter av överstelöjtnanten Vilhelm Virgin och Maria Lovisa Matilda Kuylenstierna.

Barn:

 • 1. Sigrid Maria Ulrika Virginia, född 1883-05-31 å Bollnäs station. Stiftsjungfru.
 • 2. Ebba Vera Matilda, född 1887-03-30 å Bollnäs station. Lärarinna vid Brummerska skolan i Stockholm.
 • 2. Hans Fredrik Vilhelm, född 1888-08-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1905-05-19. Volontär vid fortifikationen s. å. 2/6. Elev vid krigsskolan 1906. Fanjunkare 1907-08-21. Officersexamen s. å. 14/12. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 31/12. Genomgick allmänna och högre kursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1910–1912. Löjtnant 1910-12-10. Kapten i fortifikationen 1917-12-21. Adjutant vid ålandsdetachementets stab 1918. RDDO s. å. 6/11. Stabschef vid åländska demoleringsdetachementet 1919. RFinlVRO1kl s. å. RVO s. å. 30/9. Fortifikationsstabsofficer s. å. 19/12. Ställd till försvarsrevisionens förfogande 1920–1922. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1921-05-27. Kapten vid fortifikationen 1923-05-17. Ledamot av styrelsen för riksförbundet för Sveriges försvar 1925. Överförd på övergångsstat 1926-10-07. Styrelseledamot i livförsäkringsbol. Valand s. å. Verkst. direktör i skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1927 och i försäkringsbolaget för smittosamma husdjurssjukdomar s. å. Styrelseledamot i försäkringsbol. Hero 1928 och i Röda stjärnan s. å. RSO 1929-11-28. Gift 1920-12-18 i Engelbrektskyrkan, Stockholm ]] med Linnea Keiller i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1912-02-28 på Vedevåg i Lindesbergs landsförsaml., Örebro län med kaptenen Gustaf Viktor Alexander von Post, från vilken hon 1920-06-14 blev skild, född 1885), född 1892-02-21 i Kopparberg i Ljusnarsbergs socken, Örebro län, dotter av bruksägaren David Cable Keiller och Tekla Sofia Josefina Tydén.
 • 2. Irma Elsa Charlotta Margareta, född 1894-06-27 i Stockholm. Erhöll Finlands Vita ros för insatser för finska barn i villa Ekliden (Viktor Rydberg) under kriget, socialt verksam bl a med FUB. Gift 1916-10-14 i Stockholm Klara förs i Stockholm med verkst. direktören i livförsäkringsbol. Valand och i försäkringsbol Hero, RVO, civilingenjören Sven Gustaf (Nilsson) Nerell, född 1888-09-09 i Alingsås,
 • 2. Ebba Emilie Sofia, född 1901-06-06, vid Saltsjöbaden.

TAB 44

Vilhelm, (son av Claes August, tab 35), född 1812-02-25 i Järpås socken, Skaraborgs län. Sergeant vid Bohusläns regemente 1827-07-27. Fänrik vid dalregementet 1830-02-27. Linjeofficersexamen 1833-05-24. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1835-05-16. Lantmäteriexamen 1842-05-26. Lantmäteriauskultant s. å. Kapten 1845-04-10. Vice kommissionslantmätare i Kopparbergs län 1846-01-12. Kommissionslantmätare 1854-02-03. Styresman för storskiftes- och avvittringsverket i nämnda län 1856-04-18. 3. Major vid regementet 1859-04-05. RSO 1860-05-05. 2. Major 1862-09-16. RVO 1867-06-04. Avsked från regementet med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1868-08-26. Överstelöjtnant i armén s. å. 20/10. Avsked ur krigstjänsten 1869-02-19. RNO s. å. 29/7 avsked från ovann. styresmansbefattning 1886-12-22. Erhöll GMn och r 12 storl. s. d. Död 1897-08-10 i Falun. Gift 1853-08-28 Rottneby med Maria Lovisa Matilda Kuylenstierna, född 1823-08-01 i Kopparbergs län, död 1858-11-17 Holm, dotter av översten Vilhelm Gustaf Kuylenstierna, och Sofia Albertina Enebom.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1854. Överste. Död 1915. Se Tab. 45.
 • Curt Fredrik, född 1856-08-19 på Holm. Volontär vid dalregementet 1873-04-03. Mogenhetsexamen 1875-12-16. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 22/11. Löjtnant därst. 1885-08-08. Kapten 1898-06-22. RSO 1899-12-01. Kontorschef i skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 1904. Avsked som kapten 1906-08-31. Major i armén s. å. 14/9. Befälhavare för Danderyds landstormsområde 1913. Ledamot av styrelsen för livförsäkringsaktiebolag Valand. Överstelöjtnant i armén 1928-11-24. Avsked ur krigstjänsten 1929-01-18. Död 1934-01-20 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1911-07-01 i Oscars förs, Stockholm ]] med Gurli Emilia Maria Norman, född 1870-04-06, död 1925-01-10 i Adolf Fredriks förs, Stockholm ]], dotter av stadsmäklaren i nämnda stad Carl Anton Norman och Matilda Maria Wiström.
 • Ebba Sofia Aurora, född 1858-10-28 i Stora Tuna socken, död 1929-12-19 i Stockholm. Gift 1885-10-06 i Falun med sin kusin, direktören Claes August Mauritz Virgin i hans 2:a gifte, född 1858.

TAB 45

Carl Vilhelm, (son av Vilhelm, tab 44), född 1854-11-05 i Falun. Volontär vid dalregementet 1873-04-03. Mogenhetsexamen 1874-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1875-09-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 12/11. Transp. till Göta artilleriregemente 1876-04-21. Löjtnant därst. 1880-10-15. Kapten 1892-08-05. Kapten vid Karlskrona artillerikår 1894-05-11. Major därst. 1895-06-07. RSO s. å. 30/10. Överstelöjtnant vid kustartilleriet 1901-12-30. T. f. överste därst. och chef för Vaxholms kustartilleriregemente 1904-05-06. Överste och chef för samma regemente s. å. 20/5. KVO2kl 1906-12-08. RPrRÖO2KL 1908-08-00. KFrHL 1909. KNO1kl 1912-06-06. Avsked 1914-11-06. Död 1915-12-20 i Lidingö förs, Stockholm. Gift 1882-01-24 i Karlstad med Axeline Christina Andersson, född 1858-12-11 i stadsförs, nämnda stad, dotter av landskamreraren Axel Gustaf Andersson och Carolina Charlotta Maria Hagander.

Barn:

 • Ebba Carolina Matilda, född 1882-10-30 på Karlsborg. Stiftsjungfru. Gymnastikdirektörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet 1905-05-25. Gift 1909-06-22 i Vaxholms kyrka med majoren Adolf Vilhelm Sebastian Tham född 1874.
 • Sigrid, född 1884-02-01 på Karlsborg. Stiftsjungfru. Kassakontrollant hos aktiebolag Nordiska kreditbankens kontor i Vaxholm 1905. Död ogift 1918-11-19 i Örebro
 • Bertil Axel Vilhelm, född 1887-01-17 på Karlsborg. Sjökadett 1904-10-01. Underlöjtnant vid flottan 1910-10-28. Löjtnant därst. 1914-12-11. Kapten 1919-11-28. RSO 1931-06-06. Avsked från flottan 1941-04-01.

TAB 46

Curt, (son av Carl Vilhelm. tab 45), född 1894-03-01 i Karlskrona. Genomgick Birka lantmannaskola och kontrollkurs 1915–1916. Anställd vid Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag, Domnarvets lantbruk 1917-04-16–1921-11-01. Kontrollassistent hos Domnarvet-Faluortens kontrollförening 1921-11-01–1923-11-30. Agronom. Förrådsförvaltare. Gift 1930-12-05 i Kungsholms förs Stockholm med Gurli Catharina Ohlsson , född 1894-12-24 i Domnarvet, Stora Tuna förs, Kopparbergs län, dotter av byggmästaren Sigfrid Olof Petrus Olsson och Maria Catharina Olsson.

Barn:

 • Curt Carl Bernhard

TAB 47

Johan Reinhold, (son av Bernhard Virgin, natural. Virgin, tab 1), född 1726-03-13. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1738. Avsked. Korpral vid Västgötadals regemente och furir därst. 174310. Sergeant vid Hessensteinska värvade regementet 174510. Transp. till Bohusläns dragonregemente 1748-02-06. Kornett därst. 1751-04-06. Stabslöjtnant 1762-09-13. Löjtnant 1763-03-19. Kaptens avsked 1768-05-10. Död 1803-01-03 Åker. Gift 1752-03-27 med Anna Catharina Bildt, född 1732-01-14, död 1773-03-07 Torreby, dotter av kanslisten Knut Reinhold Bildt, och Juliana Schmoll.

Barn:

 • Christina Juliana, född 1753-07-30, död ogift 1828-01-14 Rålanda
 • Knut Bernhard, född 1755, död 1773-03-16 på Torreby.
 • Maria Catharina, född 1758-09-26, döpt s. å. 30/9, död 1765-07-06.
 • Charlotta Dorotea, född 1763-05-21 på Torreby, död 1814-10-22 i Skredsviks prästgård Göteborgs och Bohus län. Gift med kyrkoherden i Skredsviks, Herrestads och Högås församl:s pastorat av Göteborgs stift Bengt Dahlin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1816 med Margareta Eleonora Borgenstierna, född 1787-07-24, död 1866, dotter av kaptenen Gabriel Borgenstierna, och hans 2:a fru Anna Carolina Gyllenhaal), född 1755-05-01 i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län, död 1819-01-03 i Skredsviks prästgård.
 • Carl Gustaf, född 1764-12-26 på Torreby. Volontär vid Bohusläns regemente 1782-03-09. Furir därst. 1783-01-02. Fänrik. Död ogift 1795-06-18 på Torreby.
 • Daniel Reinhold, född 1768. Löjtnant. Död 1799. Se Tab. 48.
 • Maria Catharina, född 1770-04-07, död 1792-06-07 på Torreby. Gift 1792-03-20 i Foss' socken med sin syssling, kaptenen Carl Lorentz von Brömssen, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1825.

TAB 48

Daniel Reinhold, (son av Johan Reinhold, tab 47), född 1768-04-30. Volontär vid Bohusläns regemente 1789-01-05. Fänrik därst. s. å. 13/3. Löjtnants avsked 1793-07-28. Död 1799. Gift 1794-03-05 i Foss' socken, Göteborgs och Bohus län med Elin Johanna Hierta, född 1768-02-09 Storegården, död 1841-12-05 i Lidköping, dotter av hovjunkaren Claes Filip Hierta, och Johanna Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1794-12-17 Torreby Gift 1:o med sjökaptenen Arvid Danielsson Sjöberg. Gift 2:o med N. N. Svensson.
 • Johanna Beata, född 1696-05-19 på Torreby, död 1800 i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Ulrika Charlotta, född 1797-06-04 på Torreby, död 1846-02-09. Gift 1831-04-17 med kaptenen friherre Jakob Miles Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1790, död 1849.

TAB 49

Carl Urban, (son av Bernhard Virgin, natural. Virgin, tab 1), född 1727-09-07. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1738. Korpral därst. 1743-04-25. Sergeant 1745-08-26. Fältväbel 1749-04-16. Kornett 1750-05-15. Livdrabant 1756-08-05. Avsked 1761-12-22. Kapten. Död 1811-09-27 Sundsby. Gift 1:o 1750-04-08 med Elisabet Gyllenschruf i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid Bohusläns dragonregemente Johan Burchard Gellerstedt, född omkr. 1690 i Bohuslän, död10 1748-12-14), född 1713, död 1751-11-11, dotter av schoutbynachten Nils Schruuf, adlad Gyllenschruf, och Gjeska Bergman. Gift 2:o 1754-10-12 med Beata Levina Greiffenschütz, född 1735-10-25, död 1756-01-08, dotter av majoren Johan Casper Greiffenschütz, och Margareta Strömcrona. Gift 3:o 1767-01-01 med Elisabet Rådberg, född 1751-03-25, död 1782-08-23, dotter av en löjtnant.

Barn:

 • 3. Erik Gustaf, född 1768-09-12. Död s. å. 27/11.
 • 3. Beata Levina, född 1770-01-07, död 1793-03-12 i barnsäng på Sundsby. Gift där 1792-03-23 med löjtnanten vid arméns flotta, RSO Carl Jakob Arrhén von Kapfelman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1794 med Beata Juliana Dalin, född 1776, död 1830), född 1759-05-29 i Bro socken, Göteborgs och Bohus län, död 1824-06-14 på Ulriksdals slott (invalidinrättningen) i Solna socken Stockholms län, brorsons sonson till k. sekreteraren Claudius Arvidsson Arrhenius, adlad Örnhielm, nr 1064.
 • 3. Johan Fredrik, född 1779. Reste till England.

TAB 50

Axel Barthold, (son av Bernhard Virgin, natural. Virgin, tab 1), född 1730-07-01 Holma s socken, Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Hamiltonska regementet 1742-08-24. Rustmästare därst. s. å. Fänrik å la suite vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745. Placerad fänrik därst. 1746. Sekundlöjtnant 1747. Adjutant vid förstn. regemente 1755-10-04. Fänrik därst. s. å. 5/12. Adjutant vid Västgötadals regemente. Tjänstgjorde som löjtnant vid Södermanlands regemente 1757. Konfirmerad i sin utländska löjtnantsfullmakt s. å. Löjtnant i armén 1758-07-17. Transp. till tjänstgöring vid Kronobergs regemente 1759-01-00. Genom byte löjtnant vid Västgötadals regemente 1761-11-10. Stabskapten därst. 1764-07-30. RSO 1770. Erhöll kompani vid sistnämnda regemente 1774-02-23. Sekundmajor därst. 1781-05-30. Avsked från regementet s. å. 25/9 med tillstånd att kvarstå i armén. Död 1805-08-04 i Uddevalla. Han bevistade fälttåget i Flandern 1748, kampanjen i Hannover 1757 och s. å. 26/7 bataljen vid Hastenbeck samt pommerska kriget på 1750-talet, varunder han blev fången vid Anklam vid fästningens kapitulation 1759-01-22 och utväxlad 1760-11-00. Gift 1763-04-21 i Stockholm med Charlotta Melander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bankoregistratorn Alexander Klint, född 1724, död 1761-05-01 i Stockholm), född 1736, död 1801-03-20 Hällungstad, dotter av bankokommissarien Johan Jakob Melander och Anna Sofia Moback.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1764-09-03, död 1841-11-19 på Svenneby i likanämnd socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1794-01-12 Amundebyn med kaptenen Carl Lorentz von Brömssen, i hans 2:a gifte, född 1768, död 1825, som i sitt 1:a gifte haft hennes kusin.
 • Eleonora Augusta, född 1765-12-24, död 1767-11-27.
 • Johan Bernhard, född 1766-11-30 Vrine, död 1769-07-24.
 • Axel, född 1768-10-23, död s. d.
 • Axel Fredrik, född 1771. Major. Död 1828. Se Tab. 51
 • Anna Charlotta, född 1773-12-11 på Vrine, död där 1774-07-27.
 • Lovisa Albertina, född 1775-09-15 på Vrine, död ogift 1854-09-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Gustaf Adolf, född 1780-05-06 Sörböle

TAB 51

Axel Fredrik, (son av Axel Barthold, tab 50), född 1771-05-19 Vrine. Volontär vid Västgötadals regemente 1777-12-30. Sergeant vid dalregementet 1788-06-15. Fänrik därst. s. å. 23/8. Löjtnant 1793-09-02. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1795-07-22. Stabskapten därst. 1802-09-22. Regementskvartermästare 1804-05-02. Majors avsked 1812-01-07. RVO 1818-05-12. Tullinspektor vid Roslagstull i Stockholm. Död 1828-10-07 i Stockholm. Han bevistade fälttågen i Finland 1789 och 1790. 'Upprättade efter hand trenne boställen, uppodlade dem till mer än dubbel avkastning samt uppbyggde dem alla ånyo av egna medel, till ett belopp av 9,000 rdr b:o'. Gift 1809-02-23 i Stockholm med Lovisa Charlotta Ljungberger, född 1777-08-25, död 1830-06-20 i nämnda stad, dotter av professorn Gustaf Ljungberger och Juliana Augusta Melander.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1810-08-08, död s. d.
 • Axel Gustaf, född 1813. Provinsialläkare. Död 1900. Se Tab. 52.
 • Carl August, född 1815-05-10, död 1818-11-06.

TAB 52

Axel Gustaf, (son av Axel Fredrik, tab 51), född 1813-11-09 i Vänersborg. Student i Uppsala 1832. Med. filosofie examen 1833. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1834-10-01–1835-02-01. Med. kandidat 1838-12-15. T. f. läkare på Karlstens fästning vid Marstrand 1839-07-01–s. å. 9/9. Med. licentiat 1840-06-13. Disp. för med. doktorsgraden s. å. Promov. med. doktor 1841-06-14. Kir. Mag. 1842-04-23. Avlade ämbetsprovet s. å. 2/5. T. f. provinsialläkare i Vingåkers distrikt s. å. 1/6–s. å. 1/9. Praktiserande läkare i Åmål 1843-06-15–1845-09-30. Stadsläkare i Strängnäs 1845-07-28. Erhöll svenska akademiens andra pris 1849-12-20. Stadsläkare i Ulricehamn s. å. 12/3. Provinsialläkare i Uddevalla distrikt 1850-09-21. Transp. till Landskrona distrikt 1851-11-14. Erhöll pris av vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg för minnessång över F. M. Franzén 1853. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1864-02-16. Provinsialläkare i Kristianstads distrikt 1866-09-27. RNO 1869-09-20. Avsked från provinsialläkartjänsten 1880-01-23. Utländsk ledamot av Ungerns vittra akademi Kisfaludy-sällskapet 1881. Läkare vid kronohäktet i Ystad 1883-09-01–1893-04-01. Med. jubeldoktor 1891. Korresp. ledamot av Petöfisällskapet i Budapest s. å. Död 1900-02-01 i Frenninge socken, Malmöhus län. Han utgav under åren 1830–1897 ett antal större och mindre diktsamlingar. Gift 1:o 1845-09-24 i Åmål med skådespelerskan och sångerskan Maria Julia Carolina Lindström, född 1814-08-28 i Stockholm, död 1864-12-28 i Landskrona, dotter av hovkamreraren Carl Gustaf Lindström och Christina Elisabet Frösslind. Gift 2:o 1868-05-28 i Kristianstad med Götilda Lindeblad, född 1837-02-14 i Svalövs prästgård Malmöhus län ]], död 1916-05-29 i S:t Pauli förs, Malmö ]], dotter av prosten och kyrkoherden Carl Lindeblad och Maria Lovisa Kortz.

Barn:

 • 1. Carl Axel Fredrik, född 1846. Stationsinspektor. Död 1932. Se Tab. 53.
 • 1. Ernst Gustaf,
 • 1. Julius Gustaf, född 1850-07-12 i Ulricehamn. Mogenhetsexamen 1871. Anställd i Hj. Möllers bokhandel i Kristianstad 1874-04-01–1879-12-31. Innehade Killbergs bokhandel i Hälsingborg 1880–1883. Anställd hos Gleerupska universitetsbokhandeln i Lund 1885. Delägare i sistnämnda bokhandel. Död ogift 1933-01-13 i Lund.
 • 1. Carl August Albert, född 1854-04-24 i Landskrona ]], död 1870-09-20 i Kristianstad.
 • 2. Carl Gustaf Assar Sigurd, född 1869-03-17 i Kristianstad. Extra ordinarie postexpeditör 1894-05-31. Extra biträde i Malmö s. å. 7/8. Extra biträde i Vingåker Södermanlands län s. å. 24/12. Postexpeditör 1902-12-12. Avsked 1904-12-27. Överflyttade till Nordamerika. Bokhållare där.
 • 2. Ernst Linus, född 1872-06-13 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1893. Bokhållare i Kristianstads enskilda banks avdelningskontor i Malmö s. å. Bokhållare vid dess kontor i Ystad. Sedan agent. Död ogift 1918-10-19 i Bruxelles.
 • 2. Isabella Lovisa Julia, född 1874-01-16 i Kristianstad, död s. å. 12/12.

TAB 53

Carl Axel Fredrik, (son av Axel Gustaf, tab 52), född 1846-10-17 i Strängnäs. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1870-05-11. Elev vid telegrafverket s. å. 1/7. Elev vid statens järnvägstrafik s. å. 1/11. Stationsskrivare i Jönköping 1872-01-01. Stationsinspektor vid Skabersjö station å Malmö–Ystads järnväg 1874-11-01 och vid Svedala 1907. Avsked som stationsinspektör 1909. Andre kontrollör vid järnvägens byrå i Ystad s. å. Avsked ur järnvägens tjänst 1913. Död 1932-03-31 i S:t Pauli förs, Malmö ]] och begraven i Göteborg, Östra kyrkogården. Gift 1886-09-24 i Ystad med Maria Teresia (Mia) Lundberg, född 1862-10-18 i Landskrona, död 1921-11-12 i S:t Pauli förs, Malmö ]] och begraven i Göteborg, dotter av fabrikören Nils Lundberg och Sofie Bosson.

Barn:

 • Dagny Gertrud Carolina, född 1888-05-20 vid Skabersjö. Gift 1:o 1915-04-30 i S:t Pauli förs Malmö ]] med civilingenjören Erhard August Magnus Fliesberg
 • Torsten Axel Gustaf, född 1892-06-21 och död 1894-05-08 vid Skabersjö.

TAB 54

Gustaf Fromhold, (son av Bernhard Virgin, adlad Virgin, tab 1), född 1732-08-26. Antagen till krigstjänst 1744. Rustmästare 1747. Furir 1748. Fältväbel 1751. Underlöjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1756. Löjtnant därst. 1757. Fältväbel vid Hestensteinska regementet s. å. 21/1. Fänrik därst. 1763. Avsked 1769-08-19. Uppgives sist hava blivit kapten. Död 1797-07-08 på Järstena i Tillinge socken, Uppsala län. Gift 1:o 1764-09-18 på Sämsholm i Säms socken, Älvsborgs län med sin kusin friherrinnan Ulrika Eleonora von Köhler från vilken han 1766-12-17 blev skild, i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1754-06-02 Sundranäs s socken, Kron., med kaptenen Nils Boije af Gennäs, från vilken hon 1757-11-02 blev skild, född 1712, död 1783, gift 2:o med underofficeren Daniel Stockenberg, död 1763-04-11 på Sämsholm), född 1734-08-04 på sistnämnda egendom, död 1783-06-26, dotter av översten friherre Johan Didrik von Köhler, och hans 3:e fru (friherrinnan) Johanna Margareta Ehrenstrahl. Gift 2:o 1767-11-17 Krabbelund s socken, Skaraborgs län med Anna Christina von Grooth, född 1734-02-26, död 1806-12-17 i Skartofta prästgård, Malmöhus län, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Gustaf Grooth, nr 1084, och Catharina Lagercrantz.

Barn:

 • 1. Gustaf Bernhard, född 1766-01-04. Volontär vid Skaraborgs regemente 1775-05-06. Rustmästare därst. 1778-07-23. Avsked 1783-06-20. Volontär vid finska artilleribrigaden 1784-06-04. Lärkonstapel därst. 1785-04-06. Furir s. å. 18/11. Sergeant 1787-03-30. Underlöjtnant 1789-05-13. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1799-04-22. Död ogift i Köpenhamn.
 • 2. Carl Fromhold, född 1769-04-04 Assmundskvarn, död ogift före modern Batavia.
 • 2. Gustava Ottiliana, född 1771-01-27 på Orreholmen i Skörstorps socken, Skaraborgs län, död 1839-03-16 Väddesta. Gift 1799-08-30 på Järstena med kyrkoherden i Öveds pastorat av Lunds stift Lars Molin12, född 1763-06-28 i Eksjö, död 1806-12-04.
 • 2. Axel Johan, född 1773-07-01 på Orreholmen. Rustmästare vid Skaraborgs regemente. Död 1789-09-29.
 • 2. Claes Ludvig, född 1776. Landshövding. Död 1850. Se Tab. 55.

TAB 55

Claes Ludvig, (son av Gustaf Fromhold, tab 54), född 1776-04-13 Orreholmen. Volontär vid Älvsborgs regemente 1778-12-00. Transp. till Västmanlands regemente 1791-03-31. Fältväbel därst. 1792-06-19. Premiäradjutant 1794-02-24. Stabslöjtnant 1802-12-16. Stabskapten 1808-12-19. RSO 1809-07-03. 2. Major vid sistnämnda regemente 1813-03-16. Konstit. 1814-05-22 och s. å. 12/7 konfirm. överstelöjtnant i armén. 1. Major vid Västmanlands regemente 1815-02-21. Överste i armén 1823-07-04. Landshövding i Hallands län och ståthållare på Halmstads slott 1824 2?/3. Avsked därifrån 1844-01-16. Död 1850-09-08 i Göteborg. Gift 1815-12-30 i Västerås med Amalia Jakobina Sofia Tornérhielm, född 1796-12-05 på Össjö i likanämnd socken Kristianstads län, död 1884-10-06 i Göteborg, dotter av överstelöjtnanten Abraham Tornérhielm, och Helena Jakobina Sofia Meldercreutz.

Barn:

 • Jakobina Christina (Jacquette), född 1816-09-12 i Västerås. Föreståndarinna för högre elementarundervisningsanstalten för flickor i Göteborg 1867–1883. Död ogift 1910-11-01 i Vasa förs, Göteborg.

TAB 56

Christian Ludvig, (son av Bernhard Virgin, natural. Virgin, tab 1), född 1733-09-25. Volontär vid amiralitetet 1744. Kofferdibåtsman därst. 1748-06-16. Lärstyrman 1751-07-06. Löjtnant 1755-10-04. Kaptenlöjtnant 1767-04-07. Kapten. Avsked 1783. Död 1808-08-27 på frälsehemmanet Lilla Hult i Kungsäters socken, Älvsborgs län. Gift 1758-03-15 med Elisabet Magdalena Caméen, född 1729-05-15, död 1796-10-13 på Lilla Hult, dotter av kaptenen Carl Caméen, och hans 2:a fru Johanna Catharina Gyllenhammar.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1758-11-06, död ogift 1833-06-13 i Kungsäters socken.
 • Carl Otto, född 1760-12-17, död 1770-12-10.
 • Charlotta Johanna, född 1763-06-01 (1773-06-12), död13 änka. Gift 1817-01-04 i Kungsäters socken med bonden Per Olsson i Boet, död före 1833-06-13.

Källor

1Kneschke, Neues deutsches Adelslexikon. 2At (So). 3Ha. 4von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837). 5At (P). 6SK. 7Sacklén, Sveriges läkarehistoria. 8SAB. 9SGN. 10ZU. 11HM. 12SÖN. 13Släktbibel (At, Sch), 14Medd. av Västra Ljungfors, Malmö. 15Medd. av hovrättsassessorn W. W. Wickström, Åbo. 16Buchholtz, Materialien zur Personenkunde der Ostseeprovinzen.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: