Tersmeden nr 1940

Från Adelsvapen-Wiki

1940.jpg

Adliga ätten Tersmeden nr 1940 A och C

Adlad 1751-11-22, introd. 1752. Ätten har förgrenat sig i kommendörsätterna nr 1940, A och 1940, B samt friherrliga ätten nr 338.

Om ättens ursprung och äldsta släktled hava under de senaste årtiondena såväl i in- som utländska arkiv bedrivits ingående forskningar, vilka dock ännu icke äro avslutade. Uppgifterna på riddarhusgenealogien, upptagande agnatisk härstamning från en gammal fransk adlig ätt de Saint Lary de Termes med namnförändring till Zeerschmitten på grund av religionsförföljelserna mot hugenotterna 1572, grunda sig på uppgifter av amiralen Carl Tersmeden, vilka icke kunna godtagas, då de sakna varje bevis. I en förtjänstfull utredning om ättens härkomst har den danske genealogen, ingenjör Vilhelm Marstrand velat visa, att den till Sverige i förra hälften av 1600-talet inflyttade Herman Tersmeden med stor sannolikhet tillhörde den framstående släkten för Smede från Stade och Flensburg. Men så länge forskningarna om ättens ursprung fortgå och då möjligheten av ättens direkta härstamning från Holland eller Nederländerna, där flera släktmedlemmar Ter Smeden bevisligen funnits under 1400- och 1600-talen, icke är utesluten, torde det dock icke vara berättigat att fastslå det resultat, till vilket ingenjör Marstrand kommit, såsom slutgiltigt, helst direkta bevis saknas. Tills vidare får därför den inflyttade Herman Tersmeden anses såsom ättens med visshet kände äldste stamfader. Rörande det av honom förda vapen se nedan.

Tersmeden%20A1940C00.jpg

Tersmeden%20A1940C01.jpg

TAB 1

Herman Tersmeden. Inkom till Sverige och anställd vid Öllösa bruk i Gryts socken, Södermanlands län omkr. 1636. Jämte Jakob Piet förvaltare vid bruket 1640-04-12 (bruket nedlades 1647). Jämte Johan Hellebeck förvaltare av de myntmästaren Markus Kock tillhöriga bruken Nisshyttans masugn i Säters socken, samt Larsbo och Saxehammar i Söderbärke socken, Kopparbergs län 1650-09-03. Ensam förvaltare av Larsbo och Saxehammar jämte Stighammar 1658-01-08. Död 1667-11-00 på Larsbo. Han skrev sig i sin ännu bevarade skriftväxling med Louis De Geer, som var delägare i Öllösa bruk, Herman zur Schmiden och förde ett vapen, bestående av en tredelad sköld: i översta och mellersta fälten radvis ställda sädesax, i den översta 7, i den mellersta 6. I understa fältet ett stängsel med en däri infälld tillsluten port. På hjälmen 5 sädesax. Skölden omgiven av lövverk. Sigillet är försett med bokstäverna H på högra sidan om hjälmen och TS på vänstra sidan. Gift 1644 med Catharina Clein, född 1623-03-00 i Liège, död 1699 Klockarbo å. 8/10, dotter av »konstrike mästaren» vid Skultuna mässingsbruk, mineralogen Peter Clein, som av konung Gustaf II Adolf införskrevs till Sverige, och Gertrud Rouglans från Brabant.

Barn:

 • Reinhold Tersmeden (översiktstab 1), född 1655-07-17 i Söderbärke socken. Bruksförvaltare vid Gisslarbo i Malma socken, Västmanlands län 1674, vid Skinnskatteberg 1675 och vid Norrhammar i Heds socken, Västmanlands län 1676. Medarrendator av Larsbo bruk från 1679-01-01. Ensam arrendator 1682 och av Hedhammar i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län 1693. Död 1698-08-23 i Söderbärke socken och begraven där s. å. 2/10. Gift 1682-06-01 i Bro socken med Christina Börstelia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1700-01-03 i Söderbärke socken med landshövdingen Jonas Folkern, adlad och friherre Cedercreutz, i hans 2:a gifte, född 1661, död 1727), född 1663-11-10 i Stockholm, död 1719-08-04 i Västerås, dotter av kyrkoherden i Sånga och Skå pastorat av Uppsala ärkestift Lars Börstelius och Regina Elbfass.

Barn:

 • Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden, född 1683. Bergsråd. Död 1752. Se Tab. 2.
 • Herman Tersmeden, adlad, friherre (och greve) Cedercreutz, född 1684. President och riksråd. Död 1754. Se friherrliga ätten Cedercreutz nr 143, tab 14.
 • Margareta Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz, född 1690, död 1775. Se friherrliga ätten Cedercreutz nr 143, tab 15.
 • Reinhold Tersmeden, adlad och friherre Cedercreutz, född 1691. Hovjunkare. Död 1729. Se friherrliga ätten Cedercreutz nr 143, tab 16.
 • Anna Maria Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz, född 1695, död 1776. Se friherrliga ätten Cedercreutz nr 143, tab 17.
 • Beata Tersmeden, adlad Cedercreutz, född 1696, död 1717. Se friherrliga ätten Cedercreutz nr 143, tab 18.

TAB 2

Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden (översiktstab 1, son av Reinhold Tersmeden, tab 1), till Larsbo bruk. Född 1683-02-23 på Kolsva bruk i likanämnd socken, Västmanlands län. Student i Uppsala1 1692-04-20. Auskultant i bergskollegium 1701-10-24. Utrikes resor 1702–17062. Förvaltare av Larsbo järnbruk 1708. Ägare av detsamma 1722. Bergsråds titel 1747-12-23. Adlad 1751-11-22 (introd. 1752 under nr 1940). Död 1752-04-06 på Larsbo och begraven s. å. 11/6 i Tersmedenska gravkoret i Söderbärke kyrka. Han erbjöds 1711, då styvfadern adlades och fick tillstånd att i sitt adelskap intaga sina styvbarn, att därav bliva delaktig, men försakade genast anbudet, under förklaring att han icke ville bortlägga sitt släktnamn, vilket föredöme följdes av trenne hans syskon, varemot de övriga fem antogo tillbudet. Uppsatte 1717 en frikår och försvarade därmed dalgränsen emot danskarna. Blev fördenskull av konung Carl XII utnämnd till överstelöjtnant, men begagnade aldrig denna titel. Gift 1708-09-08 i Stora Tuna prästgård Kopparbergs län med Elisabet Gangia, född 1688-01-21, död 1753-04-23 och begraven s. å. 5/6 i familjegraven i Söderbärke kyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Stora Tuna pastorat av Västerås stift Petrus Petri Gangius och Christina Teet, samt syster till hovrättsrådet Henrik Petersson Gangius, adlad Rosenstedt.

Barn:

 • Per Reinhold, född 1710-01-08. Student i Uppsala1 1720-03-05. Kommissionssekreterare vid preussiska hovet. Död ogift 1747-02-13.
 • Christina Elisabet, född 1711-02-20, död 1722.
 • Jakob, född 1712. Assessor. Död 1767. Se Tab. 3.
 • Hedvig, född 1714-01-21, död 1786-11-02 Knutsberg. Gift 1731-07-05 i Stockholm med bergsrådet Erik Esberg, adlad Bergenskjöld, född 1699, död 1769.
 • Herman, född 1716. Hovråd. Död 1781. Se tab 38.
 • Beata, född 1718-02-22, död 1787-05-03. Gift 1735 med kyrkoherden i Riddarholmens förs, hovpredikanten magister Johannes Christianus Törning, född 1701 i Arboga, död 1741-07-04 vid Sätra brunn.
 • Sara Regina, född 1719-09-08, död 1804-01-03 Risingsbo. Gift 1740-10-20 med kammarherren Carl Gustaf von Ehrenheim, B, född 1704, död 1766.
 • Ulrika, född 1721-05-05, död 1760-12-31 och begraven i Söderhielmska familjegraven i Hedemora kyrka. Gift 1747-08-25 i Stockholm med sin broders svåger, bergsrådet Lorentz Peter Söderhielm, i hans 1:a gifte, född 1717, död 1784.
 • Fredrik, född 1722-11-30. Student i Uppsala1 1731-03-02. Auskultant i bergskollegium 1742-05-18. Förvaltare på Larsbo bruk. Kallas direktör. Död ogift 1754-06-11 på Ludvika bruk.
 • Elisabet, född 1724-06-08, död 1765-12-19 Skeinge s län och begraven 1766-01-22. Gift 1758-08-28 med överstelöjtnanten Johan Vilhelm Wrangel af Sage och Waschel, friherre Wrangel von Brehmer, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1786.
 • Gustaf, född 1726-10-23, död 1731.
 • Erik, född 1728. Hovintendent. Död 1810. Se tab 39.

TAB 3

Jakob (översiktstab 2, son av Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden, tab 2), till Ramnäs bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län. Född 1712-05-20 på Larsbo. Student i Uppsala1 1720-03-05. Assessor. Död 1767-02-09 i Hedemora och begraven s. å. 10/3 i Tersmedenska graven i Söderbärke kyrka. Gift 1743-09-22 på Ängelsbergs bruk i Västervåla socken, Västmanlands län med Magdalena Elisabet Söderhielm, född 1718-10-22, död 1787-01-24 på Ramnäs bruk och begraven hos mannen, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Niklas Söderhielm, och Alleta Maria Cederberg.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1744-08-12 på Norns bruk i Hedemora landsförsaml., död ogift 1808-04-15 i Stockholm.
 • Jakob Niklas, född 1745. Brukspatron. Död 1822. Se tab 4.
 • Hedvig Charlotta, född 1747-01-25 på Norns bruk, död ogift 1802-03-11 i Stockholm.
 • Carl, född 1749-04-12 Väst-Sura. Student i Uppsala1 1759-04-30. Död där 1767-04-23.
 • Per Reinhold, född 1751-01-09 på Väst-Sura. Student i Uppsala1 1763-03-05. Volontär vid livregementet till häst 1768-09-19. Korpral därst. s. å. 11/12. Livdrabant 1769-03-09. Löjtnant i armén 1775-02-22. Löjtnant vid Smålands lätta kavalleriregemente s. å. 9/3. Ryttmästare därst. 1777-12-17. Sekundmajor 1784-12-07. Premiärmajor 1789-11-21. Överstelöjtnant 1792-04-18. Överste och chef för regementet 1795-02-07. RSO s. å. 28/4. Avsked 1800-06-12. En av Västmanlands läns hushållningssällskaps stiftare 1813. Ledamot av styrelsen för Strömsholms kanal. Död ogift 1842-12-03 på sitt bruk Ramnäs, vilket han av sina medarvingar tillöste sig, samt ligger begraven i en av honom själv byggd grav på Ramnäs kyrkogård.
 • Fredrik, friherre Tersmeden, född 1752. Generalmajor och president. Död 1819. Se adliga och friherrliga ätterna Tersmeden, tab 1.
 • (Magdalena) Elisabet, född 1753-08-15 på Väst-Sura, död 1794-10-29 i Uppsala och begraven s. å. 6/11 i Uppsala domkyrka. Gift 1776-06-04 med ärkebiskopen doktor Uno Troilius, adlad von Troll, nr 2039, född 1746, död 1803.
 • Lars Gustaf, född 1755. Kapten. Död 1833. Se tab 11.
 • Ulrika, född 1757-03-17 på Ramnäs, död 1786-06-24 Mälby. Gift 1779-06-29 på Ramnäs med lagmannen Casper Gyllenbååt, född 1748, död 1804.
 • Herman Adolf, född 1758. Ryttmästare. Död 1836. Se Tab. 22.
 • Erik August, född 1759-07-04 på Ramnäs. Fänrik vid livgardet 1776-05-29. Löjtnant därst. 1781-05-07. Kapten 1788-01-18. Adjutant hos konung Gustaf III under dennes resa till Dalarne s. å. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln samt chef för en bataljon av dalfrikåren s. å. 5/10. Överste för dalvargeringsregementet 1789-07-25. Död ogift 1790-02-01 Störsvik s kyrka.
 • Benjamin, född 1761. Löjtnant. Död 1820. Se tab 27.

TAB 4

Jakob Niklas (översiktstab 2, son av Jakob, tab 3), född 1745-11-18 på Norns bruk. Student i Uppsala1 1757-06-20. Auskultant i bergskollegium 1763-06-14. Brukspatron. Död 1822-01-26 Hinseberg. Gift 1783-12-18 i Stockholm med Hedvig Wegelin, född 1766-10-31, död 1842-08-18 Käggleholm, dotter av brukspatronen Johan Wegelin och Hedvig Schmeer.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1785. Generaladjutant. Död 1858. Se Tab. 5.
 • Carl Reinhold, född 1789. Ryttmästare. Död 1855. Se Tab. 10.
 • Hedvig Elisabet, född 1790-08-20 Larsbo. Stiftsjungfru. Död 1868-02-26 i Näsby prästgård Örebro län. Gift 1814-07-14 på Hinseberg med majoren Gustaf Adolf Flodin, adlad af Flodin, född 1782, död 1827.
 • Maria Charlotta, född 1792-05-23 på Hinseberg, död 1869-06-16 i Arboga. Gift 1816-01-06 på nämnda egendom med brukspatronen Jakob Gahn, av samma släkt som adl. ätterna Canonhielm, och Gahn af Colquhoun, född 1787-10-16 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död 1844-01-05 Kåfalla och begraven å Fellingsbro kyrkogård.

TAB 5

Jakob Johan (översiktstab 2, son av Jakob Niklas, tab 4), född 1785-10-05. Fanjunkare vid lätta livdragonregementet (sedan livgardet till häst) 1806-01-24. Kornett därst. s. å. 3/2. Löjtnant 1809-10-17. Erhöll GMtf 1810-02-10. Kavaljer hos hertigen av Södermanland (sedermera konung Oskar I) 1811-02-04. Stabsryttmästare vid nämnda garde s. å. 22/4. RSO 1814-12-16. Överstelöjtnant i armén 1815-06-20 och vid livregementets husarkår 1816-02-27. Kammarherre hos kronprinsen, 1817-07-04. Överste i armén 1822-01-06. Generaladjutant i arméns generalstab 1827-10-03. KSO 1841-07-04. Död 1858-11-28 Hinseberg. Han bevistade kriget i Finland 1808 och därunder affärerna vid Lokalaks och Helsinge. Likaledes reträtten från Åland 1809 och expeditionen i Västerbotten samma år, då han var med vid Sävar och Ratan, samt slutligen fälttågen i Tyskland, Flandern och Norge 1813 och 1814, varunder han deltog i bataljerna vid Gross-Beeren och Dennewitz. Gift 1823-09-25 på Rånäs bruk i Fasterna socken, Stockholms län med stiftsjungfrun friherrinnan Henriette Jeannette Augusta Adelswärd, född 1805-05-19 Söderö s socken, Östergötlands län, död 1829-09-08 efter barnsäng, dotter av hovmarskalken friherre Fredrik August Adelswärd, och friherrinnan Johanna Charlotta Stierncrona.

Barn:

 • Jakob August Teodor, född 1827. Brukspatron. Död 1885. Se Tab. 6.
 • Hedvig Henrietta Emilia Augusta, född 1829-08-17 på Hinseberg. Stiftsjungfru. Död 1899-06-25 i Wien. Gift 1850-10-16 på nämnda egendom med generallöjtnanten greve Samuel August Sandels, född 1810, död 1892.

TAB 6

Jakob August Teodor (översiktstab 3, son av Jakob Johan, tab 5), född 1827-06-14. Brukspatron på Frövi. Död 1885-12-01 på Hinseberg. Ägde Hinseberg och Frövi bruk, båda i Näsby socken, Örebro län. Gift 1854-10-26 i Stockholm med sin moders kusin, friherrinnan Ulrika Charlotta Falkenberg af Trystorp, född 1831-06-24 på Lagmansö i Vadsbro socken, Södermanlands län, död 1855-09-30 på Hinseberg efter barnsäng, dotter av kammarherren friherre Conrad Gabriel Falkenberg af Trystorp, och friherrinnan Henrietta Constantia Stierncrona.

Barn:

 • Conrad Jakob August, född 1855. Bruksägare. Död 1909. Se Tab. 7.

TAB 7

Conrad Jakob August (översiktstab 3, son av Jakob August Teodor, tab 6), född 1855-09-06 på Hinseberg. Ägde Hinseberg och Frövi bruk m. fl. egendomar. RVO 1908-06-16. Död 1909-01-17 i Stockholm (Näsby förs, Ör, db). Gift 1886-07-30 i Örebro med Julie Hammarhjelm-Strokirk nr 1033, född tvilling 1865-05-01 Degernäs. Död 1942-02-08 i Stora Väsby (Hammarby förs, Sth. db nr 1), dotter av ryttmästaren och bruksägaren Elias Carl Strokirk och Ulrika Charlotta Emerentia Hammarhjelm, samt adoptivdotter till kaptenen Göran Mårten Hammarhjelm.

Barn:

 • Göran Jakob Teodor, född 1889. Häradshövding. Se Tab. 8.
 • Augusta Christina Elisabet (Beth), född 1890-09-28 på Hinseberg. Gift 1916-09-09 i Genève med kammarherren friherre Louis Carl Gerard Etienne De Geer af Leufsta, född 1887.
 • Carl August Teodor, född 1893. Banktjänsteman. Se Tab. 9.

TAB 8

Göran Jakob Teodor (översiktstab 3, son av Conrad Jakob August, tab 7), född 1889-04-03 Hinseberg Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) i Örebro 1907-06-13. Student vid Uppsala universitet s. å. sept. 19. Jur. kandidat examen 1916-01-31. Tingstjänstgöring i Falu domsaga 1916–1918. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1916-02-04 T. f. fiskal därst. 1919-09-28. Extra ordinarie assessor 1921-05-09. Assessor 1922-11-24. T. f. revisionssekreterare 1926-02-01. Hovrättsråd 1930-05-09. Revisionssekreterare s. å. 4/12. RNO 1933-06-16. Häradshövding i Mellersta Värends domsaga s. å. 12/10 from s. å. nov. 1. Ledamot i direktionen för S:t Sigfrids sjukhus i Växjö sedan 1939. Gift 1921-10-15 Huskvarna med stiftsjungfrun Ebba Margareta Elisabet Tham född 1893-01-06 på Huskvarna i Hakarps förs, Jönk, dotter av brukspatronen Gustaf Vilhelm Sebastian Tham, och Julia Elisabet Louise Reuterskiöld.

Barn:

 • Jakob Johan Vilhelm August, född 1927-08-28
 • Carl-Reinhold (EÄ Carl Reinhold) Jakob Nils, född 1929-02-17 i Stockholm.

TAB 9

Carl August Teodor (översiktstab 3, son av Conrad Jakob August, tab 7), född 1893-05-12 Hinseberg Tjänsteman i Upplands enskilda bank 1914-04-20. Kamrer. Gift 1920-06-12 på Österby bruk i Films socken, Uppsala län med Blanka Helena Liljefors, från vilken han blev skild genom Uppsala rådhusrätts utslag 1937-06-17, född 1896-07-13 i Mörkö förs, Södermanlands län. Dotter av artisten (målaren), filosofie hedersdoktorn Bruno Andreas Liljefors och hans 2:a fru Signe Olofsson.

Barn:

 • 1. Jacques Carl Bruno Theodor, född 1922-12-24 i Uppsala.

TAB 10

Carl Reinhold (översiktstab 2, son av Jakob Niklas, tab 4), född 1789-02-09. Kvartermästare vid livregementetsbrigadens husarkår 1807-04-09. Kornett s. å. 23/4. Löjtnant därst. 1810-09-06. Ryttmästare 1812-12-29. Regementskvartermästare 1813-02-12. Avsked 1822-03-12. Disponent vid Larsbo och Saxe bruk i Söderbärke socken, Kopparbergs län. Suppleant för fullmäktige i Järnkontoret 1842–1847. Död 1855-07-21 på Medinge. Ägde Medinge i Näsby socken och Käggleholm i Ödeby socken (båda i Örebro län). Gift 1822-02-21 på Österrasta i Fellingsbro socken, Örebro län med sin kusin Gustava Charlotta Tersmeden, född 1802-05-25 Väst-Sura, död 1883-08-29 i Örebro, dotter av kaptenen Lars Gustaf Tersmeden och Hedvig Elisabet Schön.

Barn:

 • Vilhelm Reinhold, född 1823-09-06 på Frövi bruk i Näsby socken, Örebro län. Sergeant 1847-07-20. Officersexamen 1849-06-04. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1849-08-17. Avsked 1854-12-20. Död ogift 1869-02-17 i Stockholm. Ägde Medinge.
 • Nils Gustaf Fredrik, född 1825-02-20 på Frövi, död ogift och utan tjänst 1847 i Neapel.
 • Hedvig Charlotta (Lotten), född 1826-06-29 på Medinge. Stiftsjungfru. Död 1892-01-21 på Käggleholm. Gift 1849-08-18 på Medinge med löjtnanten friherre Henrik Viktor Knut von Düben, född 1818, död 1867.
 • Carl, död som barn.

TAB 11

Lars Gustaf (översiktstab 4, son av Jakob, tab 3), född 1755-08-22 på Ramnäs bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län. Förare vid livgardet 1770-09-23. Volontär vid fortifikationen 1772-06-02. Fänrik vid livgardet 1773-12-15. Löjtnant därst. 1777-04-09. Kapten 1782-03-18. RSO 1789-09-02. Avsked 1791-01-19. Död 1833-03-31 Österrasta. Ägde Göksholm i Stora Mellösa socken, Örebro län 1799–1817. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1793-10-08 Seglingsberg

Barn:

 • Jakob Johan, född 1794. Löjtnant. Död 1849. Se tab 12.
 • Hedvig Elisabet, född tvilling 1794-07-07, död 1795-12-15 Väst-Sura .
 • Fredrika Charlotta, född 1795-10-27, död s. å. 23/11 på Väst-Sura.
 • Gustaf Reinhold, född 1799. Kapten. Död 1867. Se Tab. 15.
 • Gustava Charlotta, född 1802-05-25 på Väst-Sura, död 1883-08-29 i Örebro. Gift 1822-02-21 på Österrasta med sin kusin, ryttmästaren Carl Reinhold Tersmeden, född 1789, död 1855.
 • Carl Herman, född 1803. Löjtnant. Död 1870. Se Tab. 16.
 • Fredrik August, född 1805. Kapten. Död 1888. Se Tab. 21.

TAB 12

Jakob Johan (översiktstab 4A, son av Lars Gustaf, tab 11), född tvilling 1794-07-07 i Sura socken, Västmanlands län. Kadett på Karlberg 1809-09-29. Avgången därifrån 1812-08-01. Fänrik vid livregementets grenadjärer s. å. 4/8. Kornett vid livregementets husarkår s. å. 29/12. Löjtnant därst. 1816-05-21. Avsked 1823-03-04. Avsade sig adelskapet 1843, men behöll namnet Tersmeden. Var blind. Död 1849-09-30 på Norra Rynninge i Ervalla socken, Örebro län och ligger jämte sin fru begraven på Örebro norra kyrkogård. Gift 1843-05-08 på sistnämnda egendom med Margareta Lovisa Wennerblad, död 1858-08-04 Ulriksberg, dotter av sämskmakaren i Örebro Johan Wennerblad och hans första hustru.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Charlotta, född 1823, död 1897-06-20 i Stockholm. Gift 1850 med godsägaren Per Erik Larsson.
 • Gustaf Jakob, född 1834. Trafikdirektör. Död 1893. Se Tab. 13.

TAB 13

Gustaf Jakob (översiktstab 4A, son av Jakob Johan, tab 12), född 1834-02-09 på Norra Rynninge i Ervalla socken, Örebro län. Studentexamen i Uppsala 1853. Elev vid teknologiska institutet 1855. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1858. Elev vid statens järnvägsbyggnader s. å. Sysselsatt i Norrland med impregnering av telegrafstolpar enligt doktor Boucherie's metod 1859–1861. Verkställde timmerflottningar i Ångermanälven 1862–1863. Utförde åtskilliga mindre ingenjörsarbeten 1864. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1865. Stationsskrivare s. å. Stationsinspektor vid Sävsjö station 1872-07-15 och vid Jönköpings station 1873. Byråassistent vid fjärde distriktet 1874-01-00. Trafikdirektörsassistent i andra distriktet 1875-01-01. Trafikdirektör 1881-10-01. RVO 1884-12-01. Död 1893-10-29 i Uppsala. Gift 1872-10-04 i Köpenhamn med Elisabet Christina Steendorff, född 1852-01-31 i nämnda stad, död 1933-01-13 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm och begraven på Örebro norra begravningsplats, dotter av dekorationsmålaren Christian Vilhelm Steendorff och Anna Ulrika Öhrström.

Barn:

 • Anna Lovisa Elisabet, född 1873-07-26 vid Sävsjö Wallsjö förs, Jönk.
 • Reinhold Jakob Vilhelm, född 1874. Kapten. Se Tab. 14.
 • Stanislas Elisabet (Stanny), född 1875-11-11 i Göteborg, Christina förs Extra kontorsbiträde vid statens järnvägar 1894-02-01. Kontorsbiträde 1896-01-01. Extra kontorsskrivare vid statens järnvägars kontrollkontor 1899-01-13 Gift 1908-08-15 i Örebro med intendenten och chefen för järnvägsstyrelsens biljett- och blankettkontor Gustaf Robert Nitzén, född 1878-06-19 i Skövde. Död 1936-02-06 i Stockholm, Matt.
 • Ebba Mariana Elisabet, född 1877-09-04 i Göteborg. Extra kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1899-01-13. Kontorsskrivare därst. 1903-01-01. Kansliskrivare 1925-07-01.
 • Elisabet, född 1880-04-20 i Göteborg. Gift 1920-10-02 i Stockholm Johannes förs, ]] med revisorn i riksräkenskapsverket Per Svante Magnus Stjernquist, född 1882-09-07.
 • Christian Vilhelm, född 1881-12-22 i Östersund. Genomgick tekniska elementarskolan i Örebro. Ingenjör.

TAB 14

Reinhold Jakob Vilhelm (översiktstab 4A, son av Gustaf Jakob, tab 13), född 1874-08-28 i Kristinehamn. Mogenhetsexamen i Örebro 1895-06-13. Officersvolontär vid Jämtlands fältjägarregemente s. å. 14/6. Sergeant därst. 1896-08-23. Volontär vid livregementet till fot 1897-07-29. Sergeant därst. s. d. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad s. å. 30/11. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1903-07-03. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1907-06-14. Assistent i fångvården med tjänstgöringsskyldighet t. v. vid tvångsarbetsanstalten i Norrköping 1912-06-17. Kapten i samma reserv 1918-10-08. Assistent vid straffängelset i Gävle s. å., i Västerås 1921. T. f. föreståndare för kronohäktet i Östersund 1923. Direktör för kronohäktet i Ystad 1924. Gift 2:o 1903-11-20 i Gävle, Heliga Trefaldighets förs, med Elna Lindgren (skilda åt, ånyo gifta 1918-11-12), född 1884-01-26 i Köpenhamn, dotter av fabrikören Fredrik Lindgren och Vilhelmina Maria Eddelien.

Barn:

 • Einar (EÄ Ejnar) Gustaf Jakob Reinhold född 1904-10-10 i Stockholm.
 • Liesel Vilhelmina Elna Elisabet, född 1906-04-15 i Stockholm.

TAB 15

Gustaf Reinhold (översiktstab 4, son av Lars Gustaf, tab 11), född 1799-06-01 Göksholm. Fänrik vid Västmanlands regemente 1818-09-28. Löjtnant därst. 1826-09-21. Kapten 1837-03-29. Avsked 1844-12-19. Död 1867-06-26 på Karlsborg under Gripsholms kungsgård, som han arrenderade. Gift 1856-04-11 i Stockholm med Amalia Vilhelmina (Minna) af Wetterstedt nr 327, född 1825-05-24 i Söderbykarls socken, Stockholms län, död 1903-10-26 i Paris, dotter av kanslirådet friherre Niklas Joakim af Wetterstedt, och Charlotta Amalia von Heland.

Barn:

 • Elisabet Charlotta, född 1857-05-05 på Karlsborg, död ogift 1912-04-23 i Linköping.
 • Anna Amalia, född 1868-10-02 på Karlsborg. Död 1944-01-26 invid Limoges i Frankrike. Gift 1879-04-28 i svenska kyrkan i Paris med expositionskommissarien, OffTunNIO, OffFrd'Acad, Gustave Francois Constant Cheminais, född 1852-06-18, död 1913-06-16 i Paris.

TAB 16

Carl Herman (översiktstab 4, son av Lars Gustaf, tab 11), född 1803-07-24 på Ramnäs bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län. Förare vid Västmanlands regemente 1820-09-28. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1821-12-18. 2. Stabslöjtnant därst. 1830-09-30. Avsked 1839-05-22. Död 1870-06-02 i Arboga. Ägde Solberga i Odensvi socken, Västmanlands län 1845–1848 och arrenderade Valsta i samma socken 1848–1866. Gift 1845-10-08 på Valsta med Hedvig Maria Christina (Hedda) Lorichs, född tvilling 1819-04-11 på sistnämnda egendom, död 1902-06-04 i Sala, dotter av bruksägaren Lorentz Ludvig Lorichs, och Charlotta Henrika Linman.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1846. Egendomsägare. Död 1919. Se Tab. 17.
 • Gustaf August, född 1849-08-25 på Valsta. Kadett vid Karlberg 1869-05-03. Utexaminerad 1873-04-16. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 25/4. Löjtnant därst. 1877-11-02. Kapten 1893-08-11. RSO 1895-11-30. Död barnlös 1902-11-12 i Linköping. Arrenderade Giresta i Rytterns socken, Västmanlands län 1880–1890 och Frövi i Näsby socken, Örebro län 1892–1896. Gift 1883-11-22 i Stockholm med sin kusin Olga Laurentia Lorichs, född 1853-09-05 i nämnda stad, död 1884-05-03 på Giresta, dotter av protokollssekreteraren Fredrik Reinhold Lorichs, och Emilie Skog.

TAB 17

Carl Ludvig (översiktstab 5, son av Carl Herman, tab 16), född 1846-09-04 Solberga. Arrenderade Vaxäng i Toresunds socken, Södermanlands län 1869–1870. Ägde Häggesta och Tängsta i Odensvi socken, Västmanlands län 1872–1889 och Ryd i S:t Lars socken, Östergötlands län 1890–1918. RVO 1915-06-06. Död 1919-10-31 i Linköping domkyrkoförs ]]. Gift 1872-08-26 Kåfalla med Ebba Charlotta Augusta Gahn, född 1852-09-26 på nämnda egendom, död 1893-07-11 på Ryd, dotter av bruksägaren Henrik Pontus Volter Gahn och Fredrika Lovisa Cederborgh.

Barn:

 • Ebba Elisabet, född 1873-10-10 på Häggesta, död 1875-10-07 på Kåfalla.
 • Alice Hedvig Fredrika, född 1875-02-12 på Häggesta. Gift 1907-10-03 på Ryd med kamreraren i Kopparbergs enskilda bank Ernst Vilhelm Berggren född 1862-02-04 i Nykils socken, Östergötlands län, död 1926-04-11 i Orsa.
 • Märta Henrika Charlotta, född 1876-12-24 Häggesta Utexaminerad från högre konstindustriella skolan i Stockholm 1899.
 • Sigrid Ebba Carolina, född 1878-05-31 på Häggesta. Utexaminerad från Detthows lägre lärarinneseminarium i Stockholm 1897. Lärarinna.
 • Carl-Reinhold (EÄ Carl Reinhold) Henrik, född 1882. Kapten. Se Tab. 19.

TAB 18

Carl Jakob Nils (översiktstab 5, son av Carl Ludvig, tab 17), född 1880-07-25 Häggesta. Inträdesexamen till Tekniska högskolan 1899. Elev vid järnvägsbyggnad 1900. Elev vid Tekniska högskolan 1901-09-13. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1905-04-29. Verkställde undersökningar och förslag till vattenregleringar 1906. Utrikes resa 1907. Entreprenör för vägbyggnadsarbeten 1908. Ingenjör vid Trollhätte kraftstations byggnad 1909. Avdelningsingenjör vid Trollhätte kanals ombyggnad 1910. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1912-12-20. Undersökningsledare hos kanalkommissionen 1917. Överingenjör vid Göta kanalverk 1919. Kapten i väg- och vattenbyggnadskåren s. å. 19/12. RVO 1926-09-15. Tillika trafikchef vid Göta kanalverk 1931. Ordförande i lokalstyrelsen för aktiebolaget Svenska Handelsbanken i Motala 1933. Distriktsdirektör för Östgötalinjen vid Göta kanal 1934. Ledamot i direktionen över Göta kanal från 1934 och i direktionen för Kinda kanal från 1935. Major i Väg- och vattenbyggnadskåren 1938-03-12. LSTF från 1902. Gift 1911-08-26 i Göteborg med Selma Amalia Eliason, född 1881-03-06 i Lilla Edet i Fuxerna förs, Älvsb, dotter av sjökaptenen Carl Johan Eliason och Cecilia Kårlin.

Barn:

 • Carl Nils Reinhold, född 1912-12-05 i Göteborg (Gärdholms förs, Älvsb. fb). död där s. å. 6/12 och begraven i Fuxerna socken, Älvsborgs län (Gärdholms förs, Älvsb. db).
 • Carl Nils, född 1915-03-29 i Göteborg Gärdhems socken, Älvsborgs län.
 • Bengt Nils, född 1921-04-09 i Göteborg

TAB 19

Carl-Reinhold (EÄ Carl Reinhold ) Henrik (översiktstab 5, son av Carl Ludvig, tab 17), född 1882-06-05 på Häggesta i Odensvi socken, Västmanlands län. Mogenhetsexamen 1903 23 23/5. Officersvolontär vid första livgrenadjärregementet s. å. 3/6. Elev vid krigsskolan 1904-10-06. Utexaminerad 1906-11-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/12. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1911-10-18–1913-06-10. Löjtnant 1910-11-11. Tjänstg. vid II. arméfördelningens stab 1916–1926, därunder som 1. adjutant 1923–1925. Kapten 1920-12-31. Överförd till övergångsstat 1927-06-18. Tjänstg. vid östra brigadens stab 1928–1933-06-30. Gift 1913-11-30 i Linköping domkyrkeförs med Ebba Sofia Matilda af Petersens, född 1891-10-22 i Stockholm, dotter av majoren Fredrik August Sebastian af Petersens, och Matilda Charlotta Alice Heijkenskjöld.

Barn:

 • Margareta, född 1914-09-02 i Linköping, S:t Lars förs ]] liksom systern. Kontorist. Gift 1936-01-22 i Malmö (Stockholm, Kungsholms förs (vb 23) med tyske undersåten, köpmannen Rolf Offen, född 1912-7-29. Skeppsredare.
 • Brita, född 1918-06-03 domkyrkeförs.

TAB 20

Tomas Henrik (översiktstab 5, son av Carl Ludvig, tab 17), född 1883-11-15 Häggesta. Mogenhetsexamen 1903-05-25. Officersvolontär vid Smålands artilleriregemente s. å. 2/6. Officersvolontär vid Andra livgrenadjärregementet 1904-06-01. Elev vid Krigsskolan s. å. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1909-03-05. Kapten i Andra livgrenadjärregementet 1920-10-22. Kapten vid Södermanlands regemente 1921-08-19. Överförd till övergångsstat 1926-04-16. RSO s. å. 6/6. Avsked från beställning på stat 1933-09-22 from s. å. nov. 16. Gift 1920-06-25 i Stockholm Hedvig Eleonora förs med Johanna Ingeborg'' Millberg, född 1892-09-09 på Berga gård i Slöinge socken, dotter av godsägaren Nils Severin Millberg och Ida Amanda Jönsson.

Barn:

 • Sten Reinhold, född 1921-06-29 i Stockholm.
 • Catharina Ingeborg, född 1925-03-03 i Strängnäs.

TAB 21

Fredrik August (översiktstab 4, son av Lars Gustaf, tab 11), född 1805-02-06. Kadett vid Karlberg 1820-09-28. Korpral 1823. Utexaminerad 1924-09-23. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1824-12-01. RFrHL. Premiärlöjtnant vid nämnda flotta 1837-11-17. Kapten därst. 1851-01-10. RSO s. å. 10/11. Överflyttad på flottans reservstat 1855-12-14. Avsked 1858-07-17. Död 1888-10-20 på Ludvigsberg på Muskö Stockholms län. Ägde Vaxäng i Toresunds socken, Södermanlands län. Gift 1851-11-07 på Dalbyö i Västerljungs socken, Södermanlands län med Hilda Beata Santesson, född 1821-11-03 i Karlshamn ]], död 1889-07-01 på Muskö, dotter av grosshandlaren och bruksägaren Bernt Olof Santesson och hans 2:a fru Eva Beata Drakenberg.

Barn:

 • Ernst August, född 1852-08-16 på Vaxäng, död s. å. 15/12 i Stockholm (Skeppsh.).
 • Gustaf Fredrik, född 1853-12-10 på Vaxäng. Elev vid Gammalstorp Skaraborgs län 1873–1875. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1875. Utexaminerad 1877. Inspektor vid Nybyholm Uppsala län 1877–1878. Arrenderade Ludvigsberg på Muskö Stockholms län 1879–1906. Död ogift 1934-07-01 i Hölö socken, Södermanlands län.
 • Carl Johan, född 1855-09-24 på Vaxäng, död där 1862-08-28.
 • Hilda Carolina Augusta, född 1860-05-06 på Vaxäng. Gift 1889 21 21/1 Långbro med civilingenjören Fredrik Emil Schult född 1860-07-27. Har flyttat till USA.
 • Maria Elisabet Charlotta, född 1862-02-10 på Vaxäng, död där s. å. 5/12.

TAB 22

Herman Adolf (översiktstab 6, son av Jakob, tab 3), född 1758-05-08 på Ramnäs i likanämnd socken, Västmanlands län. Furir vid Upplands regemente. Livdrabant 1775-11-29. Kornett 1778-04-29. Löjtnant vid lätta livdragonregementet 1783-03-03. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1787-03-01. Avsked 1795-11-09. Död 1836-08-31. Gift 1:o 1787-08-16 Hässle med Christina Ulrika Aurivillia, adlad och adopt. Rosén von Rosenstein, C, född 1764-11-26, död 1797-04-06 på Hässle, dotter av livmedikus Samuel Aurivillius och Anna Margareta Rosén von Rosenstein, C. Gift 2:o 1798-05-03 på Hässle med den förras syster Anna Margareta Aurivillia, adlad och adopt. Rosén von Rosenstein, C, född 1761-08-24, död 1837-05-05.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, född 1788-08-01, död 1827-06-09 på Hässle.
 • 1. Magdalena Maria'' Charlotta, född 1791-03-07 på Hässle, död 1876-04-18 på Hedlanda vid Mariefred. Gift 1820-08-16 på förstn. egendom med prosten och kyrkoherden i Karlshamn, hovpredikanten, filosofie doktorn Carl Ludvig Wåhlin, född 1787-09-07 i Lund, död 1864-09-02 på Hedlanda.
 • 1. Adolfina Ulrika, född 1794-03-17 på Hässle, död 1881-03-02 i Uppsala. Gift 1829-09-10 på nämnda egendom med förste expeditionssekreteraren Knut von Troil, född 1791, död 1853.
 • 1. Jakob Nils, född 1795. Kammarherre. Död 1867. Se Tab. 23.
 • 2. Christina Ulrika, född 1799-05-26, död s. å.
 • 2. Jacquette Elisabet, född 1801-09-12 på Hässle, död 1872-10-28 på Ramnäs. Gift 1825-07-21 på förstn. egendom med sin kusin, ryttmästaren friherre Vilhelm Fredrik Tersmeden, född 1802, död 1879.
 • 2. Carolina, född 1803-01-26, död 1859-11-17 i Uppsala. Gift 1834-08-15 med rektorn vid Uppsala högre elementarläroverk, RNO, magister Rudolf Annerstedt, född 1801-08-27, död 1876-06-07 i nämnda stad.
 • 2. Anna Christina, född 1804-04-08, död 1805-05-10.

TAB 23

Jakob Nils (översiktstab 6, son av Herman Adolf, tab 22), född 1795-09-30 Hässle. Student i Uppsala 1812. Disp. 1815. Filosofie kandidat 1817. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsen s. å. Filosofie magister 1818-06-16. Kopist 1819-12-09. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1821-10-24. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1824-11-00. Kammarherre 1828-03-29. Förste sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1832-11-10. Härold vid KMO 1836-05-19. Avsked från förste sekreterarbefattningen 1837-07-14. RNO 1838-11-26. Ledamot av styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut 1859–1863. Död 1867-06-15 på Hässle. Känd politiker. Gift 1:o 1833-06-30 på Bråte i Segerstads socken, Värmlands län med friherrinnan Agneta Sofia Cederström, född 1813-02-24 på Rosta i Längbro socken, Örebro län, död 1839-01-21 på Hässle, dotter av generalmajoren friherre Carl Cederström, och grevinnan Augusta Löwenhielm. Gift 2:o 1843-07-30 i Segerstads kyrka med sin 1:a frus syster friherrinnan Augusta Jacquette Cederström, född 1818-06-28, på Bråte, död 1860-05-06 i Stockholm.

Barn:

 • 2. Carl'' Herman, född 1844-05-27 på Hässle. Student i Uppsala 1863-05-00. Kansliexamen 1872-12-00. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1873-03-10. Kammarjunkare 1875-12-01. Död ogift 1917-05-24 Leonardsberg (Fittja förs, Upps. l. db). Har från trycket utgivit Storfurstendömet Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1883 (1883), Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel med svenskt och utländskt adelskap (1886 och 1899).
 • 2. Jakob Reinhold, född 1846-04-01 på Hässle, död där 1850-10-06.
 • 2. Augusta Sofia, född 1848-04-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1925-05-30 (EÄ 1925-05-31) i Kungsholms förs, ]] Stockholm. Gift 1885-06-08 Tynnelsö med landshövdingen i Södermanlands län, KmstkNO, KVO2kl, Filip August Boström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1875-05-08 i Stockholm med Paulina Emma Matilda Sterky, född 1857-06-24 i Hamburg, död 1883-10-30 på Tynnelsö, dotter av generalkonsuln och ministerresidenten Carl Adolf Sterky och Maria Matilda Moll), född 1843-06-05 i Stockholm, död där 1908-11-07.
 • 2. Anna'' Margareta, född 1850-02-17 på Hässle. Stiftsjungfru. GMiqml 1925-02-16. RNS:tOO s. å. Död 1940-10-12 i Stockholm (Kungsholms förs, Sth. db nr 265). Gift 1869-08-18 i Uppsala med professorn i fysiologi vid Uppsala universitet, med. doktorn, filosofie hedersdoktorn, KNO2kl, KDDO2gr, RNS:tOO m. m., Alarik Fritjof Holmgren, född 1831-10-22 Åsen, död 1897-08-14 på villan Åsen vid Uppsala och begraven å Uppsala kyrkogård. Fru Holmgren, född Tersmeden, har gjort sig känd såsom författarinna, även under pseudonymen Märta Bolle. Äger villan Åsen.
 • 2. Nils, född 1852-06-09 på Hässle. Kadett vid Karlberg 1871-01-20. Utexaminerad 1872-12-21. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 28/12. Död 1873-02-08 i Stockholm.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1854. Egendomsägare. Död 1904. Se Tab. 24.

TAB 24

Fredrik Vilhelm (översiktstab 7, son av Jakob Nils, tab 23), född 1854-09-17 Hässle. Student i Uppsala 1875. Död 1904-02-07 i Strängnäs. Ägde Hässle och gård i Uppsala. Gift 1882-01-30 i Strängnäs domkyrka med Louise Strömberg, född 1860-11-03 i Strängnäs, död där 1928-09-21, dotter av biskopen i Strängnäs Adam Teodor Strömberg och Augusta Annerstedt.

Barn:

 • Lars Fredriksson, född 1884. Skogsförvaltare. Se Tab. 25.
 • Nils Herman Fredriksson, född 1890-08-01 Prästhyttan Kopparbergs län. Studentexamen 1910-05-13. Journalist. Inneh. Kulturella pressförmedlingen i Stockholm. Gift 1941-08-06 i Stockholm med Kerstin Signe Elisabet Rodhe-Lindblad, född 1903-12-07.

TAB 25

Lars Fredriksson (översiktstab 7, son av Fredrik Vilhelm, tab 24), född 1884-03-05 Hässle Mogenhetsexamen i Uppsala 1904-06-28. Utexaminerad forstmästare 1908. Forstligt biträde vid Vivstavarvs aktiebolag 1909–1910. Skogschefsassistent hos nämnda bolag 1911–1912. Skogsförvaltare vid bolagets förvaltning i Stugun 1913–1914. Skogsförvaltare hos Ströms bruks aktiebolag 1915. Ledamot av styrelsen för Hasselavattendragens flottningsförening 1916-01-01. Brandchef för Bergsjö frivilliga brandkår 1926–1930. Vice ordf. i styrelsen för Upplands enskilda banks avdelningskontor i Bergsjö 1919–1924. Död 1938-11-04 i Hudiksvall (Fittja förs, Upps. db). Gift 1910-06-23 i Uppsala domkyrkoförs ]] med Kerstin Augusta Björkman, född där 1885-02-15 i Uppsala, dotter av järnhandlaren Johan Leonard Björkman och Aurore Lovisa Ehrnlund.

Barn:

 • Marianne, född 1911-09-14 i Lits socken, Jämtlands län. Anställd i Stockholms enskilda bank. Anställd i Stockholms enskilda bank aktiebolaget. Gift 1937-01-06 i Kungsholms kyrka, Stockholm (vb nr 14) med banktjänstemannen i Stockholms enskilda bank aktiebolag Nils Gustaf Edwall, född 1895-11-30 i Stockholm.
 • Kerstin Ann-Margret, född 1914-03-18 i Stuguns förs, Jämtlands län. Gift 1939-06-18 i Fittja kyrka, Upps (Oscars förs, Stockholm, vb nr 292) med löjtnanten vid Ingenjörtrupperna Sigurd Hallén, född 1914-03-19. Byrådir.
 • Augusta Louise, född 1917-02-02 i Bergsjö förs, Gävleborgs län. Gift 1942-10-17 i Oscars kyrka o förs, Stockholm (vb nr 563) med jur kandidat löjtnanten i Livgrenadjärregementets reserv Gösta Hökerberg, född 1914-10-24 i Hedvigs förs, Östergötlands län.
 • Agneta Sophia, född 1918-06-11 i Bergsjö förs, Gävleborgs län. Gift 1941-07-05 i Oscars kyrka o förs, Stockholm (vb nr 267) med ingenjören i Stockholms stads fastighetskontor Bengt Yngve Alm, född 1910-01-05 i Nacka förs, Stockholm. Utexaminerad fr Tekniska skolan i Sthlm 1931.
 • Lars Fredrik Wilhelm, född 1920-06-13 i Bergsjö förs, Gävleborgs län.

TAB 26

Folke Fredriksson (översiktstab 7, son av Fredrik Vilhelm, tab 24), född 1885-04-28 på Hässle. Elev vid Chalmers tekniska institut. Specialstudier i Tyskland till 1911. Anställd vid olika fabriker inom cellulosaindustrien. Driftsingenjör vid aktiebolag Tegefors verks sulfitfabrik i Järpen. Egen agentur- och maskinaffär i Sundsvall sedan 1922. Gift 1921-10-03 i nämnda stad med Gunhild Elisabet Andersson, född 1898-11-29 i Barkåkra socken, Kristianstads län, dotter av disponenten Adolf Andersson och Jenny Ulrika Mellin.

Barn:

 • Sofie Marie-Louise, född 1925-06-14 i Sundsvall

TAB 27

Benjamin (översiktstab 8, son av Jakob. tab 3), född 1761-10-13. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1779-02-06. Sekundadjutant därst. s. å. 22/7. Löjtnant 1785-09-27. Avsked 1789-04-23. En av Västmanlands läns hushållningssällskaps stiftare 1813. Död 1820-11-02 Hellby, vilken egendom han tillhandlat sig, samt ligger jämte sin hustru begraven i Tersmedenska gravkoret i Söderbärke kyrka. Gift 1791-11-15 med Maria Christina Bagge, född 1768-02-26, död 1809-09-14 på Hellby, dotter av handelsmannen i Uddevalla Sven Olsson Bagge och Catharina Strandberg.

Barn:

 • Magdalena Catharina Elisabet Charlotta (Betty), född 1796-03-30 på Hellby, död ogift 1866-11-11 i Stockholm.
 • Jakob Vilhelm August, född 1798. Löjtnant. Död 1868. Se Tab. 28.
 • Christina Ulrika Eleonora, född 1799-09-06, död ogift 1859-04-22 i Stockholm.
 • Benjamin Charles Emil Napoleon (Benny), född 1803. Fänrik. Död 1891. Se Tab. 32.
 • Per Reinhold, född 1805. Godsägare. Död 1880. Se Tab. 37.

TAB 28

Jakob Vilhelm August (översiktstab 8, son av Benjamin, tab 27), född 1798-03-31 Hellby. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1816-09-21. Kornett vid livregementets dragonkår 1816-10-01. Löjtnant därst. 1822-09-04. Avsked 1826-04-25. Död 1868-01-10 på Kolbotten i Nacka socken, Stockholms län och begraven på Stockholms stads norra begravningsplats. Gift med Anna Ullström, född 1802-01-09 i Vänge socken, Uppsala län, död 1891-02-12 i Stockholm, dotter av trädgårdsmästaren Johan Ullström och Anna Brita Järström.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1828-10-10. Anställd i handelsflottan. Död på 1840-talet i New York.
 • Johanna Carolina, född 1830, död 1834.
 • Maria Christina, född 1831, död 1832.
 • Carl August, född 1833-03-20 i Kungsåra socken, Västmanlands län. Studentexamen 1851-06-10. Extra ordinarie kanslist. Död ogift 1858-09-25.
 • Knut Jakob, född 1835. Tidningsman. Död 1903. Se Tab. 31.
 • Carolina Elisabet Ulrika (Betty), född 1837-05-17 Gottsta Elev till Maria Röhl. Död ogift 1901-03-03 i Stockholm.

TAB 29

Erik (översiktstab 9, son av Jakob Vilhelm August, tab 28), född 1826-09-30 Hellby. Förvaltare Hinseberg 1849–1872 och på Hellby 1872–1891. Skattmästare i Västmanlands läns hushållningssällskap 1884–1888. Kassadirektör i Västmanlands läns sparbank. RVO 1886-12-01. Död 1901-10-10 i Västerås och begraven i familjegraven i Tillberga. Gift 1872-11-14 i Stockholm med sin kusin Erika Sofia Tersmeden, född 1842-12-25 på Hellby. Död 1935-06-08 i Västreås (db nr 177) och begr i Tillberga (db nr 3), dotter av fänriken Benjamin Charles Emil Napoleon Tersmeden och Erika Kihlstedt.

Barn:

 • Erik Jakob Benjamin, född 1874-09-04 på Hellby. Anställd i handelsflottan. Styrmansexamen vid navigationsskolan i Stockholm 1895-05-01. Ångbåtsbefälhavareexamen 1898. Anställd vid aktiebolag Svenska metallverken.
 • Anna Margareta Elisabet (Greta), född 1877-07-23 på Hällby. Kassörska vid Västerås stads vatten- och elektricitetsverk.
 • Karl Per Reinhold (Pirre), född 1881. Kapten. Se Tab. 30.

TAB 30

Karl Per Reinhold (Pirre) (översiktstab 9, son av Erik, tab 29), född 1881-10-19 Hellby. Mogenhetsexamen i Västerås 1902-06-04. Officersvolontär vid Västmanlands regemente s. d. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1908-03-06. Kapten 1918-12-06. RSO 1925-06-06. Överförd på övergångsstat 1926-09-04. Bitr. adjutant och redogörare vid krigshögskolan 1928-02-01. Avsked från beställning på stat 1932-06-04. RVO 1942-11-14. Gift 1909-06-26 i Umeå ]] med Siri Nyström, född där 1885-03-13, dotter av kaptenen Nils Georg Nyström och Betty Catharina Westling.

Barn:

 • Erik, född 1910-06-24 i Umeå. Bokbinderigesäll. Se tab 30A.
 • Ulla, född 1912-11-01 i Västerås ]]. Elev vid Sophiahemmet i Stockholm. Översköterska vid Kronprinsessan Lovisas vårdsanstalt för sjuka barn. T. f. rektor v Karolinska sjuksköterskeskolans vidareutbildning i hälso- och sjukvård född barn o. ungdom.
 • Nils, född 1915-11-20 i Västerås. Bokbinderilärling. Före detta bokbindare.
 • Eric, (översiktstab 9, son av Carl Per Reinhold tab 30), född 1910-06-24 i Umeå (Västerås förs, fb). Bokbinderigesäll. Delägare i bokbinderifirma i Stockholm. Gift 1941-05-31 i Seglora kyrka i Stockholm (Johannes förs med Ingrid Sofia Melin, född 1906-09-16 Kopparbergs län, i Stora Tuna förs.

Barn:

 • Sofia Elisabet Magdalena, född 1942-07-28 i Stockholm.

TAB 31

Knut Jakob (son av Jakob Vilhelm August, tab 28), född 1835-02-11 Gottsta. Utgivare av Eskilstuna Allehanda 1862–1867. Ledamot av statsrevisionen 1862. Medarbetare i tidningen Aftonbladet 1867–1878 och i tidningen Nya Dagligt Allehanda sedan 1878. Död 1903-04-19 i Stockholm och begraven på norra begravningsplatsen därst. Gift 1863-10-18 i Eskilstuna med Sofia Augusta Vilhelmina (Mimmi) Schylander, född 1836-08-03 i Södertälje, död 1869-02-22 i Stockholm, dotter av musikdirektören Ture Leonard Schylander och Augusta Cecilia Husberg.

Barn:

 • Anna Vilhelmina Augusta Elisabet, född 1866-07-17 i Eskilstuna, död 1879-09-25 i Stockholm.

TAB 32

Benjamin Charles Emil Napoleon (Benny) (översiktstab 9A, son av Benjamin, tab 27), född 1803-06-01 Hellby. Sergeant vid Västmanlands regemente. Fänrik därst. 1824-01-13. Avsked. Död 1891-12-01 på nämnda egendom, som han ägde och begraven i familjegraven i Tillberga. Gift där 1837-09-15 med Erika Kihlstedt, född 1810-02-26 på Larsbo bruk i i Söderbärke socken, Kopparbergs län, död 1884-12-08 på Hellby, dotter av bruksägaren Johan Erik Kihlstedt och Erika Gustava Berg.

Barn:

 • Maria Margareta, född 1838-07-27 på Hellby, död där 1849-12-31.
 • Jakob Herman Reinhold, född 1839. Stadsrevisor. Död 1930. Se Tab. 33.
 • Erik Benjamin, född 1841. Auditör. Död 1923. Se Tab. 34.
 • Erika Sofia, född 1842-12-25 på Hellby. Död 1935-06-08 i Västerås (db nr 3), begr i Tillberga socken ]]. Gift 1872-11-14 i Stockholm med förvaltaren Erik Tersmeden, född 1826, död 1901.
 • Elisabet Ulrika, född 1844-08-01 på Hellby, död ogift 1927-10-01 i Västerås (Enköpings förs, db).
 • Petrus Adolf, född 1846-03-17 på Hellby, död där 1847-02-05.
 • Petrus, född 1849. Major. Död 1934. Se tab 36.
 • Carl Axel, född 1850-09-27 på Hellby. Mogenhetsexamen i Västerås 1871. Elev vid Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län 1871–1872. Extra elev vid teknologiska institutet och bergsskolan i Stockholm 1873–1875. Ingenjör i Ryssland och Tyskland 1876–1877. Elev vid Trystorp i Tångeråsa socken 1878–1879. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1879. Utexaminerad 1881-10-22. Förvaltare vid Munga i Romfartuna socken, Västmanlands län sedan 1882. Död där 1904-03-01 och begraven i familjegraven i Tillberga. Gift 1888-01-15 på Munga med Anna Vilhelmina Adelin Sillén, född 1858-12-03 på samma egendom, död 1929-08-28 vid Grillby i Villberga socken, Uppsala län ]], dotter av godsägaren Per Vilhelm Sillén och Erika Christina Forsström.

TAB 33

Jakob Herman Reinhold (översiktstab 9A, son av Benjamin Charles Emil Napoleon, tab 32), född 1839-12-20 på Hellby. Utrikes resor 1867–1871. Vistades i Amerika 1872–1878. Stadsrevisor och stadskassör i Västerås 1890–1928. Kontrollör för maltdryckstillverkningen därst. 1903–1919. Död 1930-02-17 i nämnda stad, domkyrkoförs ]]. Gift 1877-05-14 i Chicago med Hedvig Carolina Sjöberg, född 1853-12-27 på Hällefors bruk i likanämnd socken, Örebro län, död 1930-08-15 i Västerås domkyrkoförs ]], dotter av verkmästaren Johan Erik Sjöberg och Anna Sofia Wattman.

Barn:

 • Carl Artur Linkoln, född 1880-06-23 i Stockholm.
 • Hedvig Erika Elisabet (Lizzie), född 1882-07-14 i Stockholm. Död 1941-02-01 i Västerås.

TAB 34

Erik Benjamin (översiktstab 10, son av Benjamin Charles Emil Napoleon, tab 32), född 1841-07-02 på Hellby. Mogenhetsexamen i Västerås 1862-05-06. Student i Uppsala s. å. 27/5. Kameralexamen 1864-05-30. Jur. preliminärexamen s. d. och examen till rättegångsverken 1867-05-24. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 27/5 extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt s. å. 1/10. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 23/10. Vice häradshövding 1871-05-31. Ombudsman vid Örebro enskilda bank 1872-05-27. Ombudsman hos Örebro sparbank 1874-07-06. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1875–1915 och därunder vice ordförande från 1880 och ordförande från 1901. Vice auditör vid livregementets husarkår 1876-07-22. Ordförande hos stadsfullmäktige i Örebro 1880. Auditör 1882-09-08. Styrelseledamot i Örebro enskilda bank 1884-09-08. Ombudsman i Örebro läns särskilda hypoteksförening 1885-12-12. Avsked från ombudsmansbefattningen hos Örebro sparbank s. å. 22/12. RVO 1888-09-24. Ledamot av Örebro läns landsting 1891–1911. Ordförande i ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i nämnda stad 1894. Styrelseledamot i Hjälmare kanal- och slussverksaktiebolag 1900–1921. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom auditör i regementets reserv 1901-08-09. RNO 1906-12-01. KVO2kl 1911-07-03. Död 1923-01-03 i Västerås (Tillberga förs, Västm. db). Ägde Hällby med underlydande hemman sedan 1891 samt genom sitt gifte del i Godegårds bruk i likanämnd socken, Östergötlands län. Gift 1880-08-01 på Godegård med Selma Vilhelmina Charlotta (Ina) Grill, född 1858-05-21 i Stockholm, död 1926-10-29 på Ulricehamns sanatorium (Tillberga förs, Västm. db), dotter av överstelöjtnanten Claes Lorens Grill och Henriette Charlotta Catharina Lidman.

Barn:

 • Erik Gustaf Benjamin Grill, född 1881. Kammarherre. Död 1933. Se Tab. 35.
 • Claes Vilhelm Benjamin Grill, född 1882-11-20 i Örebro, liksom syskonen. Mogenhetsexamen därst. 1901-06-15. Officersvolontär vid Första Göta artilleriregemente s. å. 20/6. Sergeant i regementet 1902-07-10. Elev vid krigsskolan s. å. Styckjunkare 1903-08-28. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant i regementet s. å. 18/12. Genomgått allm. artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1906-06-03. Löjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 5/10. Genomgick högre artillerikurs vid nämnda högskola 1908-05-11. Militära studier i Frankrike 1909 febr.–april. Extra elev vid tekniska högskolan 1909-09-10–1910-06-10. Ställd till generalfälttygmästarens och chefen för artilleriets förfogande 1909-05-01. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans specialkurs 1910-07-07. Bitr. militärattaché vid beskickningen i Wien 1911-11-01–1912-08-28 och i Paris 1912-11-01–1913-08-01. Diplomataspirant i utrikesdepartementet 1913-10-22. Tjänstg. vid Stockholms handelskammare 1913-11-06–1914-01-10. Avsked med tillstånd att inträda som löjtnant i regementets reserv 1914-03-08. Extra elev vid handelshögskolan 1914-10-12–1916-06-19. Attaché vid beskickningen i Köpenhamn 1915-06-16. Diplomatexamen 1917-03-31. T. f. andre sekreterare i utrikesdepartementet s. å. 9/2. Kapten i Göta artillerireg:s reserv s. å. 16/2. T. f. legationssekreterare i Köpenhamn 1918-02-11. T. f. förste sekreterare i utrikesdepartementet s. å. 22/7. T. f. legationssekreterare i Helsingfors 1919-01-10. Handsekreterare hos ministern för utrikes ärenden s.å. 13/3–16/9. Kansliexamen s.å. 12/4. Andre sekreterare i utrikesdepartementet s. å. 12/9. RDDO s. å. 3/6. RFinlVRO2kl s. å. T. f. förste legationssekreterare i Helsingfors 1920-02-27. T. f. chargé d'affaires därst. s. å. 31/3–28/4 och 17/6–22/11. T. f. förste legationssekreterare i utrikesdepartementet 1924-02-01. GV:s PostJubM s. å. 16/8. Förste legationssekreterare på extra stat 1925-11-27. OffBLeopII:sO 1927. Utn. förste legationssekreterare 1928-05-24. RSO s. å. 10/12. T. f. chef för personal- och räkenskapsbyrån i utrikesdepartementet 1930-02-15–1/5. RVO 1932-06-06. Äg. Espe i Godegårds socken, Östergötlands län samt tillsammans med syskonen Hellby. Härold inom Kungl. Maj:ts ordern 1935-11-22. Legationsråds namn 1938-12-30. RNO 1940-6-06.
 • Nils Daniel Benjamin (Benny) Grill, född 1884-06-25 i Örebro.
 • Ida Erika Märta Christina Henriette, född 1886-01-22. Stiftsjungfru. Gift 1918-06-15 med disponenten för Ulvshytte järnverksaktiebolag, bergsingenjören Henrik Gerhard Arfwedson, född 1886-09-16 Bofors.
 • Carl Folke Teodor Benjamin Grill, född 1892-02-24. Studentexamen i Västerås 1911-06-09. Student i Uppsala s. å. 13/9. Jur. kandidat därst. 1919-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 21/2. T. f. rådman i Köping s. å. 21/7. Förste notarie och t. f. domhavande i Västmanlands västra och Östersysslets domsagor 1919–1925. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådhusrätt 1922-02-17. Extra ordinarie civilassessor därst. s. å. 2/5. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1926.

TAB 35

Erik Gustaf Benjamin Grill (översiktstab 10, son av Erik Benjamin, tab 34), född 1881-04-21 i Örebro. Mogenhetsexamen i Örebro 1899-06-10. Reservofficersvolontär vid Livregementets husarer s. å. 17/6. Student i Uppsala universitet s. å. Sergeant i regementet 1900-08-20. Jur. filosofie examen 1901-05-29. Reservofficersexamen s. å. Underlöjtnant i Livregementets husarers reserv s. å. 16/12. Jur. utr. kandidat examen 1905-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 19/12. Tingstjänstgöring. Amanuens i Nedre justitierevisionen 1910-01-07. T. f. advokatfiskal i hovrätten s. å. 24/10. T. f. ombudsman i Järnkontoret 1911-02-01. Ombudsman hos Stockholms stads hälsovårds- och fattigvårdsnämnder 1912-01-01. Avsked från underlöjtnantsbeställningen 1913-02-07. Kanslist vid KMO 1914-11-23. Assessor i kammarrätten 1920-07-01. ChilAM2kl s. å. RVO 1924-06-06. RNO 1928-06-16. RJohO 1929. Kammarherre s. å. 31/12. Kammarrättsråd 1931-04-24. GV:sPostJubM. Död 1933-09-20 i Rom (Sthlm, Oscars förs, db). Ägde tillsammans med syskonen Hellby i Tillberga socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1913-08-08 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm (Engelbrekts förs, vb) med Hermine Maria Catharina Versteegh, född 1885-04-08 i Säbrå socken Västernorrlands län, död 1925-11-05 i Stockholm, Oscars förs ]], dotter av bruksägaren Arend Nicolaus Versteegh och Hildur Augusta Catharina Floderus. Gift 2:o 1929-01-29 i Stockholm Oscars förs ]] med Vera'' Kempe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1917-11-29 i nämnda stad med löjtnanten greve Fritz Hampus Carl Mörner af Morlanda, född 1887, död 1919), född 1892-09-25 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Erland Robert Kempe och Maria Louise Viktoria Müller von der Werra.

Barn:

 • 1. Hermine Hildur Vilhelmina, född 1914-12-03 i Stockholm
 • 1. Carl-Gustaf Arend Benjamin, född 1917-02-10
 • 1. Arend Herman Gerard Benjamin, född 1920-08-21 i Stockholm
 • 2. Carola, född 1930-06-11 i Stockholm, Oscars förs

TAB 36

Petrus (översiktstab 9A, son av Benjamin Charles Emil Napoleon, tab 32), född 1849-03-29 på Hellby. Kadett vid Karlberg 1868-05-01. Utexaminerad 1872-01-31. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 9/2. Utexam, från gymnastiska centralinstitutet 1874. Löjtnant därst. 1875-05-06. Sjukgymnast i Moskva 1875–1878. RRS:tStO3kl 1883. Kapten 1892-11-04. RVO 1893-12-01. RSO 1894-12-01. Major 1898-07-08. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1904-04-15. Avsked ur krigstjänsten 1909-02-19. Död 1934-03-03 i Stockholm. Gift 1884-07-15 i Tillberga kyrka Västmanlands län ]] med Malvina Charlotta Andersson Andrén, född 1855-10-20 (EÄ 1856-10-20) i Domkyrkoförs, Göteborg, död 1921-05-13 i Paris (Sthlm, Hedvig Eleonora förs db), dotter av maskinisten (EÄ verkmästaren) Olof Andersson (EÄ Andrén ) och Carolina Charlotta Hansdotter (EÄ Hanson).

Barn:

 • Sigrid Erika Ida Petrowna, född 1885-05-05 i Moskva. Gift 1908-04-21 i Västerås med jägmästaren Claes Christian Olrog, född 1876-11-22 i Stockholm, son av grosshandlaren Thv. Olrog o. Maria Schlytter.

TAB 37

Per Reinhold (översiktstab 11, son av Benjamin, tab 27), född 1805-09-17 Hellby. Student i Uppsala 1819. Kansliexamen 1824 och examen till rättegångsverken s. å. Medarbetare i tidningen Aftonbladet 1853–1867. RItS:tMLO 1865. Död 1880-03-21 i sin villa vid Sundbyberg. Bevistade riksdagarna 1834–1866 och var en av riddarhusets mest framstående talare. Ägde Ansta i Romfartuna socken, Västmanlands län 1850–1853. Utgav: Byråkratien i Sverige (1850), Tankar i riksdagsämnen (1853), Anteckningar under en resa i Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrike och England (1855), Blick på de kyrkliga frågornas behandling av 1854 års ständer (1854) samt översättningarna De trolovade av Manzoni, 3 delar (1832) och Heliga hymner av Manzoni (1855). Gift 1850-06-28 i Stockholm med Maria Matilda Nyberg, född 1830-06-22 i nämnda stad, död där 1898-12-15, dotter av kvartersmannen vid Djurgårdsvarvet Johan Nyberg och Maria Söderberg.

Barn:

 • Maria Christina Elisabet, född 1851-07-13 på Ansta, död ogift 1901-06-21 i Stockholm.
 • Benjamin Johan Ludvig, född 1852-12-03, död 1854-03-29 i Stockholm och begraven på Tillberga kyrkogård.
 • Anna Erika Matilda, född 1854-03-07 i Stockholm. Anställd på Olson & Wrights skeppsmäklarkontor i Stockholm 1881–1884. Innehade anställning hos Ludvig Nobel 1886–1888. Föreståndarinna för asylen Pauvres Honteux i ovann. stad 1889–1895. Föreståndarinna för Hemmet för gamla 1895–1906. Död 1935-02-26 i Stockholm, Hedv. El. (db nr 47) och begr. i Solna förs
 • Carolina Selima Adolfina, född 1856-08-09 i Stockholm. Genomgick konstakademien i Stockholm. Slöjdlärarinna i London 1887–1913. Död 1938-03-24 i Stockholm, Hedv. El. (db nr 77). Solna förs, Sth. (db nr 87).

TAB 38

Herman (översiktstab 12, son av Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden, tab 2), född 1716-07-18. Student i Uppsala1 1724-02-23. Auskultant i bergskollegium 1736-06-19. Extra ordinarie notarie därst. 1740-03-10. Hessiskt hovråd 1745. Hovsekreterare 1746. Död 1781-05-14 på sin egendom Starfors i Västerlövsta socken, Västmanlands län. Gift 1746-11-04 med Eva Maria Nordberg, född 1721, död 1793-07-27 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Klara församl. i Stockholm, doktor Göran Nordberg och hans 1:a fru Regina Rehn.

Barn:

 • Eva Elisabet, född 1748-08-06 på Larsbo bruk i Söderbärke socken, Kopparbergs län, död 1797-08-07 på Sippersta i Dingtuna socken, Västmanlands län. Gift 1769-12-24 på Starfors med majoren Johan Plaan, född 1733, död 1799.
 • Jakob, född 1749-06-17, död s. å. 9/7.
 • Vilhelmina Regina, döpt 1751-05-21 i Stockholm.
 • Fredrika, född 1753-03-29 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1820-01-31 i Arboga. Gift 1775-08-17 på Starfors med sin kusin, överstelöjtnanten Peter Reinhold von Ehrenheim, B, född 1751, död 1829.
 • Herman August, född 1756-12-31 på Larsbo bruk. Volontär vid livregementet till häst 1769-01-21. Korpral därst. s. å. 8/12. Kvartermästare 1774-10-28. Kornett 1775-03-29. Löjtnant vid livregementet 1777-08-07. Ryttmästare 1783-03-09. Placerad vid kyrassiärkåren 1791. Brigadadjutant 1793-08-29. Major 1794-06-25. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementet 1796-01-15. RSO 1799-11-16. Död ogift 1801-05-25 i Stockholm.

TAB 39

Erik (översiktstab 13, son av Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden, tab 2), född 1728-05-28. Student i Uppsala1 1737-11-29. Underkonduktör vid fortifikationen 1747-06-27. Konduktör därst. 1749-04-05. Avsked med löjtnants karaktär 1756-12-18. Hovintendent s. å. Död 1810-08-25 i Arboga. Gift 1:o 1757-07-07 med Carolina Sabina Rosenstam, född 1739-08-22 Edesta, död 1758-05-28 efter barnsäng, dotter av lagmannen Erik Wellstadius, adlad Rosenstam, och Brita Christina Rosenholm. Gift 2:o 1759-11-15 med Johanna Margareta Danckwardt-Lillieström, född 1741-04-04 Kåsäter, död 1763-01-25 Grönö, dotter av ryttmästaren Jakob Danckwardt-Lillieström, och hans 2:a fru Hedvig Witte, adlad von Witten. Gift 3:o 1763-12-25 Säby med sin kusins dotter friherrinnan Beata Maria Posse af Säby, döpt 1734-03-25 på Säby, död 1776-07-04 Håberg, dotter av kammarherren friherre Carl Henrik Posse af Säby, och Helena Soop.

Barn:

 • 1. Brita Elisabet, född 1758-05-11, död 1810-12-10 Skogaholm. Gift 1775-04-18 på Håberg med generalmajoren friherre Gustaf Filip Wennerstedt, född 1732, död 1815.
 • 2. Johan Jakob, född 1760. Ryttmästare. Död 1809. Se Tab. 40.
 • 3. Beata Johanna Carolina, född 1764-10-15 på Grönö, död ogift 1846-07-07 i Uddevalla.
 • 3. Henrietta, född 1766-05-31, död 1831-11-03. Gift 1797-08-20 i Vänersnäs kyrka Skaraborgs län med majoren Conrad Vilhelm von Döbeln, i hans 2:a gifte, född 1745, död 1804.
 • 3. Hedvig, född 1767-01-24, död ogift 1822-09-29.
 • 3. Lindorm Gustaf, död 1772-03-05.
 • 3. Carl Mauritz, född 1769-01-14. Sergeant vid Jönköpings regemente 1772-12-23. Fänrik vid Västmanlands regemente 1780-11-13. Löjtnant därst. 1789-06-28. Kapten 1793-08-26. Överadjutant och major i armén 1796-10-26. Kavaljer hos hertig Fredrik Adolf av Östergötland. Avsked ur krigstjänsten 1797-05-01. Chargé d'affaires i Haag. Död ogift 1825-10-20 på Ellenö i Torps socken, Älvsborgs län.

TAB 40

Johan Jakob (översiktstab 14, son av Erik, tab 39), född 1760-09-07 Grönö. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1774-08-25. Fältväbel vid livdragonregementet 1777-03-20. Kornett därst. s.å. 30/4. Souslöjtnant i fransk tjänst 1783-12-20. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1785-04-30. Ryttmästare därst. 1795-10-14. Död 1809-05-22. Gift 1790-10-28 Regnaholm med Anna Charlotta Gyllenkrok, född där 1770-09-24, död 1797-12-21 Svarttorp

Barn:

 • Margareta Sofia Jakobina, född 1791-08-19 på Svarttorp, död 1879-01-19 i Söderköping. Gift 1819-10-31 Svärtinge med hovsekreteraren Magnus Bleckert Nordenstolpe, född 1786, död 1853.
 • Carl Adolf Mauritz, född 1793. Kapten. Död 1852. Se Tab. 42.
 • Jakob Anton, född 1794. Löjtnant. Död 1825. Se tab 47.
 • Charlotta Lovisa, född 1796-04-05 på Svarttorp. Död 1874-02-26 i Helsingfors. Gift 1822-09-19 på Regnaholm med överjägmästaren Lars Schatelowitz i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810-12-02 Vappula
 • Johan Gustaf, född 1797-06-16 på Svarttorp, död där 1798-04-28.

TAB 41

Erik Axel (översiktstab 14, son av Johan Jakob, tab 40), född 1792-07-09 Svarttorp. Kadett vid Karlberg 1804-09-29. Utexaminerad 1808-06-29. Fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 11/7. Löjtnant därst. 1812-09-08. Kapten 1819-03-27. RSO 1836-01-28. Avsked 1846-02-12. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1881-01-23 i Växjö. Han deltog i fälttåget på Åland och expeditionen till Västerbotten 1809 samt bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1822-06-24 Vartorp med Hedvig Amalia Filippina Elisa Rappe, född 1804-03-04 på nämnda egendom, död 1881-05-22 i Växjö, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Rappe, och Elisabet Teresia Mariana Eckert.

Barn:

 • Carolina Elisabet, född 1823-08-20, död s. å. 27/6.

TAB 42

Carl Adolf Mauritz (översiktstab 14 son av Johan Jakob, tab 40), född 1793-08-03 på Svarttorp. Kadett vid Karlberg 1807-09-27. Utexaminerad 1812-03-20. Fänrik vid Andra gardet s. å. 24/3. Fänrik vid Hälsinge regemente 1816-05-14. Löjtnant därst. s. å. 30/7. Kapten 1825-03-17. RSO 1838-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1844-02-14. Död 1852-05-09 i Arbrå socken, Gävleborgs län. Gift 1844-07-07 med Anna Margreta Lindgren, född 1802-10-11 i Turinge socken, Stockholms län, död 1879-01-25 Strömbacken .

Barn:

 • Carl Adolf, född 1844. Inspektor. Död 1879. Se Tab. 43.

TAB 43

Carl Adolf (översiktstab 14, son av Carl Adolf Mauritz, tab 42), född 1844-08-19 i Arbrå socken, Gävleborgs län. Inspektor för Olof Wijk & komp:s skogsavverkningsrörelse i Strömbacken i Ytterhogdals socken, Jämtlands län. Död 1879-11-06 på Lilje egendom i Selångers socken (Västernorrland), som han ägde. Gift 1871-11-02 i Stockholm med Hilma Alfrida Wahlström, född 1844-11-08 (EÄ 1844-11-07) i Arboga stads förs, död 1881-10-21 i Stockholm, dotter av musikdirektören orgelnisten och klockaren Johan Gabriel Wahlström och Elsa Maria Lundberg.

Barn:

 • Anna Alfrida Maria (Frida), född 1872-10-23 på Strömbacken. Företog konsertresa genom Förenta staterna, Canada och Mexiko 1895–1896. Innehade musikskola i Winnipeg i Canada 1896–1904. Gift 1904-07-28 i S:t Philips church i London med förste arkivarien i riksarkivet, RNO, LSkS, m. m. filosofie doktorn Ludvig Magnus Bååth, född 1874-03-04 i Skeby socken.
 • Carl Mauritz, född tvilling 1873-10-02 och död 1874-06-06 på Strömbacken.
 • Erik Fritjof, född tvilling 1873-10-02 och död 1874-06-30 på Strömbacken.
 • Adolf Albin, född 1875. Räntmästare. Se tab 44.
 • Hilma Adolfina, född 1878-05-14 på Strömbacken.
 • Hedvig Helfrid Charlotta, född 1880-04-02 på Lilje, död s. å. 30/10.

TAB 44

Adolf Albin (översiktstab 15, son av Carl Adolf, tab 43), född 1875-04-17 Strömbacken. Mogenhetsexam i Falun 1894-05-31. Student i Uppsala s. å. 13/9. Jur. preliminärexamen 1895-03-26. Hovrättsexamen 1899-09-15. Föreståndare och kamrerare vid bankaktiebolag Stockholm–Övre Norrlands avdelningskontor i Hedemora 1900–1906. Extra ordinarie tjänsteman i statskontoret 1907-05-30. Amanuens därst. s.å. 31/12. Revisor i nämnda ämbetsverk 1913-12-30. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1919-01-15. Amanuens i riddarhuskontoret s. å. 5/2. Förordnad att uppehålla riddarhuskamrerartjänsten 1920-09-08 intill utgången av år 1920. Räntmästare i statskontoret 1920-12-31. RVO 1926-06-06. Avsked 1940. Gift 1906-11-28 i Stockholm med Hildur Emerentia Wahlberg född 1883-03-17 i Hedemora, dotter av grosshandlaren Teodor Wahlberg och Emmy Carlsson.

Barn:

 • Carl-Adolf (EÄ Carl Adolf ) Teodor, född 1909. Löjtnant. Se Tab. 45.
 • Bo Nils Gustaf Ludvig, född 1911-10-28 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Hildur Elisabet Marianne, född 1916-03-17 Engelbrekts förs.
 • Ellen Barbro Emerentia, född 1917-09-17. Stiftsjungfru.

TAB 45

Carl-Adolf Teodor (översiktstab 15, son av Adolf Albin, tab 44), född 1909-01-22 i Matteus förs, Stockholm ]]. Tjänsteman hos Krooks petroleum- och oljeaktiebolag. Fänrik i Svea livgardes reserv 1932-04-15. Löjtnant i nämnda reserv 1934-05-11. Löjtnant i samma reserv 1936-04-17. Kapten i samma reserv 1942-10-09. Tjänsteman hos Svenska Petroleumaktiebolaget Gift 1:o 1931-12-23 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs med Alice Margareta Moberg, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1936-01-20, född 1912-01-05 i Umeå. Dotter av direktören Carl Erik Moberg och Hilda Margareta Silfverstolpe. Gift 2:o 1941-11-07 i Bromma förs, Stockholm (vb nr 441) med Anna-Stina Grysell, i hennes andra gifte (gift 1:o med civilingenjör Bertil Holger Agrell, född 1906-08-20, död 1937-07-20), född 1909-09-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av mek. arb. Karl August Grysell och Kristina Maria Karolina, född Edlund.

Barn:

 • 1. Alice Maud Elisabet, född 1932-04-08 i Högalids förs, Stockholm
 • 2. Carl Sten-Sture Adolf, född 1942-06-23 i Oscars förs, Stockholm
 • 2. Patrick Albin Reinhold

TAB 46

Carl August (översiktstab 15, son av Carl Adolf, tab 43), född 1876-10-09 Strömbacken. Mogenhetsexamen i Falun 1895-08-08. Volontär vid Västmanlands regemente s. å. 17/6. Kammarpage hos drottningen 1896-03-25. Sergeant s. å. 29/7. Elev vid krigsskolan s. å. 24/9. Fanjunkare 1897-08-12. OII:s Jmt s. å. 18/9. Utexam, s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/12. Gymnastiklärarexamen från gymnastiska centralinstitutet 1900-05-25. Löjtnant vid regementet 1901-05-03. Genomgick kurs vid franska arméns gymnastik och fäktskola i Joinvillele-Pont 1901-10-12–1902-07-12. Elev vid krigshögskolan 1902-10-02–1904-06-27. Aspirant vid generalstaben 1906-05-01–1908-04-30. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1909-05-25. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben s. å. 25/6. Kapten i Västmanlands regemente s. å. 13/7. Tjänstg. vid 1. schweiziska infanteriregementet 1912-08-21–s. å. 7/9. Adjutant hos chefen för lantförsvarsdepartementet 1912-10-15–1914-10-31. RItS:tMLO 1913-07-05. Kapten i Skaraborgs regemente 1915-04-24 och vid regementet s. å. 18/6. Överadjutant och major vid generalstaben 1917-11-13. Stabschef vid 1. arméfördelningen 1918-01-01–1920-10-31. RSO 1918-06-06. Major vid södra skånska infanteriregementet 1920-06-18. Studieresa till slagfälten i norra Frankrike på inbjudan av franska regeringen s. å. 15/10–15/11. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1922-02-17. Souschef vid lantförsvarets kommandoexpedition 1922-02-17–1927-12-31. OffItKrO 1922-12-05. KNedONO m sv 1923-01-08. ÖRKHt1kl s. å. 4/10. LKrVA s. å. 16/10. RVO 1924-06-06. Bevistade fälttjänstövningar i Danmark 1925-09-30–s. å. 5/10. KDDO2gr s. å. 5/10. Överste i armén 1926-08-24. Överste och sekundchef för Svea livgarde 1927-05-20. Suppleant i krigshovrätten s. å. 27/12. Sakkunnig ordförande för utredning i fråga om underofficerarnas tjänsteställning 1928-07-19–1929-03-30. GV:sJmt 1929-06-15. KSO2kl s. å. 28/11. KSO1kl 1932-11-22. Bevistade danska livgardens 25-årsjubileum 1933-07-25–27/7. KDDO1gr s. å. 1/12. Avsked 1936-11-13. Gift 1902-10-02 i Katarina kyrka i Stockholm med Helen Funch, född 1876-05-30 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Harald Teodor Funch och Sofia Amalia Paton.

Barn:

 • Helen Margareta, född 1903-07-20 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Carin Amalia, född 1904-10-31.
 • Carl Harald Ninian, född 1907-02-06.
 • Sigrid Elisabet (Elsbeth), född 1908-05-24 i Matteus förs
 • Ulla Christina, född 1912-10-13 i Engelbrekts förs
 • Carl Johan Erik, född 1914-03-19 Laguna Hills, CA, USA
 • Carl Lars Göran, född 1915-08-15.

TAB 47

Jakob Anton (översiktstab 14, son av Johan Jakob, tab 40), född 1794-10-11 Svarttorp. Kadett vid Karlberg 1807-09-28. Utexaminerad 1812-09-15. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 22/9. Löjtnant därst. 1816-06-11 och till följd av duell transp. till Hallands infanteribataljon 1822-05-17. Död 1825-06-13 i lägret vid Varberg. Skriftligen trolovad med Eva Charlotta Modig, som efter hans död blev, såsom fästekvinna, kyrkotagen enl. uppgift från Vislanda pastorat av Växjö stift.

Barn:

 • Jakob Anton, född 1825-09-24. Förste konstapel vid Svea artilleriregemente. Död ogift 1847-12-20 i Stockholm.

TAB 48

Erik (översiktstab 14, son av Erik, tab 39), född 1762-12-22 Grönö. Sergeant vid Västgötadals regemente 1779-08-01. Stabsfänrik därst. s. å. 15/10. Stabslöjtnant 1785-04-20. Transp. till Västmanlands regemente 1786-09-21. Kapten i regementet 1790-04-29. RSO s. å. 21/8. Kapten vid regementet 1792-04-18. Avsked s. å. 28/9. Död 1832-11-23 i Arboga. Bevistade kriget mot Ryssland 1788–1790. Sårad vid Valkeala 1790-04-29. Gift 1793-10-13 i Stockholm med Maria Christina Holmgren, född 1768-01-07, dotter av brukspatron Olof Holmgren och Ulrika Elenora Luthman.

Barn:

 • Erik August, född 1794-10-31 i Arboga. Kontorist vid Västerås landskontor. Död ogift 1840-02-14 i sistnämnda stad.
 • Carl Teodor, född 1795-11-06 i Nora, död 1803-10-27 i Arboga.

TERSMEDEN A

Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1778. Utdöd 1797-12-21.

Carl Tersmeden (son av Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden, se adliga ätten Tersmeden Tab 2), född 1715-04-23 på Larsbo bruk i Söderbärke, socken Kopparbergs län. Student i Uppsala1 1724-01-23. Volontär vid galäreskadern i Stockholm 1730. Arklimästare vid sjöstaten i Karlskrona 1733-06-05. Gick 1734 i holländsk tjänst. Löjtnant vid holländska amiralitetet 1736-01-08. Avsked ur nämnda tjänst 1738-03-06. Volontär i engelsk tjänst s. å. Löjtnant vid galäreskadern i Stockholm 1740-11-30. Konstit. kaptenlöjtnant 1741. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet och stockholmseskadern 1747-04-29. Kapten vid göteborgska eskadern 1751-06-31. Kommendörkapten 1755. RSO 1767-11-23. Varvsschoutbynacht i Karlskrona 1771-01-29. Kommendör vid örlogsflottan s. å. 4/6. Konteramiral vid galärflottan i Stockholm 1772-07-28. Varvsamiral i Karlskrona s. å. KSO s. å. 12/9. Vice amiral vid örlogsflottan 1774. Uppflyttad 1778 i den då åter upprättade riddarklassen under nr 1940, A. Avsked från varvsamiralssysslan 1781. Död 1797-12-21 i Karlskrona och slöt själv sitt adl. nummer på riddarhuset. Han nedlade, så i utländsk som svensk tjänst prov på tapperhet och skicklighet samt var bland annat med i finska kriget på 1740-talet. Tjänstgjorde från 1749 till 1763 vid fästningsbyggnaden på Sveaborg, där han anlade ett mindre varv, varest byggdes lastjakter och pråmar för byggnadsarbetets behov. Hans memoarer äro utgivna av Norra Sjöberg och Norra Erdmann (6 dlr 1912–1919). Gift 1751-11-24 i Stockholm med Inga Dorotea Malmsköld, född 1733-07-03, död 1811-06-24 i Karlskrona och begraven s. å. 30/9, dotter av amiralitetskammarrådet Per Gustaf Malmström, adlad Malmsköld, och Catharina Margareta Engelbrecht.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1753-06-28 i Stockholm, död där s. å. 3/7.
 • Carl Gustaf, född 1758-04-15 i Helsingfors. Kom i tjänst vid kadettkåren i Karlskrona 1767-11-12. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1769-06-14. Officersexamen 1772-04-25. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1773-04-23. Död 1776-01-01 och begraven s. å. 5/1 i Karlskrona.

Källor

Västra Marstrand, Ætten Tersmedens oprindelse i Personhist. Tidskrift för 1926.

1Um. 2Ab.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.