:

Von Platen nr 126

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ättenVon Platen nr 126 †

Grevlig 1815-01-07 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Grevliga ättegrenen utdöd 1888-04-10.

TAB 1

Baltzar Bogislav, greve von Platen (son av Filip Julius Bernhard von Platen, natural. och friherre von Platen nr 313, Tab. 1), född 1766-05-29 på Dornhof på Rügen. Kadett vid amiralitetet 1779. Fänrik därst. 1780. Löjtnant 1788. Kapten 1789. Major 1792-07-12. Överadjutant s. å. 17/7. Ekipagemästare vid varvet i Karlskrona 1794. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant vid örlogsflottan 1795-02-08. RSO s. å. 28/4. Entledigad från ekipagemästarbeställningen 1797. Avsked ur krigstjänsten med överstes n. h. o. v 1800. Ledamot av Trollhätte kanals direktion. Statsråd 1809-07-03. KSO s. å. 3/7. Konteramiral 1810. Ordförande i direktionen över Göta kanal s. å. 20/5. KmstkSO 1811-11-15. Avsked från statsrådsämbetet 1812-10-01. Generalintendent för armén mot Norge s. å. LLA s. å. 13/12. Generalguvernör över Holstein, Schleswig och Jutland 1814. En av kommissarierna vid Norges förening med Sverige samt vice amiral s. å. Greve 1815-01-07 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 10/3 under nr 126). LVA 1815-04-12. Nedlade s. å. ordförandeskapet i direktionen över Göta kanal. Åter ordförande i samma direktion 1816-02-07. RoKavKMO 1822-09-23. Chef för 3. avdelningen av storamiralsämbetet 1827-04-26. En av rikets herrar s. å. 4/7. Riksståthållare i Norge s. å. 26/11. Död 1829-12-06 i Kristiania och ligger begraven i en särskilt anordnad grav vid Göta kanal, nära Motala i Östergötland. 'Han var såsom kadett hertig Carl av Södermanland följaktig på en kryssning till Nordsjön. Idkade under loppet av åren 1782–1784 kofferdisjöfart såsom under- och överstyrman på svenska handelsskepp till Holland, Frankrike, Goda Hoppsudden, Isle de France, Isle de Bourbon, Madagaskar, Ascension samt Kap Francois och Port au Prince å S:t Domingo. Följde 1786 och 1787 på fregatten Diana den expedition, som med en ambassad avgick till Marocko. Bevistade 1788 på örlogsflottan kriget mot Ryssland och blev i slaget vid Hogland den 17 juli s. å. på skeppet Prins Gustaf blesserad och fången samt avförd till Vladimir i Ryssland, där han måste kvarstanna till fredsslutet. Var 1791 åter med på en ambassadexpedition till Marocko och 1792 befälhavare på fregatten Bellona, då han s. å. den 12 juli, till följd av en lyckligen utförd tvist med danska vaktskeppet vid Hälsingör befordrades till major och överadjutant. Gjorde åren 1793 och 1794 såsom befälhavare på fregatten Eurydice en konvojexpedition till Nordsjön, Spanska sjön och Medelhavet samt kommenderade 1796 60-kanonskeppet Prins Fredrik Adolf uti den förenade svenska och danska flottan, som kryssade på Nordsjön. Förrättade efter avskedstagandet från flottan undersökningar om kanalfarten i Sverige och utgav 1806 en avhandling i ämnet samt förordnades 1808 att, med tillhjälp av engelske ingenjören Tomas Telford, förrätta en grundlig undersökning om Vänerns sammanbindande med Östersjön. Fick 1809 i uppdrag att avgå i en beskickning till engelska amiralen sir Hood, som låg med engelska flottan i Vinga sund. Likaledes s. å. till prins Christian August i Kristiania samt till engelske amiralen Saumarez, som låg med en engelsk eskader vid Nargö nära Reval, för att utverka hans deltagande i en expedition åt Bottniska viken mot ryssarna. Bevistade 1809 års riksdag och var då ledamot av konstitutionsutskottet samt sedermera ledamot i flera viktiga kommittéer. Avsändes under norska fälttåget 1814 i en beskickning till prins Christian i Kristiania angående dennes avsägelse från regeringen i Norge samt undertecknade s. å. den 20 okt., såsom en av Sveriges kommissarier, riksföreningsakten mellan Sverige och Norge. Har slutligen gjort sitt namn odödligt genom sina tillgöranden vid genomdrivandet och utförandet av det stora fosterländska arbetet Göta kanal.'. Gift 1800-06-04 med Hedvig Elisabet Ekman, född 1780-11-18, död 1862-02-13 i Stockholm och begraven i von Platenska familjegraven vid Göta kanal, dotter av grosshandlaren i Göteborg, kommerserådet Peter Ekman och Hedvig Boëthius.

Barn:

  • Filip Peter Bogislaus, född 1801-04-13 på Frugården i Vänersnäs socken, Skaraborgs län. Underlöjtnant vid ingen-Jörkårens fältmätningsbrigad 1820-05-02. Och vid Göta artillerireg, s. å. 21/9. Artilleristabsofficer. Död ogift 1827-07-07 i Visby.
  • Baltzar Julius Ernst, född 1804. Statsminister för utrikes ärendena. Död 1875. Se Tab. 2.
  • Juliana Lovisa, född 1806-11-04 på Frugården. Överhovmästarinna hos kronprinsessan 1853-11-01. Avsked därifrån 1856-11-01. Död 1893-12-22 i Stockholm. Gift 1825-06-04 i Linköpings domkyrka med en av rikets herrar, justitiestatsministern m. m., greve Arvid Mauritz Posse, född 1792, död 1850.

TAB 2

Baltzar Julius Ernst (översiktstab. 3, son av Baltzar Bogislav, Tab. 1), greve vid faderns död 1829. Född 1804-04-16 Frugården. Jungman på svenska briggen Maria 1818-05-19–1820-10-21. Tjänstg. därunder såsom styrman från 1818-09-00. E. lärstyrman vid amiralitetet 1821-04-00: officersexamen s. å. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 9/10. 2. Styrman på fregattskeppet Fortuna 1823-10-08–1824-11-08 underlöjtnant i engelsk örlogstjänst 1825–1827. Adjutant hos chefen för 3. avdelningen av storamiralsämbetet 1827. Adjutant vid generaladjutantsexpeditionen för flottan 1829. Premiärlöjtnant 1830-07-01. Avsked från krigstjänsten 1838-03-16. LLA 1843-01-14. Kabinettskammarherre 1844-10-05. Kommendör i flottan samt statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1849-04-27. Tjänstfri vid hovet s. å. 2/6. LKrVA s. å. HLÖM s. å. Avsked från statsrådsämbetet 1852-01-05. Avsked från flottan s. å. 12/1. HLLA s. å. 12/1. LSkS s. å. LVA 1854-10-11. Ordförande i Göta kanaldirektion 1855-09-21. KVO 1856-04-28. HLVS s. å. HLFrKA s. å. 30/8. Preses i VA 1857. Ordförande i riddarhusdirektionen s. å. 14/3. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid storbritanniska hovet s. å. 23/10. KmstkVO s. å. 1/12. KmstkNO 1860-08-06. StkNS:tOO s. å. 6/2 (i aug.). Jur. hedersdoktor vid universitetet i Oxford s. å. Avsked från ministerämbetet 1861-08-26. Konteramiral samt ånyo statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1862-07-12. Ledamot av Uppsala läns landsting 1863. KmstkSO s. å. 8/5. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1873. RoKavKMO 1867-01-28. Avsked från statsrådsämbetet och från flottan 1868-06-04. Statsminister för utrikes ärendena 1871-11-10. Avsked från statsministerämbetet 1872-12-17. Död 1875-03-20 i Stockholm, jordt. s. å. 27/3 i Jakobs kyrka och begraven i familjegraven vid Göta kanal. Ägde Örbyhus i Vendels socken, Strömsbergs bruk i Tolfta socken, Vesslands bruk i Tierps socken (alla i Upps.), Utansjö bruk i Högsjö socken (Västranorrl.), Stora Sundby i Öja socken och Yxtaholm i Lilla Mellösa socken (båda i Söd.), Sörby i Örtomta socken, Östergötlands län, Kulla Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län samt huset nr 17 Stora Trädgårdsgatan i Stockholm. Gift 1832-08-07 Lövsta med friherrinnan Sofia Eleonora Charlotta De'' Geer af Leufsta, född 1813-08-06 i Stockholm, död där 1888-06-08 och begraven i von Platenska graven i Motala, dotter av en av rikets herrar, friherre Carl De Geer af Leufsta, greve De Geer af Leufsta, nr 131, och friherrinnan Ulrika Sofia Sprengtporten. Grevinnan von Platen ägde som änka Örbyhus, Strömsbergs och Ullfors bruk, Utansjö bruk, Stora Sundby, Sörby, Kulla Gunnarstorp samt huset nr 17 vid Stora Trädgårdsgatan i Stockholm, men vid sin död endast Örbyhus och del i Strömsbergs, Ullfors och Vesslands bruk.

Barn:

  • Carl Baltzar Ernst, greve vid faderns död 1875. Född 1833-07-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1849-06-07. Jur. filosofie examen 1852-12-15. Fanjunkare vid livgardet till häst s. å. 27/12. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1853-01-10. Officersexamen 1855-05-05. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 24/5. Attaché vid beskickningen i Paris 1857-01-27. Löjtnant s. å. 24/7. RRS:tAO3kl 1859-07-26. RNedLO 1860-06-03. Kammarherre hos änkedrottning Josefina s. å. 10/9. RPrKrO3kl 1861-10-18. Ryttmästare 1862-10-21. Avsked från kammarherrebefattningen 1863-05-23 och ur krigstjänsten s. å. 2/6. Ånyo kammarherre hos änkedrottningen 1865-01-04. Tjänstfri vid hovet 1868. RNO 1872-12-01. Anställd såsom uppvaktande hos furst Metternich under dennes vistelse i Stockholm såsom kejsarens av Österrike representant vid konung Oskar II:s kröning 1873-05-00. KÖFrJO m kr s. å. 6/6. Ledamot av riksdagens första kammare 1873–1882. Överstekammarjunkare 1876-04-29. Skattmästare vid KMO och KNO1kl s. d. Utomordentligt sändebud till konungen av Bajern och till konungen av Danmark i anledning av änkedrottning Josefinas frånfälle s. å. 10/6. LSkS s. å. StkDDO s. å. 13/6. StkBayS:tMO s. å. 19/6. KmstkNO 1884-04-28. Uppvaktande hos konung Luiz I av Portugal vid dennes besök i Stockholm 1886-08-00. StkPKO s. å. 24/8. Överstekammarherre s. å. 1/12. Död 1888-04-10 i Stockholm samt begraven på Öja kyrkogård Södermanlands län. Med honom utgick grevliga ätten von Platen. Ägde Stora Sundby, Kristinelund i Allerums socken, Malmöhus län, Yxtaholm, del i Strömsbergs, Ullfors, Vesslands och Utansjö bruk samt huset nr 17 vid Stora Trädgårdsgatan i Stockholm. Gift 1876-05-10 i Stockholm med grevinnan Stefanie Augusta Hamilton i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1894-10-27 i tyska kyrkan i Stockholm med riksståthållaren och kavallerigeneralen i tysk tjänst, KmstkSO m. m., furst Carl Leo Julius von Wedel, född 1842-02-05 staden Oldenburg, död 1919-12-30 i Stockholm), född 1852-05-10 i Stockholm, död 1937-11-02 i Engelbrekts förs., Stockholm (db nr 276), (Öja sn, Södermanlands län db nr 17), begraven i Strassburg, dotter av överståthållaren, greve Jakob Essen Hamilton, och hans 2:a fru Stefanie Fredrika Giesecke.
  • Elisabet Sofia Lovisa Charlotta, född 1834-07-25 i Stockholm. Statsfru hos drottningen 1890-01-03. Död 1918-04-02 i Jacobs förs., Stockholm (db) (Gryts förs., Kristianstads län db). Gift 1852-10-12 på Örbyhus med överstekammarherren, greve Axel Fredrik Wachtmeister af Johannishus, född 1827, död 1899.
  • Ulrika Vilhelmina Teresia Lovisa Charlotta, född 1836-11-24 i Stockholm, död där 1860-04-20 och begraven i friherrl. Silfverschiöldska familjegraven i Tölö kyrka, Hallands län. Gift 1855-06-05 i nämnda stad med kabinettskammarherren, friherre Carl Otto Silfverschiöld i hans 1:a gifte, född 1827, död 1879.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: