:

Slatte nr 97

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Slatte nr 97 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd i början av 1700-talet.

Ätten har på grund av bristande källor endast i obetydlig mån kunnat kritiskt behandlas för 1400- och 1500-talen, och den å riddarhuset befintliga genealogien har därför i det stora hela lämnats oförändrad samt endast kompletterats i den mån så kunnat ske. Anmärkas bör, med kännedom om huruledes ett ättevapen i äldre tider icke sällan upptogs av i ätten ingifta personer, att någon eller några filiationer kunna vara kognatiska. Sålunda uppgives nedanstående Jöns (tab 15), vilken på riddarhusgenealogien upptages, såsom son till Anders Slatte, enligt en annan källa varit gift med en dennes dotter Ingeborg. Ättens uppgivna tre första släktled, vilka icke kunnat styrkas av bevarade urkunder, och om vilka man med tämlig säkerhet kan antaga, att de äro uppkonstruerade, hava helt uteslutits. Tvenne på riddarhusgenealogien icke upptagna personer, vilka förde ättens vapen – en stjärna över en liggande halvmåne, som vid introduktionen ändrades till en upprättstående halvmåne mot en stjärna – hava icke kunnat inpassas i genealogien, nämligen underhäradshövdingen i Hanekinds härad i Östergötland Gunnar Djäken, som beseglar brev under åren 1408–1420, och häradshövdingen i Kinds härad i Västergötland Knut Håkansson 1516. Den senare tillhörde den västgötska frälsesläkt, som blivit kallad Tun och vars medlemmar i allmänhet förde i vapnet en upprättstående halvmåne mot två stjärnor.


1Ss. 2RHKn. 3Rf. 4SK. 5Sb, del V. 6G I r. 7Hh, del 3. 8Hra. 9Al. 10RHD. 11Hh, del 13. 12Stenbock, Östgöta ryttare 1552–1617 (1922). 13Berg, Statsförvaltningens historia under Gustaf I (1893). 14Hh, del 8: 2. 15Sh. 16SH liber caus, vol. 47 (OA). 17Hk. 18Carlsson, Kristdala socken (1900). 19Kugelberg, Första lifgrenadjärreg ts historia, del 5 (1930). 20At (So) 21Um. 22At (P). 23Srr. 24Sthlms stads ämbetsbok (1927). 25Ry I, s. 281. 26Ry III, s. 390. 27Erik Slatte (tab 13) var brorson till Claes, tab 14, enl ett pergamentsbrev i KA. (medd. av 1. amanuensen L. Sjödin). 28Laurentius Paulinus' dagbok [At (S)]. 29At (KrA). 30K. Blomstedt, Henrik Klaupoika Horn, s 30 och 31. 31Frälselängder 1562 (medd. av P. G. Vejde). 32Ry III, s. 79. 33At (Sch).

Slatte%20A9700.png

TAB 1

Jöns Slatte,? i Lihem (Lidhem) i Locknevi socken, Kalmar län. Gift 1:o med Gertrud. Gift 2:o med Ingeborg Andersdotter.

Barn:

TAB 2

Anders Slatte (son av Jöns Slatte, tab 1). »Välboren man» i Lihem 1430-01-01, då han beseglade ett Ulf Lämas och hans hustru Ingrid Dansdotters brev2, utfärdat i Frödingehult (i Frödinge socken, Kalm.). Sigillet är bortfallet (enl. Styffe förde han en kluven sköld).2 Gift med Ingeborg Johansdotter, dotter av väpnaren Johan Henriksson.

Barn:

 • Estrid. Gift med Olof Knutsson.

TAB 3

Gustaf (son av Anders, tab 2). Bosatt i Finland redan 1472. Var väpnare 1481. Levde 1488.[3] Gift före 1481 med Brita Svärd, dotter av domhavanden i Nedre Satakunta härad Peder Olofsson Svärd, av finsk frälsesläkt, och Carin Håkansdotter (Frille), av dansk adel. Hon fick vid arvskiftet efter fadern 1481-04-30 med sin make Sonnäs i Ulvsby socken, Finland. [3]

Barn:

 • Anders, till Sonnäs. Var under 1510- och 1520-talen häradshövding i Nedre Satakunta härad. Fick Närpes' socken i förläning 1523-10-22 var död 1526.30 Gift med Margareta N. N., efter vilken bouppt. hölls 1530 på Brödtorp.30
 • Anna, levde 1530. Gift med frälsemannen på Åland Erik Sluk, som rymde »förrädeligen av landet» efter 1526-10-09. [3]
 • Carin. Gift före 1509 med domhavanden i Dalarna Otto Nilsson (Hästhufvud, av den äldre ej introd. ätten), till Holm i Tuna socken Kopparbergs län i hans 1:a gifte (gift 2:o med Barbro Larsdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o med Jesper Nilsson Kruse (Cruus af Edeby)], dotter av häradshövdingen i Vaksala domsaga Lars Tomasson (Ulfstand) och Carin Ragvaldsdotter Kagg), levde 1540. [4]
 • Ingeborg. Gift med befallningsmannen på Åbo slott och häradshövdingen på Åland Henrik Jönsson Lapp, av en åländsk frälsesläkt, till Haga i Saltviks socken, i hans 1:a gifte (gift 2:o med 1:a hustruns systers svägerska Anna Sluk i hennes 1:a gifte, som levde 1556, dotter av hövidsmannen på Kastelholms slott Nils Jönsson Sluk och Carin Fleming), död omkr. 1540. [3]
 • Margareta, till Sonnäs. Levde 1547. Gift omkr. 151030 i Åbo med ståthållaren på Tavastehus Gödike Nilsson Fincke, av finsk uradel, i hans 2:a gifte (gift 1:o Liesniemi [3]

TAB 4

Nils (son av Anders, tab 2), till Botatorp. Gift med Margareta Nilsdotter, dotter av Nils Trulsson, till Botatorp av gamla Baggesläkten, som förde ett vädurshuvud i vapnet.

Barn:

 • Brita. Gift med Lasse Olofsson.

TAB 5

Anders (son av Nils, tab 4), till Yxneberga i Hagby socken Kalmar län.

Barn:

 • Catharina, som levde 1564. Gift med krigsöversten Halsten Månsson Bagge (af Berga), levde 1550.

TAB 6

Erik (son av Nils, tab 4), till Forsa (nu Slattefors) i Landeryds socken Östergötlands län, som var hans sätesgård 15081. Väpnare. Förde 1505-03-25, då han beseglar ett brev, Slatteättens vapen med en halvt liggande halvmåne. Nämnes jämte en Bengt Slatte bland det av Svante Sture 1509 till Kalmar uppbådade frälset i det väntade kriget mot Danmark5. Häradshövding i Kind 15092. Var underhäradshövding i Åkerbo härad Östergötlands län 1518 och häradshövding i Kind 15212. Därefter häradshövding i Åkerbo. Bisittare i en konungsnämnd i Linköping6 1525-08-14. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland 1526–15306. Skulle hålla konungsräfst i Småland6 1529-10-19. Erhöll brev på häradsrätten i Gullbergs härad 1531-05-006. Sannolikt död 1532. Gift med Anna Lydikesdotter, dotter av häradshövdingen i Vifolka härad och underlagmannen i Östergötland Lydike Olofsson till Forsa (Djäkn, Lydikasönernas ätt) och Karin Bengtsdotter (stolpe).

Barn:

 • Carin, död33 1584-01-04. Gift med häradshövdingen i Lösings härad Östergötlands län, slottsloven på Stegeborg Truls Andersson Marbo (halvlilja och stjärna), till Ravnäs, i hans 3:e gifte [gift 2:o före 1527-08-02 med Ingeborg Kyle, dotter av väpnaren Herman Kyle och hans 2:a fru Märta Andersdotter (sparre)], levde 1548.
 • Nils, till Slattefors. Förseglade 1560 bland adeln konung Gustaf I:s testamente. Fogde på Norrby gård och i Bobergs härad Östergötlands län 1560–15619. Upptages i registret över adelns rusttjänst 1562 och 15637. Död 1577. Gift 1557-11-03 (morgongåvobrev s. å. 4/11) på Slattefors33 med Carin Månsdotter, dotter av ståthållaren Måns Johansson (Natt och Dag), och Barbro Eriksdotter (Bielke).
 • Bengt. Redogjorde för fodring och gärder från Gustaf Olssons (Stenbock) förläning i Marks härad i Västergötland 1563–1565. Var kunglig fogde i samma härad 1566, men återinträdde i herr Gustafs tjänst som dennes fogde i Gäsene härad i Västergötland (1571). Fogde på Älvsborgs slott 1574 (fullm. 8/8)–1577. Redogjorde sistnämnda år jämväl för Gullberg, ånyo fogde i Mark 1577–1578 och i Kullings härad i Västergötland 1579–1583. [9] – Han kan icke, såsom riddarhusgenealogien och andra källor uppgiva, hava varit gift med Margareta Nilsdotter (Vinge), ty i ett stämningsbrev från konung Gustaf till fru Margareta den 18 febr. 15516 kallas hon »framlidne Benchtt Slattes effterleffuerska». Hon måste därför hava varit gift med en annan Bengt Slatte (se tab 18).

TAB 7

Lydert (son av Erik, tab 6), till Söderby i Örtomta socken Östergötlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Fick häradsrätten i Gullbergs härad Östergötlands län efter fadern 1532-05-22. I slottsloven på Stegeborg 1544-07-29. Förseglade s. å. bland adeln Västerås arvsförening. I slottsloven på Vadstena. Åter på Stegeborg 1555-08-12.[6] Gift med Ingrid Kyle i hennes 1:a gifte [gift 2:o med krigsöversten Peder Halstensson Bagge (af Berga, nr 118)], ligger begraven i Örtomta kyrka samt kallas på gravstenen Inge K. D. Kyl, dotter av slottsloven Klas Kyle och Margareta Pedersdotter (Fargalt).

Barn:

 • Verner, död ogift.
 • ?Erik. (En Erik Slatte, död 1618 enligt vapnet i Gryts kyrka, Söd.)33 Gift, men med vilken är ej känt.
 • Brita. ?Gift med fogden på Borgholm Lars Lukasson till Åby (liggande halv hjort) i hans 1:a gifte. Var död 1584, då hans änka kallas Märta.10
 • ?Gustaf. Gift, men med vilken är ej känt.
 • Malin. Gift med Anders Halstensson Bagge (af Berga, nr 118), som levde 1560.
 • Margareta, ligger begraven i Sörbygraven i Örtomta kyrka. 'Hon uppbrände åtskilliga gamla brev släkten till harm och förtret.'
 • Ingrid. ?Gift med knekthövidsmannen i konung Erik XIV:s tid Nils Olofsson, som blev stamfader till ätterna von Törne, Törnebladh, Törnflycht och Törnstierna.

TAB 8

Lars (?son av Erik, tab 6). Måhända den Lasse Slatte, som nämnes i konung Eriks nämnds dombok 1566.11

Barn:

 • Nils Larsson Slatte. Höll 1582 två ryttare under Östgöta ryttare. Fogde i Aska härad 1589–1590. Ryttmästare för Östgötafanan 1601-11-04. Ihjälstucken i duell 1602-11-01. – Hans änka innehade 1606 ett kronohemman i Valkebo härad.[12]

TAB 9

Verner (son av Erik, tab 6), till Högsrum i Fliseryds socken Kalmar län, och Slattefors i Landeryds socken Östergötlands län, Hägerum i Kristdala socken Kalmar län m. m. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560. Häradshövding i Algutsrums härad s. å. 13 och sedan i Tunaläns härad, vilken häradsrätt han synes hava mistat 156614. Upptages i registret över adelns rusttjänst 1562–15637. Hövidsman på Lyckåborg15 1564-09-12. Död före 1582, då arvskifte hölls efter båda makarna. Han ägde omkr. 70 hemman endast i Småland. Gift med sin broders svägerska Carin Kyle, död före 1582, dotter av slottsloven Klas Kyle och Margareta Pedersdotter (Fargalt).

Barn:

 • Claes, till Slattefors samt Bankeberg i Fliseryds socken. Hovjunkare vid Johan III:s hov 1579. Häradshövding i Bankekinds härad 1584-04-04. Ryttmästare för Östgötafanan 1585–1586 och för adelsfanan 1591-05-28. Bar bland 24 frälsemän Johan III:s kista vid likprocessionen 1593. Höll under inbördesstriderna mellan Sigismund och hertig Carl konungens parti och flydde 1597 till Polen. Konungens fullm. som ståthållare på Weissenstein och över dess län i Estland 1598-11-24. Uppgav fästningen vid hertigens infall i Estland 1599 och flydde till Polen. Förverkade härigenom sina gods i Sverige, vilka hertigen förlänade Carl Carlsson Gyllenhielm 1599-12-09. Levde landsflyktig i Polen 1600.[12]
 • Erik. Ägde Hägerum 157818. Levde vid arvskiftet efter föräldrarna 1582.16
 • Margareta. Var barn vid föräldrarnas död och uppfostrades hos sin moster, fru Ingrid Kyle och hennes 2:a man Peder Bagge Söderby, levde ännu 1634-09-14, men kallas salig i juni 1636. Gift 1:o 1587 på Söderby med slottsfogden och fänriken Gustaf Eriksson Ulf (af Horsnäs, nr 56), död 1601. Gift 2:o före 1622 med ryttmästaren vid Smålands ryttare Ingemar Vastesson, adlad 1631-08-09, men ej introd.4. Stupade 1632-11-06 i slaget vid Lützen.[16]

TAB 10

Bengt (son av Verner, tab 9), till Högsrum, Finsjö, Johult, Torp och Ramshult, alla i Fliseryds socken, Hägerum i Kristdala socken och Skrikerum i Tryserums socken (allt i Kalm.) samt Malmö i Kvillinge socken Östergötlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Höll sina tjänare och hästar under Östgötafanan 1571, 1582–1589, varest han var fänrik 157529 och nämnes vaktmästare 1582. Hovjunkare 1579. Ryttmästare för nämnda fana 1590-04-15–1591. Bar bland 24 frälsemän Johan III:s kista i likprocessionen 1593. Död s. å. före 7/7. Han deltog i kriget mot Ryssland under åren 1579–1583 och 1590–1591.[12] Gift med Christina Eriksdotter, död omkr. 160016, dotter av befallningsmannen Erik Pedersson (Soop) och Anna Carlsdotter (Månesköld af Seglinge).

Barn:

 • Johan. Löjtnant vid Nils Erikssons Östgötafana12 1605-05-14. Hovjunkare 160612 löjtnant vid Smålands ryttare12 1607-04-10. Stupade barnlös16 1611-06-26 vid Kristianopel12 (enl. annan uppgift16 vid Kalmar). Gift med Catharina von Masenbach i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Tyge Larsson, adlad Gyllencreutz, i hans 3:e gifte, död 1625), dotter av ståthållaren i Stockholm Hans von Masenbach till Ökna, som i vapnet förde två vita bjälkar, och Margareta Vogtin von Fronhausen.
 • Carin, till Hägerum. Död sannolikt 1643.18 Gift med översten för västra Nylands regemente Herman von Cappell, född 1595, död 18 1656-05-01.

TAB 11

Erik (son av Bengt, tab 10), till Malmö och Slattefors. Häradshövding i Östkinds härad i Östergötland 1620-01-21. Ligger begraven i Vårdsbergs kyrka Östergötlands län, där en tavla med hans och hans frus namn uppsattes. Han fick 1619 den 8 juli stadfästelse på sin farbroder Claes Slattes förverkade gods. (Möjligen identisk med Erik Slatte, kapten vid Östgöta landsregemente 1619, överstelöjtnant vid Arvid Hands fältregemente 1621. Död i början av 1622 i Pernau.)19. Gift med Carin von Scheiding, född 1586, levde 1628-01-11, dotter av hovmästaren Christoffer Scheiding, adlad von Scheiding, och hans 1:a fru Magdalena Rosengren.

Barn:

 • Christoffer. Kornett vid Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 1630–1632. Död 1632-08-00 i Tyskland.
 • Claes, född 1615. Hovjunkare. Död 1657. Se Tab. 14
 • Gunilla, levde ogift 1637. Ägde gårdarna Sinnersta och Gålesta. ?Gift med Jöns Rosenstråle i hans 2:a gifte.
 • Magdalena, död 1644 Ekholmen. Gift 1639-10-27 i Hällestads socken med majoren Magnus Drake af Hagelsrum, i hans 1:a gifte, född 1615, död 1693.
 • Christina.

TAB 12

Nils (son av Erik27, tab 11), till Algö i Överselö socken Södermanlands län samt Högsrum och Näs. Överstelöjtnant (?) [möjligen förväxlad med brodern Erik]. Blev 1625 på ättens vägnar introd. under nr 97. Död 1638-03-13 i Stockholm och begraven i Överselö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift28 1613-08-13 med sin moders sysslings dotter Carin Soop, död 1658 och begraven s. å. 7/10 i Stockholm20, dotter av Lars Åkesson Soop, och Brita Ulfsdotter Snakenborg (Bååt).

Barn:

 • Bengt, till Väderum i Tuna socken Kalmar län. Född 1617 på Algö. Levde utan tjänst. Död 1677 och begraven 1686-03-07 i Nässjö kyrka Jönköpings län, där hans vapen ses. Gift omkr. 1640 med Catharina Hammarskjöld, från vilken han 1649-05-25 blev skild, dotter av översten Peder Michelsson, adlad Hammarskjöld, och hans 2:a fru Christina Stierna.
 • Lars, född 1618-02-05. Kapten. Erhöll 1663-11-05 k. brev på två hemman i Gryts socken Södermanlands län. Död 1672-10-15 och begraven i Gryts kyrka, där hans vapen finnes. Gift före 1663 med Margareta Magdalena Crail, död före 1678-01-18, dotter av översten Georg Günther Crail von Bamberg, natural. Crail, och hans 2:a fru Christina von Masenbach.
 • Brita, till Bankeberg i Fliseryds socken Kalmar län, levde 1687. Gift med översten Carl Svinhufvud af Qvalstad, död 1667.
 • ?Johan. Fänrik vid östra Nylands regemente. Död 1648-04-00.
 • Christina, till Högsrum, död 1684. Gift med sin broders svåger, ryttmästaren Hans Jakob Crail, levde 1677.

TAB 13

Erik (son av Nils, tab 12), till Algö i Överselö socken Södermanlands län, Stensholm i Hakarps socken Jönköpings län och Hovby i Västra Eneby socken Östergötlands län. Född 1626-07-27 (enl. huvudbaneret i Överselö kyrka )33. ?Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1649-04-00. Kapten vid Kronobergs regemente 1655-02-00. Generaladjutant 1657. Överstelöjtnant vid bergsregementet 1658-10-14 och ännu 1660. Överste. Död 1673-04-27 på Stensholm, bisatt i Jönköping och begraven i Överselö kyrka. Gift 1:o 166233 med Marta Kagg, född 1629-06-21, begraven 1663-11-29 i Västra Eneby socken, dotter av överstelöjtnanten Matts Kagg, och Marta Ulf af Horsnäs. Gift 2:o 1664-10-19 med friherrinnan Sofia Beata Skytte af Duderhof, död 1695 i Jönköping och begraven där s. å. 27/10 samt sedan förd till Hakarps kyrka, dotter av landshövdingen friherre Jakob Skytte af Duderhof, och Anna Nilsdotter (Bielkenstierna).

Barn:

 • 2. Anna Maria, till Stensholm, som hon 1696 fick i arvskifte. Född på 1660-talet. Död 1723-11-29 Djuvarp och begraven s. å. 15/12. Gift 1685-01-30 Ingsberg med hovrådet och överintendenten Gustaf Gustafsson Queckfeldt, adlad Queckfeldt, i hans 2:a gifte, född 1628, död 1712.
 • 2. Gunilla Sofia, död 1717-05-23 på Ribbingsnäs i Barkaryds socken Jönköpings län och förd s. å. 28/5 till Hakarp. Gift 1686-03-04 på Ingsberg med kaptenen Knut Patkull, född 1652, död 1722.
 • 2. Erik. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Avsked 1689-09-30. Återkom 1698 till fäderneslandet, sedan han vistats omkring 10 år i främmande länder. Levde 1699-01-20. Död ogift och slöt ätten.

TAB 14

Claes (son av Erik, tab 11), till Malmö, Slattefors och Hägerum. Född 1615-07-18 (enl. huvudbaneret i Kvillinge kyrka)33. Student i Uppsala 1633-09-0021. Drottning Christinas hovjunkare. Död 1657-03-11 och begraven i Kvillinge kyrka.33. Gift med Maria Stiernfelt, född 1617-12-31, begraven 1648-10-01 i Kvillinge kyrka Östergötlands län, dotter av assessorn Peder Mattsson, adlad Stiernfelt, och hans 2:a fru Anna Skuthe.

Barn:

 • Catharina Magdalena, född 1644-06-30 på Malmö, död 1672-06-30 och begraven 1673-02-01 i Kristdala socken22 Kalmar län. Gift 1670-09-25 Ryd med översten Zakarias Aminoff, i hans 1:a gifte, född 1634, död 1710.
 • Anna Christina, född 1646, död 1701-03-08 på Malmö och begraven s. å. 6/8. Gift på 1660-talet med amiralen Johan Bär, adlad Bär, född 1620, död 1688.
 • Claes, född 1647. Student i Uppsala21 1662-07-07. Kapten vid amiralitetet 1675-06-01. Ogift ihjälstucken 1677-11-10 och ligger troligen begraven i Kvillinge kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Erik, begraven 1650-07-14 i Landeryds socken.

TAB 15

Jöns Slatte (son av Anders Slatte, tab 2). Enligt annan uppgift20 var han Anders Slattes måg och gift med dennes dotter Ingeborg.

Barn:

 • Gudmund. Troligen identisk med den Gumme Slatte, som nämnes bland rustande Smålands- och östgötafrälse 15065. Gift med Carin Johansdotter, dotter av Johan Håkansson.
 • Anna. Gift med Arvid Offesson (Bååt), som levde 1499.

TAB 16

Nils Slatte (son av Jöns Slatte, tab 15), till Graby i Sunds socken Östergötlands län. Vilket han fick med sin hustru. Väpnare. Troligen identisk med den Nils Slatte, som nämnes bland rustande Smålands- och Östgötafrälse5. Död före 1512-02-24.[26] Gift 1493 (morgongåvebrev)25 med Elin Svensdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1515-02-04 på Graby med väpnaren Peder Sigvardsson, som 1513-02-13 fick sköldebrev av Sten Sture)4, levde 1551, dotter av häradshövdingen Sven Nilsson Slatte och hans 1:a fru Helga Erengisledotter Foot.

Barn:

 • Jöns. Fogde i Stegeborgs län 1527-01-06. Fogde på Öland 1531-09-27–1537 och tillika på Kalmar 1534-10-02–1538. Fick Roma klosters gods på Öland i förläning 1532-05-06. Fick häradsrätten i Åkerbo härad på Öland i förläning s. å. 21/9 och biskopssakerna i norra mötet 1535-10-00. I slottsloven på Kalmar 1533–1534. Fick kvittobrev för Öland 1535-06-29 och 1536-05-01 samt för såväl Öland som Kalmar län 1538-06-03. Ihjälslagen i Dackefejden 1542.[9]
 • ?Sven Nilsson på Graby 1545.[13]

TAB 17

Erengisle Slatte (son av Nils Slatte, tab 16), till Graby i Sunds socken Östergötlands län. Väpnare. Död före 1549. Gift 1:o med Christina Bryngelsdotter. Gift 2:o med Ingrid Bagge i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1549-01-27 med Olof Gustafsson (Stiernbjelke), till Forsnäs, som förde tre stjärnor på en tvärbjälke, död före 1575], levde änka 1577, dotter av hövidsmannen Halsten Månsson Bagge (af Berga, nr 118) och Catharina Slatte.

Barn:

 • Helga, död 1568. Gift med knektöversten och häradshövdingen i Ydre härad Tönne Olofsson.

TAB 18

Bengt Slatte (son av Jöns Slatte, tab 15), till Forsa (nu Sturefors) i Vists socken Östergötlands län. Väpnare. Död något före 1551, därest det var han som var gift med Margareta Nilsdotter (Vinge). Se Bengt Slatte, tab 6. Gift [1:o] med Marina Gregersdotter, dotter av Greger Andersson och Cecilia Stensdotter Bese. [?2:o med N. N. Gift 3:o med Margareta Nilsdotter, till Skofteby i Härene socken Skaraborgs län, född omkr. 1511, död barnlös 1584, som förut varit förlovad med sedermera riddaren och lagmannen Bengt Gylta, dotter av lagmannen, riddaren och riksrådet Nils Olofsson (Vinge) och hans 2:a fru Ingrid Haraldsdotter (Lake). Hon var icke, såsom riddarhusgenealogien uppgiver, moder till Dorotea Slatte, som torde varit dotter till hennes man i ett tidigare okänt gifte, ty hon testamenterade den morgongåva, som hon erhållit av Bengt Slatte, till Doroteas barn, vilka således icke kunnat vara hennes lagliga arvingar, medan hennes syskonbarn på mödernet av släkterna Stenbock och Ribbing ärvde hennes fädernegods Skofteby m. m.27

Barn:

 • 1. Ingrid Bengtsdotter. Gift 1525 med häradshövdingen Lars Tidemansson (Hjortösläkten eller Ulfsparre), i hans 1:a gifte, som levde ännu 1558.
 • 1. Greger. Gift med sin systers styvdotter Ingeborg Larsdotter, dotter av häradshövdingen Lars Tidemansson och hans 2:a fru Christina Larsdotter.
 • ?Nils Slatte på Forssa skrives 1562 för ett frälsehemman i Pilås i Sjösås socken Kronobergs län. [31]
 • 2. Dorotea. Gift med Germund Pedersson.

TAB 19

Peder Slatte (?son av Jöns Slatte, tab 1).

Barn:

 • Jakob Persson Slatte i Västervik. [23]
 • Birgitta.24

TAB 20

Peder Slatte (?son av Peder Slatte, tab 19). Var i Sten Sture den äldres tjänst 1480 och ännu 1487. Fogde på Stockholms slott 1493 (insatt 8/7). Rådman i Stockholm 1498–1505 (satt i rätten 1499 och 1502). Kämnär 1498. Rättsfogde 1499 och 1501. Skottherre 1500. Föreståndare för Helgeandshuset 1500. Borgmästare 1506 till sin död (satt i rätten 1506, 08, 10, 12, 14). Död 1516.[24] Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Magdalena Andersdotter (Orrhöna).

 • ?Barn:
 • Gudmund Pedersson skrivare, till Tyresö i likanämnd socken Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte, och Bergshamra i Solna socken Stockholms län, som han tillbytte sig av konung Gustaf 1531-04-08. 'Var 1521 en bland biskop Hans Brasks i Linköping manhaftige men kom s. å. i konung Gustafs tjänst'. Fogde i Hovs län Östergötlands län 1525–1526. Bisittare i en konungsnämnd i Linköping 1525-08-14 och i Eksjö 1526-01-23. Nämnes bland rusttjänstskyldige 1526, 1529, 1531, 1534 och 1535. Fick häradsrätten i Sollentuna härad 1526-10-22–1530-09-24. Fogde på Stockholms slott 1527–1530. Befullmäktigad underhandlare med de upproriska i Småland och Västergötland 1529-05-06. Satt i rätten över de upproriska i Strängnäs s. å. Fick Nydala kloster i förläning s. å. 13/9. Uppdrag att hålla konungsräfst i Småland s. å. 19/10. Satt i konungsnämnd i Kalmar 1532-09-10, i Västerås 1533-01-19 och i Stockholm 1534-02-17. I slottsloven i Kalmar 1533-09-24[6]. Upptages icke bland det rusttjänstskyldiga frälset 15377. Uppgives varit identisk med den småländske adelsman Gudmund Slatte, som blev »på sin sotsäng» ihjälskjuten 1542 i slutet av juni på sin gård Gråskäl (Gråssfall i Vimmerby socken?) Kalmar län av Nils Dackes anhängare. 'Han tog av sin forne herre, biskop Hans Brask, trohetseden för konung Gustaf.' Gift 1528 på Tyresö med Anna Bengtsdotter, 'som han vid konungens kröning vann i en ridderlig tornering med Staffan Sasse', i hennes 2:a gifte [gift 1:o före 1514 med riksrådet Erik Bengtsson Ryning, död 1520], levde 1555, dotter av riddaren och riksrådet Bengt Gregersson (Lillie af Greger Mattssons ätt) och Märta Arentsdotter (tillbakaseende ulv).

TAB 21

Peder Slatte (broder till Gudmund Pedersson Slatte, tab 20), till Vinketomta i Vimmerby landsförsaml. Kalmar län. Troligen identisk med den Peder Slatte, som nämnes bland rustande Smålands- och Östgötafrälse 15065. Var väpnare2 1524-01-08. Gift före 1513-01-19 med Lucia Andersdotter, som var ogift 1491, då hon köpte jord i Bäckeby i Gärdslösa socken Kalmar län, dotter av Anders Olsson till Gärdslösa och Brita Jönsdotter.[10]

Barn:

 • Sone Persson, möjligen identisk med Sone Persson på Vinö, vilken 1538 var herr Birger Nilssons (grip) fogde.[10]

TAB 22

Nils (?son av Jöns Slatte, tab 1). – ?Gift med Assrun Nilsdotter.

Barn:

 • Sven Nilsson Slatte, till Graby i Sunds socken Östergötlands län, där han i början bodde. Väpnare. Häradshövding i Ydre härad åtminstone 1460–1464. Sedan borgare i Linköping. Levde 1506.[26] Gift 1:o med Helga Erengislesdotter, dotter av Erengisle Gjordsson Foot och Ingrid N. N. Gift 2:o med N. N.32

Barn:

 • 1. Elin Svensdotter, levde 1551. Gift 1:o 1493 med väpnaren Nils Slatte, död före 1512. Gift 2:o 1515-02-04 på Graby med väpnaren Peder Sigvardsson, som 1513-02-13 fick sköldebrev av Sten Sture.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: