:

Palmqvist nr 670

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Palmqvist nr 670 †

Adlad 1660-03-01, introd. s. å. Den sist levande medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet 1712-10-21. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Gyllenberg.


1Ak. 2Wn. 3Lk. 4Um. 5At (P.).

TAB 1

Erik Gustafsson. Arrendator av kronans inkomster i Marks och Kinds härader i Västergötland enligt kontrakt 1622-03-28. Död 1627. Gift 1:o 1620 med Margareta Hansdotter, dotter av räntmästaren Hans Persson i Bogesund (nu Ulricehamn). Gift 2:o med (ej känt).

Barn:

 • 1. Gustaf Berg, adlad Palmqvist, född 1622, död 1689. Se Tab. 2.
 • Erik Bergh, adlad Gyllenberg, död 1691. Se adliga ätten Gyllenberg, Tab. 1.

TAB 2

Gustaf Berg, adlad Palmqvist (son av Erik Gustafsson, Tab. 1), till Bergvik och Ängby. Född 1622-06-09 i Kind i Västergötland. Bokhållare hos riksrådet och överste marskalken, friherre Åke Axelsson Natt och Dag 1641. Räntmästare i drottning Maria Eleonoras livgeding 1647. Revisor över räkenskaperna i hertig Carls livgeding Gotland och Öland 1653. Assessor i revisionskollegium 1655 (ed 23/7,). Tillika kommissarie i reduktionskollegium 1655. Statskommissarie 1658-05-22. Adlad 1660-03-01 (introd. s. å. under nr 670). Ledamot av kommissionen över statsverket1 1668-12-08. Kammarråd1 1674-03-11. Deputerad över kommerssakerna1 1684-08-29. Avsked1 1685-09-08. Död 1689-04-03 i stockholm och begraven därst. s. å. 9/6 på samma gång som sin fru. 'Han var en ganska arbetsam och kunnig man i svenska drätselärenden och ekonomien.' Gift 1649-02-04 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Margareta Eriksdotter, död 1689-01-24, dotter av inspektoren och tullnären vid Stora Kopparberget Erik Eriksson och Elsa Johansdotter.

Barn:

 • Elsa, född 1649-12-05, död 1679-07-07 och begraven 1681-03-29 i Nikolai kyrka i Stockholm. Gift 1673-10-05 med hovkansleren Vilhelm Julius Coyet, friherre Coyet, i hans 1:a gifte, född 1647, död 1709.
 • Erik. Student i Heidelberg 16635. Konduktör vid fortifikationen i Riga 1670-07-07. Fortifikationskapten i Livland 1673-06-25. Åtföljde s. å. riksrådet, greve Gustaf Oxenstiernas ambassad till Ryssland. Återkom i juni 1674. Generalkvartermästarelöjtnant 1675-06-01. Död ogift 1676 i Kristianstad under skånska kriget. Han var en framstående fortifikationsofficer och bekant tecknare, vars 1674 gjorda förnämliga »Observationer öfver Ryssland»i facsimile utgåvos 1898 i 100 exemplar, sedan de förut legat outgivna i riksarkivet [Mf].
 • Carl Gustaf. Änkedrottning Hedvig Eleonoras hovjunkare 1674. Löjtnant vid livgardet 1676-02-26. Kapten därst. 1677-10-01. Major 1693-12-31. Överstelöjtnant 1696-08-10. Stupade ogift 1701-07-09 vid övergången av Düna.3
 • Margareta, död ogift.
 • Magnus, friherre Palmqvist, född 1660, död 1729. Se friherrliga ätten Palmqvist, Tab. 1.
 • Brita Catharina, född tvilling 1667-02-01 i Stockholm, död 1701-05-15. Gift 1687-11-29 i Stockholm med statskommissarien Gustaf Palm, adlad Palmfelt, i hans 2:a gifte, född 1646. död 1694.
 • Jonas, född tvilling 1667-02-01 i Stockholm. Konstapel vid amiralitetet. Överlöjtnant därst. 1691-03-13. Kapten 1696. Avsked3 1700-02-03. Död ogift 1702-04-02 i Stockholm och begraven s. å. 18/8 i Värmdö kyrka. 'Han blev 1698 den 22 okt. i justitierevisionen dömd från liv, ära och gods.'
 • Gustaf, död ung.
 • Gabriel, född 1670-06-11 i Stockholm, död 1672-04-27 och begraven i Värmdö kyrka

TAB 3

Johan (son av Gustaf Berg, adlad Palmqvist, Tab. 2). Student i Uppsala4 1668-04-03. Kanslijunkare 1678-01-12. Kommissionssekreterare vid franska hovet 1686. Resident därst. 1697-04-06. Extra ordinarie envoyé hos generalstaterna 1702-08-14. Hovkansler 1714-10-14. Död 1716-01-25 i Stockholm och slöt den adliga ätten på svärdssidan. 'Han gjorde 1704-05-00 föreställning hos generalstaterna angående deras anbud att förlika konung August och polska republiken. Utgav 1705 en förklaring rörande Danzig. Biträdde 1710 på svenska senatens befallning neutralitetsavtalet i Tyskland, som dock konung Carl XII sedan förkastade. Avgav 1711 åtskilliga förklaringar om den sökta neutralitetssegelfarten på de av Ryssland inkräktade orter vid Östersjön och om de av konungen tillåtna kaperierna. Gjorde slutligen 1712 hos holländska regeringen kraftiga föreställningar om danskarnas inbrott i Bremen samt påminnelser emot holländska legationssekreterarens i Konstantinopel Theijis förhållande.' Gift med Anna Christina Lindstow, som levde änka 1720 i Haag, men var död 1721-01-19, dotter av holländska generallöjtnanten Georg Gebhard Lindstow.

Barn:

 • Margareta Sofia, död 1731-05-06. Gift 1727-09-20 med statssekreteraren Carl Gustaf Boneau, adlad Boneauschiöld, i hans 1:a gifte, född 1683, död 1754.
 • Dorotea Ulrika, död ogift i Holland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: