:

Spåre nr 160

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Spåre nr 160

Gammal frälsesläkt. Introd. 1627.

Enligt den utredning rörande de olika finska frälsesläkterna Spåra och Spore, som fru J. Ramsay framlagt i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, hade den 1617 adlade och 1627 introducerade ätten Spåra intet samband med de andra ätterna med detta namn. Den utdog 1648 och avfördes därför med rätta såsom utgången i den år 1731 utgivna riddarhusmatrikeln. Häremot protesterade överstelöjtnanten Henrik Spåre – tillhörande den frälsesläkt med detta namn, av vilken en gren 1647 blivit adlad med namnet Silfverspåre – som representerat ätten vid riksdagen 1723, men någon ändring vidtogs dock icke, och i den av Stiernman 1754–1755 utgivna matrikeln betecknades ätten fortfarande som utdöd. Med anledning härav inkom en son till nämnda Henrik Spåre, fältväbeln Henrik Johan Spåre, med familjens papper, bland vilka det enda vägande var ett k. tillstånd från 1672 för hans fars kusin Märta Spåre att träda i ofrälse gifte. Svaret blev, att riddarhusdirektionen icke förnekade ätten Spåres frälserätt, men även att fältväbeln Spåre icke bevisat sig tillhöra den introducerade ätten Spåra. Förnyade försök att inkomma på riddarhuset gjordes emellertid av Spåre, som tydligen kämpade i god tro – ehuru dock en hans farfars farbroder Jakob Jakobsson Spåre (se Anrep, Spåre, Tab. 11) kallat sig Silfverspåre och en annan med fältväbeln Spåre samtidig medlem av ätten, fänriken Hans Henrik Spåre, som 1759 sökte pension, till sin ansökan bifogade ätten Silfverspåres sköldebrev – och slutligen vid den påbjudna revisionen av riddarhusmatrikeln 1764–1765, då så många stamtavlor blevo lappade eller nykonstruerade, blev fältväbeln Spåre genom riddarhusdeputationens protokoll 1765-07-08 erkänd för verklig och av den introducerade Spåraätten härstammande adelsman, och riddarhusstamtavlan omskriven i enlighet härmed. Namnet Spåra, som burits av den 1627 introducerade ättens medlemmar, ändrades samtidigt till Spåre.

Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 9 bland adelsmän, har efter denna tid icke varit representerad i Sverige och avfördes därstädes vid adelsmötet 1893 från de levande ätternas antal.

TAB 1

Henrik Nilsson. »Kungl. majestäts tjänare på Tavastehus». Tillhandlade sig ett skattegods i Vanaantaka by i Janakkala socken. Levde 1556. Död före 1563. Gift med Karin Olofsdotter, som efterlevde honom.

Barn:

 • Måns Henriksson, till Vanaantaka, som han gjorde till sätesgård 1582, samt Tirmula i Lampis socken, som han fick genom sitt 1:a gifte. Befallningsman på Åbo slott 1571 och på Tavastehus, som inventerades till honom 1572-09-29–1575. Fogde i Hollola härad 1581 och 1583–158413. Levde ännu 1586-04-24, då han, liggande på sin sotsäng på Tirmula, stadfäste de morgongåvor han tillsagt sin 2:a hustru, nämligen Vanaantaka gård jämte två frälsegods i Rautalampi socken4. Gift 1:o med Margareta Boije, dotter av Erik Boije (af Gennäs) och Cecilia Gudmundsdotter (Gudmund Larssons släkt). Gift 2:o 1584-03-08 Kokkola

Barn:

 • 1. Henrik Månsson Spåra. Ståthållare. Död 1648. Se Tab. 2.
 • 1. Nils Månsson. Ryttmästare. Död 1624. Se Tab. 3
 • 1. Erik Månsson.
 • 1. Brita Månsdotter, levde 1634. Gift 1:o med Christoffer Israelsson (Ståhl eller Stiernkors), död i krig. Gift 2:o 1610 med salpetersjuderifaktorn Erik Axelsson, till Rehakka i Janakkala socken och Ikkala i Tyrväntö socken, död 1629 i Preussen.

TAB 2

Henrik Månsson Spåra (son av Måns Henriksson, Tab. 1), till Hyvikkälä i Janakkala socken, som han köpte 1629-04-05 och Skyttälä i samma socken, som han erhöll genom sitt gifte. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl i Åbo 1602. Låg i garnison på Viborgs slott jämte sin broder Nils 1605. Löjtnant under Frans Strijks fana 1613. Ryttmästare för en fana finska ryttare 1614. Fick konfirmation på frälsegods i Padasjoki socken i Tavastland s. å. 19/4. Erhöll skattefrihet för Kokkola i Hauho socken, Juttila i Tuulos socken och Kuurila i Kalvola m. m. i lägret vid Pleskov 1615-10-04. Åtföljde 1616 ståthållaren Arvid Wildeman från Viborg till fredshandeln vid Stolbova. Fick sköldebrev 1617-10-28. Ståthållare på Keksholm och över dess län 1618-10-16. Befalld att sätta fästningen i försvarsskick 1620 och låta upphugga rågränsen mot Ryssland 1621. Introd. 1627 under nr 132, som sedan ändrades till nr 160. Avsked från ståthållarbefattningen 1636-03-01. Gjorde 1645-10-07 testamente till sin hustru, emedan deras sista son avlidit. Död 1648 före 7/11 och begraven 1649 i Hauho kyrka och slöt själv sin adliga ätt. Gift 1605 med Ingeborg Skytte, född 1584. Död 1649-07-21, dotter av ståthållaren Jöns Mattsson Skytte (i Finland, nr 81) och Margareta Tawast, av finsk uradel. Makarna gjorde många föräringar till Hauho kyrka, däribland en kyrkklocka och en oblatask av silver med deras vapen, som ännu finnes i behåll.

Barn:

 • Carl Spåra. Var med i kriget i Tyskland 1643, då fadern till överste Jöns Pedersson betalade 100 daler, som denne försträckt sonen. Död omkr. 1645 och begraven i Hauho kyrka i en silverbeslagen kista, vars silver fadern sedan lät avtaga och därav göra en silverflaska till kyrkan.
 • En son, död ung.
 • Fyra döttrar, döda före föräldrarna.

TAB 3

Nils Månsson (son av Måns Henriksson, Tab. 1), till Tirmula i Lampis socken. K. maj:ts enspännare 1609, då han drog från Viborg till Åbo med en polsk fånge Tomas Drozinski. Var ryttmästare under fältherren Christer Somme, då han 1610-01-01 fick frälse på sin faders gård Vanaantaka. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1614. Erhöll i förläning Paarskylä i Bjärnå socken, Varkaus i Leppävirta socken och Dalkarby i Pojo socken 1619-07-20. Låg som ryttmästare för karelska ryttare i lantvärn vid Viborg 1623. Erhöll frihet på några byar i Lampis socken 1624-07-06. Omnämnes såsom död 1625. Gift med Anna von Treiden i hennes 1:a gifte (gift 2:o omkr. 1633 med löjtnanten Arvid Henriksson Rääf i Finland, död 1653), sannolikt dotter av Johan von Treiden. Hon fick 1634-08-28 konfirmation på sitt morgongåvogods Tirmula, m. m. »alldenstund bevisligit är att salig Kungl. Maj:t hennes salige man adelskap tillsagt».

Barn:

 • Erik Nilsson, död ung.
 • Margareta Nilsdotter. Gift med löjtnanten Påvel Bosin, död 1658. Deras barn ärvde Tirmula och Vanaantaka.
 • Den år 1765 på ättens stamtavla under oriktiga förutsättningar införda frälsesläkten Spåre.

TAB 4

Tomas Jakobsson i Moisio by i Lundo socken 1567.

Barn:

 • Carin Tomasdotter. Ärvde fyra stänger jord i Moisio by. Gift med Bengt i Rähälä i Lundo socken.

TAB 5

Eskil Tomasson (son av Tomas Jakobsson, Tab. 4). Ärvde åtta stänger jord i Moisio by. Erhöll konung Johan III:s brev 1583-05-29 på frälse för Moisio.

Barn:

 • Zakarias Eskilsson, till Manna i Lemo socken. Talade 1602 vid Piikkis härads vårting till sin broder Matts om sitt fädernes fasta arv i Moisio. Skeppskapten. Erhöll brev, dat. Åbo 1615-07-27, att uppbära räntan av Taimo gods i Reso socken till sitt uppehälle, för det han blivit brukad i kronans tjänst i Ryssland. Förlikte sig 1639 med sin brorson Jakob Mattsson om Moisio hemman.
 • Carin Eskilsdotter, levde 1602-04-12, då hennes broder Matts utlöste henne från Moisio.
 • Herman Eskilsson Spåra. Hovman. Förekommer i mantalslängd på Björneborgs kungsgård 1594. Död före 1602.

TAB 6

Matts Eskilsson (son av Eskil Tomasson, Tab. 5). Ägde ett frälsehemman i Moisio by. Uppförd i frälselängd 1616. Död före 1625.

Barn:

 • Jakob Mattsson Spåre. Befallningsman. Död 1675. Se Tab. 7.

TAB 7

Jakob Mattsson Spåre (son av Matts Eskilsson, Tab. 6), frälseägare i Moisio redan 1625. Häradsfogde i Halikko härad 1638 och i Piikkis härad 1642–1652. Nödgades för gäldande av balans överlåta sin enda frälsegård Moisio till sin skyldeman Johan Spåre, adlad Silfverspåre. Beviljades årligt underhåll från Själö hospital 1668-06-06. Död 1675 och begraven i Lundo kyrka. Gift 2:o med Alisa Göransdotter, död omkr. 1670.

Barn:

 • Jakob Spåre, kallad Silfverspåre. Se Tab. 8
 • Zakarias Spåre. Stupade i kriget i Polen på 1650- talet, enl. supplik av brodern Henrik.
 • Elias Spåre. Stupade i kriget i Polen på 1650- talet.
 • Claes Spåre.
 • Christina Jakobsdotter. Var sannolikt den hustru Christina Spåre från Kuotila i Piikkis socken, som begravdes 1705 i Piikkis socken. Gift 1664-10-11 i Åbo med trumpetaren Matts Carollius.
 • Abraham Spåre. Furir vid Burghausens dragonregemente 1675. Sergeant 1676. Nämnes icke senare och sannolikt död s. å. i slaget vid Lund, där flertalet av Burghauseus dragoner stupade.
 • Ett barn, begraven 1662 i finska kyrkan i Pargas. [16]
 • Flera barn, som 1668 voro »ynkliga och små och två av dem alldeles blinda».

TAB 8

Jakob Spåre, kallade sig Silfverspåre (son av Jakob Mattsson Spåre, Tab. 7). Ägde genom sitt gifte Leppäkoski i Janakkala socken. Levde ännu 1670. Gift med Anna Böllia, född 1593, som levde änka 1690 i Kymmene socken14, dotter av Willam Christoffersson Böllia, av finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Märta, till Leppäkoski, död 1727.16. Gift enl. k. tillstånd av 1672-11-02 med ryttmästaren Carl Persson Ruuth, i hans 2:a gifte, död 1689. Deras barn ärvde Leppäkoski.

TAB 9

Henrik Spåre (son av Jakob Mattsson Spåre, Tab. 7), till Moisio och Loukenais i Lundo socken. Gemen vid gardet 1649. Avsked 1651-03-04. Korpral vid ryttmästares Sass' kompani. Löjtnant vid kapten E. B. von Jordans dragonkompani 1658-11-15. Värvade två kompanier dragoner i Finland s. å. Reformerad 1661. Fick rätt att börda Moisio 1666-03-09. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1669-04-03. Regementskvartermästare vid Viborgs kavalleriregemente 1670-02-19. Kapten vid Burghausens dragonregemente 1671-08-04. Död 1681-02-10 i Åbo under en resa till Stockholm och begraven s. å. 4/9 i Lundo kyrka. Gift med Maria Brask, som levde änka 1687, dotter av majoren Israel Brask, adlad Brask, och N. N. Eriksdotter, systerdotter till Henrik Månsson Spåra, nr 160.

Barn:

 • Israel.
 • Flera barn dessutom, vilka levde 1683.

TAB 10

Christer Spåre (son av Jakob Mattsson Spåre, Tab. 7), till Koveri i Merimasku socken, vilket var hans hustrus arvgods. Var 1676–1680 fänrik vid finska lantdragonskvadronen. Fick 1684-06-26 k. resolution å livstidsfrälse för Koveri, som underkastats reduktionen. Död 1691-11-18 på nämnda egendom. Gift med Beata Finckenberg, död 1693-12-18 på Koveri, dotter av Claes Claesson Finckenberg.

Barn:

 • Jakob, död ung.
 • Henrik, född 1664. Överstelöjtnant. Död 1747. Se Tab. 11
 • En dotter. Var gift 1691 med furiren Erik Mårtensson Winter.

TAB 11

Henrik (son av Christer, Tab. 10), till Falkenberg i Lemo socken. Född 1664-05-31 på Koveri. Page hos riksrådet friherre Erik Sparres änka 1680-11-08. Avsked 1682 och kom i tjänst hos översten Anders Löschern von Hertzfeldt s. å. i nov. Musketerare vid livgardet 1683-03-06. Pikenerare därst. 1685. Rotmästare 1687. Furir vid Björneborgs regemente 1687-08-29. Förare därst. 1691-09-03. Sergeant 1694-08-21. Fältväbel 1700-07-14. Fänrik 1702-11-24. Konfirm.fullm. 1703-07-01. Löjtnant 1705-08-24. Konfirm.fullm. s. å. 15/12. Kaptenlöjtnant 1708-07-16. Kapten 1709-01-19. Överstelöjtnants titel 1722-06-26. Konfirm. å överstelöjtnantsbeställningen 1730-10-08. Avsked ur krigstjänsten 1741-06-02. Död 1747 på Kouko kaptensboställe i Vesilaks socken, samt begraven i Vesilaks kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han var bland annat med vid Düna, Liesna, där han träffades av en muskötkula i pannan och ena låret, Veprik, där han även illa blesserades, samt vid Poltava, varest han blev fången. Fördes först till Moskva och måste deltaga i tsarens segerintåg, sedan till Arsoma, så till Tobolsk och sist till Tjumen, varifrån han 1722 efter fredsslutet återkom.' Han har efterlämnat kortfattade, men värdefulla dagboksanteckningar, som finnas publicerade bland Svenska litteratursällskapets i Finland uppsatser och ånyo i Karolinska krigares dagböcker. Gift 1691-10-07 på Voitila i Orivesi socken med Christina Roth, född 1664-01-02, död 1729-02-19, dotter av löjtnanten vid Åbo läns kavalleriregemente Johan Roth (troligen av samma släkt som adl. ätterna Rothof, nr 882, Ridderhof, och Rothoff), och hans hustru Christina.

Barn:

 • Christian Lorentz, född 1692. Landskanslist. Död 1768. Se Tab. 12.
 • Henrik Johan, född 1694. Kapten. Död 1765. Se Tab. 28
 • Margareta, född 1696-02-13 på Voitila, död s. d.
 • Christina, född 1696-02-13 på Voitila, död s. d.
 • Beata Christina, född 1697-03-26, död 1765-01-06 i Orivesi socken15. Gift med kaptenen vid Björneborgs regemente, majoren Robert Watzon, född omkr. 1672 i Finland, död 1749-04-00.1
 • Maria, född 1698 på Monikkala boställe i Kangasala socken, död där 1700-03-18 och ligger begraven i Kangasala kyrka.

TAB 12

Christian Lorentz (son av Henrik, Tab. 11), född 1692-06-29 i Voitila. Kanslist i Åbo landskansli. Död 1768 på Näyhälä rusthåll i Harjavalta socken, vilket han ägde åtminstone från 1730-talet. Gift med Christina Keckonius, född 1697-03-15, död 1765-12-05, dotter av kyrkoherden i Vittis församl. av Åbo stift prosten Johan Keckonius och Margareta Aejmelæus.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1718. Löjtnant. Död 1800. Se Tab. 13.
 • Peter Reinhold, född 1721. Fältväbel. Död 1804. Se Tab. 14.
 • Christian Lorentz, född 1722. Arklimästare vid amiralitetet. Hade sedan kofferditjänst. Död ogift 1758 i Lissabon.
 • Maria Christina, född 1723-10-15. Gift 1756-02-08 i Helsingfors16 med stadsfältskären i Gamla Karleby och fältskären vid Österbottens regemente Carl Brodd.
 • Stefan, född 1736. Rusthållare. Död 1816. Se Tab. 19

TAB 13

Henrik Johan (son av Christian Lorentz, Tab. 12), född 1718-12-16 i Kumo socken i Björneborgs län. Korpral vid Björneborgs regemente 1737-06-07. Rustmästare därst. 1741-12-30. Furir 1743. Förare 1749. Sergeant 1750-11-30. Fältväbel 1754-03-20. Bataljonsadjutant. Fänrik 1770-01-26. Löjtnant. Avsked 1779-04-23. Död 1800-10-15 i Pälkäne socken. 'Han deltog i finska kriget 1741 och 1742. Lyckades vid 1765 års riksdag få den frälsesläkt Spåre, till vilken han hörde, inskriven på den utgångna ätten Spåras nummer.' – Gift 1:o 1751-10-22 på Bredvik6 i Björneborgs socken med Maria Eriksdotter Lind, död 1780. Gift 2:o 1781-10-23 med Elisabet Jakobina Boisman, dotter av kaptenen vid Savolaks och Nyslotts regemente Jakob Boisman och Margareta Elisabet Wetterberg.2

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1751-12-18 på Bredvik6 i Björneborgs socken, död 1752-07-02.
 • 1. Märta Lovisa, född 1753-03-01 på Bredvik.6
 • 1. Ulrika Fredrika, född 1754-10-03 Handby
 • 1. Maria Christina, född 1757-03-21 på Handby, död änka 1824-05-19 på Lahti rusthåll i Raumo socken. Gift 1796-02-25 Vuojoki
 • 1. Johan Magnus, född 1759-02-16 på Handby7. Volontär vid Björneborgs regemente 1770. Rustmästare därst. 1774. Sergeant vid Flemingska värvade infanteriregementet 1778. Död ogift.
 • 1. Isak Volter, född 1761-09-19 på Handby7. Död där 1763-01-29.
 • 1. Frans Henrik, född 1764-10-21, död 1767-07-29.
 • 2. Margareta Elisabet, född 1782-07-22, död s. å. 27/7. [2]
 • 2. Jakob Henrik, född 1784-07-08, död s. å. 2/8. [2]
 • 2. Arvid Adolf, född 1785-07-19 Haineva. Volontär vid änkedrottningens livregemente. Förare därst. 1802-02-28. Fältväbels avsked 1805. Fältväbel vid Tavastehus regemente s. å. 25/6. Fänrik därst. 1808-05-20. Transp. till Helsinge regemente och löjtnant i armén 1810-06-19. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1813-02-16. Kaptens n. h. o. v. 1814. Död ogift 1815-07-02 i Söderhamn. 'Han deltog med tapperhet i 1808 och 1809 års finska krig och utmärkte sig särdeles vid Peltokorpi by i Kelviå socken, då han, anförande 30 man, anföll en tredubbelt starkare fientlig trupp samt tog sju fångar, varibland voro tre husarer med hästar och munderingar. Var 1811 kommenderad till nationalbeväringen i Pommern och 1813 i norska fälttåget.'

TAB 14

Peter Reinhold (son av Christian Lorentz, Tab. 12), född 1721-02-19. Volontär vid Björneborgs regemente 1737-09-01. Korpral därst. 1740. Rustmästare 1743. Furir 1744. Förare 1756-02-23. Fältväbel. Avsked 1770-06-21. Död 1804-10-26 i Harjavalta socken i Finland. 'Han bevistade finska kriget på 1740-talet.' Gift 1747-03-05 i Sääksmäki socken8 med Margareta Svinhufvud af Qvalstad, född 1724-09-01 Vad, död 1789-03-22 på Näyhälä i Harjavalta socken, dotter av löjtnanten Peter Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, och Margareta Ruuth.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1748-01-07 på Rapola8 i Sääksmäki socken, död 1810-06-01 på Korpis7 i Luvia kapellsocken. Gift 1790-07-13 med föraren vid Björneborgs regemente Johan Jakob Zimmerman, född 1742 och bosatt i Harjavalta socken.
 • Gustaf Reinhold, född 1749. Fältväbel. Död 1788. Se Tab. 15.
 • Carl Fredrik, född 1752. Fältväbel. Död 1826. Se Tab. 16.
 • Lovisa Ulrika, född 1760-06-06, död ogift 1825-10-11 på Näyhälä.

TAB 15

Gustaf Reinhold (son av Peter Reinhold, Tab. 14), född 1749-08-02 Rapola Volontär vid Björneborgs regemente 1762-09-02. Korpral därst. 1770-06-18. Furir 1774-10-29. Fältväbel 1783-08-01. Död 1788-06-19 under kriget i Finland. Gift 1779 med Ulrika Justander.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1780-10-13, död 1782-07-20.
 • Anna Magdalena, född 1783-06-01, död 1808-07-10 Vilppula Gift 1803-04-12 i nämnda socken med fänriken vid Björneborgs regemente Johan Adolf Leonard Ljungberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ulrika Charlotta Gyldén, född 1790-01-11, död 1866-07-19, dotter av förvaltaren Nils Gyldén och Catharina N. N.), född 1777-11-10, död 1821-03-20.
 • Fredrika, född 1785-11-10.
 • Johan Gustaf, född 1788-06-11, död 1789-10-25.

TAB 16

Carl Fredrik (son av Peter Reinhold, Tab. 14), född 1752-07-10 på Näyhälä. Volontär vid Björneborgs regemente 1770. Korpral därst. 1774-10-29. Förare 1785-06-07. Avsked 1789-07-30. Förare vid Meijerfeldtska friskyttebataljonen s. å. Entledigad därifrån 1791. Fältväbel vid änkedrottningens livregemente s. å. Avsked 1807. Död 1826-06-26 i Björneborg. 'Han bevistade 1789 och 1790 års finska krig och var bland annat med vid Porrassalmi och Parkumäki samt fick vid Sutela bro (i Kymmene socken) en kontusion av en gevärskula.' Gift 1:o 1782 med Maria Christina Westerlund, död 1813-02-13 i Ulvsby socken. Gift 2:o 1818-09-16 i Björneborgs socken6 med Christina Albertina Salgén, född 1774-05-00, död 1825-08-29 i Björneborg.

Barn:

 • 1. Christina Albertina, född 1783-04-01 på Hjulböle6 i Björneborgs (Ulvsby) socken, liksom syskonen, död där6 1785-06-14.
 • 1. Henrik Gustaf, född 1785-08-16. Volontär vid Björneborgs regemente 1795. Rustmästares avsked 1808-01-25. Död ogift 1845-12-12 i Vittisbofjärds kapell av Ulvsby socken.
 • 1. Carl Johan, född 1792-10-07, död 1794-01-07 i Björneborg.
 • 1. Bernt Fredrik, född 1795-08-02.

TAB 17

Hans Fredrik (son av Christian Lorentz, Tab. 12), född 1731-12-01. Korpral först vid livdragonregit, sedan vid husarregementet. Han deltog i pommerska sjuåriga kriget på 1750- och 1760-talen och blev därunder illa blesserad. Gift med Catharina Sartelin.

Barn:

 • Henrik Robert, född 1763-07-21 i Orivesi socken.15
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1765-08-22, död s. å. 2/9.
 • Fredrika Albertina, född 1766-11-02, död 1767-01-02 i Orivesi socken.15
 • Carl Vilhelm, född 1768. Korpral. Död 1808. Se Tab. 18
 • Anna Fredrika, född 1771-08-05.

TAB 18.18

Carl Vilhelm (son av Hans Fredrik, Tab. 17), född 1768-08-30. Sjöman. Korpral vid Adlercreutz'ska regementet. Död 1808-07-27 Haavisto Gift 1801-11-27 på Haavisto med Maria Abrahamsdotter.

Barn:

 • Isak Vilhelm, född 1803-02-03, död 1809-05-28.
 • Henrika, född 1806-05-16, död s. å. 20/11.

TAB 19

Stefan (son av Christian Lorentz, Tab. 12), född 1736-12-30. Rusthållare på Övergårds rusthåll i Näyhälä by av Harjavalta socken. Kyrkovärd. Död 1816-11-01 i Karkku socken. Gift, efter k. tillstånd 1755-01-21, med Elisabet Simonsdotter, född 1732.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1758. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 20.
 • Henrik Johan, född 1759-12-17, död s. å. [2]
 • Bernt Johan, född 1763-01-08. Volontär vid arméns flotta 1780-05-01. Korpral 1783-03-13. Sergeant s. å. 26/8. Avsked 1786-08-11.
 • Vilhelmina, född 1766-06-27. Gift 1786-10-10 med föraren, sedan godsägaren Carl Mårten Brander, född 1762-08-20, död 1815.2

TAB 20

Gustaf Fredrik (son av Stefan, Tab. 19), född 1758-08-16 på Näyhälä Övergård. Volontär vid Björneborgs regemente 1776-03-09. Korpral därst. 1778. Rustmästare 1781. Fältväbel 1783-08-04. Bataljonsadjutant vid E. L. Armfelts jägarbataljon och fänrik vid Björneborgs regemente 1788-11-01. Löjtnant i armén 1790-05-02. Avsked från regementet 1803-06-08. Död 1809-06-09 Ryömä Han bevistade hela finska kriget 1788–1790. Ägde och bebodde 1795–1807 ena hälften av Kauniais säterirusthåll i Karkku socken, som han erhöll med sin fru. Gift 1795-04-16 på Kauniais med stiftsjungfrun Ebba Gustava von Konow, född 1764-07-29 i Suoniemi kapellförsamling, död 1826-04-11 på Ryömä, dotter av kaptenen Carl Reinhold von Konow, natural. von Konow, och hans 1:a fru Gertrud Elisabet Gripenberg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1796 och död s. å. 18/2 på Kauniais.
 • Elisabet Carolina Gustava, född 1797-05-19 på Kauniais, liksom syskonen, död 1825. Gift 1816-07-27 med sockenadjunkten i Karkku Bernt Ferdinand Sneck, född 1789-10-16, död 1848-06-04.
 • Johan Fredrik, född 1799-04-24. Student i Åbo 1817-11-13. Var sedermera från 1827 dels tingsskrivare, dels rättegångsbiträde inom Masku och Nedre Satakunta härader. Död ogift 1844.
 • Adolf Stefan, född 1801-07-12, död barn.
 • Gustaf Bror Salomon, född 1804. Lantbrukare. Död 1857. Se Tab. 21.

TAB 21

Gustaf Bror Salomon (son av Gustaf Fredrik, Tab. 20), född 1804-06-08 på Kauniais. Först ägare av Rossa frälsehemman i Kaakela by av Vesilaks socken från 1820-talet till 1842, därefter arrendator först av Kuurila säteri i Kalvola socken och sedan av Itko boställe i Sääksmäki socken. Död 1857-04-18 på Itko. Gift 1827-05-17 på Rossa med Carolina Charlotta Sofia Justander, född 1806 på Tolkki i Vesilaks socken, dotter av fänriken Carl Adolf Justander och Johanna Charlotta Rosling.

 • Barn:2
 • Gustava Elisabet, född 1828-07-16 på Rossa, död 1909. Gift 1:o 1850-11-15 på Kuurila med sin kusin, rusthållaren i Karkku socken Abraham Sneck, död 1866. Gift 2:o 1875-02-17 med handlanden N. N. Ekman, död 1875-04-20.
 • Amanda Lovisa, född 1830-02-22 på Rossa, död 1840-07-12 på Kuurila.
 • Charlotta Adelaide, född 1832-09-30 på Rossa. Finsk stiftsjungfru. Död 1906-03-02 i Akkas' socken och begraven i Tammerfors. Gift 1865-03-25 i Tammerfors16 med bryggeribokhållaren Tomas Mansner, död 1890-07-27.
 • Ida Agata, född 1834-12-27, död s. å.
 • Fredrik Ferdinand, född 1836-06-10 på Rossa, död 1838-07-19.
 • Gustaf Alfred, född 1838-10-07 Kutila Underofficer vid 1. finska sjöekipaget 1856. Avsked 1859. Kofferdisjöman. Uppgives hava tjänat i amerikanska flottan på 1860-talet och stupat under kriget. Gift i England och hade två döttrar.16
 • Frans Fredrik, född 1841. Överstelöjtnant. Död 1887. Se Tab. 22.
 • Adolf Ferdinand, född tvilling 1842. Hovråd. Död 1917. Se Tab. 25.
 • Amanda Lovisa, född tvilling 1842-05-17 på Kuurila, liksom de följande syskonen, död ogift 1924-04-26 och begraven i Tammerfors.
 • Rosa Vilhelmina, född 1845-07-05, död ogift 1924-08-02 i Helsingfors.
 • Edvin Nikolai, född 1846-06-19. Kypare i Helsingfors. Sjöfarande. Reste 1860 från Viborg med barkskeppet Julia Lovisa och återkom icke vidare till Finland. Död 1884-02-13 i San Fransisco.
 • Bror Vilhelm, född 1848-07-31. Reste till sjöss på kofferdifartyg. Uppehöll sig enligt egen uppgift i en av Sveriges nordliga städer 1878, då han anhöll från pastorsämbetet i Sääksmäki socken om hinderslöshetsbevis för ingående av äktenskap. Uppgives sedermera varit bosatt i Kalmar och gift med en änka samt haft barn, vilka flyttat till Nordamerika, men närmare upplysningar härom hava icke kunnat erhållas.

TAB 22

Frans Fredrik (son av Gustaf Bror Salomon, Tab. 21), född 1841-01-08 Kuurila Underofficer vid 10. finska linjebataljonen 1859-04-22. Junkare därst. s. å. 9/6. Transp. till 8. bataljonen av samma trupper 1860-09-13. Fänrik vid petrovska infanteriregementet 1863-08-06. Underlöjtnant därst. s. å. 24/11. Löjtnant 1864-10-18. RRS:tStO3kl 1869-11-29. Stabskapten 1870-03-29. Transp. till 50. bjälostokska infanteriregementet 1873-02-14. Kapten 1875-02-08. RRS:tAO3kl. Överstelöjtnant vid 49. brestska, storfursten Mikael Michailovitj', infanteriregemente 1885-03-10. Återtransp. till 50. bjälostokska regementet s. å. 24/9. Död 1887-03-11 i Sevastopol. Gift 1870 med Vera Wysotjinski, född 1853-09-28 i Novgorod, död 1887-03-15 i Sevastopol, dotter av en handlande Wysotjinski samt adoptivdotter till verkl. statsrådet Nikander Potulov.

Barn:

 • Roman, född 1871-10-19. Junkare vid 49. brestska infanteriregementet. Genomgick kurs vid infanterijunkarskolan i Moskva. Underlöjtnant vid 3. reservartilleribrigaden 1890-08-22 med tur från 1889-08-22. Löjtnant 1894-07-27 med tur från 1893-08-22. Död barnlös 1895-02-03 i Smolensk. Gift där 1894-07-29 med furstinnan Helena Drutskoj-Sokolinski i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1897-11-24 i Smolensk med löjtnanten Constantin von Dexbach), dotter av översten furst Drutskoj-Sokolinski.
 • Vera, född 1875-10-11 i Sevastopol. Gift 1898-10-30 i Tavastehus med överstelöjtnanten Vladimir Mikailovitj Terehoff, född 1869-12-24.
 • Feodor, född 1878-01-08 i Sevastopol. Kadett i Fredrikshamn 1893-07-22. Kadett vid 2. petersburgska, generalfältmarskalken furst Mensjikovs, dragonregemente 1902-08-23 med tur från 1901-08-26. Löjtnant därst. 1905-09-14. Bevistade kriget mot Japan 1905 och 1906. RRS:tStO3kl m sv o ros 1907-06-24. Erhöll även den till minne av kriget instiftade medaljen. Stabsryttmästare 1909-09-14. Instruktionsofficer vid polisinrättningen i Helsingfors 1912. Placerad på armékavalleriet s. å. 17/8. Polischef i Terijoki länsmansdistrikt 1913. RRS:tAO3kl 1915-04-04. Avsked från sistnämnda befattning 1917 och ur ryska krigstjänsten. Deltog i finska frihetskriget 1919. FFrKrMM. Gift 1913-08-09 i Helsingfors med Johanna Puhakka i hennes 2:a gifte (gift 1:o med restauratören Arvid Isidor Meijer, död 1910-01-12), född 1883-08-24 i Uguniemi.
 • Viktor, född 1880. Ryttmästare. Död 1914. Se Tab. 24
 • Adelaide, född 1882-05-27 i Sevastopol.

TAB 23

Eugen (son av Frans Fredrik, Tab. 22), född 1873-10-08 i Sevastopol. Soldat vid 96. omska infanteriregementet 1890-11-13. Avsked 1892-12-19. Post- och telegraftjänsteman av 5. kl. Vid telegrafverket i Ryssland 1893-10-12. Telegrafuppsyningsman, sedan telegrafrevisor vid telegrafkontoret i Tavastehus 1894-07-13. Tjänsteman av kl. 5 vid post- och telegrafkontoret i Simferopol 1897-05-25. Transp. till telegrafkontoret i Hangö och i Uleåborg 1901. Kollegiiregistrator 1902-05-26 med tur från 1898-07-13. Transp. till telegrafkontoret i Nystad 1902. Guvernementssekreterare 1904-02-25 med tur från 1901-08-31. Post- och telegraftjänsteman av 4 kl. 1904-06-14. Transp. till Helsingfors centraltelegrafkontor 1905. Chef för Jyväskylä telegrafkontor 1906-06-05. Kollegiesekreterare s. å. 8/12 med tur från 1904-08-31. Chef för Borgå telegrafkontor 1907-05-31. Titulärråd 1908-04-13 med tur från 1907-10-16. Kollegieassessor 1911-04-10 med tur från 1910-10-14. RRS:tStO3kl 1913-12-19. Hovråd 1915-05-25 med tur från 1914-10-16. Avgick från befattningen som chef för telegrafkontoret i Borgå 1918. Död 1919-03-18 i Helsingfors. Gift 1909-02-12 i Helsingfors med Cecilia Veronika Auerhahn-Sander, född 1884-10-27 i Pessula i Livland, dotter av överforstmästaren Heinrich Johannes Auerhahn-Sander och Emelie Sofie Frey.

Barn:

 • Sven'' Erik, född 1910-01-21 i Borgå, liksom bröderna. Sjöman. Död 1929-03-18 i Helsingfors i följd av ett knivhugg.
 • Axel Birger Jarl, född 1912-01-23.
 • Helge Valter Eugen, född 1914-01-16.

TAB 24

Viktor (son av Frans Fredrik, Tab. 22), född 1880-02-25 i Sevastopol. Kadett i Fredrikshamn 1894-08-12. Avgick utan avslutad kurs 1899. Junkare vid Jelisavetgradska kavalleriläroverket. Kornett vid 2. petersburgska, generalfältmarskalken furst Mensjikovs, dragonregemente, sedan ulanregemente, 1903-08-23. Löjtnant därst. 1907-09-14. Stabsryttmästare 1911-09-23. RRS:tStO3kl 1913-02-18. Bevistade världskriget. Ryttmästare. Stupade 1914-08-19 i slaget vid Soldau. Efter sin död RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet. Gift 1905-08-02 i Moskva med Ljubov Sjevtsov, född 1886-09-07 i S:t Petersburg, dotter av generalmajoren vid artilleriet Alexei Sjevtsov och Maria Gubarev.

Barn:

 • Natalie, född 1907-04-06 i Rsjev i guvernementet Tver.
 • Marianne. Född 1909-03-02 i Rsjev.

TAB 25

Adolf Ferdinand (son av Gustaf Bror Salomon, Tab. 21), född 1842-05-17 Kuurila Underofficer vid 6. finska linjebataljonen 1859-01-28. Underfänrik därst. s. å. 1/2. Junkare s. å. 20/5. Avsked med kollegieregistrators grad 1862-01-05. Studerade därefter vid medikokirurgiska akademien i S:t Petersburg. Provisorsexamen därst. 1866-07-07. Ägnade sig sedan åt forstgöromål. Bitr. forstmästare vid Systerbäcks gevärsfaktori 1870-09-11. Guvernementssekreterare 1873-09-11. T. f. forstmästare vid nämnda faktori 1874-04-28. Kollegiesekreterare 1876-09-11. RRS:tStO3kl 1879-09-11. Titulärråd s. å. 1/12. Kollegieassessor 1882-12-03. Artilleritjänsteman 1883-07-01. Transp. till det indragna Nikolajevska fästningsartilleriets egendomsförråd 1884-06-16. Kommenderad till artilleriets kretsförråd i finländska militärdistriktet 1884-11-02–1887-01-21. Hovråd 1886-11-14. Transp. till artilleriets kretsförråd i petersburgska militärdistriktet s. å. 19/12. Placerad på artilleriväsendets tjänstemannareserv 1887-02-27. Telegrafist av 4 kl. Vid telegrafstationen i Tavastehus s. å. 13/6. Anställd hos styrelsen för telegrafarrondissementet i Finland 1888-02-13. Telegrafist av 3 kl. s. å. 6/3. Undersekreterare vid nämnda styrelse s. å. 13/3. T. f. chef för telegrafstationen i Tavastehus 1889-08-13. Ord. chef för nämnda station 1890-01-31. RRS:tStAO3kl 1891-07-08. Avsked från artilleriväsendets tjänstemannareserv 1894-12-09. RRS:tStO2kl 1895-12-18. Avsked från telegrafverket 1906-07-02. Död 1917-04-15 i Nokia. Gift 1:o 1870-10-18 i S:t Petersburg med Maria Josefina Nyberg, född 1853-10-18 i nämnda stad, död 1875-01-06 i Kivinebbs socken, dotter av fabriksdisponenten i S:t Petersburg Carl Nyberg. Gift 2:o 1878-09-18 i Systerbäck med Anna Sofia Eleonora Baer, född 1859-12-12 i Posen i Preussen, död 1927-07-18 på Suvikas invid Tavastehus, dotter av vapenföreståndaren vid Systerbäcks gevärsfaktori, godsägaren Adolf Baer och Emilia Küling.

Barn:

 • 1. Maria Vilhelmina Lucia, född 1871-08-03 i Kivinebbs socken, död 1875-12-22 i Systerbäck.
 • 1. Uno Leonard, född 1874-02-17 i Kivinebbs socken, död där s. å. 17/6.
 • 2. Maximilian Hugo Adolf, född 1879. Överste. Se Tab. 26.
 • 2. Vanda Vilhelmina Lucia, född 1881-04-22 i Systerbäck, död där s. å. 13/7.
 • 2. Artur Valdemar, född 1882-04-24 i Systerbäck. Sjökapten. Under världskriget inkallad i rysk militärtjänst 1914. Fänrik vid 172. Infanteriregementet. Blesserad 1916 och ogift död s. å. 13/9 av sina sår.
 • 2. William Hjalmar, född 1883. Kapten. Se Tab. 27
 • 2. Frans Ernst Fredrik, född 1892-01-09 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1910-06-02. Tandläkarkandidat 1916-09-15. Tandläkare 1918-12-18. Död ogift 1922-02-05 i Seinäjoki socken och begraven i Tavastehus.

TAB 26

Maximilian Hugo Adolf (Max) (son av Adolf Ferdinand, Tab. 25), född 1879-12-21 i Systerbäck. Kadett i Fredrikshamn 1893-07-22. Underlöjtnant vid livgardets 3:e, finska, skarpskyttebataljon 1900-08-22. Bataljonsadjutant 1902. RRS:tStO3kl 1903-12-19. Löjtnant 1904-12-19. På indragningsstat 1906-02-19. Instruktionsofficer vid polisinrättningen i Helsingfors s. å. Polismästare i Björneborg 1907-05-18. Placerad på arméinfanteriet med stabskaptens grad och med kvarstående i innehavande befattning s. å. 5/12. Kapten 1909-12-19 med tur från 1908-08-22. Avsked från polismästarbefattningen 1913-01-15 och från militärtjänsten s. å. 27/6. Korrespondent vid Nokia aktiebolags kontor s. å. 25/2. Under världskriget 1914 och följande år inkallad till tjänstgöring vid ryska riksvärnet. RRS:tAO3kl 1915-10-04 och S:tStO2kl 1916-01-25. Överstelöjtnant 1916-16-18. Polismästare i Viborg 1917-05-23. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrK3kl m sv o ros s. å. 12/4. FrKrMM. Anställd vid finska krigsministeriet och ställd till försvarsministerns disposition s. å. 4/6. Överste s. å. 28/5. T. f. chef för militieexpeditionens i Finlands senats allm. krigsavdelning s. å. 25/6. PrJK2kl s. å. 23/9. KFinlVRO2kl 1919-12-31. T. f. chef för krigsministeriets intendenturavdelning 1920-01-01. T. f. chef för staben för krigsmakten i Finland 1921-09-13. Ställd till försvarsministeriets disposition 1925-05-07. Ånyo polismästare i Björneborg s. å. 13/8. Polismästare i Åbo 1928-03-15. Gift 1908-05-30 på Mäkkylä i Esbo socken med friherrinnan Natalie Stackelberg, född 1886-02-27 i Vasa, död 1927-11-26 i Björneborg, dotter av poliskammarnotarien friherre Fredrik Magnus Stackelberg, och hans 1:a fru Natalie Stiernschantz, finska adliga ätten nr 101.

Barn:

 • Carl'' Oskar Maximilian, född 1909-04-16 i Björneborg, liksom syskonen. Student vid svenska lyceum i Åbo 1929-05-31.
 • Irmelin Natalie, född 1911-06-25.
 • Sigurd Adolf Fredrik (Sigge), född 1912-07-02, död 1931-03-14 i Åbo.

TAB 27

William Hjalmar (son av Adolf Ferdinand, Tab. 25), född 1883-09-02 i Systerbäck. Kadett i Fredrikshamn 1897-07-14. Transp. till Nikolajevska kavalleriläroverket 1902. Avgick därifrån s. å. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1903. Utexaminerad 1905-10-29. Ägde Sokkala i S:t Michels socken 1906–1911. Andre lärare vid Söderkulla jordbruksskola i Sibbo socken 1914. Husdjurskonsulent vid Österbottens svenska lantbrukssällskap 1916. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. T. f. befälhavare för södra Savolaks regemente. Kapten s. å. 7/10. FFrK4 o. 3kl m sv. FMM. Kapten vid norra Savolaks regemente. Transp. till Savolaks jägärregemente 1920-04-05. Avsked 1921-05-01. Förvaltare av Västankvarns gård i Ingå socken 1921-03-07. Föreståndare för jordbruksskolan samt praktisk-teoretiska kreatursskötareskolan därst. s. å. Förvaltare av Ollikka, Rouhiala och Ahola gårdar i Jäskis socken 1928. Gift 1918-06-22 i S:t Michel med Ida Bódon, född 1896-04-28 i Budapest, dotter av kvarnmästaren Sándor Bódon och Ida Beké.

Barn:

 • Ulla Marita, född 1921-01-22 i Kouvola socken.
 • Margareta, född 1923-03-20 i Helsingfors.

TAB 28

Henrik Johan (son av Henrik, Tab. 11), född 1694-02-22 Voitila Volontär vid Björneborgs regemente 1708. Volontär vid ett värvat karelskt dragonregemente 1717. Sergeant därst. 1718. Fältväbel 1719-03-08. Kornett 1721. Avsked s. å. Livdrabant hos konung Fredrik I 1722-03-31, det han ännu var 1735. Avsked med vice korprals (kaptens) karaktär. Död 1765-01-15 å sitt ägande rusthåll Haikka i Birkkala socken i Finland och ligger begraven under sakristian i Birkkala gamla träkyrka. 'Han åtföljde 1707 fadern jämte åtskilliga rekryter till garnison i Riga samt därifrån 1709-06-00 på marschen genom Litauen till Ukraina. Skickades av fadern aftonen före slaget vid Poltava till arméns tross och blev sedan, jämte densamma och kvarlevorna av svenska armén, tagen tillfånga vid Perevolotjna den 1 juli s. å. samt avförd till den lilla ukrainska staden Lubny. Frigjorde sig därifrån redan i aug. och begav sig på flykten jämte den då genom sagda stad färdande prins Maximilian av Würtemberg, vars lilla hov och stallstat dolde och skyddade den flyende ynglingen. Kom sålunda genom Volhynien, Galizien och Krakau till Schlesiens huvudstad Breslau, dit han anlände i slutet av febr. 1710. Arbetade därstädes i sex år på en broderare- och träsnidareverkstad, dels såsom lärling, dels såsom utlärd gesäll samt åtföljde 1714 sin mästare på marknaderna i åtskilliga schlesiska och bömiska städer, varibland Liegnitz och Prag. Lämnade 1716-07-00 Breslau och färdades genom Gross-Glogau, Frankfurt an der Oder, Berlin, Spandau, Brandenburg, Magdeburg, Braunschweig, Hannover och Hamburg till Lübeck, där han uppehöll sig till medlet av mars 1717, innan han fortsatte färden genom Wismar och Rostock till en liten hamn i Mecklenburg, varifrån han jämte några flyktade svenska officerare kom över till Trälleborg i Skåne, samt anlände den 28 juni till Stockholm, varifrån han överreste till sitt hemland, Finland. Bevistade därefter 1719 kampanjen i Roslagen mot ryssarna, samt deltog därunder i affärerna vid Forsmarks, Leuf sta och Gimo bruk.' Hans självbiografi finnes tryckt i Svenska litteratursällskapets i Finland Förhandlingar och uppsatser, del 3 (1888), s. 27–33. Gift 1:o 1727-10-17 i Stockholm med Sidonia Merthen, född 1693, död 1754-10-02 i Åbo9, dotter av3 handlanden i Åbo Torsten Merthen och Anna Woltersdorff. Gift 2:o 1756-02-24 i Vesilaks socken10 med Beata Christina von Phaler, född 1730-01-19, död 1813-05-02 på Valkkila rusthåll i Birkkala socken, dotter av fänriken Carl von Phaler och hans 1:a hustru Helena Renner.

Barn:

 • 2. Henrik Robert, född 1757. Krigsråd. Död 1829. Se Tab. 29.
 • 2. Sidonia Christina, född tvilling 1760-06-10 om aftonen på Haikka, död 1846-10-08 Kauppi Gift 1788-12-02 på Haikka med kaptenen vid Björneborgs regemente Bernt Niklas Procopé, född 1759-10-09 i Kumo socken, död 1847-03-22 på Kauppi.
 • 2. Carl Gustaf, född tvilling 1760. Kapten. Död 1841. Se Tab. 37.

TAB 29

Henrik Robert (son av Henrik Johan, Tab. 28), född 1757-12-05 på Haikka. Pipare vid Björneborgs regemente 1769. Volontär därst. 1770-09-26. Korpral 1775-03-10. Furir 1777-05-14. Stabsfänrik s. å. 22/10. Sekundadjutant 1783. Kornett och stallmästare vid livdragonregementet 1785-05-15. Tjänstfri 1791 vid nämnda regementets reducering till infanteri. Kapten i armén 1792. Avsked med krigsråds n. h. o. v. 1809-11-00. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818 under nr 9 bland adelsmän. Död 1829-11-28 på sin egendom Gustavelund i Tusby socken och begraven på Tusby kyrkogård. Han bevistade finska kriget 1788–90. Gift 1787-10-04 i Åbo med Ulrika Charlotta Tihleman, född där 1767-08-26, död 1849-09-15 på Gustavelund, dotter av handlanden i Åbo Emanuel Tihleman och hans 1:a hustru Margareta Christina Haveman.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1788-08-05 i Åbo, död där 1790-02-24.
 • Robert Ulrik, född 1789. Revisor. Död 1841. Se Tab. 30
 • Anna Emilia Christina, född 1790-12-17 i Åbo, död 1794-02-04 Taattis
 • Charlotta Henrika, född 1793-04-27 på Taattis. Stiftsjungfru. Död 1821-10-22 Åvik Gift 1814-05-29 på Gustavelund med löjtnanten vid arméns flotta Vilhelm Gadolin, född 1783-06-06, död 1846-09-12, fader till generallöjtnanten Axel Gadolin, finsk adelsman Gadolin, nr 245.
 • Carolina Emilia, född 1794-06-01 på Stor-Heikkilä vid Åbo, död där 1796-02-13.
 • Carl Georg, född 1795-09-01 på Stor-Heikkilä. Student i Åbo 1812-02-26. Kadett i Haapaniemi 1817. Underlöjtnant vid finska topografiska kåren s. å. 28/11. 4. informationsofficer därst. 1818-06-08. Löjtnant vid nämnda kår. Lärare i franska språket vid kadettkåren i Fredrikshamn 1820. Tillika lärare i matematik och fysik därst. 1822. Transp. till kejserliga sviten 1823-04-22. Stabskapten därst. Avsked från lärarbefattningarna 1825. Bevistade fälttåget i Turkiet 1828 och 1829 och härunder anställd vid generalfältmarskalken furst Diebitsch Zabalkanskijs stab. Död ogift 1829-09-26 i staden Visa i Rumänien.
 • Gustaf, född 1800-06-11 på Storgårds boställe i S:t Marie socken. Kadett vid finska topografiska kåren. Underlöjtnant på extra stat 1817-11-28. Informationsofficer vid nämnda kår 1818-05-21. Student i Åbo 1818-03-28. Auskultant i Åbo hovrätt 1824-06-15. Ägnade sig därefter åt lantbruk. Förvaltade en längre tid Gustavelund. Död ogift 1879-08-31 i Tavastehus.2
 • Knut Otto, född 1802. Kronofogde. Död 1857. Se Tab. 31
 • Fredrika Vilhelmina, född 1804-03-30 på Gustavelund, död 1869-02-08 i Tavastehus. Gift 1:o 1820-09-28 på Gustavelund med possessionaten Otto Reinhold Brusiin, född 1797-10-25, död 1839-12-10 genom en krutexplosion vid en vådeld i Tavastehus stad. Gift 2:o 1841-05-26 med provinsialläkaren i Tavastehus läns distrikt, sedan professorn, med. och filosofie doktorn Vilhelm Granlund, född 1795-11-02 i Kvevlaks kapellförsaml. av Mustasaari socken, död 1889-12-13 i Tavastehus.
 • Napoleona Emilia Catharina Lovisa, född 1807-08-21 på Gustavelund, död 1887-11-04. Gift 1839-11-26 på nämnda egendom med sin kusin, vice häradshövdingen Nils Johan Spåre, född 1812, död 1890.

TAB 30

Robert Ulrik (son av Henrik Robert, Tab. 29), född 1789-09-09 i Åbo. Student därst. 1810-03-06. Auskultant i Åbo hovrätt 1812-06-22. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1820-09-26. T. f. revisor i senatens revisionskontor 1823-08-05. Andre revisor därst. 1825-12-17. Död 1841-07-18 i Helsingfors. Ägde sedan 1833 Dalkarby säteri och Spakanäs rusthåll, båda i Pojo socken. Gift 1834-06-07 med sin kusin Sofia Magdalena Gadolin, född 1802-10-19, död 1867-03-11 i Nummis kapellförsaml., dotter av professorn Johan Gadolin och hans 1:a fru Hedvig Magdalena Tihleman.

Barn:

 • Johan Robert Hjalmar, född 1835-07-17 i Helsingfors, död där 1845-09-13.
 • Henrik Robert Hugo, född 1837-05-12 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Fänrik vid 2. ryska kombinerade reservskarpskyttebataljonen 1858-07-12. Underlöjtnant därst. 1862-04-29. Transp. till Petrovska infanteriregementet 1863-09-24. Stabskapten därst. 1864-02-01. Transp. till 3. reservskarpskyttebataljonen 1865-07-20. Kapten därst. 1866-05-29. Transp. till 13. skarpskyttebataljonen 1868-01-11. RRS:tStO3kl 1874. Major vid 19. skarpskyttebataljonen 1875-04-15. Distriktsmilitärbefälhavare i takumska häradet och placerad på arméinfanteriet 1878-11-12. Med bibehållen befattning placerad på skarpskyttetrupperna 1879-01-28. Överstelöjtnant 1882-05-25. Död 1885 och avförd ur rullorna s. å. 9/8. Gift 1881-02-02 i Nikolajev med Carolina Tardent i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kollegierådet N. N. Suthoff).
 • Carl Robert Valdemar, född 1839-05-10 i Pojo socken, död där 1840-05-04.
 • Robert Akates Niketas, född 1841-04-04 på Dalkarby, död där s. å. 16/12.

TAB 31

Knut Otto (son av Henrik Robert, Tab. 29), född 1802-05-19 Gustavelund Student i Åbo 1818-03-28. Auskultant i Åbo hovrätt 1824-06-15. Extra notarie därst. 1827-12-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland Justitiedepartement 1829-06-09. Tillika notarie vid poliskammaren i Helsingfors s. å. 17/8 och förestod 1831 polismästarbefattningen därst. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens ekonomidepartement 1833-05-06. Kronofogde i Raseborgs västra härad 1835-07-31. Avsked 1852-10-26. Död 1857-06-21 på sin egendom Sundsbacka i Snappertuna kapellförsaml. av Karis socken och begraven på Snappertuna kyrkogård. Gift 1828-12-21 i Björneborg med Maria Catharina Lagermarck, född 1806-12-11 Suurikkala

Barn:

 • Ulrika Maria Viktorina Helena, född 1829-09-18 i Hyäkkälä by i Tusby socken, död ogift 1854-05-20 på Sundsbacka.
 • Knut Robert Carl Valfrid, född 1831. Geheimeråd. Död 1903. Se Tab. 32.
 • Emilia Vilhelmina Georgina (Lilly), född 1833-04-16 i Helsingfors, död 1897-03-10 Harviala Gift 1858-05-23 i Ekenäs med sin kusin godsägaren och kommunalrådet Otto Reinhold Brusiin i hans 2:a gifte, född 1829-08-11, i Vånå socken, död 1911-11-10 på Harviala.
 • Gustaf Otto Gotthard, född 1835. Hovråd. Död 1887. Se Tab. 34.
 • Henrik Artur Vilhelm, född 1837-03-29 på Sundsbacka. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1855. Port-épéefänrik därst. s. å. Död 1856-08-06 i Moskva, dit han med bataljonen var kommenderad för att paradera vid kejsarparets kröning.
 • Maria Gabriella Constance, född 1842-03-24 på Sundsbacka, död där 1843-02-04.
 • Harald Alexis, född 1844-09-24 på Sundsbacka, död 1858-12-09 i Ekenäs.
 • Arvid Valdemar, född 1846. Överste. Död 1924. Se Tab. 35.

TAB 32

Knut Robert Carl Valfrid (son av Knut Otto, Tab. 31), född 1831-03-04 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1844-07-03. Kornett vid sibiriska ulanregementet 1849-07-03. Transp. till tsjugurevska ulanregementet 1852-04-28. Löjtnant därst. s. å. 16/7. Bevistade kriget mot Turkiet, England och Frankrike 1854–1856 samt var under Odessas bombardement 1854 stationerad därst. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon 1858-03-02. Äldste adjutant vid staben för de i Finland förlagda trupperna samt stabskapten vid 8. finska linjebataljonen 1861-06-22. Kapten med placering på arméinfanteriet 1862-02-09. Placerad på Petrovska infanteriregementet med kvarstående vid nämnda adjutantbefattning 1863-03-17. Major på arméinfanteriet s. å. 19/9. Äldste adjutant vid staben i finländska militärdistriktet 1864-11-27. Överstelöjtnant med avsked från adjutantbefattningen 1867-04-18. Polismästare i Helsingfors s. å. 5/7. Avsked med överstes grad 1869-10-20. Kommissarie för Finland vid utställningen i S:t Petersburg 1870. Anställd på extra stat vid kejsarens kansli och statssekretariat för Finland s. å. 1/3. RVO s. å. 9/12. Kommissarie för Finland vid världsutställningen i Wien 1873. KÖJKrO s. å. 27/9. Chef för telegrafverket i Finland 1874-04-24. Kollegieråds titel 1876-07-22. RRS:tStO2kl 1877-01-13. KVO2kl s. å. 9/11. Statsråds titel 1878-04-24. RRS:tAO2kl 1882-07-16 och S:tVlO3kl 1885-09-11. Verkligt statsråd 1888-09-11. Guvernör i S:t Michels län 1891-06-09. Erhöll en briljanterad ring s. å. 7/8. RRS:tStO1kl 1892-04-13. KNO1kl 1893-10-15. Geheimeråd 1896-05-26. Senator och ledamot av senatens ekonomidepartement 1899-12-21. Chef för senatens jordbruksexpedition 1900-08-27. RRS:tAO1kl 1901-04-14. Död 1903-07-04 i Helsingfors. Gift 1:o 1858-10-30 i Helsingfors med Beata Fredrika Matilda Cronholm, född 1835-10-08 i nämnda stad, död där 1868-10-27, dotter av översten Carl Olof Cronholm och Fredrika Charlotta Granstedt. Gift 2:o 1870-07-12 i Helsingfors med Emilia Adelaide af Brunér, född 1841-07-10 i Helsingfors, död 1894-09-28 i Hangö, dotter av senatorn och geheimerådet Frans Olof af Brunér, finska adliga ätten nr 208, och (finska friherrinnan) Emilia Charlotta de la Chapelle. Gift 3:o 1895-08-11 i Viborg med furstinnan Natalia Eristoff, född 1865-01-13 i Georgien (Kaukasien), dotter av adelsmarskalken furst David Eristoff och furstinnan Alexandra Magalov.

Barn:

 • 1. Rudolf Carl Otto, född 1859-08-12 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Död 1879-06-11 på Mejlans i Helsinge socken.
 • 1. Valfrid, född 1861-03-25 i Helsingfors, död s. d.
 • 1. Artur Robert Gustaf, född 1862-05-08 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1877-08-09. Transp. till kejsarens pagekår 1881-11-08. Kammarpage 1884-10-07. Kornett vid livgardets, sedan kejsarinnan Alexandra Feodorovnas ulanregemente 1885-08-19. Löjtnant därst. 1889-09-11. Stabsryttmästare 1894-04-29. RRS:tStO3kl s. å. 11/9. RMontDO3kl. RRumJKrO3kl. Ryttmästare 1897-12-18. RRS:tAO3kl s. d. RRS:tStO2kl 1901-01-14 och S:tAO2kl 1905-12-19. RRS:tVlO4kl 1906-05-06. Överste s. å. 19/12. Anställd hos ministern för inrikesärendena i Ryssland med placering på gardeskavalleriet 1912-02-03. Guvernör i Kuopio län 1913-05-26. Generalmajor s. å. 19/12. Avsked från guvernörstjänsten 1917-04-19 och från militärtjänst s. å. 10/4.
 • 1. Rafael Knut Harald, född 1864. Generalmajor. Se Tab. 33.
 • 1. Jenny Isabella Maria Matilda, född 1865-08-04 i Helsingfors, död ogift 1889-12-17 i nämnda stad.
 • 1. Ingrid Viktorine Fanny Fredrika, född 1867-03-13 i Helsingfors, död 1882-04-15.
 • 2. Sylvia Aina Emilia, född 1871-03-13 i Helsingfors, död där s. å. 27/3.
 • 2. Egmont Frans Valfrid, född 1872-07-09 på Ströms i Helsinge socken, död 1873-02-16 i Helsingfors.
 • 2. Reymond Jarl Olof Robert, född 1875-07-21 på Mejlans, död 1879-12-12.
 • 2. Emilia Helena Gabriella (Ellen), född 1879-12-23 i Helsingfors. Gift där 1:o 1901-12-21 med polismästaradjointen i Viborg, stabskaptenen Carl Gustaf Loenbom, född 1874-04-23 i Helsingfors, död 1921. Gift 2:o 1921-06-23 med översten Leonid Blåfield, född 1870.
 • 3. Nikolai Carl David, född 1896-05-16 i S:t Michel, död s. å. 15/7.
 • 3. Leonid, född 1900-02-16 i Tiflis. Page vid kejsarens pagekår.

TAB 33

Rafael Knut Harald (son av Knut Robert Carl Valfrid, Tab. 32), född 1864-01-11 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1879-07-20. Kornett vid livgardets, sedan kejsarinnan Alexandra Feodorovnas, ulanregemente 1886-08-23. Löjtnant därst. 1890-09-11. Stabsryttmästare 1894-09-11. Ryttmästare 1899-05-05. RRS:tStO 3kl s. å. 18/11, S:tAO3kl 1904-12-19 och S:tVlO4kl 1906-05-06. Överste 1907-12-19. RRS:tStO2kl 1909-12-19. Guvernör i Tavastehus län och placerad på gardeskavalleriet 1911-11-07. Generalmajor 1913-04-27. RRS:tVlO3kl 1916-04-23. Avsked från guvernörsämbetet 1917-04-19 och från militärtjänsten s. å. 31/5. Införd i finska arméns reserv 1922-03-02. Äg. godset Sitnikowo-Nikolskoje i Alexinska häradet av guv. Tula. Gift 1898-11-20 i S:t Petersburg med Varvara Goloubev, född där 1875-05-22, dotter av ledamoten av ryska finansministeriets konselj, verkl. statsrådet Valentin Jakovlevitj Goloubev och Nadesjda Begitsjev.

Barn:

 • Georg, född 1899-08-03 i Peterhof, död där 1900-01-06.
 • Helena, född 1909-08-27 i Peterhof.
 • Maria, född 1915-06-08 i Tavastehus.

TAB 34

Gustaf Otto Gotthard (son av Knut Otto, Tab. 31), född 1835-05-08 i Helsingfors. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1852-11-22. Underfänrik därst. 1853-08-12. Fänrik vid 1. reservskarpskyttebataljonen 1855-05-09. Underlöjtnant därst. 1856-07-27. Transp. till 2. kombinerade reservskarpskyttebataljonen 1857-05-14. Löjtnant därst. 1858-05-17. Kommenderad till tjänstgöring vid Paulovska kadettkåren 1860-02-08. Stabskapten därst. 1861-07-17. Överförd till nämnda kadettkår med löjtnants grad s. å. 31/7. Stabskapten vid villmanstrandska infanteriregementet 1863-07-26. Kapten därst. 1864-01-01. Transp. till arméinfanteriet och anställd vid polisstaten i S:t Petersburg 1868-10-13. Avförd från polisstaten 1870-01-27. Transp. till gendarmkåren och adjutant hos gendarmgeneralen i Sevastopol 1871-05-02. Adjutant vid gendarmkåren i Vjatka 1872. Ryttmästare på armékavalleriet 1874-01-21. Anställd vid gendarmöverstyrelsen i S:t Petersburg s. å. 2/4. Avsked ur militärtjänsten 1875-03-28. Ingick vid telegrafverket i Finland med anställning vid Björneborgs station s. å. T. f. chef för Godby telegrafstation 1876-09-30. Chef för Salo station 1877-02-08 och för Vasa station s. å. 23/10. Överförd till telegrafstaten med titulärråds grad s. å. 20/12. Kollegieassessor 1879-05-01 med tur från 1876-04-04. RRS:tStO3kl 1880-07-04. Hovråd 1884-07-00. RRS:tAO3kl s. å. 4/7. Död 1887-01-05 i Vasa. Gift 1863-02-11 i S:t Petersburg med Catharina Polevodin, född 1844-11-23, död 1873-08-05 i S:t Petersburg, dotter av statsrådet Peter Polevodin och Alexandra de Gebori.

Barn:

 • Teodor Valfrid Otto Leo, född 1863-11-11 i Helsingfors. Extra ordinarie tjänsteman vid telegrafstationen i Vasa. Telegrafist av 4. kl. Därst. 1884-06-13. Transp. till Nykarleby station 1885-05-31 och åter till Vasa station 1886-05-05 samt till Tavastehus station 1887-02-07. Telegrafist av 3. kl. s. å. 27/4. Transp. till Nystads gräns- och kontrollstation 1890-06-25 och åter till Tavastehus s. å. 2/9. Post- och telegraftjänsteman av 5. kl. 1891-01-13. Transp. till Mariehamns telegrafkontor 1892 och åter till Tavastehus. Avsked 1893-11-23. Död ogift.
 • Zenaida, född 1865 i Staraja Russa i guvern. Novgorod, död 1868 i S:t Petersburg.

TAB 35

Arvid Valdemar (son av Knut Otto, Tab. 31), född 1846-03-02 Sundsbacka av Karis socken. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1857-08-28. Avgick utan avslutad kurs 1862. Elev vid tekniska realskolan i Helsingfors 1862–1865. Junkare vid 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljon 1866-02-15. Transp. till 90., Onega, infanteriregemente 1867-07-04, och till 91., Dvina, infanteriregemente s. å. 5/12. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1866–1868. Fänrik vid sistnämnda regemente 1868-09-20. Underlöjtnant därst. 1871-04-13. Löjtnant 1874-05-31. Stabskapten 1876-04-15. Medalj för räddning av människoliv s. å. 8/10. Kapten 1879-07-26. RRS:tStO3kl 1880-06-28 och S:tAO3kl 1888-09-11. Överstelöjtnant vid petrosavodska reservinfanteribataljonen 1889-01-13. RRS:tStO2kl 1895-01-06. Transp. till 198. Alexander Newski reservinfanteriregemente 1899-08-28. RRS:tAO2kl 1901-01-14. Överstes avsked 1904-03-08. RRS:tVlO4kl s. å. 5/10. Förvaltare vid brorsonen Rafael Knut Harald Spåres gods i guvern. Tula. Död 1924-09-08 i S:t Michel. Gift 1873-08-10 i Viborg med Alexandrine Sergejev, född 1852-05-20 i Fredrikshamn, död 1927-05-30 i Viborg, dotter av platsmajoren i Viborg, översten Alexander Sergejev och Sofie Davidov.

Barn:

 • Arvid Otto Alexander, född 1874. Ryttmästare. Se Tab. 36.
 • Alexandra Sofia Maria, född 1876-01-19 i Viborg, död 1905-01-21 i Helsingfors. Gift 1900-05-13 i S:t Petersburg med löjtnanten vid artilleriet Sergei Alexandrovitj Risjkov.
 • Vera Eugenie, född 1877-08-27 i Viborg, död ogift 1901-11-29 i S:t Petersburg.
 • Henrik Alexis, född 1878-11-06 på Sveaborg, död 1882-06-01 i Fredrikshamn och begraven i Viborg.
 • Carin Brunhilda, född 1879-12-21 i Kymmene socken. Anställd vid riksdumans i Ryssland kansli. GM i S:tAO:s band 1911.
 • Georg Harald, född 1884-09-10 i Viborg, död 1886-03-19 i Jamburg.
 • Alexandra Emilia, född 1886-01-15 i Viborg. Gift 1:o 1908 med löjtnanten i ryska marinen Nikolai Alexejevitj Oliunin, från vilken hon 1920 blev skild. Gift 2:o 1923 med marinlöjtnanten Alexander Ivanov.

TAB 36

Arvid Otto Alexander (son av Arvid Valdemar, Tab. 35). Född 1874-07-12 i Viborg. Frivillig vid 91, Dvina, infanteriregemente 1895-07-17. Elev vid infanterijunkarskolan i S:t Petersburg 1895–1897. Underfänrik vid nämnda regemente 1897-08-25. Underlöjtnant därst. 1898-03-16. Transp. till 53. novoarchangelska dragonregementet med kornetts grad 1900-12-18. Löjtnant därst. 1902-03-28. Stabsryttmästare 1906-09-14. Ryttmästares avsked 1910-07-20. Lantdistriktschef i 4. distriktet av Petrovska häradet av guvern. Saratov 1912-07-14. RRS:tAO3kl 1913-12-19. Avsked 1917-05-17. Gift 1907-10-23 i Petrovka i nämnda härad med Natalia Jazykov, född 1884-04-23 i Petrovka, dotter av gardesunderlöjtnanten Nikolai Jazykov och Sofia Dmitrievna.

Barn:

 • Maria, född 1908-12-13 i Pensa.
 • Vladimir, född 1910-07-28 i Petrovka.

TAB 37

Carl Gustaf (son av Henrik Johan, Tab. 28), född tvilling 1760-06-10 på morgonen Haikka Volontär vid Björneborgs regemente 1773-06-16. Förare därst. 1775. Underofficer vid finska fortifikationsstaten 1777-08-21. Kornett vid adelsfaneregementet 1786-09-21. Löjtnant vid Kajana bataljon 1788-10-04. Kapten och chef för Sotkamo kompani därst. 1789-08-20 med konfirm.fullm. 1791-04-14. Avsked 1809-04-01. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 9 bland adelsmän. Död 1841-01-17 Valkila 'Han tjänstgjorde såsom fortifikationsunderofficer åren 1777, 1780 och 1785 vid befästningsarbetena å Sveaborg och Tavastehus slott. Bevistade 1788–1790 års finska krig. Var 1807 revisor i rikets ständers bank samt riksgäldskontoret. Deltog i kriget 1808 och 1809, därunder han var med i den lyckliga drabbningen vid Koivisto by i Laukkas socken den 29 maj förstn. år, då ett fientligt förrådsmagasin med samtliga beväringspersedlar och all spannmål togs samt en mängd fångar gjordes, ävensom i affären vid Kivisalmi pass i Rautalampi socken den 7 juni. Tjänstg. juni–nov. månader förstn. år eller 1808 såsom sjukhusdirektör för femte (Sandelska) brigadens temporära fältsjukhus i Kasurila, Pulkkila och Kello, till dess han själv insjuknade i den gångse fältfebern. Ägde Haikka, Partola och Valkila egendomar, alla belägna inom den till Tavastehus län hörande delen av Birkkala pastorat.' Gift 1822-12-22 med Johanna Sofia Widbom, född 1778-12-08 i Ulvsby socken, död 1857-04-02 på Valkila, dotter av lantbrukaren Peter Widbom och Anna Margareta Tocklin.

Barn:

 • Nils Johan, född 1812-01-06 på Valkila. Student i Helsingfors 1830-06-17. Auskultant i Åbo hovrätt 1836-06-21. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1838-07-25 och i ekonomidepartementet 1839-10-22. Vice häradshövding 1843-06-21. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1834-11-09. Avsked 1849-03-07. Ägde Leppäkoski säteri i Janakkala socken, tills han för åsamkad skuld nödgades försälja densamma 1871. Död barnlös 1890-12-17 Lahnus Gift 1839-11-26 på Gustavelund i Tusby socken med sin kusin Napoleona Emilia Catharina Lovisa Spåre, född där 1807-08-20, död 1887-11-04, dotter av krigsrådet Henrik Robert Spåre och Ulrika Charlotta Tihleman.
 • Carl Vilhelm, född 1815. Häradshövding. Död 1893. Se Tab. 38.
 • Gustaf Adolf, född 1816. Kollegieassessor. Död 1878. Se Tab. 46.

TAB 38

Carl Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 37), född 1815-01-07 Valkila Student i Helsingfors 1830-06-17. Filosofie kandidat 1836-04-15 och promov. filosofie magister s. å. 21/6. Auskultant i Åbo hovrätt 1839-12-20. Extra ordinarie notarie därst. 1840-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1841-10-04. Vice häradshövding 1842-12-21. T. f. vice landskamrerare i Tavastehus län 1845-06-03–1847. Därefter lantbrukare på sin gård Haikka rusthåll i Birkkala socken. T. f. domhavande i Övre Satakuntas övredels domsaga 1857. Häradshövding i Janakkala domsaga 1862-05-27. Jubelmagister vid promotionen i Helsingfors 1886-05-31. Avsked 1891-11-09. Död 1893-04-17 i Tavastehus. Gift 1843-08-27 på Haikka med Augusta Elisabet Rosalie von Knorring, född 1822-05-11 i Vasa, död 1889-03-10 i Tavastehus, dotter av häradshövdingen Johan Gustaf von Knorring, och Henrietta Elisabet Ehrenstolpe.

Barn:

 • Carl Gustaf (Gösta), född 1844-06-10 på Haikka. Kadett i Fredrikshamn 1856-09-26. Avgick utan avslutad kurs 1859-08-09. Student i Helsingfors 1863-10-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1869-06-19. Vice häradshövding 1873-12-20. Studerade åren 1873–1875 ryska språket i Moskva. Extra ordinarie kopist i Finlands senat 1875-03-16. Undersekreterare vid telegrafstyrelsen i Finland 1875–1881-02-05. Andre kammarförvant i senatens finansexpedition 1879-03-19. Kronofogde i Kajana härad 1881-02-01. RRS:tStO3kl 1892-04-17, S:tAO3kl 1896-05-26 och S:tStO2kl 1900-04-22. Landssekreterare i Uleåborgs län 1901-05-28. Avsked 1907-12-02. Död ogift 1910-12-09 i Helsingfors.
 • Henrik August Vilhelm, född 1845. Generalmajor. Död 1909. Se Tab. 39.
 • Axel Johan Alfons, född 1847. Hovrättsvicepresident. Död 1917. Se Tab. 43.
 • Augusta Sofia Elisabet, född 1848-08-29 på Haikka, död ogift 1873-10-09 på nämnda egendom.
 • Emelie Matilda Constance, född 1850-06-09 på Haikka, död. Gift 1874-06-01 med godsägaren Fredrik August Vilhelm Aminoff, född 1844, död 1892.
 • Henrika Maria Lovisa, född 1852-08-15 på Haikka, död ogift 1932-07-21 i Helsingfors.
 • Alexander Eugen, född 1856. Hovrättsråd. Död 1907. Se Tab. 45.
 • Alice Vilhelmina Charlotta, född 1862-02-22.

TAB 39

Henrik August Vilhelm (son av Carl Vilhelm, Tab. 38), född 1845-12-26 i Tavastehus. Kadett i Fredrikshamn 1858-08-15. Fänrik vid livgardets volhynska regemente 1865-08-19. Underlöjtnant därst. 1866-09-11. Löjtnant 1869-09-11. Genomgick kurs vid Nikolajevska generalstabsakademien 1871–1874. Repetitör vid Konstantinovska militärläroverket 1874-06-11. Stabskapten s. å. 11/9 kompaniofficer och lärare vid nämnda läroverk s. å. 20/9. RRS:tStO3kl 1875-09-11. Kapten 1878-04-29. RRS:tAO3kl. Repetitör vid finska kadettkåren 1881-01-05. Transp. till militärundervisningsanstalterna 1884-07-01. Tillika överstelöjtnant och 1. lärare i krigsvetenskaperna vid nämnda läroverk s. d. Överste s. å. 11/9. RRS:tStO2kl 1886-09-11, S:tAO2kl 1891-09-11, S:tVlO4kl 1895-12-18 och 3kl 1899-12-18. Generalmajor 1903-12-03. Överförd på indragningsstat s. d. Avsked 1904-11-27. Lärare i ryska språket vid svenska samskolan i Fredrikshamn s. å.–1906. Död 1909-08-04 i Tammerfors och begraven i Birkkala socken. Gift 1875-04-03 i Tavastehus med Zenobia Derevjagin, född 1853-11-09 i S:t Petersburg, dotter av kollegieassessorn Peter Derevjagin och Maria Arifanov.

Barn:

 • Carl August Göran, född 1875. Stabsryttmästare. Död 1914. Se Tab. 40.
 • Augusta Maria Constance, född 1876-11-25 i Petersburg. Bokhållare i Finlands bank.
 • Torsten Väinö Valdemar, född 1878. Major. Se Tab. 41.
 • Olga Alice Aina Zenaida, född 1879-05-27 Petersburg. Finsk stiftsjungfru.
 • Dagmar Rauha Nadesjda, född 1882-08-16 i Fredrikshamn. Var under världskriget 1914 och följande år anställd vid röda korsets sjukhus vid Stengård i Helsingfors. SM i S:tStO:s band 1915. Renskriverska vid Finlands statsarkiv 1923. Död s. å. 22/5 i Helsingfors. Gift 1903-06-06 i Fredrikshamn med notarien i sjöfartsstyrelsen i Finland, vice häradshövdingen Verner Oskar Becker, född 1874-09-21.
 • Anna Maria, född 1885-05-05 i Fredrikshamn. Död där 1889-05-25.
 • Henrik Axel (Heikki), född 1887-05-06 i Fredrikshamn. Understyrmansexamen vid navigationsskolan i Helsingfors 1911. Affärsman i S:t Petersburg. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrkrMM. Verkst. direktör för finska sjöfarts- och handelsaktiebolaget. Gift 1:o 1918-02-24 med Marie Sofie Jürs från Danmark, född 1886-03-29, död 1920-01-10. Gift 2:o 1921-12-03 med Carin Ragnhild Johansson, född 1896-11-28 i Pojo socken, dotter av Hjalmar Fredrik Johansson och Carolina Vilhelmina Berg.
 • Inga Mary, född 1888-10-09 i Fredrikshamn.
 • Carl Ivar Eugen, född 1890-11-13 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1912-09-24. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrKrMM. Elev i Finlands kadettskola 1919. Fänrik vid Finlands vita garde 1920-03-31 med tur från 1918-04-01. Löjtnant 1920-12-06. Överförd till Norra Savolaks regemente 1924. Avsked 1925. Ånyo i tjänst 1927. Överförd till Mellersta Finlands regemente 1928-06-15. Gift 1925-02-15 i Kuopio med Elli Nuutinen, född 1895-03-16 i nämnda stad, dotter av gårdsägaren August Nuutinen och Charlotta Hakkarranen.
 • Toini Carin Helena, född 1892-08-18 i Fredrikshamn. Gift 1918-02-18 med tjänstemannen vid Södra Finlands interurbana telefonaktiebolag, ingenjörkaptenen Boris Bernatsky, född 1892-09-12.
 • Veikko Alexander, född 1894. Löjtnant. Se Tab. 42

TAB 40

Carl August Göran (son av Henrik August Vilhelm, Tab. 39), född 1875-11-11 i Petersburg. Kadett i Fredrikshamn 1891-07-29. Avgick utan avslutad kurs 1898. Underofficer vid finska dragonregementet. Efter officersexamen vid finska kadettkåren kornett vid 2. S:t Peterburgska regementet 1902-08-23. Löjtnant därst. 1906-09-14. Stabsryttmästare 1910-09-14. RRS:tStO3kl 1911-12-19. Stupade 1914-08-16 under världskriget vid en rekognosering mellan byarna Judziken och Bjela. Gift 1909-07-12 i Rsjev i guvern. Tver med Elisabet Uzumetski Grizevitj-Vasjkevitj i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1916 med löjtnanten vid 17. tjernigovska husarregementet Jury Sjubenko), född 1885-08-08 i Kaluga, dotter av generalmajoren Ardalion Uzumetski Grizevitj-Vasjkevitj och Vera Vajzchovski Gosevitj.

Barn:

 • August Göran Ardalion, född 1910-04-29 i Rsjev, död 1914-08-13 i Helsingfors.

TAB 41

Torsten Väinö Valdemar (son av Henrik August Vilhelm, Tab. 39), född 1878-04-21 i Petersburg. Kadett i Fredrikshamn 1893-07-22. Underlöjtnant vid 145. Novotjerkasska, kejsar Alexander III:s, infanteriregemente 1902-08-28 med tur från 1901-08-26. Transp. tll livgardets jägarregemente 1904-02-18. Avsked 1905-02-05. Sedan affärsman. Under världskriget 1914 och följande år inkallad i rysk militärtjänst vid riksvärnet. Äldre adjutant vid 106. divisionens stab. Gardeslöjtnant 1916-12-09 med gradförändring till stabskapten. RRS:tStO3kl 1915-03-31 S:tAO3kl 1916-05-01 och S:tStO2kl s. å. 6/6. Inträdde 1918 under oroligheterna i Finland i finsk militärtjänst. Kommendant på Sveaborgs yttre fort s. å. 10/5. Ställd till militieexpeditionens i Finlands senat disposition s. å. FFrKrMM m r o sp. Majors avsked s. å. 1/11. Lärare i Finlands kadettskola 1919–1929. RPrJK2kl 1918-09-03. RJohO1920-07-25. Affärsman. Gift 1928-04-02 i Vasa med Helena Lahtinen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovrättsnotarien Johan Valdemar Bjelke), född 1893-10-12 i Vasa, dotter av direktören Carl Viktor Lahtinen och Betty Helena Argelander.

Barn:

 • Carl'' Gustaf Valdemar, född 1928-11-28 i Helsingfors.

TAB 42

Veikko Alexander (son av Henrik August Vilhelm, Tab. 39), född 1894-11-08 i Fredrikshamn. Student i Helsingfors 1914. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrKrMM m sp. Tjänstgj. I järnvägsstyrelsen 1919–1920 och å krigsbyteskontoret 1920–1921. Reservfänrik 1921-11-02. Reservlöjtnant 1925-12-06. Löjtnant vid luftstridskrafterna i Finland 1929-03-31. Gift 1924-11-24 i Helsingfors med Irja Armida Tecktolin, född 1905-11-27 i S:t Michel, dotter av järnvägstjänstemannen Oskar Tecktolin och Ida Dahlberg.

Barn:

 • Rita Carin Margareta Ursula, född 1929-10-21 i Helsingfors.

TAB 43

Axel Johan Alfons (son av Carl Vilhelm, Tab. 38), född 1847-01-09 i Tavastehus. Student i Helsingfors 1867-02-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1872-01-22. Vice häradshövding 1874-05-20. Inskriven i Viborgs hovrätt 1876-07-20. Kanslist därst. s. å. 2/10. Registrator 1877-09-25. Extra fiskal 1880-05-24. Notarie 1882-10-02. Sekreterare 1885-12-10. Assessor 1887-10-09 och hovrättsråd 1891-08-13. RRS:tStO3kl 1893-03-28 och S:tAO3kl 1897-04-25. Entledigad från ämbetet i administrativ väg 1903-03-19 men efter olaglighetens slut åter insatt i ämbetet 1906-04-28. Vice president i Viborgs hovrätt 1909-02-12. Avsked 1910-11-18. Död 1917-09-10 på sin egendom Haikka i Birkkala socken. Gift 1881-02-27 i Viborg med Jenny Amalia Eleonora Rothe, född 1853-03-01 i Viborg, död 1924-11-01 i Helsingfors, dotter av handlanden och tyske konsuln i Viborg, kommerserådet Vilhelm Rothe och Emilia Lovisa Eleonora Thesleff.

Barn:

 • Axel Carl Vilhelm, född 1881-12-09 i Viborg, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1900-10-02. Föreståndare för aktiebolaget Helsingfors bokhandel 1913–1919. Gift 1926-05-15 i Helsingfors med Eva Irene Wikström, född 1895-12-24, dotter av sågverkskassören Luther Ludvig Waha och Anna Charlotta Grönman.
 • Verner August Fredrik, född 1883. Ingenjör. Se Tab. 44.
 • Carin Maria, född 1885-04-29. Student i Helsingfors 1903-06-05. Död 1924-11-28 i Helsingfors. Gift 1915-08-14 på Haikka med kommendören för Finlands vita garde, överstelöjtnanten Alexander Fredrik Procopé, född 1876-08-18.
 • Rolf Edvin Ludvig, född 1887-11-25. Elev vid handelsinstitutet i Zürich. Handelskontorist, sedan lantbrukare. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrKrMM. Äg. jämte syskonen och förvaltar sedan 1925-01-01 fädernegården Haikka.
 • Lennart Gustaf Julius, född 1889-07-15. Student i Helsingfors 1908-05-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1919-02-24, i Viborgs hovrätt 1921-08-29. Vice häradshövding 1922-05-30. Extra tjänsteman i Högstad omstolen 1923-04-13. Extra notarie vid justitieministeriet s. å. 1/11.
 • Alfons Bertil Valdemar, född 1891-10-09, död s. å. 17/12 i Viborg.

TAB 44

Verner August Fredrik (son av Axel Johan Alfons, Tab. 43), född 1883-06-05 i Viborg. Kadett i Fredrikshamn 1897-07-14. Student i Helsingfors 1901-06-10. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för ingenjörsväsen 1906-05-31. Teknisk ledare först vid Nokia bruk 1909-08-01, sedan vid Kauttua pappersbruk 1914-02-01 och därefter vid Takfilt- och pappersbruksaktiebolaget i Tammerfors 1917-03-01. Disponent för sistnämnda fabrik 1918-06-01. Verkst. direktör för O/Y Kumiteollisuus därst. 1932-04-01. Äg. Silvo i Birkkala socken. Gift 1909-10-09 i Helsingfors med Alice Helena Ehrnrooth, född 1885-06-04 Tervik

Barn:

 • Märta född 1910-08-12 i Tammerfors.
 • Helena Eleonora, född 1920-08-14 i Tammerfors.

TAB 45

Alexander Eugen (son av Carl Vilhelm, Tab. 38), född 1856-06-04 Haikka Student i Helsingfors 1875-05-24. Auskultant i Åbo hovrätt 1880-12-20. Vice häradshövding 1883-05-31. Kanslist i Viborgs hovrätt 1888-10-01. Registrator därst. 1890-08-23. Extra fiskal 1891-04-13. Notarie 1892-04-04. Advokatfiskal 1897-11-05. Assessor 1899-02-04. Avsked 1904-03-31. Advokat-, affärs- och fastighetsförmedlingsbyrå i Viborg s. å. Hovrättsråd i Viborgs hovrätt 1906-06-21. Död 1907-03-19 i Helsingfors och begraven i Birkkala socken. Gift 1891-10-03 i Katarina kyrka i S:t Petersburg med Hilda Sigrid Johanna Kauffmann, född 1872-02-08 i Tammerfors, dotter av direktorn för Nobels maskinfabrik i S:t Petersburg, ingenjören Herman Carl Henrik Kauffmann och Hilda Maria Gefvert.

Barn:

 • Sigrid Alice Margherita (Margit), född 1892-07-18. Gift 1916-03-28 i Helsingfors med läkaren vid kommunala sjukhuset i Viborg, med. licentiat Bertil Sourander, född 1885-08-22 i Viborg.
 • Sigrid Gertrud Kerstin, född 1894-10-30. Gift 1916-10-30 med översten Vladimir Vasiljevitj Tretjakov, född 1885-06-20.

TAB 46

Gustaf Adolf (son av Carl Gustaf, Tab. 37), född 1816-03-08 Valkila Student i Helsingfors 1833-06-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1838-12-20. Extra notarie därst. 1840-06-21. Vice häradshövding 1841-12-21. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1843-01-17. Vice landskamrerare i Tavastehus län 1843-03-07–1844-04-01. Kopist i senatens kansliexpedition 1844-03-26. Vice landssekreterare i Nylands län 1849-10-15–1850-03-01. Kanslist i sistnämnda expedition 1850-01-13. T. f. lanträntmästare i Tavastehus län 1855-03-01–s. å. 1/12. Kronofogde i övre Satakunda mellersta dels härad 1860-04-03. Kollegiiassessors titel 1861-06-27. Avsked s. å. 8/9. Därefter bosatt på sin egendom Valkila. Död där 1878-02-04. Han utgav av trycket Biografiska anteckningar om kejserliga regeringskonseljens eller senatens för Finland ordförande och ledamöter samt ämbets- och tjänsteman under åren 1809–1859 (ny tillökad uppl. intill år 1877). Gift 1845-01-06 Haikka

Barn:

 • Matilda Natalia Henrika Sofia, född 1846-08-08 på Valkila, död där s. å. 3/9.
 • Gustaf Emil Alfons, född 1858-03-12 i Helsingfors. Student där 1880-09-15. Sedan lantbrukare. Ägde Valkila, vilken fäderneegendom han sålde 1894. Innehade kommissionsaffär i Helsingfors och ägde från 1904 mineralvattenfabriken Sanitas därst. Död 1923-01-20 i Helsingfors. Gift 1890-07-01 i Stockholm med Anna Maria Charlotta Rönquist, född 1863-05-11 i Åmål, dotter av lasarettsläkaren i Uddevalla Hugo Fabian Rönquist och Maria Sofia Gelin.
 • Carl Gunnar Adolf, född 1865-08-04 på Valkila. Student i Helsingfors 1885-05-20. Telegrafist vid Tavastehus telegrafstation 1889. Transp. till Tammerfors station 1890-01-27 och till Nystads station s. å. 11/3. Avsked s. å. 22/7. Grundade 1898 »Kyrklig Affär» med kyrkvin och kyrkliga föremål, som upphörde efter förbudslagens ikraftträdande 1919.

TAB 47

Hans (son av Henrik, Tab. 11), född 1699-07-09 på Monikkala i Kangasala socken. Mönsterskrivare vid Björneborgs regemente 1721. Furir därst. 1722. Förares karaktär 1723. Förare vid regementet 1739. Sergeant 1741. Fältväbel s. å. Fänriks karaktär 1744-06-12. Avsked 1747-10-27. Död 1754 i Stockholm. Han bevistade finska kriget 1741–42. Gift 1730-09-25 med Dorotea Elisabet Tyrohl, dotter av kaptenen Casper Tyrohl och friherrinnan Charlotta Rehbinder.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1732-05-15. Dövstum och intagen på Åbo hospital, död där.
 • Henrik Johan, född 1734-08-00, begraven 1740-01-25 i Kjulo socken. [16]
 • Sofia Juliana, född 1740-07-19 på Huchtis11 i Kjulo socken.
 • Hans Fredrik, född 1742-02-26 i Eura socken12
 • Christina Charlotta, född 1744-11-01 i Orivesi socken15. Gift 1764-11-06 med föraren vid Åbo läns regemente Carl Wichman.
 • Ulrika Eleonora, född 1749-03-21. Gift med mönsterskrivaren vid livdragonregementet, sedan lätta infanteribataljonen av Åbo läns regemente Gabriel Herpman, född 1753.

TAB 48

Peter Spåre (son av Jakob Mattsson Spåra, Tab. 7). Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Var regementskvartermästare 1684. Levde 1691 men var död 1696. Han bodde, åtminstone 1689–1691 i Leiniälä by i Hattula socken, endera på sitt därstädes innehavande löjtnantsboställe eller på sitt i samma by ägande rusthåll, vilket senare 1696 innehades av hans arvingar. Gift med Elisabet Silfverharnesk, dotter av majoren Mattias Eriksson, adlad Silfverharnesk, och Sabina von Nitzel. Hon erhöll enl. k. brevet 1696-04-02 eftergift för mannens kronorest å rusthållet Leiniälä.5

Barn:

 • Margareta, begraven 1735-11-01 i Hattula socken. Gift 1687-08-14 med sin kusin, kvartermästaren Gilius Tollet, död före 1705 i Polen.
 • Sabina. Gift med en ofrälse.
 • Abraham, född 1679. Kapten. Död 1757. Se Tab. 49

TAB 49

Abraham (son av Peter, Tab. 48), född 1679. Var korpral vid Nylands fördubblingskavalleriregemente 1708. Kvartermästare vid Nylands dragonregemente. Kallas kapten 1726. Död 1757-11-15 på Katila rusthåll i Tenhiälä by i Hattula socken, vilket han ägt från början av 1700-talet. Gift med Hedvig Eichman, född 1688, död 1759-04-19 på Katila, dotter av kyrkoherden i Nystad Jakob Eichman.

Barn:

 • Peter, född 1708. Lantbrukare. Död 1780. Se Tab. 50
 • Birgitta Elisabet, född 1712, död 1790-04-21 på Saaris rusthåll i förutn. Tenhiälä by. Gift vid år 1754 med rusthållaren därst. Mikael Henricsson.
 • Hedvig, född 1716, död ogift 1739 på Katila.
 • Anna Magdalena, född 1720-04-30 i Rasbo socken Uppsala län. Gift 1747-10-29 på Katila med konstapeln Henrik Uhrväder.
 • Märta, född 1724, död 1783-05-10 på Katila och skall då hava varit änka.
 • Margareta, född 1727, död 1740-05-06 på Katila.
 • Maria. Gift 1763-03-06 på Katila med rusthållaren Erik Björn från Airanna i Hauho socken, i hans 2:a gifte.

TAB 50

Peter (son av Abraham, Tab. 49), född 1708-02-05 på Katila. Levde utan tjänst på nämnda sitt ärvda rusthåll. Död där 1780-05-02. Gift med Sara Sofia Buchs eller Bux, född 1715 (1719-05-26), död 1797-05-26 Skraatari i Mervi by i Hattula socken, dotter av en underofficer Buchs eller Bux.

Barn:

 • Abraham Johan, född 1737. Lantbrukare. Död 1761. Se Tab. 51
 • Peter, född 1744. Rusthållare. Död 1787. Se Tab. 52
 • Hedvig, född 1748-12-20 på Katila, död 1816 och begraven s. å. 20/10 i Janakkala socken. Gift 1777-10-16 på Katila med rusthållaren Carl Olofsson Hangelin från Hattelmala by i Vånå socken.
 • Adolf Fredrik, född 1752-10-06 på Katila. Volontär, ad interim, vid Tavastehus regemente 1775–1780. Åter volontär därst. 1782. Korpral vid samma regemente. Rustmästare därst. 1793. Avsked 1797 för begånget brott. Död ogift.
 • Jakob, född 1754. Lantbrukare. Död 1820. Se Tab. 54

TAB 51

Abraham Johan (son av Peter, Tab. 50), född 1737-05-15 på Katila. Lantbrukare. Död 1761-08-24 på nämnda rusthåll. Gift 1759-12-26 med Elisabet Eriksdotter Seppälä, född 1738-07-08, död 1761, dotter av hemmansägaren Erik Mårtensson Seppälä och Carin Ersdotter.

Barn:

 • Birgitta Elisabet, född 1761-02-05 på Katila, död där s. å. 22/9.

TAB 52

Peter (son av Peter, Tab. 49), född 1744-02-05 på Katila. Ägde ena hälften av nämnda rusthåll. Död där 1787-06-17. Gift 1:o 1763-10-23 med Christina Ström, född 1738-02-02, död 1775-12-07, dotter av korpralen Anders Ström och Elisabet Martinsdotter. Gift 2:o 1780 med Maria Elisabet Platzman, född 1751-06-01, död 1836-07-19 på sitt ägande rusthåll i Hattelmala by i Vånå socken, dotter av rusthållaren Christian Rikard Platzman och Maria Hahl.

Barn:

 • 1. Helena Catharina, född 1771-04-19 på Katila, död 1838-07-10 på Parkkari rusthåll i Melkiäis by i Tyrväntö kapell. Gift 1786-10-17 med ägaren av nämnda rusthåll Erik Samuelsson Forsman, död 1824-05-08.
 • 2. Ingrid Elisabet, född 1781-01-15 på Katila, död där 1782-01-27.
 • 2. Casper, född 1783. Garvare. Död 1855. Se Tab. 53
 • 2. Maria Lovisa, född 1784-11-26, död på 1850-talet. Gift med snickarmästaren i Tavastehus Jakob Lempelin, född 1785, död 1828-05-27.
 • 2. Anders Gustaf, född 1785-09-24.

TAB 53

Casper (son av Peter, Tab. 52), född 1783-05-12, på Katila. Garvare i Janakkala socken. Död 1855-12-24 i Turkhauta i Hausjärvi socken. Gift 1811-11-10 i Vånåa socken med Eva Catharina Grönholm, född 1785-04-10 i Tavastehus, död 1838-01-16, dotter av klockaren i Vånå Johan Grönholm och hans 1:a hustru Helena Andersdotter.

Barn:

 • Carolina Sofia, född 1812-09-18 Vanhala Gift 1852-02-05 i Hausjärvi socken med garvaren därst. Henrik Johan Malmberg.
 • Vilhelmina Fredrika, född 1815-09-16 på Vanhala. Gift 1:o 1841-10-04 med skräddaren i Tavastehus landsförsaml., fångknekten Henrik Hagstedt, död 1853. Gift 2:o 1860-07-01 med skomakaren Johan Fridolf Selvenius.
 • Maria Matilda, född 1818-11-28 i Vånå socken. Levde ogift 1851.
 • Ulrika Lovisa, född 1823-08-03 i Hausjärvi socken. Flyttade 1843 till Helsingfors. Reste 1848 till Ryssland och torde hava gift sig med en rysk officer.
 • Carl Johan, född 1827-04-26 i Hausjärvi socken. Blev dräng i Helsingfors 1852. Slog där ihjäl sig genom ett fall 1874-06-14.

TAB 54

Jakob (son av Peter, Tab. 50), född 1754-02-28 Katila Ägde hälften av Skraatari frälsehemman i Mervi by av nämnda socken. Död där 1820-07-07. Gift 1779-10-18 med Maria Elisabet Forsman, född 1754, död 1822-02-01 på Skraatari, dotter av ägaren av Laurila hemman i Kouvola by, gästgivaren Josef Forsman.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1780-05-14 på Katila, död där 1782-04-20.
 • Carl Fredrik, född 1782-08-31 på Katila. Ägde faderns hemman Skraatari, som han sålde 1840. Död barnlös 1845-03-13 Keisari Gift 1808-10-08 i Vesilaks socken med Maria Krusberg, född 1782-03-18, död 1838-04-16 på Skraatari.
 • Anders Gustaf, född 1785-09-24, död 1797-08-28 på Skraatari.
 • Alexander, född 1789-06-04, död 1796-02-22 på Skraatari.
 • Eva Catharina, född 1792-02-09 på Skraatari, död där 1796-02-18.
 • Jakob, född 1793-12-16 på Skraatari, död där 1798-02-14.
 • Josef, född 1799-06-14 på Skraatari, död där 1804-08-18.

TAB 55

Hans Spåre (son av Jakob Mattsson Spåre, Tab. 7). Korpral. Bosatt Kulennoinen Gift med Catharina Makkonen, född omkr. 1645, död 1729 och begraven s. å. 1/5 i Kerimäki kyrka

Barn:

 • Anna, född omkr. 1660, död 1737 och begraven s. å. 12/5 i Sääminge socken. Gift med bonden Henrik Klemettinen.
 • Carl Gustaf, född 1669. Fänrik. Död 1743. Se Tab. 56

TAB 56

Carl Gustaf (son av Hans Spåre, Tab. 55), född 1669 i Kerimäki socken. Furir vid Savolaks fördubblingsinfanteriregemente 1700. Sergeant därst. 1703. Fänrik vid Savolaks femmänningsinfanteriregemente 1713-07-23. Fången vid Kajaneborg 1716-02-26. Hemkom 1722-03-00. Avsked 1725-11-18. Erhöll pension 1741-04-29. Död 1743-04-22 i Sääminge socken och begraven s. å. 1/5 i Sääminge kyrka. Gift med N. N.

Barn:

 • Hans Henrik, född 1712. Fänrik. Död 1788. Se Tab. 57

TAB 57

Hans Henrik (son av Carl Gustaf, Tab. 56), född 1712. Fänrik vid vargeringsmanskapet. Bevistade kriget 1741–1742. Sökte pension 1759, varvid han till sin ansökan bifogade ätten Silfverspåres sköldebrev. Död 1788-09-26 i Asikkala by i Rantasalmi socken. Gift med N. N.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1759, död ogift 1789-12-18 i Rantasalmi socken.

Källor

1Lk. 2Wä. 3T. Carpelan, Åbo i geneal. hänseende, s. 44. 4KA, Rednkt. kommiss. dokument för Nylands och Tavastehus län (OA). 5RReg (OA). 6Björneborgs kyrkoarkiv. 7Luvia kyrkoarkiv. 8Sääksmäki kyrkoarkiv. 9Åbo sv. församlings kyrkoarkiv. 10Vesilaks kyrkoarkiv. 11Kjulo kyrkoarkiv. 12Eura kyrkoarkiv. 13Al. 14Veckelaks' och Kymmene tingslags dombok (Medd, av arkivarien R. Rosén). 15Medd. av arkivarien R. Rosén. 16Medd. av frih. T. Carpelan.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: