:

Hästehufvud nr 132

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hästehufvud nr 132 †

Adlad 1615-11-10, introd. 1627. Utdöd 1657-05-05.


1Al.

  • Ericus Olai, född 1537. Präst 1556. Kyrkoherde i Ed 1569 och i Bolstad 1573 (båda i Älvsb,). Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1627 och ligger jämte sin hustru begraven i Bolstads kyrka, varest deras gravsten ses. Gift med Gertrud Rasmusdotter, född 1545, död 1635, dotter av kyrkoherden Erasmus Andreae i Ed.

Barn:

  • Anders Eriksson, adlad Hästehufvud, till Ranåker i Åsaka socken, Sjöberg i Björsäters socken, och Härlingstorp i Vings socken, alla i Skaraborgs län samt Neuhausen i Livland. Född 1577-09-14 i Bolstads prästgård Älvsborgs län. Antogs i tjänst 1600 hos fältmarskalken Anders Lennartsson på Forstena. Referendarie i konung Carl IX:s kansli 1602. Föreståndare för Skaraborgs slotts återuppbyggande 1605. Fogde i Skånings härad 1606–1611 och tillika i Gudhems härad 1606–16081. Hade i förläning två kronohemman i Valle härad, emedan han 1608 hållit häst under Knut Claesson Ugglas fana1. Ryttmästare över 300 västgötaryttare 1612-04-01. Fick 1613-05-00 i förläning 22 1/2 skattegårdar inom Sparrsätra och Vårfrukyrka socknar1 Uppsala län. Uppvaktare vid hovet 1614. Slottsloven på Narva 1615-10-01. Adlad s. å. 10/11 (introd. 1627 under nr 132). Ståthållare på Ivangorod 1615-11-10, tillika över Jama och dess län 1617-12-10. Ståthållare och kommendant på Mitau och över dess län 1621-10-11. Bekom donationsgods i Ingermanland s. d.1. Generalståthållare över Narva, Ivangorod, Jama, Koporie och Nöteborg 1622-08-24 samt landshövding i Ingermanland. Vice amiral över en del av örlogsf lottan 1626. Guvernör över Braunsberg, Melsach, Wormdit, Heilsberg och Ermelands stift i Preussen s. å. 20/7 och överkommendant därst. Guvernör över Marienborg i Preussen 1627. Guvernör över Riga stad och län 1628-08-07. Bekom s. d. i donation Neuhausens län1. Tillika generalkommissarie i Livland 1635-04-18. Guvernör över ösel och Arensburg med underliggande dittills danska öar 1645-10-20. Avsked 1648, varefter han levde på sina gods i Västergötland. Ledamot i reduktionskollegium 1655. Död 1657-05-05 i Stockholm och slöt själv sin ätt, jordfäst s. å. 21/6 i Storkyrkan i Stockholm, samt 'ligger jämte sina båda fruar och sin dotter begraven i Skara domkyrka uti ett särskilt av honom uppbyggt gravkor. Till denna kyrka har han skänkt altartavlan, varjämte han gav några tusen daler silvermynt till tvänne fattighus i Västergötland. Största delen av sin övriga betydliga förmögenhet testamenterade han dels till sin 2:a fru, dels till sin mågs barn i dennes senare gifte, varemot hans egna släktingar, vilka han tid efter annan med penningar understött, bekommo minsta delen. Han var en tapper krigare, nedgjorde 1612-02-21 med sina ryttare en kår av 200 danska adliga ryttare, vid vilket tillfälle konung Kristian IV av Danmark, allenast själv femte, undkom. Försvarade år 1621 Mitau slott i åtta månader emot furst Radziwill och hans 12,000 man, och hade, då han till följd därav, att tvenne överlöpare förrådde tillståndet i fästningen, måste kapitulera, endast kvar av 1000 man 2 sargade kaptener och 24 soldater, därav blott 16 voro friska.' Gift 1:o 1608-09-11 på Härlingstorp med Anna Ållonsköld (av Härlingstorpssläkten), nr 148, död 1641-12-18 i Riga, dotter av befallningsmannen Lars Jonsson, till Härlingstorp, och Brita N. N. Gift 2:o 1642-10-09 Dagsnäs med Brita Kafle, död 1663-06-16, dotter av landshövdingen Bengt Erlandsson Kafle, och Malin Soop.

Barn:

  • 1. Christina, född 1614-03-08, död 1629-10-08. Gift 1628 med rikstygmästaren Johan Lilliehöök af Fårdala, i hans 1:a gifte, född 1598, död 1642.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: