:

Nordensköld nr 394

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Nordenskiöld nr 1912)

Adliga ätten Nordenskiöld nr 1912 B samt friherrliga ätterna Nordensköld nr 394 och Nordenskiöld nr 405

Adlad 1751-11-21, introd. 1752. En gren friherrlig 1841-07-29 enligt 37 § R.F., introd. 1843. En annan gren friherrlig. 1880-04-09 enligt 37 § R. F., introd. 1881.

Ätten, som utgrenat sig i adliga och friherrliga ätterna Nordenskjöld, nr 1912 A, och 357, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 127 bland adelsmän. En gren av ätten upptogs 1894-03-05 i ärftligt preussiskt adelsstånd med namnet von Nordenskjöld.

Nordenskiöld F40500.png

TAB 1

Erik Mattsson Nordberg, född 1597 på torpet Nordanåker i Tierps socken Uppsala län: deltog såsom korpral vid Upplands regemente i konung Carl X Gustafs polska krig. Underofficer vid nämnda regemente. Död 1700 på Nordanåker. Gift med Maria Olofsdotter Cassling, född 1609 i Tierp, död 1708 Skälby och begraven s. å. 27/5 i Kolbäcks socken Västmanlands län.

Barn:

 • Johan Eriksson Nordberg, född 1660 på Nordanåker. Bokhållare hos k. rådet, greve Fabian Wrede i Stockholm. Sändes 1692-05-00 av denne för att anställa räfst med förvaltaren av de Wredeska godsen i Finland. Överinspektör över dessa gods, av vilka han tillhandlade sig 1696 Savijärvi i Sibbo socken, 1706 Friigård i Mäntsälä socken och 1707 Eriksnäs i Sibbo socken. Återvände under pestepidemien 1710 till Sverige, varest han kvarstannade. Död 1740 i Stockholm. 'Han var en vitter och förståndig man. Steg 1710, då pesten grasserade, med hela sitt hushåll på ett honom tillhörigt fartyg, lastat med alla livsförnödenheter och loverade några månader fram och tillbaka i öppna sjön, till dess farsoten avstannat. Hans barn ändrade namnet till Nordenberg.' Gift med Maria Christina Björn, född 1666, död 1706 i Sibbo socken i Finland, dotter av myntinspektoren Anders Björn och Catharina Olofsdotter Grasman samt faster till generalmajoren Abraham Björnmarck, adlad von Björnmarck.

Barn:

 • Anders Johan Nordenberg, adlad Nordenskiöld, född 1696. Landshövding. Död 1763. Se Tab. 2.
 • Carl Fredrik Nordenberg, adlad Nordenskiöld, född 1702. Överste. Död 1779. Se Tab. 4.

TAB 2

Anders Johan Nordenberg, adlad Nordenskiöld, (son av Johan Eriksson Nordberg, tab 1), född 1696-12-21 Hitå Student i Uppsala 1711. Volontär vid fortifikationen 1716-10-10. T. f. fortifikationssekreterare hos generalmajoren, friherre Palmqvist 1717. Konduktör vid fortifikationen i Kalmar s. å. 16/5. Fortifikationslöjtnant i Kristianstad 1719-06-16. Kapten vid fortifikationens Stockholmsbrigad och informationskapten vid livgardet 1735-09-18. LVA 1739-09-09 preses därst. 1741. Major vid fortifikationsfältstaten i Finland 1742-04-03. Major vid fortifikationen s. å. 3/4. Generalkvartermästarelöjtnant vid fortifikationsbrigaden i Finland 1744-11-10. RSO 1748-11-07. Transp. såsom generalkvartermästarelöjtnant till Stockholmsbrigaden av fortifikationen 1749-02-07. Adlad jämte brodern Carl Fredrik 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1912). Vice landshövding i Savolaks och Kymmenegårds län 1752-09-28. Ord. landshövding därst. 1753-09-26. Transp. till Nylands och Tavastehus län 1757-11-30. Avsked 1761-08-24. Död 1763-06-26 i Helsingfors, begraven i familjegraven vid Sibbo kyrka, och slöt själv sin ättegren. 'Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och därunder Fredrikshalls belägring. Brukades dessutom i många angelägna fortifikationsförrättningar. Gift 1725-01-02 Lövkoski av Borgå socken med Sofia Margareta Ramsay, född 1706-02-26 på Lövkoski, död 1767 3/ 9 Savijärvi

Barn:

 • Anders Vilhelm, född 1725. Löjtnant. Död 1757. Se Tab. 3.
 • Margareta Helena, född 1729-10-10, död 1754-08-28, i Sibbo socken. Gift 1750-05-25 med landshövdingen, greve Carl Vilhelm Leijonstedt, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1782.
 • Charlotta Catharina, född 1730-05-22 i Sibbo socken, död där 1736-04-12.
 • Sofia Juliana, född 1734-06-06 på Savijärvi, död där 1782-02-11. Gift 1:o 1759-11-20 i Helsingfors med löjtnanten, friherre Carl Vilhelm Leijonhufvud, född 1728, död 1760. Gift 2:o. 1767-10-20 på Savijärvi med sin moders kusin, majoren Anders Erik von Köhler, natural. von Köhler, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1800.

TAB 3

Anders Vilhelm, (son av Anders Johan Nordenberg, adlad Nordenskiöld, tab 2), född 1725-11-15 på Savijärvi i Sibbo socken. Volontär vid fortifikationskontoret 1738. Sergeant vid livgardet. Adjutant vid undersöknings- och avmätningsarbetet till gränsfästning i Finland 1744. Adjutant vid fortifikationsbrigaden i Finland 1745–1747-03-17. I sachsisk tjänst som kornett vid general Arnheims dragon-, sedan kyrassiärregemente 1747. Löjtnant därst. 1748. Löjtnant vid fortifikationsstaten i Finland 1749-04-13. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus dragonregemente 1750-11-14. Död 1757-09-14 i Sibbo socken. Gift 1750 med Juliana Vilhelmina Schütz, född 1730, död 1763-07-03 Lövkoski av Borgå socken, dotter av superintendenten Schütz i Sachsen.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1752-01-08 i Sibbo socken, död 1807-06-09 i Borgå. Gift 1772-02-13 Johannisberg
 • Christian August, född 1754-03-11 Ebbo å. 1/7.
 • Vilhelmina Augustina, född 1755-08-09 på Ebbo, död 1790-05-10 i Nurmijärvi prästgård och begraven på Nurmijärvi kyrkogård. Gift 1778-05-26 i Sibbo socken med kyrkoherden i Nurmijärvi pastorat Johan Klemensson Fabritius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1793 med Maria Nycander, född 1755-07-02, död 1837-10-24), född 1741-08-11, död 1821-05-08 i Nurmijärvi prästgård.

TAB 4

Carl Fredrik Nordenberg (adlad Nordenskiöld (son av Johan Eriksson Nordberg, tab 1), till Eriksnäs i Sibbo socken och Frugård i Mäntsälä socken, båda i Nylands län. Född 1702-09-26 på Savijärvi. Student i Uppsala1 1714-11-19. Volontär vid fortifikationskontoret i Stockholm 1716-10-16. Konduktör vid fortifikationsstaten 1719-06-18. Löjtnant vid fortifikationsbrigaden i Göteborg 1731-12-04 LVA 1739-08-08. Ingenjörkapten vid förutn. fortifikationskontor 1741-05-26. Majors karaktär 1745-10-29. Ledamot av gränskommissionen i Finland 1745-05-26. RSO 1749-01-13. Major vid fortifikationsbrigaden i Malmö s. å. 9/8. Adlad jämte brodern Anders Johan 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1912). Generalkvartermästarelöjtnant vid fortifikationsbrigaden i Finland 1755-04-14. Överstelöjtnant vid Stockholmska brigaden 1756-10-14. T. f. direktör vid fortifikationen och ledamot av krigskollegium 1757-03-22. Överste vid finska brigaden 1762-06-29. Avsked 1763-12-08. Död 1779-03-19 på Eriksnäs och begraven i familjegraven i Sibbo kyrka men sedermera flyttad till familjegraven på Frugård. 'Han var liksom brodern en utmärkt skicklig fortifikationsofficer och höll på riddarhuset publika föreläsningar i sin vetenskap. Skickades 1738 av riksens ständers sekreta utskott i en angelägen kommission till Ryssland.' Gift 1731-12-21 Lövkoski av Borgå socken med sin broders svägerska Hedvig Märta Ramsay, född 1717-07-06 i Snåttsta by i Markims socken Stockholms län, död 1759-04-11 på Eriksnäs och begraven i familjegraven på Frugård, dotter av överstelöjtnanten Alexander Vilhelm Ramsay, och hans 1:a fru Margareta Catharina Nöding.

Barn:

 • Fredrik Johan, född 1732-10-13 på Frugård, död 1736-04-03 på Eriksnäs.
 • Ett barn, född 1733, död spätt.
 • Hedvig Juliana, född 1734-03-04 på Frugård, död 1811-04-12 Johannisberg Gift 1754-12-22 i Sibbo socken med sin kusin, landshövdingen Anders Bruce, natural. de Bruce, född 1723, död 1787.
 • Margareta Christina, född 1735-05-29, död där s. å. 12/7.
 • Carl Vilhelm, född 1736-08-27 på Frugård. Volontär vid fortifikationen. Kornett vid jägarkåren 1758-12-15. Blev ej långt därefter sjuklig och sinnesförvirrad. Död ogift 1818-08-02 på Frugård.
 • Charlotta Fredrika, född 1737-12-02 på Frugård, död där s. å. 13/12.
 • Anders Johan, född 1738. Major. Död 1796. Se Tab. 5
 • Magnus Fredrik, född 1740-03-27 på Frugård, död 1742-06-22 på Lövkoski.
 • Sofia Helena, född 1741-09-21 på Frugård, död 1776-10-08 på Eriksnäs. Gift 1775-11-19 i Sibbo socken med löjtnanten vid Svea artilleriregemente Carl Adam Schoultz, född 1749-09-19 i Stockholm, död 1822.
 • Adolf Gustaf, född 1745. Överste. Död 1821. Se Tab. 6
 • Otto Henrik, friherre Nordenskjöld, född 1747. Vice amiral. Död 1832. Se adl. och friherrliga ätterna Nordenskjöld, nr 1912 A och 357.
 • Fredrika, död späd.
 • Ulrik, till Eriksnäs. Född där 1750-06-06. Student i Åbo 1760. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1766-03-18. Examen i artillerivetenskap m. m. 1767. Sergeant vid Nylands infanteriregemente s. å. 9/10. Examen i taktik och fortifikation s. å. 20/12. Fänrik vid sistnämnda regemente 1768-03-18. Sekundadjutant därst. 1771. Löjtnant 1777-10-16. Avsked 1782-10-24. Hovjunkare. Död ogift 1810-10-29 på Frugård och begraven i familjegraven därst.
 • Lovisa Ulrika, född 1752-05-16 på Eriksnäs, död där s. å. 10/6.
 • August, född 1754. Bergshauptman. Död 1792. Se Tab. 21
 • Carl Fredrik, född 1756. Kommissionssekreterare. Död 1828. Se Tab. 22.
 • Lovisa Fredrika, född 1757-09-27 på Eriksnäs, död ogift 1784 på Johannisberg.

TAB 5

Anders Johan, (son av Carl Fredrik Nordenberg, adlad Nordenskiöld, tab 4), född 1738-12-14 på Frugård. Kadett vid artilleriet 1754-05-19. Sergeant därst. 1758-10-08. Adjutant vid fribataljonen 1760-07-21. Fänrik därst. 1761-06-22. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1762-09-14. Löjtnant därst. 1770-07-03. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1774-11-11. Regementskvartermästare därst. 1775-01-11. Avsked med majors karaktär 1782-10-07. Död 1796-07-30 på Hedvigsberg i Sibbo socken. Gift 1782-10-24 i Stockholm med Anna Christina Olivestam, döpt 1750-12-01 i Stockholm, död 1818-10-09) Andersberg, dotter av Per Bernhard Orell, adlad Olivestam och hans 1:a fru Margareta Semar.

Barn:

 • Jeannetta Christina, född 1783-10-18 död 1835-10-18 Drägsby Gift 1803-12-24 på Andersberg med majoren Anders Erik Boije af Gennäs, född 1768, död 1838.

TAB 6

Adolf Gustaf, (son av Carl Fredrik Nordenberg, adlad Nordenskiöld, tab 4), till Frugård i Mäntsälä socken, född där 1745-01-24. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1761-01-13. Underkonduktör vid fortifikationen s. å. 9/2. Adjutant därst. 1764-07-30. Löjtnant därst. 1774-04-16. Kapten 1776-08-12. Major vid västgötabrigaden av fortifikationen 1785-09-27. Brigadchef vid fortifikationen under 1788 års fälttåg. Premiärmajor vid skånska brigaden av fortifikationen 1789-11-21. RSO 1790-05-02. Generalkvartermästarelöjtnant s. å. 23/8. Överstelöjtnant 1798-08-23. Överste i armén 1799-11-16 och vid fortifikationen 1801-02-16. Avsked 1810-07-09. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 127 bland adelsmän 1818-02-06. Död 1821-03-25 på Frugård och begraven i familjegraven därst. Gift 1775-10-05 Johannisberg, död 1833-06-28 på Frugård och begraven därst., dotter av kaptenen Gustaf Lilliehöök af Fårdala, och hans 2:a fru Magdalena Catharina Elisabet Bruce.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1776. Löjtnant. Död 1843. Se Tab. 7
 • Anders Gustaf, född 1779-07-10 på Hedvigsberg, död s. å. 14 veckor gammal på Frugård och begraven därst.
 • Otto Gustaf, friherre Nordensköld, född 1780. Amiral. Död 1861. Se Tab. 8.
 • Hedvig Magdalena, född 1782-12-19 på Frugård, liksom de följande syskonen, död ogift 1863-03-01 i Vimmerby och begraven s. å. 10/3 därst. Ägde Nordbo vid Frugård.
 • Anna Sofia, född 1784-12-04, död 1792-11-17 på Frugård.
 • Gustava Eleonora, född 1786-04-07, död 1788-03-12 på Frugård.
 • Maria Antoinetta, född 1788-03-07, död 1805-06-30 på Frugård.
 • Adolf Gustaf, född 1789-12-20 död 1792-11-15 på Frugård.
 • Ulrika Augusta, född 1791-08-29, död 1792-12-10 på Frugård.
 • Nils Gustaf, född 1792. Statsråd. Död 1866. Se Tab. 13.
 • En dotter, dödf. 1794-02-25.
 • Charlotta Juliana, född 1796-11-01, död 1797-01-07 på Frugård.
 • Flora Gustava, född 1798-05-07, död 1889-08-06 på Eksjö och begraven på Hässleby kyrkogård Jönköpings län. Gift 1819-12-31 på Frugård med sin kusin, överstelöjtnanten Otto Henrik Nordenskjöld, född 1792, död 1888.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Adolf Gustaf, tab 6), född 1776-07-20 Hedvigsberg Kadett 1792-10-16. Konduktör vid fortifikationsstaten s. å. 22/11. Löjtnants avsked 1810-07-10. Död 1843-06-08 Eriksnäs Gift 1814-06-24 Saaris

Barn:

 • Hedvig Dorotea, född 1815-04-16 på Johannisberg, liksom syskonen, död ogift 1893-07-29 Karsby
 • Ulrika Eleonora, född 1817-12-16, död ogift 1856-09-16 på Johannisberg och begraven i familjegraven vid Tusby kyrka.
 • Flora Carolina, född 1819-12-24, död 1876-05-03 i Artsjö prästgård och begraven i Artsjö kyrka. Gift 1850-01-08 på Johannisberg med vice pastorn i Artsjö församl. Aron Fredrik Broms i hans 2:a gifte (gift 1:o 1832-01-03 på Frugård med Lovisa Ollonberg, född 1810-05-28 i Tusby socken, död 1848-09-22 i Artsjö prästgård, dotter av kaptenen Carl Fredrik Ollonberg, och hans 2:a fru Maria Ulrika von Burghausen), född 1801-01-02 i Heinola stad, död 1875-12-13 i Artsjö prästgård.
 • Antoinette Gustava, född tvilling 1822-11-09, död ogift 1881-01-23 på Karsby och begraven i familjegraven vid Tusby kyrka.
 • Aurora Fredrika, född tvilling 1822-11-09, död 1909-04-02 på Karsby. Gift 1845-09-14 på Johannisberg med godsägaren Evert Vilhelm Bruncrona, i hans 2:a gifte, född 1806, död 1881.
 • Carl Adolf, född 1824-11-15. Student i Helsingfors 1843-12-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1849-02-27. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 21/6. E. kammarskrivare hos senaten för Finland 1852-06-23. Andre revisor i allmänna revisionsrätten 1853-08-16. Kammarförvant vid kommissariatet för finska militären och lotsverket 1857-06-26. Kronofogde i Helsinge härad 1859-11-16. Avsked 1874-03-08. Död 1897-12-15 på sin fideikommissegendom Johannisberg och begraven i familjegraven vid Tusby kyrka. Gift 1864-07-04 i Artsjö prästgård med sin systers styvdotter Hilma Lovisa Broms, född 1841-10-16 i nämnda prästgård, död 1922-11-28 i Helsingfors, dotter av vice pastorn Aron Fredrik Broms och hans 1:a fru Lovisa Ollonberg.
 • Carl Otto, född 1826-12-27. Student i Helsingfors 1847-06-08. Död ogift 1854-09-25 på Johannisberg och begraven i familjegraven vid Tusby kyrka
 • Carl Fredrik, född 1832-04-09, död s. å. 15/4 på Johannisbegraven

TAB 8

Otto Gustaf friherre Nordensköld, (son av Adolf Gustaf, tab 6), född 1780-12-09 Frugård Arklimästare vid amiralitetet 1783-12-04. Kadett vid Karlskrona sjökadettkår 1790. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad 1795-03-26. Fänrik vid amiralitetet s. å. 7/4. Adjutant hos vice amiralen, Friherre Nordenskjöld 1796. Kommenderad på expeditionerna till Köpenhamns redd, Tripolis och Tunis 1797 och 1798. I engelsk krigstjänst 1799-01-00–1801. Efter hemkomsten kommenderad på expedition till Medelhavet 1801–1803. Löjtnant vid örlogsflottan 1803-06-14. Adjutant hos varvschefen 1804. Kapten i flottorna 1807-07-06. Deltog i 1808 och 1809 års finska krig och därunder i attacken på ryska skärgårdsflottan i Jungfrusund 1808-08-18. RSO s. å. 30/8. Kapten vid örlogsflottan 1809-06-29. 1. Flaggadjutant för sjöärendena hos överamiralen, friherre af Puke under expeditionen till Västerbotten s. å. Befälhavare för nio kanonslupar vid anfallet på Umeå natten mellan den 18 och 19 aug. s. å. Major vid örlogsflottan s. å. 26/9. Chef för fregatten Jarramas under kriget 1813. Överstelöjtnant s. å. 8/6. Befälhavare för fregatteskadern som blockerade norska kusten 1814. GMts s. å. Chef för volontärkompaniet 1815-08-08. Ekipagemästare vid skeppsvarvet i Karlskrona 1817-03-13. T. f. varvsamiral s. å. Överste i flottornas generalstab 1818-05-11 och i örlogsflottan 1819-04-22. Konteramiral 1821-11-05. Ånyo t. f. varvsamiral s. å. KSO 1823-07-03. Ledamot av kommittén för reglering av sjöförsvaret 1826-02-00. Varvsamiral s. å. Befälhavare för Medelhavseskadern 1828–1829-12-00. KmstkSO 1837-01-22. Chef för storamiralsämbetets 2. avdelning och för förvaltningen av sjöärendena s. å. 7/4. Ledamot av kommittén för ordnandet av unionsförhållande mellan Sverige och Norge 1839-07-19–1841-09-00. Vice amiral 1840-06-02. Friherre 1841-07-29 med namnet Nordensköld, enligt 37 § R.F. (introd. 1843-02-02 under nr 394). Befälhavande amiral och överkommendant i Karlskrona 1841-09-11. Ledamot av kommittén för ordnandet av Sveriges sjöförsvar s. å. 22/12. Amiral i k. m:ts flotta 1845-03-17. Avsked 1846-06-12. Död 1861-12-06 Värstorp och begraven på Nättraby kyrkogård. Gift 1808-11-20 i Karlskrona med Anna Fredrika Lidströmer, född 1786-04-05 i nämnda stad, död 1842-07-04 på Värstorp och begraven på Nättraby kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Jonas Lidström, adlad Lidströmer, och Anna Elisabet Öhman.

Barn:

 • Emma Fredrika Eleonora, född 1809-08-25 i Karlskrona, liksom bröderna, död 1890-07-11 Vrängö Gift 1833-12-11 i Karlskrona med ryttmästaren vid Smålands husarregemente Johan Lorens Aschan, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1837-12-17 på Hovmanstorp i likan, socken, Kron., med Ebba Elisabet Fredrika Rosenblad A, född 1811-11-05 i Landskrona, död 1876-08-03 på Visslö i Kläckeberga socken, Kron., dotter av generallöjtnanten Elof Rosenblad, friherre Rosenblad, och Charlotta Elisabet Ström), född 1804-09-23 på Lessebo bruk i Hovmanstorps socken, död 1868-04-21 Vartorp
 • Adolf Otto, friherre vid faderns död 1861. Född 1812-07-28. Kadett vid Karlberg 1827-11-01. Utexaminerad 1832-08-31. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 13/10. Löjtnant därst. 1836-09-28. Kammarherre 1842. Kapten 1853-06-01. RSO 1862-01-28. Avsked med majors n. h. o. v. samt tillstånd att såsom kapten kvarstå i reg:s reserv 1864-01-26. Avsked ur krigstjänsten s. å. 16/2. Död barnlös 1880-09-09 i Stockholm. Gift där 1867-09-28 med Brigitta Maria Wahlström, född 1835-01-22 i Neder-Luleå, död 1919-10-22 i (Kungsholms förs, Stockholm, db).
 • Otto August, född 1814-01-12. Kadett vid Karlberg 1827-11-01. Utexaminerad 1831-05-10. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 14/5. Var en tid i engelsk örlogstjänst. Premiärlöjtnant 1842-05-01. Död s. å. 26/6 genom drunkning i Karlskrona och begraven på Nättraby kyrkogård.
 • En son, född 1816-08-21, död s. å. 29/8 i Karlskrona.
 • Henrik Otto, friherre vid äldre broderns död 1880. Född 1820. Underlöjtnant. Död 1902. Se Tab. 9.

TAB 9

Henrik Otto, (son av Otto Gustaf Nordenskiöld, friherre Nordensköld, tab 8), friherre vid äldre broderns död 1880. Född 1820-05-01 i Karlskrona. Furir vid Kronobergs regemente 1837. Sergeant därst. s. å. 20/3. Officersexamen i Jönköping 1841. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 22/6. Transp. som underlöjtnant till sjöartilleriregementet, sedermera marinregementet 1843-01-23. Avsked 1854-10-10. Tjänsteman i tullstaten 1855-11-00. Avsked därifrån 1864-08-13. Innehade fideikommissegendomen Johannisberg i Tusby socken i Finland och ägde Sköldsberg i Långlöts socken Kalmar län. Död 1902-04-20 på Sköldsberg. Gift 1:o 1845-08-04 i Karlskrona med Jenny Marie Hultman, född 1826-01-23 i Karlskrona stadsförs ]], död där 1853-08-17, dotter av godsägaren Johan Christian Hultman och Maria Erika Jakobsson. Gift 2:o 1858-08-29 på Sörby i Gärdslösa socken Kalmar län med Maria Christina Lindvall, född 1827-09-13 i nämnda socken ]], död 1916-01-23 Rosenfors ]], dotter av kronolänsmannen Nils Lindvall och Maria Christina Lindström.

Barn:

 • 1. Alice Fredrique Marie, född 1845-05-07 i Augerums socken Blekinge län, död 1846-08-11 i Karlskrona.
 • 1. Gustaf Johan Otto, född 1846-10-07 i Karlskrona. Egendomsförvaltare. Död ogift 1901-07-31 i Långlöts socken.
 • 1. Otto Bertil, född 1849-05-31 i Karlskrona, död där s. å. 16/11.
 • 1. Adele Fredrika, född 1851-07-23 i Karlskrona, död där 1852-11-04.
 • 1. Otto Fredrik, friherre vid faderns död 1902. Född 1853-05-17 i Karlskrona. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1873. Utexaminerad 1875. Inspektor vid Vrängö i Nättraby socken Blekinge län 1875. Brännvinskontrollör i Blekinge 1876–1885. Arrenderade Högtorp i Södermanland 1885–1888. Inspektor vid Stäfflö i Åby socken Kalmar län 1892–1898. Förvaltare vid Johannisberg 1898 och innehavare av nämnda fideikommissegendom (sedermera fideikommisskapital) vid faderns död 1902. Död 1922-04-18 i Helsingfors. Gift 1901-12-14 i Stockholm med Lovisa Eleonora Elisabet (Isis) Ericson, född 1870-05-14.
 • 2. Gustaf Henrik, friherre vid äldre halvbroderns död 1922. Född 1859. Direktör. Död 1939. Se Tab. 10
 • 2. Carl Otto Adolf, född 1860-11-04 i Runstens socken, Kalmar län. Förvaltare. Död ogift 1909-09-18 i Stockholm.
 • 2. Emma, född 1862-04-28 i Runstens socken.
 • 2. Maria Christina, född 1863-09-28 i Runstens socken. Död 1941-06-27 i Kalmar. Begraven i Långlöt.
 • 2. Tor Adolf Fredrik, född 1866-01-17 på Sköldsborg. Kamrerare och kontorschef hos Ölands cementaktiebolag 1895-10-011898. Kamrerare hos Nordiska metallabol:t i Västerås 1898. Äg. Abbantorp i Högsrums socken Kalmar län. Död 1935-01-23 i Borgholm (Högsrums förs, Kalmar län, db 1) och begraven i Långlöts socken, Kalmar län.
 • 2. Nils Otto Gustaf, född 1868-07-13 på Sköldsborg, död 1888-04-30 i Kalmar och begraven på Långlöts, kyrkogård.

TAB 10

Gustaf Henrik, (son av friherre Henrik Otto, tab 9), friherre vid äldre halvbroderns död 1922. Född 1859-06-11 i Runstens socken Kalmar län. Volontär vid Jönköpings regemente 1880-11-09. Mogenhetsexamen 1881. Sergeant 1882-05-25. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Kammarpage hos drottningen s. å. Utexaminerad 1883-10-30. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring, nu Gotlands infanteriregemente, s. å. 14/12. Kontorschef i livförsäkringsaktiebolag Norrland 1889-09-00. Löjtnant i regementet 1890-05-02. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementet 1892-04-22. Verkställande direktör i återförsäkringsaktiebolag Hennes i Malmö 1897-06-00. Avsked ur krigstjänsten 1898-11-04. Andre verkst. direktör i skånska cementaktiebolag 1907. Kassadirektör därst., i Malmö–Limhamns järnväpsaktiebolag och i Limhamns hamnaktiebolag 1908–1928-12-31. Ledamot av styrelsen för riksbankens avdelningskontor i Malmö 1918. Ordförande i nämnda styrelse och i styrelsen för Malmö sparbank. RVO 1920-06-06. RNO 1926-09-15. Har ägt del i huset nr 70 Grevturegatan i Stockholm och innehar efter äldre halvbroderns död Johannisbergs fideikommisskapital. Biogr. i: "Väd?". 1934-06-06 KVO2kl. Död 1939-06-01 i Stockholm. Gift 1887-10-22 i Kalmar med Ester Laura Andersson, född 1865-11-09 i Vena socken Kalmar län, dotter av bankdirektören Carl Vilhelm Andersson och Selma Emilia Lundqvist.

Barn:

 • Sten Gustafsson, född 1889. Ryttmästare. Se Tab. 11

TAB 11

Sten Gustafsson, (son av friherre Gustaf Henrik, tab 10), född 1889-09-21 i Stockholm. Friherre vid faderns död 1939-06-01. Friherre och huvudman (nr 394) 1939. Studentexamen 1911-06-15. Volontär vid kronprinsens husarregemente s. å. 17/6. Officersexamen 1913-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-12-21. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr o m s. å. 1/11. Ryttmästare på övergångsstat vid Norrlands dragonregemente 1928-11-15. RSO 1939-06-06. Avsked s. å. 8/9 fr o m s. å. 1/10. 1939-10-01 Ryttmästare i Norrlands dragonregementes reserv. Gift 1:o 1916-10-14 i Malmö med Anna Fritze Sonja'' Kramer från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1932-12-27, född 1896-11-15 i Malmö. Dotter av direktören Herman Kramer och Olga Marie Elisabet Henningsen. Gift 2:o 1933-11-01 i Oscars förs Stockholm ]] med densamma, från vilken han ånyo blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-06-14. (Gift 3:o 1939-06-24 i Oscars förs, Stockholm med hovrättsrådet Trygve Liljestrand i hans 2:a gifte (gift 1:o 1918–1938 med Lolly Geijer, född 1889), född 1887-07-01. Död 1942-11-13).

Barn:

 • 1. Kjell Gustaf Stensson, född 1917-07-23 i Malmö garnisonsförs.
 • 1. Bengt Henrik Stensson, född 1919-03-01 i Malmö.

TAB 12

Bengt Gustafsson, (son av friherre Gustaf Henrik, tab 10), född 1891-09-06 i Sundsvall. Sjökadett 1906–1908. Studentexamen i Lund 1910-06-10. Mogenhetsexamen 1910-06-10. Volontär vid Svea livgarde s. å. 11/6. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 31/12 . Avsked med tillstånd att inträda såsom underlöjtnant i reg:s reserv 1913-12-31. Ånyo underlöjtnant vid regementet 1914-07-24. Löjtnant därst. 1916-11-28. RFinlVROlkl 1919. Tjänstfri 1920–1922. Genomgick krigshögskolan 1922–1924. Aspirant vid generalstaben 1924–1927. RFrSVSO 1926. RSpMfOvk s. å. RNS:tOO2kl s. å. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1927-06-27 fr o m 1928-01-01. Kapten i Svea livgarde s. å. 9/12. PolFK s. å. Generalstabsofficer vid Östra arméfördelningens stab 1931. Flygspanare s. å. Lärare vid Krigshögskolan 1933–1935. RSO 1933-06-16. Överadjutant och major i Generalstaben 1934-04-27. Major vid och överstelöjtnant i Flygvapnet samt förordnad som chef för dess flygstab 1936-06-30. RVO s. å. 30/6. Överste vid Flygvapnet 1937-04-30. Överste och chef för Flygstaben 1938-04-08 fr o m s. å. 1/7. RNO 1938-11-15. KSO2kl 1940-11-15. Generalmajor i Flygvapnet 1941-06-06. Gift 1:o 1916-10-16 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Dagmar Werner från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1934-09-12 i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1935-01-23 i Engelbrekts förs, Stockholm med löjtnanten i flottans reserv Erik Brändström i hans andra gifte (gift 1:o 1917-12-07 i Stockholm med Signe Eima Heijkensköld, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1934-06-27, född 1892-10-11. Dotter av godsägaren Carl Detlof Heijkenskjöld och Agnes Dahl), född 1892-10-01), född 1897-08-04 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av grosshandlaren Carl Werner och Inez Jehander. Gift 2:o 1934-10-31 i Lovö förs, Stockholm med Marie-Louise Elsa Eva Hanna Augusta Lambert-Meuller, född 1909-06-10 i Engelbrekts förs, Stockholm. Dotter av verkst. direktören Fredrik Lambert-Meuller och Elsa Flygare.

Barn:

 • 1. Claes Henrik Bengtsson, född 1917-07-28 i Stockholm.
 • 1. Brita Christina Bengtsdotter, född 1919-10-08 i Svea Livgardes förs, Stockholm.

TAB 13

Nils Gustaf, (son av Adolf Gustaf, tab 6), född 1792-10-12 Frugård Student i Åbo 1811-02-26. Jur. ämbetsexamen. Auskultant i Åbo hovrätt 1813-12-16. Student i Uppsala 1817-03-28. Bergsexamen därst. s. å. Återvände till Finland. Bergmästares titel med lön å stat (i Finland) 1818-08-14. Utrikes resa 1819–1823. Korresp. ledamot av Vetenskapsakademien i S:t Petersburg 1819. Överintendent vid bergsstaten i Finland 1823-12-21. RRS:t V1O4kl 1830-08-14. Ledamot av manufakturdirektionen 1835-05-20. RRS:tStO3kl, förändrad 2kl s. å. 12/8 och RRS:tAO2kl 1839-05-10. Var en av finska vetenskapssocietetens stiftare 1838. Filosofie hedersdoktor vid universitetets i Helsingfors jubelfest 1840-07-20. Preses i nämnda vetenskapssocietet 1841–1842. RNO 1842-08-18. Statsråds titel 1845-04-15. Avsked 1853-03-05. LVS s. å. 21/5. LVA s. å. 3/11. Var dessutom ledamot av flera utländska lärda sällskap. HL av Geographical Society i London 1864. Död 1866-02-21 på Frugård och begraven i familjegraven därst. Gift 1829-07-21 i Helsingfors med Sofia Margareta von Haartman, född 1808-09-06 i Åbo, död 1860-01-26 på Frugård och begraven i familjegraven därst., dotter av statsrådet Erik Gabriel von Haartman, finska adliga ätten nr 168, och Fredrika Sofia Fock B.

Barn:

 • Nils Gustaf Gabriel, född 1830-04-20 i Helsingfors. Student därst. 1849-06-07. Död ogift 1891-12-20 på Frugård och begraven därst.
 • Hedvig Sofia, född 1831-06-23 i Helsingfors, död 1908-05-26 vid Nävekvarns bruk i Tunabergs socken, Södermanlands län och begraven jämte mannen i Sederholmska gravkoret på Tunabergs kyrkogård. Gift 1866-08-15 på Frugård med bruksägaren, RNO, RVO, Johan Sederholm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1836-04-21 Arnö, med Lovisa Fredrika Sparre af Rossvik, född 1816-06-02 på Herrhagen i sistnämnda socken, död 1858-09-26 på Nävekvarn, dotter av löjtnanten Bengt Erik Ludvig Sparre af Rossvik, och Fredrika Elisabet Hornung), född 1813-05-24 i Stockholm, död 1883-12-26 på Nävekvarn.
 • Nils Adolf Erik, friherre Nordenskiöld, född 1832. Professor. Död 1901. Se Tab. 14.
 • Nils Otto, född 1834. Godsägare. Död 1916. Se Tab. 17.
 • Nils Carl, född 1837. Direktör. Död 1889. Se Tab. 19
 • Anna Fredrika Sofia Maria, född 1839-08-31 på Frugård, död där 1851-09-30.
 • Anna Elisabet Sofia, född 1841-02-19 i Helsingfors, död 1914-10-07 i Stockholm. Gift 1868-08-05 på Frugård med översten Otto Gustaf Nordenskjöld, född 1831, död 1902.

TAB 14

Nils Adolf Erik, friherre Nordenskiöld, (son av Nils Gustaf, tab 13), född 1832-11-18 i Helsingfors. Student vid därvarande universitet 1849-12-10. Filosofie kandidat 1853-04-04. Företog jämte sin fader en mineralogisk studieresa till Ural hösten s. å. Filosofie licentiat examen inför matematisk-fysiska fakulteten 1854-04-04. Kurator för nämnda fakultet s. å. Bergskonduktör vid bergskontoret 1855. Avsked från kuratorsbefattningen s. å. Avsked från nyssn. tjänst s. å. Studerade i Berlin vintern 1855–1856. Promov. filosofie mag. med första hedersrummet 1857-05-29. Promov. filosofie doktor med andra hedersrummet s. d. Idkade studier vid naturhistoriska riksmuseet i Stockholm s. å. Erhöll Lindblomska priset 1858. Deltog i professor O. M. Torells expedition till Spetsbergen s. å. Professor och intendent vid naturhistoriska riksmuseets mineralogiska samlingar i Stockholm s. å. 8/12. Svensk medborgare 1860-03-23. Deltog i professor O. M. Torells expedition till Spetsbergen 1861. LVA s. å. 9/1. Ledamot av Societas pro fauna et flora Fennica. Lärare i kemi vid krigshögskolan å Marieberg 1863-07-08–1876. Ledare av en arktisk expedition till Spetsbergen 1864. Ledamot av Academy of Sciences i New York 1865-05-04. Juryman för femte klassen vid allmänna industriutställningen i Stockholm 1866-04-12. Avreste på uppdrag jämte professor A. J. Ångström till Paris för att jämföra en normalmeter och en normalkilogram, som blivit förfärdigad för svensk räkning med de i Conservatoire des arts et métiers förvarade prototyperna 1867. Ledare av arktiska expeditionen till Spetsbergen 1868. Ledamot av Die Gesellschaft für Erdkunde i Berlin s. å. 3/10. RNO s. å. 10/12. Ledamot av vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg s. å. 16/12. Erhöll av Geographical Society i London dess stora GM (Founders medal) s. å. Ledamot av The Geographical Society i London 1869-02-10. Korresponderande LÖS s. å. 24/2. Off ItKrO 1869-05-00. Ledamot av riksdagens andra kammare 1869–1871. Företog en expedition till Grönland 1870. Hedersledamot av Der naturwissenschaftliche Verein i Hamburg s. å. 26/1. Hedersledamot av Societa Geogralica Italiana s. å. 15/5. Erhöll av Société de Géographie i Paris en GM (Rochetteska medaljen) s. å. 23/5. KSpICO 1871-10-03. Ledamot av Gesellschaft der Wissenschatten i Göttingen s. å. 2/12. Ledamot av American Geographical Society 1872. Ledare av expeditionen till Spetsbergen 1872–1873. Ledamot av Société de Géographie i Paris 1873-03-21. Ledamot av Société Hollandaise des Sciences i Haarlem s. å. 17/5. K ItKrO 1874-03-01. Ledamot av Société Géologique de Belgique s. å. 21/3. Ledare av en expedition till Kariska havet och Obi-Jenisejs mynningsvikar 1875. Hedersledamot av naturforskarsällskapet i S:t Petersburg s. å. 9/11. Hedersledamot av Société des naturalistes à l'Ural s. å. 19/12. Korresponderande ledamot av franska vetenskapsakademien 1876-01-17. Prisdomare för uppfostringsväsendet vid världsutställningen i Filadelfia s. å. 22/3. Företog med ångaren Ymer en ny färd till Jenisejs mynning s. å. i juli. Korresponderande ledamot av Académie des sciences de l'Institut de France s. å. Hedersledamot av Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap s. å. i april. Hedersledamot av Societas scientiarum Fennica s. å. 10/4. Hedersledamot av Societas Imperialis Mineralogica i S:t Petersburg s. å. 16/4. Ledamot av The American Philosophical Society s. å. 21/4. Korresponderande ledamot av Academia Literarum et Scientiarum Regia Boica s. å. 27/6. Korresponderande ledamot av Sociedad Mexicana de Historia Natural s. å. 19/9. Hedersledamot av sällskapet för befordrande av Rysslands handel och sjöfart i S:t Petersburg s. å. Hedersledamot av sällskapet för befordrande av Rysslands handel och industri i Moskva s. å. Korresponderande ledamot av The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland 1877-09-03. Ledare av ångfartyget Vegas färd kring Asien och Europa 1878–1880. Hedersledamot av Die Geographische Gesellschaft i Bremen 1878-02-01. Hedersledamot av Der Verein für Erdkunde i Dresden s. å. 23/2. Korresponderande ledamot av Société Languedocienne de Géographie de Montpellier s. å. 30/3. Hedersledamot av danska geografiska sällskapet s. å. 15/5. Ledamot av fysiografiska sällskapet i Lund s. å. 3/10. Hedersledamot av Société de Géographie de Tokio 1879. Hedersledamot av Centralverein für Handelsgeographie und Förderung deutscher Intressen im Auslande zu Berlin s. å. 30/7. Ledamot av Astronomische Gesellschaft i Heidelberg s. å. 5/9. Hedersledamot av Geographische Gesellschaft i München s. å. 22/10. Hedersledamot av Gesellschaft für Erdkunde i Berlin s. å. 25/10. Hedersledamot av Verein für Erdkunde zu Halle a/Saale s. å. i nov. Hedersledamot av Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen s. å. 6/12. Utländsk ledamot av Societas Geologica Londinensis 1880-01-07. Hedersledamot av Société de Géographie i Marseille s. å. 16/1. KmstkNO s. å. 27/1. StOff ItKrO s. å. 27/1. KPS:tJO s.å. Korresponderande ledamot av l´Académie Impériale des Sciences i S:t Petersburg s. å. 5/2. Hedersledamot av Geographische Gesellschaft i Hamburg s. å. 5/2. Hedersledamot av Geographische Gesellschaft i Wien s. å. 6/3. HLVS s. å. 16/2. Korresponderande ledamot av vetenskapsakademien i Turin s. å. 22/2. Hedersledamot av Société Zoologique de France i Paris s. å. 24/2. Erhöll finska hushållningssällskapets stora GM s. å. 27/2. Hedersledamot av Yorkshire Philosophical Society s. å, 5/3. Hedersledamot av Cambridge Philosophical Society s. å. 8/3. Hedersledamot av svenska sällskapet för antropologi och geografi i Stockholm s. å. 13/3. Hedersledamot av Royal Geographical Society i London s. å. 22/3. KFrHL s. å. 30/3. Hedersledamot av vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg s. å. 5/4. Hedersledamot av Société de Géographie de la Province d'Oran s. å. 6/4. Upphöjd i friherrligt stånd s. å. 9/4 (introd. 1881-12-07 under nr 405). Hedersledamot av Société de Topographie de France i Paris s. å. 9/4. Hedersledamot av Société de Géographie de Genève s. å. StkDDO s. å. 17/4. Hedersledamot av Society for the encouragement of arts, manufactures & commerce i London s. d. Erhöll svenska ordenstecken i briljanter s. å. 24/4. Korresponderande ledamot av Academy of Natural Sciences of Philadelphia s. å. 25/5. Hedersledamot av finska hushållningssällskapet s. å. 11/6. Korresponderade hedersledamot av Sociedad Geografica de Madrid s. å. 15/6. Erhöll en minnesmedalj i guld av vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg s. å. i juli. Hedersledamot av Sociedad Colombina Onubense i Huelva s. å. 18/7. RRS:tV1O2kl s. å. 12/8. Hedersledamot av Instituto Geografico Argentino i Buenos Aires s. å. 15/10 hedersledamot av Société de Géographie de l'Est i Nancy s. å. Korresponderande ledamot av Sociedad de Geographia i Lissabon s. å. Korresponderande ledamot av Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1881-01-05. Hedersledamot av Societas Scientiarum Fennica i Helsingfors s. å. 13/1. Ledamot av A Magyar Földrajzi Társaság i Budapest s. å. 1/2. Korresponderande ledamot av Appalachian Mountain Club i Boston s. å. 15/3. Hedersledamot av Verein für Erdkunde zu Leipzig s. å. 30/3. Hedersledamot av R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Padova s. å. 14/5. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Lars Hiertas minne s. å. Ånyo ledamot av riksdagens andra kammare 1881–1887 och 1891–1893. Ledamot av Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Germanicae Naturae Curiosorum 1882-07-03. Företog med ångaren Sofia en expedition till Grönland s. å. Ledamot av Regia Lynceorum Academia iRom s. å. i nov. HLÖS s. å. 5/12. Korresponderande ledamot av Société de Géographie de Saint-Valéry en Caux s. å. 30/12. Ledamot av Societas Caesarea Curiosum Mosquensis 1884. Hedersledamot av Royal Irish Academy i Dublin s. å. 15/3. Ledamot av l'Académie Royale des Sciences des Lettres et des Beauxarts de Belgique i Bruxelles s. å. 1/12. Associé av l'Académie Royale des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique i Bruxelles s. å. 15/12. Ledamot av Suomalais-Ugrilainen Seura 1885. Ledamot av kommittén för tryckfrihetens vård sedan s. å. 21/2. Korresponderande ledamot av R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti i Venezia s. å. 21/3. Utländsk ledamot av Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab s. å. 1/5. Medicine hedersdoktor i Heidelberg s. å. 5/8. Hedersledamot av Verein für Geographie und Statistik zu Frankfurt a/M. s. å. 8/12. Hedersledamot av Northwestern Literary and Historical Society i Sioux City, Iowa, 1886. Hedersledamot av Royal Scottish Geographical Society i Edinburg 1887-12-02. Hedersledamot av American Academy of Arts and Sciences i Boston, Massachusetts, 1888-10-10. Hedersledamot av sällskapet för Finlands geografi 1889-03-23. Hedersledamot av geografiska föreningen i Finland 1890-05-23. Ledamot av Videnskabsselskabet i Kristiania 1891-03-20. Hedersledamot av Société Neuchâteloise de Géographie s. å. 15/5. Hedersledamot av Société de Géographie i Bern s. å. 2/12. Hedersledamot av Société Impériale des Amis des Sciences Naturelles d'Anthropologle et d'Ethnographie de Moscou 1892-11-19. StkSpICO 1893-02-04. En av de aderton i Svenska akademien s. å. 20/ 2. En av de åtta associés étrangers vid l'Académie des Sciences i Paris s. å. 12/6. Hedersledamot av National Geographical Society i Washington 1894-04-06. Hedersledamot av Societas Caesarea Nature Curiosum Mosquensis 1896-03-16. Korresponderande ledamot av Société des Américanistes i Paris s. å. 4/2. Ordförande bland juryn för första gruppen vid konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Ordförande i kommittén för fjärde internationella journalistkongressen i Stockholm s. å. Hederspresident vid nämnda kongress s. å. Ledamot av Academia scientiarum instituti Bononiensis 1898-04-29. Hedersdoktor vid universitetet i Krakau 1900-07-06. Död 1901-08-12 på Dalbyö, och begraven på Västurljungs kyrkogård. Ägde Dalbyö och Grönsö, båda i Västerljungs socken Södermanlands län. Han har från trycket utgivit ett stort antal vetenskapliga arbeten, varibland må nämnas: Geografisk och geognostisk beskrifning öfver nordöstra delen af Spetsbergen och Hinlopen Strait (1863), Redogörelse för en expedition till Grönland 1870 (1870), Om kosmiskt stoft, som med nederbörden faller till jordytan (1874), Redogörelse för den svenska polarexpeditionen 1872–1873 (1875), Redogörelse för en expedition till Jenisej och Sibirien år 1875 (1877), Om möjligheten att idka sjöfart i det Sibiriska ishafvet (1880), Vegas färd kring Asien och Europa (2 band 1880–1881, översatt till tio olika språk). Om norrskenen under Vegas öfvervintring vid Berings sund (1881), Studier och forskningar föranledda af mina resor i höga Norden, Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland (1884), Facsimileatlas till kartografiens äldsta historia (1889), Periplus. Utkast till sjökortens och sjöböckernas äldsta historia, m. fl. Gift 1863-07-01 på Villnäs i närheten av Åbo med friherrinnan Anna Maria Mannerheim, född 1840-06-18 i Viborg, död 1924-05-01 i Nyköping och begraven jämte mannen på Västerljungs kyrkogård, dotter av presidenten, friherre (finske greven) Carl Gustaf Mannerheim, och Eva Vilhelmina von Schantz.

Barn:

 • Eva Maria (Maja), född 1864-07-09 på Artukais vid Åbo. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-05-16 i Enköping och begraven på Västerljungs kyrkogård.
 • Gustaf Erik Adolf, född 1868. Filosofie kandidat. Död 1895. Se Tab. 15.
 • Anna Sofia, född 1871-07-21 Viggbyholm (Tumba förs, enl. ak). Stiftsjungfru. Gift 1:o 1893-04-15 i Stockholm med överstelöjtnanten Gustaf Vilhelm Emanuel Svedenborg, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1869. Gift 2:o 1905-01-23 med kanslirådet på indragningsstat i kommunikationsdepartementet, KNO2kl, KBadZLO2kl, Claes August Lindbeck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1892-08-28 i Stockholm med Hedvig Tamm, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1872-04-20 i Stockholm, död 1941-10-22 (Oscars förs, Stockholm, db), dotter av kontrolldirektören Adolf Vilhelm Tamm (se frih. ätten Tamm) och Hedvig Anna Gustava Enell), född 1866-02-23 i Härnösand.
 • Nils Erland Herbert, friherre vid faderns död 1901. Född 1877. Professor. Se Tab. 16. Död 1932.

TAB 15

Gustaf Erik Adolf, (son av friherre Nils Adolf Erik, tab 14), född 1868-06-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1887. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1889-12-12. Företog jämte friherre A. Klinckowström och den sedermera omkomne polarforskaren J. A. Björling en vetenskaplig forskningsfärd till Spetsbergen 1890. Företog en vetenskaplig studieresa till klippboningarna vid Mesa Verdes cañons i Nordamerika 1891. RSpICO 1893. Död 1895–6/6 i Mörsil Jämtlands län och begraven å Västerljungs kyrkogård Södermanlands län. Har från trycket utgivit Från fjärran västern. Minnen från Amerika (1892) och Ruiner af klippboningar vid Mesa Verdes cañons (1893, även utgivna på engelska s. å.), samt åtskilliga avhandlingar i mineralogi i Geologiska föreningens förhandlingar samt uppsatser i tidskriften Ymer. Gift 1893-10-04 i Kungsholms förs, Stockholm med Anna Hilda Rudolfina Smitt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med 1898-01-12 i Stockholm m med licentiat Gustaf Albert Pauli, född 1863), född 1873-03-01 i nämnda stad. Dotter av generalkonsuln Johan Vilhelm Smitt och Ina Lundmark.

Barn:

 • Anna Eva Amalia, född 1894-09-15 i Stockholm. Gift 1920-06-05 i Djursholms kapell med filosofie doktor Olof Vilhelm Arrhenius född 1895-11-02 i Stockholm Kungsholms förs i Stockholm.

TAB 16

Nils Erland Herbert, (son av friherre Nils Adolf Erik, tab 14). Friherre vid faderns död 1901-08-12. Född 1877-07-19 på Ström nära Södertälje. Mogenhetsexamen i Falun 1896. Student vid Uppsala universitet i Uppsala s. å. Första avdelningen av filosofie kandidat examen därst. 1898-01-31. Andra avdelningen av samma examen 1898-09-00. Forskningsresor till Patagonien 1899, till Argentina-Bolivia 1901–1902, Bolivia-Peru 1904–1905, Bolivia 1908–1909, Bolivia-Brasilien 1913–1914. RDDO 1906-04-07. Erhöll Loubat-priset 1912. Intendent för etnografiska avdelningen vid Göteborgs museum 1913-01-11. RNO 1915-04-24. Filosofie hedersdoktor i Göteborg 1916. Danska geografiska sällskapets GM s. å. Danska geografiska sällskapets GiftM s. å. RFFrK 1918. LVVS s. å. Geografiska sällskapets i Paris GM 1921. Wahlbergs GM 1922. ChilAM2kl 1923. Professor i allmän och jämförande etnografi vid Göteborgs högskola s. å, 31/12. RFrHL 1925. RSpAXII:sO s. å. Hedersledamot och ledamot av en mängd utländska vetenskapliga sällskap. Föreläsare. Huxley Memorial GM i London 1928. Retzius GM 1930. RFinlFrK3kl. Äg. Dalbyö i Västerljunga socken, Södermanlands län. Biogr. i: "Vem är det?". Död 1932-07-05 i Göteborg, Johannesbergs och begravd i Västerljungs socken, Södermanlands län. Har från trycket utgivit: Från högfjäll och urskogar (1902), Indianliv (1910), Indianer och vita (1911), De sydamerikanska indianernas kulturhistoria (1912), Forskningar och äventyr i Sydamerika (1915), Drömsagor från Anderna (1916), Comparative Ethnographical Studies m. m. Gift 1910-04-02 i Matteus förs, Stockholm med Olga Vilhelmina Adelöw, född 1887-02-12 i Uppsala, dotter av snickaren Wilhelm Ferdinand Adelöf och Johanna Karolina Widlund.

Barn:

 • Erik Erland Gustaf, född 1907-01-01.
 • Nils Adolf Magnus, född 1910-10-24 i Kungsholms förs, Stockholm. Död 1930-11-30 i Lund.
 • Carl Gunnar Adolf, född 1917-05-08 i Göteborg.
 • Anna Olga Margareta, född 1920-09-12 i Göteborg, Vasa förs.
 • Eva Olga Gully Maria, född 1923-08-23 i Göteborg, Vasa förs.
 • Erland Claes Adolf, född 1928-03-24 i Göteborg.

TAB 17

Nils Otto, (son av Nils Gustaf, tab 13), född 1834-01-19 i Helsingfors. Student därst. 1819-12-10. Auskul. tant i Åbo hovrätt 1853-06-18. E. kammarskrivare i senaten för Finland s. å. 20/12. E. notarie i nämnda hovrätt 1854-06-20. Ägnade sig därefter åt lantbruk såsom ägare av fäderneegendomen Frugård i Mäntsälä socken, vilken han dock försålde 1912. Död 1916-02-08 i Helsingfors och begraven jämte hustrun i familjegraven på Frugård. Gift 1870-10-14 i Helsingfors med Olga Emilia Estlander, född 1841-06-22 i Lappfjärds prästgård i Österbotten, död 1912-04-01 på Frugård, dotter av kyrkoherden i Lappfjärds pastorat, prosten, filosofie doktor Jakob Jonas Estlander och Maria Elisabet Rislachius.

Barn:

 • Hedvig Margareta, född 1876-10-18 på Frugård, död s. d.

TAB 18

Nils Erik, (son av Nils Otto, tab 17), född 1872-11-23 Frugård Studentexamen i Helsingfors 1890-05-25. Filosofie kandidat examen 1896-05-22. Filosofie licentiat examen 1898-05-23. Filosofie doktor 1899-04-23. Docent i zoologi vid Helsingfors universitet s. å. 27/7. Ledamot av finska vetenskapsakademien 1908. Överflyttade till Sverige 1917-08-30. Prisbelönt av Svenska litteratursällskapet i Finland med Hallbergska priset för arbetet "Biologiens historia" 1922-05-16. Svensk medborgare 1926-05-07. Docent vid Stockholms högskola 1926-12-06. Erhöll genom Kongl. Resolution 1928-01-20 tillstånd att såsom medlem av adliga ätten nr 1912 B Nordenskiöld inträda i sina förfäders rättigheter (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1929-01-16 § 3). Död 1933-04-28 i Stockholm (Finska förs, Stockholm, db nr 4). Gift 1906-05-28 i Stockholm med Henrietta Georgina (Ette) Sederholm, född 1873-09-23 på Ålberga i Kila förs, Södermanlands län, dotter av bruksägaren Edvard Magnus Sederholm och Henriette Ulrika Charlotta Klingenstierna. Hon äger Vaxåker i Kila socken.

Barn:

 • Maria Ulrika (Maja), född 1907-07-02 i Klara förs, Stockholm. Studentexamen 1925-05-19. Student vid Stockholms högskola s. å. Filosofie kandidat examen i Stockholm 1932-05-30.
 • Hedvig Margareta (Hedda), född 1909-05-25 i Kungsholms förs, Stockholm. Studentexamen. Filosofie kandidat examen vid Stockholms högskola 1934-04-14.
 • Olga Henriette Elisabeth , född 1910-09-12 i Kungsholms förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm. Rödakorssyster 1934.
 • Erik Otto Edvard, född 1914-07-25 i Hausjärvi förs, Finland. Se Tab. 18A.

TAB 19

Nils Carl, (son av Nils Gustaf, tab 13), född 1837-05-26 i Helsingfors. Student därst. 1854-01-28. Filosofie kandidat 1859-12-13. Filosofie mag. 1860-05-31. T. f. lektor vid forstinstitutet på Evois 1861-08-27. Forstkonduktör 1862-01-02. Lektor vid nämnda institut 1864-05-27. T. f. föreståndare för finska vetenskapssocietetens meteorologiska centralanstalt i Helsingfors 1880. Direktor därst. 1882-02-02. Ledamot av finska vetenskapssocieteten 1883-04-16. Ordförande i societeten 1886–1887. Död 1889-05-21 i Helsingfors och begraven jämte hustrun i familjegraven på Frugård. Gift 1864-09-20 Sjögelö med sin både kusin och syssling Vilhelmina Henrika (Mina) Nordenskjöld, nr 1912 A, född 1840-05-23 på nämnda egendom, död 1883-06-16 på villan Rönnvik i Borgnäs socken i Nylands län i Finland, dotter av överstelöjtnanten Otto Henrik Nordenskjöld A, och Flora Gustava Nordenskiöld B.

Barn:

 • Iri Vilhelmina Sofia, född 1866-08-01 Evois ämbetsbetyg). Död 1936-07-13 i Helsingfors.
 • Eva Flora Vilhelmina, född 1867-10-06 på Evois (i Lampis i Finland enl. ämbetsbetyg). Kemist hos finska mosskulturföreningen i Helsingfors 1901. Död 1936-06-01 i Helsingfors.
 • Agnes Fredrika Vilhelmina, född 1869-03-24 på Evois, död ogift 1901-07-19 under drunkning i Mäntsälä å utanför Frugård och begraven i familjegraven på Frugård.
 • Sofia Hedvig Eleonora, född 1874-03-19 på Evois.

TAB 20

Nils Olof Carl, (son av Nils Carl. tab 19), född 1876-04-01 i Helsingfors. Elev vid statsjärnvägarna i Finland. Föreståndare för Andersböle station på Borgå–Kervo enskilda järnvåg 1900. Avsked därifrån. Flyttade till Sverige 1908. Tjänsteman hos Luth & Roséns elektriska aktiebolag i Stockholm. Erhöll genom Kungl. Resolution 1926-05-28 tillstånd att såsom medlem av adliga ätten nr 1912 B Nordenskjöld inträda i sina förfäders rättigheter. Död 1933-10-29 å Sabbatsbergs sjukhus. Gift 1908-06-07 i Chicago, Ill., U S A med Carolina Sofia (Carin) Tengman, född 1868-04-02 i Slöinge socken Hallands län, dotter av kaptenen Jakob Rudolf Tengman och Erika Emilia Eufrosyne Torbjörnsson.

Barn:

 • Carin Erika Vilhelmina (Kaisa), född 1909-03-07 i Norra förs, Norrköping. Studentexamen i Stockholm 1927. Gift 1938-07-02 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm med ingenjören Hans Gunnar Englesson, född 1900-11-17.

TAB 21

August, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1754-02-06 Eriksnäs Student i Åbo 1770-10-15. Auskultant i bergskollegium 1773-02-03. Proberare vid myntverket 1778-03-11. Gjorde 1779–1780 sin första resa till England, varunder han blev guldmakare. Anställdes efter sin hemkomst av konung Gustaf III såsom alkemist. Bergshauptman i Finland 1782-05-18. Fick 1788 permission för att företaga en resa till England, dit han efter ett kort besök i Sverige 1789 återvände. Avreste 1792 till Sierra Leone såsom mineralog i en engelsk expedition, som avgick till västra Afrika för att därstädes anlägga kolonier. Död 1792-02-10 i Freetown i Sierra Leone till följd av den misshandel han led vid ett överfall av negrerna. Han är den bekante alkemisten och svedenborgaren. Gift 1779-01-23 i Stockholm med Anna Charlotta Ekholm, född 1756, död 1800-03-09 Hallu

Barn:

 • Augusta Charlotta, född 1779-11-19, död 1840-03-16 Bollstanäs. Gift 1802-09-13 Fårebo med vice häradshövdingen Samuel Fredrik Tärnström, född 1778-01-18 Bodarne, död 1864-12-24 på Gunsta i nämnda socken.
 • Aurora Gustava, född 1782-03-13 i Nykyrko socken, död ogift 1850-02-14 i Stockholm.
 • Anders August, född 1783-10-29 i Sibbo socken.
 • Adriana Fredrika, född 1786 i Nystad. Gift 1:o med baron N. N. von Schweidnitz, från vilken hon 1817 blev skild. Gift 2:o 1819-07-02 i Dresden med köpmannen Carl Edvard Straube, från vilken hon 1830 blev skild.
 • Carl August, född 1787-02-12, död 1790-06-01 i Nystad.
 • Fredrik August, född 1790-05-00, död 1795-04-30 i Stockholm.

TAB 22

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 4), född 1756-03-30 Eriksnäs Student i Åbo 1770-10-15. Auskultant i Svea hovrätt 1772. Extra ordinarie notarie därst. 1773-04-08. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 26/4. Kopist i riksarkivet s. å. 16/9. Kanslist därst. s. å. 23/11. Registrator 1774-12-20. Protokollssekreterare i utrikesexpeditionen 1778-07-31 begav sig 1783 till England, där han vistades i London i tre år. Återkom till Stockholm 1788. Utgav tidskrifterna Medborgaren och Allmänna Magasinet, vilka dock snart indrogos. Kommissionssekreterare i nedersachsiska kretsen och Hamburg 1793-04-02. Rapellerad 1801-08-15. Bosatte sig sedan först i Trepow i Pommern, sedan i Rostock. Död 1828-02-28 i Rostock och begraven i S:t Maria kyrka därst. Gift 1:o i Rostock med N. N. Sommar. Gift 2:o 1807-06-19 i Anklam med Charlotta Ulrika Brüske, född 1782-09-13 i Anklam, död 1866-11-18 i Rostock och där begraven

Barn:

 • 2. Emanuel Edvard, född 1808. Handlande. Död 1880. Se Tab. 23.
 • 2. Carl Ludvig, född 1809. Amträttsråd. Död 1888. Se Tab. 24.
 • 2. Teofila Vilhelmine Adelaide, född 1810-12-17 i Rostock, död ogift 1875-12-04 i nämnda stad.
 • 2. Emma Emelie Florentine, född 1812-02-22 i Rostock, död där 1827-01-28.
 • 2. Otto Henrik, född 1817-01-20 i Rostock. Filosofie doktor. Professor vid språkvetenskapliga akademien i Berlin. Död där 1879-10-15. Han har till tyska språket översatt Frithiofs saga.
 • 2. Carl'' Fredrik, född 1818-05-18 i Rostock. Lärare först vid Flishults lantbruksskola Jönköpings län, sedan vid lantbruksskolan i Linköpings län. Föreståndare för Karlstorps lantbruksskola. Korresp. LVHA 1881. Död barnlös 1892-07-27 på sin gård Nordanåker i Myresjö socken Jönköpings län. Gift 1852-10-10 Bjädesjöholm
 • 2. Fredrik Frans, född 1819. Godsägare. Död 1895. Se Tab. 25.

TAB 23

Emanuel Edvard (son av Carl Fredrik, tab 22), född 1808-04-07 i Anklam. Handlande i Rostock. Död där 1880-09-13 och där begraven. Gift 1848-07-28 i Anklam med Caroline Kowalsky, född 1824-06-30 på Dudendorf, död 1890-09-26 och begraven i Rostock.

Barn:

 • Reinhold, född 1849-09-15. Löjtnant. Deltog i 1870 års tysk-franska krig. RPrJK. Död 1870-12-04 i Lumeau i Frankrike och begraven därst.
 • Ludvig, född 1851-05-08, död 1871-03-23 i Stralsund och begraven därst.
 • Minna, född 1853-01-11, död 1892-02-18 i Rostock och begraven därst. Gift 1880-09-12 med köpmannen i Rostock Henrik Moeller, född 1852-03-28.
 • Frans, född 1857-09-08, död s.å. 24/9.

TAB 24

Carl Ludvig, (son av Carl Fredrik, tab 22), född 1809-07-14 i Anklam. Preussisk kammarrättsassessor 1845. RPrRÖO3kl m r och RPrKrO3kl. Kretsdomare i kretsen Beeskow. Amträttsråd. President i förmyndarkammaren i Berlin. Avsked. Död 1888-11-21 på Birkholz vid Wendisch Buchholz i Brandenburg. Gift 1840-10-30 med Minna Bock, född 1814-08-18 på Havelsberg, död 1875-12-02 i Berlin, dotter av godsägaren Bock zu Havelsberg.

Barn:

 • Elise Pauline, född 1841-08-15 i Pritzwalk i Brandenburg. Gift 1867 i Berlin med professorn vid gymnasium i Görlitz i Schlesien, filosofie doktor Adolf Putzler.
 • Otto Herman Conrad, född 1847-10-07 i Pritzwalk, död där 1848-09-19.
 • Stefan Hugo, född 1850-11-03 i staden Beeskow i Brandenburg. Jur. stud. Död 1870-05-15 på Birkholz.

TAB 25

Fredrik Frans (son av Carl Fredrik, tab 22), född 1819-08-22 i Rostock. Ägde sedan 1857 riddargodset Birkholz i Brandenburg. Blev 1893 upptagen i ärftligt preussiskt adelsstånd med namnet von Nordenskjöld samt fick därå stadfästelse 1894-03-25. Död 1895-11-13 på Birkholz. Gift där 1855-01-29 med Maria Augusta Vilhelmina Steinert, född 1833-06-09 på Briescht i kretsen Beeskow, död 1902-04-24 på Birkholz.

Barn:

 • Rikard, född 1856-03-21 på Birkholz, liksom syskonen. Lantbrukare.
 • Marie, född 1859-07-14. Gift 1880-07-24 på Birkholz med riddargodsägaren Wilhelm Simmern-Sennecke, född 1854-03-18 i Gutenpaaren.
 • Anna, född 1861-04-27.
 • Emma, född 1864-03-21. Död ogift 1907-04-30 på Birkholz.

TAB 26

Frans (son av Fredrik Frans. tab 25), född 1862-09-30 på Birkholz. Äg. nämnda egendom. Död 1922. Gift 1906-11-05 i Lehnin med Hildegard Martha Johanna Pietsch, född 1878-10-09 i Pottlitz i kretsen Flatow.

Barn:

 • Friedrich''-Franz Alfred, född 1907-09-26 på Birkholz, liksom bröderna. Officersaspirant vid 6. infanteriregementet.
 • Horst Hermann Konrad , född 1909-01-01. Med. Stud.
 • Günter Adolf Erik, född 1910-02-03. Löjtnant i tyska flygvapnets reserv. Gift 1941-11-04 med Ilse Klara Hedvig Wolff född 1912-08-20.


TAB 27

Herman (son av Fredrik Frans, tab 25), född 1866-01-01 på Birkholz. Student i Berlin 1884. Löjtnant i Garde Fusilierregementets reserv. Gerichtsassessor i Berlin. Preussisk staatsanwalt i Kottbus. Kapten i lantvärnet. Under världskriget major i landstormen. Oberstaatsanwalt i Flensburg. Död 1930. Gift 1898-06-25 i Berlin med Maria Catharina Anna Bertha (Ilse) Messerschmidt gen. von Arnim, född 1873-08-26 i Stralsund, död 1934, dotter av stationsinspektoren och ryttmästaren Gerhard Kurt Ferdinand Messerschmidt, gen. von Arnim och Valeska Fredrika Sofia Florentine Kromrey.

Barn:

 • Erik Friedrich''-Franz Gebhard , född 1899-09-14 i Kottbus.
 • Herman Axel, född 1903-08-06 i Kottbus. Löjtnant vid vid 9. reiterregiment.
 • Otto Erland, född 1906-02-25 i Kottbus.
 • Karin Maria Elisabeth , född 1916-03-12 i Flensburg.Källor

A. Hammarskjöld och C. C:son Leijonhufvud, Ätterna Nordenskjöld 1. (1902).


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: