:

Örneklou nr 83

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Örneklou nr 83 †

Friherrlig 1687-12-24, introd. 1689. Utdöd före 1739.


TAB 1

Peter Örneklou, friherre Örneklou (son av Peder Larsson Alebeck, adlad Örneklou nr 327, Tab. 1), till Marieberg och Gunillaberg i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Född på 1630-talet. Student i Dorpat. Ryttare vid Otto Vellingks regemente 1650-10-00. Kornett vid Gust. Lewenhaupts regemente 1655. Kaptenlöjtnant vid livregementet till fot 1656-04-00. Kapten därst. s. å. i aug. och vid Östgöta infanteriregemente 1657. Konstit. generaladjutant vid infanteriet s. å. i juni. Major vid Västgötadals regemente 1658-03-30. Kommendant i Demmin 1660 och i Halmstad 1671. Överstelöjtnant vid dalregementet 1673-01-28. Överstes karaktär 1674-12-14. Överste för Hälsinge-Gästriklands tre- och femmänningsregemente 1675-10-30. Tillika generalkvartermästarelöjtnant vid fortifikationen s. å. 23/10. Överste för Södermanlands regemente 1677-03-16. Tillika kommendant i Halmstad s. å. 26/10. Avsked därifrån 1678-01-01. Landshövding i Skaraborgs län 1683-06-30. Friherre 1687-12-24 (introd. 1689 under nr 83). Avsked 1690-04-14. Landshövding på Ösel s. å. 20/4. Avskedades därifrån 1701 och rymde ur landet. Död i början av 1700-talet i Lübeck. 'Han var en tapper krigare och skicklig ingenjörofficer samt blev flera gånger blesserad. Har dock mest gjort sig känd genom sin iver vid riksdagen 1680 emot konung Carl XI:s förmyndare och rådet, men var, för sin sinneshetta, utan styrka och sammanhang, en misslyckad riksdagstalare och ådrog sig såsom sådan stundom åtlöje. Väckte proposition därom, att hos konungen göra ansökning om rang för ämbetsmäns fruar efter deras mäns värdighet, vilket bemöttes på riddarhuset med stort löje, blandat med skymfliga ord emot honom samt förebråelser för hans undergivenhet för sin fru och förklarade ståndet, att det därmed icke ville befatta sig. Samlade dock, nitisk för sin frus företräde framför andra, några underskrifter till en underdånig ansökning, varpå följde konung Carl XI:s resolution av den 4 dec. 1680 om rang för fruntimmer enligt hans åstundan, med utsatta 500 rdrs böter för dem som däremot bröte. Begick såsom landshövding flera felaktigheter och ville anse häradshövdingarna stå under sitt kommando samt invecklade sig i strid med hovrätten och kammarkollegium. Avskedades slutligen från landshövdingämbetet på Ösel samt bortrymde av fruktan för honom förestående svår räkenskap.' Gift 1:o med Christina Printz, död 1696-01-13 på Ösel, dotter av landshövdingen Johan Björnsson Printz, adlad Printz, och hans 1:a fru Elisabet von Bock. Gift 2:o 1698-03-12 i Reval med Johanna Charlotta von Yxkull-Gyllenband i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1712 med kaptenen Josef Johan von Gröninger), dotter av översten Johan Yxkull-Gyllenband och Anna Maydell.

Barn:

  • 1. Axel Henrik. Student i Uppsala1 1683-12-15. Kapten vid W. A. Schlippenbachs dragonregemente 1701-01-30. Var major vid Stackelbergs livländska infanteriregemente 1704, men avgången 1706. Gift med Maria Agata von Fersen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1705-08-24 med ryttmästaren Carl Gustaf von Buxhöwden), dotter av majoren Otto Reinhold von Fersen (syssling till Herman och Otto Vilhelm von Fersen, friherrar von Fersen) och Anna Regina von Rosen.
  • 1. Carl Gustaf. Kapten vid öselska lantdragonskvadronen 1700. Stupade s. å. 17/12 vid Neuenhusen. Gift 1698-04-10 med Anna Christina von Rosencron, dotter av justitieborgmästaren Henrik von Rosencron.
  • 1. Margareta Elisabet, död 1717-07-16 och begraven i Caroli kyrka i Malmö. Gift 1:o med majoren Jonas Henning Behmer, född 1650, död 1697. Gift 2:o 1703 med översten Fredrik Vilhelm von Liphardt (nr 2032), född 1663, död 1735.
  • 1. Anna Catharina, född 1670-08-22, död 1687-08-28 och begraven 1688-02-19 i Mariestads kyrka .
  • 1. Maria Christina. Gift med översten Henrik Johan Brandt, natural. von Brandt, född 1653, död 1735.

TAB 2

Johan Bogislaus (son av Peter Örneklou, friherre Örneklou, Tab. 1). Fänrik vid livgardet. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1677-01-00. Löjtnant vid livgardet 1678-02-12. Kapten vid Södermanlands regemente 1680-12-02. Avsatt 1688-08-14. Död 1709. 'Han blev avsatt för att han olovligen tillgripit beklädnadsmedel och av soldaterna egenvilligt uppburit penningar, för vilka han lovat köpa dem halsduksband och krut. Bodde därefter på sitt gods Piehtendal på Ösel. Fadern anhöll 1700 att han skulle bliva major, vilket avslogs.' Gift med Anna Catharina Poll, dotter av Christian Poll och Brita Durell.

Barn:

  • Margareta Elisabet, född 1687, död 1767-03-12 på Stora Väsby i Almunge socken, Stockholms län och begraven i Almunge kyrka. Gift med majoren Jonas Behm, född 1677, död 1757-04-00, brorson till hovrådet Daniel Behm, adlad Behmer.
  • Per Johan, född 1693 på Ösel. Mönsterskrivare vid Savolaks regemente 1709-01-00. Förare vid livgardet s. å. Fänrik vid enrolleringsmanskapet i Stockholm 1710-05-27. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1711-04-26. Premiärfänrik vid Skaraborgs regemente 1712-01-22. Löjtnant därst. 1713-03-12. Konfirm.fullm. 1716-12-13 sekundkapten 1718-06-16. Avsked 1721-12-22. Död ogift före 1739 och utgick med honom ätten i Sverige på svärdssidan.

TAB 3

Per Adolf (son av Peter Örneklou, friherre Örneklou, Tab. 1), erhöll 1684-09-02 pass att resa utrikes och bevistade kriget i Brabant. Fänrik vid livgardet 1698-02-12. Kapten vid Stackelbergs livländska infanteriregemente 1700-06-28. Konfirm.fullm. s. å. 22/10. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1705-10-13. Följde till Bender. Deserterade 1712 och gick i rysk tjänst. Gift 1:o 1697-01-21 med Johanna Christina von Nieroth, född 1679, död, begraven 1703-03-23, dotter av Gustaf Adolf von Nieroth och Barbara Sofia von Nieroth. Gift 2:o med Margareta Elisabet von Engdes, begraven 1729-01-02.

Barn:

  • 1. Helena Christina, begraven 1730-04-07. Gift 1723-12-29 med Henrik Gustaf von Scharenberg.
  • 2. Margareta Regnata, döpt 1714-10-08 i Maholms socken, Estland.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: