Gyllenadler nr 655

Från Adelsvapen-Wiki

0655.jpg

Adliga ätten Gyllenadler nr 655

Adlad 1658-05-01, introd. 1660.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Enefelt, Enhielm, Silfverstråle, och Enanderhielm.

Se även släkten Enander

TAB 1

Per Joensson (översiktstab. 1). Var en besutten bonde i Sticklösa by i Skärstads socken, Jönköpings län. Gift med Lisa Persdotter.

Barn:

 • Nicolaus Petri, född 1574-06-28 i Sticklösa. Kom vid 11 års ålder i Jönköpings skola, därifrån till Vadstena skola, så till Växjö skola samt sist till Örebro skola. Kollega därst. 1598. Rektor 1600. Präst 1601-12-22. Kapellan i Västra Eneby i Östergötland 1602, i Linköping 1604 och utnämnd till samma beställning i Norrköping 1606, men då Västra Eneby församl. ej ville mista honom, utverkade dess ledamöter hos biskopen, att deras omtyckta kapellan bekom hälften av Eneby gäll med kyrkoherden Måns därstädes, vilken del han sistnämnda år emottog. Kallades 1608 till kyrkoherde i Rogberga i Småland, vilket han dock undanbad sig, och blev sedan ensam kyrkoherde i Västra Eneby socken samt 1639 prost över Kinds kontrakt. Död 1643-01-20 och ligger jämte sin hustru begraven i Västra Eneby kyrka, varest ett epitafium över dem uppsattes. Gift 1606-06-29 med Helena Johansdotter i Rosendal, död 1652 och begraven 1653-01-06. Deras barn kallade sig Enander efter födelsesocknen.

Barn:

 • Samuel Enander, adlad Gyllenadler, född 1607. Biskop. Död 1670. Se Tab. 4.
 • Peder Nilsson Enander, född 1610. Löjtnant. Död 1669. Se Tab. 2.
 • Johannes Enander, född 1623. Prost och kyrkoherde. Död 1672. Se Tab. 3.
 • Isak Nilsson Enander, adlad Enefelt, född 1627, död 1688. Se adl. ätten Enefelt.

TAB 2

Peder Nilsson Enander, (son av Nicolaus Petri, Tab. 1), född 1610-11-29 i Eneby. Student i Uppsala 16281. Kanslist i k. kansliet. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1669-12-26. Gift 1632 med Sara Göransdotter.

Barn:

 • Samuel Pedersson Enander, adlad Enhielm, född 1652, död 1710. Se adl. ätten Enhielm, Tab. 1.

TAB 3

Johannes Enander, (son av Nicolaus Petri, Tab. 1), född 1623-10-06 i Eneby prästgård, Östergötlands län. Student i Uppsala2 1642-09-26. Magister därst. 1652-02-19. Rektor vid Linköpings skola s. å. i maj. Lektor i matematik vid gymnasium därst. 1654-06-27. Prästvigd 1657-06-28. Kyrkoherde i Stora Åby och Ödeshögs församl:s pastorat av Linköpings stift 1658-05-19. Kontraktsprost s. å. Prost och kyrkoherde i Norrköping 1668-11-04. Död där 1672-07-09 och begraven 1673-01-06 i Norrköpings stadskyrka, varefter stoftet fördes till Stora Åby kyrka, där en gravsten över honom och hans maka finnes.2 Gift 1655 med sin broders svägerska Sara Nilsdotter, född 1641 i Kalmar, död 1688-07-18 och begraven s. å. 19/9 i Stora Åby kyrka, dotter av superintendenten i Kalmar, magister Nicolaus Eschilli och Brita Ungia.

Barn:

 • Johan Johansson Enander, adlad Enanderhielm, född 1660, död 1732. Se adl. ätten Enanderhielm.
 • Isak Johansson Enander, adlad Silfverstråle, född 1665, död 1716. Se adl. ätten Silfverstråle, Tab. 1.

TAB 4

Samuel Enander, adlad Gyllenadler (översiktstab. 1–2, son av Nicolaus Petri, Tab. 1), till Hälleby (nu Adlerskog) i Västra Eneby socken, Biskopsberga i Helgona socken och Uljeberg i Viby socken, alla i Östergötlands län. Född 1607-09-20 i Eneby. Student i Uppsala 1626-10-00. Magister i Uppsala 1632-03-13. Presiderade vid disp. 1634. Lektor i logik vid gymnasium i Linköping s. å. Student i Leiden7 1637-05-01. Prästvigd 1638-12-21. Lektor i praktisk filosofi vid nämnda gymnasium 1639. 2:e teol. lektor och kyrkoherde i Rystads pastorat av Linköpings stift 1641. Prost och kyrkoherde i Söderköping 1643-11-15. Hovpredikant hos drottning Christina 1647. Superintendent vid svenska armén och garnisonerna i Tyskland 1648-06-27. Superintendent i Kalmar 1650-09-07. Biskop i Linköpings stift 1655-06-01. Adlad 1658-05-01 men kallade sig alltid själv liksom förut Enander (introd. 1660 under nr 655). Död 1670-12-17 i Linköping och begraven i domkyrkan därst. 1671-06-01 under en prydlig gravvård [Hm]. 'Han var en lärd, myndig och förmögen biskop. Stod i mycken nåd hos pfalzgreven, sedermera konung Carl X Gustaf, och hade dennes naturlige son, Gustaf Carlsson, sig anförtrodd till uppfostran. Var vid 1660 års riksdag prästerskapets talman, då han ombeddes att göra drottning Christina föreställning för hennes avfall från luterska läran och hennes påviska gudstjänst på k. slottet.' Gift 1:o 1637-12-10 med Margareta Jönsdotter, född 1621-04-04, död 1651-12-03 i Kalmar och begraven 1652-02-08 i domkyrkan därst., enda dotter av biskopen i Linköping magister Jonas Petri Gothus och hans 1:a hustru Elisabet Olofsdotter. Gift 2:o 1653-05-03 med Brita Nilsdotter, begraven 1691-05-21 i Linköping, dotter av superintendenten i Kalmar magister Nicolaus Eschilli och Brita Hansdotter.

Barn:

 • 1. Elisabet, född 1639-10-04 i Linköping, död där 1680-03-01 och begraven s. å. 20/5 i Linköpings domkyrka. Gift 1658-10-03 i nämnda stad med ärkebiskopen doktor Olaus Swebilius, född 1624, död 1700, vars barn blevo adlade med namnet Adlerberg.
 • 1. Helena, född 1640-12-25, död 1665-03-06. Gift 1660-04-27 med hovkamreraren Jonas Andersson Östling, adlad Österling, i hans 1:a gifte, född 1627, död 1691.
 • 1. Natanael, född 1642-09-10, död s. å. 25/12 och begraven i Linköpings domkyrka 9.
 • 1. Nils, född 1644-06-15 i Linköping9. Student i Uppsala 1654-05-003 och i Heidelberg 16657. Kommissionssekreterare 1672-05-22. Legationssekreterare på ambassaden till mediationsverket mellan England och Holland s. å. 27/8. Kommissionssekreterare vid riksmötet i Regensburg9 s. å. 2/10. Protokollssekreterare i senaten9 1674-05-16. Ambassadsekreterare till Wien s. å. 7/5. Död ogift 1675-06-23 i Stockholm9 och begraven 1676-02-13 samt sedan nedsatt i faderns grav i Linköpings domkyrka9 Ägde Adlerskog9 i Västra Eneby socken, Östergötlands län.
 • 1. Jonas, född 1645. Kommendör. Död 1727. Se Tab. 5
 • 1. Salomon, född 1647. Student i Uppsala 1660-10-003 och i Heidelberg 16657. Sekreterare i kommerskollegium 1675-05-29. Avsked 1681-01-30. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1683-01-26. Assessor i Göta hovrätt s. å. 23/5. Död ogift 1693-11-25 i Jönköping. Ägde Adlerskog.9
 • 1. Christina, född 1651-01-20 i Söderköping, död s. å. 1/11.
 • 2. Carl Gustaf, född 1654. Student i Uppsala3 1670-01-11 och i Lund s. å. 4. Kaptenlöjtnant vid bergsregementet (Malmöska regementet) 1675-06-08. Kapten därst. 1676-03-009. Major 1677-09-02. Avsked 1679-08-28. Död ogift 1687 och begraven s. å. 29/5 i Linköping.
 • 2. Margareta, född 1655, död 1699-01-19 i och begraven s. å. 29/9 i Dalhems kyrka, Östergötlands län. Gift 1:o 1677-01-04 med assessorn Gustaf Adolf Du Rietz, född 1654, död 1681. Gift 2:o med generalmajoren Anders Lagercrona, friherre Lagercrona, död 1739.
 • 2. Brigitta, döpt 1656-12-02 i Linköpings domkyrka, död 1692-05-23 Emtö. Gift med hovjunkaren Nils Johansson, adlad Oljeqvist, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1690.
 • 2. Samuel, till Uljeberg. Född 1657-12-14 i Linköping. Student i Uppsala3 1670-12-05. Häradshövding i Hanekinds, Björkekinds, Östkinds och Lysings härader i Östergötland 1692-04-30. Död ogift 1698-07-12 i Linköping och begraven s. å. 25/10.
 • 2. Anna Catharina, född 1659, död 1710 och begraven s. å. 24/2. Gift 1693 med landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, i hans 1:a gifte, född 1662, död 1732.
 • 2. Christina, född 1661, död 1716 Lidhem och begraven s. å. 3/3. Gift med kaptenen Joakim von Stegling, i hans 2:a gifte, född 1647, död 1716.
 • 2. Catharina Helena, född 1662, död 1670-01-16.
 • 2. Maria, född8 1663-08-02, död8 s. å. 9/12.
 • 2. Helena Maria, döpt 1665-07-21, död 1715-07-16 Tolefors. Gift med majoren Zakarias Klingenstierna, född 1657, död 1707.
 • 2. Johan, född 1669. Lagman. Död 1718. Se Tab. 6

TAB 5

Jonas, (son av Samuel Enander, adlad Gyllenadler, Tab. 4), till Perstorp i Skedevi socken och Adlerskog i Västra Eneby socken, båda i Östergötlands län. Född 1645-11-08 i Söderköping9. Student i Uppsala3 1659-06-18. Volontär vid amiralitetet 1665-11-01. Konstapel därst. 1666-10-11. Underlöjtnant 1668-07-06. Överlöjtnant 1674-03-28. Kapten 1675-06-01. Kommendör 1679-06-27. Avsked 1700-03-09. Död 1727 på Adlerskog. Han bevistade sjökriget mot danskarna 1675–1679 och var med i slaget mellan skånska och tyska vallen 1676 samt i Kjögebukt 1677, där han blev fången. Gift 1675-06-24 på Hundhammar (nu Norsborg) i Botkyrka socken, Stockholms län med Maria Catharina Leijonfelt, född 1660, död 1703 på Adlerskog och begraven s. å. 2/9, dotter av amirallöjtnanten Henrik Thomasson Eise, adlad Leijonfelt, och Emerentia Lemnia.

Barn:

 • Margareta Elisabet, död 1705-08-25 Ottarp s län. Gift 1696 med översten Christer Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1678, död 1751.
 • Emerentia Brita, död 1736-05-30 i Kalmar. Gift 1708-03-18 i Hossmo socken, Kalmar län med sin systers svåger, löjtnanten Hans Boije af Gennäs.

TAB 6

Johan, (son av Samuel Enander, adlad Gyllenadler, Tab. 4), född 1669-08-24 i Linköping. Student i Uppsala3 1682-02-20 och i Lund 16864. Auskultant i Göta hovrätt. Häradshövding i Närke. Assessor i Svea hovrätt 1716-01-03. Ledamot av lagkommissionen s. å. 5. Lagman i livgedinget i Vadstena län 1718-01-28. Död s. å. 15/7 och begraven i Hovsta kyrka, Örebro län. Gift 1:o 1696-01-07 i Vadstena med Anna Maria von Rohr, född 1672-08-24, död 1707-01-23 och begraven i Vadstena, dotter av ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Cort Fredrik von Rohr, från Mark-Brandenburg, och Elsa Printz., nr 304. Gift 2:o 1710-08-14 på Frötuna i Götlunda socken, Örebro län med Maria Danckwardt-Lillieström 1685-01-11, död 1728-09-30 på Kåfö i Hovsta socken och begraven i Hovsta kyrka, dotter av översten Jakob Danckwardt-Lillieström, och Magdalena Christiernin.

Barn:

 • 1. Samuel Jakob, född 1696-12-29 i Vadstena. Student i Uppsala3 1706-10-13. Volontär vid livgardet 1718. Furir därst. s. å. 20/12. Förare 1719. Sergeant 1720. Fänrik vid Västgötadals regemente 1721-06-07. Löjtnant därst. 1740-11-13. Avsked 1742-05-06. Död 1768-04-08 på Kåfö. 'Lärer varit gift.'
 • 1. Elsa Brita, född 1698-05-30 i Vadstena, död 1790-02-06. Gift 1720-08-00 Åbylund med assessorn och brukspatronen Per Svedenstierna, född 1690, död 1763.
 • 1. Anna Magdalena, född 1700-03-21, död 1773-08-25 Österrasta. Gift 1720 med sin systers svåger, ryttmästaren Nils Svedenstierna, född 1688, död 1751.
 • 1. Johan Fredrik, född 1701-12-22 på Knutsberg. Student i Uppsala3 1715-05-02. Volontär vid livgardet 1718. Rustmästare därst. 1719. Furir 1720. Förare 1722. Sergeant 1723. Livdrabant 1725-11-15. Vice korpral vid livdrabantkåren 1743-02-11. Korpral därst. 1748-11-25. RSO 1750-04-17. Överstelöjtnant. Avsked 1758-03-03. Död ogift 1780-12-22 Öby
 • 1. Carl Gustaf, född 1702-10-07 på Kåfö. Student i Uppsala3 1715-05-02. Extra ordinarie kanslist i kammarrevisionen 1721-10-10, sedan han först på prov uppvaktat i över ett års tid. Auskultant i Svea hovrätt 1726-10-05. Kanslist i förutnämnda revision 1727-04-12. Aktuarie därst. 1732-10-09. Notarie 1736-02-24. Vice sekreterare 1746-10-27. Sekreterare 1747-06-16. Assessor 1756-10-14. Kammarrevisionsråd 1763-05-17. Tjänstfri 1766-10-16. Avsked med bibehållen lön 1769. Död ogift 1782-08-20 på Öby.
 • 1. Ernst Vilhelm, född 1703, död ung.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1704-04-16. Student i Uppsala3 1715-05-02. Drunknade under en sjöresa 1725-08-15 vid ön Barbados.
 • 1. Ernst Vilhelm, född 1705-06-27 i Vadstena, död 1706-02-27.
 • 1. Maria Lovisa, född 1707-01-19, död 1783-11-17 Västlandaholm och jordfäst s. å. 4/12, men sedan nedsatt i Svedenstiernska familjegraven i Fellingsbro kyrka. Gift 1724-06-02 på Öby med sina systrars svåger, kaptenen Erik Svedenstierna, född 1700, död 1767.
 • 2. Magdalena Catharina, född 1711-06-18, död ogift 1766-03-22.
 • 2. Claes Jakob, född 1712. Lagman. Död 1792. Se Tab. 7

TAB 7

Claes Jakob, (son av Johan, Tab. 6), född 1712-07-19 Kåfö. Student i Uppsala3 1725-02-27. Auskultant i Svea hovrätt 1733-12-01. Amanuens i advokatfiskalskontoret 1735-10-01. Extra ordinarie kriminalnotarie 1736-05-19. Extra ordinarie fiskal 1737-10-12. Vice civilnotarie 1740-04-23. Vice häradshövding 1742-08-30. Notarie 1744-06-21. Advokatfiskal 1747-12-23. Assessor 1756-01-31. Lagman i Närke5 1759-11-20. Lagman i Västerbotten och Lappmarkerna5 1767-03-17. Avsked5 1784-09-07. Död 1792-05-13 på sin egendom Råcksta i Angarns socken, Stockholms län. Gift 1745 med Christina Charlotta Wester, döpt 1727-03-17 i Stockholm, Jakobs förs.6, död 1813-10-31 i nämnda stad, dotter av hovrättsrådet i Svea hovrätt Niklas Wester och friherrinnan Juliana Charlotta Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Maria Juliana, född 1746-06-25, död ogift 1834-10-09 Salnecke
 • Hedvig Charlotta, född 1747-07-28, död 1836-05-09. Gift 1766 med hovjunkaren Peter Ridderstad, i hans 2:a gifte, född 1731, död 1784.
 • Christina Magdalena, född 1749-09-14, död 1750-01-11.
 • Samuel Jakob, född 1752. Landshövding. Död 1804. Se Tab. 8.

TAB 8

Samuel Jakob, (son av Claes Jakob, Tab. 7), född 1752-04-14 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1759-03-05. Korpral vid nämnda regemente 1768-10-01. Kornett därst. 1774-01-26. Löjtnant 1776-07-06. Ryttmästare 1783-03-19. Major vid livregementets kyrassiärer 1792-05-09. Landshövding i Nyköpings län 1794-06-11. RSO 1800-06-14. Död 1804-08-23 i Nyköping och begraven på Nyköpings östra kyrkogård. Han ägde Råcksta säteri i Angarns socken, Stockholms län. Gift 1:o 1787-05-10 Näs med Johanna Sofia Albom, född 1764, död 1788-02-25 på Näs, dotter av landssekreteraren Jonas Albom och Johanna Catharina Forsskäl. Gift 2:o 1794-11-20 Björnö med grevinnan Vivika Sofia Bonde af Björnö, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1791-09-20 i Västra Vingåkers kyrka, Södermanlands län med friherre Carl Anders Leuhusen, född 1765, död 1793), född 1770-06-05 Hesselby, död 1851-03-12 i Örebro och begraven i Bondeska graven i Västra Vingåker, dotter av riksrådet och riksmarskalken, greve Carl Bonde af Björnö, och grevinnan Ebba Margareta Bonde af Säfstaholm.

Barn:

 • 1. Claes Samuel Jonas, född 1788. Överjägmästare. Död 1833. Se Tab. 9.
 • 1. Charlotta Johanna Jakobina, född tvilling 1788-02-24 på Näs, död dagen därpå.
 • 2. Christina Margareta Sofia, född 1795-08-14, död s. å. 30/8.
 • 2. Vivika Juliana, född 1796-09-14, död s. å. 27/10 i Nyköping.
 • 2. Charlotta Jakobina, född 1799-01-05, död 1859-07-23 på Skuggan vid Stockholm. Gift 1823-04-15 i Stockholm med generalmajoren, friherre Gustaf Adolf Koskull, född 1782, död 1842.

TAB 9

Claes Samuel Jonas, (son av Samuel Jakob, Tab. 8), född tvilling 1788-02-24 Näs. Student i Uppsala 18007. Kansliexamen därst.7 1806-12-11. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet7 1807-05-15. Vice överjägmästare i Stockholms län7 1809-01-26. Överjägmästares titel 1810-09-03. Död 1833-05-23 på Salnecke och begraven i familjegraven på Gryta kyrkogård. Han erhöll av sina morföräldrar genom testamente 1794-12-29 såsom fideikommiss egendomen Näs med underlydande i Österåkers socken, vilken egendom han fick k. maj:ts tillstånd 1830-02-27 att utbyta mot Salnecke med Smedsbo och Berg i Gryta och Järlåsa socknar, Uppsala län. Gift 1810-12-13 i Stockholm med Sofia Bolin, född 1785, död 1858-01-30 på Salnecke, dotter av s. m. adjunkten Anders Bolin och Catharina Maria Niendahl.

Barn:

 • Claes Jakob Fredrik, född 1811-08-26 i Stockholm, död ogift 1876-09-05 i Jönköping och begraven i familjegraven på Gryta kyrkogård. Innehade efter faderns död fideikommissegendomen Salnecke.
 • Sofia Claudia, född 1813-01-12, död ogift 1871-11-25 i Jönköping.
 • Jacquette Julie, född 1815-04-12, död 1880-07-12 vid Ljunga i Småland. Gift 1837-08-29 på Salnecke med löjtnanten Peter August Lagerbielke, född 1809, död 1881.
 • Carl Ludvig Edvard, född 1817. Kapten. Död 1884. Se Tab. 10.
 • Henrietta Emilia, född 1818-12-19, död 1820-11-23 på Näs.
 • August Vilhelm Robert, född 1820-10-17, död s. å. 30/11.
 • Maria Lovisa, född 1822-01-16, död s. å. 23/1.
 • Fredrika, född 1826-04-23, död s. d.

TAB 10

Carl Ludvig Edvard, (son av Claes Samuel Jonas, Tab. 9), född 1817-07-07 Näs. Volontär vid Upplands regemente 1836-09-11. Studentexamen i Uppsala 1837-12-14. Inskriven vid universitetet därst. s. å. Fanjunkare vid Västerbottens fältjägarregemente 1839-08-26. Officersexamen s. å. 29/4. Underlöjtnant s. å. 17/10. Löjtnant 1843-02-03. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1845-10-01–1846-04-03. Regementsadjutant 1846-04-21. Regementskvartermästare 1846-05-26–1858. Kapten 1859-07-30. RSO 1864-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1867-10-15. Död 1884-05-31 på Salnecke och begraven i familjegraven på Gryta kyrkogård. Han innehade efter äldre broderns död Salnecke med underlydande. Gift 1872-06-16 i Stockholm, Katarina förs. med Augusta Hammarström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1854-03-27 i Stockholm med lantmäteriauskultanten, utgivaren av tidningen Frihetsvännen, Carl Adolf Teodor Bolin, född 1822-12-23 i Visby, död 1867-12-24 i Stockholm), född 1833-12-10 i Stockholm, Katarina förs. ]], död 1914-09-03 i nämnda stad, Kungsholms förs. ]], dotter av sidenfabrikören Per Hammarström och Johanna Catharina Holmberg.

Barn:

 • Sofia Augusta Jacquette, född 1875-09-24 på Salnecke. Utexaminerad från högre lärarinneseminariet 1896-05-30. Lärarinna vid Arvika elementarskola för flickor 1896–1898, vid Trälleborgs elementarskola för flickor 1898–1900 och vid Lychouska skolan i Stockholm sedan 1900.

TAB 11

Claes Samuel Oscar , (son av Carl Ludvig Edvard, Tab. 10), född 1873-06-29 Salnecke, Uppsala län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-05-15. Volontär vid Upplands regemente s. å. 8/6. Sergeant 1894-07-16. Elev vid Krigsskolan s. å. 16/8. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 6/12. Löjtnant därst. 1898-09-02. Genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1898-09-15–1900-05-25. Regementsadjutant 1900-03-20–1904-08-28. Gymnastikofficer vid Västra arméfördelningens militärskolor i Gävle 1900-09-08–1901-02-28. Adjutant därst. 1903-10-06–1904-08-28. Kapten 1908-10-02. Vik. gymnastiklärare vid Katarina realskola i Stockholm läsåret 1909–1910 och bitr. gymnastiklärare vid Uppsala universitet läsåret 1913–1914. RSO 1916-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1923-06-30. Major i armén s. d. Befälhavare för Dannemora landstormsområde 1927-01-01. Innehar fideikommissegendomen Salnecke med Smedsbo och Berg i Gryta och Järlåsa förs:ar, Uppsala län. Gift 1919-05-28 i Gryta kyrka i förs. med samma namn, Uppsala län med grevinnan Ebba Clara Sofia Spens, nr 54, född 1891-03-20 Rosendal, Östergötlands län, dotter av översten vid Norra skånska infanteriregementet greve Carl Gustaf Spens, och Ellen Estrid af Wetterstedt A.

Barn:

 • Ebba Augusta Ellen Jacquette, född 1920-04-14 i Uppsala
 • Klaes Samuel Karl , född 1922-02-21 i Uppsala.
 • Ebba Brita Elisabeth , född 1923-07-02 Salnecke, Uppsala län.

Källor

1Oö. 2Hm. 3Um. 4Sön. 5Ash. 6Lns. 7At (P). 8Medd. av förste aktuarien O. Edelstam. 9Medd. av majoren C. Gyllenadler.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.