Ryning nr 15

Från Adelsvapen-Wiki

F 015.jpg

Friherrliga ätten Ryning nr 15 †

Gammal frälsesläkt. Introducera 1625. Friherrlig 1651-12-15. Utdöd 1654-12-06.


Ätten härstammar från Danmark. I urkunder från senare hälften av 1300-talet förekomma bröderna Johannes Petri Ryning (i vapnet en bjälke), vilken 1351–1355 nämnes såsom kanik i Lund och 1392-07-08 säges nyligen avliden som kantor i Lund, samt väpnaren Absalon Petersson Ryning till Grælunda (Grevlunda i Vitaby socken, Kristianstads län?), vilken nämnes 1355–1371. Kaniken Johan upplät 1351 såsom förmyndare för sin syster Mariana (Margareta) hennes fastighet, huvudgården Steninge i Kvibille socken, Hallands län till Johan Pik [Krp.]. Möjligen voro dessa syskon till den Andreas Ryning, som är ättens med visshet kände äldste stamfader.


TAB A

Jon

Barn:

 • Niels Jonsen de Ryninge.
 • Jens Jonsen
 • Peder Jonsen Se Tab. B.
 • Gregers Jonsen Se Tab. 1.
 • Anders Jonsen
 • Jakob Jonsen


TAB B

Peder Jonsen, känd 1313.

Barn:

 • Mirianne Pedersdotter
 • Margrete Pedersdotter
 • Jens Pedersen Ryning. Död 1392. Kanik.
 • Axel Pedersen Ryning. Väpnare.

TAB 1

Gregers Jonsen. Känd 1313.

Barn:

 • Anders Gregersson Rönning

Barn:

 • Gerhardus Andreæ Ryning. Var fogde på Borgholm i början av 1400-talet och ännu 1412-04-25 men vigdes till munk i Vadstena kloster 1412-11-06. Åtföljde 1416-01-02 generalkonfessorn Ericus Johannis och munken Petrus Johannis till Laaland för anläggandet av Mariebo kloster. Återvände till Vadstena i början av 1420. Reste 1434-08-22 till Danzig för att söka bot för ett benbrott. Död där 1434-10-27 och begraven i birgittinklostret i Danzig. [Svk.]

TAB 2

Peter Ryning (son av Andreas Ryning, Tab. 1). Fogde på Borgholm efter brodern 1412 och kvarstod som sådan till 1436. Kallas väpnare 1418-09-27. Erhöll vid arvskiftet efter svärmodern 1429-05-20 Lidhult i Sjösås socken, Kronobergs län. Levde 1439 men var död före 1458 (1444?) och begraven i Vadstena, varest hans gravsten finnes. Gift före 1419-09-24 med Sigrid Karlsdotter (Sture), begraven 1430-09-17 i Vadstena, dotter av Karl Magnusson Sture och Märta Eriksdotter.

Barn:

 • Gert, begraven 1430-09-17 i Vadstena på samma gång som modern.

TAB 3

Erik (son av Peter Ryning, Tab. 2). Skrev sig till Högsrum i Fliseryds socken, Kalmar län 1444-07-03, då han bytte gårdar med väpnaren Magnus Andersson. Var riddare 1457-09-03 och riksråd 1463 och 1466-10-02. Gift med Christina Eriksdotter (?). [Erik Ryning kallas 1457-09-03 »magh» av Brita Bengtsdotter (båt), gift med väpnaren Erik Puke (Bonde)].

Barn:

 • Sigrid, var död 1489. Gift 1472-10-12 (morgongåva) på Kalmar slott med riksrådet Pavel Kyle, i hans 1:a gifte.
 • Nils, till Lidhult i Sjösås socken, Kronobergs län. Väpnare 1497. Riddare 1497 (Sb.). Riksråd vid mötena 1501, 1504 och 1505, men icke sedan. Utfärdade ett salubrev till domprosten Hans Brask 1510-01-13. 'Han råkade 1495-09-14 i Strängnäs domkyrka i slagsmål med Folke Gregersson (Lillie), varvid tvenne av Rynings tjänare blevo dräpta och han själv nästan halvdöd. Och erhöll kyrkan Frögärde i Bj Orkesta socken i böter.'

TAB 4

Bengt (son av Erik, Tab. 3), till Grensholmen i Vånga socken, Östergötlands län, som han erhöll genom sitt gifte, och Edshult i likan, socken, Jönköpings län, vilket tilldömdes honom och svågern Pavel Kyle genom riksrådets dom (Ss.) 1482-08-21. Väpnare. Var riksråd 1493-06-19, då riksrådet stadfästade och ratificerade den mellan svenska kronan och livländska orden slutna förlikningen i Reval 1488-11-17. Underskrev stilleståndsfördraget mellan svenska rådet och Sten Sture 1497-03-13. Riddare 1497-11-26 vid konung Hans' kröning. Underskrev förlikningen mellan Sten Sture och svenska rådet samt den förnyade trohetsförsäkran till konung Hans och hans till efterträdare valde äldste son 1499-02-16. Bland dem som uppsade konung Hans tro och lydnad 1501-08-00. Belönades därefter med Allbo härad Kronobergs län, som han behöll till sin död. Jämte biskop Mattias i Strängnäs svenska riksrådets befullmäktigade sändebud till Danmark 1504-02-11. Död i slutet av år 1505. Gift före (Sb.) 1480-12-29 med Filippa Magnusdotter (Gren), född 1463, överlevde mannen, dotter av riddaren och riksrådet Magnus Stensson Gren, och hans 2:a fru Gertrud Narfvesdotter.

Barn:

 • Axel. Trädde i Gustaf Vasas tjänst vid tiden för Vadstenamötet 1521-08.
 • Olof. I svensk tjänst hos Sten Svantesson (Sture) omkring 1510 (Brev i Sturearkivet (RA).). Var en av de sex herrar, vilka 1518 lämnades som gisslan åt Christian II. Stred under Gustaf Vasas befrielsekrig ännu under sensommaren 1521 på konung Christians sida och blev, troligen i augusti, sårad i en träffning vid Kolsund. Gick sedan över till Gustaf Vasa. I slottsloven på Kalmar 1526–1527 (Gift Västra Sylvander, Kalmar slotts och stads historia I.).
 • Måns.

TAB 5

Erik (son av Bengt, Tab. 4), till Grensholmen samt Tyresö i likan, socken, Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte. Var väpnare 1512. Riksråd 1517. Hövidsman på Stegeborg och häradshövding i Åkerbo härad 1518. Kämpade 1520 länge för Christina Gyllenstiernas sak, varvid han ledde folkuppbådet i Östergötland, men gick slutligen över till konung Christian och deltog på dennes sida i underhandlingarne om Stockholms kapitulation 1520-09-00. Halshuggen 1520-11-08 i Stockholms blodbad. Gift före 1514 med Anna Bengtsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1528 på Tyresö med ståthållaren Gudmund Pedersson (Slatte), död 1542, 'som vann henne vid torneringen, då konung Gustaf I kröntes'], dotter av riddaren och riksrådet Bengt Gregersson (Lillie af Greger Mattssons ätt), och Märta Arentsdotter (tillbakaseende ulv).

Barn:

 • Märta, till Grensholm. Född 1518-11-24 på Tyresö, död 1564-01-08 på Grensholm. Gift 1:o med Abraham Pedersson Rommel (oxhuvud). Gift 2:o 1546 med riksrådet och ståthållaren i Östergötland Jakob Turesson (adlad Rosengren 1534), till Grensholm, död 1571-01-13 i Söderköping. Hans och denna hans frus vapen med namn och dödsår stå på en sten i Skrukeby kyrka Östergötlands län, där de äro gravlagda.
 • Olof.
 • Axel.
 • Nils. Hertig Carls furstliga råd. Död 1578. Se Tab. 6.
 • Christina.

TAB 6

Nils (son av Erik, Tab. 5), till Gimmersta i Julita socken, Södermanslands län och Lagnö i Aspö socken, Södermanslands län samt Tyresö i likan, socken, Stockholms län. Ett av konung Gustafs sändebud för avslutande av förbund med Frankrike 1542 (Hh. D. 20, sid. 60.). Beseglade Västerås arvsförening 1544. Erhöll konungens bjudningsbrev 1547-11-03 att bevista prinsessan Sofia dop (GIr.). I slottsloven på Viborg 1555-10-27. Mönstringsherre 1559-06-00 (GIr.). Underskrev konung Gustafs testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. Kammarjunkare hos konung Erik XIV. Legat jämte andra till Ryssland 1561. Åter 1563 legat till samma land. Skeppshövidsman 1563–1564 och 1567 (Zf.). Krigskommissarie 1566-07-04. Hertig Carls furstl. råd 1570. Förordnad till en av konung Eriks fångvaktare 1573-02-26. Död 1578-03-13 och begraven 1578-04-17 i Stockholms storkyrka. Gift 1544-01-13 på Lagnö med Ingeborg Trolle, död 1590 enligt gravstenen i Aspö kyrka, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Erik Arvidsson Trolle, och hans 2:a fru Carin Eriksdotter (Gyllenstierna af Lundholm).

Barn:

 • Axel, till Tuna i Österåkers socken, Stockholms län och Penningby i Länna socken, Stockholms län samt Nynäs i Ösmo socken, Stockholms län, som han fick med sin fru. Född 1552. Var hertig Carls kammarjunkare 1577 och hans råd 1584. Legat till Tyskland 1592-05-03. En av ståthållarna på Stockholms slott 1593-02-09. Åter jämte Carl Sture ståthållare på Stockholms slott samt över dess stad, malmar och underliggande län 1594-11-25–1598. Legat till Danmark 1599-01-01. Anförare för hertig Carls rytteri emot finnarna 1599-10-04. Ståthållare på Viborgs slott 1599-10-04. Legat till Ryssland 1599-10-04. Överste befallningshavande över krigsfolket i Finland 1599-11-09. Häradshövding i Sotholms och Svartlösa härader 1600. Fullmyndigt sändebud och kommissarie till mötet med danskarna i Knäröd 1602-02-01. Riksråd och riksamiral 1602-05-27. Ståthållare på Reval 1605-09-13. Riksmarsk 1611. Lagman i Södermanland och ståthållare på Nyköpings slott ävensom en av förmyndarna för konung Gustaf II Adolf, allt 1611. Riddare 1617 vid bemälde konungs kröning. Död barnlös 1620-01-08 på Penningby och begraven 1620-07-16 i Länna kyrka. 'Han var 1577 hertig Carl av Södermanland följaktig på dess resa till Pfalz. Bidrog mycket till den förlikning, som 1592 slöts mellan hertig Carl av Södermanland och några riksens råd, vilka till Sverige återkommo. Beledsagade vid konung Johan III:s bisättning 1592-12-31 hertig Carls gemål. Fick 1600-12-08 Tuna i Österåkers socken i förläning (J. A. Almquist, Frälsegodsen under storhetstiden (1631).). Bevistade 1601 Dorpats belägring och intagande. Mottog 1604 av konung Carl IX stränga förebråelser för försummelser vid sjöexpeditionen med flottan. Bar 1606 vid nämnda konungs kröning spiran för honom och emottog jämte flera riksens råd år 1609 konungen i Södermanland på hans eriksgata. Åtföljde 1613 hertig Carl Filip till Viborg, då han var begärd till storfurste i Ryssland.' Gift 1613 efter 13/5 på Stockholms slott med friherrinnan Margareta Bielke i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1622-08-18 i Stockholm med riksdrotset friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna, i hans 2:a gifte, född 1587, död 1640], död 1629-01-12 och ligger jämte sin första man begraven i Länna kyrka, dotter av riksrådet och lagmannen Claes Nilsson Bielke, friherre till Vik, och hans 1:a fru, friherrinnan Elin Fleming af Nynäs.
 • Bengt.
 • Erik. Ståthållare på Västerås. Död 1613. Se Tab. 9.
 • Anna, död 1574-10-21 och begraven i Österhaninge kyrka Stockholms län. Gift med en vid namn Axel.
 • Filippa, död ogift.
 • Kerstin, död 1616 och begraven 1616-03-10 i Österhaninge kyrka. Gift 1573-10-19 på Lagnö med amiralen Claes Hansson (Bielkenstierna), död 1598.

TAB 7

Olof (son av Nils, Tab. 6), till Tyresö. Student i Rostock 1571-11-00 (At (P).). Underskrev adelns försäkran med avseende på stadgan om kunglig och furstlig rättighet 1582-01-27. Var 1583 konung Johan III:s hovmarskalk och kammarjunkare. Död 1589-08-22 och begraven i domkyrkan i Reval, varest hans gravmonument finnes. (At.) Gift 1586 med Carin Axelsdotter, född på 1550-talet, död 1612 och begraven i Storkyrkan i Stockholm, dotter av riksrådet och lagmannen Axel Eriksson (Bielke af Åkerö), och hans 2:a fru Elsa Posse.

Barn:

 • Elsa, född 1587, död 1592 och begraven i Storkyrkan i Stockholm, där hennes gravsten lades.
 • Nils, till Tyresö. Född 1588. Student i Rostock 1604 (At (P).). Tjänte på svenska skeppsf lottan. Död ogift 1610-10-01 och begraven 1610-11-11 i Stockholms stads kyrka (Storkyrkan). 'Han reste efter erhållen kristlig uppfostran utrikes, men blev på sitt adertonde år tagen till fånga av konung Sigismunds general Hans Weijer. Återkom efter ett års uthärdat fängelse.'

TAB 8

Peder (son av Nils, Tab. 6), till Lagnö och Säby, båda i Aspö socken, Södermanlands län samt Ryningsholm i Höreda socken, Jönköpings län. Underskrev ständernas förklaring med avseende på de anklagade rådsherrarna och den ryska fejden (Hra.) 1590-03-07. Hertig Carls råd 1590-11-06. I slottsloven på Stockholms slott samt befallningsman över dess län med staden och malmarna jämte Nils Kijl 1598-12-05. Åter ståthållare på Stockholms slott 1600-06-17. Bemälde hertigs kansler och hovråd 1602. Riksråd 1605. Död 1613-07-25 enligt vapnet i Aspö kyrka (Peringsköld, Mon. Snderm.) (enligt annan uppgift begraven 1613-07-25) (At (So) Laurentius Paulinus dagbok.). 'Han var en bland dem som förestod regeringen under konung Carl IX:s frånvaro i Finland. Bar 1606 vid samma konungs kröning caracanten (halssmycket).' Gift 1591-02-14 med sin svägerskas systerdotter, friherrinnan Kerstin Gyllenstierna, född 1570-02-21 i Stockholm, död 1619 i mars, dotter av riksdrotset Nils Göransson Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Lundholm och Ebba Axelsdotter (Bielke af Åkerö).

Barn:

 • Carl, född 1592, död ung.
 • Ingeborg, född 1593-11-09 Lagnö och jordfäst 1672-05-16 i Riddarholmskyrkan i Stockholm samt ligger jämte sin man begraven i Cruusgraven i Helgarö kyrka, 'till vilken kyrka de skänkte en silverkanna om 100 lods vikt, sirad med bägges deras vapen.' Gift 1619-08-29 Edeby med landshövdingen Jesper Andersson Cruus af Edeby, född 1576, död 1647.
 • Ebba, född 1595 på Lagnö. Hovfröken och efter mannens död drottning Christinas hovmästarinna. Död 1642-03-20. Gift 1625-10-09 i Nyköping med översten Göran Soop, död 1632.
 • Elsa, död 1656-03-11 på Lagnö och begraven 1656-12-13 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Gift med landshövdingen Bengt Bagge af Berga, född 1594, död 1660.
 • Bengt, döpt 1597-10-30 och död 1597-10-31 på Lagnö.
 • Carl, döpt 1602-11-07 på Lagnö. Student i Uppsala 1621-06-00 (Um.). Hovjunkare hos konung Gustaf II Adolf, vilken han 1630 följde till Pommern (SH, liber caus. 67 (O. A.).). Död ogift 1631 före 20/6, i Tyskland. (SH, liber caus. 67 (O. A.).) Hans vapen uppsattes i Aspö kyrka .14 Han blev 1629 "Vi tro- lovad med Anna Jönsdotter Jacobsköld. (SH, liber caus. 67 (O. A.).)
 • Christina, levde 1673-12-23, men synes varit död (At (Sch).) 1674-02-12, och ligger jämte sin man begraven i Sparregraven i Ängsö kyrka Västmanlands län. Gift med riksrådet och presidenten Peder Eriksson Sparre, friherre Sparre, i hans 2:a gifte, född 1592, död 1647.

TAB 9

Erik (son av Nils, Tab. 6), till Gimmersta i Julita socken, Södermanslands län samt Hålbonäs i Sköldinge socken, Södermanslands län och Lagmansö i Vadsbro socken, Södermanslands län. Häradshövding i Vifolka härad i Östergötland 1593-01-25 och i Lysings härad, också i Östergötland, 1594-03-08. Ståthållare på Västerås slott samt över Västmanland och Dalarne 1600-07-17. Död 1613-10-20 och begraven i Julita kyrka, varest ett epitafium över honom och hans fru uppsattes. (At (Sch).) 'Han blev uti sin senare häradshövdingbeställning av konung Sigismund stadfästad 1594-07-09, men höll sedermera med hertig Carl och skickades av honom jämte Johan Rosenhane såsom pålitliga män år 1599 till Dalarne att befordra hertigens avsikter.' Gift med Anna Månsdotter Lilliehöök, född 1559-10-07 på Lagmansö, död 1621 i mars enligt epitafiet i Julita kyrka (At (Sch).), dotter av Måns Pedersson Lilliehöök, och Kerstin Larsdotter (Sparre).

Barn:

 • Nils, till Hålbonäs. Född på 1580-talet. Blev 1625 på ättens vägnar introducera i dåvarande riddarklassen under nr 3, men har ätten sedermera blivit i den nya matrikeln utesluten. Levde 1631-05-24, men var död 1631-10-17 samt begraven i Sköldinge kyrka, där hans vapen finnes. Han bevistade 1627 bägge riksdagarna ävensom riksdagen 1629. Fick genom regeringens brev av den 1631-04-02 för systern Christina Ryning avslag i sitt och sina bröders påstående att genast få tillträda hennes fasta gods. Gift 1630 med sin broders svägerska Sigrid Kurtzel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1633-04-03 i Stockholm, Nikolai, med vice amiralen Henrik Fleming, i hans 2:a gifte, född 1584, död 1650), född 160(1), död 1673-02-21 och begraven 1674-02-22 i Riddarholmskyrkan, dotter av ståthållaren i Närke Jost Georgsson Kurtzel till Sjösa och Riseberga, som i vapnet förde ett vildsvin med tre pilar i ryggen, och Ebba Esbjörnsdotter (Lilliehöök af Fårdala).
 • Ingeborg. Gift med översten Sivard Månsson Kruse, död 1624.
 • Erik, friherre Ryning, friherre till Sund samt herre till Lagmansö, Sjösa i Svärta socken, Södermanlands län och Riseberga i Edsbergs socken, Örebro län. Född 1592-11-01 på Gimmersta. Först i nederländsk sedan i svensk krigstjänst. Fänrik vid livgardet 1619. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1621. Häradshövding i Åse härad 1621-09-07. Överstelöjtnant vid Södermanlands fotfolk 1622. Överste för Södermanlands regemente till fot 1627. Guvernör i Elbing 1627. Biträdande kommissarie vid fredsunderhandlingarna med Polen 1627 och 1628 samt en av de svenska fullmäktige vid avslutandet av stilleståndet i Stumsdorff 1628. Befälhavare för den i Preussen förlagda delen av svenska flottan 1629-06-05. Vice amiral 1630-06-00. Guvernör över stralsundska garnisonen 1630 och i Wismar 1631-12-30. Ståthållare på Älvsborg 1632-08-10. Riksråd 1633-02-04. Underamiral i riksamiralens flotta till Wolgast 1633-06-00. Tillika lagman i Södermanland 1634-03-04. Häradshövding inom Västergötland 1634-12-19. Generalguvernör i Livland 1644-04-30, varifrån han återkallades 1644-08-12 för att övertaga ledningen av stora flottan efter Claes Fleming. Förste amiralitetsråd 1645-05-21. Lämnade amiralsämbetet 1650-12-06. Friherre 1651-12-15 med friherrskap i Örebro län och skulle skriva sig friherre till Sund (introducera 1652 under nr 15). Död barnlös 1654-12-06 i Stockholm och slöt således på svärdssidan såväl sin egen friherrliga ätt som adliga ätten Ryning, nedsatt i Jakobs kyrka 1654-12-13 och begraven i Jakobs kyrka 1655-05-25 samt därefter förd till Vadsbro kyrka Södermanlands län, där hans präktiga gravvård ses. 'Han utmärkte sig alltid, särdeles då han, efter taget kommando över flottan i den skjutne Claes Flemings ställe, utanför Köpenhamn inneslöt hela danska sjömakten, varigenom han märkligen befordrade den därpå följande fördelaktiga Brömsebrofreden. Befullmäktigades 1645 att av Danmark emottaga Gotland med Visby slott och stad samt vad annat därtill hörde'. Gift 1620-08-20 i Nyköping med Maria Elisabet Kurtzel, född 1599-07-23 i Örebro, död 1678-12-02 och begraven 1679-02-19 hos sin man i Vadsbro kyrka, till vilken kyrka hon 1655 gav Berga hemman till kapellansbol. Dotter av ståthållaren i Närke Jost Georgsson Kurtzel till Sjösa och Riseberga, som i vapnet förde ett vildsvin med tre pilar i ryggen, och Kbba Esbjörnsdotter (Lilliehöök af Fårdala). 'Fru Maria Elisabet Kurtzel gav dessutom 1661 altartavla och altarkläden till Örebro kyrka, 1674 altartavla till Nyköpings Allhelgona kyrka samt kyrkoskruden och prydnader till Blackstads och Vadsbro kyrkor i Södermanland, varjämte hon avsatte 3,000 rdr till sin egen begravningskostnad.'
 • Bengt. Student i Rostock 1612-08-00 (At (P).). Var kapten vid Södermanlands regemente 1627-10-05 och 1628, men namnes ej sedan.
 • Christina, till Broby i Bettna socken, Södermanlands län. Född på 1590-talet, död 1656 i slutet av juni. Gift 1:o med borgmästaren i Nyköping Peder Larsson. Gift 2:o 1630 med generalmajoren Johan von Vietinghoff, naturaliserad Fitinghoff, i hans 1:a gifte, född 1580, död 1685. 'Hon blev befunnen att hava före vigseln sammanlegat med sin första man, vilken därför, då han ej kunde gå värjemålsed, blev 1627-01-20 av konung Gustaf II Adolf dömd att böta 2,000 daler silvermynt. Han fick likväl 1627-04-27 eftergift. Hennes arvegods tilldömdes 1628-12-12 bröderna, men hennes senare man utverkade 1631-04-02, att hon fick behålla dem.'

TAB 10

Olof (son av Erik, Tab. 9), till Gimmersta, Hålbonäs och Lagmansö. Född på 1580-talet. Kammarherre hos Carl IX. Död 1618 i början av året. Gift 1615-09-00 (morgongåvobrev) (At (Sch).) med Elsa Soop i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ståthållaren Axel Drake af Intorp, i hans 2:a gifte, död 1632), född tvilling 1594-05-15, levde 1650, dotter av riksrådet Hans Åkesson (Soop), och Elin Kagg.

Barn:

 • Christina, till Gimmersta. Född 1617-08-12 i Stockholm (At (L).), död 1664-12-27 och begraven 1665-08-27 i Storkyrkan i Stockholm. Gift 1634-10-12 på Gimmersta med riksrådet och guvernören Peder Lindormsson Ribbing, friherre Ribbing af Zernava, född 1606, död 1664.


Källor

 • Oppunda härads dombok 1631 (O. A.).

Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.