:

Gyllenborg nr 42

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Gyllenborg nr 42 †

Adlad 1680-09-20, introd. s. å. Friherrlig 1689-03-17, introd. s. å. Grevlig 1695-08-22, introd. 1697. Utdöd 1863-10-08. Ätten har gemensamt ursprung med grevliga ätten Leijonstedt.


1Hm. 2Um. 3Ak. 4Lk. 5Sön. 6Br. 7Ab. 8Ash. 9At P. 10SAR. 11At (Sch). 12N. F.

Gyllenborg%20G4200.png

TAB 1

Johan Wolimhaus. Borgmästare i staden Königsee i furstendömet Schwarzburg-Rudolfstadt i Türingen. Död 1620. Gift 1600 med Elisabet Kirchner, död 1614.

Barn:

 • Simon Johansson Wolimhaus, född 1601 i Königsee. Skolpilt därst. samt gymnasist i Gotha. Kom 1616 till apotekaren Erasmus Bone i Saalfeld för att lära apotekarkonsten, 1619 till kurfurstens av Sachsen hovapotekare i Meissen, med. doktorn Christian Beck, därefter till apotekare först i Frankfurt och sedan i Danzig. Införskriven 1624 till Sverige till provisor vid hovapoteket i Stockholm. Apotekare i Uppsala 1626, varest han inrättade det första apoteket. Död 1658-10-18 i Uppsala. 'Han var synnerligen kunnig i Guds ord samt en i sin konst ogement förfaren man. Har på tyska sammanskrivit en vidlyftig utläggning över de tolv dagens timmar, i anledning av Johannes XI och Mattei XX fördelad i sex delar och under titel: Die zwölf Biblischen Hertz- und Weltstunden, vilken avhandling finnes i handskrift på Uppsala bibliotek och varav de tre sista delarna äro tryckta i Stockholm 1655'. Gift 1:o 1626-06-24 med Helena Nilsdotter, född 1607 i Göteborg, död 1645-04-28 i Uppsala, dotter av skeppskaptenen Nils Jonsson (enl. annan uppgift11 rådmansdotter från Uppsala). Gift 2:o 1647 med Catharina Andersdotter Brandt, dotter av kyrkoherden i Börstils pastorat av Uppsala ärkestift Anders Brandt.1

Barn:

 • 2. Jakob Volimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg, född 1648, död 1701. Se Tab. 2.
 • 2. Anders Volimhaus, adlad, friherre och greve Leijonstedt, född 1649, död 1725. Se grevliga ätten Leijonstedt, Tab. 1.

TAB 2

Jakob Volimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg (son av Simon Johansson Volimhaus, Tab. 1), greve och herre till Bona i Munsö socken Stockholms län. Jälla i Vaksala socken och Lund (nuv. Marielund) i Fundbo socken (båda i Upps.) samt Tomta i Uppland. Född 1648-03-07 i Uppsala. Student därst. 1659-09-002. Kommissarie i kammarrevisionen 1674-11-02. Assessor över stat därst. 1676-12-22. Adlad 1680-09-20 (introd. s. å., näst efter nr 964). Assessor i reduktionskommissionen s. å. Direktor i kammarrevisionen 1681-12-13. Kammarråd 1685-09-08. Tillika direktör i likvidationskommissionen s. å. 3. Direktör för deputerade till reduktionsverkets avslutande 1687-12-17. Landshövding i Uppsala och Stockholms län 1689-03-15. Friherre s. å. 17/3 (introd. s. å. näst efter friherre Wallenstedt). Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1693-10-30. K. råd och greve 1695-08-22 (introd. 1697 under nr 42). Ledamot av defensionskommissionen3 1700-04-07. Död 1701-03-11 i Stockholm och begraven i Uppsala domkyrka. 'Han var en utmärkt skicklig och mycket brukad ämbetsman samt själen i konung Carl X Ls reduktionsverk. Han ägnade sig även åt skaldekonsten och över honom lät Svenska akademien slå en minnespenning 1816.' Gift 1675 med friherrinnan Anna Catharina Thegner, född 1657-04-23, död 1726-05-12 på Venngarns kungsgård i S:t Olofs socken Stockholms län, dotter av landshövdingen Olof Arvidsson Thegner, adlad och friherre Thegner, och Catharina Gerdes.

Barn:

 • Olof, till Hjortsberga i Vårdinge socken Stockholms län. L. 1676-08-21 i Stockholm. Student i Uppsala2 1686-09-17. Jur. examen därst. 1695-11-13. Rektor illustris vid akademien därst. 1696. Kammarherre 1702. Lagman i Västergötland och på Dal 1712-03-13. Lagman i Arboga läns lagsaga 1718-07-18. Tillika ordningsman därst. s. å. 29/7. Åter lagman i Västergötland och på Dal 1719-04-22. Landshövding i Älvsborgs län 1725-04-06 och i Nyköpings län 1733-11-22. Död barnlös 1737-05-28 i Nyköping och begraven i Vårdinge kyrka, där hans gravsten med påskrift ses. Han har gjort sig kand såsom vitter författare. Gift 1710 med Catharina Gripenwaldt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1744-12-18 Mantorp, med generalmajoren Per Silfversparre, i hans 4:e gifte, född 1679, död 1750), född 1693-07-00, död 1762-04-16 i Växjö, dotter av överstelöjtnanten Johan Gripenwaldt, och friherrinnan Catharina Lovisin. Jakob, född 1677-10-18. Student i Uppsala2 1686-09-25. Volontär vid fortifikationen 1696. Konduktör därst. 1699-03-24. Löjtnant 1700-06-12. Kapten vid dalregementet 1701-02-07. Avsked 17044. Kapten vid Upplands stånddragonregemente4 1706-07-10. Konfirm.fullm.4 1707-06-07. Blev på ett parti illa blesserad av polackerna och dog därav ogift på stora skogen vid Smolensk 1708-09-24.
 • Carl, född 1679. Riksråd och kanslipresident. Död 1746. Se Tab. 3.
 • Catharina, född 1681-06-15 (12/6) i Stockholm, död 1691-06-15 och begraven 1692-01-24 i Munsö kyrka .
 • Johan, född 1682. Riksråd. Död 1752. Se Tab. 4.
 • Ulrik Gustaf, född 1684. Kommendör. Död 1716. Se Tab. 7.
 • Anna, född 1685-06-23, död 1758-07-06 på Venngarns kungsgård. Gift 1719 med översten Albrekt Gerner, född 1681, död 1755.
 • Anders, född 1686. Överstelöjtnant. Död 1728. Se Tab. 8.
 • Maria Elisabet, född 1687-06-23, död ogift 1717-07-21. Hedvig Eleonora, född 1602-07-16, död 1762-06-13 Skenäs. Gift 1724 med kammarherren, friherre Christoffer Trotzig, född 1686, död 1740.
 • Catharina Johanna, född 1693-08-08, död 1757-01-27 Lund å. 6/2. Gift med hovrättsrådet Bengt Olofsson Kilstedt, adlad Silfverstedt, född 1685, död 1738.
 • Gustaf Samuel, född 1695-02-02. Student i Uppsala8 1707-05-20. Kanslijunkare 1719-06-22. Protokollssekreterare vid justitierevisionen 1720-01-21. Lagman i Ångermanland och Västerbotten 1730-11-27 och i Värmland 1733-11-24. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1746-06-02. RNO 1748-09-26. Död barnlös 1756-09-13 i Helsingfors och jordfäst s. å. 17/9 i Helsingfors stads kyrka samt ligger, jämte sin senare fru, begraven i Oxenstiernska graven i Bro kyrka Stockholms län. Han hlev under sina utrikes resor 1717 fängslad i Holland på konungens av England begäran. Gift 1:o med Christina Charlotta Gripenborg, död 1738-02-00, dotter av underståthållaren Johan Berger, adlad Gripenborg, och hans 2:a fru Barbro-Törne. Gift 2:o 1740-04-15 med grevinnan Vendela Helena Oxenstierna af Croneborg, född 1721-08-01, död 1797-12-09 Värnberg, vilken egendom hon stiftade till fideikommiss för grevliga Oxenstiernska ätten of Korsholm och Wasa, dotter av överstelöjtnanten greve Carl Oxenstierna af Croneborg, och friherrinnan Vendela Magnona Fleming af Liebelitz.
 • Carl Fredril., född 1696-10-09, död 1697-04-15.
 • Fredrik, född 1698. President. Död 1759. Se Tab. 12.

TAB 3

Carl (son av Jakob Volimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg, Tab. 2), född 1679-03-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1686-09-25. Kurator för Värmländska nationen samt 1698 rektor illustris, vilket ämbete han nedlade 1699-06-17. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1699. Adjutant vid svenska armén i Kurland 1701. Tillika assessor i Kurlands hovrätt. Kommissionssekreterare vid engelska hovet 1703-11-03. Resident därst. 1710-11-12. Ledamot av engelska vetenskapssocieteten 1712. Minister vid bemälta hov 1715-05-16. Statssekreterare vid handelsexpeditionen 1718-01-14. Ministre plénipotentiaire vid fredskongressen på Åland s. å. 7/2. Vice hovkansler 1719-06-09. Hovkansler 1720-05-24. Ministre plénipotentiaire vid Braunschweigska kongressen s. å. 28/6, men återkallad innan han hunnit fram till kongressen. President i sundhetskollegium 1721. Riksråd 1723-08-12. Lunds akademis kansler 1728-10-21. President i kanslikollegium 1739-04-16. Uppsala akademis kansler s. å. 15/5. Död barnlös 1746-12-09 i Stockholm och begraven 1747-03-08 i Uppsala domkyrka. 'Såsom minister i London blev han 1717 den 29 jan. i sitt hus fängslad såsom befordrare av pretendentens avsikter, men lösgiven efter några månader'. Var länge huvudman för det s. k. hattpartiet samt såsom kanslipresident ledare av Sveriges olyckliga politik under aren 1739–43. Har även gjort sig känd såsom vitter författare och inlade stora förtjänster om den vetenskapliga odlingens och undervisningens befrämjande. Gift 1710 i London med änkefru Sara Derith, född Wriglit, död 1745-03-09 i England.

 • Adopterad dotter: ' Elisabet Derith, adopterad grevinna Gyllenborg, född i England. Adopterades av sin styvfader och förklarades 1720-02-26 för boren svensk grevedotter. Död 1766-01-16 i Yorkshire i England. Gift med riksrådet, friherre Carl Gustaf Sparre, född 1688, död 1741.

TAB 4

Johan (son av Jakob Volimhaus, friherre och greve Gyllenborg, Tab. 2), greve och herre till Skenäs i Västra Vingåkers socken Södermanlands län. Född 1682-09-26 i Stockholm. Student i Uppsala2 1696-12-16. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1700-12-28. Konfirm. fullm. s. å. 25/12. Löjtnant därst. 1703-05-08. Konfirm. fullm. s. å. 27/6. Kapten 1706-07-10. Majors titel 1719-06-11. Generaladjutant vid Stockholmska armén s. å. 26/11. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1723. Major därst. 1729-04-23. Överstelöjtnant 1735-07-31. Riksråd 1741-06-08. Lunds akademis kansler 1742-07-12. RoK avKMO och KSO 1748, det han sig dock undanbad. Död 1752-05-22 i Stockholm. 'Han var med vid Dünaströmmen, Gemauertshof, Liesna och Poltava samt blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och avfördes till Kasan, Solikamsk och Tobolsk, men 1719 utväxlad emot en rysk knes.'. Gift 1720-06-08 Lindö med Margareta Eleonora von Beijer, född 1692-07-01, död 1772-01-24 på Skenas, dotter av överstelöjtnanten Joakim Christian von Beijer nr 604, och grevinnan Anna Maria Dahlbergh nr 36.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1721. Landshövding. Död 1788. Se Tab. 5.
 • Anna Margareta, född 1722-05-11 död som barn.
 • Sara Christina, född 1723-08-17 död som barn.
 • Carl, född 1725-03-12, död 1734-05-14 i Stockholm.
 • Sara, född 1726-06-24, död 1812-02-12 på Skenas. Gift där 1749-06-11 med generalmajoren, greve Göran Oxenstierna af Korsholm och Wasa, nr 8, född 1699, död 1788.
 • Anna Catharina, född 1727-10-15, död ung.
 • Olof, född 1729-01-16, död ung.
 • Olof, född 1730-06-04 Strömsbro s socken Östergötlands län, död s. å. 22/7.
 • Gustaf Fredrik, född 1731. Kansliråd. Död 1808. Se Tab. 6.

TAB 5

Jakob Johan (son av Johan, Tab. 4), greve och herre till Skenäs. Född 1721-04-27 Strömsbro s socken Östergötlands län. Student i Lund9 1734-12-30. Östgöta nations därst. kurator5 1736-04-17. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1748-12-13. Auskultant i Svea hovrätt6 1740-12-12. Kopist i nämnda expedition 1742-05-28. Kanslist därst. 1742-06-21. Aktuarie i riksarkivet 1747-02-14. Bitr. sekreterare därst. s. å. 19/12. Lagman i Kalmar län och på Öland 1750-11-21. Lagman i Uppland 1760-04-19. Adelns fullmäktig i riksens ständers manufakturkontor3 1756-10-18. Avsked med landshövdings titel 1762-06-29. RNO 1767-11-23. Landshövding i Stockholms län 1770-08-15. KNO 1772-09-12. Död 1788-12-03. Gift 1754-12-03 med sin kusins dotter, grevinnan Antoinetta Virginia Gyllenborg, född 1735-12-17, död 1761-05-21 i Stockholm, dotter av riksrådet, greve Henning Adolf Gyllenborg och hans 1:a fru, friherrinnan Maria Sofia Stierncrona nr 166.

Barn:

 • Johan Henning, Södra 1756-08-21. Student i Uppsala. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1775-04-04. Kanslist därst. Hovjunkare. Protokollssekreterare i nämnda revision 1778. Lagman i Blekinge 1783. Avsked 1794-05-15. Revisor i riksbanken och riksgäldskontoret 1803–1825. Död barnlös 1830-06-06 i Stockholm. Gift 1790-11-28 med friherrinnan Albertina von Axelson, född 1771-06-04, död 1832-07-29 på Lilla Frösunda i Solna socken Stockholms län, dotter av underståthållaren Axel Axelson, adlad och friherre von Axelson nr 259, och friherrinnan Hedvig Catharina Gerdessköld nr 242.
 • Fredrik Erik, född 1759-09-15 i Stockholm, död 1760-08-00
 • Jakob, född 1761-05-14, död 1765-02-03.

TAB 6

Gustaf Fredrik (son av Johan, Tab. 4), född 1731-12-24 Strömsbro s socken Östergötlands län. Student i Uppsala2 1746-10-07 och i Lund9 1748-09-01. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1748. Rektor illustris vid akademien i Lund 1750-01-28, vilken befattning han beklädde ett år. Registrator i nämnda revision 1751-03-12. Kavaljer hos kronprinsen 1756 och innehade denna anställning till dess kronprinsen blev myndig 1762-04-05. Kammarråds titel 1762-06-29. RNO 1772-11-30. LVHA 1773. Kansliråd 1774-01-24. Adelns fullmäktig i riksbanken 1777–79 och 1781–1800. En av de aderton i svenska akademien 1786. Ledamot av nummerlotteridirektionen 1787. Död 1808-03-30 i Stockholm. Var den bekante skalden. Gift 1764-12-13 med Anna Margareta Gottsman, född 1748, död 1821-05-29 i Stockholm, dotter av riksbankskassören Henrik Bernhard Gottsman och Anna Beata Lidiin.

Barn:

 • Margareta Eleonora, född 1765-12-06. Först hovfröken, sedan kammarfröken hos änkedrottningen Sofia Magdalena. Död ogift 1845-12-25 (30/12) i Stockholm.
 • Johan, född 1767-06-17. Volontär vid livregementet till häst 1778-10-26. Korpral därst. 1779-06-23. Kornett 1780-03-01. Löjtnant 1785-04-20. Kammarherre hos drottningen 1791-08-06. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1792-04-28. Avsked ur krigstjänsten s. å. 11/10 och från kabinettet 1794. Kammarherre hos änkedrottning Sofia Magdalena. RNO 1816-01-28. Död barnlös 1835-08-02 i Stockholm och begraven s. å. 13/8 i Maria Magdalena kyrka därst. Gift 1808-02-07 i Stockholm med Maria Charlotta af Botin, född 1778-09-04, död 1823-01-16 i nämnda stad, dotter av k. räntmästaren Hans Samuel Botin, adlad och adopt. af Botin nr 2056 och Catharina Charlotta Schönborg.
 • Erik Gustaf, född 1769-09-27, död 1770-08-17.

TAB 7

Ulrik Gustaf (son av Jakob Volimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg, Tab. 2), född 1684-01-28. Student i Uppsala2 1696-12-16. Underlöjtnant vid amiralitetet 1703-03-10. Överlöjtnant därst. 1704-12-20. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Skeppskapten 1709-09-13. Konfirm.fullm. 1712-12-22. Kommendör vid amiralitetet 1715-08-06. Död 1716-02-20 kort efter sitt bröllop. Gift 1716 i Stockholm efter lysning s. å. 1/1 i Spånga socken Stockholms län med Margareta Elisabet Hägerflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1721-08-22 med generalmajoren Per Silfversparre, i hans 2:a gifte, född 1679, död 1750), född 1699-02-28, död 1732-04-18 Alvastra s socken Östergötlands län, dotter av landshövdingen Arvid Hägerflycht nr 873, och Elisabet von Berchner nr 1235.

Barn:

 • Ulrik Gustaf, född 1716 i Stockholm och döpt s. å. 21/8 på Hanesta (nuv. Hägerstalund) i Spånga socken. Var mindre vetande. Död 1787-01-13 i nämnda stad.

TAB 8

Anders (son av Jakob Volimhaus, adlad, friherre och greve Gyllenborg, Tab. 2), greve och herre till Lindsta i Järlåsa socken Uppsala län. Född 1686-11-13 (14/11) i Stockholm. Student i Uppsala2 1696-12-16. Musketerare vid livgardet 1704-04-03. Förare därst. 1705-05-06. Fänrik vid Upplands regemente 1707-01-02. Volontär vid hessiska regementet i Brabant s. å. Fänrik därst. Kapten vid Chevalier de Babières regemente i Frankrike 1709. Löjtnant vid svenska livgardet s. å. i nov. Ryttmästare vid livregementet till hust 1710-01-12. Premiärryttmästare därst.4 s. å. 13/6. Sekundmajor 1719-08-06. Överstelöjtnants karaktär4 1722-11-08. Död hastigt under åkning i en siade 1728-02-06 i Närke, varifrån lian fördes till Järlåsa socken och nedsattes s. å. 21/2 i sin grav i kyrkan. Var med i belägringen av Bryssel 1707 och i slaget vid Hälsingborg 1710. Gift 1710-06-26 på Bredsjö i Järlåsa socken med friherrinnan Virginia. Christina Kruuse af Verchou i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1733-05-31 på Lindsta med överstelöjtnanten Henrik Johan Wolffelt, död 1763), död 1747-12-24 på Borrby i likanämnd socken Kristianstads län, dotter av översten, friherre Henning Adolf Kruuse af Verchou nr 76, och friherrinnan Virginia Spens nr 9.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1711-09-21, död 1766-01-05 Säby och begraven s. å. 14/1. Gift 1733-07-29 i Stockholm med kammarherren Olof Adlerberg B, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1757.
 • Jakob, född 1712-08-04, död 1722.
 • Henning Adolf, född 1713. Riksråd. Död 1775. Se Tab. 9.
 • Jakob, född 1715-02-01 på Bredsjö, död 1720-05-13 Biskopsvrak Mellösa socken Örebro län och begraven s. å. 3/6 i Järlåsa kyrka .
 • Virginia Charlotta, född 1715-12-24, död 1771-06-19 Lövsta Gift 1746-01-02 med kaptenen Anton Gabriel Swab, nr 1631, född 1718, död 1761.
 • Andréetta Maria, född 1719-12-28 på Bredsjö, död där 1720 och begraven s. å. 3/4.
 • Andréetta Maria, född 1721-10-00, död 1770. Gift 1717-09-22 med överstelöjtnanten Fredrik von Dellwig, född 1721, död 1766.

TAB 9

Henning Adolf (son av Anders, Tab. 8), född 1713-06-12 Lindsta. Student i Uppsala2 1723-11-09. Rektor illustris vid akademien därst. 1731-05-22. Hovjunkare10 s. å. 28/6. Student i Lund 1732. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet s. å. Kammarherre10 s. å. 23/9. Överintendents fullmakt10 1744-08-17 och hovkanslers fullmakt 1747-04-24. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1751. RNO s. å. 5/12. Hovkansler 1756-03-01. Riksråd s. å. 18/9. KNO 1757-04-28. RoKavKMO 1759-11-26. Avsked från riksrådsämbetet 1761-01-07. Död 1775-11-29 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. 'Han var som politiker en av hattpartiets förnämste ledare. Skickades tvenne särskilda gånger till ambassaden i Paris, varest han vistades under ett antaget namn. Tjänstgj. slutligen vid svenska ambassaden i Berlin, då giftermålskontraktet emellan kronprinsen Adolf Fredrik och prinsessan Lovisa Ulrika avslöts samt sändes till Sverige med hennes ring och porträtt.'. Gift 1:o 1734-12-16 med sin farbroders svägerska, friherrinnan Maria Sofia Stierncrona, född 1716-11-26, död 1749-01-02 i Stockholm och begraven i friherrliga Stierncronska graven i Bromma kyrka Stockholms län, dotter av presidenten Gabriel Veit, adlad och friherre Stierncrona, och Antoinetta Maria Amya. Gift 2:o 1759-01-09 med friherrinnan Maria Gustava von Köhler i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1755-04-24 i Stockholm med majoren Carl Fredrik Lood i Småland, född 1725, död 1756), född 1723-12-26 i Stockholm, död 1759-12-28, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Vilhelm von Köhler, och grevinnan Ulrika Eleonora Cronhielm af Flosta. Gift 3:o 1762-04-02 Tunbyholm s län med sin systers svägerska Sofia Emerentia von Dellwig, född 1727-03-18. Abbedissa i Vadstena adliga jungfrustift 1783-09-23. Död s. å. 3/10 i Stockholm samt begraven i Klara kyrka, dotter av översten Bernt Vilhelm von Dellwig, natural. von Dellwig nr 1771, och friherrinnan Charlotta Elisabet von Liewen nr 45.

Barn:

 • 1. Antoinetta Virginia, född 1735-12-17, död 1761-05-21 i Stockholm. Gift 1754-12-03 med sin faders kusin, landshövdingen greve Jakob Johan Gyllenborg, född 1721, död 1788.
 • 1. Anders Gabriel, född 1736, död ung.
 • 1. Carl Johan, född 1741. President. Död 1811. Se Tab. 10.
 • 1. Elisabet Beata, döpt 1743-08-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1762-12-23 i Uppsala.
 • 1. Anna Sofia, född 1746-02-01. Stiftsjungfru. Död 1765-12-13 i Stockholm. Gift där s. å. 23/4 med assessorn Teodor Ankarcrona, född 1718, död 1785.
 • 2. Catharina Maria, född 1759-12-01, död 1789-02-15 Grimstad. Gift 1784-07-10 med majoren Hubert Gillis de Besche, i hans 1:a gifte, född 1750, död 1824.
 • 3. Emerentia Sofia, född 1763-09-09 Oby. Stiftsjungfru. Död 1828-04-17. Gift 1795-07-14 i Östra Kärrstorps socken Malmöhus län med översten Christian Fredrik Lindencrona, född 1740, död 1813.
 • 3. Henning Adolf, född 1765. Landshövding. Död 1826. Se Tab. 11.

TAB 10

Carl Johan (son av Henning Adolf, Tab. 9), född 1741-03-10 i Stockholm. Student i Uppsala2 1748-05-31. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1755. Kanslijunkare 1758-12-05. Kavaljer vid kongressen i Augsburg 1761. Kammarherre hos änkedrottningen 1763-06-29–1779-04-28. Preses i nedre borgrätten s. d. Kammarherre hos drottningen 1764. Underceremonimästare vid KMO 1767-11-23. LMA 1771. Vice landshövding i Stockholms län 1771, 1772 och 1778. Lagman i Södermanland 1776-11-27. RNO 1779-04-28. Ledamot av övre borgrätten10 1781-02-09. President i Vasa hovrätt 1789-05-20. Avsked från presidentämbetet 1791-10-08. Ordförande i sällskapet Pro Patria 1803–1811. Ledamot av högsta domstolen 1800-05-19. KNO 1805-03-01. President i kammarrätten 1809-06-12. Död 1811-04-05 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Olivehällsgraven i Strängnäs domkyrka. Över honom lät sällskapet Pro Patria 1804 slå en medalj [Bvh]. Gift 1777-06-25 i Göteborg med Margareta'' af Sandeberg, född 1757-11-06, död 1831-09-13 på Olivehäll (Ulvhäll) i Strängnäs landsförsaml, dotter av direktören David Sandberg, adlad af Sandeberg nr 2094, och Maria Chambers.

Barn:

 • Henning David, född 1778-06-25, död 1779-10-28 i Stockholm.
 • Sofia Maria, född 1779-05-08, död 1783-01-24 i Stockholm.
 • Carl Johan, född 1780-04-29, död 1781-09-28 i Stockholm.
 • Margareta, född 1781-05-16, död 1844-09-09 i Stockholm. Gift där 1807-05-07 med kammarherren greve Melker Axel Falkenberg af Bålby, född 1774, död 1828.
 • Carl Johan, född 1782-07-12, död 1783-01-30 i Stockholm.
 • Virginia Charlotta, född 1784-06-07, död ogift 1805-07-31 på Ulvhäll.
 • Carl Adolf David, född 1787-08-14. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1806. Kopist därst. 1810-11-30. Kanslist 1814-05-24. Protokollssekreterare 1818-05-01. Avsked 1822. Död 1863-10-08 på sin egendom Ulvhäll och begraven i Olivehällsgraven i Strängnäs domkyrka. Med honom utgick ätten på svärdssidan.

TAB 11

Henning Adolf (son av Henning Adolf, Tab. 9), född 1765-09-03. Förare vid Västmanlands regemente 1769-07-05. Sergeant vid Björneborgs regemente 1773-11-19. Page hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1774-04-21. Kadett vid fortifikationen 1779-12-08. Konduktör därst. 1780-03-15. Preiniaradjutant s. å. 13/12. Löjtnant därst. 1785-04-20. Kapten 1790-08-23. Kommendant i Malmö 1793-03-31. Major i armen 1793-05-04. RSO 1800-06-14. Överstelöjtnant i armén 1803-05-11. Vice landshövding i Malmöhus län s. å. Avsked 1811-11-12. Död 1826 i Köpenhamn. Gift 1793-10-18 Tunbyholm s län med sin kusin Hedvig Sofia von Dellwig, född 1759-11-17, död 1832-01-23, dotter av ryttmästaren Christian Georg von Dellwig nr 1771, och friherrinnan Gustava Johanna Hamilton af Hageby nr 99.

Barn:

 • Sofia Gustava, född 1801-01-04 i Malmö, död ogift 1841-11-07 i Köpenhamn.

TAB 12

Fredrik (son av Jakob Volimhaus, adlad friherre och greve Gyllenborg, Tab. 2), greve och herre till Torsåker i Hammarby socken och Broby i Söderbykarls socken (båda i Sth.). Född 1698-07-12. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1710. Avsked 1715-02-16. Auskultant i Svea hovrätt 1716. Hovjunkare10 1719-12-10. Kammarherre 1722-06-11. Lagman på Gotland 1733-03-30 och i Närke 1737-05-11. Bankofullmäktig 1741 till sin död (ordf.). Presidents titel 1747-04-28. KNO 1748-04-16. President i bergskollegium 1750-08-06. Fullmäktig i järnkontoret 17547. Död 1759-08-25. Han var en av frihetstidens skickligaste och samvetslösaste partiman.12. Gift 1720-04-27 med friherrinnan Elisabet Stierncrona, född 1714-01-09, död 1769-07-28, dotter av presidenten Gabriel Veit, adlad och friherre Stierncrona nr 166, och Antoinetta Maria Amya.

Barn:

 • Anna Antoinetta, född 1730-05-25, död 1789-03-18 i Stockholm. Gift 1764-09-02 Uttersberg med generalmajoren Carl Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, i hans 2:a gifte, född 1713, död 1770.
 • Jakob Gabriel, född 1731-11-03. Student i Uppsala2 1743-11-25. Bergsexamen 1753. Auskultant i bergskollegium s. å. 12/9. Assessors titel 1757-06-28. Död ogift 1778-03-07 i Stockholm.
 • Sara Maria, född 1733-05-16, död 1757-08-13 efter barnsäng. Gift 1756-05-27 med hovjunkaren, friherre Herman Fleming af Licbelitz, nr 17, i hans 1:a gifte, född 1734, död 1789.
 • Carl David, född 1734-09-23. Student i Uppsala2 1746-10-07. Hovjunkare 1750-08-15. Auskultant i kommerskollegium 1756-01-17. Kammarherre 1763-02-17. Assessor i nämnda kollegium 1771-11-20. Kommerseråd över stat 1788-04-15. Kommerseråds lön 1793-03-05. Ledamot av sjöförsäkringsöverrätten 1799. Överflyttad på indragningsstat 1810. Död ogift 1811-08-08 i Stockholm. Han testamenterade till Uppsala bibliotek en förträfflig kartsamling [Ak].
 • Johan Ulrik, född 1736-05-19, död 1740-07-20 på Torsåker.
 • Ulrika Eleonora, född 1737-08-17, död 1808-10-01 i Stockholm. Gift 1758-02-16 med hovmarskalken, greve Arvid Gustaf Taube, född 1729, död 1785.
 • Elisabet Charlotta, född 1739-11-19 (5/11). Stiftsjungfru. Död ogift 1809-09-08 i Stockholm.
 • Gustaf Adolf, född 1743. Assessor. Död 1789. Se Tab. 13.
 • Lovisa, född 1744-08-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1797-12-25 i Stockholm.

TAB 13

Gustaf Adolf (son av Fredrik, Tab. 12), född 1743-01-29. Student i Uppsala2 1753-11-16. Jur. examen 17603. Disp. 17613. Auskultant i bergskollegium 1762-02-05. Auskultant i Svea hovrätt 1763-02-28. Extra ordinarie notarie i förutn. kollegium s. å. 7/11. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksbanken 1774-11-10. Kontorsskrivare därst. 1770-06-20. Bokhållare 1778-09-22. Assessor i kommerskollegium 1782-02-05. Tillika ledamot av sjöförsäkringsöverrätten3 1783-07-24. Död 1789-10-19. Gift 1766-11-18 i Stockholm med Petronella Hullman, född 1748-02-08, död 1783-12-28, dotter av grosshandlaren i Stockholm, direktören och brukspatronen Peter Hultman och Carolina Fredrika Ulrika Johansdotter Camitz.

Barn:

 • Fredrik, född 1767-12-10 i Stockholm. Korpral vid adelsfanan 1772-06-11. Fänrik vid Upplands regemente 1780-02-08. Student i Uppsala 1782. Avsked ur krigstjänsten 1784-07-19. Jur. examen 1785-06-13. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditioncn 1785-10-17. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 3/11. E. notarie därst. 1787-10-26. Kopist i förutn. expedition 1790-02-02. Assessor i förutn. hovrätt 1792-05-11. Sekreterare i lagkommissionen12 s. å. Revisionssekreterare och generalauditör8 1794-09-18. Förordnad att biträda justitiekanslern 1796–18098. RNO 1801-05-28. Generalauditör vid armén i Pommern 1805-10-12. Juslitieråd 1809-06-12. KNO s. å. 3/7. Justitiestatsminister och till följd därav en av rikets herrar 1810-06-25. RoKavKMO 1811-01-28. Ordförande i lagkommittén s. å. 8. Jur. hedersdoktor i Uppsala 18188. Död ogift 1829-08-18 i Stockholm och begraven s. å. 29/8 i Klara kyrka .'Var en utmärkt och mycket brukad ämbetsman.'
 • Jakob Peter, född 1769-11-13, död 1770-08-07.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: